Σενάριο Διδασκαλίας: Σειριακή Αναζήτηση (Sequential searching) στοιχείου σε πίνακα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σενάριο Διδασκαλίας: Σειριακή Αναζήτηση (Sequential searching) στοιχείου σε πίνακα"

Transcript

1 Σενάριο Διδασκαλίας: Σειριακή Αναζήτηση (Sequential searching) στοιχείου σε πίνακα Νικολέττα Σούλα Καθηγήτρια Πληροφορικής, Med Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία της σειριακής αναζήτησης σε πίνακα, με τη χρήση σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών κατά τα μεγαλύτερο μέρος της. Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι διάρκειας τριών ωρών και εντάσσεται στο μάθημα της Γ Λυκείου της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Η δομή του σεναρίου βασίζεται στην ανακαλυπτική μάθηση, οι μαθητές, ομαδοσυνεργατικά, μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων ανακαλύπτουν, κατανοούν και εξασκούνται στη μέθοδο της σειριακής αναζήτησης και τις διάφορες πτυχές αυτής. Με άλλα λόγια τη θέση της παραδοσιακής διδασκαλίας παίρνει μία σειρά δραστηριοτήτων που αποτελούν σκαλωσιά μάθησης της μεθόδου της αναζήτησης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Η διαμορφωτική αξιολόγηση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των δραστηριοτήτων και της παρουσίασης τους στην ολομέλεια μέσω διαδραστικού πίνακα, ενώ η τελική αξιολόγηση δίνει μία συνολική εικόνα του βαθμού επίτευξης των στόχων του σεναρίου. Λέξεις κλειδιά: Σειριακή αναζήτηση, πίνακας, σημαία, ταξινομημένος πίνακας. Εισαγωγή Σκοπός της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον είναι να αναπτύξουν οι μαθητές αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αναπτύξουν δεξιότητες αλγοριθμικής προσέγγισης, δημιουργικότητα, φαντασία και αυστηρότητα στην έκφραση» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο [ΠΙ], 1998; Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων [ΥΠΕΠΘ], 2002). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η διδασκαλία των διαφόρων μεθόδων όπως για παράδειγμα της σειριακής αναζήτησης δεν αποσκοπεί στην μηχανική εκμάθησή τους από την πλευρά του μαθητή, αλλά στην βαθύτερη κατανόησή τους ώστε να μπορούν με τρόπο κριτικό να τις χρησιμοποιούν, εντάσσουν, προσαρμόζουν ή/και τροποποιούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των προς επίλυση προβλημάτων. Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου To παρόν διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων και συγκεκριμένα στη Γ Λυκείου Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Αφορά τη διδασκαλία της σειριακής μεθόδου Αναζήτησης σε μονοδιάστατους πίνακες. Στους κύριους στόχους του σεναρίου περιλαμβάνεται η κατανόηση και η χρησιμότητα της σειριακής μεθόδου αναζήτησης καθώς και η κατανόηση των δομικών στοιχείων αυτής. Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τις συνθήκες ελέγχου των δομών επανάληψης και πώς αυτές επηρεάζονται από την εμφωλευμένη δομή επιλογής και τις εντολές που περιέχονται σ αυτή. Επιπρόσθετα οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να προσαρμόζουν τον αλγόριθμο σε σχέση με το περιεχόμενο και τη διάταξη των στοιχείων του ώστε να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Παράλληλα επιδιώκεται η αποτελεσματική επικοινωνία και η αρμονική συνεργασία με τα μέλη της ομάδας και με τις υπόλοιπες ομάδες. Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Βόλος, Μαρτίου 2014

2 2 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Η μέθοδος που ακολουθείται στο παρόν σενάριο είναι μαθητοκεντρική. Ο εκπαιδευτικός δεν ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας με την παρουσίαση εισήγηση του νέου αντικειμένου, αλλά οι μαθητές οδηγούνται σταδιακά με την εκπόνηση κατάλληλων δραστηριοτήτων στη δημιουργία του αλγορίθμου της σειριακής αναζήτησης και στις διάφορες παραλλαγές του. Το επιμορφωτικό σενάριο Η πρώτη διδακτική ώρα αρχίζει με μία πεντάλεπτη αφόρμηση στο ζήτημα της αναζήτησης ενός στοιχείου από μία λίστα στοιχείων με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. Στη συζήτηση υπεισέρχονται και οι όροι της σειριακής αναζήτησης σε λίστες στοιχείων, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδείκνυται να χρησιμοποιείται αλλά και οι συνθήκες του τερματισμού αυτής. Για παράδειγμα αναζήτηση στην κατάσταση του τμήματός για το όνομα μαθητή. Πώς είναι ταξινομημένη η κατάσταση αλφαβητικά ή με κάποιο άλλο κριτήριο; Αφού εντοπιστεί το όνομα συνεχίζεται η ανάγνωση μέχρι το τέλος της κατάστασης; Εισάγεται έτσι η έννοια της μεταβλητής Σημαίας για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή όχι ενός γεγονότος. Τέτοιου είδους προβληματισμοί τίθενται σε συζήτηση προκειμένου οι μαθητές να σχηματίσουν μία καθαρή εικόνα και να ενεργοποιηθούν για το νέο θέμα. Στη συνέχεια δίνεται στους μαθητές φύλλο εργασίας του οποίου η πρώτη δραστηριότητα στοχεύει στην ενεργό εμπλοκή τους για την εξερεύνηση και κατανόηση του αλγόριθμου της Αναζήτησης σε ολόκληρο τον πίνακα (χωρίς τη χρήση σημαίας) μέσα από το περιβάλλον του Scratch. Η επιλογή αυτή έγινε γιατί η εκτέλεση ενός προγράμματος στο Scratch γίνεται με πιο παραστατικό τρόπο και ο χρωματικός κώδικας που ακολουθεί στις δομές και εντολές του προγράμματος διευκολύνει πολύ στην κατανόηση του αλγόριθμου και ως εκ τούτου προωθεί την ανακαλυπτική μάθηση. Σε αυτή την πρώτη φάση οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν, έναν απλό αλγόριθμο που προσπελαύνει σειριακά του πίνακα με μία εμφωλευμένη δομή επιλογής της οποίας ο ρόλος είναι να εντοπίσει το ζητούμενο στοιχείο. Είναι ευρέως αποδεκτό (Pattis et als 1995, Brusilovsky et als 1997, οπ. αναφ. στο Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Ειδικό Μέρος, 2013) ότι οι μικρόκοσμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης αλγοριθμικών προβλημάτων και αλγοριθμικού τρόπου σκέψης αλλά και για τη στήριξη σπουδαστών στην κατανόηση πιο δύσκολων προγραμματιστικών εννοιών. Οι επόμενες δραστηριότητες καθοδηγούν και κατευθύνουν τους μαθητές μέσα από μία σκαλωσιά μάθησης στη χρήση της σημαίας για σειριακή αναζήτηση καθώς και στις παραλλαγές του αλγορίθμου που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τη διάταξη των στοιχείων του πίνακα. Οι δραστηριότητες γίνονται στο περιβάλλον του διερμηνευτή της γλώσσας όπου μπορούν να ελέγχουν, τροποποιούν και διορθώνουν τον αλγόριθμό τους. Σε αυτές περιλαμβάνεται η συμπλήρωση ημιτελών αλγορίθμων, η διόρθωση λανθασμένων αλγορίθμων ή η τροποποίηση τους ώστε να πληρούνται κάποιες νέες απαιτήσεις από αυτούς. Σταδιακά οι μαθητές κατά αυτό τον τρόπο ανακαλούν τις πρότερες γνώσεις τους και τις χρησιμοποιούν προκειμένου να δημιουργήσουν τις νέες. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων απαιτείται: βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, λογισμικό αλγοριθμικών προγραμμάτων (Scratch και διερμηνευτής της Γλώσσας) και λογισμικό διαδραστικών πινάκων. Οι μαθητές συγκροτούν ομάδες των δύο ή τριών ατόμων (ανάλογα με τον αριθμό και τη χωροταξική διάταξη των υπολογιστών στο εργαστήριο) και κάθε μέλος αναλαμβάνει διακριτό ρόλο στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Έτσι το ένα μέλος της ομάδας χειρίζεται τον υπολογιστή, το άλλο κρατάει σημειώσεις και το τρίτο παρακολουθεί και συντονίζει την εργασία. Μετά από την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας οι ομάδες αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν την εργασία τους στην ολομέλεια με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου γίνεται διαμορφωτική αξιολόγηση ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να κρίνει την πορεία του σεναρίου για την αποτελεσματική εφαρμογή του. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων προβάλλεται στην ολομέλεια και γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων. Η τελική αξιολόγηση γίνεται στο τέλος όπου δίνονται φύλλα αξιολόγησης προκειμένου να ελεγχθεί ο βαθμός στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του σεναρίου, η διαδικασία υλοποίησής του και η αποτελεσματική χρήση των χρησιμοποιούμενων εργαλείων.

3 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 3 Αναστοχασμός: Σε γενικές γραμμές το σενάριο υλοποιήθηκε σύμφωνα με το σχεδιασμό και τους στόχους του. Επειδή όμως στον προγραμματισμό του θεωρήθηκε ότι η διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά χρησιμοποιήθηκε χρόνος από τα διαλείμματα πριν και μετά από τις διδακτικές ώρες. Οι μαθητές συμμετείχαν με αμείωτο ενδιαφέρον σε όλη τη διαδικασία και οι δραστηριότητες σε γενικές γραμμές υλοποιήθηκαν μέσα στα προγραμματισμένα χρονικά πλαίσια. Παρατηρήθηκε επίσης ότι η πλειονότητα των μαθητών επιθυμεί τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Από την εφαρμογή του σεναρίου διαπιστώθηκε ότι μία επιπλέον διδακτική ώρα θα επέτρεπε τη ροή του σεναρίου να κυλήσει πιο ομαλά και να μη χρησιμοποιηθεί χρόνος από τα διαλείμματα. Να σημειωθεί εδώ όμως ότι μία επιπλέον ώρα ίσως δεν είναι εφικτή στα πλαίσια του μαθήματος ως πανελλαδικώς εξεταζόμενου διότι οι χρόνοι για την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης ύλης είναι αρκετά δεσμευτικοί. Ο σχεδιασμός του σεναρίου ωφέλησε στο να υπάρχει καταγεγραμμένη η πορεία του μαθήματος για μελλοντική χρήση του και για την υλοποίηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο. Η υλοποίηση ωφέλησε στην έμπρακτη διαπίστωση της αποτελεσματικότητάς του και στην εμπειρία που αποκτήθηκε για το χειρισμό του χρόνου. Ο αναστοχασμός ωφέλησε στην αξιολόγηση του σεναρίου ώστε να βελτιωθεί τόσο η εφαρμογή του μελλοντικά όσο και αυτό το ίδιο από τις παρατηρήσεις των συναδέλφων εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτή. Συμπεράσματα Έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανάπτυξη συνθετικής και αναλυτικής σκέψης, οι μαθητές μέσα σε ένα συνεργατικό πλαίσιο καλούνται να υλοποιήσουν δραστηριότητες προκειμένου να κατανοήσουν τη μέθοδο της αναζήτησης σε πίνακα. Σε συνδυασμό με την παροχή κατάλληλων μαθησιακών δραστηριοτήτων, ο υπολογιστής αποτελεί σημαντικό διδακτικό εργαλείο αφού δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές έμπρακτα να πειραματιστούν, ελέγξουν και διορθώσουν τα λάθη τους ώστε να ανακαλύψουν και εμπεδώσουν τη νέα γνώση. Ως εκ τούτου από τη διδακτική διαδικασία απουσιάζει εξολοκλήρου η τεχνική της εισήγησης, οι μαθητές γίνονται ενεργά υποκείμενα της γνώσης και ο εκπαιδευτικός επικεντρώνεται στο συντονισμό της εργασίας των ομάδων.

4 4 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σενάριο: Αναζήτηση 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η διδασκαλία της μεθόδου της σειριακής αναζήτησης σε μονοδιάστατο πίνακα με τη χρήση ψηφιακών μέσων. 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου Το σενάριο έχει σχεδιαστεί για δύο διδακτικές ώρες. Επειδή όμως κάθε διδακτική διαδικασία είναι μοναδική και σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτη (Παπαναούμ, 2000), είναι δυνατό να χρειαστεί επιπλέον διδακτικός χρόνος. Αυτό θα κριθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες της σχολικής τάξης. Δραστηριότητες μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν ή/και να δοθεί περισσότερος χρόνος στις υπάρχουσες, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις Το σενάριο εντάσσεται στο μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» σύμφωνα με το ΦΕΚ 345/ της Γ Λυκείου Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Η ενότητα ανήκει στο 3ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου «Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι», και συγκεκριμένα στην ενότητα 3.6 με τίτλο «Αναζήτηση». Για την αποτελεσματική εφαρμογή του σεναρίου οι μαθητές θα πρέπει: Να έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αλγοριθμικές δομές δηλαδή δομή ακολουθίας, δομή επιλογής και επανάληψης. Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των δομών επανάληψης και σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η χρήση της καθεμιάς. Να γνωρίζουν τη χρήση των μεταβλητών, τους τύπους δεδομένων και τη δημιουργία σύνθετων λογικών εκφράσεων με σχεσιακούς και λογικούς τελεστές. Να έχουν εξοικειωθεί με τους μονοδιάστατους πίνακες και τις βασικές λειτουργίες αυτών. Να έχουν εμπειρία από το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. Να έχουν εξοικειωθεί με τα λογισμικό «Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ», σε ότι αφορά τη χρήση του περιβάλλοντος για τη δημιουργία, διόρθωση και εκτέλεση αλγορίθμων σε ψευδογλώσσα (για το Διερμηνευτή της Γλώσσας). 4. Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου Ο σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να μάθουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο της σειριακής αναζήτησης. Σχετικά με τους διδακτικούς/μαθησιακούς στόχους οι μαθητές πρέπει να: Κατανοήσουν την έννοια και τη χρησιμότητα της σειριακής μεθόδου αναζήτησης. Γνωρίζουν πότε ενδείκνυται να χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο σειριακής αναζήτησης. Κατανοήσουν τη λειτουργία της μεταβλητής τύπου Σημαίας (flag) για τον τερματισμό της αναζήτησης ή για κάποιο άλλο σκοπό. Κατανοήσουν τις συνθήκες ελέγχου των δομών επανάληψης και πώς αυτές επηρεάζονται από την εμφωλευμένη δομή επιλογής και τις εντολές που περιέχονται σ αυτή.

5 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 5 Κατανοήσουν τον αλγόριθμο της σειριακής αναζήτησης σε πίνακες ανεξάρτητα από το περιεχόμενό και τη διάταξη των στοιχείων τους. Μπορούν να τροποποιήσουν ένα αλγόριθμο αναζήτησης προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματικός με βάση το περιεχόμενο του πίνακα. Μπορούν να δημιουργήσουν μόνοι τους αλγόριθμο σειριακής αναζήτησης επιλέγοντας την καλύτερη λύση. Αναπτύξουν θετική στάση ως προς τη χρήση της μεθόδου σειριακής αναζήτησης. Σχετικά με τους γενικότερους μαθησιακούς στόχους οι μαθητές πρέπει να: Μπορούν να χρησιμοποιούν προγραμματιστικές τεχνικές που θα τους βοηθούν στην επίλυση πιο σύνθετων προβλημάτων. Είναι ικανοί να αναλύουν σύνθετα προβλήματα σε απλούστερα. Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς στόχους οι μαθητές πρέπει να: Μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά στην επίλυση προβλημάτων. Μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα μέλη της ομάδας και με τις υπόλοιπες ομάδες. Σχετικά με τους στόχους ως προς την αξιοποίηση της τεχνολογίας οι μαθητές πρέπει να: Χρησιμοποιούν το λογισμικό «Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ» προκειμένου να δημιουργούν, ελέγχουν, διορθώνουν και εκτελούν αλγορίθμους σε Ψευδογλώσσα. 5. Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου Το διδακτικό σενάριο αναμένεται να διαρκέσει 2 διδακτικές ώρες. Η πρώτη διδακτική ώρα περιλαμβάνει την εισαγωγή στη μέθοδο της αναζήτησης και την υλοποίηση από τους μαθητές δραστηριοτήτων με τις οποίες οι μαθητές διερευνούν, ανακαλύπτουν και δημιουργούν τη νέα γνώση. Η δεύτερη ώρα περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν στην κατανόηση, δημιουργία, συμπλήρωση και διόρθωση αλγορίθμων. Αρχικά στο κομμάτι της κομμάτι της κατανόησης χρησιμοποιείται το λογισμικό Scratch και στην συνέχεια οι υπόλοιπες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στο Διερμηνευτή της Γλώσσας. Στο τέλος προβλέπονται ερωτήσεις αξιολόγησης ως προς τους στόχους του σεναρίου αλλά και του ιδίου του σεναρίου. 6. Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση θέματα θεωρίας του διδακτικού σεναρίου Η Αναζήτηση στοιχείου σε πίνακα είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη σε πλήθος εφαρμογών. Συνίσταται στην προσπέλαση και τον έλεγχο των στοιχείων ενός πίνακα για την εύρεση μίας συγκεκριμένης τιμής. Βασικό ρόλο στην παρούσα ενότητα έχει η χρήση των κατάλληλων δομών επανάληψης καθώς και των δομών επιλογής προκειμένου η Αναζήτηση να γίνεται αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα σημαντικό ρόλο για τη διαμόρφωση του αλγόριθμου σειριακής αναζήτησης παίζει η διάταξη των στοιχείων του πίνακα αλλά και αν τα στοιχεία του εμφανίζονται μία ή περισσότερες φορές μέσα στον πίνακα. Το λεξιλόγιο - λέξεις κλειδιά του επιστημονικού περιεχομένου του σεναρίου είναι: Σειριακή αναζήτηση, πίνακας, σημαία, ταξινομημένος πίνακας, μεταβλητές, λογικές συνθήκες 7. Χρήση Η.Υ. και γενικά ψηφιακών μέσων για το διδακτικό σενάριο

6 6 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Το σενάριο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων απαιτείται: βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, το λογισμικό Scratch, λογισμικό αλγοριθμικών προγραμμάτων (ο Διερμηνευτής της Γλώσσας) και λογισμικό διαδραστικών πινάκων. 8. Αναπαραστάσεις των μαθητών/πρόβλεψη δυσκολιών στο διδακτικό σενάριο Οι δυσκολίες που παρατηρούνται στους μαθητές στην ενότητα της Αναζήτησης σχετίζονται με: τη δημιουργία σύνθετων λογικών εκφράσεων σε δομές επανάληψης ή/και επιλογής τη χρήση των πινάκων την κατανόηση και αξιοποίηση μεταβλητών τύπου Σημαίας. 9. Διδακτικό συμβόλαιο Οι μαθητές αναμένουν από τον καθηγητή τη δημιουργία ευχάριστου κλίματος εργασίας, μέσα από ενδιαφέρουσες και ευχάριστες διδακτικές καταστάσεις και την υποστήριξή του όπου χρειαστεί κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας με αμερόληπτο τρόπο. Ο καθηγητής αναμένει από τους μαθητές του την ενεργό συμμετοχή τους, το ενδιαφέρον και την έντονη δραστηριοποίηση και προσπάθειας από την πλευράς τους για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος. 10. Υποκείμενη θεωρία μάθησης Το σενάριο βασίζεται στη θεωρία του Κοινωνικού Εποικοδομισμού (Vygotsky). Σύμφωνα με αυτή, η μάθηση λαμβάνει χώρα ομαδοσυνεργατικά μέσα από κατάλληλες διδακτικές μαθησιακές δραστηριότητες στηριζόμενη σε προϋπάρχουσες γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών. Κατά αυτό τον τρόπο η γνώση δεν μεταφέρεται στους μαθητές παθητικά μέσα από τη διάλεξη του εκπαιδευτικού, αλλά ευνοείται η ανακαλυπτική μάθηση (discovery learning). Στην ανακαλυπτική μάθηση σημαντικό ρόλο έχει η χρήση του λογισμικού διότι επιτρέπει τη σύνταξη, τον έλεγχο και τη διόρθωση των αλγορίθμων από τους ίδιους τους μαθητές. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ανακαλύψουν τη γνώση μέσα από την ανάδραση που τους παρέχει το ίδιο το λογισμικό αφού σταδιακά μέσα από τα λάθη τους ή από αλγόριθμους που δεν δίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα διαπιστώνονται τα σημεία που πρέπει να διορθωθούν και κατά αυτόν τον τρόπο οδηγούνται στην κατάκτηση της γνώσης. (Τζιμογιάννης, 2003). Ως εκ τούτου οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση μέσα από μία σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες οδηγούν σε όλο και βαθύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο της ομάδας και στη συνέχεια μέσα στην ολομέλεια όπου η κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της και τη συζητάει με τις υπόλοιπες. 11. Οργάνωση της τάξης εφικτότητα σχεδίασης Το σενάριο θα λάβει χώρα στο εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές θα εργάζονται σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων και πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας υπολογιστής ανά ομάδα. Στο εργαστήριο πρέπει να υπάρχει προβολέας και διαδραστικός πίνακας ώστε να προβάλλονται τα θέματα προς συζήτηση, να παρουσιάζονται στην ολομέλεια οι εργασίες των μαθητών και να γίνεται επίδειξη από τον εκπαιδευτικό ή τους μαθητές στοιχείων του λογισμικού όποτε κρίνεται απαραίτητο. 12. Αξιολόγηση Αξιολόγηση μαθητών

7 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 7 Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνεται διαμορφωτική αξιολόγηση μέσω ερωτήσεων και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων των μαθητών. Η τελική αξιολόγηση λαμβάνει χώρα μετά το πέρας των δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτό οι μαθητές απαντούν και συμπληρώνουν ερωτήσεις κλειστού τύπου και συμπλήρωσης κενού που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού. Αξιολόγηση σεναρίου Η αξιολόγηση του σεναρίου στηρίζεται σε δύο μορφές: α) διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του και β) τελική αξιολόγηση που σχετίζεται με την επίτευξη των στόχων του σεναρίου, τη διαδικασία υλοποίησής του και την αποτελεσματική χρήση των χρησιμοποιούμενων εργαλείων. Μετά την εργασία των μαθητών, ο εκπαιδευτικός συζητά τα προβλήματα που μπορεί να προέκυψαν από την άσκηση και προσδιορίζουν από κοινού τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που εργάστηκαν. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές, μέσω φόρμας αξιολόγησης, να αξιολογήσουν το σενάριο έτσι ώστε να δώσουν ανατροφοδότηση στον εκπαιδευτικό να βελτιώσει σημεία που δεν λειτούργησαν σωστά. Τέλος ο εκπαιδευτικός αξιολογεί το σενάριο τόσο από χρονικής πλευράς περάτωση του σεναρίου όσο και από πλευράς επίτευξης των στόχων. 13. Το επιμορφωτικό σενάριο 1η Διδακτική ώρα 2.1 Περιγραφή διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων Η διδακτική ώρα ξεκινάει με την έννοια της Αναζήτησης όπου ζητείται από τους μαθητές να περιγράψουν τη σημασία της και να δώσουν παραδείγματα από την καθημερινή ζωή (καταιγισμός ιδεών). Στη συζήτηση υπεισέρχονται και οι όροι της σειριακής αναζήτησης σε λίστες στοιχείων, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδείκνυται να χρησιμοποιείται αλλά και οι συνθήκες του τερματισμού αυτής. Για παράδειγμα αναζήτηση στην κατάσταση του τμήματός για το όνομα μαθητή. Πώς είναι ταξινομημένη η κατάσταση αλφαβητικά ή με κάποιο άλλο κριτήριο; Αφού εντοπιστεί το όνομα συνεχίζεται η ανάγνωση μέχρι το τέλος της κατάστασης; Εισάγεται έτσι η έννοια της μεταβλητής Σημαίας για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή όχι ενός γεγονότος. Τέτοιου είδους προβληματισμοί τίθενται σε συζήτηση προκειμένου οι μαθητές να σχηματίσουν μία καθαρή εικόνα και να ενεργοποιηθούν για το νέο θέμα. Η διάρκεια δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 λεπτά. Στη συνέχεια δίνεται στους μαθητές το πρώτο φύλλο εργασίας. Η πρώτη δραστηριότητα στοχεύει στο να εμπλέξει ενεργητικά τους μαθητές στην κατανόηση του αλγόριθμου της Αναζήτησης σε ολόκληρο τον πίνακα μέσα από το περιβάλλον του Scratch. Η επιλογή αυτή έγινε γιατί η εκτέλεση ενός προγράμματος στο Scratch γίνεται με πιο παραστατικό τρόπο και ο χρωματικός κώδικας που ακολουθεί στις δομές και εντολές του προγράμματος διευκολύνει πολύ στην κατανόηση του αλγόριθμου, ως εκ τούτου διευκολύνει την ανακαλυπτική μάθηση. Αναμένεται να διαρκέσει 15 λεπτά. Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τον αλγόριθμο της σειριακής αναζήτησης με Σημαία στο Διερμηνευτή της Γλώσσας. Οι μαθητές θα εργαστούν ομαδοσυνεργατικά στην κατανόηση και συμπλήρωση του αλγόριθμου για την επιθυμητή λειτουργία μέσα από το συγκεκριμένο περιβάλλον του λογισμικού. Αναμένεται να διαρκέσει 15 λεπτά.

8 8 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Στη συνέχεια δίνεται το δεύτερο Φύλλο Εργασίας. Στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να διορθώσουν τον προηγούμενο αλγόριθμο προκειμένου να κάνει αναζήτηση σε πίνακα του οποίου τα στοιχεία εμφανίζονται περισσότερες από μία φορά. Η πρώτη δραστηριότητα καλεί τους μαθητές να εντοπίσουν γιατί λειτουργεί λάθος ο αλγόριθμος ώστε να οδηγηθούν στη σωστή λύση. Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί στον Διερμηνευτή της Γλώσσας. Αναμένεται να διαρκέσει 10 λεπτά. Ακολουθούν οι δραστηριότητες της πρώτης διδακτικής ώρας: Δραστηριότητα 1η (Αναζήτηση σε ολόκληρο πίνακα) Ανοίξτε το αρχείο Sequential_search.sb. Πρόκειται για πρόγραμμα που κάνει σειριακή αναζήτηση σε πίνακα και έχει δημιουργηθεί στο περιβάλλον του Scratch. Αφού μελετήσετε τον αλγόριθμο να εκτελέσετε το πρόγραμμα για τις τιμές 4 και 12. Στη συνέχεια να απαντήσετε τις ερωτήσεις που ακολουθούν: α. Ποιες δομές χρησιμοποιούνται από τον αλγόριθμο του προγράμματος;. β. Ποιες είναι οι μεταβλητές του προγράμματος και ποια είναι η σκοπιμότητά τους;... γ. Πόσες προσπελάσεις έγιναν στον πίνακα για την αναζήτηση του 4 και πόσες για την αναζήτηση του 12;... δ. Να προσαρμόσετε τον παραπάνω αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα στο περιβάλλον «Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ» και να τον εκτελέσετε για τις παραπάνω τιμές.

9 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 9 Δραστηριότητα 2η (Αναζήτηση με σημαία) Στην παρούσα δραστηριότητα καλείστε να συμπληρώσετε τον αλγόριθμο που ακολουθεί στον Διερμηνευτή της ΓΛΩΣΣΑΣ. Ο αλγόριθμος τερματίζεται όταν βρεθεί το ζητούμενο στοιχείο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί τη λογική μεταβλητή (σημαία) done. Αφού ολοκληρώσετε τον αλγόριθμο να τον εκτελέσετε ώστε να κάνει αναζήτηση στον πίνακα της προηγούμενης δραστηριότητας για τις τιμές 20 και 12. Αλγόριθμος Σειριακή_Αναζήτηση Δεδομένα // n, table, key // Διάβασε key done Ψευδής position 0 i 1 Όσο.. και. επανάλαβε Αν table[i] = key τότε αλλιώς i i + 1 Τέλος_επανάληψης Αν.. τότε Εμφάνισε "Βρέθηκε στη θέση:", position αλλιώς Εμφάνισε "Δεν Βρέθηκε" Τέλος Σειριακή_Αναζήτηση Δραστηριότητα 1η (2ο Φύλλο Εργασίας) Δίνεται ο παρακάτω πίνακας 6 θέσεων Όπως παρατηρείτε τα στοιχεία του εμφανίζονται περισσότερες από μία φορές. Ζητείται αλγόριθμος σειριακής αναζήτησης ο οποίος θα διαβάζει έναν αριθμό και θα εμφανίζει τη θέση ή τις θέσεις στις οποίες βρέθηκε, διαφορετικά θα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αλγόριθμο σειριακής αναζήτησης που ακολουθεί; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.. Στη συνέχεια να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις στο διερμηνευτή της γλώσσας προκειμένου να λειτουργεί με τον επιθυμητό τρόπο. Αλγόριθμος Σειριακη_Αναζητηση2 Δεδομένα // n, table, key // done Ψευδής

10 10 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής i 1 Όσο (done = Ψευδής) και (i n) επανάλαβε Αν (table[i] = key) τότε done Αληθής Εκτύπωσε "Το στοιχείο ", key, " βρέθηκε στη θέση ", i αλλιώς i i + 1 Τέλος_επανάληψης Αν (done = Ψευδής) τότε Εκτύπωσε "Το στοιχείο ", key, " δεν βρέθηκε στον δοθέντα πίνακα" Τέλος Σειριακη_Αναζητηση2 2η Διδακτική ώρα Γίνεται μία πεντάλεπτη επανάληψη των εννοιών και των αλγορίθμων που αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη διδακτική ενότητα. Στη συνέχεια δίνεται στους μαθητές ημιτελής αλγόριθμος που κάνει αναζήτηση σε ταξινομημένο πίνακα (Δραστηριότητα 2η του 2ου Φύλλου Εργασίας, διάρκειας 15 λεπτών) και ζητείται από τους μαθητές να τον ολοκληρώσουν. Έπειτα οι μαθητές καλούνται να διορθώσουν τον αλγόριθμο αναζήτησης σε ταξινομημένο πίνακα, ώστε να κάνει αναζήτηση σε ταξινομημένο πίνακα του οποίου τα στοιχεία εμφανίζονται περισσότερες από μία φορά (Δραστηριότητα 3η του 2ου Φύλλου Εργασίας). Κατά αυτό τον τρόπο οι μαθητές ανακαλούν τις πρότερες γνώσεις τους και τις χρησιμοποιούν προκειμένου να δημιουργήσουν τις νέες. Αναμένεται να διαρκέσει 15 λεπτά. Οι δραστηριότητες γίνονται στον Διερμηνευτή της Γλώσσας. Η δεύτερη διδακτική ώρα ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των Φύλλων Αξιολόγησης που παρατίθενται μετά από τα Φύλλα Εργασίας Δραστηριότητα 2 η α)δίνεται ο παρακάτω πίνακας: Πόσες προσπελάσεις θα απαιτηθούν για την επιτυχή αναζήτηση του 2; Πόσες προσπελάσεις θα απαιτηθούν για την ανεπιτυχή αναζήτηση του 5; Δίνεται ο ίδιος πίνακας με τα στοιχεία ταξινομημένα σε αύξουσα διάταξη: Έστω αλγόριθμος ο οποίος κάνει Αναζήτηση σε ταξινομημένο πίνακα, δηλαδή τερματίζει την αναζήτηση μόλις βρεθεί στοιχείο μεγαλύτερο από το αναζητούμενο. Πόσες προσπελάσεις θα απαιτηθούν για την επιτυχή αναζήτηση του 2; Πόσες προσπελάσεις θα απαιτηθούν για την ανεπιτυχή αναζήτηση του 5; β) Δίνεται ημιτελής αλγόριθμος ο οποίος κάνει σειριακή αναζήτηση σε ταξινομημένο πίνακα. Να συμπληρώσετε τα κενά στον αλγόριθμο μέσα από το περιβάλλον του Διερμηνευτή της Γλώσσας και στη συνέχεια να εξηγήσετε το ρόλο των μεταβλητών, δομών και λογικών συνθηκών που περιέχονται στον αλγόριθμο.

11 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 11 Αλγόριθμος Σειριακη_Αναζητηση3 Δεδομένα // n, table, key // done Ψευδής position 0 i 1 Όσο done =.. και επανάλαβε Αν table[i] > τότε. αλλιώς_αν table[i] = τότε.. position Εμφάνισε " Το στοιχείο ", key, " βρέθηκε στη θέση ", αλλιώς i i + 1 Τέλος_επανάληψης Αν position τότε Εμφάνισε " Το στοιχείο ", key, " δεν βρέθηκε" Τέλος Σειριακη_Αναζητηση3 Μεταβλητές Αλγοριθμικές Δομές Λογικές συνθήκες Δραστηριότητα 3η Να τροποποιήσετε τον προηγούμενο αλγόριθμο στον διερμηνευτή της Γλώσσας ώστε να κάνει αναζήτηση σε ταξινομημένο πίνακα του οποίου τα στοιχεία εμφανίζονται περισσότερες από μία φορά. Τι αλλάζει σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση; Πότε θα πρέπει να τερματίζεται η αναζήτηση στον πίνακα; Να εκτελέσετε τον αλγόριθμό σας για τον παρακάτω πίνακα και για τις τιμές 10 και

12 12 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής 14. Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες προτεινόμενες εργασίες Οι δραστηριότητες του σεναρίου δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να εξοικειωθούν όχι μόνο με τη μέθοδο της σειριακής αναζήτησης αλλά και να εξοικειωθούν γενικότερα με τη λειτουργία των πινάκων. Σε επόμενο βήμα μπορούν να ασχοληθούν με πιο σύνθετα προβλήματα τα οποία ενσωματώνουν τη σειριακή αναζήτηση για την επίλυση πιο σύνθετων προβλημάτων στα οποία η αναζήτηση είναι μέρος επίλυσής τους. Επιπλέον μπορούν να διδαχθούν τη μέθοδο της δυαδικής αναζήτησης όπως και να κάνουν αναζήτηση σε πίνακα με περισσότερες διαστάσεις. 15. Χρήση εξωτερικών πηγών Βακάλη Α., Γιαννόπουλος Η., Ιωαννίδης Χ., Κοίλιας Χ., Μάλαμας Κ., Μανωλόπουλος Ι. και Πολίτης Π. (1999), Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα Επιμορφωτικό υλικό για τη στήριξη των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Γενικό Μέρος. Επιμορφωτικό υλικό για τη στήριξη των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Ειδικό μέρος κλάδων ΠΕ19/20, θεωρία διδακτικής της πληροφορικής. Καρκαμάνης Γ., Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Μαθηματική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Παπαναούμ, Ζ. (2000). Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα: από τη θεωρία στην πράξη, Πρόγραμμα εξειδίκευσης: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Καινοτομίες, Θεσσαλονίκη. Τζιμογιάννης Α., (2003). Η διδασκαλία του προγραμματισμού στο ενιαίο λύκειο: Προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο: (6/9/2013). 16. Φύλλα Εργασίας Πρώτο Φύλλο εργασίας στην Αναζήτηση Δραστηριότητα 1η (Αναζήτηση σε ολόκληρο πίνακα) Ανοίξτε το αρχείο Sequential_search.sb. Πρόκειται για πρόγραμμα που κάνει σειριακή αναζήτηση σε πίνακα και έχει δημιουργηθεί στο περιβάλλον του Scratch. Αφού μελετήσετε τον αλγόριθμο να εκτελέσετε το πρόγραμμα για τις τιμές 4 και 12. Στη συνέχεια να απαντήσετε τις ερωτήσεις που ακολουθούν: α. Ποιες δομές χρησιμοποιούνται από τον αλγόριθμο του προγράμματος;

13 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 13 β. Ποιες είναι οι μεταβλητές του προγράμματος και ποια είναι η σκοπιμότητά τους;. γ. Πόσες προσπελάσεις έγιναν στον πίνακα για την αναζήτηση του 4 και πόσες για την αναζήτηση του 12; δ. Να προσαρμόσετε τον παραπάνω αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα στο περιβάλλον «Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ» και να τον εκτελέσετε για τις παραπάνω τιμές. Δραστηριότητα 2η (Αναζήτηση με σημαία) Στην παρούσα δραστηριότητα καλείστε να συμπληρώσετε τον αλγόριθμο που ακολουθεί στον Διερμηνευτή της ΓΛΩΣΣΑΣ. Ο αλγόριθμος τερματίζεται όταν βρεθεί το ζητούμενο στοιχείο ή όταν σαρωθεί ολόκληρος ο πίνακας. Για τη διαπίστωση της πρώτης περίπτωσης, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τη λογική μεταβλητή (σημαία) done. Αφού ολοκληρώσετε τον αλγόριθμο να τον εκτελέσετε ώστε να κάνει αναζήτηση στον πίνακα της προηγούμενης δραστηριότητας για τις τιμές 20 και 12. Αλγόριθμος Σειριακή_Αναζήτηση Δεδομένα // n, table, key // Διάβασε key done Ψευδής position 0 i 1 Όσο.. και. επανάλαβε Αν table[i] = key τότε αλλιώς i i + 1 Τέλος_επανάληψης Αν.. τότε Εμφάνισε "Βρέθηκε στη θέση:", position αλλιώς Εμφάνισε "Δεν Βρέθηκε" Τέλος Σειριακή_Αναζήτηση

14 14 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Δεύτερο Φύλλο εργασίας στην Αναζήτηση Δραστηριότητα 1η Δίνεται ο παρακάτω πίνακας 6 θέσεων Όπως παρατηρείτε τα στοιχεία του εμφανίζονται περισσότερες από μία φορές. Ζητείται αλγόριθμος σειριακής αναζήτησης ο οποίος θα διαβάζει έναν αριθμό και θα εμφανίζει τη θέση ή τις θέσεις στις οποίες βρέθηκε, διαφορετικά θα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αλγόριθμο σειριακής αναζήτησης που ακολουθεί; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Στη συνέχεια να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις στον διερμηνευτή της γλώσσας προκειμένου να λειτουργεί με τον επιθυμητό τρόπο. Αλγόριθμος Σειριακη_Αναζητηση2 Δεδομένα // n, table, key // done Ψευδής i 1 Όσο (done = Ψευδής) και (i n) επανάλαβε Αν (table[i] = key) τότε done Αληθής Εκτύπωσε "Το στοιχείο ", key, " βρέθηκε στη θέση ", i αλλιώς i i + 1 Τέλος_επανάληψης Αν (done = Ψευδής) τότε Εκτύπωσε "Το στοιχείο ", key, " δεν βρέθηκε στον δοθέντα πίνακα" Τέλος Σειριακη_Αναζητηση 2 Δραστηριότητα 2η α)δίνεται ο παρακάτω πίνακας: Πόσες προσπελάσεις θα απαιτηθούν για την επιτυχή αναζήτηση του 2; Πόσες προσπελάσεις θα απαιτηθούν για την ανεπιτυχή αναζήτηση του 5; Δίνεται ο ίδιος πίνακας με τα στοιχεία ταξινομημένα σε αύξουσα διάταξη:

15 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική Έστω αλγόριθμος ο οποίος κάνει Αναζήτηση σε ταξινομημένο πίνακα, δηλαδή τερματίζει την αναζήτηση μόλις βρεθεί στοιχείο μεγαλύτερο από το αναζητούμενο. Πόσες προσπελάσεις θα απαιτηθούν για την επιτυχή αναζήτηση του 2; Πόσες προσπελάσεις θα απαιτηθούν για την ανεπιτυχή αναζήτηση του 5; β) Δίνεται ημιτελής αλγόριθμος ο οποίος κάνει σειριακή αναζήτηση σε ταξινομημένο πίνακα. Να συμπληρώσετε τα κενά στον αλγόριθμο μέσα από το περιβάλλον του Διερμηνευτή της Γλώσσας και στη συνέχεια να εξηγήσετε το ρόλο των μεταβλητών, δομών και λογικών συνθηκών που περιέχονται στον αλγόριθμο. Αλγόριθμος Σειριακη_Αναζητηση3 Δεδομένα // n, table, key // done Ψευδής position 0 i 1 Όσο done =. και.. επανάλαβε Αν table[i] > τότε. αλλιώς_αν table[i] = τότε.. position Εμφάνισε " Το στοιχείο ", key, " βρέθηκε στη θέση ", αλλιώς i i + 1 Τέλος_επανάληψης Αν position τότε Εμφάνισε " Το στοιχείο ", key, " δεν βρέθηκε" Τέλος Σειριακη_Αναζητηση3 Μεταβλητές Αλγοριθμικές Δομές Λογικές συνθήκες

16 16 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Δραστηριότητα 3η Να τροποποιήσετε τον προηγούμενο αλγόριθμο στον διερμηνευτή της Γλώσσας ώστε να κάνει αναζήτηση σε ταξινομημένο πίνακα του οποίου τα στοιχεία εμφανίζονται περισσότερες από μία φορά. Τι αλλάζει σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση; Πότε θα πρέπει να τερματίζεται η αναζήτηση στον πίνακα;. Να εκτελέσετε τον αλγόριθμό σας για τον παρακάτω πίνακα και για τις τιμές 10 και Φύλλο Αξιολόγησης Να ανοίξετε το αρχείο quiz.htm που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που περιλαμβάνει.

17 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 17

18 18 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Φύλλο αξιολόγησης σεναρίου Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Οι δραστηριότητες που εκπονήσατε σας βοήθησαν να κατανοήσετε τον αλγόριθμο της σειριακής αναζήτησης; 2. Υπήρξαν δραστηριότητες που ήταν δυσνόητες; Αν ναι ποιες και σε ποια σημεία; 3. Θεωρείτε ότι ο χρόνος που σας δόθηκε ήταν επαρκής για την εκπόνησή των δραστηριοτήτων; Αν όχι, ποιες είναι αυτές και ποιος προτείνετε να είναι ο διαθέσιμος χρόνος;. 4. Θέλετε να προτείνετε κάποια δραστηριότητα ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να προστεθεί στο σενάριο ώστε να γίνει πιο κατανοητό και ευχάριστο;.

19 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική Η εργασία στην ομάδα σας βοήθησε να κατανοήσετε και να εκπονήσετε τις δραστηριότητες; 6. Έχετε να προτείνετε ή να παρατηρήσετε κάτι σε σχέση με τον σχηματισμό ομάδων;. Φύλλο αξιολόγησης προγραμματιστικού περιβάλλοντος Να συμπληρώσετε τα κενά κάτω από τις ερωτήσεις που ακολουθούν: 1) Είναι σαφής και κατανοητή η χρήση των εντολών για την υλοποίηση αλγορίθμου από το λογισμικό αυτό; 2) Παρέχει το λογισμικό αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο μελέτης της έννοιας της αναζήτησης; Χρησιμοποιεί πολυμεσικό τρόπο για να το πετύχει αυτό;....

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Εργασία 2 - Α' φάση Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος Σταματία Κορρέ Μ1430 2 Περιεχόμενα Τίτλος... 2 Γνωστικό αντικείμενο... 2 Βαθμίδα εκπαίδευσης... 3 Διδακτικοί στόχοι... 3 Αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 9 ΔΟΜΕΣΕΠΙΛΟΓΗΣΣΤΟ SCRATCH

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 9 ΔΟΜΕΣΕΠΙΛΟΓΗΣΣΤΟ SCRATCH ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 9 ΔΟΜΕΣΕΠΙΛΟΓΗΣΣΤΟ SCRATCH ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ikotini@sch.gr stzelepi@sch.gr Περιεχόμενα Σεναρίου 2 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-3443422 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-3443422 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Δότσος Παύλος, Σπανουδάκη Αργυρώ dotsos_1@hotmail.com, argspan25@yahoo.gr Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 851 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»

«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» «Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» Σαρημπαλίδης Ιωάννης 1, Μιχαηλίδης Νίκος 2, Μισαηλίδης Άνθιμος 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης.

Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης. Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης. Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Ευαγγελία Λιάνου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Επιλογής Αν με χρήση Scratch

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Επιλογής Αν με χρήση Scratch Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Επιλογής Αν με χρήση Scratch Παπαβασιλείου Βασιλική 1 pap9vaso@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η διδασκαλία της δομής επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό σενάριο: Σώζοντας το «κίτρινο υποβρύχιο» στη «θάλασσα του BYOB»

Διδακτικό σενάριο: Σώζοντας το «κίτρινο υποβρύχιο» στη «θάλασσα του BYOB» Διδακτικό σενάριο: Σώζοντας το «κίτρινο υποβρύχιο» στη «θάλασσα του BYOB» Κογχυλάκης Γεώργιος kogxylak@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 (Υποδιευθυντής 7 ου Γυμνασίου Ηρακλείου) Περίληψη Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ 2010 «Σχεδίαση και Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος εκμάθησης προγραμματιστικών εννοιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ» Εισηγήτριες: Φλώρου Χρυσούλα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γώγουλος Γ., Κοτσιφάκης Γ., Κυριακάκη Γ., Παπαγιάννης Α., Φραγκονικολάκης Μ., Χίνου Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο

με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο 1 7 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Συναρτήσεις Microsoft Excel 2003-2007. με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο ΚΟΠΟ Οι μαθητές μετά το τέλος του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα χρήσης της δομής δεδομένων του πίνακα και η μη δυνατότητα χρήσης πινάκων

Αναγκαιότητα χρήσης της δομής δεδομένων του πίνακα και η μη δυνατότητα χρήσης πινάκων Αναγκαιότητα χρήσης της δομής δεδομένων του πίνακα και η μη δυνατότητα χρήσης πινάκων Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον RoboMind

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον RoboMind Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον RoboMind Φανή Αποστολίνα 1 - Λεωνίδας Λεβέντης 2 faposto@sch.gr levenleo@otenet.gr 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής 2 Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Λεωνίδας Λεβέντης 1 Φανή Αποστολίνα 2 levenleo@otenet.gr faposto@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19-2 Καθηγήτρια Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κοκκαλάρα Μαρία 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ του Κύπρου Κυπρίδηµου, µαθηµατικού ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ Περίληψη Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές καλούνται να διερευνήσουν το πρόσηµο του τριωνύµου φ(x) = αx 2 + βx + γ. Προτείνεται να διδαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό σενάριο με θέμα τη χρήση της Απλής Επιλογής για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως ο υπολογισμός μεγίστου/ελαχίστου τριών αριθμών.

Διδακτικό σενάριο με θέμα τη χρήση της Απλής Επιλογής για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως ο υπολογισμός μεγίστου/ελαχίστου τριών αριθμών. Διδακτικό σενάριο με θέμα τη χρήση της Απλής Επιλογής για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως ο υπολογισμός μεγίστου/ελαχίστου τριών αριθμών. Παπαδάκης Εμμανουήλ 1 manpap2007@gmail.com 1 Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Φύλλα Εργασίας αφορά την εκμάθηση της εκτέλεσης της δομής επιλογής μέσα από το περιβάλλον του SCRATCH.

Τα Φύλλα Εργασίας αφορά την εκμάθηση της εκτέλεσης της δομής επιλογής μέσα από το περιβάλλον του SCRATCH. 15. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα Φύλλα Εργασίας αφορά την εκμάθηση της εκτέλεσης της δομής επιλογής μέσα από το περιβάλλον του SCRATCH. 16. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Οι βασικές διαδικασίες αξιολόγησης προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: Γιώργος Παπαβασιλείου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Β ΓΕΛ και Β ΕΠΑΛ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Β ΓΕΛ και Β ΕΠΑΛ Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Β ΓΕΛ και Β ΕΠΑΛ Διαδικτυακό σεμινάριο του Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής Βασίλη Εφόπουλου με χρήση (?) της πλατφόρμας Bigmarker https://www.bigmarker.com/vassilis-efopoulos/computer-science

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δομή Επιλογής με το Προγραμματιστικό Περιβάλλον SCRATCH

Εισαγωγή στη Δομή Επιλογής με το Προγραμματιστικό Περιβάλλον SCRATCH Εισαγωγή στη Δομή Επιλογής με το Προγραμματιστικό Περιβάλλον SCRATCH M. Κυπριανίδου 1, Γ. Μαυροχαλυβίδης 2 1 1ο Π.Π. Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, mmkypr@yahoo.gr 2 ΓΕΛ Μάδυτου Ν. Θεσσαλονίκης, gmeap07@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Η ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ : - & Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

Π Η ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ : - & Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ...Ι 1 1 π ^^ΗΒ Η ι ι Π Η ρ. _ J -I ""Τ!*^ '!! : - & Λ> ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 19-20 Πληροφορικής

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 19-20 Πληροφορικής ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009 Κλάδος: ΠΕ 19-20 Πληροφορικής ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Ο : α) Διδακτικοί στόχοι Μετά το τέλος της διδακτικής ώρας θα πρέπει οι μαθητές να είναι σε θέση: να περιγράφουν την γενική μορφή της επαναληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έστω ένας πίνακας με όνομα Α δέκα θέσεων : 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 7 η 8 η 9 η 10 η

Έστω ένας πίνακας με όνομα Α δέκα θέσεων : 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 7 η 8 η 9 η 10 η Μονοδιάστατοι Πίνακες Τι είναι ο πίνακας γενικά : Πίνακας είναι μια Στατική Δομή Δεδομένων. Δηλαδή συνεχόμενες θέσεις μνήμης, όπου το πλήθος των θέσεων είναι συγκεκριμένο. Στις θέσεις αυτές καταχωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Ενότητα 3: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Ενότητα 3: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Δεδομένα: Αναπαράσταση της Πραγματικότητας Μπορούν να γίνουν αντιληπτά με μια από τις αισθήσεις μας Πληροφορία: Προκύπτει από

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη και Μαθηματικά για όλους Μπορεί ο Η/Υ να σχεδιάσει ένα έργο του V.Vasarely;

Τέχνη και Μαθηματικά για όλους Μπορεί ο Η/Υ να σχεδιάσει ένα έργο του V.Vasarely; Ημερίδα«Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΣχέδιοεργασίαςγιατηνΒ ήγ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO Μία διδακτική προσέγγιση

ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO Μία διδακτική προσέγγιση Μία διδακτική προσέγγιση ΣΕΝΑΡΙΟ Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Σενάριο τεσσάρων 2ωρων μαθημάτων διδασκαλίας της Γ Λυκείου στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Τίτλος σεναρίου: Διερεύνηση Θεωρήματος Bolzano (Θ.Β.)

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SCRATCH ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Χρήστος Ξυλογιάννης

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SCRATCH ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Χρήστος Ξυλογιάννης ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SCRATCH ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Εύρεση Συχνοτήτων Εμφάνισης των Περιεχομένων ενός Πίνακα

Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Εύρεση Συχνοτήτων Εμφάνισης των Περιεχομένων ενός Πίνακα Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Εύρεση Συχνοτήτων Εμφάνισης των Περιεχομένων ενός Πίνακα Ευάγγελος Κανίδης 1, Ιωάννης Κούλας 2 1 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Γ' Αθήνας, vkanidis@sch.gr 2 Προϊστάμενος Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦ.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦ. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καράκιζα Τσαμπίκα 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦ. 2ο-8ο:ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Εισαγωγή στην εντολή «για» (2.4.5, 8.2.3) 2. ΤΑΞΗ: Γ Γενικού Λυκείου (τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη.

Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη. 1 5 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη. ΚΟΠΟ Να περιγράφουν τους τρόπους σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ IOANNIS SPILIOPOULOS 2016.09.15 06:16:07 HPARCA Certification Services for Citizens CN=IOANNIS SPILIOPOULOS C=GR O=Elliniki Dimosia Dioikisi - Hellenic Public Administration E=ispiliopoulos@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα