Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra"

Transcript

1 Ing. Zlatica Muchová, PhD. Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra

2 Význam poľných ciest v krajine sprístupňujú pozemky vlastníkom sprístupňujú krajinu a umožňujú jej priechodnosť pre miestnych obyvateľov, príp. rekreantov, môžu byť zároveň turistickým chodníkom, cyklotrasou, zimnou bežeckou trasou a pod., prepojujú susedné obce, trvalým a výrazným spôsobom ohraničujú pozemky, alebo katastrálne hranice, sprístupňujú existujúce resp. novonavrhnuté spoločné, verejné zariadenia a opatrenia, plnia funkciu krajinotvorného prvku s ekologickou, pôdoochrannou, vodohospodárskou a estetickou funkciou Polyfunkčný význam poľných ciest

3 Legislatívne a metodické podklady Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ON Projektovanie poľných ciest STN Lesná dopravná sieť STN STN /Z1 STN /Z1 STN STN STN STN /Z1 STN STN STN STN /Z1 STN STN Projektovanie ciest a diaľnic Názvoslovie pozemných komunikácii Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií Klasifikácia zemín pre dopravné stavby Projektovanie miestnych komunikácií Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenie pre navrhovanie. Projektovanie mostných objektov Križovanie a súbehy vedení komunikácií s vodnými tokmi Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami Mostné názvoslovie Názvoslovie pozemných komunikácií Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii Zakladanie stavieb. Základová pôda pod plošnými základmi Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií VL 1/2002 Vozovky a krajnice VL 2/2003 Teleso pozemných komunikácií VL 2.2/2005 Odvodňovacie zariadenia VL 4/2002 Mosty, VL4/2003 Mosty

4 Sieť poľných ciest najvýraznejšie ovplyvňuje organizáciu pôdneho fondu. Zásady návrhu cestnej siete z pohľadu návrhu VZFU: 1. Vychádzať z tvaru územia, konfigurácie terénu, 2. Je nutné rešpektovať odtokové pomery, protierózne požiadavky, 3. Minimalizovať potrebu vjazdu poľnohospodárskej mechanizácie do obci a na štátne cesty, 4. Má byť dostatočne hustá (zvozná plocha pre hlavnú poľnú cestu má byť ha), 5. Nesmie deliť pozemky na časti menšie ako 3 ha, 6. Pri návrhu je potrebné vyhnúť sa miestam s potrebou násypov, výkopov, odvodneniu, neúnosným zeminám, 7. Minimalizovať kríženie trás ciest s inžinierskymi sieťami kardinálne body

5 Nová cestná sieť sa volí podľa niektorého z troch systémov: Voľba systému ciest úzko súvisí (má vychádzať) z vodohospodárskeho riešenia územia, pretože cestné priekopy tvoria významnú sieť regulujúcu odtokové pomery v krajine.

6 Členenie poľných ciest podľa významu: Hlavné poľné cesty -sústreďujú dopravu z vedľajších poľných ciest a sú napojené na miestne komunikácie alebo štátne cesty III. triedy, výnimočne na II. triedu - plnia funkciu protierózneho prvku - doporučujú sa navrhovať ako dvojpruhové alebo ako jednopruhové s výhybňami - musia obsahovať kompletné pozdĺžne a priečne odvodnenie sú súčasťou protieróznej ochrany územia - vždy spevnené - musia byť celoročne zjazdné Prístupové poľné cesty (vedľajšie poľné cesty) - zaisťujú dopravu z priľahlých pozemkov, resp. fariem a sú napojené na hlavné poľné cesty - plnia aj funkciu protierózneho prvku - vždy jednopruhové, prevažne nespevnené ale vždy zatrávnené - výhybne sú doporučené - je možné použiť koľajovú úpravu - v úsekoch s nízkou únosnosťou a na podmáčaných úsekoch sa navrhujú spevnené (kombinácia spevnených a nespevnených úsekov) - ak nie sú obojstranne napojené na iné cesty, je potrebné navrhnúť aj obratisko. Pomocné (doplnkové) sezónne a dočasné - vytvárajú sezónne komunikačné prepojenie v rámci pôdnych celkov vlastníka, alebo môžu tvoriť hranicu medzi pozemkami niekoľkých vlastníkov - vždy jednopruhové, bez odvodnenia - nespevnené, príp. zatrávnené, zjazdné sezónne

7 Členenie poľných ciest podľa návrhovej kategórie: dvojpruhové P 7,0/60 P 6,5/50 P 6,0/ Zvozná oblasť 500 ha a viac Stredné dopravné zaťaženie III. a IV. trieda Hlavné jednopruhové P 5,0/30 P 4,5/30 P 4,0/ Zvozná oblasť ha Stredné dopravné zaťaženie IV. trieda Prístupové (vedľajšie) jednopruhové P 4,5/30 P 4,0/30 P 3,5/30 50 Zvozná oblasť ha Ľahké dopravné zaťaženie V. trieda Pomocné (doplnkové) jednopruhové P 3,5/30 P 3,0/30 20 Zvozná oblasť do 100 ha Veľmi ľahké dopravné zaťaženie VI. trieda Kapacita poľných ciest JPV -deň Voľba kategórie Výpočet intenzity poľn. dopravy Kukuričný typ 0,187 Repný typ 0,206 Zemiakarsky typ 0,168 Horský typ 0,131 = * výmera zvoznej oblasti Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov.

8 Základné tvary cestného telesa výkop zárez násyp Základný prieskum: Miestopis trasy prehľad morfologických, geologických a hydrologických pomerov (hlavné typy pokryvných útvarov, horniny skalného podložia, hĺbka podzemnej vody... Lokalizácia miest (úsekov budúcej trasy) nepriaznivých z hľadiska stability územia, resp. únosnosti podložia Predbežné posúdenie pomerov v miestach predpokladaných objektov most, brod, priepust a pod. Klasifikácia zemín STN , STN , STN , STN

9 Návrh cestnej siete vychádza z: 1. Posúdenia existujúcej cestnej siete, jej technického stavu a intenzity dopravy. 2. Posúdenia budúcej dopravy s ohľadom na predpokladané pôdne celky, umiestnené poľnohospodárske podniky a na konfiguráciu terénu. 3. Vymedzenia tzv. kardinálnych bodov (miesta kríženia s komunikáciami, vodných tokov, podzemných a nadzemných vedení, vjazdy do zastavanej časti obce, do lesa, poľnohospodárskych podnikov, príp. rezervácií a pod.). Je vhodné kombinovať návrh poľnej cesty so systémom protieróznej ochrany územia a územným systémom ekologickej stability. Z dôvodu minimalizácie záberu pôd je vhodné navrhnúť napr. poľnú cestu s protieróznou priekopu a zeleným pásom ako interakčným prvok ÚSES. Výstupom návrhu cestnej siete z VZFÚ musí byť jasne definované: jej priestorové vymedzenie a s akou šírkou (plochou) je nutné pre ňu počítať

10 Určenie šírky pozemku pre poľnú cestu v návrhu VZFU Faktory ovplyvňujúce určenie potrebnej šírky pozemku pre poľnú cestu: Sklon nivelety (maximálny, minimálny). Poľná cesta má byť prejazdná, t.j. napojená na oboch stranách na komunikáciu vyššieho rádu. V prípade, že nie je napojená, potom je potrebné počítať s obratiskom (kruhové alebo v tvare T). Je potrebné vymedziť tzv. kardinálne body. Vyriešiť napojenie na existujúcu cestnú sieť, napr. susedné územie, lesné cesty a pod. Je potrebné uvažovať s dostredným rozšírením v smerových oblúkoch. Je potrebné pri jednopruhových hlavných aj vedľajších cestách uvažovať s výhybňani. Je potrebné jednoznačne zadefinovať násypové, resp. výkopové svahy a odvodňovacie objekty. Zadefinovanie umiestnenia hospodárskych zjazdov, hospodárskych nájazdov...

11 Sklon nivelety Maximálny pozdĺžny sklon nivelety je daný návrhovou rýchlosťou (max. hodnota 12 %), Minimálny sklon nivelety sa doporučuje pri nespevnených cestách 2%, pri spevnených 0,5 %. Dĺžka [ m ] 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 550,0 564,5 Výška [ m.n.m ] 269,0 272,0 274,7 275,8 277,2 278,4 279,8 281,0 284,2 287,6 289,8 292,0 293,5 Sklon [ % ] 0,00 6,00 5,40 2,20 2,80 2,40 2,80 2,40 6,40 6,80 4,40 4,40 10,38

12

13 Určenie šírky pozemku pre poľnú cestu v návrhu VZFU Faktory ovplyvňujúce určenie potrebnej šírky pozemku pre poľnú cestu: Sklon nivelety (maximálny, minimálny). Poľná cesta má byť prejazdná, t. j. napojená na oboch stranách na komunikáciu vyššieho rádu. V prípade, že nie je napojená, potom je potrebné počítať s obratiskom (kruhové alebo v tvare T). Je potrebné vymedziť tzv. kardinálne body. Vyriešiť napojenie na existujúcu cestnú sieť, napr. susedné územie, lesné cesty a pod. Je potrebné uvažovať s dostredným rozšírením v smerových oblúkoch. Je potrebné pri jednopruhových hlavných aj vedľajších cestách uvažovať s výhybňani. Je potrebné jednoznačne zadefinovať násypové, resp. výkopové svahy a odvodňovacie objekty. Zadefinovanie umiestnenia hospodárskych zjazdov, hospodárskych nájazdov...

14 Poľná cesta má byť prejazdná. V prípade napojenia poľnej cestu na štátnu cestu musí byť navrhnutá na spevnenie v dĺžke min. 10 m (optimum 20 m) Pripojovací polomer vnútorných jazdných pásov 6-9 m Pripojovací polomer k osám jazdných pásov 9-12,5 m Vyhodnotenie rozhľadových pomerov vzhľadom na plynulosť dopravy na štátnej ceste v D z = 0,375. v + + b 314( f ± s) 2 Dz dĺžka rozhľadu na zastavenie [m] v návrhová rýchlosť [km.h -1 ] f súčiniteľ brzdného trenia na mokrej vozovke (f=0,30 pre 90 km.h -1 ) s pozdĺžny sklon nivelety [%] b bezpečný odstup vozidla od prekážky b=0,5)

15 V prípade, že nie je napojená, potom je potrebné počítať s obratiskom (kruhové alebo v tvare T).

16 Určenie šírky pozemku pre poľnú cestu v návrhu VZFU Faktory ovplyvňujúce určenie potrebnej šírky pozemku pre poľnú cestu: Sklon nivelety (maximálny, minimálny). Poľná cesta má byť prejazdná, t. j. napojená na oboch stranách na komunikáciu vyššieho rádu. V prípade, že nie je napojená, potom je potrebné počítať s obratiskom (kruhové alebo v tvare T). Je potrebné vymedziť tzv. kardinálne body. Je potrebné uvažovať s dostredným rozšírením v smerových oblúkoch. Je potrebné pri jednopruhových hlavných aj vedľajších cestách uvažovať s výhybňani. Je potrebné jednoznačne zadefinovať násypové, resp. výkopové svahy a odvodňovacie objekty. Zadefinovanie umiestnenia hospodárskych zjazdov, hospodárskych nájazdov...

17 Je potrebné vymedziť tzv. kardinálne body podmáčaná plocha, miesta kríženia s komunikáciami, miesta kríženia s vodnými tokmi, miesta kríženia s podzemným a nadzemným vedením, vjazdy do zastavanej časti obce, vjazdy do lesa (napojenie na lesné cesty), vjazdy do poľnohospodárskych podnikov, príp. rezervácií a pod. Kríženie poľnej cesty s prielohom Kríženie poľnej cesty s plynovým potrubím

18 Je potrebné vymedziť tzv. kardinálne body Brody Kríženie poľnej cesty s vodným tokom

19 Určenie šírky pozemku pre poľnú cestu v návrhu VZFU Faktory ovplyvňujúce určenie potrebnej šírky pozemku pre poľnú cestu: Sklon nivelety (maximálny, minimálny). Poľná cesta má byť prejazdná, t. j. napojená na oboch stranách na komunikáciu vyššieho rádu. V prípade, že nie je napojená, potom je potrebné počítať s obratiskom (kruhové alebo v tvare T). Vyriešiť napojenie na existujúcu cestnú sieť, napr. susedné územie, lesné cesty a pod. Je potrebné vymedziť tzv. kardinálne body. Je potrebné uvažovať s dostredným rozšírením v smerových oblúkoch. Je potrebné pri jednopruhových hlavných aj vedľajších cestách uvažovať s výhybňani. Je potrebné jednoznačne zadefinovať násypové, resp. výkopové svahy a odvodňovacie objekty. Zadefinovanie umiestnenia hospodárskych zjazdov, hospodárskych nájazdov...

20 Rozšírenie v smerových oblúkoch Vozidlo pohybujúce sa v smerovom oblúku zaberá väčšiu šírku jazdného pásu ako v priamom úseku. Navrhuje sa dostredné (1 x 100%) alebo na oboch stranách oblúka (2 x 50%) v prípade ak R < 200 m. Hodnota rozšírenia je závislá od polomeru smerového oblúka, návrhovej rýchlosti a typu návrhového vozidla (rozvoru nápravy vozidla). Δš = 2 Δš = R 2 2 ( R R c ) R 2 c 2 v + 10 R v + 10 R Δš rozšírenie v oblúku [m] v návrhovárýchlosť [km.h -1 ] R polomer smerového oblúka [m] c rozvor náprav vozidla [m]

21 Určenie šírky pozemku pre poľnú cestu v návrhu VZFU Faktory ovplyvňujúce určenie potrebnej šírky pozemku pre poľnú cestu: Sklon nivelety (maximálny, minimálny). Poľná cesta má byť prejazdná, t. j. napojená na oboch stranách na komunikáciu vyššieho rádu. V prípade, že nie je napojená, potom je potrebné počítať s obratiskom (kruhové alebo v tvare T). Vyriešiť napojenie na existujúcu cestnú sieť, napr. susedné územie, lesné cesty a pod. Je potrebné vymedziť tzv. kardinálne body. Je potrebné uvažovať s dostredným rozšírením v smerových oblúkoch. Je potrebné pri jednopruhových hlavných aj vedľajších cestách uvažovať s výhybňani. Je potrebné jednoznačne zadefinovať násypové, resp. výkopové svahy a odvodňovacie objekty. Zadefinovanie umiestnenia hospodárskych zjazdov, hospodárskych nájazdov...

22 Výhybne -Navrhujú sa na jednopruhových cestách -Umiestňujú sa na miestach: kde je dostatočný rozhľad na väčšiu vzdialenosť, na inak nebezpečných miestach, po 400 m, majú byť spevnené rovnakým spôsobom ako vozovka cesty, nedoporučujú sa navrhovať na násypovej strane cestného telesa je potrebné uvažovať s odklonením cestnej priekopu, čím sa zväčší pozemok na výkopovej strane cestného telesa.

23

24

25

26 Určenie šírky pozemku pre poľnú cestu v návrhu VZFU Faktory ovplyvňujúce určenie potrebnej šírky pozemku pre poľnú cestu: Sklon nivelety (maximálny, minimálny). Poľná cesta má byť prejazdná, t. j. napojená na oboch stranách na komunikáciu vyššieho rádu. V prípade, že nie je napojená, potom je potrebné počítať s obratiskom (kruhové alebo v tvare T). Vyriešiť napojenie na existujúcu cestnú sieť, napr. susedné územie, lesné cesty a pod. Je potrebné vymedziť tzv. kardinálne body. Je potrebné uvažovať s dostredným rozšírením v smerových oblúkoch. Je potrebné pri jednopruhových hlavných aj vedľajších cestách uvažovať s výhybňani. Je potrebné jednoznačne zadefinovať násypové, resp. výkopové svahy a odvodňovacie objekty. Zadefinovanie umiestnenia hospodárskych zjazdov, hospodárskych nájazdov...

27 Násypové a výkopové svahy Sklon reliéfu spôsobuje vznik výkopových a násypových svahov (na vybudovanie týchto svahov je potrebné uvažovať s určitou výmerou pozemku). Pokiaľ vlastnosti zemín nevyžadujú iný sklon možno predbežne počítať pre: Násypové svahy: do výšky násypov 1 m svahu v sklone max. 1:1,5 do výšky násypov nad 1 m svahu v sklone 1:2 Výkopové svahy: - Stabilné zeminy svahy zárezov 1:1 až 1:2 - Zvetralá skala svahy zárezov 2:1 1:10 pokiaľ má byť svah zjazdný pre mechanizáciu Spevnenie svahov: Zatrávnenie, iné vegetačné úpravy

28 Odvodnenie telesa cesty Funkcia: odvodnenie aktívnej zóny podložia pláne a ochrannej vrstvy povrchu vozovky okolitých pozemkov Delí sa na pozdĺžne a priečne odvodnenie Pozdĺžne odvodnenie Odvodňovacie objekty - navrhujú sa podľa prietoku zrážkových vôd na základe redukovanej intenzity 15 minútového dažďa s periodicitou 2 roky. Používa sa metóda odtokových kriviek metóda CN alebo intenzitné vzorce. Odvodňovacie objekty: Otvorené priekopy, rigoly, sklzy, kaskády, zasakovacie pásy, prielohy Kryté trativody, odvodňovacie potrubie.

29 Priekopy Priekopy so stálym prietokom je potrebné zaústiť do recipientu Priekopy s nestálym prietokom je možné navrhovať ako zasakovaie, o odtokom voľným do terénu Navrhujú sa trojuholníkové alebo lichobežníkové Hĺbka dna priekopy má byť: 0,40 m pod úrovňou pláne alebo rastlého terénu pri spevnených cestách 0,20 m pod úrovňou pláne alebo rastlého terénu pri nespevnených cestách Sklon svahov priekopy Trojuholníková: vnútorný svah (od koruny cesty) 1:2 (max 1:3) protiľahlý svah 1:1 až 1: 1,25 Lichobežníková šírka dna 0,30 až 0,50 m a sklon svahov 1:1 Minimálny pozdĺžny sklon pre nespevnené dno 0,5 %, spevnené 0,3 % Maximálny podĺžny sklon 5 % Spevnenie dna (príp. aj svahov) štrk, betónové tvárnice, dlažba Usporiadanie priečneho rozmeru priekopu je závislé od prietokového množstva

30 Príklad: Na rovine je potrebné počítať s minimálnym pásom pozemku od okraja krajnice: 2,6 m pri spevnených cestách 1,6 m pri nespevnených cestách Pri vedení trasy v svahovitom teréne je potrebné počítať s vyššími hodnotami.

31

32

33 Prieloh

34 Iné spôsoby pozdĺžneho odvodnenia Rigoly - Navrhujú sa tam, kde je nedostatok miesta na priekopu - hĺbka rigolu 0,10 0,15 (max 0,30 m), šírka rigolu 0,50 1 m Trativody - Navrhujú tam, kde nie je dostatok miesta ani pre rigoly, umiestňujú sa obyčajne pod krajnicou - ryhy široké 0,30 m, hlboké 0,6 1 m - vyplnené štrkom, štrkopieskom, škvarou, príp. sa na dno položí drenážna rúra od svetlosti 10 cm so spádom min. 0,5 %

35 0.30 cm os cestného telesa P 4,5/30 interakčný prvok MÚSES priekopa krajnica vozovka koniec cestného telesa (1,75 + 0,5) + 2,6 = 4,85 x 2 = 9,7 m + 1,5 = 11,2 m (1,75 + 0,5) x 2+ 2,6 + (0,30 x 2) = 7,7 m

36 Priečne odvodnenie: Navrhujú sa z dôvodu odvodnenia podložia cesty. Priečne trativody - Štrkové v hĺbke 0,60 1,00 m, široké 0,30 m vo vzájomnej vzdialenosti 5-20 m so spádom 1 %. - Drenážne rúrky priemer 100 mm, v hĺbke 0,6 1,2 m so spádom 0,5 % Zvodnice, drenáž...

37 Cestné objekty Rúrové priepusty Sú to stavebné objekty pod telesom cesty, slúžia k prevedeniu prietoku povrchových vôd s kolmou svetlosťou do 2m Členenie: - Doskové, rámové, klenuté, rúrové a priepusty zvláštnej konštrukcie - Priepusty s kolmými čelami, so šikmými čelami Hlavné časti rúrového priepustu: - potrubie (železobetónové rúry o svetlosti od 0,4 1,2m) - podložie (zaistenie polohy potrubia betónové) - čelá (zadržanie zeminy) - nadnásyp (rozloženie tlaku kolies vozidiel a strojov medzi čelami)

38 Hospodársky prejazd (zjazd) vjazd a výjazd mechanizmov z poľnej cesty na priľahlé pozemky alebo pripojenie poľnej cesty na štátnu cestu môžu byť s rúrovým priepustom alebo bez šírka je min. 4 m, obyčajne však 6 8 m

39

40

41

42

43 Mosty Pri návrhu mostov na poľných cestách sa postupuje podľa STN V rámci pozemkových úprav sa navrhujú výnimočne.

44

45

46 Výsadba pozdĺž poľných ciest min. 2 m od okraja vozovky min. 1-1,5 m od okraja poľa Pre návrh a výsadbu platí STN Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a STN Projektovanie miestnych komunikácií.

47

48

49

50

51

52

53 Krajnica Funkcia krajnice: -bočná opora a ochrana konštrukcie vozovky - používa sa na krátkodobé odstavenie vozidla - sú vždy zhutnené, obyčajne nespevnené (pri pozdĺžnom sklone > 3% spevnená, pri pozdĺžnom sklone < 3% zhutnená, osiata) -jej sklon musí byť vždy väčší ako sklon vozovky, obyčajne 6% krajnica

54 Vozovka Konštrukcia jazdnej dráhy na podloží zemného telesa. Dostredný (priečny) sklon vozovky (obojstranný strechovitý, jednostranný) Funkcia: Odvedenie zrážkovej vody z vozovky a krajníc. Doporučené hodnoty dostredného sklonu pre: - Štrkový povrch 3,0 % - Asfaltový povrch 2,5 % - Cementovobetónový povrch 2,0 % - Nespevnený (zemný) povrch 4,0 6,0 % - Maximálny dostredný sklon v smerovom oblúku 6 %

55 KONŠTRUKCIA VOZOVKY Kryt horná časť konštrukcie vozovky (jednovrstvoý alebo dvojvrstvový). Podľa deformačných vlastností krytu rozlišujeme vozovky: Tuhé cementový betón Netuhé Asfaltové (živicová úprava) Dláždené kamenné (kocky), betónové (zámková dlažba, z dielov - pruhy) Štrkové Zo stabilizovaných zemín Zemné, trávnaté a z vegetačných dielcov (betónových, plastových mreží) Podkladová vrstva základná konštrukčná vrstva vozovky (jednovrstvová alebo dvojvrstvová), horná vrstva smelená, dolná stmelená i nestmelená. Stmelená cementová, prelievaná vrstva (asfaltom, penetračným makadamom, kaleným štrkom... Nestmelená štrk, štrkodrvina, štrkopiesok, mechanicky spevnená zemina, hrúbka mm. 30 až 200mm Ochranná vrstva (podsyp) spodná vrstva vozovky na styku s podlažím štrkopiesok, štrkodrvina min. hrúbka 150 mm po zhutnení (vždy zhutnená). Požiadavky podsypu: - filtračný účinok, drenážny účinok,prevzdušňovací účinok min. 150mm Podložie časť telesa, na ktorom ležia ďalšie vrstvy vozovky (rastlý terén, napr. skala alebo násyp). Horná plocha podložia je zemná pláň. Požiadavky podložia: - únosnosť, zhutnenie, tolerancia rovinnosti, zaistenie odvodnenia Typizované konštrukcie vozoviek TP 78 Katalóg pozemných komunikácií

56 Ochranná vrstva (podsyp) - štrkopiesok Kryt Podkladová vrstva (stmelená)

57 Nespevnené cesty úprava pláne, zhutnenie a osiatie

58 Spevnené cesty štrkové

59 Spevnené cesty koľajová úprava

60 Spevnené cesty asfaltové

61 Spevnené cesty dláždené

62 Ľahká konštrukcia spevnenej poľnej cesty Úprava pláne zhutnením a na zhutnenú pláň zmes zeminy a štrkopiesku v pomere 1:3 (5), v kombinácii s osiatym prielohom

63

64

65

66 Smerové a výškové návrhové riešenie poľných ciest Smerové prvky trasy cesty: (zobrazujú sa vo výkrese situácii) Smerový polygón (kružnicový, kružnicový s prechodnicami, prechodnicový, zložený, točky) 2 v Smerový oblúk (minimálny polomer Rmin = 0, 25, medzipriamka protismerné oblúky 15m, jednosmerné oblúky 20m) Zásady: - vyrovnaný smer osi cesty - minimálny rozsah zemných prác -určenie kardinálnych bodov Výškové prvky trasy cesty Výškový polygón (maximálny, minimálny pozdĺžny sklon, rozdiel dvoch susedných sklonov) Výškový oblúk (maximálny polomer) Zásady návrhu nivelety: - plynulosť jazdy nad objektmi - vyrovnaný pozdĺžny sklon -zohľadnenie miestnych hydrologických a klimatických podmienok (niveleta nad terénom 1m v blízkosti jazier, vodných nádrží, vysokej hladiny podzemnej vody, v prípade vytvárania závejov 0,5 m nad terénom a pod.) Prvky trasy v priečnom reze Rozšírenie jazdných pásov v smerovom oblúku pre R<200 m Priečny sklon vozovky p

67 Obsah projektovej dokumentácie: Písomná časť Sprievodná správa Popis a charakteristika územia Zdôvodnenie potreby stavby a návrh technického riešenia Technická správa Výpočet technických parametrov Návrh kategorizácie navrhovanej poľnej cesty, výpočet staničenia, smerových oblúkov a nivelety, určenie konštrukcie vozovky, rozšírenie, dostredný (priečny) sklon vozovky, hydrotechnický výpočet, výpočet kubatúr zemín, potreba a dimenzovanie cestných objektov Výpočet vytyčovacích prvkov Výpočet podrobných bodov smerových oblúkov Rozpočtová dokumentácia Výkaz výmer a kubatúr pre rozpočet Určenie celkových nákladov stavby Výpočet základných rozpočtových nákladov Ocenenie projektových prác Prehľadná situácia 1:10000 Podrobná situácia stavby 1:1000 Pozdĺžny profil cesty 1:1000/100 Priečne rezy cestou 1:200 (v staniční po 20 m) Vzorové priečne rezy poľnou cestou 1:100 Detaily 1: 25 (detail výhybne, detail hospodárskych prejazdov, detail rúrových prietustov, detail mostov, detail brodov...)

68 Ďakujem za pozornosť...

KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA 1 VÝVOJ A CHARAKTERISTIKA POĽNOHOSPODÁRSKEJ DOPRAVY

KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA 1 VÝVOJ A CHARAKTERISTIKA POĽNOHOSPODÁRSKEJ DOPRAVY KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA Poľné cesty a ich postranné vegetačné pásy dotvárajú krajinný ráz, zvyšujú biodiverzitu územia a trvalým spôsobom ohraničujú pozemky a katastrálne hranice. Poľné cesty

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Katalóg vozoviek poľných ciest

Katalóg vozoviek poľných ciest Technické podmienky Schválil: Platnosť: Máj 2007 OBSAH 1 ÚVODNÁ ČASŤ 3 2 PRIESTOROVÉ USPORIADANIE POĽNÝCH CIEST 5 2.1 VŠEOBECNE 5 2.2 ÚČEL POĽNÝCH CIEST 6 2.3 ČLENENIE POĽNÝCH CIEST 6 2.4 VÝHYBNE 7 2.5

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH A POSÚDENIE SKLADBY VOZOVKY

NÁVRH A POSÚDENIE SKLADBY VOZOVKY NÁVRH A POSÚDENIE SKLADBY VOZOVKY cesta III/520006 a MK v obci Novoť. Akcia : Investor : Obecný úrad Novoť Miesto : k.ú. Novoť, okres Námestovo Obsah 1. Úvod 2. Použité podklady 3. Popis konštrukcie vozovky

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta špeciálneho inžinierstva Katedra technických vied a informatiky

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta špeciálneho inžinierstva Katedra technických vied a informatiky Žilinská univerzita v Žiline Fakulta špeciálneho inžinierstva Katedra technických vied a informatiky REKONŠTRUKCIA ŽELEZNIČNEJ A CESTNEJ SIETE PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO (koncept učebného textu prednášky)

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 7/2008 TECHNICKÉ PODMIENKY Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinnosť od:

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova avrh a posudenie mosta: -00 D1 Hubova-Ivachnova 1. Materiálové charakteristiky: BETO: C 30/37 B35 B 400 - objemova tiaz zelezobetonu ρ b := 5 k m - dovolene namahanie betonu v σ bc := 8. MPa HLAVE ZATAZEIE

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Most cez Breznický potok v časti Rakové, Žilina - Trnové Objekt SO 02 Most cez Breznický potok

Most cez Breznický potok v časti Rakové, Žilina - Trnové Objekt SO 02 Most cez Breznický potok OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Stavba... 3 1.2 Stavebník... 3 1.3 Charakteristika mosta... 3 1.4 Základné údaje o moste... 3 1.5 Predmet projektovej dokumentácie... 4 1.6 Zdôvodnenie mosta a jeho umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

POUŽITIE SNEHOVÝCH KOLOV NA CESTÁCH

POUŽITIE SNEHOVÝCH KOLOV NA CESTÁCH Ministerstvo, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 10/2015 TECHNICKÉ PODMIENKY POUŽITIE SNEHOVÝCH KOLOV NA CESTÁCH účinnosť od: 15.11.2015 TP 10/2015

Διαβάστε περισσότερα

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy lovenská poľnohospodárska unverzta v Ntre Fakulta záhradníctva a krajnného nžnerstva Katedra krajnného nžnerstva Odvodňovane a úprava tokov prevodná správa, úhrnná techncká správa, Dokumentáca a stavebné

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Príručka pre dimenzovanie drevených tenkostenných nosníkov PALIS. (Stena z OSB/3 Kronoply)

Príručka pre dimenzovanie drevených tenkostenných nosníkov PALIS. (Stena z OSB/3 Kronoply) Palis s.r.o. Kokořov 24, 330 11 Třemošná, Česká republika e- mail: palis@palis.cz Príručka pre dimenzovanie drevených tenkostenných nosníkov PALIS. (Stena z OSB/3 Kronoply) Vypracoval: Ing. Roman Soyka

Διαβάστε περισσότερα

POSÚDENIE KAPACITY OKRUŽNÝCH KRIŽOVATIEK PODĽA TECHNICKÝCH PODMIENOK SR

POSÚDENIE KAPACITY OKRUŽNÝCH KRIŽOVATIEK PODĽA TECHNICKÝCH PODMIENOK SR ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Stavebná fakulta Rozborová úloha POSÚDENIE KAPACITY OKRUŽNÝCH KRIŽOVATIEK PODĽA TECHNICKÝCH PODMIENOK SR Úloha RVT 29 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19,

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU. PREFA STAV s.r.o. Topoľčany.

SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU. PREFA STAV s.r.o. Topoľčany. SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU www.prefastav.sk Obsah O FIRME... 3 PREFA PODLUŽANY... 4 VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 7 m 3... 5 VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 10 m 3... 6 VODOTESNÁ KRABICOVÁ ŽUMPA 20m 3,

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Obvod a obsah nepravidelného a pravidelného mnohouholníka

Obvod a obsah nepravidelného a pravidelného mnohouholníka Obvod a obsah nepravidelného a pravidelného mnohouholníka Ak máme nepravidelný mnohouholník, tak skúsime ho rozdeliť na útvary, ktorým vieme vypočítať obsah z daných údajov najvšeobecnejší spôsob: rozdeliť

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu 22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu Ako zabrániť náhlemu spadnutiu nahromadeného snehu zo strešnej plochy? Jednoduché a účinné riešenie bez veľkých finančných investícií je použitie zachytávačov

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα

Modely degradácie a degradačné funkcie drsnosti asfaltových vozoviek

Modely degradácie a degradačné funkcie drsnosti asfaltových vozoviek Modely degradácie a degradačné funkcie drsnosti asfaltových vozoviek Rozborová úloha Objednávateľ: Zhotoviteľ: Zodpovedný riešiteľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava TPA Spoločnosť

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

VYHODNOTENIE ERÓZNEJ OHROZENOSTI VYBRANÉHO PÔDNEHO CELKU NA ÚZEMÍ POVODIA HOSŤOVSKÉHO POTOKA

VYHODNOTENIE ERÓZNEJ OHROZENOSTI VYBRANÉHO PÔDNEHO CELKU NA ÚZEMÍ POVODIA HOSŤOVSKÉHO POTOKA VYHODNOTENIE ERÓZNEJ OHROZENOSTI VYBRANÉHO PÔDNEHO CELKU NA ÚZEMÍ POVODIA HOSŤOVSKÉHO POTOKA MAJTANÍKOVÁ, Jana 1 1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva,

Διαβάστε περισσότερα

Výhody použitia odvodňovacích žľabov BIRCO... 4

Výhody použitia odvodňovacích žľabov BIRCO... 4 Obsah Úvod...4 Výhody použitia odvodňovacích žľabov BIRCO... 4 Porovnanie bodového a líniového odvodnenia...4 Možnosti spôsobu pripevnenia krytov...4 Poskytované služby...5 Základné mechanicko - fyzikálne

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 14/2013 TECHNICKÉ PODMIENKY SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI účinnosť od: 15.12.2013 August 2013

Διαβάστε περισσότερα

ZAŤAŽITEĽNOSŤ CESTNÝCH MOSTOV A LÁVOK

ZAŤAŽITEĽNOSŤ CESTNÝCH MOSTOV A LÁVOK Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoa SR Sekcia cestne dopravy a pozemných komunikácií TP 02/2016 TECHNICKÉ PODMIENKY ZAŤAŽITEĽNOSŤ CESTNÝCH MOSTOV A LÁVOK účinnosť od: 01.05.2016 TP 02/2016

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

POUŽITIE GEOSYNTETICKÝCH A IM PODOBNÝCH MATERIÁLOV VO VRSTVÁCH ASFALTOVÝCH VOZOVIEK. Časť A

POUŽITIE GEOSYNTETICKÝCH A IM PODOBNÝCH MATERIÁLOV VO VRSTVÁCH ASFALTOVÝCH VOZOVIEK. Časť A Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 01/2013 TECHNICKÉ PODMIENKY POUŽITIE GEOSYNTETICKÝCH A IM PODOBNÝCH MATERIÁLOV VO VRSTVÁCH ASFALTOVÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia dopravnej infraštruktúry

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia dopravnej infraštruktúry Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia dopravnej infraštruktúry TP 7/2005 Technické podmienky Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

DIAĽNICA D4, IVANKA SEVER ZÁHORSKÁ BYSTRICA

DIAĽNICA D4, IVANKA SEVER ZÁHORSKÁ BYSTRICA 91/10/06/S DIAĽNICA D4, IVANKA SEVER ZÁHORSKÁ BYSTRICA SPRÁVA O HODNOTENÍ ČINNOSTI PODĽA 31 ZÁKONA Č. 24/2006 Z. Z., O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, V PLATNOM ZNENÍ Mlynské Nivy 45, 821 09

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

KOMPOSTÁREŇ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

KOMPOSTÁREŇ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO SO01-2 STATICKÝ POSUDOK SAPORT KOMPOSTÁREŇ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO SAPORT s.r.o. Chotárna 270/15 911 05 Trenčín tel. 0905 / 606 801 email: info@saport.sk web: www.saport.sk STAVBA : Kompostáreň Kysucké Nové

Διαβάστε περισσότερα

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Opakovanie učiva II. ročníka, Téma 1. A. Príprava na maturity z fyziky, 2008 Outline Molekulová fyzika 1 Molekulová fyzika Predmet Molekulovej fyziky

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNE ZEMNÉ KONŠTRUKCIE

ZVLÁŠTNE ZEMNÉ KONŠTRUKCIE Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR TKP časť 31 ZVLÁŠTNE ZEMNÉ KONŠTRUKCIE účinnosť od: 15.11.2014 Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR November 2014 OBSAH 1 Úvodná kapitola... 3 1.1 Predmet

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

1. Trojuholník - definícia

1. Trojuholník - definícia 1. Trojuholník - definícia Trojuholník ABC sa nazýva množina takých bodov, ktoré ležia súčasne v polrovinách ABC, BCA a CAB, kde body A, B, C sú body neležiace na jednej priamke.. Označenie základných

Διαβάστε περισσότερα

PÁSKY A STAVEBNÉ DOPLNKY

PÁSKY A STAVEBNÉ DOPLNKY PÁSKY A STAVEBNÉ DOPLNKY LEPIACE A SPOJOVACIE PÁSKY MALIARSKA PÁSKA PAPIEROVÁ pre ohraninčenie okraju maľovanej plochy 140.100004 48 50 žltá 24 1,92 104.100005 38 50 žltá 24 1,50 DUCT TAPE pre opravy a

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2.

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2. SUPRA SUPRA PLUS ABSOLÚTNA NOVINKA NA STAVEBNOM TRHU! PENA DRYsystem / Lepiaca malta zadarmo! Rozmery dxšxv [mm] Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive ks [kg] paleta [kg] Pevnosť v tlaku P [N/mm²]

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

1. INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A JEJ ÚČASTNÍCI

1. INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A JEJ ÚČASTNÍCI 1. INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A JEJ ÚČASTNÍCI Úspešná výstavba a následné užívanie stavby nezáleží len na jej odbornom a technickom prevedení, ale taktiež na organizačnej príprave a prevedení, ako i na organizovanom

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM PRE TUNELY

TECHNICKÉ PODMIENKY INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM PRE TUNELY Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 03/2015 TECHNICKÉ PODMIENKY INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM PRE TUNELY účinnosť od: 01.05.2015

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

STATIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ I Doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. Priebeh vnútorných síl na prostom nosníku a na konzole od jednotlivých typov

STATIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ I Doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. Priebeh vnútorných síl na prostom nosníku a na konzole od jednotlivých typov Priebeh vnútorných síl na prostom nosníku a na konzole od jednotlivých typov zaťaženia Prostý nosník Konzola 31 Príklad č.14.1 Vypočítajte a vykreslite priebehy vnútorných síl na nosníku s previslými koncami,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM 1. Úvod 2. Základný princíp NTV / VTCH 3. Základné typy NTV a VTCH z noriem 4. NTV / VTCH v normách STN EN 15 377 5. NTV / VTCH v normách

Διαβάστε περισσότερα

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu Február Mesiac Týždeň Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 8, časť Stupeň vzdelania: ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika

Διαβάστε περισσότερα

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov Použitie: MaxxFlow je špeciálne vyvinutý pre meranie množstva sypkých materiálov s veľkým prietokom. Na základe jeho kompletne otvoreného prierezu

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia dopravnej infraštruktúry

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia dopravnej infraštruktúry Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia dopravnej infraštruktúry TP 8/005 Technické podmienky Všeobecné zásady na použitie retroreflexných dopravných gombíkov na pozemných komunikáciách Účinnosť

Διαβάστε περισσότερα

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR Sekcia cestnej infraštruktúry TECHNICKÉ PODMIENKY. Cast 1 Požiadavky na tvorbu a preberanie

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR Sekcia cestnej infraštruktúry TECHNICKÉ PODMIENKY. Cast 1 Požiadavky na tvorbu a preberanie MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR Sekcia cestnej infraštruktúry TP: 07/2004 TECHNICKÉ PODMIENKY Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií Cast 1 Požiadavky na tvorbu a preberanie

Διαβάστε περισσότερα

PRVKY INŽINIERSKYCH SIETÍ. Montážny návod. n a d š e n i e a k o m p e t e n c i a.

PRVKY INŽINIERSKYCH SIETÍ. Montážny návod. n a d š e n i e a k o m p e t e n c i a. n a d š e n i e a k o m p e t e n c i a PRVKY INŽINIERSKYCH SIETÍ Montážny návod LEIER montazny navod inzinierske siete.indd 1 15.10.2012 10:57:30 LEIER montazny navod inzinierske siete.indd 2 15.10.2012

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Metódy vol nej optimalizácie

Metódy vol nej optimalizácie Metódy vol nej optimalizácie Metódy vol nej optimalizácie p. 1/28 Motivácia k metódam vol nej optimalizácie APLIKÁCIE p. 2/28 II 1. PRÍKLAD: Lineárna regresia - metóda najmenších štvorcov Na základe dostupných

Διαβάστε περισσότερα

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru Údajový list Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu na paru Popis Základné údaje AVD DN 15-50 k VS 0,4 25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavenia: 1 5 bar/3 12 bar Teplota: - cirkul. voda/voda s glykolom do 30 %:

Διαβάστε περισσότερα

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE 1. Identifikačné údaje 1.1. Identifikačné údaje stavby a investora Názov stavby : Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Miesto

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny

YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny Rýchle spracovanie vďaka veľkým formátom a použitiu presného murovania na tenkovrstvovú spojovaciu maltu Jednoduchá úprava rozmerov a tvarov tvárnice priamo na

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO

MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO MESTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PARK RAČIANSKE MÝTO TECHNICKÁ SPRÁVA Stupeň: Profesia: Zodp. projektant: Vypracoval: Kontroloval: Realizačná dokumentácia Kamerový systém Marián Polakovič Dátum: 09/2013 Marián

Διαβάστε περισσότερα

nl's ~ r Pod -f t Chránené údaje ZODPOVEDNY PROJEKT ANT lng. Karol Komora POCET A4 llava - uprava Podhradskeho patoka

nl's ~ r Pod -f t Chránené údaje ZODPOVEDNY PROJEKT ANT lng. Karol Komora POCET A4 llava - uprava Podhradskeho patoka -~r ~ rcialny stav~bny ars P ov~rli}.'~.. ektovil doki.unt:nta.:tu k f.,t_t ~dg~~u pro J ' 2' r jmo'j /../!..C!.'?... r.... ~... 9..V......... '. zo dj\a..?..7... :.16?.

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

ORIENTAČNÝ INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM

ORIENTAČNÝ INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM ORIENTAČNÝ INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM I. ÚVOD Na základe objednávky objednávateľa R-project invest s.r.o. Bratislava realizovala AGEO spol. s r.o. Bratislava orientačný inžinierskogeologický prieskum

Διαβάστε περισσότερα

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov:

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov: Poznámky Všeobecne Vykurovacie kotly Junkers sú odskúšané a schválené v súlade so smernicami o plynových zariadeniach ES (90/396/EHS, 92/42/EHS, 72/23/EHS, 89/336/EHS) a EN677. Príslušenstvo na spaliny

Διαβάστε περισσότερα

Technická univerzita v Košiciach. ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM

Technická univerzita v Košiciach. ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM Technická univerzita Letecká fakulta Katedra leteckého inžinierstva ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM Študent: Cvičiaci učiteľ: Peter Majoroš Ing. Marián HOCKO, PhD. Košice 6

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

POKYNY PRE UPEVNENIE PALETIZOVANÉHO CEMENTU. pre cestnú prepravu v návesoch

POKYNY PRE UPEVNENIE PALETIZOVANÉHO CEMENTU. pre cestnú prepravu v návesoch POKYNY PRE UPEVNENIE PALETIZOVANÉHO CEMENTU pre cestnú prepravu v návesoch 2 Pokyny pre upevnenie paletizovaného cementu pre cestnú prepravu v návesoch Obsah 1. Predmet objednávky 4 2. Špecifikácia balenia

Διαβάστε περισσότερα

2. Aký obsah má vyfarbený útvar? Dĺţka strany štvorca je 3 m.

2. Aký obsah má vyfarbený útvar? Dĺţka strany štvorca je 3 m. Dĺžka kružnice, obsah kruhu 1. Na obrázku je kruţnica vpísaná do štvorca so stranou 4cm a štyri kruţnicové oblúky so stredmi vo vrcholoch štvorca. ký obsah má vyfarbený útvar? 4 + π cm 16 - π cm 8π 16

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

STATICKÉ HODNOTENIE. 3 ks mostov na obecných cestách ponad Suchý Potok v intraviláne obce Lozorno

STATICKÉ HODNOTENIE. 3 ks mostov na obecných cestách ponad Suchý Potok v intraviláne obce Lozorno STATICKÉ HODNOTENIE 3 ks mostov na obecných cestách ponad Suchý Potok v intraviláne obce Lozorno 1. Identifikačné údaje zhotoviteľa Obchodné meno: VPÚ DECO Bratislava, a.s. Sídlo: ul. Za kasárňou 1 831

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα