- 1. ΔΙCΙΓΗΤΙΚΟΝ ΣΥιrnΟΥi~ΤΟΝ ΕΛΛiιι:;ττ=σΥ Ι:ΤΣ'l'ΙΤΟΥΤΟΥ ΙΊΑΣΤΕΡ. Τ6πος κα~ χρόνος συνεδριδσεως: 3ιβλιo~~κη ΕΤΠ, ~ρα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 1. ΔΙCΙΓΗΤΙΚΟΝ ΣΥιrnΟΥi~ΤΟΝ ΕΛΛiιι:;ττ=σΥ Ι:ΤΣ'l'ΙΤΟΥΤΟΥ ΙΊΑΣΤΕΡ. Τ6πος κα~ χρόνος συνεδριδσεως: 3ιβλιo~~κη ΕΤΠ, ~ρα"

Transcript

1 - 1 ΔΙCΙΓΗΤΙΚΟΝ ΣΥιrnΟΥi~ΤΟΝ ΕΛΛiιι:;ττ=σΥ Ι:ΤΣ'l'ΙΤΟΥΤΟΥ ΙΊΑΣΤΕΡ Πρακτικδ 1ης Συνεδριόσεως ". 1iμ ε Ρ ο μ τι ν ι α 6 ΔεκεμβρΙου 1976 Τ6πος κα~ χρόνος συνεδριδσεως: 3ιβλιo~~κη ΕΤΠ ~ρα f Π αροντες Qt : Χ. Π.. l/u\pkoe(~yλoσ Σύμβουλος Έπιrιρατείας Πρόεδρος Κα Τ'.13ΙΟΛΑΚΗ Γενικός Διευ<:\.)ντTμ~ Ύγιεινijς ΙΥπ.ουργείο\.) Ι:οινων ι ) :ω ν t Υ π 'ι) Ρ ε σ ι ω ν 'Α ν τ ι π ρ ό ε δ Ρ ο ς Η. J3.ΣΙC~ΓΤΣl-ιΣ Κα-σϊ(ΥΊιτής Παν/ μίου Γενιχός Γραμματεύς )i. Ptl. IeIOj:IER ΓενΙΗός Διευ"~η;ντής 'Αλουμινίου «Ελλάδος Ψcll)..~. \' ι'... Lι ς )(. L.C}lAr:~'30H 'Ιατρός 'l'ποδιευ\7υντ11ς του ΙIlΠ έηjιρόσwjτος τού Σα:Ί]"(ίJτου r.gros Γεν.Διευ'}υντου του ΙΠΠ Τ Τ.Ί Ά'τητϊ.' 'Τ" ".-"... λ "'v t E~ i ' ~ Γ ~".ν Π G' Η ι). l~ u ν ~ ~': ο Ρ φω τ ι Η Ο ζ L V μ IΔ Ο lj ι ος Τ η ς ε ν 11. /\ α ο ι α Λ ι\ Ι Η η ς 1 Ρ ε σ ι ε ι α ζ κ. Π.ΚΙ: IΥ2ΓΟΥΤΟΣ Γεν.Δι.ευσυντής Τ11ς t-l"πηρεσίας 'EπισΤίΊμoνιxy~ς Ι'" " ~ Λ '... t.. - 'Ι'" ""'r Ε ~ρευνης Ηαι.t1νζΙΊττυζεως του.'ίποuργειl~u llοl\ιτισμου Ηαι πιστημων κ. Ι. Π.ΛΓlAΠANAΓIΩTOY Σαυηγηττ) ς Παν επ ι στlιμ ίου Η. Δ. ΤΡΙΧΙϊιυ-{ΛΟΣ Σα{}ηγίιΤ11 ς Πανεπ ι στ ημ ί ου ΠαρCστανται ~πίσης ECc; τ~ν συνεδρίασιν O c T-Q~t"i"{'" ι J Ι j r-'i'jc: ι" J.' L. Π'.. Ό)Α'\""Ι _ι. ".~ Λ~ΙΑΔhΣ Aναπληρωτ~ς Διευ&υντ~ς Ετη καί ~ Κα S.llANOYPrIA Γραμt~. Π 13 jl~τ~~τλδη Σ v }{.ί.._.ι l.-a.<" ;...L 4"}. καλωσορcζει τό μέλη του νtου Διοι.. ~J ".' C f t" ' κητ ι κου ~ υ μ :~ (Ι υ /\ ι Ο υ ω ς ε (;> η ς : " > Ε ' ι ' πιτρεψτε μου υ του "ΕΙΠ ν~1 έκφράσω έγ μέfυ ζ τουπροσωπιηου του 'Ινστιτούτου ι-ιαί έμoίj του ίδίου Τ'ί'ι\)!lεγάλ'ΙJν μας χαράν έt:~ τ1j εύκαιρία τίιζ συγηροτ~σεως xac τ~ς συνεδριδσεως τo~ πρ~τoυ Διoικητικo~ Συμβουλίου μετ~ τ~ν όπoγpαφ~ν τ~ς ν{ας Συμβόσεως σxετικ~ς μέ τ6 ΒΤΠ μετoξ~ της 'Ε"... ""'~ '"' 1 1\. /\ Ίι ν Ι Η η ς ~.υ r5 ε Ρ ν η σ ε ω ς κ α ί τ ύ υ Ι ππ. θ 6 π ο. Ρ α χ α λ ο ί5 σ α έ. ί σ η ς τ ά μ έ λ η - " -. ~ ι του ~υμ~oυλιoυ υπωζ υπογραψουν εις τ6 τέλος τ~ς συνεδριδσεως τό... " ""\ "- "~ϊ ' [)ιβλιον ΔιαΗεχριμενων :;IΠΙCJ}f'fCτων τ()υ..ινστιτουτου.

2 - 2 - " Ο νι.1 ε υ Χ α Ρ ι σ τ η σ ω ι 6 ι G. Ι Τ ε Ρ LJ ς Τ Ο ν )i Cti..AE:B Ν «Υποδ ι ε 1)-&υ ντ ήν του ΙΠΠ ό οποίος '~λ{}ε διά νά παρευρε\}11 είς Τ'Ι1ν πρώτην Συνεδρίασιν του Συμβουλίου τούτου. Μεταξύ των ι:ελων του ΔΙΟΙΗητικοϋ Συμβουλίου «ι../ ~ τ:αρευρισχεται ο ΟΕΟΙΟζ υπως γνωρίζομεν ~λoι.. λ.~ -r:'i ' ειναι ~υμπoυ ος της ~πιxρατειας. Συμφ~νως δ~ πρός τόν )~ναγκα J στι%όν ΗόμΟ1) 231/ ί'ιρ~hρ.2 έάν μέλrj του 'Άρείου πάγου χαί '"r.' LU)j!30tJX.Cc.:u ΈΠΙΗρατείας μετέχουσι ΔιοιχηΤΙ/{ΙJν Συμρουλίων I~αί r-ιπιτρoπ~ν πρoεδρε~oυσι o~τoι τo~των tφ'βσον κατ'ειδικ~ν διόταξιν j>;όμου δέν 6νατί Θ'εται 'Ι'ι π/:)οώρεία είς τόν «Υπουργόν. Κατά συνέπειαν εις τ~ν περίπτωσιν τo~ ΔιοικητικοG Συμβbυλίοu μας nlgie~w Βτι ~λα τά μέλ'ιj συμφωνουν Βπως ό Σύμβουλος της 'ΕΤ;;ΙΗρατείας κ. Π. :!APYO~OYΛOΣ 6νομασJ~ Πρ6εδρος τοσ Διoικητικo~ Συμβουλίου τo~ ΕΙΠ. Δίδω έπ.ομένως τόν λόγον εις τόν Η. 'ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΝ Πρόεδρον του Διοικητ ι HOU Συμ(3 ουλ ί ου " 'Εν συνεχεία δ νέος Πρόεδρος κ. ΜΑΡΚΟΏΟΥΛΟΣ λέγει ι.. "~ο " "'''' ~ Α πεοεχ'v"ίjν με χα:::οιαν συυκινησιν να γινιλ) μειί.ος του παροντος Διοικητιxo~ ΣυμβουλCου του ΕΙΠ. ΓνωρCζω καλ~ς τ~ν σοβαρόν ~ργασίαν πo~ πραγματo~oιε~~ δn6 πoλ~ καιρ6 εις τ6ν τcμέα του τ6 )Τνστι ΤΌ~ΤO εις τ~ν «Eλλ~δα xac τ~ν συμβoλ~ν του γενικ~ς εις τ~ν ~πιστ~μην Συμβo~λιoν 6νGλ~μβ6νει τ6 καj~κοντδ του μετό τ~ν δ~oγραφ~ν τ 'Ι) ς ν έ α ς Σ υ μ β ά σ ε ω ς μ ε τ α ξ ύ 'C :i) ς C Βλ λ 'ί J ν ι fl Τ) ς Κυ β ε Ρ ν ή σ ε ω ς rι α ί τ ο υ ι ππ. Ξίμαι βέβαιος Βτι μέ φιλιx'ί~ν συνερυασίαν μεταξύ των μελων τού Συμ~oυλίσυ /{αί τ~a) πρoσω~τιxoυ του )Ινστιτούτου Όό έκπιγηρώσωμεν καλόν Ηαί XΡϊ~σιμoν ~ΡΎoν " ι C.. - Ί προεορος.. ί. προτεινει κατωτ~ρω ~μερησcαν διδταξιν (') ': ""'''' J'ι ~.u Χ.ι\ ΟΥ η aν Τ Ι Π Ρ ο ε 6 Ρ ου Γενιχου Γραμματέως xac 'Ταμίου του ΔιοικηΤΙΗου Σuμ~ουλCοu. '... l;.;γι\ογη Αν απλ 'Π ρωτ ου Δ ι ευ.>υ ντ ου ~IΠ. ")..J tl "r.' '. ("'.. ['> ι L~ Γ.Jγχρισις πιστωσεων οια την (jιαρρυ'σμισιν ωρισμενων χωρων Τtρος 4'.. - r" Ί.' - Ι '\ ' ι(ιρυσιν μονοωος οιαγνωσεως }".αι ερευνης ε'~ι της Ο/\ΟΥιας.

3 - 3.-./ 5 " Ε Ύ : (J ι σ ι ζ τ α Υ. τ ι Κ η ζ έ ΙΙ Ι Χ ο Ρ 'ί) γ 11 σ ε ω ς δ ι ά τ ά ε ξ ο δ α λ ε ι τ ο υ Ρ Ύ ί α ς τ η ς μονbδοζ ΙυλογCας (μlσ~οc πρoσωπικo~ όλικ6ν &ναλ6σιμσν κλπ.). '''Τ.'.' '\/} λ ;v ~ 1('7h b. ~~γr~μι(jιζ ΟΙrLονομι}:ου ισο/ουισμου t.τους j J. ' Τ 41. c ~.. ' ' -. () 1μ Ο Τ α σ ι ς υ πω ζ ο ο ι κ ο ν ο μ ι }{ ο ς ι ο Ο λ ι 0"'( Ι Ο μ Ο ς () i'" ι α τ ο..j 1J ~ίτ Ο μ λ '()"(' η είς τό ΔΙ.ΗΗΤjΤΙ/lΟν 2:υμμούλιον πρός ~γκρjjι.ν τό Διαβήμοτα διά νά "' V' c. -' ειoπραx~η υπο του Ίνατιτo~τoυ τ6 τελευταιον τμ11μα τού 10~ί~ τijς.~'i~ιχορηγ fισεως του 1976 του 'Υπουργείου Τ:οινω νι κων ΙΥ'π' Ο" r) Ρ lευι - ω-ν 9. Σύντομος ~x-&εσις. # ~i~po'c το' ~τπ ~...."'-" έ π ι της δ Ρ α α τ '( ί Ρ ι ό τ η τ Ο ς του "Ε Ι Π α: ο 1/1 1 ι/ ο. Δι άφορα. '11 'Ι~) μ ε Ρ γ ι σ ί α δ ι ά τ α ξ ι ς Υ ί ν ε τ α ι δ ε κ τ '1'.1 π α μ Φ'η φ ε ί 1. 'Ξiίλέγεται. Αντιπρόεδρος ΊΊ 'Ιατρός Κα l'/ι.3ιολακη Γενι Ηός Διευ ~. c "τ'".. C.. - Τ... "'" "'Τ... Γ ' ~υντης ιγιεινης του Υπουργειου ~oινωνικων Lπηρεοιων εν~~oζ Γ Ρ α μ μ α τ ε ύ ς ό :< α) '((γ 'j ί τ 11 ς τ ο U ΓΙ α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ 'Α{71 J ν ω ν )i.. Ε. Ι Ι Ο i?t Σ Ε Σ κα~ Ταμίας δ κ.. Pu.. LIOTIER Γενικός Διευ~υντ~ς τo~ Άλουμινίου ΙΕλλάδος. 2. Ιο χ. I..C}lAI"lBON πλ1'}ροφορεί τό Συμβούλιον ~τι δ Σα'&Τjγ'Ιjτής F. GROS Γενικός ΔΙEυ&υντ~ς ΙΠΙΙ τοπ Ιγνωστo~oίησε Βτι tντδς δλιγου σά δυνι;{;:..η νά ;~άμ'() συγκεχριμένην τcρότqσι.ν 3σον ι~φoρα τόν διορισμ6ν Γενιxo~ Διευjυντο~ τοπ ΕΤΠ. JΕν τq μεταξ~ δ ~g0ηγητ~ς κ. Π.ΒΑΣΙΛ~ΙΑΔhΣ δ~ναται νό παραμtνη Άναπληρωτ~ς ΔιεuJυνΤ~ζ Βπως και κατδ τ6 ~αρελ&6ν. Τ6 καί εγί-iρίνει Τ'IΙν παραμοντ}ν του' Συμβo~λιoν λαμβ6νει γν~σιν α~τοfi )(. :ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΗ ώς Ανα7τληρωτου... ). Ό κ. CΙl.ΛΤ:Ί30Ν ύπογ;.:αμμίζει τόν σημαντικόν ρόλον Τ1')ζ Ι;-:ιστημονιι-:η( Δι ευ3υντου. Έπιτροπης ίδιαιτέρως ώς πρός δρι)στηρ~ότητoς. Συμφι;Jνως μέ τό τόν Jtα~ορισμόν της έρευνητι}'~11ς ~ρ'cρoν 5 ττ)ς Συμβάσεως τρία Κατόπιν όποφ6σεως του Γενι~οC Τ~ζ '~πιτpoπης ταύτης διορcζονται ύπό του ΙΠΠ. ΔιευΏυντo~ ειναι ot κδτω~ι :

4 - 4 GEORGES COf1SN [ρο ίστάμενος τί:)ζ 'Υπηρεσίας rιυτταρoλoγιx"ης :Βιοχημείας του 'Ινστιτούτον Παοτέρ ό :Ια-&1)γΤιΤ1Ίς Χ. ΣΤΡ:'λτης.Α]3}?i:~I:'2~;ΑΣ Προ ίστάμενος ττις 'Υπηρεσίας ''''' ~ T'l ' ανοοόηυτταροχ'ημειας του.~νστιτoυτoίj.llλστερ. - δ 'Ιατρός κ. S'IΝΔΙ;D 'EDIIHGER Προ ίστάμενος της ~lονάδος διαγνω... '\/" στιiίης ιων χαι ρικετι;σιων του Ινστιτουτου Παστερ. Aκoλoύ~ως γίνεται ~ έxλoγ~ τ~ν τρισν μελων της 'Eπιτρoπ~ς τc~της. T~ προτ6σει τ~ς Κας ΒΙΟΛΑΠ! ς ΨΟΥ Ή.αί χατόπιν συζητίισεως διορίζονται ομοφωνως οι --ατροι κ. κ. 'Τ. Φ3ΣΣΑΣ Τ':ΑΨΣΛΠΙΩΤΙ1Σ χαί ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ~.παντες Γ"α'&ηγηταΙ της 'ΙαΤΡΙf~ης Σχολης του Πανι':μί-ου ΑGίJνC)ν (~ς μέλη ττjς Έπιτροπης τσύτης. 4. 'ο Η. ΈΛ~:IΛ'Ξ:IAΔI1Σ-ιιρoτείνει Τ{Jν ΧΟΡ'(j'{ησιν των CιπαΙΤOυμένων πιστι~ JI..'\/ \" Ι ~ Ι Γ" " σ ε ω ν u Ψ ου ς j ο ο. ο ο ο ο Ρ ο Χ μ ω ν π ε Ρ ι π ου ο ι α τ η ν ό ι α Ρ Ρ υ) μ ι σ ι ν ε ι ς τ ο C : Ι J '('" (" " > υπογειον ωρισμενων χωρων εις μοναοα οιαγνωσεως και ερευνης E~Ι τ-~ς ίολογίας δεδομένου Βτι Ι έμπειρογνώμων ίcλό'υος άποο'c"αλείς t ν ι. "! υπό του llin ευριοχεται εις τό ΣΤΠ δ;l~ό 1ης '(:χτωβρίου. Ι διαρ ~ 1'- " ". 1 ισις αυτη ειναι Ίτοι\υ επειγουσα ΗΩΙ χ ρ η ο ι μ ε u σ '/) ε ι ς τ ο ν ι 0 λογον ίατρ6ν Χ. ~ICH3I LAB 6ι5 ν6 Ιpγασθ~ είς τό δπδγειον μtχρι τ~ς &νεγtρσεως τo~ πρoβλε~oμένoυ διό το μέλλον κτιρίου διά Τ'ιιν.)' ϊ.\ " '\ U ιο.\ο"{ιαν. J.~πειοη το -\1εμα ΤJVΤΟ ι:..χει Β:μεσον σχέσιν μέ τό Ο'ίJμειον C 'C δ'''' "λ" ~ ( ~ της 'ημερησιας ιαταζεως προτεινει επιπ εον να xatιepwi:"i) ταχτιr './ rί'iί έ ο;: ι Χ ο Ρ /J γ η ο ι ς δ ι ά τ ά ε ξ ο Ο α λ ε ι τ ου Ρ γ ί α ς τ η ς μ ο ν ά δ ο ς ί 0/\ ο γ ί α ς (μισ&οι προσω~ικοq όλι~δν όναλ~σιμoν κλπ.). Πρός τόν σκοπόν τοστον Ο 'Ίατρος κ. ΙΑΒ ύπέβαλε είς τό Ύπουργεϊον πολιτισμου χαί Έπιστ'ημων προϋπολογισμόν της άπαραιτήτου μιjνιαίας δαπάνης διά τό ~ξoδα λειτουργιας τ~ς μονόδος τ~ς CολογCας. 'ο κ. F Α ΤΓfΕ λ έ γ ε ι Β τ ι ό δ ι ο Ρ ι σ μ ό ς τ ο υ Χ. ΙΑΒ ε ί. ν α ι π Ρ ά ωρος δεδομένου Βτ ι μόνον r} ΈπισΤίιμονικτ) '~πιτρoπή ~xει τό δικαίωμα ν& τ6ν προτεcνη εις τό Διοικητικόν Συμβo6λιoν."Eντo~τoις μ~ ύ πα ΡΧ o~ σης συγ κρ οτ'ιιμέ νης έ')ι ι στιιμον ι ){ης Έπ ι τ ροπης είναι δυνατός

5 - 5 t δ ' -. Ι - Τ ΛΤ> ~ δ f - 0..' c υ Ι Ο Ρ ι σ μ ο ς τ Ο υ α τ Ρ ο υ.ulυ:.j α π ο τ Ο υ ε Θ ο ΊC Ο Ι Ο ς ν α ο Ρ ι σ τ ι κ ο π ο ι η-... ~... ; ~ t iι' ; {}η ιτ.iιο την ~Πιι:JτημOνιxην ~πιτρoπην εις την 1ην αυτης συνε6ρίασ~ C o Χ. CΤιΛΜJΆ30Ν έξτ)γει ~τι '() άιιοστολ'ή του Χ. ΙIΑ"Β είς '~~~νας ~γένετo διότι ~τo δ μόνος δια~έσιμoς κατδλληλος ΙΟλόγος. (ο T'fιI3 ~ C: ι α τ Ρ ο ς ~.) il\: ε ι Ρ γ α σ -J η είς τrjν ΊαΤΡΙΧ11ν Σχολήν τοι: Στρασβούργου ύ π ό τ η ν δ ι ε v {} υ ν σ ι ν Τ ο υ }(' ία {] 'ί Jγιι τ ο V ΚΕ RN ιω. C c.{ δ ι κ ε ~.e- 'η ε ί ς τ ή ν διαγνωστικ{jν των ίων. Θά βο'ιι-&ήση εις τ{ιν όργάνωσιν της )ιονάδος " '~' λ ' της ΙΟΛογιας..u'~ Ι πι ε ο ν.~ ~ΠΙΤΡOT:ην. Co Χ. ChAT;~ON vτcεν-c!υμcζει τijν έχφρασ-θ'είσαν έ.'π:ι}υμίαν όπά τά δυο ' γ~i:ουργε.ϊα (ΓΙολιτισμοϋ χαι...r... ΕπισΤγιμων και 10ινωνικων ΙΥπηρεσιων) διά Ο"...". 'r't""" f. ''\ ' ν α α ν ~( 7ί Τ υ Χ 'j γ) εις ΤΟ.:~J_ι.ΙΙ η εφηρμοσμενη ΙΟι\ΟΥια ς 3. Ηαί έν συνεχεία Η\..Ί Ι η ~ α σ ι ΚΙ} r'. ; -.- '\.' " Τ ' τ. 13 '".. να ';τρετcει να ε~αaφα1\ισωμεν εις τον... οτr.::iον.>-jiι τα ε/\αχιστα Ου- νατα μεσα... οια να 1 " ΕΎΗαταΟΤΊJΟΊι εις το -"-[π.tj ~ " r~ργσοτηριον r< οιο:γνωστι- Χ'f)ς των ίων. C o Η. ~'ΩYPEOYTOΣ διευχρινίζει 3τι Ί'; ϊιίστωσις έχορη- C "Τ.~ /v' "r:'\ "'" ~ γη\.! Ί; υπο του.:ι. που ργ ε ι uυ ΙΙΟι\. ι τ ι αμου χα ι ~π ι στ ΤJμω v 6 ι α να ('icl τρέφη είς τόν )' " ~. Χ. IJJ3 νά αρχιο'ι; την εργασιαν του εις το 'Ινστιταυτον. Ο it. F j~tνe λ έ γ ε ι t:s τ ι τ ό Ύ ε γ ο ν ό ς τ c υ τ ο ε ί ν α ι t... f"ω... σημεcωτον. Πρδγματι δ ι ά ϊc Ρ ώ τ 'ι'ι ν 90ραν το χπουργειον τουτο -- " "τ~ " c ΧΟΡΊ(γει πιστωο'ιν εις το J.ορυμα tιαι ειναι η πιστωσις πού υά τ ό σώση. Κατότιιν συζ'(jτήσεως τό i~υμβc:ύλιον εξουοιοδοτει τόν '\ ".." t " '"" ~~ ν στ:: 1\. Τι Ρ ω τ Ί Jν Δ ι ε v ι 1) ν τ η ν ν α δ ι α Χ ε L Ρ ι ζ ε τ α ι τ η ν π ι (~ τ ω σ ι ν --= ο v C -. ~.. λ ' l.τcουργειου 1.10 ι'c"ισμου Ηαι Ί~ π ι σ τ TJ!.l ω ν δ ι ά τ 'Ι'ι ν δ ι Ω Ρ Ρ ύ & μ ι σ ι ν ί{ α ί ;'... ";τ \' ~ ς ; τ~ν λειτουργcαν τοv.~ ρ Υ α σ τ '( J Ρ ι ο υ.'... ο.. '- ο γ ι α ς ε ι ς τ ο υ π ο γ ε ι ο ν τοv Ίνστιτο6του. f 5. ΣχετικΟς μέ τ~ν π~oτωσιν Cι.υτην ο Η. τ:στl?τ:ουψοσ λέγει Βτι πρό-... κειταί Jτεp~πρOσωρινης πιστι;jοεως. ::όλ ι ς )Lατ α ρτ ι σ 'Ι>'Τ} μα χρ οτ:ρ ό- ~ " C ; ~ "'<J ti' θεομον σχ ε c) ι ο ν τ ο ουργεί:όν Πο'\'.ιτισμου χα ι ~π ι στημων \:ια

6 " > δ".".. Α α ν Τ Ι μ ε τ ω Ί~ ι.. (5 'ι J Τ η ν Χ ο μ 'ι('( η σ ι ν οι J~HI ν τ ι XLJ τ ε Ρ α ζ ε :;~ ι Χ ο Ρ Ί('{ Ί'ί σ ε ω ς ~.; u.; ( ~" Ir ' '.~... Τ ' i J Ο :~ " Ο ι α ν σ. ε π ι τ (Εμ η Τ η ν α ν ΟΛ τ υ (:) ι ν τ ο υ. ν σ τ ι τ ο υ τ ου '(:; 11. ijι.λι'γ 'ΟΠ διαπιστώνει Βτι 'ιίδ1ί συζητειται ~ν σχέδιον τ:λέσν φιλόδοξον. ΠρόΗειται διό τ'γιν t'j(δρvσιν πρcτύjτου ~.../ ν '~ot.'..." οιaγνωοτικης των ίων είς νέους χώρους..ι.οι: Ι του πα- ~... t Ι"'" Γ' Ι.)... ρ Ο ν τ ο ς α ν τ ι μ ε τ ωπ ι 4 ε τ α ι ϊ ) Π Ρ ο σω Ρ ι ν η Ο ι α Ρ ρυ -;1 μ Ι σ ι ς ε ν ο ς ~:- Ρ γ u ο τ τι- -. "r '... "λ Β Ρ ι ο υ :) ι α τ Ο ν..!.. α τ Ρ ο ν..lιιι:. ot διαρpυ&μισ~έντες οβτω x~ρoι &ό ( χ ρ 'ι J Ο Ι μ ε ύ σ ο v ν άρυότερα διά τ'6ν έγ κατάστ σο ι ν νεας υπηρεοιαςπ.χ. ι ιf... -" λ Ι' Οια ΤΙjν 6ιανομην των εμβο ιων. b C (: ο ί Η (. ν ο μ Ι Η ό ς Ατc ο λ ο γ ι σ μ ό ς Τ ο υ ε: τ ο u ς έ γ }t ρ ί ν ε τ α ι li ν ε υ συ ζ 'Γj f C' 'Λ" "... t ΤΊιοεως. ' l\τ:οι\ογιο)..10ς αυτος εις nαραρττιμα ατιοτελει ενιαιον τμ~μα των πρακτικων τo~των. 7. Ι 1 ό Συμβούλιον δέχεται ~πως ό οί}(ονομικός A~I~oλoγισμός του 1976 " c ~ v ' υτι υτ:ολειπεται μονον t.να μηνας... t ί.) ~ διδ νδ τελει~oη τό ~τoς xac ~ά είναι προτιμότερον να του υπο;jληc '1" - 'λ ~ 'ttλ ' ~ ':}η ο ~ 01\ ΟΥ ι ομος εν τψ συνο/ψ του οι u ον το t.τος. -5. 'c Χ. 13ιΙ~I.ΛEII'ιΔHΣ λέγει Βτι -./ ειναι άπαραίτητον νά γίνουν διαβ'f~j- ~ '- ~TΠ ματα οια νg ειoπρα~η το ~~ τ6 τελευτα[ον τμ~μα τσσ 10 % τ Τι ς έ. ι Χ () Ρ η γ 'ι''ι σ ε ω ς τ Ο ύ ΎJ: Ο U Ρ γ ε ί cu Σ c~ ι ν ω ν Ι χω ν πη Ρ εσ ΙCJν εις τό Έτη διδ τ τ6 τμ~μα τo~τo Βψους δρχ. && C "'\ "- ι... ~ ". r"1 [;c ι τ Ρ ε Ψ Ί j Τ 1) ν ο μ J. \. η ν λ ε ι τ ο υ Ρ Ύ ι α ν τ ου 16 Ρ υ μ α τ ο ς )( α ι Η υ Ρ ι ω ς 'lt α ) ~ ~ '>\.""/.' U ~... c ') - επιτρεψη να αναληφbουν τα t.ζοδα χα-ι αι αυοραι του απαραιτητου ύλι ItOU' διό τ{;ν παραγωγ11ν ΤΙιJν προσροφ'ίnιένων ά.νατοζινων. ε δ Ρ (j ς έ ρ ω τ α τ '(J ν Σ. α ν Τ3 Τ Ο Λ..Λ Eli έ ά ν.j Ε ά. Ρ ;('J J ά Η ό μ η δ υ ν α τ ό τ YJ ς ν ά " t "ι '-' ιjιιt.ιιi.'''''' 1" ~ εισπραξωμεν το Ui:Οr\οι'τον ταυτό της πιστωσεως ιi.αι του 6ιοεται f f C. " ι"'\ '." t "t~... τ η υ ;~ ο σ Χ ε σ ι ς ε ν Ο ς α κ ο μ Ί J (: Ι α r5 THl α τ ο ς α Τ: ο τ Ο ::.~!C ο υ Ρ Υ ε ι ο ν 1 () Ι ν ω ν ι κ~ν ΙYπηΡEσι~ν πρός τ6 ΎπουργεΊον O~κoνoμικ~ν. Τ6 Συμβοόλιον ά~τoφασcζει Βπως ό Πρόεδρος ύτ::οβόλη σxετι;'~όν t:ύγραφον είς τόν C -r τ '"1-'_. '" - f.. r... Χ..:Ιίτουργον l.l~ινωνι}tων i.πηρεσιων. f /"' ('> "") \... ~ " (\ " ν ~ l.. Χ. ΒΛ:.ΙΛΞΙΛΔΗΣ ο ι α Ι.) α L: ε ι σ υ ν τ ο μ ο ν ε ii '1.1' ε σ ι ν ε π ι τ η ς ο Ρ α σ τ η Ρ ι 0... '1- "'Q76.. ΤΊjΤOς του..lονουαριοι) Ι::;; '"). αυτη

7 7 ι..- c..~ εις Τι α Ρ ':: Ρ τ 'Γι μ α α ο τ ε /" ε ι ε ν ι α ι ο ν τμημα ΤuJν TC Ρ α }ί τ ι χω ν τούτων. Ί'ό ~"'" Γ) λ ' t i - '\ Γ" l' C' ':"UIlI_:\OUI ιον ε;zιl~υρωνει ομοφωνως τα.s Λ1Jφ\~'εισας αποφασεις υγο του Ανο;ιΛ'ΙJρωτοu ΔιευΙυντοϋ μέχρι σϊιμερον χαί άτ:οφασίζει ~πωζ αί "1/ " " ν παρουσαι α οφασεις ισχυσουν αμεσως προτου επικυρω~oυν τα :cραrιτικά. 10. Διάφορα. t - > Ι ' '. " "... l' ι:.l"1\ α.'./\' η ρωτης Δ ι ε υjuντ ης γνωστ Οτ: ο ι ε ι α ι τησ ι ν του "Ι '" "'"' t«"ζ ' Ιυνοέσμου ΠΡΟ;Jωπιχου τι::n) ΈΙΠ Ίί σ.~oια συνο(;ι εται α ) εις γενιχην " t~ 7- ')t:: c1 ' ) "' -> 7 ~ α u (~ 'j J Ο Ι ν τ ω ν ο Ί~ () Ο Ο Χ ω ν κατα.-j Ρ και β εις αυξησιν του ανυυγιει- '''''Γ:'~ Γ' -~... C Jιo... ~ ~ ~αν oo~oυν αι αυζησειζ αυται.-v των μιουων: τ6 c[κονομικ& τo~ Ίνστιτοότου v~ έπιβαρtmtοϋν o~- - μα v τ ι Υ:ως. i.ί A"T"'''r't'' ' ι' V. ('" ι' Χ. 11 l)\;..o.j ι'\εγει υτι 'Ία Ί]ΤΟ εύχης τό τ'πc: των t'" Ο Ι i )1 Ο σ ι ω ν ι.." υ ΊΊ η Ρ ε σ ι ω ν ~πως γινεται χα ί ε ί ς δλ λ α έ ρ ε υ ν η τ ι )ί ά -r.1.. "" ''... ~ Δ ~ Χεντρα. 1" ί~' ο τ ε ι ν ε ι u π ω ς μ ε ι\ ε τ η ν 'η τ ο '0- ε μ α τ ο υ τ ο απο την. ι ευυυν()ι. ν. t ("'I~ (" ">... ; ιροεορος προτεινει να αναμεινωμεν να γνωρισωμεν 111'. n ' '\ ' αrτγj~;ιν του προσωτι?ίου του 'ΙνΟ'τιτού του..ι Ο ι..υμρ ου/\ ι ον χατ οπι ν ι'\/ δ [χεται τος Λροτασεις ταυ ~~ρ.:ε6ρoυ χαι του κ. -="ΑυνΈ. Συγκεκριμένως τ6 Συμβo~λιoν δtν δντιτί&εται κατ'~ρx~ν ε~ς τ~ν :;Ι ""'J..... i 7 l' -. αυ (~) γι ο ι ν των μιo&~ν &λλό επι του παροντοζ οεν ουναται να απο- " Ί' ".. φασίση. με/\εττιοίί το ':"'εμα επ ευκαιρια του νέου προϋ7\:ολογισμου fίαί λισν τό διοιόν ~}ά τό. λάβ'ι) ύπ'5ψιν προκειμέ.νου νά τροποη;οιη{}ουν οί ΟιJμερινοί μισσοί. Τ Ι.'Jν τ6 Συμβo~λιoν δνα&έτει εις διε~~υνσιν νδ γνωρίση τ ά ς ά.;~ ό ~! ε ι ς τ ο υ ε ί ζ τ ό τ~ Ρ ο σ ω π ι Η ό ν _ '::~ ί ς τ ό τ έ λ ο ς τ rj ς σ υ ν ε δ Ρ ι ά σ ε ω ς ο ί rι. Η. F ΑΓ'Iι'Έ ;ι α ί... f'\ :tαρατηρουν τα xατω'~'ι '('.. ~ λ TjnrE' ε' "Τ ι " 'u' ) ε ι "". _ - J\ " ).. U t τ ου Συμ~ ουλ ί ου υ ' Τ" ; α) ε:~ ι τ συ γεγoνo~oς ~Τι το ~αταaτατικoν του Ε!Π εlναι πcπαλο.t.wι μένον. Πρέπει νά 6υνταχ{}'τ) νέον Τ:.Jταστατι/{όν. Προτείνει ΤQν σχη-

8 Q υ ματισμόν μικρας τιρoπαραotιευαστιhηςέπιτρoπτίς β) ~;τι αί ύπάλληλοι 'τ. U ~ 'λ.'"'\' '\ ' του.lνστιτουτοu t.xouv ΠΛηρΊι (;(παοχοι ησιν. l~ιναι Ι\ογιχον νά 11..' JV".. ' ι......i ε Χ ο υ ν π ε Ρ ι. σ σ ο τ ε Ρ α π ι'\ ε ο ν ε κ τ η μ α τ α τ ω ν ο Ί )μ ο σ ι ω ν υ '11: η Ρ ε σ ι ω ν 1i Ρ ε 7: ε ι ν ά ε ύ ρ ε σ ;1'1 Τ Ρ ό π ο ς δ ι ά ν ά α ύ ξ.η -& ου ν ο L μ ι σ -9 ο ί τ ο tj π Ρ σ ο ω π ι κ ου Ι δ ί (λ) ς... D "/ '" λ..""" (' τ ο u έ 'ί'~: ι. σ τ γμι cl ν ι κ ου..ι~αν αυζιί<;-ουν αι επι π ηριjμη οραστηριοτητες 'V ) Ι ' r\ ι') ~- " Γ'" ΓΙ. ' του. νυτιτουτου υσ a.τ:οκτί'j(j'ιj τουτο ιοιους πορους ){αι οεν να έζαρτ5ται b oκ\ειστικ~ς δπ6 τ6 Κρότος....; Τό Συμβo~λιoν δέχεται τ~ν πρότασιν ( a ) του 1:. FAU'TE }~ α ί 6. ') >.) φ α σ ί ζ ε Ι τ ό ν σχ η μ α τ ι σμ ό ν έ j"c Ι Τ Ρ ο πη ς ό π ο τ ε λ ου μ έ ν η ς (). ό τ ό ν Ερ6εδρον ;Ι~. 1~ΛPKσ:ιΩYΛON τ6ν Χ. ι;.ιάυυε χσl τόν Χ. Π.. 131Ω;ΙΛ'ΕΙΑΔΗΝ '(ι ό.'~oία -&ά συντάξιί τό νέον Καταστατικόν. Λέγει Βτι πρεπε ι νό (3" '""" s.:" '-~ ~ U ~ (')' ιι γινη σo~ αρα προσπgvε ια vllx να αυi:.:>'ιjvουν τα t.ao 4 δ α. J:5Ε!)αιwς; το '~'T'"""'" ς:'. '1'" 'λ \' 'Α"'... r ~~.1.11 Ο ε ν π Ρ ε TC ε ι ν C( γ l- ν Ι).;~ι Ρ γ α (j τ Ί ; Ρ ι ο ν.11 ν α ι\. υ C5 ε ω ν \.Λα εαν «. Ι t t ) πιυτώνομεν '' υ'ι;ι υπαρχ ει Τι ερευνητιχη τc/\εuρα eιλλ ά έπίσης α ι '(j " ; ιλ ~ t "'Τ ου ~ \ 1... Ι (-'- υ U ι.l ι la '. (:. '? υ "; ΠΛ ~ υ μ" α " i\ ; _ο ~. Ι ~ Ι ε ι cι ι- ι' r τομέα ϊιά.ρωμε ίjς αρcιδε&γμα τijν ύ;:ό ~δρυσιν ~C:Όνάδα Τ1':jς ΙολΟΥίας δια-... "Α' " ~ '" ').. ι\ι\.η πηγη εσοοων ανεtίμεταιυ\ευτoς ειναι αί δωρεαί χαι Τ α ' χ λ Ί'ιΡΟ ο" οτηματα. Π.ι'..' '-' ΙΠΠ :'ι'\ ε. α β ε σημαντ. ι J:ην ' οι:.)ρεαν (' δ" 'ι αν Ο σ ο" Ι\ογ ι κας. ~ a. ερευνας. Δυναμενα νά έλτ~ί ζωμεν ~τ ι "'t;i\ ~." λ 'Ι"'νcς j... 1.Π ~~ αι 'Ι1~ναι r~ J ν σrι - κάμ.ουν \' c > α ν Οι... ΟΥου ζ δωρε~ς εις τ6 ΣΤΠ ΙδCως 11 ε:ι: ι- -.J στ'ιιμονιχ'ι) του ό.νάπτυξις. Θά 1~)ΤI_ ΧΡι'10ιμον νά διαφυιτισ&ουν σχετικcrς οί συμ.gολαιο"γράφοι HaC (Χλλα τcρόσωπα δυνάμενα ν5 πρorια-. ". " ' ~ u ι ν ΤΠ'" ιλ εσουν οωρεας Ηαι Χ/\'ίίροοοτηματα \.)πως t.γινε υπο του.j.. ill. co ){.~tla1\j30n άνοπτύσσει έτcίσης τό θέμα του ϊιροσδιο- - '-/ " Ί~ """. ρισμoίj του σχο:του ιισι της τcαρουοης χαι μει\.ι\οντι rcης οραστιjριοτητος του ΈΙΠ. ΔιακρCνει τρε!ς κυρcουζ τομε!ς : α) ~ρευναν Ιδίως έπί της ίολογίας β) δραοττίριότητα σχετιη1~jν μέ τ'!ίν Ο'Ιίμοοίαν {η/είαν ".'..' ( '~'λ '\) ί{ ) b Ρ α ο τ η Ρ ι ο τ η τ α π α Ρ α Ύ ω Υ η ς ε μ!-) Οι Ι α ΧΛ π t h δραστηριότης εις

9 - 9 f~ ο ι νων ι Ηών Υ.. ηρ::::οιων. ~.. <: ; απαιτει ΟΊιιιαντι)ιας επενυυσει..ς h πρoγματoπo~ησις τ~ν σχεδcων το6των VCοον όφορa τδς όνaτοξcνας xac."... ' τ ~ G... ~.... το εμμο/.ισν J2... ΤΟ.υτα εινl-ι δυνατόν νά. παραχζιουν )ωτό τρότων '~' ' "..)"\ β - ;) (\ ~στε νά εlναι οποτελεσματι}ια χοι αl)"α η χωρις να ωcaι..τίjv ουν ποχυδάι:ανες έγ)ωτcωτcσεις. Διό ν6 δναπτυx&~ ~ παρoύωγικ~ δραστηριότης xα~ νά χαταστη ά':ωδoτι){~ Cι:~αιτoυνται συγκεκριμέ.ναι βιομηχaνιϊιαί Γ' - ~. συμφωνίαι. ενισχυυη το ε';~ιστημoνιhcλι ϊtαι Τ ε λ ν ι Υ: όν π Ρ ο σω π ι χ ό ν 11 ένίσχυσις αf)τη -e-ά διειοιολυν-&ίί μέ τήν δυνατότij1lλ α~.oσi;άσεως 1ωνεπιατημιοχων έ:cιαττιμόνων" εις τάς ύπη ~ ~IΠ I"t ~ " f'. t"'v' (" )"' ρεσιας του J~J φεπει να ανcοτυχtόυν ισχυροι σεσμοι.. μετα(υ 'Τ" 'Ο'λ 1«.' ««'" τ~ν δ υο ~oρυματων~ φε~ ομεν να ομολογησωμεν υτι σι Ω~oooxαι "'~""'I: < ()./ <. ".' kc''ί'''ι 'Γ~ tj. ς Υ... t/iiiιιιi..... " )ίq Ι Ί) Ιiiρ;οιβΧbα του προοωτ;;ι):ου Του SIn οεν ειν.<ι ljc:νοποιητιχaι. ι Ο Η. :::::ω\:ί30ν διεβεβαίωσε τό Συμβούλιον ':';τι τό ΙΠΠ ~λαβεν σταc" ' " t ~ '.- ~'" ' δ 'ιι. λ λ -lιεραν αποφασιν να υποστίιρι(?η το.~.l.i1 υι}ιύνομιχως Ηαι ι ul ων ι τροπων. Ό Χ. PiιΙT'I":; οιευ)φινίζει 3τι δέν ~xει έντoλ~ν όπό C"9" - ~Τ-\'I'" - - Γ '\"\.... ) -. το ~πoυρύειoν ~ζωτερι~ων της α~/\ιας οια να ενισχυση οικονομl Ηως τό ΕΠΊ. Τό ΙΕΙΙ λαμβάνει συνολιηήν έ';ιχορ'ιlγησιν δι'~λα τά ΊνσΤΙΤG~τα Παστέρ του ΙξωτεΡΙΗου. Τ6 Συμβ06λιον κατόπιν προτδσεως του -ν Γ εν ι }(ου Γ ραμματ~ωςό~oφασ~ζει ~τι τ6 πρακτι)~ό τ~ν συνεδριδοεων ~6 cυντόοσων C 1:;\" "\ ' ται Γαλλικό χαί ~Λι\ 1Ίν ιω τό δ60 κείμενα &εωρo~μενα αδ&εντικά. ("' ~ λ -.. ~.:. (' '\ "\ " - Α ' καιjω οακτυ oγρcιψoυνται είcι αρι.)μημενων φυl\λων τα o~;oια να μονογράφωνται ιπό του Προέδρου Ηαί Τ01) Γενιχου Γραμμστ~ως. Ί~ προσεχ11ς συνεδρίασις προβλέτεται διό τc::ν Ίανουάριον 1977 κατόπιν τ~ς συνεδριάσεως τ~ς Έπιστημονικης Έπιτροπης. ~ραν. ~; Πρόεδρος J9_/ ( ".' / /;.". e /. ι 10 Γεν.Γραμματε6ς "

10 f r t ι -Εκ&εσις ~π τ~ς δραστηρ~δτητoς τοθ ΈλληνικοΟ Ίνστιτο6του Παστέρ κατά τούς πρώτους 11 μηνας τοn ~ c' ι "λ t Τ ρεις εργασιαι ευρισκονται υπο εκτε εσιν εν συνεργασια μέ τάς 'Ιατρους Καν E.ΠAT~PAΚH και ΔCδα Ν.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ώς καί μέ τήν!δραν της ΎγLεινης του Πανεπιστημ'ου Ά&ηνων. ΑΙ έργασ~αι αδται 3ά δημοσιευ&οσν εις τ6 ~ερlοδlκ6ν μας tf ARCHlVES DE L'INSTITUT PASTEUR HEItLENIQΌE " ~ εις έπιστημοvl"c1 περιοδι.κά της άλλοδαπης. Τέσσαρες έργασιαι. προερχόμεναι έκ της Μονάδος ταυτης έδημοοιευ&ησαν κατα τ εις τα!ξης έπιστημονικά περιοδικά: α) EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY (Γερμανία ) 1976 ~ 135. β) JOURNAL OF APPLIED BACTERIΏtOGY Αονδϊνον 19761~ Νο 3 Υ) ACTA MICROBmOLOGICA ΗΕLLΕΝΙCΑ(Ά&~vαι) δ) ANNALES DE MICROBIOLOGIE (ΊvσΤLΤΟUΤΟV Παστέρ Παρισίων) 1976 l~ί~ 195. Έπί πλέον έυένοντο 302 κοπρανοκαλλιέργειαι κατόπιν αιτήσεως 'ιατρων ~ ιδρυμάτων νοσηλειόντων κυριως παιδιά. (Κα&ηγητής Π.ΒΑΣΙΔΕΙΑΔΗΣ και ΔΙς Ν.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ) 'Ιατρός 'δ J δ'υ - Κ - 'Υ - παρε ωσεν εις~τ πουργειον οινωνικων πηρεσιων μεχρι σημερον δόσεις μικτης διφ~εριτικης-τετανικης άνατοξίνης καί δόσεις τετανικης άνατοξcνης. r/_~~_~~~r~~~~~~~~~~~~ε~~~~~ξrf~5 ('Ιατρ6ς Ν.ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) έξετέλεσε xα~ά τους 11 πρώτους μηνας του άναλύσεις έ των δποίων αι περισσότεραl ειχον ζητη&η άπό νοσοκομειακά κέντρα ΠανεπιστημLακάς ' " Κλ ινικας και ιατρους. τό 'Εργαστήριον παρεσκεύασεν έπcσης 650 δόσε~ς άντlυδνοu διά τήν ένδοδερμοαντcδρασιν CASONI.

11 - 2 Έβoή~ησεν επίσης πολλούς έπι.σ~ήμoνας εις τάς βι.βλιογρα-... φι.κας ~ων ~ρευνας. ".ι!:.. οι κάτω~ι Ια~ρo' παρηκολού&ησαν ~άς έργασίας του ΈργαστηρCοu Μι.ΚΡΟβι.ολογίας και ώρι.σμένοι έξ αυ~ων έbραγμα~oπoιησαν έρε~νας συμπερι.λαμβανομένης και μι.aςδιδακ~ορι.κ~ςδι.ατρι.β~ς; οι κ.κ. ΚΟΥΤΣΑΒΔΗΣ κα' ΜΑΡΟΥΑΝ και αι ΔΙδες ΜΑΓΕΙΡΑ καί ~~IPH. Έργασίαι. κα~ά τό 1976 (ύπά δημoσcευσ~ν). Βι.ο-'Ιατρι.κά περι.οδι.κά. 'Επί πλέον τέσσαρες έρευνη~ι.καc έργασίαι. εύρισκονταl έν έξελιξει.. ΔΙ Έργαστήρι.ον B.C.G. ('Ιατρός ~α~ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ) ~---- α ) παρεσκευασεν F"λ εμβο ι.ον Β. C G δόσει.ς ένδοδερμι.κου " δι.ά Σκαρι.φι.σμων έκ τ~ν δποίων τδ μεγαλύτερον μέρος προορίζεται. δι.άτήν ~εραπεcαν ~ων νεοπλασιων. 778 δόσει.ς έμβολίου BCG άπδ ~oυ στόμα~oς β) παρεσκευασεν 1 έκατομμυρι.ον δόσει.ς Φυματίνης PPD Τρέχουσα έργασια πρός χρησι.ν των λοι.πων Έργαστηρίων του 'Iνσ~ι.τoύτoυ και έρευνη~ι.κή έργασία ύπ6 έκτέλεσι.ν έν συνεργασία με~ά του Έ~νι.κoσ Κέντρου Έρευνων. ΣΤ; ΈπισκέΨεις προσωπικοτήτων κατά ~ό ~τoς _ R.BRUYNOGHE Κα&ηγητής Μι.κροβι.ολογ'ας ~oϋ Πανεπιστημίου της Αουβα' ν. - FR.CARRU 'Ιατρός Δι.ευ&υντής ~~ς ιι BEVUE DE MEDECINE " -Kα~ηγη~ής FR.GROS Γενι.κός Δι.ευ~υντής του 'Iva~ι.~ovwou Παστέρ Παρι.σίων - M.NAΚAMURA Kα~ηγητής Mι.κρoβι.oλoγ'ας~oσ Πανεπι.στημίου της ΜΟΝΤΑΝλ. Έπραγματοποίησε Σεμινάρι.ον έπί των Σι.γκελλων ε~ς τ6 Έλληνικόν 'Ινστι.τοστον Παστέρ ~ήν 10ήν ΝοεμβρCοu 1976.

12 '. " ".'".'... ~_..~.~"": _ο....~'. ~ _. H~ '.~.1.:-'.... ~ ~... _._...~i.o _ _~ ~ _._... :..'....:: ;.j~.-.i;j:" "": 'J _:_': ~:.'::..; ; ':.' ~. ~:'....J.!.. ~.. : :;.:: '..'.'. ~~2ri~f_~fQ~~~_~t_~~Q~~_~J~1~~I~QX&f~Q!~af~dl_~~~~!Q!~12Ι2 <...Ij;r;Ο:)λ:;'Α' _...~- J ". ~ -. t'~!-~~~ρ~γησ~ς AE~~oupy'aς. ~8.17~.90o~w 'Oπρ~'ζ'έξ Αναλvσεwν ' '. -..._..." -. ~_..' " ' Ε μ β 0'\ '. 3" 5 112' -1\ ιων ". '.-.~~~. -Y~oδα δι-άφορα '.". ~... :~6κo~ κατα&ισεών μας εις Ε.Τ.Ε '''> :8/ Ε Ξ ΟΔ.ι ΜΙ. σ&οδοο{α\' ~ ΉμερομCC1~~α Δωρον πάσχα & χρlσ~ουυέν '~Π~δ6μα~α &δε~qν ~ '~ 'ΑΠΟζημ.&πολυ&.προσωπLΚΟV Έρyoδo~. εισφορά lι/i.k.a '. " n Τ.Σ.Α.L 56' Ο': " "Τ.Ε.Α.Χ. " ".. 1'. Σ. Α. - 5' " "Έρyα~. ι Εσ" 'ας " " χ!σημον-μ.υ.j3.001~ Δ~χηy.&μo~β.& Δ~κ.lξoδα ~ Ιη ι. κ6ν 'Eρyασ~ηρCου: &Υορα!":"!πi:':t'οπ!ω; εισαυωύα!.~ '~o ne~papq'c. 6 ζωα : δ~α~ρoφη-συν~t)ρt)σl."ι;.. " " K~CPLQ Έyκα~αστ&σε~ς :!πι.σχευαι. '~σφάλι.στρα :~I!!~π~α χαcσκεvη :!π~ aχevac-ouvtftptjc '~~τJx~.ημαTα-'Όργανα:" n 60. ~17~.. Hλεx~ρ~)(δ" ΦωαE-ρ~oν ΙΥΥραΙρι.-ο.'Ι ιryδωρ :~ ~ ". lιι:. " " θ~ρμανσι.ς '. '..... Ταχ!κα-τηλ/χα. ' ; 50 Τηλ Ιφω.νο'l '.231 ί 90 ι Οδοι.Πορι. κά-mε~αφoρ~κ&.' ~ '50 Γpαφ~ χ.η ΙΎλη_ 'Ένηιχα.. 10.?23... Bι.βλ~o&ή "'η.. 6] 'Έξοδα.χα&αΡ.tδ-.rη-cΟς.....:. δ~ιiφo'ρα.. 37~ Απ6αβεά" ς!πιπλ.ων& σχευων ίt..'". Κα-τ οι. κ.1.) "'ilf)x.avt)jl~& bρυάvων. 9~ XEtaLp.K.f«ppoO 7777~~7~7. 2J2~~!!~: ~~~Ι2~2Ί~~= ~~~~2~~~~!lΞ χρήσεως L _ ====-===-===--- Ο ΑΟΙΊΣΊΉΣ - LE COMPTABW α~ι?fh

13 :...'.'. ~~a-rirk~ xoρ~"(ηαι.ς λε~oνρyι.αι; EIogJfp!tEI. ς έξ Aναλνσεω~.. ~ ". " ti'.'..'. " : Eμβoλ~ων Δι. &φορα εσοδα. Τ6κοΙ. λ!σμων μας εις Ε. Τ.Ε. :.. ". ;. ~ "''''. Β! Ε Ξ ο ΔΑ".' _-_ '.000." '.00Q _... ====_===a L =.' Μι.σ{}οδοσCα\.' 4~ Δωρον Π&~xα καί. Χρ LσΤΟVΥ~ω" ' Επ Lδ6μα"" α' &δει.ων.190'.000. ΈΡΥοδΟΤLΚ~ εισφορά δπιρ I.K~A Τ. Σ.Α. Υ T.~.A.X.... ~ Τ.Σ.Α ;. 5~ooo. ΈΡYα~ι.. κη~ ~a-r'ας Τ.000'. δι. ε Χ!σημο\l Μ. Υ. 32'.000'.-' '.a.πο ζ' ημι.ωσει..ς αποalvσεων '\...".. και. συντα ξ ι.οοτησεω" δ' 25 0' Δι..κηγορι.χα' &μοι.βαι καί δι.καστι.κ& (ξοδα 25.~0~.~. ~----~~~-- ~Gvoλo"!ξ6δων npoauinlxotj ':i;;<..'yλlx6" 'EpyaGi'TJPCou :άυόρα' l:πι."'οπως..... ειααυωγαι. ~tt'r~μa"6ζ~α : ~ι..ατρoφή-συ;ηρt)σι.~ ~. Exι.ftλακαι.. txeut) :ιπι.σκευαι.-συ"τηρησι.ς... Ka'tOIrxc.a Δ!ν-r09: Mηxανημα~(1 ΙΙ'οΡΥαν α-συσκευαι: tni. σκέvαc-συν"ηρ. Κ "'ι.ρι..α ' και.. 'Ε Υκατασ"'ασει.ς ' :" " &σφάλι.σ"ρα "Ε λ ' 1:" π ι.π α και. 6oXEUf:} : αυοραι. Μηχα"ήμα'ΗΙ 'Όρyαν~:-ΣυσκεναC : &Υορα' 'Ηλεκ'tρι.κ6ν '~'.'... Φω1:αΙ ρ ι.ον "''.:;. ~:..~ ~ ~. '~ ~. ~ t ΥΥρ-αΙρ \ι O'V ~:. "'~' " ". ~Y~ωρ... ~.. -:e t! θιρμ.ανσι.ς ~J ". :." ΤaΧ!Χ.ά';"Τηλ!κα ~ ~."'..... TηλΙφων o~." '~."~. φ" ' " ~ ~.; ~:~.:. '06 ο ι. 'Πορι. κά-)(ε.αφορ ι. κ& ~. ~ '.. ΓραφΙο.κη. ~'Yλη- 'Έν"υπα.~ ~ ~ ~ ΒΙοβλι:ο&ή.χη ~.' '. i Ό Ό... Ταξ :rδι.θ":~"δι.εu& U\l'tοtJ 'Έξοδα κα&αρ1.6"τ)τος "EξO'όcι' δι.. ~oρα.... : ooo~ 50' ~000. 5' ooo~ :70'.οοό '..~ 1..=ωo.~ "1'-o~1~~b~Q~;' "0: ~ό:o :. 1'0': " 35.ΘO.ό~~.. 3b.ooo ' :" o~. :f_: ' ' ~---~~--~ =ι=-====--=:==-==== ~ ~ i ti!t " ό ιi!!O ~ Ο ΔΟΙ1ΣΊΊα - u: COMPTλRE Gmtl?t/J.~

14 ' λ ' Κρα~ικη επιχορηυησις ειτoυργ~ας. "R'.ι;ιιοπραξεις εξ 'Α ναλυσεων '.. ~ ι 'Eμβoλι'ω~ι Υ "Έσοδα δι&φορα..... Τ6κοι κατα~εσεών μας εις Ε.Τ.Ε... ~. ΜLσ&οδοσCα~ Δωρον - π' ασχα και χ ριστουγεννων '.e Έπιδ6ματα &δει~ν.. 'Ε ργοδοτικη " εισφορα υπερ Ι.Κ.Α..... Τ.Σ.Α.Υ Τ.Ε.Α.Χ.... Τ. Σ. Α.. Έργατικης 'EO'tCa δια Χίσημον Μ.Υ... 'ΑΠΟζημιώσεις άπολύσεων & συνταξιοδοτήσεων " δ δ Δικηγορικαι αμοιβαι και LxaQ't.E Π ξ ο α Ύλικ6ν έρυaσ~ηρcοu άγοραc!πιτοπcως ι εισαγωγα~ ue. ΠιΠ λ a και ' Σ" κευη: επισκευαι-συντηρησις ιι " ι Κ " WΟργανα-Μηχaνήμα'tα-Σuσκεuα!:" " T'r ' t ~ιρια και ΕγΚQ'tαστασεΙζ :" ". ι ατoικιaς:επισκευαι-συντηρησ~ Πειραματ6ζωα : διατροφή-συντήρησις. ' Ε ' "λ Κτιρια και γκαταστασειζ: Ασφα ιστρα w E λ ' Σ' t πιπ α και κευη: αυοραι.. " " ΚατοικCαζ : &γορα'. Η εκτρι κον UΟργανα-Μηχανήμα'tα-Σuσκευα' : άγορα' λ ' ~ταέριoν ο 'Υγραέριον..... Υδωρ ο ο ό Θέρμανσις.. Ταχ/κ&-Τηλίκ&..... Τηλ εφων ον.. OδoIΠoρlκα'_~"εTαφOΡIΚα' ~ ~ 'U! _ ~. " Γραφικη Ύλη - Εντυπα.. Bιβλιo&~)(η ΤαξCδLον ΔιεU.(Juντο1) Σvνολον!ξ6δων προοωπικου.o e. "Εξοδα κα&αριδτητος... "Εξοδα δι~φoρα.. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΈΝΤΑ K.ι~Γ.;:A ΤΟ ====:::====:::== ~ ============== npobaei10me:r& ΔΙΑ το _ " =====:::;======== ιι ~ _ ~ ==.======:======Ζ ο Α()Ι'ΙΧΙ'ΗΣ - LE COMPTABLf ώ~tt:df/jιj(....

15 Γ~ΤIKOΣ ΙΣΟΑΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ Ε Ν Ε Ρ r Η Τ Ι Κ Ο Ν ----~ ~--- ΠΑΓΙΟΝ --..._--- ο t κ6π εδο\l 1Τ. ' ~~~ρ~α κα~ ΤΑΜΕΙΟΝ 'Ε γκα~α~~ασε~ς ' Kα~o~κία Δ~ευ&υν~o~ περcπ~ερον. 1. λπο-&ήκη 2. "Eπ~πλα xac Σκε~η " tt ιι Κα ~ ο ~ κ ο ΔΙν τ ο V Mηxανήμα~α - WΟργανα B~!3λ~o&ήκT) B~oλoγικ& πρo~6\1~α π ε ~ Ρ α μ α ~ 6 ζω α 100. ~ Yλ~κoν ~ργασ~ηριoυ 100.!!~~~!- Τρέχων Λ/σμός 6π'άρ~& Λ/σμός 'Aπo{}εμα~ικoυ ιι _.1~~.1:~!.lJJ.!.~~_ ΧΡΕΩΣΤΑΙ Π.Μπακακος Α. Ε. ο _... _π~2~e~!~2!_~ί~~2~_~~~ε~~~!!2!_ ΆΠOζημ~ώσε~ς συν~αξ~oδo~ήσεω\l ι δ ' ΌΠΟ ιακανoν~σμoν Π.Γεωργακα~Oζ (Διαφημισ~ής) Δημ60ιον Tαμε~oν Πληρωμων ~ ~lι~~ξ~~: Mισ&oδoσCα~ 6πό διακανονσομ6ν ωι _ ο AorIΣTH~ - ΙΕ COMPTABL.I::. Α:-ι! --

16 ΠΑ Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν ΚΕΦΑ.ΛΑΙΟΝ ΠρoηΎoυμέ~xρησ~ς Πλε6νααμα x~~σεως 1975 ΑΙΙ0θΕΜ:.ΑΤΙΚΟΝ Π ροηγουμενη ; - Πλέον ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ δπόλο ~πoν g~~~~1il~~_ xρησ~ς 'Έπιπλα καί Σκεvη ο ~oκω" " " φ6ρους Δι.αφημ.Φ.ΚΕ " " Κατ οι. Κ. Δίντ ου Μηχανήμa1'α ~~2~Ξ~!~2!_~ί~~2!_~~~~~!~Q! Κ ρα1'ησει.ς υπερ.' 'Ε pya-rlxe 'Ε' στ~cζ tι δι.α Χ/σημον ~ωλήσεων " tt tf &ΧΙσημ 0\1 Μ. Υ.1_~=-2Ξ2~: _ ο AOflΣTHΣ- LE COMPTABLe C1tJrI4"l?1~ h

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 29 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4051 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 28 Ιουνίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3584 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 222 12 Νοεμβρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4093 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016 Επείγοντα Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟΤιμή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2713 Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Στο αυριανό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδα πούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άγνωστη η εγκυρότητα Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.12.17 21:10:47 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 71 19 Μαΐου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3848 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού καθιέρωση κα νόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3527 Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευ όμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα