Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία της φύσης. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία της φύσης. Ευρωπαϊκή Επιτροπή"

Transcript

1 Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία της φύσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2

3 Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία της φύσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος

4 Αντίτυπα αυτής της έκδοσης διατίθενται δωρεάν µέχρις εξαντλήσεώς της στην παρακάτω διεύθυνση: Centre d'information(bu-9 0/11)(Κέντρο Πληροφόρησης) Direction générale de l'environnement (Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος) Commission européenne (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) B-1049 Bruxelles Φαξ (32-2) Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Internet µέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu.int). Βιβλιογραφικό δελτίο υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002 ISBN Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2002 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε αναφορά της πηγής. Printed in Belgium ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜEΝΟ ΧΑΡΤI

5 3 Πρόλογος Η βαρύτητα των ενεργειών που αποσκοπούν στην προστασία της φυσικής κληρονοµιάς µας αυξήθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα τελευταία 30 χρόνια. Το 1973 τέθηκε σε ισχύ το πρώτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον. Τον Απρίλιο του 1979 η οδηγία για τα πτηνά ήταν το πρώτο νοµοθέτηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπούσε στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος τόσο για εµάς όσο και για τις επερχόµενες γενεές. Το 1951 τα έξι ιδρυτικά έθνη που υπέγραψαν τη συνθήκη των Παρισίων και δηµιούργησαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα επικέντρωναν το ενδιαφέρον τους µάλλον στην ανάπτυξη των αντίστοιχων βιοµηχανικών κλάδων παρά στην αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Από το 1970 όµως, η προσοχή σε διεθνές επίπεδο άρχισε να εστιάζεται στις ολοένα µεγαλύτερες ζηµίες που προκαλούσε ο τρόπος ζωής µας στη φύση και τους πόρους της. Έκτοτε, η πρόνοια για τα ζώα, τα πτηνά, τα φυτά και τα τοπία που απαντούν στα εδάφη µας κατέστη συστατικό στοιχείο της χαρασσόµενης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αποφάσεις που αφορούν καθοριστικά ζητήµατα όπως οι µεταφορές, η ενέργεια και η γεωργία δεν λαµβάνονται πλέον δίχως να συνυπολογίζονται οι επιπτώσεις τους στην άγρια ζωή και το περιβάλλον. Πολλοί από τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευαισθητοποιήθηκαν σε ό,τι αφορά τις απειλές που αντιµετωπίζει το περιβάλλον και ύψωσαν τη φωνή τους ζητώντας την ανάληψη δράσεων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα 15 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτουν µια περιοχή που εκτείνεται από τον Αρκτικό Κύκλο στον Βορρά έως τα θερµά ύδατα της Μεσογείου στον Νότο. Από τις ανεµοδαρµένες ακτές του Ατλαντικού και ώς τις κορυφές των Άλπεων, η Ένωση καλύπτει ευρύ φάσµα φυσικών ενδιαιτηµάτων που χαρακτηρίζονται από εντυπωσιακή ποικιλία πανίδας και χλωρίδας. Παντού όµως η ως άνω «βιοποικιλότητα» αντιµετωπίζει κινδύνους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε νέα και

6 4 ισχυρότερα εργαλεία τόσο νοµικά όσο και χρηµατοοικονοµικά για τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Ορισµένοι θεωρούν ότι η προστασία της φύσης συνεπάγεται υποβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης, αναστολή της οικονοµικής ανάπτυξης και περιορισµό των ατοµικών ελευθεριών όσον αφορά την απόλαυση της φύσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιθέτως θεωρεί, βασιζόµενη στο γεγονός ότι οι άνθρωποι αποτελούν µέρος της φύσης, ότι τα δύο αυτά στοιχεία αποδίδουν καλύτερα συνεργαζόµενα. Θεωρούµε ότι η πρόνοια για το περιβάλλον είναι δυνατόν να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων, καθώς και να τονώσει οικονοµικούς τοµείς όπως ο δασικός τοµέας και ο τουρισµός. Η προστασία της άγριας ζωής είναι δυνατόν να συνυπάρξει µε τα κοινωνικά και οικονοµικά συµφέροντα, αλλά προκειµένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υλοποιήσουµε τη λεγόµενη «αειφόρο ανάπτυξη»,δηλαδή να αναζητήσουµε µεθόδους βελτίωσης της ποιότητας διαβίωσης δίχως να επιβαρύνουµε το περιβάλλον, τις µελλοντικές γενεές και τους λαούς τόσο των ευκατάστατων όσο και των αναπτυσσόµενων χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι η υποστήριξη και η συµµετοχή των ανθρώπων σε τοπικό επίπεδο, στη «βάση», είναι καθοριστικής σηµασίας προκειµένου να διασωθούν τα φυσικά ενδιαιτήµατα και η άγρια ζωή. Αλλά η Ένωση δύναται επίσης να διαδραµατίσει εν προκειµένω καθοριστικό ρόλο. Κατά πρώτον, η πανευρωπαϊκή νοµοθεσία παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο εντός του οποίου εγγράφονται οι δραστηριότητες των εθνικών και των τοπικών αρχών, των µη κυβερνητικών οργανώσεων και των ατόµων που ασχολούνται µε τη διατήρηση της φύσης. Κατά δεύτερον, τα προγράµµατα χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρουν ζωτική υποστήριξη προς τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας. Στο παρόν φυλλάδιο συνοψίζεται η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την προστασία της φύσης.

7 5 Η προστασία της φύσης Τα ζητήµατα Είδη και ενδιαιτήµατα Τα 15 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της υτικής Ευρώπης, µε επιφάνεια που υπερβαίνει τα 3 εκατ. km 2 και πληθυσµό 370 εκατ. Η πλούσια φυσική κληρονοµιά µας περιλαµβάνει τεράστια ποικιλία µορφών ζωής καθώς και τοπία αξιοθαύµαστου και ξεχωριστού φυσικού κάλλους. Περιλαµβάνει επίσης πολλές χιλιάδες τύπους ενδιαιτηµάτων, όπου φιλοξενούνται 150 είδη θηλαστικών, 520 είδη πτηνών, 180 είδη ερπετών και αµφίβιων, 150 είδη ιχθύων, φυτικά είδη και τουλάχιστον είδη ασπόνδυλων ( 1 ). Εντούτοις, και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν µε τις πολιτικές τους σχετικά µε τη διαφύλαξη της φύσης τα κράτη µέλη, πολλά από τα είδη συρρικνώνονται ταχέως. Σήµερα τα µισά των ειδών των θηλαστικών και το ένα τρίτο των ειδών των ερπετών, πτηνών και ιχθύων βρίσκονται σε κίνδυνο. Η ρύπανση και η αλιεία απειλούν σοβαρά θαλάσσια είδη όπως η φώκια-µοναχός και οι θαλάσσιες χελώνες. Πουλιά όπως η λεπτοµύτα έχουν καταστεί τόσο σπάνια που κινδυνεύουν να εκλείψουν, ενώ έχουν µειωθεί θεαµατικά και οι αριθµοί κοινών ειδών όπως ο κορυδαλλός και η ποταµίδα. Υπάρχουν φυτικά είδη που κινδυνεύουν 27 εκ των οποίων κινδυνεύουν µάλιστα να εκλείψουν. ( 1 ) Τα αριθµητικά στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), Κοπεγχάγη, 1995.

8 6 Η οδηγία για τους οικοτόπους του 1992 προσδιόρισε τα είδη που αντιµετωπίζουν κίνδυνο και τα ενδιαιτήµατα που χρήζουν προστασίας στο έδαφος των κρατών µελών: Εµβαδόν ως Βιογεωγραφικές ποσοστό ζώνες επί % της ΕΕ Ενδιαιτήµατα Είδη Μεσογειακή ζώνη 27,2 % Ατλαντική ζώνη 24 % Ηπειρωτική ζώνη 20,3 % Αρκτική ζώνη 20,2 % Αλπική ζώνη 8 % Μακαρονησία 0,3 % Πηγή: Ευρωπαϊκό Θεµατικό Κέντρο ιατήρηση της φύσης, όπως ενηµερώθηκε τον εκέµβριο του 1999.

9 7 Πολλά από τα ως άνω είδη αντιµετωπίζουν κινδύνους λόγω της απώλειας των φυσικών ενδιαιτηµάτων τους. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η γεωργία, η βιοµηχανία και ο τουρισµός απορρόφησαν τεράστιες εκτάσεις γης, αποµακρύνοντας τις αυτόχθονες µορφές άγριας ζωής ή περιορίζοντάς τες σε ελάχιστα ή ακατάλληλα εδάφη. Τα ποτάµια οικοσυστήµατα και οι ποταµόκολποι όπου ευδοκιµούν πολλές ποικιλίες της χλωρίδας και της πανίδας υπέστησαν σοβαρότατες ζηµίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα εξαφανίζονται σταδιακά και άλλα σηµαντικά ενδιαιτήµατα. Οι ρεικόφυτες στέπες και έλη µειώθηκαν κατά 60 έως 90 %, ενώ κατά τον τελευταίο αιώνα το 75 % των αµµοθινών στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία εξαφανίστηκαν. Επί αιώνες οι παραδοσιακές αγροτικές πρακτικές εξασφάλιζαν ένα ισορροπηµένο περιβάλλον για την άγρια ζωή. Πουλιά όπως η κοκκινοκαλιακούδα, για παράδειγµα, εξαρτώνται από λειµώνες και η κοπή και η ξήρανση του σανού συνέβαλαν στην εξάπλωση πληθυσµών τοπικών ποωδών φυτών. Οι µέθοδοι αυτές όµως δυστυχώς αντικαταστάθηκαν από εντατικές µεθόδους που αποµακρύνουν ή καταστρέφουν πτηνά, ζώα και άγρια φυτά. Η ρύπανση Η ρύπανση και τα ατυχήµατα συµβάλλουν επίσης στην υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος. Τον εκέµβριο του 1999, το πετρελαιοφόρο Erika βυθίστηκε σε απόσταση 60 km από τις γαλλικές ακτές. Το πετρέλαιο που χύθηκε από το ναυαγισµένο πλοίο ρύπανε περίπου 400 km της ακτής στη Βρετάνη και έβλαψε ή κατέστρεψε περίπου µισό εκατοµµύριο θαλάσσια πτηνά. Στις χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης που επί του παρόντος αναµένουν την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κληρονοµιά απρόσεκτης βιοµηχανικής ανάπτυξης εγκυµονεί σήµερα µεγαλύτερους κινδύνους για τη φύση. Στη Ρουµανία, η διαρροή υδροκυανίου

10 8 από αυστραλιανής ιδιοκτησίας ορυχεία τον Ιανουάριο του 2000 είχε ως αποτέλεσµα να δηλητηριαστούν εκατοντάδες χιλιόµετρα ποταµού, καταστρέφοντας οικοσυστήµατα και σκοτώνοντας τόνους ψαριών. Κάθε χρόνο, οι Ευρωπαίοι πετούν εκατοντάδες εκατοµµύρια τόνους απόβλητα, ορισµένα µάλιστα εκ των οποίων είναι επικίνδυνα. Τα απόβλητα καταλαµβάνουν χώρο και ελευθερώνουν ρύπους που είναι επιβλαβείς για το έδαφος, το νερό και την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα. Παράλληλα υπάρχει κίνδυνος η ζήτηση φυσικών πόρων όπως το νερό και η ξυλεία να υπερβεί την προσφορά. Η ανεξέλεγκτη υλοτοµία καταστρέφει δάση και η αύξηση της ζήτησης για νερό σε συνδυασµό µε τη διάβρωση των εδαφών οδηγεί στην απερήµωση ορισµένων εκτάσεων στον Νότο. Οι υπέρµετρες αλιευτικές δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσµα να αποδεκατίζονται τα ιχθυακά αποθέµατα κατά µήκος των ακτών. Όλες οι δραστηριότητες αυτές απειλούν τα άγρια είδη και τα ενδιαιτήµατά τους. Η αλλαγή του κλίµατος Μια άλλη απειλή για την αυτόχθονα πανίδα και χλωρίδα στην Ευρώπη προέρχεται από την αλλαγή του κλίµατος. Από τα διαθέσιµα στοιχεία καθίσταται ολοένα σαφέστερο ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες οδηγούν στην παραγωγή αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του ατµοσφαιρικού θερµοκηπίου µε αποτέλεσµα να αυξάνουν οι θερµοκρασίες στην επιφάνεια της γης. Έως το 2100, οι µέσες θερµοκρασίες στην Ευρώπη αναµένεται να αυξηθούν κατά 1 έως 6 o C. Εάν δεν τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση, ο ρυθµός της κλιµατικής αλλαγής θα είναι τόσο γρήγορος που τα φυτικά και ζωικά είδη στις επιµέρους κλιµατικές ζώνες δεν θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να προσαρµοστούν ή να µεταναστεύσουν. Οι συνέπειες για την άγρια ζωή ενδέχεται να είναι καταστροφικές. Οργανισµοί γενετικώς τροποποιηµένοι Η ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον ενδέχεται να έχει άγνωστες ακόµα επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα.

11 9 Το επιµερισµένο ενδιαφέρον εδοµένου ότι η φυσική κληρονοµιά µας αντιµετωπίζει απειλές από τόσο πολλές πλευρές, είναι προς το συµφέρον µας να σταµατήσουµε τις καταστροφές. Επιθυµούµε οι επερχόµενες γενεές να είναι σε θέση να απολαύσουν τη φυσική οµορφιά που µας περιβάλλει. Επιπλέον, η ζωή πολλών ανθρώπων εµπλουτίζεται χάρη στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες που εξαρτώνται από το φυσικό περιβάλλον είτε πρόκειται για παρατήρηση πτηνών, είτε πρόκειται για ψάρεµα, είτε πρόκειται για ορειβασία, καταδύσεις ή απλά έναν περίπατο µε το σκύλο. Το καθαρό νερό και ο αέρας είναι καθοριστικής σηµασίας για την υψηλή ποιότητα ζωής, και η ρύπανση αυτών των βασικών αγαθών θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. ιακυβεύονται επίσης σοβαροί οικονοµικοί παράγοντες όσον αφορά τη διατήρηση καθοριστικής σηµασίας φυσικών πόρων. Η ορθή δασική διαχείριση εξασφαλίζει τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, παράλληλα όµως αποτελεί µακροπρόθεσµα οικονοµικό προσόν. Η καλή ποιότητα του εδάφους δεν είναι µόνο το απαραίτητο υπόβαθρο για τη φυσική ανάπτυξη φυτών, αλλά και για τις επιτυχείς αγροτικές δραστηριότητες. Οι παράκτιες ζώνες φιλοξενούν περίπου το ένα τρίτο του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παράλληλα µερικά από τα πλέον πλούσια και εύθραυστα οικολογικά ενδιαιτήµατα. Η απώλεια των ενδιαιτηµάτων αυτών µέσω της υπέρµετρης ανάπτυξης επηρεάζει επίσης την ευηµερία των τοπικών κοινοτήτων. Και το κυριότερο, η προστασία της φύσης όχι µόνο δεν περιορίζει την ελευθερία των ανθρώπων αλλά µπορεί να προσφέρει και νέες ευκαιρίες για τουρισµό. Ο τουρισµός είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους κλάδους παγκοσµίως. Αποδίδει περίπου το 6 % του ΑΕγχΠ στην Ευρώπη και απασχολεί σηµαντικό ποσοστό των εργαζοµένων. Κατά το παρελθόν «ο µαζικός τουρισµός» προκάλεσε περιβαλλοντικές καταστροφές ιδιαίτερα στις παράκτιες και ορεινές περιοχές. Αλλά όσο περισσότεροι άνθρωποι απολαµβάνουν υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης, σε συνδυασµό µε τον περιορισµό των ωρών εργασίας και τον

12 10 Ο χάρτης του αειφόρου τουρισµού ( 2 ) α) σέβεται τα όρια της φέρουσας ικανότητας του περιβάλλοντος β) συµβάλλει στη διατήρηση και τη βελτίωση της κληρονοµιάς γ) διατηρεί τους φυσικούς πόρους δ) υποστηρίζει την τοπική οικονοµία ε) προάγει τη συµµετοχή των κατοίκων στ) προωθεί τον υψηλής ποιότητας τουρισµό ζ) καθιστά τις προστατευόµενες περιοχές προσβάσιµες σε όλους η) αναπτύσσει νέες µορφές απασχόλησης θ) ενθαρρύνει τη συµπεριφορά που σέβεται το περιβάλλον ι) χρησιµεύει ως µοντέλο για άλλους οικονοµικούς τοµείς και επηρεάζει τις πρακτικές τους. µεγαλύτερο χρόνο ζωής µετά τη συνταξιοδότηση, αυξάνει και η διάθεση για νέες εµπειρίες όπως ο «οικολογικός τουρισµός». Χάρη σε νέες πρωτοβουλίες επιτυγχάνεται η συµφιλίωση του τουρισµού µε το φυσικό περιβάλλον και η συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των οµάδων των ενδιαφεροµένων. Ο ευρωπαϊκός χάρτης για τον αειφόρο τουρισµό, που εκπονήθηκε από την Οµοσπονδία Europarc, δοκιµάζεται επί του παρόντος πειραµατικά σε δέκα ευρωπαϊκές περιοχές. Η διεύρυνση Η διατήρηση της φύσης θα αποτελέσει καθοριστικής σηµασίας θέµα για τα υποψήφια κράτη. Όταν οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (XKAE), η Μάλτα και η Κύπρος προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αυξηθεί κατά 58 % το κοινοτικό έδαφος (κατά 34 % χωρίς την Τουρκία, προσθέτοντας πολλά τοπία, δάση και πάρκα που δεν έχουν θιγεί. Η διεύρυνση αναµένεται να εµπλουτίσει τη βιοποικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: για παράδειγµα ο πληθυσµός του λύκου θα αυξηθεί από σε ( 2 ) Λεπτοµέρειες από τη γαλλική οµοσπονδία για τα περιφερειακά φυσικά πάρκα:

13 11 Εντούτοις, οι χώρες αυτές καλούνται να θεσπίσουν νέα πρότυπα για την προστασία της φυσικής κληρονοµιάς τους. Σε διεθνές επίπεδο Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της έχουν αναλάβει διεθνείς δεσµεύσεις για την προστασία της φύσης υπογράφοντας σειρά συµβάσεων όπως: η σύµβαση Ramsar για τη διατήρηση των υγροτόπων (1971), η σύµβαση του Ελσίνκι για τη Βαλτική Θάλασσα (1974), η σύµβαση της Βαρκελόνης για τη Μεσόγειο (1976), η σύµβαση της Βόννης για τα αποδηµητικά είδη (1979), η σύµβαση της Βέρνης για την άγρια ζωή και τους φυσικούς οικοτόπους στην Ευρώπη (1979), η σύµβαση για την προστασία των Άλπεων (1991), και, το σηµαντικότερο, η σύµβαση του Ρίο το 1992 µε την οποία θεσπίστηκε η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης. Micheal O'Briain

14 12 Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Η διατήρηση της φύσης, όπως και όλες οι άλλες πτυχές της περιβαλλοντικής προστασίας, αποτελεί θέµα το οποίο δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί χωριστά από τις επιµέρους χώρες. Αφορά όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποδηµητικά πτηνά δεν λαµβάνουν υπόψη τους τα σύνορα. Πολλά καθοριστικής σηµασίας ενδιαιτήµατα, όπως οι αλπικές περιοχές ή οι παράκτιες ζώνες, υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, και όταν η ρύπανση επιβαρύνει τα ποτάµια ύδατα επηρεάζει διάφορα κράτη. Για το λόγο αυτό είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία των προσπαθειών διατήρησης της φύσης η υιοθέτηση µιας πανευρωπαϊκής προσέγγισης. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποιεί ότι επιβάλλεται να αναληφθεί πρακτική δράση επιτόπια και µε την υποστήριξη των τοπικών πληθυσµών και των κοινοτήτων τους. Ως εκ τούτου η περιβαλλοντική νοµοθεσία σέβεται την αρχή της «επικουρικότητας», εκχωρώντας στο µέτρο του δυνατού στις εθνικές και τοπικές αρχές το δικαίωµα λήψης αποφάσεων σχετικά µε τις προτεραιότητές τους και τη διαχείριση των προγραµµάτων τους. Ο ρόλος της Ένωσης είναι να υποστηρίζει και να συντονίζει τις επιµέρους πρωτοβουλίες ελέγχοντας παράλληλα κατά πόσον οι κυβερνήσεις ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Η συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992 επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλεται να ενσωµατώσει την περιβαλλοντική προστασία σε κάθε δραστηριότητά της. Micheal O'Briain

15 13 Micheal O'Briain Το άρθρο 6 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «Οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισµό και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων ( ) ιδίως προκειµένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη.» Αυτή η επικρατούσα προσέγγιση σηµαίνει ότι όλες οι µείζονες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η κοινή γεωργική πολιτική ή τα διασυνοριακά οδικά σιδηροδροµικά δίκτυα, θα πρέπει να συνυπολογίζουν τη διατήρηση των τοπίων και της άγριας ζωής. Η µεταρρύθµιση της κοινής γεωργικής πολιτικής του 1992, για παράδειγµα, συνέβαλε στο να µειωθεί η χρήση των αζωτούχων και φωσφορούχων λιπασµάτων κατά 25 και 30 % αντιστοίχως. Βάσει της Agenda 2000 η προστασία του περιβάλλοντος θεωρήθηκε µείζων στόχος της µεταρρύθµισης της κοινής γεωργικής πολιτικής και αποδόθηκε σηµασία στις ολοκληρωµένες αγροτικές δραστηριότητες που επιτυγχάνουν τόσο την οικονοµική βιωσιµότητα όσο και την προστασία της φύσης. ιαµορφώθηκαν αγροπεριβαλλοντικά µέτρα προκειµένου να εξασφαλιστούν οικονοµικά κίνητρα στους αγρότες που παρέχουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες ή υιοθετούν φιλικότερες για τη φύση αγροτικές πρακτικές. Νοµοθεσία Τα σηµαντικότερα νοµοθετήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διατήρηση της φύσης είναι η οδηγία για τα πτηνά (1979) και η οδηγία για τους οικοτόπους (1992). Η οδηγία για τα πτηνά εστιάζεται στη µακροπρόθεσµη διατήρηση όλων των αγρίων ειδών πτηνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσδιορίζει 181 είδη και υποείδη που κινδυνεύουν, για τα οποία απαιτείται ειδική φροντίδα. Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για τον ορισµό των ζωνών ειδικής προστασίας

16 14 Τα κύρια κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την προστασία της φύσης Σύσταση της Επιτροπής της 20ής εκεµβρίου 1974 για την προστασία των πτηνών και των οικοτόπων τους (75/66/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1978 περί της ποιότητας των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων (78/659/ΕΟΚ) Οδηγία για τα πτηνά: οδηγία του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (79/409/ΕΟΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 348/81 του Συµβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 1981 για την εισαγωγή φαλαινών κλπ. Σύµβαση για τη διατήρηση των υδρόβιων πόρων της Ανταρκτικής (1981) Σύµβαση για τη διατήρηση των αποδηµητικών ειδών αγρίων ζώων (1982) Οδηγία του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 σχετικά µε την εισαγωγή στα κράτη µέλη δερµάτων ορισµένων νεογνών φώκιας και προϊόντων που προέρχονται από αυτά (83/129/ΕΟΚ) Οδηγία των οικοτόπων: οδηγία του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (92/43/ΕΟΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών Απόφαση της Επιτροπής της 18ης εκεµβρίου 1996 όσον αφορά το έντυπο πληροφοριών για τους προτεινόµενους τόπους Natura 2000 (97/266/ΕΚ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου της 9ης εκεµβρίου 1996 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαρτίου 1999 για τη διατήρηση ζώων στους ζωολογικούς κήπους (1999/22/ΕΚ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2494/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε τα µέτρα για την προώθηση της διατήρησης και της αειφόρου διαχείρισης τροπικών και άλλων δασών στις αναπτυσσόµενες χώρες Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 191/2001 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2001 για την αναστολή της εισαγωγής στην Κοινότητα δειγµάτων από ορισµένα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας

17 15 Micheal O'Briain (ΖΕΠ) και ιδίως για τη διατήρηση των αποδηµητικών πτηνών, που αποτελούν σηµαντικό στοιχείο της φυσικής κληρονοµιάς όλων των Ευρωπαίων. Μέχρι σήµερα έχουν ταξινοµηθεί περισσότερες από ΖΕΠ, που καλύπτουν περίπου το 7 % του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ήτοι έκταση µεγαλύτερη των km 2 ). Συνεπεία τούτου, έχει αρχίσει η πληθυσµιακή ανάκαµψη πολλών απειλουµένων ειδών. Οι δράσεις εντούτοις ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, και ορισµένες σηµαντικές τοποθεσίες εξακολουθούν να µην τελούν υπό προστασία. Μένουν πολλά ακόµα να γίνουν πριν αποκτήσουµε ένα δίκτυο ΖΕΠ που να είναι ικανό να διαφυλάξει πλήρως τα σπανιότερα και πλέον ευπαθή πτηνά στην Ευρώπη. Η οδηγία για τους οικοτόπους αποσκοπεί στην προστασία των ειδών της άγριας ζωής και των φυσικών ενδιαιτηµάτων τους. Τα κράτη µέλη καλούνται να ορίσουν ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖ ) και να διαµορφώσουν προγράµµατα διαχείρισης που να συνδυάζουν τη µακροπρόθεσµη διαφύλαξη των ως άνω περιοχών µε τις κοινωνικοοικονοµικές δραστηριότητες των ανθρώπων ώστε να εκπονηθεί µια στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη. Η οδηγία χαρακτηρίζει 200 τύπους φυσικών ενδιαιτηµάτων, 200 ζωικά και περισσότερα από 500 φυτικά είδη ως κοινοτικού ενδιαφέροντος και χρήζοντα προστασίας. Προσδιορίζει επίσης φυσικά ενδιαιτήµατα και είδη (όπως ο αδηφάγος και η φώκια µοναχός) που αντιµετωπίζουν άµεσο κίνδυνο εξαφάνισης και χρειάζονται επειγόντως βοήθεια. Από κοινού οι ζώνες ειδικής προστασίας και οι ειδικές ζώνες διατήρησης αποτελούν το δίκτυο Natura 2000 που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης. Micheal O'Briain

18 16 Natura 2000 Η δηµιουργία του δικτύου Natura 2000 συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινοτικής πολιτικής διατήρησης της φύσης. Η θέσπιση αποτελεσµατικών µέτρων διατήρησης και διαχείρισης για κάθε τόπο αποτελεί τεράστιο εγχείρηµα, το οποίο απαιτεί τη συµµετοχή όλων των εθνικών και τοπικών φορέων καθώς και αυστηρά κριτήρια επιλογής των τόπων σε κοινοτικό επίπεδο. Σήµερα, περισσότερες από περιοχές έχουν ήδη προταθεί, καλύπτοντας έκταση µεγαλύτερη των km 2 (15 % του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση από επιστηµονική σκοπιά των αναγκών στον τοµέα της διατήρησης σε εθνικό επίπεδο καθώς και σε ό,τι αφορά την εκπόνηση καταλόγου περιοχών που χρήζουν προστασίας, βάσει των κοινών κριτηρίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν συνεχεία επιλέγει τους τόπους κοινοτικής σηµασίας (ΤΚΣ) κατόπιν διαβουλεύσεων µε τις εθνικές αρχές που επιβάλλεται να τους χαρακτηρίσουν ως ΕΖ το αργότερο έως το Τα κράτη µέλη έχουν την υποχρέωση να εκπονήσουν σχέδια ή µέτρα διαχείρισης για τον κάθε επιµέρους τόπο, µολονότι οι αντίστοιχες µέθοδοι αποφασίζονται από τα ίδια. Micheal O'Briain Το άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους καθορίζει τις σηµαντικότερες αρχές διαχείρισης των περιοχών καθώς και την ισορροπία µεταξύ αναγκών που σχετίζονται µε τη διατήρηση της φύσης, την οικονοµία, την κοινωνία και τον πολιτισµό. Συνολικά ο στόχος της οδηγίας είναι να προαχθεί η αειφόρος ανάπτυξη εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της βιοποικιλότητας ως εκ τούτου οι περιοχές του Natura 2000 δεν προορίζονται αποκλειστικά και µόνο για φυσικά πάρκα στα οποία απαγορεύεται οιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι το δίκτυο δύναται να συνυπάρξει µε την οικονοµική πρόοδο, και ότι οι δραστηριότητες που είναι επωφελείς για το κοινωνικό σύνολο όπως οι αγροτικές δραστηριότητες, η θήρα, ο τουρισµός και πολλές άλλες µπορούν να πραγµατοποιούνται στο µέτρο που δεν θίγουν τις ανάγκες διατήρησης της φύσης. Όντως, όλοι οι τοπικοί παράγοντες πρέπει να συµµετάσχουν στο σχεδιασµό και τη διαχείριση των περιοχών το νωρίτερο δυνατόν, ώστε η προστασία της φύσης να µην επιβληθεί σε ένα απρόθυµο κοινό και να

19 17 µην θεωρηθεί ως περιορισµός ή απειλή για τη διαβίωση των ανθρώπων. Το πρόγραµµα δεν έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο θέσεις εργασίας ή το επίπεδο ζωής, αντιθέτως µάλιστα αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το Natura 2000 θα πρέπει να αναπτυχθεί µε τη συνεργασία των ανθρώπων. Οι εθνικές αρχές έχουν διαβιβάσει στοιχεία µε τα οποία περιγράφεται κάθε περιοχή διατήρησης, µε αποτέλεσµα σήµερα να διαθέτουµε περισσότερους από χάρτες και 220 δέσµες ψηφιακών δεδοµένων. Με τη βοήθεια του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΚΕρ) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη δηµιουργία ενός συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) βάση δεδοµένων, που θα παρέχει τελικά διαλογική ενηµέρωση σχετικά µε την κάθε περιοχή του Natura 2000 στην Ευρώπη. Η Ένωση συγχρηµατοδοτεί µέτρα που υποστηρίζουν τη διατήρηση της φύσης και έχει ήδη καταβάλει ποσό που υπερβαίνει τα 415 εκατ. ευρώ ως εφαλτήριο προκειµένου να αρχίσει η εφαρµογή εκατοντάδων έργων σε όλα τα κράτη. Οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες αντλούν ενισχύσεις από διάφορες πηγές, συµπεριλαµβανοµένων των διαρθρωτικών ταµείων, του Ταµείου Συνοχής και των αγρο-περιβαλλοντικών πόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηµατοδοτεί επίσης την ανάπτυξη του δικτύου Natura 2000 µέσω του προγράµµατος LIFE-Φύση. Van Parys Media sa LIFE-Φύση Το πρόγραµµα LIFE συγκροτήθηκε το 1992 και έχει πλέον εισέλθει στο τρίτο στάδιο, που εκπνέει το Αφορά αποκλειστικά και µόνο την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τρία σκέλη. Ένα εξ αυτών είναι το LIFE-Φύση. Περίπου το ήµισυ του προϋπολογισµού του LIFE III που ανερχόταν σε 640 εκατ. ευρώ αφιερώνεται στην προστασία της φύσης. Το πρόγραµµα πλέον έχει επεκταθεί και στις υποψήφιες χώρες και περιλαµβάνει ειδικά κονδύλια για δηµοσιοποίηση. Το LIFE-Φύση έχει ήδη χρηµατοδοτήσει εκατοντάδες έργων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

20 18 Παραδείγµατα έργων του LIFE-Φύση Οι λύκοι στην Ελλάδα Το 1997, η µη κυβερνητική οργάνωση Αρκτούρος ανέλαβε τις πρώτες πρωτοβουλίες για τη διατήρηση των λύκων στην Ελλάδα µε την υποστήριξη του LIFE- Φύση. Την εποχή εκείνη υπήρχαν ελάχιστες πληροφορίες και από υπολογισµούς προέκυπτε ότι ο πληθυσµός του λύκου δεν υπερέβαινε τα 300 ζώα. Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστη δυνατό στο πλαίσιο του έργου αυτού να αναπτυχθούν πολλές εργασίες πεδίου και να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Αυτό επέτρεψε στην εν λόγω µη κυβερνητική οργάνωση να διαµορφώσει σαφή εικόνα σχετικά µε το σηµερινό µέγεθος του πληθυσµού των λύκων σε περίπου 500 µε 700 ζώα. Το σηµαντικότερο είναι ότι οι αριθµοί αυτοί όχι µόνο έχουν σταθεροποιηθεί αλλά παράλληλα αυξάνονται. Η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στη Σουηδία «Alvar» αποκαλείται το είδος του φυσικού ενδιαιτήµατος που αποτελείται από σκληρό ασβεστολιθικό βράχο που καλύπτεται από λεπτό στρώµα χώµατος. Ανάλογα εδάφη απαντούν στις νήσους Åland και Gotland, και εν µέρει στη Σουηδία και την Εσθονία, χαρακτηρίζονται δε από ιδιαίτερα εξειδικευµένη χλωρίδα και πανίδα. Το «Stora Alvaret» (Μεγάλο Alvar) στην Åland καλύπτει εκτάρια και είναι το µεγαλύτερο στην Ευρώπη. Από την παλαιολιθική εποχή το Alvar εξαρτιόταν από τη βόσκηση, αλλά κατά τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαίτηµα αυτό υπέστη εισβολή από δένδρα και θάµνους. Το 1996 ξεκίνησε έργο το οποίο υποστηριζόταν από το LIFE και αποσκοπούσε στην προστασία και την αποκατάσταση του Alvar. Το έργο αυτό περιλάµβανε τον καθαρισµό και την τοποθέτηση φρακτών γύρω από µεγάλες περιοχές καθώς και την ενηµέρωση των τοπικών αγροτών σχετικά µε τη φυσική και την πολιτισµική αξία της βόσκησης. Το έργο δηµιουργεί σαφώς οροθετηµένες περιοχές βόσκησης που υποστηρίζουν οικολογικά ενδιαιτήµατα και είδη τα οποία προσιδιάζουν στην εν λόγω περιοχή και έχει µε επιτυχία ευαισθητοποιήσει τους τοπικούς γαιοκτήµονες όσον αφορά τη σηµασία της διατήρησης της φύσης. Μια νέα ζωή για τη βρετανική δρυ Τα ατλαντικά δρυοδάση απαντούν στις δυτικές ακτές της Σκοτίας, της Αγγλίας, της Ουαλίας και φθάνουν µέχρι κάτω στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Στις βρετανικές νήσους, οι εν λόγω δρυµοί φιλοξενούν ιδιαίτερα πλούσια βλάστηση φυτών και φτέρης και αποτελούν έδρα πολλών αποδηµητικών πτηνών. Παραδοσιακά, οι τοπικές κοινότητες χρησιµοποιούσαν τα δένδρα αυτά ως ανανεώσιµο πόρο δοµικής και καύσιµης ξυλείας, χρησιµοποιώντας παράλληλα τη φλούδα για το χρωµατισµό του δέρµατος και για τη διαµόρφωση ποιµνιοστασίων. υστυχώς πρόσφατα άρχισε η φύτευση κωνοφόρων και η εισβολή εκ µέρους αλλοχθόνων ειδών ροδόδενδρου που είχε ως αποτέλεσµα να υποστεί ζηµίες η τοπική βιοποικιλότητα. Το έργο «Ατλαντικά δρυοδάση» έχει ως στόχο τη διατήρηση και την αναγέννηση του συγκεκριµένου φυσικού ενδιαιτήµατος ώστε εν συνεχεία να δηµιουργηθούν αντίστοιχες ειδικές ζώνες διατήρησης. Για την επιτυχία του σχεδίου αυτού ήταν απαραίτητο να πειστούν οι απόντες ιδιώτες γαιοκτήµονες καθώς και οι τοπικές κοινότητες για τα πλεονεκτήµατα της προστασίας των δένδρων και της ανάπτυξης µακροπρόθεσµων τοπικών συνεργασιών.

21 19 Οι µελλοντικές δράσεις Η προστασία της φύσης και της άγριας ζωής είναι µία από τις τέσσερις προτεραιότητες του έκτου προγράµµατος δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον ( ) που προτάθηκε πρόσφατα ( 3 ). Οι στόχοι του περιλαµβάνουν: την προστασία και την αποκατάσταση των φυσικών συστηµάτων, την παύση της απώλειας βιοποικιλότητας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε παγκόσµια κλίµακα, την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και τη ρύπανση. Η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί να ληφθεί σειρά µέτρων κατά την επόµενη δεκαετία. Για παράδειγµα, τα κράτη µέλη καλούνται να εφαρµόσουν ενιαία πολιτική όσον αφορά την αντιµετώπιση των καταστροφών και των ατυχηµάτων που απειλούν το φυσικό περιβάλλον, όπως οι χηµικές εκρήξεις ή τα ναυάγια πετρελαιοφόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αναπτυχθεί στρατηγική µακροπρόθεσµης πρόληψης και να διαµορφωθούν µέσα έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και τρόποι αντιµετώπισης κατεπειγόντων περιστατικών για παράδειγµα µέσω της δορυφορικής επιτήρησης. Η Ένωση αποσκοπεί επίσης στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών για την προστασία των εδαφών και του θαλασσίου περιβάλλοντος και προτίθεται να καθιερώσει πολιτική ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (Ο ΠΖ) προκειµένου να συµφιλιωθούν οι κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές ανάγκες στις περιοχές αυτές ( 4 ). Προτίθεται επίσης η Ένωση να υποστηρίξει πρόγραµµα για την αειφόρο δασική διαχείριση και να διευρύνει το πρόγραµµα Natura ( 3 ) Περιβάλλον 2010: Το µέλλον µας, οι επιλογές µας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2001, ISBN ( 4 ) Παράκτιες ζώνες: Μια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2001, ISBN

22 20 Micheal O'Briain Μακροπρόθεσµα σχέδια 1. Υφίστανται νοµοθεσίες που καλύπτουν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη φυσική κληρονοµιά µας και καλούνται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, συχνά όµως δεν τίθενται κατά τον κατάλληλο τρόπο σε εφαρµογή εκ µέρους των εθνικών κυβερνήσεων. Τα κράτη µέλη έχουν την υποχρέωση να ανταποκρίνονται στις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει και µια από τις προτεραιότητες της Κοινότητας είναι να εξασφαλίσει ότι αυτό συµβαίνει. Ορισµένες χώρες καθυστερούν στην εκπόνηση των καταλόγων των περιοχών για το Natura 2000 για παράδειγµα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να καθυστερεί όλη η διαδικασία δηµιουργίας ενός δικτύου και η διαµόρφωση µιας γενικής στρατηγικής για την προστασία της φύσης. 2. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ευρύτατη και ενεργός υποστήριξη εκ µέρους των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι στόχοι και οι αρχές του Natura 2000 θα πρέπει να καταστούν πιο γνωστοί και κατανοητοί. Μέχρι σήµερα η ευαισθητοποίηση περιορίστηκε στον κύκλο των ανθρώπων που ασχολούνται µε τη διατήρηση της φύσης. Προκειµένου, όπου αυτό είναι δυνατό, οι περιοχές Natura 2000 να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των τουριστών και να συµβάλουν στην προώθηση των τοπικών οικονοµιών, για παράδειγµα, θα πρέπει να διαφηµιστούν ευρύτατα. 3. Η συµµετοχή όσων εµπλέκονται σε τοπικό επίπεδο είναι καθοριστικής σηµασίας για κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην προστασία της φύσης και ως εκ τούτου η επικοινωνία επιβάλλεται να καταστεί προτεραιότητα. Στην Αυστρία, για παράδειγµα, ένα έργο LIFE που αποσκοπεί στην προστασία της καφέ αρκούδας είχε σαν αποτέλεσµα να συγκροτηθεί συµβουλευτική οµάδα που απαρτίζεται από 74 µέλη και στην οποία συµµετέχουν οι τοπικές αρχές και οι εµπλεκόµενοι από οµάδες που ποικίλλουν από µελισσοκόµους έως σχολεία. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, ένα έργο για τους θαλάσσιους υδρόβιους οργανισµούς διένειµε φυλλάδια σε περισσότερους των πλοιοχρήστες. Και ένα έργο σχετικά µε τη βιοποικιλότητα στην Yyteri της Φινλανδίας εξασφάλισε κάλυψη των δραστηριοτήτων µέσω των τοπικών εφηµερίδων, των ραδιοφωνικών σταθµών και της τηλεόρασης.

23 21 4. Το σηµαντικότερο όλων είναι ότι η προστασία της φύσης θα πρέπει να γίνει αντιληπτή ως συνεργασία και ότι οι εµπλεκόµενοι καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι οι επιθυµίες και τα συµφέροντά τους λαµβάνονται υπόψη. Με κανέναν άλλον τρόπο οι προσπάθειές µας δεν θα στεφθούν από επιτυχία. Αυτός είναι ο λόγος για το οποίο η ενεργητική υποστήριξη εκ µέρους κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλων των τοπικών έργων και πρωτοβουλιών είναι τόσο καθοριστικής σηµασίας. Όπου υφίστανται προβλήµατα, συχνά µόνο οι αυτόχθονες πληθυσµοί είναι σε θέση να αναζητήσουν λύσεις και αυτού του είδους η «εκ των κάτω προς τα άνω» προσέγγιση είναι πάντοτε η πλέον αποτελεσµατική. Προς τούτο απαιτείται εντιµότητα και διαφάνεια ώστε να διασφαλίζεται η δέουσα ενηµέρωση των διαφόρων κοινοτήτων και να δηµιουργηθεί η απαραίτητη ατµόσφαιρα εµπιστοσύνης που είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία. Οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί, οι κυβερνήσεις και τα επιµέρους άτοµα καλούνται να διαδραµατίσουν ρόλο όσον αφορά τη σωτηρία της φυσικής κληρονοµιάς µας. Ο σηµαντικότερος πόρος είναι οι προσπάθειες, ο ενθουσιασµός και η στράτευση των ανθρώπων.

24 22 Περαιτέρω πληροφορίες Η Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος είναι η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρµόδια για θέµατα περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας και ακτινοπροστασίας. Η Γ Περιβάλλον εκδίδει σε τακτά χρονικά διαστήµατα εκθέσεις και δηµοσιεύσεις που καλύπτουν το πλήρες φάσµα των περιβαλλοντικών θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της φύσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το περιβάλλον παρατίθενται στην ιστοθέση της Γ Περιβάλλον στον εξυπηρετητή Europa: Στην ως άνω ιστοθέση παρατίθεται επίσης διαλογικός εκδόσεων, πολλές εκ των οποίων διατίθενται δωρεάν, καθώς και η ιστοσελίδα για τη διατήρηση της φύσης: me.htm, που συµπεριλαµβάνει έναν κατάλογο των υπηρεσιών για την προστασία της φύσης στα κράτη µέλη. Ερωτήσεις σχετικά µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το περιβάλλον και τη φύση µπορούν να υποβληθούν στη διεύθυνση: European Commission DG Environment Information Centre BU9 0/11 B-1049 Brussels Άλλες χρήσιµες πηγές πληροφοριών είναι: European Environment Agency (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος) Kongens Nytorv 6 DK-1050 Kopenhagen K Φαξ (45) Ιστοθέση: WWF International Avenue du Mont-Blanc CH-1196 Gland Tηλ. (41-22) Ιστοθέση: Σύµβαση της Βέρνης IUCN The World Conservation Union Rue Mauverney 28 CH-1196 Gland Tηλ. (41-22) Ιστοθέση: Σύµβαση της Βόννης UNEP/CMS Secretariat United Nations Premises in Bonn Martin-Luther-King-Straße 8 D Bonn Tηλ. (49-228) /02 Ιστοθέση: Σύµβαση της Βέρνης Ιστοθέση: cadreprincipal.htm

25 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία της φύσης Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σ. 21 x 21 cm ISBN

26

27

28 14 KH GR-C ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ L-2985 Luxembourg ISBN ,!7IJ2I9-ebeafa!

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, Θεωρώντας ότι ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη µεγαλύτερης ενότητας ανάµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ I. ιεθνείς Συµβάσεις και Κοινοτικές Κανονιστικές Πράξεις Σύµβαση Ραµσάρ: Στρατηγικό Σχέδιο 1997-2002. Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ

Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ ΗΧΗΤΙΚΟ - ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΕ ΜΟΥ Ο Πενταδάκτυλος είναι επιμήκης ασβεστολιθική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο Δυο θεσμικά όργανα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Προειδοποίηση Το παρόν φυλλάδιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Τι είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου Φαινόµενο του θερµοκηπίου ονοµάζεται η φυσική διαδικασία κατά την οποία η ατµόσφαιρα ενός πλανήτη συµβάλει στην θέρµανσή του. Ανακαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η σχέση και αλληλεξάρτηση µεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος είναι άµεση και δυναµική. Η γεωργία βασίζεται στη διαθεσιµότητα και παραγωγική ικανότητα των φυσικών πόρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Αλεξάνδρα Ατταλίδου - Αν. Επικεφαλής Γραφείου ΕΚ στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα MOFI. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες

Πρόγραμμα MOFI. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες Πρόγραμμα MOFI ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες Συμμετέχοντες WWF Ελλάς Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-9 -2011 Αριθ. Πρωτ. :101837 /Γ2 Βαθµός Προτερ.: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, Η διαφορετικότητα των φυσικών και ανθρώπινων συνθηκών ορίζει τα τοπία των περιοχών μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία»

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική αυτοδιοίκηση» «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της Εξάπλωσης των Πετρελαιοκηλίδων στην Στεριά: Η εμπειρία μέσα από το Έργο Maremed

Καταπολέμηση της Εξάπλωσης των Πετρελαιοκηλίδων στην Στεριά: Η εμπειρία μέσα από το Έργο Maremed Καταπολέμηση της Εξάπλωσης των Πετρελαιοκηλίδων στην Στεριά: Η εμπειρία μέσα από το Έργο Maremed Μιχάλης Ζάνος Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Project co-financed by European Regional Development

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2005 ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE Βασίλειος Π. Παπαναστάσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07) 26.2.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/7 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ

Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ ESC Η γεωργία αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομείς για την ευημερία της κοινωνίας μας, καθώς εκτός από την συμβολή της στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Απαντήσεις 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 100.225 Λόγω του ότι η απόφαση για µεταφορά του Κινηµατογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα