ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & Γ.Γ. ΡΚΖΚΑ: ΓΖΚΝΠΗΩΛ & ΗΓΗΩΡΗΘΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Ζ ΔΟΩΞΖ ΔΞΔΛΓΔΗ ΠΡΗΠ ΑΓΟΝΡΗΘΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123 Α: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ Αζήλα,20/09/2011 Αξηζκ. Ξξση. :181677/ ε ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΡΝ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ Θ Α Ι Δ Η Ρνπο ελ δπλάκεη δηθαηνχρνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε Κεηαπνίεζε θαη Δκπνξία Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ θαη επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ επελδπηηθφ ζρέδην ζηα πιαίζηα ηνπ Κέηξνπ 123 Α: «Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ» ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο , πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Ρακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Δ.Γ.Ρ.Α.Α.) θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, λα θαηαζέζνπλ αηηήζεηο ελίζρπζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ππ αξ /386/ αξηζκ. Απνθ. 731/11 (ΦΔΘ 850/η.Β / ) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Νηθνλνκηθψλ, Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Λαπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ κε ζέκα «Ρξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο /2622/ Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζίαο ππαγσγήο αηηήζεσλ ελίζρπζεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ 1

2 ζε πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο γηα ηελ πεξίνδν θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο θαηαβνιήο ησλ εληζρχζεσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο» θαη ζηελ κε Α.Ξ /1386/ (ΦΔΘ1858/η. Β / πνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα «Θαζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Κέηξνπ 123 Α -Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ- ηνπ «Άμνλα 1 ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΞΑΑ) πεξηφδνπ Αιέμαλδξνο Κπαιηαηδήο-». Ρν ελ ιφγσ κέηξν ρνξεγεί ελίζρπζε ππφ κνξθή επηδφηεζεο θεθαιαίνπ θαη αλαθέξεηαη ζε αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ αθνξνχλ κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ φηαλ απφ ηε κεηαπνίεζή ηνπο πξνθχπηεη επίζεο γεσξγηθφ πξντφλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 38 ηεο Δλνπνηεκέλεο Ππλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα Η απηήο, εθηφο απηψλ ηεο αιηείαο, δειαδή πξντφλησλ ηνπ εδάθνπο θαη ηεο θηελνηξνθίαο θαζψο θαη πξντφλησλ πξψηεο κεηαπνηήζεσο, ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε απηά. Πηφρνο ηνπ αλσηέξσ κέηξνπ είλαη ε πινπνίεζε αηηήζεσλ ελίζρπζεο πνπ θαηά ην πιείζηνλ ζπκβάιινπλ: ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βαζηθνχ θιάδνπ γεσξγηθήο παξαγσγήο (π.ρ. κέζσ ηεο θάιπςεο ηεο ειιεηκκαηηθφηεηαο ζηε κεηαπνηεηηθή ππνδνκή ζε επίπεδν λνκνχ ή πεξηθέξεηαο, ζηε ζχλαςε ηδησηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ κε παξαγσγνχο θ.ιπ.), ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ησλ επηδνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο) κέζσ ηεο ζηήξημήο ηνπο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαηλνηνκηψλ, ρξήζεο πξνεγκέλσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηήξεζεο απμεκέλσλ θαλφλσλ αζθάιεηαο ηξνθίκσλ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο, πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ρξήζε ζήκαλζεο λεζησηηθφ ή νξεηλφ ή θέξνπλ εζληθά ζήκαηα πηζηνπνίεζεο ή παξάγνληαη κε ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, απφ επεμεξγαζία βηνινγηθψλ πξψησλ πιψλ θ.ιπ. ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζηε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο θαλνληθψλ δηεμφδσλ ζηελ αγνξά (π.ρ. αχμεζε πσιήζεσλ, εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα) γηα ηα παξαγφκελα πξντφληα, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ παξαγσγή ή ηα αλψηεξα φξηα ηεο θνηλνηηθήο ζηήξημεο ζην πιαίζην ησλ θνηλψλ νξγαλψζεσλ αγνξάο. 2

3 Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ πξνθαιείηαη Γεκφζηα Γαπάλε χςνπο ,00 κε αξρηθή θαηαλνκή θαη επηπιένλ ,00 πνπ αθνξνχλ ζε ρξεκαηνδφηεζε αηηήζεσλ ελίζρπζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ γάιαθηνο, ζην πιαίζην ησλ Λέσλ Ξξνθιήζεσλ. Ρν πνζφ ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηεο πξφζθιεζεο αλέξρεηαη ζε θαη δηαηίζεηαη σο εμήο: 80% ησλ πφξσλ ζε αηηήζεηο ελίζρπζεο πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ,00, 20% ησλ πφξσλ ζε αηηήζεηο ελίζρπζεο πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ ησλ ,00 θαη κέρξη ,00. Ξνζφ ηνπιάρηζηνλ ,00 Γεκφζηαο Γαπάλεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα δηαηεζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε αηηήζεσλ ελίζρπζεο ηνπ ηνκέα ηνπ γάιαθηνο, εθφζνλ εγθξηζνχλ ζρεηηθά επελδπηηθά ζρέδηα. Ρν πνζφ ησλ πξνο δηάζεζε πφξσλ δχλαηαη λα απμεζεί πεξαηηέξσ, εάλ πξνθχςνπλ αδηάζεηνη ή επηπιένλ πφξνη. Ζ ελίζρπζε παξέρεηαη ζε δηθαηνχρνπο: α) ησλ νπνίσλ κπνξεί λα θαηαδεηρζεί ε θεξεγγπφηεηα θαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, β) πνπ πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε δεκφζηα πγεία, ηελ πγηεηλή θαη ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαζψο θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο επέλδπζεο. γ) πνπ παξέρνπλ αζθαιείο εγγπήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηδίαο ηνπο ζπκκεηνρήο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 25% ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. δ) πνπ εθπιεξψλνπλ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, φπσο απηά ηζρχνπλ θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ αξηζ /1386/1858Β/ πνπξγηθή Απφθαζε. Γηθαηνχρνη αηηήζεσλ ελίζρπζεο είλαη Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο, Λνκηθά Ξξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο "Πχζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Καΐνπ 2003" (2003/361/Δ.Θ.) ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ». 3

4 επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 750 ππαιιήινπο ή έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 200 εθαη. Δπξψ. Απνθιείεηαη ε ελίζρπζε: Δπελδχζεσλ γηα ηε κεηαπνίεζε ή ηελ εκπνξία πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ Σψξεο εθηφο Δ.Δ. Δπελδχζεσλ παξαζθεπήο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ απνκίκεζεο ή ππνθαηάζηαζεο ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ κειηνχ. Δπελδχζεσλ ζην επίπεδν ιηαληθνχ εκπνξίνπ Δπελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πξντφληα Δπελδχζεσλ, ησλ νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο είλαη κηθξφηεξνο ησλ ή κεγαιχηεξνο ησλ Δπελδχζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ εληζρπζεί ή πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζή ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ ΘΝΑ φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο ελίζρπζεο ηνπ παξφληνο Κέηξνπ ηνπ Ξ.Α.Α.. Δπηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ κνξθή ηεο θνηλσλίαο, ηεο εηαηξείαο αζηηθνχ δηθαίνπ θαη θνηλνπξαμίαο. Ξξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ. πφ ζχζηαζε εηαηξηψλ. 4

5 Αλά ηνκέα εληζρχνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο: 1.Ρνκέαο : Θξέαο 1.1. Δθζπγρξνληζκφο - ζπκπιήξσζε ηεο πθηζηάκελεο ζθαγεηνηερληθήο ππνδνκήο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε, ψζηε λα πιεξνχλ θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ βηνινγηθή θηελνηξνθία Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ζθαγείσλ δπλακηθφηεηαο κέρξη 400 ηνλ. θξέαηνο ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη επαξθήο ζθαγεηνηερληθή ππνδνκή (πιελ Θξήηεο θαη Δχβνηαο) Δθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ - ηππνπνίεζεο θξέαηνο θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ ηππνπνίεζεο θξέαηνο ζεξακαηηθψλ εηδψλ θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ ζε πεξηπηψζεηο θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ ηππνπνίεζεο θξέαηνο θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ, ζε πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη επαξθήο ππνδνκή, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο Δθζπγρξνληζκφο ζπκπιήξσζε, ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο (αιιαληνπνηεία θνλζέξβεο θιπ) Νινθιήξσζε (β θάζε ) ηεο θξεαηαγνξάο Αζελψλ Ίδξπζε επέθηαζε ή εθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ αδξαλνπνίεζεο παξαπξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ ζθαγήο (rendering) ή ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ κε ηελ εηαηξεία ησλ ζθαγείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη εμνπιηζκνχ γηα παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο Ξξνκήζεηα θηλεηψλ (απηνθηλήησλ) ςπγείσλ θαη ίδξπζε κηθξψλ εγθαηαζηάζεσλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ζηα κηθξά λεζηά Αηγαίνπ Ξειάγνπο γηα ηε κεηαθνξά θαη ζπληήξεζε εππαζψλ θαη λσπψλ πξντφλησλ (θξέαο θαη ινηπά πξντφληα θξέαηνο) κε ζθνπφ ηε ρνλδξεκπνξία ησλ πξντφλησλ. 2.Ρνκέαο : Γάια 2.1. Ίδξπζε - επέθηαζε ηπξνθνκείσλ εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ιφγσ επάξθεηαο γάιαθηνο, ή ζηα πιαίζηα θαζεηνπνίεζεο παξαγσγήο Δθζπγρξνληζκφο ηπξνθνκείσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ψζηε λα ηεξνχληαη νη βαζηθνί φξνη πγηεηλήο θαη λα πξνσζεζνχλ ηα πνηνηηθά πξντφληα ΞΝΞ, ΞΓΔ ηεο ρψξαο Ίδξπζε - επέθηαζε - εθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο γάιαθηνο κε απαζρνινχκελν δπλακηθφ κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 250 ππαιιήισλ θαη θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 50 εθ., εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ιφγσ κε πιήξνπο αμηνπνίεζεο ηνπ γάιαθηνο ζε ηνπηθφ επίπεδν Ίδξπζε κηθξψλ κνλάδσλ παξαγσγήο γηανχξηεο θαη ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ γάιαθηνο Δθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο γηανχξηεο θαη ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ γάιαθηνο Ίδξπζε - εθζπγρξνληζκφο - επέθηαζε, κνλάδσλ αμηνπνίεζεο παξαπξντφλησλ (ηπξφγαια), πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 5

6 3.Ρνκέαο : Απγά Ξνπιεξηθά 3.1. πνηνκέαο: Απγά Ίδξπζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ Δθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ Ίδξπζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απγψλ γηα παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ κε βάζε ηα απγά Ίδξπζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ θαη πξντφλησλ πνπ ηππνπνηνχληαη κε βάζε αλαγλσξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ή πξφηππα (εηδηθέο εθηξνθέο, βηνινγηθά θ.ι.π.) ζηα πιαίζηα θαζεηνπνίεζεο ησλ κνλάδσλ πνηνκέαο: Πθάγεηα Ξνπιεξηθψλ Ίδξπζε πηελνζθαγείσλ κε πξψηε χιε πξντφληα πνηφηεηαο, εηδηθψλ πηελνηξνθηθψλ εθηξνθψλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα βηνινγηθά παξαγφκελα ζθάγηα θαη πξντφληα ζθαγήο Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ πηελνζθαγείσλ θαη θπξίσο ηδηαίηεξα απηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα βηνινγηθά παξαγφκελα ζθάγηα θαη πξντφληα ζθαγήο Ίδξπζε ζθαγείσλ πνπιεξηθψλ ζε νξεηλέο ή λεζησηηθέο πεξηνρέο Δθζπγρξνληζκφο επέθηαζε πθηζηακέλσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ ηππνπνίεζεο θαη κεηαπνίεζεο θξέαηνο πνπιεξηθψλ Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνχ ηππνπνίεζεο θαη κεηαπνίεζεο θξέαηνο πνπιεξηθψλ θνπλειηψλ θπξίσο ζε ζπκπιήξσζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ζθαγήο πηελψλ θαη θνπλειηψλ Ίδξπζε γξακκψλ ζθαγήο θνπλειηψλ ηλδηάλσλ εληφο πθηζηάκελσλ πηελνζθαγείσλ. 4. Ρνκέαο: Γηάθνξα Εψα πνηνκέαο: Κέιη (Πηνλ ππνηνκέα ηνπ κειηνχ θακία απφ ηηο θαησηέξσ δξάζεηο δελ εκπίπηεη ζηα πεδία επηιεμηκφηεηαο ηνπ Θαλ. 797/2004) 4.1. Δθζπγρξνληζκφο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο επεμεξγαζίαο κεηαπνίεζεο - ζπζθεπαζία κειηνχ Ίδξπζε κηθξψλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο ζπζθεπαζίαο κειηνχ κφλν ζε νξεηλέο λεζησηηθέο πεξηνρέο, κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο κνλάδεο ηππνπνίεζεο επεμεξγαζίαο κεηαπνίεζεο βηνινγηθνχ κειηνχ Ίδξπζε - εθζπγρξνληζκφο επέθηαζε - κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ γηα παξαγσγή ζαθραξσδψλ πξντφλησλ κε βάζε ην κέιη, snacks θιπ. 6

7 5. Ρνκέαο: Γηάθνξα Εψα πνηνκέαο : Πεξνηξνθία Άιια Δίδε 5.1. Ίδξπζε επέθηαζε ζχγρξνλσλ κνλάδσλ αλαπήληζεο θνπθνπιηψλ Δθζπγρξνληζκφο, βειηίσζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ αλαπήληζεο θνπθνπιηψλ Ίδξπζε επέθηαζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ζαιηγθαξηψλ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ζαιηγθαξηψλ. 6. Ρνκέαο: Γεκεηξηαθά 6.1. Δθζπγρξνληζκφο θαζέησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δεκεηξηαθψλ θαη κε εγθαηαζηάζεηο αεξηζκνχ ή κε ςπρξφ αέξα Δθζπγρξνληζκφο βειηίσζε νξηδνληίσλ παιαηψλ απνζεθψλ Ίδξπζε μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθψλ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθψλ Ππκπιήξσζε - εθζπγρξνληζκφο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο πθηζηακέλσλ απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ξπδηνχ κε ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ πξνθαζνξηζκνχ μήξαλζεο & ςχμεο Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ απνθινίσζεο - επεμεξγαζίαο ηππνπνίεζεο ξπδηνχ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ απνθινίσζεο ξπδηνχ κε εμνπιηζκφ ιείαλζεο, ρξσκαηνδηαινγήο θαη πγξνζεξκηθήο επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπζθεπαζίαο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε Ίδξπζε silos ζε θφκβνπο ζχγρξνλσλ δηακεηαθνκηζηηθψλ θέληξσλ Ίδξπζε νξηδνληίσλ απνζεθψλ ζε λεζησηηθέο - νξεηλέο πεξηνρέο. 7. Ρνκέαο: Διαηνχρα Ξξντφληα Γελ είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ επελδχζεηο κειψλ αλαγλσξηζκέλεο ΝΔΦ πνπ αθνξνχλ : Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ απνζήθεπζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ θαηαινίπσλ ηεο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ θαη επηηξαπέδησλ ειηψλ, Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο, κε βάζε ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP), γηα ηα νπνία ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ είλαη ζχκθσλε κε ηα ηερληθά θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή. Α) Διαηφιαδν 7.1. Διαηνηξηβεία α) Δθζπγρξνληζκφο, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ειαηνηξηβείσλ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν δχν θάζεσλ, ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο, κε πξνηεξαηφηεηα ζε απηά πνπ επεμεξγάδνληαη πηζηνπνηεκέλε βηνινγηθή πξψηε χιε. β) Ππγρσλεχζεηο ειαηνηξηβείσλ κε δπλακηθφηεηα αλάινγε ησλ ζπγρσλεπζέλησλ (αθνξά θαη ζε φκνξνπο Λνκνχο), κε πξνυπφζεζε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο ζε ειαηνηξηβεία δχν θάζεσλ. 7

8 γ) Ηδξχζεηο ειαηνηξηβείσλ δχν θάζεσλ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε νξεηλέο - λεζησηηθέο πεξηνρέο απφ βηνινγηθή πξψηε χιε Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ηππνπνηεηεξίσλ - ζπζθεπαζηεξίσλ ειαηνιάδνπ, ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο Ηδξχζεηο επεθηάζεηο ζπγρσλεχζεηο ηππνπνηεηεξίσλ ειαηνιάδνπ γηα ηελ παξαγσγή επψλπκσλ πνηνηηθψλ, εκπνξεχζηκσλ ζπζθεπαζηψλ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ πξντφληνο Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ξαθηλαξηψλ ειαηνιάδνπ ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο. Β) Άιια Έιαηα 7.5 Ίδξπζε Δπέθηαζε Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ζπνξνειαηξγείσλ θαη Βηνκεραληψλ ζπνξειαηνπξγίαο ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο. 8. Ρνκέαο: Νίλνο 8.1. Δθζπγρξνληζκφο νηλνπνηείσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο, γηα παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο Ππγρψλεπζε νηλνπνηείσλ κε παξάιιειν εθζπγρξνληζκφ (θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ) γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο Ίδξπζε λέσλ νηλνπνηείσλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο: α) ζε πεξηπηψζεηο εμππεξέηεζεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ζε νξεηλέο θαη λεζηψηηθεο πεξηνρέο β) κνλάδσλ παξαγσγήο νίλσλ απφ πξντφληα ηεο βηνινγηθήο ακπεινπξγίαο [Θαλ.(ΔΝΘ) 2092/91] θαη ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 8.4. Ξξνζζήθε, εθζπγρξνληζκφο, επέθηαζε γξακκήο εκθηάισζεο νίλνπ ζε νηλνπνηεία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εκθηάισζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο. Η. Πην επίπεδν ηεο εκπνξίαο 9. Ρνκέαο: Νπσξνθεπεπηηθά 9.1. Ίδξπζε κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, ζπληήξεζεο, ςχμεο, απνζήθεπζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, παηάηαο, ζχθσλ, νζπξίσλ, καληηαξηψλ θαη μεξψλ θαξπψλ Ίδξπζε εγθαηαζηάζεσλ ζηαηηθψλ ςπγείσλ θαη θαηαζθεπή κηθξήο δπλακηθφηεηαο ζπζθεπαζηεξίσλ θεπεπηηθψλ κε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο θηλεηψλ (απηνθηλήησλ) ςπγείσλ κφλν ζηα λεζησηηθέο πεξηνρέο (πιελ Θξήηεο θαη Δχβνηαο) Δθζπγρξνληζκνί ή/θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, ζπληήξεζεο, ςχμεο, απνζήθεπζεο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, παηάηαο, ζχθσλ, νζπξίσλ, καληηαξηψλ θαη μεξψλ θαξπψλ. 8

9 ΗΗ. Πην επίπεδν ηεο κεηαπνίεζεο 9.7. Κεηαπνίεζε Βηνκεραληθήο ηνκάηαο Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά: ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο Κεηαπνίεζε θξνχησλ (ξνδάθηλα, βεξίθνθα, αριάδηα, κήια, δακάζθελα θ.ιπ.) α) Θνλζεξβνπνηεία Σπκνί θξνχησλ Απνμεξακέλα θξνχηα - Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ θνλζεξβνπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ, βηνκεραληθψλ ξνδαθίλσλ θαη αριαδηψλ, ινηπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θπξίσο φζνλ αθνξά: ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. - Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο (θνλζεξβνπνίεζεο) νπσξνθεπεπηηθψλ (πιελ βηνκεραληθήο ηνκάηαο), βηνκεραληθψλ ξνδαθίλσλ θαη αριαδηψλ, ινηπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. β) Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά: ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ. γ) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο νπσξψλ (πιελ ησλ εζπεξηδνεηδψλ) ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. δ) Απνμεξακέλσλ θξνχησλ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε κνλάδσλ απνμήξαλζεο θξνχησλ (δακάζθελα, βεξίθνθα θιπ). ε) Ίδξπζε εθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο καξκειάδσλ θαη γιπθψλ θνπηαιηνχ. ζη) Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, ρπκνπνίεζεο εζπεξηδνεηδψλ θπξίσο φζνλ αθνξά: ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ, ζηελ ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ Κεηαπνίεζε ιαραληθψλ α) Ίδξπζε λέσλ, εθζπγρξνληζκφο - επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηνπξζηψλ θαη ςεηψλ ιαραληθψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά: ζηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζθεπαζηψλ ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ β) Ίδξπζε λέσλ, εθζπγρξνληζκφο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ γηα ηελ παξαγσγή ρπκψλ ιαραληθψλ θχβσλ ή κηγκάησλ απηψλ ζε αζεπηηθή ζπζθεπαζία Δπελδχζεηο εγθαηάζηαζεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο ππνιεηκκάησλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ ηνπ ηνκέα κεηαπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ γηα ηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ ή/θαη δσνηξνθψλ Κεηαπνίεζε μεξψλ θαξπψλ. Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ, εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ή θαη κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ γηα παξαγσγή πξντφλησλ πάζηαο, ληθάδσλ πξαιίλαο, παζηειηψλ, snaks θ.ι.π Κεηαπνίεζε ζχθσλ - ζηαθίδσλ α) Δθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε 9

10 πθηζηακέλσλ κνλάδσλ. β) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο απνμήξαλζεο ζχθσλ θαη ζηαθίδσλ. III. Πηνλ ηνκέα ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο επηηξαπέδησλ ειαηψλ Δθζπγρξνληζκφο ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο βξσζίκσλ ειαηψλ, ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο Ίδξπζε επέθηαζε κνλάδσλ κφλν γηα γξακκέο ζπζθεπαζίαο θαηαλαισηή θαη γξακκέο παξαγσγήο λέσλ πξντφλησλ Κεηεγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαθνξά κνλάδσλ απφ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξχπαλζε ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο. ΗV. Πηνλ ηνκέα ησλ Γεσκήισλ Ηδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ, εθζπγρξνληζκφο επέθηαζε, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε, ζπκπιήξσζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, ή πξνζζήθε γξακκψλ ζε πθηζηάκελεο κνλάδεο κεηαπνίεζεο γεσκήισλ κε πξννξηζκφ ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ φπσο: πξνηεγαληζκέλεο / θαηεςπγκέλεο παηάηαο, ηζηπο ή ζλαθο παηάηαο θ.ι.π. άιια λέα πξντφληα Γελ είλαη επηιέμηκα γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην παξφλ κέηξν 123 Α επελδπηηθά ζρέδηα ηνπ Ρνκέα πνπ ππνβάιινληαη απφ αλαγλσξηζκέλεο ή πξναλαγλσξηζκέλεο απφ ηε Γ/λζε ΞΑΞ Γελδξνθεπεπηηθήο Νκάδεο Ξαξαγσγψλ (Ππλεηαηξηζκνί, ΔΑΠ, θαζψο θαη Δηαηξείεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζκέλε Νκάδα Ξαξαγσγψλ). Θαη εμαίξεζε, δχλαηαη λα εληζρπζνχλ ζην Κέηξν 123Α επελδπηηθά ζρέδηα : Πηα λεζηά Αηγαίνπ θαη Ηνλίνπ κε ιηγφηεξνπο απφ 3100 θαηνίθνπο. Νκάδσλ Ξαξαγσγψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο νκνεηδψλ δξάζεσλ ησλ ΘΝΑ, νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε 2003/361/ΔΘ πξνυπνινγηζκνχ ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ απφ Ζ ρξήζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απηνχ νξίνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε ζηνρνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δξάζεσλ θαη παξάιιεια λα απνθεπρζεί νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο επηθάιπςεο, επηηπγράλνληαο βειηηζηνπνίεζε ηεο θνηλνηηθήο ζπγρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ. Νκάδσλ Ξαξαγσγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξντφληα γηα παξεκβάζεηο πξντφλησλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Απνθάζεηο Αλαγλψξηζήο ηνπο, αλεμαξηήησο πξνυπνινγηζκνχ. 10. Ρνκέαο: Άλζε Ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαπνίεζεο ή εθζπγρξνληζκφο ή επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ. α) Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ηππνπνηεκέλσλ δξεπηψλ αλζέσλ θαη γιαζηξηθψλ. β) Ίδξπζε μεξαληεξίσλ αλζέσλ Ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ εκπνξίαο (λέεο αλζαγνξέο θέληξα δηαλνκήο) απφ ζπιινγηθνχο θνξείο αλζνπαξαγσγψλ. 10

11 11. Ρνκέαο: Εσνηξνθέο Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο πιήξσλ ηππνπνηεκέλσλ κηγκάησλ δσνηξνθψλ, ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο, νη νπνίεο ζα εθαξκφζνπλ HACCP Ίδξπζε κνλάδσλ παξαγσγήο απνθιεηζηηθά βηνινγηθψλ πιήξσλ ηππνπνηεκέλσλ κεηγκάησλ δσνηξνθψλ Ίδξπζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δσνηξνθψλ γηα ηελ κεξηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ νξηζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο (νξεηλψλ λεζησηηθψλ) ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο δσνηξνθψλ, κε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο κηθξνχ παξαζθεπαζηεξίνπ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δσνηξνθψλ κε δπλαηφηεηα κηθξνχ παξαζθεπαζηεξίνπ κφλν ζε νξεηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο Ίδξπζε κνλάδσλ παξαγσγήο δσνηξνθψλ νηθηαθψλ δψσλ θαη γνπλνθφξσλ δψσλ πνπ ζα εθαξκφζνπλ HACCP Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο δσνηξνθψλ νηθηαθψλ δψσλ θαη γνπλνθφξσλ δψσλ πνπ ζα εθαξκφζνπλ HACCP. 12. Ρνκέαο: Ππφξσλ θαη Ξνιιαπιαζηαζηηθνχ ιηθνχ Ίδξπζε επέθηαζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. 13. Ρνκέαο: Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ Ίδξπζε επέθηαζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ Δθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. ΠΔ ΝΙΝΠ ΡΝΠ ΑΛΩΡΔΟΩ ΡΝΚΔΗΠ: Ωο πξντφληα πνηφηεηαο είλαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο Θαλ.(ΔΝΘ) 2092/91, 2081/92, 2082/92 θαη Θαλ.(Δ.Θ.) 1804/99, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη, θαζψο θαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δζληθή Λνκνζεζία θαη πηζηνπνηνχληαη θαηάιιεια. Γαπάλεο γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη ελίζρπζε (επηιέμηκεο δαπάλεο): α) δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ. β) θαηαζθεπή ή βειηίσζε αθηλήησλ. γ) πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε λένπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ ζην βαζκφ πνπ εμππεξεηεί ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 11

12 δ) εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ φρη σο κεκνλσκέλε δξάζε αιιά σο ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο. ε) αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ ηζνζεξκηθψλ βπηίσλ, αλαγθαίσλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ γάιαθηνο πξνο ηνλ ρψξν ηππνπνίεζεο κεηαπνίεζεο, αγνξά νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ δστθψλ ππνπξντφλησλ, θαζψο θαη αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ ςπγείσλ γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ. ζη) γεληθά έμνδα κέρξη 10% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ακνηβέο κεραληθψλ, θαη ζπκβνχισλ, θαη άδεηεο πέξαλ ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ. δ) Γαπάλεο γηα κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία αλαγλσξίζηκνπ ζήκαηνο (εηηθέηαο) ηνπ πξντφληνο, απφθηεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, έξεπλα αγνξάο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο (ζπζθεπαζία, επηζήκαλζε). ε) απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο απφ αξκφδηνπο νξγαληζκνχο (ISO, HACCP θιπ). ζ) αγνξά fax, ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηθηχσλ ελδνεπηθνηλσλίαο θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, software telescripteurs), θσηνηππηθψλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. η) θαηαζθεπή ηεο θαηνηθίαο θχιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κέρξη ησλ ΔΟΩ. Νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο ελίζρπζεο ζην αλσηέξσ Κέηξν κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη δχλαληαη, εάλ ην επηζπκνχλ, λα μεθηλήζνπλ ηηο εξγαζίεο πινπνίεζεο κε δηθή ηνπο επζχλε, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ πιήξνπο θαθέινπ ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο ζηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Γ.Γ.. Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη δαπάλεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ πιήξνπο θαθέινπ ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο ζηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Γ.Γ. θαη ε νπνία ζεσξείηαη σο εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 18 ηεο ππ αξηζ /386/ Θ..Α./ αξηζκφο Απφθαζεο 731/11 (ΦΔΘ 850/Β/ ). 12

13 Ξνζνζηά Ξαξερφκελεο Δλίζρπζεο Ξεξηθέξεηεο επηιέμηκεο γηα ην ζηφρν ζχγθιηζεο Ξνζνζηφ Δλίζρπζεο 50% Ξεξηθέξεηεο εθηφο ζηφρνπ ζχγθιηζεο (Πηεξεά Διιάδα) Ξνζνζηφ Δλίζρπζεο 40% Λεζηά Αηγαίνπ Ξειάγνπο πιελ Θξήηεο θαη Δχβνηαο Ξνζνζηφ Δλίζρπζεο 65% Θιηκάθσζε Θιηκάθσζε Θιηκάθσζε Αηηήζεηο ελίζρπζεο επηιέμηκνπ 50% Ξνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο πξνυπ/κνχ κέρξη Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ απφ κέρξη Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ 45% 40% Αηηήζεηο ελίζρπζεο επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ κέρξη % 1) Αηηήζεηο ελίζρπζεο επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ κέρξη % πξνυπ/κνχ απφ κέρξη Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ άλσ 35% Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ άλσ ησλ θαη κέρξη % 2) Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ απφ κέρξη % ησλ θαη κέρξη Δπηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 750 ππαιιήινπο ή έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ Ξνζνζηφ ελίζρπζεο 25% κε θιηκαθνχκελν Ξνζνζηφ ελίζρπζεο 20% κε θιηκαθνχκελν 3) Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ απφ κέρξη ) Γηα ην ηκήκα επηιέμηκνπ πξνυπ/κνχ άλσ ησλ % 35% θαη κέρξη Ρα πνζνζηά ελίζρπζεο αθνξνχλ πεξηπηψζεηο, φπνπ ηφζν νη πξψηεο χιεο φζν θαη ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο απνηεινχλ πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Ξαξάξηεκα Η ηεο Ππλζήθεο. 13

14 Γηαδηθαζία εμέηαζεο αηηήζεσλ ελίζρπζεο: Νη αηηήζεηο ελίζρπζεο αμηνινγνχληαη απφ αμηνινγεηέο εληαγκέλνπο ζε εηδηθφ κεηξψν, ην νπνίν ζα ηεξείηαη ζην π.α.α.ρ., θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ηεο ππ αξηζκ /386/ Θ..Α./ αξηζκφο Απφθαζεο 731/11 (ΦΔΘ 850/Β/ ). Κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο κε ηα εηζεγεηηθά αμηνινγεηηθά ζεκεηψκαηα ησλ ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηψλ παξαδίδνληαη απηέο ζε δπν αμηνινγεηέο γηα αμηνιφγεζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εθ κέξνπο ησλ ηειεπηαίσλ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ. Δάλ ππάξρεη βαζκνινγηθή απφθιηζε κεηαμχ ησλ δχν αμηνινγεηψλ ίζε κε ή κεγαιχηεξε απφ 15%, ε αίηεζε ελίζρπζεο βαζκνινγείηαη απφ ηξίην αμηνινγεηή. Ωο ηειηθή βαζκνινγία ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ινγίδεηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ησλ δπν πιεζηέζηεξσλ κεηαμχ ηνπο αμηνινγήζεσλ θαη ζε πεξίπησζε ηζφπνζεο κεηαμχ ηνπο δηαθνξάο ινγίδεηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ησλ ηξηψλ αμηνινγήζεσλ. Κεηά ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο, νη αηηήζεηο ελίζρπζεο θαηαηάζζνληαη κε επζχλε ηνπ Φνξέσο Δθαξκνγήο θαηά θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά ζε πξνζσξηλνχο πίλαθεο, νη νπνίνη θαηαξηίδνληαη αλά θαηεγνξία επελδπηηθψλ ζρεδίσλ σο αθνινχζσο: ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΘΑΡΑΡΑΜΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΠΣΔΓΗΩΛ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Α Β Γ Γ Δ ΠΡ Ηδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ ή επεθηάζεηο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πθηζηακέλσλ, πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ αίηεζε άλσ ησλ ΔΟΩ ζε φινπο ηνπο Ρνκείο εθηφο ησλ Εσνηξνθψλ-Γεκεηξηαθψλ-Ππφξσλ-Αλζέσλ-Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Ηδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ ή επεθηάζεηο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πθηζηακέλσλ, πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ αίηεζε ίζνπ ή κηθξφηεξνπ ησλ ΔΟΩ ζε φινπο ηνπο Ρνκείο εθηφο ησλ Εσνηξνθψλ-Γεκεηξηαθψλ-Ππφξσλ-Αλζέσλ-Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Κεηεγθαηαζηάζεηο - Δθζπγρξνληζκνί - ζπκπιεξψζεηο πθηζηακέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ρσξίο αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ αίηεζε άλσ ησλ ΔΟΩ, ζε φινπο ηνπο Ρνκείο εθηφο ησλ Εσνηξνθψλ-Γεκεηξηαθψλ-Ππφξσλ- Αλζέσλ-Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Ηδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κεηεγθαηαζηάζεηο πθηζηακέλσλ, πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ αίηεζε άλσ ησλ , ζηνπο ηνκείο: Εσνηξνθψλ Γεκεηξηαθψλ Ππφξσλ Αλζέσλ -Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Ηδξχζεηο λέσλ κνλάδσλ επεθηάζεηο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο πθηζηακέλσλ, πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ αίηεζε ίζνπ ή κηθξφηεξνπ ησλ , ζηνπο ηνκείο: Εσνηξνθψλ Γεκεηξηαθψλ Ππφξσλ Αλζέσλ -Φαξκαθεπηηθψλ θαη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Θαηεγνξία ρσξίο βαζκνιφγεζε. Ξεξηιακβάλνληαη: α) Αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ αθνξνχλ Κεηεγθαηαζηάζεηο ή θαη εθζπγρξνληζκνχο πθηζηακέλσλ εγθαηαζηάζεσλ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ αίηεζε ίζσλ ή θάησ ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ ΒΑΘΚΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ Α ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ Β ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ Γ ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ Γ ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ Δ 14

15 ησλ ΔΟΩ, ζε φινπο ηνπο Ρνκείο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α ηεο 731/2011 ΘΑ. β) Αηηήζεηο ελίζρπζεο : πνπ πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ή βειηίσζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, άλσ ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππεξεζίαο, θαη αθνξνχλ δαπάλεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο. πνπ αθνξνχλ ιεηηνπξγνχζεο κνλάδεο νη νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλεο δηα απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ λα πξνβνχλ ζε αλαγθαζηηθή κεηεγθαηάζηαζε γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. γ) Αηηήζεηο ελίζρπζεο : πνπ αθνξνχλ ζε κνλάδεο κεηαπνίεζεο δστθψλ ππνπξντφλησλ θαηεγνξίαο 1 φπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ Θαλ. 1069/09 (ίδξπζε, εθζπγρξνληζκφ θαη επέθηαζε) θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ππνπξντφλησλ απηψλ φπσο: πηψκαηα δψσλ (βννεηδή, κηθξά κεξπθαζηηθά θιπ.), πιηθά πςεινχ θηλδχλνπ ησλ κεηαδνηηθψλ ζπνγγσδψλ εγθεθαινπαζεηψλ (ππνπξντφλησλ ζθαγείσλ, ηεκαρηζηεξίσλ θξέαηνο), ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ απφ δηεζλείο κεηαθνξέο θιπ., αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηα δψα, δεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο πγείαο ησλ δψσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ππφ ηνλ φξν φηη ε παξέκβαζε ζα πινπνηεζεί ζε πεξηνρή, φπνπ δελ ππάξρεη επαξθήο δηαρείξηζε ππνπξντφλησλ αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. Ξξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ ζηελ θαηεγνξία ΠΡ είλαη λα αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε ελίζρπζεο ε γεσγξαθηθή θάιπςε ηεο κνλάδαο (νξηνζέηεζε πεξηνρψλ ππνρξεσηηθήο θάιπςεο). πνπ αθνξνχλ ζε κνλάδεο κεηαπνίεζεο ππνπξντφλησλ θαηεγνξίαο 3 κε ππνρξέσζε κεηαπνίεζεο ηνπ παξαγφκελνπ ηπξνγάιαθηνο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο νη αηηήζεηο ελίζρπζεο ζα εμεηάδνληαη ζηηο βαζκνινγνχκελεο θαηεγνξίεο θαη ζα ιακβάλνπλ ηε κέγηζηε βαζκνινγία ζην θξηηήξην πνπ αθνξά ζηε ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. Ίδηα δηαδηθαζία ζα αθνινπζείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αηηήζεηο ελίζρπζεο αθνξνχλ ζε εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελεο ζθαγεηνηερληθήο ππνδνκήο ή ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ. Νη αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηε δηαδηθαζία βαζκνιφγεζεο δελ εμαηξνχληαη απφ ηελ εμέηαζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο πξφηαζεο θαη εμεηάδνληαη ζε ρξφλν πνπ απνθαζίδεηαη απφ ηε Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή. Νη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ π.α.α.ρ. (www.agrotikianaptixi.gr). Νη έρνληεο άκεζν έλλνκν ζπκθέξνλ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσο θαηά ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βαζκνινγίαο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε απηψλ. Κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ 15

16 απφ ηε Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή θαηαξηίδνληαη ελδηάκεζνη πίλαθεο θαηάηαμεο, νη νπνίνη επίζεο αλαξηψληαη ζηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα ηνπ π.α.α.ρ. Νη αηηνχληεο, ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο ελίζρπζεο απνξξίθζεθαλ ιφγσ έιιεηςεο δηθαηνινγεηηθψλ ή ιφγσ κε εκπξφζεζκεο ζπκπιήξσζεο ηνπ θαθέινπ κε ηηο αλαγθαίεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο, εγθαηάζηαζεο ή εθπιήξσζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έλζηαζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο. Κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ελδηακέζσλ πηλάθσλ θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 14 παξ.10 ηεο 731/2011 ΘΑ απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή θαηαξηίδνληαη νη νξηζηηθνί πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο, νη νπνίνη αλαξηψληαη σο αλσηέξσ. Ρα επελδπηηθά ζρέδηα ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλ. 1698/05 θαηά θζίλνπζα ζεηξά αμηνιφγεζεο κέρξη ηελ εμάληιεζε ησλ πφξσλ θάζε θαηεγνξίαο θαη ππφ ηνλ φξν φηη ε βαζκνινγία ηνπο ππεξβαίλεη ηε βαζκνινγηθή βάζε, ε νπνία εγγπάηαη ηηο ειάρηζηεο απνδεθηέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ελίζρπζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Κε πνπξγηθή Απφθαζε ζα θαζνξίδεηαη ν επηκεξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνθεξπρζέληνο πνζνχ αλά θαηεγνξία επελδχζεσλ βάζεη ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηνο ιακβαλνκέλεο ππ φςηλ ηεο ζεκαζίαο εθάζηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ αγξνηηθή θαη ηελ εζληθή ελ γέλεη νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Πηε ζπλέρεηα απνζηέιιεηαη ζηνπο θαη αξρήλ δηθαηνχρνπο έγγξαθν Ξξνέγθξηζεο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κεηά ηελ εμέηαζή ηνπο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βξίζθνληαη εληφο ησλ ρξεκαηηθψλ δεζκεχζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη ην αξγφηεξν εληφο 2 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ εγγξάθνπ κε ην νπνίν ην π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ηνπο εηδνπνηεί γηα ηελ θαηαξρήλ έγθξηζε ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο, λα ππνβάιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ & Γ.Γ. ηνπ π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ηα επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 731/2011 ΘΑ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε απφθαζε νξηζηηθήο έληαμήο ηνπο ε νπνία απνηειεί θαη αλάιεςε δέζκεπζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πααρ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εληζρχζεσλ. Κε πνπξγηθή Απφθαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ν επηκεξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνθεξπρζέληνο πνζνχ αλά θαηεγνξία επελδχζεσλ, αλ πξνθχςνπλ αδηάζεηνη πφξνη απφ παξαηηήζεηο, απεληάμεηο, κε απνδνρή αηηήζεσλ κεηά ην έιεγρν ηεο ΔΓ ΞΑΑ, έηζη ψζηε λα εληαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κέηξνπ επηιαρνχζεο αηηήζεηο ελίζρπζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ 2049/ /ΦΔΘ 1183/Β/ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΑΑΡ κε ηίηιν Ρξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη 16

17 Διέγρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο , ν ηίηινο ησλ πξάμεσλ, νη δηθαηνχρνη θαη ην πνζφ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δεκνζηνπνίεζεο. πνρξεψζεηο δηθαηνχρνπ εληζρπφκελεο επηρείξεζεο: Ν δηθαηνχρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ηελ επέλδπζε ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ αίηεζε ελίζρπζεο πνπ ππνβιήζεθε ζην π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη έηπρε έγθξηζεο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 14, 16 & 17 θαη κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ (άξζξν 16, παξ. 4) ηεο 731/2011 ΘΑ. Ζ κε ηήξεζε ησλ φξσλ ρνξήγεζεο ηεο ζπλδξνκήο κπνξεί λα επηζχξεη ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο 731/2011 ΘΑ. Νπνηαδήπνηε αιιαγή επέιζεη ζηελ αίηεζε ελίζρπζεο κεηά ηελ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ηφζν ζηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ ή ηεο επέλδπζεο φζν θαη ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο πξάμεο απνηειεί αληηθείκελν ηξνπνπνίεζεο ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο 731/2011 ΘΑ. Ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη παξάιιεια: α) Λα ελεκεξψλεη απαξαηηήησο γηα ηελ αθξηβή εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ & Γ.Γ. ηνπ π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. β) Λα ππνβάιιεη ζηελ Γ/λζε Ξξνγξακκαηηζκνχ & Γ.Γ., ηελ νξηζηηθή κειέηε ηεο πξάμεο καδί κε ηελ ηζρχνπζα νηθνδνκηθή άδεηα θαη ηα ζεσξεκέλα, απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκία, ζρέδηα, πξνθεηκέλνπ απηή λα δηεπθνιχλεηαη ζηηο εξγαζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο πξάμεο. Ζ νηθνδνκηθή άδεηα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ αίηεζε απνπιεξσκήο ηνπ έξγνπ, ηα δε αληίζηνηρα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα πξέπεη λα ππνβάιινληαη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. γ) Λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο. δ) Λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά δεηεζνχλ θαη λα παξέρεη πξφζβαζε ζηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία ζε φιεο ηηο Διεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Θξάηνπο θαη ηεο Δ.Δ. ε) Λα αλαξηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο πηλαθίδα ζην ρψξν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ λα επηδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ Ξξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο Δπέλδπζεο. 17

18 ζη) Λα αλαιίζθεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ην ειάρηζην πνζνζηφ ππνρξεσηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε ππαγσγήο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξψησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ζην έγγξαθν πξνέγθξηζεο πξνβιέπεηαη αχμεζε εηαηξηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ηεο εγθεθξηκέλεο δεκφζηαο δαπάλεο λα έρεη νινθιεξψζεη ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο. Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο: Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ην ζρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (ηελ ΘΑ 731/2011,.Α /1386/ κε ηα παξαξηήκαηά ηεο ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο, ηελ αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνλ θάθειν ππνςεθηφηεηαο) ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηε Γ/λζε Ξξνγξακκαηηζκνχ & Γ.Γ. Ρκήκα Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ πνπξγείνπ, Αραξλψλ 5 Αζήλα ή απφ ηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο ησλ Ξεξηθεξεηψλ ή ηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. Ζ έλαξμε ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ μεθηλά απφ ηελ 7 ε /10/ Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα ελεκεξσζνχλ απφ ην Γηαδηθηπαθφ ηφπν θαη θαη λα απνζηείινπλ ηπρφλ εξσηήκαηά ηνπο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηε δηεχζπλζε Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ε 28 ε /12/2011 εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 15:00 κ.κ. Νη αηηήζεηο ελίζρπζεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα απφ ηα νξηδφκελα ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ππ αξ /386/ (ΦΔΘ 850/η.Β / /) Θ..Α. δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία θαη ζα θαηαηίζεληαη: 1. ζηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ & Γ.Γ. Ρκήκα Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ πνπξγείνπ, Αραξλψλ Αζήλα. Ν δηθαηνχρνο ζα ππνβάιιεη δχν αληίγξαθα ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο ζε έληππε κνξθή θαη έλα πιήξεο αληίγξαθν ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζα παξαιακβάλεη απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο, ν αξηζκφο 18

19 πξσηνθφιινπ ηνπ νπνίνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. 2. ζηελ αξκφδηα θαζ χιε θάζεηε ή νξηδφληηα πεξεζία ηνπ πνπξγείνπ (1 αληίγξαθν), φπσο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Γ ηεο αξηζκ. πξση /1386/ Α.. 3. ζηε Γηεχζπλζε Θηεληαηξηθήο Γεκφζηαο γείαο ηνπ πνπξγείνπ, Θαπλνθνπηεξίνπ 6 - Αζήλα, πξνθεηκέλνπ γηα επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο Θξέαηνο, Γάιαθηνο θαη Απγψλ - Ξνπιεξηθψλ (1 αληίγξαθν). 4. ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ηεο Ξεξηθέξεηαο φπνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επέλδπζε (1 αληίγξαθν), φπσο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Γ ηεο αξηζκ. πξση /1386/ Α.. Ηζρχνπλ κφλν νη πξνηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο. Αηηήζεηο ελίζρπζεο πνπ ζα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο -κε απφδεημε- ζα γίλνληαη δεθηέο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη δίλεηαη πξνζεζκία 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ηελ ππνβνιή ηνπο ζηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο. Πεκεηψλεηαη φηη ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο ζα αλαδεηείηαη κε επζχλε ησλ αηηνχλησλ. Ν ΞΝΟΓΝΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΘΩΠΡΑΠ ΠΘΑΛΓΑΙΗΓΖΠ 19

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενημερωτικό Υλικό 2 ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. «ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ-

ΣΗΓΟΡΙΔ CPA ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΣΟΜΔΙ ΚΛΑΓΟΙ NACE ΣΑΞΔΙ NACE ΚΑΣΗΓΟ-ΡΙΔ ΣΗΓΟΡΙΔ ΔΘΝΙΚΔ ΤΠΟΚΑ- ΓΡΑΣΗ- ΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΚΑΓ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΔΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ» Μεηαθηλνχκε ηελ Διιάδα κε αζθάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 28.5.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» Α/ Α 1. 2. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» ηόρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο- Γαπάλεο ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ) Απιθ. 261611/7-3-2007 Κοινή Απόθαζη ηυν Υποςπγών Οικονομίαρ και Οικονομικών, Δζυηεπικών Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και Αποκένηπυζηρ, Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμυν και Ανάπηςξηρ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΑΓΑ :4Α89Γ-ΗΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 7.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ. Σν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα