των ΑΡΗ Ν. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ και ΝΙΚΟΥ Α. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "των ΑΡΗ Ν. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ και ΝΙΚΟΥ Α. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ"

Transcript

1 άνθρωπος Ο,ΓΑΝΟ ΤΗΣ ΑΝ8,οηΟI\ΟΓIΚΗΣ ΙΤλΙ'llλΣ ΙΛΛΑΑΟ1; Ψόμος 50ς, 1978 (ΣεπτέμΟΡ'Υις) ΝΕΑ ΜΕ[ΟΚΑΙΝΙΙ(Η ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΑ ΜΙΙ(ΡΑΛΩΝΑ (ΓΤΡΙΛΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) ΠροκαιαρκιικΙι άνακοίυωοτι των ΑΡΗ Ν. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ και ΝΙΚΟΥ Α. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ Μετά το Πικέρμι της,αττικης (1838, Wagner, Α., 1840) έειιοημάνθηκαν ηολλέι; θέσεκ; με μειοκαινική αιανίδα στην <Ελλάδα. Στο lοροιρο αύτό παρουοιάζουιιε ~liα νέα θέση ιμε πανίδα του Ά νώτερου Μειόκαινου. την είχαμε έπιοημάνει ηδη άπό την ανοιξη fog 1968, κοντά στο χωριω Μικράλωνα τη,ς πιε;ριιοχηlς Νέαο Τρίγλκκ; (προφόρτιαι Τρίλλιω) Χ!α1λlκιδ l ιικη,ς (Βλ. χάρτη ΟΊτη σελ. 4). Το Μάρτη του 1968 lε[χαμε άρκίοει στο o~τnlλ,αio Πετραλώνων IIςάνIα~αφ:ες (Poulianos, Α. Ν" 1971), στη διάρκεια τών όποίων Ναι διωιιστώσσφε, για πρώτηφορα οτήν Ιστορία ποϋ έλλ'αδ1jκ10υ κώ.. ρου,.ιήν υlπαρξηζωlη~ άνθρώπου τούλάκιοτο lάπο το Μέσο Πλειστόκαινο, τα ζωια του Μέσου Πλεισιόκαινου δεν βρέθηlκ!αν τυααϊα μέσα στη σπηλιά, ΊΆν δεν ησαν «διιαβατικα» τη,ς περιόδου έlκεlνης, ε πρεπε να βρεθουν τα ϊχνη ιτων ΠΡΟΥ6νω,ν τουο στη γύρω περιοαή. Μ' αύτή τη σκέψη άρκίοαιιε την άνίκνευση τοϋ γύρω χώρου του λ ',- Ι: δ ' ~, θέ σπη αιου πorυμ,ας ο ηγησε στην καινουργια ' εση. Στκ; Βξερε,υνήσεις rμας σ' αύτη τη Θέση, άκόιιη άιπο το' 1968, εϊχαιμε πάντα άκούραοτουο Οοηθους τούι; κατοίκουι; της Τρίλλιαο, 3

2 -. ''7? J \, v ) L/ ~~... ~,~,EΣΣAΛONΙKH Kμή~-/\ f'~. " 'ο. αλωνα θερμλτκοσ Ν Κuλ ι κ 1 εια ο Τριλλια ΚΟΛΠΟΣ Χ : Χωοο ς ερευνών Κλίμακα 1: ΧάΡΤΥΙς της Δυτικης ΧαλκιοικYjς μέ τις θέσει; δπου διεξάγονται οι ερευνες. Map of Western CIlalkidil<i with the excavaιίοη sites. Βαλάση Ποτέρα ικαι Γιώργο Πωιαδόιιουλο. 'Αλλα και το συνεργείο μαο, που 'έργάζιετ,αι στο σπήλαιο Πετραλώνων κιαiβαοιικα άποτελεϊται άπ'ο κατοίκουτ; του ΧΙύΡΙ0Ό αύτοϋ, και ά:πο τον ύαιεύθυνο των συντηρητών της 'Ανθρωπολογικίκ: 'Εισιρείαο <:Ελλάδος Πάνο Πολυδ'ωρ6Jτουλο, μας 'βοήθησε σιάρα πολύ. "Ολοι τους μ,αζί, και ό καθέναο κωριοτά, ιιροοέφεραν ηολλα σε κάθε μας άναζήτηοη. Το βαο1κ(). σιρόδλημα τίδν έρευνών ηυαν να διασωθούν τα παλιaιοντlολογlα<α ευρήματα (ιπο τη μεγάλη διάβρωση που ύφίοταται [ο εδaφος. Πολύ πετυκημένα ΟΙ κάτοικοι όνομάζουν τα ρέματα, που οκηματίζουν όρρητικουτ; κεηιάρρουτ; στην περίοδο τών βροχών, «νεροφανιέω. 4

3 ΕΙκ. 1. Γενικ~ αποψη τ-ης Θέσης 1. <!Η αιχμ~ του 5έλους δείχνει τό σημεϊο δπου ορίσκεται μιηριατο δστοϋν Χοιρολοφόδοντα του πεντελυωϋ. General view of site 1. The arrow points to a femur of Choerolophodon pentelici. ΟΙ χε1lμαρροι αύτοί παρασύρουν τόννουο χωμια προ'ς τη θάλασσα. Μέσα στα τελευταϊα δέκα κρόνια ιιαρατηρήοαμε δτι ΟΙ κοϊτει; στις νεροφανιέο εχουν βαθύνει και ΟΙ ΌχΘες,eYlvavmO άαιότοιιεο. Πιστεύουμε δτι χιλιάδες τεijlάχιiq; άιιολιθωρένων άστα/ν' βρίσiκoνταi κιόλαο στα βυθο του Θερμσϊκοϋ Κόλπου. ~/1' αύτό τον τρόπο ιιρέπει ναχ!ει καθεϊ πάρα πολυ και άξιιδλογο ύλιικο για την έπιοιήμη. Σ' αύτες τις νεροφανιέι; κυρίακ; προσανατολίσαμε τιςεριευνές :μας,. Συνκεντρώναρε κάθε απολίθιjjrμα και το συνιηρούσαρε στο έργαοιήριο του σπηλαίου Πετραλώνων. Τα ευρήμοια κρυλάοοονται στο προσωρινό Μουσείο του σπηλαίου. Διαοώοαμε ιιρωτάντων ύλτκο no1u θριοκόταν «ιιι sit.u», δηλαδή «σιρωμα ωνραφηρένο», για να ιιειύκουμε ετοι πιο ά Ι ΚJΡ1J6η χρονολόγηση. Τό ύλικο συγκεντρώθηκε κυρίως ά,πο τέοσερεκ; θέσειο, άριθυημένες άπα το 1 εως το 4 (Βλ. σχημια σελ. 6). 0'1 θέοεκ; ιαύτε ς άπέχουν 1,;5-2 xλrμ.ημhl ιάπα τη", Ωιλλη (Βλ. είκόνεο 1,εlπάνω, κα] τις εγχρωμες 2, 3, 4 σικ; σελ. ι. Ι Ι, Ι Ι Ι ). 5

4 σ. Έ!ΟΥΝΟ "ΚΑΤΣΙΚΑ,, 'Ε'Πιψαν. Ιδα. φ ο ; t +30 "ΑΡΎιλλος rιέ κροl<αλοπαγn. Ψα μ μι της ΚΟΚΚΙ νος <Ολοl<:αθαρη α ρν ι λ -λική δ μμ οτ; κ οκ κ ιν ω ση Ι30 έπι φ αν ε ι ο κ ο 'Άρ γ ι λ λ ο ς Κ Ο Κ Κ \ ν ~ ι/fjfffij- άργ ι λλ ι κη άώμ.,.- κοκκινωπή ωαμμιτης ανοιχτο τιορτοκσλί >'Α ργ ι λλος με κ ρ οκα -λoπαy~ κ αί λίγο x~λίkι Κοκκινωπός δ ιακόπτεται μ t 'Αργιλλος. μέ, κ ρ ο> -)(a)otlcl~ ενδιαμεσα 1frl6 Υ-qτ.τr",'\~s γκρ ιζο-μαυ ρ ο τ; "Αργιλλος, lωκκινc.jπή μέ κ ρ οκ α λ ε τ; t 'f t όλokαθό~ -βουν την σ τ ρωμαι ογ ραφισ ~αμι Κυλισμένα μπάζα άπο στρώματα 1-8, πo~ μας Χ:Ρυ- ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ,Α, ΘΕΣ.Η[ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΣΗΣ 3- ΣΕ Κι\IΜΑΚΑ 1100 Σχ~μαΤLΚ~ στρωματογραφία των θέσεων των εύρ1)μ&των. Schematic stratigraphy of the Micralonagorge ίπ Trillia-Chalkidiki.

5 Στρωματογραφία Οί εγχρωιμιες είκόνεο 3 και 4 δίνουν,μια γενικήάηοψη για τα στρώματα. 'Γό πρώτο στρώμα, που στο σχηιμα, Ιά ι πε l1<lον ίζ ε ΤQ Ι σαν «έπιφαν;ειιοlκοεδαφος»"ειναι κατάφυτο άιιό θάφνουο, κυρίως πουρνάρια, Το στρώμα αύτό με τις ύποδιαιρέοεκ: του είναι το «σύγχρονο» πλειστοκαινικό οτρώμα. Σε όρισρένα οημεϊα, δπου ή διάβρωση του ε δάφουι; είναι μεγάλη, εχει εριθει στήν έπιφάνεια το πλειolκαινιko στρώμα. Σε αλλα, οαετικό όλιγάριθμα σηιμιεϊ,α,οπου ή διάθρωση είναι άκόιμη μεγαλύτερη, εχιει εριθει στην έαιιφάνεια το μειοκαινικό στρώμα. Το δεύτερο στρώρα άποτελεϊται άπο KO\ΚKlνωlΠηα:ργIλλo με μια κροκαλοπαγή ζώνη ένδιάμεσα. 0'1 κροκάλες (κογκλοιιεράι ) είναι ύπόλεηηια,άπο πιαλιε,ς οχθες τών κεηιάρρων, που φαίνεται πως είκαν σκηρατιοθεϊ npiv ά,πο πάρα πo~:λα χρόνια άφοϋ εχει τόσο 'βα Θ6νιΕΙ (JιJειρίπου μέτρα) ή κοίτη τη,ς ρεματιάο, Σίγουρα, με την πάροδο του κρόνου, πολυ ύλliκo μετατοπίοτηκε προς τις lεκβο" λες των χιειιμάιρρωιν. Τό τρίτο στρώμα είναι ένας βραχ,ώ,δη,ς συμπαγήτ; ψαμμίτη,ς, κι αύτο,ς παλιά οχθη,!που οέ όριαμένα σημεία το πάκοο του περνάει τό Evla μέτρο. Αύτο το στρώρα το θεωροϋφε για την ω,ρια, σαν μειοπλειοκαινικό σύνορο. Είκ. 5 και 6. ΕΒΡΎιμα Νο 25. Άνω &ριστερος ΠΡΟΥομφΙος "Ιππαρίου τοϋ τρtλλtανοu. Find Νο 25. Α left ρ3 of Hipparion gromovae triiiiense. ί

6 'Γό τέταρτο είναι όλοκάθαρη άρυlλλlκη αrμμoς, κοκκι- J '-'-'I'-f.IL"~''''''-'...~... nολλα ευρήματα, Έπίσης, το πέrμiπτo ιιου ειναι το εκτο που ειναι ξαναόρυιλλικιl αμχαλίκι και κροκαλωιανεκ; ζω:νιες, και το ε6δομο, ό πηλοις με όριομένεο διοκοπε,ς ζωύες. Σ' αύ ι«τα τέυοερα τελευταία στρώματα και.' έξοχιιγv μειοκαινικα ευρήματα. διάγν ση 1<01 άνάλυση ευρημάτων 5 και 6) είναι ό τρίιοοάνω άριστε- Τιο ]\Ιο 13 Ρ2. ρ4_μι. 7) είναι δ r"<~".o c"'-r...r""r> ανισ Γi Γ\,1I>:ϊΓισΓ\,Γ\Γ' προγοί-ι- 1(α1 τα δύο δόντια TTr..r...-'...'Tr-...'\.I rr-ι.'1 6mo Τ11 Θέση 1, στρώμα 5. Τό Να 22 8,9 και 10) βρέθηκε στο 40 οτρωμα της 2. ΕΙναι σιαγόνα σπασμένη,,αλλα διατηρεί τους ΕΙκ. 7. ΕϋΡΎ/μαι Νο 13. "Ανω αρ ωτερος προγομφ [ος C Ιππαρ ίου του τρ ιλλ ιαινου. Λ ρ2 of Η. gr. trilliense. ΕΙκ. 8 καιί 10. Εϋρ'ημαι Νο 22. Ψμ'7ιμα ανω οεξιας δοοντοστσιχ[ας "Ιππαρίου του τριλλιανου. Pal't of Uρper right jaw, ρ4_ ~Jl1 of Η. gr. trilliense. ΕΙκ. 9. ΕδΡΎ/μα Να 22. Λεπτόμέρεια, Detaii οί find Να 22. 8

7

8 ΕΙκ. 11. ΕUΡ1lμcx Νο 9. Τμ'7jμcx ανω ιiριστερύjς όδοντοστοιχία.ς "Ιππ. του τριλλιανοθ. Find Να 9: ρ2_ ρ4 of H.gr. trilliense Ί'() Νο 9 (Είκόνα 11) είναι μια (ίνα) άριοτερή όδοντοοιουιία Ρ2 _Ρ4, άπο τη Θέση 1) στρώμα 5. Ίο Ν ο 18 (Εικόνα 12) είναι ό δεύτερα: (ίνα) δεξιός γομφίοι; Μ 2 Το Νο 37 (Είκ6να 13) είναι ό τρίτος ανω δεξιο'ς νορφίοι; Μ 3 Kαi τα δύο τελευταία προέρχονται ΟΔ10 τη θέση 3, οτρώιια 6. Το Νο 38 (Εικόνα 14) είναι ενας ανισ άρισιερόο γομφίοο Μ'..Βρέθηκε στη Θέση 3, στρω~ια 5. Το Νο 8 (Εικόνα 15) είναι ενας κάτω δεξιος ΎOrμ(Ρ10ς Μ 1, ένας ιτολυ γέρικου ζώου. Βρέθηκε 01[11 Θέση 1, στρώιια 5. EΙΚr. 12. ΕUΡΎ1μcx Νο 18. Δεύτερο; άνω Έ~Ικ. 13. EυΡΎJμα Νο 37. Τρίτος ανω δεξιός γομφίος "Ιππαρίου του τριλ λιανοϋ. δεξιός;υομφιος; "Ιππαρίου τοθ '"Cριλλι~vοσ. Find Να 18 : 1\.112 of Η. 9r. trilliense. Find Να 37: Μ3 of Η. gr. trilliense. 10

9 Ε,ίκ. 14. ΕΒριημιΧ Νο 18. 'Άνω άpι'στερό~ γομφίος "Ιππαρίου τοϋ lτριλλιανοσ. Find Να 18: Μ1 of Η. gr. trilliense ΕΙκ. 15. ΕΒριημιΧ Νο 8. Κάτω ο'εξιός γομφίος "Ιππαρίου του τρtλλtιχ')οu Ι Find Να 8: Μι οί Η. gr. trilliense. Πίνακαο 1 Μετρήοειι; των δοντιών του Η. gγ. tγίιιίense ~ Δόντ-ι Διαστάσει~ Έξωτερικα μί)κος Έσωτερικα μί)κος Πλάτος aυψος * * ΤΟ ϋψος ειναι παρμένο άπα κεi πού οι ρ~ζες άρχ~ζoυν να aιακλαa(~νονται. Πίνακαο 2 :Σ υγκριοκότ; πίνακας του μέσου Όρου των ισπανικων 11. gr. gtomovae (Sondaal', ΙΘ61) -""""-_.---_.~--'~,-~:g,~ ~ Δόντι 1)2 }?3, 4 1\11, Γ 2 Γ 3, 4 Ι ΝΙ Ι, 2 1\13 ΔιαστάσεLς~_ Ι ,- ΜΊ)κος 26,8 20,5 18,4 19,7 23,7 20,5 Ι 18,9 22, Πλάτος 18,9 20,4 18,9 17,0 11,4 10,4: Ι 1.0,8 9,1 11

10 'Ο ιιρωτοκώνοο των ανιύ δοντιών εχε1 λεnιιοειδές. ΟΙ «οφραγίδες» του είναι ποκώνοι; παρουσιάζεται α.λλοτε cιναπτυγμέινος κι αλλοτε λίγο άναπτυγμένος. 'Από τόν μεοόστυλο ω,ς τον ιιρωιοκώνο JlLUL"-''-A.'LJ.I"-,'L.--'--L.'',,,,.!. έλ- αύλά- κωση ιιου δείχνει δτι το ζ(οο μασουσε όπα τα ηρ,ο,ς τα δεξιά, κι OXl 'μπρ,ο,ς -πίσω. 'Ο τρόαιοτ; αύιότ; ιιαροπηρείται στα Ιππάρι'α τών Ο\Γεπ;πων,ποι) μασανε σκληρή τροφή (Οτοιιιονε. 1952). ΟΙ Ι1ετακωνΟ1 κα] ΟΙ ιιαρακώνοι εlναιβαθicι "''--''jι'-'\...'l'/--''/..,μ..., ση.με το μικρο μέγεθο; του δοντιού. τα. είναι άρκετα καλα άνωιιυγμένα. \ Ι σε σκεάδαραντίνηο Τό I-lipparion gi. gromovae (Villalta και Crnsafont, 1957) ειχε βρεθεl, ίjj,c: τα σήμερα. \μ6νο "Ιθηρική Χερσόνησο 'και 13.Δ. τη'ς 'Λφρικήο (Μαρόικο). Πρώτη ΊΟ τώρα και στην (Ελλάδα, γιατι ΟΙ διαστάσεις των δοντιών, δλα τα ννωρίσματα,των εύρημάτων που 6ξlετάζουμε, τα γνωστα Η. gr. grolllovae. Παρατηρούμε \}llcι μόνο δισφορό: 1"6 δόντια ά:πο την Τρίλλια i~xouv,μl'κρδlτερο υινσς σε σύγκριση με τα Ιωτανικά. Γενικά, το ϋψοι; τών δοντιωνέπηρεάζει σε μεγάλο βαθρ'ο την δλη κατασκευή τη,ς,σιου6να ς, έπομένοκ; και Όλου του κρανίου και του λουιοϋ σώμα τος. Αύιτο:ς είναι ό λ6υος γη] τον όιιοϊο προτείνουμε να θεωρηθούν τα ιππάρι,α αύτά της Τρίλλιαι; νέο ί,γποειδσς με το δνοιια flipparion gr01110vae tri1liense. Δεν τα κατιατ6ξαμε σε αλλο ε1δος γιατι τα καρακτηριοτικσ που περιγράψαμε, ΟΠΙΗς τονίστηκε 'παραπάνω, μοιάζουν ιπολι) με των δοντιών ιών Η. gt. gromovae. 'Οιιωσδήηαιε, ιτa ΠΙΟ, κοντό δόντια είναι Εναπ1'() πρωτόγονο ννώριομα, ΟΧ1 α:μιος έπαρκες για να καρακτηρίσει ένα διαφορετικο ειδος. Τό μικρο ανάστημα τών Η. gr. grolilovae της 'Ιβηρικης θεωρείται ως τώρα σαν μια «ο],κολσγικη ιιροοαρφονή» στο περιβάλλον των Ιοπανικών σιειιηών (\lillalta και Crusafont, 1967). τ'α νέο; ευρήμα Γα σμω,ςαπο \την Τρίλλια φαίνεται να ανατρέπουν θεωρία αύτη και δείχνουν πα,ς τα Η. gr. gromovae είκαν μεγαλύτερηεξά'πλωση στην Εύρώπη. Δείκνουν ακόμη ΟΤ1 Τι έξάιπλιύοή τους,ιεγινε 'ά,πο τα ανατολικό προς τα δυτικά. Το νεγονότ διι έμφανίζονται νωρίτερα στην 'Ελλάδα άπό την (Ιοιπανία, το οιηρίζουμε, o-πισςαναφέραίjlε παραπάνω, στο μικρότερο, έποφένωο και πιο πρωτόνονο, καρακτη- 12

11 ΡΙ0ΤΙΚΟ της υψοδοντίαο. ~Yπo~oyίζσυμε, ιμε θάοη τα στοικεία της βιβλιογραφίας για τιlν εξάiηλωση του ιππαρίου στην Εύρασία (Forsten, 190,8) δπ ΤΟ ιπιπάριο αύτό είμ(ρανίστηκε στην ~E,λλάδα τούλά ΧΙΟΤΟ κρόνια νωρίτερα όιπ' Ο,ΤΙ στην "Ισπανία, 2" Hippal'ion lnatthewi, Abel 1926 Το εϋρηιια Να 1 (Είκόνες 16 και 17) ειναι ενα τεμάκιο τη'ς ανω άριοτερήι: οιανόναο Ρ3 - ~1\ ένοι; όρκετό γέρικου 'CHrόrμOU. Τό εδρημα αύιό ιιροέρκ ειαι :Q,nC> τη θέση 1, οτρώμα 6. Το Νο 5 (Είκόνα 18) ειναι ενα αινω, διαοιανωνικο (intermaxil- 1 ) ' \ δ" ary.',..., 12 '13,, τεμακιο, τους υο αριοιερουκ κωυιηρετ; και κω τον τρίτο δεξιιο 13. Βρέθηκε ΟΤΟ 60 στρώμα της Ιηι; θέοηο, '1'0 Νο 17 (Είκόνα 19) είναι ανω δεξιοις γομφίοι; Μ', πού 16ρέθηκε κι αύτόι; στο βο σιρώικι τη,ς Ιης θέοηο. Το Νο 2β (Εικόνα 20) είναι ανω δεξιος γομφίοομ" και θρέθηrκε στη Θέση S, οτρώμα 7. ΤΟ Νο 19 είναι δύο,ανιύ άρισιεροί προγορφίοι Ρ2 - Ρ,3 lσε πολυ ασχημη κααάοιαοη γιατ] το ζωιο ητιανπολυ γέρικο. Βρέθηκαν στην κοίτη της ρεματιάο, κοντά στη Θέση 3. ΕΙκ EϋpΎJμα. Νο 1. ΨμΥ)μα. ανω αριστερύ)ς δοοντοστοιχία.ς "Ιππ. του τριλλιανοθ. Find Να 1: ρ3-μ 2 οί Η. gr. triiiiense "~~MΙ 13

12 ΕΙκ. 17. 'Άλλο κομμάτι του ευpύjματoς 1. Συνεχόμενο τμύ)μα τ-ης άνω &ριστερύ)ς οδοντοστοιχίας "Ιππαρίου του τριλλ ιανοϋ με γομφίουτ, Another part of find Νο 1 : Μ1 - Μ2 of Η. gr. trilliense. 19. ΕυΡ"ημα Νο 17. 'Άνω δεξιδς "Ιππαρίου Μάθιου. γομφίος του Find Να 17: Μ1 of Η. matthewi. Εtκ. 18. ΕυΡ"ημα. Νο 5. 'Άνω διασιαγωνικδ τεμάχιο με τρετς κοπτ-ηρες: δόο άριστερα, εν αν δεςιά.-, "Ιππαρίου του Μάθιου. Find Να 5 : Upρer intermaxίllary part: 12_13 left, and 13 right 01: Hipparion matt~1ewi. 14

13 ΕΙκ. 20. Εϋρημα Νο 26. "Ανω δεξιός γομφίος "Ιππαρίου του ~ λ1άθωυ. Find Να 26: RigtH Μ2 of Η.. matthewi. Τό Νο 2 (Είκ6να 21) είναι ενα μικρο ανω τμηιμα της δε l ξ lqc: κνήμηι; (tibia). Βρέθηκε Ο'Γη θέση 1, στρώμα 6. ΟΙ διαοτάοεκ; του είναι ΟΙ έξης: Μεγαλύτερο πλάτος τη,ς κοντιινης (ανω) επfφιuσης == 5-9,2 χλστ. Μεγαλύτερη κατα pfjq(oc: διάμετροο τη-ς κοντινήο (ανω,) έιπίφυσης == 46,6 Χλστ. Το Νο 4 (Εiκόνες 22 και 23) είναι ό τέταρτο; κό.ιω άριουερο'ς ηρονομφίοι: Ρ4. --;-Ήταν ΟΤ11 Θέση 1, σιρώιια 7. Το Να 6 (ΕΙκόνα 24), δ-πα Τ11 θέση 1, στρώμα 5, εινaι δ δνιο δεξιος κυνόδονταο (C). ΕΙκ. 21. Εϋρημα Νο 2. ~Γμ'7ιμα &νω δεξιας κνilμ:ης "Ιππαρίου του Μά.- θιου. Find Να 2: Upper part of right tibia of Η. matthewί. 15

14 ΕΙκ. 22 και 23. EϋΡΎJμα Νο 4. 'Ι'έταρτοξ κάτω άριοτερό.; πρσγομφ'ίος "Ιππαρ ίου του.j\ιiάθ ωυ. Find Να 4: left Ρ4 of Η. nlatthewi. Πίνωκαο 3. ΜεΤΡΙΙ0εις των ανω δοντιών του Η. mattl1ewi ΝΟ ~ 1':>3 1':>4 ΝΙ1 Ν1 2 ΝΙ 1 Ρ2 Ρ3 l\ι1 2 I)Ll C L.Jo.v.v,\hV;:" 'r:~ ~.L~W,c..~ ι.υ"υ μηκος 18,2 17,8 16,5 15,2 17 ~ 7 23,9 1. 7,2 'ι 7,1 19,5 8,2 ----_ '1,'..L.ιUlU." μηζος '17,3 17,1 16,'7 16,2 16,3 26,2 15,5 16,2 18,Β -,\;-~.ΛV Il)Χ~70ς 23) 22,3 20,6 21,8 20,0-19,6 11,0 8, , ιj.,ι 32,1 Πίνακαο 4 Μετρήοεκ; του Νο 5 Διαοιανιονικό (inteγll1aχίιιarυ) πλάτος 61,5 'Απόσταση ]3 _ 5 ι~ 12 Διαστασειξ s I~ I~ ---","",""_ lνιηxoς 14,0 13, ~~ 12,Β ΓΙλάτος 9,3 8,1_ 'ί ') 1,"-' ΕΙκ. 24. EUΡΎJμα Νο 6. 'Άνω δεξιος κυνόδοντας Ίππαρ ίου τοϋ Μά.θιου. Find Να 6. Upper right C of Η. nlatthewi. 16

15 ΕΙκ. 2. Γεν ική α.πoyύj τ"7jς ΘέσΎjς 2. Στ ο α.ν ω ~ ε ξ ι ά. τ μύjμiχ. του κέντρου δ ΙiΧκρΙνOν τα ι δυό χα υ λ ι ό δον τ ε ς Χο ιρο λοφ όδοντα τ ο υ π εντελ υωϋ. General vi ew of sit e 2. Ι π th e upp er right part of the center two tusks of Choerol o phod on penteli ci can be seen.

16 -~ ω 1-' \?" ο (!) \, ~Ω ι!~ ω J:~ +>' Υ- Ο ~ ω?- >-,..;!'! ι. θ - ο ω (L.c ω... 7' u ' ω ι,: :- c: ι > ((Ι ι ρ Ο ';(1) Ω....;,t. 1:'> 'ι, ~, ι:.:> QO t5 CO...0 ::1_.Ω " ω,, 1.c (;i) υ,?'-- Ό - ω Φ υ;;, C Μ ω.-t;: ω ι> "<-,::- Ο -3- ~ ο ω t ~ ; ~~ > τσ ~ ω : 1) C Ι"" ι ς('j.;-; ~;:iq ω ι9

17 Ε Ικ. 26. Λεπτομέρε ια από τύ) Θέση 3, στρώμα 7. Δ ιακρ ίνοντα,ι τμιημα κν1)μύjς "Ιππαρϊου του Ντήτριχ, τμύ1μα~ ανω σιαγόναι; 'Ι'ραγόκερου και τμύ)μα. από χα.υλιόδοντα. Χο φολοφόδοντα. Detail from site 3, layer 7. The part of a tibia of Hipparion dietrichi can be seen along with a part of an upper jaw of Tragocerus arηaltheus and ρειι of a tusk of ροηιοίίοί. ΤΩΝ ΧΑΡΑΙ(ΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ 'Η των πρισμάτων της άδαμαντίνηο <:0 πρωιοκώνοο τον πρωωλόφο. Τα (οφρανίδει; η maγι(s) βρίοκονται [Πολυ κοντά Το ενα στ' αλλο είναι σκετικά :βαηια <:0 ύποκω,νος δεν ειναικαλα άνωιτυγμένοο. Με 666o.lO, τον Ρ", δλα τα δόντια σιενόιερα σε σύγκριση ~με τα δόντια αλλων ειδών. Παρ' δλο που δεν γνωρίζουμε το IΩκριι6ες των δοντιών (,έικτωlς των Να 19,και Να 26),,ά,πο ιόν τρόιιο τιου είναι υπολογίζουμε 0\Τ1 δεν πρέπει να ξε'περνουσαν τα 27 χλστ. "Ολα, λοιπδν,αύτα τα δόντια τα κατατάσσουμε σταβραχυδοντικά. '1-1 του υποκώνου (llypoconal sinus )αλλου είναι λίγο άναιιτυνμένη ΚΙ ιάλλου δεν,εχει άνωιτυκθεϊ καθόλου. με/τακωνος και ό είναι οκαφμένοι άρκετα βαθιά. (ο ιιρωτοκώνος σε οκέοη του ύποκώνισυ ειπίσης ΠΙΟ βαθιά, και δεν 'είναι «τραβηγμένος»π,ρα,ς τα ουνήθωι; ουμδαίνει στα αλλα ]τnπόρι.α. 'Ο JAbel ( πρώτηφορα ιιαρατηρεϊ στα, CΙtT.ΓIΓΤr'i.,,,,,\:I,f"'o! της Σάμου τήν κάνει ό πρωτοκώνοι; με Το καρακτηριφτικό αύτό το Θεωρεί τόσο ιιρωτόγονο ωστε κατατάσοει τα 17

18 Η. matthewi (1937) ίμεljαξυ των Meryhippus του Μέσου Μειόκαινου.,Αργότερα ΟΙ Τobien (1989), Koenigswald (1989), Wehrli (1941) ~αi Βοιιί (1947) ουμφωνοϋν ΟΤΙ ή συνένωση πρωιοκώνου και πρω... τολόφου είναι ηρωτόνονο ννώριομα, 6.,λλα ΟΧΙ σε βαθμο που να έπιτρέπει να ουμπεριληφθεϊ το Η. matthewi στα meryhippus. (ο Wehrli το 1941 νράφει,οτι το Η. matthewi άποτελεϊ διαφορετικό νένα; σε σκέοη με τα αλλια iπιπ άlριq" ΚΙ αύτό τον όδηνεϊ να τοl όνομάοει ήμιιππάριο (Hemihipparion). Φυλογενετικά \το τοποθετεϊ με1ίαξυ των meryhippuskai των Ιπ!πιαρί:ωιν. Στό γένος Hemihipparion κωιατάοοει ΚJαI τα ΤΡ1α γνωστά εϊδη τη ς Σάμου. Με ιήν άτιοφη του Wehrli διαφωνοϋν ιπολλοί, και ΟΙ Gromova (1956), Sondaar (1961) και Ροτειέτι ( 1968) την έιιικρίνουν. (ο Sondaar στηρίζει την κριτική του 0\10 γεγονοι; ΟΤΙ σκεδόν δλα τα ε'{δη Ιππαρίων, παρουσιάζουν που και που κάποιο συνένωση του πρωτοκώνου με, το ύπόλοιπο δόντι, είδι'κα στον Ρ2. 'Ή Gromoνa δεν Θεωρεί αρκετή την 'στ~qlρξη ένο'ς μόνο γνωρίομα- r/ (ι:/,,"\., ), 'δ... τος ( οπωις η ενωοη πρωτοκωνου με πρωτολοφο για να. ισκωριστει ενα νέο γένοο. Ο:Η Γοτειέτι, δταν filkarve μια IΘπίοlκεψη οιή Σάμο, πραγιματοποίησε μετρήοεκ; σε δύο κρανία Ιππαρίων :και έs6γαλε το συμπέραομα διι πρέπει να ηταν τα κρανία που ειχε μελετήσει ΚΟΙ ό Wehr1i. Στο ένα κρανίο μόνο ιό Ρ2 καίό Μ' lεχουν ένωμένουι; τόν πρωτοκώνο με τον πρωτολόφο. Σ το δεύτερο, το αύτό ννώρωμα ιιαρουσιάζεται σιουι; Ρ2, Ρ'3 και Μ 1. Και στις δύο περυττώσεκ; ή Εοτετέτι άποδίδει την ενωση 'αύτη στο γιεγονος,οτι τα ζωιαησαν ίπολυ γερασμένα. 'Ο 'Πιωιιιιε (1949) κατά τις άναοκαφέο του στήν Τουρκία διέγνωοε την υπ,αρ(η Ηεωιίιίρρετίοτι matthewi. 'Αργότερα δμως (1952), δταν διέγνωσε οιήν (Ελλάδα ενα νέο ε1δοςπουειχε κι αύτό ένω... μένους τον πρωτοκώνο με τόν πρωιολόφο, Il{ιαι το σύγκρινε με τα Hem. Inatthewi, δεν το κατέταξε στα,ήιμιι\ππάρ1α, lαλλα στα 1ππάρια ικαι τό όνόρασε Hipparion sp. Βασικά, δ καθοριομόοτοϋ γένους τω/ν Ιππαρίων οτηρίκτηκε οέ δύο γνωρίαμωτα : α) στο τριδάκτυλο [Πόδι και β) στο ιιειιονωμένο πρωτοκώνο, Ο:Η Ιδιαίτερη σημασία που απέδωσε ό Wehrli στο δεύτερο καρακτηρισυκό τον εκ1ανιε να θεωρήσει δτι πρόκειται για νέο γένοο. Πιστεύουμε ΟΤΙ ιή κριτική που του άσκήθηκε όφείλεται ίδιαίτερα ()Τ[!Ο γιεγο;νος ΟΤΙ δεν εχει άπομείνει άρκετό ύλiκo άπο τα ευρήματα των ίιππαρίων της Σάμου. Γιατί Κ!αιθως είναι γνωστό, τα περισοόιερα ευρήματα!που μελέτησε ό Wehrli «οκορττίστη:καν» στα 18

19 διάφορα μουοεϊα της Κεντρικήτ; Εύρώιιηη, ΚΙ έτσι συγκεντρωμένο ύλι'κο «ήrμi1πιπα~ρίων» τη'ς Σάμου σ' εν:α χωρο, για σύγκριση, δεν ύπάραει γ1α τούι; οημερινούο μελετητές. <:0 Μ. Kretzoi, που έτιισκέφτηκε το μικρό ίμιας μουσείο σιό οπήλαlιο Πετραλώνων, ΘιεωρεΙ τα ευρήματα 1 ικαι 17 ήlμl1πιπά,ριiq (προ- ", ) σαjιt1h<η,αναικioiνωση. 'Εμεϊο δμως νομίζουμε δτι μόνη ή συνένωοη "[ίου πρωτοκώνου με τον ιιρωτολόφο δεν άποτελεϊ 'έηαρκες οτοικείο για να παραδεκιιοϋμε, οτήν κατάσταση )πουεχουν τα ιιράγφατα σήμερα, την υ παιριξη ένο'ς διαφορετικού γένους. 'Ολοκληρωμένη, βέ,βαιια, ωιάντηοη οτιοζήτηιμια Θα δοθεί δταν γίνουν πιο' ουοτηματικέτ; ερευνιες και ουνκεντρωθεϊ ιιεριοοόιερο όσιεολονικό υλικό. Με τη διάθρωση του έδάφοικ, που εχει γίνει στην πλαγιο της θέοηι; 1 και οι ρώμα 4,ψ,άνη'καν,τα ιύπολείιμμαlτiq ένας σκεδον δρθιου οκελετοϋ ίιυιαρίου, άκουμπιομένου στην ιιλανια που σύμφωνα με αλες ΤI'ςένδεί!ξιεις (ϋψουτ: ~ 1,20, μήκουτ; 1,40-1,50 ικαι τα κατάοπαρτα γύρω του δόντια}, πρέηει να θεωρηθεί Η. matthewi " 2~) Ε' (Ε ικονα εο ι. ιναι το, ιιρωτο -' εύρημα ~I ενος <:, οκε δ' ον ο <:λ' ΟΚ λ ηρου οκελετου άπό το :εlδος του. 3. Hipparion dietrichi, Wehrli 1941 Υλικό: Το εύρημα 7 (Είκόνα 27) είναι ενας ανω διεξιος δεύτεροι; νομφίοο (Μ2) νεαρού ότόφου!άιπα τη Θέση 1, στρώμα 6. ΕΙκ. 27. Εϋρημα Νο 7. 'Άνω δεξιός δεύτερος γομφίος "Ιππαρίου του Ντήτριχ, Find Να 7: Right Μ2 of Η. dietrichi. 19

20 E~κ. 28 και 29. ΕϋΡΎιι-ια. Νο 21, 'Άνω οεξιος γομφίος "Ιππαρίου του Ντήτριχ, Find Να 21: Right Μ1 of Η. dietrichi. Εtκ. 30 ΕΙκ. 30 και 31. ΕυΡΎ/μα Νο 40. CΟλόκλΎ/ΡΎ/ αρωτερ~ κψ~μύ/ "Ιππ. του Ντήτριχ. Α left tibia of Η. dietrichi. ΕΙκ

21 Είκ. 32. ΕϋΡΎΙμα Να 32. τα κάτω δεξια δόντια cχπα το tδtο νεα.ρο αταμο (εϋρημα Να 40) "Ιππαρϊου του Ντήτριχ (έξωτεp~κ-η Οφ'η). Find Να 32: Right Ρ2- Μ 2 of the same young individual, (from find Να 40) of Η. dietrichi, labial view. 'ΓΟ. Νο 21 (Είκόνει: 2,8-2,9) είναι ενας ανω άριστέρόε γομ-, (ΜΙ) λ' --, Ι, β 18 ' ι "'" φιος σιο υ νεαρού ατομου, που ρε ηκε στην κοιτη της νεροφανιάο. 'Το Να 40 (Είκόνει; 30-31) είνω ολόκληρη ή άριστερή κνήμη. Βρέθηκε οτή Θέση 3, στρώμα 7. Το Να 46 είναι το άπώιερο τμήμα δεξιας κ:νήιμης. Βρέθηκε στη θέση 1, στρώμα 6. 'Γα Νο 82 (Είκόινιες 82-33) είναι τα κάτω δεξια δόντια ( Ρ2 - ~ ιf )',.' "δ ' ν,( -' ",ο::, ( Ν 40 ) 1\112 απα \10 l' 10 νεαρό ατομο στο ΟΠΟΙΟ ανήκει και 11 κνημη ο. Είκ. 33. ΕϋΡΎ)μα Να 82. Γλωσσική ΟΦΎ). Find Νο 32, lingual view. 21

22 ΕΙκ. 34. Eυp-ημrι Νο 34. Tμ-ημrι κά.τω &ριστερ-ης οοοντοστσιχια,ς του Ντήτριχ. "Ιππαρίου Find Νο 34: Part of a left lower jaw of Η. dietrichi. Τό Να 84 (Εικόνα 34) είναι ηιήμα τη'ς κάτω άριοτεράι; σιαγόναο Ρ 3 - Ρ 4 Βρέθηκε στη Θέση 3, στρωιμα 7. ;tano το 1δΙ0 σημείο ειναι και ό κάτω δειξι-ος Ρ3, εϋρημα Νο 42 (Είκόνα 35), δπω:ς και το Να 30, άπώτερο τ/lηiμ:α δεξιας κνήμητ; (Είκόνα 36;. "Οπακ; ηδη γράψαμε, Το ιτερισοόι ερο ηλικό ανήκει οέ νεαρά (1 τομα, γι' αύτό και ή περινραφή των γνωρισμάτων των δοντιών γίνεται πιο δύσκολη, Ιδιαίτερα στα ευρήματα Νο 21 και Νο 32. Ι: Ιππάρια dietrichi εχουνβρειθιει στη Σ άμα και 10ΤΟ Πικέρμ). Τό ευρήματα τηις Σάμου ό Wehrli (1941) τα κατάταξε μιεlι:αξυ τών ήμιlιjljnap ίων, δπου κaτ,άrrαξε και τα Η. matthewi, καθωις και τα Ι-Ι. proboscid.eum. Δυοτυκώι; καί αύτα τα εύρήματα Εκουν καθεϊ. Έιμεϊς, για τοί«; λόνοικ ποό άναφέραμε προηνούιιενα δταν μιλήσαμε για τα Η. matthewi, κατατάσσουμε τα 1-1. dietrichi μεταξυ τών Ιππαρίων. 22 ΕΙκ. 35. Eυp'rιμα Νο 42. Κά.τω δεξιός τρίτος προγομφιος "Ιππάριου του Ντήτριχ, Find Να 42: Right P:~ of Η. dietrichi.

23 Είκ. 36. ΕΟΡrjμα Νο 30. Τμ-ημα οεςιας κν1jμrjς "Ιππαρίου τοϋ Ντ1) τριχ, Find Να 30: Part of a right tibia of Η. dietrichi. 'Η Εοτειέιι δέν άναγνωρίζει το Η. dietrichi σαν ξεχωρ,ιοτο εlδoς~ (ιλλα ιτο θεωρεϊ ύποεϊδοο τοϋ Η. mediterraneum. Τή Θέση της αιύrrη τη, στηρίζει μόνο ο' ifiva κρανίο τό ύποϊο βρέθηκε στο Πικέρμι κατά τις άναοκαφέο του Σκούφου το 1910 κα! φυλάνεται ο)το, ΠαλαιόντολΟΥ1ΚΟ - ΓεωλOγllΚO Μουσείο 'Αθηνών. Το κρανίο αύτό παρουσιάζει δλα τα καρακτηρισηκό του Η. dietrichi πουά Wehrli το θεωρεί σαν ήμιιπαάριο. ~11,αποψη τη'ς Γοτειέυ είναι διι το Πικέρμι φιλοδενεϊ μόνο δύο εϊδη Ιππαρίων. Το Η. primigenium και \[0 Η. mediterraneum. Γι' αύτο Θεωρεί το Η. dietrichi σαν lεναύιποείδος του δευτέρου, 'Έτσι, κατατάοσει lκlαi το κρανίο, 'Που άναφέρομε πιο ιιάνω, στα Η. mediterraneum, σταρ' δλες τις διαφορέο που παρουσιάζουν τα δόντι/α του καί τα κρανιακά όστδ. 'Η ώιοψή μας είναι ΟΤ1 ια Η. dietrichi, με βάση τα στοιχεία του πίνακα 5, άποτελοϋν ξεχωρ'ισισ, είδος ]J1)]TQρίων. Αύlτο σημαίνει ΟΤΙ Kai στο Πικέρμι, απ' δσο μαςψ,ωi[ίζει το ύλ1'κο τών Μιικραλώνων - Τρίλλι'ας, ζουσαν τούλάοαοτον τρία εtδη. τα δόντια τών Η. dietrichi της Τρίλλκκ; παρουοιάζουν πιο ά πλα ηρίοματα της άδαφαντίνηο σε ούνκριση με τα Η. medίteιτaneum~ ΟΙ μετακώνοι και ΟΙ ιιαρωκώνοι καιαλαμθάνουν σχετικα IJlJJKpιi) έαιιφάνεια ηάνω στο δόντι, Kα~ δοο φανώνονται με το τιέραομα του κρόνου, τόσο μικραίνουν. 'Ο πρωτοκώνοο παρουσιάζεται άλλου έλλειψοειδήο,κ!αι,άλλου ώσιειδής. Δεν είναι ποτέ στρογγυλεμένοο δπακ 23

24 lc Ι ι Ζ 24

25 ουμθαίνει στα Η. mediterraneuln. (Η αύλακια που χωρίζει τις δυο Ιδ (f ).. λ ' β θ' 'δ -, Ι, σφρανι ες ossettes είναι πο υ οι lεια και! ιαιηρειται ακομη και στα η0λυ νεραομένα άτοιια, νενονοτ; που δείχνει κάποια οίκολονικη προσαρμογη ιών Η. dietrichi σε σκληρό χορτάρι, τούλάκιστο στο περιβάλλον τιις Χαλκιδικήο, Μια παλαιοβοτανική ανάλυση του έ δάφουο, που την αναμένουμε, Θα μας δώσει σιερισσόιερεο ιτληρο... φορίεο για Τ11 μειοκαινική Χλισρίδα των Μικραλώνων Τρίλλια«. Τα κάτω δόντιαπαρουοιάζουν κι αύτα μιααύλάκωοη ανάμεσα στο μ'εlταστυλίδιο και τό ηιετοκιυνίδιο. Το ένδοκωνίδιο είναι λίύο ά νασιτυναένο [κι εχει ία lκαθ6 ρ ιο ι τ:ο σχηιμα,. Δεν ύπάρχειέκτοστυλίδιο. Και το ιιρωτοοτυλίδιο είναι έλ άχιοτα ιάναπτυγιμένο. Μόνο το πτυκοσιυλίδιο είσκωρεϊ,βαθια ιιρόο το έοωτερικό του δοντιού άκολουθώνταο την αύλάκωοη που ύπάρχ'ει lμεταξυ του μεταστυλιδίου και του μετακωνιδίου, Το ύιιοκωνίδιο είναι έ;πίσηςέλάχιοτια άνωττυ- IIίναiΚας 6 Μετρήσεις κνημών των 1-1. dietri.chi Γνωρίαματσ Νο 40 Νο 30 Νο 40 Tibia Ί'. dist. ΙΌ dist. sinister part. dex. part. dex. 1..ΜέΥΙσΤΟ μη~oς 298,5 2. ~EξωτεΡIIKO μη,κοc: 273,3 3. Μένιοαο πλάτος της εσω έιιίφυοηη 70,5 4. 'Ελάκιοιο πλάτος της διάφυσηο 24,.3 5. Μένισι ο πλάτος τη,ς σπω έπίφυσηο 42,2 6. Πλάτος τη'ς α,πω έπιφάνεκκ: τη,ς κλείδωσης 29,1 7. Μέγισιη κατά μηκσς διάιιειροο της εισω έπίφυοηο 58,7 8. <:Η έλάχιστη κατά μηlκος διάρετρος τη'ς διάφυοηο 32,2 9. Μέγιοπη κατά μηκος διάμετροι; τη,ς σπω έπίφυσηο 32,1 10. Μένισιη κατά μηικος διάμετροο τη'ς απω έπιφάνειαο τη'ς ίκλεiδωlσης 35',0 44,1 82,4 34,8 30,2 49,9 3.6,5 35,2 36,2 25

26 γμένο, Για τα κάτω άριοτερό δόντια (Εϋρηρα 32, εικονετ: 31, 32) Θα ~lπoρoύoαμ,ε να ποόιμεπολυ λίγα. Αύτα μόλις είκαν άρκίοει να φυτρώνουν και ετσι παραμείναν χωρις φθορέο, <:0' τρόπος κατασκευης τους αμ.ισς,ψανιερώνει lπω,ς Θα γίνονταν διαν Θα ένηλικιωνόταν το ζωο, όπόιε ή έμφάνιοή τουο Θα τα,ίρίωζεπεριοσότερο με των l-1. dietric11i. 'Η υψοδοντία τους είναι μεγαλύτερηάiπo εκείνη τωιν Η. gr. trilliense και των 11. matthewi. Είναι δμω,ς μικρόυερη απα εκείνη των Η. periafricanull1. ΟΙ Jl,EITPIl'aEJ:C; των κνημών δείχνουν πως να κάνουμε με ιππάριο μέσου μεγέθους. pel"ia,fl icanum, Villalta και CIHsafont 1957 ;Άπο Το ιππάριο αυτό βρέθηκε μόνο ανω Μ3 στην 3η Θέση, μέσα στην κοίτη (Νο 39, εικόνα 37). yorμφίoς Πίνακαι; 7 (Νο '~EξωτεΡIΙΚO 'T~σωτεΡ]KO Πλάτος μ'fjκος pηiκoς "Υψοι; Σ το δόντι α-υτα ιιαραιηροϋμε ΟΤ1 τα άδαμαντίνηι; είναι πάρα πολύ άπλα. <:0 σιρωιοκώνοο εχ,ει ελλεnτjοειδε,ς και ό μεσόστυλοc; εχειπολυ λίγο άναιιτυκθεϊ. ΤΌ αλο δόντι είναι πολυ ΕΙκ. 37. Εϋρημα, Να 39. 'Άνω δεξιός τρίτος γομφίος "Ιππαρίου του περ ιαφρ ι κα.ν ι κου. Find Να 39: Right Μ3 of Ηίρparion periafricanum 26

27 ~ λ Ι Ο( 'δ (, ) ",,, λ ";" υψοοοντικο. 1 οφρανι ιες κεντήματα εκουν αρκετά μεγα. Ο ευρος. Το πλ,άτος του είναι λίγο Π110- ιμικρο άιπ'ο ΤΟ ιιικρότερο που βρέθηκε στην (Ισπανία. "Οιιακ; είναι γ νωοιό, το Η. periafrica.num, διιυκ; και τ(; Η. gromovac lεχει βρεθεί μόνο στην <:Ιοηανία. ΟΙ ρικρες διασιάσεκ: αυτού του Ιιιιιαρίφυ τηις Χαλκιδική«ουμτώιτουν άπόλυτα με τις διασιάοεκ; του Η. periafricanu111, γι' αυτό 'Κα[ δεν μπορούμε να του δώσουμε αλλη όνομαοία. Δυοτυκώο, βρέθη~ε στην κοίτη της νεροφανιάο, κι ετοι δεν ε1'ιμαστε άαιόλυτα βέβαιοι για το' στρώμα α/ιστε να το συνδυάσουμε με τα Cίλλα ευδη και να δοϋιιε ποιό είναι το άρκαιόιερο, "Ενα δμακ: είναι βέ:βαι0 :0'11 και το δόντι αύτό σαν εϋρηφα έ'πιβεβαιώνει τη Θέση ιιου οιαρουσιάοαμε προηγούμενα, σ' αύτό το αρθιρο, δτ1 'ιιπο,έδω αιρέιιε; να πέρασαν και τα Η. periafricanum,.οπωις και τα Η. gr. gromovae. 5. Hipparion mediterranelim (?) Roth και Wagner 1855 Τό εϋρημα Να 24 (Εικόνα -38) είναι ενας ανω δεξιοις προγομφία; (Ρ/Ι). Βρέθηκε στη Θέση 3, στρώμα (;) ΕΙκ. 38. ΕΟΡ1Jμα Νο 24. :>Άνω δεξιός τέταρτο; προγομφίος 'Ιππαρίου του μεσογειακοθ. Find Να 24: Right Ρ4 of Hipparion mediterraneum. 27

28 ΕΙκ. 39 και 40. Εϋρ-ημα Νο 12. "Ανω αριστερος γομφίος "Ιππαρίου του μεοογειακοϋ (πλαγ ια οψ-η και κά,τοψ-η). Find Να 12: Left Μ1 of Η. l11editerraneurn (Side view and norma verticalis) Το Ν ο 12 (Εiκόνες 39-40) είναι ενας ανα} άριοι ερότ; νομφίο; (Μ") πoλίj καιαοτρομμένοτ., Το Νο 11 (Εικόνα 41) είναι ενας ανω δεξ10ς προγαμφίος (Ρ4) με το νιεογηλες δόντι έπάνω του. Τα δύο τελευταία ευρήματα προέρκονται άπα την Ιη Θέση. ΕΙκ. 41. Εϋρ-ημα Νο 11. ~Άνω δεξιός τέταρτος προγομφίος "Ιππαρίου του μεσογειακοϋ. Find Να 11: Right Ρ4 of Η. mediterraneum. 28

29 ~. ~Δόντ~ Διαστάσεις ~ Νοι24 Ρ4 ~EξωτεΡIKO 'Εοωτερικό ΓΙλάτσς "Υψοτ; μηκος qifikoc; 23,9 22,,3 20,1 19,7 23,4 21, ,8 47,3 33,0 Κο] τα τρία Q1JTCι δόντια τα κατατάοοουρε στα Η. mediteltaneurll, '\ ηλ <: δ! (--- λ' U )., λ' νιαη ο ες ΟΙ ιαοταοεκ; τους μηκοο, Π ατος, υψος ειναι ιιο υ μεναλύτερει, Όλων των ΩλλΙύιν δοντιών που βρήικαιμε στα l\ι11ιkράλω' να Τρίλλιαο, και άνησιουωύν στις ηδη ννωοτέο διαοιάοεκ; του Η. mediterraneum ιcιπ,ο το Πικέρμι. τα γνωρίορωτα των δοντιών διακρίνονται καθαρά μόνο στο Να 24 (Ρ4), lά,λλα~c:] τούτο είναι,άιπο τα μικρότερα του εϊδοικ; Αυτος είναι δ λδγος IfiO'U μας ύπω.ρεώνει να διατηρήσουμε κάποια έπιφυλα:κτικότητα, ωσπου να συνκεντρωθοϋν οιερισοότερα στοιχεία. Γι' αύτο Θέσαμε το ερωτηματικό στηνέ,πικεφαλίδα. Γενικά, πάντως, καρακτηρίζονται τα δόντια αύτά (ί'πο ύψοδοντία, (ο ιιρω.ωκώνφ; είναι σιροννυλεμινοο. ταπρίοματια της άδαμαντίνηο ιείναι άρκετα αναπτυγμένα κα) με πολλες ιιιυκώοεκ'. <ο ύιιοκώνο«είναι έπίοηι; καλα άνωιιυνμένοι., Μέ την ευκαιρία έκφράζουμε τηναποψη, ΟΤL Τι ελλεnτjη άρκετω:ν οτοικείων, ουνκεντρωμένου ύλlκου (}{igi ουστηματlικης ούγκρισης κάνει τους iμ.ελιετητες τουύλικου σιού βρέθηκε στην "Ισπανία να διακρίνουν διαφορειικα εϊδη Ιπιιαρίων :απα τα είδη που βρέθηκαν στο Πικέριμι ~AΤΤIKη,ς. "Εισι, Π.Χ., το' Ιοπσνυκά Η. concu<lense, ένω;μοιάζει πσλυ με ταπlικερiμikά, εχει θεωρηθεί οαν ξεχωριστό είδοο, Γενικά, ξανακοιτάζοντας δλσ τούλικό μ'ας,σπο τα Μικράλωνα Τρίλλιω; μηοροϋιιε να που/με ΟΤ1 τα ίπιπάριια αύ\τα συγγενεύουν μορφολογικα πιο lπo;λυ με τα ίπ,πάριω του Λίνσιοκοϋ Χώρου, του Εύξείνου (Ν. Ουκρανία - Ι--Ι. giganteum), κα] τιίις Ν.Δ. Εύρώπηι; Λιγουερο / συννενευουν /, με τα" ΙΥ' δ οηακιοτανικα '(Η. nagιίensιs ίε ), iκl Q-, /, λ/ ",, ( Η f \ κομη ΠΙΟ ιγο lμε τα αφρικανικα. a rlca,nun1 J Τα ευρήματα Μ ικραλών ων' Τρίλλιαο συνδέουν ενια χω,ρο που εκτείνεται άπα τήν 'lβηρικη ως την Περσία μέσω Σ όρου. 'Απο ΤΗΙ 29

30 αλλα ζωια πουπεριγράψουrμ.'επιαρακ{~τω, συνάγεται δτι ή με ιοκαινilκη πανίδα γενικά άκολουθοϋσε κατά την έξάιπλωσή τη,ς τα ιηπάρια, που σαν 'πιο τακυκίνηια ζwια άποκαλύπτουνπρώια καινούργια; περιοαέι; lμε αψοονη τροφή. 1 ΆάJξη: ARTIODACTYLA, Owen, 1848 <:Y1πoτάJξη: RUMINANTIA, Scopoli, 1777 Οίκογένεια: ΒΟv'ΊDΑΕ, Gray, 1821 'Υποοικονένεια: BOVINAE, Gill, 1872 Γένοο. ITragocerus, Gaudry, 1861 Είδος: Tragocertls amaltheus, Roth 'κα/. vvagner, 1854 evλικό: Τ t:/ Ν 16 ( Ε' / 4('\),. υ,/ δ -ς' δ / Ο εύρημα 1 ο ικονα '~' ειναι εναο ανω i ΘL.ιος, ευτερος νομφίοι; Μ2 που ηροέρχεlrαιqπο τη Θέση 1, οτρώματα 4-7. Το Νο 14 (Εικόνα 43) άνω άριοτερόο δεύτερα: νοιιφίοτ; Μ2 και ανω άριοτυροο τρίτος γοιιφίοτ; Μ3,α,πα το' Ιδιο σημείο. Το Νο 45 (Είκόνα 44) είναι ηιήμα ανισ δεξιας σιαγόνας ρ'3_μ2. Βρέθηκε σιή Θέση 8, ουρώμα 7. <:0 τρανόκερωο είχε έξαπλωθε! σ' δλη την Εύραοία, είδιiκα στις περιοκέι; της Νοιιοωναιολικήι; Εύρώιιηο, κια}. στι{: σιέπιιει; τη,ς Νοτιοκεντρικήο 'Λοίαι.. 0'1 διαοιόοεκ; του είνωάρκετά ϊμεγάλες, δσο περίπου iκαi του J.nnapoiou. Στην (Ελλάδα εχει βρεθεϊ σ' δλες τις γνωσιέο ίπιίκεριμιίκες τοποθεοίεο : Πικέρμι, Εϋθοια, Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη. Στη Ρόδο δεν βρέθηκε γιατ] δενεχουν γίνει άκόμα συοτημαιικέη ερευνες. 'Η ιιρώιη όνομαοία που ειχε δοθεί στο είδοο αύτο η,τ'αν Capra Είκ. 42. Ε5Ρ1Jμα Νο 16. "Άνω οεξιος οεότερος γομφίος Τραγόπερου του άμαλθέου. Find Να 16: Right Μ2 of Tragocerus amaltheus. Είκ. 43. Ε5Ρ1Jμα Νο 14. "Άνω ά,ριστερος οεότ'ερος και τρίτος γομφίος 'Ι'ραγάκερου του ά,μαλθέου. Find Να 14: Left Μ2 - Μ3 of Tragocerus amaltheus. ΕΙκ. 44. Ε5Ρ1Jμα Νο 45. TμΎjμα α.νω οεξιας οοοντοστοιχ ίας 'Ι'ραγόκερου του ά,μαλθέου. Find Να 45: Ρ3 - Μ2 of Tt'agocerus amaltheus. 30

31 amalthea (Roth Wagner, 1854). (ο' Gaudry το' 1861 ΡΘ110νόιμ!ασε το γένος οέ Tragocerus. Πίνακαι; 9 Μετρήοεκ; Δόντι ΝΟ 16 ΝΟ 14 ΝΟ Μ2 Μ2 Μ3 Ρ3 Ρ4 ΜΙ Μ2 'Εσωιερικό \}lηκ;ος 14,3 17,0 17,2 12,,2 7,0 12,1 17,1 'ΕξωτεΡΙίΚΟ μηικος 17,4 18,1 20,1 12,,5 1β,2 Πλάτοο 21,6 21,9 19,6 15,9 16,7 18;,9 18,2 31

32 Τάξη : PROnOSCIDEA 'Υτιοτάξη ~ ELEPHANTOIDEA Οικογένεια: GOJ\ιIPHOTHERIIDAE,Cabrera, 1929 'Υηοοικογένεια : GΟl\ιΙΡΗΟΊΉΕRΙΙΝΑΕ, Hay, 1922 Γένος: ChOCI"olophodon, Schlesinger, 1917 ΕΙ:δος: ChοerΟ!ΟΡhοdόn l)entelici, Gandry και Idartet, 1)856 ~YλlKό : 'Γό Ν ο 20 (Είκόνα; 45-40) είναι το ανω άρισιερό IT;llfilllG οιαγό... νας με τιμηιμα του ανυ), δεύτερου γομφίουμ 2 Βρέθηκε στη Θέση 1, στρωμα.4. Το Ν σ 23 (Εικόνες 47-49) ειναι το δε:ξio'κiαι ιορ10τθρο' τμήμα μιας κάτω οιαγόναο ένο'ς νεαρού άτόμου. Προέρκειαι 0310' τη Θέση 3, στρώμα 7. Σ το δεξιο τμημα αύτη:ς τη,ς κάτω οιανόναο διαιηροϋνται 011 νεονηλεκ; d3 (πάχος 5!2,1 Χλστ., μηκος 851 Χλστ.) και d 4 (πάχος ~ 59 Χλστ.). Σ τον d3 ε,χουιμε τέοοερεκ; σειρέτ; φήματα. Το d 4 δεν εχει βγεϊ δλο ακόμη και ετσι δεν φαίνονται καλα δλες ΟΙ σειρές. τα πρίσμα- ΕΙκ. 45. Ευρημα Νο 20. TμΎjμα. χ\ιω αριστ8ριης σιαγόνας με τμιημα. 'τ05 &νω δευτέρου γομφϊου Χοιρολοφόδοντα τ05 πεντελικοϋ. Find Νο 20. Part of upper left jaw with part of Μ2 of Choerolophodon pentelίci. 32

33 ΕΙ κ. 4. Γ Ζ ν ικ-η iποψ Ύj τ-ης Θέσ Ύj ς 4. Σ τ -η ν κολ ών α πού σχηματίστηκε μ έσα στυι νε ροφαγ ι ά (κέ ντρ ο τ-ης ΖΙκό'ι σ. ς ) τ α. στρώματα Οισ.κρίνο ντσ.ι πιό καθαρα, Genera l vi ew of site 4. On t he earth column formed in the bottom of the gorge th e layel s are seen more clearly

34 < ΕΙκ. 25. Λεπτο μέρεια, από τύj Θέση 1. Δ ι ακ ρ ί ν ο ν τ α, ι οι α.κρε ς των όστων που σχημα τίζουν στην έπιφα νε ια της πλα,υια.ς τό περίγραμμα "Ιππαρίου τοϋ Μά.θ ι ο υ σέ Det ail from site1: σ χ εμ ν δρ θια στάση. Pieces of bones desc ribi ng on th e slope, in ' almost standing position, a Η. matth ewi.

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μέ τις σωστικές άνασκαφές, που έγιναν παλιότερα σέ διάφορα οικόπεδα τής Θεσσαλονίκης, ήρθε στο φως ένας μεγάλος αριθμός τάφων από

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2012 ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΛΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τε νικές και μη ανισμοί συσταδοποίησης ρηστών και κειμέν ν ια την προσ ποποιημένη πρόσ αση περιε ομένου στον

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1

AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1 11_B AXO OY O_TE IKO_KA E_2 18-01-10 10:46 ÂÏ 103 AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1 E ρηµα της δε τερης ανασκαφικής περι δου (1950) στον µυκηναϊκ οικισµ της Γρ ττας, το µικρ λίθινο

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Heritage walks in Thessaloniki CITY OF THESSALONIKI

Διαβάστε περισσότερα

Ασυνέχειες και ρήξεις; Οι ασυγχρονίες του ομόχρονου στην κρητική λογοτεχνία (14 ος - 16 ος αι.) Τάσος Α. Καπλάνης

Ασυνέχειες και ρήξεις; Οι ασυγχρονίες του ομόχρονου στην κρητική λογοτεχνία (14 ος - 16 ος αι.) Τάσος Α. Καπλάνης Ασυνέχειες και ρήξεις; Οι ασυγχρονίες του ομόχρονου στην κρητική λογοτεχνία (14 ος - 16 ος αι.) Τάσος Α. Καπλάνης Στο αμερικάνικο περιοδικό Journal for Εarly Modern Cultural Studies [στο εξής: JEMCS] διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ΤΑΚΗΣ ΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ ΧΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Σκήκα Γεωγξαθίαο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ «Σοςπισμόρ, Πεπιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (1999). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964

T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964 T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε[ισαγωγή.......................................... 11 Τετάρτη τ~ων Τεφρών................................

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Μοιρολόγια

Κεφάλαιο 4 ο. Μοιρολόγια 84 Κεφάλαιο 4 ο Μοιρολόγια 1. Το θέμα του θανάτου Το γεγονός του θανάτου αλλά και τα τελετουργικά έθιμα που τον συνοδεύουν, όταν χρησιμοποιούνται για να ερμηνεύσουν προβλήματα κοσμοθεωρητικού και βιοθεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙBΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 5 (σσ. 0-0) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 5 (pp. 0-0) ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης Νικόλαος Φαρµάκης και

Διαβάστε περισσότερα

Face MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring. ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS

Face MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring. ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS MIXAΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Mε θάρρος και αλήθεια MICHALIS HATZIGIANNIS: With truth and daring 16 OnBlue ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ BY charalampos PAPADATOS Έχει χαρακτηριστεί φαινόμενο, ό,τι κάνει γίνεται επιτυχία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ WORKSHOP ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ GESTALT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ WORKSHOP ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ GESTALT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Φ Υ Λ Λ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Τ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Ι Α Σ & Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ G E S TA LT F O U N D AT I O N ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ιωάννης Βασιλάκης (ΜΝ04019)

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα