ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 23/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 23/26.7.2013"

Transcript

1 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 23/ ΘΕΜΑ: Υποβολή εξαµηνιαίων στοιχείων µισθώσεων και αγοραπωλησιών επαγγελµατικών ακινήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν, β) τις διατάξεις του Ν. 3601/2007 «Aνάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 21 και τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 25 αυτού, γ) την Π /ΤΕ 2651/ «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόµενα ιδρύµατα για σκοπούς άσκησης εποπτείας Καθορισµός προσώπων που έχουν ειδική σχέση µε το πιστωτικό ίδρυµα», δ) την ανάγκη επέκτασης και στα επαγγελµατικά ακίνητα, της συγκέντρωσης αναλυτικών στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση και ανάλυση της αγοράς ακινήτων µε βάση την Π /TE 2610/ µε θέµα: «Υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύµατα στοιχείων σχετικά µε τα οικιστικά ακίνητα τα οποία αποτελούν αντικείµενο χρηµατοδότησης ή εξασφάλιση χορηγούµενων από τα πιστωτικά ιδρύµατα δανείων», ε) την ανάγκη κατάρτισης δεικτών τιµών, αξιών και αποδόσεων ακινήτων για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά επαγγελµατικών ακινήτων και την αξιολόγηση των επιδράσεών τους στη σταθερότητα και την εύρυθµη λειτουργία του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα εξής: Τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα (περιλαµβανοµένων των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες, καθώς και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων) υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος σε εξαµηνιαία βάση αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε τα επαγγελµατικά ακίνητα (θέση, χρήση, τεχνικά χαρακτηριστικά, µισθωτικές και εµπορικές αξίες κ.ά.) τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία τους ή µισθώνονται από αυτά για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους, όπως τα εν λόγω στοιχεία προσδιορίζονται στο συνηµµένο Παράρτηµα. 1

2 Ειδικότερα: 1. Τα σχετικά µε τις αγοραίες και µισθωτικές αξίες στοιχεία των ιδιόκτητων και µισθωµένων ακινήτων των πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του συνηµµένου Παραρτήµατος, θα βασίζονται στα πραγµατικά δεδοµένα πράξεων αγοραπωλησιών και µισθώσεων και στις υπάρχουσες εκτιµήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών των πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων συνεργαζόµενων πιστοποιηµένων εκτιµητών, όπως καταγράφονται και τηρούνται στα µηχανογραφικά συστήµατα των αρµόδιων υπηρεσιών τους. 2. Η υποβολή των ως άνω στοιχείων θα γίνεται στη ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος µέσω ψηφιακά υπογεγραµµένου και κρυπτογραφηµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος ( ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνηµµένο Παράρτηµα. 3. Η υποβολή των στοιχείων επαγγελµατικών ακινήτων, σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα πραγµατοποιείται στις ακόλουθες προθεσµίες: α. Μέχρι εφάπαξ, τα εξαµηνιαία στοιχεία που αφορούν την περίοδο από το α εξάµηνο του 2006 µέχρι και το β εξάµηνο του 2012 (ιστορικά στοιχεία). H Τράπεζα της Ελλάδος θα αποδέχεται και την υποβολή σχετικών στοιχείων που αφορούν το διάστηµα πριν από την β. Μέχρι το µηχανογραφικό αρχείο µε τα ανάλογα στοιχεία για το α εξάµηνο του γ. Από , σε εξαµηνιαία βάση και εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών µετά τη λήξη του εξαµήνου, τα στοιχεία του αντίστοιχου εξαµήνου αναφοράς. 4. Εξουσιοδοτείται η ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών για την παροχή αναλυτικών οδηγιών και διευκρινίσεων προς τις αρµόδιες υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυµάτων σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας Πράξης. 5. Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης ισχύουν από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το συνηµµένο Παράρτηµα αποτελεί εφεξής αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Πράξης. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. Η παρούσα Πράξη να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β ). Ο Υποδιοικητής Η Υποδιοικητής Ο ιοικητής Ιωάννης Παπαδάκης Ελένη ενδρινού-λουρή Γεώργιος Προβόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα /νση Οικονοµικών Μελετών Ο ιευθυντής [υπογεγγραµµένο] ηµήτριος Μαλλιαρόπουλος 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα (περιλαµβανοµένων των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες, καθώς και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων) θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) τα προβλεπόµενα στην παρούσα Πράξη εξαµηνιαία στοιχεία για τα επαγγελµατικά ακίνητα τα οποία στο τέλος του εξαµήνου αναφοράς ανήκουν στην ιδιοκτησία τους (ελεύθερα, ιδιοχρησιµοποιούµενα ή εκµισθωµένα) ή µισθώνονται από αυτά για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους, καθώς και για τα ιδιόκτητα ακίνητα τα οποία εκποιήθηκαν στη διάρκεια του εξαµήνου αναφοράς. Για πληροφορίες σχετικά µε τη συµπλήρωση των εξαµηνιαίων στοιχείων των επαγγελµατικών ακινήτων, µπορείτε να απευθύνεστε στην: Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων Ελ. Βενιζέλου 21 Τ.Κ Αθήνα Τηλ.: , , , Fax: Αρµόδιοι: Βλαχοστεργίου Βασιλική Ακαντζιλιώτου Καλλιόπη 2. ΓΕΝΙΚΑ Σκοπός της παρούσας Πράξης είναι η συγκέντρωση αξιόπιστων πρωτογενών στοιχείων για την παρακολούθηση και ανάλυση της αγοράς επαγγελµατικών ακινήτων (γραφεία, καταστήµατα, αποθήκες-logistics, βιοµηχανικοί-βιοτεχνικοί χώροι κ.λπ.), µε στόχο την εκτίµηση και δηµοσιοποίηση δεικτών για τις αγοραίες και µισθωτικές αξίες και αποδόσεις των επαγγελµατικών ακινήτων στην ελληνική αγορά. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν µε την κατάλληλη επεξεργασία και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων αναµένεται να αποτελέσουν χρήσιµο υλικό για τους παράγοντες της αγοράς (εγχώριους και ξένους επενδυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων κ.ά.). Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί επίσης η διαφάνεια της ελληνικής κτηµαταγοράς. Για τις ανάγκες της παρούσας Πράξης, στην έννοια των επαγγελµατικών ακινήτων περιλαµβάνεται κάθε είδος ακινήτου το οποίο χρησιµοποιείται ή δύναται να χρησιµοποιηθεί για επιχειρηµατικούς ή/και επενδυτικούς σκοπούς και ανήκει σε µία από τις παρακάτω γενικές κατηγορίες µε βάση τη χρήση του: γραφείο, κατάστηµα, επαγγελµατική αποθήκη, βιοµηχανικό-βιοτεχνικό ακίνητο, ακίνητο µε χρήσεις τουρισµού, εστίασης-αναψυχής (εστιατόριο, θέατρο κ.ά.), ειδική επαγγελµατική χρήση 4

5 (χώρος στάθµευσης, πρατήριο καυσίµων κ.ά.), όπως και το σύνολο των υποκατηγοριών που αυτές περιλαµβάνουν. Στη συνέχεια του παρόντος Παραρτήµατος, οι έννοιες του ακινήτου και του επαγγελµατικού ακινήτου ταυτίζονται. Τα εξαµηνιαία στοιχεία που περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους θα αναγγέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα πιστωτικά ιδρύµατα µέσα στις ακόλουθες προθεσµίες: Η υποβολή των στοιχείων επαγγελµατικών ακινήτων, σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα πραγµατοποιείται στις ακόλουθες προθεσµίες: α. Μέχρι εφάπαξ, τα εξαµηνιαία στοιχεία που αφορούν την περίοδο από το α εξάµηνο του 2006 µέχρι και το β εξάµηνο του 2012 (ιστορικά στοιχεία). H Τράπεζα της Ελλάδος θα αποδέχεται και την υποβολή σχετικών στοιχείων που αφορούν το διάστηµα πριν από την β. Μέχρι το µηχανογραφικό αρχείο µε τα ανάλογα στοιχεία για το α εξάµηνο του γ. Από , σε εξαµηνιαία βάση και εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών µετά τη λήξη του εξαµήνου, τα στοιχεία του αντίστοιχου εξαµήνου αναφοράς. Για παράδειγµα, έως , θα υποβληθεί το εξαµηνιαίο µηχανογραφικό αρχείο µε τα στοιχεία των επαγγελµατικών ακινήτων για το β εξάµηνο του Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες και εργασίες που θα εξασφαλίσουν την πληρότητα των αναγγελλόµενων εξαµηνιαίων στοιχείων, τα οποία θα υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται παρακάτω. 3. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τα στοιχεία θα αναγγέλλονται στη ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος µε τη µορφή ηλεκτρονικού αρχείου τύπου excel. Η αποστολή θα γίνεται µέσω ψηφιακά υπογεγραµµένου και κρυπτογραφηµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος ( ). 3.1 Όνοµα αρχείου Το όνοµα του αρχείου αποτελείται από 14 χαρακτήρες και σχηµατίζεται ως εξής: Θέση 1: C (λατινικός χαρακτήρας) Θέσεις 2-3: Εξάµηνο Αναφοράς (2 αριθµητικά ψηφία ήτοι 01 για α εξάµηνο και 02 για β εξάµηνο) Θέσεις 4-7: Έτος Αναφοράς (4 αριθµητικά ψηφία στη µορφή ΕΕΕΕ) Θέσεις 8-10: Κωδικός Αναγνώρισης Πιστωτικού Ιδρύµατος (ΚΑΠΙ, 3 αριθµητικά ψηφία) Θέση 11: Ο χαρακτήρας «.» (τελεία) Θέσεις 12-14: xls 5

6 Η αποστολή των ιστορικών στοιχείων που θα υποβληθούν εφάπαξ και θα αφορούν την περίοδο από το α εξάµηνο του 2006 µέχρι και το β εξάµηνο του 2012 µπορεί να γίνει µε χωριστά αρχεία για κάθε εξάµηνο αναφοράς µε βάση τις προηγούµενες οδηγίες ονοµασίας των αρχείων. Ωστόσο προτείνεται η αποστολή των ιστορικών αρχείων να γίνει µε ένα µόνο ηλεκτρονικό αρχείο για όλα τα εξάµηνα της περιόδου Στην περίπτωση αυτή στο όνοµα του µοναδικού αρχείου το Εξάµηνο Αναφοράς και το Έτος Αναφοράς λαµβάνουν τιµή 00 και 2012 αντίστοιχα. Παράδειγµα Το αρχείο του πιστωτικού ιδρύµατος µε κωδικό 015 (ΚΑΠΙ) για το α εξάµηνο του 2013 θα έχει όνοµα C xls, ενώ το αντίστοιχο αρχείο της ίδιας τράπεζας µε τα ιστορικά στοιχεία της περιόδου θα έχει όνοµα C xls. Αν το αρχείο αποστέλλεται σε µορφή zip, τότε την ίδια ονοµατολογία θα πρέπει να ακολουθούν τόσο το εξωτερικό αρχείο (zip) όσο και το περιεχόµενο αρχείο (xls). Έτσι, για το αρχείο του παραδείγµατος αυτού έχουµε: Εξωτερικό αρχείο α εξάµηνο 2013: C zip Περιεχόµενο αρχείο α εξάµηνο 2013: C xls Εξωτερικό αρχείο ιστορικών στοιχείων: C zip Περιεχόµενο αρχείο ιστορικών στοιχείων: C xls 3.2 ιεύθυνση αποστολής αρχείου Το αρχείο πρέπει να αποστέλλεται ως συνηµµένο ηλεκτρονικού µηνύµατος στη διεύθυνση: Στο θέµα (subject) του µηνύµατος θα πρέπει να αναγράφεται το όνοµα του αρχείου χωρίς την επέκταση, π.χ. για τα αρχεία: C zip ή C xls το θέµα θα είναι: C Για να µπορεί το αρχείο να αποστέλλεται µέσω κρυπτογραφηµένου και ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος, τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακό πιστοποιητικό για την ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία θα αποστέλλουν το αρχείο. Για το σκοπό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε ψηφιακό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από Αναγνωρισµένη Αρχή Πιστοποίησης. Ως Αναγνωρισµένες Αρχές Πιστοποίησης θεωρούνται είτε αυτές που έχουν ήδη το δηµόσιο κλειδί τους στο Certificate Store των Windows (Τµήµα Trusted Root Certification Authorities), είτε αυτές που εντός Ελλάδος είναι αναγνωρισµένες από την EETT και αναφέρονται στο σχετικό «Κατάλογο Εµπίστευσης εποπτευόµενων/ διαπιστευοµένων παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης (TSL)» Αν για τη συγκεκριµένη ηλεκτρονική διεύθυνση ( account) χρησιµοποιείται ήδη ψηφιακό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, αυτό θα ισχύει µέχρι τη λήξη του. Λίγο πριν από τη λήξη του, η κάθε τράπεζα θα πρέπει να µεριµνήσει 6

7 για την έκδοση (ανανέωση) ψηφιακού πιστοποιητικού από Αναγνωρισµένη Αρχή Πιστοποίησης. Τα πιστωτικά ιδρύµατα, εφόσον έχουν εγκατεστηµένο ψηφιακό πιστοποιητικό, θα προβούν στη διαδικασία ανταλλαγής των δηµόσιων κλειδιών µε την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εξής: (α) Το αναγγέλλον πιστωτικό ίδρυµα θα στείλει απλό ηλεκτρονικό µήνυµα στο από τη συγκεκριµένη ηλεκτρονική διεύθυνση ( account) στην οποία έχει εγκαταστήσει το ψηφιακό πιστοποιητικό. (β) Το Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων θα απαντήσει µε µήνυµα ψηφιακά υπογεγραµµένο, στέλνοντας έτσι το δηµόσιο κλειδί του στην αναγγέλλουσα τράπεζα. (γ) Το πιστωτικό ίδρυµα, αφού καταχωρήσει την επαφή, θα απαντήσει µε µήνυµα κρυπτογραφηµένο και ψηφιακά υπογεγραµµένο. (δ) Όταν το Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων διαβάσει µε επιτυχία το κρυπτογραφηµένο µήνυµα, θα καταχωρήσει την επαφή και θα ειδοποιήσει το πιστωτικό ίδρυµα ότι η διαδικασία ανταλλαγής των δηµοσίων κλειδιών έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία, δηλ. ότι µπορεί πλέον να αποστέλλει αρχεία µέσω κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων. Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να µεριµνούν για την ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών πριν από τη λήξη τους. 3.3 Τήρηση εφεδρικών αντιγράφων των µηχανογραφικών αρχείων Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να τηρούν αντίγραφο του αποστελλόµενου µηχανογραφικού αρχείου επί δύο (2) τουλάχιστον έτη. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4.1 Γενικά Τα εξαµηνιαία στοιχεία των επαγγελµατικών ακινήτων των πιστωτικών ιδρυµάτων που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παρούσα Πράξη αφορούν τη θέση, τη χρήση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις µισθωτικές και εµπορικές αξίες των επαγγελµατικών ακινήτων τα οποία διαχειρίζεται το πιστωτικό ίδρυµα και τα οποία υπάγονται σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες: α. ανήκουν σε τρίτους και µισθώνονται από το πιστωτικό ίδρυµα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του (κεντρικές υπηρεσίες, υποκαταστήµατα, κ.ά.), β. ανήκουν στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύµατος και εκµισθώνονται από αυτό σε τρίτους ή ιδιοχρησιµοποιούνται για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών ή είναι κενά και προορίζονται για εκµίσθωση ή πώληση, γ. ανήκαν στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύµατος και πωλήθηκαν σε τρίτους στη διάρκεια του εξαµήνου αναφοράς. 7

8 εν αναγγέλλονται στοιχεία ακινήτων που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο κατασχέσεων (distressed portfolio), εκτός αν χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του πιστωτικού ιδρύµατος ή εκµισθώνονται σε πραγµατικές αγοραίες µισθωτικές αξίες. Τα αναγγελλόµενα στοιχεία, τα οποία εµφαίνονται στον συνηµµένο Πίνακα Α (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ, στο τέλος του παρόντος) και περιγράφονται αναλυτικά στην επόµενη παράγραφο 4.2 αφορούν τόσο τα δεδοµένα που ισχύουν κατά την τελευταία ηµέρα του εξαµήνου αναφοράς όσο και τις µεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια του εξαµήνου αυτού. Σηµειώνεται ότι: Όλα τα στοιχεία που αφορούν αξίες καταγράφονται σε ευρώ µε κατά µέγιστο δύο δεκαδικά ψηφία. Οι αριθµοί των επιφανειών (εµβαδόν) καταγράφονται µε κατά µέγιστο δύο δεκαδικά ψηφία. Όλοι οι αλφαριθµητικοί χαρακτήρες, στα αντίστοιχα πεδία, θα πρέπει να συµπληρώνονται µε ελληνικά κεφαλαία γράµµατα. Ειδικά όσον αφορά τις επιµέρους εγγραφές (συµπλήρωση γραµµών Πίνακα Α) ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες: α. Οι εγγραφές για κάθε ακίνητο είναι τουλάχιστον τόσες όσες και οι επιµέρους χρήσεις του (πεδίο Κύρια χρήση, στήλη 1.5 του Πίνακα Α). Εποµένως, στην περίπτωση ακινήτου µικτής χρήσης γίνεται κατανοµή των επιφανειών και των αξιών ανά Κύρια χρήση και τα στοιχεία συµπληρώνονται σε χωριστές εγγραφές (γραµµές) για κάθε χρήση (Παράδειγµα 1, Ενότητα 6 του παρόντος Παραρτήµατος). β. Οι εγγραφές για κάθε ακίνητο (πεδίο Κωδικός Ακινήτου, στήλη 1.3 του Πίνακα Α) διαφοροποιούνται επίσης ανάλογα µε το Ιδιοκτησιακό καθεστώς (στήλη 1.4 του Πίνακα Α). Για παράδειγµα, στην περίπτωση ιδιόκτητου ακινήτου του οποίου τµήµα εκµισθώνεται ενώ το υπόλοιπο ιδιοχρησιµοποιείται, η κατανοµή των επιφανειών και των αξιών γίνεται σε δύο τουλάχιστον χωριστές εγγραφές (Παράδειγµα 2, Ενότητα 6 του παρόντος Παραρτήµατος). γ. Σε ακίνητα στα οποία έχουν συναφθεί περισσότερα του ενός µισθωτήρια συµβόλαια για τις κύριες χρήσεις του, οι εγγραφές είναι τουλάχιστον όσα και τα µισθωτήρια συµβόλαια (πεδίο Κωδικός µίσθωσης, στήλη 1.6 του Πίνακα Α). Εποµένως, στην περίπτωση ακινήτου µε δύο ή περισσότερα µισθωτήρια, η κατανοµή των επιφανειών και των αξιών γίνεται ανά µισθωτήριο και τα στοιχεία συµπληρώνονται σε χωριστές εγγραφές (γραµµές) για κάθε µίσθωση (Παράδειγµα 3, Ενότητα 6 του παρόντος Παραρτήµατος). δ. Στην περίπτωση που συντρέχουν ταυτόχρονα περισσότερες από µία από τις πιο πάνω υποπεριπτώσεις α, β και γ, τότε η κατανοµή των εγγραφών γίνεται ανά Ιδιοκτησιακό καθεστώς, Κύρια χρήση και Κωδικό µίσθωσης (Παράδειγµα 4, Ενότητα 6 του παρόντος Παραρτήµατος). Επισηµαίνεται επίσης, ότι: Αναγγελίες νέων στοιχείων, τροποποιήσεων κ.λπ. διαφορετικών εξαµήνων που αφορούν στα ίδια ακίνητα γίνονται πάντοτε µε τον ίδιο Κωδικό ακινήτου. Στην περίπτωση µίσθωσης, χρήσης, αγοράς/πώλησης ή εκµίσθωσης ποσοστού επί του ακινήτου, οι επιφάνειες και οι αξίες (µισθωτικές και αγοραίες) που 8

9 αναγγέλλονται αφορούν το συγκεκριµένο ποσοστό και όχι το σύνολο του ακινήτου. 4.2 Αναλυτική περιγραφή Αναλυτικά τα πεδία-στήλες του Πίνακα Α συµπληρώνονται ως εξής: Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Πιστωτικό Ίδρυµα (BankId): Συµπληρώνεται ο Κωδικός Αναγνώρισης Πιστωτικού Ιδρύµατος (ΚΑΠΙ, 3 αριθµητικά ψηφία). 1.2 Έτος και εξάµηνο αναφοράς (ReferencePeriod): Συµπληρώνεται το έτος και το εξάµηνο στο οποίο αναφέρεται η εγγραφή µε τη µορφή ΕΕΕΕΞΞ, όπου ΕΕΕΕ τέσσερα αριθµητικά ψηφία για το έτος αναφοράς και ΞΞ δύο αριθµητικά ψηφία 01 για α εξάµηνο ή 02 για β εξάµηνο (π.χ. για το α εξάµηνο του 2013 συµπληρώνεται ). 1.3 Κωδικός ακινήτου (PropertyId): Συµπληρώνεται µε ένα αλφαριθµητικό κωδικό έως 25 χαρακτήρες, που χαρακτηρίζει µοναδικά το συγκεκριµένο ακίνητο. Παραµένει σταθερός για το κάθε ακίνητο σε κάθε µελλοντική αναγγελία επικαιροποιηµένων στοιχείων του. Οριζόντιες ιδιοκτησίες οι οποίες βρίσκονται στο ίδιο κτίριο αναγγέλλονται µε τον ίδιο κωδικό ακινήτου ανεξάρτητα αν διαχωρίζονται σε περισσότερες εγγραφές (σειρές του Πίνακα Α) ανάλογα µε τις χρήσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα µισθωτήρια συµβόλαια (ενότητα 4.1). Ωστόσο, στοιχεία για περισσότερες της µίας οριζόντιας ιδιοκτησίας όµοιας χρήσης εντός του ίδιου αυτοτελούς ακινήτου οι οποίες µισθώνονται ενιαία αναγγέλλονται σε µία εγγραφή και τα επιµέρους πεδία αναγγέλλονται αθροιστικά για το σύνολο της χρήσης. 1.4 Ιδιοκτησιακό καθεστώς (OccupancyType): Συµπληρώνεται µε έναν από τους παρακάτω κωδικούς: 01-Ακίνητο τρίτων µισθωµένο από το πιστωτικό ίδρυµα 02-Ιδιόκτητο ακίνητο, εκµισθωµένο σε τρίτους 03-Ιδιόκτητο, ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο 04-Ιδιόκτητο, ελεύθερο ακίνητο Ακίνητα που περιλαµβάνουν χώρους υπαγόµενους σε περισσότερες της µίας από τις παραπάνω κατηγορίες αναγγέλλονται µε διαφορετικές εγγραφές, ακόµη και αν αφορούν την ίδια Κύρια χρήση. 1.5 Κύρια χρήση (MainUse): Συµπληρώνεται µε έναν από τους παρακάτω κωδικούς: 01-Γραφείο Περιλαµβάνονται αυτοτελή κτίρια γραφείων, µεµονωµένες οριζόντιες ιδιοκτησίες χρήσης γραφείων, διαµερίσµατα 9

10 πολυκατοικιών οι οποίες έχουν µετατραπεί εξ ολοκλήρου σε γραφειακούς χώρους κ.λπ. 02-Κατάστηµα Περιλαµβάνονται καταστήµατα τραπεζών και λιανικού εµπορίου. ιευκρινίζεται ότι υπεραγορές - supermarket, πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα (malls) και καταστήµατα εντός εµπορικών κέντρων, µεγάλες µονάδες τύπου Big Boxes κ.λπ., αναγγέλλονται µε τον κωδικό Επαγγελµατική αποθήκη Περιλαµβάνονται επαγγελµατικές αποθήκες, logistics, ψυγεία κ.λπ. 04-Βιοµηχανικό-Βιοτεχνικό Περιλαµβάνονται βιοµηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια χαµηλής, µεσαίας και υψηλής όχλησης, µε τους βοηθητικούς και υποστηρικτικούς τους χώρους, γραφεία, κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, σιλό κ.λπ. 05-Εστίαση-Αναψυχή Περιλαµβάνονται εστιατόρια, καφετέριες, µπαρ, κινηµατογράφοι, θέατρα, παιδότοποι, θεµατικά πάρκα κ.λπ. 06-Τουρισµός Περιλαµβάνονται ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια, κάµπινγκ, µονάδες αγροτουρισµού, τουριστικές κατοικίες κ.λπ. 07-Άλλο Περιλαµβάνονται αυτοτελώς εκµεταλλεύσιµοι χώροι στάθµευσης, σταθµοί καυσίµων, σουπερµάρκετ, πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα και καταστήµατα εντός εµπορικών κέντρων, µονάδες υγείας, κτίρια αµιγώς εκπαιδευτικής χρήσης, ιδιωτικές µαρίνες, οικόπεδα επαγγελµατικής χρήσης κ.λπ. Σηµειώνεται ότι για τους κωδικούς Κύριας χρήσης θα πρέπει να συµπληρώνεται στο πεδίο Σύντοµη περιγραφή (στήλη 1.7 του Πίνακα Α) η ακριβής χρήση του ακινήτου. Επισηµαίνεται ότι ακίνητα που περιλαµβάνουν περισσότερες της µίας οριζόντιες ιδιοκτησίες µε την ίδια Κύρια χρήση αναγγέλλονται µε µία εγγραφή και τα αντίστοιχα στοιχεία επιφανειών, αξιών κ.λπ. εµφανίζονται αθροιστικά. Ωστόσο, στην περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της µίας µισθώσεων ή εφόσον διαφοροποιείται το πεδίο Ιδιοκτησιακό καθεστώς (στήλη 1.4 του Πίνακα Α), τότε θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη κατανοµή σε περισσότερες εγγραφές, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1 του παρόντος. 1.6 Κωδικός µίσθωσης (LeaseId): Συµπληρώνεται για µισθωµένα ή εκµισθωµένα τµήµατα ακινήτων, µε έναν αλφαριθµητικό κωδικό έως 25 χαρακτήρες, που χαρακτηρίζει µοναδικά τη µισθωτική σύµβαση. Παραµένει σταθερός σε κάθε µελλοντική αναγγελία επικαιροποιηµένων στοιχείων του ακινήτου ή του τµήµατος του ακινήτου. 10

11 Στοιχεία για περισσότερες της µίας οριζόντιες ιδιοκτησίες όµοιας χρήσης, εντός του ίδιου αυτοτελούς ακινήτου, οι οποίες µισθώνονται µε διαφορετικές συµβάσεις αναγγέλλονται µε τόσες εγγραφές (σειρές του Πίνακα Α) όσες και οι µισθώσεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ των αναγγελλόµενων επιφανειών και των αντίστοιχων αξιών τους. ύο ή περισσότερες ιδιοκτησίες διαφορετικής χρήσης (που αναγγέλλονται σε χωριστές εγγραφές) οι οποίες µισθώνονται µε το ίδιο µισθωτήριο συµβόλαιο αναγγέλλονται µε τον ίδιο Κωδικό µίσθωσης (βλ. Παράδειγµα 1 του Πίνακα 2). 1.7 Σύντοµη περιγραφή (PropertyDescription): Συµπληρώνεται µε τη µορφή ελεύθερου κειµένου. Στο συγκεκριµένο πεδίο γίνεται αναφορά στην κύρια χρήση και στα χαρακτηριστικά του συνόλου του κτιρίου εντός του οποίου βρίσκεται αυτή (Παράδειγµα: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, βλ. Πίνακα 2). Για τους κωδικούς Κύριας χρήσης συµπληρώνεται υποχρεωτικά η ακριβής χρήση του ακινήτου. Β. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 2.1 ιεύθυνση (Address): Συµπληρώνεται η οδός και ο αριθµός του ακινήτου. 2.2 Ταχυδροµικός κώδικας (Postcode): Συµπληρώνεται ο ταχυδροµικός κώδικας της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Πενταψήφιος αριθµός χωρίς κενά (π.χ ). 2.3 ήµος - Περιοχή (Municipality): Συµπληρώνεται µε το όνοµα του δήµου ή της κοινότητας και την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. 2.4 Νοµός (Prefecture): Συµπληρώνεται µε το όνοµα του νοµού όπου βρίσκεται το ακίνητο. 2.5 Χώρα (Country): Συµπληρώνεται µε το όνοµα της χώρας όπου βρίσκεται το ακίνητο, για ακίνητα εξωτερικού. Γ. ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ 3.1 Επιφάνεια (MainArea): Συµπληρώνεται η επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.) που αντιστοιχεί στην Κύρια χρήση του ακινήτου και µόνο. Οι επιφάνειες των βοηθητικών χώρων και παραρτηµάτων αναγγέλλονται χωριστά στις στήλες 4.1 έως 4.3 του Πίνακα Α. Ειδικότερα: Γραφειακός χώρος (κωδικός Κύριας χρήσης 01): Στην περίπτωση οριζόντιων ιδιοκτησιών (τµήµατα κτιρίου γραφείων ή κτιρίου µικτής χρήσης), ως επιφάνεια κύριας χρήσης ορίζεται η καθαρή επιφάνεια (σε τετραγωνικά µέτρα) γραφείων, στην οποία δεν 11

12 περιλαµβάνονται κλιµακοστάσια, ανελκυστήρες, κοινόχρηστοι διάδροµοι κ.λπ. Στην περίπτωση αυτοτελούς κτιρίου γραφείων ή αυτοτελούς χρήσης γραφείων σε κτίριο µικτής χρήσης, ως επιφάνεια κύριας χρήσης ορίζεται η µικτή επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα περιλαµβανοµένων των κλιµακοστασίων, κοινόχρηστων διαδρόµων κ.λπ. Σε περίπτωση που οι βοηθητικοί-κοινόχρηστοι χώροι υπερβαίνουν κατά µέσο όρο το 15% του συνόλου, το ποσοστό κάλυψης αυτών θα πρέπει να σηµειώνεται στο πεδίο Παρατηρήσεις (στήλη 9.7 του Πίνακα Α). Κατάστηµα (κωδικός Κύριας χρήσης 02): Ως επιφάνεια κύριας χρήσης ορίζεται η καθαρή επιφάνεια του καταστήµατος, στην οποία περιλαµβάνονται και τυχόν στοιχεία του φέροντος οργανισµού (ενδιάµεσες κολώνες, τοιχία κ.λπ.). Επαγγελµατική αποθήκη, Βιοµηχανικό-Βιοτεχνικό κτίριο (κωδικός Κύριας χρήσης 03 και 04): Ως επιφάνεια κύριας χρήσης ορίζεται η συνολική µικτή επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα η οποία προσµετράτε στο Συντελεστή όµησης και στην οποία περιλαµβάνονται και οι υποστηρικτικοί γραφειακοί και άλλοι χώροι. 3.2 Αυτοτέλεια ακινήτου (PropertyDetachment): Σηµειώνεται η ένδειξη Α, ΑΤ και Ο ως εξής: Α- Αυτοτελές κτίριο ΑΤ- Αυτοτελές τµήµα σε κτίριο µικτής χρήσης. Ως αυτοτελές τµήµα ορίζεται το σύνολο µίας ή περισσότερων οριζόντιων ιδιοκτησιών µε ίδια χρήση σε κτίριο µικτής χρήσης. Για να θεωρείται αυτοτελές, το τµήµα δεν θα πρέπει να υπάρχουν άλλες ιδιοκτησίες µε την ίδια χρήση εντός του κτιρίου αναφοράς και οι χρήσεις θα πρέπει να µπορούν να έχουν λειτουργική σύνδεση και συνέχεια. Παράδειγµα αυτοτελούς τµήµατος αποτελεί το σύνολο των γραφειακών χώρων στα επίπεδα των ορόφων σε ένα κτίριο µικτής χρήσης γραφείων και καταστηµάτων, όπου τα καταστήµατα βρίσκονται στο επίπεδο του ισογείου. Ο- Οριζόντια(-ες) ιδιοκτησία(-ες), που δεν αποτελούν αυτοτελές τµήµα ακινήτου.. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Αφορά χρήσεις βοηθητικές, οι επιφάνειες των οποίων δεν έχουν συµπεριληφθεί στο πεδίο Επιφάνεια (στήλη 3.1 του Πίνακα Α) της ενότητας «Γ. ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ». Συµπληρώνονται µόνο οι στήλες που αφορούν την όποια βοηθητική χρήση παράρτηµα συνοδεύει τη συγκεκριµένη Κύρια χρήση. 4.1 Επιφάνεια αποθηκών (StorageArea): Συµπληρώνεται η επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα που αντιστοιχεί σε αποθήκες οι οποίες εξυπηρετούν τις κύριες χρήσεις (βλ. Παράδειγµα 1 του Πίνακα 2). 12

13 4.2 Επιφάνεια παταριών (LoftArea): Συµπληρώνεται η επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα των παταριών τα οποία έχουν λειτουργική ενότητα και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της κύριας χρήσης. 4.3 Επιφάνεια άλλων βοηθητικών χώρων (OtherAuxiliaryArea): Συµπληρώνεται η επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα άλλων βοηθητικών χώρων οι οποίοι εξυπηρετούν τις κύριες χρήσεις. 4.4 Αριθµός θέσεων στάθµευσης (ParkingSpaces): Συµπληρώνεται ο αριθµός των θέσεων στάθµευσης οι οποίες αποτελούν οριζόντιες ιδιοκτησίες ή παραρτήµατα των κυρίως χώρων. Ε. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 5.1 Αξία εκτίµησης (Valuation): Αφορά την πιο πρόσφατη διαθέσιµη εκτίµηση της αξίας του ακινήτου (σε ευρώ). Αποδεκτές είναι οι εκτιµήσεις οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί είτε από ανεξάρτητο πιστοποιηµένο εκτιµητή είτε εσωτερικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες της τράπεζας, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από αντίστοιχη επίκαιρη έρευνα αγοράς και τεκµηρίωση της αξίας. Με την έννοια αυτή, δεν θεωρείται εκτίµηση της εµπορικής αξίας των επαγγελµατικών ακινήτων ο προσδιορισµός της αξίας τους µε οποιοδήποτε στατιστικό τρόπο (αξιοποίηση δεικτών τιµών, οικονοµετρικών υποδειγµάτων κ.λπ.). Εφόσον υφίστανται περισσότερες από µία εκθέσεις εκτιµήσεων, για τις οποίες έχει µεσολαβήσει διάστηµα µικρότερο των 3 µηνών, στην παρούσα θέση αναγγέλλεται η µέση τιµή των εκτιµήσεων αυτών. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από µία εγγραφές για τον ίδιο Κωδικό ακινήτου (στήλη 1.3 του Πίνακα Α), η εκτιµώµενη αξία θα πρέπει να κατανεµηθεί και να αναγγελθεί ανά εγγραφή (βλ. παράγραφο 4.1 του παρόντος). Επισηµαίνεται ότι, για τις ανάγκες της παρούσας Πράξης, τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν υποχρεούνται να προβούν σε εκτίµηση της αξίας των αναγγελλόµενων εµπορικών ακινήτων. Ωστόσο στο πεδίο αυτό αναγγέλλουν τις τυχόν διαθέσιµες εκτιµήσεις, στο πλαίσιο των άλλων υποχρεώσεών τους. 5.2 Ηµεροµηνία εκτίµησης (ValuationDate): Αφορά την ηµεροµηνία της πιο πρόσφατης εκτίµησης της αξίας του ακινήτου που αναγγέλλεται στο προηγούµενο πεδίο - στήλη (5.1). Η ηµεροµηνία συµπληρώνεται µε τη µορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ (π.χ. 01/03/2012). ΣΤ. ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 6.1 Τίµηµα πώλησης ή αγοράς (TransactionValue): Αναφέρεται στο τίµηµα πώλησης ή αγοράς ακινήτου, για πράξεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά το εξάµηνο αναφοράς. Αφορά το πραγµατικό τίµηµα και δεν συµπεριλαµβάνονται φόροι, συµβολαιογραφικά, δικηγορικά ή άλλα έξοδα. 13

14 6.2 Ηµεροµηνία πράξης αγοραπωλησίας (TransactionDate): Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία του οριστικού συµβολαίου της πράξης αγοράς ή πώλησης µε τη µορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. Ζ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Τα στοιχεία της ενότητας αυτής συµπληρώνονται για: α. µισθωµένα ακίνητα (Κωδικός 01 πεδίου 1.4 Ιδιοκτησιακό καθεστώς) τα οποία ανήκουν σε τρίτους και µισθώνονται από το πιστωτικό ίδρυµα για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών, και β. εκµισθωµένα ιδιόκτητα ακίνητα (Κωδικός 02 πεδίου 1.4 Ιδιοκτησιακό καθεστώς). Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύµατος και ιδιοχρησιµοποιείται ή είναι στο σύνολό του κενό (Κωδικοί 03 και 04 πεδίου 1.4 Ιδιοκτησιακό καθεστώς) κατά την τελευταία ηµέρα του εξαµήνου αναφοράς, τα πεδία της συγκεκριµένης ενότητας δεν συµπληρώνονται. 7.1 Μηνιαίο µίσθωµα (MonthlyRent): Αναγγέλλεται το συµβατικό µηνιαίο µίσθωµα, σε ευρώ. Οι µισθωτικές αξίες αναγγέλλονται χωρίς χαρτόσηµο, ΦΠΑ ή άλλες επιβαρύνσεις. Επισηµαίνονται τα εξής: Στην περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της µίας µισθώσεων για ίδια χρήση στο ίδιο ακίνητο, αναγγέλλονται χωριστά οι επιµέρους µισθώσεις, ανά Κύρια χρήση και ανά µισθωτήριο συµβόλαιο. Αν το ίδιο µισθωτήριο αφορά περισσότερες από µία κύριες χρήσεις (π.χ. κτίριο γραφείων καταστηµάτων, µισθωµένο ή εκµισθωµένο µε ένα µισθωτήριο συµβόλαιο), τότε θα γίνουν τόσες εγγραφές όσες και οι κύριες χρήσεις µε ανάλογη κατανοµή των αξιών (βλ παράγραφο 4.1 του παρόντος). Στην περίπτωση ύπαρξης χωριστών µισθωτηρίων συµβολαίων για τις Βοηθητικές χρήσεις ή στην περίπτωση όπου εντός του µισθωτηρίου της κύριας χρήσης γίνεται αναφορά σε χωριστό τίµηµα για τις επιµέρους Βοηθητικές χρήσεις, τα µισθώµατα αυτά αθροίζονται στο µίσθωµα της κύριας χρήσης, την οποία εξυπηρετούν. 7.2 Ηµεροµηνία έναρξης µίσθωσης (LeaseStart): Αναγγέλλεται η ηµεροµηνία έναρξης που αναφέρεται στο µισθωτήριο συµβόλαιο, µε τη µορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. 7.3 Ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης (LeaseEnd): Αναγγέλλεται η ηµεροµηνία της συµβατικής λήξης του µισθωτηρίου, µε τη µορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. 7.4 Ειδικοί όροι µισθωτηρίου (SpecialLeaseTerms): Αναφέρονται σε µορφή ελεύθερου κειµένου τυχόν ειδικοί όροι µισθωτηρίων, όπως η συµµετοχή στα έσοδα από τη χρήση του ακινήτου, περίοδοι χάριτος (π.χ. λόγω ανάληψης κόστους ανακατασκευής του ακινήτου από τον µισθωτή), άυλες 14

15 εµπορικές αξίες («αέρας»), αναπροσαρµογές µισθωµάτων, τύπος µισθωτηρίου (ανοικτό ή κλειστό) κ.λπ. Η. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΗΣ Τα πεδία Προβολή, Προσβασιµότητα και Εµπορικότητα (στήλες 8.1 έως 8.3 του Πίνακα Α) συµπληρώνονται µε κλίµακα από 1 έως 5, όπου το 1 αντιστοιχεί στη χαµηλότερη «ποιότητα» και το 5 στην άριστη «ποιότητα», ενώ γίνεται αναλογικά η διαβάθµιση των ενδιάµεσων τιµών. Ειδικότερα, αναλόγως της χρήσης αξιολογούνται και συµπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία, όπως περιγράφεται στη συνέχεια: Γραφειακός χώρος (κωδικός Κύριας χρήσης 01): Συµπληρώνονται τα παρακάτω πεδία, ως εξής: 8.1 Προβολή (Visibility): Βαθµολόγηση από 1 έως 5, όπου µε 1 σηµειώνονται τα ακίνητα που βρίσκονται µακριά από σηµαντικούς εµπορικούς-επαγγελµατικούς άξονες και έχουν πρόσωπο σε δευτερεύον ή και τοπικό οδικό δίκτυο. Με 5 σηµειώνονται τα κτίρια γραφείων µε πρόσωπο στους σηµαντικότερους επαγγελµατικούς άξονες του αστικού ιστού ή και σε κόµβο σηµαντικών αξόνων η προβολή των οποίων δεν περιορίζεται από φυσικά ή τεχνητά εµπόδια. 8.2 Προσβασιµότητα (Accessibility): Βαθµολόγηση από 1 έως 5. Με 1 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία δεν εξυπηρετούνται καθόλου από µέσα σταθερής τροχιάς (για το λεκανοπέδιο της Αττικής), η πρόσβαση µέσω των υπόλοιπων µέσων µαζικής µεταφοράς είναι περιορισµένη και η απόσταση από το πρωτεύον οδικό δίκτυο (εθνικές οδούς και λεωφόρους) είναι µεγάλη. Με 5 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία εξυπηρετούνται άριστα από τα µέσα σταθερής τροχιάς και από τα υπόλοιπα µέσα µαζικής µεταφοράς, αλλά βρίσκονται και πλησίον ή επί βασικών οδικών αξόνων. 8.3 Εµπορικότητα (Commerciality): Βαθµολόγηση από 1 έως 5. Με 1 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε θέσεις ελάχιστης ή µηδενικής παρουσίας άλλων χώρων γραφείων (π.χ. περιβάλλονται από χρήσεις αµιγούς κατοικίας ή βρίσκονται εκτός του αστικού ιστού σε θέσεις χαµηλής ζήτησης για αντίστοιχα επαγγελµατικά ακίνητα). Με 5 σηµειώνονται οι γραφειακοί χώροι οι οποίοι βρίσκονται στο «εµπορικότερο» σηµείο περιοχών ή αξόνων επαγγελµατικών χρήσεων που συγκεντρώνουν εξέχοντες µισθωτές (anchor tenants). Κατάστηµα (κωδικός Κύριας χρήσης 02): Συµπληρώνονται τα παρακάτω πεδία, ως εξής: 8.1 Προβολή (Visibility): Βαθµολόγηση από 1 έως 5, όπου µε 1 σηµειώνονται τα καταστήµατα που βρίσκονται µακριά από σηµαντικούς εµπορικούς άξονες και έχουν πρόσωπο σε τοπικό οδικό δίκτυο. Με 5 σηµειώνονται τα καταστήµατα τα οποία βρίσκονται στη στάθµη του ισογείου και διαθέτουν πρόσωπο στους σηµαντικότερους εµπορικούς άξονες του αστικού ιστού ή και σε κόµβο σηµαντικών αξόνων η προβολή των οποίων δεν περιορίζεται από φυσικά ή τεχνητά εµπόδια. 15

16 8.2 Προσβασιµότητα (Accessibilty): Βαθµολόγηση από 1 έως 5. Με 1 σηµειώνονται τα καταστήµατα τα οποία δεν εξυπηρετούνται καθόλου από µέσα σταθερής τροχιάς (για το λεκανοπέδιο της Αττικής), η πρόσβαση µέσω των υπόλοιπων µέσων µαζικής µεταφοράς είναι περιορισµένη και η απόσταση από το πρωτεύον οδικό δίκτυο (εθνικές οδούς και λεωφόρους) είναι µεγάλη. Με 5 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία εξυπηρετούνται άριστα από τα µέσα σταθερής τροχιάς και από τα υπόλοιπα µέσα µαζικής µεταφοράς, αλλά βρίσκονται και πλησίον ή επί βασικών οδικών αξόνων. 8.3 Εµπορικότητα (Commerciality): Βαθµολόγηση από 1 έως 5. Με 1 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε θέσεις ελάχιστης ή µηδενικής παρουσίας καταστηµάτων (π.χ. περιβάλλονται από χρήσεις αµιγούς κατοικίας) ή σε θέσεις ιδιαίτερα χαµηλής ζήτησης για καταστήµατα. Με 5 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται στο «εµπορικότερο» σηµείο περιοχών ή αξόνων επαγγελµατικών χρήσεων, που συγκεντρώνουν εξέχοντες µισθωτές (anchor tenants). 8.4 Ειδική θέση (SpecialLocation): Συµπληρώνεται µόνο εφόσον το κατάστηµα έχει πρόσωπο σε πεζόδροµο, ως εξής: Π - Πρόσωπο σε πεζόδροµο Επαγγελµατική αποθήκη, Βιοµηχανικό Βιοτεχνικό (κωδικός Κύριας χρήσης 03 και 04): Συµπληρώνονται τα παρακάτω πεδία ως εξής: 8.2 Προσβασιµότητα (Accessibility): Βαθµολόγηση από 1 έως 5. Με 1 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση από το πρωτεύον οδικό δίκτυο (εθνικές οδούς και λεωφόρους) και η τελική πρόσβαση µέχρι και τα όρια του ακινήτου είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Με 5 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται επί ή πολύ πλησίον του πρωτεύοντος οδικού δικτύου και η πρόσβαση µέχρι και το όριο του ακινήτου είναι άριστη. 8.3 Εµπορικότητα (Commerciality): Βαθµολόγηση από 1 έως 5. Με 1 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε θέσεις ελάχιστης ή µηδενικής παρουσίας άλλων αντίστοιχων χρήσεων. Με 5 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχή συγκέντρωσης αντίστοιχων εξειδικευµένων χρήσεων, υψηλών προδιαγραφών. 8.4 Ειδική θέση (SpecialLocation): Συµπληρώνεται ως εξής: 01 Θέση ΒΙ.ΠΕ.- Κόκκινη ζώνη 02 Θέση ΒΙ.ΠΑ, ΒΙΟ.ΠΑ 03 Κανένα από τα παραπάνω 16

17 Για τις υπόλοιπες κατηγορίες χρήσεων (µε κωδικό Κύριας χρήσης 05 έως 07): Συµπληρώνεται το πεδίο: 8.3 Εµπορικότητα (Commerciality): Στη συγκεκριµένη περίπτωση η έννοια της εµπορικότητας γενικεύεται και συµπεριλαµβάνει στοιχεία προβολής, προσβασιµότητας και καταλληλότητας της θέσης για την αναγγελλόµενη χρήση. Ειδικότερα, µε 1 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε θέσεις ελάχιστης ή µηδενικής παρουσίας άλλων αντίστοιχων χρήσεων και η ειδική θέση του ακινήτου παρουσιάζει πολύ σηµαντικά µειονεκτήµατα και περιορισµούς. Με 5 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχή συγκέντρωσης αντίστοιχων χρήσεων, υψηλών προδιαγραφών, ενώ η ειδική χωροθέτηση του ακινήτου θεωρείται ιδιαίτερα πλεονεκτική. Τα πεδία 8.1 Προβολή και 8.2 Προσβασιµότητα συµπληρώνονται προαιρετικά κατ αναλογία των προηγούµενων περιγραφών, εφόσον είναι διαθέσιµα τα στοιχεία (βλ. Πίνακα 1). Για όλες τις κατηγορίες χρήσεων: 8.5 Παρατηρήσεις (LocationNotes): Στο συγκεκριµένο πεδίο συµπληρώνονται σε µορφή κειµένου, εφόσον υπάρχουν, πρόσθετες πληροφορίες για τα επιµέρους χαρακτηριστικά των πεδίων των στηλών 8.1 έως 8.4 που προσδιορίζουν τη θέση του ακινήτου ή µπορούν να επηρεάσουν τη θέση του στο µέλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται: υπό µελέτη ή υπό εξέλιξη δηµόσια ή ιδιωτικά έργα τα οποία αναµένεται να επηρεάσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της θέσης ή της ευρύτερης περιοχής, νέοι νόµοι ή περιορισµοί που αφορούν τις χρήσεις και αναµένεται να διαµορφώσουν νέα «χαρακτηριστικά» στην τοπική αγορά επαγγελµατικών ακινήτων κ.λπ. Θ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 9.1 Παλαιότητα (ConstructionYear): Συµπληρώνεται το έτος αποπεράτωσης του ακινήτου, µε τη µορφή ΕΕΕΕ (π.χ. 1980). Αν δεν είναι γνωστό το έτος αποπεράτωσης, συµπληρώνεται το έτος έκδοσης της αρχικής οικοδοµικής άδειας, προσθέτοντας επιπλέον 2 έτη. 9.2 Τελευταία ανακατασκευή (RefurbishmentYear): Σηµειώνεται το έτος ολοκλήρωσης της τελευταίας ανακατασκευής-ανακαίνισης (µε τη µορφή ΕΕΕΕ), εφόσον έχει γίνει ανακατασκευή που αφορά ευρείας κλίµακας εργασίες-ανακαίνιση (επεµβάσεις στον φέροντα οργανισµό, στον Η/Μ εξοπλισµό και τα δίκτυα του κτιρίου, ενδεχόµενες επεµβάσεις στην αρχιτεκτονική του κτιρίου κ.λπ.). 9.3 Κλάση - Ποιότητα (PropertyClass): Βαθµολόγηση από 1 έως 5, όπου το 1 αντιστοιχεί στη χαµηλότερη «ποιότητα» και το 5 στην άριστη «ποιότητα». Ειδικότερα, µε 1 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση συντήρησης, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, και των οποίων ο Η/Μ εξοπλισµός και τα δίκτυα είναι ιδιαίτερα παρωχηµένης τεχνολογίας ή δεν πληρούν το ελάχιστο των τυπικών προδιαγραφών για χώρο εργασίας. Επίσης µε 1 σηµειώνονται τα ακίνητα µε σοβαρά προβλήµατα 17

18 και κακοτεχνίες στον φέροντα οργανισµό και το κέλυφος του κτιρίου. Με 5 σηµειώνονται τα ακίνητα τα οποία έχουν κατασκευαστεί ή ανακατασκευαστεί ριζικά κατά την τελευταία πενταετία, η κατάσταση συντήρησής τους µπορεί να χαρακτηριστεί ως άριστη, φέρουν Η/Μ εξοπλισµό και υποδοµή δικτύων τελευταίας τεχνολογίας, υλικά κατασκευής και εσωτερικής διαµόρφωσης άριστης ποιότητας, και διαθέτουν σύγχρονα συστήµατα φύλαξης και ασφάλειας. Συµπληρώνεται υποχρεωτικά για τους γραφειακούς χώρους (κωδικός Κύριας χρήσης 01) και είναι προαιρετικό για τις υπόλοιπες κατηγορίες χρήσεων (κωδικοί Κύριας χρήσης 02-07), εφόσον υπάρχει διαθέσιµη η αντίστοιχη πληροφόρηση (βλ. Πίνακα 1). 9.4 Ενεργειακή κλάση (SustainabilityClass): Συµπληρώνεται µία από τις 9 Ενεργειακές κλάσεις: Α+, Α, Β+, Β, Γ,, Ε, Ζ, Η. Κατηγοριοποίηση βάσει ενεργειακού πιστοποιητικού (εφόσον έχει εκδοθεί), µε βάση τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). 9.5 Πρόσωπο (Facade): Συµπληρώνεται µόνο για ακίνητα µε κύρια χρήση καταστήµατος (κωδικός Κύριας Χρήσης 02) µε το µήκος προσώπου σε µέτρα (µέχρι 2 δεκαδικά ψηφία). 9.6 Ελεύθερο ύψος (FreeHeight): Συµπληρώνεται µόνο για ακίνητα µε κύρια χρήση επαγγελµατικής αποθήκης (κωδικός Κύριας Χρήσης 03) µε το ελεύθερο-ωφέλιµο ύψος της αποθήκης σε µέτρα (µέχρι 2 δεκαδικά ψηφία). 9.7 Παρατηρήσεις (TechnicalNotes): Στο συγκεκριµένο πεδίο συµπληρώνονται σε µορφή κειµένου πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ακινήτου. Συγκεκριµένα, καταγράφονται σηµαντικές πληροφορίες που αφορούν την κατασκευή ή διαµόρφωση του ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου του. Ενδεικτικά: Για τα Γραφεία (κωδικός Κύριας χρήσης 01) αναφέρονται εξειδικευµένες πληροφορίες για την εσωτερική διαµόρφωση-διαµερισµατοποίηση (οpen plan, κλειστοί γραφειακοί χώροι κ.λπ.), το ιδιαίτερα µικρό µέγεθος πλάκας, η απουσία ανελκυστήρων κ.ά. Για τα Καταστήµατα (κωδικός Κύριας χρήσης 02) γίνεται αναφορά τυχόν ειδικού σχήµατος, µεγάλου ή µικρού βάθους του χώρου καταστήµατος, στοιχείων του φέροντος οργανισµού που περιορίζουν την ωφέλιµη επιφάνεια, διαφορά στάθµης σε σχέση µε το επίπεδο του δρόµου ή του πεζοδροµίου, θέση σε όροφο πλην του ισογείου κ.ά. Για τις Επαγγελµατικές αποθήκες (κωδικός Κύριας χρήσης 03) αναφέρεται αν χρησιµοποιούνται ως ψυγεία, αν υπάρχουν ράµπες κ.λπ. Στο συγκεκριµένο πεδίο γίνεται επίσης η αναφορά των διατηρητέων κτιρίων. 5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί εµφανίζονται τα υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία ανά Κύρια χρήση ακινήτου. Συγκεκριµένα: 18

19 µε Υ σηµειώνονται τα υποχρεωτικά πεδία, τα οποία θα πρέπει να συµπληρώνονται σε όλες τις περιπτώσεις των εγγραφών, µε Υ σηµειώνονται τα πεδία τα οποία συµπληρώνονται υποχρεωτικά εφόσον, ανάλογα µε την περίπτωση, συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη συµπλήρωσή τους. Π.χ. για ακίνητο µισθωµένο ή εκµισθωµένο από το πιστωτικό ίδρυµα, θα πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώνονται τα πεδία της ενότητας «Ζ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ» (στήλες 7.1 έως 7.4 του Πίνακα Α). Ανάλογα, στην περίπτωση αγοράς ή πώλησης ακινήτου κατά τη διάρκεια του εξαµήνου αναφοράς, θα πρέπει να συµπληρωθούν τα πεδία της ενότητας «ΣΤ. ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ» (στήλες 6.1 και 6.2 του Πίνακα Α). Επίσης, εφόσον υπάρχουν εκτιµήσεις αξίας για το ακίνητο, αυτές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγγελθούν στην ενότητα «Ε. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ» (στήλες 5.1 και 5.2 του Πίνακα Α). µε Π σηµειώνονται τα πεδία τα οποία συµπληρώνονται προαιρετικά, εφόσον υπάρχει η συγκεκριµένη πληροφορία, όσα από τα πεδία δεν πρέπει να αναγγελθούν για συγκεκριµένες χρήσεις παρουσιάζονται ως κενά. Σηµειώνεται ότι η µη συµπλήρωση οποιουδήποτε από τα υποχρεωτικά πεδία (Υ) του Πίνακα 1, θα αποτρέπει την εισαγωγή της συγκεκριµένης εγγραφής στη βάση δεδοµένων επαγγελµατικών ακινήτων και ως εκ τούτου θα επιστρέφει στο πιστωτικό ίδρυµα µε την ένδειξη λάθους, προς διόρθωση. 19

20 Πίνακας 1: Παρουσίαση υποχρεωτικών και προαιρετικών πεδίων ανά κατηγορία Κύριας χρήσης Κύρια χρήση επαγγελματικού ακινήτου Περιγραφή μεταβλητής 01 Γραφείo 02 Κατάστημα 03 Επαγγελματική αποθήκη 04 Βιομηχανικό Βιοτεχνικό 05 Εστίαση Αναψυχή 06 Τουρισμός 07 Άλλο Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Πιστωτικό ίδρυμα Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 1.2 Έτος και εξάμηνο αναφοράς Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 1.3 Κωδικός ακινήτου Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 1.4 Ιδιοκτησιακό καθεστώς Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 1.5 Κύρια χρήση Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 1.7 Κωδικός μίσθωσης Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 1.4 Σύντομη περιγραφή Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Β. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 2.1 Διεύθυνση Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 2.2 Ταχυδρομικός κώδικας Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 2.3 Δήμος Περιοχή Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 2.4 Νομός Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 2.5 Χώρα Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Γ. ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ 3.1 Επιφάνεια Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 3.2 Αυτοτέλεια ακινήτου Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Δ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 4.1 Επιφάνεια αποθηκών Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 4.2 Επιφάνεια παταριών Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 4.3 Επιφάνεια άλλων βοηθητικών χώρων Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 4.4 Αριθμός θέσεων στάθμευσης Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Ε. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 5.1 Αξία εκτίμησης Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 5.2 Ημερομηνία εκτίμησης Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ ΣΤ. ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 6.1 Τίμημα πώλησης ή αγοράς Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 6.2 Ημερομηνία πράξης αγοραπωλησίας Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Ζ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 7.1 Μηνιαίο μίσθωμα Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 7.2 Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 7.3 Ημερομηνία λήξης μίσθωσης Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 7.4 Ειδικοί όροι μισθωτηρίου Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Η. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΗΣ 8.1 Προβολή Υ Υ Π Π Π 8.2 Προσβασιμότητα Υ Υ Υ Υ Π Π Π 8.3 Εμπορικότητα Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 8.4 Ειδική θέση Υ Υ Υ 8.5 Παρατηρήσεις Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 9.1 Παλαιότητα Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 9.2 Τελευταία ανακατασκευή Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 9.3 Κλάση Ποιότητα Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 9.4 Ενεργειακή κλάση Π Π Π Π Π Π Π 9.5 Πρόσωπο Υ 9.6 Ελεύθερο ύψος Υ 9.7 Παρατηρήσεις Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 20

21 6. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Παράδειγµα 1: Αυτοτελές τετραώροφο κτίριο γραφείων-καταστηµάτων, επιφάνειας ανωδοµής 1000 τ.µ., µε υπόγειες αποθήκες επιφάνειας 200 τ.µ., ιδιοκτησίας του πιστωτικού ιδρύµατος (µε κωδικό 002). Το ακίνητο είναι εκµισθωµένο, βάσει του υπ αριθ µισθωτηρίου συµβολαίου, µε συνολικό µηνιαίο µίσθωµα ευρώ. Η πιο πρόσφατη διαθέσιµη εκτίµηση της αξίας για το σύνολο του ακινήτου ανέρχεται σε ευρώ (ηµεροµηνία εκτίµησης 15/02/2013). Προκειµένου να είναι δυνατή η αναγγελία των στοιχείων του ακινήτου, θα πρέπει να γίνει ανάλυση των επιφανειών, των µισθωµάτων και των εκτιµώµενων αξιών ανά Κύρια χρήση, ως εξής: - Ισόγειο κατάστηµα: Επιφάνεια 200 τ.µ., µηνιαίο µίσθωµα ευρώ, επιφάνεια αποθηκών (παρακολουθήµατα του καταστήµατος) 50 τ.µ., εκτιµώµενη αξία ευρώ - Γραφεία: Επιφάνεια 800 τ.µ., µηνιαίο µίσθωµα ευρώ, επιφάνεια αποθηκών 150 τ.µ., εκτιµώµενη αξία ευρώ. Ο τρόπος αναγγελίας των παραπάνω στοιχείων παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 (Παράδειγµα 1). Παράδειγµα 2: Ιδιόκτητοι γραφειακοί χώροι 3ου και 4ου ορόφου συνολικής επιφάνειας 300 τ.µ., ως αυτοτελές τµήµα σε κτίριο µικτής χρήσης. - Τα γραφεία του 3ου ορόφου, επιφάνειας 200 τ.µ., εκµισθώνονται βάσει του µισθωτηρίου συµβολαίου µε κωδικό 21111, προς ευρώ το µήνα. - Τα γραφεία του 4ου ορόφου, επιφάνειας 100 τ.µ., ιδιοχρησιµοποιούνται από το πιστωτικό ίδρυµα. Ο τρόπος αναγγελίας των στοιχείων αυτών παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 (Παράδειγµα 2). Παράδειγµα 3: 2ος όροφος κτιρίου γραφείων, επιφάνειας 300 τ.µ., αποτελούµενος από 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες µισθώνονται από το πιστωτικό ίδρυµα µε τρία διαφορετικά µισθωτήρια συµβόλαια, ως εξής: - Οριζ. ιδιοκτησία Α: Επιφάνεια 50 τ.µ., µηνιαίο µίσθωµα 500 ευρώ, κωδικός µισθωτηρίου Οριζ. ιδιοκτησία Β: Επιφάνεια 90 τ.µ., µηνιαίο µίσθωµα ευρώ, κωδικός µισθωτηρίου Οριζ. ιδιοκτησία Γ: Επιφάνεια 60 τ.µ., µηνιαίο µίσθωµα 700 ευρώ, κωδικός µισθωτηρίου Ο τρόπος αναγγελίας των στοιχείων αυτών παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 (Παράδειγµα 3). 21

22 Παράδειγµα 4: Αυτοτελές κτίριο γραφείων-καταστηµάτων ιδιοκτησίας του πιστωτικού ιδρύµατος, µε τα παρακάτω στοιχεία: - Ισόγειο κατάστηµα: Ιδιοχρησιµοποιούµενο, επιφάνεια 200 τ.µ., εκτιµώµενη αξία ευρώ (ηµεροµηνία εκτίµησης 10/03/2013). - Α όροφος: Ιδιοχρησιµοποιούµενος (γραφεία), επιφάνεια 200 τ.µ., εκτιµώµενη αξία ευρώ (ηµεροµηνία εκτίµησης 10/03/2013). - Β όροφος: Κενός, επιφάνεια 200 τ.µ., εκτιµώµενη αξία ευρώ (ηµεροµηνία εκτίµησης 25/01/2013). - Γ όροφος: Εκµισθωµένος (γραφεία) σε δύο µισθωτές ως εξής: Μισθωτήριο συµβόλαιο µε κωδικό 41111, για οριζόντια ιδιοκτησία επιφάνειας 50 τ.µ. µε µηνιαίο µίσθωµα ευρώ Μισθωτήριο συµβόλαιο µε κωδικό 41112, για οριζόντια ιδιοκτησία επιφάνειας 150 τ.µ. µε µηνιαίο µίσθωµα ευρώ Τα πεδία του Πίνακα Α συµπληρώνονται όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 (Παράδειγµα 4) που ακολουθεί. 22

23 Πίνακας 2. Παραδείγµατα συµπλήρωσης Πίνακα Α Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ.ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ Ε. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Ζ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Β.ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ- ΣΤ-Θ Πιστωτικό ίδρυµα (BankId) Έτος και εξάµηνο αναφοράς (ReferencePeriod) Κωδικός ακινήτου (PropertyId) Ιδιοκτησιακό Καθεστώς (OccupancyType) Κύρια χρήση (MainUse) Κωδικός µίσθωσης (LeaseId) Σύντοµη περιγραφή (PropertyDescription) Επιφάνεια (MainArea) Αυτοτέλεια ακινήτου (Property Detachment) Επιφάνεια αποθηκών (StorageArea) Αξία εκτίµησης (Valuation) Ηµεροµηνία εκτίµησης (ValuationDate) Μηνιαίο µίσθωµα (MonthlyRent) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΕ 4/ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 1000Τ.Μ. 200 Α /02/ ΓΡΑΦΕΙΑ Α' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ 4/ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 1000Τ.Μ Α /02/ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Γ' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 200 ΑΤ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Δ' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 100 ΑΤ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 50 Ο ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 90 Ο ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 60 Ο 700 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ 3/ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 800Τ.Μ. 200 Α /03/2013 ΓΡΑΦΕΙΑ Α' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ 3/ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 800Τ.Μ. 200 Α /03/2013 ΓΡΑΦΕΙΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ 3/ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 800Τ.Μ. 200 Α /01/2013 ΓΡΑΦΕΙΑ Γ' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ 3/ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 800Τ.Μ. 50 Α 1000 ΓΡΑΦΕΙΑ Γ' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ 3/ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 800Τ.Μ. 150 Α 2500 Το σύµβολο σηµαίνει ότι τα πεδία συµπληρώνονται µε τις αντίστοιχες αναλυτικές πληροφορίες ανά περίπτωση, που χάριν συντοµίας στον Πίνακα των παραδειγµάτων παραλείπονται. 23

24 7. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ, ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β.ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ Πιστωτικό ίδρυµα (BankId) Έτος και εξάµηνο αναφοράς (ReferencePeriod) Κωδικός ακινήτου (PropertyId) Ιδιοκτησιακό Καθεστώς (OccupancyType) Κύρια χρήση (MainUse) Κωδικός µίσθωσης (LeaseId) Σύντοµη περιγραφή (PropertyDescription) ιεύθυνση (Address) Ταχυρδοµικός Κώδικας (PostCode) ήµος - Περιοχή (Municipality) Νοµός (Prefecture) Χώρα (Country) Γ. ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Ε. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΤ. ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ Ζ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Επιφάνεια (MainArea) Αυτοτέλεια ακινήτου (Property Detachment) Επιφάνεια αποθηκών (StorageArea) Επιφάνεια παταριών (LoftArea) Επιφ. Άλλων βοηθητικών χώρων (OtherAuxiliary Area) Αριθµός θέσεων στάθµευσης (ParkingSpaces) Αξία εκτίµησης (Valuation) Ηµεροµηνία εκτίµησης (ValuationDate) Τίµηµα πώλησης ή αγοράς (TransactionValue) Ηµεροµηνία πράξης αγοραπωλησίας (TransactionDate) Μηνιαίο µίσθωµα (MonthlyRent) Ηµεροµηνία έναρξης µίσθωσης (LeaseStart) Ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης (LeaseEnd) Ειδικοί όροι µισθωτηρίου (SpecialLeaseTerms) Η.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΗΣ Θ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Προβολή (Visibility) Προσβασιµότητα (Accessibility) Εµπορικότητα (Commerciality) Ειδική θέση (SpecialLocation) Παρατηρήσεις (LocationNotes) Παλαιότητα (Construction Year) Τελευταία ανακατασκευή (Refurbishment Year) Κλάση - Ποιότητα (Property Class) Ενεργειακή κλάση (Sustainability Class) Πρόσωπο (Façade) Ελεύθερο ύψος (FreeHeight) Παρατηρήσεις (TechnicalNotes) 24

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011 ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011 ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνιαίων στατιστικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Στο παρόν Παράρτηµα περιγράφονται λεπτοµερώς οι προδιαγραφές του συστήµατος αναγγελίας, από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Αναλύσεων και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων ec.realeae@bankofgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%.

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%. Α.Φ.Μ πεδία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του εκμισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ εκμισθωτή πατάμε το σημάδι με τον πράσινο σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ιευκρινήσεις ------------------------------------------------------------------------------ σας ενηµερώνουµε ότι όπως πληροφορηθήκαµε από Οµάδες άλλων περιοχών στις οποίες έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4Ι01Η-ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/11/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ήρθαν τα e-µισθωτήρια συµβόλαια για ακίνητα

Ήρθαν τα e-µισθωτήρια συµβόλαια για ακίνητα Ήρθαν τα e-µισθωτήρια συµβόλαια για ακίνητα Στη ΓΓΠΣ και όχι στην εφορία τα µισθωτήρια συµβόλαια. Οι απαντήσεις σε όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι φορολογούµενοι. Πότε υποβάλλεται η δήλωση, ποιες οι υποχρεώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Η δήλωση αυτή γίνεται δυνάµει των προνοιών της εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. 1/2008, ηµεροµηνίας 10 Ιανουαρίου 2008. 1. Γενικά στοιχεία αίτησης: Το έντυπο αυτοελέγχου κατατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες.

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. 1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. Για να είναι αποδεκτό έντυπο που φέρει διόρθωση / τροποποίηση / προσθήκη, πρέπει υποχρεωτικά να φέρει μονογραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας Παράρτηµα - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας 12 13 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ΒΑΜ.V12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Έκδοση ΒΑΜ.V12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Έκδοση ΒΑΜ.V12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η λίστα αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη To BROKERAGE DEPARTMENT της EUROBANK EFG PROPERTY SERVICES σας ενημερώνει για ενδιαφέρουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος

Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος Στατιστικά στοιχεία και είκτες Τιµών Ακινήτων: Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Μητράκος* 1. Εισαγωγή Η αγορά ακινήτων αποτελεί µια ιδιαίτερη αγορά µε σηµαντική επίδραση στη χρηµατοπιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer Σελίδα 1 από 5 ΠΟΛ.1003/3.1.2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010) Αθήνα, 03.01.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Fax: 210-6709195 E-mail: Sec.CashMatterEuro @bankofgreece.gr. Fax: 210-6536915

Fax: 210-6709195 E-mail: Sec.CashMatterEuro @bankofgreece.gr. Fax: 210-6536915 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ KAI ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Για κάθε Σχολική Μονάδα έχει ανοιχθεί λογαριασµός στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και έχει πιστωθεί µε το ποσό της κατανοµής όπως φαίνεται στον πίνακα που επισυνάπτεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «Έντυπο Ε2 2015»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «Έντυπο Ε2 2015» ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «Έντυπο Ε2 2015» Από το έντυπο Ε2 με τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας περνά η ορθή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. Τα κενά ακίνητα, τα παραχωρημένα σε τέκνα και οι συνιδιοκτησίες.

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 21/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 129197/11540 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Από 1-1-2014 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν,4172/2013 αλλάζει ο υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Περιοχή... Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα του αυτοπαραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* 1. Ερ. Τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους πως τους αντιμετωπίζει ο 4178/13; Σαν χώρους με μειωμένο συντελεστή η όχι; Απ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 Θέμα: Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 33 Θέµα : ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9

Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9 Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9 Επιµέλεια Επιστηµονική οµάδα TaxHeaven Ηµεροµηνία πρώτης ανάρτησης: 2.9.2013 Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

«απάνες διαµονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή. µελών Κ.Α.Π.Η.»

«απάνες διαµονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή. µελών Κ.Α.Π.Η.» ΜΕΛΕΤΗ «Δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχείο Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ 152 32 Τηλέφωνο: 210 6848380, Fax : 210 6833387 «απάνες διαµονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή µελών Κ.Α.Π.Η.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1180/18-7-13 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΗ-38Π) : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4110/23.1.2013 (ΦΕΚ 17Α), σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικές σηµειώσεις βραχυχρόνιων δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων

Μεθοδολογικές σηµειώσεις βραχυχρόνιων δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων Μεθοδολογικές σηµειώσεις βραχυχρόνιων δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr Τηλ. +30 210 320-3837, 2372, 2373 1. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ)

Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ) Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ) Μέρος 1 - Προσωπικά 2 Επίθετο Ταυτότητας Γεννήσεως Οικογενειακή κατάσταση στοιχεία: ιεύθυνση κατοικίας Ταχ. Κώδικας ιεύθυνση αλληλογραφίας (αν διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ---------------------------

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) --------------------------- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) --------------------------- Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 287/Α'/31/12/2013 ο ν. 4223/2013, με τον οποίο επιβάλλεται ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ή ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ), σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς επιδότηση στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας 1. Καταργήθηκε η σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης; Σε καμία περίπτωση. Η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α' 98).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α' 98). Αριθµ. 436/10 (ΦΕΚ 44 Β/21-1-2010) : Καθορισµός ελαχίστων τιµών των ενοικιαζοµένων δωµατίων, ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών και επαύλεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Ο κανονισµός αυτός αφορά στην κατανοµή ανά ιδιοκτησία των δαπανών κεντρικής θέρµανσης κτιρίων που περιλαµβάνουν περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα