Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.ΕΙΚΟΣΑΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.ΕΙΚΟΣΑΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"

Transcript

1 Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.ΕΙΚΟΣΑΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ρ Αρχαιολόγος, ιδάσκουσα Πανεπιστηµίου Αθηνών Η ανάπτυξη του τοµέα της βιοµηχανικής κληρονοµιάς έχει ενθαρρυνθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας. Το πρόγραµµα καταγραφής που αναπτύχθηκε συστηµατικά από το Υπουργείο Πολιτισµού περιλάµβανε ένα σηµαντικό αριθµό από προ-βιοµηχανικά και βιοµηχανικά κτίρια. Ορισµένα projects διατήρησης και επανακατοίκησης έχουν σχεδιαστεί από διαφορετικούς φορείς, όπως η εταιρία Γκαζιού στην Αθήνα, πρώην Compagnie Francaise des Mines du Laurium, οι βιοµηχανικές αποθήκες και το αντλιοστάσιο στο λιµένα της Θεσσαλονίκης, οι προ-βιοµηχανικοί µύλοι στη ηµητσάνα, κλπ. Η διαχείριση της βιοµηχανικής κληρονοµιάς έχει επιδείξει αριθµό ειδικών εφαρµογών όπως Τεχνολογικά πάρκα, οικοµουσεία ή θεµατικά πάρκα, πολιτιστικά κέντρα, τόπους αναψυχής και βιοµηχανικά µουσεία. Το άρθρο εστιάζει στον τοµέα της ιαχείρισης Βιοµηχανικής Αρχαιολογίας και Κληρονοµιάς, παρακολουθώντας τα projects που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι έτη. Η διατήρηση και επανακατοίκηση βιοµηχανικών τόπων και κτιρίων ως τουριστικών προορισµών έχει προσεγγιστεί µε διάφορους τρόπους. Μπορούµε να προτείνουµε τρεις διαφορετικές τυπολογίες, βασισµένες σε διαφορετικά κριτήρια, όπως: α) οι στρατηγικές διατήρησης, β) το πλαίσιο και ο στόχος του πολιτιστικού πόρου που έχει προωθηθεί από τις στρατηγικές διατήρησης, και γ) το µήνυµα της ερµηνείας του βιοµηχανικού τόπου ή κτιρίου για τον επισκέπτη. Ειδικά παραδείγµατα (οικοµουσεία, βιοµηχανικά µουσεία, πολιτιστικοί πόροι, εµπορικά κέντρα, κλπ.) αποδεικνύουν όχι µόνο πόσο αναγκαίος και αποτελεσµατικός µπορεί να είναι ο σχεδιασµός αυτός, αλλά, επίσης, την ποικιλία και την πολυπλοκότητα επιλογής για έναν αρχιτέκτονα. Κάθε σύγχρονη παρέµβαση σε βιοµηχανικό τόπο ανεξάρτητα από την κλίµακά της, π.χ. σύσταση ενός κτιρίου, ή ακόµη, η επανα-ανάπτυξη ενός ολόκληρου τοµέα είναι προβαλλόµενη, υλικά και νοητικά, στο πεδίο παρέµβασης και καταλήγει σ ένα πλέγµα ισχυρών σχέσεων µε το περιβάλλον -φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό-ή αλλιώς, δυνάµει της συµµετοχής της στη συνολική πολιτιστική παραγωγή. Ο στόχος του προγράµµατος πρέπει να είναι, η διατήρηση όχι µόνο του κτιρίου, αλλά επίσης των πολιτιστικών αξιών του (αισθητικές ή αρχιτεκτονικές αρετές, δοµική καινοτοµία, τυπολογία, ιστορικοί συσχετισµοί, κλπ.). Βασική πρόκληση αποτελεί η εύρεση της σωστής ισορροπίας µεταξύ διατήρησης και µεταβολής. Η συντήρηση, σχεδόν από την ετυµολογία της, συµφιλιώνει την επιθυµία για συνέχεια µε την εισαγωγή νέων χρήσεων, και την αµιγή διατήρηση µε την ανάγκη εκσυγχρονισµού της δοµής και της εικόνας ενός κτιρίου. Η επανάχρηση είναι παρακινδυνευµένη, αλλά η πιθανότητα αποτυχίας µπορεί να µειωθεί µε τη χρήση Μελέτης Εφικτότητας, µεθόδου που αρχικά προτάθηκε τη δεκαετία του 1980 από Βρετανούς αρχιτέκτονες ως σηµαντικό αρχικό στάδιο σε κάθε σχέδιο συντήρησης. Μια Μελέτη Σκοπιµότητας & Βιωσιµότητας περιλαµβάνει ενότητες που αφορούν: α) την τεκµηρίωση ενός τόπου ή κτιρίου και της ιστορικής και πολιτιστικής σηµασίας του, β) θέµατα όπως: έκθεση κατάστασης του κτιρίου, ιδιοκτησίας, πόρων, προσδοκίες του κοινού, γ) συνοπτική οικονοµική έκθεση και σχέδιο αγοράς, δ) Τεχνική Έκθεση για την κατάσταση διατήρησής του και προσδιορισµός πολιτικών συντήρησης (µε σχέδια του υπάρχοντος και προτεινόµενου πεδίου παρέµβασης). Στόχος δεν είναι µόνο η κατάρτιση µιας πρότασης διαχείρισης ή η εκπόνηση σχεδίου

2 αποκατάστασης και σχεδίου για κάθε έργο συντήρησης, αλλά, επίσης, η εξέταση οικονοµικών παραµέτρων. THE INTERPRETATION OF INDUSTRIAL HERITAGE IN GREECE: RECENT TRENDS AND NEW PERSPECTIVES MARINA KARAVASILI Dr. Archaeologist, Teacher at University of Athens The development in the sector of industrial heritage has been particularly encouraged in Greece during the last twenty years. The listing program developed systematically by the Ministry of Culture included a considerable number of pre-industrial and industrial buildings. Several preservation and rehabilitation projects have been designed from different institutions including the Gasworks in Athens, ex Compagnie Francaise des Mines du Laurium industrial warehouses and the Pumping Station at Thessaloniki port, pre industrial mills at Demetsana, etc. The management of industrial heritage has shown a number of specific realizations such as Technological parks, eco-museums or thematic parks, cultural centers, leisure resources and industrial museums. This paper focuses on the field of Industrial Archaeology and Heritage Management, monitoring the projects that have been operated in Greece the last twenty years. The preservation and rehabilitation of industrial sites and buildings as tourist attractions have been approached in various ways. We can suggest three different typologies, based on different criteria as a) the conservation strategies, b) the context and the aim of the cultural resource that has been promoted from the preservations strategies and c) the message of the interpretation of the industrial site or building for the visitor. Specific examples (eco-museums, industrial museums, cultural resources, shopping centers, etc) demonstrate not only how essential and effective site planning can be but also the diversity and the complexity of choice for an architect. Every contemporary intervention on an industrial site regardless of its scale, i.e. consisting of a building or even the re-development of the whole sector is projected materially and intellectually on the surroundings of the construction site and results in a network of potent relationships with the environment -natural, social and cultural- that is, by virtue of its participation in the overall cultural production. The programs aim should be the preservation not only of the building but also of its cultural values (aesthetic or architectural qualities, structural innovation, typology, historic associations, etc). The key challenge is to find the right balance between preservation and change. Conservation, almost by definition, involves reconciling a desire for continuity with the introduction of new uses, and purist preservation with needs to update the structure and image of a building. Reuse is a risky business, but the chance of failure can be reduced by a feasibility study, a method which first propounded in the 1980 s by British architects as a key, preliminary stage in any conservation project. A feasibility study contains sections that concern a) the understanding of the site or the building and its historical and cultural significance, b) issues including, the buildings condition report, ownership, resources, public expectations, c) Financial summary and market plan, d) Architect s reports and specifications on conservation policies (drawings with plans as existing and proposed site plan). The aim is not only to prepare a management proposal or to develop a restoration scheme and a plan for any conservation work, but also to examine financial parameters.

3 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η Βιοµηχανική Αρχαιολογία (Industrial Archaeology) αλλά και η ιαχείριση της Κληρονοµιάς (Heritage Management) -δύο νέοι επιστηµονικοί κλάδοι που ασχολούνται µε τη µελέτη και τον προσδιορισµό κατάλληλων τύπων και επιπέδων χρήσης τηςέχουν αναδείξει και στην Ελλάδα µια ποικιλία πολιτιστικών πόρων της βιοµηχανικής κληρονοµιάς: βιοµηχανικά ή τεχνικά Μουσεία, οικοµουσεία, τεχνολογικά πάρκα, πολιτιστικά κέντρα, κ.ά. Συγχρόνως η σύγκλιση, αφενός του τουριστικού ενδιαφέροντος µε την προτίµηση του κοινού σε µορφές «υπεύθυνου τουρισµού», όπως ο πολιτιστικός τουρισµός, κι αφετέρου του σύγχρονου ρόλου της πολιτιστικής κληρονοµιάς για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό του πολεοδοµικού ιστού, διαµόρφωσαν µια σειρά από προγράµµατα ανάπλασης σε βιοµηχανικές περιοχές ή οικισµούς. Η σχέση ανάµεσα στο δοµηµένο περιβάλλον και τον τουρισµό αποτελεί µια σχετικά νέα περιοχή µελέτης, και ο τουριστικός σχεδιασµός, ως καινοφανές επιστηµονικό πεδίο, επιχειρεί να σχεδιάσει, να προγραµµατίσει την τουριστική ανάπτυξη, αλλά και να προβλέψει ή να αποτρέψει τις δυσµενείς επιπτώσεις της, µε την αρωγή µεθοδολογικών εργαλείων άλλων επιστηµών, όπως της γεωγραφίας, των οικονοµικών, της κοινωνιολογίας, της διοίκησης (management) και της προώθησης (marketing). Συνακόλουθα η επανάχρηση των βιοµηχανικών κτηρίων, τα προγράµµατα ανάπλασης βιοµηχανικών ζωνών ή οικισµών έχουν αποτελέσει τις τελευταίες δεκαετίες και στην Ελλάδα ένα από τα πεδία στα οποία αναπτύσσεται «και υλοποιείται η σύγχρονη αρχιτεκτονική, βάζοντας σε ενέργεια τη δύναµη των µεταµορφώσεών της» 1. Την τελευταία εικοσαετία ο τουρισµός έχει συµβάλλει στην ενσωµάτωση της πολιτιστικής κληρονοµιάς στον κόσµο της οικονοµίας, καθώς τα πολιτιστικά αγαθά είναι πλέον «πολιτιστικοί πόροι», δηλαδή προϊόντα σε µια νέα, ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά, όπου η παραγωγή καθοδηγεί την κατανάλωση. Νέες κατηγορίες κληρονοµιάς έχουν κάνει την εµφάνισή τους, όπως οι παραδοσιακοί οικισµοί, τα µνηµεία του βιοµηχανικού πολιτισµού, που αποτελούν κι αυτά αναπόσπαστα τµήµατα της εθνική µας κληρονοµιά. Με τον όρο βιοµηχανική κληρονοµιά αναφερόµαστε στις επινοήσεις, τα τεχνικά επιτεύγµατα και τα αγαθά της βιοµηχανικής εποχής που διαµόρφωσαν αυτό που αποκαλείται σύγχρονος τρόπος ζωής. Ωστόσο τη ραγδαία ανάπτυξη των επιστηµών και της βιοµηχανίας, διαδέχτηκε η ταχύτατη αποβιοµηχάνιση, ο µαρασµός, δηλαδή, σηµαντικών βιοµηχανιών µε µακρόχρονη ιστορία, η πληθυσµιακή ερήµωση ολόκληρων περιοχών, και το τεράστιο πρόβληµα της ανεργίας. Στο πλαίσιο αυτό η αναγνώριση της σηµασίας της βιοµηχανικής κληρονοµιάς και της διαχείρισή της δεν συναρτάται µονοσήµαντα µε την καταγραφή και προστασία των αρχιτεκτονικών κελυφών και των διαδικασιών ανάπτυξης αυτού του τοµέα, αλλά και µε την εσωτερική ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του, την ατοµική και συλλογική ταυτότητα του, καθώς βλέπει το παρόν να µεταλλάσσεται µε εκπληκτική ταχύτητα σε παρελθόν. Στο πλαίσιο µιας ευρύτερης πολιτισµικής θεώρησης θα µπορούσαµε να πούµε ότι αν ο 19 ος αιώνας µε τη βιοµηχανική επανάσταση σηµατοδότησε τη σταδιακή αλλοίωση παραδοσιακών δοµών και µορφών ζωής, ο 20ος αιώνας, µε τη βιοµηχανική ανάπτυξη του τουριστικού φαινοµένου, σηµατοδότησε µια νέα αντίληψη πρόσληψης του παρελθόντος αποκαθιστώντας µαζί του µια νέα σχέση. Η ωρίµανση των συνθηκών στη βιοµηχανία του τουρισµού συνέβαλε στη συνειδητοποίηση τόσο των θετικών, όσο και των αρνητικών πλευρών της τουριστικής ανάπτυξης. Η «τουριστική πολιτική» άρχισε να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, καθώς οι κυβερνήσεις και οι φορείς της τοπικής 1 Φ. Μαργαρίτη, «Βιοµηχανικά κτήρια, ανάµεσα στο παρελθόν και το µέλλον», Αρχιτεκτονικά Θέµατα, 25, 1991, σ. 75.

4 αυτοδιοίκησης, άρχισαν να αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο τη δυναµική του τουρισµού στη δηµιουργία εισοδήµατος και νέων θέσεων εργασίας. Η σύγκλιση, αφενός της τουριστικής ζήτησης για περισσότερα µικρά πολιτιστικά διαλείµµατα, κι αφετέρου της ανάγκης των πόλεων να αντικαταστήσουν τις χαµένες θέσεις εργασίες από την αποβιοµηχάνιση, δηµιούργησαν µια «νέα αγορά», τις σύντοµες αστικές διακοπές, οι οποίες βασίστηκαν εν πολλοίς στα πολιτιστικά αξιοθέατα. Η αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς -µουσείων, αρχαιολογικών χώρων- από τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις ως ανταγωνιστικού παράγοντα στην προσπάθειά τους να διαφηµίσουν τα ιδιαίτερα πολιτισµικά τους χαρακτηριστικά (στρατηγική προβολής, γνωστή ως πολεο-διαφήµιση), συνέβαλε στην ανανέωση όχι µόνο των αστικών ιστορικών κέντρων, αλλά και την επανάχρηση βιοµηχανικών κτιρίων ή την ανάπλαση ολόκληρων περιοχών σε προκυµαίες, λιµάνια ή παραποτάµιες ζώνες. Αυτή η τάση προβολής του τόπου συνδέθηκε ακόµη µε την αµφισβήτηση του προτύπου του µαζικού τουρισµού και την προτίµηση οµάδων κοινού σε µορφές «υπεύθυνου τουρισµού», όπως ο πολιτιστικός τουρισµός. Τέτοια χαρακτηριστικά παραδείγµατα ανάπλασης έχουµε πολλά στον ελληνικό χώρο. Αναφέροµαι ενδεικτικά στη Λιβαδειά µε την ανάδειξη της περιοχής «Κρύα» και την ανάπλαση της παραποτάµιας ζώνης της Έρκυνας, τη Νάουσα µε το πρόγραµµα επανάχρησης του βιοµηχανικού συγκροτήµατος Λόγγου- Κύρτση-Τουρπάλη και την Έδεσσα µε την ανάπλαση της περιοχής των «Μύλων», των οποίων η ιδιαίτερη ιστορική φυσιογνωµία αναδύθηκε µέσα από την προβολή του στοιχείου της υδροκίνησης στις προβιοµηχανικές εγκαταστάσεις κατεργασίας του βαµβακιού, σιταριού, σησαµιού, κ.ά. πρώτων υλών. Οι ανάγκες που καλύπτονται αµφίπλευρα για τον επισκέπτη και τον τόπο µπορούµε να πούµε πως είναι οι ακόλουθες : αφενός για τον επισκέπτη α) η φυγή, το σύντοµο διάλειµµα από την σκληρή καθηµερινότητα, β) η καλλιέργεια της ατοµικής και συλλογικής του ταυτότητας και γ) η αναζήτηση ποιοτήτων που εµπεριέχονται στις πολιτιστικές και συγκινησιακές αξίες των µνηµείων, κι αφετέρου για τον τόπο/ δυνητικό προορισµό α) η δυνατότητα αναζωογόνησης παρηκµασµένων αστικών περιοχών, β) η δυναµική της επανάχρησης βιοµηχανικών κτιρίων ή ζωνών για τον εµπλουτισµό των αστικών υποδοµών και γ) η ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτισµικής ταυτότητας του τόπου, διαφυλάσσοντας τα αυθεντικά του χαρακτηριστικά και συγχρόνως δηµιουργώντας ένα νέο, ελκυστικό προορισµό. Ο βιοµηχανικός τουρισµός ως ειδική µορφή του πολιτιστικού τουρισµού απευθύνεται σε ειδικά παρακινηµένους επισκέπτες (φοιτητές, εργαζόµενους σε φορείς πολιτισµού ή εκπαίδευσης), αλλά και σ ένα ευρύτερα καλλιεργηµένο κοινό, µε στόχο τη γνωριµία µε σηµαντικά έργα του βιοµηχανικού πολιτισµού. Ως τέτοια λαµβάνονται οι βιοµηχανικές και προβιοµηχανικές εγκαταστάσεις (π.χ. ελαιοτριβεία, οινοποιεία, αλευροβιοµηχανίες, κ.ά.), τα µέσα και έργα συγκοινωνίας και µεταφοράς (π.χ. τρένα, ναυτική παράδοση, κ.ά.), τα τεχνικά έργα υποδοµής (υδραυλικά έργα, γέφυρες, κ.ά.), οι φυσικοί τόποι βιοµηχανικής εκµετάλλευσης (λατοµεία, ορυχεία, αλυκές κ.ά.), κ.ά. Στόχος της ειδικής αυτής µορφής πολιτιστικού τουρισµού είναι η κατανόηση των πολιτισµικών αξιών και της σηµασίας προστασίας της βιοµηχανικής κληρονοµιάς ως κοµµάτι της νεότερης ιστορίας του τόπου. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η Βιοµηχανική Αρχαιολογία (Industrial Archaeology) και η ιαχείριση της Κληρονοµιάς (Heritage Management), δύο νέοι επιστηµονικοί κλάδοι, ασχολούνται µε τη µελέτη της βιοµηχανικής κληρονοµιάς και τον προσδιορισµό κατάλληλων τύπων και επιπέδων χρήσης της. Η βιοµηχανική αρχαιολογία είναι ο διεπιστηµονικός κλάδος, που συνθέτει τα πορίσµατα ιστορικών, αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, κοινωνιολόγων, µέσα από τα υλικά της κατάλοιπα, (αρχιτεκτονικά κελύφη, µηχανολογικό εξοπλισµό, αρχεία, τεχνικές παραγωγής, κ.ά.) προκειµένου να ερµηνεύσει τις επιδράσεις της βιοµηχανίας στην οργάνωση και εξέλιξη της κοινωνίας, της οικονοµίας, και του αστικού χώρου. Το επιστηµονικό πεδίο της ιαχείρισης αντλώντας στρατηγικές από τον κόσµο των επιχειρήσεων (π.χ. τη διοίκηση/management και την προώθηση/marketing) προσεγγίζει τη βιοµηχανική κληρονοµιά όχι µόνο ως ιστορική και πολιτιστική αξία, αλλά ως δυναµικό παράγοντα που µπορεί να συµβάλει

5 στην αναδιάρθρωση µιας περιοχής και της οικονοµίας της. Τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά λαµβάνονται υπόψη: η διατήρηση της πολιτισµικής ταυτότητας και φυσιογνωµίας, η προσέλκυση επισκεπτών, ο άµεσος ή έµµεσος εκπαιδευτικός χαρακτήρας της και η συµβολή της στην οικονοµική ανάκαµψη. Οι πόροι της βιοµηχανικής κληρονοµιάς, όπως έχουν διαµορφωθεί από την εικοσάχρονη εµπειρία της βιοµηχανικής αρχαιολογίας στην Ελλάδα µπορούν να διακριθούν σε µια τριπλή τυπολογία µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1 ο Κριτήριο είναι η στρατηγική προστασίας και διαχείρισης που έχει επιλεγεί, όπως: α) επανάχρηση, (λ.χ. ο Μύλος Χατζηγιαννάκη-Αλτιναλµάζη στη Θεσσαλονίκη, βραβείο Europa Nostra 1993), β) ανάπλαση (π.χ. η ανάδειξη της περιοχής «Λαδάδικα» στη Θεσσαλονίκη), γ) ενεργητική προστασία (π.χ. η επαναλειτουργία τµήµατος του αντλιοστασίου στο Μουσείο Ύδρευσης της Θεσσαλονίκης), και δ) ανακατασκευή (όπως π.χ. η ανακατασκευή του µπαρουτόµυλου στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη ηµητσάνα). 2 ο Κριτήριο είναι το περιεχόµενο και οι στόχοι που υπηρετούν οι πολιτιστικοί πόροι: α) ως τεχνικά και βιοµηχανικά µουσεία, (π.χ. Μουσείο του ΟΤΕ, Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης), β) ως βιοµηχανικά κελύφη για τον εµπλουτισµό αστικών υποδοµών, (π.χ. το παλιό κτίριο της Πειραϊκής Πατραϊκής στη Ν. Ιωνία που στεγάζει τη ιοίκηση των Ολυµπιακών Αγώνων 2004), γ) ως βιοµηχανικά τοπία που συναρτώνται µε τη φυσική κληρονοµιά (π.χ. λατοµείο µαρµάρου Πεντέλης) και δ) ως Κέντρα Επιστηµών και Έρευνας, (π.χ. Κέντρο Βιοµηχανικού Πολιτισµού Ερµούπολης). 3 ο Κριτήριο είναι η οπτική της ερµηνείας για τη βιοµηχανική κληρονοµιά, (κοινωνική, οικονοµική ιστορία, ιστορία των τεχνικών κ.ά.) στη συγκρότηση αντίστοιχων πολιτιστικών πόρων, όπως Μονοθεµατικά Μουσεία (π.χ. Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί), Μουσεία Επιχειρήσεων (π.χ. Μουσείο Οινοποϊίας Μπουτάρη στη Νάουσα), Ιστορικά Αρχεία, κ.ά. Κάθε µία από τις τρεις τυπολογίες αναδεικνύει τις σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση και ερµηνεία της κληρονοµιάς, που διέπεται από το Νόµο της εύτερης Τεχνολογικής Ζωής, σύµφωνα µε τον οποίο, όταν οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις πάψουν να λειτουργούν αναδύεται η «αισθητική τους προσωπικότητα». H ιστορία των σύγχρονων πόλεων µπορούµε να πούµε ότι είναι η ιστορία της αλλαγής των λειτουργιών εµπορικών ή βιοµηχανικών που συντελέστηκαν την τελευταία πεντηκονταετία. ηµιουργείται έτσι ένα νέο πεδίο «δράσης», στο οποίο καλείται η σύγχρονη αρχιτεκτονική µέσα από τις ποικίλες στρατηγικές της προστασίας να ασκήσει τη δύναµη των «µεταµορφώσεών» της. Στην Ελλάδα το ΥΠ.ΠΟ., ο εθνικός φορέας προστασίας και διαχείρισης της κληρονοµιάς αυτής, µε τις κατά τόπους Εφορείες Νεοτέρων Μνηµείων, σε συνεργασία µε µια σειρά από πανεπιστηµιακά και άλλα ιδρύµατα (ΕΜΠ, ΑΠΘ, Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς -πρώην ΠΤΙ ΕΤΒΑ-, ελληνικό τµήµα του TICCIΗ, του διεθνούς φορέα για την προστασία της βιοµηχανικής κληρονοµιάς, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών κι άλλους επιστηµονικούς µη κερδοσκοπικούς φορείς, όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο των Μύλων), έχουν αναδείξει µια ποικιλία πολιτιστικών πόρων βιοµηχανικής κληρονοµιάς : 1) Βιοµηχανικά και Τεχνικά Μουσεία. όπως: Το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το οποίο µε τη µουσειολογική του συγκρότηση µε µοντέλα και αλληλοδραστικά εκθέµατα έχει αναπτύξει µεγάλη εκπαιδευτική δραστηριότητα σε σχολεία και άλλες κατηγορίες κοινού. Το Βιοµηχανικό Μουσείο και Κέντρο Τεχνικού Πολιτισµού Ερµούπολης αποτελεί µια καινοτόµο πρόταση για την διατήρηση, διαχείριση και προβολή της κληρονοµιάς. Είναι ένας πολυδιάστατος φορέας που περιλαµβάνει το Βιοµηχανικό Μουσείο, µε έµφαση στην ιστορία της βιοµηχανίας, της ναυτιλίας και της πόλης, Μονάδες Τεκµηρίωσης και Εργαστηρίων και Μονάδα Υποδοχής ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης στο διατηρητέο µνηµείο του Κεντρικού Αντλιοστασίου. Λειτουργεί ως ζωντανός χώρος πολιτισµού που συνδυάζει, το Αντλιοστάσιο ως αποκατεστηµένο τεχνικό µνηµείο µε τον αυθεντικό µηχανολογικό του εξοπλισµό και Κέντρο

6 Τεκµηρίωσης για την έρευνα και ανάδειξη του έργου της υδροδότησης και την ενηµέρωση κοινού και µαθητών σε θέµατα προστασίας του νερού ως φυσικού αγαθού. 2) Οικοµουσεία, όπως: Το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη ηµητσάνα, που έχει ως στόχο να προβάλει τη σηµασία του νερού για τη ζωή και το περιβάλλον τόσο ως φυσικού στοιχείου, όσο και ως ήπιας µορφής ενέργεια. Το περιεχόµενο του µουσείου είναι ιστορικό (τα εργαστήρια των µπαρουτόµυλων συνδέονται ιστορικά µε την επανάσταση του '21), τεχνολογικό (η υδροκίνηση και η τεχνική παράδοση της περιοχής) και οικολογικό, στο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιβάλλον της. Το Υπαίθριο Μουσείο Νερού στην Έδεσσα, στην περιοχή καταρράκτες το οποίο σύµφωνα µε το πρόγραµµα που έχει εκπονηθεί από το ΑΠΘ και την 4 η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων κινείται σε δύο βασικούς άξονες: ο ένας περιλαµβάνει την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη των υδροκίνητων εγκαταστάσεων, µε την οργάνωσή τους σε εκθεσιακούς χώρους και ο άλλος επανασχεδιάζει και χρησιµοποιεί αυτό το πολιτισµικό τοπίο, υιοθετώντας νέες χρήσεις στα βιοµηχανικά κελύφη, όπως Γραφείο Ενηµέρωσης, ενυδρείο, αναψυκτήριο, εστιατόριο υπαίθριο κινηµατογράφο. Συγχρόνως η ευρύτερη περιοχή αναπλάθεται µέσα από την αρχιτεκτονική τοπίου σ ένα ιδιαιτέρου κάλλους φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον. Το Υπαίθριο Μουσείο Παλαιάς Λατοµικής Τέχνης, στη θέση Αλούλα, πρωτοβουλία της εταιρείας «Λατοµεία Μαρµάρου ιονύσου Πεντέλης» εισάγει ένα νέο πεδίο προβληµατισµού ως προς την ερµηνεία βιοµηχανικών τοπίων. Το λατοµείο λειτουργούσε από το δεύτερο µισό του 19 ου αιώνα προµηθεύοντας το κατάλευκο πεντελικό µάρµαρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ανάπλαση που επιχειρήθηκε από µια γλύπτρια τοπίου και µια αρχιτέκτονα αποσκοπεί στην διαµόρφωση µιας πολιτιστικής διαδροµής στα «σηµάδια» που έχει αφήσει η εξόρυξη. 3) Τεχνολογικά Πάρκα, όπως: Το Πολιτιστικό Tεχνολογικό Πάρκο στο Λαύριο, το οποίο δηµιουργήθηκε από το µετασχηµατισµό του ιστορικού βιοµηχανικού συγκροτήµατος της πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου µε σκοπό να συµβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, µε επιστηµονικό φορέα το ΕΜΠ, και στην πολιτισµική και οικονοµική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής. Αποτελεί ένα πρωτοποριακό εγχείρηµα µεγάλης εµβέλειας, που στοχεύει να δώσει στην τεχνολογική πρόοδο ένα χαρακτήρα περισσότερο ανθρώπινο. 4) Θεµατικά Πάρκα, όπως: Το υπό σχεδιασµό Άλσος Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης αποτελεί άλλη µια οργανωµένη παρέµβαση ερµηνείας και διαχείρισης της ναυτικής µας πολιτιστικής κληρονοµιάς µε την χωροταξική διαµόρφωση της Φαληρικής ακτής σ ένα πολιτιστικό κέντρο µε ποικίλες δραστηριότητες, περιλαµβάνοντας Ναυτικό Μουσείο, υπαίθριους χώρους και το λιµάνι. 5) Πολιτιστικοί χώροι προσαρµοσµένης επανάχρησης, όπως: Η αµαξοστοιχία-θέατρο «Το τρένο στο Ρούφ». Πρόκειται για µια πρωτοποριακή θεατρική σκηνή, στα παροπλισµένα βαγόνια του ΟΣΕ, όπου θεατές και ηθοποιοί επιβιβάζονται στο τρένο ως ταξιδιώτες, συµµετέχοντας σ ένα φανταστικό ταξίδι µέσα από την πλοκή του έργου. Η αποκατάσταση µιας σειράς βαγονιών µε ποικίλες χρήσεις, όπως φουαγιέ, wagonbar, wagon-restaurant, µουσικό βαγόνι, καµαρίνια, θεατρική σκηνή (8 τ.µ.) επιχειρεί να αναδείξει µέσα από την επανάχρηση την ατµόσφαιρα της Belle Époque και των πολυτελών βαγονιών, όπως αυτά του θρυλικού Orient Express. Η διαχείριση της βιοµηχανικής κληρονοµιάς στην Ελλάδα προσδιορίστηκε από δύο βασικούς στόχους: την ανάδειξή της ως στοιχείου της κοινωνικής ή πολιτισµικής ταυτότητας ενός τόπου, αλλά και ως µέσου για τον εµπλουτισµό των υποδοµών των πόλεων σε χώρους

7 πολιτισµού ή αναψυχής. Θα µπορούσαµε να διακρίνουµε αντίστοιχα, δύο βασικές τάσεις: τη µουσειακή ή πολιτιστική χρήση των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, όπως π.χ. το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας (στο Μύλο Μάρκου) ή το Η.ΠΕ.ΘΕ Θεσσαλίας κι άλλες πολιτιστικές εγκαταστάσεις στη Λάρισα (στο Μύλο Παππά). Αξιοσηµείωτη είναι η περίπτωση του Μύλου Ματσόπουλου στα Τρίκαλα όπου στεγάζονται θεατρική σκηνή, αθλητικό µουσείο, κέντρο τέχνης κι άλλες εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα σ ένα τµήµα του διατηρείται in situ ο µηχανολογικός εξοπλισµός. Η πιο διαδεδοµένη, ωστόσο, τάση είναι της προσαρµοσµένης επανάχρησης που αντιµετωπίζει τα κτήρια ως κελύφη και τα βιοµηχανικά τοπία ως σκηνικά για αρχιτεκτονικούς και χρηστικούς µετασχηµατισµούς. Ενδεικτικά αναφέρονται, η κλειστή αγορά-εµπορικό κέντρο στην Καρδίτσα και το εµπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο της ΒΙΛΚΑ στη Θεσσαλονίκη. Στην Ελλάδα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει σε µεγάλο βαθµό η πιο αγοραία έκφραση της επανάχρησης, µε την αξιοποίηση µνηµείων για τη µελέτη της ιστορίας της τεχνολογίας και της βιοµηχανίας, ως κέντρων διασκέδασης ή άλλων ασύµβατων µε τη σηµασία τους χρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση αξιοποίησης να λαµβάνονται υπόψη, η ιστορική αξία του µνηµείου για την ιστορία του κλάδου και της τοπικής κοινωνίας όπου ανήκει, τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά, η αποδοχή της νέας πρότασης από την κοινωνία και οι συνέπειες (οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτισµικές) από την επέµβαση. Ο ενδεικνυόµενος τρόπος για την ελαχιστοποίηση του ρίσκου στην αξιοποίηση µιας βιοµηχανικής µονάδας/ κτιρίου µπορεί να στηριχθεί στη διενέργεια µελέτης σκοπιµότητας και βιωσιµότητας (feasibility study). H ερευνητική αυτή µέθοδος αποτελεί το πρωταρχικό στάδιο, καθοριστικό για ένα πρόγραµµα µετάπλασης και αποτελείται γενικά, από τα εξής µέρη: α) περιγραφή της εγκατάστασης/ κτιρίου και της θέσης του, β) έκθεση για την κατάσταση διατήρησής του, γ) οικονοµική κατάσταση/ βιωσιµότητα, δ) έρευνα αγοράς, στ) αρχιτεκτονική µελέτη, ζ) οργάνωση µε σχέδια της πρότασης αξιοποίησης, η) υπολογισµό του κόστους µετάπλασης. Όλα αυτά αποτελούν επιµέρους στάδια ς) ένα γενικό σχέδιο διαχείρισης (management plan) το οποίο διευθύνεται από ένα γενικό συντονιστή (site manager), πρόσωπο ή φορέα. Έργο του συντονιστή είναι να αξιολογήσει το πολιτιστικό φορτίο του εκάστοτε φορέα, την ιστορικότητά του, η οποία είναι καθοριστική για το προτεινόµενο σχέδιο διαχείρισης. Αν το κτίριο αποτελεί ιστορικό µνηµείο, τότε απαιτείται οπωσδήποτε η διατήρηση και προστασία του αυθεντικού υλικού φορέα, και στη συνέχεια η µελέτη σκοπιµότητας θα αναδείξει τις δυνατές χρήσεις του, που θα πρέπει να είναι συµβατές µε την ιστορικότητά του. Σ αυτό το πεδίο µελέτης και εφαρµογής που διαµορφώνεται, ο ρόλος του αρχιτέκτονα είναι καθοριστικός για τις επιλογές σχετικά µε την αποκατάσταση ή τον επανασχεδιασµό του µνηµειακού συνόλου. Σε σχέση µε την ήδη υπάρχουσα εµπειρία και τους κανόνες που διέπουν τις διεθνείς συµβάσεις για την προστασία της κληρονοµιάς θα µπορούσαν να γίνουν κάποιες γενικές επισηµάνσεις: Για τα µνηµεία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, είναι γενικότερα αποδεκτό ότι είναι προτιµότερο «να διατηρούνται από το να επιδιορθώνονται, να επιδιορθώνονται απο το να αποκαθίστανται, να αποκαθίστανται από το να ανακατασκευάζονται». Η αποκατάσταση ενός τεχνικού µνηµείου απαιτεί τη διατήρηση και συντήρηση του σωζόµενου µηχανολογικού εξοπλισµού, ενώ η διαµόρφωση του σε µια ενεργή εγκατάσταση για εκπαιδευτικούς σκοπούς απαιτεί την αντικατάσταση ή ανακατασκευή τµηµάτων του αυθεντικού µηχανισµού µε σύγχρονο. Σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζεται ότι είναι προτιµότερο να διασώζονται τα αυθεντικά υλικά κατάλοιπα, ακόµα και αν πρόκειται για διαφορετικές χρονολογικές και τεχνολογικές φάσεις, καθώς αυτά και µόνο συνιστούν αδιάψευστα τεκµήρια της ιστορίας του µνηµείου. Πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε διαχειριστικής δράσης είναι απαραίτητη η πλήρης φωτογραφική, σχεδιαστική καταγραφή και µελέτη της υφιστάµενης κατάστασης του κτηρίου όχι µόνο του αρχιτεκτονικού κελύφους αλλά και του τεχνικού λειτουργικού συνόλου. Με αφετηρία την τεκµηρίωση αυτή θα πρέπει να ακολουθήσει η αξιολόγηση των δεδοµένων

8 τόσο ως προς την αλλαγή χρήσης του όσο και ως προς τα στοιχεία πρέπει να διασωθούν και να προβληθούν. Ακόµα και στην προσαρµοσµένη επανάχρηση, όπου τα τεχνικά στοιχεία (εξοπλισµός, οργάνωση εσωτερικών χώρων, κ.ά.) δεν έχουν κάποιο λειτουργικό ή ερµηνευτικό ρόλο, οφείλεται να διασώζεται ό,τι κρίνεται σηµαντικό για την κατανόηση του κτηρίου από τον επισκέπτη. Η αλόγιστη διατάραξη της εσωτερικής δοµής του βιοµηχανικού µνηµείου (αποψίλωση µηχανολογικού εξοπλισµού, διαµόρφωση νέας κάτοψης, προσθήκες συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων, κ.ά.), η πλήρης απογύµνωσή του σε κέλυφος για τη στέγαση µιας νέας χρήσης είναι αποδεκτή µόνο όταν είναι αποτέλεσµα µιας ολοκληρωµένης τεκµηρίωσης και αξιολόγησης του µνηµείου. Κατά τη διαδικασία αποκατάστασης απαιτείται σύνεση στη χρήση νέων υλικών σε σχέση µε τα αυθεντικά και τη µεταξύ τους αναλογία. Τα νέα υλικά θα πρέπει να διαφοροποιούνται, ώστε να διακρίνονται και να αναγνωρίζονται από τον επισκέπτη αφενός οι αυθεντικοί υλικοί φορείς του µνηµείου, κι αφετέρου η σύγχρονη µεθοδολογία αποκατάστασής του. Ωστόσο, το ενδιαφέρον του βιοµηχανικού τουρισµού δεν αφορά µόνο στα βιοµηχανικά κελύφη που έχουν διαµορφωθεί ως επισκέψιµοι πολιτιστικοί πόροι, αλλά και σε µια σειρά από πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που έχουν αναλάβει οι ίδιες οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις ή οι βιοµηχανικές µονάδες, που συνδέονται µε την προβολή των προϊόντων τους και την ενίσχυση της εταιρικής τους εικόνας. Τα τελευταία χρόνια η αναδιάρθρωση της οικονοµίας και της βιοµηχανίας έχει περιορίσει τον αριθµό των εταιριών που διατηρούν την οικογενειακή ιδιοκτησία ή την ταυτότητα των προϊόντων τους. Έτσι η προβολή της ιστορικής τους πορείας συνιστά στοιχείο διάκρισης και υπεροχής αναδεικνύοντας συγχρόνως κοινωνική και πολιτισµική ευαισθησία. Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε τις δραστηριότητες ορισµένων βιοµηχανιών όπως, η ελαιουργία ΕΛΑΪΣ, οι σοκολατοποιίες Παυλίδης και Παπαδοπούλου, οι οινοποιίες Μπουτάρη και Αχάϊα Κλάους, οι οποίες έχουν ήδη διαµορφώσει ειδικούς εκθεσιακούς χώρους µε περιοδικές ή µόνιµες εκθέσεις, ιστορικά αρχεία, και πολιτιστικές εκδηλώσεις συµβάλλοντας κατά ένα τρόπο στην καλλιέργεια του βιοµηχανικού τουρισµού. Θα τονίσω εδώ µια ξεχωριστή δραστηριότητα της σοκολατοποιίας Παυλίδης, η οποία διοργανώνει µε ιδιαίτερη επιτυχία, το φεστιβάλ σοκολάτας, ανοίγοντας τις πόρτες του εργοστασίου της στο κοινό, µικρούς και µεγάλους για να γνωρίσουν τους «θησαυρούς» της ιστορίας και των προϊόντων της. Προς την ίδια κατεύθυνση, το κίνηµα της οικολογίας και οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού ενεργοποίησαν ιδιωτικούς φορείς στην ανάληψη καινοτόµων δράσεων για την προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών τεχνικών και προϊόντων. Τοπικές ενώσεις οινοπαραγωγών ή ελαιοπαραγωγών µε πρωτοβουλίες όπως εκδόσεις, επισκέψεις-ξεναγήσεις σε οινοποιεία ή ελαιοτριβεία, συµµετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, αναδεικνύουν µαζί µε τα προϊόντα τους την τοπική παραδοσιακή κουλτούρα του κρασιού (ποικιλίες, τεχνικές οινοποίησης, κ.ά.) ή του λαδιού. Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις «ρόµοι του Κρασιού της Μακεδονίας», «Πολιτιστικές διαδροµές στους αµπελώνες της Αττικής», και άλλα πολλά, συνιστούν πρωτοποριακά τουριστικά προγράµµατα που συµβάλλοντας στην ενθάρρυνση συνεργασιών ανάµεσα σε οµοειδείς επιχειρήσεις, µε απώτερο στόχο: α) την προβολή προϊόντων µε ονοµασία προέλευσης, και β) την ενθάρρυνση ειδικών µορφών τουρισµού (βιοµηχανικού τουρισµού, αγροτουρισµού). Αξιοσηµείωτη είναι και η προσπάθεια του Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Καλαµάτας για την προβολή του τοπικού ελαιόλαδου και τη σύσφιξη των σχέσεων µε άλλους ελαιοπαραγωγούς, µέσα από ένα δίµηνο ταξίδι -διαδροµή µε δίκυκλα- στον πολιτισµό της ελιάς όλων των µεσογειακών χωρών. Η ανάδειξη της βιοµηχανικής κουλτούρας ως συνισταµένης πολιτισµού και παράγοντα προσέλκυσης επισκεπτών ή ενίσχυσης της εταιρικής εικόνας έχει ωθήσει επιχειρήσεις και βιοµηχανίες στην ανάληψη ποικίλων και πρωτότυπων δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Ενδεικτικά και επιλεκτικά όπως έγινε και µε τα παραπάνω παραδείγµατα αναφέρεται η περίπτωση του εργοστασίου Interklima Α.Ε., στο Βαθύ Αυλίδος στη Βοιωτία. Ο αρχιτέκτων του

9 εργοστασίου Bernard Vichet ενσωµάτωσε στην αρχιτεκτονική του κτιρίου τη µυθοπλασία του τόπου µε την παράδοση και το µύθο του Οιδίποδα, όπως παραδίδεται από τις τραγωδίες του Σοφοκλή Οιδίπους Τύραννος, Οιδίπους επί Κολωνώ. Τα πολιτισµικά σύµβολα που χρησιµοποίησε για την αναπαράσταση του µύθου είναι ο κύκλος (όπως το κοίλον του αρχαίου θεάτρου), το µάτι (όπως ο τυφλός Οιδίποδας), η πέργκολα (αναφορά στους αµπελώνες της Αυλίδας) και το δικτύωµα (ως παιχνίδι του φωτός της γνώσης, µε το σκοτάδι της άγνοιας) αποδίδοντας αρχιτεκτονικά µε µοναδικό τρόπο ένα συνολο από ιδέες και σύµβολα. Η αναπαράσταση του µύθου συµπληρώνεται µε τη ζωγραφική απεικόνιση του στο εσωτερικό του χώρου παραγωγής. Η συµβολική και χωρική πραγµάτωση του µύθου του Οιδίποδα στο εργοστάσιο της Interklima Α.Ε. είναι ένα πρωτοποριακό έργο που αγκαλιάζει το πνεύµα του τόπου. Η κριτική αποτίµηση όλων των εφαρµογών που προαναφέρθηκαν αναδεικνύει µια κοινή συνισταµένη σ ότι αφορά τη διαχείριση της κληρονοµιάς και το ρόλο του αρχιτέκτονα στην τουριστική ανάπτυξη. Οποιοδήποτε πρόγραµµα προστασίας, αξιοποίησης ή προβολής της θα πρέπει να παρέχει πρωτίστως ένα πλαίσιο µε τις στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν, µέσα από κριτήρια που θα λαµβάνουν υπόψη: την ιστορική σηµασία και τη µοναδικότητα της κληρονοµιάς αυτής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο (είτε είναι µνηµείο, τεχνική ή παραγωγική διαδικασία), την εκπαιδευτική της αξία, την αξιολόγηση των ειδικών της χαρακτηριστικών (αρχιτεκτονικών, τεχνολογικών, κοινωνικών, πολιτισµικών) αλλά και των αλλαγών που η νέα διαχειριστική πρόταση θα επιφέρει στην τοπική κοινωνία. Ο επανασχεδιασµός και η ανασυγκρότηση ενός βιοµηχανικού κτηρίου θα πρέπει να γίνεται µε βασικό γνώµονα το σεβασµό στις αξίες που εµπεριέχει. Άλλωστε κάθε νεότερη επέµβαση σ ένα οποιοδήποτε µνηµείο συνδιαλέγεται, αξιολογείται ή αυτοακυρώνεται ως προς τις σχέσεις που διαµορφώνει. «Οι νόµοι της τέχνης», γράφει ο Οδυσσέας Ελύτης «είναι οι νόµοι της ζωής Στην αντίληψη του καλλιτέχνη, ο αγώνας για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι αγώνας για την ορθή έκφραση και τίποτα άλλο. Σε τέτοιο σηµείο, που θα έλεγα ότι και οι πλέον αντίθετες τοποθετήσεις απέναντι στο ίδιο πρόβληµα εξισώνονται, αν η εν τέχνη δικαίωσή τους είναι του αυτού υψηλού βαθµού».

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Γ. Π. Λάββας, Πολιτιστική Κληρονοµιά. Βασικές έννοιες, Ιδεολογία, ιεθνείς Συµβάσεις, Μεθοδολογία, Αθήνα Μ. Καραβασίλη - Μ. Μικελάκης, Η ιαχείριση της Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς στην Ελλάδα», περιοδικό Corpus, 26, Αθήνα 2001, σ Μ. Καραβασίλη - Μ. Μικελάκης, Βιοµηχανικός τουρισµός: Ανάδειξη της βιοµηχανικής κληρονοµιάς της Στερεάς Ελλάδας µέσα από ένα πλέγµα πολιτιστικών διαδροµών ειδικού ενδιαφέροντος», περιοδικό Τεχνολογία, ΠΤΙ ΕΤΒΑ, 9, Αθήνα 1999, σ Σύγχρονα Βιοµηχανικά Κτίρια στην Ελλάδα/Contemporary Industrial Buildings in Greece, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, Μ. Μικελάκης, Συµβολικές και Χωρικές Πραγµατώσεις του Μύθου του Οιδίποδα στο εργοστάσιο της Interklima A.E. περιοδικό Έρεισµα, 14/15, 1998/99, σ J. Hume, Industrial Architecture and Structures: Their retention and adaptive reuse, The Industrial Heritage: What Policies? Council of Europe, Architectural Heritage Reports and Studies, Νο 6, Strasbourg 1987, p A. Desvallees, A sector reborn: Technical Museums, The Industrial Heritage: What Policies? Council of Europe, Architectural Heritage Reports and Studies, Νο 6, Strasbourg 1987, p

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής Υπαίθρια μουσεία, Οικομουσεία, Στόχος τους open air, site museums η διάσωση - διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Οι ακτές του Θερμαϊκού ως παραγωγικός χώρος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Οι ακτές του Θερμαϊκού ως παραγωγικός χώρος ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Οι ακτές του Θερμαϊκού ως παραγωγικός χώρος Όλγα Τραγανού-Δεληγιάννη Αρχιτέκτων ΥΠ.ΠΟ./ΕΝΜΚΜ, Μέλος TICCIH Αθηνά Καλλαρά Σχολική Σύμβουλος Α βάθμιας Εκπαίδευσης ΧΑΡΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ.

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. 1 1 1 1 1 1. ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ Πηγάδια, στοές, γαύριες, μηχανοστάσια Βοηθητικά οικήματα, κατοικίες εργατών 4 2 2. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Μεταλλουργία. Παραγωγή, προώθηση, αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικός - βιομηχανική αρχαιολόγος. Απρίλιος 2013

Ιστορικός - βιομηχανική αρχαιολόγος. Απρίλιος 2013 Μαρία Μαυροειδή Ιστορικός - βιομηχανική αρχαιολόγος Απρίλιος 2013 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόγραμμα «Ακαδημία Πλάτωνος» Υπουργείο Πολιτισμού Ομάδα Βιομηχανικής Αρχαιολογίας (δεκ. 1980)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ.

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό γραφείο με εξειδίκευση σ τ ι ς μ ο ν ά δ ε ς α γ ρ ο τ ο υ ρ ι σ μ ο υ 16.10.13 Η ατομική επιχείρηση, θα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, Η διαφορετικότητα των φυσικών και ανθρώπινων συνθηκών ορίζει τα τοπία των περιοχών μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτιστική βιομηχανία στην Ελλάδα και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα: το παράδειγμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Η πολιτιστική βιομηχανία στην Ελλάδα και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα: το παράδειγμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Η πολιτιστική βιομηχανία στην Ελλάδα και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα: το παράδειγμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Έλια Βλάχου Υπεύθυνη ΠΙΟΠ Επιστημονική Ημερίδα ΔΙ.Ο.ΒΙ. «Η συμβολή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου 1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑΡΑΣ Οικονοµολόγος ΕΤΑΠ Συντονιστής Επιστηµονικής Οµάδας Τουρισµού Ενδεικτικά κρίσιµα ζητήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )»

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Διοργάνωση Συνδιοργάνωση Συνεργαζόμενοι φορείς Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ»

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ» ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Βασ. Αλεξάνδρου 1 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ Τηλ.: 27520 28947 Fax: 27520 27960 e-mail education@pli.gr ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

βασίζεται το προτεινόμενο σχέδιο μάρκετινγκ;)

βασίζεται το προτεινόμενο σχέδιο μάρκετινγκ;) 1. Διαμόρφωση μοντέλου μάρκετινγκ και επικοινωνίας (ή πού βασίζεται το προτεινόμενο σχέδιο μάρκετινγκ;) Το μοντέλο μάρκετινγκ και επικοινωνίας για τη Λάρισα βασίζεται στη σύγχρονη συμμετοχική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom»

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» «Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» Συνέντευξη του Προέδρου ΕΙΕ Δρ. Βασίλη Γρηγορίου στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Fortune (23.10.2014) http://www.fortunegreece.com/article/elkistiki-ellada-gia-ena-technologiko-boom/

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Γιώργος Παρμενίδης, αρχιτέκτων μηχανικός, δρ. Καθηγητής στην περιοχή του Αρχιτεκτονικού

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε Υφυπουργό του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Hans Joachim Fuchtel ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προς ένα μητρώο της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Α. Προς ένα μητρώο της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012 Α. Προς ένα μητρώο της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012 Νίκος Μπελαβίλας, επίκουρος καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Καταγραφή και αποτύπωση. Το πρώτο βήμα στις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Όταν το σήμερα σέβεται το χθες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Όταν το σήμερα σέβεται το χθες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Όταν το σήμερα σέβεται το χθες Δαλγίτση Ανδρομάχη Άννα Σύμβουλος Τσίμας Νίκος (Διδ./407) Επιβλέποντες καθηγητές Πολυχρονόπουλος Δημήτρης (Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Τ Α Κ Η Σ Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου.

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Είναι πολύ δύσκολη η θέση κάθε Έλληνα ομιλητή και ιδιαίτερα του Δήμαρχου μιας ελληνικής πόλης, σε στιγμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 9 Απριλίου 2009 η εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εξορυκτική Δραστηριότητα & Τουρισμός: Μπορούν να συνυπάρξουν;

Εξορυκτική Δραστηριότητα & Τουρισμός: Μπορούν να συνυπάρξουν; Εξορυκτική Δραστηριότητα & Τουρισμός: Μπορούν να συνυπάρξουν; 4 th International Forum Mineral Resources in Greece: A Driving Force for Economic Development Ομιλητής: Γεράσιμος Δαμουλάκης Δήμαρχος Μήλου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις

Διαβάστε περισσότερα

designlab@thessaloniki

designlab@thessaloniki designlab@thessaloniki Το concept Μετά τις δυο πρώτες διοργανώσεις του (2009 και 2010), καθώς και την απολύτως επιτυχημένη, θεματική εμφάνισή του στην 42η xenia, το Design Lab, το σύγχρονο show για το

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α. Ο συγγραφέας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ «Ο ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ» & «ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ 5.000 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ «Ο ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ» & «ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ 5.000 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ «Ο ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ» & «ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ 5.000 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ» Παπαδογιαννάκη Κωνσταντίνα 1, Ποντικάκης Φώτης 2, Μιχελάκης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικό πλαίσιο Προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονοµιάς

Θεσµικό πλαίσιο Προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονοµιάς Πολυτίµη Καραµπίνη Σαββίδου Γεν. ιευθύντρια ΥΠΕΧΩ Ε Θεσµικό πλαίσιο Προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονοµιάς στα πλαίσια του ΥΠΕΧΩ Ε Ο ιστορικός χαρακτήρας των πόλεων και των κωµοπόλεών µας, των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Αμαλία Μακρή -Φώτης Τσίπης Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισηγητές: Αμαλία Μακρή -Φώτης Τσίπης Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2014: ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 150 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15-21 ΗΣ ΜΑΙΟΥ ΩΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ -ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies)

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) Social Media World 26/6/2014 Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) 1.Τι είναι τα STS; Σπουδές Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS) προσεγγίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου - 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18497 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/14 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α. ΘΕΜΑ: Η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και οι αναδιαρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπό την Αιγίδα: Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα