Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα"

Transcript

1 Δπγελία Φαιθηά Δπίηηκε Γηεπζύληξηα Βπδαληηλνύ θαη Φξηζηηαληθνύ Μνπζείνπ Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα Όπσο είλαη γλσζηό ηα βπδαληηλά κλεκεία ζηελ Διιάδα άξγεζαλ αξθεηά λα πάξνπλ ζέζε ηζόηηκε κε εθείλα ηεο θιαζηθήο αξραηόηεηαο, ηόζν σο πξνο ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο θαη πνιύ πεξηζζόηεξν σο πξνο εθείλν ηεο έξεπλαο. Παξόιν πνπ ν πξώηνο λόκνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραίσλ πνπ εθδόζεθε ην 1834, πεξηιάκβαλε θαη τα αντικείμενα της τέτνης τα προερτόμενα από την αρταιοτάτην εποτήν τοσ Χριστιανισμού ή τον καλούμενον μεσαίωνα, ε πξνζήισζε ζην ιακπξό παξειζόλ ηεο θιαζηθήο αξραηόηεηαο είρε σο απνηέιεζκα όρη κόλν ηελ νιηγσξία γηα ηα θαηάινηπα ησλ ρξηζηηαληθώλ ρξόλσλ αιιά θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαιπθζνύλ ηα αξραία. Γελ κπνξνύκε ζπλεπώο λα κηιήζνπκε γηα αλαζθαθέο παιαηνρξηζηηαληθώλ θαη βπδαληηλώλ κλεκείσλ, θαηά θύξην ιόγν εθθιεζηαζηηθώλ, πξηλ από ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20 νπ αηώλα. Δμαίξεζε απνηειεί ε βαζηιηθή ηεο Οιπκπίαο, ε νπνία ήιζε ζην θσο ηπραία, ζηα πιαίζηα ησλ αλαζθαθώλ ηνπ Γεξκαληθoύ Αξραηνινγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ζην ηεξό ηεο Οιπκπίαο ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ηνπ 19 νπ αηώλα. Σπγρξόλσο, θαηά ηηο ίδηεο αλαζθαθέο βξέζεθαλ θαη βπδαληηλά νηθηζηηθά θαηάινηπα, ηα νπνία, ζύκθσλα κε ηελ πξαθηηθή ηεο επνρήο δηαιύζεθαλ, αθνύ πξώηα ζπγθεληξώζεθαλ θάπνηα αξρηηεθηνληθά κέιε πνπ βξέζεθαλ θαηά ηελ αλαζθαθή. Φαξαθηεξηζηηθό ηεο πξαθηηθήο απηήο είλαη ε εηζαγσγή ηνπ Josef Laurent ζην εθηελέο άξζξν ηνπ κε ηίηιν Delphes Chrétien, ζην BCH ηνπ 1899, ζην νπνίν δεκνζηεύεη κεγάιν αξηζκό παιαηνρξηζηηαληθώλ γιππηώλ πνπ βξέζεθαλ ζηνπο Γειθνύο. «Η Διιάδα είλαη ηδηαηηέξσο θησρή ζε ρξηζηηαληθέο αξραηόηεηεο», αλαθέξεη θαη ζεσξεί όηη δελ έρνπλ απνκείλεη ίρλε ζρεδόλ θαλελόο κλεκείνπ από ηνπο πξώηνπο ρξηζηηαληθνύο αηώλεο. Φξηζηηαληθά γιππηά πνπ δηαζέηνπκε ζηελ Διιάδα, ηα νθείινπκε πξνζζέηεη ν ίδηνο κειεηεηήο, ζηηο αλαζθαθέο πνπ έγηλαλ ζηελ Αζήλα, ζηε Γήιν, ζηελ Διεπζίλα, ζηελ Οιπκπία. Η εηθόλα αιιάδεη ιίγα ρξόληα αξγόηεξα, ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα, όηαλ αξρίδνπλ λα έξρνληαη ζην θσο νη πξώηεο παιαηνρξηζηηαληθέο βαζηιηθέο, θαη απηέο όκσο ηπραία, θαηά ηε δηάξθεηα αλαζθαθηθώλ εξεπλώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από έιιελεο αξραηνιόγνπο ζε αξραία 1

2 ζεκαληηθά θέληξα ιαηξείαο, όπσο ε Δπίδαπξνο, ε Διεπζίλα, ε Γσδώλε θ. α. Οξηζκέλεο θνξέο κάιηζηα παξεξκελεύζεθαλ, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο βαζηιηθήο ηεο Δπηδαύξνπ πνπ ζεσξήζεθε ξσκατθή από ηνλ αλαζθαθέα, Παλαγή Καββαδία, θαζόινπ πεξίεξγν αθνύ, όπσο εμάιινπ θαη ζηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ, νη αλαζθαθέο έγηλαλ από θιαζηθνύο αξραηνιόγνπο, πξαθηηθή πνπ ζπλερίζηεθε ζε κεγάιν βαζκό έσο θαη ηηο κέξεο καο. Οη πξώηεο αλαζθαθέο ρξηζηηαληθώλ κλεκείσλ πνπ δηελεξγνύληαη από ηνλ θαηά λόκν αξκόδην έθνξν Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ αξρίδνπλ ην 1916 από ηνλ Γεώξγην Σσηεξίνπ, ν νπνίνο δηνξίδεηαη ζηε ζέζε απηή ην Τν Βπδάληην είρε πιένλ απνθαηαζηαζεί από ηνλ Κσλζηαληίλν Παπαξξεγόπνπιν σο ηκήκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, θαη ήδε από ην 1908 είρε δεκηνπξγεζεί ζηελ Αξραηνινγηθή Υπεξεζία ζέζε εθόξνπ Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ, κε πξώην έθνξν ηνλ Αδακάληην Αδακαληίνπ. Ο Σσηεξίνπ μεθηλά ηελ πξώηε ζύληνκε αλαζθαθηθή ηνπ έξεπλα, από ην λαό ζηνλ Άξεην Πάγν (1916) ζπλερίδεη κε ηε βαζηιηθή ηνπ Ιιηζνύ (1917) γηα λα αλαιάβεη ιίγα ρξόληα αξγόηεξα (1924) ηελ εθηεηακέλε αλαζθαθή ησλ Φζησηίδσλ Θεβώλ, κε ηελ νπνία ήιζαλ ζην θσο νη πξώηεο κεγάιεο βαζηιηθέο, αιιά θαη δεκόζηα θηίξηα ηεο ζεκαληηθήο απηήο πόιεο. O Σσηεξίνπ παξάιιεια είρε μεθηλήζεη ην 1918 αλαζθαθηθή έξεπλα ζηνλ Άγην Γεκήηξην Θεζζαινλίθεο, ζηα πιαίζηα ηεο αλαζηήισζήο ηνπ κεηά ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917, ελώ ην 1921, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο, όηαλ θπξηαξρνύζε ε κεγάιε ηδέα γηα ηελ Διιάδα ησλ δύν επείξσλ θαη ησλ πέληε ζαιαζζώλ, κεηαθέξζεθε ζηελ Έθεζν γηα λα απνθαιύςεη ηελ βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Ισάλλε Θενιόγνπ. Η αλαζθαθή απηή δηαθόπεθε απόηνκα κε ηελ ήηηα ηεο Διιάδαο ην Πξηλ από ηελ πξώηε αλαζθαθή ηνπ Σσηεξίνπ είρε πξνεγεζεί ην 1913 ε αλαθάιπςε ηεο βαζηιηθήο Α θαη ην ιεγόκελν Δπηζθνπείν ζηε Νηθόπνιε από ηνλ έθνξν Αξραηνηήησλ Αιέμαλδξν Φηιαδειθέα, ελώ ην 1921 ν ίδηνο εξεπλεηήο άξρηζε θαη ηελ αλαζθαθή ηεο βαζηιηθήο Β, ηελ νπνία ζπλέρηζαλ αξγόηεξα ν Γεώξγηνο Σσηεξίνπ θαη ν Αλαζηάζηνο Οξιάλδνο. Η έλαξμε ησλ αλαζθαθώλ ζηε Νηθόπνιε, έλα ρξόλν κεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο Ηπείξνπ ζην ειιεληθό θξάηνο δελ ήηαλ ηπραία. Ήηαλ θπζηθό λα ζηξαθεί ην ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο ζηελ αξραηνινγηθή δηεξεύλεζε ησλ λέσλ εδαθώλ θαη κάιηζηα ελόο ηόζν εληππσζηαθνύ εξεηπηώλα. Ο Φηιαδειθεύο άξρηζε κε κεγάιν ελζνπζηαζκό λα αλαζθάπηεη αδηαθξίησο ξσκατθά θαη παιαηνρξηζηηαληθά κλεκεία, κε θύξην θξηηήξην ην ελδηαθέξνλ ησλ επξεκάησλ, ζύκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο. Όπσο ν ίδηνο αλαθέξεη, ην 1926 δηέθνςε ηελ αλαζθαθή ζην Δπηζθνπείν, ηελ νπνία δηεμήγαγε καδί κε ηνλ Σσηεξίνπ, «επεηδή ε εξγαζία αύηε δελ 2

3 παξνπζίαδελ πιένλ ελδηαθέξνλ» θαη κεηαθέξζεθαλ ζηε γεηηνληθή βαζηιηθή Β. Αλ θαη κεζνιαβεί κεγάιν δηάζηεκα από ην δηάηαγκα ηνπ 1837, κε ην νπνίν απαγνξεύεηαη ε θαηαζηξνθή νηθνδνκηθώλ ιεηςάλσλ ηνπ κεζαίσλα επεηδή απηά «απμάλνπλ ηα πεξίεξγα ηεο πξσηεπνύζεο», ε αληίιεςε γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ αξραίσλ δελ έρεη μεπεξάζεη εληειώο ηα αηζζεηηθά θξηηήξηα. Oη αλαζθαθέο απνζθνπνύλ ζηελ απνθάιπςε θηεξίσλ, θπξίσο ζεκαληηθώλ θαη θαηά θύξην ιόγν εθθιεζηαζηηθώλ, ελώ ηαπεηλά θηλεηά επξήκαηα, όπσο ε θεξακηθή δελ εθηηκνύληαη επαξθώο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο ηα όζα αλαθέξεη ν Γεκήηξηνο Πάιιαο ζηε ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε ηηο αλαθνηλώζεηο ζην Έθηαθην Σπλέδξην ηνπ Σπιιόγνπ Διιήλσλ Αξραηνιόγσλ ην (αληηγξάθσ από ηα Πξαθηηθά, ζ. 228): «Θπκάκαη όηη ζηελ πξώηε αλαζθαθή ηεο Αγρηάινπ πνπ πήξα κέξνο ζαλ βνεζόο ηνπ καθαξίηε ηνπ δαζθάινπ κνπ, ηα αγγεία ηα πεηνύζακε κε ηα θάξα ζηε ζάιαζζα θαη ζηε ιίκλε θαη θξαηνύζακε κόλν ηα κεγαιύηεξα». Φνξέαο δηελέξγεηαο ησλ πεξηζζόηεξσλ από ηηο αλαζθαθέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ήηαλ ε ελ Αζήλαηο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, ελώ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ζεκαληηθέο αλαζθαθέο ζε άιια κεγάια βπδαληηλά θέληξα δηελεξγνύζαλ θαη νη μέλεο αξραηνινγηθέο ζρνιέο, όπσο ε Γαιιηθή θαη ε Ακεξηθαληθή Αξραηνινγηθή Σρνιή. Η πξώηε άξρηζε ην 1914 αλαζθαθή ζηνπο Φηιίππνπο, πεξηνρή ε νπνία, όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Νηθόπνιεο, είρε κόιηο πεξηέιζεη κέζα ζηα όξηα ηνπ λένπ ειιεληθνύ θξάηνπο. Με ηηο αλαζθαθέο απηέο νη νπνίεο, κε ελδηάκεζεο δηαθνπέο, δηήξθεζαλ έσο ην 1937, ήιζαλ ζην θσο νη βαζηιηθέο Α θαη Β θαζώο θαη ζεκαληηθό ηκήκα ηεο ξσκατθήο θαη ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο πόιεο. Aπό ηελ άιιε πιεπξά, ε Ακεξηθαληθή Αξραηνινγηθή Σρνιή, ε νπνία από ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα έρεη αλαιάβεη ηηο αλαζθαθέο ζηελ Αξραία Κόξηλζν, δίλεη πξνηεξαηόηεηα, όπσο είλαη θπζηθό γηα ηελ επνρή, ζηελ έξεπλα ηνπ αξραίνπ παξειζόληνο ηεο πόιεο θαηά ηηο ηα πξώηεο δεθαεηίεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Η ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο πξνο ηα θαηάινηπα ησλ βπδαληηλώλ ρξόλσλ παξαηεξείηαη κεηαμύ , επνρή θαηά ηελ νπνία έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο βπδαληηλέο ζπνπδέο. Έλαπζκα γη απηό απνηειεί θαη ε αλαθάιπςε θαη αλαζθαθή ηεο βαζηιηθήο ησλ Κερξεώλ, ελώ θαζνξηζηηθόο ζηαζκόο ζεσξείηαη ν ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ησλ κεζαησληθώλ νηθηζηηθώλ εξεηπίσλ ζηελ Αξραία Αγνξά ηεο πόιεο. Δθεί εθαξκόζζεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα ζπζηεκαηηθή ζηξσκαηνγξαθεκέλε αλαζθαθή, κέζνδνο ε νπνία είρε εθαξκνζηεί ιίγα ρξόληα λσξίηεξα ζηελ αλαζθαθή ηνπ Ιππνδξόκνπ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Πέξα από απηό, ε απνηύπσζε θαη δεκνζίεπζε ηνπ ρώξνπ ηεο αλαζθαθήο, 3

4 θαζώο θαη ε θαηαγξαθή, ηαμηλόκεζε θαη δεκνζίεπζε ησλ θηλεηώλ επξεκάησλ (γιππηηθήο, θεξακηθήο θαη λνκηζκάησλ) από ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο Ακεξηθαληθήο Σρνιήο ζα επεξεάζνπλ απνθαζηζηηθά ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο θαη κειέηεο ησλ βπδαληηλώλ αλαζθαθώλ, αιιά θαη ηεο βπδαληηλήο αξραηνινγίαο γεληθόηεξα. Τππηθό παξάδεηγκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ γλώζεσλ θαη ηεο πξαθηηθήο πνπ εθάξκνζε ε Ακεξηθαληθή Αξραηνινγηθή Σρνιή ζηελ Κόξηλζν απνηειεί ε ζπζηεκαηηθά ζηξσκαηνγξαθεκέλε αλαζθαθή ηεο βαζηιηθήο ηνπ Αγίνπ Λεσλίδε ζην Λέραην, ελόο από ηα κεγαιύηεξα θαη ιακπξόηεξα κλεκεία ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο Διιάδαο, πνπ δηεμήγαγε ν Γεκήηξηνο Πάιιαο, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50, όπσο πξνθύπηεη από ηηο ιεπηνκεξείο αλαθνξέο ηνπ ζηα Πξαθηηθά ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο. Τν Λέραην απνηειεί κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο αλαζθαθέο ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, ε νπνία εμαθνινπζεί θαη θαηά ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ 20 νπ αηώλα λα δηελεξγεί, από ειιεληθήο πιεπξάο, όιεο ηηο κεγάιεο έθηαζεο πξνγξακκαηηζκέλεο αλαζθαθέο ζε κεγάια, παιαηνρξηζηηαληθά θπξίσο, θέληξα θαη κλεκεία κέζσ εθόξσλ Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ, ν αξηζκόο ησλ νπνίσλ, όπσο θαη ησλ αληίζηνηρσλ Δθνξεηώλ, έρεη πιένλ απμεζεί. Οξηζκέλεο από ηηο αλαζθαθέο απηέο απνηεινύλ ζπλέρεηα παιαηόηεξσλ πνπ είρε δηελεξγήζεη ε ίδηα ε Δηαηξεία ζε κεγάια θέληξα. Αλαθέξσ ελδεηθηηθά ηηο αλαζθαθέο ζηηο Φζηώηηδεο Θήβεο, ηηο νπνίεο ζπλερίδεη ν Παύινο Λαδαξίδεο θαη ζηε Νηθόπνιε, κε αλαζθαθείο ηνλ Αλαζηάζην Οξιάλδν θαη ηνλ Γεκήηξην Πάιια. Παξάιιεια ε Αξραηνινγηθή Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηνπο Φηιίππνπο, κε αλαζθαθέα ηνλ Σηπιηαλό Πειεθαλίδε, ελώ ν Αλαζηάζηνο Οξιάλδνο αλαζθάπηεη ζηελ Κσ θαη ζηελ Πάξν ζεκαληηθέο βαζηιηθέο (βαζηιηθή Μαζηηράξε ζηελ Κσ, βαζηιηθή ζηε ζέζε Τξεηο Δθθιεζηέο ζηελ Πάξν), γηα λα πεξηνξηζηώ κόλν ζε θάπνηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα. Με δαπάλεο ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο γίλνληαη επίζεο ηελ ίδηα πεξίνδν θάπνηεο ζπζηεκαηηθέο παλεπηζηεκηαθέο αλαζθαθέο, όπσο ε αλαζθαθή ηνπ παιαηνρξηζηηαληθνύ νηθηζκνύ ζηελ Καξδάκαηλα, αξραία Αιάζαξλα, ηεο Κσ, θαζώο θαη ηεο Μνλή Παληάλαζζαο ζηε Φηιηππηάδα, ε νπνία απνηειεί θαη κία από ηηο ιίγεο ζρεηηθά αλαζθαθέο κεζνβπδαληηλώλ κλεκείσλ, ζε ζρέζε κε εθείλεο ησλ παιαηνρξηζηηαληθώλ. Ο αξηζκόο ησλ παλεπηζηεκηαθώλ αλαζθαθώλ, παηδεπηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ ζπγρξόλσο, ζα απμεζεί ζεκαληηθά ηα επόκελα ρξόληα, ρσξίο πιένλ, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ηε ρξεκαηνδόηεζε από ηελ Αξραηνινγηθή 4

5 Δηαηξεία. Οη Φίιηππνη, ην Γίνλ, ε Διεύζεξλα, ε Καξδάκαηλα ηεο Κσ απνηεινύλ θάπνηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα. Αμηνζεκείσηε εμαθνινπζεί λα είλαη θαη ε ζπκβνιή ησλ μέλσλ Αξραηνινγηθώλ Σρνιώλ ζηελ απνθάιπςε, ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη δεκνζίεπζε ηνπ βπδαληηλνύ, κε ηελ επξύηεξε έλλνηα, παξειζόληνο ηεο Διιάδαο. Η Ακεξηθαληθή Αξραηνινγηθή Σρνιή εμαθνινπζεί λα κειεηά θαη λα δεκνζηεύεη ηα κεζαησληθά νηθηζηηθά θαηάινηπα θαη ηα θηλεηά επξήκαηα ησλ αλαζθαθώλ ηεο ζηελ Κόξηλζν θαη ζηελ Αγνξά ηεο Αζήλαο, ελώ κέζσ ηεο Γαιιηθήο Σρνιήο νινθιεξώλεηαη θαη δεκνζηεύεηαη ε αλαζθαθή ηεο δίδπκεο βαζηιηθήο ζηελ Αιπθή ηεο Θάζνπ. Από ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ 20 νπ αηώλα, κε ηελ αύμεζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε νιόθιεξε ηε ρώξα, εκθαλίδεηαη θαη κία άιιε θαηεγνξία αλαζθαθώλ, νη ζσζηηθέο, νη νπνίεο δηελεξγνύληαη θαη απνθιεηζηηθόηεηα από ηελ Αξραηνινγηθή Υπεξεζία. Η ηειεπηαία έρεη δηεπξπλζεί αξθεηά θαη νη θαηά ηόπνπο Δθνξείεο Αξραηνηήησλ απμάλνληαη ζηαδηαθά. Τν ξόιν όκσο ησλ ζσζηηθώλ αλαζθαθώλ έρνπλ επσκηζζεί απνθιεηζηηθά νη Δθνξείεο Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ, αλεμαξηήησο αλ πξόθεηηαη γηα αξραία ή βπδαληηλά θαηάινηπα. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηα βπδαληηλά ζηξώκαηα αλαζθάπηνληαη ζπλήζσο βηαζηηθά, γηα λα πξνρσξήζεη ε αλαζθαθή ζηα αξραηόηεξα, κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο. Αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηα Φξνληθά ηνπ Αξραηνινγηθνύ Γειηίνπ ηεο επνρήο ζα δεη όηη νη αλαθνξέο γηα ηελ εύξεζε αξραίσλ ηεο βπδαληηλήο πεξηόδνπ, κε ηελ επξύηεξε πάιη έλλνηα, είλαη ζύληνκεο θαη γεληθόινγεο. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ε αληίιεςε ησλ παιαηόηεξσλ επνρώλ ζρεηηθά κε ηε ζέζε ησλ βπδαληηλώλ αξραηνηήησλ δελ έρεη εληειώο εθιείςεη. Από ηα κέζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, επνρή θαηά ηελ νπνία άξρηζαλ λα εθαξκόδνληαη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκό νη ζύγρξνλεο κέζνδνη αλαζθαθήο, πνιιέο ζσζηηθέο αλαζθαθέο δηελεξγνύληαη πιένλ από ηηο Δθνξείεο Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ. Έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθόηεξα παξαδείγκαηα απνηειεί ε Θεζζαινλίθε. Ο κεγάινο αξηζκόο ζσζηηθώλ αλαζθαθώλ πνπ εθηειέζζεθαλ ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20 νπ αηώλα έρεη απνθαιύςεη πνιύηηκα ζηνηρεία γηα ηελ εηθόλα ηεο πόιεο θαηά ηελ παιαηνρξηζηηαληθή θαη βπδαληηλή πεξίνδν. Η ζπζηεκαηηθή δηεμαγσγή ησλ αλαζθαθώλ έθεξε ζην θσο ζπνπδαία επξήκαηα, όπσο ηα λεθξνηαθεία, κε ηηο πεξίθεκεο ηνηρνγξαθίεο, ηα νπνία κάιηζηα απνηέιεζαλ θαη αληηθείκελν εηδηθήο κειέηεο θαη δεκνζίεπζεο, αιιά θαη κεγάιν ηκήκα ηνπ πνιενδνκηθνύ ηζηνύ ηεο Θεζζαινλίθεο, κε δξόκνπο, ζπίηηα, κνλέο, βηνηερληθά εξγαζηήξηα θ.α., γεγνλόο ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηε κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ηεο πόιεο. Αλάινγα ζεκαληηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζσζηηθώλ 5

6 αλαζθαθώλ ζην Άξγνο, από ηε ζπζηεκαηηθή δηελέξγεηα θαη κειέηε ησλ νπνίσλ πξνέθπςε κία άιιε αμηόινγε δεκνζίεπζε γηα ηελ πόιε θαηά ηελ παιαηνρξηζηηαληθή πεξίνδν. Άιιν έλα παξάδεηγκα αλαζθαθώλ πνπ πξνέθπςαλ κε αθνξκή ηελ εθηέιεζε θάπνηνπ ηδησηηθνύ ή δεκόζηνπ έξγνπ είλαη ε απνθάιπςε ηνπ επηζθνπηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζηηο Λνπινπδηέο Πηεξίαο. Η εύξεζε ζην ρώξν, εθηόο από ηα εθθιεζηαζηηθά θηήξηα, εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ παξαγσγή θξαζηνύ θαη ιαδηνύ έξρεηαη λα πξνζζέζεη κηα αθόκε αμηνζεκείσηε πεγή πιηθήο καξηπξίαο γηα ηηο βηνηερληθέο κνλάδεο παξαγσγήο θαηά ηνπο πξώηνπο ρξηζηηαληθνύο αηώλεο, ηνκέα ν νπνίνο ήηαλ παξαγλσξηζκέλνο ζε παιαηόηεξεο επνρέο. Τα ηειεπηαία ρξόληα ν αξηζκόο, αιιά θαη ε έθηαζε ησλ ζσζηηθώλ αλαζθαθώλ πνπ δηεμάγνληαη ζε νιόθιεξε ηελ Διιάδα, κεηά θαη ηελ ίδξπζε αθόκε πεξηζζόηεξσλ Δθνξεηώλ Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ, έρεη απμεζεί ζεκαληηθά, κε εθπιεθηηθά απνηειέζκαηα. Αθνξκή γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αλαζθαθώλ απηώλ ζηάζεθε ε εθηέιεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ αλά ηε ρώξα, ελώ ζηε ζπλαγσγή ησλ πνξηζκάησλ ζπλεηέιεζαλ αθ ελόο νη λέεο αληηιήςεηο θαη ηερληθέο δηεμαγσγήο αλαζθαθώλ, θαζώο επίζεο ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ εξεπλώλ από ηα θνλδύιηα ησλ ίδησλ ησλ κεγάισλ έξγσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό δηεπθνιύλζεθε πνιύ ε κειέηε ηνπ πιηθνύ από δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο εξεπλεηώλ. Η δπλαηόηεηα αλάιπζεο ησλ επξεκάησλ, από ηα νζηά θαη ηελ θεξακηθή κέρξη ηνπο ζπόξνπο θαη ηα νξγαληθά θαηάινηπα, θαζώο θαη ε ιεπηνκεξήο ηεθκεξίσζε πνπ εμαζθαιίδεη ε ζύγρξνλε ηερλνινγία επηηξέπνπλ ζηελ πιεξέζηεξε ζεώξεζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθύπηνπλ, ε νπνία θαη νδεγεί ζηε ζπλαγσγή αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ. Από ηελ άιιε πιεπξά ε εθηέιεζε ησλ έξγσλ όρη κόλν ζε αζηηθά θέληξα, αιιά θπξίσο ζηελ ύπαηζξν έδσζε ηελ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηεζνύλ έξεπλεο ζε πεξηνρέο πνπ δελ επξόθεηην λα εξεπλεζνύλ ππό άιιεο ζπλζήθεο. Όζνλ αθνξά ηα αζηηθά θέληξα, νη αλαζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Μεηξό ζηελ Αζήλα πινύηηζαλ αξθεηά ηηο γλώζεηο καο γηα ην βπδαληηλό παξειζόλ ηεο πόιεο, πξσηίζησο ζηνλ ηνκέα ηνπ θαζεκεξηλνύ βίνπ, ελώ νη αληίζηνηρεο ζηε Θεζζαινλίθε απνθάιπςαλ κεγάιν ηκήκα ηεο Μέζεο νδνύ κε ηα ζεκαληηθά κεζνβπδαληηλά θηήξηα πνπ ηελ πιαηζηώλνπλ. Πνιύ πεξηζζόηεξα ήηαλ όκσο ηα επξήκαηα ζηε ζρεδόλ άγλσζηε βπδαληηλή ύπαηζξν θαη κάιηζηα ζε ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο δελ είρε αζρνιεζεί έσο ηώξα αξθεηά ε αλαζθαθηθή έξεπλα. Σπλήζσο πεξηνξηδόηαλ ζηελ απνθάιπςε θαη κειέηε εθθιεζηαζηηθώλ θηεξίσλ, ή θαη, αζηηθώλ νηθηζηηθώλ θαηαινίπσλ, ζπλήζσο ησλ πξώησλ ρξηζηηαληθώλ αηώλσλ. Τα λέα απηά ζηνηρεία αθνξνύλ θπξίσο αγξνηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζώο θαη εξγαζηήξηα επεμεξγαζίαο αγξνηηθώλ πξντόλησλ, αιιά θαη παξαγσγήο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. Φαξαθηεξηζηηθή 6

7 ηεο πξώηεο θαηεγνξίαο είλαη ε αγξέπαπιε παιαηνρξηζηηαληθώλ ρξόλσλ, πνπ ήιζε ζην θσο θαηά ηε δηάλνημε ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ Λεύθηξνπ-Σπάξηεο, ζηε ζέζε Δθθιεζηέο Βνπηηάλσλ ηεο Λαθσλίαο, ελώ έλα από ηα πην ελδηαθέξνληα παξαδείγκαηα ηεο ηειεπηαίαο απνηειεί ην πζηεξνβπδαληηλό εξγαζηήξην κε πέληε κεγάινπο θεξακηθνύο θιηβάλνπο, πνπ εληνπίζηεθε ζηε Θεζζαιία ζηε ζέζε Τζίθαξη. Απνηέιεζκα ζσζηηθώλ αλαζθαθώλ εμάιινπ, ζην πιαίζην εθηέιεζεο κεγάισλ έξγσλ, είλαη θαη ηα λεθξνηαθεία ηνπ 6 νπ θαη ηνπ 9 νπ αηώλα κε θαύζεηο λεθξώλ, πνπ απνθαιύθζεθαλ πξόζθαηα ζηελ Αξθαδία θαη ε κειέηε ησλ νπνίσλ ξίρλεη λέν θσο ζην ζιαβηθό δήηεκα. Μεηά ηε ζπλνπηηθή απηή αλαδξνκή ζηελ εθαηνληάρξνλε ηζηνξία ησλ βπδαληηλώλ αλαζθαθώλ ζηελ Διιάδα, πξνθύπηεη αβίαζηα όηη κε ηελ εμέιημε πνπ παξαηεξήζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο σο πξνο ηηο αληηιήςεηο γηα ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ αλαζθαθώλ, αιιά θαη κε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ε εθαξκνγή ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηελ έξεπλα ησλ πιηθώλ θαηαινίπσλ, γίλεηαη ζαθέο όηη ε ζπζηεκαηηθή αλαζθαθή απνηειεί έλα αμεπέξαζην κέζν ζπλαγσγήο πνιύηηκσλ καξηπξηώλ όρη κόλν γηα ηηο επνρέο ηνπ καθξηλνύ παξειζόληνο, αιιά θαη γηα ηηο πνιύ θνληηλέο καο. 7

"ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ"

ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ "ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα

Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Xαξάιακπνο Μπνύξαο Οκόηηκνο Καζεγεηήο / Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Τν ελδηαθέξνλ γηα ηε Μεζαησληθή αξρηηεθηνληθή ηεο Αλαηνιήο δεκηνπξγήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ Λίιηαλ Άγα Νίθνο Καξαληθόιαο Πέξπ Λαθαδάλε Λακπξηλή ηάκνπ Λέθηνξαο ΔΜΠ Γξ Μεραληθόο ΑΠΘ Δπίθ. Καζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ»

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» «ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» Εβραϊκοί τόποι τησ Θεςςαλονίκησ: Εβραϊκέσ ςυνοικίεσ, υναγωγέσ και Δημογραφική εξέλιξη του εβραϊκοφ πληθυςμοφ τησ Θεςςαλονίκησ Ονοματεπώνυμο:Σαρτζετάκησ Ζαχαρίασ Τμθμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών».

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». 1 «Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». Γιώργος Νηέλλας, Καηερίνα Μανούζοσ-Νηέλλα, Αρτιτέκτονες τοσ ΥΠΠΟ Ζ Ρόδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού 1 Αγαζνλίθε Γ. Σζηιηπάθνπ Γηεπζύληξηα Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού Σηε κλήκε ηεο Δπηπρίαο Δπεηεηαθό ην έηνο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο.

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. 1 Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. Α. Αγγελάκηρ Σπλ. Εξεπλεηήο ηνπ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θαη Τερληθόο Σύκβνπινο ηεο Έλωζεο ηωλ ΔΕΥΑ, Παπαθπξηαδή 37-43, 41222Λάξηζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ. Μεηαπηυχιακό Πρόγραμμα πουδών ζηην ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ ΔΩ ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ. Μεηαπηυχιακό Πρόγραμμα πουδών ζηην ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ ΔΩ ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Μεηαπηυχιακό Πρόγραμμα πουδών ζηην ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ ΔΩ ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ *KOSMASSOS ΣΟ ΝΙΚΟΚΡΔΟΝΣΑ Η ΠΟΛΙΣΔΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΑΡΥΑΙΑ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU MΙΑ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΙ ΔΛΛΗΝΟ ΣΔΧΙΚΔ ΧΔΔΙ Ζ πξώηε επίζεκε επαθή Διιήλσλ θαη Σζέρσλ αλάγεηαη ζην Μεζαίσλα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζηνιή ησλ αδειθώλ Κύξηιινπ (θαηά θόζκνλ Κσλζηαληίλνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Σεπέζα Γαλάηοςλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ, Τ/Γ ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, g_azeret@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ ε κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ. Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα

ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ. Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ Σίτλος: Ρα κέηαιια ζηνλ αξραίν θόζκν ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ: Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα (Γθνύκαο Λαπνιέσλ, Κεηζηώλε Λαηαιία, Κπαλάθνπ Ξαλαγηώηα, Εηόγθα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα