ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 23/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 23/26.7.2013"

Transcript

1 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 23/ ΘΕΜΑ: Υποβολή εξαµηνιαίων στοιχείων µισθώσεων και αγοραπωλησιών επαγγελµατικών ακινήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν, β) τις διατάξεις του Ν. 3601/2007 «Aνάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 21 και τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 25 αυτού, γ) την Π /ΤΕ 2651/ «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόµενα ιδρύµατα για σκοπούς άσκησης εποπτείας Καθορισµός προσώπων που έχουν ειδική σχέση µε το πιστωτικό ίδρυµα», δ) την ανάγκη επέκτασης και στα επαγγελµατικά ακίνητα, της συγκέντρωσης αναλυτικών στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση και ανάλυση της αγοράς ακινήτων µε βάση την Π /TE 2610/ µε θέµα: «Υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύµατα στοιχείων σχετικά µε τα οικιστικά ακίνητα τα οποία αποτελούν αντικείµενο χρηµατοδότησης ή εξασφάλιση χορηγούµενων από τα πιστωτικά ιδρύµατα δανείων», ε) την ανάγκη κατάρτισης δεικτών τιµών, αξιών και αποδόσεων ακινήτων για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά επαγγελµατικών ακινήτων και την αξιολόγηση των επιδράσεών τους στη σταθερότητα και την εύρυθµη λειτουργία του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα εξής: Τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα (περιλαµβανοµένων των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες, καθώς και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων) υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος σε εξαµηνιαία βάση αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε τα επαγγελµατικά ακίνητα (θέση, χρήση, τεχνικά χαρακτηριστικά, µισθωτικές και εµπορικές αξίες κ.ά.) τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία τους ή µισθώνονται από αυτά για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους, όπως τα εν λόγω στοιχεία προσδιορίζονται στο συνηµµένο Παράρτηµα. 1

2 Ειδικότερα: 1. Τα σχετικά µε τις αγοραίες και µισθωτικές αξίες στοιχεία των ιδιόκτητων και µισθωµένων ακινήτων των πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του συνηµµένου Παραρτήµατος, θα βασίζονται στα πραγµατικά δεδοµένα πράξεων αγοραπωλησιών και µισθώσεων και στις υπάρχουσες εκτιµήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών των πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων συνεργαζόµενων πιστοποιηµένων εκτιµητών, όπως καταγράφονται και τηρούνται στα µηχανογραφικά συστήµατα των αρµόδιων υπηρεσιών τους. 2. Η υποβολή των ως άνω στοιχείων θα γίνεται στη ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος µέσω ψηφιακά υπογεγραµµένου και κρυπτογραφηµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος ( ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνηµµένο Παράρτηµα. 3. Η υποβολή των στοιχείων επαγγελµατικών ακινήτων, σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα πραγµατοποιείται στις ακόλουθες προθεσµίες: α. Μέχρι εφάπαξ, τα εξαµηνιαία στοιχεία που αφορούν την περίοδο από το α εξάµηνο του 2006 µέχρι και το β εξάµηνο του 2012 (ιστορικά στοιχεία). H Τράπεζα της Ελλάδος θα αποδέχεται και την υποβολή σχετικών στοιχείων που αφορούν το διάστηµα πριν από την β. Μέχρι το µηχανογραφικό αρχείο µε τα ανάλογα στοιχεία για το α εξάµηνο του γ. Από , σε εξαµηνιαία βάση και εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών µετά τη λήξη του εξαµήνου, τα στοιχεία του αντίστοιχου εξαµήνου αναφοράς. 4. Εξουσιοδοτείται η ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών για την παροχή αναλυτικών οδηγιών και διευκρινίσεων προς τις αρµόδιες υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυµάτων σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας Πράξης. 5. Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης ισχύουν από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το συνηµµένο Παράρτηµα αποτελεί εφεξής αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Πράξης. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. Η παρούσα Πράξη να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β ). Ο Υποδιοικητής Η Υποδιοικητής Ο ιοικητής Ιωάννης Παπαδάκης Ελένη ενδρινού-λουρή Γεώργιος Προβόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα /νση Οικονοµικών Μελετών Ο ιευθυντής [υπογεγγραµµένο] ηµήτριος Μαλλιαρόπουλος 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα (περιλαµβανοµένων των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες, καθώς και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων) θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) τα προβλεπόµενα στην παρούσα Πράξη εξαµηνιαία στοιχεία για τα επαγγελµατικά ακίνητα τα οποία στο τέλος του εξαµήνου αναφοράς ανήκουν στην ιδιοκτησία τους (ελεύθερα, ιδιοχρησιµοποιούµενα ή εκµισθωµένα) ή µισθώνονται από αυτά για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους, καθώς και για τα ιδιόκτητα ακίνητα τα οποία εκποιήθηκαν στη διάρκεια του εξαµήνου αναφοράς. Για πληροφορίες σχετικά µε τη συµπλήρωση των εξαµηνιαίων στοιχείων των επαγγελµατικών ακινήτων, µπορείτε να απευθύνεστε στην: Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων Ελ. Βενιζέλου 21 Τ.Κ Αθήνα Τηλ.: , , , Fax: Αρµόδιοι: Βλαχοστεργίου Βασιλική Ακαντζιλιώτου Καλλιόπη 2. ΓΕΝΙΚΑ Σκοπός της παρούσας Πράξης είναι η συγκέντρωση αξιόπιστων πρωτογενών στοιχείων για την παρακολούθηση και ανάλυση της αγοράς επαγγελµατικών ακινήτων (γραφεία, καταστήµατα, αποθήκες-logistics, βιοµηχανικοί-βιοτεχνικοί χώροι κ.λπ.), µε στόχο την εκτίµηση και δηµοσιοποίηση δεικτών για τις αγοραίες και µισθωτικές αξίες και αποδόσεις των επαγγελµατικών ακινήτων στην ελληνική αγορά. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν µε την κατάλληλη επεξεργασία και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων αναµένεται να αποτελέσουν χρήσιµο υλικό για τους παράγοντες της αγοράς (εγχώριους και ξένους επενδυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων κ.ά.). Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί επίσης η διαφάνεια της ελληνικής κτηµαταγοράς. Για τις ανάγκες της παρούσας Πράξης, στην έννοια των επαγγελµατικών ακινήτων περιλαµβάνεται κάθε είδος ακινήτου το οποίο χρησιµοποιείται ή δύναται να χρησιµοποιηθεί για επιχειρηµατικούς ή/και επενδυτικούς σκοπούς και ανήκει σε µία από τις παρακάτω γενικές κατηγορίες µε βάση τη χρήση του: γραφείο, κατάστηµα, επαγγελµατική αποθήκη, βιοµηχανικό-βιοτεχνικό ακίνητο, ακίνητο µε χρήσεις τουρισµού, εστίασης-αναψυχής (εστιατόριο, θέατρο κ.ά.), ειδική επαγγελµατική χρήση 4

5 (χώρος στάθµευσης, πρατήριο καυσίµων κ.ά.), όπως και το σύνολο των υποκατηγοριών που αυτές περιλαµβάνουν. Στη συνέχεια του παρόντος Παραρτήµατος, οι έννοιες του ακινήτου και του επαγγελµατικού ακινήτου ταυτίζονται. Τα εξαµηνιαία στοιχεία που περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους θα αναγγέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα πιστωτικά ιδρύµατα µέσα στις ακόλουθες προθεσµίες: Η υποβολή των στοιχείων επαγγελµατικών ακινήτων, σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα πραγµατοποιείται στις ακόλουθες προθεσµίες: α. Μέχρι εφάπαξ, τα εξαµηνιαία στοιχεία που αφορούν την περίοδο από το α εξάµηνο του 2006 µέχρι και το β εξάµηνο του 2012 (ιστορικά στοιχεία). H Τράπεζα της Ελλάδος θα αποδέχεται και την υποβολή σχετικών στοιχείων που αφορούν το διάστηµα πριν από την β. Μέχρι το µηχανογραφικό αρχείο µε τα ανάλογα στοιχεία για το α εξάµηνο του γ. Από , σε εξαµηνιαία βάση και εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών µετά τη λήξη του εξαµήνου, τα στοιχεία του αντίστοιχου εξαµήνου αναφοράς. Για παράδειγµα, έως , θα υποβληθεί το εξαµηνιαίο µηχανογραφικό αρχείο µε τα στοιχεία των επαγγελµατικών ακινήτων για το β εξάµηνο του Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες και εργασίες που θα εξασφαλίσουν την πληρότητα των αναγγελλόµενων εξαµηνιαίων στοιχείων, τα οποία θα υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται παρακάτω. 3. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τα στοιχεία θα αναγγέλλονται στη ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος µε τη µορφή ηλεκτρονικού αρχείου τύπου excel. Η αποστολή θα γίνεται µέσω ψηφιακά υπογεγραµµένου και κρυπτογραφηµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος ( ). 3.1 Όνοµα αρχείου Το όνοµα του αρχείου αποτελείται από 14 χαρακτήρες και σχηµατίζεται ως εξής: Θέση 1: C (λατινικός χαρακτήρας) Θέσεις 2-3: Εξάµηνο Αναφοράς (2 αριθµητικά ψηφία ήτοι 01 για α εξάµηνο και 02 για β εξάµηνο) Θέσεις 4-7: Έτος Αναφοράς (4 αριθµητικά ψηφία στη µορφή ΕΕΕΕ) Θέσεις 8-10: Κωδικός Αναγνώρισης Πιστωτικού Ιδρύµατος (ΚΑΠΙ, 3 αριθµητικά ψηφία) Θέση 11: Ο χαρακτήρας «.» (τελεία) Θέσεις 12-14: xls 5

6 Η αποστολή των ιστορικών στοιχείων που θα υποβληθούν εφάπαξ και θα αφορούν την περίοδο από το α εξάµηνο του 2006 µέχρι και το β εξάµηνο του 2012 µπορεί να γίνει µε χωριστά αρχεία για κάθε εξάµηνο αναφοράς µε βάση τις προηγούµενες οδηγίες ονοµασίας των αρχείων. Ωστόσο προτείνεται η αποστολή των ιστορικών αρχείων να γίνει µε ένα µόνο ηλεκτρονικό αρχείο για όλα τα εξάµηνα της περιόδου Στην περίπτωση αυτή στο όνοµα του µοναδικού αρχείου το Εξάµηνο Αναφοράς και το Έτος Αναφοράς λαµβάνουν τιµή 00 και 2012 αντίστοιχα. Παράδειγµα Το αρχείο του πιστωτικού ιδρύµατος µε κωδικό 015 (ΚΑΠΙ) για το α εξάµηνο του 2013 θα έχει όνοµα C xls, ενώ το αντίστοιχο αρχείο της ίδιας τράπεζας µε τα ιστορικά στοιχεία της περιόδου θα έχει όνοµα C xls. Αν το αρχείο αποστέλλεται σε µορφή zip, τότε την ίδια ονοµατολογία θα πρέπει να ακολουθούν τόσο το εξωτερικό αρχείο (zip) όσο και το περιεχόµενο αρχείο (xls). Έτσι, για το αρχείο του παραδείγµατος αυτού έχουµε: Εξωτερικό αρχείο α εξάµηνο 2013: C zip Περιεχόµενο αρχείο α εξάµηνο 2013: C xls Εξωτερικό αρχείο ιστορικών στοιχείων: C zip Περιεχόµενο αρχείο ιστορικών στοιχείων: C xls 3.2 ιεύθυνση αποστολής αρχείου Το αρχείο πρέπει να αποστέλλεται ως συνηµµένο ηλεκτρονικού µηνύµατος στη διεύθυνση: Στο θέµα (subject) του µηνύµατος θα πρέπει να αναγράφεται το όνοµα του αρχείου χωρίς την επέκταση, π.χ. για τα αρχεία: C zip ή C xls το θέµα θα είναι: C Για να µπορεί το αρχείο να αποστέλλεται µέσω κρυπτογραφηµένου και ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος, τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακό πιστοποιητικό για την ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία θα αποστέλλουν το αρχείο. Για το σκοπό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε ψηφιακό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από Αναγνωρισµένη Αρχή Πιστοποίησης. Ως Αναγνωρισµένες Αρχές Πιστοποίησης θεωρούνται είτε αυτές που έχουν ήδη το δηµόσιο κλειδί τους στο Certificate Store των Windows (Τµήµα Trusted Root Certification Authorities), είτε αυτές που εντός Ελλάδος είναι αναγνωρισµένες από την EETT και αναφέρονται στο σχετικό «Κατάλογο Εµπίστευσης εποπτευόµενων/ διαπιστευοµένων παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης (TSL)» Αν για τη συγκεκριµένη ηλεκτρονική διεύθυνση ( account) χρησιµοποιείται ήδη ψηφιακό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, αυτό θα ισχύει µέχρι τη λήξη του. Λίγο πριν από τη λήξη του, η κάθε τράπεζα θα πρέπει να µεριµνήσει 6

7 για την έκδοση (ανανέωση) ψηφιακού πιστοποιητικού από Αναγνωρισµένη Αρχή Πιστοποίησης. Τα πιστωτικά ιδρύµατα, εφόσον έχουν εγκατεστηµένο ψηφιακό πιστοποιητικό, θα προβούν στη διαδικασία ανταλλαγής των δηµόσιων κλειδιών µε την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εξής: (α) Το αναγγέλλον πιστωτικό ίδρυµα θα στείλει απλό ηλεκτρονικό µήνυµα στο από τη συγκεκριµένη ηλεκτρονική διεύθυνση ( account) στην οποία έχει εγκαταστήσει το ψηφιακό πιστοποιητικό. (β) Το Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων θα απαντήσει µε µήνυµα ψηφιακά υπογεγραµµένο, στέλνοντας έτσι το δηµόσιο κλειδί του στην αναγγέλλουσα τράπεζα. (γ) Το πιστωτικό ίδρυµα, αφού καταχωρήσει την επαφή, θα απαντήσει µε µήνυµα κρυπτογραφηµένο και ψηφιακά υπογεγραµµένο. (δ) Όταν το Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων διαβάσει µε επιτυχία το κρυπτογραφηµένο µήνυµα, θα καταχωρήσει την επαφή και θα ειδοποιήσει το πιστωτικό ίδρυµα ότι η διαδικασία ανταλλαγής των δηµοσίων κλειδιών έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία, δηλ. ότι µπορεί πλέον να αποστέλλει αρχεία µέσω κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων. Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να µεριµνούν για την ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών πριν από τη λήξη τους. 3.3 Τήρηση εφεδρικών αντιγράφων των µηχανογραφικών αρχείων Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να τηρούν αντίγραφο του αποστελλόµενου µηχανογραφικού αρχείου επί δύο (2) τουλάχιστον έτη. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4.1 Γενικά Τα εξαµηνιαία στοιχεία των επαγγελµατικών ακινήτων των πιστωτικών ιδρυµάτων που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παρούσα Πράξη αφορούν τη θέση, τη χρήση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις µισθωτικές και εµπορικές αξίες των επαγγελµατικών ακινήτων τα οποία διαχειρίζεται το πιστωτικό ίδρυµα και τα οποία υπάγονται σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες: α. ανήκουν σε τρίτους και µισθώνονται από το πιστωτικό ίδρυµα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του (κεντρικές υπηρεσίες, υποκαταστήµατα, κ.ά.), β. ανήκουν στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύµατος και εκµισθώνονται από αυτό σε τρίτους ή ιδιοχρησιµοποιούνται για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών ή είναι κενά και προορίζονται για εκµίσθωση ή πώληση, γ. ανήκαν στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύµατος και πωλήθηκαν σε τρίτους στη διάρκεια του εξαµήνου αναφοράς. 7

8 εν αναγγέλλονται στοιχεία ακινήτων που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο κατασχέσεων (distressed portfolio), εκτός αν χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του πιστωτικού ιδρύµατος ή εκµισθώνονται σε πραγµατικές αγοραίες µισθωτικές αξίες. Τα αναγγελλόµενα στοιχεία, τα οποία εµφαίνονται στον συνηµµένο Πίνακα Α (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ, στο τέλος του παρόντος) και περιγράφονται αναλυτικά στην επόµενη παράγραφο 4.2 αφορούν τόσο τα δεδοµένα που ισχύουν κατά την τελευταία ηµέρα του εξαµήνου αναφοράς όσο και τις µεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια του εξαµήνου αυτού. Σηµειώνεται ότι: Όλα τα στοιχεία που αφορούν αξίες καταγράφονται σε ευρώ µε κατά µέγιστο δύο δεκαδικά ψηφία. Οι αριθµοί των επιφανειών (εµβαδόν) καταγράφονται µε κατά µέγιστο δύο δεκαδικά ψηφία. Όλοι οι αλφαριθµητικοί χαρακτήρες, στα αντίστοιχα πεδία, θα πρέπει να συµπληρώνονται µε ελληνικά κεφαλαία γράµµατα. Ειδικά όσον αφορά τις επιµέρους εγγραφές (συµπλήρωση γραµµών Πίνακα Α) ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες: α. Οι εγγραφές για κάθε ακίνητο είναι τουλάχιστον τόσες όσες και οι επιµέρους χρήσεις του (πεδίο Κύρια χρήση, στήλη 1.5 του Πίνακα Α). Εποµένως, στην περίπτωση ακινήτου µικτής χρήσης γίνεται κατανοµή των επιφανειών και των αξιών ανά Κύρια χρήση και τα στοιχεία συµπληρώνονται σε χωριστές εγγραφές (γραµµές) για κάθε χρήση (Παράδειγµα 1, Ενότητα 6 του παρόντος Παραρτήµατος). β. Οι εγγραφές για κάθε ακίνητο (πεδίο Κωδικός Ακινήτου, στήλη 1.3 του Πίνακα Α) διαφοροποιούνται επίσης ανάλογα µε το Ιδιοκτησιακό καθεστώς (στήλη 1.4 του Πίνακα Α). Για παράδειγµα, στην περίπτωση ιδιόκτητου ακινήτου του οποίου τµήµα εκµισθώνεται ενώ το υπόλοιπο ιδιοχρησιµοποιείται, η κατανοµή των επιφανειών και των αξιών γίνεται σε δύο τουλάχιστον χωριστές εγγραφές (Παράδειγµα 2, Ενότητα 6 του παρόντος Παραρτήµατος). γ. Σε ακίνητα στα οποία έχουν συναφθεί περισσότερα του ενός µισθωτήρια συµβόλαια για τις κύριες χρήσεις του, οι εγγραφές είναι τουλάχιστον όσα και τα µισθωτήρια συµβόλαια (πεδίο Κωδικός µίσθωσης, στήλη 1.6 του Πίνακα Α). Εποµένως, στην περίπτωση ακινήτου µε δύο ή περισσότερα µισθωτήρια, η κατανοµή των επιφανειών και των αξιών γίνεται ανά µισθωτήριο και τα στοιχεία συµπληρώνονται σε χωριστές εγγραφές (γραµµές) για κάθε µίσθωση (Παράδειγµα 3, Ενότητα 6 του παρόντος Παραρτήµατος). δ. Στην περίπτωση που συντρέχουν ταυτόχρονα περισσότερες από µία από τις πιο πάνω υποπεριπτώσεις α, β και γ, τότε η κατανοµή των εγγραφών γίνεται ανά Ιδιοκτησιακό καθεστώς, Κύρια χρήση και Κωδικό µίσθωσης (Παράδειγµα 4, Ενότητα 6 του παρόντος Παραρτήµατος). Επισηµαίνεται επίσης, ότι: Αναγγελίες νέων στοιχείων, τροποποιήσεων κ.λπ. διαφορετικών εξαµήνων που αφορούν στα ίδια ακίνητα γίνονται πάντοτε µε τον ίδιο Κωδικό ακινήτου. Στην περίπτωση µίσθωσης, χρήσης, αγοράς/πώλησης ή εκµίσθωσης ποσοστού επί του ακινήτου, οι επιφάνειες και οι αξίες (µισθωτικές και αγοραίες) που 8

9 αναγγέλλονται αφορούν το συγκεκριµένο ποσοστό και όχι το σύνολο του ακινήτου. 4.2 Αναλυτική περιγραφή Αναλυτικά τα πεδία-στήλες του Πίνακα Α συµπληρώνονται ως εξής: Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Πιστωτικό Ίδρυµα (BankId): Συµπληρώνεται ο Κωδικός Αναγνώρισης Πιστωτικού Ιδρύµατος (ΚΑΠΙ, 3 αριθµητικά ψηφία). 1.2 Έτος και εξάµηνο αναφοράς (ReferencePeriod): Συµπληρώνεται το έτος και το εξάµηνο στο οποίο αναφέρεται η εγγραφή µε τη µορφή ΕΕΕΕΞΞ, όπου ΕΕΕΕ τέσσερα αριθµητικά ψηφία για το έτος αναφοράς και ΞΞ δύο αριθµητικά ψηφία 01 για α εξάµηνο ή 02 για β εξάµηνο (π.χ. για το α εξάµηνο του 2013 συµπληρώνεται ). 1.3 Κωδικός ακινήτου (PropertyId): Συµπληρώνεται µε ένα αλφαριθµητικό κωδικό έως 25 χαρακτήρες, που χαρακτηρίζει µοναδικά το συγκεκριµένο ακίνητο. Παραµένει σταθερός για το κάθε ακίνητο σε κάθε µελλοντική αναγγελία επικαιροποιηµένων στοιχείων του. Οριζόντιες ιδιοκτησίες οι οποίες βρίσκονται στο ίδιο κτίριο αναγγέλλονται µε τον ίδιο κωδικό ακινήτου ανεξάρτητα αν διαχωρίζονται σε περισσότερες εγγραφές (σειρές του Πίνακα Α) ανάλογα µε τις χρήσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα µισθωτήρια συµβόλαια (ενότητα 4.1). Ωστόσο, στοιχεία για περισσότερες της µίας οριζόντιας ιδιοκτησίας όµοιας χρήσης εντός του ίδιου αυτοτελούς ακινήτου οι οποίες µισθώνονται ενιαία αναγγέλλονται σε µία εγγραφή και τα επιµέρους πεδία αναγγέλλονται αθροιστικά για το σύνολο της χρήσης. 1.4 Ιδιοκτησιακό καθεστώς (OccupancyType): Συµπληρώνεται µε έναν από τους παρακάτω κωδικούς: 01-Ακίνητο τρίτων µισθωµένο από το πιστωτικό ίδρυµα 02-Ιδιόκτητο ακίνητο, εκµισθωµένο σε τρίτους 03-Ιδιόκτητο, ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο 04-Ιδιόκτητο, ελεύθερο ακίνητο Ακίνητα που περιλαµβάνουν χώρους υπαγόµενους σε περισσότερες της µίας από τις παραπάνω κατηγορίες αναγγέλλονται µε διαφορετικές εγγραφές, ακόµη και αν αφορούν την ίδια Κύρια χρήση. 1.5 Κύρια χρήση (MainUse): Συµπληρώνεται µε έναν από τους παρακάτω κωδικούς: 01-Γραφείο Περιλαµβάνονται αυτοτελή κτίρια γραφείων, µεµονωµένες οριζόντιες ιδιοκτησίες χρήσης γραφείων, διαµερίσµατα 9

10 πολυκατοικιών οι οποίες έχουν µετατραπεί εξ ολοκλήρου σε γραφειακούς χώρους κ.λπ. 02-Κατάστηµα Περιλαµβάνονται καταστήµατα τραπεζών και λιανικού εµπορίου. ιευκρινίζεται ότι υπεραγορές - supermarket, πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα (malls) και καταστήµατα εντός εµπορικών κέντρων, µεγάλες µονάδες τύπου Big Boxes κ.λπ., αναγγέλλονται µε τον κωδικό Επαγγελµατική αποθήκη Περιλαµβάνονται επαγγελµατικές αποθήκες, logistics, ψυγεία κ.λπ. 04-Βιοµηχανικό-Βιοτεχνικό Περιλαµβάνονται βιοµηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια χαµηλής, µεσαίας και υψηλής όχλησης, µε τους βοηθητικούς και υποστηρικτικούς τους χώρους, γραφεία, κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, σιλό κ.λπ. 05-Εστίαση-Αναψυχή Περιλαµβάνονται εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, κινηµατογράφοι, θέατρα, παιδότοποι, θεµατικά πάρκα κ.λπ. 06-Τουρισµός Περιλαµβάνονται ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια, κάµπινγκ, µονάδες αγροτουρισµού, τουριστικές κατοικίες κ.λπ. 07-Άλλο Περιλαµβάνονται αυτοτελώς εκµεταλλεύσιµοι χώροι στάθµευσης, σταθµοί καυσίµων, σουπερµάρκετ, πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα και καταστήµατα εντός εµπορικών κέντρων, µονάδες υγείας, κτίρια αµιγώς εκπαιδευτικής χρήσης, ιδιωτικές µαρίνες, οικόπεδα επαγγελµατικής χρήσης κ.λπ. Σηµειώνεται ότι για τους κωδικούς Κύριας χρήσης θα πρέπει να συµπληρώνεται στο πεδίο Σύντοµη περιγραφή (στήλη 1.7 του Πίνακα Α) η ακριβής χρήση του ακινήτου. Επισηµαίνεται ότι ακίνητα που περιλαµβάνουν περισσότερες της µίας οριζόντιες ιδιοκτησίες µε την ίδια Κύρια χρήση αναγγέλλονται µε µία εγγραφή και τα αντίστοιχα στοιχεία επιφανειών, αξιών κ.λπ. εµφανίζονται αθροιστικά. Ωστόσο, στην περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της µίας µισθώσεων ή εφόσον διαφοροποιείται το πεδίο Ιδιοκτησιακό καθεστώς (στήλη 1.4 του Πίνακα Α), τότε θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη κατανοµή σε περισσότερες εγγραφές, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1 του παρόντος. 1.6 Κωδικός µίσθωσης (LeaseId): Συµπληρώνεται για µισθωµένα ή εκµισθωµένα τµήµατα ακινήτων, µε έναν αλφαριθµητικό κωδικό έως 25 χαρακτήρες, που χαρακτηρίζει µοναδικά τη µισθωτική σύµβαση. Παραµένει σταθερός σε κάθε µελλοντική αναγγελία επικαιροποιηµένων στοιχείων του ακινήτου ή του τµήµατος του ακινήτου. 10

11 Στοιχεία για περισσότερες της µίας οριζόντιες ιδιοκτησίες όµοιας χρήσης, εντός του ίδιου αυτοτελούς ακινήτου, οι οποίες µισθώνονται µε διαφορετικές συµβάσεις αναγγέλλονται µε τόσες εγγραφές (σειρές του Πίνακα Α) όσες και οι µισθώσεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ των αναγγελλόµενων επιφανειών και των αντίστοιχων αξιών τους. ύο ή περισσότερες ιδιοκτησίες διαφορετικής χρήσης (που αναγγέλλονται σε χωριστές εγγραφές) οι οποίες µισθώνονται µε το ίδιο µισθωτήριο συµβόλαιο αναγγέλλονται µε τον ίδιο Κωδικό µίσθωσης (βλ. Παράδειγµα 1 του Πίνακα 2). 1.7 Σύντοµη περιγραφή (PropertyDescription): Συµπληρώνεται µε τη µορφή ελεύθερου κειµένου. Στο συγκεκριµένο πεδίο γίνεται αναφορά στην κύρια χρήση και στα χαρακτηριστικά του συνόλου του κτιρίου εντός του οποίου βρίσκεται αυτή (Παράδειγµα: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, βλ. Πίνακα 2). Για τους κωδικούς Κύριας χρήσης συµπληρώνεται υποχρεωτικά η ακριβής χρήση του ακινήτου. Β. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 2.1 ιεύθυνση (Address): Συµπληρώνεται η οδός και ο αριθµός του ακινήτου. 2.2 Ταχυδροµικός κώδικας (Postcode): Συµπληρώνεται ο ταχυδροµικός κώδικας της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Πενταψήφιος αριθµός χωρίς κενά (π.χ ). 2.3 ήµος - Περιοχή (Municipality): Συµπληρώνεται µε το όνοµα του δήµου ή της κοινότητας και την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. 2.4 Νοµός (Prefecture): Συµπληρώνεται µε το όνοµα του νοµού όπου βρίσκεται το ακίνητο. 2.5 Χώρα (Country): Συµπληρώνεται µε το όνοµα της χώρας όπου βρίσκεται το ακίνητο, για ακίνητα εξωτερικού. Γ. ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ 3.1 Επιφάνεια (MainArea): Συµπληρώνεται η επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.) που αντιστοιχεί στην Κύρια χρήση του ακινήτου και µόνο. Οι επιφάνειες των βοηθητικών χώρων και παραρτηµάτων αναγγέλλονται χωριστά στις στήλες 4.1 έως 4.3 του Πίνακα Α. Ειδικότερα: Γραφειακός χώρος (κωδικός Κύριας χρήσης 01): Στην περίπτωση οριζόντιων ιδιοκτησιών (τµήµατα κτιρίου γραφείων ή κτιρίου µικτής χρήσης), ως επιφάνεια κύριας χρήσης ορίζεται η καθαρή επιφάνεια (σε τετραγωνικά µέτρα) γραφείων, στην οποία δεν 11

12 περιλαµβάνονται κλιµακοστάσια, ανελκυστήρες, κοινόχρηστοι διάδροµοι κ.λπ. Στην περίπτωση αυτοτελούς κτιρίου γραφείων ή αυτοτελούς χρήσης γραφείων σε κτίριο µικτής χρήσης, ως επιφάνεια κύριας χρήσης ορίζεται η µικτή επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα περιλαµβανοµένων των κλιµακοστασίων, κοινόχρηστων διαδρόµων κ.λπ. Σε περίπτωση που οι βοηθητικοί-κοινόχρηστοι χώροι υπερβαίνουν κατά µέσο όρο το 15% του συνόλου, το ποσοστό κάλυψης αυτών θα πρέπει να σηµειώνεται στο πεδίο Παρατηρήσεις (στήλη 9.7 του Πίνακα Α). Κατάστηµα (κωδικός Κύριας χρήσης 02): Ως επιφάνεια κύριας χρήσης ορίζεται η καθαρή επιφάνεια του καταστήµατος, στην οποία περιλαµβάνονται και τυχόν στοιχεία του φέροντος οργανισµού (ενδιάµεσες κολώνες, τοιχία κ.λπ.). Επαγγελµατική αποθήκη, Βιοµηχανικό-Βιοτεχνικό κτίριο (κωδικός Κύριας χρήσης 03 και 04): Ως επιφάνεια κύριας χρήσης ορίζεται η συνολική µικτή επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα η οποία προσµετράτε στο Συντελεστή όµησης και στην οποία περιλαµβάνονται και οι υποστηρικτικοί γραφειακοί και άλλοι χώροι. 3.2 Αυτοτέλεια ακινήτου (PropertyDetachment): Σηµειώνεται η ένδειξη Α, ΑΤ και Ο ως εξής: Α- Αυτοτελές κτίριο ΑΤ- Αυτοτελές τµήµα σε κτίριο µικτής χρήσης. Ως αυτοτελές τµήµα ορίζεται το σύνολο µίας ή περισσότερων οριζόντιων ιδιοκτησιών µε ίδια χρήση σε κτίριο µικτής χρήσης. Για να θεωρείται αυτοτελές, το τµήµα δεν θα πρέπει να υπάρχουν άλλες ιδιοκτησίες µε την ίδια χρήση εντός του κτιρίου αναφοράς και οι χρήσεις θα πρέπει να µπορούν να έχουν λειτουργική σύνδεση και συνέχεια. Παράδειγµα αυτοτελούς τµήµατος αποτελεί το σύνολο των γραφειακών χώρων στα επίπεδα των ορόφων σε ένα κτίριο µικτής χρήσης γραφείων και καταστηµάτων, όπου τα καταστήµατα βρίσκονται στο επίπεδο του ισογείου. Ο- Οριζόντια(-ες) ιδιοκτησία(-ες), που δεν αποτελούν αυτοτελές τµήµα ακινήτου.. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Αφορά χρήσεις βοηθητικές, οι επιφάνειες των οποίων δεν έχουν συµπεριληφθεί στο πεδίο Επιφάνεια (στήλη 3.1 του Πίνακα Α) της ενότητας «Γ. ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ». Συµπληρώνονται µόνο οι στήλες που αφορούν την όποια βοηθητική χρήση παράρτηµα συνοδεύει τη συγκεκριµένη Κύρια χρήση. 4.1 Επιφάνεια αποθηκών (StorageArea): Συµπληρώνεται η επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα που αντιστοιχεί σε αποθήκες οι οποίες εξυπηρετούν τις κύριες χρήσεις (βλ. Παράδειγµα 1 του Πίνακα 2). 12

13 4.2 Επιφάνεια παταριών (LoftArea): Συµπληρώνεται η επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα των παταριών τα οποία έχουν λειτουργική ενότητα και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της κύριας χρήσης. 4.3 Επιφάνεια άλλων βοηθητικών χώρων (OtherAuxiliaryArea): Συµπληρώνεται η επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα άλλων βοηθητικών χώρων οι οποίοι εξυπηρετούν τις κύριες χρήσεις. 4.4 Αριθµός θέσεων στάθµευσης (ParkingSpaces): Συµπληρώνεται ο αριθµός των θέσεων στάθµευσης οι οποίες αποτελούν οριζόντιες ιδιοκτησίες ή παραρτήµατα των κυρίως χώρων. Ε. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 5.1 Αξία εκτίµησης (Valuation): Αφορά την πιο πρόσφατη διαθέσιµη εκτίµηση της αξίας του ακινήτου (σε ευρώ). Αποδεκτές είναι οι εκτιµήσεις οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί είτε από ανεξάρτητο πιστοποιηµένο εκτιµητή είτε εσωτερικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες της τράπεζας, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από αντίστοιχη επίκαιρη έρευνα αγοράς και τεκµηρίωση της αξίας. Με την έννοια αυτή, δεν θεωρείται εκτίµηση της εµπορικής αξίας των επαγγελµατικών ακινήτων ο προσδιορισµός της αξίας τους µε οποιοδήποτε στατιστικό τρόπο (αξιοποίηση δεικτών τιµών, οικονοµετρικών υποδειγµάτων κ.λπ.). Εφόσον υφίστανται περισσότερες από µία εκθέσεις εκτιµήσεων, για τις οποίες έχει µεσολαβήσει διάστηµα µικρότερο των 3 µηνών, στην παρούσα θέση αναγγέλλεται η µέση τιµή των εκτιµήσεων αυτών. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από µία εγγραφές για τον ίδιο Κωδικό ακινήτου (στήλη 1.3 του Πίνακα Α), η εκτιµώµενη αξία θα πρέπει να κατανεµηθεί και να αναγγελθεί ανά εγγραφή (βλ. παράγραφο 4.1 του παρόντος). Επισηµαίνεται ότι, για τις ανάγκες της παρούσας Πράξης, τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν υποχρεούνται να προβούν σε εκτίµηση της αξίας των αναγγελλόµενων εµπορικών ακινήτων. Ωστόσο στο πεδίο αυτό αναγγέλλουν τις τυχόν διαθέσιµες εκτιµήσεις, στο πλαίσιο των άλλων υποχρεώσεών τους. 5.2 Ηµεροµηνία εκτίµησης (ValuationDate): Αφορά την ηµεροµηνία της πιο πρόσφατης εκτίµησης της αξίας του ακινήτου που αναγγέλλεται στο προηγούµενο πεδίο - στήλη (5.1). Η ηµεροµηνία συµπληρώνεται µε τη µορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ (π.χ. 01/03/2012). ΣΤ. ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 6.1 Τίµηµα πώλησης ή αγοράς (TransactionValue): Αναφέρεται στο τίµηµα πώλησης ή αγοράς ακινήτου, για πράξεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά το εξάµηνο αναφοράς. Αφορά το πραγµατικό τίµηµα και δεν συµπεριλαµβάνονται φόροι, συµβολαιογραφικά, δικηγορικά ή άλλα έξοδα. 13

14 6.2 Ηµεροµηνία πράξης αγοραπωλησίας (TransactionDate): Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία του οριστικού συµβολαίου της πράξης αγοράς ή πώλησης µε τη µορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. Ζ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Τα στοιχεία της ενότητας αυτής συµπληρώνονται για: α. µισθωµένα ακίνητα (Κωδικός 01 πεδίου 1.4 Ιδιοκτησιακό καθεστώς) τα οποία ανήκουν σε τρίτους και µισθώνονται από το πιστωτικό ίδρυµα για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών, και β. εκµισθωµένα ιδιόκτητα ακίνητα (Κωδικός 02 πεδίου 1.4 Ιδιοκτησιακό καθεστώς). Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύµατος και ιδιοχρησιµοποιείται ή είναι στο σύνολό του κενό (Κωδικοί 03 και 04 πεδίου 1.4 Ιδιοκτησιακό καθεστώς) κατά την τελευταία ηµέρα του εξαµήνου αναφοράς, τα πεδία της συγκεκριµένης ενότητας δεν συµπληρώνονται. 7.1 Μηνιαίο µίσθωµα (MonthlyRent): Αναγγέλλεται το συµβατικό µηνιαίο µίσθωµα, σε ευρώ. Οι µισθωτικές αξίες αναγγέλλονται χωρίς χαρτόσηµο, ΦΠΑ ή άλλες επιβαρύνσεις. Επισηµαίνονται τα εξής: Στην περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της µίας µισθώσεων για ίδια χρήση στο ίδιο ακίνητο, αναγγέλλονται χωριστά οι επιµέρους µισθώσεις, ανά Κύρια χρήση και ανά µισθωτήριο συµβόλαιο. Αν το ίδιο µισθωτήριο αφορά περισσότερες από µία κύριες χρήσεις (π.χ. κτίριο γραφείων καταστηµάτων, µισθωµένο ή εκµισθωµένο µε ένα µισθωτήριο συµβόλαιο), τότε θα γίνουν τόσες εγγραφές όσες και οι κύριες χρήσεις µε ανάλογη κατανοµή των αξιών (βλ παράγραφο 4.1 του παρόντος). Στην περίπτωση ύπαρξης χωριστών µισθωτηρίων συµβολαίων για τις Βοηθητικές χρήσεις ή στην περίπτωση όπου εντός του µισθωτηρίου της κύριας χρήσης γίνεται αναφορά σε χωριστό τίµηµα για τις επιµέρους Βοηθητικές χρήσεις, τα µισθώµατα αυτά αθροίζονται στο µίσθωµα της κύριας χρήσης, την οποία εξυπηρετούν. 7.2 Ηµεροµηνία έναρξης µίσθωσης (LeaseStart): Αναγγέλλεται η ηµεροµηνία έναρξης που αναφέρεται στο µισθωτήριο συµβόλαιο, µε τη µορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. 7.3 Ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης (LeaseEnd): Αναγγέλλεται η ηµεροµηνία της συµβατικής λήξης του µισθωτηρίου, µε τη µορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. 7.4 Ειδικοί όροι µισθωτηρίου (SpecialLeaseTerms): Αναφέρονται σε µορφή ελεύθερου κειµένου τυχόν ειδικοί όροι µισθωτηρίων, όπως η συµµετοχή στα έσοδα από τη χρήση του ακινήτου, περίοδοι χάριτος (π.χ. λόγω ανάληψης κόστους ανακατασκευής του ακινήτου από τον µισθωτή), άυλες 14

15 εµπορικές αξίες («αέρας»), αναπροσαρµογές µισθωµάτων, τύπος µισθωτηρίου (ανοικτό ή κλειστό) κ.λπ. Η. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΗΣ Τα πεδία Προβολή, Προσβασιµότητα και Εµπορικότητα (στήλες 8.1 έως 8.3 του Πίνακα Α) συµπληρώνονται µε κλίµακα από 1 έως 5, όπου το 1 αντιστοιχεί στη χαµηλότερη «ποιότητα» και το 5 στην άριστη «ποιότητα», ενώ γίνεται αναλογικά η διαβάθµιση των ενδιάµεσων τιµών. Ειδικότερα, αναλόγως της χρήσης αξιολογούνται και συµπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία, όπως περιγράφεται στη συνέχεια: Γραφειακός χώρος (κωδικός Κύριας χρήσης 01): Συµπληρώνονται τα παρακάτω πεδία, ως εξής: 8.1 Προβολή (Visibility): Βαθµολόγηση από 1 έως 5, όπου µε 1 σηµειώνονται τα ακίνητα που βρίσκονται µακριά από σηµαντικούς εµπορικούς-επαγγελµατικούς άξονες και έχουν πρόσωπο σε δευτερεύον ή και τοπικό οδικό δίκτυο. Με 5 σηµειώνονται τα κτίρια γραφείων µε πρόσωπο στους σηµαντικότερους επαγγελµατικούς άξονες του αστικού ιστού ή και σε κόµβο σηµαντικών αξόνων η προβολή των οποίων δεν περιορίζεται από φυσικά ή τεχνητά εµπόδια. 8.2 Προσβασιµότητα (Accessibility): Βαθµολόγηση από 1 έως 5. Με 1 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία δεν εξυπηρετούνται καθόλου από µέσα σταθερής τροχιάς (για το λεκανοπέδιο της Αττικής), η πρόσβαση µέσω των υπόλοιπων µέσων µαζικής µεταφοράς είναι περιορισµένη και η απόσταση από το πρωτεύον οδικό δίκτυο (εθνικές οδούς και λεωφόρους) είναι µεγάλη. Με 5 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία εξυπηρετούνται άριστα από τα µέσα σταθερής τροχιάς και από τα υπόλοιπα µέσα µαζικής µεταφοράς, αλλά βρίσκονται και πλησίον ή επί βασικών οδικών αξόνων. 8.3 Εµπορικότητα (Commerciality): Βαθµολόγηση από 1 έως 5. Με 1 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε θέσεις ελάχιστης ή µηδενικής παρουσίας άλλων χώρων γραφείων (π.χ. περιβάλλονται από χρήσεις αµιγούς κατοικίας ή βρίσκονται εκτός του αστικού ιστού σε θέσεις χαµηλής ζήτησης για αντίστοιχα επαγγελµατικά ακίνητα). Με 5 σηµειώνονται οι γραφειακοί χώροι οι οποίοι βρίσκονται στο «εµπορικότερο» σηµείο περιοχών ή αξόνων επαγγελµατικών χρήσεων που συγκεντρώνουν εξέχοντες µισθωτές (anchor tenants). Κατάστηµα (κωδικός Κύριας χρήσης 02): Συµπληρώνονται τα παρακάτω πεδία, ως εξής: 8.1 Προβολή (Visibility): Βαθµολόγηση από 1 έως 5, όπου µε 1 σηµειώνονται τα καταστήµατα που βρίσκονται µακριά από σηµαντικούς εµπορικούς άξονες και έχουν πρόσωπο σε τοπικό οδικό δίκτυο. Με 5 σηµειώνονται τα καταστήµατα τα οποία βρίσκονται στη στάθµη του ισογείου και διαθέτουν πρόσωπο στους σηµαντικότερους εµπορικούς άξονες του αστικού ιστού ή και σε κόµβο σηµαντικών αξόνων η προβολή των οποίων δεν περιορίζεται από φυσικά ή τεχνητά εµπόδια. 15

16 8.2 Προσβασιµότητα (Accessibilty): Βαθµολόγηση από 1 έως 5. Με 1 σηµειώνονται τα καταστήµατα τα οποία δεν εξυπηρετούνται καθόλου από µέσα σταθερής τροχιάς (για το λεκανοπέδιο της Αττικής), η πρόσβαση µέσω των υπόλοιπων µέσων µαζικής µεταφοράς είναι περιορισµένη και η απόσταση από το πρωτεύον οδικό δίκτυο (εθνικές οδούς και λεωφόρους) είναι µεγάλη. Με 5 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία εξυπηρετούνται άριστα από τα µέσα σταθερής τροχιάς και από τα υπόλοιπα µέσα µαζικής µεταφοράς, αλλά βρίσκονται και πλησίον ή επί βασικών οδικών αξόνων. 8.3 Εµπορικότητα (Commerciality): Βαθµολόγηση από 1 έως 5. Με 1 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε θέσεις ελάχιστης ή µηδενικής παρουσίας καταστηµάτων (π.χ. περιβάλλονται από χρήσεις αµιγούς κατοικίας) ή σε θέσεις ιδιαίτερα χαµηλής ζήτησης για καταστήµατα. Με 5 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται στο «εµπορικότερο» σηµείο περιοχών ή αξόνων επαγγελµατικών χρήσεων, που συγκεντρώνουν εξέχοντες µισθωτές (anchor tenants). 8.4 Ειδική θέση (SpecialLocation): Συµπληρώνεται µόνο εφόσον το κατάστηµα έχει πρόσωπο σε πεζόδροµο, ως εξής: Π - Πρόσωπο σε πεζόδροµο Επαγγελµατική αποθήκη, Βιοµηχανικό Βιοτεχνικό (κωδικός Κύριας χρήσης 03 και 04): Συµπληρώνονται τα παρακάτω πεδία ως εξής: 8.2 Προσβασιµότητα (Accessibility): Βαθµολόγηση από 1 έως 5. Με 1 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση από το πρωτεύον οδικό δίκτυο (εθνικές οδούς και λεωφόρους) και η τελική πρόσβαση µέχρι και τα όρια του ακινήτου είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Με 5 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται επί ή πολύ πλησίον του πρωτεύοντος οδικού δικτύου και η πρόσβαση µέχρι και το όριο του ακινήτου είναι άριστη. 8.3 Εµπορικότητα (Commerciality): Βαθµολόγηση από 1 έως 5. Με 1 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε θέσεις ελάχιστης ή µηδενικής παρουσίας άλλων αντίστοιχων χρήσεων. Με 5 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχή συγκέντρωσης αντίστοιχων εξειδικευµένων χρήσεων, υψηλών προδιαγραφών. 8.4 Ειδική θέση (SpecialLocation): Συµπληρώνεται ως εξής: 01 Θέση ΒΙ.ΠΕ.- Κόκκινη ζώνη 02 Θέση ΒΙ.ΠΑ, ΒΙΟ.ΠΑ 03 Κανένα από τα παραπάνω 16

17 Για τις υπόλοιπες κατηγορίες χρήσεων (µε κωδικό Κύριας χρήσης 05 έως 07): Συµπληρώνεται το πεδίο: 8.3 Εµπορικότητα (Commerciality): Στη συγκεκριµένη περίπτωση η έννοια της εµπορικότητας γενικεύεται και συµπεριλαµβάνει στοιχεία προβολής, προσβασιµότητας και καταλληλότητας της θέσης για την αναγγελλόµενη χρήση. Ειδικότερα, µε 1 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε θέσεις ελάχιστης ή µηδενικής παρουσίας άλλων αντίστοιχων χρήσεων και η ειδική θέση του ακινήτου παρουσιάζει πολύ σηµαντικά µειονεκτήµατα και περιορισµούς. Με 5 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχή συγκέντρωσης αντίστοιχων χρήσεων, υψηλών προδιαγραφών, ενώ η ειδική χωροθέτηση του ακινήτου θεωρείται ιδιαίτερα πλεονεκτική. Τα πεδία 8.1 Προβολή και 8.2 Προσβασιµότητα συµπληρώνονται προαιρετικά κατ αναλογία των προηγούµενων περιγραφών, εφόσον είναι διαθέσιµα τα στοιχεία (βλ. Πίνακα 1). Για όλες τις κατηγορίες χρήσεων: 8.5 Παρατηρήσεις (LocationNotes): Στο συγκεκριµένο πεδίο συµπληρώνονται σε µορφή κειµένου, εφόσον υπάρχουν, πρόσθετες πληροφορίες για τα επιµέρους χαρακτηριστικά των πεδίων των στηλών 8.1 έως 8.4 που προσδιορίζουν τη θέση του ακινήτου ή µπορούν να επηρεάσουν τη θέση του στο µέλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται: υπό µελέτη ή υπό εξέλιξη δηµόσια ή ιδιωτικά έργα τα οποία αναµένεται να επηρεάσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της θέσης ή της ευρύτερης περιοχής, νέοι νόµοι ή περιορισµοί που αφορούν τις χρήσεις και αναµένεται να διαµορφώσουν νέα «χαρακτηριστικά» στην τοπική αγορά επαγγελµατικών ακινήτων κ.λπ. Θ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 9.1 Παλαιότητα (ConstructionYear): Συµπληρώνεται το έτος αποπεράτωσης του ακινήτου, µε τη µορφή ΕΕΕΕ (π.χ. 1980). Αν δεν είναι γνωστό το έτος αποπεράτωσης, συµπληρώνεται το έτος έκδοσης της αρχικής οικοδοµικής άδειας, προσθέτοντας επιπλέον 2 έτη. 9.2 Τελευταία ανακατασκευή (RefurbishmentYear): Σηµειώνεται το έτος ολοκλήρωσης της τελευταίας ανακατασκευής-ανακαίνισης (µε τη µορφή ΕΕΕΕ), εφόσον έχει γίνει ανακατασκευή που αφορά ευρείας κλίµακας εργασίες-ανακαίνιση (επεµβάσεις στον φέροντα οργανισµό, στον Η/Μ εξοπλισµό και τα δίκτυα του κτιρίου, ενδεχόµενες επεµβάσεις στην αρχιτεκτονική του κτιρίου κ.λπ.). 9.3 Κλάση - Ποιότητα (PropertyClass): Βαθµολόγηση από 1 έως 5, όπου το 1 αντιστοιχεί στη χαµηλότερη «ποιότητα» και το 5 στην άριστη «ποιότητα». Ειδικότερα, µε 1 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση συντήρησης, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, και των οποίων ο Η/Μ εξοπλισµός και τα δίκτυα είναι ιδιαίτερα παρωχηµένης τεχνολογίας ή δεν πληρούν το ελάχιστο των τυπικών προδιαγραφών για χώρο εργασίας. Επίσης µε 1 σηµειώνονται τα ακίνητα µε σοβαρά προβλήµατα 17

18 και κακοτεχνίες στον φέροντα οργανισµό και το κέλυφος του κτιρίου. Με 5 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία έχουν κατασκευαστεί ή ανακατασκευαστεί ριζικά κατά την τελευταία πενταετία, η κατάσταση συντήρησής τους µπορεί να χαρακτηριστεί ως άριστη, φέρουν Η/Μ εξοπλισµό και υποδοµή δικτύων τελευταίας τεχνολογίας, υλικά κατασκευής και εσωτερικής διαµόρφωσης άριστης ποιότητας, και διαθέτουν σύγχρονα συστήµατα φύλαξης και ασφάλειας. Συµπληρώνεται υποχρεωτικά για τους γραφειακούς χώρους (κωδικός Κύριας χρήσης 01) και είναι προαιρετικό για τις υπόλοιπες κατηγορίες χρήσεων (κωδικοί Κύριας χρήσης 02-07), εφόσον υπάρχει διαθέσιµη η αντίστοιχη πληροφόρηση (βλ. Πίνακα 1). 9.4 Ενεργειακή κλάση (SustainabilityClass): Συµπληρώνεται µία από τις 9 Ενεργειακές κλάσεις: Α+, Α, Β+, Β, Γ,, Ε, Ζ, Η. Κατηγοριοποίηση βάσει ενεργειακού πιστοποιητικού (εφόσον έχει εκδοθεί), µε βάση τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). 9.5 Πρόσωπο (Facade): Συµπληρώνεται µόνο για ακίνητα µε κύρια χρήση καταστήµατος (κωδικός Κύριας Χρήσης 02) µε το µήκος προσώπου σε µέτρα (µέχρι 2 δεκαδικά ψηφία). 9.6 Ελεύθερο ύψος (FreeHeight): Συµπληρώνεται µόνο για ακίνητα µε κύρια χρήση επαγγελµατικής αποθήκης (κωδικός Κύριας Χρήσης 03) µε το ελεύθερο-ωφέλιµο ύψος της αποθήκης σε µέτρα (µέχρι 2 δεκαδικά ψηφία). 9.7 Παρατηρήσεις (TechnicalNotes): Στο συγκεκριµένο πεδίο συµπληρώνονται σε µορφή κειµένου πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ακινήτου. Συγκεκριµένα, καταγράφονται σηµαντικές πληροφορίες που αφορούν την κατασκευή ή διαµόρφωση του ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου του. Ενδεικτικά: Για τα Γραφεία (κωδικός Κύριας χρήσης 01) αναφέρονται εξειδικευµένες πληροφορίες για την εσωτερική διαµόρφωση-διαµερισµατοποίηση (οpen plan, κλειστοί γραφειακοί χώροι κ.λπ.), το ιδιαίτερα µικρό µέγεθος πλάκας, η απουσία ανελκυστήρων κ.ά. Για τα Καταστήµατα (κωδικός Κύριας χρήσης 02) γίνεται αναφορά τυχόν ειδικού σχήµατος, µεγάλου ή µικρού βάθους του χώρου καταστήµατος, στοιχείων του φέροντος οργανισµού που περιορίζουν την ωφέλιµη επιφάνεια, διαφορά στάθµης σε σχέση µε το επίπεδο του δρόµου ή του πεζοδροµίου, θέση σε όροφο πλην του ισογείου κ.ά. Για τις Επαγγελµατικές αποθήκες (κωδικός Κύριας χρήσης 03) αναφέρεται αν χρησιµοποιούνται ως ψυγεία, αν υπάρχουν ράµπες κ.λπ. Στο συγκεκριµένο πεδίο γίνεται επίσης η αναφορά των διατηρητέων κτιρίων. 5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί εµφανίζονται τα υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία ανά Κύρια χρήση ακινήτου. Συγκεκριµένα: 18

19 µε Υ σηµειώνονται τα υποχρεωτικά πεδία, τα οποία θα πρέπει να συµπληρώνονται σε όλες τις περιπτώσεις των εγγραφών, µε Υ σηµειώνονται τα πεδία τα οποία συµπληρώνονται υποχρεωτικά εφόσον, ανάλογα µε την περίπτωση, συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη συµπλήρωσή τους. Π.χ. για ακίνητο µισθωµένο ή εκµισθωµένο από το πιστωτικό ίδρυµα, θα πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώνονται τα πεδία της ενότητας «Ζ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ» (στήλες 7.1 έως 7.4 του Πίνακα Α). Ανάλογα, στην περίπτωση αγοράς ή πώλησης ακινήτου κατά τη διάρκεια του εξαµήνου αναφοράς, θα πρέπει να συµπληρωθούν τα πεδία της ενότητας «ΣΤ. ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ» (στήλες 6.1 και 6.2 του Πίνακα Α). Επίσης, εφόσον υπάρχουν εκτιµήσεις αξίας για το ακίνητο, αυτές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγγελθούν στην ενότητα «Ε. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ» (στήλες 5.1 και 5.2 του Πίνακα Α). µε Π σηµειώνονται τα πεδία τα οποία συµπληρώνονται προαιρετικά, εφόσον υπάρχει η συγκεκριµένη πληροφορία, όσα από τα πεδία δεν πρέπει να αναγγελθούν για συγκεκριµένες χρήσεις παρουσιάζονται ως κενά. Σηµειώνεται ότι η µη συµπλήρωση οποιουδήποτε από τα υποχρεωτικά πεδία (Υ) του Πίνακα 1, θα αποτρέπει την εισαγωγή της συγκεκριµένης εγγραφής στη βάση δεδοµένων επαγγελµατικών ακινήτων και ως εκ τούτου θα επιστρέφει στο πιστωτικό ίδρυµα µε την ένδειξη λάθους, προς διόρθωση. 19

20 Πίνακας 1: Παρουσίαση υποχρεωτικών και προαιρετικών πεδίων ανά κατηγορία Κύριας χρήσης Κύρια χρήση επαγγελματικού ακινήτου Περιγραφή μεταβλητής 01 Γραφείo 02 Κατάστημα 03 Επαγγελματική αποθήκη 04 Βιομηχανικό Βιοτεχνικό 05 Εστίαση Αναψυχή 06 Τουρισμός 07 Άλλο Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Πιστωτικό ίδρυμα Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 1.2 Έτος και εξάμηνο αναφοράς Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 1.3 Κωδικός ακινήτου Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 1.4 Ιδιοκτησιακό καθεστώς Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 1.5 Κύρια χρήση Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 1.7 Κωδικός μίσθωσης Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 1.4 Σύντομη περιγραφή Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Β. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 2.1 Διεύθυνση Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 2.2 Ταχυδρομικός κώδικας Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 2.3 Δήμος Περιοχή Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 2.4 Νομός Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 2.5 Χώρα Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Γ. ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ 3.1 Επιφάνεια Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 3.2 Αυτοτέλεια ακινήτου Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Δ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 4.1 Επιφάνεια αποθηκών Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 4.2 Επιφάνεια παταριών Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 4.3 Επιφάνεια άλλων βοηθητικών χώρων Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 4.4 Αριθμός θέσεων στάθμευσης Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Ε. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 5.1 Αξία εκτίμησης Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 5.2 Ημερομηνία εκτίμησης Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ ΣΤ. ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 6.1 Τίμημα πώλησης ή αγοράς Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 6.2 Ημερομηνία πράξης αγοραπωλησίας Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Ζ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 7.1 Μηνιαίο μίσθωμα Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 7.2 Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 7.3 Ημερομηνία λήξης μίσθωσης Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 7.4 Ειδικοί όροι μισθωτηρίου Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Η. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΗΣ 8.1 Προβολή Υ Υ Π Π Π 8.2 Προσβασιμότητα Υ Υ Υ Υ Π Π Π 8.3 Εμπορικότητα Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 8.4 Ειδική θέση Υ Υ Υ 8.5 Παρατηρήσεις Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 9.1 Παλαιότητα Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 9.2 Τελευταία ανακατασκευή Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 9.3 Κλάση Ποιότητα Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 9.4 Ενεργειακή κλάση Π Π Π Π Π Π Π 9.5 Πρόσωπο Υ 9.6 Ελεύθερο ύψος Υ 9.7 Παρατηρήσεις Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 20

21 6. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Παράδειγµα 1: Αυτοτελές τετραώροφο κτίριο γραφείων-καταστηµάτων, επιφάνειας ανωδοµής 1000 τ.µ., µε υπόγειες αποθήκες επιφάνειας 200 τ.µ., ιδιοκτησίας του πιστωτικού ιδρύµατος (µε κωδικό 002). Το ακίνητο είναι εκµισθωµένο, βάσει του υπ αριθ µισθωτηρίου συµβολαίου, µε συνολικό µηνιαίο µίσθωµα ευρώ. Η πιο πρόσφατη διαθέσιµη εκτίµηση της αξίας για το σύνολο του ακινήτου ανέρχεται σε ευρώ (ηµεροµηνία εκτίµησης 15/02/2013). Προκειµένου να είναι δυνατή η αναγγελία των στοιχείων του ακινήτου, θα πρέπει να γίνει ανάλυση των επιφανειών, των µισθωµάτων και των εκτιµώµενων αξιών ανά Κύρια χρήση, ως εξής: - Ισόγειο κατάστηµα: Επιφάνεια 200 τ.µ., µηνιαίο µίσθωµα ευρώ, επιφάνεια αποθηκών (παρακολουθήµατα του καταστήµατος) 50 τ.µ., εκτιµώµενη αξία ευρώ - Γραφεία: Επιφάνεια 800 τ.µ., µηνιαίο µίσθωµα ευρώ, επιφάνεια αποθηκών 150 τ.µ., εκτιµώµενη αξία ευρώ. Ο τρόπος αναγγελίας των παραπάνω στοιχείων παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 (Παράδειγµα 1). Παράδειγµα 2: Ιδιόκτητοι γραφειακοί χώροι 3ου και 4ου ορόφου συνολικής επιφάνειας 300 τ.µ., ως αυτοτελές τµήµα σε κτίριο µικτής χρήσης. - Τα γραφεία του 3ου ορόφου, επιφάνειας 200 τ.µ., εκµισθώνονται βάσει του µισθωτηρίου συµβολαίου µε κωδικό 21111, προς ευρώ το µήνα. - Τα γραφεία του 4ου ορόφου, επιφάνειας 100 τ.µ., ιδιοχρησιµοποιούνται από το πιστωτικό ίδρυµα. Ο τρόπος αναγγελίας των στοιχείων αυτών παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 (Παράδειγµα 2). Παράδειγµα 3: 2ος όροφος κτιρίου γραφείων, επιφάνειας 300 τ.µ., αποτελούµενος από 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες µισθώνονται από το πιστωτικό ίδρυµα µε τρία διαφορετικά µισθωτήρια συµβόλαια, ως εξής: - Οριζ. ιδιοκτησία Α: Επιφάνεια 50 τ.µ., µηνιαίο µίσθωµα 500 ευρώ, κωδικός µισθωτηρίου Οριζ. ιδιοκτησία Β: Επιφάνεια 90 τ.µ., µηνιαίο µίσθωµα ευρώ, κωδικός µισθωτηρίου Οριζ. ιδιοκτησία Γ: Επιφάνεια 60 τ.µ., µηνιαίο µίσθωµα 700 ευρώ, κωδικός µισθωτηρίου Ο τρόπος αναγγελίας των στοιχείων αυτών παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 (Παράδειγµα 3). 21

22 Παράδειγµα 4: Αυτοτελές κτίριο γραφείων-καταστηµάτων ιδιοκτησίας του πιστωτικού ιδρύµατος, µε τα παρακάτω στοιχεία: - Ισόγειο κατάστηµα: Ιδιοχρησιµοποιούµενο, επιφάνεια 200 τ.µ., εκτιµώµενη αξία ευρώ (ηµεροµηνία εκτίµησης 10/03/2013). - Α όροφος: Ιδιοχρησιµοποιούµενος (γραφεία), επιφάνεια 200 τ.µ., εκτιµώµενη αξία ευρώ (ηµεροµηνία εκτίµησης 10/03/2013). - Β όροφος: Κενός, επιφάνεια 200 τ.µ., εκτιµώµενη αξία ευρώ (ηµεροµηνία εκτίµησης 25/01/2013). - Γ όροφος: Εκµισθωµένος (γραφεία) σε δύο µισθωτές ως εξής: Μισθωτήριο συµβόλαιο µε κωδικό 41111, για οριζόντια ιδιοκτησία επιφάνειας 50 τ.µ. µε µηνιαίο µίσθωµα ευρώ Μισθωτήριο συµβόλαιο µε κωδικό 41112, για οριζόντια ιδιοκτησία επιφάνειας 150 τ.µ. µε µηνιαίο µίσθωµα ευρώ Τα πεδία του Πίνακα Α συµπληρώνονται όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 (Παράδειγµα 4) που ακολουθεί. 22

23 Πίνακας 2. Παραδείγµατα συµπλήρωσης Πίνακα Α Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ.ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ Ε. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Ζ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Β.ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ- ΣΤ-Θ Πιστωτικό ίδρυµα (BankId) Έτος και εξάµηνο αναφοράς (ReferencePeriod) Κωδικός ακινήτου (PropertyId) Ιδιοκτησιακό Καθεστώς (OccupancyType) Κύρια χρήση (MainUse) Κωδικός µίσθωσης (LeaseId) Σύντοµη περιγραφή (PropertyDescription) Επιφάνεια (MainArea) Αυτοτέλεια ακινήτου (Property Detachment) Επιφάνεια αποθηκών (StorageArea) Αξία εκτίµησης (Valuation) Ηµεροµηνία εκτίµησης (ValuationDate) Μηνιαίο µίσθωµα (MonthlyRent) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΕ 4/ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 1000Τ.Μ. 200 Α /02/ ΓΡΑΦΕΙΑ Α' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ 4/ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 1000Τ.Μ Α /02/ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Γ' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 200 ΑΤ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Δ' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 100 ΑΤ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 50 Ο ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 90 Ο ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 60 Ο 700 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ 3/ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 800Τ.Μ. 200 Α /03/2013 ΓΡΑΦΕΙΑ Α' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ 3/ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 800Τ.Μ. 200 Α /03/2013 ΓΡΑΦΕΙΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ 3/ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 800Τ.Μ. 200 Α /01/2013 ΓΡΑΦΕΙΑ Γ' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ 3/ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 800Τ.Μ. 50 Α 1000 ΓΡΑΦΕΙΑ Γ' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ 3/ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 800Τ.Μ. 150 Α 2500 Το σύµβολο σηµαίνει ότι τα πεδία συµπληρώνονται µε τις αντίστοιχες αναλυτικές πληροφορίες ανά περίπτωση, που χάριν συντοµίας στον Πίνακα των παραδειγµάτων παραλείπονται. 23

24 7. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ, ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β.ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ Πιστωτικό ίδρυµα (BankId) Έτος και εξάµηνο αναφοράς (ReferencePeriod) Κωδικός ακινήτου (PropertyId) Ιδιοκτησιακό Καθεστώς (OccupancyType) Κύρια χρήση (MainUse) Κωδικός µίσθωσης (LeaseId) Σύντοµη περιγραφή (PropertyDescription) ιεύθυνση (Address) Ταχυρδοµικός Κώδικας (PostCode) ήµος - Περιοχή (Municipality) Νοµός (Prefecture) Χώρα (Country) Γ. ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Ε. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΤ. ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ Ζ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Επιφάνεια (MainArea) Αυτοτέλεια ακινήτου (Property Detachment) Επιφάνεια αποθηκών (StorageArea) Επιφάνεια παταριών (LoftArea) Επιφ. Άλλων βοηθητικών χώρων (OtherAuxiliary Area) Αριθµός θέσεων στάθµευσης (ParkingSpaces) Αξία εκτίµησης (Valuation) Ηµεροµηνία εκτίµησης (ValuationDate) Τίµηµα πώλησης ή αγοράς (TransactionValue) Ηµεροµηνία πράξης αγοραπωλησίας (TransactionDate) Μηνιαίο µίσθωµα (MonthlyRent) Ηµεροµηνία έναρξης µίσθωσης (LeaseStart) Ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης (LeaseEnd) Ειδικοί όροι µισθωτηρίου (SpecialLeaseTerms) Η.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΗΣ Θ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Προβολή (Visibility) Προσβασιµότητα (Accessibility) Εµπορικότητα (Commerciality) Ειδική θέση (SpecialLocation) Παρατηρήσεις (LocationNotes) Παλαιότητα (Construction Year) Τελευταία ανακατασκευή (Refurbishment Year) Κλάση - Ποιότητα (Property Class) Ενεργειακή κλάση (Sustainability Class) Πρόσωπο (Façade) Ελεύθερο ύψος (FreeHeight) Παρατηρήσεις (TechnicalNotes) 24

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εισαγωγή Οι ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) με καταστατική έδρα στην Ελλάδα (Πίνακας 1) θα υποβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 9/10.01.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 9/10.01.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 9/10.01.2013 ΘΕΜΑ: Υποβολή στατιστικών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και κατάστασης επενδύσεων από τις εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Στο παρόν Παράρτηµα περιγράφονται λεπτοµερώς οι προδιαγραφές του συστήµατος αναγγελίας, από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Αναλύσεων και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων ec.realeae@bankofgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011 ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011 ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνιαίων στατιστικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

44460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

44460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 44460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 44461 44462 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 44463 44464 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, Αρ.Πρωτ.: ΔΕΠΕΑ/Γ/172335

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, Αρ.Πρωτ.: ΔΕΠΕΑ/Γ/172335 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%.

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%. Α.Φ.Μ πεδία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του εκμισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ εκμισθωτή πατάμε το σημάδι με τον πράσινο σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

43 Α) του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α') και. 1. Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής καθορίζεται η

43 Α) του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α') και. 1. Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής καθορίζεται η *02011522712960016* ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (fevxoσ ΔΕντΕΡΟ) 12101 4. Επαγγελματική στέγη, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο (όροφο) με ειδικούς χώρους (των οποίων η αξία υπολογίζεται με τα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

------------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Τµήµα Παρακολούθησης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφοριών Εισηγµένων Εταιριών Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Πεταλάκης Τηλ.: 210-33.77.187 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής».

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Aθήνα 2 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1041499/ 3113/ 694/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΠΟΛ. 1065 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαχ. Kώδ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ Α.Φ.Μ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ

ΑΦΜ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ Α.Φ.Μ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ Α.Φ.Μ πεδία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του εκμισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ εκμισθωτή πατάμε το σημάδι με τον πράσινο σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,13-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4407 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΟΙ κυριότερες από τις αιτίες για τις οποίες πραγματοποιούνται οι εκτιμήσεις η οι γνωματεύσεις από έναν κατάλληλο εκτιμητικό φορέα η έναν

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΙΔΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc East London University Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του μισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ μισθωτή,

Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του μισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ μισθωτή, Α.Φ.Μ ΠΟΣΟΣΤΟ πεδία ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ Α.Φ.Μ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (Ν.Π) ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Ν.Π) ΑΦΜ ΝΟΜΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ

Ι Ρ Υ Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ 1 Ι Ρ Υ Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟY 4, 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.& FAX. 2310. 260.203. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιοικούσα Επιτροπή του Ιδρύµατος " ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ",

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η χρήση απλών αριθμομηχανών (calculators).

Επιτρέπεται η χρήση απλών αριθμομηχανών (calculators). Expert Valuer Real Estate Property Sample Paper [Part B oly] Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί με την εργασία του υποψηφίου, διαφορετικά η εγγραφή του θα ακυρωθεί και δε θα εκδοθεί αποτέλεσμα. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 9 Μαΐου 2008 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 9 Μαΐου 2008 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 9 Μαΐου 2008 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1053013/3042/444/Β0014 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΠΟΛ 1081

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

-- 209 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 20

-- 209 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 20 -- 209 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1023038/332/A0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. : 1047 I. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α 17-10-2011 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Με το Β Κεφάλαιο του Ν.4014/11 θεσµοθετήθηκε η διαδικασία δηλώσεων των αυθαιρέτων αλλά και η συµµετοχή των Μηχανικών στα συµβόλαια µε τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε.

NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε. Α. Γενικά Στοιχεία Περιφέρεια: Νομός: ΟΤΑ: Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Τίτλος Έργου: Αξιοποίηση του κτιρίου Μύλοι Μελισσάρη και της δημοτικής ακίνητης περιουσίας με Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων» ΠΟΛ.1118/13.8.2008 Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τ έλους Ακινήτων φυσικών προσώπων Αθήνα, 13 Αυγούστου 2008 Αριθ. Πρωτ: 1085787/888/0013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας Παράρτηµα - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας 12 13 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4Ι01Η-ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/11/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

2 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2.1 ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Από τις αρχές του 2009 ο ρυθµός µεταβολής των τιµών των κατοικιών στην Ελλάδα δια- µορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα. Ειδικότερα, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Χαρτοφυλακίου 30.09.2007

Παρουσίαση Χαρτοφυλακίου 30.09.2007 Παρουσίαση Χαρτοφυλακίου 30.09.2007 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ΙΙΙ.6 Σύνοψη κυριότερων διαθέσιµων βραχυχρόνιων δεικτών για την αγορά ακινήτων

Πίνακας ΙΙΙ.6 Σύνοψη κυριότερων διαθέσιµων βραχυχρόνιων δεικτών για την αγορά ακινήτων Πίνακας ΙΙΙ.6 Σύνοψη κυριότερων διαθέσιµων βραχυχρόνιων δεικτών για την αγορά ακινήτων είκτες Μέση ετήσια εκατοστιαία µεταβολή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1. είκτες τιµών κατοικιών (ΤτΕ) και ενοικίων

Διαβάστε περισσότερα

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε _ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα για την έκθεση,

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε2

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε2 Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε2 1. Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων; Στην περίπτωση εγγάμων και εφ' όσον η σύζυγος έχει εισοδήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 18 Απριλίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /467/0013

- 1 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 18 Απριλίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /467/0013 - 1 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1119/ Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νοµικών προσώπων έτους 2013

ΠΟΛ.1119/ Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νοµικών προσώπων έτους 2013 ΠΟΛ.1119/29.5.2013 Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νοµικών προσώπων έτους 2013 Αριθ. ΠΟΛ 1119 (ΦΕΚ Β' 1298/29-05-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

(cost approach) 2/11/07 2

(cost approach) 2/11/07 2 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας µηχανικός Α.Π.Θ. ΕκτιµητήςµέλοςΕΛ.Ι.Ε. & Σ.ΕΚ.Ε. π.χ. ΑΚΙΝΗΤΟ: Βιοµηχανοστάσιοεπιφανείας 1.763,50 µ2 επίγηπέδου 2.800 µ2 επί της οδού xxx του Παραρτήµατος της ΒΙ.ΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι ιδιώτες, που αποτελούν την μεγαλύτερη και ευρύτερη γεωγραφικά πελατεία στην Ελληνική κτηματαγορά, έχουν πλέον να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές προτάσεις χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ «ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ»- «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η» Λήψη απόφασης περί εκµισθώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά µε τα θέµατα αρµοδιότητας φορολογίας εισοδήµατος, θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Αναφορικά µε τα θέµατα αρµοδιότητας φορολογίας εισοδήµατος, θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα: Αθήνα, 31 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑTA: Α, B & Φ.Μ.Α.Π. 2. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ιευκρινήσεις ------------------------------------------------------------------------------ σας ενηµερώνουµε ότι όπως πληροφορηθήκαµε από Οµάδες άλλων περιοχών στις οποίες έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός Ο Πολύπλευρος ρόλος του Εκτιμητή Μηχανικού στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το σύνολο των ακινήτων που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/17.12.2010 ΘΕΜΑ: Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΠΑΝΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΠΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 14/06/2016 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 12025 /ΝΣΗ: Βασιλέως Κων/νου 34 Τηλ: 2752360914 ΦΑΞ: 2752360967 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Υπολειμματική Μέθοδος ή μέθοδος αντιπαροχής (Residual Method) Α. ΓΕΝΙΚΑ Η υπολειμματική μέθοδος είναι μία από τις βασικές μεθόδους εκτίμησης των παγίων και χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη:

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-11- 2016 Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Με το Ν. 3601/2007 και τις Αποφάσεις 1 έως 9/459/27.12.2007 της Κεφαλαιαγοράς (9 Αποφάσεις) θεσπίστηκαν νέοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας για

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 18 χρόνια εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 15 Χρόνια Εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973 ΓΟΚ 1985 Τροποποίηση ΓΟΚ 1985 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 2. Τη Νοµαρχιακή Μονάδα Υγείας ΙΚΑ

ΠΡΟΣ 2. Τη Νοµαρχιακή Μονάδα Υγείας ΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Αθήνα 19/08/2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες.

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. 1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. Για να είναι αποδεκτό έντυπο που φέρει διόρθωση / τροποποίηση / προσθήκη, πρέπει υποχρεωτικά να φέρει μονογραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2014 (Κεφάλαιο V, Ενότητα 3 και Πλαίσιο 4, Σελ.92-97) Φεβρουάριος 2015

Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2014 (Κεφάλαιο V, Ενότητα 3 και Πλαίσιο 4, Σελ.92-97) Φεβρουάριος 2015 Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2014 (Κεφάλαιο V, Ενότητα 3 και Πλαίσιο 4, Σελ.92-97) Φεβρουάριος 2015 3 ΕΞΕΛΞΕΣ ΚΑ ΠΡΟΟΠΤΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΝΗΤΩΝ Στη διάρκεια του 2014 συνεχίστηκαν, αν και με μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές περιπτώσεις απεικόνισης δικαιωμάτων στη δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9

Ειδικές περιπτώσεις απεικόνισης δικαιωμάτων στη δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9 ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ειδικές περιπτώσεις απεικόνισης δικαιωμάτων στη δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9 ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Λογιστής Φοροτεχνικός Α τάξης Η δήλωση στοιχείων ακινήτων, γνωστή ως «έντυπο Ε9», περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ήρθαν τα e-µισθωτήρια συµβόλαια για ακίνητα

Ήρθαν τα e-µισθωτήρια συµβόλαια για ακίνητα Ήρθαν τα e-µισθωτήρια συµβόλαια για ακίνητα Στη ΓΓΠΣ και όχι στην εφορία τα µισθωτήρια συµβόλαια. Οι απαντήσεις σε όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι φορολογούµενοι. Πότε υποβάλλεται η δήλωση, ποιες οι υποχρεώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΕΑ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΕΑ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Δεκ. 14-12-2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΕΑ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Καταγραφή των σχετικών διατάξεων νόμων και εγκυκλίων, οι οποίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση προσάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις για την ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση

Όροι και προϋποθέσεις για την ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 30 Η ΜΑΙΟΥ 2013, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ. Στην Αθήνα σήμερα 30 Μαΐου 2013, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΙΔΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος 1. Φοίτηση - Καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Η δήλωση αυτή γίνεται δυνάµει των προνοιών της εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. 1/2008, ηµεροµηνίας 10 Ιανουαρίου 2008. 1. Γενικά στοιχεία αίτησης: Το έντυπο αυτοελέγχου κατατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα