ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ"

Transcript

1 ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ

2 Á ÅÊÄÏÓÇ 2008 ISBN: Copyright 2008 Ίδρυµα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ áíáôýðùóç ôïõ âéâëßïõ êáé ôùí åéêüíùí ìå êüèå ìýóï êáèþò êáé ç äéáóêåõþ, ç ðñïóáñìïãþ, ç ìåôáôñïðþ êáé ç êõêëïöïñßá ôïõ ( ñèñï 3 ôïõ í. 2121/1993).

3 ÐÑÏËÏÃÏÓ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ Ï ÅõãÝíéïò Åõãåíßäçò, éäñõôþò êáé ïñçãüò ôïõ «Éäñýìáôïò Åõãåíßäïõ», ðñïåßäå åíùñßôáôá êáé ó çìüôéóå ôç âáèéü ðåðïßèçóç üôé áíáãêáßï ðáñüãïíôá ãéá ôçí ðñüïäï ôïõ Ýèíïõò áðïôåëåß ç Üñôéá êáôüñôéóç ôùí ôå íéêþí ìáò óå óõíäõáóìü ðñïò ôçí çèéêþ ôïõò áãùãþ. Ôçí ðåðïßèçóþ ôïõ áõôþ ôçí ìåôýôñåøå óå ãåííáßá ðñüîç åõåñãåóßáò, üôáí êëçñïäüôçóå óåâáóôü ðïóü ãéá ôç óýóôáóç Éäñýìáôïò, ðïõ èá åß å ùò óêïðü íá óõìâüëëåé óôçí ôå íéêþ åêðáßäåõóç ôùí íýùí ôçò ÅëëÜäáò. ôóé, ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 1956 óõíåóôþèç ôï «ºäñõìá Åõãåíßäïõ», ôïõ ïðïßïõ ôçí äéïßêçóç áíýëáâå ç áäåëöþ ôïõ Ìáñ. Óßìïõ, óýìöùíá ìå ôçí åðéèõìßá ôïõ äéáèýôç. Áðü ôç óôéãìþ åêåßíç Üñ éóáí ðñáãìáôïðïéïýìåíïé ïé óêïðïß ðïõ ïñáìáôßóèçêå ï ÅõãÝíéïò Åõãåíßäçò êáé óõã ñüíùò ç åêðëþñùóç ìéáò áðü ôéò âáóéêüôåñåò áíüãêåò ôïõ åèíéêïý ìáò âßïõ. Ôï Ýñãï ôïõ Éäñýìáôïò óõíý éóå áðü ôï 1981 ìý ñé ôï 2000 ï Íéêüëáïò Âåñíßêïò-Åõãåíßäçò Ýêôïôå óõíå ßæåé áõôü ï ê. Ëåùíßäáò ÄçìçôñéÜäçò-Åõãåíßäçò. ÊáôÜ ôçí êëéìüêùóç ôùí óêïðþí ôïõ, ôï ºäñõìá ðñïýôáîå ôçí Ýêäïóç ôå íéêþí âéâëßùí ôüóï ãéá ëüãïõò èåùñçôéêïýò üóï êáé ðñáêôéêïýò. Äéåðéóôþèç ðñüãìáôé üôé áðïôåëåß ðñùôáñ éêþ áíüãêç ï åöïäéáóìüò ôùí ìáèçôþí ìå óåéñýò áðü âéâëßá, ôá ïðïßá èá Ýèåôáí ïñèü èåìýëéá óôçí ðáéäåßá ôïõò êáé èá áðïôåëïýóáí óõã ñüíùò ðïëýôéìç âéâëéïèþêç ãéá êüèå ôå íéêü. Åéäéêüôåñá, üóïí áöïñü óôá åêðáéäåõôéêü âéâëßá ôùí óðïõäáóôþí ôùí Äçìïóßùí Ó ïëþí Åìðïñéêïý Íáõôéêïý, ôï ºäñõìá áíýëáâå ôüôå ôçí ÝêäïóÞ ôïõò óå ðëþñç êáé óôåíþ óõíåñãáóßá ìå ôç Äéåýèõíóç ÍáõôéêÞò Åêðáéäåýóåùò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò, õðü ôçí åðïðôåßá ôïõ ïðïßïõ õðüãïíôáé ïé Ó ïëýò áõôýò. Ç áíüèåóç óôï ºäñõìá Ýãéíå ìå ôçí õð áñéèµ /5031, ôçò 9çò Áõãïýóôïõ 1966, áðüöáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò, ïðüôå êáé óõíåêñïôþèç êáé ç áñìüäéá ÅðéôñïðÞ Åêäüóåùí. ÁðïôÝëåóìá ôçò óõíåñãáóßáò áõôþò Þôáí ç Ýêäïóç ôçò ÓåéñÜò ÂéâëéïèÞêç ôïõ Íáõôéêïý, üðïõ åîåäüèçóáí: á) Ãéá ôïõò ìáèçôýò ôùí ÌÝóùí Íáõôéêþí Ó ïëþí 30 ôüìïé âéâëßùí ( ). â) Ãéá ôéò ÁÄÓÅÍ (Áíþôåñåò Äçìüóéåò Ó ïëýò Åìðïñéêïý Íáõôéêïý) 54 ôüìïé ( ). Êýñéïò óêïðüò ôùí åêäüóåùí áõôþí, ôùí ïðïßùí ôï ðåñéå üìåíï åßíáé óýìöùíï ìå ôá åêüóôïôå éó ýïíôá áíáëõôéêü ðñïãñüììáôá ôïõ ÕÅÍ, Þôáí ç ðáñï Þ ðñïò ôïõò óðïõäáóôýò ôùí Íáõôéêþí Ó ïëþí ÁÄÓÅÍ êáé Íáõôéêþí Ëõêåßùí ôùí áíáãêáßùí ôüôå åêðáéäåõôéêþí êåéìýíùí, ôá ïðïßá áíôéóôïé ïýí ðñïò ôá ìáèþìáôá ðïõ äéäüóêïíôáé óôéò Ó ïëýò áõôýò. Åðßóçò åëþöèç éäéáßôåñç ðñüíïéá, þóôå ôá âéâëßá áõôü íá åßíáé ãåíéêüôåñá ñþóéìá ãéá üëïõò ôïõò áîéùìáôéêïýò ôïõ Åìðïñéêïý Íáõôéêïý, ðïõ áóêïýí ôï åðüããåëìá Þ åîåëßóóïíôáé óôçí éåñáñ ßá ôïõ êëüäïõ ôïõò, ùñßò áõôü íá óçìáßíåé üôé åðýñ åôáé ìåôáâïëþ óôç óôüèìç ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôïõò. Ìå ôçí õð áñιθµ. Μ /2/99/ (ΦΕΚ 1168Â/ ) õðïõñãéêþ áðüöáóç, όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. των υπουργών Οι-

4 κονοµίας και Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας αριθµ. Μ /05/ 05/ (ΦΕΚ 1942 Β/ και ΦΕΚ 169 Β/ ), το Õðïõñãåßï ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò áíýèåóå óôï ºäñõìá Åõãåíßäïõ ôçí óõããñáöþ êáé Ýêäïóç ôùí äéäáêôéêþí åã åéñéäßùí των Ναυτικών Ακαδηµιών ήäç ôï ÕÅÍΑΝΠ ðñïåêþñõîå ôçí óõããñáöþ 21 βιβλίων ðñïò êüëõøç των áíáãêþí ôùí óðïõäáóôþí âüóåé ôùí éó õüíôùí áíáëõôéêþí ðñïãñáììüôùí. Ïé óõããñáöåßò êáé ç ÅðéôñïðÞ Åêäüóåùí ôïõ Éäñýìáôïò åîáêïëïõèïýí íá êáôáâüëëïõí êüèå ðñïóðüèåéá, þóôå ôá âéâëßá íá åßíáé åðéóôçìïíéêþò Üñôéá áëëü êáé ðñïóáñìïóìýíá óôéò áíüãêåò êáé ôéò äõíáôüôçôåò ôùí óðïõäáóôþí. Ãé áõôü Ý ïõí ðñïóåãìýíç ãëùóóéêþ äéáôýðùóç ôùí êåéìýíùí ôïõò êáé ç äéáðñáãìüôåõóç ôùí èåìüôùí åßíáé áíüëïãç ðñïò ôç óôüèìç ôçò åêðáéäåýóåùò, ãéá ôçí ïðïßá ðñïïñßæïíôáé. Ìå ôçí ðñïóöïñü óôïõò êáèçãçôýò, óôïõò óðïõäáóôýò των ΑΕΝ êáé óå üëïõò ôïõò áîéùìáôéêïýò ôïõ ŵπορικού Íαυτικού ôùí åêäüóåþí ôïõ, ôï ºäñõìá óõìâüëëåé óôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôïõ óêïðïý ôïõ éäñõôþ ôïõ Åõãåíßïõ Åõãåíßäïõ. ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÊÄÏÓÅÙÍ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÁëÝîáíäñïò Óôáõñüðïõëïò, ïì. êáèçãçôþò Á.Â.Ó. Ðåéñáéþò, Ðñüåäñïò. ÉùÜííçò Ôåãüðïõëïò, ïì. êáèçãçôþò ÅÌÐ. ÉùÜííçò ÔæáâÜñáò, áíôéíáýáñ ïò Ë.Ó. (Å.Á.). Äηµήτριος ÂáóéëÜêçò, ðëïßáñ ïò Ë.Ó., Äéåõè. Íáõô. Åêð. ÕÅÍΑΝΠ. Óýìâïõëïò åðß ôùí åêäüóåùí ôïõ Éäñýìáôïò Êùí. Áãã. ÌáíÜöçò, ïìüôéìïò êáèçã. ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí. ÃñáììáôÝáò ôçò ÅðéôñïðÞò, Ãåþñãéïò ÁíäñåÜêïò.

5 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Κ Μ Ε ΤΑ Λ Λ Ε Υ Σ Η Π Λ Ο Ι Ο Υ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΗ Ε.Π./Υ.Α.Ε. Aξιωµατικό Ε.Ν. ΑΘΗΝΑ 2008

6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Το βιβλίο αυτό αποτελεί διδακτικό εγχειρίδιο για τους σπουδαστές των Ακαδηµιών του Εµπορικού Ναυτικού. Σκοπός του είναι να προσφέρει µια άρτια και παιδαγωγικά αποτελεσµατική αποτύπωση του γνωστικού πεδίου που σχετίζεται µε την Οικονοµική Εκµετάλλευση του Πλοίου. Είναι προφανής η πολυπλοκότητα των πληροφοριών που υπεισέρχονται σε οποιαδήποτε απόπειρα πραγµατεύσεως του ανωτέρω αντικειµένου, πολύ περισσότερο µάλιστα όταν πρόκειται για διδακτικό εγχειρίδιο που προορίζεται για σπουδαστές οι οποίοι θα κληθούν άµεσα, µετά το πέρας των σπουδών τους, να χρησιµοποιήσουν το περιεχόµενο των γνώσεων που τους παρέχει το εγχειρίδιό τους, καθώς δεν περιλαµβάνει απλώς βασικές θεωρητικές γνώσεις πάνω σε έννοιες-κλειδιά που σχετίζονται µε ένα πλήθος γνωστικών αντικει- µένων όπως είναι η Οικονοµική Γεωγραφία, η Οικονοµία της Ναυτιλίας, η Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και η Αξιολόγηση των Ναυτιλιακών Επενδύσεων, αλλά και συγκεκριµένες πρακτικές και διαδικασίες που ακολουθούνται σήµερα διεθνώς από τους διαχειριστές της εκµεταλλεύσεως του πλοίου µε στόχο τη βελτιστοποίηση της οικονοµικής αποδόσεώς του. Από την άποψη αυτή, ίσως σε ορισµένα σηµεία του βιβλίου η πληροφορία να φαίνεται ότι δίνεται µε τρόπο συµπυκνωµένο και υπαινικτικό, ωστόσο καταβλήθηκε προσπάθεια να καθίσταται δυνατή η εύκολη αφοµοίωσή της από τους σπουδαστές. Η διάρθρωση και η µορφοποίηση της ύλης διαµορφώθηκε όχι µόνο µε βάση τις απαιτήσεις και απόψεις των συγγραφέων για το περιεχόµενο ενός τέτοιου εγχειριδίου, αλλά και από τα δεσµευτικά ζητού- µενα της διδακτέας ύλης, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη για τη συγγραφή του. Στο βιβλίο περιγράφονται σε 11 κεφάλαια οι βασικές έννοιες του εµπορίου και η σηµασία των θαλασσίων µεταφορών, οι ναυτιλιακές αγορές, η διοικητική οργάνωση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, η ναυλαγορά και η ιδιαιτερότητα των ναυτιλιακών κύκλων, το κόστος των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, η διάρθρωση και λειτουργία της ναυλαγοράς, η σηµασία της ναυτιλίας για την εθνική µας οικονοµία, οι ναυτιλιακές πολιτικές και τακτικές που ακολουθούνται για την ανάπτυξη της ναυτιλίας, οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής ακτοπλοΐας, η χρηµατοδότηση των ναυτιλιακών εταιρειών, η αξιολόγηση των επενδύσεων στη ναυτιλία και ο Γενικός Λογαριασµός του Πλοιάρχου. Οι συγγραφείς θεωρούν τιµή τους την ανάθεση της συγγραφής του παρόντος εγχειριδίου το οποίο απευθύνεται στους αυριανούς Πλοιάρχους, διαχειριστές ενός από τους πλέον σηµαντικούς και δυναµικούς τοµείς της οικονοµίας της πατρίδας µας, εκείνου της εµπορικής ναυτιλίας και αισθάνονται την υποχρέωση να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους προς το Εκδοτικό

8 Τµήµα του Ιδρύµατος Ευγενίδου, που µε την άρτια, άριστη και κοπιαστική συνεργασία συνέβαλλε στην ολοκλήρωση του παρόντος συγγράµµατος. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσοµε την αποτελεσµατική συµβολή των κριτών του εγχειριδίου µας, στην τελική µορφή που αυτό έλαβε. Τους εκφράζουµε τις θερµότερές µας ευχαριστίες. Οι συγγραφείς

9 Εισαγωγή Περί εµπορίου και θαλασσίων µεταφορών. Η ιστορία του εµπορίου είναι στενά συνδεδεµένη κατά το µεγαλύτερο µέρος της, µε την εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας. Από τις πρωτόγονες κοινωνίες, µε την απλή ανταλλαγή αγαθών, µέχρι τη σηµερινή εποχή, σ ένα σχεδόν τέλεια οργανωµένο από εµπορικής πλευράς κόσµο, το εµπόριο πέρασε από πολλές δοκιµασίες και εξελικτικές διαδικασίες. Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να υπογραµµίσοµε το γεγονός, πως κύριος τρόπος διεξαγωγής του εµπορίου από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι και σήµερα, είναι διά µέσου θαλάσσης. Συγκεκριµένα, τα θαλάσσια µεταφορικά µέσα αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν πρώτα και ύστερα ακολούθησαν τα χερσαία µεταφορικά µέσα, ενώ όσον αφορά στα εναέρια, αυτά ως γνωστόν εµφανίζονται στις αρχές του 19 ου αιώνα. Οι πρώτοι λαοί που άνοιξαν το δρόµο προς τη θάλασσα ήταν οι λαοί της Μεσογείου (Φοίνικες, Έλληνες, Αιγύπτιοι). Το θαλάσσιο εµπόριο είχε γνωρίσει µεγάλη άνθηση στην αρχαία Ελλάδα. Τα πλοία ταξίδευαν από και προς το λιµάνι του Πειραιά, φορτωµένα µε εµπορεύµατα από τις αποικίες ολόκληρου του έως τότε γνωστού κόσµου. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, χαράζει τη δική της ιστορία µε τη θαλάσσια και ναυτική ισχύ της. Παρόλο που το Βυζάντιο µέχρι τον 5 ο αιώνα δεν διέθετε µεγάλη ναυτική δύναµη, η βασιλεία του Ιουστινιανού στα µέσα του 6 ου αιώνα οδηγεί τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε µεγάλη ακµή, η οποία συνεχίσθηκε µέχρι τον 11 ο αιώνα µε τα πλοία της να κυριαρχούν στις θάλασσες της επικράτειάς της. Μετά τον τον 11 ο αιώνα η δύναµή της άρχισε να εξασθενεί. Σήµερα, το εµπόριο έχει λάβει παγκοσµίως τεράστια έκταση. Νέες τεχνολογικές µέθοδοι, πολυάριθµοι τρόποι διεξαγωγής του, οικονοµικές και δασµολογικές ενώσεις έχουν κάνει το εµπόριο επιστήµη. Νέα µεταφορικά µέσα χρησιµοποιούνται, υψηλές ταχύτητες επιτυγχάνονται, ενώ ο παραγωγός των αγαθών βρίσκεται πλέον πολύ µακριά από τον τελικό αγοραστή. Στη διεξαγωγή του διεθνούς εµπορίου σήµερα κύρια θέση καταλαµβάνουν οι Η.Π.Α., ενώ παράλληλα άλλα κράτη, τα οποία αναπτύσσονται µε έντονους ρυθµούς, αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος, όπως για παράδειγµα η Κίνα, η Κορέα και η Ινδία (Πίνακας 1.2.2). Η ανάπτυξη του θαλάσσιου εµπορίου, προέρχεται βασικά από το γεγονός πως ο πλανήτης µας καλύπτεται στα τρία τέταρτά του από νερό, κάτι το οποίο η ανθρωπότητα αντιλήφθηκε και εκµεταλλεύτηκε από πολύ νωρίς. Έτσι λοιπόν, η µετακίνηση αγαθών και επιβατών δύναται να πραγ- µατοποιείται σε οποιοδήποτε µέρος της γης προσιτό διά µέσου θαλάσσης και σε οποιαδήποτε απόσταση, αλλά και βέβαια διά µέσου των ποταµών, των λιµνών και των διωρύγων 1. Ένας ακόµη λόγος, ο οποίος ώθησε στην τεράστια αυτή ανάπτυξη του θαλάσσιου εµπορίου στις ηµέρες µας, είναι πως µόνο διά µέσου θαλάσσης είναι εφικτή η µαζική µεταφορά προϊόντων, λόγω της τεράστιας 1 Γ.Π. Βλάχος Ελ. Γεωργαντόπουλος «Ναυτιλιακή Οικονοµική», 2003, σελ. 34.

10 10 χωρητικότητας που διαθέτει το πλοίο έναντι των υπολοίπων µεταφορικών µέσων. Έτσι λοιπόν, τα τέσσερα πέµπτα του συνολικού παγκόσµιου εµπορίου, διεξάγονται µέσω θαλάσσης, γεγονός που σηµατοδοτεί την άνθηση και εξέλιξη των θαλασσίων µεταφορών. 1.1 Εσωτερικό εµπόριο. Όταν αναφερόµαστε στην έννοια του εσωτερικού εµπορίου, εννοούµε το εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών το οποίο διεξάγεται εντός των ορίων µίας χώρας. Το εσωτερικό εµπόριο διακρίνεται σε χονδρικό και λιανικό. Όταν λέµε λιανικό εµπόριο, εννοούµε εκείνο το οποίο φέρνει σε επαφή το προς πώληση αγαθό µε τον τελικό καταναλωτή, ενώ ως χονδρικό εµπόριο, εννοούµε εκείνο, το οποίο πραγµατοποιεί την προµήθεια των αγαθών, ώστε να ακολουθήσει το λιανικό εµπόριο. Όσον αφορά στο λιανεµπόριο, αυτό αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς της οικονο- µίας διεθνώς. Όπως προαναφέρθηκε, η έννοια περιλαµβάνει την πώληση αγαθών και υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή, για προσωπική χρήση. Το λιανικό εµπόριο είναι ένα από τα πιο δυνατά τµήµατα της οικονοµίας κάθε χώρας, αφού απασχολεί πάνω από το 15% των εργαζοµένων. Η συνεισφορά του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) είναι παραπάνω από σηµαντική, ενώ παράλληλα αποτελεί πηγή αντλήσεως χρησίµων πληροφοριών για την οικονοµική πολιτική του κράτους. Επιπλέον, η λιανική πώληση χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλία στις παραµέτρους διεξαγωγής της. Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), όσον αφορά στην Ελλάδα, ο τοµέας του λιανεµπορίου απασχολεί πάνω από εργαζόµενους, συµβάλλοντας µ αυτόν τον τρόπο καθοριστικά στη µείωση της ανεργίας, ενώ ο αριθµός αυτός ολοένα και αυξάνεται. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο δεύτερο τρίµηνο του 2006, η απασχόληση στο λιανικό εµπόριο αυξήθηκε κατά 2,5% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του Στο φαινόµενο αυτό συµβάλλει και η είσοδος ξένων κολοσσών στο ελληνικό λιανεµπόριο. Οι προγραµµατισµένες επενδύσεις και επεκτάσεις αρκετών εγχωρίων εµπορικών οµίλων εγγυώνται τουλάχιστον µια ενδιαφέρουσα αναµονή για τα επόµενα έτη, η οποία εκτιµάται ότι θα θέσει τις βάσεις για τη µετεξέλιξη και ενδυνάµωσή τους τόσο στο εσωτερικό, όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Στον Πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τον κύκλο εργασιών στο λιανικό εµπόριο για την περίοδο , όπου και µπορούµε να διαπιστώσοµε την έντονη αυτή αυξητική τάση που προαναφέραµε. Στην περίπτωση του χονδρικού εµπορίου, τα αγαθά πωλούνται όχι στους τελικούς καταναλωτές, αλλά όπως προαναφέρθηκε, σε προµηθευτές µε σκοπό τη µεταπώληση. Οι χονδρέµποροι αποτελούν το σηµαντικότερο συνδετικό κρίκο µεταξύ παραγωγού και τελικού καταναλωτή. 1.2 Διεθνές εµπόριο. Το διεθνές εµπόριο αποτελεί αντικείµενο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθόσον αποτελεί το βασικότερο παράγοντα για την ανάπτυξη των ναυτιλιακών υπηρεσιών. Σήµερα, τα 4/5 του διεθνούς εµπορίου πραγµατοποιούνται µέσω θαλάσσης όπως και το 70% του εξωτερικού εµπορίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 1 (Ε.Ε). Στο διεθνές εµπόριο, παρατηρούµε ιδιαίτερες διαδικασίες, οι οποίες λαµβάνουν χώρα κατά τη διεξαγωγή του και οι οποίες είναι οι εξής: α) Η διάβαση των συνόρων. β) Οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται συνήθως σε δολάρια ή ευρώ, όµως τα νοµίσµατα αυτά 1 Ε. Σαµπράκος, «Ο τοµέας των µεταφορών και οι συνδυασµένες εµπορευµατικές µεταφορές» εκδ. Ειδική Εκδοτική, Πειραιάς 2002, σελ

11 11 Πίνακας Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εµπόριο: Σύνολο Χώρας Έτος Γενικός Δείκτης Μεγάλα καταστήµατα τροφίµων Τρόφιµα Ποτά Καπνός Πολυκαταστήµατα Φαρµακευτικά- Καλλυντικά Ένδυση- Υπόδυση Έπιπλα, Ηλ. Είδη-Οικ. εξοπλισµός Βιβλία- Χαρτικά Λοιπά είδη Πωλήσεις εκτός καταστηµάτων Μέσοι ετήσιοι δείκτες ,7 68, ,5 65,8 58,1 61,9 67,6 61, ,3 75,1 68,5 81,3 77, ,3 71,6 90, , , ,9 73,9 78,5 86, ,8 87,2 92,8 81,1 79,1 82,1 86,6 91, ,2 89,5 92,2 95, ,4 89,7 90,6 99, ,9 109,6 108,1 108,1 106,8 106,1 104,4 105,4 101, ,8 122,5 120,3 114,8 116,1 113, , ,1 137, ,9 127,2 116,8 114,5 127,4 109, ,4 140,1 127,4 135,3 122,7 119, , ,8 146,9 131,5 144,1 129,9 125, , ,5 182,1 176,1 138,5 149,3 134,2 147, ,3 Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. διαφέρουν από τα νοµίσµατα των χωρών που πραγµατοποιούν τις συναλλαγές (δηλ. τα τοπικά νο- µίσµατα όπως είναι στην Τουρκία η τουρκική λίρα, στην Ιαπωνία το γεν, στον Καναδά το δολάριο Καναδά κ.λπ.). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι από πιθανές υποτιµήσεις ή ανατιµήσεις µεταξύ των νοµισµάτων των χωρών που συναλλάσσονται. γ) Στο εξωτερικό εµπόριο εµφανίζεται ο νόµος των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των δαπανών παραγωγής 1. δ) Πολλές φορές στα εισαγόµενα, αλλά και στα εξαγόµενα προϊόντα επιβάλλονται εισφορές, οι λεγόµενοι δασµοί, που σκοπό τους έχουν ή να βελτιώσουν την οικονοµική κατάσταση των δηµοσίων οικονοµικών ή να προστατεύσουν τα εγχώρια αγαθά κ.λπ.. Όσον αφορά στην Ελλάδα, παρά το µικρό της µέγεθος, κατέχει σηµαντική θέση στο παγκόσµιο εµπόριο υπηρεσιών, γεγονός που οφείλεται κατά βάση στη δραστηριότητα της ελληνικής ναυτιλίας και του τουρισµού. Με βάση τα οριστικά στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου για το 2003, η Ελλάδα είναι ο 9ος εξαγωγέας στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες και ο 15ος στις µεταφορικές. Επιπλέον, θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα και πιο σηµαντικά ναυτικά κράτη του κόσµου, µε την εµπορική ναυτιλία να αποτελεί το δυναµικότερο κλάδο της εθνικής οικονοµίας. Επιπλέον, η Ελλάδα έχει µία κατ εξοχήν εξωστρεφή οικονοµία. Η συνολική αξία των εµπορικών συναλλαγών της χώρας έφθασε, το έτος 2006, στα εκ. ευρώ. Από το σύνολο αυτό, το µεγαλύτερο ποσό αφορά σε εισαγωγές, ενώ οι εξαγωγές προϊόντων βρίσκονται σε χαµηλό ακόµη επίπεδο δηµιουργώντας ένα εµπορικό έλλειµµα, το οποίο καλύπτεται, κατά µεγάλο µέρος, από την εξαγωγή υπηρεσιών (ναυτιλία τουρισµός χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες µεταναστευτικό συνάλλαγµα κ.λπ.). 1 Σύµφωνα µε τη Θεωρία του Συγκριτικού Πλεονεκτήµατος, όπως αυτή παρουσιάζεται στο υπόδειγµα του D. Ricardo, ισχύει ότι: «Αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη διεξαγωγή του διεθνούς εµπορίου µεταξύ δύο χωρών, είναι η ύπαρξη διαφοράς στο συγκριτικό κόστος εργασίας των προϊόντων που παράγονται από τις χώρες αυτές».

12 12 ËïéðÝò þñåò 29% Ãåñìáíßá 11% Óåñâßá - Ìáõñïâïýíéï - Êüóïâï 2% Éôáëßá 11% Ïëëáíäßá 2% ÐÃÄÌ 2% Áëâáíßá 2% Ñùóßá 3% Ñïõìáíßá 4% Âïõëãáñßá 6% Çí. Âáóßëåéï 6% Êýðñïò 5% Ôïõñêßá 5% Ãáëëßá 4% Éóðáíßá 4% ÇÐÁ 4% Σχ Οι 15 µεγαλύτεροι εξαγωγικοί προορισµοί για τα ελληνικά προϊόντα κατά το έτος Στο σχήµα 1.2 παρουσιάζονται οι 15 µεγαλύτερες χώρες εξαγωγής για τα ελληνικά προϊόντα κατά το έτος Η Γερµανία και η Ιταλία, όπως φαίνεται, αποτελούν τις κυριότερες από αυτές και ακολουθούν η Βουλγαρία, το Ην. Βασίλειο, η Κύπρος και η Τουρκία. Ο έντονος νησιωτικός χαρακτήρας της χώρας µας, την έχει οδηγήσει σε µία σηµαντική εξάρτηση από τις θαλάσσιες µεταφορές, γεγονός που συνάδει µε την παράλληλη ανάπτυξη µεγάλου αριθµού λιµένων. Κατά τα τελευταία έτη, πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικά έργα και παρεµβάσεις για βελτίωση των κυρίων εµπορικών λιµένων της χώρας, αλλά και σε επιλεγµένους ακτοπλοϊκούς λιµένες. Οι παρεµβάσεις αυτές, συνέβαλαν αποτελεσµατικά στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών θαλασσίων εµπορευµατικών διαδροµών και ενίσχυσαν την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Παρόλα αυτά όµως, συµπληρωµατικές υποδοµές, είναι απαραίτητο να λάβουν χώρα. Όσον αφορά στο παγκόσµιο εµπόριο, αξίζει να αναφερθεί ότι ακολουθεί αυξητικούς ρυθµούς και µάλιστα µεγαλύτερους από εκείνους της αυξήσεως της παγκόσµιας οικονοµίας (Πίνακας 1.2.1). Χαρακτηριστικά, µεταξύ των ετών 2000 και 2006, ο όγκος του παγκόσµιου εµπορίου παρουσίασε µέση αύξηση κατά 5,5%, έναντι 3,0% αντίστοιχης αυξήσεως που παρουσίασε το Παγκόσµιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Ιδιαίτερα για το έτος 2006, η αύξηση του παγκόσµιου εµπορίου ανήλθε σε 8,0%, ενώ το 2004 στο 9,5%. Η ισχυρή αυτή αύξηση του όγκου του παγκόσµιου εµπορίου κατά τα τελευταία έτη, στηρίχθηκε κυρίως στη διεθνοποίηση του εµπορίου και στον περιορισµό εµποδίων σ αυτό (Πίνακα 1.2.1). Από τα παραπάνω, εξάγεται λοιπόν το συµπέρασµα, πως η ανάπτυξη του παγκόσµιου εµπορίου αποτελεί παράγοντα οικονοµικής αναπτύξεως πολλών χωρών. Η συµβολή του αυτή στην οικονοµική ανάπτυξη των χωρών, επηρεάζεται κάθε φορά από το διεθνές οικονοµικό και εµπορικό περιβάλλον, το οποίο δεν παραµένει ποτέ στατικό, αλλά εξελίσσεται και µεταβάλλεται διαρκώς. Προκειµένου να ανταποκριθούν σε αυτές τις δυναµικές συνθήκες, αλλά και να µπορέσουν να επωφεληθούν από τα όσα η συµµετοχή τους στο διεθνές εµπόριο τους προσφέρει, τα κράτη αναπτύσσουν τις γνωστές διεθνείς εµπορικές σχέσεις. Οι διεθνείς εµπορικές σχέσεις εποµένως, ή αλλιώς η γνωστή εξωτερική εµπορική πολιτική που µία χώρα ακολουθεί, αποτελούν στην ουσία ένα σύνολο µέτρων, τα οποία και εφαρµόζουν οι διάφορες χώρες, προκειµένου να προγραµµατίσουν τις συναλλακτικές τους ενέργειες.

13 13 Τα µέτρα που κάθε χώρα λαµβάνει µέσα στα πλαίσια της εξωτερικής εµπορικής της πολιτικής, αφορούν κατά βάση σε συγκοινωνιακές διευκολύνσεις σχετικά µε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, καθορίζονται χρηµατοδοτήσεις και πριµοδοτήσεις από το κράτος σχετικά µε τις εξαγωγές, πολιτικές dumping 1, διαµόρφωση σχετικού νοµοθετικού πλαισίου, κατάρτιση εµπορικών συµβάσεων µε άλλες χώρες κ.λπ. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αντίστοιχα η αύξηση του παγκόσµιου εµπορίου ανά επιλεγµένη γεωγραφική περιοχή (Πίνακας 1.2.2) και οι εισαγωγές και εξαγωγές εµπορευµάτων και υπηρεσιών ανά τον κόσµο (Πίνακας 1.2.3). Πίνακας Αύξηση της παγκόσµιας παραγωγής και των εξαγωγών, (Ετήσια ποσοστιαία µεταβολή σε όγκο επί τοις %) Παγκόσµιες εµπορικές εξαγωγές 5,5 9,5 6,5 8,0 Γεωργικά προϊόντα 4,0 4,0 6,0 6,0 Ορυκτά και καύσιµα 3,0 6,0 3,5 3,0 Κατασκευές 6,0 11,0 7,5 10,0 Παγκόσµια εµπορική παραγωγή 2,5 5,0 3,5 3,0 Γεωργία 2,0 5,0 1,5 1,0 Εξόρυξη 1,5 4,5 1,5 1,0 Κατασκευές 3,0 5,5 4,0 3,5 Παγκόσµιο ΑΕΠ 3,0 4,0 3,5 3,5 Πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου Πίνακας Αύξηση του όγκου του παγκόσµιου εµπορίου ανά επιλεγµένη περιοχή, (Ετήσια ποσοστιαία µεταβολή επί τοις %) Εξαγωγές Εισαγωγές Παγκοσµίως Βόρεια Αµερική Νότια και Κεντρική Αµερική Ευρώπη Ευρωπαϊκή Ένωση (25) Κοινοπολιτεία των ανεξαρτήτων κρατών Ασία Ιαπωνία Πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου 1 Οι πολιτικές αυτές αφορούν σε αποφάσεις για πώληση αγαθών στο εξωτερικό σε τιµές χαµηλότερες του κόστους, µε σκοπό την καθιέρωση στρατηγικού πλεονεκτήµατος στην εν λόγω αγορά («κατάκτηση της αγοράς»).

14 14 (Ετήσια ποσοστιαία µεταβολή επί τοις %) Πίνακας Παγκόσµιο εµπόριο ανά περιοχή, Εξαγωγές Εισαγωγές Εµπόριο Παγκοσµίως Βόρεια Αµερική Νότια και Κεντρική Αµερική Ευρώπη Ευρωπαϊκή Ένωση (25) Κοινοπολιτεία των ανεξαρτήτων κρατών Αφρική Μέση Ανατολή Ασία Υπηρεσίες Παγκοσµίως Βόρεια Αµερική Νότια και Κεντρική Αµερική Ευρώπη Ευρωπαϊκή Ένωση (25) Κοινοπολιτεία των ανεξαρτήτων κρατών Αφρική Μέση Ανατολή Ασία Πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου 1.3 Διαφορές διεξαγωγής εσωτερικού και διεθνούς εµπορίου. Η διεξαγωγή του διεθνούς και του εσωτερικού εµπορίου δεν είναι το ίδιο πράγµα, δηλαδή αποτελούν δύο διαφορετικές έννοιες. Παρόλο που η βασική διαδικασία είναι φυσικά η ίδια, χαρακτηρίζονται από ουσιώδεις διαφορές, κάτι που ο καθένας µπορεί να αντιληφθεί από την ονοµασία της κάθε κατηγορίας. Όταν αναφερόµαστε στο εσωτερικό εµπόριο, µιλάµε για συναλλαγές οι οποίες δεν ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα. Αντιθέτως, το εξωτερικό ή αλλιώς διεθνές εµπόριο, διεξάγεται µεταξύ διαφορετικών χωρών του κόσµου. Από τα παραπάνω, προκύπτει το συµπέρασµα πως η διεξαγωγή του εξωτερικού εµπορίου συνεπάγεται συναλλαγές σε διαφορετικά νοµίσµατα, σε αντίθεση µε το εσωτερικό εµπόριο, όπου φυσικά όλες οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται στο εγχώριο νόµισµα. Η µεταφορά των αγαθών από τη µία άκρη του κόσµου στην άλλη, απαιτεί πολλές φορές µεγάλο

15 15 χρονικό διάστηµα. Η πάροδος όµως του χρόνου κατά την οποία τα µεταφερόµενα εµπορεύµατα βρίσκονται ουσιαστικά εκτός αγοράς, µπορεί να συνεπάγεται µεταβολές στην τιµή τους, ίσως δε και απώλεια κερδών, κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο να συµβεί κατά τη διεξαγωγή του εµπορίου εντός των εγχωρίων συνόρων. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις τα εισαγόµενα προϊόντα επιβαρύνονται µε δασµούς, γεγονός το οποίο επιβαρύνει την τελική τους τιµή. Συµπερασµατικά λοιπόν, µπορούµε να παρατηρήσοµε πως σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο κατηγοριών εµπορίου εµφανίζονται και οφείλονται στη φύση και στον τρόπο διεξαγωγής τους. 1.4 Πλουτοπαραγωγικές πηγές. Μέσω της µεταφοράς, επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του πλανήτη. Ως γνωστόν, το παγκόσµιο εµπόριο και οι οικονοµίες όλων των χωρών του πλανήτη, βασίζονται κατά µεγάλο µέρος στην εξόρυξη και εκµετάλλευση των πρώτων υλών. Επιπλέον, εκτός από την οικονοµία των χωρών, άµεση εξάρτηση από τους πόρους αυτούς έχει βέβαια και η ζωή των κατοίκων της Γης. Προκειµένου να καταστεί δυνατή η εξόρυξη και η εκµετάλλευση των πόρων αυτών, έρχεται ο τοµέας των µεταφορών να διαδραµατίσει το σηµαντικότερο ρόλο. Χωρίς τη δυνατότητα της µεταφοράς, οι ανθρώπινες κοινωνίες θα βρίσκονταν σε άµεση εξάρτηση από τις εγγύτερες σε αυτές φυσικές πηγές πλούτου. Με την ανάπτυξη όµως των µεταφορικών δικτύων, τα εµπόδια που η απόσταση έθετε πλέον υπερνικούνται, ενώ κάθε χώρα µπορεί να προσεγγίσει εκείνες τις πηγές που έχει ανάγκη, ανεξάρτητα από το πόσο µακριά της βρίσκονται. Συνεπώς λοιπόν, θα µπορούσαµε να πούµε πως διά µέσου των µεταφορικών υπηρεσιών, υπερνικάται η ανισοκατανοµή των διαθεσίµων πλουτοπαραγωγικών πηγών της Γης στις διάφορες ηπείρους, ενώ παράλληλα οι οικονοµίες οδηγούνται στην ανάπτυξη, και το παγκόσµιο εµπόριο σε άνθηση. 1.5 Πλεονεκτική ή µειονεκτική θέση της χώρας. Από αρχαιοτάτων χρόνων οι εµπορικές συναλλαγές και η γενικότερη επικοινωνία των πληθυσµών ήταν δυνατή διά της θαλάσσιας οδού. Περιοχές και χώρες, οι οποίες διαθέτουν πρόσβαση στη θάλασσα πλεονεκτούν έναντι των άλλων, προκειµένου να αναπτύξουν εµπορικές αλλά και πολιτιστικές δραστηριότητες. Οι µεσογειακοί λαοί Φοίνικες, Έλληνες, Αιγύπτιοι και άλλοι αναπτύχθηκαν εµπορικά και δηµιούργησαν πολιτισµούς αξιοθαύµαστους. Οµοίως µέχρι και σήµερα, περιοχές και χώρες µε θαλάσσια πρόσβαση αναπτύχθηκαν µε µεγαλύτερους ρυθµούς έναντι των άλλων χωρών. Από σχετικές µελέτες είναι εµφανής η οικονοµική διάσταση της θαλάσσιας διακινήσεως των αγαθών, γεγονός που βοήθησε στη διακίνηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων από τους τόπους παραγωγής στους τόπους καταναλώσεως. Περιοχές, οι οποίες βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα είναι προφανές ότι επωφελούνται περισσότερο από τις άλλες περιοχές στις εµπορικές τους συναλλαγές, λόγω του µικρότερου κόστους µεταφοράς. Επιπλέον, στις χώρες αυτές είναι ελκυστική η εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες χρησιµοποιούν τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους των χωρών αυτών, διότι µε τον τρόπο αυτό µειώνουν το τελικό κόστος των προϊόντων τους. Σε αυτό συµβάλλει η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, η ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας και η όλο και µεγαλύτερη απελευθέρωση των αγορών. Ας σηµειωθεί ότι οι πρώτες ύλες αποτελούν µεγάλες σε όγκο ποσότητες µεταφεροµένων εµπορευµάτων που επηρεάζουν σηµαντικά, όπως είναι επακόλουθο, την τελική τιµή των προϊόντων. 1.6 Αντικείµενα της θαλάσσιας µεταφοράς. Όταν λέµε µεταφορά εννοούµε τη µετακίνηση προσώπων ή εµπορευµάτων από έναν τόπο σε άλλο. Απαραίτητα στοιχεία για την πραγµατοποίηση των µεταφορών µπορούν να θεωρηθούν η

16 16 ύπαρξη µεταφορικών µέσων, η ύπαρξη υποδοµών για τη µεταφορά και η ύπαρξη φορτίων ή επιβατών για µετακίνηση. Με τον όρο υποδοµή, εννοούµε την ύπαρξη δρόµων και τερµατικών σταθ- µών, που επιτρέπουν την πραγµατοποίηση της µεταφοράς. Οι τερµατικοί σταθµοί είναι οι χώροι, από τους οποίους ξεκινούν ή ολοκληρώνουν (τερµατίζουν) τη διαδροµή τους τα µεταφορικά µέσα. Σε αυτούς φορτώνονται ή εκφορτώνονται τα εµπορεύµατα και επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται οι επιβάτες. Οµοίως, στους σταθµούς αυτούς µπορεί να γίνει µεταφόρτωση των εµπορευµάτων ή µετεπιβίβαση (αλλαγή µέσου) των επιβατών. Σήµερα, οι τερµατικοί σταθµοί παίζουν πολύ µεγαλύτερο ρόλο, αφού σ αυτούς εκτός από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, µπορούµε να έχοµε και άλλες, όπως αποθήκευση και στοιβασία των εµπορευµάτων. Η χρήση ενός σταθµού µπορεί να γίνεται όχι µόνο από ένα, αλλά και από διαφορετικά µεταφορικά µέσα. Έτσι, µπορούµε να παρατηρήσοµε ότι στο λιµάνι γίνονται φορτοεκφορτώσεις από πλοία, αλλά και από φορτηγά που φέρνουν εµπορεύµατα για να φορτωθούν στη συνέχεια στα πλοία. Η θάλασσα µπορεί να θεωρηθεί, µε µια ευρύτερη έννοια, ως δρόµος για τη µετακίνηση επιβατών και εµπορευµάτων. Οµοίως, ως δρόµοι µπορούν να χαρακτηρισθούν οι σιδηροδροµικές γραµµές και οι αυτοκινητόδροµοι για τις µετακινήσεις αντίστοιχα µε τρένο και αυτοκίνητο. Οι µεταφορές µπορούν να διακριθούν σε επιβατικές και εµπορευµατικές ανάλογα µε το είδος της µεταφοράς, όπως επίσης σε οδικές, σιδηροδροµικές, ποτάµιες, εναέριες και θαλάσσιες, ανάλογα µε το µέσο που χρησιµοποιούν. Αντικείµενο της θαλάσσιας µεταφοράς είναι η µεταφορά των πάσης φύσεως εµπορευµάτων και επιβατών διά θαλάσσης. Το σηµαντικότερο µερίδιο στον κλάδο των µεταφορών παγκοσµίως, το κατέχουν οι θαλάσσιες µεταφορές, καθώς αποτελούν το 70% του συνόλου των µεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά και του υπόλοιπου κόσµου. Το 2001, το ποσοστό αυτό όσον αφορά στην Ελλάδα, αντιστοιχούσε σε 164 εκατοµµύρια µετρικούς τόνους φορτίου. Παράλληλα, σε όλους τους λιµένες της Ελλάδας, κατέπλευσαν 561 χιλ. πλοία, ενώ διακινήθηκαν 53 εκατ. επιβάτες 1. Οι θαλάσσιες µεταφορές, εξυπηρετούν τις ανάγκες του εθνικού και διεθνούς εµπορίου µεταφέροντας πάσης φύσεως φορτία, ενώ παράλληλα, εξυπηρετούν τις ανάγκες για µετακίνηση των ατόµων. Τα φορτία, δεν έχουν όλα τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά, ούτε τις ίδιες ευκαιρίες για χρήση. Κατά τη µεταφορά τους µέσω των θαλασσίων οδών, κάποια από αυτά µπορεί να απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα ή ιδιαίτερες διαδικασίες φορτοεκφορτώσεως και στοιβασίας. Επιπλέον, κάθε πλοίο δεν είναι κατάλληλο για τη µεταφορά οποιουδήποτε φορτίου. Τα κύρια φορτία που διακινούνται µέσω θαλάσσης, µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: α) Χύδην ξηρά φορτία: Σ αυτήν την κατηγορία ανήκουν φορτία όπως δηµητριακά, σιδηρο- µεταλλεύµατα, γαιάνθρακας, βωξίτης, φώσφατα, αλουµίνα κ.ά.. β) Ξηρά συσκευασµένα: Τα ξηρά συσκευασµένα φορτία αποτελούν κατά κύριο λόγο, τα γνωστά γενικά φορτία. Τα γενικά φορτία είναι προϊόντα της βιοµηχανίας και της βιοτεχνίας και µεταφέρονται µε σκοπό την πώλησή τους στους τελικούς καταναλωτές. Η φύση αυτών οδηγεί σε µεταφορές µικρών ποσοτήτων ανά είδος, µη ικανών για τη συµπλήρωση της χωρητικότητας ενός πλοίου. Κατά την τελευταία εικοσαετία, η µοναδοποίηση των φορτίων (unitization) µε σκοπό την εύκολη µεταφορά τους και ιδιαίτερα η εµφάνιση των εµπορευµατοκιβωτίων (containerization), δηµιούργησαν νέες µορφές ζητήσεως χωρητικότητας. γ) Υγρά φορτία: Σ αυτήν την κατηγορία ανήκει, κατά κύριο λόγο, το πετρέλαιο και τα προϊόντα διυλίσεως αυτού. Επιπροσθέτως, στα υγρά φορτία µπορεί να συµπεριληφθούν διάφορα άλλα φορτία υγρής µορφής, όπως είναι τα κρασιά, η µελάσσα, διάφορα προϊόντα χηµικής επεξεργασίας του πετρελαίου κ.ά.. 1 Πηγή: ΥΕΝ (Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας).

17 17 δ) Ειδικά φορτία: Σ αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται φορτία µε συγκεκριµένα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία απαιτούν ειδική µεταχείριση κατά τη µεταφορά τους, και ως εκ τούτου, απαιτούνται και πλοία ειδικής κατασκευής. Τέτοια φορτία είναι τα υγραέρια, καθώς και όλα τα φορτία τα οποία απαιτούν ψύξη κατά τη µεταφορά τους. Τα προαναφερθέντα φορτία, καθώς αποτελούν βάση διεξαγωγής του διεθνούς εµπορίου, ακολουθούν τις εξελίξεις αυτού και βέβαια εξαρτώνται από τις διακυµάνσεις του. Πέρα όµως από τη µεταφορά φορτίων, οι θαλάσσιες µεταφορές ικανοποιούν και την ανάγκη για µεταφορές ατόµων. Σ αυτόν τον κλάδο, δραστηριοποιείται ένας πολύ σηµαντικός τοµέας της ναυτιλίας, η επιβατηγός ναυτιλία, η οποία στη χώρα µας είναι άµεσα συνυφασµένη µε τον τουρισµό. 1.7 Το έργο του µεταφορέα. Όταν αναφερόµαστε στη µεταφορική υπηρεσία, εννοούµε καταρχήν µία υπηρεσία, η οποία δεν θα µπορούσε να υπάρξει εάν δεν υπήρχαν οι αποστάσεις και η ανάγκη για τον υπερκερασµό τους. Αυτή η ανάγκη λοιπόν µεταφοράς των πάσης φύσεως αγαθών, καθώς επίσης και ανθρώπων, γεννάει µε τη σειρά της την ανάγκη για τη δηµιουργία και λειτουργία των µεταφορικών υπηρεσιών. Πρόκειται λοιπόν για έναν από τους σπουδαιότερους τοµείς της οικονοµικής ζωής κάθε χώρας. Είναι αυτονόητο ότι ένα αγαθό, όσο πολυδάπανη και αν είναι η παραγωγή του, είναι αδύνατο να αποκτήσει κάποια αξία, αν δεν µεταφερθεί ως τον καταναλωτή ή αν δεν µεταφερθεί ο καταναλωτής σ αυτό. Από εδώ πηγάζει και η τεράστια σηµασία του κλάδου των µεταφορών, αφού αποτελεί τη βάση της ανταλλαγής και της κυκλοφορίας των αγαθών και χωρίς αυτές, δηλαδή τις ανταλλαγές, δεν υπάρχει οικονοµική ζωή. Από τα παραπάνω λοιπόν, µπορούµε να συµπεράνοµε, πως το έργο του µεταφορέα περιλαµβάνει δύο βασικές πτυχές. Η πρώτη είναι σαφώς η παραλαβή των εµπορευµάτων και των ατόµων ενώ η δεύτερη η παροχή της κατάλληλης ποιότητας όσον αφορά στη µεταφορική υπηρεσία, ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες. Όταν µιλάµε για ποιότητα, αναφερόµαστε σε κάποια βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία προσδιορίζουν τη φύση της µεταφορικής υπηρεσίας, ανάλογα βέβαια µε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή διεξάγεται. Βασικότερα χαρακτηριστικά είναι η ταχύτητα, η χωρητικότητα, η αξιοπιστία, το κόστος, η συνέπεια, η άνεση και η ασφάλεια. Η βαρύτητα του κάθε παράγοντα ποικίλλει ανάλογα µε το φορτίο που µεταφέρεται και τις ιδιαιτερότητές του. Ωστόσο, όταν πρόκειται για µετακινήσεις ανθρώπων, το έργο του µεταφορέα είναι εντελώς διαφορετικό. Ο κάθε µεταφορέας, οφείλει να προσαρµόσει τις συνθήκες προσφοράς των υπηρεσιών του, ανάλογα µε το είδος της ζητήσεως που έχει να αντιµετωπίσει. Θα πρέπει να υπογραµµισθεί σε αυτό το σηµείο, πως η ζήτηση για µεταφορικές υπηρεσίες αποτελεί παράγωγο ζήτηση 1, καθόσον στις µεταφορές οι µετακινήσεις πραγµατοποιούνται για την εξυπηρέτηση κάποιου άλλου συγκεκριµένου σκοπού. Έτσι, µετακινούµαστε γιατί θέλοµε να πάµε στο γιατρό, γιατί έχοµε την ανάγκη των ιατρικών υπηρεσιών και όχι ανάγκη µεταφορικών υπηρεσιών. Οµοίως, τα προϊόντα από τον παραγωγό µετακινούνται στον καταναλωτή (εµπορευµατική µεταφορά) επειδή υπάρχει ανάγκη καταναλώσεώς τους. Οι µεταφορικές υπηρεσίες δηµιουργούνται κατ αυτόν τον τρόπο δευτερογενώς, καλύπτοντας άλλες πρωτογενείς αιτίες, όπως είναι οι ανάγκες καταναλώσεως προϊόντων, υπηρεσιών εκπαιδεύσεως, ιατρικών υπηρεσιών κ.λπ.. Για το λόγο αυτό, στα οικονοµικά, η ζήτηση για µεταφορά θεωρείται παράγωγος ζήτηση. Προκύπτει λοιπόν το συµπέρασµα, πως το έργο του µεταφορέα είναι µία πολύπλοκη διαδικασία, η οποία πολλές φορές, βασίζεται σε παράγοντες που είναι δύσκολο ή ακόµη και αδύνατο να προβλεφθούν. 1 Ε. Σαµπράκος, «Εισαγωγή στην Οικονοµική των Μεταφορών» εκδ. Αθ. Σταµούλης, Αθήνα, 2001, β έκδοση, σελ. 58.

18 Φορτία µεταφερόµενα διά θαλάσσης. Όπως προαναφέρθηκε, τα κυριότερα φορτία που µεταφέρονται διά µέσου των θαλασσίων οδών, είναι βασικά τα χύδην (ξηρά και υγρά), τα γενικά και τα ειδικά. Όσον αφορά στα χύδην ξηρά φορτία, αναλογούν στο ένα τέταρτο περίπου του βάρους του διεθνούς εµπορίου. Η µεταφορά τους πραγµατοποιείται µε πλοία χύδην ξηρού φορτίου (bulk carriers) ή µε πλοία χύδην φορτίου (γενικά), τα οποία διαθέτουν εναλλακτικές λύσεις για µεταφορά ξηρών ή υγρών χύδην φορτίων. Επιπλέον, είναι δυνατόν να µεταφερθούν και µε πλοία γενικού φορτίου, τα οποία διαθέτουν εναλλακτικές λύσεις οποιασδήποτε µορφής και έτσι µπορούν να µεταφέρουν χύδην ξηρά φορτία σε ορισµένες ποσότητες. Τα χύδην υγρά φορτία, αναλογούν στο µισό περίπου του παγκόσµιου εµπορίου, και κατέχουν την πρώτη θέση από πλευράς βάρους, καθώς πολλά από αυτά αποτελούν προϊόντα ευρείας καταναλώσεως από όλες σχεδόν τις χώρες του πλανήτη, όπως είναι το πετρέλαιο. Μεταφέρονται µε πλοία χύδην υγρού φορτίου (αµιγούς µορφής), καθώς και µε πλοία χύδην φορτίου (γενικά), τα οποία όπως προαναφέρθηκε έχουν τη δυνατότητα να µεταφέρουν υγρά ή ξηρά χύδην φορτία, µε τις ειδικές εναλλακτικές δυνατότητες που διαθέτουν. Η ζήτηση των χύδην φορτίων, ικανοποιείται κυρίως από τα ελεύθερα φορτηγά πλοία (tramp), όπου ο χαρακτήρας της αγοράς από την πλευρά της µεταφοράς είναι παραδοσιακά ο πλέον ανταγωνιστικός. Τα ελεύθερα φορτηγά πλοία εκτελούν πλόες όπου υπάρχει ζήτηση για τις υπηρεσίες τους και οι όροι της µεταφοράς προσδιορίζονται κάθε φορά βάσει ναυλοσυµφώνων µεταξύ του πλοιοκτήτη και του εκάστοτε ναυλωτή. Τα χύδην φορτία στην πλειοψηφία τους, έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι µεταφέρονται σε πολύ µεγάλες ποσότητες, ικανές να συµπληρώσουν ολόκληρη τη χωρητικότητα ενός πλοίου. Είναι προϊόντα συνήθως πρώτης ανάγκης, οπότε και τα µεγέθη που λαµβάνει η ζήτησή τους είναι κατά κανόνα αρκετά µεγάλα. Οι περιοχές εξαγωγής τους είναι διασπαρµένες σε ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ παράλληλα τα κυριότερα κέντρα εισαγωγής τους είναι η Ευρώπη, η Ιαπωνία και, βεβαίως, οι ΗΠΑ. Τα γενικά φορτία όπως προαναφέρθηκε, αφορούν σε προϊόντα της βιοµηχανίας και της βιοτεχνίας. Η µεταφορά τους λαµβάνει χώρα µε πλοία γενικού φορτίου, τα οποία διαθέτουν ειδικές προδιαγραφές κατασκευής, έτσι ώστε να είναι δυνατή και εύκολη η φορτοεκφόρτωση και η στοιβασία των φορτίων αυτών, τα οποία ως επί το πλείστον, µεταφέρονται σε µοναδοποιηµένη µορφή. Η ζήτηση για γενικά φορτία ικανοποιείται από τα φορτηγά πλοία γραµµής (cargo liners). Ο χαρακτήρας της υπηρεσίας αυτής είναι κατά βάση ολιγοπωλιακός, αγγίζοντας πολλές φορές και την ακραία περίπτωση του µονοπωλίου. Τα πλοία είναι ενταγµένα σε γραµµές µεταξύ συγκεκριµένων λιµένων (ή γεωγραφικών περιοχών) και οι πλόες εκτελούνται µε προκαθορισµένη συχνότητα, βάσει ενός προκαθορισµένου ναυλολογίου, το οποίο διαµορφώνεται από τις δραστηριοποιούµενες στο χώρο επιχειρήσεις. Τα γενικά φορτία δεν ζητούνται σε ποσότητες επαρκείς για να συµπληρώσουν τη χωρητικότητα ενός πλοίου, κι έτσι τα δροµολογηµένα φορτηγά πλοία πολλές φορές διεισδύουν στη ζήτηση χωρητικότητας χύδην φορτίων, εξυπηρετώντας τις µεταφορικές ανάγκες µικρών φορτωτών, µε µικρά χύδην φορτία. Λόγω της φύσεώς τους, τα γενικά φορτία εξάγονται από τις τρεις µεγαλύτερες βιοµηχανίες του κόσµου, δηλαδή την Ιαπωνία, τη Δ. Ευρώπη και τη Β. Αµερική, στις οποίες και έχουν τις αφετηρίες, αλλά και τους προορισµούς τους οι περισσότερες δροµολογιακές γραµµές φορτηγών πλοίων. 1.9 Διεθνείς θαλάσσιες οδοί µεταφορών. Η δοµή του παγκόσµιου εµπορίου, η διάρθρωση δηλαδή της ζητήσεως και της προσφοράς των βασικοτέρων αγαθών, καθορίζει τις διεθνείς εµπορικές διαδροµές, οι οποίες βέβαια, διενεργού-

19 19 νται στην πλειοψηφία τους διά θαλάσσης. Πολλές από αυτές είναι σταθερές και προκαθορισµένες, ενώ άλλες είναι προσωρινές, ανάλογα µε τις διακυµάνσεις της ζητήσεως. Έτσι λοιπόν, ανάλογα µε το προϊόν που µεταφέρεται, δηµιουργούνται και ανάλογες θαλάσσιες οδοί, οι γνωστές θαλάσσιες λεωφόροι, στη διαµόρφωση των οποίων παίζουν ρόλο οι βασικότεροι και µεγαλύτεροι εισαγωγείς και εξαγωγείς. Προκειµένου να εξετάσοµε και να αναλύσοµε τις θαλάσσιες οδούς, θα πρέπει να ξεκινήσοµε καταρχήν από το βασικό ρόλο που διαδραµατίζουν στη διεξαγωγή του παγκόσµιου εµπορίου κάποια συγκεκριµένα αγαθά και προϊόντα. Ξεκινώντας από τα χύδην υγρά φορτία, κυριότερο εκ των οποίων είναι βέβαια το πετρέλαιο, µπορούµε πολύ εύκολα να προσδιορίσοµε το ρόλο των χωρών παραγωγής και εξαγωγής του αναγκαίου αυτού αγαθού στη διεξαγωγή του παγκόσµιου εµπορίου. Οι σπουδαιότεροι εξαγωγείς λοιπόν πετρελαίου είναι οι χώρες της Μέσης Ανατολής, της Μαύρης Θάλασσας, της Βόρειας Θάλασσας, της Ινδονησίας, της Νιγηρίας και της Βενεζουέλας. Οι Η.Π.Α., παρόλο που έχουν πολύ µεγάλη παραγωγή, ουσιαστικά δεν συµµετέχουν στο παγκόσµιο εµπόριο πετρελαίου, γιατί ολόκληρη η εγχώρια παραγωγή τους καταναλώνεται από τις ίδιες, δεν έχουν δηλαδή καµµία εξαγωγική δραστηριότητα. Αντιθέτως, καθώς η εγχώρια παραγωγή τους δεν επαρκεί για να καλύψει την τεράστια ζήτηση που αντιµετωπίζουν, εισάγουν µεγάλες ποσότητες πετρελαίου. Τα πετρέλαια της Βενεζουέλας είναι εκείνα τα οποία βρίσκονται εγγύτερα στις Ηνω- µένες Πολιτείες, γεγονός που καθιστά τη χώρα αυτή µία εναλλακτική λύση στην τροφοδοσία των Η.Π.Α., προσφέροντάς της µε αυτόν τον τρόπο ένα στρατηγικό πλεονέκτηµα. Οι µεγαλύτεροι εισαγωγείς πετρελαίου από την άλλη πλευρά, είναι οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, η Ιαπωνία, η Κίνα και, όπως προαναφέρθηκε, οι Η.Π.Α. Στο σχήµα 1.9α απεικονίζονται οι βασικές θαλάσσιες διαδροµές που έχουν δηµιουργηθεί για τη µεταφορά του πετρελαίου. Από την άλλη πλευρά έχοµε τα χύδην φορτία σε ξηρή µορφή, τα οποία και συντελούν στη δια- µόρφωση των παγκοσµίων θαλασσίων διαδροµών, ως εξής: Â. ÁìåñéêÞ Åõñþðç Áóßá ÁöñéêÞ Í. ÁìåñéêÞ Áõóôñáëßá Σχ.1.9α. Οι θαλάσσιες διαδροµές του πετρελαίου.

20 20 α) Σιδηροµετάλλευµα. Το σιδηροµετάλλευµα ανήκει στα γνωστά τέσσερα κυρίαρχα χύδην φορτία. Μεταφέρεται σε πλοία τύπου Capesize και σε παρτίδες των χιλ. τόνων. Οι κυριότεροι εξαγωγείς σιδηροµεταλλεύµατος είναι η Αυστραλία και η Βραζιλία κατέχοντας το 70% του παγκόσµιου όγκου εξαγωγών, η Σουηδία, ο Καναδάς, η Νότιος Αφρική, η Ινδία και η Ινδονησία µε το υπόλοιπο 30%. Το σχήµα 1.9β απεικονίζει τις βασικές θαλάσσιες διαδροµές που έχουν δηµιουργηθεί για τη µεταφορά σιδηροµεταλλευµάτων. Οι εισαγωγείς σιδηροµεταλλεύµατος είναι βασικά τα κράτη εκείνα, τα οποία διαθέτουν αυτοκινητοβιοµηχανία. Τα κράτη αυτά είναι η Κίνα, η Κορέα, η Ιαπωνία και οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Σε αυτό το σηµείο, αξίζει να αναφερθεί πως οι Η.Π.Α. δεν κάνουν εισαγωγή σιδηροµεταλλεύµατος, καθώς τα σύνορά τους µε τον Καναδά είναι κοινά και ο ανεφοδιασµός τους γίνεται διά µέσου των λιµνών του. β) Άνθρακας. Ο άνθρακας χρησιµοποιείται για την παραγωγή µεγάλου µέρους ενέργειας στον κόσµο, καθώς επίσης και σε µείγµα µαζί µε σιδηροµετάλλευµα στην παραγωγή ατσαλιού. Η µεταφορά του γίνεται σε παρτίδες των χιλ. τόνων ή ακόµη και των 100 χιλ. τόνων, µε πλοία τύπου Panamax ή Capesize. Οι εισαγωγείς άνθρακα είναι ουσιαστικά εκείνες οι χώρες που εισάγουν και σιδηροµετάλλευµα, δηλαδή η Ιαπωνία, η Κίνα, η Δυτική Ευρώπη, η Κορέα και η Βραζιλία. Οι χώρες που εξάγουν άνθρακα είναι η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νότιος Αφρική, η Βενεζουέλα, η Κολοµβία και η Ινδονησία, για την οποία θα πρέπει να σηµειωθεί πως παρόλο που δεν διαθέτει µεγάλα αποθέµατα, εντούτοις όµως, βρίσκεται πολύ κοντά στα µεγαλύτερα καταναλωτικά κέντρα. Στο σχήµα 1.9γ παρουσιάζονται οι κυριότερες θαλάσσιες διαδροµές που δηµιούργησε το διεθνές εµπόριο του άνθρακα. γ) Δηµητριακά. Τα δηµητριακά αποτελούν κι αυτά ένα από τα τέσσερα βασικότερα χύδην ξηρά φορτία, το εµπόριο των οποίων δηµιούργησε και καθιέρωσε την ύπαρξη βασικών θαλασσίων διαδροµών. Η µεταφορά τους γίνεται συνήθως σε παρτίδες των χιλ. τόνων, µε πλοία τύπου Ηandysize. Οι παρτίδες των δηµητριακών, όπως µπορεί να παρατηρήσει κάποιος, είναι σχετικά µικρές και αυτό οφείλεται βασικά στο γεγονός πως αποτελούν σύνολο πολλών µικρών παρτίδων διαφορετικών µικροπαραγωγών. Ο µεγαλύτερος και σηµαντικότερος εξαγωγέας δηµητριακών παγκοσµίως, είναι οι Η.Π.Α., µε το µεγαλύτερο όγκο παραγωγής και εξαγωγών. Σηµαντική εξαγωγική αφετηρία δηµητριακών είναι επίσης η Αργεντινή, η οποία δίνει καθ έτος δύο σοδειές, και η Αυστραλία. Από την άλλη πλευρά, εισαγωγή δηµητριακών κάνουν η Αφρική, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Μέση Ανατολή και η Ανατολική Ευρώπη. Οι θαλάσσιες διαδροµές για τα δηµητριακά, παρουσιάζονται στο σχήµα 1.9δ. δ) Βωξίτης Αλουµίνα. Ο βωξίτης και η αλουµίνα χρησιµοποιούνται σχεδόν πάντα σε συνδυασµό µε το σιδηροµετάλλευµα, όχι όµως σε πολύ µεγάλες ποσότητες, συνεπώς, οι µεταφερόµενες παρτίδες δεν είναι τόσο µεγάλες συγκριτικά µε εκείνες του σιδηροµεταλλεύµατος. Η µεταφορά λοιπόν πραγµατοποιείται σε παρτίδες των χιλ. τόνων, µε πλοία τύπου Ηandysize. Οι κυριότεροι εξαγωγείς σιδηροµεταλλεύµατος (σχ. 1.9ε) είναι η Αυστραλία, η Βραζιλία, το Μαρόκο και ο Καναδάς, ενώ οι κυριότεροι εισαγωγείς είναι η Ιαπωνία, η Κίνα, η Δυτική Ευρώπη και η Κορέα. Οι θαλάσσιες διαδροµές που αναπτύχθηκαν ανωτέρω είναι οι κυριότερες και βασικότερες οδοί διεξαγωγής του παγκόσµιου εµπορίου. Η δοµή τους είναι σταθερή, ενώ αναλόγως µε τη διάρθρωση της ζητήσεως αλλάζει απλώς ο όγκος των µεταφεροµένων αγαθών. Παράλληλα, πολλές φορές µπορεί βραχυχρόνια να δηµιουργηθούν προσωρινές νέες δοµές διαδροµών, προκειµένου να ικανοποιηθούν νέες ή και παροδικές ανάγκες.

21 21 Â. ÁìåñéêÞ Åõñþðç Áóßá ÁöñéêÞ Í. ÁìåñéêÞ Áõóôñáëßá Σχ. 1.9β. Οι θαλάσσιες διαδροµές του σιδηροµεταλλεύµατος. Â. ÁìåñéêÞ Åõñþðç Áóßá ÁöñéêÞ Í. ÁìåñéêÞ Áõóôñáëßá Σχ. 1.9γ. Οι θαλάσσιες διαδροµές του άνθρακα.

22 22 Â. ÁìåñéêÞ Åõñþðç Áóßá ÁöñéêÞ Í. ÁìåñéêÞ Áõóôñáëßá Σχ. 1.9δ. Οι θαλάσσιες διαδροµές των δηµητριακών. Â. ÁìåñéêÞ Åõñþðç Áóßá ÁöñéêÞ Í. ÁìåñéêÞ Áõóôñáëßá Σχ. 1.9ε. Οι θαλάσσιες διαδροµές του βωξίτη και της αλουµίνας.

23 2.1 Η εξέλιξη του διεθνούς θαλάσσιου εµπορίου. Ο κλάδος των µεταφορών, ο οποίος ασχολείται µε τη µεταφορά των αγαθών διά θαλάσσης, αποτελεί τη Ναυτιλιακή Βιοµηχανία. Η µορφή της αγοράς έχει ιδιαιτερότητες, καθώς δεν έχει έναν ενιαίο χαρακτήρα, αλλά αποτελείται από διαφορετικές επιµέρους αγορές, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη φύση και τον τύπο του εκάστοτε φορτίου, από τον τύπο του πλοίου, καθώς και από τη γεωγραφική διάρθρωση της εξυπηρετούµενης κάθε φορά αγοράς. Σύµφωνα µε το «Rochdale Report» 1 του 1970, ένας πλήρης και εµπεριστατωµένος ορισµός της Ναυτιλιακής Βιοµηχανίας, θα µπορούσε να είναι ο εξής: «Η Ναυτιλία είναι µία περίπλοκη βιοµηχανία, µέσα στην οποία οι συνθήκες που καθορίζουν τις διαδικασίες σε έναν τοµέα της δεν εφαρµόζονται απαραίτητα και σε έναν άλλο. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο από αλληλοσχετιζόµενες βιοµηχανίες. Τα θεµελιώδη στοιχεία της, τα πλοία, ποικίλλουν ευρύτατα σε µέγεθος και τύπο, παρέχοντας µεγάλη ποικιλία υπηρεσιών µεταφοράς για µεγάλη ποικιλία φορτίων, τα οποία πρέπει να µεταφερθούν είτε σε κοντινές είτε σε µακρινές θαλάσσιες αποστάσεις. Ωστόσο, παρόλο που κάποιος µπορεί να διαχωρίσει τοµείς και αγορές µέσα στο χώρο της ναυτιλιακής βιοµηχανίας, δεν µπορεί να παραγνωρίσει τη σηµαντική αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτησή τους. Πρόσθετα, πρέπει να τονισθεί πως το µεγαλύτερο µέρος της ναυτιλιακής βιοµηχανίας ασχολείται µε την εκτέλεση του διεθνούς εµπορίου και εποµένως λειτουργεί µέσα σε ένα περίπλοκο παγκόσµιο πλαίσιο από συµφωνίες οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής σηµασίας ανάµεσα σε ναυτιλιακές εταιρείες, φορτωτές, κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα εµπλεκό- µενα µέρη». Στον ορισµό αυτό, µπορούµε να διακρίνοµε τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη Ναυτιλιακή Αγορά. Καταρχήν, καθίσταται σαφές το γεγονός πως η Ναυτιλία αποτελεί πράγµατι µία ιδιαίτερη περίπτωση αγοράς, καθώς διαιρείται σε επιµέρους τοµείς, µε σαφείς οικονοµικές και εµπορικές διακρίσεις µεταξύ τους. Ως παράδειγµα µπορούµε να αναφέροµε τη ναυτιλία γραµµών (liner shipping) και τη ναυτιλία ελευθέρων φορτηγών πλοίων (tramp shipping), στις οποίες όχι µόνο οι τύποι των φορτίων που µεταφέρονται, αλλά και η ευρύτερη οικονοµική τους δοµή, αποτελούν στοιχεία τελείως διαφορετικά µεταξύ τους. Παρόλες τις διαφοροποιήσεις ανάµεσα στους επιµέρους αυτούς τοµείς, η ναυτιλία µπορεί συγχρόνως να χαρακτηρισθεί και ως µία κατά κάποιον τρόπο ενιαία βιοµηχανία προσφοράς θαλασ- 1 Το Rochdale Report εκδίδεται από το Committee of Inquiry into Shipping που εδρεύει στο Λονδίνο. Τα δηµοσιεύµατά του αφορούν σε θέµατα σχετικά µε τον τοµέα της Ναυτιλίας.

24 24 σίων µεταφορικών υπηρεσιών. Το συµπέρασµα αυτό, τεκµηριώνεται από το γεγονός πως ενώ η επιβατηγός ναυτιλία και η ναυτιλία των ελευθέρων φορτηγών πλοίων διαφέρουν ουσιαστικά, παρατηρείται πολλές φορές µία σύγκλιση. Για παράδειγµα, η ναυτιλία γραµµών πολλές φορές διεισδύει στη µεταφορά χύδην φορτίων, ενώ γενικότερα, σε περιπτώσεις υφέσεως της ναυλαγοράς, οι πλοιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο, µε τον οποίο θα απασχολήσουν τα πλοία τους, µεταπηδώντας από τη µία µορφή αγοράς στην άλλη. Σ αυτό συµβάλλει βέβαια και το γεγονός, πως λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων πολλά από τα σύγχρονα πλοία είναι σχεδιασµένα έτσι, ώστε να δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από µία εξειδικευµένες ναυτιλιακές αγορές. Παράλληλα, είναι πολύ σηµαντικό να υπογραµµισθεί ο παγκόσµιος χαρακτήρας της ναυτιλιακής βιοµηχανίας. Ως εκ τούτου, οι οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις όχι µόνο σε εθνικό, αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο, είναι καθοριστικής σηµασίας παράγοντας επιδράσεως. Καθώς η παγκόσµια οικονοµία αναπτύσσεται µε ραγδαίους ρυθµούς, µε αντίστοιχους ρυθµούς εξελίσσεται και το παγκόσµιο εµπόριο. Είναι γνωστό δε, πως το θαλάσσιο εµπόριο αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο µέρος του διεθνούς εµπορίου, αφού είναι δυνατή η µαζική και οικονοµική διακίνηση τεραστίων ποσοτήτων αγαθών, όπως είναι για παράδειγµα τα χύδην φορτία. Η εξέλιξη του παγκόσµιου θαλάσσιου εµπορίου υπήρξε, διά µέσου των αιώνων, συνεχής και ανοδική, γνώρισε δε ιδιαίτερη ανάπτυξη κατά τη µεταπολεµική περίοδο. Στα τέλη του 13 ου αιώνα, η ανακάλυψη της πυξίδας σηµατοδοτεί µία νέα εποχή. Ο προσδιορισµός της κατευθύνσεως του πλοίου και ο προσανατολισµός εκτελούνται πλέον εύκολα και η ναυσιπλοΐα διεξάγεται πλέον µε µεγάλη ασφάλεια και αξιοπιστία. Μέχρι τις αρχές όµως του 15 ου αιώνα, το θαλάσσιο εµπόριο δεν γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη και ο όγκος του παγκόσµιου στόλου είναι κατά πολύ περιορισµένος. Οι κατάλληλες συγκυρίες που δηµιουργούνται στα τέλη του 15 ου αιώνα, σε συνδυασµό µε τις τεχνικές βελτιώσεις και τη σωρευµένη εµπειρία, δίνουν µία ώθηση στη διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας. Είναι πλέον η εποχή των µεγάλων θαλασσοπόρων και το διεθνές θαλάσσιο εµπόριο γνωρίζει µια επανάσταση. Οι εµπορικές σχέσεις πολλαπλασιάζονται, νέες αγορές αναπτύσσονται και νέοι ήπειροι ανακαλύπτονται. Στις αρχές του 19 ου αιώνα, παράλληλα µε την εισαγωγή της χρήσεως του ατµού για την πρόωση των πλοίων, συναντούµε την έναρξη µιας νέας εποχής τόσο στις διακινήσεις αγαθών, όσο και ατό- µων. Οι διακινήσεις πραγµατοποιούνται σε παγκόσµια πλέον κλίµακα και δεν περιορίζονται πλέον στα στενά όρια του ευρωπαϊκού χώρου. Ο ρόλος του πλοίου διευρύνεται και σταθεροποιείται. Μετά τη βιοµηχανική επανάσταση, το θαλάσσιο εµπόριο χαρακτηρίζεται από ταχύτατους ρυθ- µούς αναπτύξεως, ενώ σε αντίστοιχους ρυθµούς κινείται βέβαια και ο όγκος του παγκόσµιου εµπορικού στόλου. Τα νέα υλικά που αντικατέστησαν το ξύλο ως πρώτη ύλη κατασκευής των πλοίων, ο σίδηρος και ο χάλυβας, κατέστησαν τα πλοία ανθεκτικότερα και µεγαλύτερα και η µαζική µετακίνηση φορτίων έγινε πραγµατικότητα. Την εικόνα που παρουσιάζει το παγκόσµιο εµπόριο διά θαλάσσης, όπως αυτό καταµετράται σε τόνους αγαθών που έχουν φορτωθεί σε πλοία, µπορούµε να παρατηρήσοµε από την τελευταία έκθεση των Ηνωµένων Εθνών για τις Θαλάσσιες Μεταφορές (United Nations Review of Maritime Transport). Σύµφωνα µε την έκθεση αυτή, διαπιστώνεται αύξηση στο διεθνές εµπόριο κατά 3,8% κατά τη διάρκεια του έτους 2005, ενώ κατά το 2006, παρατηρήθηκε απότοµη αύξηση, της τάξεως του 8%. Η αύξηση αυτή, είναι κάτι παραπάνω από διπλάσια του όγκου της παγκόσµιας οικονοµίας, γεγονός που υποδεικνύει την επίδραση της επεκτεινόµενης παγκοσµιοποιήσεως και οικονοµικής ολοκληρώσεως. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται διαχρονικά η εξέλιξη του παγκόσµιου εµπορίου. Συγκεκριµένα, στον Πίνακα 2.1.1, παρουσιάζεται η ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου σε εκατοµ- µύρια τόνους, ανά τύπο φορτίου, για την περίοδο Στον Πίνακα παρουσιάζεται µια πιο εµπεριστατωµένη εικόνα των παραπάνω, χωρίζοντας τις εισαγωγές από τις εξαγωγές, ανά

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Á ÅÊÄÏÓÇ 2008 ISBN: 978-960-337-085-7 Copyright 2008 Ίδρυµα Ευγενίδου Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ ìåñéêþ

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Α ΕΚΔΟΣΗ 2008 ΙSBN: (SET) 978-960-337-077-2 978-960-337-078-9 Copyright 2008 Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ» ιπλωµατική Εργασία

«ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ» ιπλωµατική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (MBA -TM) ιπλωµατική Εργασία «ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Εργασία που υπεβλήθη για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης υπό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι. ΑΜΟΙΡΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Μαρίνης Γεώργιος Διπλωματική Εργασία Που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ CASE STUDY: SUPERFAST FERRIES S.A. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΤΡΑ ΑΝΚΟΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ CASE STUDY: SUPERFAST FERRIES S.A. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΤΡΑ ΑΝΚΟΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ CASE STUDY: SUPERFAST FERRIES S.A. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΤΡΑ ΑΝΚΟΝΑ Δανάη Δοπτόγλου Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΛΙΚΗ ΙΑΚΙ ΟΥ ιπλωµατική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τµήµα Ναυτιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρηματοδότηση της Bulk Ναυτιλίας απο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Η Χρηματοδότηση της Bulk Ναυτιλίας απο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Χρηματοδότηση της Bulk Ναυτιλίας απο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Ευδαίμων Άννα ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΗΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΚΟΥΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7378 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7231 ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΠΙΒ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ, Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ Σωτήριος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακές εταιρείες. Οργάνωση-φορολογική νομοθεσία και λογιστική των ναυτιλιακών εταιρειών

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακές εταιρείες. Οργάνωση-φορολογική νομοθεσία και λογιστική των ναυτιλιακών εταιρειών Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακές εταιρείες. Οργάνωση-φορολογική νομοθεσία και λογιστική των ναυτιλιακών εταιρειών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Κυπριωτέλης Ευστράτιος Σύνταξη: Αγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ φοιτητής: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ επιβλέπων καθηγητής: ΠΑΠΑΔΙΟΔΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Σταύρος Στ. Κολιός Στέφανος-Κων/ νος Δ. Πέτσιος Χρυσόστομος Δ. Στύλιος 1 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙ ΑΣΤΑΚΟΥ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική εργασία του Κρικρή Προκόπιου Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Διπλωματικής E- Μaritime: Εφαρμογές & Υπηρεσίες Ηλ-Ναυτιλίας

Προσχέδιο Διπλωματικής E- Μaritime: Εφαρμογές & Υπηρεσίες Ηλ-Ναυτιλίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- LOGISTICS Προσχέδιο Διπλωματικής E- Μaritime: Εφαρμογές & Υπηρεσίες Ηλ-Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Για αποκλειστική και μόνο χρήση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σκουταρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΚΑΡΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ!

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΚΑΡΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ! ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ: ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΚΑΡΙ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ! Εισαγωγή Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν την πιο αποτελεσματική, συμφέρουσα και ασφαλή λύση για τη μεταφορά μεγάλης μάζας φορτίων, χύδην και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Αθανασία Φελλά Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ" ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΕΛΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΕΛΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ" ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΕΛΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 13649 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κα ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 TEI OF

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λίνα Σταμουλία Τζίβα Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα