ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ»... 1 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SONNBERG PROPERTIES ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SONNBERG PROPERTIES S.A.»... 2 την επωνυμία «ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΙΖ ΑΕ»... 3 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΒΟΡΙ Α.Ε.»... 4 την επωνυμία «ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 5 την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑ ΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΙ»... 6 Εταιρειών στοιχείων του υποκαταστήματος της Αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΝΓΚ ΜΑΖΑΧ ΛΑΪΝΣ ΕΠΕ» (στα αγγλικά: «KING MAZAX LINES LIMITED»)... 7 την επωνυμία «Wave Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Οικοδομική, Τουριστική, Ξενοδοχειακή, Ναυτιλια κή Προώθησης Πωλήσεων και Εμπορίας Καλλυ ντικών» και δ.τ. «Wave AEE»... 8 επω νυμία «ΠΕΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟ ΦΗΣ» και δ.τ. «ΠΕΡΑΜΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»... 9 την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑ ΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επω νυμία «ARENAL Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Αλουμι νίου και προϊόντων αυτού» και δ.τ. «ARENAL S.A.» επω νυμία «ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».. 13 την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε» και δ.τ. «ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΟΗΣΙΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΑΡΤΙΚΑ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «ΝΟΗΣΙΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΑΡΤΙΚΑ Ε.Π.Ε»... 16

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) επωνυμία «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 16/08/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΟΥ ΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π&Ρ ΔΑ ΒΑΡΗ ΑΒΕΕ» και με Αρ.Μ.Α.Ε.: 22359/01 ΑΤ/Β/90/279(1995), που εδρεύει στο Δήμο ΨΥΧΙΚΟΥ Αττικής: Ι. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Δ.Σ. και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση II. Η από 30/06/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων, με την οποία α) εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή (5) θητεία και β) ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρή ση η ελεγκτική εταιρεία «BAKER TILLY HELLAS AE» ME AM 148. III. To από 01/07/2010 πρακτικό του Δ.Σ., με το οποίο, το ανωτέρω Δ.Σ., συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: α. ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Περ σέως 2Β & Δόλασικ Π. Ψυχικό, Α.Δ.Τ. Ρ / / ΑΤ Ψυχικού, Α.Φ.Μ , Πρόεδρος. Β. ΔΑΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Κονίτσης 6 Φιλοθέη, Α.Δ.Τ. Χ / /Α.Τ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ , Διευθύνουσα Σύμβουλος. γ. ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Χλό ης 41 Βούλα, Α.Δ.Τ. Χ / /Α.Τ. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ , Μέλος. δ. ΚΑΛΑΜΩΤΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Δια μαντίδου 43 Π. Ψυχικό, Α.Δ.Τ. AB /1.8.06/Τμ. Ασφ. Χίου, Α.Φ.Μ , Μέλος. ε. ΔΑΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Κονίτσης 6 Φιλοθέη, Α.Δ.Τ. Φ /8.7.00/Α.Τ. Ψυχικού ΑΦ Μ , Μέλος. στ. ΔΑΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Κο νίτσης 6 Φιλοθέη, Α.Δ.Τ. Χ /6.5.05/Α.Τ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ , Μέλος. ζ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΚΟΛΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, Σύμης 9 Με λίσσια, Α.Δ.Τ. AH /4.9.08/A.Τ. Μελισσίων, Α.Φ.Μ , Μέλος. Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανάθεση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, όπως περιγρά φονται στο άρθρο 20 του καταστατικού, εξαιρουμένων όμως αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια και της εκπροσώπησης ενώπιον δικαστηρίων και δικαστικών αρχών, στον Πρόεδρο Παναγιώτη Δάβαρη, ο οποίος ενεργώντας μόνος του θα διοικεί και θα διαχειρίζεται την εταιρεία και την περιουσία της, θα εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία. Ο ως άνω θα μπορεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να: α) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας, β) αποκτά συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αι τία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, γ) αναλαμβάνει υποχρεώσεις, αναγνωρίζει χρέη, χο ρηγεί με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, ενεργεί προεξοφλήσεις και συμμε τέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς ή πλει στηριασμούς, δ) αγοράζει., πωλεί, ενοικιάζει κινητά ή ακίνητα, παρα χωρεί υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών σε ακίνητα και συναινεί στην εξάλειψη των ανωτέρω, ε) εισπράττει μερίσματα και τοκομερίδια, στ) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας, ζ) αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή θυγατρικές εταιρείες, που υπάρχουν ήδη ή που θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν ή θα επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς με εκείνους που επιδιώκει η εταιρεία, η) προσλαμβάνει και απολύει τους υπαλλήλους ή άλλο προσωπικό της εταιρείας, διορίζει αντιπροσώπους, δια νομείς, μεταπωλητές, πράκτορες ή άλλους εμπορικούς συνεργάτες και ανακαλεί το διορισμό τους, θ) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ι) διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υπο θέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμβάσεις και συμφω νητικά για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και άλλες πράξεις που συντελούν στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας, ια) ορίζει, με ειδική έγγραφη εξουσιοδότησή του, τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους ή μη της εταιρείας) στα οποία ν αναθέτει οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω εξουσίες και αρμοδιότητες. Β. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προ έδρου του Δ.Σ. Παναγιώτη Δάβαρη, όλες οι εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο Α, θα ασκούνται από τη Δι ευθύνουσα Σύμβουλο Σταυρούλα Δάβαρη, η οποία δια μόνης της υπογραφής της θα δεσμεύει την εταιρεία και σε περίπτωση κωλύματος αυτής, όλες οι εξουσίες εκπροσώπησης θα ασκούνται από τα πιο κάτω πρόσωπα τα οποία υπογράφοντας πάντοτε ανά δύο από κοινού, σε οποιονδήποτε συνδυασμό, θα δεσμεύουν την εται ρεία. Τα πρόσωπα αυτά είναι τα εξής: Κωνσταντίνος Δάβαρης Γεώργιος Δάβαρης Ηλίας Γεωργαντζάς Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος Απόστολος Κοκολιός Οι ως άνω, υπογράφοντας ανά δύο, θα μπορούν για λογαριασμό της εταιρείας να: α) εκδίδουν, τριτεγγυώνται και οπισθογραφούν επιτα

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 γές της εταιρείας οποιουδήποτε ποσού και θα εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλ λαγματικές και γραμμάτια της εταιρείας οποιουδήποτε ποσού β) δίδουν εντολές προς Τράπεζες για την πληρωμή μέσω τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας προς κά λυψη οποιωνδήποτε εν γένει υποχρεώσεων της (φόροι, μισθοδοσία, προμηθευτές, δημόσιο, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία, λοιποί τρίτοι κ.λπ.) οποιουδήποτε ποσού, γ) παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια οποιουδήποτε πο σού για λογαριασμό της εταιρείας για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, θα παρέχουν εντο λές πληρωμής, αναγνωρίζουν, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε άλλες απαλλαγές, δ) συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων για την εταιρεία, την έκδοση Εγ γυητικών Επιστολών Τραπεζών ή συμβάσεις πιστώσεως ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους και γενικότερα θα συνάπτουν κάθε είδους συμ βάσεις με Τράπεζες και όλα τα ανωτέρω ανεξαρτήτως ποσού, ε) παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές και με την παρεχό μενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός, στ) υπογράφουν και υποβάλλουν οποιαδήποτε έγγρα φα προς τις Τελωνειακές Αρχές για την εισαγωγή και τον εκτελωνισμό προϊόντων της εταιρείας, καθώς και προς οποιαδήποτε άλλη Αρχή που είναι αρμόδια και έχει σχέση με τις πιο πάνω διαδικασίες και τέλος προς τις Τράπεζες για τη λήψη των πάσης φύσεως αδειών εισαγωγής των πιο πάνω προϊόντων, μηδέ εξαιρουμέ νων των υποσχετικών ανεξαρτήτως ποσού προς τους προμηθευτές του εξωτερικού, ζ) συνάπτουν με οποιαδήποτε Τράπεζα συμβάσεις πα ροχής τραπεζικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (internet) και προβαίνουν σε ηλεκτρονική διενέργεια πάσης φύ σεως συναλλαγών ανεξαρτήτως ποσού ανά ημερο λογιακή ημέρα που δύνανται να εκτελεστούν μέσω διαδικτύου με πρόσβαση στο internet banking εκάστης Τράπεζας, όπως (ενδεικτικά) σε ενημέρωση σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα, σε λήψη και εκτέλεση εντολών της εταιρείας σχετικά με τη μεταφορά χρηματικών ποσών με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού που τηρεί τρίτος στην Τράπεζα, με σκοπό την κάλυψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων της εταιρείας προς αυτόν (μισθοδοσία, προμηθευτές, ασφα λιστικά ταμεία κ.λπ.), σε λήψη και εκτέλεση εντολών της εταιρείας σχετικά με τη μεταφορά χρηματικών ποσών με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού που τηρεί σε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (i) είτε η εται ρεία (ii) είτε τρίτος, με σκοπό την κάλυψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων της εταιρείας προς αυτόν (μισθοδοσία, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.), σε πληρωμή φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα και αντίστοιχο ισόποσο έμβασμα στο λογαριασμό που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο ειδικά για το σκοπό αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος και Γ. Ο καθένας από τους ως άνω υπό «Β» αναφερόμε νους ενεργώντας μόνος θα μπορεί για λογαριασμό της εταιρείας να παραλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιορι στικά, εξώδικα, αγωγές και οποιοδήποτε άλλο διαδικα στικό έγγραφο κοινοποιείται στην εταιρεία. Δ. Ο Απόστολος Κοκολιός, ενεργώντας μόνος, εξουσι οδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο: (α) για την άρση της παρακράτησης της κυριότητας αυτοκινήτων, που έχει πωλήσει η εταιρεία σε πελάτες της με τον όρο αυτό (παρακράτησης της κυριότητας), (β) για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων σε άδειες κυ κλοφορίας αυτοκινήτων, καθώς και (γ) για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων σε πιστοποι ητικά εκτελωνισμού αυτοκινήτων. Σε περίπτωση κωλύματος του Απόστολου Κοκολιού, εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν στις πιο πάνω ενέργει ες για λογαριασμό της εταιρείας οι Ηλίας Γεωργαντζάς, Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος, Κωνσταντίνος Δά βαρης, Γεώργιος Δάβαρης, ενεργώντας μόνος έκαστος τούτων, με μόνη την υπογραφή του. Ε. Ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαι οδοσίας, καθώς και κάθε δικαστικής δημόσιας δημοτι κής ή κοινοτικής αρχής, η εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Απόστολο Κοκολιό, στον οποίο ταυτόχρονα ανατίθεται το έργο της συμμόρφωσης της εταιρείας προς τις επιταγές των διατάξεων για την ευθύνη του παραγωγού από ελαττωματικά προϊόντα και την προ στασία του καταναλωτή. Ο εν λόγω εκπρόσωπος θα ενημερώνεται για τις εξελίξεις της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτή και ευθύνης παραγωγού από ελαττωματικά προϊόντα και θα ενημερώνει και συντονί ζει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας προς το σκοπό αυτό. Τέλος θα επιβλέπει και ελέγχει τη συμμόρφωση και ευθυγράμμιση κάθε δραστηριότητας της εταιρείας προς τις επιταγές της σχετικής νομοθεσίας. Ο ως άνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα μπορεί να: α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρα τείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και ενστάσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις, ενστάσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγ γραφα ως πλαστά ή άκυρα, συνάπτει διαιτητικές συμ βάσεις και προσχωρεί σε διαιτησίες, ορίζει διαιτητές, διεξάγει ή καταργεί δίκες ή συντηρητικά ή προσωρινά μέτρα, διενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτε λέσεις, υποβάλλει αιτήσεις για κήρυξη σε πτώχευση, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, καθώς και γ) να διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστι κών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και ανακαλεί τον διορισμό αυτών. Ειδικά για την άσκηση εγκλήσεων ή και την

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ υποβολή μηνύσεων, καθώς και για την παράσταση στα επόμενα στάδια της σχετικής ποινικής διαδικασίας ή και δίκης το διοικητικό συμβούλιο θα λαμβάνει κάθε φορά ειδική για τη συγκεκριμένη υπόθεση απόφαση και θα παρέχει τη σχετική ειδική εξουσιοδότηση για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον ανωτέρω ή και σε άλλα πρόσωπα. ΣΤ. Το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει στον Κοκολιό Απόστολο το έργο της συμμόρφωσης της Εταιρείας προς τις επιταγές των διατάξεων για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο ως άνω θα ενημερώ νεται για τις εξελίξεις της νομοθεσίας στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού και της προστασίας των προ σωπικών δεδομένων, θα ενημερώνει τα αρμόδια πρόσω πα της εταιρείας, θα φροντίζει για το συντονισμό των τμημάτων της Εταιρείας προς το σκοπό αυτό και θα επιβλέπει και ελέγχει τη συμμόρφωση και ευθυγράμμιση κάθε δραστηριότητας της Εταιρείας προς τις επιταγές της σχετικής νομοθεσίας. Περαιτέρω ο ως άνω θα εκ προσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγω νισμού, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου), κάθε δικαστικής αρχής, κάθε διοικητικής επιτροπής, καθώς και ενώπιον κάθε δημό σιας, δημοτικής ή άλλης αρχής και (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) θα μπορεί να: α) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και ενστάσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις, ενστάσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγ γραφα ως πλαστά ή άκυρα, συνάπτει διαιτητικές συμ βάσεις και προσχωρεί σε διαιτησίες, ορίζει διαιτητές, διεξάγει ή καταργεί δίκες ή συντηρητικά ή προσωρινά μέτρα, διενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτε λέσεις, υποβάλλει αιτήσεις για κήρυξη σε πτώχευση, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε αντιδίκους της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, καθώς και β) να διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ως άνω αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπά νω πράξεις και ν ανακαλεί το διορισμό τους. Αγ. Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2010 Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (2) επωνυμία «SONNBERG PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙ ΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SONNBERG PROPERTIES S.A.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 11/08/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 30/6/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SONNBERG PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «SONNBERG PROPERTIES S.A.» και με αριθμό Μητρώου 65981/01ΑΤ/Β/08/210 που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥ ΣΙΟΥ Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Νικόλαος Σωτήριος Χριστοδούλου του Αλκίφρονος και της Φλωρεντίας Αλκίστης, διαφημιστής, γεννημένος στο Κάιρο Αιγύπτου, το έτος 1961, κάτοικος Αμαρου σίου Αττικής (οδός Χίου 7), κάτοχος του με αριθμ. Ξ /1988 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Νέου Ψυχικού, με ΑΦΜ ΔΟΥ Αμαρουσίου, ελληνικής ιθα γένειας, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Δέσποινα Τσίτση του Ευσταθίου και της Άννας, συζ. Νικολάου Σωτηρίου Χριστοδούλου, αρχιτέκτων μηχανικός, γεννημένη στην Αθήνα το 1962, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χίου 7, κάτοχος του με αριθ. Ξ /1988 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Νέου Ψυχικού, με ΑΦΜ ΔΟΥ Αμαρουσίου, ελληνικής ιθαγέ νειας, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 3. Πλάτων Κωστόπουλος του Μιχαήλ και της Ελένης, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1957, κάτοικος Αθήνας, οδός Ηούς αριθμ. 16, κάτοχος του με αριθ. Κ /1976 δελτίου ταυτότητας του Θ ΠΑ Αθηνών, με ΑΦΜ ΔΟΥ ΣΤ Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας, Μέλος ΔΣ. Ο Νικόλαος Σωτήριος Χριστοδούλου και η Δέσποινα Τσίτση είτε μαζί είτε χωριστά ο καθένας θα δεσμεύουν την εταιρεία και θα εκπροσωπούν νόμιμα αυτήν με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και θα προβαίνουν σε κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης της περιουσίας της εταιρείας και των εταιρικών υποθέ σεων δυνάμει του άρθρου 15 του καταστατικού. Ανατίθεται στον εκ τους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας Νικόλαο Σωτήριο Χριστοδούλου, όπως μεριμνήσει για την ευόδωση του εκ των σκοπών της εταιρείας περί εκμετάλλευσης διαχείρισης ακινήτων, αγοράζοντας ακίνητα, οποιαδήποτε κρίνει αυτός, υπο γράψει σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ανα θέτοντας σε τρίτους όλες εκείνες τις ενέργειες, που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των ακινήτων, ακόμη και της υπογραφής των οικείων συμ βολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης. Αγ. Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2010 Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (3) επωνυμία «ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥ ΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΙΖ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 09/08/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 07/07/2010 πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 07/07/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΙΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙ ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΑΝΙΖ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 36999/01ΑΤ/Β/96/353 που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Δέσποινα Μητρόπουλου του Αλέξιου, κάτοικος Αμα ρουσίου Αττικής, οδός Δάφνης, αρ. 59, ΑΔ.Τ. ΑΗ / Τ.Α. Αμαρουσίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. 2) Αναστάσιος Ζωϊτόπουλος του Κλεάνθη, κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής, Π. Νιρβάνα αρ. 8, με ΑΔΤ Ξ /ΑΤ Ν. Ψυχικού, Διευθύνων Σύμβουλος. 3) Παντελεήμων Δημόπουλος του Βύρωνα, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Καποδιστρίου, αρ. 30, ΑΔ.Τ. AB , Μέλος, Δ.Σ. 4) Αναστάσιος Ντίνος, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Υψηλάντου, αρ. 8, με ΑΔ.Τ. Κ / AT. Λαυρίου, Μέ λος Δ.Σ. 5) Μαρία Δρίβα του Ιωάννη, κάτοικος Μελισσίων Ατ τικής, οδός Κουντουριώτου, αρ. 12, ΑΔ.Τ. ΑΕ /Τ.Α. Μελισσίων, Μέλος Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου, την αναπληρώνει το Μέλος του Δ.Σ. Παντελεήμων Δη μόπουλος. Η θητεία του παραπάνω Δ.Σ. λήγει την 06/07/2015. Α. Με βάση τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 5 του καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκ προσωπήσεως της εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμ βουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια, σε καθέναν από τους Δέσποινα Μητροπούλου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναστάσιο Ζωϊτόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του καθενός από αυτούς, τιθεμέ νη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, με τις εξής εξαιρέσεις: Α1. Για ανάληψη υποχρεώσεων, δαπάνες που επιβα ρύνουν την εταιρεία και εν γένει συναλλαγές και πρά ξεις: α) με αντικείμενο έως και τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, η εταιρεία δεσμεύεται και υποχρεούται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των δύο ανωτέρω προσώπων, Δέσποινας Μητροπούλου, Προέδρου Δ.Σ. και Αναστα σίου Ζωιτόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου, β) με αντικείμενο άνω των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και έως εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ, η εται ρεία δεσμεύεται και υποχρεούται με την υπογραφή από κοινού και των δύο ανωτέρω προσώπων, Δέσποινας Μητροπούλου, Προέδρου Δ.Σ. και Αναστασίου Ζωιτό πουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) με αντικείμενο άνω των εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ και έως τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ, η εταιρεία δεσμεύεται και υποχρεούται με την υπογρα φή από κοινού και των δύο ανωτέρω προσώπων, Δέ σποινας Μητροπούλου, Προέδρου Δ.Σ. και Αναστασίου Ζωιτόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου, επιπλέον δε απαιτείται η υπογραφή και ενός εκ των λοιπών μελών του Δ.Σ. και δ) με αντικείμενο άνω των τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ, η εταιρεία δεσμεύεται και υποχρεούται μόνον μετά προηγουμένη απόφαση του Δ.Σ., το οποίο και θα εξουσιοδοτεί κατά περίπτωση το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί, θα δεσμεύει και θα υπογράφει. Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί κάθε προηγού μενη εξουσιοδότηση που έχει παράσχει με παλαιότερες αποφάσεις του (για εκπροσώπηση της εταιρείας) σε μέλη του, εργαζομένους και στελέχη της εταιρείας. Αγ. Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2010 Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (4) επω νυμία «ΒΟΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΒΟΡΙ Α.Ε.». Την 13/7/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΡΙ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΒΟΡΙ Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 65508/02/Β/08/28. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από 30/06/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, και η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ για τη χρήση Πειραιάς, 18 Αυγούστου 2010 Η Διευθύντρια ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ (5) την επωνυμία «ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 19/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΟΓΕ ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 21132/02/Β/90/40. τη χρήση 31/12/2009.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2) Το από 30/06/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ , οι εξής: α) Τακτικοί: ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E β) Αναπληρωματικοί: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό Μητρώου O.E ΖΑΝΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ με αριθμό Μητρώου O.E Πειραιάς, 19 Ιουλίου 2010 Η Διευθύντρια ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ (6) επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΙ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΛΙ ΤΖΑΝΑΚΙ». Την 16/08/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΙ» και αριθμό Μητρώου 29439/02/Β/93/250. τη χρήση 31/12/ ) Το από 30/06/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ , οι εξής: α) Τακτικοί: ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ με αριθμό Μητρώου O.E ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E β) Αναπληρωματικοί: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΑΣ με αριθμό Μητρώου O.E ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ με αριθμό Μητρώου O.E Πειραιάς, 16 Αυγούστου 2010 Η Διευθύντρια ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ (7) ρειών στοιχείων του υποκαταστήματος της Αλλοδα πής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΝΓΚ ΜΑΖΑΧ ΛΑΪΝΣ ΕΠΕ» (στα αγγλικά: «KING MAZAX LINES LIMITED»). Την 13/08/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλλοδα πής Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «KING ΜΑΖΑΧ LINES LIMITED» σύμφωνα με το οποίο με ταφέρεται η διεύθυνση των γραφείων του υποκα ταστήματος της στην Ελλάδα με αριθμό Μητρώο 02/Β/09/02 από την οδό Κασσάνδρας 9 στον Πειραιά στην οδό Κολοκοτρώνη 82, 4ος όροφος του ιδίου δήμου. Πειραιάς, 13 Αυγούστου 2010 (8) επωνυμία «Wave Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Οικο δομική, Τουριστική, Ξενοδοχειακή, Ναυτιλιακή Προ ώθησης Πωλήσεων και Εμπορίας Καλλυντικών» και δ.τ. «Wave AEE». Την 11/8/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Wave Ανώ νυμη Εμπορική Εταιρία Οικοδομική, Τουριστική, Ξενοδο χειακή, Ναυτιλιακή Προώθησης Πωλήσεων και Εμπορίας Καλλυντικών» και δ.τ. «Wave AEE» και αριθμό Μητρώου 39699/02/Β/98/01. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση δι αχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/09 31/12/09. 2) Το από 18/06/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/09 31/12/09. Πειραιάς, 11 Αυγούστου 2010 (9) επω νυμία «ΠΕΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟ ΦΗΣ» και δ.τ. «ΠΕΡΑΜΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». Την 11/8/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «ΠΕ ΡΑΜΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και αριθμό Μητρώου 60415/02/Β/06/32.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 τη χρήση 01/01/09 31/12/09. 2) Το από 25/06/2010 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορί σθηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 01/01/ /12/2010 οι εξής: α) Τακτικός: Λασανιάνος Μάριος με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ β) Αναπληρωματικός: Νικόλαος Ιωάννου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Πειραιάς, 11 Αυγούστου 2010 (10) την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 12/08/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 5/08/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 24806/02/Β/91/254 με το οποίο πιστοποιή θηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετο χικού Κεφαλαίου ,55 ευρώ που αποφασίσθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30/06/2010. Πειραιάς, 12 Αυγούστου 2010 (11) επω νυμία «ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗ ΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 12/08/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 5/08/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙ ΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 6811/02/Β/86/691, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασί σθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 29/06/2010. Πειραιάς, 12 Αυγούστου 2010 (12) επω νυμία «ARENAL Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Αλουμι νίου και προϊόντων αυτού» και δ.τ. «ARENAL S.A.». Την 11/08/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 6/07/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ARENAL Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Αλουμινίου και προϊόντων αυτού» και δ.τ «ARENAL S.A.» και με αριθμό Μητρώου 6594/02/Β/86/475 με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 9.000,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30/06/2010. Πειραιάς, 11 Αυγούστου 2010 (13) επωνυμία «ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛ ΛΑΣ Α.Ε.». Την 13/08/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΑ ΝΟ ΕΛΛΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 67285/02/Β/08/144. τη χρήση 01/01/ /12/ ) Το από 30/06/2010 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορίσθη καν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1 1/ , οι εξής: α) Τακτικός: ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ β) Αναπληρωματικός: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Πειραιάς, 13 Αυγούστου 2010 (14) επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 13/08/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Μητρώου 13485/02/Β/86/5 (87). 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση δι αχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 31/12/ ) Το από 30/06/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 31/12/2009. Πειραιάς, 13 Αυγούστου 2010 (15) την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟ ΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε» και δ.τ. «ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε». Την 13/8/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε» και δ.τ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 35809/02/Β/96/43. τη χρήση 01/01/09 31/12/09. 2) Το από 30/06/2010 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορίσθη καν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: α) Τακτικός: ΙΩΑΝΝΗΣ Π ΜΑΝΔΡΙΔΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ β) Αναπληρωματικός: ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΙΤΤΑΚΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Πειραιάς, 13 Αυγούστου 2010 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (16) Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΝΟΗΣΙΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΑΡΤΙΚΑ Εταιρεία Περιω ρισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «ΝΟΗΣΙΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΑΡ ΤΙΚΑ Ε.Π.Ε». Με την υπ αριθμ. 420/ πράξη του Συμβολαι ογράφου Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΩΤΣΑΚΗ, η οποία καταχωρήθηκε στις 20/08/2010 στα βιβλία εται ρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 13723/2010 και ειδικό 4203 λύθηκε η Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΟΗΣΙΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΑΡΤΙΚΑ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΟΗΣΙΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΑΡΤΙΚΑ Ε.Π.Ε». Αθήνα, 20 Αυγούστου 2010 Ο Συμβολαιογράφος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΚ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7313 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11715 9 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8184 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9666 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7781 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7250 14 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1362 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4059 7 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3243 7 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΑΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12341 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 642 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4206 10 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 927 7 Φεβρουρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5143 17 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12227 21 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14467 17 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12214 12 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10255 24 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα