ιακήρυξη : ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 2 από 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη : 403305 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 2 από 7"

Transcript

1 ιακήρυξη : Αντικείµενο :"Εκποίηση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)" ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 2 από 7 1

2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 Τεύχη και Έγγραφα της ιακήρυξης Άρθρο 2 Προϋπολογισµός - Σύστηµα Προσφοράς - Προσφερόµενες Τιµές Άρθρο 3 Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Άρθρο 4 Εγγύηση Συµµετοχής στο ιαγωνισµό Άρθρο 5 Υποβαλλόµενα στοιχεία Άρθρο 6 Περιεχόµενο Προσφοράς Άρθρο 7 Παραλαβή, Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών Άρθρο 8 Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών Άρθρο 9 Ενστάσεις ιαγωνιζοµένων Άρθρο 10 Κατακύρωση - Ματαίωση ιαδικασίας. - Αναγγελία ανάθεσης Άρθρο 11 Κατάρτιση και υπογραφή Σύµβασης Άρθρο 12 Επιφυλάξεις και δικαιώµατα Α ΜΗΕ ΑΕ Άρθρο 13 Κατανοµή ποσοτήτων 2

3 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Τεύχη και έγγραφα της ιακήρυξης Η παρούσα ιακήρυξη, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών και εγγράφων: 1. Πρόσκληση σε διαγωνισµό µε Ανοικτή ιαδικασία 2. Όροι και Οδηγίες διαγωνισµού µε Ανοικτή ιαδικασία 3. Παράρτηµα A- Θέσεις Αποθήκευσης 4. Τεχνικές Προδιαγραφές 5. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 6. Σχέδιο Σύµβασης 7. Τεύχος «Υποδείγµατα», που περιλαµβάνει: - Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στη ιαδικασία (Υποδείγµατα No 1/A και No 1/Β) - ήλωση αποδοχής των Όρων ιαγωνισµού & Σύµβασης (Υπόδειγµα No 2) - ήλωση αποδοχής της προθεσµίας ισχύος προσφοράς (Υπόδειγµα No 3) - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (Υπόδειγµα No 4) Η σειρά µε την οποία αναφέρονται τα παραπάνω Τεύχη καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές στο κείµενο ή στην ερµηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. Άρθρο 2 Προϋπολογισµός - Ποσότητες Προσφερόµενες τιµές 2.1 Ο προϋπολογισµός της Εκποίησης εκτιµάται σε , Η προς εκποίηση ποσότητα Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, όπως εµφανίζεται στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, αναφέρεται στην προϋπολογιστική/ προσεγγιστική ποσότητα kgr της Α ΜΗΕ Α.Ε. και µπορεί να αυξηθεί µέχρι 30% ή να µειωθεί µέχρι 30% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, χωρίς να έχει ο Αγοραστής το δικαίωµα να µειώσει τις τιµές προσφοράς ή να ζητήσει άλλες παροχές. 3

4 2.3 Οι ιαγωνιζόµενοι προσφέρουν τιµές συµπληρώνοντας το χορηγούµενο µε τη ιακήρυξη «Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς», µε την προσφερόµενη από αυτούς µοναδική τιµή για την παραλαβή των ΑΛΕ από δεξαµενές/ βαρέλια / Μετασχηµατιστή. 2.4 Το «Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς» αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του Προσφέροντος και όλες οι τιµές που προσφέρονται µε αυτό πρέπει να συµπληρωθούν ολογράφως και αριθµητικώς. Αν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ της ολόγραφης και αριθµητικής τιµής, υπερισχύει η ολόγραφη. 2.5 Οι τιµές που προσφέρει καθένας ιαγωνιζόµενος µε την «Οικονοµική Προσφορά»: Περιλαµβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και λοιπές επιβαρύνσεις του Προσφέροντος, όπως αυτές περιγράφονται στo άρθρο 2 των Γενικών Όρων της Σύµβασης Θα είναι σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης και δεν θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε αναπροσαρµογή. 2.6 Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιµές που έχουν ήδη συµπληρωθεί στο τεύχος «Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς». Τυχόν διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες, που θα αναγράφονται ευκρινώς στο περιθώριο των σελίδων της προσφοράς, ισχύουν, εφόσον θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα. Στις προσφορές δεν πρέπει να υπάρχουν ξυσίµατα της γραφής, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφα, µεσόστοιχα, παρεµβολές στο κείµενο, κενά και συγκοπές που δεν έχουν κανονικά επικυρωθεί. Άρθρο 3 Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 3.1 Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να δηλώσουν ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα στην προσφορά τους ότι αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες. Το διάστηµα ισχύος της προσφοράς αρχίζει την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και είναι δυνατόν να παραταθεί µε συµφωνία και των δύο µερών (διαγωνιζόµενου και A ΜΗΕ). Άρθρο 4 Εγγύηση Συµµετοχής στο ιαγωνισµό 4.1 Ο διαγωνιζόµενος µαζί µε την προσφορά του πρέπει να υποβάλλει Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο ιαγωνισµό ισχύος δώδεκα (12) µηνών που το κείµενό της θα είναι σύµφωνο µε το συνηµµένο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Νο 1/Α και σε περίπτωση Σύµπραξης µε το ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Νο 1/Β. Το ποσό της Εγγυητικής Συµµετοχής ορίζεται στα Η εν λόγω εγγυητική επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει υπέρ της Α ΜΗΕ ΑΕ, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης, θα επιστρέφεται στον εκδότη της, αν : α. Η προσφορά κριθεί οριστικά, τυπικά ή τεχνικά, µη αποδεκτή. β. Ο διαγωνισµός δεν κατακυρωθεί στο διαγωνιζόµενο ή ακυρωθεί ή µαταιωθεί. γ. Μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, ο διαγωνιζόµενος δεν παρατείνει την ισχύ της. 4.3 Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στο διαγωνιζόµενο η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή θα επιστρέφεται στον εκδότη της, αφού υπογραφεί η σύµβαση που θα συναφθεί µε το διαγωνιζόµενο και µετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 4.4 Σε περίπτωση αµφισβήτησης καθ οιοδήποτε τρόπο από το διαγωνιζόµενο της ισχύος της προσφοράς του ή γνωστοποίησης προϋποθέσεων για διατήρησή της σε ισχύ ή αποχώρησης του διαγωνιζόµενου νωρίτερα από τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, όπως αυτή καθορίζεται στη ιακήρυξη ή όπως έχει παραταθεί από το διαγωνιζόµενο, καθώς και σε περίπτωση άρνησης υπογραφής της Σύµβασης από το µειοδότη, η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή καταπίπτει στο σύνολό της υπέρ της Α ΜΗΕ Α.Ε. 4

5 Άρθρο 5 Υποβαλλόµενα στοιχεία 5.1 Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στη ιαδικασία θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. 5.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση. 5.3 Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των Προσφερόντων επί των όρων που περιλαµβάνονται στα Τεύχη της ιακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές οι οποίες θα περιλαµβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από τη ιαδικασία. Άρθρο 6 Περιεχόµενο Προσφοράς 6.1 Απαιτήσεις για το περιεχόµενο της προσφοράς Γενικές απαιτήσεις Κάθε Προσφέρων οφείλει να υποβάλει την προσφορά του µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, που ονοµάζεται "ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", στο έξω µέρος του οποίου θα αναγράφεται το αντικείµενο του ιαγωνισµού και στο πάνω µέρος αριστερά η επωνυµία του Προσφέροντος, η επαγγελµατική του διεύθυνση και το όνοµα και τηλέφωνο του Αντικλήτου του. Η προσφορά του Προσφέροντος θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, σχέδια κλπ., από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτηµένα σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει το ΦΑΚΕΛΟ Α (νοµιµοποιητικά και τεχνικά έγγραφα καθώς και δηλώσεις) και το ΦΑΚΕΛΟ Β (Οικονοµική Προσφορά) οι οποίοι θα είναι σφραγισµένοι. Κάθε Φάκελος (Α και Β ) περιέχει το πρωτότυπο, καθώς και 2 αντίγραφα της προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση, υπερισχύει το πρωτότυπο. Μέσα σε κάθε Φάκελο θα πρέπει να περιέχεται Πίνακας περιεχοµένων στον οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαµβάνονται, µε την αρίθµηση βάσει του παρόντος Άρθρου και µε τον αριθµό των σελίδων κάθε εγγράφου. Επισηµαίνεται ότι ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους 6.2, 6.3 του παρόντος άρθρου τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν οι Προσφέροντες. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β (Οικονοµική Προσφορά) θα πρέπει να περιέχει όλα, και µόνο αυτά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 6.4 του Άρθρου αυτού αλλιώς η προσφορά θα απορριφθεί Ειδικές απαιτήσεις εν επιτρέπονται Αποκλίσεις από τους Εµπορικούς Όρους και τις απαιτήσεις της ιακήρυξης. Οι Προσφορές θα πρέπει να συµµορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της ιακήρυξης. Για το σκοπό αυτό κάθε Προσφέρων πρέπει να συµπεριλάβει στην προσφορά του την ήλωση Αποδοχής Όρων ιαγωνισµού και Σύµβασης (βλέπε σχετικό ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Νο 2) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της ιακήρυξης και της Σύµβασης. 6.2 Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει : Την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε το αντίστοιχο συνηµµένο υπόδειγµα της Επιχείρησης (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Νο 1/Α και σε περίπτωση Σύµπραξης ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Νο 1/Β) Έγγραφα νοµιµοποίησης του ιαγωνιζοµένου ως εξής : Όταν ο ιαγωνιζόµενος είναι Α.Ε., Πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου µε το οποίο παρέχεται η έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί η περιγραφόµενη στην παρούσα εκποίηση ΑΛΕ, στην οποία (έγκριση) θα καθορίζεται και το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά εκ µέρους του διαγωνιζόµενου. 5

6 Όταν ο ιαγωνιζόµενος είναι Ε.Π.Ε. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων µε την οποία παρέχεται η έγκριση συµµετοχής στον διαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί η περιγραφόµενη στην παρούσα εκποίηση ΑΛΕ στην οποία (έγκριση) θα καθορίζεται και το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά εκ µέρους του διαγωνιζόµενου Όταν ο ιαγωνιζόµενος είναι Προσωπική Επιχείρηση (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) Έγκριση των διαχειριστών που καθορίζουν το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά εκ µέρους του διαγωνιζόµενου Όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως την προσφορά, θα υποβληθεί εξουσιοδότηση µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής για την εκπροσώπηση Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις υποβάλουν Απόφαση του αρµόδιου οργάνου για συµµετοχή στο συγκεκριµένο διαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί η περιγραφόµενη στην παρούσα εκποίηση ΑΛΕ, στην οποία (Απόφαση) θα καθορίζεται και το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά εκ µέρους του διαγωνιζόµενου Συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη τη ήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων διαγωνισµού και σύµβασης (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Νο 2) Συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη ήλωση αποδοχής της καθοριζόµενης προθεσµίας ισχύος των προσφορών (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Νο 3), η οποία δεν πρέπει να είναι µικρότερη από εκατόν είκοσι (120) ηµέρες Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 του εκπροσώπου του Οικονοµικού Φορέα ότι ο εν λόγω Προσφέρων δεν είναι Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η δήλωση θα αφορά για τις Α.Ε. όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, για τις Ε.Π.Ε. τον ή τους ιαχειριστές, για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. τα οµόρρυθµα µέλη και για τα φυσικά πρόσωπα το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ήλωση του διαγωνιζόµενου, ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεµεί αίτηση για την κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, καθώς και ότι δεσµεύεται να προσκοµίσει αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά αρµοδίων αρχών στη περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τη Α ΜΗΕ Α.Ε. µέσα σε προθεσµία 15 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που τυχόν θα ζητηθούν Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρµόδιες Αρχές της χώρας ότι ο προσφέρων είναι ενήµερος, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ως προς τις Φορολογικές του υποχρεώσεις ή ότι άλλο απαιτείται και προβλέπεται (ασφαλιστική ενηµερότητα) από την ισχύουσα Νοµοθεσία της χώρας Σε περίπτωση υποβολής προσφορών από σύµπραξη µεταξύ επιχειρήσεων κάθε µια επιχείρηση υποβάλει: Χωριστά τα παραπάνω στοιχεία των παραγράφων έως ήλωση των επιχειρήσεων που µετέχουν στη σύµπραξη µε την οποία θα δηλώνεται ότι οι υπόψη επιχειρήσεις θα συστήσουν κοινοπραξία για να αναλάβουν την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας µαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Α ΜΗΕ ΑΕ σχετικά µε τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και εκτέλεση της σύµβασης ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο Το σχετικό κοινοπρακτικό στο οποίο θα φαίνονται και τα ποσοστά συµµετοχής κάθε µέλους ή επικυρωµένο αντίγραφο σχετικού προσυµφώνου. Το κοινοπρακτικό θα πρέπει να κατατεθεί πριν την υπογραφή της Σύµβασης Επικυρωµένο αντίγραφο Άδειας Συλλογής και Μεταφοράς ΑΛΕ πανελλαδικής ή αντίστοιχης µε την προσφορά εµβέλειας σε ισχύ, µε τις κατάλληλες κατηγορίες αποβλήτων κατά ΕΚΑ, σε εφαρµογή των σχετικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας. 6

7 υνητικά αντί των προαναφερόµενων δικαιολογητικών (Άδειες συλλογής-µεταφοράς) οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν Υπεύθυνη ήλωση στην οποία να δηλώνουν ρητά τα εξής: - ότι διαθέτουν τα παραπάνω απαιτούµενα δικαιολογητικά τα οποία δεσµεύονται να προσκοµίσουν σε οποιαδήποτε φάση του ιαγωνισµού µετά από αίτηµα της Εταιρείας εντός χρονικού διαστήµατος επτά (7) ηµερών και - αποδέχονται ρητά πως η µη υποβολή των απαιτουµένων από τη ιακήρυξη δικαιολογητικών εντός της παραπάνω προθεσµίας, συνιστά παράβαση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο διαγωνιζόµενος µε τη συµµετοχή του στον εν λόγω διαγωνισµό που επιφέρει την απόρριψη της εν λόγω προσφοράς και παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωµα να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής του στο ιαγωνισµό. Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί από το ιαγωνισµό, εάν έχει υποβάλλει Υπεύθυνη ήλωση και δεν του έχει ζητηθεί σε προηγούµενη φάση του ιαγωνισµού, υποχρεούται να καταθέσει τις σχετικές άδειες, εντός επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Σε περίπτωση µη υποβολής τους, η προσφορά του θα απορρίπτεται και θα καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής. Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται να ανανεώσουν έγκαιρα τις παραπάνω άδειες σε περίπτωση που αυτές λήγουν νωρίτερα από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης και να προσκοµίσουν τις ισχύουσες κατά την υπογραφή της Σύµβασης. Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανανέωση των παραπάνω αδειών σε περίπτωση που αυτές λήγουν κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της Σύµβασης Βεβαίωση συµµετοχής ή επικυρωµένο αντίγραφο συνεργασίας µε εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης ΑΛΕ ήλωση στοιχείων τελικού αποδέκτη Βεβαίωση ασφάλισης και κάλυψης για ζηµίες προς τρίτους και προς το περιβάλλον που ενδεχοµένως να προκληθούν από τις δραστηριότητες διαχείρισης ή αντίγραφο εγγύησης κατά το εδάφιο α της παρ. Β.2.3 του Άρθρου 7 της ΚΥΑ 13588/ ήλωση ότι έλαβαν γνώση της ποιότητας των ΑΛΕ, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών και ότι δύναται να µεταφέρουν ασφαλώς και νοµίµως ΑΛΕ. 6.4 Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα περιέχει : Την Οικονοµική Προσφορά συµπληρωµένη σύµφωνα µε το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς που χορηγείται µαζί µε τη ιακήρυξη Οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό στοιχείο σχετικό µε το τίµηµα της προσφοράς Άρθρο 7 Παραλαβή, Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 7.1 Η παραλαβή των Προσφορών θα γίνει στη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, ώρα και τόπο από την Επιτροπή Αποσφράγισης που θα συστήσει η Α ΜΗΕ ΑΕ. Προσφορές που θα αποστέλλονται ταχυδροµικά ή µέσω εταιριών διακίνησης εντύπων λαµβάνονται υπόψη εφόσον παραδοθούν µέχρι την πιο πάνω ηµέρα και ώρα στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που ορίζεται στο Άρθρο 1 του Τεύχους «Πρόσκληση σε ιαγωνισµό µε Ανοικτή ιαδικασία» της ιακήρυξης. 7.2 Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται σε δύο στάδια Α & Β παρουσία εκπροσώπων των Προσφερόντων, οι οποίοι παρευρίσκονται εφόσον το επιθυµούν. Η Επιτροπή Αποσφράγισης κατά το στάδιο Α παραλαµβάνει τις Προσφορές των Προσφερόντων και καταγράφει την επωνυµία τους στο Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης. Με την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής Προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής παραλαµβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις Προσφορές που τυχόν έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό Αποσφράγισης τα ονόµατα των αντίστοιχων Προσφερόντων, οπότε και κηρύσσει περαιωµένη τη διαδικασία παραλαβής των Προσφορών. 7

8 7.3 Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ µε τη σειρά µε την οποία έχουν καταγραφεί οι Προσφέροντες και ελέγχει την ύπαρξη των ΦΑΚΕΛΩΝ Α, και Β. Εάν η ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν περιλαµβάνει δύο φακέλους σφραγισµένους, τότε η Προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη. 7.4 Μετά αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α, µονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται και στον Πίνακα περιεχοµένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο Προσφέρων. Η Επιτροπή ελέγχει τα τυπικά και νοµιµοποιητικά στοιχεία που περιέχονται σ αυτόν καθώς και τη συµµόρφωση των προσφορών προς τις απαιτήσεις της ιακήρυξης που αναγράφονται στο παραπάνω Άρθρο 6. Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόµενα στη ιακήρυξη, αποφασίζει, για τις Προσφορές που θα πρέπει να απορριφθούν, λόγω µη ικανοποίησης των απαιτήσεων της ιακήρυξης ως προς την πληρότητα του Φακέλου Α και την επάρκεια των τυπικών και νοµιµοποιητικών στοιχείων. Η Τυπική απόρριψη ή µη ανακοινώνεται στους ιαγωνιζόµενους κατά την διάρκεια της αποσφράγισης. 7.5 Στη συνέχεια, οι τυπικά αποδεκτές προσφορές διαβιβάζονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης του ιαγωνισµού, προκειµένου να κριθούν ως, προς το τεχνικό µέρος. Οι λόγοι τεχνικής απόρριψης ανακοινώνονται εγγράφως στους απορριφθέντες, παρέχοντας σε αυτούς δικαίωµα ένστασης εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. 7.6 Σε κάθε Προσφέροντα που αποκλείστηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα επιστρέφονται, σφραγισµένοι όπως υποβλήθηκαν, ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β, καθώς και οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής στη ιαδικασία. Η επιστροφή αυτή πραγµατοποιείται µετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσµιών για την άσκηση ένστασης. Επίσης µπορεί τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν από τη λήξη των προθεσµιών αυτών, εφόσον ο Προσφέρων δηλώσει εγγράφως στον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι παραιτείται από το δικαίωµα υποβολής ένστασης. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β και οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής στη ιαδικασία θα επιστραφούν στον Προσφέροντα µετά την έκδοση τυχόν οριστικής απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης. Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, πλην των Εγγυητικών Επιστολών Συµµετοχής στη ιαδικασία, θα κρατηθούν από την Α ΜΗΕ ΑΕ κατά την κρίση της. 7.7 Με την οριστικοποίηση του καταλόγου των τυπικά αποδεκτών Προσφορών, ύστερα και από την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων, η Επιτροπή σε δηµόσια συνεδρίαση (στάδιο Β ) αποσφραγίζει τον ΦΑΚΕΛΟ Β εκείνων που έγιναν αποδεκτοί, µονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται στον Πίνακα Περιεχοµένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο Προσφέρων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει καταρχήν αν οι Προσφέροντες υπέβαλαν µε το ΦΑΚΕΛΟ Β όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύµφωνα µε την παράγραφο 6.4 του Άρθρου 6 του παρόντος Τεύχους και ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόµενους τα κύρια, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οικονοµικά στοιχεία των Προσφορών. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο Προσφοράς του ζητηθεί από τους εκπρόσωπους των Προσφερόντων, µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του Προσφέροντος. Οικονοµικής αξιολογήσεως τυγχάνουν µόνο οι προσφορές εκείνες που µετά την αποσφράγισή τους κρίθηκαν ως τυπικά αποδεκτές. Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει αν οι Προσφορές περιέχουν αποκλίσεις από τους Εµπορικούς και Οικονοµικούς Όρους των Τευχών της ιακήρυξης, για όσα στοιχεία περιλαµβάνονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β της Προσφοράς. Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων τέτοιας φύσεως η Προσφορά θα απορριφθεί οριστικά, η δε Επιτροπή θα ανακοινώσει εγγράφως στον υπόψη Προσφέροντα την οριστική απόρριψη της Προσφοράς του. 8

9 Άρθρο 8 Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του πλειοδότη είναι αποκλειστικά το υψηλότερο τίµηµα για την εκποίηση του συνόλου των ζητούµενων µε τη ιακήρυξη ενδεικτικών ποσοτήτων Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ). Άρθρο 9 Ενστάσεις Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση εντός ανατρεπτικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της απόρριψης των προσφορών τους. Οι ενστάσεις αυτές θα εκδικάζονται από το αρµόδιο Υπηρεσιακό Όργανο της Εταιρείας. Αιτιάσεις οποιασδήποτε άλλης µορφής, σε οποιαδήποτε φάση του ιαγωνισµού, δεν αναστέλλει τη διαδικασία του αλλά τίθεται υπόψη µόνο στο υπηρεσιακό όργανο που θα κατακυρώσει το ιαγωνισµό. Άρθρο 10 Κατακύρωση Ματαίωση ιαδικασίας. Αναγγελία Ανάθεσης 10.1 Η ιαδικασία ολοκληρώνεται µε την έγκριση του αποτελέσµατός της από τα εξουσιοδοτηµένα όργανα της Εταιρείας. Η εγκριτική απόφαση περιλαµβάνει και τυχόν βελτιώσεις της Προσφοράς που γίνονται δεκτές από τον πλειοδότη Η κατακύρωση ανάθεσης της εκποίησης γνωστοποιείται στον Ανάδοχο µε επιστολή µε την οποία καλείται, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, να προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πιστοποιητικά που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για την υπογραφή Σύµβασης Σε περίπτωση σύµπραξης Επιχειρήσεων, η κατακύρωση θα γίνει στο όνοµα όλων των µελών της σύµπραξης και θα τεθεί διάταξη στο Συµφωνητικό σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της σύµπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Α ΜΗΕ ΑΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από την Α ΜΗΕ ΑΕ η ουσιαστική συµµετοχή στη σύµπραξη όλων των µελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης Σε περίπτωση Οµίλου Επιχειρήσεων η Προσφορά του Αναδόχου πρέπει να είναι διαµορφωµένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιµολόγηση από τα µέλη του Οµίλου σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία και πρακτική. Στην αντίθετη περίπτωση όπου η Προσφορά του Αναδόχου δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της Σύµβασης να περιβληθεί νοµικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιµολόγηση και τότε για την υπογραφή της Σύµβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωµένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση Η Α ΜΗΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τη ιαδικασία επιλογής Αναδόχου στο σύνολο ή σε µέρος αυτής, εφόσον κρίνει ότι: α. Η ιαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεποµένων κανόνων, µε συνέπεια τον επηρεασµό του αποτελέσµατος β. Το αποτέλεσµα της ιαδικασίας είναι µη ικανοποιητικό για την Εταιρεία γ. Ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής δ. Μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Εταιρείας. 9

10 Άρθρο 11 Κατάρτιση και υπογραφή Σύµβασης Η Σύµβαση Εκποίησης καταρτίζεται µε βάση τους όρους της ιακήρυξης, του συνηµµένου σε αυτή σχεδίου Σύµβασης και την προσφορά του Πλειοδότη, όπως αυτά τελικά διαµορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από το αρµόδιο όργανο της Εταιρείας. Μετά την κατάρτιση της Σύµβασης ο Πλειοδότης καλείται για την υπογραφή της Σύµβασης εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την αποστολή της απόφασης ανάθεσης. Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσµίας, η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής του στη ιαδικασία, και ακολούθως να προχωρήσει σε συζητήσεις µε τους λοιπούς Προσφέροντες κατά σειρά πλειοδοσίας για ανάδειξη Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προσφορές τους. Άρθρο 12 Επιφυλάξεις και ικαιώµατα Α ΜΗΕ ΑΕ 12.1 Η συµµετοχή στην Ανοικτή ιαδικασία (υποβολή Προσφοράς) ισοδυναµεί µε δήλωση του Προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της σχετικής ιαδικασίας καθώς και όλων των στοιχείων και Τευχών της ιακήρυξης Η Α ΜΗΕ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να µεταθέσει την ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της ιακήρυξης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαµβάνονται σε σχετικά Συµπληρώµατα της ιακήρυξης, η έκδοση των οποίων θα δηµοσιεύεται όπως και η Προκήρυξη της Ανοικτής ιαδικασίας Η Α ΜΗΕ ΑΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καµία περίπτωση, να αποζηµιώσει τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζηµιά που θα έχουν υποστεί για την προετοιµασία και υποβολή των Προσφορών τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή µαταιωθεί η ιαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που συµµετέχουν στη ιαδικασία και υποβάλλουν Προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα κατά της Α ΜΗΕ ΑΕ από τη ιακήρυξη αυτή και την εν γένει συµµετοχή τους στην Ανοικτή ιαδικασία Η Προσφορά των Προσφερόντων, η οποία υποβάλλεται µε βάση τους όρους της ιακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς την Α ΜΗΕ ΑΕ και όχι ως αποδοχή πρότασής της Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωµα σε Προσφέροντα να την επικαλεστεί προκειµένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του Οι όροι και οι περιορισµοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι προς όφελος της Α ΜΗΕ Α.Ε., η οποία δικαιούται πριν από την υποβολή των προσφορών να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δηµιουργεί κανένα δικαίωµα στους Προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους. 10

11 ιακήρυξη : Αντικείµενο :"Εκποίηση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Α.Λ,Ε ΤΕΥΧΟΣ 3 από 7 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜ. 14ο ΧΛΜ KGS ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ (ΑΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ) Γ.Πανιτσίδης ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ- FAX ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΚΥΤ ΚΑΡ ΙΑΣ ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ 17ο χλµ ΕΟ 16380KGS ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ Κ.Κουβάτης (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜ. Σ.ΚΥΡΙΑΚΙ Η KGS ΒΑΡΕΛΙΑ OXI OXI OXI Εµµ. Καρτσιώτης ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜ. K.ΚΕΡΑΣΟΒΟ 40000KGS ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ Αθ. Τασιούλης ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΡΑΙΝΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ51290KGS ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΝ ΡΑΣ 30ο ΧΛΜ. ΠΑΛ KGS ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΌΧΙ ΝΑΙ Σ. Ιωάννου ΝΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ 300 ΒΑΡΕΛΙΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ ΝΕΜ/ ΤΠΕ Υ/Σ-ΚΥΤ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ KGS ΧΑΛΚΙ Α Εντός σώµατος Μ/Σ Ισχύος στον Υ/Σ Χαλκίδα ΙΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ Ν. Βερλέκης

13 13

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΠΜ-41205 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισµός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & Κ/Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 2 Ο Ρ Ο Ι Κ Α Ι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Π Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MERCHANDISING ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Η ΔΕΗ προκηρύσσει τον Ανοιχτό Διαγωνισμό 12030/13.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.496/ΛΚΔΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.496/ΛΚΔΜ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.496/ΛΚΔΜ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑ- ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠN/Περιοχή Ηρακλείου Ελ. Βενιζέλου 14 Τσαλικάκι 714 14 Γάζι ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4000853/2-12-2014 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/3003027 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1/12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/3003027 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/12 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/3003027 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

1/12 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/3001760 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1/12 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/3001760 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/12 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΝΑΣ (1)ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GPS GNSS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ RTK, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ GNSS ΚΕΡΑΙΑ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΥΠΟ 2/ 30.10.2000 Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη Αρ./Ημερ.: 10/09/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή ΚΩ Πληροφορίες : Ν Μαυρομμάτης ΚΩ Τηλέφωνο:2242023111 Fax : 2242020216 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΠΝ/Π. ΚΩ/7-2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (Α ΜΗΕ ΑΕ) ΕΝΤΥΠΟ 2/ 30.10.2000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104-43 ΑΘΗΝΑ FAX : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο: 611108 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο: 611108 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο: 611108 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07.04.2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55-ΑΘΗΝΑ 104 32 ΣΕΛΙ Α Νο 1 ΑΠΟ 26 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 27100- ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19-06-2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 27100- ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19-06-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ :5001954/19-06-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 27100- ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19-06-2015 Πληροφορίες : Μ. Βαλιανάτος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Νέα Ιωνία 19/3/13 Ν.Π... Αρ. Πρωτ. 09 Αγίου Γεωργίου 40 Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής Τηλ.: 213 2000 406 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Θεσσαλονίκη 22 /8/2014 Αρ. Πρωτ.: 28629

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Θεσσαλονίκη 22 /8/2014 Αρ. Πρωτ.: 28629 Θεσσαλονίκη 22 /8/2014 Αρ. Πρωτ.: 28629 Γραφείο: Διοικητικό-Οικονομικό Πληροφ.: Φωτεινή Αθανασίου Τηλέφ.: 2319991122 E-mail: athanasiou@elog.gr Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συµπληρωµατικών εγγράφων (συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού συστήµατος αγορών):

ιεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συµπληρωµατικών εγγράφων (συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού συστήµατος αγορών): ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (352) 29 29 42 670 Ηλ. ταχ.: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Πληροφορίες & ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΔΠΛΡ 01030/29-9-2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΔΠΛΡ 01030/29-9-2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ης Σεπτεμβρίου 107 ΑΘΗΝΑ 104 34 FAX: 210-8812489 Πληροφορίες: Δ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Τηλ.: 210-8206507 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΔΠΛΡ 01030/29-9-2010 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ. Θ : 10467-541.10 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310/593-360

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα