ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & Γ.Γ. ΡΚΖΚΑ: ΓΖΚΝΠΗΩΛ & ΗΓΗΩΡΗΘΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Ζ ΔΟΩΞΖ ΔΞΔΛΓΔΗ ΠΡΗΠ ΑΓΟΝΡΗΘΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123 Α: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ Αζήλα,20/09/2011 Αξηζκ. Ξξση. :181677/ ε ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΡΝ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ Θ Α Ι Δ Η Ρνπο ελ δπλάκεη δηθαηνχρνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε Κεηαπνίεζε θαη Δκπνξία Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ θαη επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ επελδπηηθφ ζρέδην ζηα πιαίζηα ηνπ Κέηξνπ 123 Α: «Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ» ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο , πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Ρακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Δ.Γ.Ρ.Α.Α.) θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, λα θαηαζέζνπλ αηηήζεηο ελίζρπζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ππ αξ /386/ αξηζκ. Απνθ. 731/11 (ΦΔΘ 850/η.Β / ) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Νηθνλνκηθψλ, Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Λαπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ κε ζέκα «Ρξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο /2622/ Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζίαο ππαγσγήο αηηήζεσλ ελίζρπζεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ 1

2 ζε πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο γηα ηελ πεξίνδν θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο θαηαβνιήο ησλ εληζρχζεσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο» θαη ζηελ κε Α.Ξ /1386/ (ΦΔΘ1858/η. Β / πνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα «Θαζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Κέηξνπ 123 Α -Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ- ηνπ «Άμνλα 1 ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΞΑΑ) πεξηφδνπ Αιέμαλδξνο Κπαιηαηδήο-». Ρν ελ ιφγσ κέηξν ρνξεγεί ελίζρπζε ππφ κνξθή επηδφηεζεο θεθαιαίνπ θαη αλαθέξεηαη ζε αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ αθνξνχλ κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ φηαλ απφ ηε κεηαπνίεζή ηνπο πξνθχπηεη επίζεο γεσξγηθφ πξντφλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 38 ηεο Δλνπνηεκέλεο Ππλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα Η απηήο, εθηφο απηψλ ηεο αιηείαο, δειαδή πξντφλησλ ηνπ εδάθνπο θαη ηεο θηελνηξνθίαο θαζψο θαη πξντφλησλ πξψηεο κεηαπνηήζεσο, ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε απηά. Πηφρνο ηνπ αλσηέξσ κέηξνπ είλαη ε πινπνίεζε αηηήζεσλ ελίζρπζεο πνπ θαηά ην πιείζηνλ ζπκβάιινπλ: ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βαζηθνχ θιάδνπ γεσξγηθήο παξαγσγήο (π.ρ. κέζσ ηεο θάιπςεο ηεο ειιεηκκαηηθφηεηαο ζηε κεηαπνηεηηθή ππνδνκή ζε επίπεδν λνκνχ ή πεξηθέξεηαο, ζηε ζχλαςε ηδησηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ κε παξαγσγνχο θ.ιπ.), ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ησλ επηδνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο) κέζσ ηεο ζηήξημήο ηνπο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαηλνηνκηψλ, ρξήζεο πξνεγκέλσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηήξεζεο απμεκέλσλ θαλφλσλ αζθάιεηαο ηξνθίκσλ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο, πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ρξήζε ζήκαλζεο λεζησηηθφ ή νξεηλφ ή θέξνπλ εζληθά ζήκαηα πηζηνπνίεζεο ή παξάγνληαη κε ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, απφ επεμεξγαζία βηνινγηθψλ πξψησλ πιψλ θ.ιπ. ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζηε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο θαλνληθψλ δηεμφδσλ ζηελ αγνξά (π.ρ. αχμεζε πσιήζεσλ, εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα) γηα ηα παξαγφκελα πξντφληα, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ παξαγσγή ή ηα αλψηεξα φξηα ηεο θνηλνηηθήο ζηήξημεο ζην πιαίζην ησλ θνηλψλ νξγαλψζεσλ αγνξάο. 2

3 Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ πξνθαιείηαη Γεκφζηα Γαπάλε χςνπο ,00 κε αξρηθή θαηαλνκή θαη επηπιένλ ,00 πνπ αθνξνχλ ζε ρξεκαηνδφηεζε αηηήζεσλ ελίζρπζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ γάιαθηνο, ζην πιαίζην ησλ Λέσλ Ξξνθιήζεσλ. Ρν πνζφ ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηεο πξφζθιεζεο αλέξρεηαη ζε θαη δηαηίζεηαη σο εμήο: 80% ησλ πφξσλ ζε αηηήζεηο ελίζρπζεο πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ,00, 20% ησλ πφξσλ ζε αηηήζεηο ελίζρπζεο πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ ησλ ,00 θαη κέρξη ,00. Ξνζφ ηνπιάρηζηνλ ,00 Γεκφζηαο Γαπάλεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα δηαηεζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε αηηήζεσλ ελίζρπζεο ηνπ ηνκέα ηνπ γάιαθηνο, εθφζνλ εγθξηζνχλ ζρεηηθά επελδπηηθά ζρέδηα. Ρν πνζφ ησλ πξνο δηάζεζε πφξσλ δχλαηαη λα απμεζεί πεξαηηέξσ, εάλ πξνθχςνπλ αδηάζεηνη ή επηπιένλ πφξνη. Ζ ελίζρπζε παξέρεηαη ζε δηθαηνχρνπο: α) ησλ νπνίσλ κπνξεί λα θαηαδεηρζεί ε θεξεγγπφηεηα θαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, β) πνπ πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε δεκφζηα πγεία, ηελ πγηεηλή θαη ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαζψο θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο επέλδπζεο. γ) πνπ παξέρνπλ αζθαιείο εγγπήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηδίαο ηνπο ζπκκεηνρήο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 25% ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. δ) πνπ εθπιεξψλνπλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, φπσο απηά ηζρχνπλ θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ αξηζ /1386/1858Β/ πνπξγηθή Απφθαζε. Γηθαηνχρνη αηηήζεσλ ελίζρπζεο είλαη Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο, Λνκηθά Ξξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο "Πχζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Καΐνπ 2003" (2003/361/Δ.Θ.) ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ». 3

4 επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 750 ππαιιήινπο ή έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 200 εθαη. Δπξψ. Απνθιείεηαη ε ελίζρπζε: Δπελδχζεσλ γηα ηε κεηαπνίεζε ή ηελ εκπνξία πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ Σψξεο εθηφο Δ.Δ. Δπελδχζεσλ παξαζθεπήο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ απνκίκεζεο ή ππνθαηάζηαζεο ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ κειηνχ. Δπελδχζεσλ ζην επίπεδν ιηαληθνχ εκπνξίνπ Δπελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πξντφληα Δπελδχζεσλ, ησλ νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο είλαη κηθξφηεξνο ησλ ή κεγαιχηεξνο ησλ Δπελδχζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ εληζρπζεί ή πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζή ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ ΘΝΑ φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο ελίζρπζεο ηνπ παξφληνο Κέηξνπ ηνπ Ξ.Α.Α.. Δπηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ κνξθή ηεο θνηλσλίαο, ηεο εηαηξείαο αζηηθνχ δηθαίνπ θαη θνηλνπξαμίαο. Ξξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ. πφ ζχζηαζε εηαηξηψλ. 4

5 Αλά ηνκέα εληζρχνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο: 1.Ρνκέαο : Θξέαο 1.1. Δθζπγρξνληζκφο - ζπκπιήξσζε ηεο πθηζηάκελεο ζθαγεηνηερληθήο ππνδνκήο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε, ψζηε λα πιεξνχλ θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ βηνινγηθή θηελνηξνθία Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ζθαγείσλ δπλακηθφηεηαο κέρξη 400 ηνλ. θξέαηνο ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη επαξθήο ζθαγεηνηερληθή ππνδνκή (πιελ Θξήηεο θαη Δχβνηαο) Δθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ - ηππνπνίεζεο θξέαηνο θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ ηππνπνίεζεο θξέαηνο ζεξακαηηθψλ εηδψλ θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ ζε πεξηπηψζεηο θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ ηππνπνίεζεο θξέαηνο θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ, ζε πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη επαξθήο ππνδνκή, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο Δθζπγρξνληζκφο ζπκπιήξσζε, ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο (αιιαληνπνηεία θνλζέξβεο θιπ) Νινθιήξσζε (β θάζε ) ηεο θξεαηαγνξάο Αζελψλ Ίδξπζε επέθηαζε ή εθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ αδξαλνπνίεζεο παξαπξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ ζθαγήο (rendering) ή ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ κε ηελ εηαηξεία ησλ ζθαγείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη εμνπιηζκνχ γηα παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο Ξξνκήζεηα θηλεηψλ (απηνθηλήησλ) ςπγείσλ θαη ίδξπζε κηθξψλ εγθαηαζηάζεσλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ζηα κηθξά λεζηά Αηγαίνπ Ξειάγνπο γηα ηε κεηαθνξά θαη ζπληήξεζε εππαζψλ θαη λσπψλ πξντφλησλ (θξέαο θαη ινηπά πξντφληα θξέαηνο) κε ζθνπφ ηε ρνλδξεκπνξία ησλ πξντφλησλ. 2.Ρνκέαο : Γάια 2.1. Ίδξπζε - επέθηαζε ηπξνθνκείσλ εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ιφγσ επάξθεηαο γάιαθηνο, ή ζηα πιαίζηα θαζεηνπνίεζεο παξαγσγήο Δθζπγρξνληζκφο ηπξνθνκείσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ψζηε λα ηεξνχληαη νη βαζηθνί φξνη πγηεηλήο θαη λα πξνσζεζνχλ ηα πνηνηηθά πξντφληα ΞΝΞ, ΞΓΔ ηεο ρψξαο Ίδξπζε - επέθηαζε - εθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο γάιαθηνο κε απαζρνινχκελν δπλακηθφ κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 250 ππαιιήισλ θαη θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 50 εθ., εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ιφγσ κε πιήξνπο αμηνπνίεζεο ηνπ γάιαθηνο ζε ηνπηθφ επίπεδν Ίδξπζε κηθξψλ κνλάδσλ παξαγσγήο γηανχξηεο θαη ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ γάιαθηνο Δθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο γηανχξηεο θαη ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ γάιαθηνο Ίδξπζε - εθζπγρξνληζκφο - επέθηαζε, κνλάδσλ αμηνπνίεζεο παξαπξντφλησλ (ηπξφγαια), πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 5

6 3.Ρνκέαο : Απγά Ξνπιεξηθά 3.1. πνηνκέαο: Απγά Ίδξπζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ Δθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ Ίδξπζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απγψλ γηα παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ κε βάζε ηα απγά Ίδξπζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ θαη πξντφλησλ πνπ ηππνπνηνχληαη κε βάζε αλαγλσξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ή πξφηππα (εηδηθέο εθηξνθέο, βηνινγηθά θ.ι.π.) ζηα πιαίζηα θαζεηνπνίεζεο ησλ κνλάδσλ πνηνκέαο: Πθάγεηα Ξνπιεξηθψλ Ίδξπζε πηελνζθαγείσλ κε πξψηε χιε πξντφληα πνηφηεηαο, εηδηθψλ πηελνηξνθηθψλ εθηξνθψλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα βηνινγηθά παξαγφκελα ζθάγηα θαη πξντφληα ζθαγήο Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ πηελνζθαγείσλ θαη θπξίσο ηδηαίηεξα απηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα βηνινγηθά παξαγφκελα ζθάγηα θαη πξντφληα ζθαγήο Ίδξπζε ζθαγείσλ πνπιεξηθψλ ζε νξεηλέο ή λεζησηηθέο πεξηνρέο Δθζπγρξνληζκφο επέθηαζε πθηζηακέλσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ ηππνπνίεζεο θαη κεηαπνίεζεο θξέαηνο πνπιεξηθψλ Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ ηππνπνίεζεο θαη κεηαπνίεζεο θξέαηνο πνπιεξηθψλ θνπλειηψλ θπξίσο ζε ζπκπιήξσζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ζθαγήο πηελψλ θαη θνπλειηψλ Ίδξπζε γξακκψλ ζθαγήο θνπλειηψλ ηλδηάλσλ εληφο πθηζηάκελσλ πηελνζθαγείσλ. 4. Ρνκέαο: Γηάθνξα Εψα πνηνκέαο: Κέιη (Πηνλ ππνηνκέα ηνπ κειηνχ θακία απφ ηηο θαησηέξσ δξάζεηο δελ εκπίπηεη ζηα πεδία επηιεμηκφηεηαο ηνπ Θαλ. 797/2004) 4.1. Δθζπγρξνληζκφο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο επεμεξγαζίαο κεηαπνίεζεο - ζπζθεπαζία κειηνχ Ίδξπζε κηθξψλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο ζπζθεπαζίαο κειηνχ κφλν ζε νξεηλέο λεζησηηθέο πεξηνρέο, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο κνλάδεο ηππνπνίεζεο επεμεξγαζίαο κεηαπνίεζεο βηνινγηθνχ κειηνχ Ίδξπζε - εθζπγρξνληζκφο επέθηαζε - κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ γηα παξαγσγή ζαθραξσδψλ πξντφλησλ κε βάζε ην κέιη, snacks θιπ. 6

7 5. Ρνκέαο: Γηάθνξα Εψα πνηνκέαο : Πεξνηξνθία Άιια Δίδε 5.1. Ίδξπζε επέθηαζε ζχγρξνλσλ κνλάδσλ αλαπήληζεο θνπθνπιηψλ Δθζπγρξνληζκφο, βειηίσζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ αλαπήληζεο θνπθνπιηψλ Ίδξπζε επέθηαζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ζαιηγθαξηψλ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ζαιηγθαξηψλ. 6. Ρνκέαο: Γεκεηξηαθά 6.1. Δθζπγρξνληζκφο θαζέησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δεκεηξηαθψλ θαη κε εγθαηαζηάζεηο αεξηζκνχ ή κε ςπρξφ αέξα Δθζπγρξνληζκφο βειηίσζε νξηδνληίσλ παιαηψλ απνζεθψλ Ίδξπζε μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθψλ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθψλ Ππκπιήξσζε - εθζπγρξνληζκφο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο πθηζηακέλσλ απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ξπδηνχ κε ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ πξνθαζνξηζκνχ μήξαλζεο & ςχμεο Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ απνθινίσζεο - επεμεξγαζίαο ηππνπνίεζεο ξπδηνχ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ απνθινίσζεο ξπδηνχ κε εμνπιηζκφ ιείαλζεο, ρξσκαηνδηαινγήο θαη πγξνζεξκηθήο επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπζθεπαζίαο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε Ίδξπζε silos ζε θφκβνπο ζχγρξνλσλ δηακεηαθνκηζηηθψλ θέληξσλ Ίδξπζε νξηδνληίσλ απνζεθψλ ζε λεζησηηθέο - νξεηλέο πεξηνρέο. 7. Ρνκέαο: Διαηνχρα Ξξντφληα Γελ είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ επελδχζεηο κειψλ αλαγλσξηζκέλεο ΝΔΦ πνπ αθνξνχλ : Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ απνζήθεπζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ θαηαινίπσλ ηεο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ θαη επηηξαπέδησλ ειηψλ, Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο, κε βάζε ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP), γηα ηα νπνία ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ είλαη ζχκθσλε κε ηα ηερληθά θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή. Α) Διαηφιαδν 7.1. Διαηνηξηβεία α) Δθζπγρξνληζκφο, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ειαηνηξηβείσλ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν δχν θάζεσλ, ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο, κε πξνηεξαηφηεηα ζε απηά πνπ επεμεξγάδνληαη πηζηνπνηεκέλε βηνινγηθή πξψηε χιε. β) Ππγρσλεχζεηο ειαηνηξηβείσλ κε δπλακηθφηεηα αλάινγε ησλ ζπγρσλεπζέλησλ (αθνξά θαη ζε φκνξνπο Λνκνχο), κε πξνυπφζεζε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο ζε ειαηνηξηβεία δχν θάζεσλ. 7

8 γ) Ηδξχζεηο ειαηνηξηβείσλ δχν θάζεσλ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε νξεηλέο - λεζησηηθέο πεξηνρέο απφ βηνινγηθή πξψηε χιε Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ηππνπνηεηεξίσλ - ζπζθεπαζηεξίσλ ειαηνιάδνπ, ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο Ηδξχζεηο επεθηάζεηο ζπγρσλεχζεηο ηππνπνηεηεξίσλ ειαηνιάδνπ γηα ηελ παξαγσγή επψλπκσλ πνηνηηθψλ, εκπνξεχζηκσλ ζπζθεπαζηψλ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ πξντφληνο Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ξαθηλαξηψλ ειαηνιάδνπ ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. Β) Άιια Έιαηα 7.5 Ίδξπζε Δπέθηαζε Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ζπνξνειαηξγείσλ θαη Βηνκεραληψλ ζπνξειαηνπξγίαο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο. 8. Ρνκέαο: Νίλνο 8.1. Δθζπγρξνληζκφο νηλνπνηείσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο, γηα παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο Ππγρψλεπζε νηλνπνηείσλ κε παξάιιειν εθζπγρξνληζκφ (θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ) γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο Ίδξπζε λέσλ νηλνπνηείσλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο: α) ζε πεξηπηψζεηο εμππεξέηεζεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ζε νξεηλέο θαη λεζηψηηθεο πεξηνρέο β) κνλάδσλ παξαγσγήο νίλσλ απφ πξντφληα ηεο βηνινγηθήο ακπεινπξγίαο [Θαλ.(ΔΝΘ) 2092/91] θαη ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 8.4. Ξξνζζήθε, εθζπγρξνληζκφο, επέθηαζε γξακκήο εκθηάισζεο νίλνπ ζε νηλνπνηεία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εκθηάισζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο. Η. Πην επίπεδν ηεο εκπνξίαο 9. Ρνκέαο: Νπσξνθεπεπηηθά 9.1. Ίδξπζε κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, ζπληήξεζεο, ςχμεο, απνζήθεπζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, παηάηαο, ζχθσλ, νζπξίσλ, καληηαξηψλ θαη μεξψλ θαξπψλ Ίδξπζε εγθαηαζηάζεσλ ζηαηηθψλ ςπγείσλ θαη θαηαζθεπή κηθξήο δπλακηθφηεηαο ζπζθεπαζηεξίσλ θεπεπηηθψλ κε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο θηλεηψλ (απηνθηλήησλ) ςπγείσλ κφλν ζηα λεζησηηθέο πεξηνρέο (πιελ Θξήηεο θαη Δχβνηαο) Δθζπγρξνληζκνί ή/θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, ζπληήξεζεο, ςχμεο, απνζήθεπζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, παηάηαο, ζχθσλ, νζπξίσλ, καληηαξηψλ θαη μεξψλ θαξπψλ. 8

9 ΗΗ. Πην επίπεδν ηεο κεηαπνίεζεο 9.7. Κεηαπνίεζε Βηνκεραληθήο ηνκάηαο Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά: ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο Κεηαπνίεζε θξνχησλ (ξνδάθηλα, βεξίθνθα, αριάδηα, κήια, δακάζθελα θ.ιπ.) α) Θνλζεξβνπνηεία Σπκνί θξνχησλ Απνμεξακέλα θξνχηα - Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ θνλζεξβνπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ, βηνκεραληθψλ ξνδαθίλσλ θαη αριαδηψλ, ινηπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θπξίσο φζνλ αθνξά: ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. - Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο (θνλζεξβνπνίεζεο) νπσξνθεπεπηηθψλ (πιελ βηνκεραληθήο ηνκάηαο), βηνκεραληθψλ ξνδαθίλσλ θαη αριαδηψλ, ινηπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. β) Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά: ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. γ) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο νπσξψλ (πιελ ησλ εζπεξηδνεηδψλ) ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. δ) Απνμεξακέλσλ θξνχησλ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε κνλάδσλ απνμήξαλζεο θξνχησλ (δακάζθελα, βεξίθνθα θιπ). ε) Ίδξπζε εθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο καξκειάδσλ θαη γιπθψλ θνπηαιηνχ. ζη) Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, ρπκνπνίεζεο εζπεξηδνεηδψλ θπξίσο φζνλ αθνξά: ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, ζηελ ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ Κεηαπνίεζε ιαραληθψλ α) Ίδξπζε λέσλ, εθζπγρξνληζκφο - επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηνπξζηψλ θαη ςεηψλ ιαραληθψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά: ζηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ β) Ίδξπζε λέσλ, εθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ γηα ηελ παξαγσγή ρπκψλ ιαραληθψλ θχβσλ ή κηγκάησλ απηψλ ζε αζεπηηθή ζπζθεπαζία Δπελδχζεηο εγθαηάζηαζεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο ππνιεηκκάησλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ ηνπ ηνκέα κεηαπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ ή/θαη δσνηξνθψλ Κεηαπνίεζε μεξψλ θαξπψλ. Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ, εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ή θαη κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ γηα παξαγσγή πξντφλησλ πάζηαο, ληθάδσλ πξαιίλαο, παζηειηψλ, snaks θ.ι.π Κεηαπνίεζε ζχθσλ - ζηαθίδσλ α) Δθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε 9

10 πθηζηακέλσλ κνλάδσλ. β) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο απνμήξαλζεο ζχθσλ θαη ζηαθίδσλ. III. Πηνλ ηνκέα ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο επηηξαπέδησλ ειαηψλ Δθζπγρξνληζκφο ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο βξσζίκσλ ειαηψλ, ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο Ίδξπζε επέθηαζε κνλάδσλ κφλν γηα γξακκέο ζπζθεπαζίαο θαηαλαισηή θαη γξακκέο παξαγσγήο λέσλ πξντφλησλ Κεηεγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαθνξά κνλάδσλ απφ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξχπαλζε ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο. ΗV. Πηνλ ηνκέα ησλ Γεσκήισλ Ηδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ, εθζπγρξνληζκφο επέθηαζε, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε, ζπκπιήξσζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, ή πξνζζήθε γξακκψλ ζε πθηζηάκελεο κνλάδεο κεηαπνίεζεο γεσκήισλ κε πξννξηζκφ ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ φπσο: πξνηεγαληζκέλεο / θαηεςπγκέλεο παηάηαο, ηζηπο ή ζλαθο παηάηαο θ.ι.π. άιια λέα πξντφληα Γελ είλαη επηιέμηκα γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην παξφλ κέηξν 123 Α επελδπηηθά ζρέδηα ηνπ Ρνκέα πνπ ππνβάιινληαη απφ αλαγλσξηζκέλεο ή πξναλαγλσξηζκέλεο απφ ηε Γ/λζε ΞΑΞ Γελδξνθεπεπηηθήο Νκάδεο Ξαξαγσγψλ (Ππλεηαηξηζκνί, ΔΑΠ, θαζψο θαη Δηαηξείεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζκέλε Νκάδα Ξαξαγσγψλ). Θαη εμαίξεζε, δχλαηαη λα εληζρπζνχλ ζην Κέηξν 123Α επελδπηηθά ζρέδηα : Πηα λεζηά Αηγαίνπ θαη Ηνλίνπ κε ιηγφηεξνπο απφ 3100 θαηνίθνπο. Νκάδσλ Ξαξαγσγψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο νκνεηδψλ δξάζεσλ ησλ ΘΝΑ, νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε 2003/361/ΔΘ πξνυπνινγηζκνχ ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ απφ Ζ ρξήζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απηνχ νξίνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε ζηνρνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δξάζεσλ θαη παξάιιεια λα απνθεπρζεί νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο επηθάιπςεο, επηηπγράλνληαο βειηηζηνπνίεζε ηεο θνηλνηηθήο ζπγρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ. Νκάδσλ Ξαξαγσγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξντφληα γηα παξεκβάζεηο πξντφλησλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Απνθάζεηο Αλαγλψξηζήο ηνπο, αλεμαξηήησο πξνυπνινγηζκνχ. 10. Ρνκέαο: Άλζε Ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαπνίεζεο ή εθζπγρξνληζκφο ή επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ. α) Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ηππνπνηεκέλσλ δξεπηψλ αλζέσλ θαη γιαζηξηθψλ. β) Ίδξπζε μεξαληεξίσλ αλζέσλ Ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ εκπνξίαο (λέεο αλζαγνξέο θέληξα δηαλνκήο) απφ ζπιινγηθνχο θνξείο αλζνπαξαγσγψλ. 10

11 11. Ρνκέαο: Εσνηξνθέο Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο πιήξσλ ηππνπνηεκέλσλ κηγκάησλ δσνηξνθψλ, ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο, νη νπνίεο ζα εθαξκφζνπλ HACCP Ίδξπζε κνλάδσλ παξαγσγήο απνθιεηζηηθά βηνινγηθψλ πιήξσλ ηππνπνηεκέλσλ κεηγκάησλ δσνηξνθψλ Ίδξπζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δσνηξνθψλ γηα ηελ κεξηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ νξηζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο (νξεηλψλ λεζησηηθψλ) ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο δσνηξνθψλ, κε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο κηθξνχ παξαζθεπαζηεξίνπ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δσνηξνθψλ κε δπλαηφηεηα κηθξνχ παξαζθεπαζηεξίνπ κφλν ζε νξεηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο Ίδξπζε κνλάδσλ παξαγσγήο δσνηξνθψλ νηθηαθψλ δψσλ θαη γνπλνθφξσλ δψσλ πνπ ζα εθαξκφζνπλ HACCP Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο δσνηξνθψλ νηθηαθψλ δψσλ θαη γνπλνθφξσλ δψσλ πνπ ζα εθαξκφζνπλ HACCP. 12. Ρνκέαο: Ππφξσλ θαη Ξνιιαπιαζηαζηηθνχ ιηθνχ Ίδξπζε επέθηαζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. 13. Ρνκέαο: Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ Ίδξπζε επέθηαζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. ΠΔ ΝΙΝΠ ΡΝΠ ΑΛΩΡΔΟΩ ΡΝΚΔΗΠ: Ωο πξντφληα πνηφηεηαο είλαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο Θαλ.(ΔΝΘ) 2092/91, 2081/92, 2082/92 θαη Θαλ.(Δ.Θ.) 1804/99, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη, θαζψο θαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δζληθή Λνκνζεζία θαη πηζηνπνηνχληαη θαηάιιεια. Γαπάλεο γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη ελίζρπζε (επηιέμηκεο δαπάλεο): α) δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ. β) θαηαζθεπή ή βειηίσζε αθηλήησλ. γ) πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε λένπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ ζην βαζκφ πνπ εμππεξεηεί ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 11

12 δ) εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ φρη σο κεκνλσκέλε δξάζε αιιά σο ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο. ε) αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ ηζνζεξκηθψλ βπηίσλ, αλαγθαίσλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ γάιαθηνο πξνο ηνλ ρψξν ηππνπνίεζεο κεηαπνίεζεο, αγνξά νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ δστθψλ ππνπξντφλησλ, θαζψο θαη αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ ςπγείσλ γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ. ζη) γεληθά έμνδα κέρξη 10% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ακνηβέο κεραληθψλ, θαη ζπκβνχισλ, θαη άδεηεο πέξαλ ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ. δ) Γαπάλεο γηα κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία αλαγλσξίζηκνπ ζήκαηνο (εηηθέηαο) ηνπ πξντφληνο, απφθηεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, έξεπλα αγνξάο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο (ζπζθεπαζία, επηζήκαλζε). ε) απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο απφ αξκφδηνπο νξγαληζκνχο (ISO, HACCP θιπ). ζ) αγνξά fax, ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηθηχσλ ελδνεπηθνηλσλίαο θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, software telescripteurs), θσηνηππηθψλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. η) θαηαζθεπή ηεο θαηνηθίαο θχιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κέρξη ησλ ΔΟΩ. Νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο ελίζρπζεο ζην αλσηέξσ Κέηξν κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη δχλαληαη, εάλ ην επηζπκνχλ, λα μεθηλήζνπλ ηηο εξγαζίεο πινπνίεζεο κε δηθή ηνπο επζχλε, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ πιήξνπο θαθέινπ ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο ζηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Γ.Γ.. Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη δαπάλεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ πιήξνπο θαθέινπ ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο ζηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Γ.Γ. θαη ε νπνία ζεσξείηαη σο εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 18 ηεο ππ αξηζ /386/ Θ..Α./ αξηζκφο Απφθαζεο 731/11 (ΦΔΘ 850/Β/ ). 12

13 Ξνζνζηά Ξαξερφκελεο Δλίζρπζεο Ξεξηθέξεηεο επηιέμηκεο γηα ην ζηφρν ζχγθιηζεο Ξνζνζηφ Δλίζρπζεο 50% Ξεξηθέξεηεο εθηφο ζηφρνπ ζχγθιηζεο (Πηεξεά Διιάδα) Ξνζνζηφ Δλίζρπζεο 40% Λεζηά Αηγαίνπ Ξειάγνπο πιελ Θξήηεο θαη Δχβνηαο Ξνζνζηφ Δλίζρπζεο 65% Θιηκάθσζε Θιηκάθσζε Θιηκάθσζε Αηηήζεηο ελίζρπζεο επηιέμηκνπ 50% Ξνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο πξνυπ/κνχ κέρξη Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ απφ κέρξη Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ 45% 40% Αηηήζεηο ελίζρπζεο επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ κέρξη % 1) Αηηήζεηο ελίζρπζεο επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ κέρξη % πξνυπ/κνχ απφ κέρξη Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ άλσ 35% Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ άλσ ησλ θαη κέρξη % 2) Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ απφ κέρξη % ησλ θαη κέρξη Δπηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 750 ππαιιήινπο ή έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ Ξνζνζηφ ελίζρπζεο 25% κε θιηκαθνχκελν Ξνζνζηφ ελίζρπζεο 20% κε θιηκαθνχκελν 3) Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ απφ κέρξη ) Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ άλσ ησλ % 35% θαη κέρξη Ρα πνζνζηά ελίζρπζεο αθνξνχλ πεξηπηψζεηο, φπνπ ηφζν νη πξψηεο χιεο φζν θαη ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο απνηεινχλ πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Ξαξάξηεκα Η ηεο Ππλζήθεο. 13

14 Γηαδηθαζία εμέηαζεο αηηήζεσλ ελίζρπζεο: Νη αηηήζεηο ελίζρπζεο αμηνινγνχληαη απφ αμηνινγεηέο εληαγκέλνπο ζε εηδηθφ κεηξψν, ην νπνίν ζα ηεξείηαη ζην π.α.α.ρ., θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ηεο ππ αξηζκ /386/ Θ..Α./ αξηζκφο Απφθαζεο 731/11 (ΦΔΘ 850/Β/ ). Κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο κε ηα εηζεγεηηθά αμηνινγεηηθά ζεκεηψκαηα ησλ ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηψλ παξαδίδνληαη απηέο ζε δπν αμηνινγεηέο γηα αμηνιφγεζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εθ κέξνπο ησλ ηειεπηαίσλ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ. Δάλ ππάξρεη βαζκνινγηθή απφθιηζε κεηαμχ ησλ δχν αμηνινγεηψλ ίζε κε ή κεγαιχηεξε απφ 15%, ε αίηεζε ελίζρπζεο βαζκνινγείηαη απφ ηξίην αμηνινγεηή. Ωο ηειηθή βαζκνινγία ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ινγίδεηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ησλ δπν πιεζηέζηεξσλ κεηαμχ ηνπο αμηνινγήζεσλ θαη ζε πεξίπησζε ηζφπνζεο κεηαμχ ηνπο δηαθνξάο ινγίδεηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ησλ ηξηψλ αμηνινγήζεσλ. Κεηά ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο, νη αηηήζεηο ελίζρπζεο θαηαηάζζνληαη κε επζχλε ηνπ Φνξέσο Δθαξκνγήο θαηά θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά ζε πξνζσξηλνχο πίλαθεο, νη νπνίνη θαηαξηίδνληαη αλά θαηεγνξία επελδπηηθψλ ζρεδίσλ σο αθνινχζσο: ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΠΣΔΓΗΩΛ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Α Β Γ Γ Δ ΠΡ Ηδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ ή επεθηάζεηο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πθηζηακέλσλ, πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ αίηεζε άλσ ησλ ΔΟΩ ζε φινπο ηνπο Ρνκείο εθηφο ησλ Εσνηξνθψλ-Γεκεηξηαθψλ-Ππφξσλ-Αλζέσλ-Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Ηδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ ή επεθηάζεηο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πθηζηακέλσλ, πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ αίηεζε ίζνπ ή κηθξφηεξνπ ησλ ΔΟΩ ζε φινπο ηνπο Ρνκείο εθηφο ησλ Εσνηξνθψλ-Γεκεηξηαθψλ-Ππφξσλ-Αλζέσλ-Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Κεηεγθαηαζηάζεηο - Δθζπγρξνληζκνί - ζπκπιεξψζεηο πθηζηακέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ρσξίο αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ αίηεζε άλσ ησλ ΔΟΩ, ζε φινπο ηνπο Ρνκείο εθηφο ησλ Εσνηξνθψλ-Γεκεηξηαθψλ-Ππφξσλ- Αλζέσλ-Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Ηδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κεηεγθαηαζηάζεηο πθηζηακέλσλ, πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ αίηεζε άλσ ησλ , ζηνπο ηνκείο: Εσνηξνθψλ Γεκεηξηαθψλ Ππφξσλ Αλζέσλ -Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Ηδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ επεθηάζεηο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πθηζηακέλσλ, πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ αίηεζε ίζνπ ή κηθξφηεξνπ ησλ , ζηνπο ηνκείο: Εσνηξνθψλ Γεκεηξηαθψλ Ππφξσλ Αλζέσλ -Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Θαηεγνξία ρσξίο βαζκνιφγεζε. Ξεξηιακβάλνληαη: α) Αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ αθνξνχλ Κεηεγθαηαζηάζεηο ή θαη εθζπγρξνληζκνχο πθηζηακέλσλ εγθαηαζηάζεσλ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ αίηεζε ίζσλ ή θάησ ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΒΑΘΚΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ Α ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ Β ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ Γ ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ Γ ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ Δ 14

15 ησλ ΔΟΩ, ζε φινπο ηνπο Ρνκείο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α ηεο 731/2011 ΘΑ. β) Αηηήζεηο ελίζρπζεο : πνπ πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ή βειηίσζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, άλσ ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππεξεζίαο, θαη αθνξνχλ δαπάλεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο. πνπ αθνξνχλ ιεηηνπξγνχζεο κνλάδεο νη νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλεο δηα απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ λα πξνβνχλ ζε αλαγθαζηηθή κεηεγθαηάζηαζε γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. γ) Αηηήζεηο ελίζρπζεο : πνπ αθνξνχλ ζε κνλάδεο κεηαπνίεζεο δστθψλ ππνπξντφλησλ θαηεγνξίαο 1 φπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ Θαλ. 1069/09 (ίδξπζε, εθζπγρξνληζκφ θαη επέθηαζε) θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ππνπξντφλησλ απηψλ φπσο: πηψκαηα δψσλ (βννεηδή, κηθξά κεξπθαζηηθά θιπ.), πιηθά πςεινχ θηλδχλνπ ησλ κεηαδνηηθψλ ζπνγγσδψλ εγθεθαινπαζεηψλ (ππνπξντφλησλ ζθαγείσλ, ηεκαρηζηεξίσλ θξέαηνο), ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ απφ δηεζλείο κεηαθνξέο θιπ., αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηα δψα, δεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο πγείαο ησλ δψσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ππφ ηνλ φξν φηη ε παξέκβαζε ζα πινπνηεζεί ζε πεξηνρή, φπνπ δελ ππάξρεη επαξθήο δηαρείξηζε ππνπξντφλησλ αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. Ξξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ ζηελ θαηεγνξία ΠΡ είλαη λα αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε ελίζρπζεο ε γεσγξαθηθή θάιπςε ηεο κνλάδαο (νξηνζέηεζε πεξηνρψλ ππνρξεσηηθήο θάιπςεο). πνπ αθνξνχλ ζε κνλάδεο κεηαπνίεζεο ππνπξντφλησλ θαηεγνξίαο 3 κε ππνρξέσζε κεηαπνίεζεο ηνπ παξαγφκελνπ ηπξνγάιαθηνο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο νη αηηήζεηο ελίζρπζεο ζα εμεηάδνληαη ζηηο βαζκνινγνχκελεο θαηεγνξίεο θαη ζα ιακβάλνπλ ηε κέγηζηε βαζκνινγία ζην θξηηήξην πνπ αθνξά ζηε ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. Ίδηα δηαδηθαζία ζα αθνινπζείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αηηήζεηο ελίζρπζεο αθνξνχλ ζε εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελεο ζθαγεηνηερληθήο ππνδνκήο ή ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ. Νη αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηε δηαδηθαζία βαζκνιφγεζεο δελ εμαηξνχληαη απφ ηελ εμέηαζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο πξφηαζεο θαη εμεηάδνληαη ζε ρξφλν πνπ απνθαζίδεηαη απφ ηε Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή. Νη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ π.α.α.ρ. (www.agrotikianaptixi.gr). Νη έρνληεο άκεζν έλλνκν ζπκθέξνλ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσο θαηά ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βαζκνινγίαο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε απηψλ. Κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ 15

16 απφ ηε Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή θαηαξηίδνληαη ελδηάκεζνη πίλαθεο θαηάηαμεο, νη νπνίνη επίζεο αλαξηψληαη ζηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα ηνπ π.α.α.ρ. Νη αηηνχληεο, ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο ελίζρπζεο απνξξίθζεθαλ ιφγσ έιιεηςεο δηθαηνινγεηηθψλ ή ιφγσ κε εκπξφζεζκεο ζπκπιήξσζεο ηνπ θαθέινπ κε ηηο αλαγθαίεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο, εγθαηάζηαζεο ή εθπιήξσζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έλζηαζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο. Κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ελδηακέζσλ πηλάθσλ θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 14 παξ.10 ηεο 731/2011 ΘΑ απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή θαηαξηίδνληαη νη νξηζηηθνί πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο, νη νπνίνη αλαξηψληαη σο αλσηέξσ. Ρα επελδπηηθά ζρέδηα ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλ. 1698/05 θαηά θζίλνπζα ζεηξά αμηνιφγεζεο κέρξη ηελ εμάληιεζε ησλ πφξσλ θάζε θαηεγνξίαο θαη ππφ ηνλ φξν φηη ε βαζκνινγία ηνπο ππεξβαίλεη ηε βαζκνινγηθή βάζε, ε νπνία εγγπάηαη ηηο ειάρηζηεο απνδεθηέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ελίζρπζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Κε πνπξγηθή Απφθαζε ζα θαζνξίδεηαη ν επηκεξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνθεξπρζέληνο πνζνχ αλά θαηεγνξία επελδχζεσλ βάζεη ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηνο ιακβαλνκέλεο ππ φςηλ ηεο ζεκαζίαο εθάζηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ αγξνηηθή θαη ηελ εζληθή ελ γέλεη νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Πηε ζπλέρεηα απνζηέιιεηαη ζηνπο θαη αξρήλ δηθαηνχρνπο έγγξαθν Ξξνέγθξηζεο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κεηά ηελ εμέηαζή ηνπο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βξίζθνληαη εληφο ησλ ρξεκαηηθψλ δεζκεχζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη ην αξγφηεξν εληφο 2 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ εγγξάθνπ κε ην νπνίν ην π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ηνπο εηδνπνηεί γηα ηελ θαηαξρήλ έγθξηζε ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο, λα ππνβάιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ & Γ.Γ. ηνπ π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ηα επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 731/2011 ΘΑ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε απφθαζε νξηζηηθήο έληαμήο ηνπο ε νπνία απνηειεί θαη αλάιεςε δέζκεπζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πααρ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εληζρχζεσλ. Κε πνπξγηθή Απφθαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ν επηκεξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνθεξπρζέληνο πνζνχ αλά θαηεγνξία επελδχζεσλ, αλ πξνθχςνπλ αδηάζεηνη πφξνη απφ παξαηηήζεηο, απεληάμεηο, κε απνδνρή αηηήζεσλ κεηά ην έιεγρν ηεο ΔΓ ΞΑΑ, έηζη ψζηε λα εληαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κέηξνπ επηιαρνχζεο αηηήζεηο ελίζρπζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ 2049/ /ΦΔΘ 1183/Β/ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΑΑΡ κε ηίηιν Ρξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη 16

17 Διέγρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο , ν ηίηινο ησλ πξάμεσλ, νη δηθαηνχρνη θαη ην πνζφ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δεκνζηνπνίεζεο. πνρξεψζεηο δηθαηνχρνπ εληζρπφκελεο επηρείξεζεο: Ν δηθαηνχρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ηελ επέλδπζε ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ αίηεζε ελίζρπζεο πνπ ππνβιήζεθε ζην π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη έηπρε έγθξηζεο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 14, 16 & 17 θαη κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ (άξζξν 16, παξ. 4) ηεο 731/2011 ΘΑ. Ζ κε ηήξεζε ησλ φξσλ ρνξήγεζεο ηεο ζπλδξνκήο κπνξεί λα επηζχξεη ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο 731/2011 ΘΑ. Νπνηαδήπνηε αιιαγή επέιζεη ζηελ αίηεζε ελίζρπζεο κεηά ηελ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ηφζν ζηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ ή ηεο επέλδπζεο φζν θαη ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο πξάμεο απνηειεί αληηθείκελν ηξνπνπνίεζεο ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο 731/2011 ΘΑ. Ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη παξάιιεια: α) Λα ελεκεξψλεη απαξαηηήησο γηα ηελ αθξηβή εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ & Γ.Γ. ηνπ π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. β) Λα ππνβάιιεη ζηελ Γ/λζε Ξξνγξακκαηηζκνχ & Γ.Γ., ηελ νξηζηηθή κειέηε ηεο πξάμεο καδί κε ηελ ηζρχνπζα νηθνδνκηθή άδεηα θαη ηα ζεσξεκέλα, απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκία, ζρέδηα, πξνθεηκέλνπ απηή λα δηεπθνιχλεηαη ζηηο εξγαζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο πξάμεο. Ζ νηθνδνκηθή άδεηα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ αίηεζε απνπιεξσκήο ηνπ έξγνπ, ηα δε αληίζηνηρα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα πξέπεη λα ππνβάιινληαη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. γ) Λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο. δ) Λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά δεηεζνχλ θαη λα παξέρεη πξφζβαζε ζηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία ζε φιεο ηηο Διεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Θξάηνπο θαη ηεο Δ.Δ. ε) Λα αλαξηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο πηλαθίδα ζην ρψξν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ λα επηδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ Ξξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο Δπέλδπζεο. 17

18 ζη) Λα αλαιίζθεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ην ειάρηζην πνζνζηφ ππνρξεσηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε ππαγσγήο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξψησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ζην έγγξαθν πξνέγθξηζεο πξνβιέπεηαη αχμεζε εηαηξηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ηεο εγθεθξηκέλεο δεκφζηαο δαπάλεο λα έρεη νινθιεξψζεη ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο. Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο: Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ην ζρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (ηελ ΘΑ 731/2011,.Α /1386/ κε ηα παξαξηήκαηά ηεο ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο, ηελ αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνλ θάθειν ππνςεθηφηεηαο) ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηε Γ/λζε Ξξνγξακκαηηζκνχ & Γ.Γ. Ρκήκα Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ πνπξγείνπ, Αραξλψλ 5 Αζήλα ή απφ ηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ ή ηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. Ζ έλαξμε ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ μεθηλά απφ ηελ 7 ε /10/ Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα ελεκεξσζνχλ απφ ην Γηαδηθηπαθφ ηφπν θαη θαη λα απνζηείινπλ ηπρφλ εξσηήκαηά ηνπο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηε δηεχζπλζε Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ε 28 ε /12/2011 εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 15:00 κ.κ. Νη αηηήζεηο ελίζρπζεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα νξηδφκελα ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ππ αξ /386/ (ΦΔΘ 850/η.Β / /) Θ..Α. δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία θαη ζα θαηαηίζεληαη: 1. ζηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ & Γ.Γ. Ρκήκα Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ πνπξγείνπ, Αραξλψλ Αζήλα. Ν δηθαηνχρνο ζα ππνβάιιεη δχν αληίγξαθα ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο ζε έληππε κνξθή θαη έλα πιήξεο αληίγξαθν ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζα παξαιακβάλεη απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο, ν αξηζκφο 18

19 πξσηνθφιινπ ηνπ νπνίνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. 2. ζηελ αξκφδηα θαζ χιε θάζεηε ή νξηδφληηα πεξεζία ηνπ πνπξγείνπ (1 αληίγξαθν), φπσο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Γ ηεο αξηζκ. πξση /1386/ Α.. 3. ζηε Γηεχζπλζε Θηεληαηξηθήο Γεκφζηαο γείαο ηνπ πνπξγείνπ, Θαπλνθνπηεξίνπ 6 - Αζήλα, πξνθεηκέλνπ γηα επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο Θξέαηνο, Γάιαθηνο θαη Απγψλ - Ξνπιεξηθψλ (1 αληίγξαθν). 4. ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ηεο Ξεξηθέξεηαο φπνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επέλδπζε (1 αληίγξαθν), φπσο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Γ ηεο αξηζκ. πξση /1386/ Α.. Ηζρχνπλ κφλν νη πξνηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο. Αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ ζα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο -κε απφδεημε- ζα γίλνληαη δεθηέο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη δίλεηαη πξνζεζκία 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ηελ ππνβνιή ηνπο ζηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο. Πεκεηψλεηαη φηη ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο ζα αλαδεηείηαη κε επζχλε ησλ αηηνχλησλ. Ν ΞΝΟΓΝΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΘΩΠΡΑΠ ΠΘΑΛΓΑΙΗΓΖΠ 19

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ-

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΣΟΜΔΙ ΚΛΑΓΟΙ NACE ΣΑΞΔΙ NACE ΚΑΣΗΓΟ-ΡΙΔ ΣΗΓΟΡΙΔ ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΚΑΓ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» Α/ Α 1. 2. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» ηόρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο- Γαπάλεο ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενημερωτικό Υλικό 2 ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. «ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009»

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» Σν πξφγξακκα «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 80 εθ., έρεη σο ζθνπφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πςειή πξνζηηζέκελε αμία ζηα ειιεληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηελ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ.

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Σα πνζνζηά επηδφηεζεο γηα φζνπο αζρνινχληαη ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο ή ζέινπλ λα αλνίμνπλ επηρείξεζε θπκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Πεξηερφκελα Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 3 Υινπνίεζε κέζσ ΣΔΘΤ 5 Πξφζθιεζε γηα Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε 6 1. Πξνηεηλφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Aλαθνηλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην πξνγξάκκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΔΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together

ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ Achieving 15 Ε-mail:info@pl Ξεξηερφκελα Achieving Γεληθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Αληηθείκελν ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Πξνυπνινγηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ) Απιθ. 261611/7-3-2007 Κοινή Απόθαζη ηυν Υποςπγών Οικονομίαρ και Οικονομικών, Δζυηεπικών Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και Αποκένηπυζηρ, Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμυν και Ανάπηςξηρ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξάζηλεο Υπνδνκέο 2010» αλέξρεηαη ζε 30 εκαη. εςπώ θαη απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο θαη λενζπζηαζείζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Σ Ο Π Λ Α Ι Ι Ο Σ Η ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 Σ Ο Τ Ι Γ Ρ Τ Μ Α Σ Ο Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα