ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015"

Transcript

1 Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2214(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214 (INI)) Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης Εισηγητής: Ivan Jakovčić PR\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...10 PE v /16 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (2014/2214(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (COM(2014)0357), καθώς και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης και το υποστηρικτικό αναλυτικό έγγραφο, έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (εφεξής «ΚΚΔ») 1, έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2, έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, με θέμα την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (COM(2014)0357) (διερευνητική γνωμοδότηση που ζήτησε η ιταλική Προεδρία της ΕΕ), έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2014, με θέμα «Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (EUSAIR)» (διερευνητική γνωμοδότηση), έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 26ης Ιουνίου 2014, με θέμα «Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (EUSAIR)», έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της Επιτροπής των Περιφερειών, της 11ης Οκτωβρίου 2011, με θέμα «Εδαφική συνεργασία στη Λεκάνη της Μεσογείου μέσω της μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου», 1 ΕΕ L 347 της , σ ΕΕ L 347 της , σ PR\ doc 3/16 PE v01-00

4 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της EE: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο 1, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος» (COM(2012)0713), έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη διακυβέρνηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών (COM(2014)0284), έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Ανκώνας, που εκδόθηκε στη Διάσκεψη για την Ανάπτυξη και Ασφάλεια της Αδριατικής και του Ιονίου της 19ης-20ής Μαΐου 2000, έχοντας υπόψη την ιδρυτική διάσκεψη της ευρωπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου που πραγματοποιήθηκε στην Πούλα στις 30 Ιουνίου 2006 και τη διακήρυξη σχετικά με τη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία της στρατηγικής για την Αδριατική που εγκρίθηκε στη συνέλευση της ευρωπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σπλιτ στις 22 Οκτωβρίου 2009, έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών (Τμήμα Β: Διαρθρωτικές πολιτικές και Συνοχή) τον Ιανουάριο του 2015 με τίτλο «New Role of Macro-Regions in European Territorial Cooperation» (Ο νέος ρόλος των μακροπεριφερειών στην ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία), έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών (Τμήμα Β: Διαρθρωτικές πολιτικές και Συνοχή) τον Ιούνιο του 2015 με τίτλο «Adriatic and Ionian region: Socio-Economic Analysis and Assessment of Transport and Energy Links» (Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου: κοινωνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση των μεταφορικών και ενεργειακών συνδέσεων), έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Αλιείας (A8-0000/2015), A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές αποτελούν ένα νέο πρότυπο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στο πλαίσιο του οποίου η συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων που εκπροσωπούν το ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και διαφορετικές πολιτικές και προγράμματα, είναι ουσιώδης για την επιτυχία Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξημένο ενδιαφέρον των χωρών στην περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου και η συνεχής προσπάθειά τους να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής οδήγησε στην έγκριση της στρατηγικής της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) 1 ΕΕ C 349 E της , σ. 1. PE v /16 PR\ doc

5 Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η EUSAIR αποτελεί μια νέα μορφή περιφερειακής συνεργασίας και μια πλατφόρμα για διεύρυνση, καθώς και μια άσκηση ετοιμότητας πριν από την προσχώρηση στην ΕΕ Γενικές σκέψεις 1. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης πιστεύει ότι αποτελεί βήμα ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη αυτής της περιοχής της Ευρώπης επισημαίνει τις προοπτικές της στρατηγικής για τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες της περιφέρειας 2. επισημαίνει την ανάγκη εναρμόνισης της νομοθεσίας των χωρών εκτός ΕΕ με το συγκεκριμένο τομεακό κεκτημένο, ως πρακτικής άσκησης που έχει επινοηθεί για την προσαρμογή τους στη νομοθεσία της ΕΕ εν όψει της μελλοντικής προσχώρησής τους 3. επικροτεί το γεγονός ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας , και ιδίως το Πρόγραμμα Συνεργασίας Αδριατικής-Ιονίου (ADRION), παρέχουν σημαντικούς δυνητικούς πόρους και ευρύ φάσμα εργαλείων και τεχνικών επιλογών για τη στρατηγική στηρίζει το γεγονός ότι είναι διαθέσιμοι και άλλοι πόροι και μηχανισμοί που σχετίζονται με τους πυλώνες της στρατηγικής, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» που αφορά όλους τους πυλώνες, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» όσον αφορά τον πυλώνα II, το πρόγραμμα LIFE όσον αφορά τον πυλώνα III, καθώς και την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, και το πρόγραμμα COSME για τις ΜΜΕ όσον αφορά τον πυλώνα IV 4. ενθαρρύνει την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τις συμμετέχουσες χώρες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που παρέχονται στο πλαίσιο του νεοσυσταθέντος Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) για τη χρηματοδότηση έργων στην περιφέρεια όπου θα παραγάγουν αξία σε μακροπεριφερειακό επίπεδο 5. καλεί την ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικής επενδυτικής πλατφόρμας για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου η οποία θα διευκολύνει την κινητοποίηση της χρηματοδότησης από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές ζητεί τη δημιουργία διαφανούς και δημόσια διαθέσιμης σειράς έργων για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, η οποία θα αυξήσει την προβολή των εν εξελίξει και των δυνητικών έργων και θα προσελκύσει επενδυτές 6. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να βρεθούν τρόποι για τη συμμετοχή χωρών που δεν εμπλέκονται στη στρατηγική και οι οποίες βρίσκονται από γεωγραφική και οικονομική άποψη κοντά στην περιφέρεια, τουλάχιστον στη βάση μεμονωμένων έργων 7. εμμένει στη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διευθυντικά όργανα της EUSAIR 8. τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις απομακρυσμένες και μειονεκτούσες από γεωγραφική άποψη περιοχές, όπως νησιά και ορεινές περιοχές, με σκοπό την αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού τους, ιδίως στον τομέα του τουρισμού PR\ doc 5/16 PE v01-00

6 καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να προτείνει την καθιέρωση ευρωπαϊκού έτους νησιωτικών και ορεινών περιοχών 9. επισημαίνει ότι η περιφέρεια αντιμετωπίζει τα σοβαρά μεταναστευτικά προβλήματα της Μεσογείου τονίζει ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να τεθούν τα προβλήματα αυτά υπό έλεγχο για την περαιτέρω ανάπτυξη του νότιου τμήματος της περιφέρειας Γαλάζια ανάπτυξη 10. τονίζει ότι η μοναδική γεωγραφική θέση της περιφέρειας και η δομή της ακτογραμμής, μαζί με την πλούσια θαλάσσια βιοποικιλότητά της, διαθέτουν τεράστιο δυναμικό για τη δημιουργία «γαλάζιων» θέσεων εργασίας και για καινοτόμα και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση, συμπεριλαμβανομένων των «γαλάζιων» τεχνολογιών, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και της καλύτερης ναυτιλιακής και θαλάσσιας διακυβέρνησης της ναυτιλίας και των ναυτιλιακών υπηρεσιών 11. ενθαρρύνει τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών και τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων και λοιπών σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στον θαλάσσιο και ναυτιλιακό τομέα, με σκοπό την τόνωση της καινοτομίας και την πλήρη αξιοποίηση των συνεργειών θεωρεί ότι οι δράσεις στο πλαίσιο του πυλώνα της γαλάζιας ανάπτυξης θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση, προκειμένου να εξασφαλιστούν περισσότερο αποδοτικές και αποτελεσματικές επενδύσεις 12. διαπιστώνει με ανησυχία τον ρυθμό εξάντλησης των ιχθυαποθεμάτων στην Αδριατική θάλασσα και στο Ιόνιο πέλαγος ως αποτέλεσμα της υπεραλίευσης τονίζει ότι η αλιεία αποτελεί μία από τις βασικές συνιστώσες της οικονομίας των παράκτιων περιοχών και των νησιών πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η προστασία και η διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων πρέπει να θεωρείται πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής, ότι πρέπει να αναληφθεί αποφασιστική δράση με τη μορφή ανταλλαγής δεδομένων, κοινών πλατφορμών παρακολούθησης και σχεδίων διαχείρισης αλιείας, και ότι πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας 13. ζητεί τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης έρευνας για τα ιχθυαποθέματα, ιδίως όσον αφορά τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση και τη βιολογική διασύνδεσή τους ζητεί τη διατήρηση των ζωνών της φυσικής αναπαραγωγής 14. ζητεί την ισχυρή στήριξη της ναυπηγικής βιομηχανίας προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη που να ευθυγραμμίζεται με τις «γαλάζιες» τεχνολογίες 15. υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης και ενίσχυσης της ερασιτεχνικής και οικογενειακής αλιείας, ιδίως στα νησιά, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι τοπικές πολιτιστικές παραδόσεις και ο τρόπος ζωής των κατοίκων των νησιών και των μικρών παράκτιων περιοχών, που συνδέεται άμεσα με τη θάλασσα Σύνδεση της περιφέρειας 16. τονίζει τη σημασία βελτίωσης της συνδεσιμότητας στον τομέα των μεταφορών και της PE v /16 PR\ doc

7 ενέργειας μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών, καθώς και μεταξύ αυτών των χωρών και των άλλων γειτόνων τους, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών, των διατροπικών συνδέσεων με την ενδοχώρα και των ενεργειακών δικτύων υπογραμμίζει την έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των δύο ακτών της Αδριατικής 17. υπογραμμίζει τη σημασία σύνδεσης των θαλάσσιων οδών μεταφοράς και των λιμένων με άλλα μέρη της Ευρώπης και τη σημασία των διασυνδέσεων με τους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών) καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην υλοποίηση έργων που καλύπτονται από το τρέχον δίκτυο ΔΕΔ-Μ και την προτεινόμενη ενδεικτική επέκτασή του προς τα δυτικά Βαλκάνια, χρησιμοποιώντας υφιστάμενους μηχανισμούς 18. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη ολοκλήρωσης του αυτοκινητόδρομου Αδριατικής- Ιονίου το συντομότερο δυνατόν, ο οποίος θα τονώσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της μακροπεριφέρειας υπενθυμίζει τη σημασία ενός ολοκληρωμένου ανατολικού διαδρόμου Αδριατικής-Ιονίου που θα ενσωματώνει αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρομικές γραμμές, αγωγούς φυσικού αερίου και λοιπές υποδομές 19. καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να βελτιώσουν τις υποδομές θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και εναέριων μεταφορών, και να αναπτύξουν θαλάσσιες αρτηρίες στη μακροπεριφέρεια, συνδυάζοντας μέσα διατροπικών μεταφορών, ιδίως για τη σύνδεση της ενδοχώρας 20. υπογραμμίζει την έλλειψη αποτελεσματικής σύνδεσης με τα νησιά παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη δημιουργία καλύτερων συνδέσεων προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής σε αυτές τις περιοχές 21. παροτρύνει τις συμμετέχουσες χώρες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού, μια διαδικασία που όχι μόνο θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια της μακροπεριφέρειας αλλά θα αυξήσει επίσης τον ανταγωνισμό, γεγονός το οποίο θα έχει σημαντικά οφέλη για την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας υπογραμμίζει τη σημασία ανάπτυξης τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη μακροπεριφέρεια, ιδίως στην Κροατία και την Αλβανία 22. ζητεί την αξιοποίηση των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την ενέργεια υπογραμμίζει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα πιθανών υδροηλεκτρικών σταθμών, ιδίως στο Μαυροβούνιο, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στη Σερβία καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να συμβάλουν στη δημιουργία μιας εύρυθμα λειτουργούσας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη μακροπεριφέρεια 23. στηρίζει τις επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές τόσο για την παραγωγή όσο και για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, σύμφωνα με το δίκτυο ΔΕΔ-Ε (Διευρωπαϊκό Δίκτυο Ενέργειας), μέσω της υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έργων ενδιαφέροντος για την ενεργειακή κοινότητα (PECI) Ποιότητα του περιβάλλοντος PR\ doc 7/16 PE v01-00

8 24. υπενθυμίζει τον πλούτο των θαλάσσιων, παράκτιων και χερσαίων οικοσυστημάτων των συμμετεχουσών χωρών ζητεί την καταβολή κοινών προσπαθειών προκειμένου να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα για τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των διεθνικών χερσαίων οικοτόπων, καθώς και για τη μείωση της ρύπανσης της θάλασσας και λοιπών απειλών για την παράκτια και θαλάσσια βιοποικιλότητα 25. παροτρύνει τις συμμετέχουσες χώρες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την εφαρμογή θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, με τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ερευνητική κοινότητα, ΜΚΟ, κ.λπ.) 26. επισημαίνει την ανάγκη αντιμετώπισης της ιστορικής και διασυνοριακής ρύπανσης και την ανάγκη καθαρισμού των περιοχών που πλήττονται από τη βιομηχανική μόλυνση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα και, κατά περίπτωση, από τη ρύπανση που οφείλεται στις στρατιωτικές συγκρούσεις στηρίζει όλα τα ενεργά μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης της θάλασσας από χημικά και συμβατικά όπλα 27. επιμένει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα υπάρχοντα μέσα κατά την εφαρμογή των βέλτιστων λύσεων διαχείρισης αποβλήτων και επεξεργασίας λυμάτων στην περιφέρεια 28. ζητεί τη σύσταση περιφερειακού κέντρου ετοιμότητας σε περίπτωση καταστροφών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη φυσικών καταστροφών και καταστροφών που προκαλούνται από βιομηχανικές δραστηριότητες, μεταφορές και άλλες δραστηριότητες, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, καθώς και από δραστηριότητες εκμετάλλευσης στην Αδριατική τονίζει τη σημασία της διατήρησης του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας στην περιφέρεια και υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης μέτρων στήριξης και μέτρων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση φυσικών απειλών, όπως το Xylella fastidiosa, που προσβάλλει τις ελιές, ο επιβλαβής οργανισμός Dryocosmus kuriphilus και ο μύκητας Cryphonectria parasitica, που προσβάλλει τους καστανεώνες Βιώσιμος και ανταγωνιστικός τουρισμός 29. υπογραμμίζει την καίρια σημασία του τουρισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία, ιδίως για τις χώρες της Μεσογείου και την περιφέρεια στο σύνολό της ζητεί την παροχή μεγαλύτερης στήριξης για τη χρηματοδότηση έργων τουρισμού από τα ΕΔΕΤ και λοιπές πηγές 30. αναγνωρίζει την πλούσια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της περιφέρειας ως ισχυρό πλεονέκτημα στο οποίο στηρίζεται ο τομέας του τουρισμού επισημαίνει ότι σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες υπάρχει μεγάλος αριθμός περιοχών που προστατεύονται από την UNESCO θεωρεί ότι, παρά τη σημαντική συνεισφορά του εν λόγω τομέα στην οικονομία, το δυναμικό του τουρισμού δεν αξιοποιείται πλήρως, ιδίως λόγω της υψηλής εποχικότητας και των ελλείψεων στους τομείς της καινοτομίας, της βιωσιμότητας, των υποδομών μεταφοράς, της ποιότητας της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων φορέων και της υπεύθυνης τουριστικής διαχείρισης 31. τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των χωρών είναι σημαντική για την περαιτέρω PE v /16 PR\ doc

9 ανάπτυξη του τουρισμού στην περιφέρεια ενθαρρύνει τη χάραξη στρατηγικών στον τομέα του τουρισμού για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος οι οποίες θα βασίζονται στη βιωσιμότητα και θα επιτρέπουν στις χώρες να επωφελούνται από συνέργειες και να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις σε μακροπεριφερειακό επίπεδο θεωρεί ότι η δημιουργία ενός «εμπορικού σήματος»για την Αδριατική και για το Ιόνιο στον τομέα του τουρισμού είναι απαραίτητη προκειμένου να εκσυγχρονιστούν οι δραστηριότητες μάρκετινγκ και να αυξηθεί η προβολή των προορισμών της περιφέρειας στην παγκόσμια αγορά 32. στηρίζει την ανάπτυξη μιας διαφοροποιημένης προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει θεματικά τουριστικά πάρκα και διαδρομές, καθώς και πολιτιστικό, αγροτικό τουρισμό, τουρισμό υγείας, ιατρικό τουρισμό, οινο-γαστρονομικό, συνεδριακό και αθλητικό τουρισμό, συμπεριλαμβανομένης της ποδηλασίας, του γκολφ, των καταδύσεων, της πεζοπορίας, της ορειβασίας και των υπαίθριων αθλημάτων, προκειμένου να παραταθεί η τουριστική περίοδος και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των τουριστικών προορισμών στηρίζει την επέκταση των τουριστικών δραστηριοτήτων προς την ενδοχώρα 33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμά στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών που συμμετέχουν στη EUSAIR (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία). PR\ doc 9/16 PE v01-00

10 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Background The European Council of December 2012 invited the Commission to present a new EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR) before the end of The Commission has duly delivered on this request and presented the EUSAIR on 17 June The EUSAIR comes as a third EU macro-regional strategy and is positioned well to benefit from lessons and experiences of the EU Strategy for the Baltic Sea Region and the EU Strategy for the Danube Region. It builds upon existing cooperation in the region, mainly the Adriatic-Ionian Initiative started in 2000 with signing of the Ancona Declaration and the Adriatic-Ionian Euroregion established in 2006 with 26 regional and local authorities from seven countries as members. The EUSAIR covers eight countries equally represented by EU Member States (Croatia, Greece, Italy and Slovenia) and non-eu countries all of which have either candidate (Albania, Montenegro and Serbia) or potential candidate membership status (Bosnia and Herzegovina). The region is home to more than 70 million people and plays a key role in strengthening geographical continuity in Europe. The region s turbulent past is marked by events which had devastating and long-lasting effects on development and cooperation between the countries. More recently, the economic crisis has had a major impact on the region. Unemployment and indebtedness are reaching unprecedented heights with countries having to resort to painful budget cuts and fiscal consolidation. Economic recovery and growth in the ailing economies are hampered by falling investments, both public and private. In this context, the EUSAIR provides an exceptional opportunity for the countries in the region to turn a page on past economic and political problems by working together, with the Commission s guidance, to pursue prosperity and sustainable development. The timing of the EUSAIR is ideal for two reasons, both stemming from policy shifts at the EU level. Firstly, the Juncker Commission has decided to focus its orientation towards boosting investment via the Investment Plan and the resulting European Fund for Strategic Investments. For the countries in the Adriatic and Ionian region this represents a great opportunity to fill the investment gap experienced in the recent years. The EUSAIR provides an opportunity to steer these investments in a way to achieve results to the benefit of the entire region. Secondly, the Commission has repeatedly stated that there will be no new enlargement in the near future. Although this comes as bad news for the Western Balkans countries, the EUSAIR will enable them to make a step closer to the EU by aligning their policies and working closely with Member States. The potential of the Adriatic and Ionian region is vast and can be unlocked only by joint and coordinated efforts from all the countries in the region with significant participation of local and regional authorities. The Commission, together with the EIB and other international actors, will need to play a special role by providing guidance and support in the implementation of the strategy. Your rapporteur is confident that the EUSAIR will prove to have a historic importance for both the participating countries as well as the EU as a whole. PE v /16 PR\ doc

11 Priorities and proposals As a result of several months of discussions with the stakeholders of the strategy at the EU, national, regional and local levels of the countries involved, the following development priorities, ideas and proposals have emerged: Pillar I - Blue growth (marine fisheries, aquaculture, blue technologies, maritime and marine governance and services) - Adapting to a resource efficient fisheries and boosting seafood production and consumption; - Improvement of the business environment and strengthening of competitiveness of maritime industry through institutional and infrastructural support; - Support to research and development and applied innovations in maritime industry and boosting blue research, innovation and skills; - Investment in human resource development; - Macro-regional cluster development - Green shipbuilding clusters in the Adriatic and Ionian Seas - encourage the use of new materials and bio-technology in order to reduce pressures on the environment caused by technological operations in shipbuilding, ship repair and yachts maintenance; - Improving access to finance and promoting start-ups Adriatic-Ionian Blue Financing ; - Governance of maritime space - Maritime governance and services task force, Implementing coordinated Maritime Spatial Planning (MSP) and Integrated Coastal Management (ICM) - establish a legal basis for the Sea Spatial Plan, considering the possibilities of changes in the legislation in order to establish standards regulating the implementation of the plan; - Maritime skills - Maritime skills circulation ; - Governance of maritime space - Maritime governance and services task force ; - Data and knowledge sharing - Adriatic-Ionian data cloud supporting maritime governance and services ; - Institutional capacity to harmonise maritime standards and regulations - MSP and ICM training and mutual support ; - Linking tourism and fisheries - most of the coastal population living from fishing and tourism; - Fishing in a sustainable manner - use of small scale vessels, use of selective gear; - Establishment of marine protected areas - would ensure sustainable fisheries; - Providing of engines that do not pollute the environment; - Establishment of small family run processing plants, because in this way the population living from fishing activities can get more value through a complete final product; - Connecting better the countries, making joint plans and regulation of fisheries markets; PR\ doc 11/16 PE v01-00

12 - Integration and adoption of regional long-term fisheries plans, especially when it comes to the divisible resources; - EU compliance and common standards and practices - EU compliance in the field of fishery, Development of common standards in the field of aquaculture ; - Diversification and profitability of fisheries and aquaculture - Anti-crisis network for sea food industries, Improvement and diversification of fishing activities, Sustainable aquaculture site location and management to improve the development platform in the fisheries and aquaculture sector in order to increase productivity and quality of environmental performance through the development of activities that enable integration of fisheries and tourist attractions, the development of aquaculture in a way that enables coexistence with other activities and establishing sustainable and environmentally friendly location for fisheries and marine culture; - Increasing production and promotion of aquaculture in terms of reducing the negative impact of fishing on existing fish stocks and protecting spawning, such as the one nearby Jabuka Island in Croatia; - Linking tourism and aquaculture as compatible activities; - Using spatial planning in aquaculture, based in common principles and practices - AZA concept - Improving the competitiveness of aquaculture industry: promoting research and development cooperation, diversification of the sector (new species, new techniques, organic aquaculture); - Promote traditional forms of aquaculture fully integrated into the natural area, use of natural materials for farming, cultivation of autochthonous species; - Aquaculture collaboration in the macro-region, making joint plans in terms better market competitiveness; - More effective business environment for companies and investors; - Enhanced business cooperation between companies in the region; - Removing obstacles to economic activity by companies in the EU single market; - Promoting the transfer of new technologies in the economic and public spheres and promoting technological progress of society; - Preserving the national fisheries sectors (particularly its traditional forms of fishing) and the aquaculture sector as part of implementing the Common Fisheries Policy; Pillar II - Connecting the region (maritime transport, intermodal connection to the hinterland, energy networks) - The North-South extension of the Scandinavian-Mediterranean corridor to the stretch Ancona-Pescara-Bari and of the Baltic corridor to the Adriatic coast, and to better connect the Iberian peninsula to central Italy and to the Balkans; - Systematic enhancement of transport infrastructure by reconstructing, upgrading or building of new infrastructure, such as Messina and Pelješac bridge projects and others; - Competitiveness in the transport services market in line with EU regulations; PE v /16 PR\ doc

13 - Development of national systems in order to support public/collective transport and increasing the attractiveness of public transport in all transport modules; - Implementation of public-private partnerships in transport operations; - Long-term planning of transport security programmes, especially in road transport; - Improvement of systems in border crossings; - Improving hinterland connections of seaports to TEN-T and enforcing the development of intermodality in the Adriatic-Ionian region; - Reducing isolation of islands and remote areas by improving their access to transport and energy services; - Construction of the appropriate energy infrastructure; - Diversification of sources and supply routes for the wider region aimed at energy networking of the Adriatic-Ionian macro-region into the European energy space; - Clustering port activities/services throughout the region - examples of possible projects: sharing strategic functions and harmonising ports processes through a common Intelligent Transport System (ITS), building e.g. on the North Adriatic Port Association (NAPA) initiative (Trieste, Koper, Venice and Rijeka) and on the APC - Adriatic Port Community (APC) project (Venice, Ploče and Igoumenitsa); - Improving and harmonising traffic monitoring and management; - Developing ports, optimising port interfaces, infrastructure, procedures/operations; - Developing the Western Balkans comprehensive network; - Improving the accessibility of the coastal areas and islands; - Developing motorways of the sea; - Railway reform; - Development of air transport; - Cross-border facilitation; - The route of transnational corridors on the national territory (motorways of the sea, Mediterranean and Baltic-Adriatic TEN-T core network corridor); - Improving maritime transport safety, information systems, raising awareness of the maritime situation for a more effective use of human resources, equipment and vessels, more effective response to challenges in maritime safety and the pollution of marine environment; - Coordination of major connecting infrastructural projects in the Adriatic region between countries; Pillar III - Environmental quality (the marine environment, transnational terrestrial habitats and biodiversity) - Reducing anthropogenic eutrophication resulting from point and diffuse sources by investing in the water sector (construction of wastewater treatment plans for domestic and PR\ doc 13/16 PE v01-00

14 industrial wastewaters and corresponding sludge disposal facilities and upgrading the sewerage network) and organic farming (agriculture) in coastal area; - Protected and restored biodiversity and ecosystem by ensuring proper monitoring, information and management system for Natura 2000 and securing sustainable management of nature; - Reducing the impact of marine litter on the environment through better waste management in coastal areas and cleaning programmes; - Facilitating coordinated preservation and sustainable development of coastal zones in the region by ratifying and implementing the Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Protocol of the Barcelona Convention; - Promoting and achieving the sustainable development of the maritime and coastal economies and the sustainable use of marine and coastal resources through maritime spatial planning; - Increasing marine knowledge improve availability and timeliness of data on the state of biodiversity on land and sea; - Enhancing the network of Marine Protected Area build capacity to implement ecosystem access and mapping of areas important for the conservation of species and habitat types in the priority sites, as well as establishment of protected areas in the sea; - Supporting clean-up programmes; - Identifying hotspots regarding marine environment; - Exchanging best practices among managing authorities of Marine Protected Areas; - Drafting and implementation of a joint contingency plan; - Ensure prioritization of investments to reflect the contribution to reducing pollution of the sea; - Harmonization and enforcement of national laws regarding terrestrial habitats and biodiversity - harmonize legislation in the field of urban planning, protection of nature, environment and cultural heritage with the European Landscape Convention; - Protection and restoration of coastal wetland areas and karst fields; - Connection between, and upgrading of, national monitoring to an early warning system to reduce the risk of flooding/wave action, pollution, fire, etc.; - Connecting/setting up the system of monitoring the marine environment status and connecting/setting up measures to protect the marine environment at the level of (sub) regions with a view to attaining a good ecological situation regarding issues that cannot be resolved by monitoring/measures within the scope of national provisions (e.g. treaties such as the Barcelona Convention with protocols, European directives Marine Strategy Framework Directive, etc.); Pillar IV - Sustainable and competitive tourism (diversified tourism offer, sustainable and responsible tourism management) - Diversification of tourism products and offer with the aim of overcoming seasonality - transnational thematic routes, valorisation of cultural and natural heritage through tourism, building new touristic infrastructure (e.g. thematic parks, golf courses), branding of PE v /16 PR\ doc

15 tourism products and services in the macro-region, promotion of the region on the world markets, promotion aimed at specific target groups (e.g. seniors, or convention and business tourism), positioning of the region as an excellent destinations during the low season; - Enhancing quality and innovation in the tourism - ICT, education, technological transfers, networking of business subjects, clusters, exchange of examples of good practice, connecting the sectors of local agriculture, tourism and food supply, innovative promotion/marketing; - Sustainable and responsible tourism management - diversification of nautical and cruise tourism, sustainable R&D platform of new products and services, development of sustainable thematic tourist routes, mapping of existing thematic tourist routes, valorisation of natural and cultural heritage, networking of sustainable tourism companies and clusters, energy efficiency, smart specialization in tourism; - Improving the accessibility of tourism products and services - improving specific services and skills, staff training, promotion and availability of information, cooperation with the aim to facilitate the travel of tourists, the harmonization of national statistics aimed at easier measuring of the effects of sector and future planning and policy-making; - More efficient use of the EU funds - facilitating access to financing new, sustainable and innovative start-ups and SMEs focused on the research, which will result in new products and services in the sector and raising quality; - Initiative to improve quality for sustainable tourism offer make necessary changes in the regulations; - Network of sustainable tourism businesses and clusters; - Training in vocational and entrepreneurial skills in tourism encouraging diversification of tourist products and offers; - Adriatic-Ionian cooperation for facilitating tourist circulation; Other priorities: - Integration of Western Balkan countries into the EU; - Ensuring coherence between all three EU macro-regional strategies; - Ensuring the necessary coherence of projects of macro-regional strategies with nationals strategic projects; Adriatic-Ionian Cooperation Programme Adriatic-Ionian Cooperation Programme (ADRION) is a programme within the second goal of the Cohesion Policy - European Territorial Cooperation. The programme includes four EU Member States (Croatia, Greece, Italy and Slovenia) and four IPA countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia). For the period , the overall ADRION programme budget amounts to EUR including European Regional Development Fund (ERDF) (EUR ), the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) (EUR ) and national contributions (EUR ). The Cooperation Programme (programming document) defining investment areas of the ADRION PR\ doc 15/16 PE v01-00

16 programme is currently being negotiated with the European Commission and is planned to be adopted by the end of The overall objective of the programme is to act as a policy driver and governance innovator fostering European integration among Member and non-eu Member states, utilising the rich natural, cultural and human resources surrounding the Adriatic and Ionian seas and enhancing economic, social and territorial cohesion in the programme area. Currently the following four thematic objectives and five investment priorities have been selected and proposed to be financed out of the ADRION programme: - Innovative and smart region (Thematic Objective 1, Investment Priority 1b) with the Specific Objective: Support the development of a regional Innovation system for the Adriatic-Ionian area ; - Sustainable region (Thematic Objective 6, Investment Priority 6c) with the Specific Objective: Promote the sustainable valorisation and preservation of natural and cultural assets as growth assets in the Adriatic-Ionian area; (Thematic Objective 6, Investment Priority 6d) with the Specific Objective: Enhance the capacity in transnationally tackling environmental vulnerability, fragmentation and the safeguarding of ecosystem services in the Adriatic-Ionian area; - Connected region (Thematic Objective 7, Investment Priority 7c) with the Specific Objective: Enhance capacity for integrated transport and mobility services and multimodality in the Adriatic-Ionian area; - Supporting the governance of the EUSAIR (Thematic Objective 11) with the Specific Objective: Facilitate the coordination and implementation of the EUSAIR by enhancing institutional capacity of public administrations and key stakeholders and by assisting the progress of implementation of joint priorities. The EUSAIR governance structure is responsible for the management and the implementation of the strategy. The countries involved in the EUSAIR take their share of responsibility for implementation and coordination of the strategy. ADRION programme shall support the governance and the implementation of EUSAIR mainly under TO11 by establishing an operational tool - the Facility Point based in coastal region of Slovenia and its network of Liaison Points in Partner States - relying on existing structures. PE v /16 PR\ doc

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές πηγές για καινοτόμες πρωτοβουλίες. Sources of funding for innovative initiatives

Χρηματοδοτικές πηγές για καινοτόμες πρωτοβουλίες. Sources of funding for innovative initiatives Χρηματοδοτικές πηγές για καινοτόμες πρωτοβουλίες Sources of funding for innovative initiatives Εισηγητής: Σπύρος Βασιλειάδης Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Πως χρηματοδοτούνται τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Κέρκυρα - -2013. Αριθμός πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Κέρκυρα - -2013. Αριθμός πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα - -2013 Αριθμός πρωτ.:οικ ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Συλλ. Οργάνων Δ/νση: Τ.Κ.: Τηλ.: Φαξ.:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ Χρήστος Διονέλης Συντονιστής Ομάδας ΔΔΜ 11/11/2016 ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ιστορικό πλαίσιο Η καλή λειτουργία της κοινής αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση ΠΡΙΝ το 2014: (ΕΣΠΑ1, ΚΠΣ)

Κατάσταση ΠΡΙΝ το 2014: (ΕΣΠΑ1, ΚΠΣ) ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΟΝΙΟ Κατάσταση ΠΡΙΝ το 2014: (ΕΣΠΑ1, ΚΠΣ) Οκτώβριος 2014 Νάσος Σοφός http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/macro_region_str

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ACTION FOR BREAST CANCER SCREENING AND PREVENTION IN THE CROSS-BORDER

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία όλων για µια νέα µακροπεριφέρεια. Αδριατικής Ιονίου: Η Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά

Συνεργασία όλων για µια νέα µακροπεριφέρεια. Αδριατικής Ιονίου: Η Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά Ιούλιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Συνεργασία όλων για µια νέα µακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιονίου: Η Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε µια ανακοίνωση και ένα σχέδιο δράσης που

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Research and IR, University of Cyprus 2BEConnected Project

Διαβάστε περισσότερα

Balkan-Mediterranean Programme: Alexandros Samaras

Balkan-Mediterranean Programme: Alexandros Samaras Balkan-Mediterranean Programme: Alexandros Samaras Head of Unit Management of the Programmes implemented in the Balkan Peninsula - Black Sea and the Interregional Programmes, Greece Session 3: Future Programmes

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ. Η ανάπτυξη της εφοδιαστικής συνδέεται πρωτίστως με την επιχειρηματική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ε. ΚΟΡΔΩΗ ΤΗΛ.210-3332939 e.kordosi@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2040(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2040(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2017/2040(INI) 20.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (2017/2040(INI)) Επιτροπή Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια ΑΜΘ Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Ιωάννης Κεσανλής Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ηροδότου 28, 69132 Κομοτηνή Τηλ: 2531352332,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

GreenS. Cyprus Energy Agency ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

GreenS. Cyprus Energy Agency ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Cyprus Energy Agency ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ GreenS Green public procurement supporters for innovative and sustainable institutional change Το έργο GreenS 14 εταίροι από 8 Ευρωπαϊκές Χώρες Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Περίγραμμα Ταυτότητα Προγράμματος Δομή Προγράμματος Προϋπολογισμός Κανόνες συμμετοχής Αξιολόγηση Participant Portal και χρήσιμα έγγραφα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0257(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Corinne Lepage (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0257(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Corinne Lepage (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2010/0257(COD) 8.2.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 20-50 Σχέδιο γνωμοδότησης Corinne Lepage (PE454.639v01-00) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2012 (03.07) (OR. en) 11946/12 LIMITE PECHE 251

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2012 (03.07) (OR. en) 11946/12 LIMITE PECHE 251 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2012 (03.07) (OR. en) 11946/12 LIMITE PUBLIC PECHE 251 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Ομάδας «Εσωτερική και εξωτερική αλιευτική πολιτική»

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Πρόγραμμα σεμιναρίου Εισαγωγή Από τα ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών. Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting

Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών. Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting 1 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική ως Πρόκληση Ανάπτυξης 2 Ευρωπαϊκοί Πόροι: Εργαλεία Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 26-27 ΜΑΙΟΥ 2017 Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2011/0283(COD) 1.2.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

2014 General Assembly, CPMR Balkan & Black Sea Regional Commission

2014 General Assembly, CPMR Balkan & Black Sea Regional Commission 2014 General Assembly, CPMR Balkan & Black Sea Regional Commission TRANSNATIONAL COOPERATION PROGRAMME BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020 13.06.2014, Margi Hotel, Edirne, Turkey Background of the new Programme

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ»;

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ»; Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:Αγροτικής οικονοµιας & Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 9: Exercises Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ [Μαρία Μαρκουλλή] Λεμεσός 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΑ NEA ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έρευνας & τεχνολογίας Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2011/0283(COD) 4.1.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 6: Exercises Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις ΟΕΒ σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας

Διαλέξεις ΟΕΒ σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διαλέξεις ΟΕΒ σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Κωνσταντία Κωνσταντίνου Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ 25 Ιανουαρίου 2017 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Η Κύπρος συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

ANNUAL IMPLEMENTATION REPORT FOR THE EMFF

ANNUAL IMPLEMENTATION REPORT FOR THE EMFF ANNUAL IMPLEMENTATION REPORT FOR THE EMFF 1. IDENTIFICATION OF THE ANNUAL IMPLEMENTATION REPORT CCI 2014GR14MFOP001 Title European Maritime and Fisheries Fund - Operational Programme for Greece Version

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής. 16 Ιουνίου 2014 Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής. 16 Ιουνίου 2014 Πανεπιστήμιο Κρήτης Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής 16 Ιουνίου 2014 Πανεπιστήμιο Κρήτης Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» Ο "Ορίζοντας 2020" (Ηorizon 2020), το νέο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

United by the Sea. Στοχεύοντας στην Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας

United by the Sea. Στοχεύοντας στην Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας Ημερίδα: Στοχεύοντας στην Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2016 United by the Sea «Θαλάσσια & Ναυτική Τεχνολογία, Έρευνα και Καινοτομία ευκαιρίες για την Κύπρο» Zacharias Siokouros

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Ορίζοντας 2020. στην υπηρεσία της επιχείρησής σας. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Ορίζοντας 2020. στην υπηρεσία της επιχείρησής σας. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.gr Περιεχόμενα Συστάσεις Ποιοι είμαστε 3 Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία, τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0049 Νησιωτικότητα Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών (2015/3014(RSP))

Διαβάστε περισσότερα

Project IQ-Freshlabel

Project IQ-Freshlabel 1 Project IQ-Freshlabel Developing novel intelligent labels for chilled and frozen food products and promoting the influence of smart labels application on waste reduction, food quality and safety in the

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Implementation of the Framework Directive 2000/60 - Coastal Zone Problems and reuse of treated wastewater in Crete

Implementation of the Framework Directive 2000/60 - Coastal Zone Problems and reuse of treated wastewater in Crete Implementation of the Framework Directive 2000/60 - Coastal Zone Problems and reuse of treated wastewater in Crete Εισήγηση Emm. Mavrakis MSc- Chemical Engineer Director of Water Recourses Decentralized

Διαβάστε περισσότερα

Marios Koniaris Notis Argiriou

Marios Koniaris Notis Argiriou Marios Koniaris Notis Argiriou GREECE COMPARED TO OTHER COUNTRIES IN COMPETIVENESS Source: The Global Competitiveness Report 2015-2016, modified SEPE, 9/2015-2015 World Economic Forum 2 HIGH LEVEL OF RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT. Γιώργος Πιερράκος Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT. Γιώργος Πιερράκος Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας Τίτλος άρθρου: H αξιοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) από την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Το επιχειρηματικό εργαλείο της Θερμοκοιτίδας στην ενίσχυση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Γιώργος Πιερράκος

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

2 nd AEGIS Technical Meeting and On-Site Visit in Mytilene, Greece

2 nd AEGIS Technical Meeting and On-Site Visit in Mytilene, Greece 2 nd AEGIS Technical Meeting and On-Site Visit in Mytilene, Greece Monday 4 Saturday 9 May 2015 Project title: Wildfire Prevention and Management Information System Page 1 of 5 Objectives 1. Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED:

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED: Project title: Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation INTEGRASTE PROJECT LOCATION: Patras BUDGET INFO: Total amount: 1.156.325

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

GreenS. Green public procurement supporters for innovative and sustainable institutional change

GreenS. Green public procurement supporters for innovative and sustainable institutional change GreenS Green public procurement supporters for innovative and sustainable institutional change Cyprus Energy Agency ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Το έργο GreenS 14 εταίροι από 8 Ευρωπαϊκές Χώρες Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Υποδομές στον τομέα της Υγείας

Ερευνητικές Υποδομές στον τομέα της Υγείας 20 Δεκεμβρίου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ερευνητικές Υποδομές στον τομέα της Υγείας Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕKT) Ερευνητικές Υποδομές «Εγκαταστάσεις, ερευνητικοί πόροι, οργανωτικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τα ερευνητικά προγράμματα Συνοπτικός Κατάλογος Ενημερωτικό Φυλλάδιο 07/04/2017

Ενημέρωση για τα ερευνητικά προγράμματα Συνοπτικός Κατάλογος Ενημερωτικό Φυλλάδιο 07/04/2017 Ενημέρωση για τα ερευνητικά προγράμματα Συνοπτικός Κατάλογος Ενημερωτικό Φυλλάδιο 07/04/2017 1 Πρόγραμμα: INTERREG EUROPE 2014-2020 Προθεσμία Υποβολής Interreg Europe - 3rd Call for Project Proposals Κωδικός:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις θεωρίας, Εκπόνηση Εργασίας ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΠΟΙΝΑ

Διαλέξεις θεωρίας, Εκπόνηση Εργασίας ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Έτος Εξάμηνο Κατηγορία Σομέας Προαπαιτούμενα Είδος Διδασκαλίας Διδάσκοντες: υντονιστής Μέλη: Γλώσσα διδασκαλίας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΙΙ 4 ο Έτος - 8 ο Εξάμηνο Τποχρεωτικό ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία NETWORKING & COOPERATING ADDRESSING SHARED CHALLENGES Developing a common understanding towards the challenges posed by migration in EU Member States

Διαβάστε περισσότερα

EUROSUCCESS CONSULTING

EUROSUCCESS CONSULTING EUROSUCCESS CONSULTING Ιστορικό Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2009 Αποτελείται από 3 Τμήματα: Επιχειρηματική Ανάπτυξη Διεθνείς Συνεργασίες Ανάπτυξη Στρατηγικών Έργων Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

European Territorial Cooperation Programme Greece- Bulgaria

European Territorial Cooperation Programme Greece- Bulgaria European Territorial Cooperation Programme Greece- Bulgaria 2007-2013 http://www.greece-bulgaria.eu/ Submission Period From 14/12/2015 to 31/03/2016 (until 16.30) The total budget available for the present

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα