ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ. επτέμβριοσ 2016 ΕΠ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ. επτέμβριοσ 2016 ΕΠ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»"

Transcript

1 ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ επτέμβριοσ 2016 ΕΠ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» Εθνική Αρχή υντονιςμού Ειδικό Τπηρεςύα τρατηγικόσ, χεδιαςμού και Αξιολόγηςησ Σμάρω Ζηςοπούλου Σταυρούλα Πελεκάςη Μαίρη Πραγιάτη 1

2 Ειςαγωγή Οι εκ των προτϋρων αιρεςιμότητεσ αποτελούν προώποθϋςεισ που εξαςφαλύζουν το αναγκαύο πλαύςιο ρυθμύςεων και ςυνθηκών για την ουςιαςτικό υποςτόριξη από τα Ευρωπαώκϊ Διαρθρωτικϊ και Επενδυτικϊ Σαμεύα ςτο πλαύςιο του Εταιρικού υμφώνου για το Πλαύςιο Ανϊπτυξησ. Οι αιρεςιμότητεσ διακρύνονται ςε γενικέσ και θεματικέσ και εφαρμόζονται ςε όλα τα Προγρϊμματα του ΕΠΑ ςύμφωνα με το Ωρθρο 19 και το Παρϊρτημα ΦΙ του Κανονιςμού 1303/2013 «περύ καθοριςμού των κοινών διατϊξεων», το ϊρθρο 9 και το Παρϊρτημα V του Κανονιςμού 1305/2013 για τη «ςτόριξη τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ από το Ευρωπαώκό Γεωργικό Σαμεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (ΕΓΣΑΑ)» και το ϊρθρο 11 και το Παρϊρτημα IV του Κανονιςμού 508/2014 για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ. Σα βόματα για την αυτοαξιολόγηςη τησ εκπλόρωςησ των αιρεςιμοτότων εύναι: Αρχικϊ προςδιορύζονται οι εφαρμοςτϋεσ αιρεςιμότητεσ ςτο Πρόγραμμα με βϊςη τουσ ειδικούσ ςτόχουσ και τισ επενδυτικϋσ προτεραιότητεσ που ϋχουν ενςωματωθεύ ςε αυτό. τη ςυνϋχεια αποτυπώνεται η αυτοαξιολόγηςη των αιρεςιμοτότων από το Κρϊτοσ Μϋλοσ ςε ςυμφωνύα με την Ε.Ε. Για την αυτοαξιολόγηςη τησ εκπλόρωςησ των αιρεςιμοτότων προςδιορύςτηκαν όλεσ οι εμπλεκόμενεσ Τπηρεςύεσ που ϋχουν την αρμοδιότητα εκπλόρωςησ των απαιτόςεων των επιμϋρουσ κριτηρύων των αιρεςιμοτότων και αποτυπώθηκε η εκπλόρωςη των αιρεςιμοτότων από την ΕΑ/ΕΤΑ κατόπιν ςυςτηματικόσ ςυνεργαςύασ και διαβούλευςησ με τισ ελληνικϋσ Τπηρεςύεσ και τισ Τπηρεςύεσ τησ ΕΕ. Η αυτοαξιολόγηςη ϋγινε με γνώμονα τισ απαιτόςεισ των κριτηρύων και την εξειδύκευςό τουσ ςύμφωνα με τον Κανονιςμό και το ςχετικό Guidance τησ Ε.Ε. Σα κριτόρια των αιρεςιμοτότων αξιολογούνται με : /ΟΦΙ ενώ οι αιρεςιμότητεσ με / ΟΦΙ/. Ειδικότερα, η αξιολόγηςη μιασ αιρεςιμότητασ εύναι όταν όλα τα κριτόρια αξιολογούνται με. Η αξιολόγηςη μιασ αιρεςιμότητασ εύναι, όταν ϋςτω ϋνα κριτόριο αξιολογεύται με ΟΦΙ. Σϋλοσ, η αυτοαξιολόγηςη εύναι ΟΦΙ όταν όλα τα κριτόρια αξιολογούνται με ΟΦΙ. το πλαύςιο του εγκεκριμϋνου Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ϋχουν ενςωματωθεύ 19 εκ των προτέρων αιρεςιμότητεσ (7 γενικϋσ και 12 θεματικϋσ) με βϊςη τισ επενδυτικϋσ προτεραιότητεσ και τουσ ειδικούσ ςτόχουσ του Προγρϊμματοσ. τον Πίνακα Ι αποτυπώνεται η ςυνολικό αξιολόγηςη τησ εκπλόρωςησ των εκ των προτϋρων αιρεςιμοτότων όπωσ ϋχει ενςωματωθεύ ςτο Πρόγραμμα (ϋγκριςη Δεκϋμβριοσ 2015). τουσ Πίνακεσ ΙΙ (ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ) & ΙΙΙ (ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ) παρουςιϊζεται η πρόοδοσ εκπλόρωςησ των εκ των προτϋρων αιρεςιμοτότων με βϊςη τισ ενϋργειεσ που ϋχουν περιγραφεύ ςτα επιμϋρουσ ςχϋδια δρϊςησ, η εκτιμώμενη ημερομηνύα εκπλόρωςησ όπωσ ϋχει αποτυπωθεύ ςτο εγκεκριμϋνο Πρόγραμμα και οι φορεύσ που εύναι αρμόδιοι για την εκπλόρωςη των αιρεςιμοτότων που δεν εκπληρώνονται ό εκπληρώνονται μερικώσ. 2

3 ΠΙΝΑΚΑ Ι ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΨΗ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΨΝ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΕΓΚΕΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Θεματικέσ ΟΦΙ ύνολο ΕΣΠΑ, Σαμεύο υνοχόσ ΕΚΣ ύνολο Θεματικών αιρεςιμοτήτων Γενικέσ ύνολο αιρεςιμοτήτων Παρακϊτω, με μαύρο χρώμα αποτυπώνεται ανϊ αιρεςιμότητα, η εκπλόρωςη κατϊ την ϋγκριςη του ΕΠ ενώ με κόκκινο χρώμα η τρϋχουςα κατϊςταςη με βϊςη την αυτοαξιολόγηςη τησ χώρασ. 3

4 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 1.1 Η ύπαρξη μιασ εθνικόσ ό περιφερειακόσ ςτρατηγικήσ ευφυούσ εξειδίκευςησ ςε ςυνϊφεια με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμύςεων, η οπούα να προκαλεύ μόχλευςη ςτην ιδιωτικό δαπϊνη για ϋρευνα και καινοτομύα και να ςυνδϋεται με την καλό επύδοςη των εθνικών ό περιφερειακών ςυςτημϊτων ϋρευνασ και καινοτομύασ 1.2 Η ύπαρξη πολυετούσ ςχεδύου για τον προώπολογιςμό κόςτουσ και τον καθοριςμό προτεραιοτότων των επενδύςεων 1. Να υφύςταται εθνικό ό περιφερειακό ςτρατηγικό ϋξυπνησ εξειδύκευςησ, η οπούα: ΟΦΙ 2. βαςύζεται ςε SWOT ό παρεμφερό ανϊλυςη για τη ςυγκϋντρωςη των πόρων ςε περιοριςμϋνο αριθμό προτεραιοτότων ϋρευνασ και καινοτομύασ 3. περιγρϊφει μϋτρα για την ενθϊρρυνςη των ιδιωτικών επενδύςεων ςε Ε&ΣΑ 4. περιϋχει μηχανιςμό παρακολούθηςησ 5. Ϊχει εγκριθεύ πλαύςιο που περιγρϊφει τουσ διαθϋςιμουσ δημοςιονομικούσ πόρουσ για την ϋρευνα και καινοτομύα Να ϋχει υιοθετηθεύ ϋνα ενδεικτικό πολυετϋσ ςχϋδιο για τον προώπολογιςμό κόςτουσ και τον καθοριςμό προτεραιοτότων για επενδύςεισ που ςχετύζονται με τησ προτεραιότητεσ τησ ΕΕ και όπου εύναι εφικτό με τισ προτεραιότητεσ του Ευρωπαώκού τρατηγικού Υόρουμ για τησ Ερευνητικϋσ Τποδομϋσ (European Strategy Forum on Research Infrastructures ESFRI) 4 28/2/2015 Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ Ε.Π. & ΓΓΕΣ NAI NAI ΟΦΙ 20/2/2015 Γενικό Γραμματεύα Ϊρευνασ και Σεχνολογύασ & Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ Οι ςτρατηγικϋσ για την Ϊξυπνη Εξειδύκευςη (Εθνικό και 13 Περιφερειακϋσ) ϋχουν καταρτιςτεύ και ϋχουν αποςταλεύ ςτην Ε.Ε. Οι υπηρεςύεσ τησ Ε.Ε. ϋχουν αποςτεύλει ςχετικϋσ επιςτολϋσ (14) με βϊςη τισ οπούεσ υπϊρχει ςυμφωνύα με την Ελλϊδα ωσ προσ την εκπλόρωςη των απαιτόςεων τησ αιρεςιμότητασ. Ο μηχανιςμόσ παρακολούθηςησ εύναι ςε τελικό ςτϊδιο διαμόρφωςησ. Η ΓΓΕΣ προετούμαςε κεύμενα αναφορϊσ για την κϊλυψη των απαιτόςεων τησ αιρεςιμότητασ 1.2 τα οπούα απεςτϊληςαν ςτην Ε.Ε. για διαβούλευςη ςτισ 18/01/2016. Δόθηκαν κατευθύνςεισ από την ΕΕ για την οριςτικοπούηςη του πολυετούσ ςχεδύου των ερευνητικών υποδομών ςε απόλυτη ςυνϋργεια με την εθνικό ςτρατηγικό, ευφυούσ εξειδύκευςησ. Εγκρύθηκε ο κατϊλογοσ των

5 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 20 Τποδομών Ϊρευνασ, Σεχνολογικόσ Ανϊπτυξησ και Καινοτομύασ του Εθνικού Οδικού Φϊρτη με βϊςη κριτόρια ςυνϊφειασ με την Εθνικό τρατηγικό Ϊξυπνησ Εξειδύκευςησ με την ΤΑ του αν. Τπουργού (2 η Ορθό επανϊληψη Α.Π / ) Προκηρύχθηκε ο 2 οσ κύκλοσ για τη χρηματοδότηςη των ερευνητικών υποδομών και την κϊλυψη του υπόλοιπου 50% των πόρων τησ Επενδυτικόσ προτεραιότητασ Ια του ΕΠΑΝΕΚ (Χ0ΜΝ ΡΨΞ 29/07/2016). Νέα εκτιμώμενη ημ/νια εκπλήρωςησ: 30/ 11/ Χηφιακή ανάπτυξη: Ϊνα ςτρατηγικό πλαύςιο πολιτικόσ για την ψηφιακό ανϊπτυξη με ςτόχο την ενθϊρρυνςη οικονομικϊ προςιτών, καλόσ ποιότητασ και διαλειτουργικών μϋςω τησ χρόςησ των ΣΠΕ ιδιωτικών και δημόςιων υπηρεςιών και αύξηςη του βαθμού χρόςησ τουσ από τουσ πολύτεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ευϊλωτων ομϊδων, τισ επιχειρόςεισ και τη δημόςια 1. Να υφύςταται ςτρατηγικό πλαύςιο ςτρατηγικόσ για την ψηφιακό ανϊπτυξη, για παρϊδειγμα, ςτο πλαύςιο τησ εθνικόσ ό τησ περιφερειακόσ ςτρατηγικόσ για ϋξυπνη εξειδύκευςη, το οπούο περιλαμβϊνει: 2. προώπολογιςμό και ιερϊρχηςη των προτεραιοτότων των δρϊςεων μϋςω ανϊλυςησ SWOT ό παρεμφερούσ ανϊλυςησ, ςύμφωνα με τον πύνακα 5 NAI ΟΦΙ 31/3/2015 Γενικό Γραμματεύα Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομεύων Σο χρονοδιϊγραμμα εκπλόρωςησ των ενεργειών που ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο χϋδιο Δρϊςησ τησ αιρεςιμότητασ παρουςιϊζει ςημαντικό υςτϋρηςη. Οι ενϋργειεσ που ϋχουν γύνει εύναι: Θεςμοθετόθηκε κεντρικό δομό ενιαύου ςυντονιςμού πολιτικόσ και υλοπούηςησ δρϊςεων ΣΠΕ με τη ςύςταςη τησ Γενικόσ Γραμματεύασ

6 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ διούκηςη, ςυμπεριλαμβανομϋνων των πρωτοβουλιών διαςυνοριακόσ ςυνεργαςύασ αποτελεςμϊτων του ψηφιακού θεματολογύου για την Ευρώπη 3. θα πρϋπει να ϋχει πραγματοποιηθεύ ανϊλυςη όςον αφορϊ την εξιςορρόπηςη τησ υποςτόριξησ τησ ζότηςησ και τησ προςφορϊσ τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΣΠΕ) 4. δεύκτεσ για τη μϋτρηςη τησ προόδου των παρεμβϊςεων ςε τομεύσ όπωσ ο ψηφιακόσ γραμματιςμόσ, η ηλεκτρονικό ϋνταξη, η ηλεκτρονικό προςβαςιμότητα και η πρόοδοσ τησ ηλεκτρονικόσ υγεύασ, εντόσ των ορύων του ϊρθρου 168 ΛΕΕ, που ευθυγραμμύζονται, κατϊ περύπτωςη, με τισ Yυφιςτϊμενεσ ςυναφεύσ τομεακϋσ, ενωςιακϋσ, εθνικϋσ ό περιφερειακϋσ ςτρατηγικϋσ 5. αξιολόγηςη των αναγκών για την ενύςχυςη των ικανοτότων ςτισ ΣΠΕ Γενικό Γραμματεύα Δημοςύων Επενδύςεων - ΕΠΑ ΟΦΙ 31/3/2015 Γενικό Γραμματεύα Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομεύων Χηφιακόσ Πολιτικόσ (Ν 4389/2016, ). υγκροτόθηκε Ομϊδα Εργαςύασ από το Γενικό Γραμματϋα Χηφιακόσ Πολιτικόσ για την εκπλόρωςη των απαιτόςεων που αφορούν την αιρεςιμότητα 2.1 Εκτιμώμενη ημ/νια αποςτολόσ ςτην Ε.Ε. επικαιροποιημϋνου ςχεδύου ςτρατηγικόσ για την Χηφιακό Ανϊπτυξη : 10/10/2016. Εκτιμώμενη ημ/νια υποβολόσ τελικού κειμϋνου ςτρατηγικόσ:30/10/2016 Γενικό Γραμματεύα Δημοςύων Επενδύςεων ΕΠΑ 6

7 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 2.2 Τποδομή δικτύων πρόςβαςησ τησ γενιάσ (NGA): Η ύπαρξη εθνικών ό περιφερειακών ςχεδύων NGA που λαμβϊνουν υπόψη τησ περιφερειακϋσ δρϊςεισ για την επύτευξη των ςτόχων τησ ΕΕ για την πρόςβαςη υψηλόσ ταχύτητασ ςτο διαδύκτυο, που εςτιϊζονται ςε περιοχϋσ τησ οπούεσ η αγορϊ δεν μπορεύ να παρϋχει ανοικτό υποδομό με προςιτό κόςτοσ και ςε ικανοποιητικό ποιότητα, ςύμφωνα με τησ κανόνεσ ανταγωνιςμού και κρατικών ενιςχύςεων τησ ΕΕ και παρϋχουν προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ τησ ευϊλωτεσ ομϊδεσ. 1. Να ϋχει καταρτιςθεύ ϋνα εθνικό ό/και περιφερειακό ςχϋδιο για Τποδομϋσ Χηφιακόσ Πρόςβαςησ Σησ Γενιϊσ που να περιλαμβϊνει: 2. ςχϋδιο επενδύςεων ςε υποδομϋσ το οπούο θα βαςύζεται ςε μύα οικονομικό ανϊλυςη και θα λαμβϊνει υπόψη τισ υφιςτϊμενεσ δημόςιεσ και ιδιωτικϋσ υποδομϋσ και τα δημοςιευμϋνα ςχϋδια ιδιωτικών επενδύςεων 3. βιώςιμα αναπτυξιακϊ μοντϋλα που ενιςχύουν τον ανταγωνιςμό και παρϋχουν πρόςβαςη ςε προςβϊςιμεσ, προςιτϋσ ςε κόςτοσ, ποιοτικϋσ υποδομϋσ και υπηρεςύεσ που ϋχουν λϊβει μϋριμνα ωσ προσ τισ μελλοντικϋσ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ 4. μϋτρα για την ενεργοπούηςη ιδιωτικών επενδύςεων 31/3/2015 Γενικό Γραμματεύα Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομεύων Γενικό Γραμματεύα Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομεύων Γενικό Γραμματεύα Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομεύων Γενικό Γραμματεύα Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομεύων Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα εκπλόρωςησ τησ αιρεςιμότητασ. αναρτόθηκε ςχετικό επιςτολό ςτην SFC με την οπούα αύρεται η αυτοδϋςμευςη που αφορϊ την επενδυτικό προτεραιότητα 2 α. 3.1 Τλοπούηςη ςυγκεκριμϋνων ενεργειών για την προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ λαμβϊνοντασ υπόψη την «Πρϊξη για τησ Μικρϋσ Επιχειρόςεισ» [Small Business Act (SBA)] 1. Οι ςυγκεκριμϋνεσ ενϋργειεσ εύναι: Μϋτρα για τη μεύωςη του κόςτουσ και του χρόνου ύδρυςησ επιχειρόςεων λαμβϊνοντασ υπόψη τουσ ςτόχουσ του Small Business Act 2. Μϋτρα για την χορόγηςη αδειών ϋναρξησ και 7

8 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ ϊςκηςησ τησ ειδικότερησ δραςτηριότητασ τησ επιχειρόςεισ 3. Η ύπαρξη ενόσ μηχανιςμού για την παρακολούθηςησ τησ εφαρμογόσ των μϋτρων του SBA τα οπούα υπϊρχουν και αξιολογούν την επύπτωςη ςτισ ΜΜΕ 8

9 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 4.1. Τλοπούηςη ενεργειών για την προώθηςη οικονομικϊ αποτελεςματικών βελτιώςεων ςτην αποδοτικότητα τησ χρόςησ ενϋργειασ από τησ τελικούσ χρόςτεσ καθώσ και για την προώθηςη οικονομικϊ αποτελεςματικών επενδύςεων ςτην Ενεργειακό Αποδοτικότητα κατϊ την καταςκευό ό ανακαύνιςη κτηρύων. 1. Θϋςπιςη μϋτρων για τη διαςφϊλιςη των ελϊχιςτων απαιτόςεων που αφορούν ςτην ενεργειακό απόδοςη κτηρύων ςύμφωνα με το Ωρθρο 3, το Ωρθρο 4 και το Ωρθρο 5 τησ Οδηγύασ 2010/31/ΕΕ ΟΦΙ 30/9/2015 Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ & Ενϋργειασ, Δ/νςη Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακόσ Αποδοτικότητασ υςτϊθηκε Επιτροπό υντονιςμού για την επικαιροπούηςη τησ εθνικόσ νομοθεςύασ για την ενεργειακό απόδοςη των κτιρύων ςτο Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ (ΤΑ ΑΠ /109 22/01/2016) Εκπονούνται οι 3 εκθϋςεισ για τισ ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ (μονοκατοικύεσ, πολυκατοικύεσ, γραφεύα). Η ϋκθεςη για τισ μονοκατοικύεσ ολοκληρώθηκε και ςτϊλθηκε ςτην Ε.Ε.. Η ϋκθεςη για τισ πολυκατοικύεσ θα ολοκληρωθεύ μϋχρι 30/09/2016. Η ϋκθεςη για τα γραφεύα θα ολοκληρωθεύ εντόσ του Νοεμβρύου Με βϊςη τα αποτελϋςματα των εκθϋςεων θα αποφαςιςτεύ αν απαιτεύται τροποπούηςη του ΚΕΝΑΚ. Νέα εκτιμώμενη ημ/νια εκπλήρωςησ: 31/ 12/ Λόψη μϋτρων για τη θϋςπιςη τησ ςυςτόματοσ πιςτοπούηςησ τησ ενεργειακόσ απόδοςησ κτηρύων ςύμφωνα με το Ωρθρο 9

10 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 11 τησ Οδηγύασ 2010/31/ΕΕ. 3. Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη ςτρατηγικού ςχεδιαςμού ωσ προσ την ενεργειακό απόδοςη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 3 τησ οδηγύασ 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ & Ενϋργειασ, Δ/νςη Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακόσ Αποδοτικότητασ Ικανοποιούνται οι απαιτήςεισ του κριτηρίου. Η κατϊρτιςη μϋτρων ολοκληρώθηκε τον Ιανουϊριο 2015 και ο ςχετικόσ ςτρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ απεςτϊλη ςτην ΕΕ. 4.3 Τλοπούηςη ενεργειών για την προώθηςη τησ παραγωγόσ και διανομόσ ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ. 4. Μϋτρα ςύμφωνα με το Ωρθρο 13 τησ Οδηγύασ 2006/32/EΚ για την αποδοτικότητα τησ χρόςησ ενϋργειασ από τησ τελικούσ χρόςτεσ και για τησ ενεργειακϋσ υπηρεςύεσ, ϋτςι ώςτε να διαςφαλιςθεύ η προμόθεια ατομικών μετρητών ςε τελικούσ καταναλωτϋσ, κατϊ το μϋτρο που αυτό εύναι τεχνικϊ εφικτό, οικονομικϊ εύλογο και ςε αναλογικό ςχϋςη με την πιθανό εξοικονόμηςη ενϋργειασ. 1. Να ϋχουν διαμορφωθεύ διαφανό ςχόματα υποςτόριξησ να διαςφαλύζεται προτεραιότητα πρόςβαςησ ςτο ηλεκτρικό δύκτυο ό εγγυημϋνη πρόςβαςη και προτεραιότητα ςτη διανομό, να ϋχουν διαμορφωθεύ τυποποιημϋνοι κανόνεσ ςχετικϊ με την κατανομό και τον επιμεριςμό του κόςτουσ των τεχνικών προςαρμογών που να ϋχουν δημοςιοποιηθεύ ςύμφωνα 10

11 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ με το Ωρθρο 14 (1), τα Ωρθρα 16 (2) και 16 (3) τησ Οδηγύασ 2009/28/EΚ. 2. Σο Κρϊτοσ-Μϋλοσ να ϋχει υιοθετόςει ϋνα εθνικό ςχϋδιο δρϊςησ για την ανανεώςιμη ενϋργεια ςύμφωνα με το Ωρθρο 4 τησ Οδηγύασ 2009/28/EΚ. 7.4 Ανϊπτυξη ϋξυπνων ςυςτημϊτων διανομόσ, αποθόκευςησ και μεταφορϊσ ενϋργειασ Η ύπαρξη ολοκληρωμϋνων ςχεδύων για επενδύςεισ ςε ϋξυπνεσ υποδομϋσ ενϋργειασ και ρυθμιςτικών μϋτρων τα οπούα ςυμβϊλλουν ςτη βελτύωςη τησ ενεργειακόσ απόδοςησ και τησ αςφϊλειασ του εφοδιαςμού. 1. Ϊχουν θεςπιςτεύ ολοκληρωμϋνα ςχϋδια που περιγρϊφουν τισ εθνικϋσ προτεραιότητεσ ςε ενεργειακϋσ υποδομϋσ που εύναι:: 2. ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 των οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ, κατϊ περύπτωςη, και 3. ςε ςυμφωνύα με τα ςυναφό περιφερειακϊ ςχϋδια επενδύςεων βϊςει του ϊρθρου 12 και με το δεκαετϋσ ςχϋδιο ανϊπτυξησ δικτύου τησ Ϊνωςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 8, παρϊγραφοσ 3, ςημεύο β των κανονιςμών (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και υμβουλύου ( 6 ) και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και υμβουλύου και 4. ςε ςυμφωνύα με το ϊρθρο 3 παρϊγραφοσ 4 του κανονιςμού αριθ. 347/2013/ΕΕτου του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό Γραμματεύα Ενϋργειασ ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό Γραμματεύα Ενϋργειασ ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό Γραμματεύα Ενϋργειασ ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό Γραμματεύα Ενϋργειασ 11

12 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ υμβουλύου 5. Σα ςχϋδια αυτϊ θα περιλαμβϊνουν: ρεαλιςτικό και ώριμη ςειρϊ ϋργων για τα οπούα προβλϋπεται ςτόριξη από το ΕΣΠΑ ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό Γραμματεύα Ενϋργειασ 6. μϋτρα για την επύτευξη των ςτόχων κοινωνικόσ και οικονομικόσ ςυνοχόσ και προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ, με βϊςη τα ϊρθρα 3 παρϊγραφοσ 10 τησ οδηγύασ 2009/72/ΕΚ και ϊρθρο 3 παρϊγραφοσ 7 τησ οδηγύασ 2009/73/ΕΚ ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό Γραμματεύα Ενϋργειασ 7. μϋτρα για τη βελτιςτοπούηςη τησ χρόςησ τησ ενϋργειασ και την προώθηςη τησ ενεργειακόσ απόδοςησ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 3 παρϊγραφοσ 11 τησ οδηγύασ 2009/72/ΕΚ και 3 παρϊγραφοσ 8 τησ οδηγύασ 2009/73/ΕΚ ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό Γραμματεύα Ενϋργειασ 8.2 Αυτοαπαςχόληςη, επιχειρηματικότητα και δημιουργύα επιχειρόςεων: η ύπαρξη τησ ςτρατηγικού πλαιςίου πολιτικήσ για χωρίσ αποκλειςμούσ υποςτήριξη τησ εκκίνηςησ 1. Τφύςταται ϋνα ςτρατηγικό πλαύςιο πολιτικόσ για χωρύσ αποκλειςμούσ υποςτόριξη τησ εκκύνηςησ, με τα εξόσ ςτοιχεύα: 2. μϋτρα που ϋχουν θεςπιςτεύ με ςτόχο τη μεύωςη του χρόνου και του κόςτουσ που ςυνεπϊγεται η ςύςταςη μιασ επιχεύρηςησ 12

13 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ λαμβϊνοντασ υπόψη τουσ ςτόχουσ τησ πρωτοβουλύασ SBA 3. μϋτρα που ϋχουν θεςπιςτεύ με ςτόχο τη μεύωςη του χρόνου που απαιτεύται για την ϋκδοςη αδειών και εγκρύςεων για τη ςύςταςη και ϊςκηςη ειδικόσ δραςτηριότητασ μιασ επιχεύρηςησ, λαμβϊνοντασ υπόψη τουσ ςτόχουσ τησ πρωτοβουλύασ SBA 4. δρϊςεισ που ςυνδϋουν τισ κατϊλληλεσ υπηρεςύεσ ανϊπτυξησ επιχειρόςεων και χρηματοοικονομικών υπηρεςιών (πρόςβαςη ςε κεφϊλαιο), οι οπούεσ περιλαμβϊνουν την προςϋγγιςη μειονεκτουςών ομϊδων, περιοχών ό και των δύο, εφόςον απαιτεύται. 8.5 Προςαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήςεων και των επιχειρηματιών ςτην αλλαγή: Η ύπαρξη πολιτικών που ϋχουν ςτόχο να ευνοόςουν την πρόβλεψη και τη ςωςτό διαχεύριςη τησ αλλαγόσ και τησ αναδιϊρθρωςησ. 1. Ϊχουν τεθεύ ςε εφαρμογό μϋςα για την υποςτόριξη των κοινωνικών εταύρων και των δημοςύων αρχών ώςτε να αναπτύςςουν και να παρακολουθούν ενεργητικϋσ προςεγγύςεισ για την αλλαγό και την αναδιϊρθρωςη, τα οπούα προωθούν την πρόβλεψη τησ αλλαγόσ 2. Ϊχουν τεθεύ ςε εφαρμογό μϋςα για την υποςτόριξη των κοινωνικών εταύρων και των ΟΦΙ Δ/νςη Απαςχόληςησ, Μονϊδα Ανϊλυςησ Σο ΕΙΕΑΑΔ ολοκλόρωςε και κατϋθεςε ςτο Τπ. Εργαςύασ Ϊκθεςη Αποτύμηςησ για το 13

14 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ δημοςύων αρχών ώςτε να αναπτύςςουν και να παρακολουθούν ενεργητικϋσ προςεγγύςεισ για την αλλαγό και την αναδιϊρθρωςη, τα οπούα προωθούν την προετοιμαςύα και τη διαχεύριςη τησ διαδικαςύασ αναδιϊρθρωςησ 14 και Σεκμηρύωςησ και Δ/νςη Πληροφορικόσ)- Τπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ Εθνικό Ινςτιτούτο Εργαςύασ και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) Πρόγραμμα τησ Διαρθρωτικόσ προςαρμογόσ και Πρόταςη για το βαςικό ςχεδιαςμό και την εξειδύκευςη του Πρ/τοσ Διαρθρωτικόσ Προςαρμογόσ για την Π.Π Παρϊλληλα, η Δ/νςη Απαςχόληςησ ανϋπτυξε «Σχέδιο Δράςησ για την επαπειλούμενη ανεργία» το οπούο αποτϋλεςε τη βϊςη τησ ςυζότηςησ ςτην Ομϊδα Εργαςύασ που ςύςτηςε το Τπ. Εργαςύασ με εκπροςώπουσ των ΕΙΕΑΔ/ ΟΑΕΔ/ ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ/ Κοινωνικών Εταύρων/ ΕΠΑΝΕΚ/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ. Ακολούθωσ το Τπ. Εργαςύασ ολοκλόρωςε το «Σχέδιο Δράςησ με μέτρα προετοιμαςίασ και διαχείριςησ τησ αλλαγήσ και τησ αναδιάρθρωςησ» το οπούο απϋςτειλε ςτισ για ϊτυπη διαβούλευςη ςτην ΕΕ. τισ η ΕΕ ϋςτειλε ςχόλια τα οπούα ϋλαβαν υπόψη οι ελληνικϋσ υπηρεςύεσ προκειμϋνου να υποβϊλουν το νϋο χϋδιο Δρϊςησ ςτισ Αρχϋσ επτϋμβρη ( ) η ΕΕ ϋςτειλε ςχόλια επύ του τροποποιημϋνου χεδύου τα οπούα και επεξεργϊζονται ςτην παρούςα φϊςη οι αρμόδιεσ υπηρεςύεσ.

15 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 10.4 Η ύπαρξη εθνικού ό περιφερειακού ςτρατηγικού πλαιςύου πολιτικόσ για την ανϊπτυξη τησ ποιότητασ και τησ αποτελεςματικότητασ των ςυςτημϊτων επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ (ΕΕΚ), εντόσ των ορύων του ϊρθρου 165 ΛΕΕ. 1. Να υφύςταται εθνικό ό περιφερειακό ςτρατηγικό πλαύςιο πολιτικόσ για την αύξηςη τησ ποιότητασ και τησ αποτελεςματικότητασ των ςυςτημϊτων επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ (ΕΕΚ), εντόσ των ορύων του ϊρθρου 165 τησ ΛΕΕ, που περιλαμβϊνει μϋτρα: Γενικό Γραμματεύα- -Τπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ Τπουργεύο Παιδεύασ Ϊρευνασ και Θρηςκευμϊτων (ΙΕΠ, ΓΓΔΒΜ) Ικανοποιούνται οι απαιτήςεισ των κριτηρίων τησ αιρεςιμότητασ. το πλαύςιο εκπλόρωςησ τησ αιρεςιμότητασ ςυςτϊθηκε ςυντονιςτικό επιτροπό αποτελούμενη από εκπροςώπουσ του του ΤΠΕΘ, του Τπ. Εργαςύασ και του ΟΑΕΔ. Η ςυντονιςτικό επιτροπό κατϊρτιςε Οδικό Φϊρτη ςτον οπούο εξειδικεύονταν οι δρϊςεισ ανϊ φορϋα και το χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςόσ τουσ. τη ςυνϋχεια το ΤΠΕθ ςε ςυνεργαςύα με το Τπ. Εργαςύασ και τον ΟΑΕΔ κατϊρτιςε τη τρατηγικό για την ΕΕΚ (υποκεφϊλαιο τησ οπούασ εύναι η ςτρατηγικό για τη μαθητεύα). τισ υποβλόθηκε η ςχετικό αυτοαξιολόγηςη ςτην ΕΕ και αναρτόθηκε το κεύμενο πολιτικόσ ςτην SFC και με την Ref.Ares(2016) επιςτολό τησ ΕΕ η αιρεςιμότητα θεωρεύται εκπληρωμϋνη. 2. για τη βελτύωςη τησ ςυνϊφειασ των ςυςτημϊτων ΕΕΚ με την αγορϊ εργαςύασ, ςε ςτενό ςυνεργαςύα με τουσ ςχετικούσ 15

16 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 11 Η ύπαρξη ςτρατηγικού πλαιςύου πολιτικόσ για την ενίςχυςη τησ διοικητικήσ αποτελεςματικότητασ των κρατών μελών, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ μεταρρύθμιςησ τησ δημόςιασ φορεύσ καθώσ και μϋςω μηχανιςμών πρόβλεψησ των αναγκών ςε δεξιότητεσ, τησ προςαρμογόσ των προγραμμϊτων ςπουδών και τησ ενύςχυςησ ςυςτημϊτων μϊθηςησ με βϊςη την εργαςύα ςτισ διϊφορεσ μορφϋσ τησ 3. για τη βελτύωςη τησ ποιότητασ και τησ ελκυςτικότητασ τησ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ (ΕΕΚ), μεταξύ ϊλλων μϋςω τησ καθιϋρωςησ μιασ εθνικόσ προςϋγγιςησ διαςφϊλιςησ τησ ποιότητασ για την ΕΕΚ (για παρϊδειγμα ςύμφωνα με το Ευρωπαώκό Πλαύςιο Αναφορϊσ για τη Διαςφϊλιςη τησ Ποιότητασ ςτην Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη) και τησ εφαρμογόσ των μϋςων διαφϊνειασ και αναγνώριςησ, όπωσ, για παρϊδειγμα, το Ευρωπαώκό ύςτημα Ακαδημαώκών Μονϊδων για την Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςησ (ECVET) Καθιερώνεται και τύθεται ςε εφαρμογό ϋνα ςτρατηγικό πλαύςιο πολιτικόσ για την ενύςχυςη τησ διοικητικόσ απόδοςησ των δημόςιων αρχών των κρατών μελών και των ικανοτότων τουσ, με τα 16

17 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ διούκηςησ. ακόλουθα ςτοιχεύα: 2. ανϊλυςη και ςτρατηγικό ςχεδιαςμό των νομικών, οργανωτικών ό/και διαδικαςτικών ενεργειών μεταρρύθμιςησ 3. ανϊπτυξη ςυςτημϊτων διαχεύριςησ ποιότητασ. 31/03/2015 Διεύθυνςη Οργανωτικών Μεταρρυθμύςεων - Τπουργεύο Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ Ικανοποιούνται οι απαιτήςεισ του κριτηρίου τησ αιρεςιμότητασ. Η Διεύθυνςη Ποιότητασ & Αποδοτικότητασ του Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ ολοκλόρωςε ςτο τϋλοσ Απριλύου 2015 την εκπόνηςη του χεδύου Δρϊςησ για την Ποιότητα και τη τοχοθεςύα. Σο ςχετικό κεύμενο αναρτόθηκε ςτην SFC ςτισ ημειώνεται ότι ο Ν. 4369/2016 (ΥΕΚ 33 Α ) με το ϊρθρο 22 και την παρ. 3 του ϊρθρου 31 καθιερώνει την υποχρεωτικότητα τησ εφαρμογόσ τησ ςτοχοθεςύασ ςτη Δημόςια Διούκηςη (ςυμπεριλαμβανομϋνων των ΟΣΑ) και ειςϊγει την εφαρμογό του κοινού πλαιςύου αξιολόγηςησ ςε ρητϊ επιλεγμϋνεσ από τα Τπουργεύα υπηρεςύεσ τουσ. τισ οι ελληνικϋσ αρχϋσ υπϋβαλαν την αυτοαξιολόγηςό τουσ όςον αφορϊ την 17

18 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΠΡΟΟΔΟ 4. ολοκληρωμϋνεσ δρϊςεισ για την απλούςτευςη και εξορθολογιςμό των διοικητικών διαδικαςιών 5. ανϊπτυξη και εφαρμογό ςτρατηγικών και πολιτικών για τουσ ανθρώπινουσ πόρουσ που καλύπτουν τισ κύριεσ ελλεύψεισ ςτον τομϋα αυτό 6. ανϊπτυξη δεξιοτότων ςε όλα τα επύπεδα τησ επαγγελματικόσ ιεραρχύασ ςτο πλαύςιο των δημόςιων αρχών 7. ανϊπτυξη διαδικαςιών και εργαλεύων παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ. εκπλόρωςη τησ αιρεςιμότητασ και αναμϋνεται ϊμεςα η απϊντηςη των υπηρεςιών τησ ΕΕ. 18

19 Ι ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ ΠΡΟΟΔΟ 1 Η ύπαρξη διοικητικόσ ικανότητασ για την υλοπούηςη και την εφαρμογό τησ νομοθεςύασ και τησ πολιτικόσ τησ Ϊνωςησ κατϊ των διακρύςεων ςτο πεδύο των ΕΔΕΣ. 2 Η ύπαρξη διοικητικόσ ικανότητασ για την υλοπούηςη και την εφαρμογό τησ νομοθεςύασ και τησ πολιτικόσ τησ Ϊνωςησ για την ιςότητα των φύλων ςτο πεδύο των ΕΔΕΣ. 1. Ρυθμύςεισ ςύμφωνα με το θεςμικό και το νομικό πλαύςιο των κρατών μελών για τη ςυμμετοχό φορϋων που εύναι αρμόδιοι για την προώθηςη τησ ύςησ μεταχεύριςησ όλων των ατόμων ςε όλη τη διϊρκεια τησ προετοιμαςύασ και τησ εφαρμογόσ των προγραμμϊτων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ρυθμύςεων για την παροχό ςυμβουλών ςε θϋματα ιςότητασ των φύλων ςτισ δραςτηριότητεσ που ςυνδϋονται με τα ΕΔΕΣ. 2. Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη του προςωπικού των αρχών που ςυμμετϋχουν ςτη διαχεύριςη και τον ϋλεγχο των ΕΔΕΣ ςτουσ τομεύσ τησ νομοθεςύασ και τησ πολιτικόσ τησ Ϊνωςησ για την καταπολϋμηςη των διακρύςεων. 1. Ρυθμύςεισ ςύμφωνα με το θεςμικό και το νομικό πλαύςιο των κρατών μελών για τη ςυμμετοχό φορϋων που εύναι αρμόδιοι για την ιςότητα των φύλων ςε όλη τη διϊρκεια τησ προετοιμαςύασ και τησ εφαρμογόσ των προγραμμϊτων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ρυθμύςεων για την παροχό ςυμβουλών ςε θϋματα ιςότητασ των φύλων ςτισ δραςτηριότητεσ που ςυνδϋονται με τα ΕΔΕΣ. 19

20 Ι ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ ΠΡΟΟΔΟ 2. Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη του προςωπικού των αρχών που ςυμμετϋχουν ςτη διαχεύριςη και τον ϋλεγχο των ΕΔΕΣ ςτουσ τομεύσ τησ νομοθεςύασ και τησ πολιτικόσ τησ Ϊνωςησ για την ιςότητα των φύλων καθώσ και τησ ενςωμϊτωςησ τησ διϊςταςησ του φύλου. 3 Αναπηρύα 1. Ρυθμύςεισ ςύμφωνα με το θεςμικό και νομικό πλαύςιο των ΚΜ για τη διαβούλευςη και τη ςυμμετοχό φορϋων επιφορτιςμϋνων με την προςταςύα των δικαιωμϊτων ατόμων με αναπηρύα ό αντιπροςωπευτικών οργανιςμών ατόμων με αναπηρύα ό ϊλλων ςχετικών ενδιαφερομϋνων, ςτη διϊρκεια τησ προετοιμαςύασ και υλοπούηςησ των προγραμμϊτων. 2. Ρυθμύςεισ για την εκπαύδευςη του προςωπικού των αρχών που ςυμμετϋχουν ςτη διαχεύριςη και τον ϋλεγχο των ESI funds ςτουσ τομεύσ τησ εφαρμοςτϋασ κοινοτικόσ και διεθνούσ νομοθεςύασ και πολιτικόσ για την αναπηρύα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ προςβαςιμότητασ και τησ πρακτικόσ εφαρμογόσ του UNCRPD όπωσ αντικατοπτρύζεται ςτην ΕΕ και 20

21 Ι ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ ΠΡΟΟΔΟ εθνικό νομοθεςύα, ανϊλογα με την περύπτωςη. 3. Ρυθμύςεισ που διαςφαλύζουν την παρακολούθηςη τησ εφαρμογόσ του ϊρθρου 9 του UNCRPD ςε ςχϋςη με τα ESI funds διϊρκεια τησ προετοιμαςύασ και υλοπούηςησ των Προγραμμϊτων. 4 Η ύπαρξη ρυθμύςεων για την αποτελεςματικό εφαρμογό τησ νομοθεςύασ τησ Ϊνωςησ περύ δημόςιων ςυμβϊςεων (Δ) ςτο πεδύο των ΕΔΕΣ 1. Ρυθμύςεισ για την αποτελεςματικό εφαρμογό των κανόνων τησ Ϊνωςησ περύ δημόςιων ςυμβϊςεων μϋςω κατϊλληλων μηχανιςμών. ΟΦΙ 31/12/2016 ΕΑΑΔΗΤ Τπουργεύο Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ & Σουριςμού Τπουργεύο Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Τπουργεύο Δικαιοςύνησ Οι αρμόδιεσ ελληνικϋσ υπηρεςύεσ υλοποιούν τισ ςχετικϋσ δρϊςεισ λαμβϊνοντασ υπόψη τισ επιμϋρουσ δρϊςεισ που περιϋχει το action plan του επικαιροποιημϋνου MOU και οι οπούεσ αναφϋρονται ςτην εκπλόρωςη του 1 ου κριτηρύου τησ αιρεςιμότητασ. ημειώνεται ότι ςτισ ψηφύςτηκε το νϋο νομοθετικό πλαύςιο για τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ το οπούο ενςωματώνει τισ Οδηγύεσ 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 2. Ρυθμύςεισ που διαςφαλύζουν διαφανεύσ διαδικαςύεσ ανϊθεςησ ςυμβϊςεων ΟΦΙ 31/12/2015 Γενικό Γραμματεύα Εμπορύου (ΓΓΕ) Οι αρμόδιεσ ελληνικϋσ υπηρεςύεσ υλοποιούν τισ ςχετικϋσ δρϊςεισ λαμβϊνοντασ υπόψη τισ επιμϋρουσ δρϊςεισ που περιϋχει το action plan του επικαιροποιημϋνου MOU και οι οπούεσ αναφϋρονται ςτην εκπλόρωςη του 2 ου κριτηρύου τησ αιρεςιμότητασ. Νέα εκτιμώμενη ημ/νια 21

22 Ι ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ ΠΡΟΟΔΟ εκπλήρωςησ του κριτηρίου: 31/12/ Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη και την ενημϋρωςη του προςωπικού που αςχολεύται με τη διαχεύριςη των κονδυλύων των ΕΔΕΣ 4. Ρυθμύςεισ για την εξαςφϊλιςη τησ διοικητικόσ ικανότητασ για την εφαρμογό των κανόνων τησ Ϊνωςησ περύ δημοςύων ςυμβϊςεων ΟΦΙ 31/12/2015 ΕΑΑΔΗΤ ΕΚΔΔΑ ΓΓΕ Τπουργεύο Τποδομών Μεταφορών και Δικτύων Τπουργεύο Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού ΕΑ ΜΟΔ ΑΕ Η υλοπούηςη των δρϊςεων ολοκληρώθηκε ςύμφωνα με το χϋδιο που εύχε ςυμφωνηθεύ με την ΕΕ. 5 Η ύπαρξη ρυθμύςεων για την αποτελεςματικό εφαρμογό τησ νομοθεςύασ τησ Ϊνωςησ περύ κρατικών ενιςχύςεων ςτο πεδύο των ΕΔΕΣ 1. Ρυθμύςεισ για την αποτελεςματικό εφαρμογό των κανόνων τησ Ϊνωςησ περύ κρατικών ενιςχύςεων 2. Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη και την ενημϋρωςη του προςωπικού που αςχολεύται με τη διαχεύριςη των κονδυλύων των ΕΔΕΣ. 3. Ρυθμύςεισ για τη διαςφϊλιςη τησ διοικητικόσ ικανότητασ για την εφαρμογό των κανόνων τησ Ϊνωςησ περύ κρατικών ενιςχύςεων 22

23 Ι ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ ΠΡΟΟΔΟ 6 Η ύπαρξη ρυθμύςεων για την αποτελεςματικό εφαρμογό τησ περιβαλλοντικόσ νομοθεςύασ τησ Ϊνωςησ ςχετικϊ με την ΕΠΕ και τη ΠΕ. 1. Ρυθμύςεισ για την αποτελεςματικό εφαρμογό των οδηγιών 201/92/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου (ΕΠΕ) για την οδηγύα 200/42/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου (ΠΕ) 2. Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη και την ενημϋρωςη του προςωπικού που αςχολεύται με την εφαρμογό των οδηγιών για την ΕΠΕ και τη ΠΕ 3. Ρυθμύςεισ για τη διαςφϊλιςη τησ επϊρκειασ τησ διοικητικόσ ικανότητασ. 7 Η ύπαρξη μιασ αναγκαύασ ςτατιςτικόσ βϊςησ για τισ αξιολογόςεισ εκτύμηςησ τησ αποτελεςματικότητασ και τησ επύπτωςησ των προγραμμϊτων. Η ύπαρξη ενόσ ςυςτόματοσ δεικτών αποτελεςμϊτων που εύναι απαραύτητο για την επιλογό των δρϊςεων οι οπούεσ ςυμβϊλλουν αποτελεςματικότερα ςτην επιδύωξη των 1. Ρυθμύςεισ για την ϋγκαιρη ςυλλογό και ϊθροιςη των ςτατιςτικών δεδομϋνων, οι οπούεσ περιλαμβϊνουν τα ακόλουθα ςτοιχεύα: τον προςδιοριςμό των πόρων και των μηχανιςμών που διαςφαλύζουν τη ςτατιςτικό επικύρωςη 2. Ρυθμύςεισ για την ϋγκαιρη ςυλλογό και ϊθροιςη των ΟΦΙ 31/10/2015 Εθνικό Αρχό υντονιςμού/ ΕΤΑ Μονϊδα Β χεδιαςμού & Αξιολόγηςησ/ ΕΤΕΚΣ/ΕΤ ΟΠ/ ΕΤΘΤ/ Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ/ Τπ. Εργαςύασ/ Αρχό Προςταςύασ Προςωπικών Δεδομϋνων ΟΦΙ 30/06/2016 ΕΤΑ Μονϊδα Β / ΕΤΘΤ/ Με βϊςη τισ ενϋργειεσ που ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο χϋδιο δρϊςησ, ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ των κριτηρύων 3 & 5. Από τισ 18 κοινϋσ (μεταξύ των ΕΠ) ενϋργειεσ του χεδύου Δρϊςησ ϋχουν υλοποιηθεύ οι 10. Σο ςχϋδιο δρϊςησ για την εκπλόρωςη τησ αιρεςιμότητασ 7 υλοποιεύται από το Μϊιο του 2014 με προθεςμύα ολοκλόρωςησ τον Απρύλιο του Αναλυτικότερα: το πλαύςιο του κριτηρύου 1: υςτϊθηκε μηχανιςμόσ για την εκπλόρωςη τησ αιρεςιμότητασ με τη μορφό 23

24 Ι ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ ΠΡΟΟΔΟ επιθυμητών αποτελεςμϊτων, για την παρακολούθηςη τησ προόδου για την επύτευξό των αποτελεςμϊτων και τη διενϋργεια αξιολογόςεων επιπτώςεων. ςτατιςτικών δεδομϋνων, οι οπούεσ περιλαμβϊνουν τα ακόλουθα ςτοιχεύα : Ρυθμύςεισ για τη δημοςύευςη και τη δημόςια διϊθεςη των ςωρευτικών δεδομϋνων 3. Αποτελεςματικό ςύςτημα δεικτών παρακολούθηςησ που περιλαμβϊνει: Επιλογό δεικτών αποτελϋςματοσ για κϊθε πρόγραμμα, παρϋχοντασ πληροφορύεσ ςχετικϊ με το τι παρακινεύ την επιλογό των δρϊςεων πολιτικόσ που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 4. Αποτελεςματικό ςύςτημα δεικτών παρακολούθηςησ που περιλαμβϊνει: Θϋςπιςη ςτόχων για αυτούσ τουσ δεύκτεσ 5. Αποτελεςματικό ςύςτημα δεικτών παρακολούθηςησ που περιλαμβϊνει: Σόρηςη των ακόλουθων προώποθϋςεων για κϊθε δεύκτη: ςταθερότητα και ςτατιςτικό επικύρωςη, ςαφόνεια τησ κανονιςτικόσ ερμηνεύασ, ανταπόκριςη ςτην πολιτικό, ϋγκαιρη ςυλλογό των ςτοιχεύων 6. Αποτελεςματικό ςύςτημα δεικτών παρακολούθηςησ που 24 Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ/ ΜΟΔ ΑΕ 31/12/2014 Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ ΟΦΙ 30/04/2016 Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ ΟΦΙ 31/12/2014 Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ ΟΦΙ 30/04/2016 ΕΤΑ/ΕΤΕΚΣ/ ΕΤ ΟΠ/ διυπηρεςιακόσ ομϊδασ εργαςύασ ςτην ΕΑ. Καταρτύςθηκαν 3 αναλυτικϋσ οδηγύεσ για τη φϊςη ςχεδιαςμού και επύςημησ υποβολόσ των προγραμμϊτων. Καταρτύςθηκε και απεςτϊλη ςτην Ε.Ε. ϋγγραφο με τύτλο «Ενιαύο ςύςτημα παρακολούθηςησ δεικτών ΕΠΑ » που καλύπτει όλα τα Προγρϊμματα (πλην Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ). Σο ϋγγραφο ϋχει δυναμικό χαρακτόρα και ϋχει ςαν ςτόχο να αποτελϋςει ϋνα δημόςια διαθϋςιμο ϋγγραφο περιγραφόσ του ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ δεικτών για όλα τα Ευρωπαώκϊ Διαρθρωτικϊ και Επενδυτικϊ Σαμεύα ςε εθνικό επύπεδο και να υποβληθεύ ςτισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ ωσ οριζόντιο υποςτηρικτικό ϋγγραφο εκπλόρωςησ τησ γενικόσ αιρεςιμότητασ 7. Τπεγρϊφη Μνημόνιο υνεργαςύασ μεταξύ ΕΑ και ΕΛΣΑΣ, ενεργοποιόθηκε και λειτουργεύ ο μηχανιςμόσ ςτατιςτικόσ επικύρωςησ, για

25 Ι ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ ΠΡΟΟΔΟ περιλαμβϊνει: Διαδικαςύεσ που διαςφαλύζουν ότι όλεσ οι πρϊξεισ που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα περιλαμβϊνουν ϋνα αποτελεςματικό ςύςτημα δεικτών Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ τη ςυμπλόρωςη δελτύων ταυτότητασ όλων των δεικτών από τισ ΔΑ. Ολοκληρώθηκε η περιγραφό και ενεργοποιόθηκε το ςύςτημα ςυλλογόσ/ αποθόκευςησ/αναφορϊσ/ μετϊδοςησ ςτοιχεύων μεμονωμϋνων ςυμμετοχών ςτο ΕΚΣ, για τουσ δεύκτεσ που μετρώνται με microdata'. Προετοιμϊςθηκε ςε ςυνεργαςύα με την Αρχό Προςταςύασ Προςωπικών Δεδομϋνων και ψηφύςθηκε νομικό ρύθμιςη για την προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην παρακολούθηςη των δεικτών ΕΚΣ( Νόμοσ 4403/2016) (Σε εξέλιξη βρίςκονται εργαςίεσ ςχολιαςμού του εγχειριδίου διαδικαςιών ΣΔΕ αναφορικά με δείκτεσ, η αξιολόγηςη πηγών δεικτών αποτελέςματοσ και η προςαρμογή του ΟΠΣ ΕΣΠΑ ςε θέματα δεικτών). το πλαύςιο του κριτηρύου 3: Ολοκληρώθηκε ανϊλυςη ςχετικϊ με το τι παρακινεί την επιλογή των δράςεων πολιτικήσ που χρηματοδοτούνται από το 25

26 Ι ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ ΠΡΟΟΔΟ κάθε πρόγραμμα, διαθϋςιμη ςτισ εκθϋςεισ εκ των προτϋρων αξιολόγηςησ των ΕΠ ΕΣΠΑ-ΕΚΣ-Σ, όπωσ υπεβλόθηςαν μϋςω τησ sfc2014 το Δεκϋμβριο του το πλαύςιο του κριτηρύου 4: Ολοκληρώθηκε με την επύςημη υποβολό των προγραμμϊτων το Δεκϋμβριο του 2014 η ενϋργεια επιλογόσ δεικτών αποτελϋςματοσ, εκροών και πλαιςύων επιδόςεων με τιμϋσ βϊςησ και ςτόχου για κϊθε Ε.Π. Ολοκληρώθηκαν 8 εκ των 20 ειδικών ςχεδύων δρϊςησ κϊλυψησ ελλεύψεων ςε ςτοιχεύα (τιμϋσ βϊςησ, ςτόχου, μϋθοδοι μϋτρηςησ) δεικτών αποτελϋςματοσ. Αναρτόθηκαν ςτη βϊςη SFC επιςτολϋσ για την κϊλυψη των ελλεύψεων ςε 4 δεύκτεσ. ε εξϋλιξη από την ΕΤΑ πρόταςη αντικατϊςταςησ ό τεκμηριωμϋνησ αιτιολόγηςησ μη αλλαγόσ των υπόλοιπων δεικτών ςε ςχϋδιο δρϊςησ. το πλαύςιο του κριτηρύου 5: Περιελόφθηςαν οι ςχετικϋσ 26

27 Ι ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ / ΟΦΙ/ ΚΡΙΣΗΡΙΑ /ΟΦΙ Α ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ ΠΡΟΟΔΟ αναλύςεισ (αξιολόγηςη κριτηρύων ποιότητασ δεικτών) ςτο πλαύςιο των εκθϋςεων εκ των προτϋρων αξιολόγηςησ των ΕΠ. το πλαύςιο του κριτηρύου 6: Σο ζότημα δεικτών ςε επύπεδο πρϊξησ αντιμετωπύζεται ςε ςχόλια τησ ΕΤΑ για την προςαρμογό λειτουργικών περιοχών του εγχειριδύου λειτουργιών ΔΕ ςτισ απαιτόςεισ παρακολούθηςησ δεικτών. ε εξϋλιξη βρύςκεται η ανϊπτυξη ενόσ πλαιςύου ςυλλογόσ δεδομϋνων για τη διενϋργεια αξιολογόςεων επιπτώςεων. 27

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλόρωςησ επτϋμβριοσ 2016 ΠΕΠ «ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ »

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλόρωςησ επτϋμβριοσ 2016 ΠΕΠ «ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ » ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλόρωςησ επτϋμβριοσ 2016 ΠΕΠ «ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 2020» Εθνικό Αρχό υντονιςμού Ειδικό Τπηρεςύα τρατηγικόσ, χεδιαςμού και Αξιολόγηςησ Σμάρω Ζηςοπούλου Σταυρούλα Πελεκάςη Μαίρη Πραγιάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης. Νοέμβριος 2017 ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης. Νοέμβριος 2017 ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Νοέμβριος 2017 ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Σμάρω Ζησοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ προσ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ προσ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ προσ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ. Αγύα Παραςκευό, Αριθμ. Πρωτ 1054 Βαθμόσ Προτεραιότητασ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ. Αγύα Παραςκευό, Αριθμ. Πρωτ 1054 Βαθμόσ Προτεραιότητασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο ΕΠΑ 2007-2013\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π.1-2-3 «χεδιαςμόσ και ανϊπτυξη προςβϊςιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Κύκλοσ Ζωόσ Λογιςμικού Μοντϋλο Διαδικαςύασ Λογιςμικού Διαδικαςύα Λογιςμικού Κριτόρια Αξιολόγηςησ Μοντϋλων Απλότητα και Σταθερότητα Απαιτόςεων Κύνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ

Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ Δρ. Κώςτασ Ποτηριϊδησ Προώςτϊμενοσ Τμόματοσ Ελϋγχου Ραδιενϋργειασ Περιβϊλλοντοσ ΕΕΑΕ www.eeae.gr Φυςική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σαυτότητα τησ Δράςησ Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ενιαύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου.

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου pchatzila@gmail.com Τι είναι αξιολόγηςη; Η διαδικαςύα αποτύμηςησ τησ αξύασ ενόσ προςώπου, πρϊγματοσ, θεςμού, ςυςτόματοσ. Η εφαρμογό τησ Αξιολόγηςησ ςτην

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηςη ρυθμιςτικού πλαιςίου

Αναθεώρηςη ρυθμιςτικού πλαιςίου Αναθεώρηςη ρυθμιςτικού πλαιςίου Χρήςτοσ Χουςιάδασ Πρόεδροσ ΕΕΑΕ www.eeae.gr www.eeae.gr Ευρωπαΰκό πλαίςιο Ακτινοπροςταςία - Βαςικϊ Πρότυπα Αςφϊλειασ Οδηγύα 96/29/ΕURATOM Οδηγύα 2013/59/EURATOM Ραδιενεργά

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιολογική και πυρηνική έκτακτη ανάγκη ςτα νέα Ευρωπαΰκά Βαςικά Πρότυπα Αςφάλειασ (Οδηγία 2013/59/EURATOM)

Ραδιολογική και πυρηνική έκτακτη ανάγκη ςτα νέα Ευρωπαΰκά Βαςικά Πρότυπα Αςφάλειασ (Οδηγία 2013/59/EURATOM) Ραδιολογική και πυρηνική έκτακτη ανάγκη ςτα νέα Ευρωπαΰκά Βαςικά Πρότυπα Αςφάλειασ (Οδηγία 2013/59/EURATOM) Δ. Μητράκος Τμήμα Ελέγτοσ Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος www.eeae.gr www.eeae.gr Πιθανού κύνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Γιατύ νϋο Πρόγραμμα; Επειδό η λογικό πορεύα των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η επικαιροπούηςη και η βελτύωςη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ  Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 Πρωτόκολλο υνεργαςίασ τησ Εφορείασ Αρχαιοτήτων Λέςβου με τουσ καθηγητέσ Ιςτορίασ τησ αρχαίασ αρχιτεκτονικήσ Δρ Giorgio Rocco και Δρ Monica Livadiotti τησ Πολυτεχνικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19.

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ

Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ Πρόταςη αναμόρφωςησ θεςμικού πλαιςύου χορόγηςησ αδειών ςε υποψόφιουσ οδηγούσ: για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ και τησ διαφϊνειασ των διαδικαςιών την ενύςχυςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ Ιατρική και νζεσ προοπτικζσ Ιατρικό : ϋνα από τα πιο δημοφιλό και αγαπητϊ επαγγϋλματα ςτη χώρα μασ Η εικόνα του γιατρού όμωσ ϋχει αλλϊξει από αυτόν Σε αυτήν τα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ςτισ ΚΙΝΗΣΕ ΤΚΕΤΕ: ΕΣΙΑΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ςτισ ΚΙΝΗΣΕ ΤΚΕΤΕ: ΕΣΙΑΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ» Διπλωματικό Εργαςύα «ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ςτισ ΚΙΝΗΣΕ ΤΚΕΤΕ: ΕΣΙΑΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ» Φαριςμιϊδου Αναςταςύα ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2015 κοπόσ Η όςο το δυνατόν πληςιϋςτερη & πιο κατανοητό προςϋγγιςη

Διαβάστε περισσότερα

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ»

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» «Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» Xαρύκλεια Σερζητϊνου Δαςκϊλα, Τπεύθυνη Πολιτιςτικών Θεμϊτων 1 ΣΙ ΙΦΤΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΚΕΧΕΙ ΣΑ ΝΗΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωςη ΣΕΕ-ΕΤΠ «Ορθή Νομοθέτηςη με αναφορά ςε Πρότυπα»

Εκδήλωςη ΣΕΕ-ΕΤΠ «Ορθή Νομοθέτηςη με αναφορά ςε Πρότυπα» Εκδήλωςη ΣΕΕ-ΕΤΠ «Ορθή Νομοθέτηςη με αναφορά ςε Πρότυπα» 7 Νοεμβρύου 2016, Αμφιθϋατρο ΣΕΕ, 1 οσ όροφοσ, Νύκησ 4, ύνταγμα Αθόνα «ΕυρωπαΰκήΤυποποίηςη και Νομοθεςία: τάςεισ, απαιτήςεισ και εξελίξεισ», Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ. ςτην Οδηγύα 2013/59/Ευρατόμ του υμβουλύου, τησ 5ησ Δεκεμβρύου 2013,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ. ςτην Οδηγύα 2013/59/Ευρατόμ του υμβουλύου, τησ 5ησ Δεκεμβρύου 2013, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2013/59/Ευρατόμ του υμβουλύου, τησ 5ησ Δεκεμβρύου 2013, για τον καθοριςμό βαςικών προτύπων αςφϊλειασ για την προςταςύα από τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει

Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει ΠΟΛΗ, ΠΟΛΙΣΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ υντονιςμϋνη προςπϊθεια για το ςυμφϋρον του κοινωνικού ςυνόλου. ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ υμπυκνωμϋνη εμπειρύα όλων των εμπλεκόμενων για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Τρίπολη Μάιος 2016 Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Η ποιότητα τησ νοςοκομειακόσ περύθαλψησ ϋχει προςελκύςει το μεγαλύτερο μϋροσ του ενδιαφϋροντοσ όλων των εμπλεκομϋνων μερών. Υπϊρχουν τϋςςερεισ (4) βαςικού

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 Εύναι ιδιαύτερη χαρϊ και τιμό για μϋνα να παρουςιϊςω ςτο πλαύςιο τησ εκδόλωςησ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμόμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ Βαςιλικό Αναςτοπούλου 213 1306 483 213 1306 480 vanastopoulou@ekdd.gr Αθόνα, 01/09/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας εμινϊρια επτεμβρύου 2015 ΕΜΕ Υιλολογικών Μαθημϊτων χολικό χρονιϊ 2015 2016 Μαύρη Κουτςελύνη (διαςκευό) Οι Δεύκτεσ ωσ απόρροια τησ Αξιολόγηςησ των ΑΠ τη βϊςη τησ Αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμού Διεύθυνςη Μέςησ Εκπαίδευςησ Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο εμινάρια Υιλολόγων επτέμβριοσ 2014 Η Ομάδα Γλώςςασ: Γεωργία Κούμα, ΕΜΕ, Ειρήνη Ροδοςθένουσ,

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική ανάπτυξη και οικολογία: μια ςυνάντηςη που εκκρεμεί*

Αγροτική ανάπτυξη και οικολογία: μια ςυνάντηςη που εκκρεμεί* Αγροτική ανάπτυξη και οικολογία: μια ςυνάντηςη που εκκρεμεί* Κατϊ τισ προηγούμενεσ δεκαετύεσ, ιδύωσ κατϊ τη δεκαετύα του 2000, το κϋντρο του ενδιαφϋροντοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ βριςκόταν ςε παραγωγικούσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα που πλαιςιώνουν το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (ΠΠΔΕ) για το ακ. έτοσ 2016/17

Μαθήματα που πλαιςιώνουν το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (ΠΠΔΕ) για το ακ. έτοσ 2016/17 Μαθήματα που πλαιςιώνουν το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (ΠΠΔΕ) για το ακ. έτοσ 2016/17 Απόκτηςη Πιςτοποιητικού Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ Σύμφωνα με τον Ν.3848/2010 ϊρθρο

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015

Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015 Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015 Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα Η Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ Ενϋργειασ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

Αξύζει να επιςημανθούν τα παρακϊτω: α. τισ 15/12/2016 η ΕΕΑΕ διοργϊνωςε ημερύδα ςτην οπούα εύχαν κληθεύ οι εμπλεκόμενοι κοινωνικού εταύροι και

Αξύζει να επιςημανθούν τα παρακϊτω: α. τισ 15/12/2016 η ΕΕΑΕ διοργϊνωςε ημερύδα ςτην οπούα εύχαν κληθεύ οι εμπλεκόμενοι κοινωνικού εταύροι και Έκθεςη τησ Δημόςιασ Διαβούλευςησ για το ςχέδιο π.δ. περί «Προςαρμογήσ τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του υμβουλίου, τησ 5ησ Δεκεμβρίου 2013 για τον καθοριςμό βαςικών προτύπων αςφάλειασ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κυπριακήσ Προεδρίασ υμβουλίου τησ Ευρωπαΰκήσ Ϊνωςησ 1 Ιουλίου 31 Δεκεμβρίου 2012

Πρόγραμμα Κυπριακήσ Προεδρίασ υμβουλίου τησ Ευρωπαΰκήσ Ϊνωςησ 1 Ιουλίου 31 Δεκεμβρίου 2012 Πρόγραμμα Κυπριακήσ Προεδρίασ υμβουλίου τησ Ευρωπαΰκήσ Ϊνωςησ 1 Ιουλίου 31 Δεκεμβρίου 2012 Πίνακασ περιεχομένων ΠΡΟ ΜΙΑ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΕΤΡΨΠΗ 3 1. Ευρώπη πιο αποτελεςματικό και βιώςιμη... 5 2. Ευρώπη, με μια

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνύτησ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, Αντιπρόεδροσ ΜΑΪΟ 2016

Ξενοφών Αυλωνύτησ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, Αντιπρόεδροσ ΜΑΪΟ 2016 Ξενοφών Αυλωνύτησ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, Αντιπρόεδροσ ΜΑΪΟ 2016 Πϋρα από τισ ειςηγμϋνεσ... Ορθό εταιρικό διακυβϋρνηςη: Ο τρόποσ με τον οπούο οι εταιρύεσ διοικούνται και ελϋγχονται δεν εύναι μόνο αποτελεςματικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε.

Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε. Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΜΕΑ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΤΜΥΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΙΟ 4 ΕΣΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΕΚΠΟΝΗΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΓΝΩΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΑΕΙ «ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΒΑΙΜΕΝΗ Ε ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΓΝΩΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΑΕΙ «ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΒΑΙΜΕΝΗ Ε ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Νοσηλευτικής ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σμήμα Νοσηλευτικής ΣΙΝΔΟΣ, ΤΘ 141, TK 57400 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 013824 http://www.nurse.teithe.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων.

Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων. Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων. Στισ ςημερινϋσ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ τα ϋργα περιβϊλλοντοσ με την ευρύτερη ϋννοια, αποκτούν προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ελϋγχουσ και τισ επιτόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών

Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ελϋγχουσ και τισ επιτόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ελϋγχουσ και τισ επιτόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2016 Φεβρουϊριοσ 2017

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Π-ΑΜΘ Μαρία Γραμματικοποφλου, To The Point A.E., Ιοφλιοσ 2014

Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Π-ΑΜΘ Μαρία Γραμματικοποφλου, To The Point A.E., Ιοφλιοσ 2014 Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Π-ΑΜΘ 2014-2020 Μαρία Γραμματικοποφλου, To The Point A.E., Ιοφλιοσ 2014 *Παρουςίαςη του Σχεδίου που τέθηκε προσ διαβούλευςη τον Μάιο 2014 Αναπτυξιακό όραμα τησ Περιφέρειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

«Δημόςια Διαβούλευςη»

«Δημόςια Διαβούλευςη» «Δημόςια Διαβούλευςη» Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Αλιεύασ και Τδατοκαλλιϋργειασ 2014-2020 Πρβταςη Κανονιςμογ του Ευρωπαΰκογ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαΰκβ Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ [για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ. Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη »

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ. Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη » ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη 2014 2020» Σμάρω Ζησοπούλου Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αθήνα, 4 Απριλίου 2016 Αιρεσιμότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πιςτοποιήςεισ περιβάλλοντοσ & αειφορίασ

Πιςτοποιήςεισ περιβάλλοντοσ & αειφορίασ Πιςτοποιήςεισ περιβάλλοντοσ & αειφορίασ Συνάντηςη Green Angels, Grant Thornton, 29/09/2016 Κ. Καρβουνάκησ Υποδιευθυντήσ Πιςτοποίηςησ Eurocert ΑΕ 100% Ελληνικόσ φορϋασ πιςτοπούηςησ με διεθνό παρουςύα Διαπιςτεύςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ»

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» ΕΙΑΓΩΓΗ Σο κοινωφελϋσ ύδρυμα με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Εξ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθόνα, 4 Μαρτύου 2016

ΑΔΑ: Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Εξ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθόνα, 4 Μαρτύου 2016 ΑΔΑ: Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Εξ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενύςχυςη Σουριςτικών ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 6-7-2015 & ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.50917 ΣΜΗΜΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη Διαχείριςη Δικτύων

Ειςαγωγή ςτη Διαχείριςη Δικτύων Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων Ειςαγωγή ςτη Διαχείριςη Δικτύων Ανάγκη διαχείριςησ δικτύων Αναλογιςτεύτε το μϋγεθοσ και την πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ Καμινιώτη Ολυμπύα και Γαβρόγλου ταύροσ 9-11-15 1. ΕΙΑΓΩΓΗ Ο παρών οδηγόσ μεθοδολογύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΑΜΟ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΑΜΟ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΑΜΟ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2015-2016 ------------------------------ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ της υπ αριθμ. Δ23/οικ.30299/2377 ΚΤΑ (ΥΕΚ Β 2089/7-7-2016) «Καθορισμός των όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Προηγμϋνεσ δικτυακϋσ υπηρεςύεσ για την ερευνητικό και ακαδημαώκό κοινότητα» και «Προηγμϋνεσ υπολογιςτικϋσ υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο..ΕΠ.Ε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑ Αγησιλάου 10, Σ.Κ , Αθήνα, τηλ

Π.Ο..ΕΠ.Ε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑ Αγησιλάου 10, Σ.Κ , Αθήνα, τηλ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑ, Αθήνα : 03/06/2016 Αρ. Πρωτ.: 16 Προσ Γενικό Γραμματϋα Εργαςύασ Ανδρϋα Νεφελούδη ταδύου 29 Σ.Κ. 10110 ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: Κατϊθεςη πρόταςησ τησ ΠΟΕΠΕ Η Πανελληνύα

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα