Brown Ale: κοϑρα καφϋ, γλυκιϊ ςτη γεϑςη, χαμηλό ςε αλκοϐλ 3-3.5%.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Brown Ale: κοϑρα καφϋ, γλυκιϊ ςτη γεϑςη, χαμηλό ςε αλκοϐλ 3-3.5%."

Transcript

1 Μπύρες ΣΟ ΓΛΩΑΡΙ ΣΗ ΜΠΤΡΑ Pilsen: Σο πιο γνωςτϐ ςτυλ μπϑρασ ςε ϐλο τον κϐςμο προϋρχεται απϐ την πϐλη Pilsen τησ Βοημύασ, την εποχό του Βαςιλεύου, του Wenceslas, του Μεςαύωνα, απϐ ϐπου ξεκύνηςε η Σςεχοςλοβακύα. Ο διεθνόσ ϐροσ Pilsener ξεκύνηςε το Φρυςαφιϊ αργόσ ζϑμωςησ με μεγϊλη διαφϊνεια μπϑρα, 4-5% αλκοϐλ. Ale: Αγγλικϐσ ϐροσ για τη μπϑρα με το καλϑτερο και περιςςϐτερο βρϊςιμο τησ μαγιϊσ ϐπου προςτύθεται ελϊχιςτοσ πολϑ διακριτικϊ, χυμϐσ φροϑτων. Οι μπϑρεσ Ale παρϊγονται ςε πολλϊ χρώματα-αποχρώςεισ, αρώματα και δϑναμη. Bilter: Αγγλικϐσ ϐροσ για μπϑρα με μεγϊλη περιεκτικϐτητα ςε λυκύςκο, απϐ τον οπούο προϋρχεται και η ελαφριϊ πικρϊδα, ςυνόθωσ βαρελύςια. Ση βρύςκουμε ςε χϊλκινο-χρυςϐ χρώμα, μϋχρι το χρώμα τησ ςκοϑρασ δρυϐσ. Αλκοϐλ απϐ 3.6-4%. Bock: Γερμανικό λϋξη για την δυνατό μπϑρα. Περιϋχει γϑρω ςτο 6.25% αλκοϐλ και υπϊρχει ςε χρυςαφύ, ςκοϑρο χϊλκινο και ςκοϑρο καφϋ χρώμα. υνόθωσ ϋξω απϐ τη Γερμανύα ϋχουν ϋνα ςκοϑρο χρώμα. Οι εποχϋσ που ςερβύρονται επύςησ εύναι φθινϐπωρο, αργϊ το χειμώνα και ϊνοιξη. Brown Ale: κοϑρα καφϋ, γλυκιϊ ςτη γεϑςη, χαμηλό ςε αλκοϐλ 3-3.5%. Dark: Μαϑρη Langer τϑπου Μονϊχου. Export: Φλωμϐσ γερμανικϐσ τϑποσ, πλουςιϐτεροσ ςε γεϑςη απϐ μια Pilsener μα λιγϐτερο dry και ϐχι τϐςο γλυκιϊ ϐςο η Pilsener του Μονϊχου. Lager: Φαρακτηρύζονται ϐλεσ οι μπϑρεσ που γύνονται με αργό ζϑμωςη, ςυνόθωσ ξανθιϋσ χρυςαφιϋσ. Ο ϐροσ Lager χρηςιμοποιεύται κυρύωσ για την αντιπροςωπευτικό μπϑρα τησ κϊθε ζυθοποιύασ. Stout: Πϊρα πολϑ ςκοϑρα, ςχεδϐν μαϑρη μπϑρα, γρόγορησ ζϑμωςησ με πϊρα πολϑ ψημϋνο κριθϊρι. Αλκοϐλ %. Trappist: Οι μπϑρεσ των μοναχών. Τπϊρχουν 5 ζυθοποιύεσ ςτο Βϋλγιο και 1 ςτην Ολλανδύα. Όλεσ οι μπϑρεσ αυτϋσ ϋχουν 6-9% αλκοϐλ και περιϋχουν καραμϋλα απϐ ϐπου και το γλυκϐ ϊρωμα. Φρώμα χρυςαφύ μϋχρι και ςκοϑρο καφϋ. Weiss: Γερμανικϐσ ϐροσ για τη θολό (λευκό) μπϑρα απϐ ςιτϊρι. Γύνεται επαναζϑμωςη μϋςα ςτο ποτόρι. White: Οριςμϐσ που περιγρϊφει τη μπϑρα απϐ ςιτϊρι. Lambic: Αυθϐρμητοσ φυςικόσ ζϑμωςησ δια μϋςου των τιμών των αερύων που κυκλοφοροϑν ςτην ατμϐςφαιρα. Η μοναδικό περιοχό που ϋχει την ιδιϐτητα εύναι η PEYOHENLAND κοντϊ ςτισ Βρυξϋλλεσ.

2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΜΠΤΡΑ ΖΤΘΟΤ Αλκοολοϑχον ποτϐν παραςκευαζϐμενον δι αλκοολικόσ ζυμώςεωσ, ζυθογλεϑκουσ, λαμβανομϋνου εκ βϑνησ, λυκύςκου, ζϑμησ και ϑδατοσ. ΙΔΙΟΣΗΣΕ Η μπϑρα πϋρα απϐ την ευχαρύςτηςη που προςφϋρει εύναι ευεργετικό για υγεύα, γιατύ περιϋχει υδατϊνθρακεσ, πρωτεϗνεσ και βιταμύνεσ του ςυμπλϋγματοσ Β (Β1, Β2, Β6), γι αυτϐ λϋγεται και υγρϐ ψωμύ. Έχει επύςησ διουρητικϋσ ιδιϐτητεσ, (το ανθρακικϐ που περιϋχει, πολλού επιςτόμονεσ πιςτεϑουν ϐτι περιορύζει την ϐρεξη που προκαλεύ το αλκοϐλ). ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΜΠΤΡΑ Οι λαού τησ Μϋςησ Ανατολόσ εύναι οι πρώτοι που κατϋγραψαν τον ςημαντικϐ ρϐλο που ϋπαιξε η μπϑρα ςτον πολιτιςμϐ τουσ και την τϋχνη τησ Ζυθοποιύασ. Πρώτη λεπτομερό αναφορϊ ςυναντϊμε ςτουσ ΟΤΜΕΡΙΟΤ πριν χρϐνια περύπου ςτην ΜΕΟΠΟΣΑΜΙΑ. Για τουσ Αιγϑπτιουσ η μπϑρα εύναι αναπϐςπαςτο ςτοιχεύο τησ διατροφόσ. Μϋχρι και προςφορϋσ ςτουσ θεοϑσ ϋκαναν. Σην χρηςιμοποιοϑςαν επύςησ και ωσ πληρωμό ςτουσ εργϊτεσ αλλϊ και ωσ γιατρικϐ ςε διϊφορεσ επιδημύεσ. Η Ζυθοποιύα ςτην Ελλϊδα ξεκύνηςε με την ςϑςταςη του Ελληνικοϑ κρϊτουσ το 1864 απϐ τον Ι. ΥΙΦ ςτο Κολωνϊκι. Μετϊ πολλού Γερμανού αλλϊ και Έλληνεσ ζυθοποιού ϐπωσ οι ΜΑΝΟ, ΜΕΦΛΕΡ, ΥΙΕΡ, ΜΠΑΦΑΟΤΕΡ, ΣΟΚΑΡΟΠΟΤΛΟ κ.ϊ. δημιοϑργηςαν χειροκύνητεσ μονϊδεσ ςε πολλϋσ πϐλεισ τησ Ελλϊδασ. ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ Δημητριακά: Όλοι οι αμυλοϑχοι ςπϐροι των δημητριακών, αλλϊ το κριθϊρι ϋχει το καλϑτερο αποτϋλεςμα. Λυκίςκοσ: Η ςχϋςη λυκύςκου-μπϑρασ ξεκινϊει απϐ τον 10 ο και 7 ο αιώνα. Η προςθόκη του ςτην μπϑρα εξουδετερώνει την γλυκιϊ γεϑςη και τησ προςδύδει χαρακτηριςτικό πικρϊδα, την καθιςτϊ ιςχυρό απϋναντι ςε μολϑνςεισ μικροοργανιςμών, δηλ. αυξϊνει την βιολογικό τησ ιςορροπύα ςταθερϐτητα. Ζύμεσ: Μονοκϑτταροι οργανιςμού για την ζϑμωςη αμυλοϑχου ό ςακχαροϑχου γλεϑκουσ (Μϑκητεσ). Μετατρϋπουν το ςϊκχαρο ςε αιθυλικό αλκοϐλη και διοξεύδιο του ϊνθρακα. Νερό: Η ποιοτικό ςϑςταςη του νεροϑ, που χρηςιμοποιεύται ςτη ζυθοποιύα ϋχει μεγϊλη επύδραςη ςτο χαρακτόρα τησ παραγϐμενησ μπϑρασ. Οριςμϋνεσ μπϑρεσ οφεύλουν την ιδιαιτερϐτητϊ τουσ και την φόμη τουσ ςτισ ιδιϐτητεσ του νεροϑ που χρηςιμοποιοϑν. Βυνοποίηςη: Διαδικαςύα παραγωγόσ Βϑνησ α) Παραλαβό και Διαλογό δημητριακών β) Διϊβρεξη γ) Προβλϊςτηςη ό φϑτρωμα δ) Ξόρανςη και Υρϑξη ε) Καθοριςμϐσ και αποθόκευςη τησ βϑνησ Ζυθοποίηςη: Η διαδικαςύα παραγωγόσ ζϑθου α) Άλεςη τησ βϑνησ και πολτοπούηςη β) Βραςμϐσ του βυνολεϑκουσ γ) Ζϑμωςη δ) Ωρύμανςη ε) Υιλτρϊριςμα ςτ) Παςτερύωςη ζ) Εμφιϊλωςη

3 ΒΑΡΕΛΙ WARSTEINER: WEISS: ΔΙΚΗ ΜΑ: ΚΟΚΚΙΝΗ: Ποτόρι μικρϐ Ποτόρι μεγϊλο Κανϊτα 1 οσ Lit. Βρϑςη 3 ων Lit. Ποτόρι μικρϐ Ποτόρι μεγϊλο Κανϊτα 1 οσ Lit. Βρϑςη 3 ων Lit. Ποτόρι μικρϐ Ποτόρι μεγϊλο Κανϊτα 1 οσ Lit. Βρϑςη 3 ων Lit. Ποτόρι μικρϐ Ποτόρι μεγϊλο Κανϊτα 1 οσ Lit. Βρϑςη 3 ων Lit. LAGER PILS DU DESERT: Ξανθιϊ κορυφαύασ ποιϐτητασ για διψαςμϋνουσ. Γι αυτϐ λϋγεται και μπϑρα τησ Ερόμου απϐ την Γαλλύα 7% Αλκοϐλ LAPIN CULTA: Η ξανθιϊ Lager με γεϑςη ελαφριϊ και νερϐ απϐ τα παγϐβουνα τησ ΛΑΠΩΝΙΑ. Η Παρϊδοςη θϋλει να εργϊζονται μϐνο γυναύκεσ ςτο ζυθοποιεύο. Αλκοϐλ 5.2% BUD: Η ελαφριϊ ξανθιϊ Lager απϐ την Αμερικό με γεϑςη που ςε προκαλεύ για επανϊληψη πύνοντϊσ την απϐ το μπουκϊλι HEINEKEN Paco: Ανοιχτϐχρωμη ξανθιϊ Lager με διακριτικϐ ϊρωμα λυκύςκου και βϑνησ SAPPORO: Ξανθιϊ, λυγερό, ευκολϐπιοτη Γιαπωνϋζα χωρύσ παςτεριοπούηςη. Αλκοϐλ 4.7% KEO: Γεϑςη απϐ Κϑπρο, γεμϊτη φρεςκϊδα, ϋντονη γεϑςη γλυκϊνιςου Αλκοϐλ 4.5% KRUSOVILE: Ξανθιϊ Σςϋχικη Premium Pils απϐ το 1583 παραςκευϊζεται απϐ υψηλόσ ποιϐτητασ υλικϊ χρυςαφϋνιο χρώμα και αρωματικό γεϑςη με ευχϊριςτη πικρϊδα. CORONA: Η ξανθιϊ MEXICANA με ιδιαύτερη ελαφριϊ γεϑςη με το λεμϐνι ςτο λαιμϐ για ιδιαύτερη απϐλαυςη Αλκοϐλ 4.6%

4 BIOS 5: Μπϑρα απϐλαυςη απϐ 5 δημητριακϊ ελαφριϊ, ξανθιϊ CARIB: Η ξανθιϊ Lager τησ Καραώβικόσ, ευχϊριςτη, ελαφριϊ, απαλό, ανοιχτϐ χρώμα και εξωτικϐ ϊρωμα. Αλκοϐλ 5.2% KIRIN: Γιαπωνϋζα, ξανθιϊ με ϊρωμα κριθαριοϑ ελαφριϊ πικρϊδα και υψηλό ποιϐτητα. PILSENER URGUELL: Η πρώτη ξανθιϊ μπϑρα ςτον κϐςμο που ϋδωςε το ϐνομϊ τησ ςε ολϐκληρη την κατηγορύα Pils. Αλκοϐλ 4.4% STELLA ARTOIS: Κλαςικό ξανθιϊ Pils απϐ το Βϋλγιο με χρυςαφϋνιο χρώμα, λεπτό γεϑςη και ϊρωμα διακριτικϐ VELTINS: Η πρώτη Γερμανικό Pils και απϐ τισ ποιοτικϐτερεσ μπϑρεσ ςτον κϐςμο. PERONI NASTRO AZZURRO: Σο Ιταλικϐ ςτυλ ςτην μπϑρα Lager, ντελικϊτη με ϊρωμα λυκύςκου, ξανθιϊ, ελαφριϊ. Αλκοϐλ 5.1% MILLER: Ελαφριϊ, με χρώμα ξανθϐ χρυςαφύ. Η πιο «cool» Αμερικϊνικη μπϑρα Αλκοϐλ 4.7% KOZEL DARK: Η βραβευμϋνη Σςϋχικη ςκουρϐχρωμη Lager με δυνατό γεϑςη και ϊποψη επύγευςησ. Αλκοϐλ 3.8% GROLSCH: Η ξανθιϊ Lager απϐ την Ολλανδύα με ξεχωριςτϐ Swing top φιϊλη. Βυνώδησ και δροςερό. GABRINUS: Η Νο 1 ςε πωλόςεισ ςτην Σςεχύα Premium Lager. Βυνώδησ και φρουτώδεσ τελεύωμα GARLING: Η Νο 1 Lager ςτην Βρετανύα με μαλακό και ελαφριϊ πικρϊδα, χρυςαφϋνιο χρώμα Αλκοϐλ 4.1% B29: Βιολογικό μπϑρα βαςιςμϋνη ςε μυςτικό ςυνταγό. Έντονη γεϑςη λυκύςκου με γλυκιϊ πικρϊδα ςτην επύγευςη που ςου δημιουργεύ το ςυναύςθημα τησ επανϊληψησ. BELZEBUTH: Η πιο δυνατό Lager ςτο κϐςμο! Αλκοϐλ 13%

5 TIGER: Η Νο 1 Αςιατικό μπϑρα ςε πωλόςεισ ςτον κϐςμο. Κρυςτϊλλινο χρώμα, απαλό υφό, γεϑςη φρουτώδη και δροςιςτικό, πλοϑςιο ϊρωμα DU DEMON: Απϐ τισ πιο δυνατϋσ Lager ςτον κϐςμο γλυκϐπιοτη, διαυγόσ Αλκοϐλ 12% FISCHER TRADITION: Η μπϑρα απϐ την ΑΛΑΣΙΑ. Φρυςαφϋνια, φρουτώδεσ ϊρωμα, πλοϑςιοσ αφρϐσ, γεϑςη γλυκϐπικρη. Αλκοϐλ 6.5% 650ml LA COUDALE: Γαλλικό παραδοςιακό Lager υψηλόσ ζϑμωςησ με λεπτό γεϑςη (μϐνο για ερωτευμϋνουσ!!!) Αλκοϐλ 7.2% GORDON: κωτςϋζικη Lager χαμηλόσ ζϑμωςησ, ξανθιϊ, αρωματικό, δυνατϐ ςόμα Αλκοϐλ 10% PAULANER: Pils γεϑςη αφρϊτη, δυνατό, με πικρϊδα λυκύςκου Αλκοϐλ 4.7% PAULANER ORIGINAL: Lager ξανθιϊ ευκολϐπιοτη γεϑςη απαλό Αλκοϐλ 4.2% COBRA: Strong Ale Lager, φρουτώδησ με γλυκιϊ επύγευςη προδύδει ϐςουσ πύνουν λύγο παραπϊνω. Φρυςοκϐκκινο χρώμα Αλκοϐλ 8.5% GENESIS: Ελληνικό μπϑρα μικροζυθοποιεύου Pils με ελαφριϊ πικρϊδα και χρυςαφϋνιο χρώμα. SAMUEL ADAMS: Η μπϑρα ςϑμβολο τησ Βοςτώνησ Amber lager, Βυνώδησ, με πικϊντικουσ τϐνουσ, κεχριμπαρϋνιο χρώμα ASAHI: Μπϑρα απϐ την Ιαπωνύα Lager ελαφριϊ με πικρό επύγευςη, ξανθϐ χρώμα BUDWEISER: Η Σςϋχικη Lager γλυκιϊ διακριτικό γεϑςη KAMELOT: Απϐ την Σςεχύα με ανοιχτϐ ξανθϐ ϊρωμα γεμϊτη ελαφριϊ γεϑςη με ϋντονο λυκύςκο απϐ το 1298 ESTRELLA: Η μπϑρα απϐ την Bargelava γεμϊτη γεϑςη απϐ ποδϐςφαιρο, ελαφριϊ, ξανθιϊ. Αλκοϐλ 4.6% AMSTEL PULSE: Ξανθϐ χρώμα, διαυγόσ ευχϊριςτη δροςερό ελαφριϊ γεϑςη, Lager ζωντανό ςε διαφανό φιϊλη ανούγει με μια απλό κύνηςη μειωμϋνεσ θερμύδεσ και υδατϊνθρακεσ. Αλκοϐλ 4.7%

6 FISCHER: Με καταγωγό απϐ την Αλςατύα (τραςβοϑργο). υνδυϊζει τον εκλεπτυςμϐ τησ Γαλλύασ και την Γερμανικό παρϊδοςη ςτη δημιουργύα μπϑρασ. MORETTI: Ιταλικό Premium lager ξανθϐχρωμη, ευχϊριςτη λεπτό γεϑςη Αλκοϐλ 4.6% FLENSBURGER Pils: Απϐ την Γερμανύα ξανθιϊ ςε φιϊλη με πώμα μηχανικϐ, με ςπιρτϊδα ςτη γεϑςη και ϋντονη πικρϊδα ςτην επύγευςη 4.8% MILLER: Ήπιο «Cool» Αμερικανικό (USA) μπϑρα Lager ξανθιϊ απαλό και φρουτώδησ γεϑςη Αλκοϐλ 4.7% ΠΕΙΡΑΪΚΗ: Pils γεμϊτη γεϑςη απϐ μικροζυθοποιεύα του Πειραιϊ. SEPTEM: Mon day s Pils απϐ την Εϑβοια με πολλϊ βραβεύα SPECIAL DUVEL: Αιςθηςιακϐ χρυςαφύ χρώμα, πλοϑςιο χρώμα, πικϊντικη γεϑςη Αλκοϐλ 8.5% 1 Lit. 2 Lit. LUCIFER: Μπϑρα επαναζϑμωςη με αγνϊ υλικϊ γεϑςη φρουτώδησ αύςθηςη απαλό Αλκοϐλ 8% FORBITEN FRUIT: κοϑρο κϐκκινο χρώμα, φρουτώδησ γεϑςη με γλυκϐ τελεύωμα Αλκοϐλ 8.8% COUDEN CAROLUS: Ρουμπινύ χρώμα, φρουτώδησ γεϑςη, με την ζεςταςιϊ του κραςιοϑ Porto και την φρεςκϊδα τησ μπϑρασ. Αλκοϐλ 7.5% Αλκοϐλ Αλκοϐλ DESPERADOS: Μπϑρα με Σεκύλα. Δυνατό γεϑςη γλυκϐπιοτη Αλκοϐλ 7.8% VONDEL SPECIAL: Κοκκινϐξανθο χρώμα με γλυκιϊ φρουτώδη γεϑςη, ελαφρώσ καυςτικό. Αλκοϐλ 8.5% STRAFFE HENDRICK: Ξανθιϊ πλοϑςια με γεϑςη καραμϋλασ και μαγιϊσ, ελαφρϊ πικρϊδα, πυκνϐσ αφρϐσ. Αλκοϐλ 9%

7 LEFFE: Abbaye απϐ το Βϋλτιο, με φρουτώδη γεϑςη και επαναζϑμωςη Blonde Αλκοϐλ 6.6% Brune Αλκοϐλ 6.5% Radieul Αλκοϐλ 8.2% SAINT LANDELIN: Abbaye blond ό ambree φρουτώδησ γεϑςη, γλυκιϊ, γεμϊτη φρεςκϊδα Blonde Αλκοϐλ 5.9% Ambree Ακοϐλ 6.1% WESTMALLE: Trappiste, ρουμπινύ χρώμα, ϋντονα αρώματα,, γλυκϐπικρη, πλοϑςιοσ αφρϐσ. Αλκοϐλ 9.5% Αλκοϐλ 9.5% ROCHEFORT 8: Φρώμα ςκοϑρο καφϋ ϊρωμα καβουρδιςμϋνησ βϑνησ και ςοκολϊτασ με τελεύωμα καλοϑ λικϋρ επαναζϑμωςησ Αλκοϐλ 9.2% ROCHEFORT 10: Φρώμα βαθϑ πλοϑςιο καφϋ, αφρϐσ κρεμώδησ, αρώματα ςταφυλιοϑ και δαμϊςκηνου με γλυκϐ τελεύωμα τροπικών φροϑτων, γλυκιϊ πιπερϊτη επύγευςη Αλκοϐλ 11.5% TRIPEL KARMELIET: Ξανθιϊ φρουτώδησ, με επαναζϑμωςη ςτη φιϊλη. Ανϊμικτη βϑνη ςιταριοϑ και κριθαριοϑ και βρώμη με ςυνταγό του μοναςτηριοϑ CARMELIET. Αλκοϐλ 8% Αλκοϐλ 8% CORSENDONK: Angus Tripel μπϑρα. Απϐ τισ λύγεσ Μοναςτηριακϋσ μπϑρεσ πλοϑςια δυνατό γεϑςη με ιδιαύτερη αύςθηςη Αλκοϐλ 7.5% CHIMAY TRAPPIST BEER: Μοναςτηριακό μπϑρα, μικρόσ παραγωγόσ με 8 αιώνεσ παρϊδοςη, ϋρχεται απϐ το Βϋλγιο με φρϋςκια μαγιϊ για επαναζϑμωςη ςτη φιϊλη. Κϐκκινη Αλκοϐλ 7% Λευκό Αλκοϐλ 8% Μπλε Αλκοϐλ 9% Premier Αλκοϐλ 7% Grande Reserve Αλκοϐλ 8% LA TRAPPE: Μοναςτηριακό μπϑρα απϐ την Ολλανδύα, υψηλόσ ζϑμωςησ και επαναζϑμωςησ ςτην φιϊλη. Dubbel Αλκοϐλ 7% Dubbel Αλκοϐλ 7% Trippel Αλκοϐλ 8% Trippel Αλκοϐλ 8% Quadruple Αλκοϐλ 10% Quadruple Αλκοϐλ 10% ε πόλινεσ φιϊλεσ, με χρώμα Λευκϐ ό Μαϑρο

8 AMBRE DES FRANDRES:Η μπϑρα απϐ τον Γαλλικϐ βορρϊ, γεμϊτη με γλυκιϊ επύγευςη, κεχριμπαρϋνιο χρώμα Αλκοϐλ 6.4% CRIMBERGEN: Abbey μπϑρα γεμϊτη γεϑςη φρουτώδησ Double: Κϐκκινη Αλκοϐλ 6.5% Blonde: Ξανθιϊ Αλκοϐλ 6.7% Optimo Bruno: κοϑρα Αλκοϐλ 10% AMBRE DES FLANDRES: Μύα απύθανη γεϑςη απϐ τον Γαλληνϐ Βορρϊ γεμϊτη γεϑςη με γλυκιϊ επύγευςη, κεχριμπαρϋνιο χρώμα. Αλκοϐλ 6,4% HERTOG JAN: ε πόλινα μπουκϊλια με φελϐ απϐ την Ολλανδύα, Μοναςτηριακό GRANT PRESTEGE: Γλυκιϊ δυνατό Αλκοϐλ 10% TIPEL: Φρυςαφϋνια με ελαφριϊ πικρϊδα Αλκοϐλ 8,5% DUBBEL: Ελαφρώσ πικρό με γλυκιϊ επύγευςη Αλκοϐλ 7,3% COUDEN CAROWS VAN DE KEIZER: Βγαύνει ςε περιοριςμϋνη ποςϐτητα μια φορϊ τον χρϐνο ςτισ 24 Υεβρουαρύου, γενϋθλια του ΚΑΡΟΛΟΤ 5 ου Special ϋκδοςη και βελτιώνεται λϐγω παλαύωςησ ςτην κϊβα. υνδυϊζει την γλυκιϊ ζεςταςιϊ του κραςιοϑ και την φρεςκϊδα τησ μπϑρασ, ςε χρώμα ρουμπινύ βαθϑ με επαναζϑμωςη ςτη φιϊλη Αλκοϐλ 9% ATHOS: Μπϑρα υψηλόσ ζϑμωςησ με ϋντονα αρώματα εςπεριδοειδών, πλοϑςιο αφρϐ Αλκοϐλ 6,5% RAMEE: Μοναςτηριακό Abbaye απϐ το 1216 ςτο Ανϐβερο τησ Γερμανύασ γεϑςη πλοϑςια δυνατό με επύγευςη φρουτώδη Blond Αλκοϐλ 7.50% Brune Αλκοϐλ 8.00% WATERLOO DARK: Μπϑρα απϐ το Βϋλγιο μικρόσ ζυθοποιύασ γεϑςη δυνατό με φρουτώδη γεϑςη TRIPEL Αλκοϐλ 7.5% DARK 7 Αλκοϐλ 7.5% DOUBLE Αλκοϐλ 8.5% DARK 8 Αλκοϐλ 8.5% CUILOTINE: Απϐ το Βϋλγιο με τριπλό ζϑμωςη και αρκετϐ αλκοϐλ Αλκοϐλ 9.3% Αλκοϐλ 9.3%

9 WEISS ERDINGER WEISS: Γερμανικό διπλόσ ζϑμωςησ βελοϑδινη γεϑςη φροϑτων και μαγιϊσ Αλκοϐλ 5.3% FRANZISKANER: HEFFE WEISS Κεχριμπαρϋνιο χρώμα, θολό με ϊρωμα φροϑτων γεϑςη ξηρό Αλκοϐλ 5.9% MAISELS WEISSE: Γερμανικό Weisse, γλυκιϊ με ϊρωμα λυκύςκου, κεχριμπαρϋνιο χρώμα Αλκοϐλ 5.4% WEIHENSTEPHANER: Κλαςικό Weisse Αλκοϐλ 5.4% ERDINGER DUNKEL: Γερμανικό Weiss με καςτανοκϐκκινο χρώμα, ϊρωμα κριθαριοϑ πλοϑςιοσ αφρϐσ, γλυκιϊ γεϑςη Αλκοϐλ 5.6% PAULANER WEISSE: Αυθεντικό Weiss απϐ το Μϐναχο Αλκοϐλ 5.5% SCHNEIDER: Weiss απϐ την Γερμανύα κοκκινϐμαυρη ό ξανθιϊ weiss Αλκοϐλ 5.4% BLUE MOON: Απϐ την Αμερικό (USA) ςερβύρεται με φϋτα απϐ πορτοκϊλι Αλκοϐλ 5.4% AVENTINUS WEISS: μπϑρα υψηλόσ ποιϐτητασ, καφεκϐκκινο θολϐ χρώμα, ϊρωμα φροϑτων, αφρϐσ πυκνϐσ πλοϑςιοσ. Αλκοϐλ 8% AVENTINUS EISBOCK: υψηλόσ ποιϐτητασ weiss μϐνον για τισ Άλπεισ! Αλκοϐλ 8% HOEGAARDEN: Θολϐ κύτρινο χρώμα με πικϊντικο ϊρωμα και γεϑςη κουρακϊου. BLUE MOON: ταρϋνια μπϑρα απϐ το Colorado, πικϊντικη πολϑ δροςιςτικό, wit beer, χρώμα ξανθϐ, θολϐ Αλκοϐλ 5.4% 355ml LA TRAPPE WHITE: Μπϑρα επαναζϑμωςησ φρουτώδησ γεϑςη θολϐ χρώμα, πικϊντικη επύγευςη. HB HOFBRAU WEISS: Η weisse μπϑρα απϐ το Μϐναχο φρουτώδησ γεϑςη θολό γεμϊτη μαγιϊ Αλκοϐλ 5.5% PAULANER WEISS: Original weiss απϐ το Μϐναχο γεμϊτη φρουτώδη γεϑςη και μαγιϊ, θολό και απολαυςτικό Αλκοϐλ 4.9%

10 ΚΑΠΝΙΣΕ HECHT SCHLENKERCA: Μπορεύ να εύναι η μοναδικό καπνιςτό μπϑρα ςτον κϐςμο απϐ την Βαυαρύα με ιδιαύτερη γεϑςη που θα ςε κϊνει οπαδϐ τησ Αλκοϐλ 5.1% ΜΑΤΡΕ GUINNESS: Stout μπϑρα, μαϑρη, αφρϐσ κρεμώδησ απϐ κριθϊρι απϐ την Ιρλανδύα Αλκοϐλ 4% ό Special Αλκοϐλ 8% MURPHY S: Μαϑρη stout απϐ την Ιρλανδύα με αφρϐ δυνατϐ, ελαφριϊ ξηρό γεϑςη, ϊρωμα καβουρδιςμϋνησ βϑνησ Αλκοϐλ 4% BOCK AMSTEL: Δυνατό μαϑρη μπϑρα χαμηλόσ ζϑμωςησ πικρό με επύγευςη ελαφριϊ ςυνοδεϑει δυνατϊ ςε γεϑςη φαγητϊ ειδικϊ κυνόγι ό ςαλτςϊτα Αλκοϐλ 7% PAULANER SALVATOR: Double Bock μπϑρα, δυνατό χαμηλόσ ζϑμωςησ πικρό με ελαφριϊ επύγευςη για δυνατό γεϑςη Αλκοϐλ 7.9% FLENSBURGER BOCK: χεδϐν η κορυφαύα bock ςτον κϐςμο δυνατό με δυνατϋσ φρουτώδεσ νϐτεσ, καςτανϐ χρώμα με κϐκκινεσ ανταϑγειεσ Αλκοϐλ 7% GUINNESS EXTRA: Αφρϐσ δυνατϐσ EXTRA γεϑςη Stout Αλκοϐλ 8% ALE DOUGLAS SCOTCH ALE: Βελοϑδινη γεϑςη, υψηλόσ ζϑμωςησ, βαθϑ κϐκκινο χρώμα, δυνατϐ Αλκοϐλ 8.6% NEWCASTLE ALE: Η κλαςικό Broun ale Αγγλύασ με καφϋ κϐκκινο χρώμα και ϊρωμα καραμϋλασ Αλκοϐλ 4.7% MARY ROSE: Red Ale εμπνευςμϋνη απϐ το θρυλικϐ βρετανικϐ πλούο με γεϑςη απϐ φροϑτα και καραμϋλα, χρώμα κϐκκινο MARSTON S OLD EMPIRE: Ιςτορικό Ale απϐ την Βρετανύα. Pale Ale γεϑςη, βϑνη και Λυκύςκου, χρυςοκύτρινο χρώμα Αλκοϐλ 5.7% MARSTON S PEDICREE: Premium Ale απϐ την Βρετανύα γεϑςη βϑνησ και Λυκύςκου χρώμα βαθϑ κύτρινο Αλκοϐλ 4.5% MCFARLAND Red Ale: Απϐ την Ιρλανδύα ϋντονο αρωματικϐ χαρακτόρα, πλοϑςιο ϊρωμα φροϑτων πυκνϐ αφρϐ και γλυκϐπικρη επύγευςη απϐλαυςη ςκϋτη. Αλκοϐλ 5.6%

11 TETLEY S: Η αυθεντικό Bitter ale απϐ το Leeds τησ Αγγλύασ. Βελοϑδινη καραμελϋνια γεϑςη, καςτανϐξανθο χρώμα Αλκοϐλ 3.8% 440ml KWAK: Strong Ale με χρώμα κϐκκινο, μπϑρα των ναυτικών και των ψαρϊδων, ςερβύρεται ςε εντυπωςιακϐ ποτόρι Αλκοϐλ 7.8% JOHN SMITH S: Η Νο 1 Ale τησ Μ. Βρετανύασ. Bitter Ale, μαλακό με ϋντονη γεϑςη λυκύςκου, χρώμα καςτανοκϐκκινο. Αλκοϐλ 4% HOBGOBLIN: Ale με ςόμα κατατεθϋν το αγαπημϋνο ξωτικϐ γεϑςη γεμϊτη με ελαφριϊ πικρϊδα, χρώμα ςκοϑρο Αλκοϐλ 5.2% MARY ROSE: Κϐκκινη Ale με γεϑςη φροϑτων και καραμϋλασ απϐ την Βρετανύα MORT SUBITE: Βατϐμουρο κϐκκινο Αλκοϐλ 4.2% Κεραςύ Ρουμπινύ χρώμα Αλκοϐλ 4.3 ΥΡΟΤΣΟΜΠΤΡΕ 250ml 250ml TIMMERMANS: Κεραςύ ρουμπινύ Αλκοϐλ 4% 250ml Ροδϊκινο Αλκοϐλ 4% 250ml VELTINS LEMON: Μπϑρα ςυνδυαςμϋνη με λεμϐνι γεϑςη λεμονιοϑ και γκρϋιπ, χρώμα ξανθϐ Αλκοϐλ 2.9% ΦΩΡΙ ΑΛΚΟΟΛ BUCKLER: Ξανθιϊ αμϋθυςτη ολλανδϋζα χωρύσ αλκοϐλ Αλκοϐλ 0.5% VELTINS: Ελαφριϊ και αρωματικό, ξανθιϊ ανοιχτϐ χρώμα Αλκοϐλ 0.5% SEPTEM: Sun day s Honey Colden Ale με μϋλι, γεμϊτη γεϑςη, ϋρχεται απϐ την Εϑβοια με πολλϊ βραβεύα Αλκοϐλ 6.5% ΜΗΛΙΣΕ WOODPECKER: Ελαφρϑσ Μηλύτησ με δροςιςτικό γεϑςη Αλκοϐλ 3.5% STRONGBOW: Ο Νο 1 μηλύτησ ςτον κϐςμο Αλκοϐλ 5.3% RADLER: Μπϑρα ξανθιϊ με λεμονϊδα (Light beer with lemonade) 0.4 lit.

12 RYB N: Λευκό μπϑρα (weiss) με λεμονϊδα (White beer with Lemonade) 0.4lit DARK RADLER: κοϑρα μπϑρα με λεμονϊδα (Dark beer with lemonade) 0.4 Lit. WKD: Ready to drink (RTD) φρουτώδησ με γεϑςη ΒΟΣΚΑ, μπλε, πορτοκαλύ, κϐκκινο 275ml DEUS: αμπανιζϋ μπϑρα φτιαγμϋνη με μαγιϊ απϐ το Champagne τησ Γαλλύασ. Θεώκό απϐλαυςη Αλκοϐλ 11.5%

13

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΠΥΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΜΗΛΙΤΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΥΡΕΣ & ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΕΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΠΥΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΜΗΛΙΤΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΥΡΕΣ & ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΠΥΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΜΗΛΙΤΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΥΡΕΣ & ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΕΣ ΜΠΥΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΜΒΥΞ 000698 BUD BEER ΦΙΑΛΗ 6X4PX0,30L 004204 BUD BEER ΦΙΑΛΗ 24X0,33L 5% 000703 BUD BEER ΚΟΥΤΙ 24X0,355L 003596

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυκλοπαιδικές Πληροφορίες

Εγκυκλοπαιδικές Πληροφορίες 1 Εγκυκλοπαιδικές Πληροφορίες Κατηγορίες Ζύθου: οι τρεις μεγάλες κατηγορίες μπύρας που προέρχονται από τους τρεις διαφορετικούς τρόπους ζύμωσης της, είναι: 1. Ale - ζύμωση με αφροζύμες (top fermentation)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα «σερβίρουμε» και μπύρες!

Τώρα «σερβίρουμε» και μπύρες! Τώρα «σερβίρουμε» και μπύρες! Δείτε την on line ανανεωμένη κάβα μας στο www.makro.gr Το Οκτόµπερφεστ (Oktoberfest) είναι γιορτή µπύρας που λαµβάνει χώρα στο Μόναχο κάθε χρόνο, στην περιοχή Theresienwiese.

Διαβάστε περισσότερα

BOCK BEER RESTAURANT BOCK BEER RESTAURANT DRAFT 0.33L 0.5L DRAFT 0.33L 0.5L LAGER LAGER PILS PILS

BOCK BEER RESTAURANT BOCK BEER RESTAURANT DRAFT 0.33L 0.5L DRAFT 0.33L 0.5L LAGER LAGER PILS PILS DRAFT 0.33L 0.5L CORSENDONK PREMIUM PILS 5.0% 4.5 5.5 Ελαφρώς θολό, χρυσό χρώμα Άρωμα μαγιάς, ψωμιού, δημητριακών και φρούτων Ελαφριά γεύση μαγιάς και βοτάνων. Ελαφρώς πικρή επίγευση HB HOFBRAU MUNCHEN

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΙ-ΖΥΘΟΣ "ΑΓ.ΑΘ.Α.", Ν

ΟΙΝΟΙ-ΖΥΘΟΣ ΑΓ.ΑΘ.Α., Ν ΜΠΥΡΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΠΥΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ MAGNUS MAGISTER - ξανθιά 4,9% alc lager 24 Χ 0,33 lt ΡΟΔΟΣ 0,70 MAGNUS MAGISTER - ξανθιά 4,9% alc lager 15 Χ 0,50 lt ΡΟΔΟΣ 0,95 MAGNUS WEISS - ξανθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΌ ΤΑΞΊΔΙ. ΣΤΟΝ ΑΦΡΌ, ΜΈΣΑ ΑΠΌ 65 ΕΤΙΚΈΤΕΣ ΜΠΊΡΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ, ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΈΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΌ ΤΑΞΊΔΙ. ΣΤΟΝ ΑΦΡΌ, ΜΈΣΑ ΑΠΌ 65 ΕΤΙΚΈΤΕΣ ΜΠΊΡΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ, ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Ταξίδι στο Ζύθο 65 ΈΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΌ ΤΑΞΊΔΙ... ΣΤΟΝ ΑΦΡΌ, ΜΈΣΑ ΑΠΌ 65 ΕΤΙΚΈΤΕΣ ΜΠΊΡΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ, ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΕΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΕΨΕΤΕ! Ισχύει από

Διαβάστε περισσότερα

1842 Josef Groll Pilsner Urquell Peroni Nastro Αzzurro ζυθοποιείο της Ρώμης Pilsen της Τσεχίας Pilsner Peroni Τσεχία pils Ιταλία lager

1842 Josef Groll Pilsner Urquell Peroni Nastro Αzzurro ζυθοποιείο της Ρώμης Pilsen της Τσεχίας Pilsner Peroni Τσεχία pils Ιταλία lager Πριν το 1842 όλες οι μπύρες ήταν σκουρόχρωμες και θολές, μέχρι που ο Josef Groll δημιούργησε την Pilsner Urquell. Είναι η πρώτη ξανθιά μπύρα παγκοσμίως, η οποία παράγεται στην πόλη Pilsen της Τσεχίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η ελίδα 80

Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η ελίδα 80 80 ΥΤΙΚΗ-ΦΗΜΕΙΑ Γ Γυμναςύου-Φ.Κ.Υιρφιρόσ εςτύασ τοποθετοϑμε ϋνα φωτεινϐ αντικεύμενο, τοποθετώντασ μπροςτϊ απϐ τον καθρϋπτη ςε κατϊλληλη απϐςταςη μύα οθϐνη. προςδιοριςμοϑ ενϐσ ειδώλου ςε ςφαιρικϐ καθρϋπτη.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 4.5 8 18 3.5 5 9 20

3.2 4.5 8 18 3.5 5 9 20 TH THE THE 0,3 lt 0,5 lt 1 lt 2,5 lt KLOSTER PILS (4,8 vol), Germany 3.2 4.5 8 18 Ξανθιά μοναστηριακή μπύρα που παράγεται από την 4 η αρχαιότερη ζυθοποιία του κόσμου στην Νότια Φρανκονία. SIMON WEISSBIER

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Χώροσ, εργαςία και έμφυλεσ ςχέςεισ: Από το ςπίτι ςτο μεταλλείο.

Χώροσ, εργαςία και έμφυλεσ ςχέςεισ: Από το ςπίτι ςτο μεταλλείο. Εθνικϐ Μετςϐβιο Πολυτεχνεύο χολό Αρχιτεκτϐνων. Δ.Π.Μ..: Αρχιτεκτονικό χεδιαςμϐσ του Φώρου Κατεϑθυνςη Β : Πολεοδομύα Φωροταξύα. Ακαδημαώκϐ Έτοσ: 2013-14 Θερινϐ Εξϊμηνο Οκτώβριοσ 2014. Μϊθημα: Έμφυλεσ πολιτιςμικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

WINE in MODERATION ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

WINE in MODERATION ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Ιανουϊριοσ 2008 WINE in MODERATION ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Ένα πανευρωπαώκό πρόγραμμα που ςτοχεύει ςτην προαγωγό τησ υπεύθυνησ και ϋμμετρησ κατανϊλωςησ ούνου 1 ΚΟΙΝΟ ΜΗΝΤΜΑ 1. Ο ΟΙΝΟ: ΜΕΣΡΟ ΑΠΟΛΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι μας αυτό, καθημερινά μας πλουτίζει σε γνώσεις και εμπειρίες, τις οποίες θέλουμε να μοιραζόμαστε μαζί με όλους τους φίλους της μπύρας.

Το ταξίδι μας αυτό, καθημερινά μας πλουτίζει σε γνώσεις και εμπειρίες, τις οποίες θέλουμε να μοιραζόμαστε μαζί με όλους τους φίλους της μπύρας. Όλα άρχισαν από την αγάπη μας για την μπύρα. Όντας ήδη δραστηριοποιημένοι για χρόνια στον χώρο των ποτών, ξεκινήσαμε το 1997 με την αποκλειστική αντιπροσώπευση του οίκου Warsteiner για την Βόρεια Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ρόκα, σπανάκι, αγγουροντοµάτα, τυρί, ελιές, µε ξύδι balsamico και κοµµάτια χοιρινού µαριναρισµένα.

Ρόκα, σπανάκι, αγγουροντοµάτα, τυρί, ελιές, µε ξύδι balsamico και κοµµάτια χοιρινού µαριναρισµένα. Σαλάτες Ρόκα, σπανάκι, αγγουροντοµάτα, τυρί, ελιές, µε ξύδι balsamico και κοµµάτια χοιρινού µαριναρισµένα. EUR ( ) Ζύθος 7,90 Ρόκα παρµεζάνα 7,90 Με προσούτο, καρύδια, croutons, ξύδι balsamico και λιαστή

Διαβάστε περισσότερα

Ρόκα παρμεζάνα 7,90 Με προσούτο, καρύδια, croutons, ξύδι balsamico και λιαστή ντομάτα.

Ρόκα παρμεζάνα 7,90 Με προσούτο, καρύδια, croutons, ξύδι balsamico και λιαστή ντομάτα. Σαλάτες EUR ( ) Ζύθος 7,90 Ρόκα, σπανάκι, αγγουροντομάτα, τυρί, ελιές, με ξύδι balsamico και κομμάτια χοιρινού μαριναρισμένα. Ρόκα παρμεζάνα 7,90 Με προσούτο, καρύδια, croutons, ξύδι balsamico και λιαστή

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ

ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ ΙΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΙΝΑ ΠΕΣΡΗ Σο Βασίλειο της Ισπανίας (Ιςπανικϊ: Reino de España) ό Εςπερύα (Hesperia) των αρχαύων Ελλόνων, ό Hispania και Spania των Ρωμαύων, εύναι ϋνα κρϊτοσ τησ νοτιοδυτικόσ Ευρώπησ, που καταλαμβϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Πιάσ την μόνος σου Πιες την με παρέα...

Πιάσ την μόνος σου Πιες την με παρέα... Τι δουλειά έχουν 5 τύποι στο? Ποιος είναι ο μουσάτος στο bar με το τσιγάρο στο χέρι; Γιατί όταν παραγγέλνω μια μπύρα, μου λένε βάλ τη μόνος σου ρε φίλε ; Τι σημαίνει φιλία τελικά; Ανακάλυψε όλες τις αληθινές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΣΟΜΕΑ I: ΦΗΜΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΣΟΜΕΑ I: ΦΗΜΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΦΗΜΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΣΟΜΕΑ I: ΦΗΜΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΨΝ ΥΤΙΚΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 2 Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ, ΑΛΙΚΗ ΚΤΡΟΤ, ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Φ. ΤΡΙΟΠΟΤΛΟ, ΠΩΛΙΝΑ ΥΑΣΟΤΡΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010. Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζϐμενο Μϊθημα: Λογοτεχνία Θεωρητικήσ Κατεύθυνςησ Ημ/νύα: 19 ΜαϏου 2010 Θέμα Α Απαντήςεισ Θεμάτων (Οι Απαντήςεισ είναι Ενδεικτικέσ) Α1. Ωσ αρχό ςτην

Διαβάστε περισσότερα

Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ

Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ Τι εύναι η ατλαντοαξονικό αςτϊθεια; Dr. jennifer, Ιατρικό Σύμβουλοσ του Συλλόγου Συνδρόμου Ντϊουν (Οκτώβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΑΤΕΣ ΠΙΑΤΑ. γεύσεων. Ελληνική iceberg, μαρούλι, ντομάτα, φέτα, μαύρες ελιές, κρουτόν, dressing μυλόξυδο με μέλι

ΣΑΛΑΤΕΣ ΠΙΑΤΑ. γεύσεων. Ελληνική iceberg, μαρούλι, ντομάτα, φέτα, μαύρες ελιές, κρουτόν, dressing μυλόξυδο με μέλι ΠΙΑΤΑ γεύσεων Μανιτάρια με κρέμα Μανιτάρια, κρέμα γάλακτος, μπράντυ Μανιτάρια με σκόρδο Μανιτάρια, σκόρδο, λευκό κρασί Μαριναρισμένος Σολωμός σολωμός, ρόκα, λεμόνι Μπρουσκέτα Ψωμί, φρέσκια τομάτα, φέτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Ποιοσ εύναι ο οριςμόσ του ςυνόλου; Γιατύ μαθαύνουμε οριςμούσ; Αν ςκεφτεύ κανεύσ ότι τα μαθηματικϊ εύναι μια γλώςςα, όπωσ τα ελληνικϊ ό τα αγγλικϊ, και ο ςκοπόσ τησ εύναι να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Οριςμόσ προβλήματοσ. Θεωρία Γράφων 2

Οριςμόσ προβλήματοσ. Θεωρία Γράφων 2 Θεωρία Γράφων 1 Οριςμόσ προβλήματοσ Οποιοδόποτε επιφϊνεια που χωρύζεται ςε περιοχϋσ, όπωσ ϋνασ πολιτικόσ χϊρτησ των νομών ενόσ κρϊτουσ, μπορούν να χρωματιςτούν χρηςιμοποιώντασ λιγότερα από τϋςςερα χρώματα

Διαβάστε περισσότερα

Σρυφερϊ λϐγια απϐ γονεύσ.

Σρυφερϊ λϐγια απϐ γονεύσ. Μια ακϐμη ςχολικό χρονιϊ ϋφταςε ςτο τϋλοσ τησ. Οι γονεύσ των παιδιών μασ ςυγκινημϋνοι μασ εκφρϊζουν κϊθε φορϊ με το δικϐ τουσ μοναδικϐ τρϐπο τισ ευχαριςτύεσ τουσ για ϐλα ϐςα προςφϋρουμε ςτα παιδιϊ τουσ.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΜΑΪΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 14 Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΨΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Σον Μϊιο του 2012 ςυμπληρώνονται δϑο χρϐνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Μπύρας Κωνσταντίνος Λώνης

Είδη Μπύρας Κωνσταντίνος Λώνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία µε τίτλο «Είδη Μπύρας» παρουσιάστηκε από τον Κωνσταντίνο Λώνη, τελειόφοιτο του τµήµατος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών των ΤΕΙ Αθήνας στο µάθηµα Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά μπύρας της Βραζιλίας

Η αγορά μπύρας της Βραζιλίας ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η αγορά μπύρας της Βραζιλίας Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2014 Συντάκτρια: Γεωργία Βελέντζα Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from trainee teachers Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ϊββατο 14 Φεβρουαρύου 2015 Πολύ νωρύσ το πρωύ ςυγκεντρωθόκαμε ςτο αεροδρόμιο και δεν μπορούςαμε να ςυγκρατόςουμε τον ενθουςιαςμό μασ που πηγαύναμε πρώτη φορϊ ςτο εξωτερικό όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνύα: Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ 1 0 : (25μονάδεσ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ τισ ερωτόςεισ 1-4, να γρϊψετε τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δύπλα ςε κϊθε αριθμό το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτη ςωςτό απϊντηςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010

Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010 Αθανϊςιοσ Κουλουμβϊκοσ Αςτρονομικό Εταιρύα Πϊτρασ ΩΡΙΩΝ 28/4/2010 Τα Δζκα Σθμαντικότερα Προβλιματα Σο Πρόβλημα των Ηλιακών Νετρύνων* Δομό του Ήλιου (Ηλιοςειςμολογύα)* Σο Ηλιακό Μαγνητικό Πεδύο (Δυναμό,

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ»

«ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ» «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ» την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 από 16.00-21.00 Διάρκεια 5 ώρες Μικρά παιδιά πασαλείφονται με αλεύρι και άχνη ζάχαρη και μαθαίνουν τις βασικές αρχές της ζαχαροπλαστικής. Όλες οι συνταγές

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πωσ νηςτεύουμε;

Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Η λϋξη νηςτεύα εύναι ςύνθετη και προϋρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρόμα εςθίω, που εύναι ϊλλοσ τρόποσ του έςθω και του έδω και που ςημαύνει τρώγω. Νόςτισ η πρώτη λϋξη

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ. «Είμαστε εδώ» για το Περιβάλλον

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ. «Είμαστε εδώ» για το Περιβάλλον ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ «Είμαστε εδώ» για το Περιβάλλον Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΕΙΝΑΙ «ΕΔΩ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, συμπληρώνοντας, φέτος, 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, ανανεώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Ντοματινια-Pesto 7,50 Λόλες, iceberg,ροκα, κιτρινη πιπερια, φλύδες παρμεζανας, με ντοματινια μαριναρισμενα με pesto βασιλικου.

Ντοματινια-Pesto 7,50 Λόλες, iceberg,ροκα, κιτρινη πιπερια, φλύδες παρμεζανας, με ντοματινια μαριναρισμενα με pesto βασιλικου. Σαλάτες Ζύθος 8,50 Άσπρο και κόκκινο λάχανο ψιλοκομμένο, μπέικον, κουκουνάρι, ξινόμηλο, πατάτα, σάλτσα γιαουρτιού με χορσράντις Ντοματινια-Pesto 7,50 Λόλες, iceberg,ροκα, κιτρινη πιπερια, φλύδες παρμεζανας,

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ. Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών & Ϊρευνασ ΟΛΙΣΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ. Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών & Ϊρευνασ ΟΛΙΣΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών & Ϊρευνασ ΟΛΙΣΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ-ΚΛΑΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ 1 ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τησ ΣΟΜΠΑΝΗ ΒΑΙΛΙΚΗ του Ερμολϊου, ιατροϑ Βιοπαθολϐγου-Ομοιοπαθητικοϑ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιόςεισ των τεχνικών χαρακτηριςτικών των ιχθυοπαγύδων και μελϋτη των επιπτώςεών τουσ ςτην αλιευτικό διαχεύριςη τησ λιμνοθϊλαςςασ Μεςολογγύου

Τροποποιόςεισ των τεχνικών χαρακτηριςτικών των ιχθυοπαγύδων και μελϋτη των επιπτώςεών τουσ ςτην αλιευτικό διαχεύριςη τησ λιμνοθϊλαςςασ Μεςολογγύου Σμόμα Βιολογύασ Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών Κατεϑθυνςη: Οικολογύα, Διαχεύριςη και Προςταςύα Υυςικοϑ Περιβϊλλοντοσ Τροποποιόςεισ των τεχνικών χαρακτηριςτικών των ιχθυοπαγύδων και μελϋτη των επιπτώςεών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ. Εφαρμογό Σεχνητών Νευρωνικών Δικτύων ςε Παιχνύδια τρατηγικόσ Mobile Edition

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ. Εφαρμογό Σεχνητών Νευρωνικών Δικτύων ςε Παιχνύδια τρατηγικόσ Mobile Edition ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Εφαρμογό Σεχνητών Νευρωνικών Δικτύων ςε Παιχνύδια τρατηγικόσ Mobile Edition Φρόςτοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η μπίρα αντιστέκεται στην πτώση της αγοράς

Η μπίρα αντιστέκεται στην πτώση της αγοράς Η μπίρα αντιστέκεται στην πτώση της αγοράς Μια ανάλυση της IRΙ για την κατηγορία της μπίρας στο σύγχρονο λιανεμπόριο Σεπτέμβριος 2014 Εισαγωγή - Να την πιεις στο ποτήρι Η μπίρα, στην ελληνική ζύθος, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ ΟΜΑΔΑ : γιατί χρειάηεται; ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ Γενικϊ θϋματα τησ Τ.Α. Ειδικϊ θϋματα (δανεικϊ ωϊρια,απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικές μεταβλητές με δύο κατηγορίες- Διχοτομικές (dichotomies): Ποιοτικϋσ μεταβλητϋσ με δύο κατηγορύεσ-διχοτομικϋσ (dichotomies):

Ποιοτικές μεταβλητές με δύο κατηγορίες- Διχοτομικές (dichotomies): Ποιοτικϋσ μεταβλητϋσ με δύο κατηγορύεσ-διχοτομικϋσ (dichotomies): ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Κατηγορικϋσ Κατηγορικές ό ή ποιοτικϋσ ποιοτικές μεταβλητές μεταβλητϋσ (nominal): Η απλούςτερη απλούστερη μορφή μορφό κωδικοποίησης κωδικοπούηςησ τιμών τιμών χωρίς χωρύσ τις τισ έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιςτημών Τμήμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ

Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιςτημών Τμήμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιςτημών Τμήμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ Δρ. Χαρ. Ντρύνια Αναπλ. Καθηγ. Παλαιοοικολογύασ-Οικοςτρωματογραφύασ Βιο-Ποικιλότητα "Η Βιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕ, Κοζϊνη Δεκϋμβριοσ 2009

ΙΕΝΕ, Κοζϊνη Δεκϋμβριοσ 2009 ΙΕΝΕ, Κοζϊνη Δεκϋμβριοσ 2009 Μελϋτη ανϊλυςησ επιπτώςεων για τη νομοθετικό πρόταςη τησ ΕΕ περύ υποχρεωτικού CCS ςε νϋουσ ςταθμούσ ηλεκτροπαραγωγόσ Σενϊρια εξϋλιξησ ενεργειακού ςυςτόματοσ Μεύωςη εκπομπών

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ 1 Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ Δρ. Ιωϊννησ Παρύςησ 1 yiannis@parisi.g http://parisis.wordpress.com Ειςαγωγό Για 50 χρόνια, υπό την ςκϋπη τησ αμερικανικόσ ομπρϋλασ αςφϊλειασ, η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Σα Επτϊνηςα! Κϋρκυρα Έχει ςχόμα μακρόςτενο, πλατύτερο ςτο βόρειο τμόμα τησ, ενώ ςτενεύει προσ το νότο. Σα παρϊλιϊ τησ ϋχουν ςυνολικό μόκοσ 217 χιλιόμετρα και ςχηματύζουν αρκετούσ όρμουσ και ακρωτόρια.

Διαβάστε περισσότερα

Αφρώδη οίνος. Champagne. Γκράπες και Χωνευτικά ποτά...30ml 19,00. Αμύνταιο ροζέ 750ml 17,00. Prosecco Neirano 15,70. Μοσχάτο D Asti Neirano 79,00

Αφρώδη οίνος. Champagne. Γκράπες και Χωνευτικά ποτά...30ml 19,00. Αμύνταιο ροζέ 750ml 17,00. Prosecco Neirano 15,70. Μοσχάτο D Asti Neirano 79,00 Αφρώδη οίνος Αμύνταιο ροζέ 750ml Prosecco Neirano Μοσχάτο D Asti Neirano 19,00 17,00 15,70 Champagne Veuve Clicquot Brut 750ml 79,00 Γκράπες και Χωνευτικά ποτά...30ml Γκράπα Bianca Γκράπα Valdani Berta

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 1 2 3.1 Συμβολοςειρζσ Ένασ πολύ χρόςιμοσ τύποσ εύναι η κλάςη String, του πακϋτου java.lang, η οπούα χρηςιμεύει ςτην αναπαρϊςταςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΑΤΕΣ ΟΡΕΚΤΙΚΑ. ΠΙΤΤΕΣ απο τα χεράκια μας

ΣΑΛΑΤΕΣ ΟΡΕΚΤΙΚΑ. ΠΙΤΤΕΣ απο τα χεράκια μας ΣΑΛΑΤΕΣ ΕΥΩΝΩΝ (πρασιναδες, ελιές, πιπεριες, καπαρη με λαδολεμονο & 7,50 κατσικισιο τυρι) ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ (πιπερια,ελια, φετα, παξιμαδι, & ελαιόλαδο) 7,00 ΝΤΑΚΟΣ με κριθαροκουλούρα απο τη Γεργερη Κρητης 5,50

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ, Επιμ Α Εργαςτόριο Παθολογικόσ Ανατομικόσ Γ. Ν. Θεςςαλονύκησ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ

ΣΑΜΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ, Επιμ Α Εργαςτόριο Παθολογικόσ Ανατομικόσ Γ. Ν. Θεςςαλονύκησ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΣΑΜΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ, Επιμ Α Εργαςτόριο Παθολογικόσ Ανατομικόσ Γ. Ν. Θεςςαλονύκησ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ κϊπνιςμα μεταπλαςύα HPV Σι εύναι μεταπλαςύα ; Σι εύναι δυςπλαςύα; Που & πωσ δρα ο ιϐσ ; Μϐνο ςε μεταπλαςτικϐ επιθόλιο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάιας, Τκήκα Δαζοπολίας θαη Δηατείρηζες Φσζηθού Περηβάιιοληος Μάζεκα: Μεηεωροιογίας-Κιηκαηοιογίας. Υπεύζσλε : Δρ Μάρζα Λαδαρίδοσ Αζαλαζηάδοσ

ΤΕΙ Καβάιας, Τκήκα Δαζοπολίας θαη Δηατείρηζες Φσζηθού Περηβάιιοληος Μάζεκα: Μεηεωροιογίας-Κιηκαηοιογίας. Υπεύζσλε : Δρ Μάρζα Λαδαρίδοσ Αζαλαζηάδοσ 4. ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΗ ΤΕΙ Καβάιας, Τκήκα Δαζοπολίας θαη Δηατείρηζες Φσζηθού Περηβάιιοληος Μάζεκα: Μεηεωροιογίας-Κιηκαηοιογίας. Υπεύζσλε : Δρ Μάρζα Λαδαρίδοσ 1 4. ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΗ Η ατμόςφαιρα εύναι ϋνα ςτρώμα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Κοινωνικό Ευθύνη Από τη Θεωρύα ςτην Πρϊξη

Εταιρικό Κοινωνικό Ευθύνη Από τη Θεωρύα ςτην Πρϊξη Εταιρικό Κοινωνικό Ευθύνη Από τη Θεωρύα ςτην Πρϊξη Μιχϊλησ πανόσ Διευθύνων Εταύροσ, EuroCharity 6 ΜαϏου 2010 Business Week 2010 Από τη θεωρύα Αντύ ειςαγωγόσ «Οι επιχειρήςεισ αποτελούν οντότητεσ οι οποίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ Το Μοσχοφίλερο πιθανότατα είναι µια απο τις πιο παλιές Ελληνικές ποικιλίες, καθώς σύµφωνα µε ισχυρισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγή ςτισ Εφαρμογέσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Μνήμη Διαχείριςη Μνήμησ Σε ϋναν ιδανικό κόςμο... Η μνόμη θα όταν ϊπειρη ςε μϋγεθοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα