IMO Conventions: Effective Implementation. This is the theme selected by the International Maritime Organization for the World Maritime Day of 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IMO Conventions: Effective Implementation. This is the theme selected by the International Maritime Organization for the World Maritime Day of 2014."

Transcript

1

2

3

4 Preface IMO Conventions: Effective Implementation This is the theme selected by the International Maritime Organization for the World Maritime Day of Encompassing the spirit of IMO, offers to its Members its 2014 Voluntary Refresher Training Program with the following 4 seminar categories: 1. Beyond Compliance; Promoting a Safety Culture 2. Keeping abreast of Requirements; Ensuring Effective Environmental Management 3. Μarine Environmental Awareness (ΜΕΑ) 4. Risk Management in Shipboard Operations The seminars of category (1) and (2) give to ship s officers and land-based staff of the Member Companies the opportunity to better implement the International Conventions MARPOL and SOLAS, which ensure a constant high quality of ship operations. The Seminar Marine Environmental Awareness (MEA), which was developed according to the same-titled IMO Model Course and officially recognized by the Cyprus Flag, responds to specific requirements of the amended STCW and Code (Α-ΙΙ/1,2 and Α-ΙΙΙ/1,2). The Seminar Risk Management in Shipboard Operations, which was successfully introduced the last quarter of 2013, has been further enriched so as to assist officers to identify hazards stemming from shipboard operations in order to avoid accidents. Overall, the 2014 Program was developed in close cooperation with the representatives of 12 member companies making up the Training Committee, based on the needs of our Members, IMO regulatory developments, Port State Control results and the remarks/suggestions of those who participated in the 2013 Program. The Lecturers of the topics of the 25 seminars of the Program are, apart from staff, experts from Member Companies, the Hellenic Coast Guard and academic personnel of the National Technical University of Athens, and they all have our warm thanks. Dimitris C. Mitsatsos Director General January

5 Πρόλογος Συμβάσεις ΙΜΟ: Αποτελεσματική Εφαρμογή Αυτό είναι το θέμα που διάλεξε για το 2014 ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός στο πλαίσιο του θεσμού Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας. Η, μέσα σε αυτό στο πνεύμα, προσφέρει στα Μέλη της το Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του 2014 με τις εξής 4 κατηγορίες σεμιναρίων: 1. Προάγοντας Πνεύμα Ασφάλειας πέρα από Απλή Συμμόρφωση 2. Διασφαλίζοντας Αποτελεσματική Περιβαλλοντική Διαχείριση πέρα από τις Απαιτήσεις 3. Μarine Environmental Awareness (ΜΕΑ) 4. Διαχείριση Επικινδυνότητας Λειτουργιών Πλοίου Τα σεμινάρια των κατηγοριών (1) και (2) δίνουν στους αξιωματικούς και τα στελέχη των πλοίων και Εταιρειών Μελών τη δυνατότητα να εφαρμόζουν όσο καλύτερα μπορούν τις Διεθνείς Συμβάσεις ΜΑRPOL και SOLAS, που εξασφαλίζουν σταθερή ποιοτική λειτουργία του πλοίου. Το Σεμινάριο Marine Environmental Awareness (MEA), που καταρτίσαμε σύμφωνα με το ομότιτλο Model Course του IMO και η Κυπριακή Σημαία αναγνώρισε, καλύπτει συγκεκριμένες απαιτήσεις της τροποποιημένης STCW και του Κώδικα (Α-ΙΙ/1,2 και Α-ΙΙΙ/1,2). To Σεμινάριο Διαχείριση Επικινδυνότητας Λειτουργιών Πλοίου, αφού εκτελέστηκε με επιτυχία το τελευταίο τρίμηνο του 2013, εμπλουτίστηκε έτσι που να βοηθήσει ακόμη περισσότερο τους αξιωματικούς να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που παραμονεύουν στις εκτελούμενες στο πλοίο εργασίες ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα. Το όλο Πρόγραμμα του 2014 καταρτίσαμε σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους 12 Εταιρειών Μελών που αποτελούν την Εκπαιδευτική Επιτροπή και με γνώμονα τις ανάγκες των Μελών, τις νομοθετικές εξελίξεις στον ΙΜΟ, τα στοιχεία από τις επιθεωρήσεις στα λιμάνια καθώς και τις παρατηρήσεις/προτάσεις όσων παρακολούθησαν το Πρόγραμμα του Οι Εισηγητές των θεμάτων των 25 σεμιναρίων του Προγράμματος, εκτός των στελεχών της, είναι στελέχη Εταιρειών Μελών, του Λιμενικού Σώματος καθώς και ακαδημαϊκό προσωπικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τους οποίους και θερμά ευχαριστούμε. Δημήτρης Κ. Μητσάτσος Γενικός Διευθυντής Ιανουάριος

6 6

7 ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΠΝΕΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ BEYOND COMPLIANCE; PROMOTING A SAFETY CULTURE 7

8 1st Day: Daily Program Topic Number: 1 Description: Flag State (Statutory) Surveys - Issuing of Ships Certificates RINA Hellas Break Topic Number: 2 Description: Port State Control Inspections - Major Deficiencies Ministry of Shipping and Aegean PSC Head Office - Hellenic Coast Guard Break Topic Number: 3 Description: The new STCW - Training and Certification Requirements Break Topic Number: 4 Description: The new MLC Convention - Occupational Safety Requirements Hellenic Lloyd s S.A Break Topic Number: 5 Description: Preparedness for Emergencies American Bureau of Shipping 8

9 1η Ημέρα: Hμερήσιο Πρόγραμμα Αριθμός Θέματος: 1 Επιθεωρήσεις Κράτους Σημαίας - Έκδοση Πιστοποιητικών Πλοίου RINA Hellas Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 2 Επιθεωρήσεις Κράτους Λιμένα - Κύριες Ελλείψεις Πλοίων Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 3 Η νέα STCW - Απαιτήσεις Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 4 Η νέα Σύμβαση MLC - Απαιτήσεις Επαγγελματικής Ασφάλειας Hellenic Lloyd s S.A Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 5 Ετοιμότητα για την Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών American Bureau of Shipping 9

10 2nd Day: Daily Program Topic Number: 6 Description: Ship Abandon Drills Captain N. Zois Break Topic Number: 7 Description: Ship Security Officer - Role and Duties Captain N. Zois Break Topic Number: 8 Description: Drills: ISM Code and SOLAS Requirements Euronav Ship Management (Hellas) Ltd Break Topic Number: Description: 8 (cont d) Drills: ISM Code and SOLAS Requirements Euronav Ship Management (Hellas) Ltd Break Topic Number: 9 Description: Milestones and Recent Developments of SOLAS 74/78 10

11 2η Ημέρα: Hμερήσιο Πρόγραμμα Αριθμός Θέματος: 6 Γυμνάσια Εγκατάλειψης Πλοίου Πλοίαρχος Ν. Ζώης Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 7 Ship Security Officer - Ρόλος και Καθήκοντα Πλοίαρχος Ν. Ζώης Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 8 Γυμνάσια: Κώδικας ISM και Απαιτήσεις SOLAS Euronav Ship Management (Hellas) Ltd Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 8 (συνέχεια) Γυμνάσια: Κώδικας ISM και Απαιτήσεις SOLAS Euronav Ship Management (Hellas) Ltd Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 9 Ορόσημα και Πρόσφατες Εξελίξεις της SOLAS 74/78 11

12 Key components of topics 1. Flag State (Statutory) Surveys - Issuing of Ships Certificates Ιnternational Conventions and Codes - Flag State Surveys The IMO Harmonized System of Surveys and Certification International Oil Pollution Prevention Certificate Document of Compliance - Safe Management Certificate International Safety Construction and Safety Equipment Certificate for Cargo Ships Certificates and Documents required to be available onboard the ship 2. Port State Control Inspections - Major Deficiencies Short review Scope of Directive 2009/16/EK Targeting of vessels Reporting obligations THETIS Information system 3. The new STCW - Training and Certification Requirements Εvolution of the International Convention STCW Time-schedule of Manila amendments implementation Training requirements for officers onboard on tankers carrying oil, chemicals and liquefied gases Training requirements on environmental knowledge, leadership, teamwork and security Issuing and validation of Officers Certificates 4. The new MLC Convention - Occupational Safety Requirements Certification procedures Documentation to be ready for ship inspection under the MLC Implementation challenges and latest developments 5. Preparedness for Emergencies Emergency preparedness (SOLAS, Ch. IX) SOLAS Ch. ΙΙ-1 requirements Emergency Source of Electrical Power Εmergency Fire Pump Emergency Lighting, Batteries, etc. 12

13 Βασικές συνιστώσες θεμάτων 1. Επιθεωρήσεις Κράτους Σημαίας - Έκδοση Πιστοποιητικών Πλοίου Διεθνείς Συμβάσεις & Kώδικες - Επιθεωρήσεις πλοίων από τις Αρχές του Κράτους Σημαίας Το Εναρμονισμένο Σύστημα Επιθεωρήσεων και Πιστοποίησης του IMO Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (IOPPC) Έγγραφο Συμμόρφωσης - Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Κατασκευής και Ασφάλειας Εξοπλισμού Φορτηγού Πλοίου Πιστοποιητικά και Έγγραφα που απαιτούνται να υπάρχουν πάνω στο πλοίο 2. Επιθεωρήσεις Κράτους Λιμένα - Κύριες Ελλείψεις Πλοίων Σύντομο ιστορικό Πεδίο εφαρμογής Κοινοτικής Οδηγίας 2009/16/ΕΚ Τρόπος επιλογής πλοίων προς επιθεώρηση Υποχρεώσεις αναφορών Πληροφοριακό σύστημα THETIS 3. Η νέα STCW - Απαιτήσεις Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Eξέλιξη της Διεθνούς Σύμβασης STCW Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των τροποποιήσεων της Μανίλας Απαιτήσεις εκπαίδευσης αξιωματικών που υπηρετούν σε δεξαμενόπλοια πετρελαίου, χημικών και υγροποιημένων αερίων Aπαιτήσεις εκπαίδευσης σε θέματα περιβαλλοντικής γνώσης, ηγεσίας, ομαδικής εργασίας και ασφάλειας (security) Έκδοση και επικύρωση Πιστοποιητικών Αξιωματικών 4. Η νέα Σύμβαση ΜLC - Απαιτήσεις Επαγγελματικής Ασφάλειας Διαδικασίες πιστοποίησης Έγγραφη τεκμηρίωση που πρέπει να είναι διαθέσιμη σε επιθεώρηση πλοίου για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Σύμβασης MLC Προκλήσεις στην εφαρμογή και τελευταίες εξελίξεις 13

14 6. Ship Abandon Drills Types of lifeboats SOLAS requirements Lifeboat drills and accidents prevention Port State Control requirements Testing Guidelines for the fitting and use of fall prevention devices 7. Ship Security Officer - Role and Duties ISPS Code Requirements Duties of Ship Security Officer Security Drills 8. Drills: ISM Code and SOLAS Requirements SOLAS and Emergency Procedures The ISM Code and Emergency Procedures Shipboard and shore based Contingency Plans TMSA and exercises Training Drills and exercises Format of effective drills and exercises Examples 9. Milestones and Recent Developments of SOLAS 74/78 Maritime accidents - History of SOLAS Structure of SOLAS and main categories of requirements Amendments to SOLAS and Codes coming into effect in Plans for the recovery of persons from the water - Training and drills for entry into enclosed spaces - IMSBC Code and Code for the Protection against Noise on Ships 14

15 5. Ετοιμότητα για την Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών Ετοιμότητα Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών (SOLAS, Κεφ. IX) Απαιτήσεις SOLAS Κεφ. ΙΙ-1 Γεννήτρια Έκτακτης Ανάγκης Αντλία Πυρκαγιάς Έκτακτης Ανάγκης, Φωτισμός Έκτακτης Ανάγκης, Μπαταρίες, κ.α. 6. Γυμνάσια Εγκατάλειψης Πλοίου Τύποι σωσίβιων λέμβων Απαιτήσεις SOLAS Διαδικασίες γυμνασίων και πρόληψη ατυχημάτων Απαιτήσεις Port State Control Έλεγχοι Οδηγίες για την τοποθέτηση και χρήση διατάξεων πρόληψης πτώσης σωσίβιων λέμβων 7. Ship Security Officer - Ρόλος και Καθήκοντα Απαιτήσεις Κώδικα ISPS Καθήκοντα & Υποχρεώσεις Ship Security Officer Γυμνάσια Ναυτικής Ασφάλειας 8. Γυμνάσια: Κώδικας ISM και Απαιτήσεις SOLAS SOLAS και Διαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης Κώδικας ISM και Διαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης Σχέδια εταιρείας και πλοίου για την αντιμετώπιση Έκτακτης Ανάγκης TMSA και ασκήσεις Εκπαίδευση Γυμνάσια και ασκήσεις Σχήμα αποτελεσματικών γυμνασίων και ασκήσεων Παραδείγματα 9. Oρόσημα και Πρόσφατες Εξελίξεις της SOLAS 74/78 Nαυτικά ατυχήματα - Ιστορικό της SOLAS Δομή και κύριες κατηγορίες απαιτήσεων της SOLAS Τροποποιήσεις SOLAS και Κωδίκων που τίθενται σε ισχύ το Σχέδια περισυλλογής προσώπων από το νερό - Εκπαίδευση και ασκήσεις εισόδου σε κλειστούς χώρους - Κώδικας IMSBC και Kώδικας για την Προστασία από το Θόρυβο στα Πλοία 15

16 16

17 ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ KEEPING ABREAST OF REQUIREMENTS; ENSURING EFFECTIVE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 17

18 1st Day: Daily Program Topic Number: 1 Description: Oil Record Book, Part I Captain N. Zois Break Topic Number: 2 Description: Management of Dangerous Cargoes - Introduction to the IMDG Code Danaos Shipping Co. Ltd Break Topic Number: 2 (cont d) Description: Management of Dangerous Cargoes - Introduction to the IMDG Code Danaos Shipping Co. Ltd Break Topic Number: 3 Description: Onboard Sewage Management - MARPOL Annex IV Break Topic Number: 4 Description: Onboard Garbage Management - MARPOL Annex V 18

19 1η Ημέρα: Hμερήσιο Πρόγραμμα Αριθμός Θέματος: 1 Βιβλίο Πετρελαίου, Μέρος I Πλοίαρχος Ν. Ζώης Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 2 Διαχείριση Επικίνδυνων Φορτίων - Εισαγωγή στον Κώδικα IMDG Danaos Shipping Co. Ltd Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 2 (συνέχεια) Διαχείριση Επικίνδυνων Φορτίων - Εισαγωγή στον Κώδικα IMDG Danaos Shipping Co. Ltd Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 3 Διαχείριση Λυμάτων στο Πλοίο - Παράρτημα IV MARPOL Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 4 Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων στο Πλοίο - Παράρτημα V MARPOL 19

20 2nd Day: Daily Program Topic Number: 5 Description: Alternative Fuels - Energy Efficiency DNV GL Break Topic Number: 5 (cont d) Description: Alternative Fuels - Energy Efficiency DNV GL Break Topic Number: 6 Description: Quality of Marine Fuels - MARPOL Annex VI Bureau Veritas Break Topic Number: 7 Description: 2013 Vessel General Permit Break Topic Number: 8 Description: Ballast Water Management 20

21 2η Ημέρα: Hμερήσιο Πρόγραμμα Αριθμός Θέματος: 5 Εναλλακτικά καύσιμα - Ενεργειακή Αποδοτικότητα DNV GL Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 5 (συνέχεια) Εναλλακτικά καύσιμα - Ενεργειακή Αποδοτικότητα DNV GL Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 6 Ποιότητα καυσίμων ναυτιλίας - Παράρτημα VI MARPOL Bureau Veritas Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: Vessel General Permit Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 8 Διαχείριση Θαλάσσιου Έρματος 21

22 Key components of topics 1. Oil Record Book, Part I Obligations General Guidelines according to the Circular MEPC.1/Circ.736 Special Areas Maintaining the Oil Record Book Examples of entries General comments 2. Management of Dangerous Cargoes - Introduction to the IMDG Code General provisions, definitions and training requirements Classification of Dangerous Goods Marine Pollutants Ιntroduction to the IMDG code Dangerous Goods List and limited quantities exceptions Packing and tank provisions, testing of packings Documentation-Safety Data Sheet-Container Packing Certificate Codes for Designated Packings, EmS Guide, Medical First Aid Guide Requirements concerning transport operations 3. Onboard Sewage Management - MARPOL Annex IV Sewage and grey waters onboard - definitions and indicative quantitative data Main impacts of untreated sewage discharge on the marine environment and the human health Management and treatment systems of sewage on board. Requirements of MARPOL Annex IV 4. Onboard Garbage Management MARPOL Annex V The revised Annex V of MARPOL Garbage Management Plan Garbage Record Book Management of hazardous waste 22

23 Βασικές συνιστώσες θεμάτων 1. Βιβλίο Πετρελαίου, Μέρος I Υποχρεώσεις Γενικές Οδηγίες σύμφωνα με την Εγκύκλιο MEPC.1/Circ.736 Ειδικές Περιοχές Τρόπος τήρησης του Βιβλίου Πετρελαίου Παραδείγματα εγγραφών Γενικές παρατηρήσεις 2. Διαχείριση Επικίνδυνων Φορτίων - Εισαγωγή στον Κώδικα IMDG Γενικές διατάξεις, oρισμοί και απαιτήσεις εκπαίδευσης Κατάταξη Επικίνδυνων Φορτίων Θαλάσσιοι Ρυπαντές Eισαγωγή στον Κώδικα IMDG Λίστα Επικίνδυνων Φορτίων και εξαιρέσεις περιορισμένων ποσοτήτων Aπαιτήσεις για συσκευασίες και φορητές δεξαμενές, δοκιμές συσκευασιών Έγγραφη τεκμηρίωση - Φύλλα Δεδομένων Ασφάλειας - Πιστοποιητικό Συσκευασίας Εμπορευματοκιβωτίου Κώδικες για Καθορισμένες Συσκευασίες, Οδηγός EmS, Oδηγός Πρώτων Βοηθειών Απαιτήσεις μεταφοράς 3. Διαχείριση Λυμάτων στο Πλοίο - Παράρτημα IV της MARPOL Λύματα και φαιόχρωα ύδατα στο πλοίο - ορισμοί και ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία Κύριες επιπτώσεις από την απόρριψη ανεπεξέργαστων λυμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία Διαχείριση και συστήματα επεξεργασίας λυμάτων στο πλοίο Απαιτήσεις Παραρτήματος IV MARPOL 4. Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων στο Πλοίο - Παράρτημα V της MARPOL Το Αναθεωρημένο Παράρτημα V της MAPROL Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Βιβλίο Απορριμμάτων Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 23

24 5. Alternative Fuels - Energy Efficiency Μain exhaust gas emissions from ships engines Alternative fuels Liquefied Natural Gas (LNG) Carbon dioxide emissions and fuel saving Energy efficiency 6. Quality of Marine Fuels - MARPOL Annex VI Fuel quality within and outside ECA areas according to MARPOL Annex VI requirements Onboard procedures for the changeover of high/low sulphur fuel oil Use of low sulphur fuel oil onboard ships Vessel General Permit History of Vessel General Permit Basic requirements Types of discharges Notice of Intent General requirements for all vessels Inspections, reporting and record keeping 8. Ballast Water Management The global issue of invasive species introduction BWM Convention implementation Required documents onboard US Coast Guard requirements 24

25 5. Εναλλακτικά καύσιμα - Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κύριες εκπομπές καυσαερίων από τις μηχανές των πλοίων Εναλλακτικά καύσιμα Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και εξοικονόμηση καυσίμου Ενεργειακή αποδοτικότητα 6. Ποιότητα καυσίμων ναυτιλίας - Παράρτημα VI της MARPOL Ποιότητα καυσίμων πλοίων εντός και εκτός περιοχών ECA σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος VI της MARPOL Διαδικασίες στο πλοίο για την αλλαγή καυσίμων υψηλού/χαμηλού θείου Χρήση καυσίμων χαμηλού θείου στο πλοίο Vessel General Permit Ιστορικό του Vessel General Permit Βασικές απαιτήσεις Είδη απορρίψεων Δήλωση πρόθεσης Γενικές απαιτήσεις για όλα τα πλοία Επιθεωρήσεις, αναφορές και τήρηση αρχείων 8. Διαχείριση Θαλάσσιου Έρματος To παγκόσμιο πρόβλημα μεταφοράς ξενικών ειδών Εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης BWM Απαιτούμενα έγγραφα πάνω στο πλοίο Απαιτήσεις Αμερικανικής Ακτοφυλακής 25

26 26

27 MARINE ENVIRONMENTAL AWARENESS 27

28 1st Day: Daily Program Topic Number: 1 Description: Introduction: shipping and the environment Break Topic Number: 2 Description: The marine environment Break Topic Number: 3 Description: Discharges to the sea - Oil, Chemicals, Sewage and Garbage Break Topic Number: 3 (cont d) Description: Discharges to the sea - Oil, Chemicals, Sewage and Garbage Topic Number: 4 Description: Regional Marine Area: The Mediterranean Sea Break Description: Workshop: Personal opinions - reputation of shipping 28

29 1η Ημέρα: Hμερήσιο Πρόγραμμα Αριθμός Θέματος: 1 Εισαγωγή: ναυτιλία και περιβάλλον Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 2 Το θαλάσσιο περιβάλλον Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 3 Απορρίψεις στη θάλασσα - Πετρέλαιο, Χημικά, Λύματα και Απορρίμματα Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 3 (συνέχεια) Απορρίψεις στη θάλασσα - Πετρέλαιο, Χημικά, Λύματα και Απορρίμματα Αριθμός Θέματος: 4 Μεσόγειος θάλασσα και προστασία του περιβάλλοντος Διάλειμμα Workshop: Προσωπικές απόψεις - Η εικόνα της ναυτιλίας στην κοινή γνώμη 29

30 2nd Day: Daily Program Topic Number: 5 Description: Greenhouse gas emissions Break Topic Number: 6 Description: Air pollution Break Topic Number: 7 Description: Ιnvasions of foreign species Break Topic Number: 8 Description: Other environmental impacts of ship operations Description: Workshop: Pollution prevention measures - Practical exercise Break Description: Workshop: Personal involvement and personal responsibilities 30

31 2η Ημέρα: Hμερήσιο Πρόγραμμα Αριθμός Θέματος: 5 Eκπομπές αερίων θερμοκηπίου Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 6 Ατμοσφαιρική ρύπανση Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 7 Εισβολές αλλόχθονων ειδών Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 8 Άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των πλοίων Workshop: Μέτρα πρόληψης ρύπανσης - Πρακτική άσκηση Διάλειμμα Workshop: Προσωπική συμμετοχή 31

32 Key components of topics 1. Introduction: shipping and the environment Development of the relationship of humans and sea Modern shipping and its importance for global economy Environmental impacts of shipping The meaning of sustainable development and sustainable shipping The role of the human element Environmental training Structure and contents of the seminar 2. The marine environment Ocean s importance to the planet and humanity Main features of the marine environment Some basics of marine ecology Apply your knowledge: comparing the open ocean with coastal and upwelling zones The IMO protection regime of Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs) Case study: The Australian Great Barrier Reef - the first PSSA 3. Discharges to the sea - Oil, Chemicals, Sewage and Garbage Fate and impacts of oil in the marine environment Permissible discharges of oil Pollution prevention measures according to Annex I of MARPOL Maritime transport of chemical substances Permissible discharges - Pollution prevention measures according to Annex II of MARPOL Composition and quantity of ship-generated sewage Permissible discharges - Pollution prevention measures according to Annex IV of MARPOL Marine litter - A global problem Environmental and socioeconomic impacts Onboard garbage management 4. Regional Marine Area: The Mediterranean Sea Main characteristics of the Mediterranean region Major marine environmental issues Legislative framework for the protection of the Mediterranean Sea Raising the environmental awareness of coastal users and the wider public in the Mediterranean region 32

33 Βασικά σημεία θεμάτων 1. Εισαγωγή: ναυτιλία και περιβάλλον Εξέλιξη της σχέσης ανθρώπου και θάλασσας Η σύγχρονη ναυτιλία και η σημασία της για την παγκόσμια οικονομία Επιδράσεις της ναυτιλίας στο περιβάλλον Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και βιώσιμης ναυτιλίας Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα Περιβαλλοντική εκπαίδευση Δομή και περιεχόμενο του σεμιναρίου 2. To θαλάσσιο περιβάλλον Η σημασία των ωκεανών και η προσφορά τους στον πλανήτη και στον άνθρωπο Τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος Εισαγωγή στις βασικές αρχές της θαλάσσιας οικολογίας Εφαρμογή γνώσεων: συγκρίνοντας τον ανοιχτό ωκεανό με την παράκτια ζώνη και τις ζώνες ανάβλυσης Ο θεσμός των Ιδιαίτερα Ευαίσθητων Θαλάσσιων Περιοχών του ΙΜΟ (PSSAs) Μελέτη περίπτωσης: το Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα της Αυστραλίας - η πρώτη PSSA 3. Απορρίψεις στη θάλασσα - Πετρέλαιο, Χημικά, Λύματα και Απορρίμματα Συμπεριφορά και επιπτώσεις του πετρελαίου στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιτρεπόμενες απορρίψεις πετρελαίου Μέτρα πρόληψης ρύπανσης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της MARPOL Μεταφορά χημικών ουσιών στη θάλασσα Επιτρεπόμενες απορρίψεις - Μέτρα πρόληψης ρύπανσης κατά το Παράρτημα II της MARPOL Σύνθεση-ποσότητα παραγόμενων λυμάτων στο πλοίο Επιτρεπόμενες απορρίψεις - Μέτρα πρόληψης ρύπανσης κατά το Παράρτημα IV της MARPOL Απορρίμματα στη θάλασσα - Ένα παγκόσμιο πρόβλημα Περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις Διαχείριση απορριμμάτων στο πλοίο 4. Μεσόγειος Θάλασσα και προστασία του περιβάλλοντος Κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής της Μεσογείου Βασικά θέματα που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας Ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση των χρηστών της παράκτιας ζώνης και του ευρύτερου κοινού στη Μεσόγειο 33

34 5. Greenhouse gas emissions Introduction to the Earth s climate system and its regulation: the greenhouse effect and the role of oceanic circulation. The human factor in climate: emissions of greenhouse gases. Our planet in transition: major climatic changes and their impact. Climate change, marine environment and shipping. Requirements of MARPOL Annex VI on the energy efficiency of ships: EEDI and SEEMP. 6. Αir pollution Exhaust gas emissions from ships engines Sulphur oxides - Impacts Fuel oil quality - Pollution prevention according to Annex VI of MARPOL Nitrogen oxides - Impacts and pollution prevention measures Particulate matter Ozone depleting substances 7. Invasions of foreign species Introduction Definition of marine invasive species The scale of the problem Their origins Survival conditions Impacts Examples of their introduction in a marine environment Prevention measures 8. Other environmental impacts from ship operations Antifouling paints of ships: environmental impacts and basic requirements Measures to avoid ships strikes with cetaceans Impacts of noise pollution to marine life Safe and environmentally sound recycling of ships 9. Practical exercise Target of the practical exercise is to help participants better understand the importance and rationale of the requirements for the prevention of marine pollution from the operation of ships. 34

35 5. Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου Εισαγωγή στο κλιματικό σύστημα της Γης και τη ρύθμισή του: το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ο ρόλος της ωκεάνιας κυκλοφορίας. Ο ρόλος του ανθρώπου στη διαμόρφωση του κλίματος: εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Ο πλανήτης μας σε αλλαγή: οι κύριες κλιματικές μεταβολές και οι επιπτώσεις τους. Οι συνέπειες της κλιματική αλλαγής για το θαλάσσιο περιβάλλον και τη ναυτιλία Απαιτήσεις Παραρτήματος VI για την ενεργειακή απόδοση των πλοίων: EEDI και SEEMP. 6. Ατμοσφαιρική ρύπανση Εκπομπές από μηχανές πλοίων Οξείδια θείου - Επιπτώσεις Ποιότητα καυσίμων - Πρόληψη ρύπανσης σύμφωνα με το Παράρτημα VI Οξείδια αζώτου - Επιπτώσεις και μέτρα πρόληψης ρύπανσης Μικροσωματίδια Ενώσεις που καταστρέφουν το όζον 7. Εισβολές αλλόχθονων ειδών Εισαγωγή Ορισμός ξενικών ειδών Μέγεθος του προβλήματος Πηγές προέλευσης ξενικών θαλάσσιων ειδών Συνθήκες επιβίωσης Επιπτώσεις Παραδείγματα εισαγωγής τους σε κάποιο θαλάσσιο οικοσύστημα Μέτρα πρόληψης 8. Άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία των πλοίων Υφαλοχρώματα πλοίων: περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βασικές απαιτήσεις Μέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων πλοίων με κητώδη Επιπτώσεις της ηχητική ρύπανσης στη θαλάσσια ζωή Ασφαλής και περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση πλοίων 9. Πρακτική άσκηση Στόχος της πρακτικής εξάσκησης είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία και το σκεπτικό των απαιτήσεων για την πρόληψη ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη λειτουργία των πλοίων. 35

36 36

37 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΛΟΙΟΥ RISK MANAGEMENT IN SHIPBOARD OPERATIONS 37

38 1st Day: Daily Program Topic Number: 1 Description: Risk Management and ISM Code Break Topic Number: 2 Description: The Basics of Risk Assessment and Management Break Topic Number: 3 Description: Methods of Hazard Identification and Risk Assessment Laboratory of Maritime Transport, NTUA Break Topic Number: 4 Description: Environmental Risks of Ships Operations 38

39 1η Ημέρα: Hμερήσιο Πρόγραμμα Αριθμός Θέματος: 1 Διαχείριση Επικινδυνότητας και Κώδικας ISM Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 2 Εισαγωγή στην Εκτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 3 Μέθοδοι Αναγνώρισης Κινδύνου και Εκτίμησης Επικινδυνότητας Εργαστήριο Θαλάσσιων Μεταφορών, Ε.Μ.Π Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 4 Περιβαλλοντική Επικινδυνότητα Λειτουργιών Πλοίου 39

40 2nd Day: Daily Program Topic Number: 5 Description: Risks in Ship-to-Ship Oil Transfer Operations Dynamarine Break Topic Number: 6 Description: Risk Management in Practice: The Diverse Fleet Experience Tsakos Columbia Shipmanagement (TCM) S.A Break Topic Number: 7 Description: Risk Management in Practice: The Container Ship Experience V. Ships Greece Ltd Break Topic Number: 8 Description: Risk Management in Practice: The Bulk Carrier Experience Atlantic Bulk Carriers Ltd. 40

41 2η Ημέρα: Hμερήσιο Πρόγραμμα Αριθμός Θέματος: 5 Επικινδυνότητα Μεταφορτώσεων Πετρελαίου από Πλοίο σε Πλοίο Dynamarine Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 6 Διαχείριση Επικινδυνότητας στην πράξη: Εμπειρία Εφαρμογής σε Στόλο Μεικτού Τύπου Tsakos Columbia Shipmanagement (TCM) S.A Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 7 Διαχείριση Επικινδυνότητας στην πράξη: Εμπειρία Εφαρμογής σε Πλοία Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων V. Ships Greece Ltd Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 8 Διαχείριση Επικινδυνότητας στην πράξη: Εμπειρία Εφαρμογής σε Πλοία Μεταφοράς Ξηρών Χύδην Φορτίων Atlantic Bulk Carriers Ltd. 41

42 Key components of topics 1. Risk Management and ISM Code Introduction to the ISM Code Risk Assessment and the ISM Code Risk Assessment in the context of the MLC and TMSA Risk Management and the STCW 2. The Basics of Risk Assessment and Management Understanding the main terms and definitions with relevant examples What is a risk assessment, how and when to perform it - Basic principles From risk assessment to risk management - the general context Some tips for a more substantial management of risk on board 3. Methods of Hazard Identification and Risk Assessment Risk: Introduction, history, definitions, basic theory Hazard identification techniques Risk assessment in shipping Formal Safety Assessment Risk assessment limitations IMO Risk Index Risk Control Options 4. Environmental Risks of Ships Operations Definition of environmental risk Cargo-related environmental hazards Frequency and severity of oil spills Risk assessment - SOPEP/Bunkering Risk assessment - Ballast Water Treatment 5. Risks in Ship-to-Ship Oil Transfer Operations Risk assessment on the procedures of ship-to-ship oil transfer operations Master s responsibility as per MEPC.186(59) Due diligence practices and protection of shipowner s interests Assessment of records Quantification of assessments in the context of TMSA relative to oil major s vetting Training of officers 42

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η 2010-11 A n n u a l R e p o r t T ο χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα ετήσια έκδοση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 14, Οκτώβριος 2008 / Issue 14, October 2008 Διαπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

«SEA DIAMOND» ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Θέτει τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Περίπτερο 3.137 Hall 3

«SEA DIAMOND» ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Θέτει τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Περίπτερο 3.137 Hall 3 > Σελ. 33 Live update από την online εφημερίδα μας www.maritime-economies.gr Αρ. Φύλλου: 60 7.05.2014 Διανέμεται Δωρεάν ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Θέτει τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter, June 2012 V. 13 28

Newsletter, June 2012 V. 13 28 Newsletter, June 2012 V. 13 28 Newsletter, June 2012 V.13 28 Editorial Antonios Stamos Faraklas President of the International Propeller Club of the United States, International Port of Piraeus As Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

NEA NEWS. The US Coast Guard at HELMEPA in Greece. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή στη HELMEPA στην Ελλάδα

NEA NEWS. The US Coast Guard at HELMEPA in Greece. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή στη HELMEPA στην Ελλάδα NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC PUBLICATION - Apr/May/Jun 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Απρ/Μαϊ/Ιουν 2015 Contents The

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 13, Ιούνιος 2008 / Issue 13, June 2008 Διαπιστευτικά Το Ε.ΣΥ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report cyprus ports authority ετήσια έκθεση 1annual report περιεχόμενα / index 1. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2 Message by the Chairman of the Board of Directors 2. Διοίκηση 7 Board of Directors 3.

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Χάρης Μαυράκης Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1994 22 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 531.2 4/2934 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα των Πρω τοκόλλων 1978 και 1997

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 34 / 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 34 / 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 34 / 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αµερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρµανσης, Ψύξης & Κλιµατισµού Σωµατείο «Ελληνικό Παράρτηµα ASHRAE» ΝΠΙ Μη-Κερδοσκοπικό Ραβινέ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ναυτιλία. Η Συνεισφορά της Ναυτιλίας στο Φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ναυτιλία. Η Συνεισφορά της Ναυτιλίας στο Φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ναυτιλία. Η Συνεισφορά της Ναυτιλίας στο Φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής Βασίλης Τσελέντης Καθηγητής Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

newsletter newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

newsletter newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 newsletter νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ Τα Το Δ.Σ. του ΕΙΕΕ συμμετείχε ενεργά στα δύο Διεθνή Συνέδρια στις Η.Π.Α. και στη Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα

Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1

Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1 Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1 Περιεχόμενα BUSINESS ADMINISTRATION 05 Leadership 06 LDR 1111 / Doing Business In Asia 06 VBN 2600 / Business Plan 07 VBN 2000 / Αποτελεσματικές Διαπραγματευσεις 08

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #45 / Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Μηχανοργάνωση, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα