ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙ- ΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙ- ΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 408 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙ- ΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ελένη Α. Κύζα Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες Πανεπιστήµιο Κύπρου Περίληψη Οι τεκµηριωµένες εξηγήσεις αποτελούν πρωταρχικό στόχο της µάθησης στις Φυσικές Επιστήµες. Παρ όλη τη σηµαντικότητα του θέµατος, οι µέχρι τώρα έρευνες εισηγούνται πως οι µαθητές του δηµοτικού και γυµνασίου αντιµετωπίζουν διάφορα προβλήµατα κατά τις διαδικασίες λύσης σύνθετων επιστηµονικών προβληµάτων, τα οποία είναι αναστοχαστικής φύσεως. Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσµατα ενός προγράµµατος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου έχουµε αναπτύξει µια διαδικτυακή πλατφόρµα µάθησης µε δυνατότητες ενσωµάτωσης αναστοχαστικής υποστήριξης της µαθησιακής διαδικασίας. Το ερευνητικό µέρος εξετάζει τη διερεύνηση των µηχανισµών υποστήριξης των µαθητών κατά τη δηµιουργία τεκµηριωµένων επιστηµονικών εξηγήσεων. Το πρόγραµµα εφαρµόστηκε την άνοιξη του 2006 µε 53 µαθητές έκτης δηµοτικού, στο πλαίσιο µιας σύνθετης διερεύνησης οικολογίας. Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζουµε τις σχεδιαστικές αρχές της διαδικτυακής πλατφόρµας καθώς και τα αποτελέσµατα της προκαταρκτικής ανάλυσης των δεδοµένων σε σχέση µε την παραγωγή τεκµηριωµένων εξηγήσεων. Λέξεις Κλειδιά Τεκµηριωµένες επιστηµονικές εξηγήσεις, διδασκαλία των φυσικών επιστηµών, αναστοχαστική υποστήριξη, διαδικτυακά µαθησιακά περιβάλλοντα, διερώτηση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Άγνωστη αιτία θερίζει τα Φλαµίγκο στην Αλυκή! Ανησυχητικές διαστάσεις προσλαµβάνει η αύξηση του αριθµού θανάτων των Φλαµίγκο στην Αλυκή Λάρνακας. Άλλα τέσσερα Φλαµίγκο εντοπίστηκαν προχθές νεκρά στις όχθες της Αλυκής, ενώ οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν κατάφεραν ακόµη να εντοπίσουν τα ακριβή αίτια θανάτωσής τους» [Εφηµερίδα «Η Σηµερινή», 24/4/2004.] Το πιο πάνω απόσπασµα είναι ενδεικτικό της συζήτησης που έγινε από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας στην Κύπρο κατά τα έτη µε θέµα την εξήγηση του ξαφνικού θανάτου πολλών Φλαµίγκο. Αρκετές χιλιάδες Φλαµί-

2 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 409 γκο διαχειµάζουν στην Κύπρο κάθε χρόνο και εντυπωσιάζουν το κοινό µε την οµορφιά και χάρη τους. Λόγω της αµεσότητάς του, το πρόβληµα του θανάτου των Φλαµίγκο συγκίνησε µικρούς και µεγάλους και προκάλεσε µεγάλη περιβαλλοντική κινητοποίηση για λύση του προβλήµατος. Ταυτόχρονα ακούστηκαν πολλές διιστάµενες απόψεις από τους εµπλεκόµενους παράγοντες για τα αίτια του προβλήµατος και συζητήθηκε ευρέως η επιστηµονική εξήγηση που δόθηκε από το αρµόδιο κυβερνητικό τµήµα, συµπεριλαµβανοµένου και αµφισβητήσεων. Χρησιµοποιώντας ως βάση το αυθεντικό αυτό πρόβληµα, φτιάξα- µε µια σύνθετη διαδικτυακή διερεύνηση στην οποία µαθητές έκτης δηµοτικού κλήθηκαν να πάρουν το ρόλο των επιστηµόνων και να επιχειρηµατολογήσουν µε τεκµήρια ως προς το τι σκότωσε τα Φλαµίγκο. Ταυτόχρονα, λαµβάνοντας υπόψη τα διάφορα προβλήµατα που αναφέρει η βιβλιογραφία ότι αντιµετωπίζουν συχνά οι µαθητές κατά τη λύση προβλήµατος σε σύνθετα περιβάλλοντα µάθησης, ενσωµατώσαµε διάφορες τεχνολογικές υποστηρίξεις στη διαδικτυακή διερεύνηση για να βοηθήσουµε τους µαθητές να καλλιεργήσουν ανώτερες νοητικές δεξιότητες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουµε µία σύντοµη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο θέµα της µάθησης µε διερώτηση, το συλλογιστικό του σχεδιασµού της διαδικτυακής πλατφόρµας και τους τρόπους µε τους οποίους το µαθησιακό περιβάλλον υποστηρίζει την ανάπτυξη εξηγήσεων και την κοινοποίηση της βάσης τεκµηρίωσης των εξηγήσεων από µαθητές του δηµοτικού σχολείου. Παρουσιάζουµε επίσης προκαταρκτικά αποτελέσµατα από την ανάλυση των ερευνητικών δεδοµένων. ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΙΕΡΩΤΗΣΗ Η µάθηση µε διερώτηση αποτελεί τη βάση της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης που επιχειρείται στο διεθνή εκπαιδευτικό χώρο (NRC, 1996), συµπεριλαµβανοµένου και του ελληνικού. Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί το µοντέλο εργασίας των επιστηµόνων, βάσει του οποίου οι µαθητές καλούνται να λύσουν προβλήµατα τα οποία να έχουν προσωπική σηµασία για αυτούς και στο πλαίσιο αυτό να σχεδιάσουν πειράµατα, να εξετάσουν και να ερµηνεύσουν δεδοµένα, να δηµιουργήσουν και να επικοινωνήσουν τεκµηριωµένες εξηγήσεις. Η µάθηση µε διερώτηση βασίζεται στην ιδέα της οικοδόµησης της γνώσης, κατά την οποία η γνώση δεν µεταδίδεται αλλά οικοδοµείται από το κάθε άτοµο ανάλογα µε το αναπτυξιακό και γνωσιολογικό του υπόβαθρο. Μεγάλη επίδραση στη θεωρία του πώς µαθαίνουµε διαδραµατίζει επίσης τα τελευταία χρόνια και η κοινωνικο-πολιτιστική θεώρηση της εκπαίδευσης σύµφωνα µε την οποία υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση µεταξύ των διαδράσεων σε µια κοινωνική οµάδα και της δηµιουργίας της ατοµικής γνώσης. Ερευνητές αναφέρουν ότι η µάθηση µε διερώτηση προσφέρει αναντίρρητα πλεονεκτήµατα και δυνατότητες γνωστικής ανάπτυξης (Olson & Loucks-Horsley, 2000), αλλά ταυτόχρονα εξηγούν ότι οι µαθητές χρειάζονται υποστήριξη έτσι ώστε να κατανοήσουν βασικές δοµικές αρχές του επιστηµονικού συλλογισµού, όπως είναι η σηµασία της τεκµηριωµένης επιχειρηµατολογίας και επεξήγησης του φυσικού κόσµου. Παρ όλα τα θετικά στοιχεία στην προσέγγιση της µάθησης ως διερώτηση και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές αναφορές οι οποίες περιγράφουν ότι οι µαθητές µπορούν να ασχοληθούν µε τη διερώτηση από νεαρή ηλικία (NRC, 1996), τα αναλυτικά προγράµµατα και εγχειρίδια σε πολλές χώρες δεν εφαρµόζουν αποτελεσµατικά την προσέγγιση αυτή (Kesidou & Roseman,

3 410 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 2002). Επιπρόσθετα, ακόµη και στις περιπτώσεις που υπάρχει το κατάλληλο διδακτικό υλικό, ερευνητές αναφέρουν ότι οι µαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν διάφορα προβλήµατα κατά τις διαδικασίες µάθησης µε διερεύνηση. Συγκεκριµένα αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι οι µαθητές των ηλικιών ετών έχουν προβλήµατα µε τη διαχείριση (Carey et al., 1989; Schauble et al., 1995) και κατανόηση σύνθετων διερευνήσεων (Radinsky, 2000), το σχεδιασµό και την αναστοχαστική παρακολούθηση της διαδικασίας έρευνας (Brown & DeLoach, 1978), τη διάκριση µεταξύ υποθέσεων και τεκ- µηριωµένων εξηγήσεων (Kuhn et al., 1988; Osborne & Freyberg, 1985), και την κατασκευή και κοινοποίηση τεκµηριωµένων επιστηµονικών εξηγήσεων (Sandoval, 2003). Τα πιο πάνω προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι είναι προβλήµατα αναστοχαστικής φύσεως: στο πλαίσιο της µάθησης µε διερώτηση οι µαθητές πρέπει να ενεργοποιήσουν δεξιότητες όπως είναι η συνεχής συσχέτιση υποθέσεων και ερµηνειών των δεδοµένων µέσω διαδικασιών σχεδιασµού, παρακολούθησης, και αξιολόγησης των διαδικασιών και των αποτελεσµάτων της διερεύνησης. Τα προβλήµατα µπορούν επίσης να ερµηνευθούν µε διάφορους τρόπους. Για παράδειγµα, το παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραµµα βασίζεται σε µια φιλοσοφία χειραγώγησης της µάθησης και έτσι οι πλείστοι µαθητές δεν έχουν καλλιεργηµένες τις µεταγνωστικές δεξιότητες που απαιτούνται για την αυτορύθµιση της µάθησής τους. Από την άλλη, βρισκόµαστε σε µεταβατική, εκπαιδευτικά, περίοδο κατά την οποία πρέπει να διασαφηνιστούν οι καινούριοι ρόλοι µαθητών αλλά και εκπαιδευτικών. Τέλος, η ερευνητική κοινότητα χρειάζεται να ερευνήσει ενδελεχώς θέµατα της υποστήριξης της µαθησιακής διαδικασίας, όπως το ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσουν οι νέες τεχνολογίες. Στην παρούσα εργασία επεξηγούµε τις προσπάθειες εξέτασης των τεχνολογικών µηχανισµών για την αναστοχαστική υποστήριξη της µάθησης των. Στη συνέχεια θα εξηγήσουµε τις σχεδιαστικές αρχές της διαδικτυακής πλατφόρµας ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ, και θα παρουσιάσουµε τους τρόπους συλλογής και ανάλυσης των δεδοµένων. Η ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ Το µαθησιακό περιβάλλον του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ (Σχήµα 1) αποτελείται από δύο µέρη: το Περιβάλλον ιερεύνησης και το Φάκελο Εργασίας. Μέσα από το σχεδιαστικό περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς παρέχεται η δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών περιβαλλόντων µάθησης και της ενσωµάτωσης αναστοχαστικής υποστήριξης µέσα από το Φάκελο Εργασίας σύµφωνα µε τις διδακτικές επιδιώξεις και το αντικείµενο µάθησης. Το εργαλείο της φωτογράφισης επιτρέπει στους µαθητές να επιλέγουν και να οργανώνουν δεδοµένα από το Περιβάλλον Εργασίας στο Φάκελο Εργασίας (Σχήµα 2). Στη διερεύνηση µε τα Φλαµίγκο, οι µαθητές οργανώνουν τα δεδοµένα τους σε σελίδες που δηµιουργούν κατά βούληση, επιλέγοντας από τρία διαφορετικά σχεδιότυπα: σχεδιότυπο υποθέσεων, δεδοµένων, και εξήγησης. ιάφορα εργαλεία βοηθούν την οργάνωση και συγγραφή της ερµηνείας των στοιχείων των µαθητών καθώς και την ενσωµάτωση τεκµηρίων στις επεξηγήσεις τους.

4 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 411 Σχήµα 1. Το διαδικτυακό περιβάλλον µάθησης ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ. µ µ µ µ Σχήµα 2. Ο Φάκελος Εργασίας. Ανάµεσα στις κύριες µας σχεδιαστικές επιδιώξεις ήταν η διάκριση στοιχείων και ερµηνειών και η ενσωµάτωση δραστηριοτήτων που να κάνουν τον αναστοχασµό αναπόσπαστο µέρος της εργασίας των µαθητών, κάτι που επιτυγχάνεται µε την προσθήκη του Φακέλου Εργασίας. Ο σχεδιασµός του περιβάλλοντος του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ λαµβάνει υπόψη προηγούµενη τεχνολογική ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξη αναστοχαστικών διερευνήσεων, όπως το Progress Portfolio (Loh et al., 1997) και το Web-based Inquiry Environments in Science (Linn, 2003). Ο σχεδιασµός βασίστηκε επίσης σε προηγούµενη

5 412 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ερευνητική δουλειά η οποία εισηγείται ότι τέτοιου είδους εργαλεία έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης αναστοχαστικών συµπεριφορών στο πλαίσιο σύνθετων διερευνήσεων των µαθητών γυµνασίου (Kyza, 2004). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η ερευνητική πτυχή του προγράµµατος εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο η αναστοχαστική υποστήριξη επηρεάζει τη δηµιουργία τεκµηριωµένων εξηγήσεων από µαθητές Στ δηµοτικού, στο πλαίσιο της διερεύνησης τα Φλαµίγκο της Αλυκής Λάρνακας. Στην έρευνα συµµετείχαν δύο ΣΤ τάξεις (n=53) ενός δηµοτικού σχολείου στην Κύπρο. Οι µαθητές στη µία τάξη χρησιµοποίησαν το Φάκελο Εργασίας ενώ οι µαθητές στην άλλη τάξη χρησιµοποίησαν το MS PowerPoint για να οργανώσουν και να εξηγήσουν το πρόβληµα του θανάτου των Φλαµίγκο. Οι µαθητές διαχωρίστηκαν σε ίσο αριθµό δυάδων βάσει των αποτελεσµάτων ενός προδιαγνωστικού δοκιµίου και ενός δοκιµίου εξέτασης µη λεκτικής νοηµοσύνης (δοκίµιο Raven), ως ακολούθως: δυάδες ψηλής µαθησιακής επίδοσης, δυάδες χαµηλής µαθησιακής επίδοσης, και δυάδες µικτής µαθησιακής υποστήριξης, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης διαφορετικής επίδρασης των αναστοχαστικών υποστηρίξεων ανάλογα µε την ακαδηµαϊκή επίδοση των µαθητών. Συλλέξαµε ποικίλα ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα για ανάλυση: 1. Προδιαγνωστικά και µεταδιαγνωστικά δοκίµια τα οποία εξέταζαν τα ακόλουθα: α) γνωσιολογικό υπόβαθρο και εννοιολογική κατανόηση σε σχέση µε θέµατα πλεγµάτων οικοσυστηµάτων, β) βασικές δεξιότητες ερµηνείας γραφικών παραστάσεων, γ) δεξιότητες ελέγχου µεταβλητών, δ) ικανότητα διάκρισης πειστικών και µη πειστικών εξηγήσεων, και ε) την εξαγωγή συ- µπερασµάτων και τη συγγραφή µιας εξήγησης σύνθετων δεδοµένων. 2. Οπτικογραφήσεις των συνοµιλιών και αλληλεπιδράσεων έξι δυάδων µαθητών µεταξύ τους, µε τον εκπαιδευτικό και τη διαδικτυακή πλατφόρµα. 3. Ιστορικό χρήσης του συστήµατος του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ, το οποίο συλλέγεται αυτόµατα στην διαδικτυακή πλατφόρµα. 4. Τις τελικές εξηγήσεις των µαθητών από το ΣΤΟΧΑΣΜΟ και το Powerpoint. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών δεδοµένων συνεχίζεται, µε στόχο την εξέταση του ρόλου του είδους της τεχνολογικής αναστοχαστικής υποστήριξης στη διαδικασία δηµιουργίας τεκµηριωµένων εξηγήσεων των µαθητών. Προς το παρόν στάδιο έχουν αναλυθεί τα προ και µετα-διαγνωστικά δοκίµια των µαθητών και οι τελικές εξηγήσεις των οµάδων. Αποτελέσµατα ατοµικών προ και µετά διαγνωστικών δοκιµίων Εκτελέστηκε µία συσχέτιση µεταξύ των επιδόσεων των µαθητών στο τεστ Raven και των µετρήσεων του προδιαγνωστικού και µεταδιαγνωστικού δοκι- µίου. Η ανάλυση έδειξε ότι το τεστ Raven χρησιµοποιήθηκε δικαιολογηµένα ως γενική µέτρηση της ικανότητας των µαθητών να κατανοούν έννοιες οικολογικού περιεχοµένου [(r=.35, p<.05), (r=.44, p<.05) αντίστοιχα]. Τα προ και µετα-διαγνωστικά αναλύθηκαν ως ακολούθως. Πρώτα εκτελέ-

6 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 413 στηκε ανάλυση η οποία έδειξε ότι η διδακτική παρέµβαση διαφοροποίησε τις επιδόσεις των µαθητών τόσο στην τάξη µε το Φάκελο Εργασίας, t(26)=-4.492, p<.001, όσο και στην τάξη µε το PowerPoint, t(25)=-3.455, p<.005. εν υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µεταδιαγνωστικών αποτελεσµάτων της τάξης που χρησιµοποιούσε το Φάκελο Εργασίας και της τάξης που χρησιµοποιούσε το PowerPoint. Στη συνέχεια έγινε ανάλυση των αποτελεσµάτων των µεταδιαγνωστικών δοκιµίων για να εξεταστεί η αλληλεπίδραση της αναστοχαστικής υποστήριξης µε την ακαδηµαϊκή ικανότητα των µαθητών. Εφαρµόστηκε µία ανάλυση διακύµανσης 2Χ2 µε µεταξύ παραγόντων µεταβλητές την ακαδηµαϊκή επίδοση (ψηλή, χαµηλή) και το είδος αναστοχασµού (Φάκελος Εργασίας, Powerpoint) στις επιδόσεις των µαθητών στο µεταδιαγνωστικό δοκίµιο. Η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µαθητών διαφορετικής ακαδηµαϊκής επίδοσης στην πειραµατική οµάδα που χρησιµοποίησε το PowerPoint ως το µέσο αναστοχαστικής υποστήριξης [F(1,24)=6.98, p<.05]. Συγκεκριµένα, οι µαθητές µε ψηλή ακαδηµαϊκή επίδοση (M=8.46) είχαν καλύτερη επίδοση στο µεταδιαγνωστικό δοκίµιο εννοιολογικής κατανόησης από τους µαθητές µε χαµηλή ακαδηµαϊκή επίδοση (M=3.34). Η σύγκριση των επιδόσεων των µαθητών που χρησιµοποίησαν το Φάκελο Εργασίας σε σχέση µε την ακαδηµαϊκή τους επίδοση έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µαθητών µε διαφορετικές ακαδηµαϊκές επιδόσεις [F(1,25)=3.36, p>.05]. Τελικές εξηγήσεις των οµάδων Η τελική εξήγηση της κάθε οµάδας αναλύθηκε χρησιµοποιώντας µια τροποποιηµένη εκδοχή του µοντέλου εξήγησης του Toulmin µε κριτήρια την ύπαρξη ενός ισχυρισµού(claim), επεξήγησης του ισχυρισµού (συλλογισµός, reasoning), και τεκµηρίων προς υποστήριξη του ισχυρισµού (evidence). Τα τρία αυτά στελέχη µιας εξήγησης χρησιµοποιήθηκαν τόσο για την κύρια εξήγηση της οµάδας για απάντηση του ερωτήµατος «Γιατί πέθαναν τα Φλαµίγκο της Αλυκής Λάρνακας», όσο και για την αντίκρουση εναλλακτικών εξηγήσεων (Γιατί ο κύριος ισχυρισµός είναι ορθός και γιατί δεν ισχύει κάποιος άλλος ισχυρισµός;). Η ανάλυση των εξηγήσεων συνεχίζεται. Από την προκαταρκτική ανάλυση βλέπουµε ότι υπάρχουν ποιοτικές διαφορές µεταξύ των δύο πειραµατικών οµάδων, ιδιαίτερα σε σχέση µε την αντίκρουση εναλλακτικών εξηγήσεων για τη λύση του προβλήµατος. Συγκεκριµένα, όλες εκτός από µία οµάδες µαθητών (n=12,92%) που χρησιµοποίησαν το Φάκελο Εργασίας ως µέθοδο αναστοχαστικής υποστήριξης προσπάθησαν να αντικρούσουν άλλες πιθανές για αυτούς λύσεις στο πρόβληµα, ενώ ο αντίστοιχος αριθµός οµάδων στην τάξη που χρησιµοποίησε το PowerPoint ήταν εφτά (n=9,69%) µε τέσσερις οµάδες Powerpoint να µην έχουν αναφέρει οτιδήποτε από τα τρία στελέχη της εξήγησης σχετικά µε την αντίκρουση εναλλακτικών εξηγήσεων (31%). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα προκαταρκτικά ερευνητικά αποτελέσµατα εισηγούνται δύο σηµαντικούς τρόπους συνεισφοράς της τεχνολογικής αναστοχαστικής υποστήριξης µέσω της πλατφόρµας του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ όσον αφορά την εννοιολογική κατανόηση των µαθητών και τη δηµιουργία τεκµηριωµένων εξηγήσεων για ένα πρό-

7 414 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ βληµα οικολογίας: α) ότι τέτοιου είδους υποστήριξη δύναται να είναι πιο χρήσιµη σε µαθητές χαµηλής ακαδηµαϊκής επίδοσης βοηθώντας τους να επιτύχουν παρόµοια αποτελέσµατα µε µαθητές ψηλής ακαδηµαϊκής επίδοσης στο µεταγνωστικό δοκίµιο εννοιολογικής κατανόησης, και β) ότι η αναστοχαστική υποστήριξη µέσω της πλατφόρµας βοήθησε τις πλείστες οµάδες µαθητών που συµµετείχαν στη συγκεκριµένη έρευνα στο να επισηµάνουν και να εξηγήσουν τους λόγους που απέρριψαν εναλλακτικές εξηγήσεις τις οποίες θεώρησαν κατά τη διάρκεια της διερεύνησής τους. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι συµβατά µε υπάρχουσες αντιλήψεις στο θέµα της αυτο-ρύθµισης της µάθησης ότι τέτοιου είδους αναστοχαστικά εργαλεία δύνανται να είναι πιο χρήσιµα σε µαθητές χαµηλότερης ακαδηµαϊκής επίδοσης (Kyza, 2004; Zimmerman & Martinez- Pons, 1988). Οι συνεχιζόµενες αναλύσεις, και ιδιαίτερα ο συνδυασµός των ποσοτικών και ποιοτικών αναλύσεων, θα βοηθήσουν να κατανοήσουµε καλύτερα αυτά τα αποτελέσµατα. Προσδοκούµε ότι το παρόν αναπτυξιακό και ερευνητικό έργο θα συνεισφέρει εποικοδοµητικά στην καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων αλλά και των περιορισµών των νέων τεχνολογιών στις µαθησιακές και διδακτικές διεργασίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ευχαριστούµε το Γιώργο Σπανούδη και τη Γεωργία Μιχαήλ για τη βοήθειά τους στη συλλογή και ανάλυση των δεδοµένων. Το ερευνητικό πρόγραµµα ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ χρηµατοδοτείται από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τις ράσεις Marie Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ιδέες που εκφράζονται σε αυτή την εισήγηση δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των δύο αυτών οργανισµών. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Brown, A. L., & DeLoach, J. S. (Eds.). (1978). Skills, plans and self-regulation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Carey, S., Evans, R., M. Honda, E. J., & Unger, C. (1989). An experiment is when you try it and see if it works: A study of grade 7 students understanding of the construction of scientific knowledge. International Journal of Science Education, 11(5), Kesidou, S., & Roseman, J. E. (2002). How well do middle school science programs measure up? Findings from project 2061 s curriculum review. Journal of Research in Science teaching, 39(6), Kuhn, D., Amsel, E., & O Loughlin, M. (1988). The development of scientific thinking skills. San Diego: Academic Press. Kyza, E. A. (2004). Understanding reflection-in-action: An investigation into middleschool students reflective inquiry practices in science and the role that software scaffolding can play. Unpublished Ph.D. Dissertation, Northwestern University, Evanston, IL. Linn, M. (2003). Wise design for knowledge integration. Science education, 87(4), Loh, B., Radinsky, J., Reiser, B. J., Gomez, L., Edelson, D. C., & Russell, E. (1997). The progress portfolio: Promoting reflective inquiry in complex investigation environments. In R. Hall, N. Miyake & N. Enyedy (Eds.), Proceedings of computer supported collaborative learning 97 (pp ). Toronto, Ontario, Canada. NRC. (1996). National science education standards. Washington, D. C.: National Academy Press.

8 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 415 Olson, S., & Loucks-Horsley, S. (Eds.). (2000). Inquiry and the national science education standards: A guide for teaching and learning: National Research Council. Osborne, R., & Freyberg, P. (1985). Learning in science: The implications of children s science. Birkenhead, Auckland: Heinemann Education. Radinsky, J. (2000). Making sense of complex data: A conceptual framework for studying students development of reflective inquiry dispositions. Unpublished Ph.D. Dissertation, Northwestern University, Evanston, IL. Sandoval, W. A. (2003). Conceptual and epistemic aspects of students scientific explanations. Journal of the Learning Sciences, 12(1), Schauble, L., Glaser, R., Duschl, R. A., Schulze, S., & John, J. (1995). Students understanding of the objectives and procedures of experimentation in the science classroom. The Journal of the Learning Sciences, 4, Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1988). Construct validation of a strategy model of student self-regulated learning. Journal of Educational Psychology, 80,

Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Περιβαλλοντικών Σεναρίων για την Υποστήριξη Δεξιοτήτων Επιχειρηματολογίας Μαθητών Δημοτικού

Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Περιβαλλοντικών Σεναρίων για την Υποστήριξη Δεξιοτήτων Επιχειρηματολογίας Μαθητών Δημοτικού Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Περιβαλλοντικών Σεναρίων για την Υποστήριξη Δεξιοτήτων Επιχειρηματολογίας Μαθητών Δημοτικού Δεκέμβριος 2008 Δίκτυο Συνεργασίας Το υλικό που παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς

ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς Ερευνητικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συλλογισμού μαθητών δημοτικού σχολείου κατά τη διαδικασία της διερώτησης: Επιχειρηματολογία. Λουκά Λουκάς

Στρατηγικές συλλογισμού μαθητών δημοτικού σχολείου κατά τη διαδικασία της διερώτησης: Επιχειρηματολογία. Λουκά Λουκάς Στρατηγικές συλλογισμού μαθητών δημοτικού σχολείου κατά τη διαδικασία της διερώτησης: Επιχειρηματολογία Ευαγόρου Άριστος Πανεπιστήμιο Κύπρου Λουκά Λουκάς Πανεπιστήμιο Κύπρου Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

«Αναλογικός Αναστοχασμός: Αναστοχασμός σε Αναλογικά Μοντέλα, μέσα από Μεταγνωστικές Δραστηριότητες Μοντελοποίησης σε Τεχνολογικό Περιβάλλον»

«Αναλογικός Αναστοχασμός: Αναστοχασμός σε Αναλογικά Μοντέλα, μέσα από Μεταγνωστικές Δραστηριότητες Μοντελοποίησης σε Τεχνολογικό Περιβάλλον» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Αναλογικός Αναστοχασμός: Αναστοχασμός σε Αναλογικά Μοντέλα, μέσα από Μεταγνωστικές Δραστηριότητες Μοντελοποίησης σε Τεχνολογικό Περιβάλλον» Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων

Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων Μάριος Παπαευριπίδου, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου (*) sepgmp3@ucy.ac.cy, c.p.constantinou@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Φελλάς Χριστόφορος Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παπαευριπίδου Μάριος. Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ.

Φελλάς Χριστόφορος Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παπαευριπίδου Μάριος. Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Διερεύνηση της ανάπτυξης της ικανότητας μοντελοποίησης και της εννοιολογικής κατανόησης για το κυκλοφορικό σύστημα δωδεκάχρονων μαθητών μέσω δύο διαφορετικών παρεμβάσεων Φελλάς Χριστόφορος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΘΗΝΑ 2005

Α ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΘΗΝΑ 2005 Α ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΘΗΝΑ 2005 Η ικανότητα επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων και η χρήση στρατηγικών από μαθητές Β δημοτικού ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΝΝΗ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Αθανάσιος Τζιμογιάννης ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες»

«Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» Στυλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΠΙΝΑΚΕΣ... 5. Εισαγωγή... 6. Εισαγωγή... 6. Μέρος 1ο: Υπάρχουσα κατάσταση... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΠΙΝΑΚΕΣ... 5. Εισαγωγή... 6. Εισαγωγή... 6. Μέρος 1ο: Υπάρχουσα κατάσταση... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΠΙΝΑΚΕΣ... 5 Εισαγωγή... 6 Εισαγωγή... 6 Μέρος 1ο: Υπάρχουσα κατάσταση... 8 Εισαγωγή... 8 Η χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση... 8 Ασύγχρονες συζητήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Επίπεδα Κατανόησης Μοτίβων σε Πολλαπλές Αναπαραστάσεις ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Λούκας Τσούκκας, Χρύσω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς παρουσιάζεται η αξιολόγηση στα Αναλυτικά Προγράμματα της Κύπρου

Πώς παρουσιάζεται η αξιολόγηση στα Αναλυτικά Προγράμματα της Κύπρου Πώς παρουσιάζεται η αξιολόγηση στα Αναλυτικά Προγράμματα της Κύπρου Βασιλείου Μύρια Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Μιχαηλίδης Μιχάλης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρούλα Αγγελή Λέκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Κύπρος, nichri@ucy.ac.cy

Χαρούλα Αγγελή Λέκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Κύπρος, nichri@ucy.ac.cy Επίλυση Προβλήµατος µε τη Χρήση Λογισµικού Μοντελοποίησης: Αποτελεσµατικότητα ιδακτικών Υλικών µε Λεκτικές ή Λεκτικές και Εικονικές Περιγραφές και Γνωστικός Τύπος Χαρούλα Αγγελή Λέκτορας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη ιδασκαλία Φυσικών Επιστηµών ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εννοιολογικός χάρτης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση»

Ο εννοιολογικός χάρτης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση» Ο εννοιολογικός χάρτης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση» Μαρία ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Αθήνα, Ελλάδα gregor@di.uoa.gr Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80 ιερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών κοινωνικο-πολιτισµικών σεναρίων

Σχεδίαση αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών κοινωνικο-πολιτισµικών σεναρίων Σχεδίαση αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών κοινωνικο-πολιτισµικών σεναρίων Δρ. Αλέξανδρος Παπαδηµητρίου Επιστηµονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, Σχολικός Σύµβουλος Δ.Ε., apapadim@sch.gr Περίληψη Αυτή η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Γραπτού Λόγου με το λογισμικό «Ιδεοκατασκευές» σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Γραπτού Λόγου με το λογισμικό «Ιδεοκατασκευές» σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής «Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη» Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 15-18 Απριλίου 2010 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Γραπτού Λόγου με το

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Κωνσταντίνου Νεκταρία Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Κωνσταντίνου Νεκταρία Πανεπιστήμιο Κύπρου Η επίδραση πραγματικών και εικονικών περιβαλλόντων μάθησης στις αντιλήψεις παιδιών της Α Δημοτικού για την επίτευξη εννοιολογικής αλλαγής αναφορικά με τις έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο»

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Α. Μαργετουσάκη 1 Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης amarge@edc.uoc.gr michail@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα

ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα ιδασκαλία της επιστήµης στο δηµοτικό σχολείο µε αξιοποίηση του ΗΥ: προστιθέµενη αξία και αποτελέσµατα Παύλος Ρήγας, Νίκος Βαλανίδης (*) pavlosrigas@hotmail.com, nichri@ucy.ac.cy Πανεπιστήµιο Κύπρου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου-Παπαμάρκου, Δασκάλα, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου-Παπαμάρκου, Δασκάλα, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Τι σημαίνει σκέφτομαι ιστορικά; Ένα ερώτημα για μικρούς και μεγάλους και ένα Σχέδιο Δράσης - Μικρής Κλίμακας Εφαρμογή στο Μάθημα της Ιστορίας μέσα στα Πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων 1 Δρ Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών µε χρήση Τ.Π.Ε. (αρχές, µεθοδολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις)

Σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών µε χρήση Τ.Π.Ε. (αρχές, µεθοδολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις) ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών µε χρήση Τ.Π.Ε. (αρχές, µεθοδολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις) ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρία Γρηγοριάδου Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα