Brown Ale: κοϑρα καφϋ, γλυκιϊ ςτη γεϑςη, χαμηλό ςε αλκοϐλ 3-3.5%.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Brown Ale: κοϑρα καφϋ, γλυκιϊ ςτη γεϑςη, χαμηλό ςε αλκοϐλ 3-3.5%."

Transcript

1 Μπύρες ΣΟ ΓΛΩΑΡΙ ΣΗ ΜΠΤΡΑ Pilsen: Σο πιο γνωςτϐ ςτυλ μπϑρασ ςε ϐλο τον κϐςμο προϋρχεται απϐ την πϐλη Pilsen τησ Βοημύασ, την εποχό του Βαςιλεύου, του Wenceslas, του Μεςαύωνα, απϐ ϐπου ξεκύνηςε η Σςεχοςλοβακύα. Ο διεθνόσ ϐροσ Pilsener ξεκύνηςε το Φρυςαφιϊ αργόσ ζϑμωςησ με μεγϊλη διαφϊνεια μπϑρα, 4-5% αλκοϐλ. Ale: Αγγλικϐσ ϐροσ για τη μπϑρα με το καλϑτερο και περιςςϐτερο βρϊςιμο τησ μαγιϊσ ϐπου προςτύθεται ελϊχιςτοσ πολϑ διακριτικϊ, χυμϐσ φροϑτων. Οι μπϑρεσ Ale παρϊγονται ςε πολλϊ χρώματα-αποχρώςεισ, αρώματα και δϑναμη. Bilter: Αγγλικϐσ ϐροσ για μπϑρα με μεγϊλη περιεκτικϐτητα ςε λυκύςκο, απϐ τον οπούο προϋρχεται και η ελαφριϊ πικρϊδα, ςυνόθωσ βαρελύςια. Ση βρύςκουμε ςε χϊλκινο-χρυςϐ χρώμα, μϋχρι το χρώμα τησ ςκοϑρασ δρυϐσ. Αλκοϐλ απϐ 3.6-4%. Bock: Γερμανικό λϋξη για την δυνατό μπϑρα. Περιϋχει γϑρω ςτο 6.25% αλκοϐλ και υπϊρχει ςε χρυςαφύ, ςκοϑρο χϊλκινο και ςκοϑρο καφϋ χρώμα. υνόθωσ ϋξω απϐ τη Γερμανύα ϋχουν ϋνα ςκοϑρο χρώμα. Οι εποχϋσ που ςερβύρονται επύςησ εύναι φθινϐπωρο, αργϊ το χειμώνα και ϊνοιξη. Brown Ale: κοϑρα καφϋ, γλυκιϊ ςτη γεϑςη, χαμηλό ςε αλκοϐλ 3-3.5%. Dark: Μαϑρη Langer τϑπου Μονϊχου. Export: Φλωμϐσ γερμανικϐσ τϑποσ, πλουςιϐτεροσ ςε γεϑςη απϐ μια Pilsener μα λιγϐτερο dry και ϐχι τϐςο γλυκιϊ ϐςο η Pilsener του Μονϊχου. Lager: Φαρακτηρύζονται ϐλεσ οι μπϑρεσ που γύνονται με αργό ζϑμωςη, ςυνόθωσ ξανθιϋσ χρυςαφιϋσ. Ο ϐροσ Lager χρηςιμοποιεύται κυρύωσ για την αντιπροςωπευτικό μπϑρα τησ κϊθε ζυθοποιύασ. Stout: Πϊρα πολϑ ςκοϑρα, ςχεδϐν μαϑρη μπϑρα, γρόγορησ ζϑμωςησ με πϊρα πολϑ ψημϋνο κριθϊρι. Αλκοϐλ %. Trappist: Οι μπϑρεσ των μοναχών. Τπϊρχουν 5 ζυθοποιύεσ ςτο Βϋλγιο και 1 ςτην Ολλανδύα. Όλεσ οι μπϑρεσ αυτϋσ ϋχουν 6-9% αλκοϐλ και περιϋχουν καραμϋλα απϐ ϐπου και το γλυκϐ ϊρωμα. Φρώμα χρυςαφύ μϋχρι και ςκοϑρο καφϋ. Weiss: Γερμανικϐσ ϐροσ για τη θολό (λευκό) μπϑρα απϐ ςιτϊρι. Γύνεται επαναζϑμωςη μϋςα ςτο ποτόρι. White: Οριςμϐσ που περιγρϊφει τη μπϑρα απϐ ςιτϊρι. Lambic: Αυθϐρμητοσ φυςικόσ ζϑμωςησ δια μϋςου των τιμών των αερύων που κυκλοφοροϑν ςτην ατμϐςφαιρα. Η μοναδικό περιοχό που ϋχει την ιδιϐτητα εύναι η PEYOHENLAND κοντϊ ςτισ Βρυξϋλλεσ.

2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΜΠΤΡΑ ΖΤΘΟΤ Αλκοολοϑχον ποτϐν παραςκευαζϐμενον δι αλκοολικόσ ζυμώςεωσ, ζυθογλεϑκουσ, λαμβανομϋνου εκ βϑνησ, λυκύςκου, ζϑμησ και ϑδατοσ. ΙΔΙΟΣΗΣΕ Η μπϑρα πϋρα απϐ την ευχαρύςτηςη που προςφϋρει εύναι ευεργετικό για υγεύα, γιατύ περιϋχει υδατϊνθρακεσ, πρωτεϗνεσ και βιταμύνεσ του ςυμπλϋγματοσ Β (Β1, Β2, Β6), γι αυτϐ λϋγεται και υγρϐ ψωμύ. Έχει επύςησ διουρητικϋσ ιδιϐτητεσ, (το ανθρακικϐ που περιϋχει, πολλού επιςτόμονεσ πιςτεϑουν ϐτι περιορύζει την ϐρεξη που προκαλεύ το αλκοϐλ). ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΜΠΤΡΑ Οι λαού τησ Μϋςησ Ανατολόσ εύναι οι πρώτοι που κατϋγραψαν τον ςημαντικϐ ρϐλο που ϋπαιξε η μπϑρα ςτον πολιτιςμϐ τουσ και την τϋχνη τησ Ζυθοποιύασ. Πρώτη λεπτομερό αναφορϊ ςυναντϊμε ςτουσ ΟΤΜΕΡΙΟΤ πριν χρϐνια περύπου ςτην ΜΕΟΠΟΣΑΜΙΑ. Για τουσ Αιγϑπτιουσ η μπϑρα εύναι αναπϐςπαςτο ςτοιχεύο τησ διατροφόσ. Μϋχρι και προςφορϋσ ςτουσ θεοϑσ ϋκαναν. Σην χρηςιμοποιοϑςαν επύςησ και ωσ πληρωμό ςτουσ εργϊτεσ αλλϊ και ωσ γιατρικϐ ςε διϊφορεσ επιδημύεσ. Η Ζυθοποιύα ςτην Ελλϊδα ξεκύνηςε με την ςϑςταςη του Ελληνικοϑ κρϊτουσ το 1864 απϐ τον Ι. ΥΙΦ ςτο Κολωνϊκι. Μετϊ πολλού Γερμανού αλλϊ και Έλληνεσ ζυθοποιού ϐπωσ οι ΜΑΝΟ, ΜΕΦΛΕΡ, ΥΙΕΡ, ΜΠΑΦΑΟΤΕΡ, ΣΟΚΑΡΟΠΟΤΛΟ κ.ϊ. δημιοϑργηςαν χειροκύνητεσ μονϊδεσ ςε πολλϋσ πϐλεισ τησ Ελλϊδασ. ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ Δημητριακά: Όλοι οι αμυλοϑχοι ςπϐροι των δημητριακών, αλλϊ το κριθϊρι ϋχει το καλϑτερο αποτϋλεςμα. Λυκίςκοσ: Η ςχϋςη λυκύςκου-μπϑρασ ξεκινϊει απϐ τον 10 ο και 7 ο αιώνα. Η προςθόκη του ςτην μπϑρα εξουδετερώνει την γλυκιϊ γεϑςη και τησ προςδύδει χαρακτηριςτικό πικρϊδα, την καθιςτϊ ιςχυρό απϋναντι ςε μολϑνςεισ μικροοργανιςμών, δηλ. αυξϊνει την βιολογικό τησ ιςορροπύα ςταθερϐτητα. Ζύμεσ: Μονοκϑτταροι οργανιςμού για την ζϑμωςη αμυλοϑχου ό ςακχαροϑχου γλεϑκουσ (Μϑκητεσ). Μετατρϋπουν το ςϊκχαρο ςε αιθυλικό αλκοϐλη και διοξεύδιο του ϊνθρακα. Νερό: Η ποιοτικό ςϑςταςη του νεροϑ, που χρηςιμοποιεύται ςτη ζυθοποιύα ϋχει μεγϊλη επύδραςη ςτο χαρακτόρα τησ παραγϐμενησ μπϑρασ. Οριςμϋνεσ μπϑρεσ οφεύλουν την ιδιαιτερϐτητϊ τουσ και την φόμη τουσ ςτισ ιδιϐτητεσ του νεροϑ που χρηςιμοποιοϑν. Βυνοποίηςη: Διαδικαςύα παραγωγόσ Βϑνησ α) Παραλαβό και Διαλογό δημητριακών β) Διϊβρεξη γ) Προβλϊςτηςη ό φϑτρωμα δ) Ξόρανςη και Υρϑξη ε) Καθοριςμϐσ και αποθόκευςη τησ βϑνησ Ζυθοποίηςη: Η διαδικαςύα παραγωγόσ ζϑθου α) Άλεςη τησ βϑνησ και πολτοπούηςη β) Βραςμϐσ του βυνολεϑκουσ γ) Ζϑμωςη δ) Ωρύμανςη ε) Υιλτρϊριςμα ςτ) Παςτερύωςη ζ) Εμφιϊλωςη

3 ΒΑΡΕΛΙ WARSTEINER: WEISS: ΔΙΚΗ ΜΑ: ΚΟΚΚΙΝΗ: Ποτόρι μικρϐ Ποτόρι μεγϊλο Κανϊτα 1 οσ Lit. Βρϑςη 3 ων Lit. Ποτόρι μικρϐ Ποτόρι μεγϊλο Κανϊτα 1 οσ Lit. Βρϑςη 3 ων Lit. Ποτόρι μικρϐ Ποτόρι μεγϊλο Κανϊτα 1 οσ Lit. Βρϑςη 3 ων Lit. Ποτόρι μικρϐ Ποτόρι μεγϊλο Κανϊτα 1 οσ Lit. Βρϑςη 3 ων Lit. LAGER PILS DU DESERT: Ξανθιϊ κορυφαύασ ποιϐτητασ για διψαςμϋνουσ. Γι αυτϐ λϋγεται και μπϑρα τησ Ερόμου απϐ την Γαλλύα 7% Αλκοϐλ LAPIN CULTA: Η ξανθιϊ Lager με γεϑςη ελαφριϊ και νερϐ απϐ τα παγϐβουνα τησ ΛΑΠΩΝΙΑ. Η Παρϊδοςη θϋλει να εργϊζονται μϐνο γυναύκεσ ςτο ζυθοποιεύο. Αλκοϐλ 5.2% BUD: Η ελαφριϊ ξανθιϊ Lager απϐ την Αμερικό με γεϑςη που ςε προκαλεύ για επανϊληψη πύνοντϊσ την απϐ το μπουκϊλι HEINEKEN Paco: Ανοιχτϐχρωμη ξανθιϊ Lager με διακριτικϐ ϊρωμα λυκύςκου και βϑνησ SAPPORO: Ξανθιϊ, λυγερό, ευκολϐπιοτη Γιαπωνϋζα χωρύσ παςτεριοπούηςη. Αλκοϐλ 4.7% KEO: Γεϑςη απϐ Κϑπρο, γεμϊτη φρεςκϊδα, ϋντονη γεϑςη γλυκϊνιςου Αλκοϐλ 4.5% KRUSOVILE: Ξανθιϊ Σςϋχικη Premium Pils απϐ το 1583 παραςκευϊζεται απϐ υψηλόσ ποιϐτητασ υλικϊ χρυςαφϋνιο χρώμα και αρωματικό γεϑςη με ευχϊριςτη πικρϊδα. CORONA: Η ξανθιϊ MEXICANA με ιδιαύτερη ελαφριϊ γεϑςη με το λεμϐνι ςτο λαιμϐ για ιδιαύτερη απϐλαυςη Αλκοϐλ 4.6%

4 BIOS 5: Μπϑρα απϐλαυςη απϐ 5 δημητριακϊ ελαφριϊ, ξανθιϊ CARIB: Η ξανθιϊ Lager τησ Καραώβικόσ, ευχϊριςτη, ελαφριϊ, απαλό, ανοιχτϐ χρώμα και εξωτικϐ ϊρωμα. Αλκοϐλ 5.2% KIRIN: Γιαπωνϋζα, ξανθιϊ με ϊρωμα κριθαριοϑ ελαφριϊ πικρϊδα και υψηλό ποιϐτητα. PILSENER URGUELL: Η πρώτη ξανθιϊ μπϑρα ςτον κϐςμο που ϋδωςε το ϐνομϊ τησ ςε ολϐκληρη την κατηγορύα Pils. Αλκοϐλ 4.4% STELLA ARTOIS: Κλαςικό ξανθιϊ Pils απϐ το Βϋλγιο με χρυςαφϋνιο χρώμα, λεπτό γεϑςη και ϊρωμα διακριτικϐ VELTINS: Η πρώτη Γερμανικό Pils και απϐ τισ ποιοτικϐτερεσ μπϑρεσ ςτον κϐςμο. PERONI NASTRO AZZURRO: Σο Ιταλικϐ ςτυλ ςτην μπϑρα Lager, ντελικϊτη με ϊρωμα λυκύςκου, ξανθιϊ, ελαφριϊ. Αλκοϐλ 5.1% MILLER: Ελαφριϊ, με χρώμα ξανθϐ χρυςαφύ. Η πιο «cool» Αμερικϊνικη μπϑρα Αλκοϐλ 4.7% KOZEL DARK: Η βραβευμϋνη Σςϋχικη ςκουρϐχρωμη Lager με δυνατό γεϑςη και ϊποψη επύγευςησ. Αλκοϐλ 3.8% GROLSCH: Η ξανθιϊ Lager απϐ την Ολλανδύα με ξεχωριςτϐ Swing top φιϊλη. Βυνώδησ και δροςερό. GABRINUS: Η Νο 1 ςε πωλόςεισ ςτην Σςεχύα Premium Lager. Βυνώδησ και φρουτώδεσ τελεύωμα GARLING: Η Νο 1 Lager ςτην Βρετανύα με μαλακό και ελαφριϊ πικρϊδα, χρυςαφϋνιο χρώμα Αλκοϐλ 4.1% B29: Βιολογικό μπϑρα βαςιςμϋνη ςε μυςτικό ςυνταγό. Έντονη γεϑςη λυκύςκου με γλυκιϊ πικρϊδα ςτην επύγευςη που ςου δημιουργεύ το ςυναύςθημα τησ επανϊληψησ. BELZEBUTH: Η πιο δυνατό Lager ςτο κϐςμο! Αλκοϐλ 13%

5 TIGER: Η Νο 1 Αςιατικό μπϑρα ςε πωλόςεισ ςτον κϐςμο. Κρυςτϊλλινο χρώμα, απαλό υφό, γεϑςη φρουτώδη και δροςιςτικό, πλοϑςιο ϊρωμα DU DEMON: Απϐ τισ πιο δυνατϋσ Lager ςτον κϐςμο γλυκϐπιοτη, διαυγόσ Αλκοϐλ 12% FISCHER TRADITION: Η μπϑρα απϐ την ΑΛΑΣΙΑ. Φρυςαφϋνια, φρουτώδεσ ϊρωμα, πλοϑςιοσ αφρϐσ, γεϑςη γλυκϐπικρη. Αλκοϐλ 6.5% 650ml LA COUDALE: Γαλλικό παραδοςιακό Lager υψηλόσ ζϑμωςησ με λεπτό γεϑςη (μϐνο για ερωτευμϋνουσ!!!) Αλκοϐλ 7.2% GORDON: κωτςϋζικη Lager χαμηλόσ ζϑμωςησ, ξανθιϊ, αρωματικό, δυνατϐ ςόμα Αλκοϐλ 10% PAULANER: Pils γεϑςη αφρϊτη, δυνατό, με πικρϊδα λυκύςκου Αλκοϐλ 4.7% PAULANER ORIGINAL: Lager ξανθιϊ ευκολϐπιοτη γεϑςη απαλό Αλκοϐλ 4.2% COBRA: Strong Ale Lager, φρουτώδησ με γλυκιϊ επύγευςη προδύδει ϐςουσ πύνουν λύγο παραπϊνω. Φρυςοκϐκκινο χρώμα Αλκοϐλ 8.5% GENESIS: Ελληνικό μπϑρα μικροζυθοποιεύου Pils με ελαφριϊ πικρϊδα και χρυςαφϋνιο χρώμα. SAMUEL ADAMS: Η μπϑρα ςϑμβολο τησ Βοςτώνησ Amber lager, Βυνώδησ, με πικϊντικουσ τϐνουσ, κεχριμπαρϋνιο χρώμα ASAHI: Μπϑρα απϐ την Ιαπωνύα Lager ελαφριϊ με πικρό επύγευςη, ξανθϐ χρώμα BUDWEISER: Η Σςϋχικη Lager γλυκιϊ διακριτικό γεϑςη KAMELOT: Απϐ την Σςεχύα με ανοιχτϐ ξανθϐ ϊρωμα γεμϊτη ελαφριϊ γεϑςη με ϋντονο λυκύςκο απϐ το 1298 ESTRELLA: Η μπϑρα απϐ την Bargelava γεμϊτη γεϑςη απϐ ποδϐςφαιρο, ελαφριϊ, ξανθιϊ. Αλκοϐλ 4.6% AMSTEL PULSE: Ξανθϐ χρώμα, διαυγόσ ευχϊριςτη δροςερό ελαφριϊ γεϑςη, Lager ζωντανό ςε διαφανό φιϊλη ανούγει με μια απλό κύνηςη μειωμϋνεσ θερμύδεσ και υδατϊνθρακεσ. Αλκοϐλ 4.7%

6 FISCHER: Με καταγωγό απϐ την Αλςατύα (τραςβοϑργο). υνδυϊζει τον εκλεπτυςμϐ τησ Γαλλύασ και την Γερμανικό παρϊδοςη ςτη δημιουργύα μπϑρασ. MORETTI: Ιταλικό Premium lager ξανθϐχρωμη, ευχϊριςτη λεπτό γεϑςη Αλκοϐλ 4.6% FLENSBURGER Pils: Απϐ την Γερμανύα ξανθιϊ ςε φιϊλη με πώμα μηχανικϐ, με ςπιρτϊδα ςτη γεϑςη και ϋντονη πικρϊδα ςτην επύγευςη 4.8% MILLER: Ήπιο «Cool» Αμερικανικό (USA) μπϑρα Lager ξανθιϊ απαλό και φρουτώδησ γεϑςη Αλκοϐλ 4.7% ΠΕΙΡΑΪΚΗ: Pils γεμϊτη γεϑςη απϐ μικροζυθοποιεύα του Πειραιϊ. SEPTEM: Mon day s Pils απϐ την Εϑβοια με πολλϊ βραβεύα SPECIAL DUVEL: Αιςθηςιακϐ χρυςαφύ χρώμα, πλοϑςιο χρώμα, πικϊντικη γεϑςη Αλκοϐλ 8.5% 1 Lit. 2 Lit. LUCIFER: Μπϑρα επαναζϑμωςη με αγνϊ υλικϊ γεϑςη φρουτώδησ αύςθηςη απαλό Αλκοϐλ 8% FORBITEN FRUIT: κοϑρο κϐκκινο χρώμα, φρουτώδησ γεϑςη με γλυκϐ τελεύωμα Αλκοϐλ 8.8% COUDEN CAROLUS: Ρουμπινύ χρώμα, φρουτώδησ γεϑςη, με την ζεςταςιϊ του κραςιοϑ Porto και την φρεςκϊδα τησ μπϑρασ. Αλκοϐλ 7.5% Αλκοϐλ Αλκοϐλ DESPERADOS: Μπϑρα με Σεκύλα. Δυνατό γεϑςη γλυκϐπιοτη Αλκοϐλ 7.8% VONDEL SPECIAL: Κοκκινϐξανθο χρώμα με γλυκιϊ φρουτώδη γεϑςη, ελαφρώσ καυςτικό. Αλκοϐλ 8.5% STRAFFE HENDRICK: Ξανθιϊ πλοϑςια με γεϑςη καραμϋλασ και μαγιϊσ, ελαφρϊ πικρϊδα, πυκνϐσ αφρϐσ. Αλκοϐλ 9%

7 LEFFE: Abbaye απϐ το Βϋλτιο, με φρουτώδη γεϑςη και επαναζϑμωςη Blonde Αλκοϐλ 6.6% Brune Αλκοϐλ 6.5% Radieul Αλκοϐλ 8.2% SAINT LANDELIN: Abbaye blond ό ambree φρουτώδησ γεϑςη, γλυκιϊ, γεμϊτη φρεςκϊδα Blonde Αλκοϐλ 5.9% Ambree Ακοϐλ 6.1% WESTMALLE: Trappiste, ρουμπινύ χρώμα, ϋντονα αρώματα,, γλυκϐπικρη, πλοϑςιοσ αφρϐσ. Αλκοϐλ 9.5% Αλκοϐλ 9.5% ROCHEFORT 8: Φρώμα ςκοϑρο καφϋ ϊρωμα καβουρδιςμϋνησ βϑνησ και ςοκολϊτασ με τελεύωμα καλοϑ λικϋρ επαναζϑμωςησ Αλκοϐλ 9.2% ROCHEFORT 10: Φρώμα βαθϑ πλοϑςιο καφϋ, αφρϐσ κρεμώδησ, αρώματα ςταφυλιοϑ και δαμϊςκηνου με γλυκϐ τελεύωμα τροπικών φροϑτων, γλυκιϊ πιπερϊτη επύγευςη Αλκοϐλ 11.5% TRIPEL KARMELIET: Ξανθιϊ φρουτώδησ, με επαναζϑμωςη ςτη φιϊλη. Ανϊμικτη βϑνη ςιταριοϑ και κριθαριοϑ και βρώμη με ςυνταγό του μοναςτηριοϑ CARMELIET. Αλκοϐλ 8% Αλκοϐλ 8% CORSENDONK: Angus Tripel μπϑρα. Απϐ τισ λύγεσ Μοναςτηριακϋσ μπϑρεσ πλοϑςια δυνατό γεϑςη με ιδιαύτερη αύςθηςη Αλκοϐλ 7.5% CHIMAY TRAPPIST BEER: Μοναςτηριακό μπϑρα, μικρόσ παραγωγόσ με 8 αιώνεσ παρϊδοςη, ϋρχεται απϐ το Βϋλγιο με φρϋςκια μαγιϊ για επαναζϑμωςη ςτη φιϊλη. Κϐκκινη Αλκοϐλ 7% Λευκό Αλκοϐλ 8% Μπλε Αλκοϐλ 9% Premier Αλκοϐλ 7% Grande Reserve Αλκοϐλ 8% LA TRAPPE: Μοναςτηριακό μπϑρα απϐ την Ολλανδύα, υψηλόσ ζϑμωςησ και επαναζϑμωςησ ςτην φιϊλη. Dubbel Αλκοϐλ 7% Dubbel Αλκοϐλ 7% Trippel Αλκοϐλ 8% Trippel Αλκοϐλ 8% Quadruple Αλκοϐλ 10% Quadruple Αλκοϐλ 10% ε πόλινεσ φιϊλεσ, με χρώμα Λευκϐ ό Μαϑρο

8 AMBRE DES FRANDRES:Η μπϑρα απϐ τον Γαλλικϐ βορρϊ, γεμϊτη με γλυκιϊ επύγευςη, κεχριμπαρϋνιο χρώμα Αλκοϐλ 6.4% CRIMBERGEN: Abbey μπϑρα γεμϊτη γεϑςη φρουτώδησ Double: Κϐκκινη Αλκοϐλ 6.5% Blonde: Ξανθιϊ Αλκοϐλ 6.7% Optimo Bruno: κοϑρα Αλκοϐλ 10% AMBRE DES FLANDRES: Μύα απύθανη γεϑςη απϐ τον Γαλληνϐ Βορρϊ γεμϊτη γεϑςη με γλυκιϊ επύγευςη, κεχριμπαρϋνιο χρώμα. Αλκοϐλ 6,4% HERTOG JAN: ε πόλινα μπουκϊλια με φελϐ απϐ την Ολλανδύα, Μοναςτηριακό GRANT PRESTEGE: Γλυκιϊ δυνατό Αλκοϐλ 10% TIPEL: Φρυςαφϋνια με ελαφριϊ πικρϊδα Αλκοϐλ 8,5% DUBBEL: Ελαφρώσ πικρό με γλυκιϊ επύγευςη Αλκοϐλ 7,3% COUDEN CAROWS VAN DE KEIZER: Βγαύνει ςε περιοριςμϋνη ποςϐτητα μια φορϊ τον χρϐνο ςτισ 24 Υεβρουαρύου, γενϋθλια του ΚΑΡΟΛΟΤ 5 ου Special ϋκδοςη και βελτιώνεται λϐγω παλαύωςησ ςτην κϊβα. υνδυϊζει την γλυκιϊ ζεςταςιϊ του κραςιοϑ και την φρεςκϊδα τησ μπϑρασ, ςε χρώμα ρουμπινύ βαθϑ με επαναζϑμωςη ςτη φιϊλη Αλκοϐλ 9% ATHOS: Μπϑρα υψηλόσ ζϑμωςησ με ϋντονα αρώματα εςπεριδοειδών, πλοϑςιο αφρϐ Αλκοϐλ 6,5% RAMEE: Μοναςτηριακό Abbaye απϐ το 1216 ςτο Ανϐβερο τησ Γερμανύασ γεϑςη πλοϑςια δυνατό με επύγευςη φρουτώδη Blond Αλκοϐλ 7.50% Brune Αλκοϐλ 8.00% WATERLOO DARK: Μπϑρα απϐ το Βϋλγιο μικρόσ ζυθοποιύασ γεϑςη δυνατό με φρουτώδη γεϑςη TRIPEL Αλκοϐλ 7.5% DARK 7 Αλκοϐλ 7.5% DOUBLE Αλκοϐλ 8.5% DARK 8 Αλκοϐλ 8.5% CUILOTINE: Απϐ το Βϋλγιο με τριπλό ζϑμωςη και αρκετϐ αλκοϐλ Αλκοϐλ 9.3% Αλκοϐλ 9.3%

9 WEISS ERDINGER WEISS: Γερμανικό διπλόσ ζϑμωςησ βελοϑδινη γεϑςη φροϑτων και μαγιϊσ Αλκοϐλ 5.3% FRANZISKANER: HEFFE WEISS Κεχριμπαρϋνιο χρώμα, θολό με ϊρωμα φροϑτων γεϑςη ξηρό Αλκοϐλ 5.9% MAISELS WEISSE: Γερμανικό Weisse, γλυκιϊ με ϊρωμα λυκύςκου, κεχριμπαρϋνιο χρώμα Αλκοϐλ 5.4% WEIHENSTEPHANER: Κλαςικό Weisse Αλκοϐλ 5.4% ERDINGER DUNKEL: Γερμανικό Weiss με καςτανοκϐκκινο χρώμα, ϊρωμα κριθαριοϑ πλοϑςιοσ αφρϐσ, γλυκιϊ γεϑςη Αλκοϐλ 5.6% PAULANER WEISSE: Αυθεντικό Weiss απϐ το Μϐναχο Αλκοϐλ 5.5% SCHNEIDER: Weiss απϐ την Γερμανύα κοκκινϐμαυρη ό ξανθιϊ weiss Αλκοϐλ 5.4% BLUE MOON: Απϐ την Αμερικό (USA) ςερβύρεται με φϋτα απϐ πορτοκϊλι Αλκοϐλ 5.4% AVENTINUS WEISS: μπϑρα υψηλόσ ποιϐτητασ, καφεκϐκκινο θολϐ χρώμα, ϊρωμα φροϑτων, αφρϐσ πυκνϐσ πλοϑςιοσ. Αλκοϐλ 8% AVENTINUS EISBOCK: υψηλόσ ποιϐτητασ weiss μϐνον για τισ Άλπεισ! Αλκοϐλ 8% HOEGAARDEN: Θολϐ κύτρινο χρώμα με πικϊντικο ϊρωμα και γεϑςη κουρακϊου. BLUE MOON: ταρϋνια μπϑρα απϐ το Colorado, πικϊντικη πολϑ δροςιςτικό, wit beer, χρώμα ξανθϐ, θολϐ Αλκοϐλ 5.4% 355ml LA TRAPPE WHITE: Μπϑρα επαναζϑμωςησ φρουτώδησ γεϑςη θολϐ χρώμα, πικϊντικη επύγευςη. HB HOFBRAU WEISS: Η weisse μπϑρα απϐ το Μϐναχο φρουτώδησ γεϑςη θολό γεμϊτη μαγιϊ Αλκοϐλ 5.5% PAULANER WEISS: Original weiss απϐ το Μϐναχο γεμϊτη φρουτώδη γεϑςη και μαγιϊ, θολό και απολαυςτικό Αλκοϐλ 4.9%

10 ΚΑΠΝΙΣΕ HECHT SCHLENKERCA: Μπορεύ να εύναι η μοναδικό καπνιςτό μπϑρα ςτον κϐςμο απϐ την Βαυαρύα με ιδιαύτερη γεϑςη που θα ςε κϊνει οπαδϐ τησ Αλκοϐλ 5.1% ΜΑΤΡΕ GUINNESS: Stout μπϑρα, μαϑρη, αφρϐσ κρεμώδησ απϐ κριθϊρι απϐ την Ιρλανδύα Αλκοϐλ 4% ό Special Αλκοϐλ 8% MURPHY S: Μαϑρη stout απϐ την Ιρλανδύα με αφρϐ δυνατϐ, ελαφριϊ ξηρό γεϑςη, ϊρωμα καβουρδιςμϋνησ βϑνησ Αλκοϐλ 4% BOCK AMSTEL: Δυνατό μαϑρη μπϑρα χαμηλόσ ζϑμωςησ πικρό με επύγευςη ελαφριϊ ςυνοδεϑει δυνατϊ ςε γεϑςη φαγητϊ ειδικϊ κυνόγι ό ςαλτςϊτα Αλκοϐλ 7% PAULANER SALVATOR: Double Bock μπϑρα, δυνατό χαμηλόσ ζϑμωςησ πικρό με ελαφριϊ επύγευςη για δυνατό γεϑςη Αλκοϐλ 7.9% FLENSBURGER BOCK: χεδϐν η κορυφαύα bock ςτον κϐςμο δυνατό με δυνατϋσ φρουτώδεσ νϐτεσ, καςτανϐ χρώμα με κϐκκινεσ ανταϑγειεσ Αλκοϐλ 7% GUINNESS EXTRA: Αφρϐσ δυνατϐσ EXTRA γεϑςη Stout Αλκοϐλ 8% ALE DOUGLAS SCOTCH ALE: Βελοϑδινη γεϑςη, υψηλόσ ζϑμωςησ, βαθϑ κϐκκινο χρώμα, δυνατϐ Αλκοϐλ 8.6% NEWCASTLE ALE: Η κλαςικό Broun ale Αγγλύασ με καφϋ κϐκκινο χρώμα και ϊρωμα καραμϋλασ Αλκοϐλ 4.7% MARY ROSE: Red Ale εμπνευςμϋνη απϐ το θρυλικϐ βρετανικϐ πλούο με γεϑςη απϐ φροϑτα και καραμϋλα, χρώμα κϐκκινο MARSTON S OLD EMPIRE: Ιςτορικό Ale απϐ την Βρετανύα. Pale Ale γεϑςη, βϑνη και Λυκύςκου, χρυςοκύτρινο χρώμα Αλκοϐλ 5.7% MARSTON S PEDICREE: Premium Ale απϐ την Βρετανύα γεϑςη βϑνησ και Λυκύςκου χρώμα βαθϑ κύτρινο Αλκοϐλ 4.5% MCFARLAND Red Ale: Απϐ την Ιρλανδύα ϋντονο αρωματικϐ χαρακτόρα, πλοϑςιο ϊρωμα φροϑτων πυκνϐ αφρϐ και γλυκϐπικρη επύγευςη απϐλαυςη ςκϋτη. Αλκοϐλ 5.6%

11 TETLEY S: Η αυθεντικό Bitter ale απϐ το Leeds τησ Αγγλύασ. Βελοϑδινη καραμελϋνια γεϑςη, καςτανϐξανθο χρώμα Αλκοϐλ 3.8% 440ml KWAK: Strong Ale με χρώμα κϐκκινο, μπϑρα των ναυτικών και των ψαρϊδων, ςερβύρεται ςε εντυπωςιακϐ ποτόρι Αλκοϐλ 7.8% JOHN SMITH S: Η Νο 1 Ale τησ Μ. Βρετανύασ. Bitter Ale, μαλακό με ϋντονη γεϑςη λυκύςκου, χρώμα καςτανοκϐκκινο. Αλκοϐλ 4% HOBGOBLIN: Ale με ςόμα κατατεθϋν το αγαπημϋνο ξωτικϐ γεϑςη γεμϊτη με ελαφριϊ πικρϊδα, χρώμα ςκοϑρο Αλκοϐλ 5.2% MARY ROSE: Κϐκκινη Ale με γεϑςη φροϑτων και καραμϋλασ απϐ την Βρετανύα MORT SUBITE: Βατϐμουρο κϐκκινο Αλκοϐλ 4.2% Κεραςύ Ρουμπινύ χρώμα Αλκοϐλ 4.3 ΥΡΟΤΣΟΜΠΤΡΕ 250ml 250ml TIMMERMANS: Κεραςύ ρουμπινύ Αλκοϐλ 4% 250ml Ροδϊκινο Αλκοϐλ 4% 250ml VELTINS LEMON: Μπϑρα ςυνδυαςμϋνη με λεμϐνι γεϑςη λεμονιοϑ και γκρϋιπ, χρώμα ξανθϐ Αλκοϐλ 2.9% ΦΩΡΙ ΑΛΚΟΟΛ BUCKLER: Ξανθιϊ αμϋθυςτη ολλανδϋζα χωρύσ αλκοϐλ Αλκοϐλ 0.5% VELTINS: Ελαφριϊ και αρωματικό, ξανθιϊ ανοιχτϐ χρώμα Αλκοϐλ 0.5% SEPTEM: Sun day s Honey Colden Ale με μϋλι, γεμϊτη γεϑςη, ϋρχεται απϐ την Εϑβοια με πολλϊ βραβεύα Αλκοϐλ 6.5% ΜΗΛΙΣΕ WOODPECKER: Ελαφρϑσ Μηλύτησ με δροςιςτικό γεϑςη Αλκοϐλ 3.5% STRONGBOW: Ο Νο 1 μηλύτησ ςτον κϐςμο Αλκοϐλ 5.3% RADLER: Μπϑρα ξανθιϊ με λεμονϊδα (Light beer with lemonade) 0.4 lit.

12 RYB N: Λευκό μπϑρα (weiss) με λεμονϊδα (White beer with Lemonade) 0.4lit DARK RADLER: κοϑρα μπϑρα με λεμονϊδα (Dark beer with lemonade) 0.4 Lit. WKD: Ready to drink (RTD) φρουτώδησ με γεϑςη ΒΟΣΚΑ, μπλε, πορτοκαλύ, κϐκκινο 275ml DEUS: αμπανιζϋ μπϑρα φτιαγμϋνη με μαγιϊ απϐ το Champagne τησ Γαλλύασ. Θεώκό απϐλαυςη Αλκοϐλ 11.5%

13

Εγκυκλοπαιδικές Πληροφορίες

Εγκυκλοπαιδικές Πληροφορίες 1 Εγκυκλοπαιδικές Πληροφορίες Κατηγορίες Ζύθου: οι τρεις μεγάλες κατηγορίες μπύρας που προέρχονται από τους τρεις διαφορετικούς τρόπους ζύμωσης της, είναι: 1. Ale - ζύμωση με αφροζύμες (top fermentation)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΙ-ΖΥΘΟΣ "ΑΓ.ΑΘ.Α.", Ν

ΟΙΝΟΙ-ΖΥΘΟΣ ΑΓ.ΑΘ.Α., Ν ΜΠΥΡΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΠΥΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ MAGNUS MAGISTER - ξανθιά 4,9% alc lager 24 Χ 0,33 lt ΡΟΔΟΣ 0,70 MAGNUS MAGISTER - ξανθιά 4,9% alc lager 15 Χ 0,50 lt ΡΟΔΟΣ 0,95 MAGNUS WEISS - ξανθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΌ ΤΑΞΊΔΙ. ΣΤΟΝ ΑΦΡΌ, ΜΈΣΑ ΑΠΌ 65 ΕΤΙΚΈΤΕΣ ΜΠΊΡΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ, ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΈΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΌ ΤΑΞΊΔΙ. ΣΤΟΝ ΑΦΡΌ, ΜΈΣΑ ΑΠΌ 65 ΕΤΙΚΈΤΕΣ ΜΠΊΡΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ, ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Ταξίδι στο Ζύθο 65 ΈΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΌ ΤΑΞΊΔΙ... ΣΤΟΝ ΑΦΡΌ, ΜΈΣΑ ΑΠΌ 65 ΕΤΙΚΈΤΕΣ ΜΠΊΡΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ, ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΕΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΕΨΕΤΕ! Ισχύει από

Διαβάστε περισσότερα

1842 Josef Groll Pilsner Urquell Peroni Nastro Αzzurro ζυθοποιείο της Ρώμης Pilsen της Τσεχίας Pilsner Peroni Τσεχία pils Ιταλία lager

1842 Josef Groll Pilsner Urquell Peroni Nastro Αzzurro ζυθοποιείο της Ρώμης Pilsen της Τσεχίας Pilsner Peroni Τσεχία pils Ιταλία lager Πριν το 1842 όλες οι μπύρες ήταν σκουρόχρωμες και θολές, μέχρι που ο Josef Groll δημιούργησε την Pilsner Urquell. Είναι η πρώτη ξανθιά μπύρα παγκοσμίως, η οποία παράγεται στην πόλη Pilsen της Τσεχίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι μας αυτό, καθημερινά μας πλουτίζει σε γνώσεις και εμπειρίες, τις οποίες θέλουμε να μοιραζόμαστε μαζί με όλους τους φίλους της μπύρας.

Το ταξίδι μας αυτό, καθημερινά μας πλουτίζει σε γνώσεις και εμπειρίες, τις οποίες θέλουμε να μοιραζόμαστε μαζί με όλους τους φίλους της μπύρας. Όλα άρχισαν από την αγάπη μας για την μπύρα. Όντας ήδη δραστηριοποιημένοι για χρόνια στον χώρο των ποτών, ξεκινήσαμε το 1997 με την αποκλειστική αντιπροσώπευση του οίκου Warsteiner για την Βόρεια Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Μπύρας Κωνσταντίνος Λώνης

Είδη Μπύρας Κωνσταντίνος Λώνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία µε τίτλο «Είδη Μπύρας» παρουσιάστηκε από τον Κωνσταντίνο Λώνη, τελειόφοιτο του τµήµατος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών των ΤΕΙ Αθήνας στο µάθηµα Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from trainee teachers Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ. «Είμαστε εδώ» για το Περιβάλλον

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ. «Είμαστε εδώ» για το Περιβάλλον ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ «Είμαστε εδώ» για το Περιβάλλον Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΕΙΝΑΙ «ΕΔΩ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, συμπληρώνοντας, φέτος, 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, ανανεώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ»

«ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ» «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ» την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 από 16.00-21.00 Διάρκεια 5 ώρες Μικρά παιδιά πασαλείφονται με αλεύρι και άχνη ζάχαρη και μαθαίνουν τις βασικές αρχές της ζαχαροπλαστικής. Όλες οι συνταγές

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Η μπίρα αντιστέκεται στην πτώση της αγοράς

Η μπίρα αντιστέκεται στην πτώση της αγοράς Η μπίρα αντιστέκεται στην πτώση της αγοράς Μια ανάλυση της IRΙ για την κατηγορία της μπίρας στο σύγχρονο λιανεμπόριο Σεπτέμβριος 2014 Εισαγωγή - Να την πιεις στο ποτήρι Η μπίρα, στην ελληνική ζύθος, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο για Διαχείριση & Ασφάλεια Τροφίμων. Σεχνικϐ Επιμελητόριο Ελλϊδοσ-ΠΤ ΚΔΘ Σύλλογος Χημικών Μηχανικών -ΠΤ ΚΔΘ _ ΛΑΡΙΑ 22-23/6/07

Διήμερο για Διαχείριση & Ασφάλεια Τροφίμων. Σεχνικϐ Επιμελητόριο Ελλϊδοσ-ΠΤ ΚΔΘ Σύλλογος Χημικών Μηχανικών -ΠΤ ΚΔΘ _ ΛΑΡΙΑ 22-23/6/07 «Αναδυόμενοι Χημικοί Κίνδυνοι σε Τρόφιμα: Μυκοτοξίνες, Πολυαρωματικοί Υδρογονάνθρακες και Αλλεργιογόνα» Διήμερο για Διαχείριση & Ασφάλεια Τροφίμων Σεχνικϐ Επιμελητόριο Ελλϊδοσ-ΠΤ ΚΔΘ Σύλλογος Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ ΟΜΑΔΑ : γιατί χρειάηεται; ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ Γενικϊ θϋματα τησ Τ.Α. Ειδικϊ θϋματα (δανεικϊ ωϊρια,απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ϊββατο 14 Φεβρουαρύου 2015 Πολύ νωρύσ το πρωύ ςυγκεντρωθόκαμε ςτο αεροδρόμιο και δεν μπορούςαμε να ςυγκρατόςουμε τον ενθουςιαςμό μασ που πηγαύναμε πρώτη φορϊ ςτο εξωτερικό όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΑΤΕΣ ΟΡΕΚΤΙΚΑ. ΠΙΤΤΕΣ απο τα χεράκια μας

ΣΑΛΑΤΕΣ ΟΡΕΚΤΙΚΑ. ΠΙΤΤΕΣ απο τα χεράκια μας ΣΑΛΑΤΕΣ ΕΥΩΝΩΝ (πρασιναδες, ελιές, πιπεριες, καπαρη με λαδολεμονο & 7,50 κατσικισιο τυρι) ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ (πιπερια,ελια, φετα, παξιμαδι, & ελαιόλαδο) 7,00 ΝΤΑΚΟΣ με κριθαροκουλούρα απο τη Γεργερη Κρητης 5,50

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia.

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia. τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Βύνη από την χώρα που είναι ξακουστή για τις μπύρες της

Βύνη από την χώρα που είναι ξακουστή για τις μπύρες της Βύνη από την χώρα που είναι ξακουστή για τις μπύρες της ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή.......... 2 Castle Malting Παράδοση και καινοτομία.....3 Επανάσταση στο καβούρδισμα τής.......4 Οικολογική παραγωγή... 5 Βύνες

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Αφρώδη οίνος. Champagne. Γκράπες και Χωνευτικά ποτά...30ml 19,00. Αμύνταιο ροζέ 750ml 17,00. Prosecco Neirano 15,70. Μοσχάτο D Asti Neirano 79,00

Αφρώδη οίνος. Champagne. Γκράπες και Χωνευτικά ποτά...30ml 19,00. Αμύνταιο ροζέ 750ml 17,00. Prosecco Neirano 15,70. Μοσχάτο D Asti Neirano 79,00 Αφρώδη οίνος Αμύνταιο ροζέ 750ml Prosecco Neirano Μοσχάτο D Asti Neirano 19,00 17,00 15,70 Champagne Veuve Clicquot Brut 750ml 79,00 Γκράπες και Χωνευτικά ποτά...30ml Γκράπα Bianca Γκράπα Valdani Berta

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ Το Μοσχοφίλερο πιθανότατα είναι µια απο τις πιο παλιές Ελληνικές ποικιλίες, καθώς σύµφωνα µε ισχυρισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ AERTESI «ΣΟΠΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL»

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ AERTESI «ΣΟΠΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL» ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ AERTESI «ΣΟΠΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL» Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεύα ϋχει ιδρυθεύ το 1996 μετρώντασ 17 χρόνια ζωόσ με κύριο αντικεύμενο την καταςκευό τοπικών κλιματιςτικών μονϊδων τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...4 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΥΡΑ...4 1.1. Η μπύρα στην αρχαιότητα...4 1.2. Η μπύρα στον μεσαίωνα...6 1.3. Η μπύρα στη σύγχρονη εποχή...8 1.4. Η μπύρα στην Ελλάδα...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ...10

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

8,50 μαριναρισμένα για πολύ γλείψιμο...

8,50 μαριναρισμένα για πολύ γλείψιμο... ΣΑΛΑΤΕΣ ΕΥΩΝOΝ (λόλες,μαρούλι, iceberg, ελιές, πιπεριες, καπαρη με λαδολεμονο 7,50 & κατσικισιο τυρι) ΡΟΚΑ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ με μπαλσαμικο & προσούτο 8,50 ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ (iceberg, πιπερια,ελια, φλούδες παρμεζάνας,

Διαβάστε περισσότερα

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4 ISSN: 1790-6881 Τόμος VΙII Τεύχος 4 Η Ελλϊδα μετϊ την κρύςη* υγγραφϋασ: Καθηγητόσ Γκύκασ Α. Φαρδούβελησ Οικονομικόσ Σύμβουλοσ Ομίλου& Επικεφαλήσ Οικονομικών Ερευνών Ανακοίνωςη ςτο Επιςτημονικό Συμπόςιο:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

-40% -25% 13Φρέσκια. Πάμε για μπιρίτσα! Η μεγαλύτερη ποικιλία στις πιο δροσερές τιμές. Έχετε κάρτα Bonus; ισχύει από 25/06 έως 08/07/2015

-40% -25% 13Φρέσκια. Πάμε για μπιρίτσα! Η μεγαλύτερη ποικιλία στις πιο δροσερές τιμές. Έχετε κάρτα Bonus; ισχύει από 25/06 έως 08/07/2015 ισχύει από 25/06 έως 08/07/2015 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗ λευκός 750ml Απολαύστε Υπεύθυνα 4,55 3 64 τ. λίτρου 6,07 4,85 13Φρέσκια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ χωρίς κόκαλο σε φέτες ή ρολό Έχετε κάρτα Bonus; Εξαργυρώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

Γκράπες και άλλα... 30ml

Γκράπες και άλλα... 30ml 50% το δεύτερο ποτήρι ή μπουκάλι από Δευτέρα έως Πέμπτη * για τις ετικέτες που σερβίρονται ποτήρι * εκτός αργίες ή γιορτές Ισχύει για : κατ άτομο στο ποτήρι ανά 5 άτομα στο μπουκάλι Γκράπες και άλλα...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python ΑΝΨΣΑΣΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΑΝΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python ΑΝΣΨΝΙΟ Β. ΡΟΤΟ Α.Μ. 3271 Επιβλϋπων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

menu 12,90 menu 10 Μικρά πράσινα φύλλα Δροσερή Ντοματοσαλάτα Καραμελωμένη παντσέτα 2 κεμπαπάκια 1 μπουτάκι κοτόπουλο με lemon peper,

menu 12,90 menu 10 Μικρά πράσινα φύλλα Δροσερή Ντοματοσαλάτα Καραμελωμένη παντσέτα 2 κεμπαπάκια 1 μπουτάκι κοτόπουλο με lemon peper, menu 10 όλες τις ώρες-όλες τις ημέρες menu 12,90 όλες τις ώρες-όλες τις ημέρες menu 10 menu 12,90 Μικρά πράσινα φύλλα με εξωτικό λαδολέμονο (1/2 μερίδα). Καραμελωμένη παντσέτα με πίτα, ψητή ντομάτα με

Διαβάστε περισσότερα

G I F T C A T A L O G U E 2 0 1 3. ST. John Commandaria Vintage 1984-75cl 70.00. ST. John Commandaria Gift Box 75cl 9.60 C H R I S T M A S

G I F T C A T A L O G U E 2 0 1 3. ST. John Commandaria Vintage 1984-75cl 70.00. ST. John Commandaria Gift Box 75cl 9.60 C H R I S T M A S K E O C H R I S T M A S Η ΚΕΟ σας παρουσιάζει μια μοναδική σειρά ποτών για να δημιουργήσετε δώρα για φίλους και συνεργάτες. Εχουμε επιλέξει για σας, από μια μεγάλη γκάμα οίνων και οινοπνευματωδών, δικής

Διαβάστε περισσότερα

200 Hours NYSY Yoga Teacher Training & Anusara Immersions 1-3 Tώρα και ςτη Θεςςαλονίκη ςτην Αρμονία! Σεπτέμβριοσ 2011-Ιούνιοσ 2012

200 Hours NYSY Yoga Teacher Training & Anusara Immersions 1-3 Tώρα και ςτη Θεςςαλονίκη ςτην Αρμονία! Σεπτέμβριοσ 2011-Ιούνιοσ 2012 200 Hours NYSY Yoga Teacher Training & Anusara Immersions 1-3 Tώρα και ςτη Θεςςαλονίκη ςτην Αρμονία! Σεπτέμβριοσ 2011-Ιούνιοσ 2012 LEVEL ONE: 170 hours BASIC 1. Anusara Immersions 1-3, 100 ώρεσ Βιβή Λέτςου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα»

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη Μελϋτεσ 2009 «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Δρ. Κατερύνα Πϊςτρα Ειρόνη Μπαλτϊ Παναγιώτησ Δημητρϊκησ Εύη Μπανταβϊνου Μαρύα Λαδϊ Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Βαρελίσιες. 300ml 500ml 2L 3L. 300ml 500ml 2L 3L. 300ml 500ml 2L 3L

Βαρελίσιες. 300ml 500ml 2L 3L. 300ml 500ml 2L 3L. 300ml 500ml 2L 3L Βαρελίσιες ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ (Κέρκυρα) IONIAN GOLD: (ξανθιά, lager, 5,0%, IBU 18) φρέσκια αφιλτράριστη, απαστερίωτη, συντηρείται μόνο σε ψυγείο, βυθοζύμωτη μπύρα με διακριτικό άρωμα, ντελικάτη

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν.

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν. Η επϋμβαςισ των γεγονϐτων των όχων των παρατϊξεων η επϋμβαςισ των πλούων απϐ το ϊγριο πϋλαγοσ οι λαώκού ρότορεσ το ςτόθοσ μου οι φωνϋσ οι φϊμπρικεσ ο Οχτώβρησ του 17 το 1936 ο Δεκϋμβρησ του 44 Για τοϑτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ Μ.Α. ΕΤΣΡΑΣΙΟΤ Α. ΒΙΝΣΕΝΚΟ Δ. ΚΙΣΙΟΤ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ Μ.Α. ΕΤΣΡΑΣΙΟΤ Α. ΒΙΝΣΕΝΚΟ Δ. ΚΙΣΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ Μ.Α. ΕΤΣΡΑΣΙΟΤ Α. ΒΙΝΣΕΝΚΟ Δ. ΚΙΣΙΟΤ Ακτζσ κολφμβθςθσ - Παραλίεσ Αντιπροςωπεύουν το μη ςταθεροποιημϋνο ύζημα ςτη διεπιφϊνεια του νερού και

Διαβάστε περισσότερα

11.1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

11.1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Equation Chapter (Next) Section 1 Η φωτογραφική μηχανή είναι ένα ιδιαίτερο οπτικό όργανο. Ενώ όλα τα άλλα οπτικά όργανα που γνωρίσαμε έχουν ως βασική αποστολή να επεκτείνουν την αίσθηση της όρασης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Σπουδαστής : Κοντοδήμας Νικόλαος (Α.Μ.13119) Επόπτης Καθηγητής : Συκιανάκης Νικόλαος Πειραιάς, Μάιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

για έξυπνες αγορές Μεγάλες Προσφορές 23,29 20 % 29,11 Τώρα από Τώρα από 9ΣΥΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 255, ΚΟΚΚΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ, ΑΧΑΡΝΑΙ, 136 71 ΤΕΥΧΟΣ 32

για έξυπνες αγορές Μεγάλες Προσφορές 23,29 20 % 29,11 Τώρα από Τώρα από 9ΣΥΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 255, ΚΟΚΚΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ, ΑΧΑΡΝΑΙ, 136 71 ΤΕΥΧΟΣ 32 9ΣΥΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 255, ΚΟΚΚΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ, ΑΧΑΡΝΑΙ, 136 71 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΑΧΑΡΝΑΙ Αριθμός Αδείας 1 ΟΜΑΔΙΚΗ EΠΙΣΤΟ Λ Η 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Μεγάλες Προσφορές για έξυπνες

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κληματαριά. (Λεωφόρος Καραμανλή 103, Μπότσαρη, Θεσσαλονίκη) Μενού

Νέα Κληματαριά. (Λεωφόρος Καραμανλή 103, Μπότσαρη, Θεσσαλονίκη) Μενού Νέα Κληματαριά (Λεωφόρος Καραμανλή 103, Μπότσαρη, Θεσσαλονίκη) Μενού Ορεκτικά Γιαπράκια αυγολέμονο (Με νωπό κιμά, ρύζι, άνηθο, μαϊντανό, κρεμμυδάκι φρέσκο και δυόσμο, τυλιγμένα σε αμπελόφυλλα) 5,50 Γιαλαντζί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Ψυχιατρική αςθενήσ με κοιλιακή διάταςη και μετεωριςμό από 5ώρου

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Ψυχιατρική αςθενήσ με κοιλιακή διάταςη και μετεωριςμό από 5ώρου Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Τ Α Ι Ρ Δ Ι Α Β Ο Ρ Δ Ι Ο Υ Δ Λ Λ Α Γ Ο Σ Ψυχιατρική αςθενήσ με κοιλιακή διάταςη και μετεωριςμό από 5ώρου Παρουςιάζεται από: Χαρςούλα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Single Malts & Special Blends ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ PREMIUM SPIRITS ΕΠΕ

Single Malts & Special Blends ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ PREMIUM SPIRITS ΕΠΕ Single Malts & Special Blends ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ Χειμώνας 2010-2011 PREMIUM SPIRITS ΕΠΕ Λήμνου 8, Δάφνη 17237 Τηλ. 213-0215050, 210-9755311 Fax. 213-0215099 info@premiumspirits.gr www.premiumspirits.gr Ποια

Διαβάστε περισσότερα

1ος Όμιλος 1η Αγωνιστική

1ος Όμιλος 1η Αγωνιστική 1ος Όμιλος 1 1 1 1 2ος Όμιλος 3ος Όμιλος 4ος Όμιλος 5ος Όμιλος ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ Σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Πανεπιστημιόπολης, στο τέρμα Ιλισίων, βρίσκεται το Αρχαιολογικό Πάρκο. Εδώ έχουν μεταφερθεί από το 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

08.00189 08.00185 08.00186 08.00187 08.00188 BURGUNDY 34 cl

08.00189 08.00185 08.00186 08.00187 08.00188 BURGUNDY 34 cl Michelangelo 08.00189 08.00185 08.00186 08.00187 08.00188 BURGUNDY 34 cl LIQUORE 7 cl FLUTE 16 cl WHITE WINE 19 cl RED WINE 22,5 cl συσ. 6/24 συσ. 6/48 συσ. 6/24 συσ. 6/24 συσ. 6/24 2,98 2,09 2,56 2,48

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MyVanto LLC. Michel Kreidi Tel.: +1 514 802 1808 mk@myvanto.com Η Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία ςτην υπηρεςία ςασ Η φωτοβολταϊκή ενζργεια είνα άλλη μία δωρεάν πηγή ενζργειας

Διαβάστε περισσότερα

Του Α. Καστρίωτη TouristikiEkpaideysi.gr ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

Του Α. Καστρίωτη TouristikiEkpaideysi.gr ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Ερυθρές ποικιλίες Cabernet Sauvignon Syrah Merlot Pinot Noir Grenache Λευκές ποικιλίες Chardonnay Gewürztraminer Riesling Sauvignon Blanc Sylvaner

Διαβάστε περισσότερα