ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [1] ΜΝΗΣΤΕΙΑ. α. Η εμφάνιση της μνηστείας...2. β. Η σύμβαση της μνηστείας...6. γ. Έννομες συνέπειες... 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [1] ΜΝΗΣΤΕΙΑ. α. Η εμφάνιση της μνηστείας...2. β. Η σύμβαση της μνηστείας...6. γ. Έννομες συνέπειες... 11"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... IX ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...XLVIII [1] ΜΝΗΣΤΕΙΑ Περιεχόμενα...1 Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία...2 I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις...2 α. Η εμφάνιση της μνηστείας Omnis instabilis et incerta felicitas est Στο πεδίο του Ποινικού Κώδικα Στο πεδίο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Στο πεδίο του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου...4 β. Η σύμβαση της μνηστείας Δικαιοπρακτική ικανότητα Τύπος Σύμπτωση βουλήσεων Ελαττώματα βούλησης Αντιπροσώπευση Αίρεση ή προθεσμία Μη αντίθεση της σύμβασης στο νόμο και στα χρηστά ήθη...10 γ. Έννομες συνέπειες Το γενικό καθήκον αμοιβαίας πίστεως, σεβασμού, συμπαράστασης, υπόληψης και φροντίδας Στις περιουσιακές σχέσεις των μνηστών, κληρονομικές σχέσεις Στις εργασιακές σχέσεις Το δικαίωμα χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης του μνηστού...13 δ. Τρόποι λύσης Αναμνήστευση...14 ε. Παραγραφή XI

2 ΙΙ. Η αγωγή αποζημίωσης για μονόπλευρη λύση της μνηστείας (άρθρο 1347 ΑΚ)...15 XII α. Η νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 1347 ΑΚ) β. Τα στοιχεία της αγωγής Ανυπαρξία σπουδαίου λόγου Αποζημίωση (δαπάνες και μέτρα) Ειδικά η περίπτωση του άρθρου ΑΚ...20 γ. Διάδικοι Ενάγων Εναγόμενος...21 δ. Δικονομικά ζητήματα Γενικά Καθ ύλην αρμοδιότητα Κατά τόπο αρμοδιότητα Απόδειξη, βάρος απόδειξης Τόκοι...23 ε. Άμυνα εναγομένου στ. Η αδικοπρακτική αξίωση αποζημίωσης (άρθρα 914 επ. ΑΚ) ζ. Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 198 ΑΚ); ΙΙΙ. Η αγωγή για απόδοση της δωρεάς ή του συμβόλου μνηστείας λόγω ματαίωσης του γάμου...24 α. Η νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 1348 ΑΚ) Σύγκριση με την 1347 ΑΚ Η παραπομπή στις διατάξεις αδικαιολογήτου πλουτισμού...26 β. Τα στοιχεία της αγωγής Η έννοια της δωρεάς και του συμβόλου μνηστείας Ματαίωση γάμου-ειδικά η περίπτωση της ΑΚ Ειδικά για το αίτημα της αγωγής...28 γ. Διάδικοι Ενάγων Εναγόμενος...28 δ. Δικονομικά ζητήματα Γενικά Καθ ύλην αρμοδιότητα Κατά τόπο αρμοδιότητα...29

3 4. Απόδειξη, βάρος απόδειξης...29 ε. Άμυνα εναγομένου ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. Αγωγή αποζημίωσης λόγω λύσης μνηστείας Αγωγή επιστροφής δώρων λόγω λύσης μνηστείας...34 [2] ΓΑΜΟΣ Περιεχόμενα...37 Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία...37 Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις...38 α. Γενικά β. Στο πλαίσιο του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου ΙΙ. Έγκυρος γάμος...41 α. Θετικές προϋποθέσεις Ηλικία Δικαιοπρακτική ικανότητα Συμφωνία μελλονύμφων Διαφορά φύλου...47 β. Αρνητικές προϋποθέσεις (κωλύματα) Υφιστάμενος γάμος Συγγένεια Υιοθεσία...50 γ. Τύπος Γενικά Προκαταρκτικό στάδιο (άδεια, γνωστοποίηση) Τελετή...53 ΙΙΙ. Ελαττωματικός γάμος - Νομιζόμενος γάμος...55 α. Άκυρος β. Ανυπόστατος γ. Ακυρώσιμος δ. Αποτελέσματα-Νομιζόμενος XIII

4 IV. Η αγωγή ακυρότητας γάμου...62 α. Γενικά β. Περιεχόμενο γ. Διάδικοι Ενάγων Εναγόμενος...66 δ. Δικονομικά ζητήματα Καθ ύλην αρμοδιότητα Κατά τόπον αρμοδιότητα...68 ε. Άμυνα εναγομένου Ειδικά η ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος (άρθρο 281 ΑΚ)...72 στ. Παραγραφή V. Η αγωγή ακύρωσης ακυρώσιμου γάμου...73 α. Περιεχόμενο β. Διάδικοι Ενάγων Εναγόμενος...74 γ. Δικονομικά ζητήματα δ. Άμυνα εναγομένου ε. Παραγραφή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. Αγωγή αναγνώρισης γάμου ως ανυπόστατου Αγωγή ακύρωσης γάμου λόγω απειλής Αγωγή ακύρωσης γάμου λόγω συγγένειας Αίτηση τέλεσης γάμου ανήλικης λόγω σπουδαίου λόγου...82 [3] ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ Περιεχόμενα...85 Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία...86 Ι. Έννοια και περιεχόμενο των προσωπικών σχέσεων...87 XIV

5 ΙΙ. Υποχρέωση συμβίωσης (ΑΚ 1386)...88 α. Διάταξη αναγκαστικού δικαίου β. Όρια της υποχρέωσης συμβίωσης - περιπτώσεις καταχρήσεως γ. Συνέπειες καταχρήσεως Διακοπή της συμβίωσης από εύλογη αιτία Αναγνωριστική αγωγή - Δικονομικά ζητήματα...89 δ. Υποχρέωση συμβίωσης και ελευθερία του ατόμου ε. Παράβαση της υποχρέωσης συμβίωσης Περιπτώσεις Έννομες συνέπειες παραβίασης...90 στ. Προστασία της υποχρέωσης συμβίωσης Αποκαταστατική αγωγή Αναγνωριστική αγωγή - Δικονομικά ζητήματα Αγωγή αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης...93 ΙΙΙ. Ρύθμιση του συζυγικού βίου (ΑΚ 1387)...96 α. Θεμελίωση και σκοπός της διάταξης β. Νομική φύση της διάταξης γ. Δεσμευτικότητα συναπόφασης - Δικαστική προστασία δ. Ανάκληση της συναπόφασης ε. Επιτρεπτό μονομερούς απόφασης στ. Όρια συζυγικού βίου Επαγγελματική δραστηριότητα Προσωπικότητα...99 IV. Επώνυμο των συζύγων (ΑΚ 1388) α. Το αμετάβλητο του επωνύμου β. Εξαίρεση ως προς τις κοινωνικές σχέσεις γ. Παράνομη χρήση επωνύμου και δικαστική προστασία δ. Προσθήκη επωνύμου V. Κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες (ΑΚ ) α. Υπόχρεοι β. Ο χαρακτήρας της διάταξης γ. Σκοπός της διάταξης δ. Νομική φύση της διάταξης XV

6 ε. Διάταξη αναγκαστικού δικαίου Άκυρες συμφωνίες Έγκυρες συμφωνίες στ. Προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων Σύστημα ρύθμισης περιουσιακών σχέσεων των συζύγων Ύπαρξη γάμου ζ. Έκταση της υποχρέωσης συνεισφοράς η. Έννοια και περιεχόμενο «οικογενειακών αναγκών» θ. Υποχρέωση συνεισφοράς και διακινδύνευση διατροφής ι. Απορία ή ευπορία συζύγου ια. Απαλλαγή από την υποχρέωση συνεισφοράς ιβ. Μέτρο της υποχρέωσης συνεισφοράς Πρώτο κριτήριο προσδιορισμού «η αναλογία των δυνάμεων» Δεύτερο κριτήριο προσδιορισμού «οι συνθήκες της οικογενειακής ζωής» ιγ. Μέσα και τρόπος εκπλήρωσης της υποχρέωσης συνεισφοράς Προσωπική εργασία Εισοδήματα Περιουσία ιδ. Τρόπος υπολογισμού της υποχρέωσης συνεισφοράς ιε. Τρόπος εκπλήρωσης της υποχρέωσης συνεισφοράς ιστ. Προστασία της αξίωσης συμβολής στις οικογενειακές ανάγκες Άμεση προστασία Άμυνα εναγομένου Έμμεση προστασία VI. Το μέτρο της ευθύνης των συζύγων (ΑΚ 1396) α. Υποκειμενικό και αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής β. Διάταξη αναγκαστικού δικαίου ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. Αναγνωριστική αγωγή παραβίασης υποχρεώσεων της έγγαμης συμβίωσης Αναγνωριστική αγωγή παραβίασης της υποχρέωσης για κοινή συνεισφορά στις οικογενειακές δαπάνες XVI

7 [4] ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ Περιεχόμενα Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Ι. Τεκμήρια για τα κινητά (ΑΚ 1398) α. Γενικά Η Ρύθμιση Διάταξη ενδοτικού δικαίου Το μαχητό των τεκμηρίων Έκταση εφαρμογής των τεκμηρίων και έννοια κινητών Προϋπόθεση εφαρμογής της ΑΚ β. Τεκμήριο υπέρ των δανειστών (ΑΚ ) Η ρύθμιση Εξαίρεση από την ΑΚ Η ισχύς του τεκμηρίου Μαχητό τεκμήριο Έκταση εφαρμογής του τεκμηρίου Δικαιούχοι επίκλησης του τεκμηρίου Κατά ποιου αντιτάσσεται το τεκμήριο γ. Τεκμήριο υπέρ των συζύγων (ΑΚ ) Η ρύθμιση Έκταση εφαρμογής τεκμηρίου Το μαχητό του τεκμηρίου και ανταπόδειξη Ισχύς του τεκμηρίου Η σχέση του τεκμηρίου με το εξαίρετο δ. Τεκμήριο για τα κινητά προσωπικής χρήσης (ΑΚ ) Έκταση εφαρμογής του τεκμηρίου Ερμηνεία της διάταξης Ισχύς του τεκμηρίου Το μαχητό του τεκμηρίου ΙΙ. Διαχείριση της περιουσίας του κάθε συζύγου (ΑΚ 1399) α. Ανάθεση της διαχείρισης Ρύθμιση Διάταξη ενδοτικού δικαίου Ευθύνη διαχειριστή XVII

8 4. Ανάθεση διαχείρισης από ανήλικο Σημασία διάταξης β. Μη κτήση κυριότητας από το διαχειριστή γ. Μέτρο ευθύνης διαχειριστή δ. Απόδοση δαπανών ε. Περιπτωσιολογία παύσης διαχείρισης στ. Συνέπειες λύσης της ανάθεσης ζ. Αυτόβουλη διαχείριση η. Ευθύνη έναντι τρίτων IIΙ. Τα περιουσιακά συστήματα των συζύγων α. Σύστημα περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων β. Σύστημα κοινοκτημοσύνης (ΑΚ 1403 επ.) γ. Σκοπός θέσπισης της ΑΚ ΙV. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα (ΑΚ ) α. Νομική φύση Προσδοκία Αξίωση ενοχική Αξίωση για αυτούσια ή χρηματική απόδοση Αξίωση προσωποπαγής (ΑΚ 1401) Πλαγιαστική άσκηση Αναγκαστικού δικαίου αξίωση β. Οι προϋποθέσεις της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα (ΑΚ 1400) Θετικές προϋποθέσεις Αρνητική προϋπόθεση γ. Ύπαρξη γάμου Τύπος γάμου Εγκυρότητα γάμου Ελεύθερη ένωση δ. Λύση ή ακύρωση γάμου ή συμπλήρωση τριετούς διαστάσεως Γενικά Χρόνος γέννησης της αξίωσης ε. Αύξηση της περιουσίας Έννοια περιουσίας Περιεχόμενο της περιουσιακής αύξησης XVIII

9 3. Διαφορά τελικής-αρχικής περιουσίας στ. Η εξαίρεση (ΑΚ ) Γενικά Γονικές παροχές Δωρεές μεταξύ συζύγων Παράνομα αποκτήματα Τυχερά Συγχώνευση περιουσιακών στοιχείων Συνυπολογισμός καταδολιευτικών παροχών ζ. Διάθεση εξαιρουμένων Γενικά-Ρύθμιση Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ η. Αντικατάσταση, εκποίηση ή καταστροφή του αποκτήματος θ. Καρποί-Lucrum ex negotiatione ι. Η παροχή πληροφοριών ια. Το τραπεζικό απόρρητο Ν 1509/ Ν 2915/ Θέση νομολογίας ιβ. Συμβολή στην αύξηση της περιουσίας Ρύθμιση Έννοια Μορφές Χρόνος και αποτίμηση Περιπτωσιολογία Αποτίμηση οικιακής εργασίας Η σημασία του μαχητού του τεκμηρίου της συμβολής Αναιρετικός έλεγχος Αρνητική συμβολή ιγ. Αιτιώδης σύνδεσμος ιδ. Παραγραφή της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα (ΑΚ 1401 εδ. γ ) ιε. Εξασφάλιση της αξίωσης Νόμιμος τίτλος εγγραφής υποθήκης (ΑΚ 1262 αρ. 4) Παροχή ασφάλειας (ΑΚ 1402) Ασφαλιστικά μέτρα XIX

10 4. Προσφυγή σε γενικές διατάξεις Μη δυνατή η διάρρηξη βάσει της ΑΚ Ευθύνη από αδικοπραξία ιζ. Δικονομικά ζητήματα Αρμοδιότητα Διαδικασία Μη εγγραφή σε βιβλίο διεκδικήσεων Σώρευση αιτημάτων-εκκρεμοδικία Ορισμένο αγωγής Βάρος απόδειξης Μάρτυρες Άμυνα του εναγομένου Δεδικασμένο Αναιρετικός έλεγχος V. Κοινοκτημοσύνη (ΑΚ ) α. Έννοια (ΑΚ εδ. β ) β. Χρόνος σύστασης (ΑΚ εδ. α ) γ. Τύπος και δημοσιότητα (ΑΚ ) δ. Νομική φύση ε. Περιεχόμενο και έκταση (ΑΚ ) στ. Λειτουργία της κοινοκτημοσύνης (ΑΚ ) ζ. Μέτρο ευθύνης (ΑΚ 1396) η. Διάθεση ιδανικού μεριδίου (ΑΚ 1403) θ. Επιχείρηση δικαιοπραξιών ι. Υπεγγυότητα ια. Λήξη ( ) Λόγοι (ΑΚ ) Αποτελέσματα λήξης της κοινοκτημοσύνης (ΑΚ 1415) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για εξασφάλιση αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα Αγωγή αποκτημάτων συζύγων Αγωγή για λύση κοινοκτημοσύνης XX

11 [5] ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ - ΔΙΑΖΥΓΙΟ Α. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Περιεχόμενα Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Ι. Εισαγωγικά ΙΙ. Έννοια της οικογενειακής στέγης ΙΙΙ. Κανόνας ενδοτικού δικαίου - Συμβατική ρύθμιση της χρήσης ΙV. Δικαστική ρύθμιση α. Προϋποθέσεις της 1393 ΑΚ β. Η παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης - Καταβολή ανταλλάγματος; V. Οι έννομες σχέσεις των συζύγων και των τρίτων μετά την παραχώρηση VI. Παραχώρηση της οικογενειακής στέγης και δικαίωμα διατροφής VII. Δυνατότητα εκποίησης της οικογενειακής στέγης VIII. Έκδοση διαζυγίου ΙX. Δικονομικά Β. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Περιεχόμενα Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Ι. Εισαγωγικά ΙΙ. Συνταγματικότητα των διατάξεων ΙΙΙ. Κατανομή της χρήσης των κινητών που ανήκουν στον ένα σύζυγο (1394 ΑΚ) α. Εξαίρεση: Οικιακά αντικείμενα β. Αποζημίωση για την παραχώρηση της χρήσης; γ. Δυνατότητα εκποίησης παραχωρηθέντων κινητών δ. Κατανομή κινητών και δικαίωμα διατροφής IV. Kατανομή της χρήσης των κινητών που ανήκουν και στους δύο συζύγους (1395 ΑΚ) α. Εκούσια κατανομή XXI

12 XXII β. Δικαστική κατανομή γ. Συγκυριότητα σε οικιακά αντικείμενα δ. Δικαιώματα επί των κινητών μετά την κατανομή της χρήσης ε. Διατροφή και εύλογη αποζημίωση V. Δικονομικά ζητήματα Γ. ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ Περιεχόμενα Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Α. Το διαζύγιο Ι. Έννοια ΙΙ. Διάκριση από άλλες έννοιες α. Άκυρος, ακυρώσιμος και ανυπόστατος γάμος ΙΙΙ. Είδη α. Κατ αντιδικία διαζύγιο β. Συναινετικό διαζύγιο ΙV. Αρχές V. Πνευματική λύση του γάμου VI. Δικαίωμα διάζευξης α. Γέννηση και απόσβεση του δικαιώματος διάζευξης VII. Συμφωνίες των συζύγων VIII. Συνέπειες του διαζυγίου IX. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη Β. Διαζύγιο κατ αντιδικία ( ΑΚ) I. Εισαγωγικά ΙI. Ισχυρός κλονισμός του γάμου ( ΑΚ) α. Κλονιστικό γεγονός β. Ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης και βάσιμα αφόρητο της εξακολούθησης της έγγαμης συμβίωσης γ. Μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού ( ΑΚ) Διγαμία Μοιχεία...246

13 3. Εγκατάλειψη Επιβουλή της ζωής Άσκηση ενδοοικογενειακής βίας IIΙ. Διετής συνεχής διάσταση ( ΑΚ) α. Έννοια της διάστασης β. Διετής διάρκεια της διάστασης IV. Αφάνεια V. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος προς διάζευξη α. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος λόγω προηγούμενης υπαίτιας συμπεριφοράς του ενάγοντα β. Προβολή με ένσταση VΙ. Δικονομικά ζητήματα α. Αρμοδιότητα β. Διαδικασία γ. Νομική φύση της αγωγής-διάδικοι δ. Περιεχόμενο αγωγής ε. Επίκληση περισσότερων λόγων διαζυγίου στ. Εκκρεμοδικία ζ. Απόφαση η. Αντίθετες αγωγές για ισχυρό κλονισμό Γ. Συναινετικό διαζύγιο (άρθρο 1441 ΑΚ) Ι. Έννοια ΙΙ. Προϋποθέσεις α. Η συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου Ελαττώματα της βούλησης β. Ελάχιστη διάρκεια του γάμου γ. Επικύρωση της συμφωνίας από το δικαστήριο δ. Συμφωνία για τα ανήλικα τέκνα ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα α. Αρμοδιότητα β. Διαδικασία γ. Υποβολή των συμφωνιών στο δικαστήριο XXIII

14 δ. Εκκρεμοδικία ε. Απόφαση, προσβολή με ένδικα μέσα και αίτηση ανάκλησης Δ. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Ι. Εφαρμοστέο δίκαιο ΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. Εξώδικη δήλωση διακοπής συμβίωσης Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μετοίκησης Αγωγή ρύθμισης οικογενειακής στέγης Αγωγή αποζημίωσης χρήσης οικογενειακής στέγης μετά το διαζύγιο Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατανομής κινητών Αγωγή διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού Αγωγή διαζυγίου διετίας Αίτηση έκδοσης συναινετικού διαζυγίου Συμφωνητικό συναινετικού διαζυγίου [6] ΔΙΑΤΡΟΦΗ Περιεχόμενα Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις ΙΙ. Η διατροφή από το νόμο α. Δικαιούχοι και υπόχρεοι διατροφής β. Προϋποθέσεις άσκησης της αξίωσης διατροφής Η «απορία» του δικαιούχου Η «ευπορία» του υπόχρεου Αδυναμία αυτοδιατροφής του δικαιούχου «από την περιουσία του» Η αδυναμία εύρεσης κατάλληλης εργασίας γ. Η αξίωση διατροφής Η ρύθμιση της ΑΚ Χρόνος και τρόπος καταβολής της διατροφής XXIV

15 3. Διατροφή για το παρελθόν Παραίτηση - Προκαταβολή Απόσβεση λόγω θανάτου δ. Η άμυνα του εναγόμενου Η ένσταση διακινδύνευσης της ιδίας διατροφής Η ένσταση παραπομπής Η ένσταση συνεισφοράς του άλλου γονέα Η ένσταση του υπόχρεου συζύγου Η ένσταση στοιχειώδους ή ελαττωμένης διατροφής Η ένσταση κατάχρησης δικαιώματος Η ένσταση προσβολής της πατρότητας ε. Ειδικότερα ζητήματα Η διατροφή ανήλικου τέκνου Η διατροφή ενήλικου τέκνου Η μεταρρύθμιση της διατροφής Προσωρινή επιδίκαση διατροφής σε τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο Δαπάνες τοκετού και διατροφή άγαμης μητέρας Η διατροφή μεταξύ αδελφών ΙΙΙ. Διατροφή κατά τη διάσταση α. Εισαγωγή β. Προϋποθέσεις χορήγησης της διατροφής Υποστατός γάμος Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης Εύλογη αιτία Ασθενέστερη οικονομική κατάσταση του ενός συζύγου γ. Η αξίωση διατροφής δ. Παύση της υποχρέωσης διατροφής ή αυξομείωση του ύψους της ε. Η ανάλογη εφαρμογή κατά την ΑΚ IV. Διατροφή κατά το διαζύγιο α. Εισαγωγή β. Προϋποθέσεις χορήγησης της διατροφής Η απορία του δικαιούχου Η ευπορία του υπόχρεου Η αδυναμία άσκησης κατάλληλου επαγγέλματος λόγω ηλικίας ή κατάστασης υγείας XXV

16 4. Η αδυναμία άσκησης κατάλληλου επαγγέλματος λόγω της επιμέλειας ανήλικου τέκνου Η αδυναμία ανεύρεσης σταθερής κατάλληλης εργασίας ή ανάγκη επαγγελματικής εκπαίδευσης Λόγοι επιείκειας γ. Η αξίωση διατροφής δ. Μεταρρύθμιση και παύση της διατροφής ε. Η άμυνα του εναγόμενου Η ένσταση της ΑΚ Η ένσταση της ΑΚ Άλλες ενστάσεις V. Δικονομικά ζητήματα VII. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. Αγωγή διατροφής λόγω νομιζόμενου γάμου Αγωγή δαπανών τοκετού και διατροφής άγαμης μητέρας Αγωγή διατροφής συζύγου λόγω διακοπής της συμβίωσης Αγωγή διατροφής συζύγου λόγω διαζυγίου Αγωγή παροχής πληροφοριών για αξίωση διατροφής Αρνητική αναγνωριστική αγωγή διατροφής Αγωγή διατροφής ανηλίκου Έφεση κατά απόφασης διατροφής ανηλίκου Αγωγή διατροφής ενήλικου σπουδαστή Αγωγή διατροφής αδελφού Μήνυση για παραβίαση υποχρέωσης διατροφής [7] ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Περιεχόμενα Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις XXVI

17 α. Η νομοθετική ρύθμιση β. Γενικοί όροι επιτρεπτού Περιορισμοί Ιατρική αναγκαιότητα Ηλικία Γενική συναίνεση Ανάκληση της συναίνεσης γ. Γεννητικό υλικό (άρθρα 1459 και 1460 ΑΚ) δ. Παράβαση των όρων - Κυρώσεις ΙΙ. Η δικαστική άδεια μεταθανάτιας (post mortem) τεχνητής γονιμοποίησης (άρθρο 1457 ΑΚ) α. Έννοια β. Ειδικοί όροι επιτρεπτού - Δικαστική απόφαση γ. Συγγένεια δ. Δικονομικά ζητήματα Διαδικασία Αιτούσα - Η προβληματική για τον αιτούντα Καθ ύλη αρμοδιότητα Κατά τόπο αρμοδιότητα Ένδικα μέσα III. Η δικαστική άδεια για παρένθετη μητρότητα (άρθρο 1458 ΑΚ) α. Έννοια β. Ειδικοί όροι επιτρεπτού γ. Η συγγένεια με τη μητέρα δ. Δικονομικά ζητήματα Διαδικασία - Ληξιαρχική καταχώρηση Αιτούσα - Η προβληματική για τον αιτούντα Καθ ύλη αρμοδιότητα Κατά τόπο αρμοδιότητα Ένδικα μέσα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. Παροχή άδειας απόκτησης τέκνου με παρένθετη μητέρα Παροχή άδειας μεταθανάτιας τεχνητής γονιμοποίησης XXVII

18 XXVIII [8] ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ Περιεχόμενα Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις α. Βιολογική συγγένεια β. Κοινωνικοσυναισθηματική συγγένεια γ. Συγγένεια εξ αγχιστείας ΙΙ. Η μητρότητα α. Θεμελίωση μητρότητας Ο κανόνας της ΑΚ 1463 εδ. α Η εξαίρεση της ΑΚ β. Αγωγή αναγνώρισης της μητρότητας Ιστορική βάση Νομική βάση Ζητήματα απόδειξης γ. Αγωγή προσβολής της μητρότητας Ιστορική - Νομική βάση Προθεσμία Έννομες συνέπειες Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Δικονομικά ζητήματα ΙII. Η πατρότητα α. Θεμελίωση πατρότητας β. Τεκμήριο πατρότητας Προϋποθέσεις εφαρμογής του τεκμηρίου πατρότητας Έννομες συνέπειες από την εφαρμογή του τεκμηρίου πατρότητας Ανατροπή του τεκμηρίου πατρότητας Σύγκρουση τεκμηρίων πατρότητας γ. Γέννηση του τέκνου μετά την 300η ημέρα δ. Πατρότητα και μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση Μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση με δικαστική άδεια (ΑΚ ) Μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση χωρίς δικαστική άδεια (ΑΚ εδ. β ) ε. Η αγωγή προσβολής πατρότητας

19 1. Γενικά Ιστορική βάση Λόγοι αποκλεισμού προσβολής της πατρότητας Δικονομικά ζητήματα IV. Εκούσια αναγνώριση πατρότητας α. Έννοια β. Προϋποθέσεις εκούσιας αναγνώρισης Ως προς το τέκνο Ως προς το πρόσωπο του αναγνωρίζοντος Η συναίνεση της μητέρας του τέκνου γ. Χαρακτηριστικά της δήλωσης της εκούσιας αναγνώρισης δ. Εκούσια αναγνώριση και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ε. Δικονομικά ζητήματα V. H δικαστική αναγνώριση πατρότητας α. Έννοια β. Προϋποθέσεις δικαστικής αναγνώρισης γ. Δικονομικά ζητήματα VI. Αποτελέσματα αναγνώρισης (εκούσιας και δικαστικής) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. Αναγνωριστική αγωγή ύπαρξης ή ανυπαρξίας συγγένειας Δικαστική αναγνώριση πατρότητας Αγωγή προσβολής εκούσιας αναγνώρισης Αγωγή προσβολής πατρότητας Αγωγή προσβολής μητρότητας [9] ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ - ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Περιεχόμενα Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Επώνυμο τέκνου/υποχρεώσεις μεταξύ γονέων και τέκνων (ΑΚ ) XXIX

20 Ι. Επώνυμο τέκνου (ΑΚ ) α. Τέκνο γεννημένο σε γάμο (ΑΚ 1505) β. Τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων (ΑΚ 1506) ΙΙ. Υποχρεώσεις γονέων και τέκνων (ΑΚ ) α. Αμοιβαία υποχρέωση βοήθειας, στοργής και σεβασμού (ΑΚ 1507) β. Υποχρέωση του τέκνου για παροχή υπηρεσιών (ΑΚ 1508) ΙΙΙ. Γονική παροχή (ΑΚ 1509) Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου (ΑΚ ) Ι. Έννοια και νομική φύση ΙΙ. Φορείς της γονικής μέριμνας α. Τέκνα γεννημένα σε γάμο β. Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων (ΑΚ 1515) γ. Λοιπές περιπτώσεις ΙΙΙ. Η άσκηση της γονικής μέριμνας α. Ο κανόνας της από κοινού άσκησης β. Διαφωνία κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας (ΑΚ 1512) γ. Άσκηση μόνο από τον έναν γονέα (ΑΚ ,3 και 1516) δ. Διάκριση του φορέα της γονικής μέριμνας και του δικαιούχου της άσκησής της ΙV. Περιεχόμενο της γονικής μέριμνας α. Επιμέλεια του προσώπου (ΑΚ 1518) β. Διοίκηση της περιουσίας Γονική διοίκηση Περιουσία του τέκνου από δωρεά ή διαθήκη (ΑΚ 1521, 1522) Σύνταξη απογραφής (ΑΚ 1523) Δωρεές από την περιουσία του τέκνου (ΑΚ 1524) Επωφελής τοποθέτηση μετρητών (ΑΚ 1525) Διαχείριση με διατυπώσεις - Πράξεις με δικαστική άδεια (ΑΚ 1526) Αίτηση για παροχή δικαστικής άδειας - Δικονομικά ζητήματα Αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής (ΑΚ 1527) Ακυρότητα πράξεων (ΑΚ 1528) Χρήση εισοδημάτων (ΑΚ 1529) Δαπάνες των γονέων (ΑΚ 1530) XXX

21 12. Ευθύνη των γονέων (ΑΚ 1531) γ. Εκπροσώπηση του τέκνου V. Το συμφέρον του τέκνου (ΑΚ 1511) α. Θεσμικό πλαίσιο - Έννοια β. Κριτήρια προσδιορισμού γ. Η γνώμη του τέκνου (ΑΚ ) VI. Η γονική μέριμνα μετά το διαζύγιο, τη διάσταση ή την ακύρωση του γάμου (ΑΚ ) α. Σχέση των ΑΚ με άλλες διατάξεις β. Περιεχόμενο της ρύθμισης γ. Κριτήρια απόφασης (ΑΚ ) δ. Δικονομικά και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου ζητήματα επί της αγωγής για τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας κατ ΑΚ Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Διεθνής Δικαιοδοσία Διάδικοι Περιεχόμενο της αγωγής - Αίτημα Άμυνα εναγομένου - Ανταγωγή Απόδειξη Υποχρεωτική προδικασία Γνώμη του τέκνου Συνέπειες ερημοδικίας Ανάκληση και μεταρρύθμιση της απόφασης Έλεγχος ΑΠ Ασφαλιστικά μέτρα VII. Το ειδικότερο δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας (ΑΚ 1520) α. Το γενικό πλαίσιο της ρύθμισης - Σκοπός της επικοινωνίας β. Απώτεροι ανιόντες και άλλα πρόσωπα γ. Περιεχόμενο επικοινωνίας - Έξοδα δ. Ρύθμιση του δικαιώματος με συμφωνία των γονέων ε. Ρύθμιση της επικοινωνίας από το δικαστήριο στ. Η συμπεριφορά του γονέα που ασκεί την επιμέλεια στo πλαίσιo της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας - Η παρεμπόδιση της επικοινωνίας ως μορφή κακής άσκησης της γονικής μέριμνας ζ. Περιορισμοί του δικαιώματος XXXI

22 η. Πλήρης αποκλεισμός θ. Δικονομικά ζητήματα επί της αγωγής για τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας Φορείς του δικαιώματος - Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Διαδικασία - Αρμοδιότητα δικαστηρίου - Διεθνής δικαιοδοσία Στοιχεία δικογράφου Ένσταση 281 ΑΚ Συνέπειες ερημοδικίας Απόδειξη Ανταγωγή Υποχρεωτική προδικασία Επικοινωνία του δικαστή με το ανήλικο τέκνο Εκτέλεση της απόφασης (950 παρ. 2 και 947 ΚΠολΔ) Εκτέλεση της απόφασης απόδοσης ή παράδοσης του τέκνου Ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης Έλεγχος Αρείου Πάγου Ασφαλιστικά μέτρα VIII. Αφαίρεση, έκπτωση, παύση - Έννομες συνέπειες α. Περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας (ΑΚ 1532) Η παράβαση των καθηκόντων που επιβάλλει το λειτούργημα της γονικής μέριμνας Η καταχρηστική άσκηση του λειτουργήματος της γονικής μέριμνας Η αδυναμία των γονέων να ανταποκριθούν στο λειτούργημα της γονικής μέριμνας β. Η προϋπόθεση του κινδύνου για την παρέμβαση του δικαστηρίου γ. Τα διατασσόμενα μέτρα (ΑΚ ) δ. Η δυνατότητα παρέμβασης του εισαγγελέα σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις (ΑΚ 1532 παρ. 3) ε. Δικονομικά ζητήματα επί της αγωγής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας (ΑΚ ) Αρμοδιότητα δικαστηρίου - Διαδικασία Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Περιεχόμενο της αγωγής - Αίτημα Απόδειξη Ανταγωγή Υποχρεωτική προδικασία XXXII

23 7. Γνώμη του τέκνου Μάρτυρες Συνέπειες ερημοδικίας Ένδικα μέσα Ανάκληση και μεταρρύθμιση της απόφασης Ασφαλιστικά μέτρα στ. Κίνδυνος ζωής ή υγείας για το παιδί (ΑΚ 1534) ζ. Αφαίρεση με αίτηση των γονέων (ΑΚ 1535) η. Η μεταβολή των συνθηκών (ΑΚ 1536) θ. Έκπτωση από τη γονική μέριμνα (ΑΚ 1537) ι. Παύση της γονικής μέριμνας (ΑΚ 1538) ια. Έννομες συνέπειες (ΑΚ ) Υποχρέωση λογοδοσίας (ΑΚ 1539) Εξακολούθηση πράξεων (ΑΚ 1540) Θάνατος ή αφάνεια τέκνου (ΑΚ 1541) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. Αγωγή ανάθεσης επιμέλειας Συμφωνητικό επιμέλειας, επικοινωνίας, διατροφής τέκνων Αγωγή άρσης διαφωνίας γονέων Αγωγή αφαίρεσης γονικής μέριμνας Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επικοινωνίας τέκνων Αγωγή προσβολής προσωπικότητας λόγω παραβίασης επικοινωνίας γονέα-τέκνου Αίτηση για άδεια εκποίησης ακινήτου ανηλίκου Αίτηση παροχής άδειας αποποίησης κληρονομίας ανηλίκου [10] ΥΙΟΘΕΣΙΑ Α. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ Περιεχόμενα Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία I. Έννοια XXXIII

24 II. Συμφέρον τέκνου α. Γενικά (ΑΚ 1542) β. Κριτήρια εξειδίκευσής του (ΑΚ 1558) ΙΙΙ. Νομική φύση IV. Νομοθετικό πλαίσιο V. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο α. Γενικά β. Διεθνείς και διακρατικές υιοθεσίες (Ν 2447/1996) Άρθρο 3 Ν 2447/ Άρθρα 4-7 Ν 2447/ Ν 3765/ Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την υιοθεσία παιδιών (2008) Διαχρονικό δίκαιο VI. Προϋποθέσεις υιοθεσίας ως προς τον υιοθετούντα α. Δικαιοπρακτική ικανότητα (ΑΚ 1543) β. Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία (ΑΚ 1543) γ. Διαφορά ηλικίας (ΑΚ 1544 εδ. α ) δ. Συναίνεση VII. Προϋποθέσεις της υιοθεσίας ως προς τον υιοθετούμενο α. Ανηλικότητα (ΑΚ 1542) β. Συναίνεση Και οι δύο φυσικοί γονείς του βάσει της ΑΚ εδ. α Ο ένας γονέας Ο επίτροπος Από την κοινωνική υπηρεσία ή οργάνωση (ΑΚ ) Και ο ίδιος ο υιοθετούμενος ανήλικος Υιοθεσία από έγγαμο (ΑΚ 1546) Δικαστική αναπλήρωση της συναίνεσης των γονέων Ανάκληση συναίνεσης VIII. Παροχή γενικής εξουσιοδότησης (ΑΚ 1554) IX. Ακρόαση τέκνων αυτού που υιοθετεί (ΑΚ 1556) X. Υιοθεσία πολλών (ΑΚ 1547) XXXIV

25 XI. Αρνητικές προϋποθέσεις (ΑΚ 1545 & 1548) α. Υιοθεσία από περισσότερους (ΑΚ 1545) ΑΚ εδ. α ΑΚ εδ. β ΑΚ β. Αίρεση ή προθεσμία (ΑΚ 1548) XII. Διαδικασία της υιοθεσίας α. Δικαστική απόφαση β. Ισχύς απόφασης (ΑΚ 1569, 1570) γ. Αίτηση (ΑΚ 1548) - Προδικασία δ. Αρμοδιότητα δικαστηρίου και δικαιοδοσία ε. Κριτήρια λήψης της απόφασης (ΑΚ 1558) στ. Παρέμβαση (ΚΠολΔ 752, 741, 79, 80) ζ. Προσδοκία (ΑΚ 1557) η. Προσωρινή προστασία θ. Ένδικα μέσα και βοηθήματα Γενικά Προθεσμίες Τριτανακοπή i. Μυστικότητα της υιοθεσίας (ΑΚ 1559) Σκοπός και περιεχόμενο (ΑΚ εδ. α ) ΑΚ εδ. β ΑΚ XIII. Αποτελέσματα της υιοθεσίας α. Γενικά (ΑΚ 1560) β. Συγγένεια - Πλήρης ένταξη στη θετή οικογένεια και πλήρης ρήξη με τη φυσική οικογένεια γ. Διατροφή δ. Κληρονομικό δικαίωμα ε. Ιθαγένεια στ. Επώνυμο (ΑΚ 1563) ζ. Κύριο όνομα του θετού τέκνου (ΑΚ 1565) η. Γονική μέριμνα (ΑΚ 1566) Γενικά XXXV

26 2. Υιοθεσία του φυσικού τέκνου του άλλου συζύγου ΑΚ θ. Δεδικασμένο XΙV. Η προσβολή της υιοθεσίας α. Γενικά (ΑΚ και ΚΠολΔ ) β. Λόγοι προσβολής (ΑΚ 1569) γ. Ενεργητική νομιμοποίηση (ΑΚ 1570) δ. Τρόπος προσβολής (ΑΚ 1570) ε. Προθεσμίες προσβολής (ΚΠολΔ & 4) στ. Άλλοι τρόποι προσβολής της απόφασης ζ. Αναγνωριστική αγωγή για την ύπαρξη ή όχι της υιοθεσίας Δικαιοδοσία Διάδικοι Αρμοδιότητα δικαστηρίου Β. ΛΥΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ Περιεχόμενα Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις II. Δικαστική λύση της υιοθεσίας α. Λύση κατ αντιδικία Δικαστική λύση για λόγους αφορούντες στο θετό γονέα Δικαστική λύση για λόγους αφορούντες στο θετό τέκνο Δικονομικά ζητήματα β. Συναινετική λύση Ουσιαστικές προϋποθέσεις Δικονομικές προϋποθέσεις Δικονομικά ζητήματα γ. Ανασύσταση της υιοθεσίας ΙΙΙ. Αυτοδίκαιη λύση α. Περιπτώσεις που δεν επιφέρουν αυτοδίκαιη λύση της υιοθεσίας β. Περιπτώσεις που επιφέρουν αυτοδίκαιη λύση της υιοθεσίας Σύναψη γάμου θετού γονέα και θετού τέκνου Σύναψη συμφώνου συμβίωσης XXXVI

27 3. Αναγνώριση του θετού τέκνου IV. Αποτελέσματα της λύσης της υιοθεσίας α. Έννομα αποτελέσματα δικαστικής λύσης υιοθεσίας β. Έννομα αποτελέσματα αυτοδίκαιης λύσης της υιοθεσίας γ. Έννομα αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση λύσης της υιοθεσίας Αναβίωση της συγγένειας του θετού τέκνου με τους φυσικούς γονείς Άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου από τρίτους Επώνυμο τέκνου Λύση κοινής υιοθεσίας ως προς τον έναν σύζυγο Γ. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ Περιεχόμενα Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις ΙΙ. Ανάλογη εφαρμογή και ειδικές ρυθμίσεις ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα α. Αρμοδιότητα δικαστηρίου β. Αίτηση υιοθεσίας γ. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου δ. Καταχώρηση απόφασης στο ληξιαρχείο ΙV. Αποτελέσματα (AK ) V. Ειδικά ζητήματα VI. Λύση της υιοθεσίας ενηλίκου (ΑΚ 1588) α. Μονομερής δικαστική λύση β. Συναινετική δικαστική λύση γ. Αυτοδίκαιη λύση VII. Δικονομικά ζητήματα επί της αγωγής λύσης της υιοθεσίας α. Αρμοδιότητα δικαστηρίου - Διαδικασία β. Ενεργητική νομιμοποίηση γ. Στοιχεία βάσης της αγωγής - Αίτημα δ. Άμυνα εναγομένου ε. Απόδειξη XXXVII

28 στ. Ένδικα μέσα - Δεδικασμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. Αίτηση υιοθεσίας ανηλίκου Αίτηση συναινετικής λύσης υιοθεσίας Αίτηση λύσης υιοθεσίας Αίτηση σύστασης υιοθεσίας ενηλίκου [11] ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ Περιεχόμενα Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Ι. Έννοια της επιτροπείας α. Περιεχόμενο (ΑΚ 1603) β. Περιπτώσεις επιτροπείας (ΑΚ 1589) Έλλειψη γονικής μέριμνας Διορισμός επιτρόπου από το δικαστήριο γ. Αναγνωριστική αγωγή για την ύπαρξη ή μη της σχέσης επιτροπείας - Δικονομικά ζητήματα ΙΙ. Τα όργανα της επιτροπείας (ΑΚ 1590) α. Το δικαστήριο Αίτηση για τον διορισμό επιτρόπου - Δικονομικά ζητήματα Αυτεπάγγελτη ενέργεια του δικαστηρίου για το διορισμό επιτρόπου α. Ο επίτροπος Διακρίσεις - Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Αριθμός επιτρόπων Αποκλεισμός επιτρόπου - Έννομες συνέπειες (ΑΚ ) Αποποίηση - Παραίτηση επιτρόπου (ΑΚ 1599) γ. Το εποπτικό συμβούλιο Αρμοδιότητες Σύνθεση εποπτικού συμβουλίου (ΑΚ 1634, 1635, 1636) Συνεδριάσεις Αποφάσεις δ. Ο ρόλος της κοινωνικής υπηρεσίας XXXVIII

29 ΙΙΙ. Άσκηση της επιτροπείας α. Έναρξη της επιτροπείας β. Κριτήρια λήψης αποφάσεων Ακρόαση του ανηλίκου Το συμφέρον του ανηλίκου ΙV. Περιεχόμενο της επιτροπείας - Αρμοδιότητες του επιτρόπου (ΑΚ 1603) α. Η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου Ανάλογη εφαρμογή της ΑΚ Ανάθεση της φροντίδας του ανηλίκου σε τρίτους (ΑΚ 1607) Εισαγωγή σε ειδικό ίδρυμα (ΑΚ ) β. Διοίκηση της περιουσίας του ανηλίκου Σύνταξη απογραφής (ΑΚ 1611) Προϋπολογισμός δαπανών Διαχείριση μετρητών, τίτλων και πολύτιμων αντικειμένων Τίτλος για εγγραφή υποθήκης Η διαχειριστική εξουσία του επιτρόπου Η ακυρότητα λόγω μη τήρησης διατυπώσεων (ΑΚ 1630) Λογοδοσία (ΑΚ 1626) Ευθύνη επιτρόπου Ευθύνη εποπτικού συμβουλίου γ. Εκπροσώπηση του ανηλίκου V. Αμοιβή επιτρόπου και αποκατάσταση δαπανών α. Περιεχόμενο της αξίωσης αμοιβής (ΑΚ ) Δικονομικά ζητήματα β. Περιεχόμενο της αξίωσης της αποκατάστασης δαπανών (ΑΚ ) Δικονομικά ζητήματα VI. Λήξη της επιτροπείας (ΑΚ ) α. Οριστική λήξη β. Λήξη ως προς συγκεκριμένο επίτροπο γ. Αυτοδίκαιη παύση δ. Παύση με δικαστική απόφαση Αίτηση παύσης του επιτρόπου - Δικονομικά ζητήματα XXXIX

30 ε. Πράξεις μετά τη λήξη της επιτροπείας στ. Απόδοση περιουσίας ζ. Τελική λογοδοσία Αγωγή για παροχή λογοδοσίας VII. Ζητήματα παραγραφής (ΑΚ 1653) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. Αίτηση διορισμού επιτρόπου Αίτηση διορισμού ειδικού επιτρόπου Αγωγή λογοδοσίας επιτρόπου Παύση και αντικατάσταση επιτρόπου [12] ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ Περιεχόμενα Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις ΙΙ. Τα πρόσωπα του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων α. Ο ανήλικος β. Οι ανάδοχοι γονείς ΙΙΙ. Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκου σε ανάδοχους γονείς α. Δικαιοπρακτική ικανότητα ανάδοχων γονέων β. Πλήρωση συγκεκριμένων ηλικιακών ορίων γ. Ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας των ανάδοχων γονέων δ. Επάρκεια οικονομικών πόρων των γονέων IV. Τρόποι σύστασης αναδοχής α. Σύσταση αναδοχής με σύμβαση Σύσταση αναδοχής από τους γονείς του ανηλίκου Σύσταση αναδοχής από τον επίτροπο του ανηλίκου Νομική φύση της σύμβασης αναδοχής β. Σύσταση αναδοχής με δικαστική απόφαση Περιπτώσεις που ενεργοποιούν τη δικαστική αναδοχή ανηλίκου XL

31 2. Επιπλέον περιπτώσεις που ενεργοποιούν τη δικαστική αναδοχή ανηλίκου Δικονομικά ζητήματα επί της δικαστικής αναδοχής ανηλίκου Κριτήρια επιλογής αναδόχου από το δικαστήριο γ. Αναδοχή με εισαγγελική διάταξη V. Υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και δικαιώματα των ανάδοχων γονέων α. Υποχρεώσεις των ανάδοχων γονέων β. Αρμοδιότητες και δικαιώματα των ανάδοχων γονέων γ. Ευθύνη των ανάδοχων γονέων VI. Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους γονείς ή τον επίτροπο α. Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους γονείς Δικονομικά ζητήματα κατά την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους γονείς β. Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον επίτροπο Δικονομικά ζητήματα κατά την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον επίτροπο VII. Παύση αναδοχής α. Αυτοδίκαιη άρση της αναδοχής β. Άρση από τους γονείς ή από τον επίτροπο γ. Καταγγελία από τον ανάδοχο γονέα δ. Άρση αναδοχής με δικαστική απόφαση Δικονομικά ζητήματα κατά την άρση της αναδοχής με δικαστική απόφαση VIΙI. Αναδοχή ενηλίκων ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. Αίτηση αναδοχής ανηλίκου Αίτηση άρσης αναδοχής ανηλίκου [13] ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Περιεχόμενα Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις ΙΙ. Βασικές αρχές δικαστικής συμπαράστασης α. Η αρχή της προστασίας της προσωπικότητας του πάσχοντος XLI

32 β. Η αρχή της προστασίας του συμφέροντος του πάσχοντος ΙΙΙ. Πρόσωπα που υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση α. Δικαστική συμπαράσταση και ενήλικοι Πάσχοντες από σωματικές και μη παθήσεις Πρόσωπα που πάσχουν από χαρακτηρολογικά ελαττώματα β. Δικαστική συμπαράσταση και πρόσωπα που εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή γ. Δικαστική συμπαράσταση και ανήλικοι IV. Δικονομικά ζητήματα α. Περιεχόμενο δικογράφου της αίτησης β. Υλική και τοπική αρμοδιότητα γ. Ενεργητικά νομιμοποιούμενα πρόσωπα για υποβολή αίτησης Αίτηση του πάσχοντος Ικανότητα δικαστικής παράστασης Αίτηση από τον σύζυγο του πάσχοντος Αίτηση από τους γονείς του πάσχοντος Αίτηση από τα τέκνα του πάσχοντος Αίτηση από τον εισαγγελέα Αυτεπάγγελτη κίνηση της διαδικασίας δ. Παρέμβαση - Προσεπίκληση - Ερημοδικία ε. Απόδειξη στ. Επικοινωνία με τον συμπαραστατούμενο και πραγματογνωμοσύνη ζ. Έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας η. Τρόπος διεξαγωγής της δίκης θ. Δημοσιότητα της απόφασης ι. Ένδικα μέσα ια. Υποθέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας V. Διορισμός δικαστικού συμπαραστάτη και εποπτικού συμβουλίου α. Διορισμός δικαστικού συμπαραστάτη Κριτήρια διορισμού δικαστικού συμπαραστάτη Καταλληλότητα του δικαστικού συμπαραστάτη Αποκλεισμός και αδυναμία διορισμού ως δικαστικού συμπαραστάτη β. Αντικατάσταση ή παύση του δικαστικού συμπαραστάτη XLII

33 1. Δικονομικά ζητήματα γ. Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης Διορισμός πριν την τελεσιδικία της απόφασης Διορισμός μετά την τελεσιδικία της απόφασης Εξουσίες του προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη Λήξη προσωρινής δικαστικής συμπαράστασης δ. Ειδικός δικαστικός συμπαραστάτης ε. Εποπτικό συμβούλιο VI. Έννομες συνέπειες υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση α. Κατηγορίες εννόμων συνεπειών β. Επιμέλεια του προσώπου του συμπαραστατούμενου γ. Άλλες έννομες συνέπειες δ. Έναρξη αποτελεσμάτων Ως προς τη δικαιοπρακτική ανικανότητα Ως προς τον διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη VII. Εξουσίες και περιορισμοί του δικαστηρίου α. Κατά την έκδοση της απόφασης β. Μετά την έκδοση της απόφασης VIII. Στερητική και επικουρική δικαστική συμπαράσταση α. Στερητική δικαστική συμπαράσταση Έννοια στερητικής δικαστικής συμπαράστασης Στερητική δικαστική συμπαράσταση και ακυρότητα δικαιοπραξιών Περιεχόμενο της απόφασης β. Επικουρική δικαστική συμπαράσταση Έννοια επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης Παροχή συναίνεσης του δικαστικού συμπαραστάτη IX. Άρση της δικαστικής συμπαράστασης α. Αυτοδίκαιη άρση β. Άρση με δικαστική απόφαση γ. Υποχρεώσεις του δικαστικού συμπαραστάτη μετά τη λήξη της δικαστικής συμπαράστασης X. Ακούσια νοσηλεία α. Ουσιαστικού δικαίου ζητήματα XLIII

34 β. Δικονομικά ζητήματα Ενεργητικά νομιμοποιούμενα πρόσωπα Υλικά και τοπικά αρμόδιο δικαστήριο Διαδικασία ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. Αίτηση δικαστικής συμπαράστασης Αίτηση αντικατάστασης δικαστικού συμπαραστάτη Αίτηση άρσης δικαστικής συμπαράστασης Αίτηση υποβολής προσώπου σε ακούσια νοσηλεία [14] ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Περιεχόμενα Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Ι. Έννοια και πεδίο εφαρμογής ΙΙ. Λειτουργία α. Διορισμός του επιμελητή β. Αρμοδιότητες ΙΙΙ. Άρση (ΑΚ 1694) α. Με δικαστική απόφαση β. Αυτοδίκαιη άρση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: 1. Αίτηση διορισμού επιμελητή ξένων υποθέσεων [15] ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΩΣΗ Περιεχόμενα Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Ι. Το σύμφωνο συμβίωσης (άρθρα 1-13 Ν 3719/2008) α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις XLIV

35 β. Έννοια-Νομική φύση-υποχρεώσεις γ. Έγκυρο σύμφωνο (άρθρα 1 και 2 Ν 3719/2008) Θετικές προϋποθέσεις Αρνητικές προϋποθέσεις (κωλύματα) Τύπος δ. Ελαττωματικό σύμφωνο (άρθρα 2 παρ. 3 και 3 Ν 3719/2008) ε. Ρυθμιστικό πεδίο Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 13 Ν 3719/2008)- Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Οι σχέσεις μεταξύ των συμβίων Οι σχέσεις μεταξύ των συμβίων και των τέκνων στ. Λύση Τρόποι λύσης (άρθρο 4 Ν 3719/2008) Διατροφή μετά τη λύση (άρθρο 7 Ν 3719/2008) Λύση λόγω θανάτου-κληρονομικό δικαίωμα (άρθρο 11 Ν 3719/2008) ζ. Το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης του συμβίου (άρθρο 932 ΑΚ) II. Η ελεύθερη ένωση α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις β. Η εμφάνισή της στην πράξη γ. Η νομική της αντιμετώπιση Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα (άρθρο 1400 ΑΚ) Το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης (άρθρο 932 ΑΚ) Δικονομικά ζητήματα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. Σύμφωνο Συμβίωσης Εξώδικη δήλωση λύσης συμφώνου συμβίωσης Αγωγή διατροφής λόγω λύσης συμφώνου συμβίωσης Αγωγή ακύρωσης συμφώνου συμβίωσης λόγω απειλής Αγωγή αποκτημάτων συντρόφων Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού λόγω λύσης ελεύθερης ένωσης ENIAIO ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ XLV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ Ι... Εισαγωγικά... 1 ΙΙ.. Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ Ι... Εισαγωγικά... 1 ΙΙ.. Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ Ι... Εισαγωγικά... 1 ΙΙ.. Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή... 3 1. Οι γενικές διατάξεις για την ιατρική αναγκαιότητα, τα όρια ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... VII Πρόλογος στην πέμπτη έκδοση... VIII Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση... IΧ Πρόλογος στην τρίτη έκδοση... ΧI Πρόλογος στη δεύτερη

Πρόλογος... VII Πρόλογος στην πέμπτη έκδοση... VIII Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση... IΧ Πρόλογος στην τρίτη έκδοση... ΧI Πρόλογος στη δεύτερη Πρόλογος... VII Πρόλογος στην πέμπτη έκδοση... VIII Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση... IΧ Πρόλογος στην τρίτη έκδοση... ΧI Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση... ΧΙΙ Πρόλογος στο τεύχος Ια της πρώτης έκδοσης... XΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΣΥΜΒΙΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες...XVII Γενική Βιβλιογραφία...XXI ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Η οικογένεια...1 2. Μορφές οικογένειας...1 3. Λειτουργίες της οικογένειας...2

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Οικογένεια... 3 1.1. Έννοια οικογένειας... 3 1.2. Νόμιμη και φυσική οικογένεια... 5 1.3. Κοινωνική σημασία της οικογένειας...

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÙÍ ÅÉÓÁÃÙÃÇ

ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÙÍ ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÙÍ ÅÉÓÁÃÙÃÇ Σελ. 1. Οικογένεια... 1 1.1. Έννοια οικογένειας... 1 1.2. Νόμιμη και φυσική οικογένεια... 2 1.3. Κοινωνική σημασία της οικογένειας... 3 2. Η «φυσική» οικογένεια ως νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Α εκδόσεως... VII Πρόλογος Β εκδόσεως... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (υπό Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια εκούσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σελ. Α. ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ... 1 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη...

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη Σύνοψη περιεχομένων Συντομογραφίες... XVII Γενική βιβλιογραφία... XXIII Ι. Ελληνικό διοικητικό δικονομικό δίκαιο... XXIII ΙΙ. Αλλοδαπό διοικητικό δικονομικό δίκαιο...xxviii Παραπομπές στην νομοθεσία και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... Συντομογραφίες..

Περιεχόμενα. Πρόλογος... Συντομογραφίες.. Πρόλογος...... Συντομογραφίες.. ΙΧ ΧΙΧ 1. Εισαγωγή Ι. Συναίνεση του ασθενούς και ατομικό δικαίωμα προστασίας της υγείας... 1 ΙΙ. Νομοθετικό πλαίσιο της συναίνεσης του ασθενούς. 6 ΙΙΙ. Η σημασία του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΟΜΑΔΑ Α Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ζήτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης κόλλας και δεν παραλαμβάνεται παρά μόνο το παρόν έντυπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...VII Συντομογραφίες...XVII 1. Εισαγωγή στο αντικείμενο της μελέτης...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η συγκρότηση της σχολάζουσας κληρονομίας ως αυτοτελούς περιουσίας 2. Κτήση της κληρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακό Δίκαιο. Οι οικογενειακές σχέσεις είναι πολλές και διαφορετικές

Οικογενειακό Δίκαιο. Οι οικογενειακές σχέσεις είναι πολλές και διαφορετικές Οικογενειακό Δίκαιο Οικογενειακό Δίκαιο Οικογένεια Οικογενειακές σχέσεις Οι οικογενειακές σχέσεις είναι πολλές και διαφορετικές 1) Οικογενειακές σχέσεις υπό στενή έννοια Δημιουργία, λειτουργία και λύση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο - Υιοθεσία

Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο - Υιοθεσία Το δέκατο τρίτο Κεφάλαιο του Τέταρτου βιβλίου του Αστικού Κώδικα που αναφέρεται στην υιοθεσία (άρθρα 1568 έως 1588) καταργείται στο σύνολό του. Στη θέση των ήδη καταργημένων με το άρθρο 17 του ν.1329/1983

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή-Η έννοια της Ποινικής Δικονομίας... 1 2. Η πρακτική σημασία της διάκρισης μεταξύ ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας... 3 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Οι πηγές της Ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια, σκοπός, ρύθμιση του Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια πτωχεύσεως... 1 1.2. Έννοια Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.3. Αναγκαιότητα και σκοπός του ΠτωχΔ... 2 1.4. Ρύθμιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γειτονικό δίκαιο, έννοια και δικαιολογία... 3 1.1. Έννοια γειτονικού δικαίου, παραδείγματα 1.2. Σύγκρουση κυριοτήτων και συμφερόντων. Δικαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Έννοια δικαίου... 1 2. Κανόνας δικαίου... 3 2.1 Έννοια κανόνα δικαίου... 3 2.2 Εφαρμογή κανόνα δικαίου... 4 2.3 Ερμηνεία κανόνα δικαίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Οι εκτελεστοί τίτλοι από τυπική άποψη Ι. Έννοιες και ορισμοί... 15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 01.09.2015 ΟΜΑΔΑ Α Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ζήτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης κόλλας και δεν παραλαμβάνεται παρά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... Κατάλογος κυριότερων συντομογραφιών...

Πρόλογος... Κατάλογος κυριότερων συντομογραφιών... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... Κατάλογος κυριότερων συντομογραφιών... Σελ. ΧΙ ΧΙΙΙ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 1 I. Γενικά... 1 II. Αρχαία δίκαια... 1 III. Βυζαντινό δίκαιο... 1 IV. Μεταβυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ ΕΦΕΣΗ Α ΑΙΤΗΜΑ. Παραίτηση 206. Όχι μεταβολή της βάσης της αγωγής 209. ΑΝΑΣΤΟΛΗ εφεσιβληθείσας απόφασης 107, 137. ΑΝΕΚΚΛΗΤΕΣ αποφάσεις. Μη προσβαλλόμενες με ένδικα μέσα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος ομ. καθ. Γ.Δ. Καλλιμόπουλου...VII Προλογικό σημείωμα συγγραφέα...ix Συντομογραφίες... XIX 1. Προδιάθεση... 1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2. Έννοια και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...V Συντομογραφίες...XV Βιβλιογραφία (επιλογή)... XIX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...V Συντομογραφίες...XV Βιβλιογραφία (επιλογή)... XIX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...V Συντομογραφίες...XV Βιβλιογραφία (επιλογή)... XIX 1. Προκαταρκτικά στα άρθρα 18-64 του ΕμπΝ Ι. Ένταξη στο ιδιωτικό εταιρικό δίκαιο...1 1. Το αστικό δίκαιο ως βάση ρυθμίσεως...1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Συντομογραφίες... 19 Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΝΝΟΙΑ ΠΗΓΕΣ... 21 Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ... 24 1. Έννοια - ιακρίσεις... 24 2. Περιεχόμενο... 24 3. ιεθνής δικαιοδοσία... 29 4. Ετεροδικία... 30 5. Βαθμοί δικαιοδοσίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 91 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 91 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία... 93 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ V ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προς επίλυση πρόβλημα Η διαχρονική νομοθετική προσπάθεια αντιμετώπισής του... 6 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ V ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προς επίλυση πρόβλημα Η διαχρονική νομοθετική προσπάθεια αντιμετώπισής του... 6 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...... V ΕΙΣΑΓΩΓΗ..... 1 1. Το προς επίλυση πρόβλημα... 1 2. Η διαχρονική νομοθετική προσπάθεια αντιμετώπισής του... 6 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 4346/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική αποστολή... 1 1.1. Έννοια 1 1.2. Κλάδοι 1 1.3. Έννοια Πολιτικής Δικονομίας 2 1.4. Λειτουργική αποστολή... 2 2. Οι κανόνες της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α )

Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Τι προβλέπει ο νόμος για την Δικαστική συμπαράσταση (Μέρος Α ) Με τα άρθρα 1666 έως 1688 του ΑΚ, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 13 του ν. 2447/1996 και ισχύουν από 20.12.1996, εισάγεται ο θεσμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Τμήμα: Νομική Αθηνών Μάθημα: Οικογενειακό Δίκαιο

Θέματα Εξετάσεων Τμήμα: Νομική Αθηνών Μάθημα: Οικογενειακό Δίκαιο Θέματα Εξετάσεων Τμήμα: Νομική Αθηνών Μάθημα: Οικογενειακό Δίκαιο Σεπτέμβριος 2015 θέμα Οι Α και Β τέλεσαν γάμο το 2000. Ο Α ήταν τότε ιδιωτικός υπάλληλος με μεσαίες αποδοχές, ενώ η Β επιχειρηματίας με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες.. Γενική Εισαγωγή. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες.. Γενική Εισαγωγή. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες.. ΙΧ XVII Γενική Εισαγωγή. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η προθεσμία αναψηλαφήσεως Ι. Εισαγωγή.. 5 ΙΙ. Οι υπ αριθμ. 564/2006, 78/2007 και 746/2008 αποφάσεις του Αρείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Άρθρο πρώτο Στη θέση των ήδη καταργηµένων µε το άρθρο 17 του Ν. 1329/1983 άρθρων 1455-1460 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ 2016-2017 10.2.2017 Συστηματική κατάταξη Φόρος Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών Φορολογικό υποκείμενο Αντικείμενο Συντελεστής Φορολογική Βάση Άμεσος Περιουσία

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. ΙΧ ΧΧΙΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γενικές παρατηρήσεις. 1 Ι. Συστηματική προσέγγιση 5 1. Τρία υποσυστήματα ετερόφυλης συμβίωσης. 6 2. Ένταξη στο ενοχικό δίκαιο των συμβάσεων..

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Προλογικό σημείωμα Ε έκδοσης... VII Προλογικό σημείωμα Δ έκδοσης... VII Προλογικό σημείωμα Γ έκδοσης... IX Πρόλογος Β έκδοσης... IX Πρόλογος Α έκδοσης... X Αντί Προλόγου...... ΧI Γενική Βιβλιογραφία...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ. Εξουσία που απονέμεται από το δίκαιο στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δικαιούχος) για την ικανοποίηση έννομων συμφερόντων του.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ. Εξουσία που απονέμεται από το δίκαιο στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δικαιούχος) για την ικανοποίηση έννομων συμφερόντων του. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 3 ο Μάθημα Διάγραμμα Παράδοσης ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 1. Έννοια Δικαιώματος Εξουσία που απονέμεται από το δίκαιο στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δικαιούχος) για την ικανοποίηση έννομων συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις Κατηγορίες προσώπων ανάλογα µε την ικανότητα για δικαιοπραξία Από πλευράς

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού ικαίου» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ Άρθρο 1 Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1350 τροποποιείται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΝΗΣΤΕΙΑ. Άρθρο Έννοια

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΝΗΣΤΕΙΑ. Άρθρο Έννοια ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΝΗΣΤΕΙΑ Άρθρο 1346 Έννοια Η σύμβαση για μελλοντικό γάμο (μνηστεία) δεν γεννά αγωγή για εξαναγκασμό του. Η υπόσχεση ποινής για την περίπτωση που θα ματαιωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Εξυγίανση και διάσωση επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Πτωχευτικού Δικαίου... 1.1. Γενικά... 1.2. Οι ρυθμίσεις του ΠτωχΚ... 1.3. Η Αιτιολογική Έκθεση... 2. Σύντομη επισκόπηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 97 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 97 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία... 99 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου.

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου. Ν. 216/90 2030 Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων... 1-6 Κεφάλαιο δεύτερο: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο Κομοτηνή 10,11 & 12 Μαρτίου 2010 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MEΡOΣ A Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MEΡOΣ A Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MEΡOΣ A Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας Περ. αριθ. Σελ. Κεφ. Ι. Γενική εισαγωγή 1. Η ιδιοκτησία ως αντικείμενο προσβολής... 1-4 1 2. Xαρακτηριστικά των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας... 5-7

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο Διαζύγιο 1438-1441 KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο [Με το άρθρο 16 του Ν 1329/1983 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Εβδόμου Κεφαλαίου του Τετάρτου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα, που αναφέρονται στο διαζύγιο (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Αστικού Δικαίου - 4 ο Μάθημα

Στοιχεία Αστικού Δικαίου - 4 ο Μάθημα 1. Δικαιοπραξία Στοιχεία Αστικού Δικαίου - 4 ο Μάθημα Έννοια Δικαιοπραξίας Δικαιοπραξία είναι η δήλωση βούλησης ενός ή περισσότερων προσώπων που κατευθύνεται στην παραγωγή κάποιου έννομου αποτελέσματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 107 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 108 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία...

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Άρθρα του ν.4072/2012 για Προσωπικές Εταιρίες: Α) Τα άρθρα 249-270 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ο.Ε Β) Τα άρθρα 271-282 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ε.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία 25 Σειρά ανάπτυξης 31 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Εισαγωγικά 33 2. Κληρονόμοι 36 3. Τάξεις 38 4. Ρίζες 41 5. Γραμμές - συνεισφορά 44 6. Προσαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...XI ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...XI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...XI ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η αναπόδραστη ατέλεια της δικαιοπρακτικής ρύθμισης...3 I. Η δικαιοπρακτική ελευθερία και το κανονιστικό περιεχόμενο της δικαιοπραξίας...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 37 2. Σχέση με επιείκεια... 40 3. Σχέση με ηθική... 42 ΠΗΓΕΣ - ΙΣΧΥΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες. 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες. 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Συντομογραφίες. ΙΧ ΧΙΧ 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής πίστης 1 ΙΙ. Το πρότυπο πληροφόρησης ( Informationsmodell ) στο σημερινό πεδίο των συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Στην άμεση αντιπροσώπευση: α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του. β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του γ) Η δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικό Συνέδριο Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική ΙΙ

Διεπιστημονικό Συνέδριο Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική ΙΙ Διεπιστημονικό Συνέδριο Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική ΙΙ Εναλλακτικές μορφές οικογενειακής αποκατάστασης παιδιών (υιοθεσία- αναδοχή) από ομόφυλα ζευγάρια ή ομοφυλόφιλα άτομα Κωνσταντίνα Σ. Ροΐδη Δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7 Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Οι κανόνες δικαίου γενικά... 15 1.1 Έννοια και Στοιχεία του Δικαίου...15 1.2 Θετικό και Φυσικό Δίκαιο (Δικαιοσύνη)...17 1.3 Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο...17 1.4 Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. Α. υστηματική ερμηνεία Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. Α. υστηματική ερμηνεία Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. υστηματική ερμηνεία Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Τπερχρέωση και εξυγίανση..3 1.1. Σο κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο.. 3 1.2. Σο πρόβλημα.6 1.3. Η εξυγίανση..8 2. Επισκόπηση των ρυθμίσεων, αρχές.10 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα... Αντί προλόγου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια του δικαιώματος της απεργίας... 1 Εννοιολογικά γνωρίσματα... 2 α. Αποχή από την εργασία... 2 β. Συλλογική αποχή... 2 γ. Αγωνιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ: Οικογενειακά δικαστήρια Είναι αρµόδια για την προδικασία και την εκδίκαση: α) ιαδικασιών εκουσίας δικαιοδοσίας που αφορούν τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝΜΕΤΡΩΝ...... 3 Α. ΓΝΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ...... 3 Β. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΙΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΔΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΗΚΗ 10. Έννοια και χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαθήκης... 1 Ι. Έννοια της διαθήκης... 1 ΙΙ.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΔΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΗΚΗ 10. Έννοια και χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαθήκης... 1 Ι. Έννοια της διαθήκης... 1 ΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΔΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΗΚΗ 10. Έννοια και χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαθήκης... 1 Ι. Έννοια της διαθήκης... 1 ΙΙ. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαθήκης... 3 Δικαιοπραξία μονομερής... 3 2. Μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Απόστολο Τσουκαλά, Πρωτοδίκη, τον οποίον όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η δημοσιότητα των εμπράγματων σχέσεων... 3 1.1. Γενικά, δικαιολογία... 3 1.2. Τυπική και ουσιαστική δημοσιότητα...

Διαβάστε περισσότερα

EYPETHPIO KEΦAΛAIΩN MEPOΣ ΠPΩTO ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ KEΦAΛAIO 1

EYPETHPIO KEΦAΛAIΩN MEPOΣ ΠPΩTO ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ KEΦAΛAIO 1 EYPETHPIO KEΦAΛAIΩN MEPOΣ ΠPΩTO ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ KEΦAΛAIO 1 ΓENIKH EIΣAΓΩΓH I. Έννοια και περιεχόμενο της εκούσιας δικαιοδοσίας... 18 II. H διεθνής δικαιοδοσία... 20 III. H εκούσια και η αμφισβητούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθµίσεις του Κ. 1. Έννοια και είδη αγωγών...27 Α. Πότε ασκείται αγωγή...27 Β. Η καταργηθείσα 5 του άρθ. 71 Κ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθµίσεις του Κ. 1. Έννοια και είδη αγωγών...27 Α. Πότε ασκείται αγωγή...27 Β. Η καταργηθείσα 5 του άρθ. 71 Κ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Συντοµογραφίες...9 ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθµίσεις του Κ 1. Έννοια και είδη αγωγών...27 Α. Πότε ασκείται αγωγή...27 Β. Η καταργηθείσα 5 του άρθ. 71 Κ...27 2. Απαγόρευση φορολογικής αγωγής...29

Διαβάστε περισσότερα