ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 31147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9092/ Τροποποίηση της υπ' αριθμ /2011 (Β 2384) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορισμός των φυτοϋ γειονομικών ελεγκτών στις και καθορισμός των καθηκόντων τους» όπως ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) περίπτωση iv) του Π.Δ. 365/2002 (Α 307) «Μέτρα προστασίας κατά την εισαγωγή στη χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανισμών επιβλα βών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσης τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/29/Ε.Κ. του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής» όπως ισχύει, β) του Ν. 3852/2010 (Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων Προεδρικών διαταγμάτων. γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικο ποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Την υπ' αριθ. Υ44/2012 (Β 2094/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα πληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α ) «Διορι σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικο νομίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων. 5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η υπ αριθμ /2011 (Β 2384) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορισμός των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών στις και καθορισμός των κα θηκόντων τους», όπως τροποποιήθηκε από τις υπ αριθμ. 4272/47516 (Β 1423) και 11972/ (Β 3254) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: Το Παράρτημα του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

2 31148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΡΑΜΑΣ Έδρα: ΔΡΑΜΑ ΕΒΡΟΥ Έδρα: ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Έδρα: ΚΑΒΑΛΑ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ. και. α). β) Οικονο μίας και ΟΡΕΣ ΤΙΑΔΑΣ Ελέγχου Έδρα: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ και. Σίμογλου Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Σαρίγκολη Ιωάννα του Χωματίδης Στέφανος του Προδρόμου, Ελευθεριάδης Ηλίας του Βακάλης Παναγιώτης του Σωτηρίου, Καράκοντης Θεόδωρος του Ευστράτιου, Ιωαννίδης Ελευθέριος του Νικολάου. Σαλαμπάσης Βασίλειος του Αθανασίου, Στάγκογλου Σταύρος του Δημάκου, Τζιμοτούδης Απόστολος του Δήμου, Αργυρόπουλος Μενέλαος του Κουκόπουλος Γεώργιος του Τριαντάφυλλου, Πολυζωΐδης Αθανάσιος του Ντούλας Ηλίας του Τσιτλαΐδης Γεώργιος του Ιορδάνη, Ρορότου Χριστίνα του Δημητρίου. Λινάρδου Παπαλαμπίδου Ευριδίκη του Ελευθερίου, Δερνεκξή Στέλλα του Νικολάου, Καραμιχαήλ Αθανάσιος του Χρήστου, Αποστολακούδη Παναγιώτα του Λιαχούδη Ευδοκία του Αποστόλου, Τραμπίδης Βάιος του Παπαλαμπίδης Δημήτριος του Ζήση. Παπαδόπουλος Σωτήριος του Θεοδώρου, Βαλσαμίδης Νικόλαος του Στέργιου, Φουρλάνη Γεωργία του Θωμά. Λαζαρίδης Θωμάς του Βασιλείου. Λυκοβίτης Θεοχάρης του Κρυωνερίτου Ματώ του Πουρσαϊτίδου Σοφία του Χρήστου, Κοντούδη Παναγιώτα του Κούλαλη Αθανασία του Δαλκίτση Ιωάννα του Νικολάου, Μαρκίδης Κωνσταντίνος του Στοΐδης Βασίλειος του Εμμανουήλ, Ζυγούλας Δημήτριος του Μανιταράς Θεόδωρος του Καλιάνη Κυριακή του Φωτίου, Γεωργιάδου Χριστιάνα του Νικολάου.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΞΑΝΘΗΣ Έδρα: ΞΑΝΘΗ 5) Περιφερειακή ΡΟΔΟΠΗΣ Έδρα: ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Έδρα: ΒΕΡΟΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έδρα: ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗ και. και. Υπηρεσίες Φυτοϋγειονο μι Οικονομί ας και Στεργιανόπουλος Νικόλαος του Μουλαρά Αγγελική του Κουγκούλη Ολυμπία του Μιχαήλ, Πολυχρόνη Βασιλική του Αναστασίου. Κολάτσος Νικόλαος του Ιωάννη, Μπατζάκη Σουλτάνα του Αθανασίου, Γκαντής Γεώργιος του Σταύρου, Αμαξόπουλος Ιωάννης του Νικολάου. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αθανασίου Σεράκης Αθανάσιος του Παπαδόπουλος Νικόλαος του Λάμπρου, Μπέης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ, Μπονάνος Κωνσταντίνος του Λάλος Αντώνιος του Δημητρούλης Δημήτριος του Ιωάννη, Τσεχελίδου Όλγα του Ανέστη, Λαζαρίδης Βασίλειος του Τσίλη Αικατερίνη του Αντωνίου, Τσαμήτρος Μιλτιάδης του Νικολάου, Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα του Τσουμάκη Αικατερίνη του Παντελή, Τσαγγαλίδης Γεώργιος του Στυλιανού, Μαυρίδης Γεώργιος του Ιωσηφίδου Μαρία του Χρήστου. Κοτσάμπασης Παναγιώτης του Δη μητρίου, Ζαργκλή Ελισάβετ του Πέτρου, Βαϊτσόπουλος Αντώνιος του Βαΐου, Κουλακιώτη Ελένη του Κωνσταντίνου. Κώστογλου Σωτήριος του Ψαράς Ηλίας του Ελευθερίου, Αθανασιάδης Χρήστος του Καραγιάννης Δημήτριος του Μιχαήλ, Παπαγιαννοπούλου Αικατερίνη του Σωτηρίου, Κεχαγιά Ιωάννα του Στεργίου, Παπαοικονόμου Καλλιόπη του Φιλήμωνος, Παλουκίδης Βασίλειος του Μιχαήλ. Σαρβάνης Χρήστος του Γρηγορίου, Καλαμπαλίκης Νικόλαος του Βασιλείου, Καλούσης Χαράλαμπος του Βαϊκούση Χαρίκλεια του Παπασπυρόπουλος Σπυρίδων του Αναστασίου, Ματζιάρης Πασχάλης του Χωνιανάκης Εμμανουήλ του Αντωνίου, Σπύρογλου Παρασκευή του Στέλιου, Χριστοδούλου Αικατερίνη του Γεωργιάδης Αναστάσιος του Πλάτωνα, Μαΐτης Νικόλαος του Θεοχάρη, Στύλος Ιωάννης του Αποστόλου, Μπασδαγιάννη Ζωίτσα του Νικολάου, Παντελίδου Ειρήνη του Παντελή, Βασιλειάδης Ιπποκράτης του Γεωργίου.

4 31150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΙΛΚΙΣ Έδρα: KΙΛΚΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Έδρα: ΚΑΤΕΡΙΝΗ 5) Περιφερειακή ΠΕΛΛΑΣ Έδρα: ΕΔΕΣΣΑ 6) Περιφερειακή ΣΕΡΡΩΝ Έδρα: ΣΕΡΡΕΣ 7) Περιφερειακή ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έδρα: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Έδρα: ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Έδρα: ΚΑΣΤΟΡΙΑ Οικονομί ας και Τμήμα Ποιοτικού και Τμήμα Ποιοτικού και Κυριακού Νικόλαος του Τσούκα Νίκη του Αθανασίου, Σαπρανίδης Χρήστος του Θεοδώρου, Γρηγοριάδου Αλεξάνδρα του Ισαάκ, Τριαρίδης Ευστάθιος του Δημητρίου. Γρηγοριάδης Δημήτριος του Φωτίου, Κούκουλης Γεώργιος του Ιωάννη, Μπάκος Κωνσταντίνος του Μπομπόλης Αθανάσιος του Μιχαήλ, Νικολάου Μιλτιάδης του Χρήστου, Πίχος Αθανάσιος του Ευαγγέλου, Χλιούμης Γεώργιος του Χύτας Δημήτριος του Αλεξάνδρου. Γαϊτάνης Γεώργιος του Νικολάου, Συμεού Συμεών του Λοΐζου, Γεωργίου Παναγιώτης του Σωτηρίου, Μίμη Μπαντιμούλη Αναστασία του Ναπολέοντα, Παπαδόπουλος Ευάγγελος του Αντω νίου, Περδικοπούλου Φωτεινή του Σταύρου, Περδικοπούλου Ιωάννα του Σταύρου, Νικολαΐδης Νικόλαος του Σάββα, Τότλης Χρήστος του Ιωάννη, Τσιμενίδης Δημήτριος του Ιορδάνη, Τσελεμπής Δημήτριος του Χρήστου, Λαζαρίδης Ιωάννης του Νικολάου. Μυλωνόπουλος Ιωάννης του Στεφάνου, Μητλιάγκα Αναστασία του Ζήση, Γαβριηλίδου Σοφία του Λαζάρου, Μπάρμπα Καλλιόπη του Μιχαήλ, Νιζάμης Δημήτριος του Ευριπίδη, Λαγούδας Χρήστος του Μιχαήλ, Γρηγοριάδης Ιωάννης του Γεωργίου. Αντωνιάδης Γρηγόριος του Βαμβακά Αικατερίνη του Βασιλείου, Νομικού Μαρία του Λέανδρου, Τερτιβανίδης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, Χαλκιάς Τριαντάφυλλος του Στυλιανού, Χαριζόπουλος Εμμανουήλ του Θωμά. 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αυγερινίδης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Οικονόμου Χρήστος του Παπαδοπούλου Αικατερίνη του Σιάλδας Τρύφων του Πέτρου, Καραμανίδου Ασημένια του Νικολάου. Γιαλασή Άννα του Καραγιάννη Αναστασία του Δρένου Ειρήνη του Ουγγρίνος Αλέξανδρος του Καραβίτης Σταύρος του Χρήστου, Τσακίρης Βασίλειος του Αναγνώστη, Μαρνασίδης Συμεών του Σωτηρίου, Αλιμπάκη Χριστίνα του Μούσιου Ασημίνα του Γεωργίου. Πιτσέγκος Βασίλειος του Σερβέτας Ιωάννης του Ιωακείμ, Τσιμπίδας Κωνσταντίνος του Τριαντάφυλλου, Φωτιάδης Ιωάννης του Θεοδώρου. Τάκας Νικόλαος του Ηλία, Μαυρίδης Εμμανουήλ του Ηλία. Πετρίδης Παναγιώτης του Ιωάννη, Δώμου Χριστίνα του Ιωάννη. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος του Γαβριήλ, Σερεμετίδης Αντώνιος του Κωνσταντίνου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΟΖΑΝΗΣ Έδρα: ΚΟΖΑΝΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Έδρα: ΦΛΩΡΙΝΑ Οικονομί ας και Τσιρέκα Βασιλική του Νικολάου, Ντίνας Θεόδωρος του Γεωργατζιάς Αστέριος του Νικολάου, Θεοδωρίδης Ιωάννης του Αχιλλέα, Γιαπουτζή Θωμαή του Μιχαήλ, Σαρροπούλου Αναστασία του Βασι λείου. Ρούφας Κοσμάς του Νικολάου, Γκέσου Φανή του Ιωάννη, Παπαδοπούλου Ουρανία του Σάββα, Πολατίδης Ιωάννης του Ευαγγέλου, Βοσκόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου. Νικολαΐδης Χρήστος του Χόντος Κωνσταντίνος του Χρήστου, Τσιροπούλου Χαραλαμπία του Χαράλαμπου, Μπαλκαντζόπουλος Νικόλαος του Εμμανουήλ, Κωνσταντινόπουλος Θεοφίλακτος του Ανδρέα. ΑΡΤΑΣ Έδρα: ΑΡΤΑ 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Παναγιωτοπούλου Κωνσταντίνα του Χαραλάμπους, Χαλκιά Αγγελική του Νικολάου, Μπασιούκας Δημήτριος του Θωμά, Ευσταθίου Περικλής του Νικολάου, Κατσέλης Χρήστος του Λιόγκα Γιαννούλα του Οικονόμου Γρηγόριος του Σαπλαούρας Κωνσταντίνος του Νικολάου, Χουλιάρας Βασίλειος του Βάντζου Σταυρούλα του Θωμά, Βαρέλης Ανδρέας του Τζουμάκας Κωνσταντίνος του Ναπολέοντα, Ψωμάς Ευάγγελος του Λάμπρου, Κυζιρίδου Ελένη του Ευθυμίου, Τάσιου Θεοδώρα του Ευριπίδη. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Έδρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Τζουμανίκας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Μητσάκης Θεοχάρης του Σοφούρης Περικλής του Αθανασίου, Νούσιας Χαράλαμπος του Τατσάκη Αγαθή του Θεοδώρου, Ζαραβούτσης Θεόδωρος του Θωμά, Κίτσιος Ιωάννης του Θεοδώρου. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έδρα: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Έδρα: ΠΡΕΒΕΖΑ Οικονομί ας και Χαρίση Θεοδώρα του Οδυσσέα, Ματακούλης Χρήστος του Τσιφοπούλου Άννα του Θεοχάρης Μιχαήλ του Δημητρίου. Γάτσιος Αναστάσιος του Τσαπάρας Αλέξιος του Δημητρίου. Κοτσαρίνης Μιχαήλ του Παναγιώτη.

6 31152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Έδρα: ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Έδρα: ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Έδρα: ΒΟΛΟΣ Ενό τητα ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έδρα: ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Έδρα: ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Έδρα: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Έδρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Οικονο μίας και Οικονο μίας και Οικονο μίας και Οικονο μίας και Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής. Οικονομί ας και Οικονομί ας και 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τσαγγαλά Ευαγγελία του Αχιλλέα, Δήμου Γεωργία του Βασιλείου, Τασιός Απόστολος του Τσιαχτής Βάιος του Κουσιάς Παύλος του Μανόπουλος Ευάγγελος του Λάμπρου, Φασιανού Παρασκευή του Σωτηρίου, Βολιώτου Φανή του Μαργαρίτη, Κοντέ Ναυσικά του Κωνσταντίνου. Σταυρίδης Δημήτριος του Ζαχαράκη Ιφιγένεια του Ιωάννη, Κανάκης Γεώργιος του Θωμά, Πορίχη Άννα Ελευθερία του Ελευθερίου, Λιόντου Ευαγγελία του Μάρκου, Κουφορίζος Αθανάσιος του Νικολάου, Σταματοπούλου Αναστασία του Ιωάννη, Τσιάχα Βασιλική του Αδάμου, Λιακατάς Αθανάσιος του Κωνσταντίνου. Βασιλάκος Θωμάς του Νικολάου, Γκουτζούνη Μαρία του Γεωργατζή Δήμητρα του Ιωάννη, Δημητριάδου Μαρία του Μιχαήλ, Κουτλούκα Ελένη του Ιάσονα, Ναθαναϊλίδου Μυροφόρα του Τριαντάφυλλου, Παναγόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου. Καταβούτας Ιωάννης του Ταμπουράς Δημήτριος του Αθανασίου, Τζιωρτζιώτης Κωνσταντίνος του Χρήστου, Ντινόπουλος Αθανάσιος του Κουκουμπάνης Απόστολος του Νικολάου. 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Καλφούντζος Παναγιώτης του Μπαμνάρας Γεώργιος του Αθανασίου, Εξάρχου Αγγελική του Αλεξάνδρου, Μαλάκου Αθηνά του Χρήστου, Παπατζέλου Βασιλική του Κωνσταντίνου. Πάνου Διονυσία του Παπαβασιλείου Χρήστος του Ράγκου Βενεδίκτη του Στεφάνου, Στασινού Αμαλία του Ιωάννη, Τσαγανού Φωτούλα του Κωνσταντίνου. Παναγόπουλος Ασημάκης του Νικολάου, Σουπιώνης Νικόλαος του Σταματίου. Ευαγγελάτου Ειρήνη του Κουτσός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου. Γιατράς Παναγιώτης του Διονυσίου, Κλάδης Μόρφης Ιωάννης του Αναστασίου, Μπέκα Ευαγγελία του Δημητρίου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΛΕΥΚΑΔΑΣ Έδρα: ΛΕΥΚΑΔΑ 5) Περιφερειακή Ιθάκης. Έδρα: ΙΘΑΚΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ ΝΙΑΣ Έδρα: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΧΑΪΑΣ Έδρα: ΠΑΤΡΑ Οικονομί ας και Οικονομί ας & Οικονομί ας & Δρουκόπουλος Ανδρέας του Θεμιστοκλή, Σούνδια Δήμητρα του Αριστείδη. Ευαγγελάτου Ειρήνη του Κουτσός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου. 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Παναγιωτόπουλος Χρήστος του Αθανασίου, Ζέμας Ιωάννης του Τριάντη Ιωάννα του Φραγκούλη Ρεγγίνα του Αραμπατζής Χρήστος του Βλάσιου, Τσιλιπάνος Δημοσθένης του Θεοφάνη, Κοντογιάννης Γεώργιος του Ευαγγέλου, Σχίζας Φώτιος του Μπαρμπετάκη Αφροδίτη του Επαμεινώνδα, Τραχήλη Ελένη του Ευαγγέλου, Βλάχος Σάββας του Αποστόλου, Σπυριδάκης Δημήτριος του Ευάγγελου, Ασημακόπουλος Νικόλαος του Αναστασίου, Πλατάνης Δημήτριος του Ιωάννη. Βαγενάς Αναστάσιος του Χρήστου, Κοσμάς Νικόλαος του Ηλία, Λιαρομάτη Μάρθα του Νικολάου, Σταθακόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Παπαμιχαλοπούλου Μαρία του Αθανασίου, Γκοτσόπουλος Διονύσιος του Μηλιτσοπούλου Κωνσταντίνα του Αναστασίου, Ζαπάντη Στάμω του Βασιλείου, Αλεξόπουλος Δημήτριος του Γρηγορίου, Γιαννικόπουλος Αναστάσιος του Ευαγγέλου, Παναγόπουλος Δημήτριος του Θεοδώρου, Θεοδωράτος Φώτιος του Ευαγγέλου, Αγγελοπούλου Γιαννικοπούλου Σπυριδούλα του Ρήγα, Βανταράκης Γεώργιος του Χρήστου, Παπανικολόπουλος Θεόδωρος του Παπαγιαννοπούλου Πολυξένη του Παρλάντζας Βασίλειος του Δημητρίου.

8 31154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΗΛΕΙΑΣ Έδρα: ΠΥΡΓΟΣ & Αλεξόπουλος Αλέξανδρος του Αναστασίου, Μπελεκούκια Ελένη του Διονυσίου, Μικέογλου Γεώργιος του Ιωάννη, Στέργιου Βασιλική του Μίχος Φώτης του Βλάχου Γιαρμενίτη Τριανταφυλιά του Ξενοφώντα, Παπαδοπούλου Αθανασία του Παναγιώτη. Γιαχαλής Αντώνης του Ανδρέα, Μποτσέτου Μαρία του Ηλία, Κουμαδωράκης Στυλιανός του Μιχαλόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη, Αντωνοπούλου Χριστίνα του Αναστασίου, Πρασσά Χαρά του Λάμπρου, Γρηγοροπούλου Ιωάννα του Διονυσίου, Βρυνιώτη Αγγελική του Νικολάου, Φίλιππα Μιχαλοπούλου Γεωργία του Γιάνναρου Νίκη του Τροχαλιά Γεωργία του Γεωργίου. 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Έδρα: ΛΙΒΑΔΕΙΑ Οικονο μίας & Μυλωνάς Νικόλαος του Ιωάννη, Τσιφής Γεώργιος του Κωνσταντίνου. Σίσκος Χρυσόστομος του Νικολάου, Μάδη Αθηνά του Αγόρου Αικατερίνη του Νικολάου. ΕΥΒΟΙΑΣ Έδρα: ΧΑΛΚΙΔΑ & Καλομοίρης Νικόλαος του Φωτίου, Καραντώνη Αργυρώ του Μαρίνου, Γεδεών Ιωάννα του Τζελάς Κωνσταντίνος του Σπαρτινός Στέφανος του Παντελή, Σταυροπούλου Άννα του Αθανασίου, Ράπτης Αναστάσιος του Νικολάου. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Έδρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Έδρα: ΛΑΜΙΑ & Φυ τοϋγειονομικού & Σφακιανάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, Μπογιαντζής Ιωάννης του Μιλτιάδη. Αλεξίου Δημήτριος του Ζαρμπούτης Ιωάννης του Βασιλείου, Ζωγράφος Θρασύβουλος του Νικολάου, Καζάνας Ιωάννης του Καρίμαλης Σπύρος του Ευαγγέλου, Νικολάου Αμαλία του Νικολάου, Στεργιανός Γεώργιος του Αθανασίου, Τζίγκα Γεωργία του Ιορδάνη, Τσέρτος Νικόλαος του Φράγκος Ιωάννης του Αναργύρου. 5) Περιφερειακή ΦΩΚΙΔΑΣ Έδρα: ΑΜΦΙΣΣΑ & Αράχωβας Νικόλαος του Σιδηρόπουλος Νικόλαος του Σταύρου, Μιχαλάκης Πέτρος του Ζαχαρία.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 5) Περιφερειακή ΠΕΙΡΑΙΩΣ & 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Παπαδόπουλος Μιχαήλ του Λαΐνη Ελισάβετ του Στυλιανού. Κορμάς Ευστάθιος του Νικολάου, Γεωργούσης Ανδρέας του Κωνσταντίνου. Χατζηπέτρος Ιωάννης του Φωτιάδης Δημήτριος του Ιωάννη. Μίχου Κυπαρισσία του Νικολάου. Ανδρουλιδάκη Αναστασία του Αριστογείτονα, Φλάσκος Σταμάτιος του Ιωάννη, Μπουμπουράκας Ηρακλής του Νικολάου, Βιρβίλης Δημήτριος του Τούμπας Παναγιώτης του Σπυρίδωνα, Τσιμικλής Ιωάννης του Τζίνη Σοφία του Μυρωνίδης Λάζαρος του Ντικούλης Κωνσταντίνος του Αχιλλέα, Τζανή Χρυσούλα του Δημητρίου. 6) Περιφερειακή ΝΗΣΩΝ 7) Περιφερειακή ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γλαρός Γρηγόριος του Στέφανου, Παπαηλίας Θεόδωρος του Σπυρίδωνα, Δρέττας Νικόλαος του Βασιλείου, Μαρούλη Ευφημία του Ιωάννη, Καλλίγερου Γεωργία του Νικολάου, Κούβαρη Πηνελόπη του Μιχαήλ, Ντάβαρη Μαρία του Σπυρίδωνα, Ράφτη Σταματίνα του Χρήστου, Πετρή Σταυρούλα του Πέτρου, Κάψης Άγγελος του Ευάγγελου, Χατζηπέρη Αθανασία του Φίλιππα, Λιάππης Βασίλειος του Αθανασίου, Γεωργιτσανάκου Μαρία του Κυριάκου, Τέκος Αριστοτέλης του Γεωργίου. Δημουλέα Ευαγγελία του Ανδρέα, Σκούρτη Βασιλική του Χαραλάμπους, Νικολακάκης Φώτιος του Βασιλείου, Τριανταφυλλίδου Ιωάννα του Ευριπίδη, Σαραντώνη Βασιλική του Κωνσταντινίδου Μαρία του Ιωάννη.

10 31156 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8) Περιφερειακή ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Έδρα: ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έδρα: ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έδρα: ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Έδρα: ΣΠΑΡΤΗ Οικονομί ας & Ντουλμπέρης Λάμπρος του Βασιλείου, Κακιού Ανθή του Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα του Αντωνίου, Λεβέντη Γρηγορία του Κωνσταντίνου. 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δήμου Δημήτριος του Νικολάου, Σπανού Κωνσταντίνα του Καβούλας Εμμανουήλ του Μενελάου, Ντούρος Χρήστος του Βασιλείου, Μαραθιανού Μαρία του Ιωάννη, Ράπτης Γεώργιος του Δημουλά Δέσποινα του Σωτηρίου, Καραχάλιος Ηλίας του Μαρκούτη Χριστίνα του Αποστόλου. Φίλη Παρασκευή του Παντελή, Θεοδωρακοπούλου Φωτεινή του Κρεμμύδας Μιλτιάδης του Μιχαήλ, Παπανικολάου Αδαμαντία του Τσίρτσης Λεωνίδας του Δημητρίου. Αλεξίου Βασιλική του Αγγέλου, Ανδρικόπουλος Βλάσης του Νικολάου, Βαλλιανάτου Σπυριδούλα του Γκλαβοπούλου Καλλιόπη του Αθανασίου, Δούρης Σωτήριος του Καλαντζής Ιωάννης του Αποστόλου, Μακρής Κωνσταντίνος του Παπαϊωάννου Γεώργιος του Νικολάου, Πετρόπουλος Ιωάννης του Ρισσάκη Κλεοπάτρα του Παντελή, Στάρφα Βασιλική του Νικήτα, Τουργέλη Σοφία του Ταρνανίδου Πελαγία του Θεοδώρου, Φλώρος Γεώργιος του Κωνσταντίνου. Γρηγοράκου Αφροδίτη του Ράλλης Ιωάννης του Ρουμελιώτης Γεώργιος του Εμμανουήλ, Χριστοφιλάκος Παναγιώτης του Αναστασίου, Θεοφιλάκος Μιχαήλ του Τηλέμαχου, Κουτρελάκος Αλέξανδρος του Γρηγορίου, Μιχαλαριά Δέσποινα του Θεοδώρου, Ρουμανά Μαρία του Αθανασίου. Χαρμπής Γεώργιος του Τσώκος Αναστάσιος του Αθανασίου, Αντωνίου Πιππή Ιφιγένεια του Σιαηλή Χλόη του Κούλπα Βαρβάρα του Δημοσθένη, Λαμπρόπουλος Εμμανουήλ του Πάνου, Τσούργιαννης Ανδρέας του Ζάββος Ευθύμιος του Ευσταθίου, Ασκοξυλάκη Ειρήνη του Αντωνίου. Μουτάφης Γεώργιος του Μιχαήλ, Αγγελόπουλος Νικόλαος του Βενιζέλος Ανδρέας του Ιωάννη, Ρούσση Θεοδώρα του Παντελή, Τσιράκης Παναγιώτης του Φωτοπούλου Σταυρούλα του Φωτίου. Βουνάσης Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου, Διαμαντίδου Κωνσταντία του Δρεπανιάς Λεωνίδας του Κανελλάκης Σαράντης του Κατσιμαλής Γεώργιος του Κουνάβη Φωτεινή του Κριτσιωτάκης Ελευθέριος του Θεοδώρου, Νίκια Βασιλική του Κούρου Ιωάννα του Παναγιώτη.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Περιφερειακή ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έδρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Κυριακόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, Σκούλικας Κυριάκος του Πάττας Αναστάσιος του Καρυώτη Ειρήνη του Αγγέλου, Αθανασόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου, Χριστοδουλάκη Ελένη του Κρασσακόπουλος Ανδρέας του Αρχοντάκη Κυριακή του Δημητρίου. Μανωλόπουλος Δημήτριος του Σούμπλης Αριστείδης του Πολυζώη, Πράττης Γεώργιος του Σωτηρίου, Δημητρούλια Δήμητρα του Γρηγορίου, Κλείδωνα Αφροδίτη του Δημόπουλος Βασίλειος του Αργυρίου, Παπανικολάου Αριστείδης του Σπήλιου. 6) Περιφερειακή ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Έδρα: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ Οικονομί ας & Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Μπέσσα Σπυριδούλα του Παρασκευόπουλος Αντώνιος του Βλαστός Χαράλαμπος του Λύκος Βασίλειος του Χαραλάμπους, Μπουγάτσος Αλέξανδρος του Ιωάννη, Τσολονδρές Βασίλειος του Γκρίτζαλη Ανδριάνα του Σταμάτη. 11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Λουρίδας Δημήτριος του Καστάνης Πέτρος του Ευαγγέλου. Πίτικα Ευανθία του Γιασσάς Εμμανουήλ του Δημητρίου. Λήμνου (περιλαμβάνει το δήμο Λήμνου και το δήμο Αγίου Ευστρατίου) Καρανικόλας Θεοφάνης του Βασιλείου. Καράμαλης Νικόλαος του Γεωργίου. ΣΑΜΟΥ Έδρα: ΣΑΜΟΣ Οικονο μίας & Καμπούρης Χρήστος του Κατσικογιάννης Γεώργιος του Ευστρατίου, Κιάτου Ευανθία του Αθανασίου, Διαμαντάκος Ιωάννης του Σωτηρίου. Μαλαγάρης Πολύκαρπος του Σταύρου, Τσαλαπατάνης Αλέκος του Χαραλάμπους. ΙΚΑΡΙΑΣ (περιλαμβάνει τους δήμους Ικαρίας και Φούρνων). 5) Περιφερειακή ΧΙΟΥ Έδρα: ΧΙΟΣ Περιφερεια κής ς Ικαρίας. Οικονο μίας και. Μητσιάδου Καλλιόπη του Βασιλείου. Κλαδιάς Μιχαήλ του Ματθαίου, Κουκούλη Ευθυμία του Παντελή, Κρητικού Μαρία του Ιωάννη. Αργυρούδη Ειρήνη του Νικολάου.

12 31158 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΡΟΔΟΥ Έδρα: ΡΟΔΟΣ Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής. 12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταταράκης Νικόλαος του Μοσχίδης Γεώργιος του Σταύρου, Παπανικόλα Δήμητρα του Μιχαήλ. Μαστόρου Σάββας του Χατζηπλής Δημήτρης του Βασιλείου, Ρούσσου Σουλτάνα του Σάββα. ΚΩ Έδρα: ΚΩΣ Ρόδου Κω. Νικολή Νίκη του Μάρκου. ΚΑΛΥΜΝΟΥ Έδρα: ΠΟΘΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Έδρα: ΚΑΡΠΑΘΟΣ 5) Περιφερειακή ΣΥΡΟΥ Έδρα: ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ Ρόδου Καλύμνου Ρόδου Καρπάθου Κτηνιατρι κής Κυκλάδων Καρύπης Χρήστος του Παναγιώτη. Κρητσιώτης Εμμανουήλ του Βασιλείου. Παγανέλης Γεώργιος του Σεργιάννη Χρυσάνθη του Αναστασίου, Λυκοσκούφης Ιωάννης του Δημητρίου. 6) Περιφερειακή ΚΕΑΣ ΚΥΘΝΟΥ Έδρα: ΙΟΥΛΙΔΑ Κυκλάδων Κέας. Χρυσοφάκης Κωνσταντίνος του Γονιδάκης Αντώνιος του Μιχαήλ. 7) Περιφερειακή ΜΗΛΟΥ Έδρα: ΜΗΛΟΣ Κυκλάδων Μήλου Τσόπρα Αναστασία του Λαζάρου. 8) Περιφερειακή ΠΑΡΟΥ Έδρα: ΠΑΡΟΙΚΙΑ 9) Περιφερειακή Νάξου Έδρα: ΧΩΡΑ Κυκλάδων Κυκλάδων Κουτσουράκης Παναγιώτης του Χρήστου. Βορδάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Σιδέρη Όλγα του Ιωάννη. 10) Περιφερειακή ΤΗΝΟΥ Έδρα: ΧΩΡΑ Κυκλάδων Ασπρόμουγκος Ιωάννης του Στεφάνου.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΥΚΟΝΟΥ που περιλαμβάνει το δήμο Μυκόνου. 1 ΑΝΔΡΟΥ Έδρα: ΧΩΡΑ 1 ΘΗΡΑΣ Έδρα: ΦΗΡΑ Κυκλάδων Κυκλάδων Παγανέλης Γεώργιος του Σεργιάννη Χρυσάνθη του Αναστασίου, Λυκοσκούφης Ιωάννης του Δημητρίου. Ρέρρα Αλεξάνδρα του Μαρίνου, Φιλιππίδης Γεώργιος του Φιλίππου. Καφούρος Μάρκος του Εμμανουήλ, Δελής Χρήστος του Σπυρίδωνα. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έδρα : ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ελέγχου 13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Μανουσάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Φιλίππου Εμμανουήλ του Κεφαλογιάννη Θηρεσία του Ευαγγέλου. Σκουλά Φερενίκη του Ευσταθίου, Σφακιανάκη Βαρβάρα του Κωνιός Εμμανουήλ του Vigo Anglada Clara του Josef, Φραγκούλη Ελένη του Τρυπιδάκης Γεώργιος του Χαράλαμπου. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έδρα: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ελέγχου Καραταράκη Αγγελική του Αποστόλου, Λιόλιου Ελένη του Ιωάννη, Κασαπάκη Μαρίνα του Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος του Ελευθερίου, Φιορέντζη Γεωργία του Εμμανουήλ, Χαμηλάκη Χριστίνη του Αρχαγγελίδης Νικόλαος του Μουτάκη Άννα του Μεθενίτου Ειρήνη του Σωτηρίου, Μίχου Άννα του Κωνσταντίνου. Τζανάκης Γεώργιος του Ζαχαρία. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έδρα: ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΩΝ Έδρα: ΧΑΝΙΑ Ελέγχου Ελέγχου Βυτινιώτου Ειρήνη του Ιωάννη, Μαθιουλάκης Αντώνιος του Γεωργίου. Μαλανδράκη Ελένη του Βογιατζάκης Παντελής του Ιωάννη, Δικάρου Ευαγγελία του Χαραλάμπους, Γαβριλάκης Μιχαήλ του Ηλία, Μυλωνάκη Μαρία του Στέφανου, Γαβριλάκη Μαρία του Ιωάννη, Μαλανδράκη Γεωργία του Μουτσοπούλου Μαρία του Νικολάου. Τζιφάκη Ευαγγελία του Ελευθερίου.

14 31160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

15

16 31162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Τεύχος Έντυπη μορφή Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Τεύχος Έντυπη μορφή Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμα 2 φυτοϋγειονομικών ελεγκτών 1) Συντονιστής: Μάρκου Ανδρομάχη. 2)Αναπληρωτής: Ελευθεριάδης Ηλίας 1) Συντονιστής: Σακελλαρίου Κωνσταντίνα

Ονοματεπώνυμα 2 φυτοϋγειονομικών ελεγκτών 1) Συντονιστής: Μάρκου Ανδρομάχη. 2)Αναπληρωτής: Ελευθεριάδης Ηλίας 1) Συντονιστής: Σακελλαρίου Κωνσταντίνα ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Α)Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. 1 1) Νομαρχιακή Δράμας Καβάλας Ξάνθης. 1α Νομαρχιακό Διαμέρισμα ΔΡΑΜΑΣ Τμήμα Φυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1379 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλ λήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2494 12 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 376 8 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Π./οικ. 6339 Χωροταξική Κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1157 3 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Με την 132478/Η/21 10 2010 κοινή απόφαση των

Διαβάστε περισσότερα

19608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12. του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ πουργών» (Α 144). 13. της υπ αριθμ. Υ31/28.06.2012 απόφασης του Πρω θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1210 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./14/10343 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 432 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό έτους 2015.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2482 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμοί και Κατάργηση Σχο λικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1465 14 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή επαίνου σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξω τερικών.... 1 2η τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί ρου Δυτικής Μακεδονίας σε θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 30 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22138 Συγκρότηση ειδικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3583 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 219 11 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Παύλου Μελά, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα