-1- Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-1- Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση"

Transcript

1 -1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση 1. Σχετικά με την πολυμεσική έκθεση αναφέρεται : «Η έκθεση θα στηθεί μέσα στους χώρους του πολεμικού μουσείου, σε χώρο ελάχιστης επιφάνειας 50 τμ, στον οποίο θα υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα το οποίο θα δύνανται να χρησιμοποιήσουν οι επισκέπτες προκειμένου να παρακολουθήσουν σε τρισδιάστατη αναπαράσταση σενάρια ιστορικών μαχών της ελληνικής πολεμικής ιστορίας.» Παρακαλούμε να μας υποδείξετε: 1. Ποιος είναι ο χώρος όπου θα γίνει η εγκατάσταση της πολυμεσικής έκθεσης. 2. Ποια θα είναι η μέγιστη/ελάχιστη έκταση που θα καταλαμβάνει η πολυμεσική έκθεση. 3. Τι είδους παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν στον χώρο; Θα χρειαστούν ειδικές κατασκευές φωτισμού και ηχομόνωσης; 4.Πόσοι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθούν/διαχειρίζονται ταυτόχρονα την πολυμεσική έκθεση; Α Στην παρούσα φάση υφίστανται υποψήφιοι χώροι εντός του ΠΜ για τη φιλοξενία της πολυμεσικής έκθεσης, πλην όμως ο καθορισμός συγκεκριμένης θέσεως είναι επισφαλής, καθώς: α. Με βάση τις προσφορές των υποψηφίων αναδόχων, ενδέχεται διαφορετικοί χώροι να ενδείκνυνται για διαφορετικές προτεινόμενες λύσεις. β. Η τελική απόφαση για τη χρήση οποιοδήποτε χώρου έγκειται μεταξύ άλλων και στα αποτελέσματα της Μελέτης Εφαρμογής που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος του έργου. 2. Προκειμένου να αποφευχθεί η αλλοίωση του χαρακτήρα των μόνιμων εκθέσεων του ΠΜ και παράλληλα ο χώρος της πολυμεσικής έκθεσης να είναι εύκολα και άμεσα προσβάσιμος στο κοινό, η έκταση του χώρου αυτού θα περιορίζεται στην ελάχιστη προβλεπόμενη από τη διακήρυξη έκταση μεγέθους πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων. 3. Δεν υφίσταται περιορισμός παρεμβάσεων πλην καταστρεπτικών (γκρέμισμα τοίχων). Όσον αφορά σε ειδικές κατασκευές φωτισμού και ηχομόνωσης αυτές θα υλοποιηθούν με μέριμνα του Αναδόχου με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας παρουσίασης των πολυμεσικών εκθεμάτων και την αποφυγή δημιουργίας όχλησης σε άλλους χώρους του Μουσείου. 4. Οι δυνατότητες διαχείρισης της πολυμεσικής έκθεσης συναρτώνται από το είδος και το πλήθος των συστημάτων που θα προσφέρει ο ανάδοχος, με δεδομένη την έκταση του χώρου. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη διαδραστική συσκευή πρέπει να είναι

2 -2- Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση διαχειρίσιμη από τουλάχιστον ένα (1) άτομο ανά πάσα χρονική στιγμή, ενώ παράλληλα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των πολυμεσικών εκθεμάτων από περισσότερα άτομα. Ως παράδειγμα αναφέρεται η χρήση της έκθεσης από τάξη μαθητών, όπου ο χειρισμός έκαστης διαδραστικής συσκευής θα γίνεται από το δάσκαλο/σύνοδο, τα δε αποτελέσματα αυτής της διάδρασης, ήτοι τα πολυμεσικά εκθέματα, θα είναι προσβάσιμα (παρατηρήσιμα) από τους μαθητές. 2. Σύμφωνα με τη διακήρυξη και τις διευκρινιστικές που έχετε αποστείλει η πιλοτική λειτουργία ξεκινά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ελέγχων και την αποδοχή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου δηλαδή μετά το πέρας της φάσης 4 που είναι ο 17ος μήνας και η διάρκεια της είναι 2 μήνες δηλαδή 18ο και 19 μήνα. Μετά το πέρας της πιλοτικής γίνεται η προσωρινή παραλαβή του έργου. Η Παραγωγική Λειτουργία προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση της Πιλοτικής Λειτουργίας, ξεκινά αμέσως μετά την παραλαβή αυτής και θα πραγματοποιηθεί σε 12 μήνες από την έναρξη της φάσης αυτής. Το τέλος της παραγωγικής λειτουργίας σηματοδοτεί και την οριστική παραλαβή του έργου. Σύμφωνα με τα παραπάνω διευκρινίστε μας εάν ισχύουν οι παρακάτω ημερομηνίες μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα της ερώτησης είναι ακριβή. Περιγραφή φάσης Πιλοτική Λειτουργία Παραγωγική λειτουργία Διάρκεια Έναρξη Λήξη παρατηρήσεις 2 μήνες 18ος 19ος Προσωρινή παραλαβή 12 μήνες 20ος 31ος Οριστική παραλαβή έργου Εγγύηση καλής 24 μήνες 32ος.. λειτουργίας 3. Στο προηγούμενο ερωτηματολόγιο σε πολλές ερωτήσεις παραπέμπατε πίσω στο εδάφιο για το οποίο ζητούντο διευκρινίσεις. Δια της παρούσης παρακαλούμε και απαιτούμε να δοθούν λεπτομερείς διευκρινίσεις επί αυτών και να μην γίνεται παραπομπή επί αυτών που ζητούντο Οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις υλοποίησης του έργου αναφέρονται αναλυτικά στην οικεία διακήρυξη.

3 Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση διευκρινίσεις. Λόγω δε και ότι έχουν ήδη χαθεί ή ακυρωθεί προγράμματα ΕΣΠΑ αξίας πάνω από που είχαν ανατεθεί στην ΓΔΟΣΥ είναι σημαντικό να δίνονται πλήρεις, λεπτομερείς & ακριβείς απαντήσεις και να αποφεύγονται αντιφάσεις που οδηγούν σε προσφυγές, ακυρώσεις ή άρνηση της ΕΕ να πληρώσει. 4. Σε πλήθος ερωτήσεων παραπέμπετε στο προσωπικό του Μουσείου: 1. Τυχόν απαντήσεις του προσωπικού του Μουσείου είναι προφορικές και σε κάθε περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές όπως η παρούσα διαδικασία. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει ακόμα και διαφορετικά πράγματα στον κάθε ενδιαφερόμενο και μετά δεν υπάρχει τρόπος να επικαλεσθούν οι ενδιαφερόμενοι τι τους είπε ο άλφα ή ο βήτα. 2. Από νομικής άποψης η διαδικασία ορίζει ότι κάθε τυχόν απαντήσειςδιευκρινήσεις σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων-υποψήφιων θα κοινοποιούνται προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Με τυχόν παραπομπή στο Προσωπικό του Μουσείου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα παίρνει απαντήσεις μεμονωμένα από διαφορετικά άτομα του Μουσείου (μερικά μπορεί να μην συμφωνούν μεταξύ τους) αλλά οι απαντήσεις αυτές δεν κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους. Αυτό είναι νομικά απαράδεκτο. Παρακαλούμε πολύ όπως βρεθεί τρόπος να δοθούν απαντήσεις δια μέσου αυτής εδώ της επίσημης και δεσμευτικής διαδικασίας και ούτως να απαντηθούν όλες οι σχετικές ερωτήσεις από το προηγούμενο ερωτηματολόγιο. 5. Έχει γίνει ή δεν έχει γίνει τεχνο-οικονομική μελέτη από την Υπηρεσία σας πριν την προκήρυξη και την έκδοση των τευχών; Οι ενδιαφερόμενοι παραπέμφθηκαν για επίσκεψη στο ΠΜ προκειμένου να σχηματίσουν ίδια αντίληψη για τους χώρους, καθώς και για τη φύση, την κατάσταση, τον όγκο και την ευαισθησία του μουσειακού υλικού. Η συνδρομή του προσωπικού του Μουσείου περιορίζεται στον χειρισμό και επίδειξη του υλικού, λόγω αρμοδιότητας, με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, και στην παροχή πληροφοριών αυστηρά για το επιδεικνυόμενο υλικό, καθώς είναι τεχνικά και χρονικά αδύνατη η περιγραφή εκάστου αντικειμένου του μουσείου στη Διακήρυξη. Ως εκ τούτου, προφορικές απαντήσεις του προσωπικού του ΠΜ για τεχνικά ζητήματα δεν δεσμεύουν την Υπηρεσία και δεν αποτελούν επίσημες απαιτήσεις της για το έργο. Οι σχετικές απαιτήσεις του ΠΜ για το έργο εκφράζονται επισήμως από τον αρμόδιο κατά το νόμο όργανο εκπροσώπησής του, ήτοι το Διοικητικό του Συμβούλιο. Οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του έργου παρατίθενται αναλυτικά στη Διακήρυξη του έργου. Τονίζεται περαιτέρω ότι δεσμευτικά για την Υπηρεσία είναι αποκλειστικά τα διαλαμβανόμενα στη Διακήρυξη του έργου, καθώς και οι έγγραφες διευκρινίσεις που έχουν δοθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διακήρυξης και των Αποφάσεων Παράτασης του έργου. Η Υπηρεσία έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες τεκμηρίωσης σκοπιμότητας, ανάλυσης κόστους και τεχνικής ωρίμανσης που απαιτούνται με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ και την προκήρυξη αυτού.

4 Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση Έχει γίνει εκτίμηση εργατο-ωρών όλου του έργου ή όχι; Η υλοποίηση του έργου θα λάβει χώρα με βάση τις προδιαγραφές της Διακήρυξης και τα αποτελέσματα της σχετικής Μελέτης Εφαρμογής, με τον τρόπο και τη διαδικασία που θεωρείται πλέον κατάλληλη για τη φύση και την πολυπλοκότητα του φυσικού αντικειμένου. Κατά συνέπεια, ο ακριβής αριθμός των απαιτούμενων εργατοωρών επηρεάζεται από τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου. Πέραν τούτου, έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ΕΩ, η οποία συμπεριελήφθη στο Έντυπο Ανάλυσης Κόστους του έργου, το οποίο αξιολογήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή. 7. Έχει γίνει εκτίμηση εργατο-ωρών ανά κατηγορία εργασίας ή όχι; Βλ. απάντηση υπ αριθμ Έχει γίνει εκτίμηση εργατο-ωρών με τυχόν διάφορες μεθόδους ψηφιοποίησης ή όχι; Εάν ναι παρακαλείσθε όπως κοινοποιήσετε αυτές τις μελέτες ή να δοθούν τα σχετικά στοιχεία που ζητήθηκαν στο προηγούμενο ερωτηματολόγιο. Εάν όχι παρακαλείσθε όπως κοινοποιήσετε με λεπτομέρειες πως υπολογίσθηκε ότι το έργο μπορεί να έχει εκτελεσθεί και παραδοθεί σε 18 μήνες; 9. Προσωπικό του Μουσείου έχει διαφορετικές εκτιμήσεις από τις δικές σας σε διάφορα θέματα περιλαμβανόμενου και του απαιτούμενου χρόνου περαίωσης. Τι έχετε να πείτε επί αυτού; Έχετε συμβουλευθεί και εκτιμήσει Η ψηφιοποίηση του μουσειακού υλικού θα λάβει χώρα με βάση τις προδιαγραφές της Διακήρυξης και τα αποτελέσματα της σχετικής Μελέτης Εφαρμογής, με τον τρόπο και τη διαδικασία που θεωρείται πλέον κατάλληλη για τη φύση, κατάσταση, σπουδαιότητα και το πλήθος του υλικού. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των απαιτούμενων εργατοωρών επηρεάζεται από τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου. Ο όγκος του αρχείου του ΠΜ παρουσιάζεται στο άρθρο C5.1 της Διακήρυξης. Επιπλέον, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο Β1.7 της Διακήρυξης καθώς και τις σχετικές αποφάσεις παράτασης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους του ΠΜ και να εξετάσουν το προς ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικό με τη συνδρομή του προσωπικού του Μουσείου, ούτως ώστε να έχουν δυνατότητα κατά προσέγγιση εκτίμησης του πλήθους και του είδους εργατικού δυναμικού που απαιτείται κατά την κρίση τους για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επίσης βλ. απαντήσεις υπ αριθμ. 4 και 6. Βλ. απάντηση υπ αριθμ. 4. Οι απαιτήσεις του ΠΜ για το έργο έχουν κατατεθεί αρμοδίως από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΜ, το

5 -5- Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση τις εκτιμήσεις και συστάσεις του Προσωπικού του ΠΜ; οποίο παράλληλα διέθεσε προσωπικό για τη στελέχωση των συλλογικών οργάνων σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. 10. Παραπέμπετε τους ενδιαφερόμενους στο Προσωπικό του ΠΜ. Ο διαγωνισμός ορίζει ότι (με εξαίρεση ορισμένα πολύ καθορισμένα εκθέματα) όλα τα άλλα θα μεταφερθούν στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο ψηφιοποίησης όπου θα σκαναρισθούν / φωτογραφηθούν. Προσωπικό του Μουσείου έχει διαφορετικές απόψεις. Πχ θεωρούν ότι ορισμένες συλλογές δεν μπορούν ή / και δεν θα επιτραπεί η μεταφορά τους σε άλλο χώρο εντός του ΠΜ. α) Έχετε λάβει υπ' όψιν τις απόψεις και εκτιμήσεις του Προσωπικού του Μουσείου; β) Εάν ναι, έχει γίνει αυτή η διαδικασία με επίσημο τρόπο; γ) Έχουν ζητηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία και δεσμευτικά από το εξειδικευμένο Προσωπικό του ΠΜ λεπτομερείς λίστες με τα αντικείμενα / συλλογές που θα μετακινηθούν ή όχι; Έχει η Υπηρεσία λάβει έγγραφες απαντήσεις με σχετικές παρατηρήσεις; δ) Εάν ναι, μπορούν αυτές να κοινοποιηθούν στους ενδιαφερομένους; ε) Έχετε ζητήσει και σας έχει παραδώσει το κάθε εξειδικευμένο Προσωπικό του ΠΜ επισήμως, εγγράφως λίστα αναφορικά με εκτιμήσεις πόση δουλειά (σε εργατο-ώρες) είναι η ψηφιοποίηση κάθε κατηγορίας, υποκατηγορίας εκθεμάτων και αποθηκευμένων αντικειμένων, τυχόν εξαιρέσεις και παρατήσεις; ζ) Εάν ναι, μπορούν αυτές να κοινοποιηθούν στους ενδιαφερομένους; η) Εάν όχι έχει στείλει εγγράφως και λεπτομερώς η Υπηρεσία σας τις δικές της εκτιμήσεις ως προς τα ανωτέρω στο εξειδικευμένο Προσωπικό του ΠΜ για επιβεβαίωση, συνεκτίμηση, παρατηρήσεις, κλπ; θ) Εάν ναι, μπορούν αυτές να κοινοποιηθούν στους ενδιαφερομένους; 11. Το Μουσείο είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός ο οποίος δεν υπάγεται στην ΓΔΟΣΥ. Δεδομένου ότι η Διεύθυνση και το ΔΣ του Μουσείου είναι οι απόλυτα υπεύθυνοι για τα εκθέματα δεν πρόκειται να επιτρέψουν (και σωστά) οποιαδήποτε διαχείριση του υλικού προς ψηφιοποίηση με τρόπο που είτε το διακινδυνεύει είτε δεν συμφωνούν οι εκτιμήσεις τους διαχείρισής του με τις τυχόν προδιαγραφές της ΓΔΟΣΥ ακόμα και εάν αυτό α),β),γ),ε),η) Βλ. απάντηση υπ αριθμ. 4. Η διαδικασία ωρίμανσης και προκήρυξης του έργου είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, το κανονιστικό πλαίσιο των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και τις οδηγίες της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. Οι απαιτήσεις του ΠΜ για το έργο έχουν κατατεθεί αρμοδίως από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΜ, το οποίο παράλληλα διέθεσε προσωπικό για τη στελέχωση των συλλογικών οργάνων σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. δ),ζ),θ) Οι κανόνες δημοσιότητας του έργου ρυθμίζονται από το ισχύον εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο. Βάσει του Π.Δ. 70/2007, άρθρο 7, η ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ είναι αρμόδια για τη διαχείριση όλων των προγραμμάτων του ΥΠΕΘΑ που υλοποιούνται με εξωτερική χρηματοδότηση και καθίσταται τελικός δικαιούχος για λογαριασμό υπηρεσιών και φορέων του ΥΠΕΘΑ που δεν καλύπτουν απαιτούμενες

6 Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση ανακαλυφθεί εκ των υστέρων. Εάν το ΠΜ απαιτεί διαφορετική διαχείριση ποιος δίνει τις τελικές διαταγές και αναλαμβάνει την ευθύνη; Παρακαλούμε απαντήστε αναλυτικά και όχι γενικά πχ : "..To Υπ. Αμύνης...". 12. Προσωπικό του ΠΜ έχει δώσει σε δυο τουλάχιστον ενδιαφερόμενους απαντήσεις που είναι αντίθετες με τις προδιαγραφές. Στο ερώτημα τι υπερισχύει το Μουσείο ή η ΓΔΟΣΥ η απάντηση είναι το Μουσείο διότι αυτό και μόνον αυτό είναι υπεύθυνο για το υλικό και μόνον αυτό έχει την σχετική τεχνογνωσία διαχείρισής του. Ποια είναι η θέση της ΓΔΟΣΥ επί του θέματος; 13. Σε σχετική ερώτηση στο προηγούμενο ερωτηματολόγιο αναφορικά με την διαθεσιμότητα του Προσωπικού του Μουσείου σε ρόλο επίβλεψης & συνεργασίας κατά το στάδιο της ψηφιοποίησης: Στην απάντηση σας αναφέρεστε ότι η Διεύθυνση του ΠΜ θα φροντίσει για την δέουσα υποστήριξη και διαθεσιμότητα Προσωπικού. Αυτό είναι μια γενική απάντηση η οποία α) ακυρώνει τις επίσημες προδιαγραφές όπου ορίζονται ως ώρες εργασίας οι ώρες του Μουσείου (και μόνον αυτές). Με βάση όμως το διαθέσιμο προσωπικό και αυτές τις περιορισμένες ώρες το έργο δεν βγαίνει όποτε ή θα πρέπει να αλλάξετε τις προδιαγραφές, ή να προσληφθούν νέα εξειδικευμένα άτομα στο ΠΜ. Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο και τις συμφωνίες με την Τρόικα και γενικώς το όλο κλίμα τέτοιες προσλήψεις είναι αδύνατες εάν όχι παράνομες. Παρακαλούμε δώστε μας αναλυτική απάντηση πως θα λυθεί αυτό το πρόβλημα και όχι γενικότητες. Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητο να μας δοθούν διότι επηρεάζουν εξαιρετικά τον ρυθμό παραγωγής του έργου και φυσικά το κόστος του. -6- προδιαγραφές πιστοποίησης τελικού δικαιούχου. Το ΠΜ έχει καταθέσει αρμοδίως τις απαιτήσεις του για το έργο προς τη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ ως ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το ΝΔ 132/1969. Οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις υλοποίησης του έργου αναφέρονται αναλυτικά στην οικεία διακήρυξη, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία, τους όρους της διακήρυξης και της Σύμβασης και τον θεσμοθετημένο Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΠΜ. Επιπλέον, το σχήμα Διοίκησης του έργου περιγράφεται στη Διακήρυξη, τόσο για τον Ανάδοχο όσο και για την Υπηρεσία. Βλ. απαντήσεις υπ αριθμ. 4 και 11. Η κάλυψη των υποχρεώσεων του Φορέα Λειτουργίας, που απορρέουν από το αντικείμενο του έργου και τη σχετική σύμβαση, θα εξασφαλιστεί με μέριμνα της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα της προσφοράς του Αναδόχου και τα προβλεπόμενα στη Μελέτη Εφαρμογής, ανάλογα με τις διαδικασίες και μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του υλικού. 14. Ερωτήσθε και ζητείται επίσημη δεσμευτική απάντηση από την Υπηρεσία Η Υπηρεσία δεν έχει προβεί σε RfI/RfP σε οποιοδήποτε

7 -7- Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση σας εάν οι συντάκτες της προκήρυξης, των προδιαγραφών και των τευχών έχουν ήδη ζητήσει τεχνικό υλικό, προδιαγραφές, γνώμες, brochures και / ή οποιαδήποτε άλλη επαφή με στελέχη εταιριών που είναι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι; στάδιο ωρίμανσης του έργου ή της διαγωνιστικής διαδικασίας, ούτε έχει προβεί σε επαφές με εταιρίες για το υπ όψη έργο, είτε πρόκειται για υποψηφίους αναδόχους είτε όχι. Ερωτήστε εάν υπήρξε σχετικό RfI, πότε και με τι αριθμό πρωτοκόλλου και που κοινοποιήθηκε; 15. Τίθεται ως προϋπόθεση ο υποψήφιος αν έχει κάνει παράδοση παρομοίων έργων και δίνονται ορισμένες προδιαγραφές προϋπόθεσης προϋπαρχόντων παραδοτέων. Είναι άξιον ερωτήσεως εάν οι εν λόγω όμως απαιτήσεις δεν διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Κράτους; Ο καθένας σχεδόν μπορεί να έχει φτιάξει 1-2 μοντελάκια ψηφιοποίησης ή κάποιο μικρό εκπαιδευτικό παιχνιδάκι για κάποιο Μουσείο κάπου. Δεν θα ήταν ποιο δίκαιο και προστατευτικό για τα συμφέροντα του Κράτους να είχατε επίσης θέσει και προδιαγραφές μεγέθους; Πως ξέρετε ότι κάποιος που έκανε 1-2 μοντελάκια ψηφιοποίησης ή κάποιο μικρό εκπαιδευτικό παιχνιδάκι για κάποιο Μουσείο κάπου θα μπορέσει να φέρει σε πέρας ένα εξαιρετικά μεγάλο έργο με περισσότερα από εκθέματα, 200,000 σκαναρίσματα και τόσα άλλα; 16. Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι ανεξάρτητη, τελείως ανεξάρτητη, τελείως απομονωμένη από τους συγγραφείς & υπεύθυνους της προκηρύξεως και των τευχών ή όχι; 17. Θα δοθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης οι μέχρι τώρα τρεις σειρές ερωτόαπαντήσεων? Εάν ναι σε ποιο στάδιο θα τους δοθούν; 18. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα λάβει αυτά τα ερωτηματολόγια χωρίς καμία ένδειξη ως προς το ποια εταιρία έκανε ποιες ερωτήσεις ή θα είναι επώνυμα; 19. Στην διάρκεια της εκτέλεσης του έργου θα γίνεται συνεχές έλεγχος ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ όπου οι εργατο-ώρες εργασίας του προσωπικού του Οι προϋποθέσεις ζητούμενης εμπειρίας οι οποίες κρίνονται από την Υπηρεσία απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση του έργου αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο Β2.6 της Διακήρυξης, όπου περιγράφονται σωρευτικά και ανά κατηγορία τα ελάχιστα τεχνικά, διοικητικά και οικονομικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό του έργου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Διαγωνισμού αποτελεί ανεξάρτητο συλλογικό όργανο που συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και το οποίο δεν περιλαμβάνει προσωπικό που έχει συμμετάσχει σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ωρίμανσης ή διαχείρισης του έργου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Διαγωνισμού θα λάβει το σύνολο τον Διευκρινιστικών Απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτές δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, πριν την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών. Βλ. απάντηση υπ αριθμ. 17. Οι διαδικασίες ελέγχου υλοποίησης του έργου, πιστοποίησης των παραδοτέων και πληρωμών

8 Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση Αναδόχου που επιτηρούνται από το Προσωπικό του ΠΜ και οι άλλες εργατο-ώρες θα αντιστοιχούν στις εργατο-ώρες που δηλώνονται ονομαστικά ανά άτομο στις αρμόδιες εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία είναι αυτές και μόνον αυτές που πληρώνονται από τους πόρους (Κρατικούς & ΕΕ) ώστε να διασφαλισθεί ότι δεν δίνονται εξευτελιστικές υπεργολαβίες στην Ινδία και την Κίνα; Παρακαλούμε απαντήστε συγκεκριμένα και όχι γενικά όπως π.χ : "..όλα θα γίνουν όπως αρμόζει ο νόμος..." Οι εν λόγω έλεγχοι και διασταυρώσεις θα αναρτώνται στη Διαύγεια κατά την όλη διάρκεια εκτέλεσης του έργου μαζί με τις αντίστοιχες πληρωμές από το Κράτος; 20. Έγινε η εξής ερώτηση την προηγούμενη φορά: α) Γνωρίζει η Υπηρεσία σας πόσοι φορείς στην Ελλάδα πληρούν την : "Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την υλοποίηση τουλάχιστον δύο (2) έργων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, τα τελευταία οκτώ (8) έτη.";; β) Ποια είναι η θέση της Αναθέτουσας Αρχής εάν η απάντηση στην ανωτέρω (α) είναι "ΕΝΑΣ" ; Η απάντηση που εδόθη δεν ήταν σαφής. Παρακαλείσθε όπως απαντήσετε σαφώς και λεπτομερώς. Επίσης η Υπηρεσία σας απήντησε ότι το θέμα θα τεθεί σε κάποιο φάκελο "στα υπ' όψιν". Έχει γίνει έλεγχος επί του θέματος ή όχι; 21. Παρακαλείσθε όπως κοινοποιήσετε με τι ελάχιστο εργατικό κόστος / ώρα θεωρείτε ως μίνιμουμ μη καταχρηστικό για έμπειρους προγραμματιστές εφαρμογών για Web Engineering; smart phones; για Virtual Reality; για Μουσειολόγους; για Φωτογράφους; και για κάθε ειδικότητα που απαιτεί το έργο; Έχουν γίνει τέτοιου είδους εκτιμήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σας και εάν ναι ποτέ έγιναν; Β Υποπαρ. 2.1 πραγματοποιούνται από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, με βάση τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας για έργα παροχής υπηρεσιών και υπόκεινται στους κανόνες δημοσιότητας που έχουν θεσπιστεί με βάση το ισχύον εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικά όσον αφορά στις αναρτήσεις πράξεων και αποφάσεων στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αυτές διέπονται από τις προβλέψεις του Ν.3861/2010. α), β) Επισημαίνεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία αφορά σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό. Όσον αφορά στην εμπειρία των υποψηφίων αναδόχων βλ. απάντηση υπ αριθμ. 15. Το μισθολογικό κόστος καθορίζεται με βάση την κείμενη νομοθεσία χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να έχει αρμοδιότητα επ αυτού. Όσον αφορά στο εύλογο κόστος του έργου, βλ. απάντηση υπ αριθμ. 6.

-1- C3.5 Η προδιαγραφή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση και μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε σύγχρονο εξοπλισμό την πληρεί.

-1- C3.5 Η προδιαγραφή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση και μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε σύγχρονο εξοπλισμό την πληρεί. -1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002507556 2014-12-29

14PROC002507556 2014-12-29 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ Στοιχεία διακήρυξης: 630.7/34/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 236/ Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Βουλγαρίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 11 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης και ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας RFID με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη (Check in

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και ιαδικτυακού Γραφιστικού Περιβάλλοντος» για το έργο της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Web based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. Δ/νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 Ταχ. : 57001 Κώδικας Πληροφορ. : Σάμουελ Αλέξιος Σάλεμ Τηλ. : 2310 483070 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092

Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092 Ταχ. Δ/νση: Μαινάλου & Σέκερη 37 Ταχ. Κωδ.: 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μ. Αποστολάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 29-01-2013 Α.Π.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 29-01-2013 Α.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 29-01-2013 Α.Π. 914 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA Οκτώβριος 2012 Ο παρών Οδηγός αποσκοπεί στο να παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» Πέραν των απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr.

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr Έργο Γ ΚΠΣ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα