Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.ΕΙΚΟΣΑΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.ΕΙΚΟΣΑΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"

Transcript

1 Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.ΕΙΚΟΣΑΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ρ Αρχαιολόγος, ιδάσκουσα Πανεπιστηµίου Αθηνών Η ανάπτυξη του τοµέα της βιοµηχανικής κληρονοµιάς έχει ενθαρρυνθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας. Το πρόγραµµα καταγραφής που αναπτύχθηκε συστηµατικά από το Υπουργείο Πολιτισµού περιλάµβανε ένα σηµαντικό αριθµό από προ-βιοµηχανικά και βιοµηχανικά κτίρια. Ορισµένα projects διατήρησης και επανακατοίκησης έχουν σχεδιαστεί από διαφορετικούς φορείς, όπως η εταιρία Γκαζιού στην Αθήνα, πρώην Compagnie Francaise des Mines du Laurium, οι βιοµηχανικές αποθήκες και το αντλιοστάσιο στο λιµένα της Θεσσαλονίκης, οι προ-βιοµηχανικοί µύλοι στη ηµητσάνα, κλπ. Η διαχείριση της βιοµηχανικής κληρονοµιάς έχει επιδείξει αριθµό ειδικών εφαρµογών όπως Τεχνολογικά πάρκα, οικοµουσεία ή θεµατικά πάρκα, πολιτιστικά κέντρα, τόπους αναψυχής και βιοµηχανικά µουσεία. Το άρθρο εστιάζει στον τοµέα της ιαχείρισης Βιοµηχανικής Αρχαιολογίας και Κληρονοµιάς, παρακολουθώντας τα projects που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι έτη. Η διατήρηση και επανακατοίκηση βιοµηχανικών τόπων και κτιρίων ως τουριστικών προορισµών έχει προσεγγιστεί µε διάφορους τρόπους. Μπορούµε να προτείνουµε τρεις διαφορετικές τυπολογίες, βασισµένες σε διαφορετικά κριτήρια, όπως: α) οι στρατηγικές διατήρησης, β) το πλαίσιο και ο στόχος του πολιτιστικού πόρου που έχει προωθηθεί από τις στρατηγικές διατήρησης, και γ) το µήνυµα της ερµηνείας του βιοµηχανικού τόπου ή κτιρίου για τον επισκέπτη. Ειδικά παραδείγµατα (οικοµουσεία, βιοµηχανικά µουσεία, πολιτιστικοί πόροι, εµπορικά κέντρα, κλπ.) αποδεικνύουν όχι µόνο πόσο αναγκαίος και αποτελεσµατικός µπορεί να είναι ο σχεδιασµός αυτός, αλλά, επίσης, την ποικιλία και την πολυπλοκότητα επιλογής για έναν αρχιτέκτονα. Κάθε σύγχρονη παρέµβαση σε βιοµηχανικό τόπο ανεξάρτητα από την κλίµακά της, π.χ. σύσταση ενός κτιρίου, ή ακόµη, η επανα-ανάπτυξη ενός ολόκληρου τοµέα είναι προβαλλόµενη, υλικά και νοητικά, στο πεδίο παρέµβασης και καταλήγει σ ένα πλέγµα ισχυρών σχέσεων µε το περιβάλλον -φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό-ή αλλιώς, δυνάµει της συµµετοχής της στη συνολική πολιτιστική παραγωγή. Ο στόχος του προγράµµατος πρέπει να είναι, η διατήρηση όχι µόνο του κτιρίου, αλλά επίσης των πολιτιστικών αξιών του (αισθητικές ή αρχιτεκτονικές αρετές, δοµική καινοτοµία, τυπολογία, ιστορικοί συσχετισµοί, κλπ.). Βασική πρόκληση αποτελεί η εύρεση της σωστής ισορροπίας µεταξύ διατήρησης και µεταβολής. Η συντήρηση, σχεδόν από την ετυµολογία της, συµφιλιώνει την επιθυµία για συνέχεια µε την εισαγωγή νέων χρήσεων, και την αµιγή διατήρηση µε την ανάγκη εκσυγχρονισµού της δοµής και της εικόνας ενός κτιρίου. Η επανάχρηση είναι παρακινδυνευµένη, αλλά η πιθανότητα αποτυχίας µπορεί να µειωθεί µε τη χρήση Μελέτης Εφικτότητας, µεθόδου που αρχικά προτάθηκε τη δεκαετία του 1980 από Βρετανούς αρχιτέκτονες ως σηµαντικό αρχικό στάδιο σε κάθε σχέδιο συντήρησης. Μια Μελέτη Σκοπιµότητας & Βιωσιµότητας περιλαµβάνει ενότητες που αφορούν: α) την τεκµηρίωση ενός τόπου ή κτιρίου και της ιστορικής και πολιτιστικής σηµασίας του, β) θέµατα όπως: έκθεση κατάστασης του κτιρίου, ιδιοκτησίας, πόρων, προσδοκίες του κοινού, γ) συνοπτική οικονοµική έκθεση και σχέδιο αγοράς, δ) Τεχνική Έκθεση για την κατάσταση διατήρησής του και προσδιορισµός πολιτικών συντήρησης (µε σχέδια του υπάρχοντος και προτεινόµενου πεδίου παρέµβασης). Στόχος δεν είναι µόνο η κατάρτιση µιας πρότασης διαχείρισης ή η εκπόνηση σχεδίου

2 αποκατάστασης και σχεδίου για κάθε έργο συντήρησης, αλλά, επίσης, η εξέταση οικονοµικών παραµέτρων. THE INTERPRETATION OF INDUSTRIAL HERITAGE IN GREECE: RECENT TRENDS AND NEW PERSPECTIVES MARINA KARAVASILI Dr. Archaeologist, Teacher at University of Athens The development in the sector of industrial heritage has been particularly encouraged in Greece during the last twenty years. The listing program developed systematically by the Ministry of Culture included a considerable number of pre-industrial and industrial buildings. Several preservation and rehabilitation projects have been designed from different institutions including the Gasworks in Athens, ex Compagnie Francaise des Mines du Laurium industrial warehouses and the Pumping Station at Thessaloniki port, pre industrial mills at Demetsana, etc. The management of industrial heritage has shown a number of specific realizations such as Technological parks, eco-museums or thematic parks, cultural centers, leisure resources and industrial museums. This paper focuses on the field of Industrial Archaeology and Heritage Management, monitoring the projects that have been operated in Greece the last twenty years. The preservation and rehabilitation of industrial sites and buildings as tourist attractions have been approached in various ways. We can suggest three different typologies, based on different criteria as a) the conservation strategies, b) the context and the aim of the cultural resource that has been promoted from the preservations strategies and c) the message of the interpretation of the industrial site or building for the visitor. Specific examples (eco-museums, industrial museums, cultural resources, shopping centers, etc) demonstrate not only how essential and effective site planning can be but also the diversity and the complexity of choice for an architect. Every contemporary intervention on an industrial site regardless of its scale, i.e. consisting of a building or even the re-development of the whole sector is projected materially and intellectually on the surroundings of the construction site and results in a network of potent relationships with the environment -natural, social and cultural- that is, by virtue of its participation in the overall cultural production. The programs aim should be the preservation not only of the building but also of its cultural values (aesthetic or architectural qualities, structural innovation, typology, historic associations, etc). The key challenge is to find the right balance between preservation and change. Conservation, almost by definition, involves reconciling a desire for continuity with the introduction of new uses, and purist preservation with needs to update the structure and image of a building. Reuse is a risky business, but the chance of failure can be reduced by a feasibility study, a method which first propounded in the 1980 s by British architects as a key, preliminary stage in any conservation project. A feasibility study contains sections that concern a) the understanding of the site or the building and its historical and cultural significance, b) issues including, the buildings condition report, ownership, resources, public expectations, c) Financial summary and market plan, d) Architect s reports and specifications on conservation policies (drawings with plans as existing and proposed site plan). The aim is not only to prepare a management proposal or to develop a restoration scheme and a plan for any conservation work, but also to examine financial parameters.

3 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η Βιοµηχανική Αρχαιολογία (Industrial Archaeology) αλλά και η ιαχείριση της Κληρονοµιάς (Heritage Management) -δύο νέοι επιστηµονικοί κλάδοι που ασχολούνται µε τη µελέτη και τον προσδιορισµό κατάλληλων τύπων και επιπέδων χρήσης τηςέχουν αναδείξει και στην Ελλάδα µια ποικιλία πολιτιστικών πόρων της βιοµηχανικής κληρονοµιάς: βιοµηχανικά ή τεχνικά Μουσεία, οικοµουσεία, τεχνολογικά πάρκα, πολιτιστικά κέντρα, κ.ά. Συγχρόνως η σύγκλιση, αφενός του τουριστικού ενδιαφέροντος µε την προτίµηση του κοινού σε µορφές «υπεύθυνου τουρισµού», όπως ο πολιτιστικός τουρισµός, κι αφετέρου του σύγχρονου ρόλου της πολιτιστικής κληρονοµιάς για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό του πολεοδοµικού ιστού, διαµόρφωσαν µια σειρά από προγράµµατα ανάπλασης σε βιοµηχανικές περιοχές ή οικισµούς. Η σχέση ανάµεσα στο δοµηµένο περιβάλλον και τον τουρισµό αποτελεί µια σχετικά νέα περιοχή µελέτης, και ο τουριστικός σχεδιασµός, ως καινοφανές επιστηµονικό πεδίο, επιχειρεί να σχεδιάσει, να προγραµµατίσει την τουριστική ανάπτυξη, αλλά και να προβλέψει ή να αποτρέψει τις δυσµενείς επιπτώσεις της, µε την αρωγή µεθοδολογικών εργαλείων άλλων επιστηµών, όπως της γεωγραφίας, των οικονοµικών, της κοινωνιολογίας, της διοίκησης (management) και της προώθησης (marketing). Συνακόλουθα η επανάχρηση των βιοµηχανικών κτηρίων, τα προγράµµατα ανάπλασης βιοµηχανικών ζωνών ή οικισµών έχουν αποτελέσει τις τελευταίες δεκαετίες και στην Ελλάδα ένα από τα πεδία στα οποία αναπτύσσεται «και υλοποιείται η σύγχρονη αρχιτεκτονική, βάζοντας σε ενέργεια τη δύναµη των µεταµορφώσεών της» 1. Την τελευταία εικοσαετία ο τουρισµός έχει συµβάλλει στην ενσωµάτωση της πολιτιστικής κληρονοµιάς στον κόσµο της οικονοµίας, καθώς τα πολιτιστικά αγαθά είναι πλέον «πολιτιστικοί πόροι», δηλαδή προϊόντα σε µια νέα, ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά, όπου η παραγωγή καθοδηγεί την κατανάλωση. Νέες κατηγορίες κληρονοµιάς έχουν κάνει την εµφάνισή τους, όπως οι παραδοσιακοί οικισµοί, τα µνηµεία του βιοµηχανικού πολιτισµού, που αποτελούν κι αυτά αναπόσπαστα τµήµατα της εθνική µας κληρονοµιά. Με τον όρο βιοµηχανική κληρονοµιά αναφερόµαστε στις επινοήσεις, τα τεχνικά επιτεύγµατα και τα αγαθά της βιοµηχανικής εποχής που διαµόρφωσαν αυτό που αποκαλείται σύγχρονος τρόπος ζωής. Ωστόσο τη ραγδαία ανάπτυξη των επιστηµών και της βιοµηχανίας, διαδέχτηκε η ταχύτατη αποβιοµηχάνιση, ο µαρασµός, δηλαδή, σηµαντικών βιοµηχανιών µε µακρόχρονη ιστορία, η πληθυσµιακή ερήµωση ολόκληρων περιοχών, και το τεράστιο πρόβληµα της ανεργίας. Στο πλαίσιο αυτό η αναγνώριση της σηµασίας της βιοµηχανικής κληρονοµιάς και της διαχείρισή της δεν συναρτάται µονοσήµαντα µε την καταγραφή και προστασία των αρχιτεκτονικών κελυφών και των διαδικασιών ανάπτυξης αυτού του τοµέα, αλλά και µε την εσωτερική ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του, την ατοµική και συλλογική ταυτότητα του, καθώς βλέπει το παρόν να µεταλλάσσεται µε εκπληκτική ταχύτητα σε παρελθόν. Στο πλαίσιο µιας ευρύτερης πολιτισµικής θεώρησης θα µπορούσαµε να πούµε ότι αν ο 19 ος αιώνας µε τη βιοµηχανική επανάσταση σηµατοδότησε τη σταδιακή αλλοίωση παραδοσιακών δοµών και µορφών ζωής, ο 20ος αιώνας, µε τη βιοµηχανική ανάπτυξη του τουριστικού φαινοµένου, σηµατοδότησε µια νέα αντίληψη πρόσληψης του παρελθόντος αποκαθιστώντας µαζί του µια νέα σχέση. Η ωρίµανση των συνθηκών στη βιοµηχανία του τουρισµού συνέβαλε στη συνειδητοποίηση τόσο των θετικών, όσο και των αρνητικών πλευρών της τουριστικής ανάπτυξης. Η «τουριστική πολιτική» άρχισε να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, καθώς οι κυβερνήσεις και οι φορείς της τοπικής 1 Φ. Μαργαρίτη, «Βιοµηχανικά κτήρια, ανάµεσα στο παρελθόν και το µέλλον», Αρχιτεκτονικά Θέµατα, 25, 1991, σ. 75.

4 αυτοδιοίκησης, άρχισαν να αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο τη δυναµική του τουρισµού στη δηµιουργία εισοδήµατος και νέων θέσεων εργασίας. Η σύγκλιση, αφενός της τουριστικής ζήτησης για περισσότερα µικρά πολιτιστικά διαλείµµατα, κι αφετέρου της ανάγκης των πόλεων να αντικαταστήσουν τις χαµένες θέσεις εργασίες από την αποβιοµηχάνιση, δηµιούργησαν µια «νέα αγορά», τις σύντοµες αστικές διακοπές, οι οποίες βασίστηκαν εν πολλοίς στα πολιτιστικά αξιοθέατα. Η αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς -µουσείων, αρχαιολογικών χώρων- από τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις ως ανταγωνιστικού παράγοντα στην προσπάθειά τους να διαφηµίσουν τα ιδιαίτερα πολιτισµικά τους χαρακτηριστικά (στρατηγική προβολής, γνωστή ως πολεο-διαφήµιση), συνέβαλε στην ανανέωση όχι µόνο των αστικών ιστορικών κέντρων, αλλά και την επανάχρηση βιοµηχανικών κτιρίων ή την ανάπλαση ολόκληρων περιοχών σε προκυµαίες, λιµάνια ή παραποτάµιες ζώνες. Αυτή η τάση προβολής του τόπου συνδέθηκε ακόµη µε την αµφισβήτηση του προτύπου του µαζικού τουρισµού και την προτίµηση οµάδων κοινού σε µορφές «υπεύθυνου τουρισµού», όπως ο πολιτιστικός τουρισµός. Τέτοια χαρακτηριστικά παραδείγµατα ανάπλασης έχουµε πολλά στον ελληνικό χώρο. Αναφέροµαι ενδεικτικά στη Λιβαδειά µε την ανάδειξη της περιοχής «Κρύα» και την ανάπλαση της παραποτάµιας ζώνης της Έρκυνας, τη Νάουσα µε το πρόγραµµα επανάχρησης του βιοµηχανικού συγκροτήµατος Λόγγου- Κύρτση-Τουρπάλη και την Έδεσσα µε την ανάπλαση της περιοχής των «Μύλων», των οποίων η ιδιαίτερη ιστορική φυσιογνωµία αναδύθηκε µέσα από την προβολή του στοιχείου της υδροκίνησης στις προβιοµηχανικές εγκαταστάσεις κατεργασίας του βαµβακιού, σιταριού, σησαµιού, κ.ά. πρώτων υλών. Οι ανάγκες που καλύπτονται αµφίπλευρα για τον επισκέπτη και τον τόπο µπορούµε να πούµε πως είναι οι ακόλουθες : αφενός για τον επισκέπτη α) η φυγή, το σύντοµο διάλειµµα από την σκληρή καθηµερινότητα, β) η καλλιέργεια της ατοµικής και συλλογικής του ταυτότητας και γ) η αναζήτηση ποιοτήτων που εµπεριέχονται στις πολιτιστικές και συγκινησιακές αξίες των µνηµείων, κι αφετέρου για τον τόπο/ δυνητικό προορισµό α) η δυνατότητα αναζωογόνησης παρηκµασµένων αστικών περιοχών, β) η δυναµική της επανάχρησης βιοµηχανικών κτιρίων ή ζωνών για τον εµπλουτισµό των αστικών υποδοµών και γ) η ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτισµικής ταυτότητας του τόπου, διαφυλάσσοντας τα αυθεντικά του χαρακτηριστικά και συγχρόνως δηµιουργώντας ένα νέο, ελκυστικό προορισµό. Ο βιοµηχανικός τουρισµός ως ειδική µορφή του πολιτιστικού τουρισµού απευθύνεται σε ειδικά παρακινηµένους επισκέπτες (φοιτητές, εργαζόµενους σε φορείς πολιτισµού ή εκπαίδευσης), αλλά και σ ένα ευρύτερα καλλιεργηµένο κοινό, µε στόχο τη γνωριµία µε σηµαντικά έργα του βιοµηχανικού πολιτισµού. Ως τέτοια λαµβάνονται οι βιοµηχανικές και προβιοµηχανικές εγκαταστάσεις (π.χ. ελαιοτριβεία, οινοποιεία, αλευροβιοµηχανίες, κ.ά.), τα µέσα και έργα συγκοινωνίας και µεταφοράς (π.χ. τρένα, ναυτική παράδοση, κ.ά.), τα τεχνικά έργα υποδοµής (υδραυλικά έργα, γέφυρες, κ.ά.), οι φυσικοί τόποι βιοµηχανικής εκµετάλλευσης (λατοµεία, ορυχεία, αλυκές κ.ά.), κ.ά. Στόχος της ειδικής αυτής µορφής πολιτιστικού τουρισµού είναι η κατανόηση των πολιτισµικών αξιών και της σηµασίας προστασίας της βιοµηχανικής κληρονοµιάς ως κοµµάτι της νεότερης ιστορίας του τόπου. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η Βιοµηχανική Αρχαιολογία (Industrial Archaeology) και η ιαχείριση της Κληρονοµιάς (Heritage Management), δύο νέοι επιστηµονικοί κλάδοι, ασχολούνται µε τη µελέτη της βιοµηχανικής κληρονοµιάς και τον προσδιορισµό κατάλληλων τύπων και επιπέδων χρήσης της. Η βιοµηχανική αρχαιολογία είναι ο διεπιστηµονικός κλάδος, που συνθέτει τα πορίσµατα ιστορικών, αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, κοινωνιολόγων, µέσα από τα υλικά της κατάλοιπα, (αρχιτεκτονικά κελύφη, µηχανολογικό εξοπλισµό, αρχεία, τεχνικές παραγωγής, κ.ά.) προκειµένου να ερµηνεύσει τις επιδράσεις της βιοµηχανίας στην οργάνωση και εξέλιξη της κοινωνίας, της οικονοµίας, και του αστικού χώρου. Το επιστηµονικό πεδίο της ιαχείρισης αντλώντας στρατηγικές από τον κόσµο των επιχειρήσεων (π.χ. τη διοίκηση/management και την προώθηση/marketing) προσεγγίζει τη βιοµηχανική κληρονοµιά όχι µόνο ως ιστορική και πολιτιστική αξία, αλλά ως δυναµικό παράγοντα που µπορεί να συµβάλει

5 στην αναδιάρθρωση µιας περιοχής και της οικονοµίας της. Τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά λαµβάνονται υπόψη: η διατήρηση της πολιτισµικής ταυτότητας και φυσιογνωµίας, η προσέλκυση επισκεπτών, ο άµεσος ή έµµεσος εκπαιδευτικός χαρακτήρας της και η συµβολή της στην οικονοµική ανάκαµψη. Οι πόροι της βιοµηχανικής κληρονοµιάς, όπως έχουν διαµορφωθεί από την εικοσάχρονη εµπειρία της βιοµηχανικής αρχαιολογίας στην Ελλάδα µπορούν να διακριθούν σε µια τριπλή τυπολογία µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1 ο Κριτήριο είναι η στρατηγική προστασίας και διαχείρισης που έχει επιλεγεί, όπως: α) επανάχρηση, (λ.χ. ο Μύλος Χατζηγιαννάκη-Αλτιναλµάζη στη Θεσσαλονίκη, βραβείο Europa Nostra 1993), β) ανάπλαση (π.χ. η ανάδειξη της περιοχής «Λαδάδικα» στη Θεσσαλονίκη), γ) ενεργητική προστασία (π.χ. η επαναλειτουργία τµήµατος του αντλιοστασίου στο Μουσείο Ύδρευσης της Θεσσαλονίκης), και δ) ανακατασκευή (όπως π.χ. η ανακατασκευή του µπαρουτόµυλου στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη ηµητσάνα). 2 ο Κριτήριο είναι το περιεχόµενο και οι στόχοι που υπηρετούν οι πολιτιστικοί πόροι: α) ως τεχνικά και βιοµηχανικά µουσεία, (π.χ. Μουσείο του ΟΤΕ, Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης), β) ως βιοµηχανικά κελύφη για τον εµπλουτισµό αστικών υποδοµών, (π.χ. το παλιό κτίριο της Πειραϊκής Πατραϊκής στη Ν. Ιωνία που στεγάζει τη ιοίκηση των Ολυµπιακών Αγώνων 2004), γ) ως βιοµηχανικά τοπία που συναρτώνται µε τη φυσική κληρονοµιά (π.χ. λατοµείο µαρµάρου Πεντέλης) και δ) ως Κέντρα Επιστηµών και Έρευνας, (π.χ. Κέντρο Βιοµηχανικού Πολιτισµού Ερµούπολης). 3 ο Κριτήριο είναι η οπτική της ερµηνείας για τη βιοµηχανική κληρονοµιά, (κοινωνική, οικονοµική ιστορία, ιστορία των τεχνικών κ.ά.) στη συγκρότηση αντίστοιχων πολιτιστικών πόρων, όπως Μονοθεµατικά Μουσεία (π.χ. Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί), Μουσεία Επιχειρήσεων (π.χ. Μουσείο Οινοποϊίας Μπουτάρη στη Νάουσα), Ιστορικά Αρχεία, κ.ά. Κάθε µία από τις τρεις τυπολογίες αναδεικνύει τις σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση και ερµηνεία της κληρονοµιάς, που διέπεται από το Νόµο της εύτερης Τεχνολογικής Ζωής, σύµφωνα µε τον οποίο, όταν οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις πάψουν να λειτουργούν αναδύεται η «αισθητική τους προσωπικότητα». H ιστορία των σύγχρονων πόλεων µπορούµε να πούµε ότι είναι η ιστορία της αλλαγής των λειτουργιών εµπορικών ή βιοµηχανικών που συντελέστηκαν την τελευταία πεντηκονταετία. ηµιουργείται έτσι ένα νέο πεδίο «δράσης», στο οποίο καλείται η σύγχρονη αρχιτεκτονική µέσα από τις ποικίλες στρατηγικές της προστασίας να ασκήσει τη δύναµη των «µεταµορφώσεών» της. Στην Ελλάδα το ΥΠ.ΠΟ., ο εθνικός φορέας προστασίας και διαχείρισης της κληρονοµιάς αυτής, µε τις κατά τόπους Εφορείες Νεοτέρων Μνηµείων, σε συνεργασία µε µια σειρά από πανεπιστηµιακά και άλλα ιδρύµατα (ΕΜΠ, ΑΠΘ, Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς -πρώην ΠΤΙ ΕΤΒΑ-, ελληνικό τµήµα του TICCIΗ, του διεθνούς φορέα για την προστασία της βιοµηχανικής κληρονοµιάς, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών κι άλλους επιστηµονικούς µη κερδοσκοπικούς φορείς, όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο των Μύλων), έχουν αναδείξει µια ποικιλία πολιτιστικών πόρων βιοµηχανικής κληρονοµιάς : 1) Βιοµηχανικά και Τεχνικά Μουσεία. όπως: Το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το οποίο µε τη µουσειολογική του συγκρότηση µε µοντέλα και αλληλοδραστικά εκθέµατα έχει αναπτύξει µεγάλη εκπαιδευτική δραστηριότητα σε σχολεία και άλλες κατηγορίες κοινού. Το Βιοµηχανικό Μουσείο και Κέντρο Τεχνικού Πολιτισµού Ερµούπολης αποτελεί µια καινοτόµο πρόταση για την διατήρηση, διαχείριση και προβολή της κληρονοµιάς. Είναι ένας πολυδιάστατος φορέας που περιλαµβάνει το Βιοµηχανικό Μουσείο, µε έµφαση στην ιστορία της βιοµηχανίας, της ναυτιλίας και της πόλης, Μονάδες Τεκµηρίωσης και Εργαστηρίων και Μονάδα Υποδοχής ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης στο διατηρητέο µνηµείο του Κεντρικού Αντλιοστασίου. Λειτουργεί ως ζωντανός χώρος πολιτισµού που συνδυάζει, το Αντλιοστάσιο ως αποκατεστηµένο τεχνικό µνηµείο µε τον αυθεντικό µηχανολογικό του εξοπλισµό και Κέντρο

6 Τεκµηρίωσης για την έρευνα και ανάδειξη του έργου της υδροδότησης και την ενηµέρωση κοινού και µαθητών σε θέµατα προστασίας του νερού ως φυσικού αγαθού. 2) Οικοµουσεία, όπως: Το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη ηµητσάνα, που έχει ως στόχο να προβάλει τη σηµασία του νερού για τη ζωή και το περιβάλλον τόσο ως φυσικού στοιχείου, όσο και ως ήπιας µορφής ενέργεια. Το περιεχόµενο του µουσείου είναι ιστορικό (τα εργαστήρια των µπαρουτόµυλων συνδέονται ιστορικά µε την επανάσταση του '21), τεχνολογικό (η υδροκίνηση και η τεχνική παράδοση της περιοχής) και οικολογικό, στο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιβάλλον της. Το Υπαίθριο Μουσείο Νερού στην Έδεσσα, στην περιοχή καταρράκτες το οποίο σύµφωνα µε το πρόγραµµα που έχει εκπονηθεί από το ΑΠΘ και την 4 η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων κινείται σε δύο βασικούς άξονες: ο ένας περιλαµβάνει την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη των υδροκίνητων εγκαταστάσεων, µε την οργάνωσή τους σε εκθεσιακούς χώρους και ο άλλος επανασχεδιάζει και χρησιµοποιεί αυτό το πολιτισµικό τοπίο, υιοθετώντας νέες χρήσεις στα βιοµηχανικά κελύφη, όπως Γραφείο Ενηµέρωσης, ενυδρείο, αναψυκτήριο, εστιατόριο υπαίθριο κινηµατογράφο. Συγχρόνως η ευρύτερη περιοχή αναπλάθεται µέσα από την αρχιτεκτονική τοπίου σ ένα ιδιαιτέρου κάλλους φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον. Το Υπαίθριο Μουσείο Παλαιάς Λατοµικής Τέχνης, στη θέση Αλούλα, πρωτοβουλία της εταιρείας «Λατοµεία Μαρµάρου ιονύσου Πεντέλης» εισάγει ένα νέο πεδίο προβληµατισµού ως προς την ερµηνεία βιοµηχανικών τοπίων. Το λατοµείο λειτουργούσε από το δεύτερο µισό του 19 ου αιώνα προµηθεύοντας το κατάλευκο πεντελικό µάρµαρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ανάπλαση που επιχειρήθηκε από µια γλύπτρια τοπίου και µια αρχιτέκτονα αποσκοπεί στην διαµόρφωση µιας πολιτιστικής διαδροµής στα «σηµάδια» που έχει αφήσει η εξόρυξη. 3) Τεχνολογικά Πάρκα, όπως: Το Πολιτιστικό Tεχνολογικό Πάρκο στο Λαύριο, το οποίο δηµιουργήθηκε από το µετασχηµατισµό του ιστορικού βιοµηχανικού συγκροτήµατος της πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου µε σκοπό να συµβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, µε επιστηµονικό φορέα το ΕΜΠ, και στην πολιτισµική και οικονοµική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής. Αποτελεί ένα πρωτοποριακό εγχείρηµα µεγάλης εµβέλειας, που στοχεύει να δώσει στην τεχνολογική πρόοδο ένα χαρακτήρα περισσότερο ανθρώπινο. 4) Θεµατικά Πάρκα, όπως: Το υπό σχεδιασµό Άλσος Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης αποτελεί άλλη µια οργανωµένη παρέµβαση ερµηνείας και διαχείρισης της ναυτικής µας πολιτιστικής κληρονοµιάς µε την χωροταξική διαµόρφωση της Φαληρικής ακτής σ ένα πολιτιστικό κέντρο µε ποικίλες δραστηριότητες, περιλαµβάνοντας Ναυτικό Μουσείο, υπαίθριους χώρους και το λιµάνι. 5) Πολιτιστικοί χώροι προσαρµοσµένης επανάχρησης, όπως: Η αµαξοστοιχία-θέατρο «Το τρένο στο Ρούφ». Πρόκειται για µια πρωτοποριακή θεατρική σκηνή, στα παροπλισµένα βαγόνια του ΟΣΕ, όπου θεατές και ηθοποιοί επιβιβάζονται στο τρένο ως ταξιδιώτες, συµµετέχοντας σ ένα φανταστικό ταξίδι µέσα από την πλοκή του έργου. Η αποκατάσταση µιας σειράς βαγονιών µε ποικίλες χρήσεις, όπως φουαγιέ, wagonbar, wagon-restaurant, µουσικό βαγόνι, καµαρίνια, θεατρική σκηνή (8 τ.µ.) επιχειρεί να αναδείξει µέσα από την επανάχρηση την ατµόσφαιρα της Belle Époque και των πολυτελών βαγονιών, όπως αυτά του θρυλικού Orient Express. Η διαχείριση της βιοµηχανικής κληρονοµιάς στην Ελλάδα προσδιορίστηκε από δύο βασικούς στόχους: την ανάδειξή της ως στοιχείου της κοινωνικής ή πολιτισµικής ταυτότητας ενός τόπου, αλλά και ως µέσου για τον εµπλουτισµό των υποδοµών των πόλεων σε χώρους

7 πολιτισµού ή αναψυχής. Θα µπορούσαµε να διακρίνουµε αντίστοιχα, δύο βασικές τάσεις: τη µουσειακή ή πολιτιστική χρήση των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, όπως π.χ. το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας (στο Μύλο Μάρκου) ή το Η.ΠΕ.ΘΕ Θεσσαλίας κι άλλες πολιτιστικές εγκαταστάσεις στη Λάρισα (στο Μύλο Παππά). Αξιοσηµείωτη είναι η περίπτωση του Μύλου Ματσόπουλου στα Τρίκαλα όπου στεγάζονται θεατρική σκηνή, αθλητικό µουσείο, κέντρο τέχνης κι άλλες εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα σ ένα τµήµα του διατηρείται in situ ο µηχανολογικός εξοπλισµός. Η πιο διαδεδοµένη, ωστόσο, τάση είναι της προσαρµοσµένης επανάχρησης που αντιµετωπίζει τα κτήρια ως κελύφη και τα βιοµηχανικά τοπία ως σκηνικά για αρχιτεκτονικούς και χρηστικούς µετασχηµατισµούς. Ενδεικτικά αναφέρονται, η κλειστή αγορά-εµπορικό κέντρο στην Καρδίτσα και το εµπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο της ΒΙΛΚΑ στη Θεσσαλονίκη. Στην Ελλάδα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει σε µεγάλο βαθµό η πιο αγοραία έκφραση της επανάχρησης, µε την αξιοποίηση µνηµείων για τη µελέτη της ιστορίας της τεχνολογίας και της βιοµηχανίας, ως κέντρων διασκέδασης ή άλλων ασύµβατων µε τη σηµασία τους χρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση αξιοποίησης να λαµβάνονται υπόψη, η ιστορική αξία του µνηµείου για την ιστορία του κλάδου και της τοπικής κοινωνίας όπου ανήκει, τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά, η αποδοχή της νέας πρότασης από την κοινωνία και οι συνέπειες (οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτισµικές) από την επέµβαση. Ο ενδεικνυόµενος τρόπος για την ελαχιστοποίηση του ρίσκου στην αξιοποίηση µιας βιοµηχανικής µονάδας/ κτιρίου µπορεί να στηριχθεί στη διενέργεια µελέτης σκοπιµότητας και βιωσιµότητας (feasibility study). H ερευνητική αυτή µέθοδος αποτελεί το πρωταρχικό στάδιο, καθοριστικό για ένα πρόγραµµα µετάπλασης και αποτελείται γενικά, από τα εξής µέρη: α) περιγραφή της εγκατάστασης/ κτιρίου και της θέσης του, β) έκθεση για την κατάσταση διατήρησής του, γ) οικονοµική κατάσταση/ βιωσιµότητα, δ) έρευνα αγοράς, στ) αρχιτεκτονική µελέτη, ζ) οργάνωση µε σχέδια της πρότασης αξιοποίησης, η) υπολογισµό του κόστους µετάπλασης. Όλα αυτά αποτελούν επιµέρους στάδια ς) ένα γενικό σχέδιο διαχείρισης (management plan) το οποίο διευθύνεται από ένα γενικό συντονιστή (site manager), πρόσωπο ή φορέα. Έργο του συντονιστή είναι να αξιολογήσει το πολιτιστικό φορτίο του εκάστοτε φορέα, την ιστορικότητά του, η οποία είναι καθοριστική για το προτεινόµενο σχέδιο διαχείρισης. Αν το κτίριο αποτελεί ιστορικό µνηµείο, τότε απαιτείται οπωσδήποτε η διατήρηση και προστασία του αυθεντικού υλικού φορέα, και στη συνέχεια η µελέτη σκοπιµότητας θα αναδείξει τις δυνατές χρήσεις του, που θα πρέπει να είναι συµβατές µε την ιστορικότητά του. Σ αυτό το πεδίο µελέτης και εφαρµογής που διαµορφώνεται, ο ρόλος του αρχιτέκτονα είναι καθοριστικός για τις επιλογές σχετικά µε την αποκατάσταση ή τον επανασχεδιασµό του µνηµειακού συνόλου. Σε σχέση µε την ήδη υπάρχουσα εµπειρία και τους κανόνες που διέπουν τις διεθνείς συµβάσεις για την προστασία της κληρονοµιάς θα µπορούσαν να γίνουν κάποιες γενικές επισηµάνσεις: Για τα µνηµεία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, είναι γενικότερα αποδεκτό ότι είναι προτιµότερο «να διατηρούνται από το να επιδιορθώνονται, να επιδιορθώνονται απο το να αποκαθίστανται, να αποκαθίστανται από το να ανακατασκευάζονται». Η αποκατάσταση ενός τεχνικού µνηµείου απαιτεί τη διατήρηση και συντήρηση του σωζόµενου µηχανολογικού εξοπλισµού, ενώ η διαµόρφωση του σε µια ενεργή εγκατάσταση για εκπαιδευτικούς σκοπούς απαιτεί την αντικατάσταση ή ανακατασκευή τµηµάτων του αυθεντικού µηχανισµού µε σύγχρονο. Σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζεται ότι είναι προτιµότερο να διασώζονται τα αυθεντικά υλικά κατάλοιπα, ακόµα και αν πρόκειται για διαφορετικές χρονολογικές και τεχνολογικές φάσεις, καθώς αυτά και µόνο συνιστούν αδιάψευστα τεκµήρια της ιστορίας του µνηµείου. Πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε διαχειριστικής δράσης είναι απαραίτητη η πλήρης φωτογραφική, σχεδιαστική καταγραφή και µελέτη της υφιστάµενης κατάστασης του κτηρίου όχι µόνο του αρχιτεκτονικού κελύφους αλλά και του τεχνικού λειτουργικού συνόλου. Με αφετηρία την τεκµηρίωση αυτή θα πρέπει να ακολουθήσει η αξιολόγηση των δεδοµένων

8 τόσο ως προς την αλλαγή χρήσης του όσο και ως προς τα στοιχεία πρέπει να διασωθούν και να προβληθούν. Ακόµα και στην προσαρµοσµένη επανάχρηση, όπου τα τεχνικά στοιχεία (εξοπλισµός, οργάνωση εσωτερικών χώρων, κ.ά.) δεν έχουν κάποιο λειτουργικό ή ερµηνευτικό ρόλο, οφείλεται να διασώζεται ό,τι κρίνεται σηµαντικό για την κατανόηση του κτηρίου από τον επισκέπτη. Η αλόγιστη διατάραξη της εσωτερικής δοµής του βιοµηχανικού µνηµείου (αποψίλωση µηχανολογικού εξοπλισµού, διαµόρφωση νέας κάτοψης, προσθήκες συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων, κ.ά.), η πλήρης απογύµνωσή του σε κέλυφος για τη στέγαση µιας νέας χρήσης είναι αποδεκτή µόνο όταν είναι αποτέλεσµα µιας ολοκληρωµένης τεκµηρίωσης και αξιολόγησης του µνηµείου. Κατά τη διαδικασία αποκατάστασης απαιτείται σύνεση στη χρήση νέων υλικών σε σχέση µε τα αυθεντικά και τη µεταξύ τους αναλογία. Τα νέα υλικά θα πρέπει να διαφοροποιούνται, ώστε να διακρίνονται και να αναγνωρίζονται από τον επισκέπτη αφενός οι αυθεντικοί υλικοί φορείς του µνηµείου, κι αφετέρου η σύγχρονη µεθοδολογία αποκατάστασής του. Ωστόσο, το ενδιαφέρον του βιοµηχανικού τουρισµού δεν αφορά µόνο στα βιοµηχανικά κελύφη που έχουν διαµορφωθεί ως επισκέψιµοι πολιτιστικοί πόροι, αλλά και σε µια σειρά από πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που έχουν αναλάβει οι ίδιες οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις ή οι βιοµηχανικές µονάδες, που συνδέονται µε την προβολή των προϊόντων τους και την ενίσχυση της εταιρικής τους εικόνας. Τα τελευταία χρόνια η αναδιάρθρωση της οικονοµίας και της βιοµηχανίας έχει περιορίσει τον αριθµό των εταιριών που διατηρούν την οικογενειακή ιδιοκτησία ή την ταυτότητα των προϊόντων τους. Έτσι η προβολή της ιστορικής τους πορείας συνιστά στοιχείο διάκρισης και υπεροχής αναδεικνύοντας συγχρόνως κοινωνική και πολιτισµική ευαισθησία. Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε τις δραστηριότητες ορισµένων βιοµηχανιών όπως, η ελαιουργία ΕΛΑΪΣ, οι σοκολατοποιίες Παυλίδης και Παπαδοπούλου, οι οινοποιίες Μπουτάρη και Αχάϊα Κλάους, οι οποίες έχουν ήδη διαµορφώσει ειδικούς εκθεσιακούς χώρους µε περιοδικές ή µόνιµες εκθέσεις, ιστορικά αρχεία, και πολιτιστικές εκδηλώσεις συµβάλλοντας κατά ένα τρόπο στην καλλιέργεια του βιοµηχανικού τουρισµού. Θα τονίσω εδώ µια ξεχωριστή δραστηριότητα της σοκολατοποιίας Παυλίδης, η οποία διοργανώνει µε ιδιαίτερη επιτυχία, το φεστιβάλ σοκολάτας, ανοίγοντας τις πόρτες του εργοστασίου της στο κοινό, µικρούς και µεγάλους για να γνωρίσουν τους «θησαυρούς» της ιστορίας και των προϊόντων της. Προς την ίδια κατεύθυνση, το κίνηµα της οικολογίας και οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού ενεργοποίησαν ιδιωτικούς φορείς στην ανάληψη καινοτόµων δράσεων για την προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών τεχνικών και προϊόντων. Τοπικές ενώσεις οινοπαραγωγών ή ελαιοπαραγωγών µε πρωτοβουλίες όπως εκδόσεις, επισκέψεις-ξεναγήσεις σε οινοποιεία ή ελαιοτριβεία, συµµετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, αναδεικνύουν µαζί µε τα προϊόντα τους την τοπική παραδοσιακή κουλτούρα του κρασιού (ποικιλίες, τεχνικές οινοποίησης, κ.ά.) ή του λαδιού. Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις «ρόµοι του Κρασιού της Μακεδονίας», «Πολιτιστικές διαδροµές στους αµπελώνες της Αττικής», και άλλα πολλά, συνιστούν πρωτοποριακά τουριστικά προγράµµατα που συµβάλλοντας στην ενθάρρυνση συνεργασιών ανάµεσα σε οµοειδείς επιχειρήσεις, µε απώτερο στόχο: α) την προβολή προϊόντων µε ονοµασία προέλευσης, και β) την ενθάρρυνση ειδικών µορφών τουρισµού (βιοµηχανικού τουρισµού, αγροτουρισµού). Αξιοσηµείωτη είναι και η προσπάθεια του Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Καλαµάτας για την προβολή του τοπικού ελαιόλαδου και τη σύσφιξη των σχέσεων µε άλλους ελαιοπαραγωγούς, µέσα από ένα δίµηνο ταξίδι -διαδροµή µε δίκυκλα- στον πολιτισµό της ελιάς όλων των µεσογειακών χωρών. Η ανάδειξη της βιοµηχανικής κουλτούρας ως συνισταµένης πολιτισµού και παράγοντα προσέλκυσης επισκεπτών ή ενίσχυσης της εταιρικής εικόνας έχει ωθήσει επιχειρήσεις και βιοµηχανίες στην ανάληψη ποικίλων και πρωτότυπων δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Ενδεικτικά και επιλεκτικά όπως έγινε και µε τα παραπάνω παραδείγµατα αναφέρεται η περίπτωση του εργοστασίου Interklima Α.Ε., στο Βαθύ Αυλίδος στη Βοιωτία. Ο αρχιτέκτων του

9 εργοστασίου Bernard Vichet ενσωµάτωσε στην αρχιτεκτονική του κτιρίου τη µυθοπλασία του τόπου µε την παράδοση και το µύθο του Οιδίποδα, όπως παραδίδεται από τις τραγωδίες του Σοφοκλή Οιδίπους Τύραννος, Οιδίπους επί Κολωνώ. Τα πολιτισµικά σύµβολα που χρησιµοποίησε για την αναπαράσταση του µύθου είναι ο κύκλος (όπως το κοίλον του αρχαίου θεάτρου), το µάτι (όπως ο τυφλός Οιδίποδας), η πέργκολα (αναφορά στους αµπελώνες της Αυλίδας) και το δικτύωµα (ως παιχνίδι του φωτός της γνώσης, µε το σκοτάδι της άγνοιας) αποδίδοντας αρχιτεκτονικά µε µοναδικό τρόπο ένα συνολο από ιδέες και σύµβολα. Η αναπαράσταση του µύθου συµπληρώνεται µε τη ζωγραφική απεικόνιση του στο εσωτερικό του χώρου παραγωγής. Η συµβολική και χωρική πραγµάτωση του µύθου του Οιδίποδα στο εργοστάσιο της Interklima Α.Ε. είναι ένα πρωτοποριακό έργο που αγκαλιάζει το πνεύµα του τόπου. Η κριτική αποτίµηση όλων των εφαρµογών που προαναφέρθηκαν αναδεικνύει µια κοινή συνισταµένη σ ότι αφορά τη διαχείριση της κληρονοµιάς και το ρόλο του αρχιτέκτονα στην τουριστική ανάπτυξη. Οποιοδήποτε πρόγραµµα προστασίας, αξιοποίησης ή προβολής της θα πρέπει να παρέχει πρωτίστως ένα πλαίσιο µε τις στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν, µέσα από κριτήρια που θα λαµβάνουν υπόψη: την ιστορική σηµασία και τη µοναδικότητα της κληρονοµιάς αυτής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο (είτε είναι µνηµείο, τεχνική ή παραγωγική διαδικασία), την εκπαιδευτική της αξία, την αξιολόγηση των ειδικών της χαρακτηριστικών (αρχιτεκτονικών, τεχνολογικών, κοινωνικών, πολιτισµικών) αλλά και των αλλαγών που η νέα διαχειριστική πρόταση θα επιφέρει στην τοπική κοινωνία. Ο επανασχεδιασµός και η ανασυγκρότηση ενός βιοµηχανικού κτηρίου θα πρέπει να γίνεται µε βασικό γνώµονα το σεβασµό στις αξίες που εµπεριέχει. Άλλωστε κάθε νεότερη επέµβαση σ ένα οποιοδήποτε µνηµείο συνδιαλέγεται, αξιολογείται ή αυτοακυρώνεται ως προς τις σχέσεις που διαµορφώνει. «Οι νόµοι της τέχνης», γράφει ο Οδυσσέας Ελύτης «είναι οι νόµοι της ζωής Στην αντίληψη του καλλιτέχνη, ο αγώνας για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι αγώνας για την ορθή έκφραση και τίποτα άλλο. Σε τέτοιο σηµείο, που θα έλεγα ότι και οι πλέον αντίθετες τοποθετήσεις απέναντι στο ίδιο πρόβληµα εξισώνονται, αν η εν τέχνη δικαίωσή τους είναι του αυτού υψηλού βαθµού».

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Γ. Π. Λάββας, Πολιτιστική Κληρονοµιά. Βασικές έννοιες, Ιδεολογία, ιεθνείς Συµβάσεις, Μεθοδολογία, Αθήνα Μ. Καραβασίλη - Μ. Μικελάκης, Η ιαχείριση της Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς στην Ελλάδα», περιοδικό Corpus, 26, Αθήνα 2001, σ Μ. Καραβασίλη - Μ. Μικελάκης, Βιοµηχανικός τουρισµός: Ανάδειξη της βιοµηχανικής κληρονοµιάς της Στερεάς Ελλάδας µέσα από ένα πλέγµα πολιτιστικών διαδροµών ειδικού ενδιαφέροντος», περιοδικό Τεχνολογία, ΠΤΙ ΕΤΒΑ, 9, Αθήνα 1999, σ Σύγχρονα Βιοµηχανικά Κτίρια στην Ελλάδα/Contemporary Industrial Buildings in Greece, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, Μ. Μικελάκης, Συµβολικές και Χωρικές Πραγµατώσεις του Μύθου του Οιδίποδα στο εργοστάσιο της Interklima A.E. περιοδικό Έρεισµα, 14/15, 1998/99, σ J. Hume, Industrial Architecture and Structures: Their retention and adaptive reuse, The Industrial Heritage: What Policies? Council of Europe, Architectural Heritage Reports and Studies, Νο 6, Strasbourg 1987, p A. Desvallees, A sector reborn: Technical Museums, The Industrial Heritage: What Policies? Council of Europe, Architectural Heritage Reports and Studies, Νο 6, Strasbourg 1987, p

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής Υπαίθρια μουσεία, Οικομουσεία, Στόχος τους open air, site museums η διάσωση - διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων. Η ανάγκη τεκµηρίωσης και διαφύλαξης της σύγχρονης λαογραφικής και εθνογραφικής

Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων. Η ανάγκη τεκµηρίωσης και διαφύλαξης της σύγχρονης λαογραφικής και εθνογραφικής Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων ρ. Αναστασία Π. Βαλαβανίδου αρχιτέκτων µηχ.-µουσειολόγος Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας, ΥΠΠΟΤ Ελένη Χρ. Οικονοµοπούλου αρχιτέκτων µηχ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενότητα: «Πολιτισμός» «Επιχειρησιακό σχέδιο πολιτισμού 2015-2030» Όραμα: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικός τουρισμός

Πολιτιστικός τουρισμός Πολιτιστικός τουρισμός Το πρότυπο του μαζικού τουρισμού Η παραδοσιακή αγορά διακοπών, που περιλαμβάνει και το μεγαλύτερο τμήμα τουριστών, οι οποίοι αναζητούν στο ταξίδι τους κυρίως την ξεκούραση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ.

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. 1 1 1 1 1 1. ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ Πηγάδια, στοές, γαύριες, μηχανοστάσια Βοηθητικά οικήματα, κατοικίες εργατών 4 2 2. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Μεταλλουργία. Παραγωγή, προώθηση, αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Διαπιστώσεις Ο μισός πληθυσμός της γης στεγάζεται ήδη σε πόλεις καταναλώνοντας περίπου τα ¾ των πόρων του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους»

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» «Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» Γιώργος Ν. Δερμάτης, Δρ. Ιστορίας-Κώστας Γ. Μάνθος, MSc Αρχιτέκτων Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής Λαύρειο, 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey).

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 Διαπιστώσεις στην αγορά του κοσμήματος Η διεθνής τάση Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων brands με πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ.

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό γραφείο με εξειδίκευση σ τ ι ς μ ο ν ά δ ε ς α γ ρ ο τ ο υ ρ ι σ μ ο υ 16.10.13 Η ατομική επιχείρηση, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα Γρηγόριος Θ. Τσιούμαρης Δήμαρχος Πτολεμαΐδας Κοζάνη, 04/09/2009 Το Γενικό Όραμα του Δήμου Πτολεμαΐδας Ο Δήμος Πτολεμαΐδας, δυναμικό ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Επενδυτικά Κεφάλαια: ΠαναγιώτηςΚυριάκου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Τοπικά Επενδυτικά Κεφάλαια: ΠαναγιώτηςΚυριάκου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Τοπικά Επενδυτικά Κεφάλαια: Το παράδειγμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΠαναγιώτηςΚυριάκου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ερµούπολη, 12 Μαρτίου 2011 Ενέργειες της ΠΒΑ Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρείου και Μουσείο Μεταλλείας- Μεταλλουργίας Λαυρείου

Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρείου και Μουσείο Μεταλλείας- Μεταλλουργίας Λαυρείου Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρείου και Μουσείο Μεταλλείας- Μεταλλουργίας Λαυρείου Γιώργος Ν. Δερμάτης, Δρ. Ιστορίας, μέλος της Επιστ. Επιτρ. του ΜΜΜΛ (ΕΜΠ και ΥΠΠΟΤ), Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΛΙΝΑΣ ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΛΙΝΑΣ ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΛΙΝΑΣ ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος)

228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος) 228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος) Σκοπός Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης προσανατολίζεται στην αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

Τι είναι το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Τι είναι το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Vagonetto είναι ένα θεματικό πάρκο, μοναδικό στον ελληνικό χώρο, που δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει βήμα βήμα τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου 1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑΡΑΣ Οικονοµολόγος ΕΤΑΠ Συντονιστής Επιστηµονικής Οµάδας Τουρισµού Ενδεικτικά κρίσιµα ζητήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Οι ακτές του Θερμαϊκού ως παραγωγικός χώρος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Οι ακτές του Θερμαϊκού ως παραγωγικός χώρος ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Οι ακτές του Θερμαϊκού ως παραγωγικός χώρος Όλγα Τραγανού-Δεληγιάννη Αρχιτέκτων ΥΠ.ΠΟ./ΕΝΜΚΜ, Μέλος TICCIH Αθηνά Καλλαρά Σχολική Σύμβουλος Α βάθμιας Εκπαίδευσης ΧΑΡΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, Η διαφορετικότητα των φυσικών και ανθρώπινων συνθηκών ορίζει τα τοπία των περιοχών μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΡΧΑΙΑΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 31 Αυγούστου 2014

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΡΧΑΙΑΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 31 Αυγούστου 2014 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα επώνυμο τουριστικό προϊόν, το οποίο διαμορφώνεται με βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο. Ως εκ τούτου: Διαθέτει ένα κεντρικό θέμα /συνεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Σοφία Αυγερινού - Κολώνια, καθηγήτρια ΕΜΠ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το αστικό πράσινο και τα μνημεία του Πειραιά Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου

Το αστικό πράσινο και τα μνημεία του Πειραιά Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου Το αστικό πράσινο και τα μνημεία του Πειραιά Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου Νίκος Μπελαβίλας Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ Ιανουάριος 2013 1. Πειραιάς Ελεύθεροι χώροι και πράσινο Σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων. Τόποι/ταυτότητες/ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων. Τόποι/ταυτότητες/ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού ΠΜΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τόποι/ταυτότητες/ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού Εορτασμός Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Κρίσεις: συνέχειες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGO Δήμος Εορδαίας

ENERGO Δήμος Εορδαίας Πρόταση Jessica Θεσσαλονίκη, 4/4/2011 ENERGO Δήμος Εορδαίας Κωνσταντίνος Νίκου Ειδικός Σύμβουλος Δημ. Εορδαίας Διευθυντής ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολ/δας Α.Ε. Εισήγηση Δήμος Εορδαίας Εδώ και πάνω από 50 χρόνια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση της μορφής του εγχειρήματος του 'Μουσείου', ως προνομιακού πεδίου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

designlab@thessaloniki

designlab@thessaloniki designlab@thessaloniki Το concept Μετά τις δυο πρώτες διοργανώσεις του (2009 και 2010), καθώς και την απολύτως επιτυχημένη, θεματική εμφάνισή του στην 42η xenia, το Design Lab, το σύγχρονο show για το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ... 23 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η έννοια του τοπίου I. Η προέλευση και η ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμός. Μια πρόσκληση πρόκληση!

Πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμός. Μια πρόσκληση πρόκληση! Πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμός Μια πρόσκληση πρόκληση! Βασικές αρχές: Τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, όλα τα αρχαία ερείπια ως φορείς πανανθρώπινης μνήμης συνιστούν απόλυτη αξία a value per

Διαβάστε περισσότερα

Ετυμολογικά είναι «αρχή και τεκτονική».

Ετυμολογικά είναι «αρχή και τεκτονική». Αρχιτεκτονική ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : Κωνσταντίνος Κυπρής ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ετυμολογικά είναι «αρχή και τεκτονική». Είναι η τέχνη και επιστήμη που αντικείμενό της είναι ο σχεδιασμός κτηρίων, κατασκευών και περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom»

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» «Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» Συνέντευξη του Προέδρου ΕΙΕ Δρ. Βασίλη Γρηγορίου στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Fortune (23.10.2014) http://www.fortunegreece.com/article/elkistiki-ellada-gia-ena-technologiko-boom/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 26 03 205 ιάρκεια πρόσκλησης: συνεχής από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έως και την 22/ 07/ 205. Αξιολογούνται σταδιακά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικός - βιομηχανική αρχαιολόγος. Απρίλιος 2013

Ιστορικός - βιομηχανική αρχαιολόγος. Απρίλιος 2013 Μαρία Μαυροειδή Ιστορικός - βιομηχανική αρχαιολόγος Απρίλιος 2013 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόγραμμα «Ακαδημία Πλάτωνος» Υπουργείο Πολιτισμού Ομάδα Βιομηχανικής Αρχαιολογίας (δεκ. 1980)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία και Ανάπτυξη...

Συνεργασία και Ανάπτυξη... Οκτώβριος 2014 Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του Αναπτυξιακού Σχεδίου Κρασοχωριών που δημιουργήθηκε με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση του κοινού και των συμβαλλόμενων φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς Η µεταλλευτική δραστηριότητα του Βωξίτη στην Ανατολική Στερεά. Ιστορική διαδροµή Βιωσιµότητα και προοπτικές Κ. Αργύρης- Ζ. Γεωργιάννης- Θ. Μαργωµένος- Ν. Σακελλάρης- Χ. Σιαφάκας-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Νάουσα 13-15. Μαΐου 2005. Μαρία Ρεπούση Επ. Καθηγήτρια Ιστορίας & Διδακτικής της Ιστορίας Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Νάουσα 13-15. Μαΐου 2005. Μαρία Ρεπούση Επ. Καθηγήτρια Ιστορίας & Διδακτικής της Ιστορίας Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Νάουσα 13-15 Μαΐου 2005 Μαρία Ρεπούση Επ. Καθηγήτρια Ιστορίας & Διδακτικής της Ιστορίας Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ Η αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς στην ιστορική εκπαίδευση Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι Δ.Π.Μ.Σ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO V ΔΟΧΕΙΟ ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Διδάσκοντες: Δραμυτινός Π., Σκουρμπούτης Ε., Φωτιάδης Σ., Παπακωστόπουλος Β.

STUDIO V ΔΟΧΕΙΟ ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Διδάσκοντες: Δραμυτινός Π., Σκουρμπούτης Ε., Φωτιάδης Σ., Παπακωστόπουλος Β. STUDIO V ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η / 2011-12 ΔΟΧΕΙΟ ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Διδάσκοντες: Δραμυτινός Π., Σκουρμπούτης Ε., Φωτιάδης Σ., Παπακωστόπουλος Β. ΘΕΜΑ Δοχείο δωρεών για Μουσείο Μπενάκη ΠΛΑΙΣΙΟ Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Συμβολή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στον πολιτιστικό τουρισμό Η πολιτιστική διαδρομή, ως επώνυμο τουριστικό προϊόν Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ Στόχος των προτεινόμενων παρακάτω διαδικασιών και γενικών κριτηρίων είναι να υπάρχει, ένα «σύστημα αναφοράς» για τις κρίσεις ερευνητών και ΕΛΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα