IMO Conventions: Effective Implementation. This is the theme selected by the International Maritime Organization for the World Maritime Day of 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IMO Conventions: Effective Implementation. This is the theme selected by the International Maritime Organization for the World Maritime Day of 2014."

Transcript

1

2

3

4 Preface IMO Conventions: Effective Implementation This is the theme selected by the International Maritime Organization for the World Maritime Day of Encompassing the spirit of IMO, offers to its Members its 2014 Voluntary Refresher Training Program with the following 4 seminar categories: 1. Beyond Compliance; Promoting a Safety Culture 2. Keeping abreast of Requirements; Ensuring Effective Environmental Management 3. Μarine Environmental Awareness (ΜΕΑ) 4. Risk Management in Shipboard Operations The seminars of category (1) and (2) give to ship s officers and land-based staff of the Member Companies the opportunity to better implement the International Conventions MARPOL and SOLAS, which ensure a constant high quality of ship operations. The Seminar Marine Environmental Awareness (MEA), which was developed according to the same-titled IMO Model Course and officially recognized by the Cyprus Flag, responds to specific requirements of the amended STCW and Code (Α-ΙΙ/1,2 and Α-ΙΙΙ/1,2). The Seminar Risk Management in Shipboard Operations, which was successfully introduced the last quarter of 2013, has been further enriched so as to assist officers to identify hazards stemming from shipboard operations in order to avoid accidents. Overall, the 2014 Program was developed in close cooperation with the representatives of 12 member companies making up the Training Committee, based on the needs of our Members, IMO regulatory developments, Port State Control results and the remarks/suggestions of those who participated in the 2013 Program. The Lecturers of the topics of the 25 seminars of the Program are, apart from staff, experts from Member Companies, the Hellenic Coast Guard and academic personnel of the National Technical University of Athens, and they all have our warm thanks. Dimitris C. Mitsatsos Director General January

5 Πρόλογος Συμβάσεις ΙΜΟ: Αποτελεσματική Εφαρμογή Αυτό είναι το θέμα που διάλεξε για το 2014 ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός στο πλαίσιο του θεσμού Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας. Η, μέσα σε αυτό στο πνεύμα, προσφέρει στα Μέλη της το Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του 2014 με τις εξής 4 κατηγορίες σεμιναρίων: 1. Προάγοντας Πνεύμα Ασφάλειας πέρα από Απλή Συμμόρφωση 2. Διασφαλίζοντας Αποτελεσματική Περιβαλλοντική Διαχείριση πέρα από τις Απαιτήσεις 3. Μarine Environmental Awareness (ΜΕΑ) 4. Διαχείριση Επικινδυνότητας Λειτουργιών Πλοίου Τα σεμινάρια των κατηγοριών (1) και (2) δίνουν στους αξιωματικούς και τα στελέχη των πλοίων και Εταιρειών Μελών τη δυνατότητα να εφαρμόζουν όσο καλύτερα μπορούν τις Διεθνείς Συμβάσεις ΜΑRPOL και SOLAS, που εξασφαλίζουν σταθερή ποιοτική λειτουργία του πλοίου. Το Σεμινάριο Marine Environmental Awareness (MEA), που καταρτίσαμε σύμφωνα με το ομότιτλο Model Course του IMO και η Κυπριακή Σημαία αναγνώρισε, καλύπτει συγκεκριμένες απαιτήσεις της τροποποιημένης STCW και του Κώδικα (Α-ΙΙ/1,2 και Α-ΙΙΙ/1,2). To Σεμινάριο Διαχείριση Επικινδυνότητας Λειτουργιών Πλοίου, αφού εκτελέστηκε με επιτυχία το τελευταίο τρίμηνο του 2013, εμπλουτίστηκε έτσι που να βοηθήσει ακόμη περισσότερο τους αξιωματικούς να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που παραμονεύουν στις εκτελούμενες στο πλοίο εργασίες ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα. Το όλο Πρόγραμμα του 2014 καταρτίσαμε σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους 12 Εταιρειών Μελών που αποτελούν την Εκπαιδευτική Επιτροπή και με γνώμονα τις ανάγκες των Μελών, τις νομοθετικές εξελίξεις στον ΙΜΟ, τα στοιχεία από τις επιθεωρήσεις στα λιμάνια καθώς και τις παρατηρήσεις/προτάσεις όσων παρακολούθησαν το Πρόγραμμα του Οι Εισηγητές των θεμάτων των 25 σεμιναρίων του Προγράμματος, εκτός των στελεχών της, είναι στελέχη Εταιρειών Μελών, του Λιμενικού Σώματος καθώς και ακαδημαϊκό προσωπικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τους οποίους και θερμά ευχαριστούμε. Δημήτρης Κ. Μητσάτσος Γενικός Διευθυντής Ιανουάριος

6 6

7 ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΠΝΕΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ BEYOND COMPLIANCE; PROMOTING A SAFETY CULTURE 7

8 1st Day: Daily Program Topic Number: 1 Description: Flag State (Statutory) Surveys - Issuing of Ships Certificates RINA Hellas Break Topic Number: 2 Description: Port State Control Inspections - Major Deficiencies Ministry of Shipping and Aegean PSC Head Office - Hellenic Coast Guard Break Topic Number: 3 Description: The new STCW - Training and Certification Requirements Break Topic Number: 4 Description: The new MLC Convention - Occupational Safety Requirements Hellenic Lloyd s S.A Break Topic Number: 5 Description: Preparedness for Emergencies American Bureau of Shipping 8

9 1η Ημέρα: Hμερήσιο Πρόγραμμα Αριθμός Θέματος: 1 Επιθεωρήσεις Κράτους Σημαίας - Έκδοση Πιστοποιητικών Πλοίου RINA Hellas Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 2 Επιθεωρήσεις Κράτους Λιμένα - Κύριες Ελλείψεις Πλοίων Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 3 Η νέα STCW - Απαιτήσεις Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 4 Η νέα Σύμβαση MLC - Απαιτήσεις Επαγγελματικής Ασφάλειας Hellenic Lloyd s S.A Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 5 Ετοιμότητα για την Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών American Bureau of Shipping 9

10 2nd Day: Daily Program Topic Number: 6 Description: Ship Abandon Drills Captain N. Zois Break Topic Number: 7 Description: Ship Security Officer - Role and Duties Captain N. Zois Break Topic Number: 8 Description: Drills: ISM Code and SOLAS Requirements Euronav Ship Management (Hellas) Ltd Break Topic Number: Description: 8 (cont d) Drills: ISM Code and SOLAS Requirements Euronav Ship Management (Hellas) Ltd Break Topic Number: 9 Description: Milestones and Recent Developments of SOLAS 74/78 10

11 2η Ημέρα: Hμερήσιο Πρόγραμμα Αριθμός Θέματος: 6 Γυμνάσια Εγκατάλειψης Πλοίου Πλοίαρχος Ν. Ζώης Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 7 Ship Security Officer - Ρόλος και Καθήκοντα Πλοίαρχος Ν. Ζώης Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 8 Γυμνάσια: Κώδικας ISM και Απαιτήσεις SOLAS Euronav Ship Management (Hellas) Ltd Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 8 (συνέχεια) Γυμνάσια: Κώδικας ISM και Απαιτήσεις SOLAS Euronav Ship Management (Hellas) Ltd Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 9 Ορόσημα και Πρόσφατες Εξελίξεις της SOLAS 74/78 11

12 Key components of topics 1. Flag State (Statutory) Surveys - Issuing of Ships Certificates Ιnternational Conventions and Codes - Flag State Surveys The IMO Harmonized System of Surveys and Certification International Oil Pollution Prevention Certificate Document of Compliance - Safe Management Certificate International Safety Construction and Safety Equipment Certificate for Cargo Ships Certificates and Documents required to be available onboard the ship 2. Port State Control Inspections - Major Deficiencies Short review Scope of Directive 2009/16/EK Targeting of vessels Reporting obligations THETIS Information system 3. The new STCW - Training and Certification Requirements Εvolution of the International Convention STCW Time-schedule of Manila amendments implementation Training requirements for officers onboard on tankers carrying oil, chemicals and liquefied gases Training requirements on environmental knowledge, leadership, teamwork and security Issuing and validation of Officers Certificates 4. The new MLC Convention - Occupational Safety Requirements Certification procedures Documentation to be ready for ship inspection under the MLC Implementation challenges and latest developments 5. Preparedness for Emergencies Emergency preparedness (SOLAS, Ch. IX) SOLAS Ch. ΙΙ-1 requirements Emergency Source of Electrical Power Εmergency Fire Pump Emergency Lighting, Batteries, etc. 12

13 Βασικές συνιστώσες θεμάτων 1. Επιθεωρήσεις Κράτους Σημαίας - Έκδοση Πιστοποιητικών Πλοίου Διεθνείς Συμβάσεις & Kώδικες - Επιθεωρήσεις πλοίων από τις Αρχές του Κράτους Σημαίας Το Εναρμονισμένο Σύστημα Επιθεωρήσεων και Πιστοποίησης του IMO Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (IOPPC) Έγγραφο Συμμόρφωσης - Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Κατασκευής και Ασφάλειας Εξοπλισμού Φορτηγού Πλοίου Πιστοποιητικά και Έγγραφα που απαιτούνται να υπάρχουν πάνω στο πλοίο 2. Επιθεωρήσεις Κράτους Λιμένα - Κύριες Ελλείψεις Πλοίων Σύντομο ιστορικό Πεδίο εφαρμογής Κοινοτικής Οδηγίας 2009/16/ΕΚ Τρόπος επιλογής πλοίων προς επιθεώρηση Υποχρεώσεις αναφορών Πληροφοριακό σύστημα THETIS 3. Η νέα STCW - Απαιτήσεις Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Eξέλιξη της Διεθνούς Σύμβασης STCW Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των τροποποιήσεων της Μανίλας Απαιτήσεις εκπαίδευσης αξιωματικών που υπηρετούν σε δεξαμενόπλοια πετρελαίου, χημικών και υγροποιημένων αερίων Aπαιτήσεις εκπαίδευσης σε θέματα περιβαλλοντικής γνώσης, ηγεσίας, ομαδικής εργασίας και ασφάλειας (security) Έκδοση και επικύρωση Πιστοποιητικών Αξιωματικών 4. Η νέα Σύμβαση ΜLC - Απαιτήσεις Επαγγελματικής Ασφάλειας Διαδικασίες πιστοποίησης Έγγραφη τεκμηρίωση που πρέπει να είναι διαθέσιμη σε επιθεώρηση πλοίου για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Σύμβασης MLC Προκλήσεις στην εφαρμογή και τελευταίες εξελίξεις 13

14 6. Ship Abandon Drills Types of lifeboats SOLAS requirements Lifeboat drills and accidents prevention Port State Control requirements Testing Guidelines for the fitting and use of fall prevention devices 7. Ship Security Officer - Role and Duties ISPS Code Requirements Duties of Ship Security Officer Security Drills 8. Drills: ISM Code and SOLAS Requirements SOLAS and Emergency Procedures The ISM Code and Emergency Procedures Shipboard and shore based Contingency Plans TMSA and exercises Training Drills and exercises Format of effective drills and exercises Examples 9. Milestones and Recent Developments of SOLAS 74/78 Maritime accidents - History of SOLAS Structure of SOLAS and main categories of requirements Amendments to SOLAS and Codes coming into effect in Plans for the recovery of persons from the water - Training and drills for entry into enclosed spaces - IMSBC Code and Code for the Protection against Noise on Ships 14

15 5. Ετοιμότητα για την Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών Ετοιμότητα Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών (SOLAS, Κεφ. IX) Απαιτήσεις SOLAS Κεφ. ΙΙ-1 Γεννήτρια Έκτακτης Ανάγκης Αντλία Πυρκαγιάς Έκτακτης Ανάγκης, Φωτισμός Έκτακτης Ανάγκης, Μπαταρίες, κ.α. 6. Γυμνάσια Εγκατάλειψης Πλοίου Τύποι σωσίβιων λέμβων Απαιτήσεις SOLAS Διαδικασίες γυμνασίων και πρόληψη ατυχημάτων Απαιτήσεις Port State Control Έλεγχοι Οδηγίες για την τοποθέτηση και χρήση διατάξεων πρόληψης πτώσης σωσίβιων λέμβων 7. Ship Security Officer - Ρόλος και Καθήκοντα Απαιτήσεις Κώδικα ISPS Καθήκοντα & Υποχρεώσεις Ship Security Officer Γυμνάσια Ναυτικής Ασφάλειας 8. Γυμνάσια: Κώδικας ISM και Απαιτήσεις SOLAS SOLAS και Διαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης Κώδικας ISM και Διαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης Σχέδια εταιρείας και πλοίου για την αντιμετώπιση Έκτακτης Ανάγκης TMSA και ασκήσεις Εκπαίδευση Γυμνάσια και ασκήσεις Σχήμα αποτελεσματικών γυμνασίων και ασκήσεων Παραδείγματα 9. Oρόσημα και Πρόσφατες Εξελίξεις της SOLAS 74/78 Nαυτικά ατυχήματα - Ιστορικό της SOLAS Δομή και κύριες κατηγορίες απαιτήσεων της SOLAS Τροποποιήσεις SOLAS και Κωδίκων που τίθενται σε ισχύ το Σχέδια περισυλλογής προσώπων από το νερό - Εκπαίδευση και ασκήσεις εισόδου σε κλειστούς χώρους - Κώδικας IMSBC και Kώδικας για την Προστασία από το Θόρυβο στα Πλοία 15

16 16

17 ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ KEEPING ABREAST OF REQUIREMENTS; ENSURING EFFECTIVE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 17

18 1st Day: Daily Program Topic Number: 1 Description: Oil Record Book, Part I Captain N. Zois Break Topic Number: 2 Description: Management of Dangerous Cargoes - Introduction to the IMDG Code Danaos Shipping Co. Ltd Break Topic Number: 2 (cont d) Description: Management of Dangerous Cargoes - Introduction to the IMDG Code Danaos Shipping Co. Ltd Break Topic Number: 3 Description: Onboard Sewage Management - MARPOL Annex IV Break Topic Number: 4 Description: Onboard Garbage Management - MARPOL Annex V 18

19 1η Ημέρα: Hμερήσιο Πρόγραμμα Αριθμός Θέματος: 1 Βιβλίο Πετρελαίου, Μέρος I Πλοίαρχος Ν. Ζώης Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 2 Διαχείριση Επικίνδυνων Φορτίων - Εισαγωγή στον Κώδικα IMDG Danaos Shipping Co. Ltd Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 2 (συνέχεια) Διαχείριση Επικίνδυνων Φορτίων - Εισαγωγή στον Κώδικα IMDG Danaos Shipping Co. Ltd Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 3 Διαχείριση Λυμάτων στο Πλοίο - Παράρτημα IV MARPOL Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 4 Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων στο Πλοίο - Παράρτημα V MARPOL 19

20 2nd Day: Daily Program Topic Number: 5 Description: Alternative Fuels - Energy Efficiency DNV GL Break Topic Number: 5 (cont d) Description: Alternative Fuels - Energy Efficiency DNV GL Break Topic Number: 6 Description: Quality of Marine Fuels - MARPOL Annex VI Bureau Veritas Break Topic Number: 7 Description: 2013 Vessel General Permit Break Topic Number: 8 Description: Ballast Water Management 20

21 2η Ημέρα: Hμερήσιο Πρόγραμμα Αριθμός Θέματος: 5 Εναλλακτικά καύσιμα - Ενεργειακή Αποδοτικότητα DNV GL Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 5 (συνέχεια) Εναλλακτικά καύσιμα - Ενεργειακή Αποδοτικότητα DNV GL Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 6 Ποιότητα καυσίμων ναυτιλίας - Παράρτημα VI MARPOL Bureau Veritas Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: Vessel General Permit Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 8 Διαχείριση Θαλάσσιου Έρματος 21

22 Key components of topics 1. Oil Record Book, Part I Obligations General Guidelines according to the Circular MEPC.1/Circ.736 Special Areas Maintaining the Oil Record Book Examples of entries General comments 2. Management of Dangerous Cargoes - Introduction to the IMDG Code General provisions, definitions and training requirements Classification of Dangerous Goods Marine Pollutants Ιntroduction to the IMDG code Dangerous Goods List and limited quantities exceptions Packing and tank provisions, testing of packings Documentation-Safety Data Sheet-Container Packing Certificate Codes for Designated Packings, EmS Guide, Medical First Aid Guide Requirements concerning transport operations 3. Onboard Sewage Management - MARPOL Annex IV Sewage and grey waters onboard - definitions and indicative quantitative data Main impacts of untreated sewage discharge on the marine environment and the human health Management and treatment systems of sewage on board. Requirements of MARPOL Annex IV 4. Onboard Garbage Management MARPOL Annex V The revised Annex V of MARPOL Garbage Management Plan Garbage Record Book Management of hazardous waste 22

23 Βασικές συνιστώσες θεμάτων 1. Βιβλίο Πετρελαίου, Μέρος I Υποχρεώσεις Γενικές Οδηγίες σύμφωνα με την Εγκύκλιο MEPC.1/Circ.736 Ειδικές Περιοχές Τρόπος τήρησης του Βιβλίου Πετρελαίου Παραδείγματα εγγραφών Γενικές παρατηρήσεις 2. Διαχείριση Επικίνδυνων Φορτίων - Εισαγωγή στον Κώδικα IMDG Γενικές διατάξεις, oρισμοί και απαιτήσεις εκπαίδευσης Κατάταξη Επικίνδυνων Φορτίων Θαλάσσιοι Ρυπαντές Eισαγωγή στον Κώδικα IMDG Λίστα Επικίνδυνων Φορτίων και εξαιρέσεις περιορισμένων ποσοτήτων Aπαιτήσεις για συσκευασίες και φορητές δεξαμενές, δοκιμές συσκευασιών Έγγραφη τεκμηρίωση - Φύλλα Δεδομένων Ασφάλειας - Πιστοποιητικό Συσκευασίας Εμπορευματοκιβωτίου Κώδικες για Καθορισμένες Συσκευασίες, Οδηγός EmS, Oδηγός Πρώτων Βοηθειών Απαιτήσεις μεταφοράς 3. Διαχείριση Λυμάτων στο Πλοίο - Παράρτημα IV της MARPOL Λύματα και φαιόχρωα ύδατα στο πλοίο - ορισμοί και ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία Κύριες επιπτώσεις από την απόρριψη ανεπεξέργαστων λυμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία Διαχείριση και συστήματα επεξεργασίας λυμάτων στο πλοίο Απαιτήσεις Παραρτήματος IV MARPOL 4. Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων στο Πλοίο - Παράρτημα V της MARPOL Το Αναθεωρημένο Παράρτημα V της MAPROL Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Βιβλίο Απορριμμάτων Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 23

24 5. Alternative Fuels - Energy Efficiency Μain exhaust gas emissions from ships engines Alternative fuels Liquefied Natural Gas (LNG) Carbon dioxide emissions and fuel saving Energy efficiency 6. Quality of Marine Fuels - MARPOL Annex VI Fuel quality within and outside ECA areas according to MARPOL Annex VI requirements Onboard procedures for the changeover of high/low sulphur fuel oil Use of low sulphur fuel oil onboard ships Vessel General Permit History of Vessel General Permit Basic requirements Types of discharges Notice of Intent General requirements for all vessels Inspections, reporting and record keeping 8. Ballast Water Management The global issue of invasive species introduction BWM Convention implementation Required documents onboard US Coast Guard requirements 24

25 5. Εναλλακτικά καύσιμα - Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κύριες εκπομπές καυσαερίων από τις μηχανές των πλοίων Εναλλακτικά καύσιμα Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και εξοικονόμηση καυσίμου Ενεργειακή αποδοτικότητα 6. Ποιότητα καυσίμων ναυτιλίας - Παράρτημα VI της MARPOL Ποιότητα καυσίμων πλοίων εντός και εκτός περιοχών ECA σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος VI της MARPOL Διαδικασίες στο πλοίο για την αλλαγή καυσίμων υψηλού/χαμηλού θείου Χρήση καυσίμων χαμηλού θείου στο πλοίο Vessel General Permit Ιστορικό του Vessel General Permit Βασικές απαιτήσεις Είδη απορρίψεων Δήλωση πρόθεσης Γενικές απαιτήσεις για όλα τα πλοία Επιθεωρήσεις, αναφορές και τήρηση αρχείων 8. Διαχείριση Θαλάσσιου Έρματος To παγκόσμιο πρόβλημα μεταφοράς ξενικών ειδών Εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης BWM Απαιτούμενα έγγραφα πάνω στο πλοίο Απαιτήσεις Αμερικανικής Ακτοφυλακής 25

26 26

27 MARINE ENVIRONMENTAL AWARENESS 27

28 1st Day: Daily Program Topic Number: 1 Description: Introduction: shipping and the environment Break Topic Number: 2 Description: The marine environment Break Topic Number: 3 Description: Discharges to the sea - Oil, Chemicals, Sewage and Garbage Break Topic Number: 3 (cont d) Description: Discharges to the sea - Oil, Chemicals, Sewage and Garbage Topic Number: 4 Description: Regional Marine Area: The Mediterranean Sea Break Description: Workshop: Personal opinions - reputation of shipping 28

29 1η Ημέρα: Hμερήσιο Πρόγραμμα Αριθμός Θέματος: 1 Εισαγωγή: ναυτιλία και περιβάλλον Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 2 Το θαλάσσιο περιβάλλον Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 3 Απορρίψεις στη θάλασσα - Πετρέλαιο, Χημικά, Λύματα και Απορρίμματα Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 3 (συνέχεια) Απορρίψεις στη θάλασσα - Πετρέλαιο, Χημικά, Λύματα και Απορρίμματα Αριθμός Θέματος: 4 Μεσόγειος θάλασσα και προστασία του περιβάλλοντος Διάλειμμα Workshop: Προσωπικές απόψεις - Η εικόνα της ναυτιλίας στην κοινή γνώμη 29

30 2nd Day: Daily Program Topic Number: 5 Description: Greenhouse gas emissions Break Topic Number: 6 Description: Air pollution Break Topic Number: 7 Description: Ιnvasions of foreign species Break Topic Number: 8 Description: Other environmental impacts of ship operations Description: Workshop: Pollution prevention measures - Practical exercise Break Description: Workshop: Personal involvement and personal responsibilities 30

31 2η Ημέρα: Hμερήσιο Πρόγραμμα Αριθμός Θέματος: 5 Eκπομπές αερίων θερμοκηπίου Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 6 Ατμοσφαιρική ρύπανση Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 7 Εισβολές αλλόχθονων ειδών Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 8 Άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των πλοίων Workshop: Μέτρα πρόληψης ρύπανσης - Πρακτική άσκηση Διάλειμμα Workshop: Προσωπική συμμετοχή 31

32 Key components of topics 1. Introduction: shipping and the environment Development of the relationship of humans and sea Modern shipping and its importance for global economy Environmental impacts of shipping The meaning of sustainable development and sustainable shipping The role of the human element Environmental training Structure and contents of the seminar 2. The marine environment Ocean s importance to the planet and humanity Main features of the marine environment Some basics of marine ecology Apply your knowledge: comparing the open ocean with coastal and upwelling zones The IMO protection regime of Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs) Case study: The Australian Great Barrier Reef - the first PSSA 3. Discharges to the sea - Oil, Chemicals, Sewage and Garbage Fate and impacts of oil in the marine environment Permissible discharges of oil Pollution prevention measures according to Annex I of MARPOL Maritime transport of chemical substances Permissible discharges - Pollution prevention measures according to Annex II of MARPOL Composition and quantity of ship-generated sewage Permissible discharges - Pollution prevention measures according to Annex IV of MARPOL Marine litter - A global problem Environmental and socioeconomic impacts Onboard garbage management 4. Regional Marine Area: The Mediterranean Sea Main characteristics of the Mediterranean region Major marine environmental issues Legislative framework for the protection of the Mediterranean Sea Raising the environmental awareness of coastal users and the wider public in the Mediterranean region 32

33 Βασικά σημεία θεμάτων 1. Εισαγωγή: ναυτιλία και περιβάλλον Εξέλιξη της σχέσης ανθρώπου και θάλασσας Η σύγχρονη ναυτιλία και η σημασία της για την παγκόσμια οικονομία Επιδράσεις της ναυτιλίας στο περιβάλλον Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και βιώσιμης ναυτιλίας Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα Περιβαλλοντική εκπαίδευση Δομή και περιεχόμενο του σεμιναρίου 2. To θαλάσσιο περιβάλλον Η σημασία των ωκεανών και η προσφορά τους στον πλανήτη και στον άνθρωπο Τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος Εισαγωγή στις βασικές αρχές της θαλάσσιας οικολογίας Εφαρμογή γνώσεων: συγκρίνοντας τον ανοιχτό ωκεανό με την παράκτια ζώνη και τις ζώνες ανάβλυσης Ο θεσμός των Ιδιαίτερα Ευαίσθητων Θαλάσσιων Περιοχών του ΙΜΟ (PSSAs) Μελέτη περίπτωσης: το Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα της Αυστραλίας - η πρώτη PSSA 3. Απορρίψεις στη θάλασσα - Πετρέλαιο, Χημικά, Λύματα και Απορρίμματα Συμπεριφορά και επιπτώσεις του πετρελαίου στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιτρεπόμενες απορρίψεις πετρελαίου Μέτρα πρόληψης ρύπανσης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της MARPOL Μεταφορά χημικών ουσιών στη θάλασσα Επιτρεπόμενες απορρίψεις - Μέτρα πρόληψης ρύπανσης κατά το Παράρτημα II της MARPOL Σύνθεση-ποσότητα παραγόμενων λυμάτων στο πλοίο Επιτρεπόμενες απορρίψεις - Μέτρα πρόληψης ρύπανσης κατά το Παράρτημα IV της MARPOL Απορρίμματα στη θάλασσα - Ένα παγκόσμιο πρόβλημα Περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις Διαχείριση απορριμμάτων στο πλοίο 4. Μεσόγειος Θάλασσα και προστασία του περιβάλλοντος Κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής της Μεσογείου Βασικά θέματα που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας Ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση των χρηστών της παράκτιας ζώνης και του ευρύτερου κοινού στη Μεσόγειο 33

34 5. Greenhouse gas emissions Introduction to the Earth s climate system and its regulation: the greenhouse effect and the role of oceanic circulation. The human factor in climate: emissions of greenhouse gases. Our planet in transition: major climatic changes and their impact. Climate change, marine environment and shipping. Requirements of MARPOL Annex VI on the energy efficiency of ships: EEDI and SEEMP. 6. Αir pollution Exhaust gas emissions from ships engines Sulphur oxides - Impacts Fuel oil quality - Pollution prevention according to Annex VI of MARPOL Nitrogen oxides - Impacts and pollution prevention measures Particulate matter Ozone depleting substances 7. Invasions of foreign species Introduction Definition of marine invasive species The scale of the problem Their origins Survival conditions Impacts Examples of their introduction in a marine environment Prevention measures 8. Other environmental impacts from ship operations Antifouling paints of ships: environmental impacts and basic requirements Measures to avoid ships strikes with cetaceans Impacts of noise pollution to marine life Safe and environmentally sound recycling of ships 9. Practical exercise Target of the practical exercise is to help participants better understand the importance and rationale of the requirements for the prevention of marine pollution from the operation of ships. 34

35 5. Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου Εισαγωγή στο κλιματικό σύστημα της Γης και τη ρύθμισή του: το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ο ρόλος της ωκεάνιας κυκλοφορίας. Ο ρόλος του ανθρώπου στη διαμόρφωση του κλίματος: εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Ο πλανήτης μας σε αλλαγή: οι κύριες κλιματικές μεταβολές και οι επιπτώσεις τους. Οι συνέπειες της κλιματική αλλαγής για το θαλάσσιο περιβάλλον και τη ναυτιλία Απαιτήσεις Παραρτήματος VI για την ενεργειακή απόδοση των πλοίων: EEDI και SEEMP. 6. Ατμοσφαιρική ρύπανση Εκπομπές από μηχανές πλοίων Οξείδια θείου - Επιπτώσεις Ποιότητα καυσίμων - Πρόληψη ρύπανσης σύμφωνα με το Παράρτημα VI Οξείδια αζώτου - Επιπτώσεις και μέτρα πρόληψης ρύπανσης Μικροσωματίδια Ενώσεις που καταστρέφουν το όζον 7. Εισβολές αλλόχθονων ειδών Εισαγωγή Ορισμός ξενικών ειδών Μέγεθος του προβλήματος Πηγές προέλευσης ξενικών θαλάσσιων ειδών Συνθήκες επιβίωσης Επιπτώσεις Παραδείγματα εισαγωγής τους σε κάποιο θαλάσσιο οικοσύστημα Μέτρα πρόληψης 8. Άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία των πλοίων Υφαλοχρώματα πλοίων: περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βασικές απαιτήσεις Μέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων πλοίων με κητώδη Επιπτώσεις της ηχητική ρύπανσης στη θαλάσσια ζωή Ασφαλής και περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση πλοίων 9. Πρακτική άσκηση Στόχος της πρακτικής εξάσκησης είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία και το σκεπτικό των απαιτήσεων για την πρόληψη ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη λειτουργία των πλοίων. 35

36 36

37 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΛΟΙΟΥ RISK MANAGEMENT IN SHIPBOARD OPERATIONS 37

38 1st Day: Daily Program Topic Number: 1 Description: Risk Management and ISM Code Break Topic Number: 2 Description: The Basics of Risk Assessment and Management Break Topic Number: 3 Description: Methods of Hazard Identification and Risk Assessment Laboratory of Maritime Transport, NTUA Break Topic Number: 4 Description: Environmental Risks of Ships Operations 38

39 1η Ημέρα: Hμερήσιο Πρόγραμμα Αριθμός Θέματος: 1 Διαχείριση Επικινδυνότητας και Κώδικας ISM Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 2 Εισαγωγή στην Εκτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 3 Μέθοδοι Αναγνώρισης Κινδύνου και Εκτίμησης Επικινδυνότητας Εργαστήριο Θαλάσσιων Μεταφορών, Ε.Μ.Π Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 4 Περιβαλλοντική Επικινδυνότητα Λειτουργιών Πλοίου 39

40 2nd Day: Daily Program Topic Number: 5 Description: Risks in Ship-to-Ship Oil Transfer Operations Dynamarine Break Topic Number: 6 Description: Risk Management in Practice: The Diverse Fleet Experience Tsakos Columbia Shipmanagement (TCM) S.A Break Topic Number: 7 Description: Risk Management in Practice: The Container Ship Experience V. Ships Greece Ltd Break Topic Number: 8 Description: Risk Management in Practice: The Bulk Carrier Experience Atlantic Bulk Carriers Ltd. 40

41 2η Ημέρα: Hμερήσιο Πρόγραμμα Αριθμός Θέματος: 5 Επικινδυνότητα Μεταφορτώσεων Πετρελαίου από Πλοίο σε Πλοίο Dynamarine Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 6 Διαχείριση Επικινδυνότητας στην πράξη: Εμπειρία Εφαρμογής σε Στόλο Μεικτού Τύπου Tsakos Columbia Shipmanagement (TCM) S.A Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 7 Διαχείριση Επικινδυνότητας στην πράξη: Εμπειρία Εφαρμογής σε Πλοία Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων V. Ships Greece Ltd Διάλειμμα Αριθμός Θέματος: 8 Διαχείριση Επικινδυνότητας στην πράξη: Εμπειρία Εφαρμογής σε Πλοία Μεταφοράς Ξηρών Χύδην Φορτίων Atlantic Bulk Carriers Ltd. 41

42 Key components of topics 1. Risk Management and ISM Code Introduction to the ISM Code Risk Assessment and the ISM Code Risk Assessment in the context of the MLC and TMSA Risk Management and the STCW 2. The Basics of Risk Assessment and Management Understanding the main terms and definitions with relevant examples What is a risk assessment, how and when to perform it - Basic principles From risk assessment to risk management - the general context Some tips for a more substantial management of risk on board 3. Methods of Hazard Identification and Risk Assessment Risk: Introduction, history, definitions, basic theory Hazard identification techniques Risk assessment in shipping Formal Safety Assessment Risk assessment limitations IMO Risk Index Risk Control Options 4. Environmental Risks of Ships Operations Definition of environmental risk Cargo-related environmental hazards Frequency and severity of oil spills Risk assessment - SOPEP/Bunkering Risk assessment - Ballast Water Treatment 5. Risks in Ship-to-Ship Oil Transfer Operations Risk assessment on the procedures of ship-to-ship oil transfer operations Master s responsibility as per MEPC.186(59) Due diligence practices and protection of shipowner s interests Assessment of records Quantification of assessments in the context of TMSA relative to oil major s vetting Training of officers 42

Preface. Dimitris C. Mitsatsos January 2013 Director General

Preface. Dimitris C. Mitsatsos January 2013 Director General Preface The 2013 Voluntary Refresher Training Program presented in this booklet is the outcome of our cooperation with the Training Committee, whose members are experts from 12 member companies. As last

Διαβάστε περισσότερα

Seminar C: Εnvironmental Requirements for Compliance with PSC

Seminar C: Εnvironmental Requirements for Compliance with PSC Seminar C: Εnvironmental Requirements for Compliance with PSC Daily Program 1st Day: 09.00-10.00 Topic Number: 1 Description: Oil Record Book (Parts I & II) and Oil Water Separators Andriaki Shipping Co.

Διαβάστε περισσότερα

The 25 two-day seminars of the 2012 Program are separated into the following categories:

The 25 two-day seminars of the 2012 Program are separated into the following categories: Preface The 2012 Program was developed by the Maritime Training Centre of HELMEPA in cooperation with a Training Committee composed of representatives of 12 member companies that was formed according to

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

The 25 two-day seminars of the 2012 Program are separated into the following categories:

The 25 two-day seminars of the 2012 Program are separated into the following categories: Preface The 2012 Program was developed by the Maritime Training Centre of in cooperation with a Training Committee composed of representatives of 12 member companies that was formed according to a decision

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Τα 25 διήμερα σεμινάρια του Προγράμματος 2012 διακρίνονται σε κατηγορίες ως εξής:

Τα 25 διήμερα σεμινάρια του Προγράμματος 2012 διακρίνονται σε κατηγορίες ως εξής: Εισαγωγή Το Πρόγραμμα του 2012 σχεδιάστηκε από το Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο της HELMEPA σε συνεργασία με ειδική Επιτροπή Εκπαίδευσης που συστήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και απαρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Preface Maritime Education and Training 5 distinct thematic seminars

Preface Maritime Education and Training 5 distinct thematic seminars Preface The fundamental significance of the rigorous training of seafarers, and of all maritime professionals in general, towards the upholding of the safety of human life at sea and the safeguarding of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Μέτρα/Εργαλεία Αγοράς για τον Περιορισμό τους (ΜΒΜ/ΜΒΙ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΒΕΝΤΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SAFETY SECURITY 170 ETH ΕΜΠ 04/12/2007 2 Ομοιότητες-διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE SHIPPING & BUSINESS EDUCATION. H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE Στόχος και ακρογωνιαίος λίθος της εισήγησης μας είναι η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της παρεχόμενης στην Ελλάδα ναυτιλιακής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΑ NEA ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ OΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ: ουκινήτσας ηµήτριος Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Σχοινάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ DIESEL ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΕΙΟΥ. Σπουδαστής : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Seminar A: Safety of Navigation

Seminar A: Safety of Navigation Seminar A: Safety of Navigation Daily Program 1st Day: 09.00-10.00 Topic Number: 1 Description: Introduction to Bridge Resource Management - BRM Costamare Shipping Company S.A. 10.00-10.15 Break 10.15-11.15

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας: Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος

Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας: Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας: Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ: ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΡ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ Ζώνες Εθνικής Δικαιοδοσίας Η Ανοικτή Θάλασσα και ο

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ: NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & ( ITTC,. ISO 9002) ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ: LABORATORY ΣΤΗΝ FOR ΥΠΗΡΕΣΙΑ SHIP AND ΤΗΣ MARINE ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εκπαίδευση - πιστοποίηση επί θεμάτων ασφάλειας (security) σύμφωνα με απαιτήσεις αναθεωρημένης Δ.Σ S.T.C.W. 1978

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εκπαίδευση - πιστοποίηση επί θεμάτων ασφάλειας (security) σύμφωνα με απαιτήσεις αναθεωρημένης Δ.Σ S.T.C.W. 1978 ΑΔΑ:Β4ΣΟΟΠ 9ΡΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Κώδικας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2. Τηλ. : 210 419 1133 Fax : 210 4224000 Πληροφορίες : Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 25.07. 08 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ: 3636.18/02/08 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ηρώ Ρέτσου Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Διαχείριση. Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου 2011. Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Ενεργειακή Διαχείριση. Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου 2011. Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ενεργειακή Διαχείριση Ερευνητική Ομάδα: Χ.Ν. Ψαραύτης AEGEAN Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Συστήματος και Μεθοδολογίας Προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Ίδρυμα Πτυχίο 2009 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Ίδρυμα Πτυχίο 2009 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 08/03/1964 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22710 35285 FAX: 22710 35299 Mobile: 6972057978 E mail: g.georg@aegean.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» = SECURITY ΟΧΙ SAFETY (εντελώς διαφορετική έννοια, αν και στα Ελληνικά περιγράφεται από την ίδια λέξη) MARITIME SECURITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµα Εταιρείας. Ανασκόπηση ΕΑ Document Review

Ονοµα Εταιρείας. Ανασκόπηση ΕΑ Document Review Ανασκόπηση ΕΑ Document Review Ονοµα Εταιρείας 1.2 Στόχοι Objectives 1.2.1 Οι στόχοι του κώδικα είναι να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στην θάλασσα, η πρόληψη τραυµατισµού ή απώλειας ζωής, και η αποφυγή της βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ... 23

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ... 23 Λίγα Λόγια για τον Συγγραφέα...7 Βιβλία και Μονογραφίες του Συγραφέα...8 Περιεχόμενα ιαγραμμάτων...15 Περιεχόμενα Πινάκων...19 Περιεχόμενα Φωτογραφιών...20 Πρόλογος...21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ...

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ... INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ναυτιλία. Η Συνεισφορά της Ναυτιλίας στο Φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ναυτιλία. Η Συνεισφορά της Ναυτιλίας στο Φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ναυτιλία. Η Συνεισφορά της Ναυτιλίας στο Φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής Βασίλης Τσελέντης Καθηγητής Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ. Λευτέρης Βασιλειάδης Business Sector Manager Planning

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ. Λευτέρης Βασιλειάδης Business Sector Manager Planning ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Λευτέρης Βασιλειάδης Business Sector Manager Planning Σημαντικά πρότυπα που επηρεάζουν τα Logistics Περιβάλλον Ασφάλεια & Υγιεινή Επιχειρησιακή Συνέχεια Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾ ± Ä Â ÃÉÃÄ Â ¹±Çµ Á¹Ã þÿ±½ ÁÉÀ ½ ŠŽ±¼¹º Í ÃÄ ÃÇ þÿ Á±½ÄÃ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A0541 Aριθµός CAS: 7681-57-4 Αριθµός ΕC: 231-673-0 Αριθµός ευρετηρίου: 016-063-00-2

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ DECLARATION OF COMMERCIAL PURPOSE OF THE VOYAGE FOR TIME CHARTERED SHIPS

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ DECLARATION OF COMMERCIAL PURPOSE OF THE VOYAGE FOR TIME CHARTERED SHIPS ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ DECLARATION OF COMMERCIAL PURPOSE OF THE VOYAGE FOR TIME CHARTERED SHIPS ΠΡΟΣ/ TO : Όνομα/Name: Όνομα Πλοίου / Name of Ship: Τύπος Πλοίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Μ.: 4674 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ: ρ.ελευθερια ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ»;

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ»; Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:Αγροτικής οικονοµιας & Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/12 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ULTRAMID A3K UNCOLORED POLYAMIDE 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A4569 Aριθµός CAS: 112926-00-8 Αριθµός ΕC: 231-545-4 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχίο τμήματος Εμπορικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έτος κτήσης 1984.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχίο τμήματος Εμπορικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έτος κτήσης 1984. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.5381433, 6946.908071 E-mail: k.lekarakou@yahoo.com Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Συγκριτική ανάλυση κύκλου ζωής ανάμεσα σε ενεργειακές και εδώδιμες καλλιέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece

Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece Ο ρόλος του Βιβλιοθηκάριου κατά την περίοδο των αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

THE HELMEPA NAVIGAT R Τεχνικό ελτίο

THE HELMEPA NAVIGAT R Τεχνικό ελτίο THE HELMEPA NAVIGAT R Τεχνικό ελτίο Απρίλιος 2014 Τεύχος 112 Θέµατα Εφαρµογή του Παραρτήµατος VI της MARPOL Εξελίξεις στην MEPC 66 Ανάγκη για τακτικότερα γυµνάσια πυρκαγιάς και εγκατάλειψης πλοίου αναδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία της Οικολογικής Σήμανσης ως πρακτική καινοτομίας και διαφοροποίησης. Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος,Close the Loop

Η Σημασία της Οικολογικής Σήμανσης ως πρακτική καινοτομίας και διαφοροποίησης. Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος,Close the Loop Η Σημασία της Οικολογικής Σήμανσης ως πρακτική καινοτομίας και διαφοροποίησης Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος,Close the Loop Τι είναι τα Οικολογικά Σήματα ή Οικοσήματα; «Σήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 109 10 Μαΐου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα III του Πρω τοκόλλου του 1978 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ (Port Security)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ (Port Security) Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ (Port Security) πακέτο 3B Χ.Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ Ν. Π. Βεντίκος, Λέκτορας ΕΜΠ Σ. Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Msc Environmental Management Λιμάνια: πολύπλοκες περιοχές Βιομηχανική περιοχή Λιμάνι Μεταφορές Φυσικές περιοχές Αστικο περιβάλλον Προστασία Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων

Επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τίτλος Υποέργου: «Εργαστηριακή προσομοίωση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα