Οερ & ι; Ιι:Ιοσιι Εν σl~ν t ό:ξε ν Ι Ι λ Γε ΡΥ ο r 1... το. '61<. 6α-1tέwv. τευχο&

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οερ & ι; Ιι:Ιοσιι Εν σl~ν t ό:ξε ν Ι Ι λ Γε ΡΥ ο r 1... το. '61<. 6α-1tέwv. τευχο&"

Transcript

1 Οερ & ι; Ιι:Ιοσιι Εν σl~ν t ό:ξε ν Ι Ι λ Γε ΡΥ ο r 1... το. '61<. 6α-1tέwv Avro Σ τευχο&

2 Π6ΡΙθΧΟlYl6Νλ Ή 'Αθάνατη Κοίμηση Τ1Ίς Θεοτόκου ο 3 Πατερικός Λόγος: 'Ανθοδέσμη ανθέων εύοδων λόγων άγίων άνδρων καί γυναικών τfi Μητρί πόντων των πιστών 4 Βίος 'Αγιου Κοσμό τού Αιτωλού., Β Κάστρα 'Ορθοδοξίας: "Ί.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Λάκκος n.. Μ. 9 αναγια η παμπιανη~. "Γέρο-Χαρόλομπος (ό "oμπoσxolνδς)~ 13 Είπε Γέρων.rtpOV1oς Παϊσ[ου. 16 παιδιά, Οι χαρές "al οί δυσκολίες ΤOuς- "" " 18 Βι6λlοnροτάοε\ς. _ 20 ΜΙα KarOOKfjvωoη φωλιό Υιό τοο θεοο τ1\ φαμελιά " 21 Τό έν οί"ψ.... " 24 τ6 Ιν ΜητΡοπόλε,,,..... " " ". 27 Ιl«>1i>&><ή Ι~δ<><n1 '[wρtα""'" J:.υ>άξtω. ΝΙω... 1.Ν. "'τ. Γ.~τI<>u Ι "'wι.τσ... τ/; 1φδ:, ΜητΡ"m>7Ι.ωος Υ.δισσ'1ς ΠΙλ/ης &. "λλμωπιaς. "Ii.IJiδn:", ιd f"ή,.ω.σyia.οι:; ΣιΡ. Μ'1"'l"'πσΜ-,."" "f.δf",,'x nι.:u'χ ~ :.Ι.).μωπΙ",.. ΙΩΗΑ '13w~τitτ/;- <~iyrtης' '!φi>ς "αι>ς: "'ΤI<>U Γ""I'τI<>u Γ"'wι.τσών Ύ"WfIuνσ.> πφισlsucoo; Ίφcίoς 1ωά\Μ",ς Σ,,~ ΈΠΨΙ"'1"τ/ς Έ,,1Ιό<ι-ιωος: Ίφ..o/I<ά~ ΊOMu6trκoς Xιφaλαμ"ίδ-ης, Δρ. θωλσ-yi<xς Kαλλ«.X"I"~ ΈπψΟ.ιια: Δημήψ']ς Μσρ<\(>σς Σ...α"η~όI... l.άlkι τ..:οχ",,",' )ψχψ. "",όδ"ημος Kα...nζoτ"συ. 1φΟΟ. X!""τό&>uλ<>; Π""";t.ρ<στο&ω.συ. Γ.ρισβ. ί'.ττ<λiooι>-σπσ(:>i&ιoj Κ, ΈΠ'ΤΡ""ά"η π. Κα...ίζοτ""" Μ.. Κεφάλα. Ι, ;1.1"60"",, 1\.. Πα"α",.".,τσ...-ι..., Φ.!λ&ρης ΙΌ Διορ(Ιώσw; χιψ.""'.: 'Oμ<i1la φw:>λ1η-... Δ"",,,lστΡά,l,ησ'1 ~'4'Ι"",., Τσσ.""",σiδη<; Κ. Φω-roτΡα'l'ι.ι,: Ή"ιόrn>σλ<><; Ε. Πσ."αΜπα,,,σι; Κ, Τσυμπσυil0ης Χ. ε"..ί"...-η: f{>aφι>ιt;,ι;ryιι;.μυι<ι.ονiλ., Δαβ6..η Ι8, Κσ.λοχ""'" τηλ Δ"ίοθ"νση: Ί.Ν. ί'.τ. Ι'.ωρτ"'" Για",,«σω ΤΚ S8100. Τ",λ: J4 ΤΙΙ ""1,00'.11 ά"οστιλ4,,,, 1I-wρι"" ηρ<>σ.ψι'''''ς.ίσς><jρtς "αl <μβάσματα "τ/ &Ιύθ\n.<;η τοο ",.ρo.σ&xou. Ei~. 'Ε(οο+.: Φα!><ττ/ '10:6"" navaγiαζ [7"''"'*'''-,,ς ΕΙ. ΌιιI<J8σ+.: Ξι;ΜΥλι;,ηο n""rutipσ; '1.Μ. Φtλ<XI'oo Άy"",-~

3 '6,,- 6"-&'ω. _, Ή ά. -{tάvα.τl1. κ-οίμ.l1.σl1. -rtic; Θεοτόκ-ου ί~ στρατεuoμέllη χα! ή θριαμβεοουσα 11 Έχχλησία, <'Ιηλ. άνθρωποι χαί αυγελα, ~ μαζί πανηγuρίζooν τήν χσίμηση της θεοτόχου. Αυτή, πού πijρε τούς άνθρώποος, πού είνα, γη χαί σποοός, χα! τούς άνi βασε στόν oί>ρσ:vό,.τόν χo6lι απollύtται χα! τό από '(ενέσεως αποτί6ετα\ Χάλυμμα., δηλ ή θεοτόχος αποδίδει στ/ γη τό συγγενές μέρος τ/ς υπάρξεώς της, πού είναι τό σώμα, σημειώ I>OU\I οι Πατέρες. Ό άνθρωπος είναι πλασμένος από χώμα. γι' αυτό χ\ δταν πεθάνει, ξαναyuρ!ζει τό σωμα του πιχλ, στό χώμα. 1'ό σωμα τής θεοτόχου τό εύώδες, τό αχραντο, τό γφάτο άγαθά, αυτό πού ανάβλυσε τήν αφε"'1 των άμαρτιών τών ανθρώπων, lιηλ γέwησε τό Χριστό, πού m1yctoe τ/ιι αφθαρσία,.έξ ού ή Οέωσις χα! εν ιi> ή τελείωσις χαί δι- ού ή σωτηρία., δπως λέγει ό ΆνΙΙριόας ό Κρήτης (P.G. 97, 1097). χατατίθετα' μέσα στόν τιχφο. ϊ\ς δούμε πώ αναλυτιχά τ/ν Χο{μη"'1 της nctpot\iou Μσ.ρί.ας. Σύμφωνα μέ τ/ διδασχαλία της Γραφής'.άπόχειται τoj:ς άν6ρώποις απαξ απο6ανε'ν. ΓΕβρ. 9,27). Ό Χά6ε ανθρωπος θα lλ6ει στιγμή, πού θά υποστεί τό Οάνατο. Ε'ίνα, όρος της φύσεως. lϊ αυτό χαί ό KιJ,pιoς απέ6ανε.απαξ. χαί ό θάνατός τοο!υινε αντίλι>τρο τοο 6α...ατου, Υιά...α απαλλάξει _όσους φόβ<,> θανάτου διά παντός τou ζην Εvoχοι ήσαν δουλείας. (δπ.π. 2. L5). Ό θάνατος τοο ΧριστΟΟ είναι ή ζωή τών άνθρώπωll. 1'ό -αιω χαί ή θεοτόχος. Άφ<Κί σ" όλα μι.μήθτjxε τό Χριστό, ήλθε ή ώρα...α τόν μιμηθεί χαί στό θάνατο. Καί α&τη τόll!σον ήμίν εxπεπλήρwxενόμον., /ιηλ εφαρμόσθηχε χαί σ' αυτήν ό XαVΌς VΌμoς ήλων τών άνθρώπων. Μέ τό θάνατό τ/ς ή Παναγία πιστοποίησε ΒΙ:>Ο μεγάλες άλijθεο.ες.ή,ψώτ/ είναι..ώς ήταν ανθρwπoς σάν χ, εμάς. Δέν ήταν ατρωτη στούς VΌμooς της φύσεως. Κα! ή δεότφη χαί μεγάλη άλήοεια είναι ότι, άφ<κί ήταν ανθρωπος σαν χαί μας, τό r:αιδί π",; ytwi]ot. ήταν τέλειος ανθρwπoς. Αuτό μεταφράζεται ώς εξης: ή Παναγία τό παιδi r:oύ γέwηoε. δηλ ό Χριστός. πραγματιχά ye""'ioηxt &νθρwπoς, πραγματιχιχ μεγάλω<>ε, πραγματιχιχ πέθανε για τή σωτtjρία τou Χόσμου. Ό θάνατος της θεοτόχου, πιστοποιεί τό θάνατο τού Χριστού, πού ήταν ή σωτηρtα τού Χόσμου.

4 Τί συν,,6.. '<,0''-<>-,6.fi<iva,o,;Ις 'Y"I<"'eaYLa,,; θεσ,ό>ωυ: Τό σώμα τής Θεοτόχου ηταν φωτοειδtς. Έλαμπε όλόχληρο άπό φώς, γι' αύτό χα; κάθε Ινας άπό τοος Άποστόλους και τοος ΠατtΡες, ποο θαυμα τouργι.χό: ΙφΟασαν σπjν 'lεfj'ou"αλήμ, άν6λσγα μt πj Mνaμη πού είχε. άρχι σι ιιά ί>μ\ιqλουι! πjν ΠαρOtνσ. Τό σωμα της ώωδίασι ολόχληρον τόν τόπο. Mt τό μύ(>ο τής ι'ι.γιότητας ή Παναγία ιuωδίασι δλη πjν χτίση. "Οπως, δταν βασι,λι,:>,ιό ήλιuς άπό τό ήμισφα.ίριο τ/ς ytjς, αφήνιι στό διιτιχό όρiζoντα τήν ανταllάχλασητων ήλιακών αχτίνων του χαι άπ' έχε' γνωρίζεται δτι ΠΡαγμαωcά πρίν όπό λίγη ώρα. ήταν έκιι ετσl καί ή όλόφωτη καί πιρισσότεροάπό τόν ήλιο λάμπouσα Φιιχή τής θεοτόκου, άν καί βytjχε άr.6 τό σώμα της, άφησε τήν ακτcwβολiα της. Ή πάμφωτη ψυχή τής θεοτόκο\) εκανε και τό σώμα της νά λάμπε'~ θά σημιιώσειό άγιος Νικόδημος ό ixγιορt;της στό 'Εορ τσδρόμιό τοο (Έκδόσε'.; Σπα'JOύ, σελ. 655). Ή Φυχή τής Θεοτόκου πού r;ηγε; Ό άγιος Άν<'Ιρtας ό Κρήτης γράφει πώς ή Παναγία μψήθηκι σ" όλα τό Χριστό. ~Oπως ό Χριστός κατέβηκε στόν 'Άδη,

5 'θ _ Ιτσι ιιαί ή ψuxή τής ΘCoτόκoo.ι. ωj.ά χαί δλω\ι '"ώit άyiω\ι χαη'4ιχον:α,...ρώ,"α ατ6ν -Μη. Στόν ιuιlsή b<d\ιo w'/to δiv χρατοι)ντα., οί Φuxις ~ώit irr\ωiι ιιαί πολύ ~ τ/ς θcoτόχou. αλλά λιψβά"ow πτψcno τ/ς oiχoo,q.ιiας τού Χριστού, δηl. πώς δ Xρur.όr; wωo!,"όιι χδομο. Πφνοίίν ιr.-.ό ':όιι 'λδ». x~ wi χρα.~oι)ντω,υιά Υά ι!lιφwνήσowπι ιuyάλη 8uσiα,"ού Xριowύ.Τό '!liw Ιχαw: ιιαί ή θcιmίχoς. Πiρασε xωρ ς Υά χρα.τηθci: (P.G. 9:". 1052). ΤΉv ΦυχΤι της Ύr.φα.yiα.ς θroτόχoυ.uio1t{κπισ~α~α.., δπως άρμόζιι ή σuμπrριφoρά t'iιός παιδιού τφός Πι μrrrtρα τou, Πι" τtήι:m: (r."ιi xiρια. τou ό tδι.oς ό Χρισ"τός. Ή 'Oρ6ό&ξ1'j ιίχόιια. τ/ς Κοψήσιωι; τό διίχ..ει ιι.ύτό κα.6α ρά. ΕΙ<; τά Kαf.lo.ρά σκ1'jνώματα τού Οίιρα\ΟΟίι μio,"i,"i61'j ή,,,ι""'rνrι Φuxή τ/ς Πα"o:yU:ις. Έιi" οί ΨVxΙς τώ.. άυ{ω.. ει""" _t\ι χιψ!. θωίί. πολύ πιρισσό~φo "τ/ς Ύπrραyiας θιοτόκou, ποο ιl"",ι καϊ ή μη~ίιια,"00 θιοο. Πolcι ~... i"""-wat< ~x.~ι ό -tjό."",ηχ. τiί.ς O~o.,-bot.o\J σέ μ-ο.ς, Mtχρι.; w.ou 'r-... "ιi_ οτή τγ!. τήv iβλrit... Μτοι &..θρωποι χα; σι t.α όρι.σμtw τόπο. Α...ό τή σπυμή. πού μιo~i~i6ηaw.. oύρι:noό. δλος ό χόσμος τ/ν Ιχη ώι; >φoci,"ά~ κα; χοι-.ό!λασπ,ριο. νεσβησι τό φώς ά:r::ό ~oύς σωμαn κούς όφθa).μoύς της Παρ6aoou. άλλ' k.ιoς... οί. λιxμr..ρot καi μεyιiλoι φωιjτ/ρrς τ/ς Φυxiις τ/ς, οί. όr.άoι "'αρm<ιv.oίί-. μr..ροσ~α aτό 8ρόΙιο τού θcoίί Υιά Πι σωτηρία τw χόσμou. -yui -:ό.r.ι!ρώ::tw ~, 'Υ" ιι.ύτούς πού rί\(ll. άιδtλφo.α ~oύ Πα.ιδιού τ/ς χα; άyt.mζόv:"oι π"-_ στ/ τγί. Ή Πα"",~ ιί... ι ή "ΟΎΧΟΟμια μισiτριcι τώlt ά-.θρώ"... ή Ι~πi&ι: ~ώ'.ι 9IJxώ"ιo μας. rij.. ό"οια,φιπει σιμ:χώς Υά ΙmχαλOOμασ~ι Ύ'ιi Υά παψ-..oιιμr χάρη. αλλά κα; οο..αμ1'j στό\ο άυώ"", μας. ει""" ή θιο-:όχος τό κοι-.ό άυαθό "τ/ς άll6ρω"ότ/,"ας. Ό 6Υιος Γρτπόρtoς ό Παλαμας ΎPάφr, πώς χα; μόlιo'v ή μvr'jμ1'j τής θιο τόκov ά-υιάζι, αίιτοό<; πού τ/ χρφψοποιοον'.σοίί και μν:r';μ1'j μό\lo\o ήυ(ασι. τό"χρώμιw.._(i~g. 15].473). Τή ζωή της θεστό"ou μό\jo'; μίοα o~ό\o άyιomιrιιματιχόχwρo τιίς Έκχλη σ!.ας μπoρoίίμ.rυά Πι.. χο,"α"ο'ήσσιιμι;. Ή πoλιτεiα: τής θιοτόκou διαβιiζrται" δπως ΥΡάψτ/χι,.t.. π...wμ.ατι άύfιιι-. Ό π..rιιμα~oφόρoς Iill6pωJtoς καταλα βσ:{ψ και τ/ θαιιμιισπι ζωή της "αί ~ό ζω1'jφόρo θιi_τό τ/ς χα; r..ρoσjtaijr{ Υά t'ήv μψ1'j6rί, δσα μ"o:φrt 'λς "αρm<αλiσσυμι: t'ήv Κιιρια θoo~όχo. μi ~ :-.ρroβrir:; -:ης -..ά μα/; σχ.r. π$ ατή ζωή μα.<; Υ\ά ιιό: τmιώσοομ.ι: n;... ir:iτrιa &αδρσμή μας σωστά., δπως iχri",l.

6 '6,,- 6<dtt"" Πατιφικός Λόγος 'Ανθοδέσμη άνθέων εύοδών λ6γων άγίων άνδρών καί γυναικών τη Μητρί πάντων τών πιστών 'Ελπ(δα μου, χα.αφuγή μοιι, Μη.έρα μου, ενα νεύμα vά χάμης πρός τόν Υιό" σου, οι' έμέ, εγώ είμαι σωσμένος. Μαρία, δπowς εις σέ ελπίζει. άδύνατόν είναι νά χα!lfι. "Επισκ. 'Ι/λ. Μ'1ιι,άτης.Είναι δόξα οική μου, λέει ό Χριστός, ή δόξα της Μητέρας μoιι~ Έπ,σκ, Ν,,,ομηδεΙaς Γεώργιο Έμ'JήσOην τής θεοτόκου καί εσώlhj Τι Φιιχή μου. Άγ. Ίωάνν'1ς ό Δαμασκηνός.Χωρίς τή\ι μεσιτείαll της Παvαγίας κανένας, οϋτε αγγελος, συτε iivθρwτως, μπορεί νά πλησιάσει στό θεό. ~λγ. Νικόδημος ό ί\γιορr{τ'1ς νεχουμε Πατέρα τόν θεό και Μάνα τή... Παναγία χαι άδέλφια τούς 'ΛγΩUς χαι τούς Άπέλouς. πού μάς τφα:ιτατεύου". I'Ιρων Πα,σ,ος "'γ«ψείτ'1ς

7 '6" 6..ι1..<.Uv , "Οί))( εστιν αλλη σωτηρlα, ε.ί μή τι'i όρθως φρονε'ίν )(αί πιστεύειν )(ατά άλήθειαll θεοτό)(ον τήν άγlαν ΠαρΟένον Mαρlαν ύπάρχειll" ι\ιιμωυάριον "Δέσποινα, Δέσποινα, μή ευ)(αταλίπης με τήν ασωτοψ γε.νου μοl τ/ς σωτηρlας διδάσ)(αλος" '00('" Μαρ(α ΑίΥυ;.:τ(", "ΚαΙ μόνον ή επίχλησις του όνόματος τής θεοτό)(ου Υλυ)(αίνει τήν )(αρδlα μου )(αί χαροποιεί τήν Φuχήν" '11'. Σ,λουαν6ς δ ΆθωΥίΤ'1ς "Νά εχετε εύλάβειαν εις δλouς τούς Άγίouς τ/ς Έ)()(λησlας, )(αί περισσότε.ροll εις τήν Δέσποιναν Mαρlαll, διότι όλοι οι ~AytoΙ είναι δouλoι τα; Χριστου, ή δέ θεοτό)(ος είναι Βασίλισσα του oίιρανι>tί καί τ/ς γής, ήτις ΠCφαχαλε'ί τόν εοοπλαχl101ι Χριστόν διά τάς άμαρτlας μας" '11'. Κοσμάς δ Αί.ωλός,,'Επάνω εις τή... Παναylαν ερριψα όλοιι μου τόν πόθοιι )(αί τήν ε.ύλάβειαν καί 'Εκείνην είχα μόνηιι παρ'1γφιά καί βοήθεια σέ ολοι'ς τού; πεψασμούς )(αί τάς θλίψεις ΤOl! βίου μου» 00, "Αιιθψος τjjς Χίου "Ή θεοτόκος ετιμάτο καί εμακαρίζετοαπό πασων τώυ γενεών των από τou ΕΟΟπελισμουαύτής μέχρι σήμε.ρον καί Οά μαχαρίζε,,:αιμέχρι τής σιιντι::λείας τών αιώνων_ '11'. Νο:.άρ,ο. ΑΙ1'ίν'1',,'Ο ΊησoUς μέ τήν Mαρlαν, τά δί>ο αύτά πάιιτερπνα χαί γλυκύτατα όvόματα, ίδού ό Παράδεισος... 'Η Μαρία συιιεφιλίωσε τήll γήιι μέ τόν OύραVΌν... Ώ εοοπλαχνιχή Δεσποιιια, εί.δόκησον λοιπό... ιιά μου χαρ( σης!ιια ΣοΙ.) και μόνον δάκρu άπό τά χιιθέvτα εις τό... IΌλγοοα διά τό Γλυκύ Σοι> ~Eιφ. Ίιρομ. ίιθαyιiσ,o. Ίβ'1Ρ(''1'

8 ΊJ"- 8.di....ό.~ " \ ι'χ'\ χι;ι:ι XpιιI'm; oιiς χραιiζoνtαt. λύτά τά ιιύο ω.ι.ς ό χόσμος νά πισ~ι., &... ~ί "'" oιiς ~ι:ι.αρα. α~ "αi τιi ΔΩCΙιτι μt τ6 6d>jμά ι:jα.ς, λύτά τά 3uό Ιιά τ6; ~yr.τ. wi 1';;' τά X'iσ==" "Ετσl δtmσxι: τούς~ -ω-.;wς~ >eι.oρ<oλdτιxά ΙU άρο':ρο τ(l πόδ<ο. του τ/ν...ό&ιυι.η υ.ί.ά&.ι: ό άυιο:;~ χαί iσαt.άfτo. λο;; "οσμάς ό ΑίτωΜΥ Ό άυαπητός cniτ6ι;; ά'τ'ο'; τού oxloβωιιn.oι. Ύi'-oυ<; ττννφrιxι: τ6. 14 σ- Μ μιχρό χωρ<ό τ/ι; λίτωmw;.~tqa Δε-.δροΥ ""'''lu>ζ<lμno.oi ΎO"C~ του >;ταν ώσιβt~ χαί τι...~ c... "'ιu&... χαι...&σiι,ι ΚU()iou. Γύρω ατά ιϊχοοί τou"j.p"nn ίiρχ'.oε νά &liιiσ><cτω τιί Γpαμμα~ ιir.n -:όv ίφοδιαxσwi i\...:noio. ΔφlXσmoσ.. Τά χρ(μιι ι:ι<ei... άχι ΙUYιZλη φr.μη w Σχολάο τοο

9 I\ατo,,~δίou, ij Άθων«iδα Σχολή. στό "Ayιow.Qρoς. ~Eτσ\ ό νεαρό:; Κωνσταντίνος άναχώρησι γι.ά τό Πφ<βόλ, τ/s Παναγία;. Ίόχι, "UΜnA>jΡWΣE τις σπot.>δίς του, άλλά καi συyxαταλtχτ/><ιώ<; μοναχός στ/ν Άθωναή πολιτεία. Μονή μιτανσ'.ας τοο ή Iι:pιi μοv'l\ τού φιλoθtοιj, Ωπου ίκάρι' μοναχός παίρ""ντaς τό δvoμα Κοσμάς. Λίγο άργότφα παρά τ/ θίλησή του χe<ρo:ιτoνtι,αιιερέας. 'Ως μουαχός ill,δόθψ<t μι ζηλο "τούς μοναστικούςάγων!ς τ/ς V/Jστιιας, της προσευχης χαϊ της ύπιχχοής. Αύτό δμωος πού Ικα,γε τ/ν ψυχή τou ή-<αν ό πόθοι:; "1:00 vά ώφιλήσει τοο'>ς ά&λφα'>ς -του χριστισ\οοο'>ς που ζwσάν ατό σχοτάδ, της άμάθειας λόγω τού Τα>ρκιχΟΟ ζuγοο. "Eλt:y>: 05., ιχ,-"-,,, χρiσς έχει"", πού σπα> Μζουν vά μήν,pt)(ouv στ' άρχoντιιtά και τίς αύλtς των με'(άλω" χαι ματάμνουν έτσι τή σποι.ιδή τσυς Υιό v' άπο"τ/οouν πλούτο χι αξιώματα, άλλά vά διδάσχouν,fn κοινό λαό, πού ζει μί ΜΑλή απαιδεοο{.α χα, βαρβαρότητα, Υιά. v αποχτήσουν Ιτσι μισθό ούρά"", κα, δόξα άμάραντο. Έχον<ας αύτά στ/ν ΨUxή του vά τόν xιxrakιxίw:, παφyoνtας πληρoφoρiσ. από τό θεό κα; τ/~ ευχή άπό τοός πνtι> μα.."οος πατι'ρες, πήγε στ/ν ΚωνΙπολη, όπα> σmιαvτήllηkεπρώτα μι τόν ά&λφό του Xpύσa'll6o. πού ήταν δάσκαλος και πijρε λ(γα μα&ήματα ρητo(jlχης, Κατόπιν σιnιάvτ'1oε τόν nαψιαρχη Σ.ι:ραφεiμ άπό τόν όπσw tξασφάλισε γραπτή άδεια γιά "" χηρύττει στ/ σχλαβωμι'νη πατρίδα. Ξ.ι:"ΙVΗΣε τ/ν πιρι.οδεία το<> πρώτα άπό τά χωρια τi;ς Πόλης. Άπό (κε; μtτιβtι στή Ναύπαχτο. τό I\ραχώρ~ τό Μεσολόγγι χι ii:λλooς τόr.ους. Μέ νία αδεια «πό τόν Πατριάιιχη ΣωφρόwJ πιριijλοε σχεμν όλα τά Δωl'iεxάVΗσα.τήν πιρισ- χή Πjς θεσσαλσιιixης, τή ΒΙροια κι όλη σχεδόν τή MαxιδoW:t. Προχώρησε στά μι'ρη τi;ς Χειμι.φρας,Άx'Ψ""νiας,Αίτωλίας tως χαι τήν Άρτα χαι τήν Πρ;:βεζα. Έπlιtuσε στήν i\yία Μαί>ρα χαί τ/ν Κεφαλληνιά, δπου ευινε δεχτός μι ίδιαίτερη άγάπη χι άφοσίωση άπό τό λαό. '1,χε1 φάνηκαν χαι τάι πρώτα σημά/},α τ/ς άγιότητάς τ"". Ένας πτωχός ράπτης πού είχε άπό πολλά χρόνια ξερό τό &ξι τ"" χiρι γιατρεύτηκε, άφοί> ύπάxotjσε στή διδαχή τσο Iιyiou καί ϊζησε Οεάρεστα. Τό '!δω και ι""ς παράλt>τoς Ιγινε υγιής τήν ώρα πού δίδασκε ό άγιος χαθώς και ΟΟς ΤUφλός. Άφή'VOvtας τήν Κεφαλληνιά μετiβtι στή~ ΚΙρΚ'>ρα κι άπό Ικε! Ιπlιtuσε στούς ΆΥίοος Σαράντα. "Οπου στεκόταν γι.6: Υ6: διδάξει ό IiΥιος. ζητoυaε χαί τοο εχαναν ενα μεγάλο ξ"λινσ σταuρό. Κάτω άπό τή σκια τοο σταuρoίj, Ιπά"", σ' Ινα σxαμνi.. πρόχεφο αμβω"" τ/ς ύπαίθρou.άνιβαι'ιlt ό ταπει'l'ό:; lφoμό\ιαχoςχα; μιλouσε κα( οίστα", ρο( πού έμε""ν ώς αy6:μvηση τοο κηρο'υματός τ"" yiwνταν χολ"μβijορες τοο Σιλωάμ. Ή χριστια... κή πίστη χαί ή παιδεία τού ύπόllooλoυ γιwoς ήταν ό πόνος χα( ό πόθος τού άπλoiκοο μά φλουιροο ίρυάτη τοο Εύαγγελίοο. Πρώτη ϊνναα τou ό:π' οπou περwi)σε ήταν \Ιό: χτιστοι;ν σχολειά. ΣΙ μtά έπιστολή ΤOl> εγραφε:... πρε πε... παιδι.6: μου. Υά στφεώσετε σχολε!α,lιιότι πάντα είς τά σχoλεiα yuμ...ru;<wtαι

10 " "ε.. 6"i!"..,. οι όiνoρω"o< και ηξ~uqou~ χαι μανθάνoo~ τό τι ωτί θεός, τ6 τι ~!VΑ' οί άywι ΆΥγιλοι., τι εί"", οί χατ/ραμιvoι δα!μmιι:ς χαι τι ιί_ι ή ό:ριπή.οι) Δ",αίου>. Άλ/οϋ ΙΥΡαφι::.Καλύτφον, ά&λφί μοο, νά ημς Ί:λ/'φ",όν σχολείο" ιlς τ+,ν χώραν 001>. παρά νά ΙΧΙΟ; βρύσες χαι ποτάμια. ΚαΙ ώαάν μάθε..; τό παιδί σου γρ6:μμσ:τα. τότι. ΜΥΙΤ"" Ίl.νθρωπnς. Τό! 779 σι Ι"ιο.ολή το\> στόν άδιλφό του Χρύσανθο, Yrάφιι:.Έως τριάκοντα tπαρχίας, πφ,ηλθον, δί,.α σχomίa ΈλληYl ><6 "ποι'1σα, διακόσια διά κανά Ύ('άμματα. Ετχε ιτιlσι' ακόμη χαι τού<; πλούσι' ους χα' άγόρασαν "άνω άπό τισσφις χιλιό.&ς "OλUΜβηθρ~ πού τίς άφ<tρωσαν στις t""λησiι:ς Υι.ά νά βαπτίζονται ><",θι;... 1φΙπε,.6: πα~ιά των χριστιανών, ι;"ως nιγι. '0 Πα,ροχοσμ&:ς, /> δάσκαλος το(; ΓΙyouς, άyαπή{lηχε δχ, μόυο άπό τοικ; Έλληvες, άλλά χαι από τούς Τούρκους. Έχι(voι μόνο πού τόv txopι:όoντav ητα" οί ΊΞβοΡαιοι. ΟΙ Έβ(>αίο< των Ίωο.wiνωv IJ<tjΚιAav 1σ.. Π"'Ροχοσμά στόν Πασά τής ΠΕΡιοχής ώς απισταλμivo των Μοσχοβ1:τών "'" 7':λήρωσ..ν π"λλά ΠQ<>Πιά Υιό. νιi τόν βγάλοον άπ' τήν ζωή. '0 Κο6ρτ Πασίi<; παρά τό rι:γovός ότ, σεβόταν τόν άγιο, π~ίσθηχe νιi τόν θα...τώσε' διά μεσου τού Χότζα. Ί Ι Εύχαφ(α δόοηχε, σταν ό άγιος πi')γe στό χωριό κ"λιχόντασι γιά νιi χηρόξe~ Άφoίi χατά τή συνή li~ιά του πήρι: τήν άδεια του tomxoυ ίπιοχόπου. ειέλησε νιi,,6:ρ~, χαι τ/ν άδε!a του Χότζα. 6 όr;ο<ος βρισχόταν στό Μπφάτι, 12 ώρες μαχριά. Γιά Ι"'γαλύτφη ασφάλ~ια ΟΕλησΕ νιi πάει ό "ίδιος παρά τίς ι'ι:ντιl\ράσ~ις των χρωτιο%,ν. Ό Χότζας ;ιέ δόλιο τρόπο, στό.'ιρόμο Υιό. ύποτιθέμι:νη σmιάντηση με τόν Κο6ρτ Πα"i'ιι. άς>οίι τόν άπoμά>ψin~ άπό τσύ<; συνοά>ιίς του, πι(i φανέρωσε τή διαταγή τou Πασά νιi Οανιχτωθ"" Ό αγι.ος δέχτ/χ~ ;ιέ ιύχαρ<στη<j11 τήν άπόι,κχση. Άφσιί ΕύλόΎ'!σΕ σταυρotι<'lως,ά τεσσφα σ'1l"'tσ. τού όριζοντα, Ιχλ'νι τά γόνατα χα, προσιυχήθηχε στό θεό Εύχα(l\Οτωντας Τον πού,όν άξ""νε νιi ΘUΣιαστιί γιά τήν άγά'τ/ Του. "Ηρεμος.;ιέ,ά χερια σταoρwμeνιχ πι:φεδωσε τήν l..ι:ρή,ου χ"",αλή στά χέrια τ';'ν δ'1μίων, π"'> τόν ό:r;αυχόνισαν. Στίς 24 Αύγούστου 1779 σε ηλ,χία Ιξήντα πι:ντι χρονών 6 τριομαχ6:ρνnος Koσμi'ιις Ιλαβt 3ιπλοιΊς τοοίς στ"φόνους άπό τόν Κύριό μας. ώι; Ισαπόστολος χαί ίερoμάρτuς. Τό τίμιο λείψανό του οί δήμια άφoίi τό ΓUμνωσαν τό!ριξαν στόν ΆΦο "οταμό δtνιw,ας μiα μεγάλη πεφα στό λαιμό του. Μόλ,..; τό πληροφορήθηχαν οί χρ,"τιανο< Ισπwσαν πρός άνιχζήτησή του. Ύστερα άπό ΤΡΕις ημέρες Ινιχς Εύλαβής lερι:ας. "απα lι1<iρχoς όνομαζόμενος, τ6 ΜχΕ νιi Ιπ,πΜ:Ε' στό νερό χα, νιi στέχιτα, δρθιο σάν ζωντανό. Άφoίi,ό άυ><άλιοσι μέ μιγάλη Εuλάβ~ιo. τό ίβγαλ" στ>\ στ.ι:ριά χα, τό iνταψ':"σε μέ τιμ"'; ατό νάρ(l'1'ια τής έχχλ'1 σίας τών Etσoδi.ων της θ"οτόχου στό χωριό Koλιχόvτασ'"τ/ς Β. ΉΠEiρou. Έχε[ χι'τετα, τ,; σώμα τοο άγioυ. ένώ ή Φuχ>\ του ΠΕτά στοά; ouρανoύς χα, δέεται δ'.(>παντός πρός τήν Άγiα Τρ<άδα γιά τήν ό:γα1τ/μέvη του "αφ,δα, άλλά χαι γιά όλον τόν χόσμο. Φ.Π.

11 ' O( ειά-&';ω, " Κάστρα 'Ορθοδοξίας Ή 'Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Λάκκας «Παναγία ή Μπάμπιανη», αv'l],ρορiζοντας από τό χωριό Λό:κκα ",ρό-ς τίς παρ\ιφ~ς του -Oρot>ς Πάιχου σuναντα χαν~ίς τή Ύuναικ~\α Ίερό: Μονή Κοψήοεως τής θεοτό",ου

12 " 'ο", 6<r1h!...,. Λάχχας ΓIαWΙ,σων η άλλtώς MπάμπιαVΗς. Ή Μονή επανιδρύθηκε,6 Ιτα; Ι 979 πάνω στά ύπάρχovτα ερείπια παλαtότφης άν<'lικχης Μονης πού πανηγύριζε και αύτή τη" ήμέρα της Κοψήσεως της θεοτόκοο και ίιπαυόταν οτ/ δααιοδοσία τής Ίψάς Μητροπόλεως 'Eδiσσης, Πέλλης χω λλμωπίας. "Οσον άφορά στή... ίστορ(α"τ/ς παλαιάς Ίφiiς Μονής, αύτή ειν<χι μηδαμινή η και αιιόπο:φχτη, ά<poiί τά άρχεϊ:α της Moνijς καταστράφηκαν χατά Τ/" περίο&> ~Eτσ\ άvτλoύμε στrnχεία xuρ(ως όπ6 τ/ν προφοριχή παράδοση. Πολύ παλιά, τότε πού ή χoλέrα ήταν επάρατη Υόσα;, ίπεοε επιδημία στό χωριό Λάκχα. Άπό Πιν επιδ"μlα αιιτ/ σώθηκε μόνο μιιi γιαγιά μι: τό Υιό τ/ς ΊOOVVΗ, πού απέδωσε τήll ώς tk θαύματος σωτηρiα τ/ς '(διας και τού yo.ou τ/ς στήν Παναγία καί tυχαταστάθηχε κοντά οτήν εyxαταλελειμtvη τότε 'Ιερά Μονή ytά νά την ίιπηρετήσι' ώς ενδειξη εύγνωμοσύνης άνιβα' ναν νά πρσσκιwήσoυντήν ε!χόνα της θεοτόκου, Ι:λεΥαν:.~Aς πίψε νά 1IoUfLE και τήν Μπάμπω τού Γιάννη.- όπότε ~μεινε τό όνομα Μπαμπιανή στήν Παναγία. Άναφoρu<ά μέ τήν παλαιά λιονή, όπως προκίιπτει άπό επιγραφή στό κωδωνοστάσιο τού ναού, δ ναός πρέπει wi ~χει ΚΤι<Ττε< πολύ παλαιότεραάπό τό ]7 ]4. Ύπιiρχει. όμως, και δειίτερη Χ('O\'Qλoγiα, ]888, πού είναι χαραγμένη εξωτερικά τού ναού. Αδτή άναφέρεται στ/ χρονολογία άποκαταστάσεως φθορών και βλαβών, πού!γιναν μεταγενέστερα στό ναό. Επιπλέον. όr.ως διασώζει ή παράδοση, ό ναός τού λιοναστηρ!.oi:i λε'τoorυηοε και σάν ενοριακός ytιi -::ούς κα-::οίκοο..ος ττις Λάκκας, ιiφoύ παλαώ-::ερα δέν υπήρχε εκκλησία σ-::ό χωρώ. Τό 1979 σlnτ/ρήθηκε ό κεντρικός ναός τής Κοψ.ήσεως τής θωτόκοο και άνοικοοομήθηκε i.ιφό Παρεκκλήσιο ά<;:>ιερωμένο στούς άγιους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ei.ρήνη και σ-::όν "Αγιο Νεκτάριο. Στή Μσνή σώζoνrα' τεμάχια λειψά νων -::00 άγιου πρωτσμάρτυρος ΣτεφάllOO. τής αγίας Παρασκειrijς, τοο άyίou ί\γιδίνη καθώς και δλ/ων άγιων. Τό Μοναστήρι εορτάζει τήν θεομήτορα στίς 15 Αίιγούστοο τψώντας τήν Κο!μησή της, άλλά και στιι; 2 Ι Noεμβρίou, τ/ν ήμέρα των Eiσoι'lίων τής Παναγίας σ-::ό ναό. Αίιτές τιι; ήμέρες πλήθος πιστ';'ν προσέρχεται στό Μοναστήρι άπό τ/ γύρω περιοχή ytά vιi εκκλησlασθεί και vά προσκυνήσει τ/ θα,, ματοι.>ρυή είχόνα της Μη-::έρας τού Kuρίou ήμ';'ν ΊησΟΟ Χριστού. Β.Ι'.'Ι.

13 '8,,- 6.dt...v " fεro-xdraaamnoc (ο KOMnOCXOINaC) άλλο χ<φ<τωμι!"" γφοντω:ι π"'. l""ώρ<σα οτό Πφ<βόλι τ/ς Πα",, γ!α.ς, στήν ""ρωχή K<φuώ" - Καψάλας, ήτα" ό Γψ<>-Χο.ράλαμπος ό."ιχαλούμι: voς ~oμ1""σx",,,,,ς, Ύ"'τΙ lnat>u συνεχώς ~oμπ""χoί"",,' ι:wτό ήτα" τό έργόχεφό τοο, ένώ "aρiιλληλgt fλeyt αδι.αλειπτως τή" ~,;χή. Απλούστατο" παμφτωχος, αλλά ~,χε πλούσ", τ/ χάρη τού θεού χαι παντα Xcφoύμεvoς χα! tύ<'lιιjιo<toς. Γεννήθηχε στά I\ourλoi τ/ς /0,~, Άο!α.ς γύρω οτά Ι 9] 2 χαι ήλοε στό "Αγ. "Ορος tό Ι 940. Άλλά μι τόν "όλ~μo τό.. ξαυάγύρισε στ/" πατρίlk.ι τοο ~αι μ.<τά ήλοε 6ρwτιxά τό Ι 950 χαι απ' δτι ξtρω U" ξαyάβy;')~ε στό" ~όσμo ιuχρ< Τ/" δσ",~ή ~oίμησή τοο, τό ]996. νε~α". σι! διόιφορι:ι μ"ρ:rj τοο Άγ. "Οροιχ;, αλλά πφ.σσό"tψo ϊζησι οτ/" Καψάλα. "Οτα" τό" "ρωτοεωσ.. μοο l~ανε ίδ<αιτψη ι"τι',,,ωση τ6 Πo:ρoυ<J"' σtι~6 τοο, Τόν wλαβήοη~α από τ/" αρχή. "'''ως ~αι.~είvoς μού ϊδcιξε ιδ",( τψη ιiγ"πη. Μίλησα Μόν Γtρoντα γι αύτόν ~αι μοο ε,πι "'ΤΙ """ως είυάι πολύ χαλός μovo.xός. ίναι "ι:ιλόυερα;. Άρχε τις φορις λιιτοί>ρυησα στό έχ~λησά"ι ΤOl, τή" πφioδo πού ζούσε στό Βστοπε δι"" ~ελλι τού Ί\γ. Χrψαλάμ"w<; στις Καρ"ι!ς. "Οτα" τόν σι>ναvτooσες στό δρόμο 11 6ά τόν Ii~ouι:> νά λtη τ/" c"χή 11 θά ϊψ~λ". Ψιθι.>ρU'>τά. Ότα" τόν."ισ". "τόμοο". τοο πήγα,υά ~αi λιγο φαγητό. "Αδελ<;>ό:χ. μοο π... μού Ιλεγ~ μι τ/" ~,φ"'''' τοο i:>χoμαι "άντοτσ νά χαίρεσαι στόν no.ράii«.(j(j μέ τοος Antλw<;. Μέ ρώτησε "",,,οτε yu'ι; τοος "ατ'ρες ί\ρσένω ~αί 'Η"α<σ,

14 " "C.. Β...&Ι... _ τι...nc, ό ",,,,,,a-λρσiw:ι<; μt τ6ν ""I,,..ta; - KιU.ά <Μι, Γiρσν=. - -0tQy cr- 110Ο fi -:ρεiς...:ιμήlι. -. μαζί. ιφίι= ό ι-; >ά "'""'ι ι'n:ιιxσfι ""'""'" - Κιιi.n-. Γ~... ι:t-ι ><cnciι; ΜΌWΙ; 'WV, - Ό ~ r.σ:i δtw... ιwooι; rou. 'Έxcι,φ... μαζί... m.. Xριcr:ό... ""'IV Πι:nαyίιι xαi δ>.ουι; τούς :λ.,ιο..;. ιίρxd...«).tμc τ/" ajxή. Τό\ο ρωτ/oq στ/...txd<t: - :λ.atιe<ς τ/ δόμ"... Γφο...α,~ τόχc...ω-: _,,~ δω χρ.ιστω.αδ lξω, <hάj!ω! """ (Kιd ήταν w.c 82 xρoνι;n.!). _ Πολύ δμορφο..6 καλυβάχι OOU. ιίρovτα. (1'V\OUOϋσ" δη!)(e, "σαλή xάιn'l ά1tό ι\.σ"~ttxilς ",Acιoρά<;J. - τι l'ψoρφ<>: "Αν litv "1:.:"... στόν Xr«ltlt, ι.ι"οροο1σα \Οί ΤΡUπώσ",.lk:ι μ.ι"", Πράyμaτ~yιιιn άπό "αν<οοφύσ",yc. Δto..1χ<...πι "ltρτcς ι>u<1: Παρ6:6ιορα. ~'όioo τ\ά w χι;ύ.ο"ιιίρι ήτ... "ιιτ<iλλ:t-,λ.o. λ>j.ωo;. δτroτ. θtλo:, b Κύριο<; μi θtρμαi ΜΙ ρώτησc: - "Exnc; ΔCI "a6όi.oυ~: "'- _ "Qxt. Γtρoν:-... μόιοο μ1 r.oaqwιλo - Φι:ι:ινς...~ άχόμη, 'Τ" ιιιiτό δtν Imt.,cπn ό Χρ<στός. 'εγώ ~7tω trolliι; φοορί.;. Νο.. χωί χ&ις Pι>αlk> UX... lρ6c.. \1- r"η...,δt μi ~..σ.-.. μ'j8ώ... ορορό: μού),ία Μ:; &ιiμo>σ;: -1\ρνήoou m.. Xρ<ιr.ό χαί δι θιi σι ξιnocι ι::ι:ιρc'ψ' '\U- - Oϋιr:. άπ tδώ. roίι Atω. >t01'".{>όιnum.o. 'εγώ 1tIστEUω..ιιί 1tf'O"'U"'ώ τ6ν Χριοτό μου. Σ' tmtψώ t>ι Όνόμa:n roίι Xριιmιϋ "Ιί~ άφο6 δtν fxaς ίξοι...ιο. Κιι,!.", Ύi"""""'" <i'l"""'t"0\.?vj.on: πcw 1tω'''''..6 "ο.ομο. τ/ς "τ. ΤρoMoc;. fi m.οω.όα παρβtw. ιceά r.ι:uι.~ Τώρcι. ~... ι μτtααroιm "'" τούς χroπώ. ΔtY τούς χ-.ιω...,β6loo n-ι :ιcα~ - Εχ... 3d:::\π*. Γiρσvm: - Ncι:ι. δt... fιμow... ιcόoμo. ιοιι Γ~. Ήτιr. μιδ ΥΡοούλΔ,~ M~ τό ιj.oμ6: της. bήτιoς 7ιττc Αος. x<d ~ μt τ/v άοχτι..-ης νά δώ ~ i\ττd-ι;. Αύτή Τι ~ ήλθι: >«ιt αίm'ι Δ,,6 tή Μ. ϊ'.oiα ><αι ιixι φιρι, μαζι τ/t; μία. tίx6\ooα. τ/ς π.."",υίιχι; ΓλιιKoφ<loιjo..~. 1 Ι Π"""''fIα κ"ι ιd τ/ν tόx'\ τi1~ YfxoUλo.~ bι..\oc "oλλιi θα.,;μ... τ... Μίιι κ(>"ιλο. "00 δiν mστιιoι: και "ιριt"αιζι τ>\ν "ίστ/ μας. ίτφοι1 λιυο τ>\ν "α!δ.ω., μιτ<\; "ωφρονίσ&ψ.. και Ινώ ήταν ά,,6 "λοοσ... οικσυσνι:ια., σtή owe.. Χ'''' ""'-'I't"'1 "olιί 4"λα μι μαν..-ljλo. aτ6 κ.φ6;λι σάν καλουριοόλα tρx6ταν στήν... Π"""'riα και "ροσιφιρι λooλσιi&α ΙKWς 4,,6 1'>\ μι:w-6: τ/t; ιd "σαλή ;,.. ~ά"on 1.00."... διηyotί\ιτ..ν ό ". XαριWψlloι;;, i:~ σ" hσ. σπήί.ωο lξω ίτι:ό tήν λθηνο. ιd <'JCOrn>... liάνι:jυ.

15 >6,,- 6",-i/lwv - ~ " "ι,ρ<ή"ιρη IiOM"l"'1: νησ,ι!ι:ι, ά-yρuπνία. "Ροοιυχή, 1ψΟΜιψ.ι:"""... λά~ πληροφορ(α y<iι... Ιλθω ",6 "λυ. ΌΡος. Eίχαιu: ά-να"μcy<) ΜσΙ τ6 χαντηλάχι. 'Τ'Ij νύχτσ. λtει ή yρωίiλα "β'lj"""". '1'06....,,'Ij δώσοιψ.< "106;(" στ<lός ext\ι><>< " Γιρ"α""";':;. Συμφώνησα. Άλλό. τι συνί βη: Μ6λις νύχτωσε Ι... (ill.o φώς;ιt διά φορο; χρώματα, σάν cιύρ6."", τόξο "φι.ι:. χυχλω"" τ'1ν.i><όνσ:! "F..λαμπ. ή.i><όνσ: δλη τ/ νύχτα. Ά""ί Υιά τό χαντήλι λάμπω ey';' ή '!δια" σιxv ν6. n.yι: ή Παναyiα.. -Εχανα,φχετΙς,,<τάν,,«ς. χ(λ~ π.ρίπ"". χα! στή "ιntχιια δπως Υίμ""" ιξαντλ"lμtw>ς, "χoύμπη<jα στ6\< τοίχο τοο σπηλαιou χαi ι4υα τήν."χ,j. Είχα at χ4"'τ'" τ... μ"'τια. ΣΙ λιυο φω... ζει ή yρtoόaα ποο ~ταν ΠιψoLμΙσα μι τήν ιlχόνσ:. Ά...οΙ..., -rά μ"'τια χαι τι νά δώ! -ΑΥγ.λα =ι"""",σν."λαβuι6. μr.ροοτ6. άπό τήν.i><όνσ: τ/ς Παναyiι:ις. ΓIr""<>μι,,,,,,",αν Άρ;ι6.'!'Ύ"λοι. Μπαίναν.."ό τή "ιά μεριά του σπηλαι"υ χαι βυαιναν ά"ό τήν IiM'1. Τά βράχια χάθη>ιαν. "ΕλαμΦι δλο τό μtroς. τι <'>μορφιά :τοο.'χαν οι -ΑΥΥι:λα δέν ΠΙΡ<Υράφ.ται. Τci "Ρό<>ωr.α όλοφώτεινα. Ό χιτώνας 4υχός σ6.ν.ό χιόvι. Τά μαλλάχια τους δμ(){>φ<t Ρ<ΥμΙνα.'ναι διαφορ.τιχά πρό<>ω"α. ΔΙ σχίφτηχα...<>ύς ρωτήσω τά όνόμα.ά tσυς. Έ".Ι"') τήν ώρα δι σχιφτεσαι τιποτ. Μόνο Μα''''ς χα! χαψ...αι. IJ φόβα; Ιξαφαvt:ζεται. εί... ι άυι"''''' δλοι σά... "w 1Μ. οι ~χά'!'ύ"λoι. ξηώρ<ζα... λίυα. Υιατί.'χαν σ.ό lνδυμόι τους χ",τι ρίυες AWxi; ΜαΙ yαλάζιrς. Ξα... "'WΙΞα τά μ"'τια μοο χαι είδα... συν.χιζ""" οί ΆΥΥcλο,. "'.ψησα χαμιά ".νηνταρw:. Λ.βtvτες δλοι. άυιαομ."", χαι ά... μάρτηto<. ηχλ"'θημα "πό τ'1'" όμορφιά τους. ΤΙ'"'" ά""φώνησα: "Ov.ως άξlζει. θ μου... τοος lχης στό θρόνο Σαι!. Ή yρωίiλα μ. ρώ-τησε:.τι βλtπτις:. Ασφαλώς Ιχ.Ι"') lβλ.". "ολ6 "ερισσ6τφα' ίσως n'ιν ίδw. τήν Πα""yiι:ι. -ΕΜΥα μtσα μου:... π6 σινα άξιώθηχ" ιιά δώ ΜΙ ΙΥώ. T"Ij σ.β6:- στ/χ" Ι:ι::. ΜαΙ πoλλtς άσθe"" ς. τήν lχα"" "παxσiι ΜαΙ χιψημ. φαί ~α, ή Παναyiι:ι. Είδα eyώ y<iι v' ά""""cτ. χι Eσ~!ς Μαί ν6. τ6 πισ~eψι:τ. οτι ""άρχ""" Ά '!'Ύ.λοι. ΟΟψ"... ς. Μόλαση. παράδ.ισος. πισω. ΟΙ φ.φ<>ίjyις "'""ιχτις. Χρά" χράπ ",...uyovτav. Μόλις φ''''... ν,,"ρο' στά στ/ν.",όνο: μάζ...ν τίς φτ.ραύυ.ς. σταίίρωναν τ'" χ4>ια χσι χαφι:το<ισαν τήν ειχόνα. δ'1λαδ'1 τ/ν ίδια τ/ν Πανά Υία. Ή.αν "<ι>ί,,οο μισό μiτρo "άνω <iπό τή Υή. Μ.τράω ~νας δύο φι".. <",6.. "F.><Ao",a τ... μ"'τια. Υια'Ι δι: 6ιω (κ,,,,,,α.6\< "αυτό ιωυ <Ιξισ... βλt,,'1 "-yγέλot>:;. Motάζσν δλαι. αλλά δtt",εpάν χσι λιυο.!σα!σα Υιά να ξ.χωρ(ζotjν δτι

16 " '0"- g<t~tωo- ΌΤ(Χν 1Jtav στό χοινόβιο, τά πρώτα του χρόν<.ι:ι, χαθώς πότιζ< συνήθω.; στόν χήπο, δλσ χάτι μ"""μoόρtζ_ χσι τόν ρωτ<u:, Ινα VΙ:o χαλογο!ρι: _ ΤΙ μ"""μο"ρ(ζ<ις. Π. Χαράλαμ"'<' σ""εχ.ια; _ Nιi, απαντιi.~ σι χάθ. λοιιλοι'>δι. ποο "'O"ta;... ltιo> χαι ένα Άξιόν έσ". (Είχι πσλ/"ι.υλάβε", στ>jν Πσ...Υίσ). ΚιίπO"t< tνώ σ.xo\)μπoύ<j. στό χιίγχι λο της απλωταρllις Τόο (1Jtav σάπια "λα τά ξύλα) ξ!:x~χ. τό ξόλο χ..ι Ινώ Ιπ",,,τ_. ι... χίρι τόν >φό:τησ. από τό στ/θος χσι τόν Ι..ανiφφ_ στ/ θίση τσιι. Ό Γέριιντας σt>yxι",lμέ""""φώ...ξ<: "Αχ! δεν :;,ταν... σι έβλ.πα. Πσναyiα ~!. Άφού ",<ρνoijσ. λίγσ ή ώρσ. α.γ.: Άρχιτιί dπαμ<. ο; Πατίρ<ς λίνι "μειζων πασων τών <'φι:τών ή διά>ψ<oις~" "Αλλ'1 φορά δμιλ(χ... πάλι.tς ι'>όξαν θ_οο. ΣΕ xιi" ΓVΩΣtci μοο ιταtδιιi ποο θελ'1" σσν... τόν βγάλουν φωτογραφία. δ Γiρoντας ά"ιiντψ ιd όλη τήν άπλδτ'1 τά τσιι:.πρώτα δεν Ιβγα,... Τώρα ιixo6ω "" χαι.ή i\γio: Ά... στ/ σx>j'") βγαι"" φωτογραφία., χσθώς χαι ή Πα... γio: τών Ίβ'ljρων, όπότ. ας βγω χι Ιγώ. θιλω πό.ντα oi άχροι:ιτες μσιι... Χάίροvtat'1J χαρά μοο ci...' πώς... στ_ίλω τ/ν ψυχ~ σας στή Βασιλι:ία των όo'>(x;r""'v. "F.ρχονται πολλοί ιi",ό διάφορα μiρη χα; φ.όυοον "λο, ίχανοποιημινοι. Γlρiπ<ι δμως νά xά.νot>μι: χαι έργα: Νά.ίμ.θα ει,λάβ_ίς, ν' αγαπούμ< τόν Χριστό, νά μ'ljν xoι~όμε μόνο τό δαό μw; σιιμφiρoν - ""ως λt<ι ό i\πόσ-roλος άλλά Χάί τοο πλησ1ι>ν... ΠΡσσΕχΟ\)μ. από τά σιψχ' xιi ώς βαπτισμι"", "00.ίμ_θα χαι ytά τiς τ"χ.". έλμιψ.:ις... μετανoaιjμι; χαι... tξoμ<>aoy<:><iμεoa.. Λύτά.... πήτ< μα,:; <ι"'ι Ινας xaλόγφι>ι; τα; 200tJ αιώνα, Ό Κι'ιρ\ος ιδιαιτφα αγαπlι τοος ταπ<ιwύ<; χαι ι"λάβι-ις. Πολλοί l,ι"".oixτ!ρμων >«Σί tι_'ιjμων ό Κίορω.:;. θό. μα,:; σιιυχωρ'ήση. ΝαΙ άllό: τι ltoι παρα xιiτω... ίχρατιziωσι Κύριοι; τό α.ος α"τού ΙπΙ τobς φoβo<>μiνι:x.><; Α"τόν. Βλίπ<ις,.ΙπΙ τούς φoβωμ,ιvoι>ς. ιrι.,o,ι δσους IIfv lxόov φόβο θ.α;. α σ.μ.τανό>1τol (Ιό: πά"" στ/ν Χόλσση. ΠρέπΕι χα""ις νά χορτάσ'1 Χριστό, μετσ. lρχoντα, γλ"χά M>φt>α χι lτσι Wχ..,α\ μ,ι μ_γ"λ'1 σ.γαλ/ίσση χα, llmδα, άλλιί ",άλι Μν ΙμπιστΏCτα, στόν ί"",ύ το\) άλλά στ/ν Ει'ισ",λαχνία τα; Χριστι,,). - τι νά χάνω. Γ,ιρ.:ιντα. ιd τού<; λου!. σμού<; πού μ' ένοχλσο:;-,; ρο.;. - Nιi μ>j φοβ<ισα" ιίνα, τ06 Π""'1 - Nci.iίχ.σα~ Γέρ.:ιντα. - Eiίχoμα.. Π.. μοο,... σοι σχιπάζι"", οί Άπιλot μ,ι τίς φτφοι)γσς τους' μόνο πρόσ.χ. χι Ισύ 000 μπορ.ίς. ΦWyoντας σ.ναλoyιζόμoυv:.-οντως "που Ιχο""ια πτωχιια Ιχι! αψατσ<; πλ06τσ<; :<νεοματιχός. "Εφ'α χαι τόν άχοουα... ψάλλ'1 μ,ι χσλή παλαβομ6.ρα τό."αξιόν ίστ~.. " Τόν.π"'χέφtlrιχα τόν Γφο Χαράλα_ μπο τ<λ<υταίο'. στις ΙΟ 1αν Jταν στ/ν Καψάλα. (Μηά τόν έπήραν στ/ ΣταΙ'!J'<""X'ήτα χαι τόν Υ'1ρ"χόμ'1" σσν μέ)'j>\ τήν x<>iμ","i το\). Εχ., τ"'"' ξανα.lδι:ι μία φορά άχόμα στό 'Ψ_βάτ,). Κ..θόταν Ιξω στόν i]lιo πάνω σ' ένα χούτοουρο. ΕΙχ. τό πρόσω",ο "'0λ6

17 'e,,- 8'&l", " γλυκό. Τά μαλλώ. άχτι"",τα, Ψ""ιχά χαι άπμ:< ριγμt"" πiaω. Τό σκουφάχ, τοο έμοιαζι μι τού Άγ. Σπ<>r,l'ίω"Ος, Τό ζωστιχό τρύπιο "',," πσλλιι!<; μιριiς. Μία φoιvtλo: μάλλι"'1 ριyμiν'j στήν πλάτ/ γtά νά μετρtάζε, λίγο τό χρ.:.ο. Τά πόiito ιίχι τuλtγμi...α μt μάλλινα ρούχα Ιίπως νά ναt. Γ tά νά Ι:.cι11ίμως τ:rj χάι>'1 τού θιού στό σόνσλο ηταν σάν,όν Άδάμ στόν Παράll,ισσ πρό τ/ς παpαχι»jς. I'.φrιι:; τόν χαφι:τ'1σα χα( πηρα τ:rjν ιυχή τοο. μού λιι!ει δ Γiρoντα.; νά χαθiσω /'iiπlα τοο. ΚΟ'.τό;ζοντας"γώ νά δω χαvtι.α χ",;τσοορο'ij fστω μία πεφα. μι: "pόλalk ό Γtρoντας κα, μοο λέιl:,κάθισι χάμω, δ-υια ι,,,,,ι τά χώματα τrις nawxyίαι;!_ Φαντάζιται χανι:ίς τi ιυλάβεια ljά ιίχε στ/ν iδtα -.ήν Πα""ytαΙ Είχα "π, σχιφθ'ij τ()ι, Γφo.. Xapάλαμπσ ytά νά με άναπαt">σ'1 χα, παρ'1υορήση λ'γο. δταν "tά ιιiν ε1χα χοντά μοο τόν πατιι!ρα Πα","'. Τά )'j>όνtα χυλ<:>ίμ- γρ:rjyoρα χα, oi ΠΡαγματ",ol χαλόυ'1ιiot φwyoιw δ Ινας μετά τόν <iλλoν. Τά χ"ψ',ωμi... Γφοv:άχια,ά πα(ρνι:, ό Χριστός νά τά άναπαύση άπό τοο<; άσχητ",οός χ6πouς ο"τ/ Βασw!α Τ συ χ, lll"r; μtνoυμ.< Oρφαvoi άπό Πατiρ!:ς. Δ" βλι:πι«; ",tά ι,ϊχυλα παππw&ς στό "Οροι; Υιά νά μtταδwσοον στά έπ"""χια τouς τίς tμr.ιιρ:..ες τouς άπό,ά παλαίπματα χαι τίς "';"ις χατά των έχθρων, Γι' αί>τό Ι4γι ό rtr><> XapάλαμΠσ<;'.Μ>\ν πφψ1νιις πολλά πράγματα όπό τοίοι; 0'1ll"pt"""" μονα χrιικ;. Τά ράσα μας νά ιροράμι χι αν δούμι τό xavt>jat τ;jς Παναyi(zς στ/ν Ίβήρων νά Jt<II.>"Iίτα!. ιίνα, άρχιτό. "Ο"οlος μσυρλα&;j IItά τόν θι,,,, σ""tτ"" αυτόν ό θιός. Αί>τό ήταν "πό τά σ""'iθω<;."αναλαμβιινόμινα λόyw. τσυ. Κα, βtβιιια τό Ιβλιπι χανι:ίς πρώτα "Ρώτα στόν U!ιo. ΚαΙ τό χαλι>βάχι '00 ήτα" "χατάστατο μiσα, άλλά τ"τοια χάρ'1ποο είχε κα, τιι!τοια άνάπα'-""1 ποο αισθανόσουν. θά τό έπ,ο<>μο<κιαν 'α αυτol r.00 χατoιxrιι)ν σιι! παλάτια. άλλά χαρά δι'ν Ιχοον. θυμάμαι /Ι,φ χαί άριο σ,ιρά άπό τό ;φεβιιτάχl του ;φι:l'ο""αν όπό τό ταβάν' ιιυο λιχάνις ytά νά μαζιootw τά νι:ρά, δταν ι~χι. Σ' ι... βαρiλ, μισα φ<iλαγι τά χ,,,",,,σσχ'-';,,,,, ποο Ιφτιαχνι:, "πό τά όπoiά μάς Μίνι ευλου!α. Ή υπόλικ"'1 κατάσταση στό χιλλi ιιιι!ν ΠΕρ,γράφεταt. άλλά χα, ii χapά. ποι; σού μιτι:δ<& πάντστι ήταν άπιρίγραπτ/, χα{k;,ς μιλοο;)σι ίλ,γι τ>jν ιί>χή ή μοι>j>μoύρtζι Il"ιδο.ώντας -όστις μουρλαθ;j lι,ά τόν Χριστόν σt>νtτιιi αο,τo'w δ θιός_, Ό θιός νά μάς "'ξιώσ'1 11' ευχών τοο Πις θιίας ""t'ij. παλαβομάρας.άμήν, ΙΠ.

18 " '6,,- Bα1lι<.υ< ειπε rεrωκ Τ 6; παιδ~ά, οι χοφίς χα( οι δυσχολίες τοuι;8 - Έχω παρατηρήσει, Γέροντα, δ,ι τά μw(>ά μεριχές φορές τ/ν ώρα της θείας ΛΕιτουργίας χαμογελοο1ν. - Αύτό δέν τό χάνουν μόνο;ι στήν θεία Λειτουργία. Τά μωρά ε,να, σι ο<>νεχή επαφή μι τόν θεό, έπει.δή δι" fxoυv μέριμνες [ ~EΧOlJν επικo'vων'..ι:χ. και μt τόν θεό και μί τόν Φ(ιλακα Άγγελό ΤΟ<><;, πού ε,να, συυέχεια δίπλα '00-;. - Γέρονι:α, τότε πώς πολλά παιδάκια ίιποφέρου\l άπό αρρώσηες χ.λ. Π.; - '0 θεός ξέρει τί θά ωφελήση τόν καθέναν και δίνε, ανάλογα. ΔΙν δι"ε, ),~""Π«~ι'<"" 4π6 ro βιβ>jύ.γtρσντ<>;: fi"..ι,., l.t'f"jl><iwo}, ΜΎ<>< Δ', Έ.δωη ιφσ. Ή<OUJ.ασ""ιι>«>ν f.ioorrr<,,,,τ/ς 'ιωάννη<; ό θσomr... _ Σoo'l""'τ<i θωσαj.qyi,>-.;.

19 '6", 6".(Ιl<.υ' " στόν άνθρωπο χάτι πού δέν θά τόν Wφ~λήση. Bλέπ~ι λ.χ. δη περισσότφο ι}ά μας Wφ~λήση, αν μας δώση ενα χovσoύρ~ μιά αναπηρiα, παρ{t αν μάς "'ρο. στατ~uση νά μή χτυπ'"ίjσouμε η νά μή μ~ινoυμ~ ανάπηρο<. - Γέροντα, τά μιχρά παιδιά, δταν π,θάvη ή μητέρα τους, είναι πολύ.-τον, μένα. - Τά παιδιά όρφανεuoυν πιό πολύ από μάνα, '>Χ' από πατέρα, γι" αυτό χαι πoνάν~ πtι'ι πολύ. [... ]. Στόν Παράδεισο δμως ι}ά παρηγορηθούν. ~Eχouν νά λάβουν εκεί. [...] Τά όρφανά δηλαδή τά πιάνει ό νόμος τσu θwύ και μt λ,γώ τφο χόπο θά μπσuν στόν Παράδεισο, ένώ οί άλλο, χρειάζ'ται νά αγωνισθoίiν πολύ. Άλλά και σ' αύτήν τήν ζωή ό Καλός θεό.; Οά τά βοηθήση, γιστι από τήν στιγμή πού παίρνε, τούς γονείς, είνα, κατά κάποιον τρόπο ύποχρεωμένος vά τά προστατεύη. [... ] ~ Τά παιδιά "'f'ittel πάντα νά αίσοό:νωνται ώς ανάγχη μεγάλη τίς συμ βουλές, είδ",ά στήν κρισψη ήλιχία τής εφηβείας, ytά νά μή YAIσtpήoOUV στόν γλυχό κατήφορο -:-ης κοσμι.χης χατ/φόρας, πού YEμi.7;;EI τήν Φuχή από iiyχoς και τήν απoμαχρuνε, αίώvια από τόν θεό. Πρέπει vά καταλάβουν δτι, μέχρι νά τελειώσουν τις σπουδές τους, νά πάιχ>ι>ν τό πτυχίο τους, vά ώρψ.άσouν. ytά vά γίνουν σωστοι ανoρwπα, χρει ό:ζεται κάποιος πφ.ορισμός. ( ] Πρέπει vά αi.σθανooίιν τόν περ,ορισμό ώς άνάγκη, ώς εί,λoγtα θεού. 1 1 Νά ξέρουν πώς δ.τι χάvolw οί γονείς, τό κάνουν από άγάπη. - Παιδιά πικ. Ι:χouν κριοη και εξυπνάδα, εχouν μερικiς φορές προβλήματα και βασανi.7;;οντα,. θέλουν νά τά ταχτοποιήσουν δλα μέ τό μuαλδ τοος χαι ζητοίιν νά κάνουν πράγματα πάνω άπό τίς δυνάμεις τους. [... ] ~Λν ταπεινωθούν, ή κρίση τοοις τά βου);οάει νά :ο:ροκόψουν.

20 '" ' <. t:d.q~w.. Βιβλισπρστάσεις Βίο; και ΛόΥοt l'ιρovτoς l1υρφυριου ΚαU(JοχαλυβΙτou '1.Μ. ΧpuσΟ1τ/yi'jι; X"νtά 2003 ΣτΟΟς διίσκολους καιρούς ποο δια"'ιouμε Ιχouμι μεγάλη ανάγχη άπό μαρτuρίcς ytά τή'ιl 'Ει<ι<λησία ζωντα"ι.; και αληο,νις,.ις bjtoi:!:.; χαταltίτ()οι'll iiνopωjtql., ποο βιωσα" τή'ιl ιiλήθειo:. τήν πίστη χαι τήν αγάπη τού Χριστού μι τρόπο o!yχάρ<'l",. προσωπικό χαι O!μπιφu<ό. Στό βιβλιο oojτό ποφσοοιάζιται ή ζωή τ06 μο:καριστάι Γίροντος Πορφυρίσυ τou σιμνου, τoίi ταπιιν<:>υ, του άπλιιιί."-οι} προορατιχoi), τοο φλογερού ή όποία ήταν μιά αι.θι\lτυι:ή μαρτυρία γιά τό Χριστό, τήν άλήllεl.α καί τ/ χαρά Του. Τό βιβλω χωρίζεται σι Μο μέρη: Τό πρώτο πφιλαμβάvει τό ιυ.ο τού όσιοι.. ΓΙρovτσς χαί βασίζεται σέ αφηγήσεις τού mωu. Τό δει>τερο μίρος περιλαμβάνει τή <'Iι.δασl<αλlα χαι τούς λόγouς τα>. οι όποίο< ίχouν πλ<>ύσtσ θεματιχή πρotλεuση. Τό πφιεχόμεl'o τού βιβλfσu ΠΡοέρχnα, από τό αρχεio σημεlώσεων χαι μαγvητσφων'ήσεω" δόο πνεuματιxων τοιι τέκνων. σημφινών άδελφών της '1.Μ. xρuσoπηyης, rn. όποίες Ιζησαν κοντά στό Γέιχιντα Er.l τρεις δcκαετ(,;ς. Ol <'100 αδελφές Ιχο Ψοας συνειδητοπαήσει τήν άytότητα -:00 πρorιώr.ou τou δ..ι:σωσαν μέ μεγά λη επιμέλεια και μέ τή δαή τou εύλoyiα τά λόγια τou. Δημιoιφy'ίjI}ηKε!τσι Ινα άνεκτ(μητο άρχείο μέ αύ6ενταό και πρωτόη>πο υλικό, πού ΙΙΙνει πιστή τήν εικόνα -:00 τφοσωπou τοο όσιου Γέιχιντος Πoρφιιρiou.

21 '6,,- 8«&<"'0--- " JY1 ία. x:..q.qux:..tιvwutt. <ρωλιά. γιά..ου Θεου.tι <ρα.μελιά. ("Εντuπώσεις άπό τήν χατασχήνωση χοριτσιών της 'Ι.Μ. Έδέσσης) λίγο Ιξω από τά Γr.αlNtτσά, 1Iό:vω στό Πάαο, βρίσχovται 01. καταοκηνώσεις της 'Ιεράς Μητροπόλεως 'Εδέσσης, Πέλλης καί Άλμωπίας. Μτό σi περισσότεροι όπό έσας, τό γνωρίζετε. 'Εκεί\ιΟ, δμως, 1100 'ίσως νά μή γνωρίζετε ετναι δτι χάθε χρόνο 6 θεός χαριτώνιι Ετούτη τ/ μαρ1\ κατασκήνωση καί τ/ μετατρέ1ιει σέ Ιναν άλrιθ,1ιό παράδε\οο -Ιναν πcφάδε\οο γεμάτο πα, &ά, μικρά, μεγάλα, χαρούμενα. παιδιά μέ προβληματισμσός καί άνησuχιις, παιδιά ποοί άvαζητoύν τό θεό. 7 'IoυAiou. Ολοι περψ.ιναν μέ άγωνία πj μέρα αίιπj. "Ενα πλήθος παιδιών μαζείιτηκε στόν αίιλόγι.ιρο του Ίερού Ναού το" Άγ. Γεωργίου, γιά νά μεταφερθεί στό χwρu τής κατασκ1\νωσης. Φτάνuvτας Εχεί, τά παιδιά αφηοαν τίς άποσκευές τους καί ή άρχ'1γός τά χώρισε σε όμάδες, ίιπσίίεανά>ντας τ1\ν όμαμρχ\οσά τους. -Ολοι αρχισαν νά τακτοποιούνται στσός θαλάμους καί δμορφα σεντόνια, μαξιλάρια, εlχoν(τσες καί λοοτρινα Εκαναν πjν Εμφά'JVΙη στά κρεβα.τάχr.α τών παιδιών. Τό άπόγευμα τελέστηκε ό καθιερωμένσς Άγιασμός άπό τόν Μητροπολίτη χ.χ. Ίω1\λ, π<>u μας τίμ'1οε μέ πjν παρουσία του. Σπj σιwι:χεr.α είιχ1\θηκε σέ δλους νά περάσουν καλά καί νά Εκμεταλλευτούν κάθε πνεu ματικ1\ είικαψία χατά τ1\ν 1Iαραμoll'ή τους στήν κατασχήνωση. 'ΕπιτΕλους, ή χατασχ1\ νωση αρχ\οε. φtτoς, ή κατασκήνωσή μας όνσμαζόταν,'εν 'Εχκληοίι;ι.'ς είιλογείτε τόν θεόν. χαί κάθε όμάδα -tφτά στόν άριομό- ετχε ώς σίινθ-ημά της μια ό-κολοο,οία της έκκληοίας μας, δπως για παράδειγμα θεία Λειτοοργία, Ορθρος, 'Εσπερινός, κ.ο.κ. Ή ωέα α,',πj ανηκε οτόν Μητροπολίτη μας, 6 όπotoς Ιπ,-

22 " '6.. 6dl_ θιιμο(ιαι \Οά yo.oωρ{σotn τιί παι&ά. τ{ς iφtς 4ύτΙς άxoaot.oεuς ιιαί νά tξotxaω6ooνμαζί τους. Έmστtτασμα αύτ/ς τής προαπιilkιας ήταν τά φωνια τ/c; ίxx):ηαiας τής XΑT~ Ή χαρι:ί. ήταν &,...loή. "r.ό τ/ μιιi άξlωθf,xισμl νά~ μι6: δχι σux- πl.oύμενη άxoλoυθίa χαίiιτtό τ/v oul", οί r.:aaιότφε.ς β).iπαμι:,,6 boιarισάx, μn.ς, πσι; χα>:ο-π: άχι τρdς μό\οο τοίχooc; χα/ μ1ά λαμ<:ιρίο.α ~ σxι'l'ή. νά ιίποχτα ;-.λiσiι ί\yiι:ι Τρα. πcζα μt λeiψcr.α.λy(ων lccii vά yiwται ιnά χα6αyιασμiνη txxλησία. ι\ίυιι; μ.qκς μcrιi. τιί r:alδui βίωσαν τό ΜΥΣτΉρw τής iqxiς tξoμoλoyήσιως. ιφoιτoψιiστ>'ιxαν χαί τό βριiliu, UΣτφιι lι:inl μιά. _,\"αwχτtx'ή άyρumιiα ατό ίχχλφάχι μας, μr.άλαβιn τού ί\xράντσu Σώματος χαί τοο Tψfou Αψα-rGς τού Xριnτoίi μας. Πpαyματuι:ή ιύaσyiα yui τήν χατασχήlιωσή μας ήταν ή Eπiσχεψη bός άywρι(τ/ μ<μιχοο. Ή άπλότ/τιι μι τήν όπιμ μ.v.oooι Υιά θαυμαστά "φιστατιχά άyiων μορφών των ήμερών μας. μα., συυχίνησι. 'Επ(σης, μt άyιiπη και χαταvόηση σπιίντησε σε EpωττjμOlτιι 1<01\ τφοβληματισμούς των παιδιών. Ή πι::φουσ!α του μας!δωσε ίλπίδα και δύναμη οτόν χαθημιρινι) αγωvα. μας και τά λόγια 1"00 θά μί'iς συντροφιίισυνδλη τ/ X(>owi. "Ας,,6.ρwμι δμως χα! μιά ίδία από τό χαlh1μφιv(ι πρόυικιμμα της κατα σκήνωσης. ΓJρωιwiι ttυι.οτρι::ιφuι6. στόλιζαν τiς πρώτις Ώιw; τ/ς ήμίρας μί π).οο)σια πιφ<:ιδιίυματα ΆΡCriΊς χα! ίπεξηγήσεις σι θέματα Λε:ΙΤQUρyιxης ζωης. Παιχνίδια δμαδο.χά, XEιQOτηWι;, δμιλοι ά6λημάτων, χορός χω τρα ΥοΟΟι Υέμιζα... τ ι; ίλwθφε:ς Ώρcς τών παιδιών. Miσα άπό αιjτά, τά παιδιά καλλιφυοϋσα... δμαδuιό πνεύμα Υιά τή... ίπίτwξη Χάποι.ου xιxvoίi στόχου, τις &ξι6τητt::; τοος χα! lρxo'l<τα... πι6 χοντό: οτήν ίλληνucή πιφάδοοη. Οί τιn:τι xiς χω σljx"ά. α~ς έπιlkωρήσας. >φοιτούσα\' τά...αιδιά σι ηρή Υοροη.. Τiλo:ις, τα χα&ημφ..νά &αχο Yl'jμι.ιτα Χάθι: δμάδας, δίδασχαν ατά παιδιά τήν ά\ο\δο.οτdη...ροσι;>ορά. τόασ ώι; άρετή δοσ χαί ώι; άπαρα! τ/τ/...ροίιπό&ση μιάς όμαλης συμ. βοωσης. Στα. πλιriσ-.α των δρασττpwτ/ Των τής χαταoxf,νωσης πpαη1llτo-

23 '.. 8α.-fιΙ<υo " παή!7ηκ~ έκδρομή στή~ πόλη τής ~E~εσσας. Ύσπρα άπό μιά βόλ~α σ~ooς φημισμέναις καταρpιiκτ~ς της, έπισκ~φτήκαμε τό Ινυδρείσ. Μιά ώραiα Ιμπ~ψiα ή~α~ ή κατάβαση μέ αvελκυστήρα σ~ό Kαναβouργείσ τής "Ε&σσας. Λίγο άργότφα, διαβήκαμl στά στενά δρομάκια ~OU γραφικού.βαρό σ"" καταλήξαμ~ σ~ό Μητροπολιτικό Μέγαρο και ξ~vαyησήκαμε στούς χώ{κ>uς ~oυ. Τό άπό~ιιμα άκoλoίιθησ~ δμιλία γιά τή~ ίσ~φ.α τ/ς πόλης κα' ~ά μνημεία της. CH έκδρομή η~α~ μιά ~υγει'ιχή προσφορά ~oύ Δημάρχοο ~Yις WΕδ~σσας, ό όπο'.ιχ; ~ό πρoηγ<;>ύμ~νo βpάll<> μαζί μi τό Δεσπότη, "'χι: γειιμα ~ίσε, σ~ή~ κατασχήνωσή μας. ΈπιπρόσΟΗα, ~γινε άψιiρωμα σ~ό ~φό μέ όμιλία, έπίσκl:ψη και ξενάυψ ση σ~ό OOριxywytIo ~ώ~ Γιαwιτσών, καθώς και όμιλία άπό Φuχoλόγo με θιμα τ/ σχέση τών παιδιων μι τouς γσvείς και τ/ν αναζήτηση τού Eαιι~oύ ~ooς. Ή μiρα ~ελείωσε σ~ό ΠάΙ:Κο. Τά ασ~ρα σιιvωστiσθηκα~ σ~ό κομμάτι oύραlo'oί> πάνω α"ό τ/ν κατασκήνωση. Κάθ" δισ~ρo και μιά άνάμνηση. Κάθε άσ~ρo και ένα παιδι Στ/ν κατασκήνωση ζοί>με μιά κοι"οβιακή ζωή, είπε ή αρχηγός. Στή~ κατασκήνωση μ (], Ρ ά ζ ε σ α ι στιyμiς, συναισσήματα.σκέ Φει.ς... Δ;;, και κει κάποια σί>wεφα σκορr:ίζoytαι στό~ ούρα""'. Στ/ν κατα σκήνωση περάσαμε κάποι.ι:ς δυσκολιες, ~Ιπε μιά όμαδάρχισσα, δμως μάθαμε άπό αυτές και έμείς και ~ά παιδιά. Τά ΙΧστρα λαμπl.>(>iζoυν ζωηρά και τό φώς τους <'Ιιαπερνάει τά σύννεφα. Κάτω ό κάμπ<>ς - σπqφμεlιος κι αυ~ός μιχρά πολύχρωμα διαμάντια. ΚλεΙνω τά μάτια και άφοογκράζομαl τ' αστρα... Μιά ευχή. ποο γίνι:~αl έλπιδα... Θά βρεοοομε ξανά... σιγοτραγou Ww. Σ.Τ.

24 " '0"- BαiI~..,. Τά ἐν " σικ ω 'λυβυ'πυια ΥΙά. τούς t<a.-θ-... τι!:ς ( ) 'Εν δψει των μαθητικών και πανε)),αβιχων iξετάσεων τελέατηκι στόν Ίερό ναό ΆΥ. Γεωργίου Γ<αν/ιτσων άyρ<>πνiα τήν όπ<>ία παρακολούθησαν πολλοί "ία. Στήν άγρυιtνία ίερούρυησε ό Σεβασμιώτατος ΜηψοπολΙτης 'Eδιiσσης Πέλλης & Άλμ.ωπίας 1<. Ίωήλ, δ όποία; άφoiί εύχήθηχε στιιύς μα!tητές πρ6000 και καλή ί:"ιτuχία, τσός lδωσε γιά εύλουία!να otum. Στ/ν άγρuπvw ψάλθηκε καί εωικής παρακλητικός κανόνας _Ης τόν Δεσπότην Χριστόν_, ποιημα τοο Σι;βασμιωτάτou Μητροπολίτου μας. θιιι:.&rψίa. 1εεεως (I8/5t}OOJ) Άναπαύτηκε έν Kuρ(ιιι ό έφημiμιoς τ"" Ίερ<>ίι Ναού μας π. Kw\lO'tCIvτiνoς Χριστοφό ρο<" σε ήλιχία 61 "ων μετά άπό πσλuετή άσθένει.α. Ό π. Kω\lOταvτίνσς ξεχώριζε γιά τήν άφoσίωm\.01> και τήν άγάπη του στήν έχχλησία. Ήταν τuπιχός στά έφημφιακά του χα&ήκov::α, χω Ιδιαίτερα στό Μοοτηριο τ/ς "Ιεράς Έξομολογήσεως. Άξίζει Υά αναφέρουμε ότι δεκαπtvτε ήμι:ρες πριν άπό τή" έχl!ημία του έξομολουούσε τά mιωματιχά του παιδιά. 0 π. Kωl'σταvτ,\IOς YEWΉO"ηXE στ/" "AAWWt της Κύπρο" τό Xι'(>oτo'llή-

25 >6", 6,,~ω. -- " θ-ηκ& διάκουος στ/ν Κύπρο σ~ίς 6/1/] 965 και πρισβύτιρος πάλι στήν Κύπρο στtς ]4/2/]965 από τόν Χωρο&πίσκοπο Τρψι>6oUντoς, αεψνηστο Ι"εώργω Γ1αυλ(ί'\η. Τό ]984 τελιiωσε τή θεολογική σχολή τού Άρωτoτελιioι> Πανεπ, στημιou θεσσαλονίκης. Ύπηρέτησε ώς έφημέρως στό Παλαιχώρι Κύπρου χαί άργότφα στή Μητρόπολή μας, και πιό συγκεντρψένα, στήν Καλλίπολη. στήν Κρύα Βρύση χα( στά Γιαννιτσά στό" 'Ιερό Ναό "λγ. "Απ. Πέτρου & Παύ λοο, δποο από τ/ θέση τού Πρo<σταμένou τoij Ναού έργάστηκε δεχατρiα χρόνια. Τέλος, διακόνησε ώς έφημιρι.ος στόν 'Ιερό Ναό μας μέχρι 'τ/ς έχδη μiας τοο. Μέ τ/ν πρεσβυτέρα '1ωάwα άπέχτησε 6 παιδιά, ίνα από τι1. όποία αξιώθ-ηκε ~oύ μεγάλοιι βαθμού της ίερωσύνης. Ή Kηδιiα τού έκλειπόν:-ος f.ι:ρiως τελέσθ-ηκε στίς 20 λια'\οο> στόν κατάμεστο από πιστούς 'Ιερό Ναό τού Άγ. Γεωργ{οο από τό" Μητροπολίτη μας κ. Ίωήλ Σιψμετιιχαν πενήντα συνολικά ίερείς και διάκονοι. εύχόμασ~ε ό ΠανάγαΟος θιός νά αναπαύσει τόν π. ΚωνσταντΤνο έν χώρι;ι ζώντων καί νά πρεσβεύει γιά όλοος έμας. Στά πλαίσια ~ων ποψαντικω" δρασ~ηρ!.oτήτων τού ναού μας, πραγματοποιήθηκαν κατά ~ήν καλοκαφινή περίοδο τρείς ήμερήσιες έχδρομές. Ή πρώτη Ιγ,νε στ/ Mηχα'Vιώνα καί στήν "Ιερά Μονή Άγ\οι.ι Ίωά"νou τoij θεολόγοο Σουρωτ/ς μι Πι λήξη των KarJjXfJ~LKGJ" μαθημάτων τού ναού μας. Ή littirεpfj στά Μετέωρα χαί στ/" Ιερά Μονή "Ay!ou Ίωάwou Ζάρκou, έvώ ή τρίτη σ~ά μοναστήρια το., Πηλίοο. Στίς δύο τελεuταιtς σομμετείχαν πολλοί έvorίτες.

26 " '6", 6<r6~"". ΝΙος e4>n.ifieloc; στό Ναό tlo-c; (1/712003) Μετά τ/ν έχδημ(α τού eι.εψv!ιστoo Πρωτοτφεσβυτέροι.ι π. Kωνσταντίvoυ Χρωτοφόρου. ό Σεβασμιώτα τος Μητροπολίτ/ς μας χ. Ίωήλ διόρισε στ/" κεvωoε<σα θέση τόν Πρωτοπρεσβύτερο π. NιχτΆΡW Ταρασ( δη, θεολόγο και καταρτισμiνo μουσικό. Τήν πρώτη KUΡIaK'lj τoiί Ίouλίou, με.ά τό τέλος της θεεας Αειτouρyio:ς, ό Άρχιερaτ<><ΌC; 'Επίτροπος ΓιalΜτσω" και Εφημέριος τού ναού π. Xρijστoς Τροχωης καλωσόρισε τό νέο έφημέριο. ΤΟΟ Eiιχ6μαστε ό θεός \Ιό: 100 δίl'l:ι δύναμ'1 στή νέα τou διaχov!α. 6ylC..a.tVLG. ιsl(.-θ-εσιt.ς 'λύιoyεα.~ία.ς & ΠUΒοΥΒαΦία.ς ( ) Μέ λαμπρότητα έγιναν τ/" KUΡιαχή, μετά τό τέλος της θευ.ς Λειτουργiσς, τά έυκα(νια της έκθεσης Αγιογραφίας χα, ΠυΡΙ;Y')ψcιφiας των άντίσ-ςαχων τμημάτων 11:00 λειτouρyoo" στό ναό μας. Τά έυχαίνια τελtσπριαν από -ιόν ΠρωτσσύΥΥελο"τ/ς 'Ιεράς Μητροπόλεώς μας ί\ρχιμαvδρίτη π. Στέφανο Δέβρελη, ό όπο'ος μετέφφε χαί τίς ~ύχές τοο Σ~βα.σμιωηXτ{)() Μητροπολίτοο μας χ. Ίωήλ Ύιό. συνtχιση τού πλούσιου αύτού ερύοο. Στ/ν τέλ~ση τών ι'ύχαινίων παραβρέ{tηxε δ δήμαρχος Γισ.wιτσών χ. Στυλιανός BαμβίVΗς. Κατά τδ σχoλuι.o ετος τά μαθήματα ΆΎΙΟΎραφίας χαί ΠUΡOΎραφίας παραxoλoύ{tησαν ]00 μα{tητίς.

27 '6", eαtl~w. " Τ.. tv Μητροπόλcι '6-rι-rα. ν6εζ xeιeo,oν{ες Ό Σιβασμιώτατος Μητροπολίτης Έδέσσης. ΠΙλ/ης και Άλμωπίας έμπλοοτ(ζιιτή Μητρόπολήμας μι νέovς καί μoρφωμtνouςκληρ,κούς. ~Eτσ'~ στις 4 )-03 χεψοτόνησε &6κονο τον κ. Στέφανο ΣοΟΟη, απόφοιτο της Ίερατι.κής Σχολης Φλωρίνης καί γιό άξιου ίιφιως, στόν Ί. Ν. Άγ. Nι.κάνδρou κα, Ίωαwιχίoι, Άρ,lΙαίας. 'Επίσης, στίς 1516/03, Kuριακή της Πεντηκοστής, χειροτόνησε διάκο\lo τόν εκπαώευτ,κό κ. Κων!νο Μαζιώτ/ στόν Ί. Ναό )\γ. Δημ11Ψίou Έδέσ"'1ς. 1'ή Δειιτέρα τού Άγ. Πνεύματος, στήν πα~ouσα Ί. Μ. )\γ. Τριάδος 'Εδέσσης, συλλε,τouρyoύντoς τού Σεβασμ,ωτάτou Μητροπολίτη Καστορίας κ. Σεραφείμ, χεφοτόνησε πρεσβύτερο τό διάκο\lo Κων σταντ,\ιο Μαζιώτ/, οπως έπίσ'ίς καί διάκο\lo τόν δσιολογιώτατο μοναχό π. l1αντελεήμονα Καραλάζο, ό όπoioς θα διακονεί ώς Ίεροκηριικας της Ί. Μητροπόλεως. Στίι; , Κοριακη των Άγ. Πάντων, χεψοτόν'lσε πρεσβύτερο τό διάκο\lo Γεώργιο Γιόν3η στόν πανηγορ(ζοντα Ναό των 'Αγ. Πάντων Εδέσ"'1ς. ΣτΙς χεφοτόνησε τόν κ. Γεώργιο Μετελόπ<κ,λο διάκονο στόν 1. Ναό Άγ. Παρασκευης στα Λευκάδια και πρισβύτφυ οτίι; στόν πανηγι>ρ(ζοντα Ναό της Μεταμορφώσεως τού Σωτ/Ρος στό.'ι'lμοτιχό διαμέρισμα Ρι.ζού Σκι>δ(>ας. 'λντια.ιeι>nιc.κ. ι\μ.εe,{&α. (lj15/100j) 1'ήν Τρίτη IJ Mαioυ 1003 πραγματοποιήθηκε στό πνευματικό κέντρο της 1. Μητροπόλεως άντιαιρετική ήμερίllα πcφoυσίι;ι δλων των κληριχων, αλλά καί λαϊκων οτε λεχων της Μητροπόλεως μέ θέματα: α) Ο, αψcoεις στήν 'Ελλάδα β) Ό τρόπος εργασίας των αψετικων καί οι άρνητι.κι:ς tr,:,πτώσε'ς καί γ) ΟΙ τρόποι άντψ.ι:τώπισής τους. Στήν ήμφίδα όμ').ητι:ς ηταν: ό γεν'κός άρχιερατιχός Ιπίτροπος, Πρωτοπρ. Γεώργιος Zouμής, ό Ίερολογιώτα-::ος Διάκovoς π. Χρήστος ΤσέλWς, ό Δώάκτωρ θεολογίας κ. Ί\Ο. Στεφανίδης και ό θεολόγος κ. Άν. Kιoυλμouράτoγλoυ.Τήν ήμtρίllα εκλεισε ό Σεβασμιώτατος I\Ι'lτρο πολίτης μας, παρουσιάζοντας τά τελικά συμπεράσματα κα! εύχαριστώντας τούς ύπεύθυνοι>ς όrγανωτές τού α""ιαtqετικού γραφεία,.

28 " ".. ι!,.-(ν"", '6ΥJ(.cιίνια. 1e8wv Να.ω" Μέ λgψπρότη'tα και επισημότητα ό Σεβασμιώτατος,\Ιηψοπο),Ιτ/<;μας εγκαινίασε τισσερις πφιχαλείς Ίερούς Ναούς. Τήν Kuρ<αχή 1 ΊοιMou 2003, στ/ν o.xr,tu<ij πφι.οχή της Άριδαίας, τόν 'Ιερό Ναό Άyloυ Ί\\lτων!ot>. 'Ιερό Τήν Kuρ<αχή 18 Mαίou 2003 τόν Ναό τοο 'Αγίου Tpύφωw; Κοοιφαλίwν, wrox,vta; ίτσι τήν ΤΡΙτ/ tvoρlσ. στήν πόλη αύτή. TI]v Τετάρτη 4 Ίoι>νtoυ έορτή τ/ς Άποδόσει.>ς τού Πάσχα, τόν 'Ιερό Κοιμητ/ριαχό Ναό rij; Άνα στάσεως τού Κυρίοο <nήν πόλη τής ~Eδεσσας. Τίλος, τό Σάββ,nο ]2 Ίouλίου 2003, ατό χώρο των Έχκλησιαπτιχών χατασκηνώσεων τ/ς Ίφας ;\Ιητροπόλεως, στό δρος Πάαο, τόν 'Ιερό Ναό τής 'Αγίας Παρασχειιης πρό<; εξυπηρίτηση τών κατασκηνωτών, αλλά και τών παραθεριστών τής περιοχής. Σι όλες τ(ς τελετές παραβρέθηκαν βοολιι>τικο(, νομαρχιαχοί και ΤοΠu<ol ίiρχ"ντις, δπως, επίσ"ιjς, και r.atieoς λαού. Τ ψκ. στούς συytcιe,ιoύχoυς '1εεεϊς (2515/200)) Τήν KUΡΙΑxή 25 MαΩU 2003, σ.6ν Ί. Ν. Άγ. 'Αποστόλων Πέτρου χαί Παί. λοο Γw.W'.τσών, ό uβασμιώτατσς MYjτρ<>πoλίτ/ς 'Εδέσσης, Γιέλλης ι<αl Άλμωπίας 1<. Ίωήλ.ίμησε μέ σεμνή τελετή τριάντα ιερείς της ΜηψOJτόλεώ-ς

29 '0,,- 6"'&~<.υ " - '.'H"'f:',"J~"':~"'~~~ ~, ':.. \ \ "'Α, Ji.. -,..- ι.;.μ J μας, oi όπowι cxoυν σταδιακά άπ()χwρήσει άπό τ/ν ένεργό πoψ.αν~ική δράση. ~Oσoι παρακολούθησαν τ/ν --::ελετ/, cφuγαν βαθιά σογχινημέvo<, --::000 άπό -:ίς άναμνήσεις μέ τoιj.ς άποχωρήσαντες χληριχοί>ς, 000 χαί από ~ήν 1ψω--::οβouλ!σ. ~σί> Σεβασμιω--::ά~oo) vά. ημήσει τούς ήλικιωμένους uπηρέτες τσί> Ιερού θuσιαστηp!ou. Σι δλους ~oίις --::ψώμε"ο"ς χληρο.χοί>ς δό6ηχε ασημένια ειχόνα μέ εi.δtxή αφιtpωση. '6ιuιλtισι.α.σιl(.ε<; 1(.0.TQ.O"I(.ΚΥωσει<; Ίεβα.<; I'11lt.τeο".όλεw<;'6&-εσσrι<; Πέλλrι<; & Άλμ.ω".Ια.ς Μέ τ/ βοήθεια ~σί> θεσί> λειτοιψυτραν καί φέτος οι έχκλησιασηκές χα--::ασκηνώσεις της Μηψοπόλεώς μας στό δρος Πάαο. Αξίζει vά. σημειωθεί δτι φέτος oi κα~ασκηνώσεις λει--::οόρυησαν σι πέντε ::-;εριόo'k>uς χαί μi ~ό μiγιστo αριθμό παιδιών (400 περ(πou). Τό γε\/ο.χό σύνθημα δλων --::ώ\/ πφιόδων η--::α\/.έν 'Εχκλησίαις ευλογείτε ~όν θεόν. χι αυτό, διότι κατά τ/ διάρχεια λε'. --::OUΡy!σ.ς ~ών χα~ασχηvώσεων, ό Σεβασμo.ώ~ατoς Μητροπολί--::ης μας ~γχα, \/ίασε τόν ύπαρχ'oν~α έχε' Ιερό Ναό της Άγίας Παrασχεoης.

30 " '6.. 8e:&lw< λeχ.~εeα.t~l(ό μ.νιιμδσuyo (/)I 7 iloojj ΜΕ τ/ συμπλήρωση ~ xρόo.oou άπό Φ E",δημiα roίi ι.α"ι:ιρc01"oo Μητρor.oAiτη "EδUιoηι;, ΠΙλlης Kι:U iuμωr.iας ιωρού Xρυooστόμ.ou, tu.toτ1"ju άρχιφα:τιχό μvημόσιm:i aτό Mητρoπoλmxό Ναό της "τ. Iximις Ω~ 'Έδcσσι:ι.. Στ/ θ.,\ατouρyiα χαί τό μv\'1μ6αu'lo'o Jτ/pιn μ.φος δ oίxrioς Μητρο><ολίτης Έδισσης. πωυκ xαi i\ί.μω1tiας χ.. Ιωήλ xαi οί Uβαoμιώταroι Μητροπο ).itcς: ΤuρoAόης xαi Iφcνtioι> χ.. Παν<dι'ήμων, ό όπάος bφώνησr "α/ τόυ t::ψvl'jμό<nnιo λιtru. ιιφο(ας "αί Nαoύστjς 11.. Π~. Φ).ωρίνης Χ. θώχαητος, Στιwρoπηyioo "- ~ χιζί ό fkoφιλtoτolτoς Έr.ί σ>to1<oς θφμών χ.. Δημιr-ρwς. Παl'"'Υυεις Μlt.τeο-πολΙΤLIΙC.ΟV Να.ου 'e&-iaat\.c; (Ι -.,!ooj} ΜΙ βυζαντινή μ.εγαλqπρiπrια ΤΣλιστ/χι ή πανf]yl.>jxς των :Αγ. ilι.νcφyύρω'ό ατό Μη"\"ροπολιτιχό Ναό τής "Ε&σσας. Στόll ΣσΠΕρ<\Οό τής έορτης χοροστάτ/<'ι και "ήρι.ιξι τό θείο λόίv ό Σιβ<Χσμιώτα-ιος Μητροπολίτης Φλω(>tV'ης Κ. θιόχ),ητος. Άχολού&ησι ),ιτάw:uση τ/ς ίφό.ς ι.lχόνσς )(αι των άγίων Αιιψάvων σ-ιούς δρόμους τής "Εδισσας, παρoιισiι;ι πσλλων ΙφΧ1.ερέων, ί,φιων, τσπιχων ι;φχόvτων και πλήθους λαού. Άνήμφα τ/ς έορτής τε:λiστ/kι ά(>xιlραηχό συλλcιτooρyσ, ιψο",ξ6:ρχοιπoc; "1"00 Uβaσμι.ωτάτou Μητροπολίτου &ρσίιις χα! Nαoύσιjς Χ. Παvπ;.λ.tήμιM>ς, δ όπιχοι:; χήι>υξς τόν πανη'υ'-'(χχό τής ήμtρo.ς. Tιj.. tφτή τω.. λυίω.. Ά"'ΨΥύρω.. τίμησα.. tπίσης μt τή.. πgψol> "ία τους ICa! Qi. Σι:βιχσμιώτατοι MητΡOιwλiτ~: "Fλo.""ω..oc; IC. Βο."ωιας, Iτιwρoπηylιιu IC. ίuiξι:rwlρoς, Φιλιι&λφeίo.ς IC.Ik-.iΔΙXtoι; (τqύ Παψ.ο.ρχεΙ QU Ίερ0ι70Αι>μω..), ά::ό τό Παψιιιχείο Pωι:rio.ς ό Μητριι= ΑΙ τ/:; Χ. Ίωι7ψάς. άπό tό Παψιcφχrio Iεf'βiας ό Μητρ<) r.oa1t'1'/';ic. 10ιιcmWς _i ό Μητριιr:oλiτη:; μας :ιι.. Ιω"ιλ

31 . ι, #' ΚΑΤΗΧΗΤιΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟTlΚΟΥ ΙΥΝΑΞΕΙΣ ΠΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ... ΙΥΝΑΞΕιΣ ΠΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΎΝΑΞΕ!Σ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΎΚΛΟΙ ΗΕλΕΤΗΣ ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ ΜΑθΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤιΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑθΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤιΝΗΣ ΑfιΟΓΡΑΦIΑΣ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒIΒΛIΟθΗΚΗ χορωδiα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - λ/τρευτικεσ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

32

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Του Γιάννη Ζαμπέλη Πρώτη δημοσίευση: εβδομαδιαία εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας» (Πάσχα 2005) Εισαγωγικό σημείωμα α μέρους Η εβδομάδα πριν το Πάσχα ονομάστηκε Μεγάλη από τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καλό Φθινόπωρο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ. Έτος 28ο Αρ. φύλλου 105 Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα

Καλό Φθινόπωρο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ. Έτος 28ο Αρ. φύλλου 105 Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα Τειχιώτικα Έτος 28ο Αρ. φύλλου 105 Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Κλειστό - αρ. αδ. 54/09 ΚΩΔΙΚΟΣ: 018407 Καλό Φθινόπωρο Τειχιώτικα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σημάδια του χρόνου

Τα σημάδια του χρόνου AΣHM. ΦΩTHΛA & ΛEΩΦ. AΛEΞANΔPAΣ, AΘHNA 114 73 ΔIEYΘYNΣH EΦHMEPIΔAΣ: AΓIAΣ BAPBAPAΣ 64 THNOΣ 84200 ETOΣ 8ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 AP. ΦYΛΛOY 31 Επισκευή στο καμπαναριό της Ενορίας μας

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου (Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός Σεραφείµ Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας.

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας. Γραφεία: Aριστογείτονος 11-13, Αθήνα Τ.Κ. 105 52 Τηλ.: 210 3250 354 www.agiathimia.com blog.agiathimia.com e-mail:agiathimia@yahoo.gr e-mail:admin@agiathimia.com ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΕΤΟΣ 25ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 96 IANΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ôñéìçíéáéï ðåñéïäéêï ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 99, ÑÏÍÏÓ 24ïò Ðåñéå üìåíá Από τη Δράση του Συλλόγου:...6

ôñéìçíéáéï ðåñéïäéêï ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 99, ÑÏÍÏÓ 24ïò Ðåñéå üìåíá Από τη Δράση του Συλλόγου:...6 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΑΣ Κωδικός 2572 Μουρούζη 14, Τ.Τ. 262 23 Τηλ. 2610 224.995, Fax: 2610 224.995 E-mail: panepirotikospatras@yahoo.gr Site: www.panepirotikospatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ» ΙΛΙΟΝ 82 ΚΩΔΙΚΟΣ: 212622 AP TO TI NA H ΓE NE TEI PA TOY AΘA NA ΣIOY ΔIA KOY Τρίμηνη Ενημερωτική και Πολιτιστική Έκδοση του Συλλόγου Αρτοτινών Φωκίδας Xρόνος 21ος Aριθμός φύλ λου 120 Οκτώβριος - Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή Σελ.2 Η αναγνώριση των Αγίων ως προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ. (Σύντομο λυσάρι για τους μικρούς μας φίλους) Οδός Αγίας Βαρβάρας

ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ. (Σύντομο λυσάρι για τους μικρούς μας φίλους) Οδός Αγίας Βαρβάρας ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ (Σύντομο λυσάρι για τους μικρούς μας φίλους) Οδός Αγίας Βαρβάρας Εδώ βρίσκεται η εκκλησία της Αγ. Βαρβάρας. Γιορτάζει στις 4 Δεκεμβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ 1) ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (απόσπασµα) Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Κοίτα Ψηλά. Περιοδική Έκδοση των Νέων του Λυκείου της Κατακόμβης. Μάρτιος 2013, Αρ. Φύλλου 23 ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ

Κοίτα Ψηλά. Περιοδική Έκδοση των Νέων του Λυκείου της Κατακόμβης. Μάρτιος 2013, Αρ. Φύλλου 23 ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ Κοίτα Ψηλά Περιοδική Έκδοση των Νέων του Λυκείου της Κατακόμβης Μάρτιος 2013, Αρ. Φύλλου 23 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΝΤΟΥ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πήραµε τα Γιάννενα!

Τα πήραµε τα Γιάννενα! ΛΗΡ ΜΕΝ ΕΛΣ Χ. ΓΡΦΕ. ΝΝΝ Ν ριθµός δε ας 19 ωδ. Εντύπου 093826 ΡΜΗΝ ΛΣΗ Ε ΣΗ Υ Ρ Υ ΣΥΝ ΕΣΜΥ ΛΡΡΥ Ν Η Ν Σ ΝΝΝ ΕΣ ΡΥΣΕ Σ 1985 ΡΘΜΣ ΦΥΛΛΥ 147 ΝΥΡΣ-ΦΕΒΡΥΡΣ-ΜΡΣ 2013 ΝΝΝ 31-03-2013 Διαβάστε Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

27χρόνια προσφοράς στον τόπο µας

27χρόνια προσφοράς στον τόπο µας ΛΗΡ ΜΕΝ ΕΛΣ Χ. ΓΡΦΕ. ΝΝΝ Ν ριθµός δε ας 19 ωδ. Εντύπου 093826 ΡΜΗΝ ΛΣΗ Ε ΣΗ Υ Ρ Υ ΣΥΝ ΕΣΜΥ ΛΡΡΥ Ν Η Ν Σ ΝΝΝ ΕΣ ΡΥΣΕ Σ 1985 ΡΘΜΣ ΦΥΛΛΥ 145 ΒΡΣ-ΝΕΜΒΡΣ- ΕΕΜΒΡΣ 2012 ΝΝΝ 31-12-2012 Διαβάστε αρατεταμένη καλοκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ Χριστινα Κορµπετ Τινα Νταντερ 28ης 29 Λουτράκι τηλ. 27440 28626 16 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΡΟΝΙΑ 17 εκεµβρίου 2012 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα