ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015"

Transcript

1 Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2214(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214 (INI)) Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης Εισηγητής: Ivan Jakovčić PR\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...10 PE v /16 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (2014/2214(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (COM(2014)0357), καθώς και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης και το υποστηρικτικό αναλυτικό έγγραφο, έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (εφεξής «ΚΚΔ») 1, έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2, έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, με θέμα την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (COM(2014)0357) (διερευνητική γνωμοδότηση που ζήτησε η ιταλική Προεδρία της ΕΕ), έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2014, με θέμα «Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (EUSAIR)» (διερευνητική γνωμοδότηση), έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 26ης Ιουνίου 2014, με θέμα «Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (EUSAIR)», έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της Επιτροπής των Περιφερειών, της 11ης Οκτωβρίου 2011, με θέμα «Εδαφική συνεργασία στη Λεκάνη της Μεσογείου μέσω της μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου», 1 ΕΕ L 347 της , σ ΕΕ L 347 της , σ PR\ doc 3/16 PE v01-00

4 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της EE: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο 1, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος» (COM(2012)0713), έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη διακυβέρνηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών (COM(2014)0284), έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Ανκώνας, που εκδόθηκε στη Διάσκεψη για την Ανάπτυξη και Ασφάλεια της Αδριατικής και του Ιονίου της 19ης-20ής Μαΐου 2000, έχοντας υπόψη την ιδρυτική διάσκεψη της ευρωπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου που πραγματοποιήθηκε στην Πούλα στις 30 Ιουνίου 2006 και τη διακήρυξη σχετικά με τη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία της στρατηγικής για την Αδριατική που εγκρίθηκε στη συνέλευση της ευρωπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σπλιτ στις 22 Οκτωβρίου 2009, έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών (Τμήμα Β: Διαρθρωτικές πολιτικές και Συνοχή) τον Ιανουάριο του 2015 με τίτλο «New Role of Macro-Regions in European Territorial Cooperation» (Ο νέος ρόλος των μακροπεριφερειών στην ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία), έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών (Τμήμα Β: Διαρθρωτικές πολιτικές και Συνοχή) τον Ιούνιο του 2015 με τίτλο «Adriatic and Ionian region: Socio-Economic Analysis and Assessment of Transport and Energy Links» (Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου: κοινωνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση των μεταφορικών και ενεργειακών συνδέσεων), έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Αλιείας (A8-0000/2015), A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές αποτελούν ένα νέο πρότυπο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στο πλαίσιο του οποίου η συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων που εκπροσωπούν το ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και διαφορετικές πολιτικές και προγράμματα, είναι ουσιώδης για την επιτυχία Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξημένο ενδιαφέρον των χωρών στην περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου και η συνεχής προσπάθειά τους να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής οδήγησε στην έγκριση της στρατηγικής της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) 1 ΕΕ C 349 E της , σ. 1. PE v /16 PR\ doc

5 Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η EUSAIR αποτελεί μια νέα μορφή περιφερειακής συνεργασίας και μια πλατφόρμα για διεύρυνση, καθώς και μια άσκηση ετοιμότητας πριν από την προσχώρηση στην ΕΕ Γενικές σκέψεις 1. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης πιστεύει ότι αποτελεί βήμα ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη αυτής της περιοχής της Ευρώπης επισημαίνει τις προοπτικές της στρατηγικής για τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες της περιφέρειας 2. επισημαίνει την ανάγκη εναρμόνισης της νομοθεσίας των χωρών εκτός ΕΕ με το συγκεκριμένο τομεακό κεκτημένο, ως πρακτικής άσκησης που έχει επινοηθεί για την προσαρμογή τους στη νομοθεσία της ΕΕ εν όψει της μελλοντικής προσχώρησής τους 3. επικροτεί το γεγονός ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας , και ιδίως το Πρόγραμμα Συνεργασίας Αδριατικής-Ιονίου (ADRION), παρέχουν σημαντικούς δυνητικούς πόρους και ευρύ φάσμα εργαλείων και τεχνικών επιλογών για τη στρατηγική στηρίζει το γεγονός ότι είναι διαθέσιμοι και άλλοι πόροι και μηχανισμοί που σχετίζονται με τους πυλώνες της στρατηγικής, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» που αφορά όλους τους πυλώνες, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» όσον αφορά τον πυλώνα II, το πρόγραμμα LIFE όσον αφορά τον πυλώνα III, καθώς και την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, και το πρόγραμμα COSME για τις ΜΜΕ όσον αφορά τον πυλώνα IV 4. ενθαρρύνει την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τις συμμετέχουσες χώρες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που παρέχονται στο πλαίσιο του νεοσυσταθέντος Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) για τη χρηματοδότηση έργων στην περιφέρεια όπου θα παραγάγουν αξία σε μακροπεριφερειακό επίπεδο 5. καλεί την ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικής επενδυτικής πλατφόρμας για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου η οποία θα διευκολύνει την κινητοποίηση της χρηματοδότησης από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές ζητεί τη δημιουργία διαφανούς και δημόσια διαθέσιμης σειράς έργων για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, η οποία θα αυξήσει την προβολή των εν εξελίξει και των δυνητικών έργων και θα προσελκύσει επενδυτές 6. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να βρεθούν τρόποι για τη συμμετοχή χωρών που δεν εμπλέκονται στη στρατηγική και οι οποίες βρίσκονται από γεωγραφική και οικονομική άποψη κοντά στην περιφέρεια, τουλάχιστον στη βάση μεμονωμένων έργων 7. εμμένει στη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διευθυντικά όργανα της EUSAIR 8. τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις απομακρυσμένες και μειονεκτούσες από γεωγραφική άποψη περιοχές, όπως νησιά και ορεινές περιοχές, με σκοπό την αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού τους, ιδίως στον τομέα του τουρισμού PR\ doc 5/16 PE v01-00

6 καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να προτείνει την καθιέρωση ευρωπαϊκού έτους νησιωτικών και ορεινών περιοχών 9. επισημαίνει ότι η περιφέρεια αντιμετωπίζει τα σοβαρά μεταναστευτικά προβλήματα της Μεσογείου τονίζει ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να τεθούν τα προβλήματα αυτά υπό έλεγχο για την περαιτέρω ανάπτυξη του νότιου τμήματος της περιφέρειας Γαλάζια ανάπτυξη 10. τονίζει ότι η μοναδική γεωγραφική θέση της περιφέρειας και η δομή της ακτογραμμής, μαζί με την πλούσια θαλάσσια βιοποικιλότητά της, διαθέτουν τεράστιο δυναμικό για τη δημιουργία «γαλάζιων» θέσεων εργασίας και για καινοτόμα και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση, συμπεριλαμβανομένων των «γαλάζιων» τεχνολογιών, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και της καλύτερης ναυτιλιακής και θαλάσσιας διακυβέρνησης της ναυτιλίας και των ναυτιλιακών υπηρεσιών 11. ενθαρρύνει τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών και τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων και λοιπών σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στον θαλάσσιο και ναυτιλιακό τομέα, με σκοπό την τόνωση της καινοτομίας και την πλήρη αξιοποίηση των συνεργειών θεωρεί ότι οι δράσεις στο πλαίσιο του πυλώνα της γαλάζιας ανάπτυξης θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση, προκειμένου να εξασφαλιστούν περισσότερο αποδοτικές και αποτελεσματικές επενδύσεις 12. διαπιστώνει με ανησυχία τον ρυθμό εξάντλησης των ιχθυαποθεμάτων στην Αδριατική θάλασσα και στο Ιόνιο πέλαγος ως αποτέλεσμα της υπεραλίευσης τονίζει ότι η αλιεία αποτελεί μία από τις βασικές συνιστώσες της οικονομίας των παράκτιων περιοχών και των νησιών πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η προστασία και η διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων πρέπει να θεωρείται πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής, ότι πρέπει να αναληφθεί αποφασιστική δράση με τη μορφή ανταλλαγής δεδομένων, κοινών πλατφορμών παρακολούθησης και σχεδίων διαχείρισης αλιείας, και ότι πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας 13. ζητεί τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης έρευνας για τα ιχθυαποθέματα, ιδίως όσον αφορά τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση και τη βιολογική διασύνδεσή τους ζητεί τη διατήρηση των ζωνών της φυσικής αναπαραγωγής 14. ζητεί την ισχυρή στήριξη της ναυπηγικής βιομηχανίας προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη που να ευθυγραμμίζεται με τις «γαλάζιες» τεχνολογίες 15. υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης και ενίσχυσης της ερασιτεχνικής και οικογενειακής αλιείας, ιδίως στα νησιά, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι τοπικές πολιτιστικές παραδόσεις και ο τρόπος ζωής των κατοίκων των νησιών και των μικρών παράκτιων περιοχών, που συνδέεται άμεσα με τη θάλασσα Σύνδεση της περιφέρειας 16. τονίζει τη σημασία βελτίωσης της συνδεσιμότητας στον τομέα των μεταφορών και της PE v /16 PR\ doc

7 ενέργειας μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών, καθώς και μεταξύ αυτών των χωρών και των άλλων γειτόνων τους, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών, των διατροπικών συνδέσεων με την ενδοχώρα και των ενεργειακών δικτύων υπογραμμίζει την έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των δύο ακτών της Αδριατικής 17. υπογραμμίζει τη σημασία σύνδεσης των θαλάσσιων οδών μεταφοράς και των λιμένων με άλλα μέρη της Ευρώπης και τη σημασία των διασυνδέσεων με τους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών) καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην υλοποίηση έργων που καλύπτονται από το τρέχον δίκτυο ΔΕΔ-Μ και την προτεινόμενη ενδεικτική επέκτασή του προς τα δυτικά Βαλκάνια, χρησιμοποιώντας υφιστάμενους μηχανισμούς 18. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη ολοκλήρωσης του αυτοκινητόδρομου Αδριατικής- Ιονίου το συντομότερο δυνατόν, ο οποίος θα τονώσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της μακροπεριφέρειας υπενθυμίζει τη σημασία ενός ολοκληρωμένου ανατολικού διαδρόμου Αδριατικής-Ιονίου που θα ενσωματώνει αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρομικές γραμμές, αγωγούς φυσικού αερίου και λοιπές υποδομές 19. καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να βελτιώσουν τις υποδομές θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και εναέριων μεταφορών, και να αναπτύξουν θαλάσσιες αρτηρίες στη μακροπεριφέρεια, συνδυάζοντας μέσα διατροπικών μεταφορών, ιδίως για τη σύνδεση της ενδοχώρας 20. υπογραμμίζει την έλλειψη αποτελεσματικής σύνδεσης με τα νησιά παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη δημιουργία καλύτερων συνδέσεων προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής σε αυτές τις περιοχές 21. παροτρύνει τις συμμετέχουσες χώρες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού, μια διαδικασία που όχι μόνο θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια της μακροπεριφέρειας αλλά θα αυξήσει επίσης τον ανταγωνισμό, γεγονός το οποίο θα έχει σημαντικά οφέλη για την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας υπογραμμίζει τη σημασία ανάπτυξης τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη μακροπεριφέρεια, ιδίως στην Κροατία και την Αλβανία 22. ζητεί την αξιοποίηση των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την ενέργεια υπογραμμίζει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα πιθανών υδροηλεκτρικών σταθμών, ιδίως στο Μαυροβούνιο, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στη Σερβία καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να συμβάλουν στη δημιουργία μιας εύρυθμα λειτουργούσας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη μακροπεριφέρεια 23. στηρίζει τις επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές τόσο για την παραγωγή όσο και για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, σύμφωνα με το δίκτυο ΔΕΔ-Ε (Διευρωπαϊκό Δίκτυο Ενέργειας), μέσω της υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έργων ενδιαφέροντος για την ενεργειακή κοινότητα (PECI) Ποιότητα του περιβάλλοντος PR\ doc 7/16 PE v01-00

8 24. υπενθυμίζει τον πλούτο των θαλάσσιων, παράκτιων και χερσαίων οικοσυστημάτων των συμμετεχουσών χωρών ζητεί την καταβολή κοινών προσπαθειών προκειμένου να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα για τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των διεθνικών χερσαίων οικοτόπων, καθώς και για τη μείωση της ρύπανσης της θάλασσας και λοιπών απειλών για την παράκτια και θαλάσσια βιοποικιλότητα 25. παροτρύνει τις συμμετέχουσες χώρες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την εφαρμογή θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, με τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ερευνητική κοινότητα, ΜΚΟ, κ.λπ.) 26. επισημαίνει την ανάγκη αντιμετώπισης της ιστορικής και διασυνοριακής ρύπανσης και την ανάγκη καθαρισμού των περιοχών που πλήττονται από τη βιομηχανική μόλυνση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα και, κατά περίπτωση, από τη ρύπανση που οφείλεται στις στρατιωτικές συγκρούσεις στηρίζει όλα τα ενεργά μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης της θάλασσας από χημικά και συμβατικά όπλα 27. επιμένει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα υπάρχοντα μέσα κατά την εφαρμογή των βέλτιστων λύσεων διαχείρισης αποβλήτων και επεξεργασίας λυμάτων στην περιφέρεια 28. ζητεί τη σύσταση περιφερειακού κέντρου ετοιμότητας σε περίπτωση καταστροφών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη φυσικών καταστροφών και καταστροφών που προκαλούνται από βιομηχανικές δραστηριότητες, μεταφορές και άλλες δραστηριότητες, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, καθώς και από δραστηριότητες εκμετάλλευσης στην Αδριατική τονίζει τη σημασία της διατήρησης του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας στην περιφέρεια και υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης μέτρων στήριξης και μέτρων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση φυσικών απειλών, όπως το Xylella fastidiosa, που προσβάλλει τις ελιές, ο επιβλαβής οργανισμός Dryocosmus kuriphilus και ο μύκητας Cryphonectria parasitica, που προσβάλλει τους καστανεώνες Βιώσιμος και ανταγωνιστικός τουρισμός 29. υπογραμμίζει την καίρια σημασία του τουρισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία, ιδίως για τις χώρες της Μεσογείου και την περιφέρεια στο σύνολό της ζητεί την παροχή μεγαλύτερης στήριξης για τη χρηματοδότηση έργων τουρισμού από τα ΕΔΕΤ και λοιπές πηγές 30. αναγνωρίζει την πλούσια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της περιφέρειας ως ισχυρό πλεονέκτημα στο οποίο στηρίζεται ο τομέας του τουρισμού επισημαίνει ότι σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες υπάρχει μεγάλος αριθμός περιοχών που προστατεύονται από την UNESCO θεωρεί ότι, παρά τη σημαντική συνεισφορά του εν λόγω τομέα στην οικονομία, το δυναμικό του τουρισμού δεν αξιοποιείται πλήρως, ιδίως λόγω της υψηλής εποχικότητας και των ελλείψεων στους τομείς της καινοτομίας, της βιωσιμότητας, των υποδομών μεταφοράς, της ποιότητας της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων φορέων και της υπεύθυνης τουριστικής διαχείρισης 31. τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των χωρών είναι σημαντική για την περαιτέρω PE v /16 PR\ doc

9 ανάπτυξη του τουρισμού στην περιφέρεια ενθαρρύνει τη χάραξη στρατηγικών στον τομέα του τουρισμού για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος οι οποίες θα βασίζονται στη βιωσιμότητα και θα επιτρέπουν στις χώρες να επωφελούνται από συνέργειες και να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις σε μακροπεριφερειακό επίπεδο θεωρεί ότι η δημιουργία ενός «εμπορικού σήματος»για την Αδριατική και για το Ιόνιο στον τομέα του τουρισμού είναι απαραίτητη προκειμένου να εκσυγχρονιστούν οι δραστηριότητες μάρκετινγκ και να αυξηθεί η προβολή των προορισμών της περιφέρειας στην παγκόσμια αγορά 32. στηρίζει την ανάπτυξη μιας διαφοροποιημένης προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει θεματικά τουριστικά πάρκα και διαδρομές, καθώς και πολιτιστικό, αγροτικό τουρισμό, τουρισμό υγείας, ιατρικό τουρισμό, οινο-γαστρονομικό, συνεδριακό και αθλητικό τουρισμό, συμπεριλαμβανομένης της ποδηλασίας, του γκολφ, των καταδύσεων, της πεζοπορίας, της ορειβασίας και των υπαίθριων αθλημάτων, προκειμένου να παραταθεί η τουριστική περίοδος και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των τουριστικών προορισμών στηρίζει την επέκταση των τουριστικών δραστηριοτήτων προς την ενδοχώρα 33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμά στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών που συμμετέχουν στη EUSAIR (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία). PR\ doc 9/16 PE v01-00

10 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Background The European Council of December 2012 invited the Commission to present a new EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR) before the end of The Commission has duly delivered on this request and presented the EUSAIR on 17 June The EUSAIR comes as a third EU macro-regional strategy and is positioned well to benefit from lessons and experiences of the EU Strategy for the Baltic Sea Region and the EU Strategy for the Danube Region. It builds upon existing cooperation in the region, mainly the Adriatic-Ionian Initiative started in 2000 with signing of the Ancona Declaration and the Adriatic-Ionian Euroregion established in 2006 with 26 regional and local authorities from seven countries as members. The EUSAIR covers eight countries equally represented by EU Member States (Croatia, Greece, Italy and Slovenia) and non-eu countries all of which have either candidate (Albania, Montenegro and Serbia) or potential candidate membership status (Bosnia and Herzegovina). The region is home to more than 70 million people and plays a key role in strengthening geographical continuity in Europe. The region s turbulent past is marked by events which had devastating and long-lasting effects on development and cooperation between the countries. More recently, the economic crisis has had a major impact on the region. Unemployment and indebtedness are reaching unprecedented heights with countries having to resort to painful budget cuts and fiscal consolidation. Economic recovery and growth in the ailing economies are hampered by falling investments, both public and private. In this context, the EUSAIR provides an exceptional opportunity for the countries in the region to turn a page on past economic and political problems by working together, with the Commission s guidance, to pursue prosperity and sustainable development. The timing of the EUSAIR is ideal for two reasons, both stemming from policy shifts at the EU level. Firstly, the Juncker Commission has decided to focus its orientation towards boosting investment via the Investment Plan and the resulting European Fund for Strategic Investments. For the countries in the Adriatic and Ionian region this represents a great opportunity to fill the investment gap experienced in the recent years. The EUSAIR provides an opportunity to steer these investments in a way to achieve results to the benefit of the entire region. Secondly, the Commission has repeatedly stated that there will be no new enlargement in the near future. Although this comes as bad news for the Western Balkans countries, the EUSAIR will enable them to make a step closer to the EU by aligning their policies and working closely with Member States. The potential of the Adriatic and Ionian region is vast and can be unlocked only by joint and coordinated efforts from all the countries in the region with significant participation of local and regional authorities. The Commission, together with the EIB and other international actors, will need to play a special role by providing guidance and support in the implementation of the strategy. Your rapporteur is confident that the EUSAIR will prove to have a historic importance for both the participating countries as well as the EU as a whole. PE v /16 PR\ doc

11 Priorities and proposals As a result of several months of discussions with the stakeholders of the strategy at the EU, national, regional and local levels of the countries involved, the following development priorities, ideas and proposals have emerged: Pillar I - Blue growth (marine fisheries, aquaculture, blue technologies, maritime and marine governance and services) - Adapting to a resource efficient fisheries and boosting seafood production and consumption; - Improvement of the business environment and strengthening of competitiveness of maritime industry through institutional and infrastructural support; - Support to research and development and applied innovations in maritime industry and boosting blue research, innovation and skills; - Investment in human resource development; - Macro-regional cluster development - Green shipbuilding clusters in the Adriatic and Ionian Seas - encourage the use of new materials and bio-technology in order to reduce pressures on the environment caused by technological operations in shipbuilding, ship repair and yachts maintenance; - Improving access to finance and promoting start-ups Adriatic-Ionian Blue Financing ; - Governance of maritime space - Maritime governance and services task force, Implementing coordinated Maritime Spatial Planning (MSP) and Integrated Coastal Management (ICM) - establish a legal basis for the Sea Spatial Plan, considering the possibilities of changes in the legislation in order to establish standards regulating the implementation of the plan; - Maritime skills - Maritime skills circulation ; - Governance of maritime space - Maritime governance and services task force ; - Data and knowledge sharing - Adriatic-Ionian data cloud supporting maritime governance and services ; - Institutional capacity to harmonise maritime standards and regulations - MSP and ICM training and mutual support ; - Linking tourism and fisheries - most of the coastal population living from fishing and tourism; - Fishing in a sustainable manner - use of small scale vessels, use of selective gear; - Establishment of marine protected areas - would ensure sustainable fisheries; - Providing of engines that do not pollute the environment; - Establishment of small family run processing plants, because in this way the population living from fishing activities can get more value through a complete final product; - Connecting better the countries, making joint plans and regulation of fisheries markets; PR\ doc 11/16 PE v01-00

12 - Integration and adoption of regional long-term fisheries plans, especially when it comes to the divisible resources; - EU compliance and common standards and practices - EU compliance in the field of fishery, Development of common standards in the field of aquaculture ; - Diversification and profitability of fisheries and aquaculture - Anti-crisis network for sea food industries, Improvement and diversification of fishing activities, Sustainable aquaculture site location and management to improve the development platform in the fisheries and aquaculture sector in order to increase productivity and quality of environmental performance through the development of activities that enable integration of fisheries and tourist attractions, the development of aquaculture in a way that enables coexistence with other activities and establishing sustainable and environmentally friendly location for fisheries and marine culture; - Increasing production and promotion of aquaculture in terms of reducing the negative impact of fishing on existing fish stocks and protecting spawning, such as the one nearby Jabuka Island in Croatia; - Linking tourism and aquaculture as compatible activities; - Using spatial planning in aquaculture, based in common principles and practices - AZA concept - Improving the competitiveness of aquaculture industry: promoting research and development cooperation, diversification of the sector (new species, new techniques, organic aquaculture); - Promote traditional forms of aquaculture fully integrated into the natural area, use of natural materials for farming, cultivation of autochthonous species; - Aquaculture collaboration in the macro-region, making joint plans in terms better market competitiveness; - More effective business environment for companies and investors; - Enhanced business cooperation between companies in the region; - Removing obstacles to economic activity by companies in the EU single market; - Promoting the transfer of new technologies in the economic and public spheres and promoting technological progress of society; - Preserving the national fisheries sectors (particularly its traditional forms of fishing) and the aquaculture sector as part of implementing the Common Fisheries Policy; Pillar II - Connecting the region (maritime transport, intermodal connection to the hinterland, energy networks) - The North-South extension of the Scandinavian-Mediterranean corridor to the stretch Ancona-Pescara-Bari and of the Baltic corridor to the Adriatic coast, and to better connect the Iberian peninsula to central Italy and to the Balkans; - Systematic enhancement of transport infrastructure by reconstructing, upgrading or building of new infrastructure, such as Messina and Pelješac bridge projects and others; - Competitiveness in the transport services market in line with EU regulations; PE v /16 PR\ doc

13 - Development of national systems in order to support public/collective transport and increasing the attractiveness of public transport in all transport modules; - Implementation of public-private partnerships in transport operations; - Long-term planning of transport security programmes, especially in road transport; - Improvement of systems in border crossings; - Improving hinterland connections of seaports to TEN-T and enforcing the development of intermodality in the Adriatic-Ionian region; - Reducing isolation of islands and remote areas by improving their access to transport and energy services; - Construction of the appropriate energy infrastructure; - Diversification of sources and supply routes for the wider region aimed at energy networking of the Adriatic-Ionian macro-region into the European energy space; - Clustering port activities/services throughout the region - examples of possible projects: sharing strategic functions and harmonising ports processes through a common Intelligent Transport System (ITS), building e.g. on the North Adriatic Port Association (NAPA) initiative (Trieste, Koper, Venice and Rijeka) and on the APC - Adriatic Port Community (APC) project (Venice, Ploče and Igoumenitsa); - Improving and harmonising traffic monitoring and management; - Developing ports, optimising port interfaces, infrastructure, procedures/operations; - Developing the Western Balkans comprehensive network; - Improving the accessibility of the coastal areas and islands; - Developing motorways of the sea; - Railway reform; - Development of air transport; - Cross-border facilitation; - The route of transnational corridors on the national territory (motorways of the sea, Mediterranean and Baltic-Adriatic TEN-T core network corridor); - Improving maritime transport safety, information systems, raising awareness of the maritime situation for a more effective use of human resources, equipment and vessels, more effective response to challenges in maritime safety and the pollution of marine environment; - Coordination of major connecting infrastructural projects in the Adriatic region between countries; Pillar III - Environmental quality (the marine environment, transnational terrestrial habitats and biodiversity) - Reducing anthropogenic eutrophication resulting from point and diffuse sources by investing in the water sector (construction of wastewater treatment plans for domestic and PR\ doc 13/16 PE v01-00

14 industrial wastewaters and corresponding sludge disposal facilities and upgrading the sewerage network) and organic farming (agriculture) in coastal area; - Protected and restored biodiversity and ecosystem by ensuring proper monitoring, information and management system for Natura 2000 and securing sustainable management of nature; - Reducing the impact of marine litter on the environment through better waste management in coastal areas and cleaning programmes; - Facilitating coordinated preservation and sustainable development of coastal zones in the region by ratifying and implementing the Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Protocol of the Barcelona Convention; - Promoting and achieving the sustainable development of the maritime and coastal economies and the sustainable use of marine and coastal resources through maritime spatial planning; - Increasing marine knowledge improve availability and timeliness of data on the state of biodiversity on land and sea; - Enhancing the network of Marine Protected Area build capacity to implement ecosystem access and mapping of areas important for the conservation of species and habitat types in the priority sites, as well as establishment of protected areas in the sea; - Supporting clean-up programmes; - Identifying hotspots regarding marine environment; - Exchanging best practices among managing authorities of Marine Protected Areas; - Drafting and implementation of a joint contingency plan; - Ensure prioritization of investments to reflect the contribution to reducing pollution of the sea; - Harmonization and enforcement of national laws regarding terrestrial habitats and biodiversity - harmonize legislation in the field of urban planning, protection of nature, environment and cultural heritage with the European Landscape Convention; - Protection and restoration of coastal wetland areas and karst fields; - Connection between, and upgrading of, national monitoring to an early warning system to reduce the risk of flooding/wave action, pollution, fire, etc.; - Connecting/setting up the system of monitoring the marine environment status and connecting/setting up measures to protect the marine environment at the level of (sub) regions with a view to attaining a good ecological situation regarding issues that cannot be resolved by monitoring/measures within the scope of national provisions (e.g. treaties such as the Barcelona Convention with protocols, European directives Marine Strategy Framework Directive, etc.); Pillar IV - Sustainable and competitive tourism (diversified tourism offer, sustainable and responsible tourism management) - Diversification of tourism products and offer with the aim of overcoming seasonality - transnational thematic routes, valorisation of cultural and natural heritage through tourism, building new touristic infrastructure (e.g. thematic parks, golf courses), branding of PE v /16 PR\ doc

15 tourism products and services in the macro-region, promotion of the region on the world markets, promotion aimed at specific target groups (e.g. seniors, or convention and business tourism), positioning of the region as an excellent destinations during the low season; - Enhancing quality and innovation in the tourism - ICT, education, technological transfers, networking of business subjects, clusters, exchange of examples of good practice, connecting the sectors of local agriculture, tourism and food supply, innovative promotion/marketing; - Sustainable and responsible tourism management - diversification of nautical and cruise tourism, sustainable R&D platform of new products and services, development of sustainable thematic tourist routes, mapping of existing thematic tourist routes, valorisation of natural and cultural heritage, networking of sustainable tourism companies and clusters, energy efficiency, smart specialization in tourism; - Improving the accessibility of tourism products and services - improving specific services and skills, staff training, promotion and availability of information, cooperation with the aim to facilitate the travel of tourists, the harmonization of national statistics aimed at easier measuring of the effects of sector and future planning and policy-making; - More efficient use of the EU funds - facilitating access to financing new, sustainable and innovative start-ups and SMEs focused on the research, which will result in new products and services in the sector and raising quality; - Initiative to improve quality for sustainable tourism offer make necessary changes in the regulations; - Network of sustainable tourism businesses and clusters; - Training in vocational and entrepreneurial skills in tourism encouraging diversification of tourist products and offers; - Adriatic-Ionian cooperation for facilitating tourist circulation; Other priorities: - Integration of Western Balkan countries into the EU; - Ensuring coherence between all three EU macro-regional strategies; - Ensuring the necessary coherence of projects of macro-regional strategies with nationals strategic projects; Adriatic-Ionian Cooperation Programme Adriatic-Ionian Cooperation Programme (ADRION) is a programme within the second goal of the Cohesion Policy - European Territorial Cooperation. The programme includes four EU Member States (Croatia, Greece, Italy and Slovenia) and four IPA countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia). For the period , the overall ADRION programme budget amounts to EUR including European Regional Development Fund (ERDF) (EUR ), the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) (EUR ) and national contributions (EUR ). The Cooperation Programme (programming document) defining investment areas of the ADRION PR\ doc 15/16 PE v01-00

16 programme is currently being negotiated with the European Commission and is planned to be adopted by the end of The overall objective of the programme is to act as a policy driver and governance innovator fostering European integration among Member and non-eu Member states, utilising the rich natural, cultural and human resources surrounding the Adriatic and Ionian seas and enhancing economic, social and territorial cohesion in the programme area. Currently the following four thematic objectives and five investment priorities have been selected and proposed to be financed out of the ADRION programme: - Innovative and smart region (Thematic Objective 1, Investment Priority 1b) with the Specific Objective: Support the development of a regional Innovation system for the Adriatic-Ionian area ; - Sustainable region (Thematic Objective 6, Investment Priority 6c) with the Specific Objective: Promote the sustainable valorisation and preservation of natural and cultural assets as growth assets in the Adriatic-Ionian area; (Thematic Objective 6, Investment Priority 6d) with the Specific Objective: Enhance the capacity in transnationally tackling environmental vulnerability, fragmentation and the safeguarding of ecosystem services in the Adriatic-Ionian area; - Connected region (Thematic Objective 7, Investment Priority 7c) with the Specific Objective: Enhance capacity for integrated transport and mobility services and multimodality in the Adriatic-Ionian area; - Supporting the governance of the EUSAIR (Thematic Objective 11) with the Specific Objective: Facilitate the coordination and implementation of the EUSAIR by enhancing institutional capacity of public administrations and key stakeholders and by assisting the progress of implementation of joint priorities. The EUSAIR governance structure is responsible for the management and the implementation of the strategy. The countries involved in the EUSAIR take their share of responsibility for implementation and coordination of the strategy. ADRION programme shall support the governance and the implementation of EUSAIR mainly under TO11 by establishing an operational tool - the Facility Point based in coastal region of Slovenia and its network of Liaison Points in Partner States - relying on existing structures. PE v /16 PR\ doc

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI Title Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση ΠΡΙΝ το 2014: (ΕΣΠΑ1, ΚΠΣ)

Κατάσταση ΠΡΙΝ το 2014: (ΕΣΠΑ1, ΚΠΣ) ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΟΝΙΟ Κατάσταση ΠΡΙΝ το 2014: (ΕΣΠΑ1, ΚΠΣ) Οκτώβριος 2014 Νάσος Σοφός http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/macro_region_str

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report cyprus ports authority ετήσια έκθεση 1annual report περιεχόμενα / index 1. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2 Message by the Chairman of the Board of Directors 2. Διοίκηση 7 Board of Directors 3.

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΥΔ - ΠΑΑ Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Deliverable A.9.2 Determination of the Governance structure 2 LIFE07NAT/GR/000296 Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Action

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014 EUROPEAN UNION Committee of the Regions 6 th EUROPEAN Πρόγραμμα 6 th European Summit of Regions and Cities European Recovery Local Solutions www.cor.europa.eu/athens2014 6 η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ Ταυτότητα Περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα