ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. 1. Παηρλίδη Καξηώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. 1. Παηρλίδη Καξηώλ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Παηρλίδη Καξηώλ

2

3

4

5

6

7

8

9 2. Φύλλο εργαζίας: Τποβάθμιζη νερού Πνηα είλαη ηα αίηηα ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ λεξνύ; Οκαδνπνηήζηε ηα θαη θαηαγξάςηε ηα ζηνλ αθόινπζν ράξηε ελλνηώλ. Τπνβάζκηζε ηνπ λεξνύ Μπνξεί λα είλαη Οθείιεηαη ζε Οθείιεηαη ζε

10 3. Ομαδικό παιχνίδι (ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ) ηόρνο ζαο είλαη λα επηζθεθηείηε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ καο, όπνπ ππάξρνπλ βξύζεο θαη θαδαλάθηα θη έρνπλ πξόζβαζε νη καζεηέο. Καηαξρήλ, βξείηε έλα όλνκα γηα ηελ νκάδα ζαο ζρεηηθό κε ην ΝΔΡΟ θη νξίζηε ηνλ αξρεγό ηεο νκάδαο. ε θάζε ζηαζκό ζα ειέγρεηε ηηο βξύζεο θαη ηα θαδαλάθηα γηα ηπρόλ δηαξξνή θαη ζα ζπκπιεξώλεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. Γηα λα κελ ππάξμεη ζπλσζηηζκόο ζε θάζε ρώξν ζα κπαίλνπλ/πεγαίλνπλ 2 άηνκα από θάζε νκάδα (έλαο ζα παξαηεξεί θη έλαο ζα ζπκπιεξώλεη ηνλ πίλαθα). Οξίζηε απηά ηα άηνκα από ηελ αξρή. Γηάδξνκνο νξόθνπ Γηάδξνκνο 1 νπ νξόθνπ WC αγνξηώλ (ηζόγεην) WC θνξηηζηώλ (ηζόγεην) 2 νπ Αξηζκόο Βξύζεο Γηαξξνή (Ναη ή Όρη) Αξηζκόο - - Καδαλάθηα Γηαξξνή ε θάζε ζηαζκό ζα βξίζθεηε κηα απνζηνιή κε ηνλ αξηζκό ηεο νκάδαο ζαο. Θα απνζύξεζηε θάζε νκάδα μερσξηζηά ζε θάπνην ρώξν θαη ζα ιύλεηε ηελ απνζηνιή. Αθνύ ιύζεηε ηελ απνζηνιή, ν ΑΡΥΗΓΟ θάζε νκάδαο ζα ηελ παξαδίδεη ιπκέλε ζηελ ππεύζπλε θαζεγήηξηα. Έπεηηα, ζα πεγαίλεηε ζηνλ επόκελν ζηαζκό, ζα βξίζθεηε & ζα ιύλεηε ηελ απνζηνιή, ζα ηελ παξαδίδεη ν αξρεγόο θ.ν.θ. Η επηηπρήο νινθιήξσζε θάζε απνζηνιήο δίλεη ηνπο βαζκνύο πνπ αλαγξάθνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο απνζηνιήο. Η πην γξήγνξε νκάδα ζα πάξεη επηπιένλ 20 βαζκνύο. Η νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα δίλεη 14 βαζκνύο. Η νκάδα πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο θεξδίδεη. Καλή ηύχη & καλή διαζκέδαζη!!!!

11 1 ος ζηαθμός 1 Σο νερό ζε όλες ηις γλώζζες!!! 1.Αγγιηθά 2.Αιβαληθά 3.Γαιιηθά 4.Γεξκαληθά 5.Γηαπσλέδηθα 6.Γαλέδηθα 7.Ιζπαληθά 8.Ιηαιηθά 9.Οιιαλδηθά 10.Οπγγξηθά 11.Πνξηνγαιηθά 12.έξβηθα, Ρώζηθά 13.νπεδηθά 14.Φηλιαλδηθά α.water β.eau γ.wasser δ.boдa ε.acqua ζη.vand δ.agua ε.water ζ.ujë η.vesi θ.água ι.vatten κ.viz λ. mizu 14 βαθμοί 2 ος ζηαθμός 2 ΚΡΤΠΣΟΛΕΞΟ 8 βαθμοί 1 Μπαξάηζε-Μπαξάθνπ, Ά., Νεξό: Έλα ζηνηρείν ηεο θύζεο αηληγκαηηθό, (ελδεηθηηθή εξεπλεηηθή εξγαζία από βηβιίν ηνπ Ηιία Μαηζαγγνύξα γηα εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζην ιύθεην «Η Καηλνηνκία ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ζην λέν ιύθεην») 2 ΚΠΔ Καζηνξηάο, εθπαηδεπηηθό πιηθό

12 3 ος ζηαθμός 3 Μπνξείηε λα βξείηε ηηο ιέμεηο ζην θξππηόιεμν: θαξαβίδα, θαιακώλεο, θξάγκα, θύθλνο, πγξόηνπνο, επηξνθηζκόο, θαιαξίδα, βαιηόπαπηα. 4 ος ζηαθμός 3 8 βαθμοί 15 βαθμοί 3 ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών, εκπαιδευτικό υλικό

13 4. Παιχνίδια ρόλων Παηρλίδη 1 ην ρσξηό ηνπ ην Οκνξθνρώξη, θνληά ζηελ Αζήλα, επέζηξεςε πξόζθαηα από ηελ Ακεξηθή ν επί ρξόληα κεηαλάζηεο John Black ή ειιεληζηί Γηάλλεο Μαπξίδεο, γηα λα παληξεπηεί «παπνύηζη από ηνλ ηόπν ηνπ» θαη λα θάλεη επελδύζεηο θεθαιαίνπ πνιύ θνληά ζηνλ κνλαδηθό πγξόηνπν ηνπ ρσξηνύ, γύξσ από ην νπνίν βξίζθνληαη εύθνξα ρσξάθηα. πλαληά ηνλ Θύκην, ηνλ θνηλνηάξρε ηνπ ρσξηνύ εδώ θαη 30 ρξόληα θαη ηνπ κηιά γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Ο θνηλνηάξρεο, ν νπνίνο είλαη αγξόηεο, ζέιεη λα ηα έρεη θαιά κε όινπο, αιιά ην παίδεη πξννδεπηηθόο, θαιεί ζε ζύζθεςε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ, πξηλ πάξεη ηελ απόθαζή ηνπ. Κάηνηθνη Μαλώιεο: Αγξόηεο Αληώλεο: Αγξόηεο Νίθνο: Δξγνιάβνο Μπαξκπα-Γηάλλεο: βνζθόο Παπά-Μαλώιεο Γεκήηξεο: ςαξάο Ιάθσβνο: ςαξάο Αιέθνο: αλύπαληξνο (27 εηώλ), εκηαπαζρνινύκελνο ζηα ρσξάθηα Μαξία: αλύπαληξε (23 εηώλ), άλεξγε Κπξηάθνο: βηνιόγνο, πξνζσξηλόο θάηνηθνο, κειεηεηήο νξληζνπαλίδαο, κέινο νηθνινγηθήο νξγάλσζεο Θσκάο: δάζθαινο 1. Αλαιάβεηε ξόινπο θαη ζπδεηείζηε ζηελ νκάδα ζαο. 2. πκπιεξώζηε ην παξαθάησ δηάγξακκα. Καηάζηαζε Δπηινγή 1 Δπηινγή 2 πλέπεηεο επηινγήο 1 πλέπεηεο επηινγήο 2 Απόθαζε 3. Παξνπζηάζηε ζηελ νινκέιεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο ζαο.

14 Παηρλίδη 2 ηελ πεξηνρή όπνπ θαηνηθείηε ιεηηνπξγεί παξάλνκα κηα θηελνηξνθηθή κνλάδα, ε νπνία κε ηελ αλεμέιεγθηε δξαζηεξηόηεηά ηεο επηβαξύλεη πεξηβαιινληηθά ην νηθνζύζηεκα. Μάιηζηα έγηλαλ θαηαγγειίεο γηα όια απηά ζην Γήκν, ν νπνίνο πξνζέθπγε ζηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία. Απηή έθαλε απηνςία ζην ρώξν ηεο κνλάδαο θαη δηαπίζησζε αξθεηέο παξαβάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο αιιά θαη ηελ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ηεο κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα επηβαξύλεηαη πεγή πνπ ηξνθνδνηεί κε λεξό πνιινύο θαηνίθνπο. Με ην πόξηζκα απηό ην Γεκνηηθό πκβνύιην πξνζέθπγε ζηε δηθαηνζύλε. ην δηθαζηήξην παξίζηαληαη: Ο δηθαζηήο, ν δηθεγόξνο ηνπ θηελνηξόθνπ, ν θηελνηξόθνο, ν δήκαξρνο, εθπξόζσπνο ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο, εθπξόζσπνο ησλ θαηνίθσλ πνπ έθαλαλ ηελ θαηαγγειία, εθπξόζσπνο νηθνινγηθήο νξγάλσζεο. 1. Μειεηήζηε ην παξαπάλσ ζελάξην. 2. Αλαιάβεηε ξόινπο θαη ζπδεηείζηε ζηελ νκάδα ζαο. 3. Παξνπζηάζηε ζηελ ηάμε ηα απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο ζαο θαη ηελ απόθαζε ηνπ δηθαζηή. Παηρλίδη 3 H ΓΔΗ αλαθνηλώλεη ηα ζρέδηά ηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο πδξνειεθηξηθνύ εξγνζηαζίνπ θνληά ζην κνλαδηθό πγξόηνπν ηεο Οκνξθνύπνιεο. Ο Γήκαξρνο θαιεί ζύζθεςε, πξηλ ιάβεη ηελ απόθαζή ηνπ. 1. Μειεηήζηε ην παξαπάλσ ζελάξην. 2. Ση είλαη ην πδξνειεθηξηθό εξγνζηάζην; 3. Αλαιάβεηε ξόινπο θαη ζπδεηείζηε ζηελ νκάδα ζαο. Έλαο από εζάο ζα είλαη ν Γήκαξρνο, έλαο εθπξόζσπνο ηεο αληηπνιίηεπζεο, έλαο εθπξόζσπνο ησλ θαηνίθσλ, έλαο εθπξόζσπνο νηθνινγηθήο νξγάλσζεο θαη έλαο εθπξόζσπνο ηεο ΓΔΗ. 4. πκπιεξώζηε ην παξαθάησ δηάγξακκα. Καηάζηαζε Πξόβιεκα Δπηινγή 1 Δπηινγή 2 πλέπεηεο επηινγήο 1 πλέπεηεο επηινγήο 2 Απόθαζε 5. Οξίζηε έλαλ εθπξόζσπν γηα λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο ζαο ζηελ ηάμε.

15 Έκςζε Λίμκε Τγνόημπμξ Τγνόημπμξ Λίμκε Πόζημμ Γιοθό Ramsar Θάιαζζα Πνέζπα Λίμκε Δοηηθή Μαθεδμκία Φιώνηκα Πμηάμη Βόιγαξ Αιηάθμμκαξ Πμηάμη Δοηηθή Μαθεδμκία Δέιηα Πμηάμη Λίμκε Πνέζπα Πμιοθύημο Τγνόημπμξ ένβηα Νείιμξ Γέθονα Πμηάμη Δέιηα Νείιμξ Αίγοπημξ

16 Φνάγμα Γμπόδημ 17. Κόζμμξ 12. Τδνόγεημξ Πμνζμόξ Μεηαθένς Πιεμμονίδς Γε Πιμίμ Πμηάμη Άνδεοζε Πόηηζμα θαίνα Ύδνεοζε Τδνμειεθηνηθό ογθμηκςκία ενγμζηάζημ Γκένγεηα Αγνόξ Πανμπή Βημιμγηθόξ θαζανηζμόξ Δελαμεκή Οηθηαθόξ ΔΓΤΑΚ Ύδνεοζε Απμπέηεοζε Γμθηαιςμέκμ Σαμηεοηήναξ Βνύζε Μηθνόβηα Λί

17 Βημζοζζώνεοζε Γκημμμθηόκμ 18. Λεηροδνία Έιιεηρε Τπόκμμμξ Απμπέηεοζε DDT Οηθμκμμία Βμοιώκς Ρύπακζε θμοπίδηα Γοηνμθηζμόξ Ρύπακζε Κιίζε Απμννίμμαηα Ψάνηα Γκημμμθηόκα Ρύπακζε Ρύπακζε Ληπάζμαηα Φςημζύκζεζε Παναιία Σζμοκάμη Ολογόκμ Σηηακηθόξ Λύμαηα Ήιημξ Κύμα Παγόβμοκμ Φοηά εηζμόξ Σαλίδη

18 Ομίπιε Κνύμ Βνμπή Ομπνέια Πμηηζηήνη Λμοιμύδηα Ποθκόξ Τγναζία Γιάζηνα ύκκεθμ Πεγάδη ύκκεθμ Τδναοιηθόξ Βνύζε Βνύζε Έδαθμξ Καδακάθη Μπάκημ Σεπκεηό Βνάδς Δηαννμή Πιμίμ Πιέκς Λημάκη Βάνθα Πιμίμ Κμπιάδς Κανάβη Κανάβη

19 ςζίβημ Πιμίμ Καμπίκα Δςμάηημ Βνάπμξ θιενόξ Πιές Πιμίμ Πέηνα ώδς Κμπύιη Κανάβη Πηγθμοίκμξ Παναιία Καβμύνη Άμμμξ Κμιομπάς Οζηναθμεηδέξ Παναιία Πόιμξ Δαγθάκεξ οιιμγή Κμνάιιη Θάιαζζα Πμοιί Θάιαζζα Αιάηη Ύθαιμξ Θάιαζζα Σνμπηθόξ Αιμονό Αιοθή

20 Παναιία Αιηεία Ψανεύς 39. Αθηή 41. Ψάνηα 40. Αιηεία Δηαθμπέξ Γμπόνημ Δίθηο Άμμμξ Κμπύιη Θάιαζζα Κύμαηα Πεημκηά Κμιομπώ Άμμμξ ενθ Ήιημξ Παναιία 40 Δηαθμπέξ Πεηζέηα οιιμγή Καιμθαίνη Θάιαζζα Βοζίδμμαη Θάιαζζα ηεγκώκς Παναιία Κμιομπώ Βνεγμέκμξ Δέζηε Γπηπιές

21 Βμοηώ Καηάδοζε 42. Τπμβνύπηα γοαιηά Κμιομπώ Κωπηλασία Πμηάμη Κμιομπώ Κμοπί Βαηήναξ ηόιμξ Μάηηα Ναομαπία Αγώκαξ Μαγγειάκμξ Ναύηεξ Πιμίμ Θαιαζζμπόνμξ Πιμίμ Πόιεμμξ Πιμίμ Πιήνςμα Βάπηηζε Κμιομπήζνα Κςκζηακηίκμξ Θάιαζζα Κακάνεξ Μπμονιμηηένεξ Οδοζζέαξ Σαλίδη Θάιαζζα Ιζάθε

22 πεδία 52. Οδοζζέαξ 48. Πμζεηδώκαξ Θάιαζζα Θάιαζζα Θεόξ Σαλίδη Αζάκαημξ

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ. ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε

ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ. ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκωζε Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: 2-3 δηδαθηηθέο πεξίνδνη ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ: Οη καζεηέο Να

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4 ΠΞΖΙΕΚΖΑΖΑ ΓΗΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΕ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕ ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΕ ΓΦΕΙΓΞΖΔΑ ΠΖΙΕ 2,5 ΓΡΞΩ ΓΠΜΟ 3 ΑΞΖΘΙΜΟ ΦΡΘΘΜΡ 12 ΖΑΚΜΡΑΞΖΜΟ ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΟ ΙΑΞΠΖΜΟ 2011 Διαδικηρακή πύλη : www.domeniko.gr Ελεκηοξμικό Παςρδοξμείξ: info@domeniko.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ

30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ 30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ 1. ΟΗ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΔΗΝΑΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗ ΔΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ Ή ΜΖΠΧ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΔΗΝΧ ΣΟΝ ΑΠΛΟ ΑΠΡΟΠΗΝΑΚΑ ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΤ; 2. ΠΧ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔ ΔΝΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ (Ζ θαηαγξαθή ηνπο πξέπεη λα έγηλε ζε δπν δόζεηο: ην 1958 θαη θάπνηεο άιιεο ίζσο νη ιηγόηεξεο ην 1963. Ρν δηπιό γξάκκα ch πνπ αθνύγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Δνόηηηα: 9 Σίηλορ Μαθήμαηορ: Απιθμοί μέσπι ηο 10.000 (κεθ. 53) σολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Φλώπιναρ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο:

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ - ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΜΔΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΗΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ζπλνπηηθέο νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΙΤΛΟΣ: «Θαλάσσιος Κόσμος» Υπεύθσνοι προγράμματος: Καρύδης Θωμάς (Προϊζηάμενος), Ποργιαζίδοσ Σοθία. ΚΟΠΟ: Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 5 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΟ ΛΔΟ ΔΘΛΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ ει.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ πξόζθιεζε θαη ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίδεηαη γηα κηα ζύληνκε πεξηήγεζε ζηα δύζπινα ελίνηε λεξά ηεο απνλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία

Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία Αλαζηαζία Κνληνύ 1, Βαζίιεο Παπαβαζηιείνπ 2 1.Νεπηαγσγόο, απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Μοναζηηπίος 60, 54627 Θεζζαλονίκη, Σηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγα Οδνπνηίαο ζην Γήκν Βύξσλα

Δξγα Οδνπνηίαο ζην Γήκν Βύξσλα Θαηαγγειία Δξγα Οδνπνηίαο ζην Γήκν Βύξσλα ΣΟ ΠΡΟΘΖΛΗΟ ΣΟ ΘΑΛΓΑΙΟ ΚΔ ΣΑ ΦΡΔΑΣΗΑ Ζ ιίζηα θξεαηίσλ πνπ ζα δείηε παξαθάησ, πεξηιακβάλεη θπξίσο θξεάηηα από ηα έξγα νδνπνηίαο, πνπ ν Γήκνο έθαλε ην 2010, έξγα

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα