ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & Γ.Γ. ΡΚΖΚΑ: ΓΖΚΝΠΗΩΛ & ΗΓΗΩΡΗΘΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Ζ ΔΟΩΞΖ ΔΞΔΛΓΔΗ ΠΡΗΠ ΑΓΟΝΡΗΘΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123 Α: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ Αζήλα,20/09/2011 Αξηζκ. Ξξση. :181677/ ε ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΡΝ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ Θ Α Ι Δ Η Ρνπο ελ δπλάκεη δηθαηνχρνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε Κεηαπνίεζε θαη Δκπνξία Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ θαη επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ επελδπηηθφ ζρέδην ζηα πιαίζηα ηνπ Κέηξνπ 123 Α: «Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ» ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο , πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Ρακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Δ.Γ.Ρ.Α.Α.) θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, λα θαηαζέζνπλ αηηήζεηο ελίζρπζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ππ αξ /386/ αξηζκ. Απνθ. 731/11 (ΦΔΘ 850/η.Β / ) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Νηθνλνκηθψλ, Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Λαπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ κε ζέκα «Ρξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο /2622/ Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζίαο ππαγσγήο αηηήζεσλ ελίζρπζεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ 1

2 ζε πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο γηα ηελ πεξίνδν θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο θαηαβνιήο ησλ εληζρχζεσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο» θαη ζηελ κε Α.Ξ /1386/ (ΦΔΘ1858/η. Β / πνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα «Θαζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Κέηξνπ 123 Α -Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ- ηνπ «Άμνλα 1 ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΞΑΑ) πεξηφδνπ Αιέμαλδξνο Κπαιηαηδήο-». Ρν ελ ιφγσ κέηξν ρνξεγεί ελίζρπζε ππφ κνξθή επηδφηεζεο θεθαιαίνπ θαη αλαθέξεηαη ζε αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ αθνξνχλ κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ φηαλ απφ ηε κεηαπνίεζή ηνπο πξνθχπηεη επίζεο γεσξγηθφ πξντφλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 38 ηεο Δλνπνηεκέλεο Ππλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα Η απηήο, εθηφο απηψλ ηεο αιηείαο, δειαδή πξντφλησλ ηνπ εδάθνπο θαη ηεο θηελνηξνθίαο θαζψο θαη πξντφλησλ πξψηεο κεηαπνηήζεσο, ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε απηά. Πηφρνο ηνπ αλσηέξσ κέηξνπ είλαη ε πινπνίεζε αηηήζεσλ ελίζρπζεο πνπ θαηά ην πιείζηνλ ζπκβάιινπλ: ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βαζηθνχ θιάδνπ γεσξγηθήο παξαγσγήο (π.ρ. κέζσ ηεο θάιπςεο ηεο ειιεηκκαηηθφηεηαο ζηε κεηαπνηεηηθή ππνδνκή ζε επίπεδν λνκνχ ή πεξηθέξεηαο, ζηε ζχλαςε ηδησηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ κε παξαγσγνχο θ.ιπ.), ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ησλ επηδνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο) κέζσ ηεο ζηήξημήο ηνπο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαηλνηνκηψλ, ρξήζεο πξνεγκέλσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηήξεζεο απμεκέλσλ θαλφλσλ αζθάιεηαο ηξνθίκσλ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο, πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ρξήζε ζήκαλζεο λεζησηηθφ ή νξεηλφ ή θέξνπλ εζληθά ζήκαηα πηζηνπνίεζεο ή παξάγνληαη κε ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, απφ επεμεξγαζία βηνινγηθψλ πξψησλ πιψλ θ.ιπ. ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζηε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο θαλνληθψλ δηεμφδσλ ζηελ αγνξά (π.ρ. αχμεζε πσιήζεσλ, εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα) γηα ηα παξαγφκελα πξντφληα, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ παξαγσγή ή ηα αλψηεξα φξηα ηεο θνηλνηηθήο ζηήξημεο ζην πιαίζην ησλ θνηλψλ νξγαλψζεσλ αγνξάο. 2

3 Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ πξνθαιείηαη Γεκφζηα Γαπάλε χςνπο ,00 κε αξρηθή θαηαλνκή θαη επηπιένλ ,00 πνπ αθνξνχλ ζε ρξεκαηνδφηεζε αηηήζεσλ ελίζρπζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ γάιαθηνο, ζην πιαίζην ησλ Λέσλ Ξξνθιήζεσλ. Ρν πνζφ ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηεο πξφζθιεζεο αλέξρεηαη ζε θαη δηαηίζεηαη σο εμήο: 80% ησλ πφξσλ ζε αηηήζεηο ελίζρπζεο πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ,00, 20% ησλ πφξσλ ζε αηηήζεηο ελίζρπζεο πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ ησλ ,00 θαη κέρξη ,00. Ξνζφ ηνπιάρηζηνλ ,00 Γεκφζηαο Γαπάλεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα δηαηεζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε αηηήζεσλ ελίζρπζεο ηνπ ηνκέα ηνπ γάιαθηνο, εθφζνλ εγθξηζνχλ ζρεηηθά επελδπηηθά ζρέδηα. Ρν πνζφ ησλ πξνο δηάζεζε πφξσλ δχλαηαη λα απμεζεί πεξαηηέξσ, εάλ πξνθχςνπλ αδηάζεηνη ή επηπιένλ πφξνη. Ζ ελίζρπζε παξέρεηαη ζε δηθαηνχρνπο: α) ησλ νπνίσλ κπνξεί λα θαηαδεηρζεί ε θεξεγγπφηεηα θαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, β) πνπ πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε δεκφζηα πγεία, ηελ πγηεηλή θαη ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαζψο θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο επέλδπζεο. γ) πνπ παξέρνπλ αζθαιείο εγγπήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηδίαο ηνπο ζπκκεηνρήο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 25% ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. δ) πνπ εθπιεξψλνπλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, φπσο απηά ηζρχνπλ θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ αξηζ /1386/1858Β/ πνπξγηθή Απφθαζε. Γηθαηνχρνη αηηήζεσλ ελίζρπζεο είλαη Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο, Λνκηθά Ξξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο "Πχζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Καΐνπ 2003" (2003/361/Δ.Θ.) ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ». 3

4 επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 750 ππαιιήινπο ή έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 200 εθαη. Δπξψ. Απνθιείεηαη ε ελίζρπζε: Δπελδχζεσλ γηα ηε κεηαπνίεζε ή ηελ εκπνξία πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ Σψξεο εθηφο Δ.Δ. Δπελδχζεσλ παξαζθεπήο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ απνκίκεζεο ή ππνθαηάζηαζεο ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ κειηνχ. Δπελδχζεσλ ζην επίπεδν ιηαληθνχ εκπνξίνπ Δπελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πξντφληα Δπελδχζεσλ, ησλ νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο είλαη κηθξφηεξνο ησλ ή κεγαιχηεξνο ησλ Δπελδχζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ εληζρπζεί ή πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζή ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ ΘΝΑ φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο ελίζρπζεο ηνπ παξφληνο Κέηξνπ ηνπ Ξ.Α.Α.. Δπηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ κνξθή ηεο θνηλσλίαο, ηεο εηαηξείαο αζηηθνχ δηθαίνπ θαη θνηλνπξαμίαο. Ξξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ. πφ ζχζηαζε εηαηξηψλ. 4

5 Αλά ηνκέα εληζρχνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο: 1.Ρνκέαο : Θξέαο 1.1. Δθζπγρξνληζκφο - ζπκπιήξσζε ηεο πθηζηάκελεο ζθαγεηνηερληθήο ππνδνκήο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε, ψζηε λα πιεξνχλ θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ βηνινγηθή θηελνηξνθία Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ζθαγείσλ δπλακηθφηεηαο κέρξη 400 ηνλ. θξέαηνο ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη επαξθήο ζθαγεηνηερληθή ππνδνκή (πιελ Θξήηεο θαη Δχβνηαο) Δθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ - ηππνπνίεζεο θξέαηνο θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ ηππνπνίεζεο θξέαηνο ζεξακαηηθψλ εηδψλ θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ ζε πεξηπηψζεηο θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ ηππνπνίεζεο θξέαηνο θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ, ζε πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη επαξθήο ππνδνκή, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο Δθζπγρξνληζκφο ζπκπιήξσζε, ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο (αιιαληνπνηεία θνλζέξβεο θιπ) Νινθιήξσζε (β θάζε ) ηεο θξεαηαγνξάο Αζελψλ Ίδξπζε επέθηαζε ή εθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ αδξαλνπνίεζεο παξαπξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ ζθαγήο (rendering) ή ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ κε ηελ εηαηξεία ησλ ζθαγείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη εμνπιηζκνχ γηα παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο Ξξνκήζεηα θηλεηψλ (απηνθηλήησλ) ςπγείσλ θαη ίδξπζε κηθξψλ εγθαηαζηάζεσλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ζηα κηθξά λεζηά Αηγαίνπ Ξειάγνπο γηα ηε κεηαθνξά θαη ζπληήξεζε εππαζψλ θαη λσπψλ πξντφλησλ (θξέαο θαη ινηπά πξντφληα θξέαηνο) κε ζθνπφ ηε ρνλδξεκπνξία ησλ πξντφλησλ. 2.Ρνκέαο : Γάια 2.1. Ίδξπζε - επέθηαζε ηπξνθνκείσλ εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ιφγσ επάξθεηαο γάιαθηνο, ή ζηα πιαίζηα θαζεηνπνίεζεο παξαγσγήο Δθζπγρξνληζκφο ηπξνθνκείσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ψζηε λα ηεξνχληαη νη βαζηθνί φξνη πγηεηλήο θαη λα πξνσζεζνχλ ηα πνηνηηθά πξντφληα ΞΝΞ, ΞΓΔ ηεο ρψξαο Ίδξπζε - επέθηαζε - εθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο γάιαθηνο κε απαζρνινχκελν δπλακηθφ κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 250 ππαιιήισλ θαη θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 50 εθ., εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ιφγσ κε πιήξνπο αμηνπνίεζεο ηνπ γάιαθηνο ζε ηνπηθφ επίπεδν Ίδξπζε κηθξψλ κνλάδσλ παξαγσγήο γηανχξηεο θαη ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ γάιαθηνο Δθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο γηανχξηεο θαη ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ γάιαθηνο Ίδξπζε - εθζπγρξνληζκφο - επέθηαζε, κνλάδσλ αμηνπνίεζεο παξαπξντφλησλ (ηπξφγαια), πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 5

6 3.Ρνκέαο : Απγά Ξνπιεξηθά 3.1. πνηνκέαο: Απγά Ίδξπζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ Δθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ Ίδξπζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απγψλ γηα παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ κε βάζε ηα απγά Ίδξπζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ θαη πξντφλησλ πνπ ηππνπνηνχληαη κε βάζε αλαγλσξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ή πξφηππα (εηδηθέο εθηξνθέο, βηνινγηθά θ.ι.π.) ζηα πιαίζηα θαζεηνπνίεζεο ησλ κνλάδσλ πνηνκέαο: Πθάγεηα Ξνπιεξηθψλ Ίδξπζε πηελνζθαγείσλ κε πξψηε χιε πξντφληα πνηφηεηαο, εηδηθψλ πηελνηξνθηθψλ εθηξνθψλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα βηνινγηθά παξαγφκελα ζθάγηα θαη πξντφληα ζθαγήο Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ πηελνζθαγείσλ θαη θπξίσο ηδηαίηεξα απηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα βηνινγηθά παξαγφκελα ζθάγηα θαη πξντφληα ζθαγήο Ίδξπζε ζθαγείσλ πνπιεξηθψλ ζε νξεηλέο ή λεζησηηθέο πεξηνρέο Δθζπγρξνληζκφο επέθηαζε πθηζηακέλσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ ηππνπνίεζεο θαη κεηαπνίεζεο θξέαηνο πνπιεξηθψλ Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ ηππνπνίεζεο θαη κεηαπνίεζεο θξέαηνο πνπιεξηθψλ θνπλειηψλ θπξίσο ζε ζπκπιήξσζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ζθαγήο πηελψλ θαη θνπλειηψλ Ίδξπζε γξακκψλ ζθαγήο θνπλειηψλ ηλδηάλσλ εληφο πθηζηάκελσλ πηελνζθαγείσλ. 4. Ρνκέαο: Γηάθνξα Εψα πνηνκέαο: Κέιη (Πηνλ ππνηνκέα ηνπ κειηνχ θακία απφ ηηο θαησηέξσ δξάζεηο δελ εκπίπηεη ζηα πεδία επηιεμηκφηεηαο ηνπ Θαλ. 797/2004) 4.1. Δθζπγρξνληζκφο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο επεμεξγαζίαο κεηαπνίεζεο - ζπζθεπαζία κειηνχ Ίδξπζε κηθξψλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο ζπζθεπαζίαο κειηνχ κφλν ζε νξεηλέο λεζησηηθέο πεξηνρέο, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο κνλάδεο ηππνπνίεζεο επεμεξγαζίαο κεηαπνίεζεο βηνινγηθνχ κειηνχ Ίδξπζε - εθζπγρξνληζκφο επέθηαζε - κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ γηα παξαγσγή ζαθραξσδψλ πξντφλησλ κε βάζε ην κέιη, snacks θιπ. 6

7 5. Ρνκέαο: Γηάθνξα Εψα πνηνκέαο : Πεξνηξνθία Άιια Δίδε 5.1. Ίδξπζε επέθηαζε ζχγρξνλσλ κνλάδσλ αλαπήληζεο θνπθνπιηψλ Δθζπγρξνληζκφο, βειηίσζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ αλαπήληζεο θνπθνπιηψλ Ίδξπζε επέθηαζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ζαιηγθαξηψλ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ζαιηγθαξηψλ. 6. Ρνκέαο: Γεκεηξηαθά 6.1. Δθζπγρξνληζκφο θαζέησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δεκεηξηαθψλ θαη κε εγθαηαζηάζεηο αεξηζκνχ ή κε ςπρξφ αέξα Δθζπγρξνληζκφο βειηίσζε νξηδνληίσλ παιαηψλ απνζεθψλ Ίδξπζε μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθψλ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθψλ Ππκπιήξσζε - εθζπγρξνληζκφο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο πθηζηακέλσλ απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ξπδηνχ κε ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ πξνθαζνξηζκνχ μήξαλζεο & ςχμεο Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ απνθινίσζεο - επεμεξγαζίαο ηππνπνίεζεο ξπδηνχ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ απνθινίσζεο ξπδηνχ κε εμνπιηζκφ ιείαλζεο, ρξσκαηνδηαινγήο θαη πγξνζεξκηθήο επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπζθεπαζίαο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε Ίδξπζε silos ζε θφκβνπο ζχγρξνλσλ δηακεηαθνκηζηηθψλ θέληξσλ Ίδξπζε νξηδνληίσλ απνζεθψλ ζε λεζησηηθέο - νξεηλέο πεξηνρέο. 7. Ρνκέαο: Διαηνχρα Ξξντφληα Γελ είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ επελδχζεηο κειψλ αλαγλσξηζκέλεο ΝΔΦ πνπ αθνξνχλ : Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ απνζήθεπζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ θαηαινίπσλ ηεο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ θαη επηηξαπέδησλ ειηψλ, Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο, κε βάζε ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP), γηα ηα νπνία ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ είλαη ζχκθσλε κε ηα ηερληθά θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή. Α) Διαηφιαδν 7.1. Διαηνηξηβεία α) Δθζπγρξνληζκφο, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ειαηνηξηβείσλ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν δχν θάζεσλ, ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο, κε πξνηεξαηφηεηα ζε απηά πνπ επεμεξγάδνληαη πηζηνπνηεκέλε βηνινγηθή πξψηε χιε. β) Ππγρσλεχζεηο ειαηνηξηβείσλ κε δπλακηθφηεηα αλάινγε ησλ ζπγρσλεπζέλησλ (αθνξά θαη ζε φκνξνπο Λνκνχο), κε πξνυπφζεζε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο ζε ειαηνηξηβεία δχν θάζεσλ. 7

8 γ) Ηδξχζεηο ειαηνηξηβείσλ δχν θάζεσλ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε νξεηλέο - λεζησηηθέο πεξηνρέο απφ βηνινγηθή πξψηε χιε Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ηππνπνηεηεξίσλ - ζπζθεπαζηεξίσλ ειαηνιάδνπ, ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο Ηδξχζεηο επεθηάζεηο ζπγρσλεχζεηο ηππνπνηεηεξίσλ ειαηνιάδνπ γηα ηελ παξαγσγή επψλπκσλ πνηνηηθψλ, εκπνξεχζηκσλ ζπζθεπαζηψλ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ πξντφληνο Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ξαθηλαξηψλ ειαηνιάδνπ ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. Β) Άιια Έιαηα 7.5 Ίδξπζε Δπέθηαζε Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ζπνξνειαηξγείσλ θαη Βηνκεραληψλ ζπνξειαηνπξγίαο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο. 8. Ρνκέαο: Νίλνο 8.1. Δθζπγρξνληζκφο νηλνπνηείσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο, γηα παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο Ππγρψλεπζε νηλνπνηείσλ κε παξάιιειν εθζπγρξνληζκφ (θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ) γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο Ίδξπζε λέσλ νηλνπνηείσλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο: α) ζε πεξηπηψζεηο εμππεξέηεζεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ζε νξεηλέο θαη λεζηψηηθεο πεξηνρέο β) κνλάδσλ παξαγσγήο νίλσλ απφ πξντφληα ηεο βηνινγηθήο ακπεινπξγίαο [Θαλ.(ΔΝΘ) 2092/91] θαη ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 8.4. Ξξνζζήθε, εθζπγρξνληζκφο, επέθηαζε γξακκήο εκθηάισζεο νίλνπ ζε νηλνπνηεία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εκθηάισζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο. Η. Πην επίπεδν ηεο εκπνξίαο 9. Ρνκέαο: Νπσξνθεπεπηηθά 9.1. Ίδξπζε κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, ζπληήξεζεο, ςχμεο, απνζήθεπζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, παηάηαο, ζχθσλ, νζπξίσλ, καληηαξηψλ θαη μεξψλ θαξπψλ Ίδξπζε εγθαηαζηάζεσλ ζηαηηθψλ ςπγείσλ θαη θαηαζθεπή κηθξήο δπλακηθφηεηαο ζπζθεπαζηεξίσλ θεπεπηηθψλ κε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο θηλεηψλ (απηνθηλήησλ) ςπγείσλ κφλν ζηα λεζησηηθέο πεξηνρέο (πιελ Θξήηεο θαη Δχβνηαο) Δθζπγρξνληζκνί ή/θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, ζπληήξεζεο, ςχμεο, απνζήθεπζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, παηάηαο, ζχθσλ, νζπξίσλ, καληηαξηψλ θαη μεξψλ θαξπψλ. 8

9 ΗΗ. Πην επίπεδν ηεο κεηαπνίεζεο 9.7. Κεηαπνίεζε Βηνκεραληθήο ηνκάηαο Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά: ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο Κεηαπνίεζε θξνχησλ (ξνδάθηλα, βεξίθνθα, αριάδηα, κήια, δακάζθελα θ.ιπ.) α) Θνλζεξβνπνηεία Σπκνί θξνχησλ Απνμεξακέλα θξνχηα - Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ θνλζεξβνπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ, βηνκεραληθψλ ξνδαθίλσλ θαη αριαδηψλ, ινηπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θπξίσο φζνλ αθνξά: ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. - Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο (θνλζεξβνπνίεζεο) νπσξνθεπεπηηθψλ (πιελ βηνκεραληθήο ηνκάηαο), βηνκεραληθψλ ξνδαθίλσλ θαη αριαδηψλ, ινηπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. β) Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά: ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. γ) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο νπσξψλ (πιελ ησλ εζπεξηδνεηδψλ) ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. δ) Απνμεξακέλσλ θξνχησλ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε κνλάδσλ απνμήξαλζεο θξνχησλ (δακάζθελα, βεξίθνθα θιπ). ε) Ίδξπζε εθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο καξκειάδσλ θαη γιπθψλ θνπηαιηνχ. ζη) Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, ρπκνπνίεζεο εζπεξηδνεηδψλ θπξίσο φζνλ αθνξά: ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, ζηελ ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ Κεηαπνίεζε ιαραληθψλ α) Ίδξπζε λέσλ, εθζπγρξνληζκφο - επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηνπξζηψλ θαη ςεηψλ ιαραληθψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά: ζηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ β) Ίδξπζε λέσλ, εθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ γηα ηελ παξαγσγή ρπκψλ ιαραληθψλ θχβσλ ή κηγκάησλ απηψλ ζε αζεπηηθή ζπζθεπαζία Δπελδχζεηο εγθαηάζηαζεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο ππνιεηκκάησλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ ηνπ ηνκέα κεηαπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ ή/θαη δσνηξνθψλ Κεηαπνίεζε μεξψλ θαξπψλ. Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ, εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ή θαη κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ γηα παξαγσγή πξντφλησλ πάζηαο, ληθάδσλ πξαιίλαο, παζηειηψλ, snaks θ.ι.π Κεηαπνίεζε ζχθσλ - ζηαθίδσλ α) Δθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε 9

10 πθηζηακέλσλ κνλάδσλ. β) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο απνμήξαλζεο ζχθσλ θαη ζηαθίδσλ. III. Πηνλ ηνκέα ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο επηηξαπέδησλ ειαηψλ Δθζπγρξνληζκφο ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο βξσζίκσλ ειαηψλ, ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο Ίδξπζε επέθηαζε κνλάδσλ κφλν γηα γξακκέο ζπζθεπαζίαο θαηαλαισηή θαη γξακκέο παξαγσγήο λέσλ πξντφλησλ Κεηεγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαθνξά κνλάδσλ απφ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξχπαλζε ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο. ΗV. Πηνλ ηνκέα ησλ Γεσκήισλ Ηδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ, εθζπγρξνληζκφο επέθηαζε, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε, ζπκπιήξσζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, ή πξνζζήθε γξακκψλ ζε πθηζηάκελεο κνλάδεο κεηαπνίεζεο γεσκήισλ κε πξννξηζκφ ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ φπσο: πξνηεγαληζκέλεο / θαηεςπγκέλεο παηάηαο, ηζηπο ή ζλαθο παηάηαο θ.ι.π. άιια λέα πξντφληα Γελ είλαη επηιέμηκα γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην παξφλ κέηξν 123 Α επελδπηηθά ζρέδηα ηνπ Ρνκέα πνπ ππνβάιινληαη απφ αλαγλσξηζκέλεο ή πξναλαγλσξηζκέλεο απφ ηε Γ/λζε ΞΑΞ Γελδξνθεπεπηηθήο Νκάδεο Ξαξαγσγψλ (Ππλεηαηξηζκνί, ΔΑΠ, θαζψο θαη Δηαηξείεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζκέλε Νκάδα Ξαξαγσγψλ). Θαη εμαίξεζε, δχλαηαη λα εληζρπζνχλ ζην Κέηξν 123Α επελδπηηθά ζρέδηα : Πηα λεζηά Αηγαίνπ θαη Ηνλίνπ κε ιηγφηεξνπο απφ 3100 θαηνίθνπο. Νκάδσλ Ξαξαγσγψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο νκνεηδψλ δξάζεσλ ησλ ΘΝΑ, νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε 2003/361/ΔΘ πξνυπνινγηζκνχ ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ απφ Ζ ρξήζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απηνχ νξίνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε ζηνρνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δξάζεσλ θαη παξάιιεια λα απνθεπρζεί νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο επηθάιπςεο, επηηπγράλνληαο βειηηζηνπνίεζε ηεο θνηλνηηθήο ζπγρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ. Νκάδσλ Ξαξαγσγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξντφληα γηα παξεκβάζεηο πξντφλησλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Απνθάζεηο Αλαγλψξηζήο ηνπο, αλεμαξηήησο πξνυπνινγηζκνχ. 10. Ρνκέαο: Άλζε Ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαπνίεζεο ή εθζπγρξνληζκφο ή επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ. α) Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ηππνπνηεκέλσλ δξεπηψλ αλζέσλ θαη γιαζηξηθψλ. β) Ίδξπζε μεξαληεξίσλ αλζέσλ Ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ εκπνξίαο (λέεο αλζαγνξέο θέληξα δηαλνκήο) απφ ζπιινγηθνχο θνξείο αλζνπαξαγσγψλ. 10

11 11. Ρνκέαο: Εσνηξνθέο Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο πιήξσλ ηππνπνηεκέλσλ κηγκάησλ δσνηξνθψλ, ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο, νη νπνίεο ζα εθαξκφζνπλ HACCP Ίδξπζε κνλάδσλ παξαγσγήο απνθιεηζηηθά βηνινγηθψλ πιήξσλ ηππνπνηεκέλσλ κεηγκάησλ δσνηξνθψλ Ίδξπζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δσνηξνθψλ γηα ηελ κεξηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ νξηζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο (νξεηλψλ λεζησηηθψλ) ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο δσνηξνθψλ, κε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο κηθξνχ παξαζθεπαζηεξίνπ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δσνηξνθψλ κε δπλαηφηεηα κηθξνχ παξαζθεπαζηεξίνπ κφλν ζε νξεηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο Ίδξπζε κνλάδσλ παξαγσγήο δσνηξνθψλ νηθηαθψλ δψσλ θαη γνπλνθφξσλ δψσλ πνπ ζα εθαξκφζνπλ HACCP Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο δσνηξνθψλ νηθηαθψλ δψσλ θαη γνπλνθφξσλ δψσλ πνπ ζα εθαξκφζνπλ HACCP. 12. Ρνκέαο: Ππφξσλ θαη Ξνιιαπιαζηαζηηθνχ ιηθνχ Ίδξπζε επέθηαζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. 13. Ρνκέαο: Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ Ίδξπζε επέθηαζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. ΠΔ ΝΙΝΠ ΡΝΠ ΑΛΩΡΔΟΩ ΡΝΚΔΗΠ: Ωο πξντφληα πνηφηεηαο είλαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο Θαλ.(ΔΝΘ) 2092/91, 2081/92, 2082/92 θαη Θαλ.(Δ.Θ.) 1804/99, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη, θαζψο θαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δζληθή Λνκνζεζία θαη πηζηνπνηνχληαη θαηάιιεια. Γαπάλεο γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη ελίζρπζε (επηιέμηκεο δαπάλεο): α) δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ. β) θαηαζθεπή ή βειηίσζε αθηλήησλ. γ) πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε λένπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ ζην βαζκφ πνπ εμππεξεηεί ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 11

12 δ) εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ φρη σο κεκνλσκέλε δξάζε αιιά σο ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο. ε) αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ ηζνζεξκηθψλ βπηίσλ, αλαγθαίσλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ γάιαθηνο πξνο ηνλ ρψξν ηππνπνίεζεο κεηαπνίεζεο, αγνξά νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ δστθψλ ππνπξντφλησλ, θαζψο θαη αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ ςπγείσλ γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ. ζη) γεληθά έμνδα κέρξη 10% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ακνηβέο κεραληθψλ, θαη ζπκβνχισλ, θαη άδεηεο πέξαλ ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ. δ) Γαπάλεο γηα κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία αλαγλσξίζηκνπ ζήκαηνο (εηηθέηαο) ηνπ πξντφληνο, απφθηεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, έξεπλα αγνξάο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο (ζπζθεπαζία, επηζήκαλζε). ε) απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο απφ αξκφδηνπο νξγαληζκνχο (ISO, HACCP θιπ). ζ) αγνξά fax, ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηθηχσλ ελδνεπηθνηλσλίαο θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, software telescripteurs), θσηνηππηθψλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. η) θαηαζθεπή ηεο θαηνηθίαο θχιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κέρξη ησλ ΔΟΩ. Νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο ελίζρπζεο ζην αλσηέξσ Κέηξν κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη δχλαληαη, εάλ ην επηζπκνχλ, λα μεθηλήζνπλ ηηο εξγαζίεο πινπνίεζεο κε δηθή ηνπο επζχλε, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ πιήξνπο θαθέινπ ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο ζηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Γ.Γ.. Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη δαπάλεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ πιήξνπο θαθέινπ ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο ζηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Γ.Γ. θαη ε νπνία ζεσξείηαη σο εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 18 ηεο ππ αξηζ /386/ Θ..Α./ αξηζκφο Απφθαζεο 731/11 (ΦΔΘ 850/Β/ ). 12

13 Ξνζνζηά Ξαξερφκελεο Δλίζρπζεο Ξεξηθέξεηεο επηιέμηκεο γηα ην ζηφρν ζχγθιηζεο Ξνζνζηφ Δλίζρπζεο 50% Ξεξηθέξεηεο εθηφο ζηφρνπ ζχγθιηζεο (Πηεξεά Διιάδα) Ξνζνζηφ Δλίζρπζεο 40% Λεζηά Αηγαίνπ Ξειάγνπο πιελ Θξήηεο θαη Δχβνηαο Ξνζνζηφ Δλίζρπζεο 65% Θιηκάθσζε Θιηκάθσζε Θιηκάθσζε Αηηήζεηο ελίζρπζεο επηιέμηκνπ 50% Ξνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο πξνυπ/κνχ κέρξη Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ απφ κέρξη Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ 45% 40% Αηηήζεηο ελίζρπζεο επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ κέρξη % 1) Αηηήζεηο ελίζρπζεο επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ κέρξη % πξνυπ/κνχ απφ κέρξη Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ άλσ 35% Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ άλσ ησλ θαη κέρξη % 2) Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ απφ κέρξη % ησλ θαη κέρξη Δπηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 750 ππαιιήινπο ή έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ Ξνζνζηφ ελίζρπζεο 25% κε θιηκαθνχκελν Ξνζνζηφ ελίζρπζεο 20% κε θιηκαθνχκελν 3) Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ απφ κέρξη ) Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ άλσ ησλ % 35% θαη κέρξη Ρα πνζνζηά ελίζρπζεο αθνξνχλ πεξηπηψζεηο, φπνπ ηφζν νη πξψηεο χιεο φζν θαη ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο απνηεινχλ πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Ξαξάξηεκα Η ηεο Ππλζήθεο. 13

14 Γηαδηθαζία εμέηαζεο αηηήζεσλ ελίζρπζεο: Νη αηηήζεηο ελίζρπζεο αμηνινγνχληαη απφ αμηνινγεηέο εληαγκέλνπο ζε εηδηθφ κεηξψν, ην νπνίν ζα ηεξείηαη ζην π.α.α.ρ., θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ηεο ππ αξηζκ /386/ Θ..Α./ αξηζκφο Απφθαζεο 731/11 (ΦΔΘ 850/Β/ ). Κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο κε ηα εηζεγεηηθά αμηνινγεηηθά ζεκεηψκαηα ησλ ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηψλ παξαδίδνληαη απηέο ζε δπν αμηνινγεηέο γηα αμηνιφγεζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εθ κέξνπο ησλ ηειεπηαίσλ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ. Δάλ ππάξρεη βαζκνινγηθή απφθιηζε κεηαμχ ησλ δχν αμηνινγεηψλ ίζε κε ή κεγαιχηεξε απφ 15%, ε αίηεζε ελίζρπζεο βαζκνινγείηαη απφ ηξίην αμηνινγεηή. Ωο ηειηθή βαζκνινγία ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ινγίδεηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ησλ δπν πιεζηέζηεξσλ κεηαμχ ηνπο αμηνινγήζεσλ θαη ζε πεξίπησζε ηζφπνζεο κεηαμχ ηνπο δηαθνξάο ινγίδεηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ησλ ηξηψλ αμηνινγήζεσλ. Κεηά ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο, νη αηηήζεηο ελίζρπζεο θαηαηάζζνληαη κε επζχλε ηνπ Φνξέσο Δθαξκνγήο θαηά θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά ζε πξνζσξηλνχο πίλαθεο, νη νπνίνη θαηαξηίδνληαη αλά θαηεγνξία επελδπηηθψλ ζρεδίσλ σο αθνινχζσο: ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΠΣΔΓΗΩΛ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Α Β Γ Γ Δ ΠΡ Ηδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ ή επεθηάζεηο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πθηζηακέλσλ, πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ αίηεζε άλσ ησλ ΔΟΩ ζε φινπο ηνπο Ρνκείο εθηφο ησλ Εσνηξνθψλ-Γεκεηξηαθψλ-Ππφξσλ-Αλζέσλ-Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Ηδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ ή επεθηάζεηο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πθηζηακέλσλ, πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ αίηεζε ίζνπ ή κηθξφηεξνπ ησλ ΔΟΩ ζε φινπο ηνπο Ρνκείο εθηφο ησλ Εσνηξνθψλ-Γεκεηξηαθψλ-Ππφξσλ-Αλζέσλ-Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Κεηεγθαηαζηάζεηο - Δθζπγρξνληζκνί - ζπκπιεξψζεηο πθηζηακέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ρσξίο αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ αίηεζε άλσ ησλ ΔΟΩ, ζε φινπο ηνπο Ρνκείο εθηφο ησλ Εσνηξνθψλ-Γεκεηξηαθψλ-Ππφξσλ- Αλζέσλ-Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Ηδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κεηεγθαηαζηάζεηο πθηζηακέλσλ, πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ αίηεζε άλσ ησλ , ζηνπο ηνκείο: Εσνηξνθψλ Γεκεηξηαθψλ Ππφξσλ Αλζέσλ -Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Ηδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ επεθηάζεηο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πθηζηακέλσλ, πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ αίηεζε ίζνπ ή κηθξφηεξνπ ησλ , ζηνπο ηνκείο: Εσνηξνθψλ Γεκεηξηαθψλ Ππφξσλ Αλζέσλ -Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Θαηεγνξία ρσξίο βαζκνιφγεζε. Ξεξηιακβάλνληαη: α) Αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ αθνξνχλ Κεηεγθαηαζηάζεηο ή θαη εθζπγρξνληζκνχο πθηζηακέλσλ εγθαηαζηάζεσλ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ αίηεζε ίζσλ ή θάησ ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΒΑΘΚΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ Α ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ Β ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ Γ ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ Γ ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ Δ 14

15 ησλ ΔΟΩ, ζε φινπο ηνπο Ρνκείο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α ηεο 731/2011 ΘΑ. β) Αηηήζεηο ελίζρπζεο : πνπ πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ή βειηίσζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, άλσ ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππεξεζίαο, θαη αθνξνχλ δαπάλεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο. πνπ αθνξνχλ ιεηηνπξγνχζεο κνλάδεο νη νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλεο δηα απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ λα πξνβνχλ ζε αλαγθαζηηθή κεηεγθαηάζηαζε γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. γ) Αηηήζεηο ελίζρπζεο : πνπ αθνξνχλ ζε κνλάδεο κεηαπνίεζεο δστθψλ ππνπξντφλησλ θαηεγνξίαο 1 φπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ Θαλ. 1069/09 (ίδξπζε, εθζπγρξνληζκφ θαη επέθηαζε) θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ππνπξντφλησλ απηψλ φπσο: πηψκαηα δψσλ (βννεηδή, κηθξά κεξπθαζηηθά θιπ.), πιηθά πςεινχ θηλδχλνπ ησλ κεηαδνηηθψλ ζπνγγσδψλ εγθεθαινπαζεηψλ (ππνπξντφλησλ ζθαγείσλ, ηεκαρηζηεξίσλ θξέαηνο), ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ απφ δηεζλείο κεηαθνξέο θιπ., αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηα δψα, δεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο πγείαο ησλ δψσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ππφ ηνλ φξν φηη ε παξέκβαζε ζα πινπνηεζεί ζε πεξηνρή, φπνπ δελ ππάξρεη επαξθήο δηαρείξηζε ππνπξντφλησλ αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. Ξξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ ζηελ θαηεγνξία ΠΡ είλαη λα αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε ελίζρπζεο ε γεσγξαθηθή θάιπςε ηεο κνλάδαο (νξηνζέηεζε πεξηνρψλ ππνρξεσηηθήο θάιπςεο). πνπ αθνξνχλ ζε κνλάδεο κεηαπνίεζεο ππνπξντφλησλ θαηεγνξίαο 3 κε ππνρξέσζε κεηαπνίεζεο ηνπ παξαγφκελνπ ηπξνγάιαθηνο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο νη αηηήζεηο ελίζρπζεο ζα εμεηάδνληαη ζηηο βαζκνινγνχκελεο θαηεγνξίεο θαη ζα ιακβάλνπλ ηε κέγηζηε βαζκνινγία ζην θξηηήξην πνπ αθνξά ζηε ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. Ίδηα δηαδηθαζία ζα αθνινπζείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αηηήζεηο ελίζρπζεο αθνξνχλ ζε εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελεο ζθαγεηνηερληθήο ππνδνκήο ή ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ. Νη αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηε δηαδηθαζία βαζκνιφγεζεο δελ εμαηξνχληαη απφ ηελ εμέηαζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο πξφηαζεο θαη εμεηάδνληαη ζε ρξφλν πνπ απνθαζίδεηαη απφ ηε Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή. Νη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ π.α.α.ρ. (www.agrotikianaptixi.gr). Νη έρνληεο άκεζν έλλνκν ζπκθέξνλ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσο θαηά ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βαζκνινγίαο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε απηψλ. Κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ 15

16 απφ ηε Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή θαηαξηίδνληαη ελδηάκεζνη πίλαθεο θαηάηαμεο, νη νπνίνη επίζεο αλαξηψληαη ζηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα ηνπ π.α.α.ρ. Νη αηηνχληεο, ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο ελίζρπζεο απνξξίθζεθαλ ιφγσ έιιεηςεο δηθαηνινγεηηθψλ ή ιφγσ κε εκπξφζεζκεο ζπκπιήξσζεο ηνπ θαθέινπ κε ηηο αλαγθαίεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο, εγθαηάζηαζεο ή εθπιήξσζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έλζηαζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο. Κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ελδηακέζσλ πηλάθσλ θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 14 παξ.10 ηεο 731/2011 ΘΑ απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή θαηαξηίδνληαη νη νξηζηηθνί πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο, νη νπνίνη αλαξηψληαη σο αλσηέξσ. Ρα επελδπηηθά ζρέδηα ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλ. 1698/05 θαηά θζίλνπζα ζεηξά αμηνιφγεζεο κέρξη ηελ εμάληιεζε ησλ πφξσλ θάζε θαηεγνξίαο θαη ππφ ηνλ φξν φηη ε βαζκνινγία ηνπο ππεξβαίλεη ηε βαζκνινγηθή βάζε, ε νπνία εγγπάηαη ηηο ειάρηζηεο απνδεθηέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ελίζρπζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Κε πνπξγηθή Απφθαζε ζα θαζνξίδεηαη ν επηκεξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνθεξπρζέληνο πνζνχ αλά θαηεγνξία επελδχζεσλ βάζεη ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηνο ιακβαλνκέλεο ππ φςηλ ηεο ζεκαζίαο εθάζηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ αγξνηηθή θαη ηελ εζληθή ελ γέλεη νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Πηε ζπλέρεηα απνζηέιιεηαη ζηνπο θαη αξρήλ δηθαηνχρνπο έγγξαθν Ξξνέγθξηζεο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κεηά ηελ εμέηαζή ηνπο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βξίζθνληαη εληφο ησλ ρξεκαηηθψλ δεζκεχζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη ην αξγφηεξν εληφο 2 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ εγγξάθνπ κε ην νπνίν ην π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ηνπο εηδνπνηεί γηα ηελ θαηαξρήλ έγθξηζε ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο, λα ππνβάιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ & Γ.Γ. ηνπ π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ηα επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 731/2011 ΘΑ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε απφθαζε νξηζηηθήο έληαμήο ηνπο ε νπνία απνηειεί θαη αλάιεςε δέζκεπζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πααρ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εληζρχζεσλ. Κε πνπξγηθή Απφθαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ν επηκεξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνθεξπρζέληνο πνζνχ αλά θαηεγνξία επελδχζεσλ, αλ πξνθχςνπλ αδηάζεηνη πφξνη απφ παξαηηήζεηο, απεληάμεηο, κε απνδνρή αηηήζεσλ κεηά ην έιεγρν ηεο ΔΓ ΞΑΑ, έηζη ψζηε λα εληαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κέηξνπ επηιαρνχζεο αηηήζεηο ελίζρπζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ 2049/ /ΦΔΘ 1183/Β/ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΑΑΡ κε ηίηιν Ρξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη 16

17 Διέγρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο , ν ηίηινο ησλ πξάμεσλ, νη δηθαηνχρνη θαη ην πνζφ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δεκνζηνπνίεζεο. πνρξεψζεηο δηθαηνχρνπ εληζρπφκελεο επηρείξεζεο: Ν δηθαηνχρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ηελ επέλδπζε ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ αίηεζε ελίζρπζεο πνπ ππνβιήζεθε ζην π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη έηπρε έγθξηζεο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 14, 16 & 17 θαη κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ (άξζξν 16, παξ. 4) ηεο 731/2011 ΘΑ. Ζ κε ηήξεζε ησλ φξσλ ρνξήγεζεο ηεο ζπλδξνκήο κπνξεί λα επηζχξεη ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο 731/2011 ΘΑ. Νπνηαδήπνηε αιιαγή επέιζεη ζηελ αίηεζε ελίζρπζεο κεηά ηελ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ηφζν ζηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ ή ηεο επέλδπζεο φζν θαη ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο πξάμεο απνηειεί αληηθείκελν ηξνπνπνίεζεο ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο 731/2011 ΘΑ. Ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη παξάιιεια: α) Λα ελεκεξψλεη απαξαηηήησο γηα ηελ αθξηβή εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ & Γ.Γ. ηνπ π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. β) Λα ππνβάιιεη ζηελ Γ/λζε Ξξνγξακκαηηζκνχ & Γ.Γ., ηελ νξηζηηθή κειέηε ηεο πξάμεο καδί κε ηελ ηζρχνπζα νηθνδνκηθή άδεηα θαη ηα ζεσξεκέλα, απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκία, ζρέδηα, πξνθεηκέλνπ απηή λα δηεπθνιχλεηαη ζηηο εξγαζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο πξάμεο. Ζ νηθνδνκηθή άδεηα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ αίηεζε απνπιεξσκήο ηνπ έξγνπ, ηα δε αληίζηνηρα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα πξέπεη λα ππνβάιινληαη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. γ) Λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο. δ) Λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά δεηεζνχλ θαη λα παξέρεη πξφζβαζε ζηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία ζε φιεο ηηο Διεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Θξάηνπο θαη ηεο Δ.Δ. ε) Λα αλαξηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο πηλαθίδα ζην ρψξν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ λα επηδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ Ξξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο Δπέλδπζεο. 17

18 ζη) Λα αλαιίζθεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ην ειάρηζην πνζνζηφ ππνρξεσηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε ππαγσγήο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξψησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ζην έγγξαθν πξνέγθξηζεο πξνβιέπεηαη αχμεζε εηαηξηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ηεο εγθεθξηκέλεο δεκφζηαο δαπάλεο λα έρεη νινθιεξψζεη ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο. Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο: Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ην ζρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (ηελ ΘΑ 731/2011,.Α /1386/ κε ηα παξαξηήκαηά ηεο ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο, ηελ αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνλ θάθειν ππνςεθηφηεηαο) ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηε Γ/λζε Ξξνγξακκαηηζκνχ & Γ.Γ. Ρκήκα Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ πνπξγείνπ, Αραξλψλ 5 Αζήλα ή απφ ηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ ή ηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. Ζ έλαξμε ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ μεθηλά απφ ηελ 7 ε /10/ Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα ελεκεξσζνχλ απφ ην Γηαδηθηπαθφ ηφπν θαη θαη λα απνζηείινπλ ηπρφλ εξσηήκαηά ηνπο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηε δηεχζπλζε Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ε 28 ε /12/2011 εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 15:00 κ.κ. Νη αηηήζεηο ελίζρπζεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα νξηδφκελα ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ππ αξ /386/ (ΦΔΘ 850/η.Β / /) Θ..Α. δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία θαη ζα θαηαηίζεληαη: 1. ζηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ & Γ.Γ. Ρκήκα Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ πνπξγείνπ, Αραξλψλ Αζήλα. Ν δηθαηνχρνο ζα ππνβάιιεη δχν αληίγξαθα ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο ζε έληππε κνξθή θαη έλα πιήξεο αληίγξαθν ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζα παξαιακβάλεη απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο, ν αξηζκφο 18

19 πξσηνθφιινπ ηνπ νπνίνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. 2. ζηελ αξκφδηα θαζ χιε θάζεηε ή νξηδφληηα πεξεζία ηνπ πνπξγείνπ (1 αληίγξαθν), φπσο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Γ ηεο αξηζκ. πξση /1386/ Α.. 3. ζηε Γηεχζπλζε Θηεληαηξηθήο Γεκφζηαο γείαο ηνπ πνπξγείνπ, Θαπλνθνπηεξίνπ 6 - Αζήλα, πξνθεηκέλνπ γηα επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο Θξέαηνο, Γάιαθηνο θαη Απγψλ - Ξνπιεξηθψλ (1 αληίγξαθν). 4. ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ηεο Ξεξηθέξεηαο φπνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επέλδπζε (1 αληίγξαθν), φπσο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Γ ηεο αξηζκ. πξση /1386/ Α.. Ηζρχνπλ κφλν νη πξνηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο. Αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ ζα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο -κε απφδεημε- ζα γίλνληαη δεθηέο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη δίλεηαη πξνζεζκία 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ηελ ππνβνιή ηνπο ζηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο. Πεκεηψλεηαη φηη ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο ζα αλαδεηείηαη κε επζχλε ησλ αηηνχλησλ. Ν ΞΝΟΓΝΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΘΩΠΡΑΠ ΠΘΑΛΓΑΙΗΓΖΠ 19

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 123: ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΜΕΣΡΟ 123: ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕΣΡΟ 123: ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1. Δικαιούσοι Ενίζσςζηρ Γηθαηνχρνη ελίζρπζεο είλαη Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ηα Λνκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΑΔ, ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ., Πξνζσπηθέο εηαηξείεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» ΑΞΟΝΑ 1: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» ΑΞΟΝΑ 1: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» ΑΞΟΝΑ 1: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ ΜΔΣΡΟ 123

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 123Α «Επενδύζειρ ζηη μεηαποίηζη και εμποπία γεωπγικών πποϊόνηων» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΣΡΟ 123Α «Επενδύζειρ ζηη μεηαποίηζη και εμποπία γεωπγικών πποϊόνηων» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΡΟ 123Α «Επενδύζειρ ζηη μεηαποίηζη και εμποπία γεωπγικών πποϊόνηων» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2007 2013 Γενική Πεπιγπαθή: Σν Μέηξν 123 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ-

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΣΟΜΔΙ ΚΛΑΓΟΙ NACE ΣΑΞΔΙ NACE ΚΑΣΗΓΟ-ΡΙΔ ΣΗΓΟΡΙΔ ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΚΑΓ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» Α/ Α 1. 2. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» ηόρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο- Γαπάλεο ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενημερωτικό Υλικό 2 ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. «ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020 ΜΔΣΡΟ 4.2.1 Μεηαπνίεζε Δκπνξία θαη αλάπηπμε κε ηειηθφ πξντφλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι (γεσξγηθφ πξντφλ) Μέηξν 4.2.2 Μεηαπνίεζε Δκπνξία θαη αλάπηπμε κε ηειηθφ πξντφλ εθηφο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ ζα εθαξκνζηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΘΟΤ ΓΡΑΦΕΘΟ ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΟΣΗΣΑ

ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΘΟΤ ΓΡΑΦΕΘΟ ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΘΟΤ ΓΡΑΦΕΘΟ ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΟΣΗΣΑ «ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΞΘΑ ΣΩΝ ΓΕΩΡΓΘΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΑΑ 2007-2013» Τπεγξάθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Κψζηα θαλδαιίδε ε 2 η Ππόζκληζη Εκδήλωζηρ Ενδιαθέπονηορ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Συνοπτική Παρουσίαση 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Α.Δ. Ιδιωηικές επενδύζεις (πλην ηοσριζμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ

ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ Οη Δηδηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Κνηλνηηθψλ Πφξσλ θαη Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ. Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία ΟΣΑ περιοτές LEADER

Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ. Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία ΟΣΑ περιοτές LEADER Γ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (Ο.Σ.Γ.): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΓΟΠΗ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ» 1 Άξζξν 1 Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ»

«ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» Ππόζκληζη Τποβολήρ Αιηήζευν Ενίζσςζηρ: Θέμα: ΑΞΟΝΑ 3, ΜΕΣΡΟ 312 «ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2007-2013 Γενικά: Σηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2009»

«ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2009» ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΥΩΡΟΘΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2009» ΟΔΗΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΜΔΗ ΚΛΑΓΟΗ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Πποκήπςξη Ππογπάμμαηορ για ηην ένηαξη επενδςηικών ζσεδίων ζηο ειδικό καθεζηώρ ενιζσύζεων ηηρ Δπισειπημαηικόηηηαρ ηων Νέων ηος νόμος 3908/2011, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009»

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» Σν πξφγξακκα «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 80 εθ., έρεη σο ζθνπφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πςειή πξνζηηζέκελε αμία ζηα ειιεληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα