ΑΔΑ: 45ΠΧΗ-5Μ0. Συμ. Κυριακίδης Τηλέφωνο : , & Τέλεφαξ : :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 45ΠΧΗ-5Μ0. Συμ. Κυριακίδης Τηλέφωνο : 2132117273, 213211231 210-6479273 & 210-6479231 Τέλεφαξ : 210-6468272 e-mail. : alkooli@gcsl."

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/077/2388 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ Π.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ, ΖΥΘΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Αλεξ. Σκορδάκη, Συμ. Κυριακίδης Τηλέφωνο : , & Τέλεφαξ : ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ αριθ. 30/077/2131/ απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών.» ΓΕΝΙΚΑ Η υπ αριθ. 30/077/2131/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» αντικαθιστά την υπ αριθ /1396/0029/2003 απόφαση υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθ /2377/0029/ απόφαση υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται άμεσα, καθόσον η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ 1946/Β / Δίνεται διάστημα τριών μηνών (μέχρι τις ) για την διευθέτηση εκκρεμών υποθέσεων. Μετά την ημερομηνία αυτή, η απόφαση εφαρμόζεται απαρεγκλίτως με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 15. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους. Οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του εξειδικεύονται και καθορίζονται στις επιμέρους διατάξεις. Με την απόφαση αυτή η εθνική νομοθεσία που ρυθμίζει την παραγωγή και διάθεση των αλκοολούχων ποτών εκσυγχρονίζεται ουσιαστικά και τυπικά σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου», ο οποίος αποτελεί την ειδική νομοθεσία της Ένωσης για τα αλκοολούχα ποτά.. Εκσυγχρονίζεται, επίσης, η εθνική νομοθεσία σε συμφωνία με μια σειρά γενικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων της Ένωσης που σχετίζονται εμμέσως με την παραγωγή και διάθεση των αλκοολούχων ποτών και συγκεκριμένα των κατωτέρω: -καν. (ΕΚ) 1334/2008 «για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ» -καν. (ΕΚ) 852/2004 «για την υγιεινή των τροφίμων»

2 -κοινή υπουργική απόφαση Φ2-1750/ «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2007/45/ΕΚ για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση των οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ.» (Φ.Ε.Κ. 1657/Β/ ). Επίσης, με την παρούσα απόφαση υλοποιούνται και οι γενικότερες κατευθυντήριες γραμμές που έχουν χαραχθεί, όσον αφορά τη διαμόρφωση νομοθετικών ρυθμίσεων. Συγκεκριμένα: -απλοποιούνται διοικητικές διαδικασίες είτε με κατάργησή τους, εφόσον δεν υφίσταται πλέον η ανάγκη που επέβαλε την εισαγωγή τους είτε με μείωση των απαιτουμένων δικαιολογητικών, τα οποία δεν κρίνονται πλέον απαραίτητα. (ν. 3844/2010 κατ εφαρμογή της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, «μέθοδοι και εργαλεία απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν σε πρόσβαση σε δραστηριότητα Υπηρεσιών και την άσκησή της».) -μεταφέρονται αρμοδιότητες στις περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν άμεση εποπτεία των παραγωγικών μονάδων, ώστε να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες σε συντομότερο χρονικό διάστημα. -δεν επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις των κανονισμών (σύμφωνα με το υπ αριθ. 1243/ έγγραφο του Γραφείου Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης). Εξάλλου, το γεγονός ότι η πρόσβαση στο σύνολο της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας είναι πλέον ελεύθερη για τους πολίτες μέσω του Διαδικτύου, αναιρεί την ανάγκη αναλυτικής παράθεσης του περιεχομένου όλων των αναφερομένων διατάξεων, παράθεση η οποία καθιστά το κείμενο μεγάλο και δύσχρηστο. Σε λίγες μόνο περιπτώσεις αναφέρονται ορισμένες διατάξεις που αποτελούν τη βάση για τις διατάξεις που ακολουθούν ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ακολουθούν κατ άρθρο οι κυριώτερες επισημάνσεις που κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης (Υπ. Απ.) Άρθρο 1 (Σκοπός) Επισημαίνεται ότι η Υπ. Απ. δεν καλύπτει εν γένει τα ποτά με αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1,2 % Vol και κατώτερο του 15 % Vol, για τα οποία δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία της Ένωσης, οπότε αυτά καλύπτονται μέχρι σήμερα από τη γενική νομοθεσία περί τροφίμων. Στις περιπτώσεις, ωστόσο, κατά τις οποίες κρίνονται απαραίτητες ειδικές ρυθμίσεις, αυτές αναφέρονται σαφώς στα επί μέρους άρθρα. Άρθρο 2 (Ορισμοί) Τα Παραρτήματα Ι & ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008 καλύπτουν τους απαιτούμενους ορισμούς στον τομέα των αλκοολούχων ποτών. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται μόνο τρεις ορισμοί που δεν καλύπτονται από τα εν λόγω Παραρτήματα. Ειδικά για το προσυσκευασμένο αλκοολούχο ποτό τίθεται αυστηρότερος ορισμός σε σχέση με τον γενικό ορισμό που αναφέρεται στο Κώδικα Τροφίμων & Ποτών (Κ.Τ.Π.), διότι στα αλκοολούχα ποτά, εκ της φύσεώς τους, ελλοχεύουν μεγαλύτεροι κίνδυνοι νοθείας και φοροδιαφυγής. Τίθεται, λοιπόν, ως προϋπόθεση να μην μπορεί να ανοιχθεί το δοχείο, χωρίς να αφήνει εμφανή ίχνη. Άρθρο 3 (Ορισμός και παραγωγή των αλκοολούχων ποτών) Βασική ρύθμιση του άρθρου αυτού είναι ο προληπτικός έλεγχος που ασκείται προκειμένου να παραχθεί ένα αλκοολούχο ποτό (παράγραφος 5). Ο έλεγχος αυτός ασκείται πλέον για όλα τα αλκοολούχα ποτά από την εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία, και όχι μόνον για τα υπαγόμενα στις κατηγορίες του καν. (ΕΚ) 110/2008, επεκτείνεται δηλαδή και στα «άλλα αλκοολούχα ποτά», των οποίων μέχρι σήμερα η έγκριση παραγωγής εκδίδεται από τη Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων ποτών, Οίνου, Ζύθου. Δ/νση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου - 2 -

3 Η βεβαίωση συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία, της οποίας τα στοιχεία καθορίζονται με σαφήνεια στο σχετικό Παράρτημα, αποτελεί το βασικό πιστοποιητικό ταυτότητας του αλκοολούχου ποτού, διότι περιέχει όλα τα στοιχεία του και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον έλεγχό του. Η βεβαίωση αυτή απαιτείται και για τα χαμηλόβαθμα αλκοολούχα ποτά (με αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1,2 % vol και κατώτερο του 15 % vol). Λεπτομερείς οδηγίες όσον αφορά το θέμα των βεβαιώσεων συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία θα δοθούν σύντομα με ειδική εγκύκλιό μας. Άρθρο 4 (Ειδικές διατάξεις για ορισμένα αλκοολούχα ποτά) Α.Τίθενται οι προδιαγραφές για το ούζο, το οποίο συνιστά πλέον γεωγραφική ένδειξη για την Ελλάδα καταχωρισμένη στο Παράρτημα ΙΙΙ του καν. (ΕΚ)110/2008. Οι προδιαγραφές αυτές είναι αυτές που περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο για το ούζο που έχει αποστείλει η χώρα μας από κοινού με την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την προστασία και την ανάδειξη της επωνυμίας «ούζο» προβλέπεται η χρήση της ως επωνυμίας πώλησης, η οποία αντικαθιστά την επωνυμία «αποσταγμένο anis». Μόνο σε περιπτώσεις αποστολής/εξαγωγής, όπου κρίνεται απαραίτητο για την ενημέρωση του ξένου καταναλωτή θα χρησιμοποιείται συμπληρωματικώς η επωνυμία «αποσταγμένο anis». Β. Τίθενται ορισμένες ειδικές προδιαγραφές για το τσίπουρο/τσικουδιά με βασικά δύο σημεία: - τα χρησιμοποιούμενα στέμφυλα και οινολάσπες προέρχονται από αμπέλια που καλλιεργούνται στην Ελλάδα - αίρεται η απαγόρευση της χρήσης στην επισήμανση του τσίπουρου/τσικουδιάς ενδείξεων που είναι σε κοινή χρήση σε διάφορες περιοχές ( π.χ. ρακί, σούμα κ.λ.π.), υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται η επωνυμία πώλησης «τσίπουρο» ή «τσικουδιά». Η επωνυμία πώλησης «τσίπουρο/τσικουδιά» αντικαθιστά την επωνυμία πώλησης «απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής» κατά τρόπον ανάλογο με το «ούζο». Άρθρο 5 (Γεωγραφικές ενδείξεις και παραδοσιακές επωνυμίες) Προβλέπει τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008). Χωρίζεται σε δύο μέρη: Μέρος Α Γεωγραφικές ενδείξεις Επικαιροποιεί τις διατάξεις περί γεωγραφικών ενδείξεων στο πνεύμα του καν. (ΕΚ) 110/2008 που εν γένει αναβαθμίζει το ζήτημα των γεωγραφικών ενδείξεων αφιερώνοντας σ αυτές το Κεφάλαιο ΙΙΙ (άρθρα 15-23) και το Παράρτημα ΙΙΙ. Ιδιαίτερη προσοχή χρήζουν τα εξής σημεία: -Διατηρείται η υποχρέωση της εμφιάλωσης των ποτών με γεωγραφική ένδειξη στον τόπο που υποδηλώνει η χρησιμοποιούμενη γεωγραφική ένδειξη. -Ορίζεται ότι η αναγνώριση γεωγραφικής ένδειξης σε όλα τα επίπεδα εθνικό και ευρωπαϊκό-, αλλά και η χρήση των ήδη αναγνωρισμένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν καταχωρισθεί στο Παράρτημα ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008 καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. -Προβλέπει ότι δεν μπορεί ο ίδιος ποτοποιός να χρησιμοποιεί δύο γεωγραφικές ενδείξεις για προϊόντα του με ταυτόσημες προδιαγραφές, όταν αυτές οι γεωγραφικές ενδείξεις περιλαμβάνουν όνομα γεωγραφικής περιοχής (π.χ. ούζο Καβάλας-ούζο Μακεδονίας, τσίπουρο Τυρνάβου-τσίπουρο Θεσσαλίας). -Όταν το ποτό παρασκευάζεται υπέρ τρίτου, τα στοιχεία του ποτοποιού μπορούν να υποδηλωθούν με τη χρήση του ειδικού κωδικού, όπως ισχύει γενικώς για τα αλκοολούχα ποτά. Όταν, ωστόσο, ο τρίτος εδρεύει εκτός Ελλάδος, είναι απαραίτητη η αναγραφή της φράσης «παρασκευάζεται και εμφιαλώνεται στην Ελλάδα» σε όλες Δ/νση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου - 3 -

4 τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση. Μέρος Β Παραδοσιακές επωνυμίες Διατηρούνται κατ ουσίαν οι διατάξεις της ισχύουσας απόφασης για τις «κατά παράδοση επωνυμίες», διότι κρίνεται ότι υπάρχει έδαφος για αναγνώριση στο μέλλον παραδοσιακών επωνυμιών (π.χ. ρακόμελο, φατουράδα). Άρθρο 6 (Μέσα και όγκοι προσυσκευασίας αλκοολούχων ποτών) Διατηρείται η υποχρέωση διάθεσης των αλκοολούχων ποτών μόνον προσυσκευασμένων. Η διάθεση των αλκοολούχων ποτών χύμα επιτρέπεται μόνο στον τελικό καταναλωτή εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης. Τα μέσα και οι όγκοι των προσυσκευασιών, ωστόσο, αποτελούν πλέον πεδίο της νομοθεσίας της Ένωσης, προς την οποία εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία. -Όσον αφορά τους όγκους των προσυσκευασιών, ισχύουν οι διατάξεις της Φ2-1750/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία ενσωματώθηκε η οδηγία 2007/45/ΕΚ. Οι διατάξεις αυτές επαναλαμβάνονται για λόγους σαφήνειας. - Όσον αφορά τα μέσα συσκευασίας, οι διατάξεις προσαρμόζονται στη νομοθεσία της Ένωσης, η οποία καλύπτει το σύνολο των τροφίμων και των ποτών. Δεν καθορίζονται συγκεκριμένα υλικά και καταργείται η άδεια συσκευασίας, η οποία απαιτείτο με την προηγούμενη νομοθεσία. Ο ποτοποιός υποχρεούται να χρησιμοποιεί υλικά που πληρούν τους όρους που τίθενται από τη νομοθεσία της Ένωσης και ευρίσκονται κωδικοποιημένοι στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφ όσον δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την εκτίμηση της ασφάλειας του υλικού συσκευασίας, ο ποτοποιός ενημερώνει την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, για τις ενέργειες που περιγράφονται στην οικεία διάταξη. Άρθρο 7 (Περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών) Η επισήμανση των αλκοολούχων ποτών εντάσσεται στην εν γένει επισήμανση των τροφίμων, αλλά παρουσιάζει και σημαντικές ιδιαιτερότητες λόγω της φύσης τους, δεδομένου ότι το κυρίαρχο συστατικό τους είναι η αλκοόλη. Στην παρούσα Υπ. Απ. δεν επαναλαμβάνονται οι διατάξεις που διέπουν εν γένει τα τρόφιμα, οι οποίες κωδικοποιούνται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. ούτε οι ειδικές διατάξεις για τα αλκοολούχα ποτά που περιέχονται στο κεφάλαιο ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008. Αναφέρονται με σαφήνεια οι υποχρεωτικές ενδείξεις για τα αλκοολούχα ποτά, καθόσον αυτές διαφέρουν από τις υποχρεωτικές ενδείξεις για τα τρόφιμα εν γένει (δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή καταλόγου συστατικών και ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας). Από την άλλη πλευρά, είναι υποχρεωτική η αναγραφή του παραγωγού ποτοποιού (και όχι ενός πωλητή ή διανομέα, όπως επιτρέπεται για τα τρόφιμα εν γένει), ακριβώς λόγω της ιδιαιτερότητας των αλκολούχων ποτών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αναγραφή του αλκοολικού τίτλου, ώστε να εξασφαλίζεται η ενημέρωση του καταναλωτή για το βασικό συστατικό του ποτού. (Επισημαίνεται ότι η ανοχή στον αλκοολικό τίτλο είναι ± 0,3 % vol, αντί του +0,3 % vol που αναγράφηκε στο ΦΕΚ, λόγω λάθους του τυπογραφείου). Στην επισήμανση των ποτών που έρχονται από το εξωτερικό, απαιτείται η αναγραφή ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα των στοιχείων του παραλήπτη ή εισαγωγέα και της επωνυμίας πώλησης, εκτός από τις περιπτώσεις των όρων που αναγράφονται με πλάγιους χαρακτήρες στο Παράρτημα ΙΙ και των γεωγραφικών ενδείξεων που έχουν καταχωρισθεί στο Παράρτημα ΙΙΙ του καν.(εκ) 110/2008. Για τα ποτά που αποστέλλονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξάγονται σε τρίτες χώρες, απαιτείται η συμφωνία μόνο με τη νομοθεσία της Ένωσης και όχι με τις επιπλέον απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας. Για τα ποτά που εξάγονται στις τρίτες χώρες επιτρέπονται παρεκκλίσεις από την νομοθεσία της Ένωσης κατόπιν απόφασης της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου, υπό την προϋπόθεση ότι η επισήμανση είναι σύμφωνη με τη Δ/νση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου - 4 -

5 νομοθεσία της τρίτης χώρας, βάσει πιστοποιητικών της αρμόδιας Αρχής της χώρας προορισμού. Άρθρο 8 (Παραλαβές αλκοολούχων ποτών από τα άλλα Κράτη-Μέλη και εισαγωγές από τρίτες χώρες Την πρώτη φορά που ένα αλκοολούχο ποτό εισάγεται στη χώρα, πρέπει να χορηγηθεί βεβαίωση συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία από τη Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Η βεβαίωση αυτή απαιτείται και για τα χαμηλόβαθμα αλκοολούχα ποτά (με αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1,2 % vol και κατώτερο του 15 % vol). Η άδεια εισαγωγής που προβλεπόταν από την προηγούμενη νομοθεσία καταργείται. Επίσης καταργείται η βεβαίωση που προβλεπόταν για τα αλκοολούχα ποτά που παραλαμβάνονται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 9 (Παραγωγή αλκοολούχων ποτών για λογαριασμό τρίτου) Καθορίζονται με απλότητα και σαφήνεια οι όροι προκειμένου ένας ποτοποιός να παράγει αλκοολούχο ποτό για λογαριασμό τρίτου, πρακτική η οποία ευρίσκεται σε ανάπτυξη στη χώρα μας. Το καθεστώς διαφέρει αναγκαστικά από τη συνήθη πρακτική φασόν ως προς το δικαίωμα αγοράς και κατοχής των αλκοολούχων πρώτων υλών, το οποίο παραμένει στον ποτοποιό, λόγω του ειδικού φορολογικού καθεστώτος των αλκοολούχων ποτών. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, την ευθύνη τήρησης της νομοθεσίας έχει ο ποτοποιός. Καταργείται η άδεια παρασκευής που χορηγεί σήμερα η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου και τα σχετικά στοιχεία ενσωματώνονται στη βεβαίωση συμμόρφωσης του αλκοολούχου ποτού προς τη νομοθεσία (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ), την οποία εκδίδει η εποπτεύουσα τον ποτοποιό Χημική Υπηρεσία. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για τα χαμηλόβαθμα αλκοολούχα ποτά (με αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1,2 % vol και κατώτερο του 15 % vol). Άρθρο 10 (Κωδικοί αριθμοί ποτοποιείων) Στην περίπτωση παραγωγής αλκοολούχου ποτού υπέρ τρίτου τα στοιχεία του ποτοποιού μπορούν να υποδηλώνονται με τη χρήση ειδικού κωδικού αριθμού, τον οποίο χορηγεί η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου, όπως ίσχυε και προηγουμένως. Άρθρο 11 (Ωρίμανση ή παλαίωση) Διατυπώνονται οι όροι για την παλαίωση εν γένει των αλκοολούχων ποτών. Άρθρο 12 (Εργοστάσια ποτοποιίας) Το άρθρο κάνει αναφορά στις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τις βιομηχανικές μονάδες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στον καν.(εκ) 852/2004, ο οποίος καθορίζει με σαφήνεια τους όρους υγιεινής που πρέπει να πληρούν οι μονάδες παραγωγής τροφίμων. Κατόπιν αυτών των αναφορών, το άρθρο εστιάζεται στους ειδικούς όρους που πρέπει να πληρούν τα εργοστάσια ποτοποιίας, οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με τον τεχνικό εξοπλισμό τους. Επίσης, καταργεί τη δυνατότητα εγκατάστασης του άμβυκα απόσταξης σε άλλο χώρο εκτός του ποτοποιείου, καθόσον η εγκατάσταση του άμβυκα είναι το στοιχείο του ποτοποιείου που απαιτεί τον μεγαλύτερο έλεγχο και δεν είναι δυνατόν να είναι εγκατεστημένος σε άλλο χώρο, για τον οποίο δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Άρθρο 13 (Βιβλία Ποτοποιίας) Προβλέπονται τα στοιχεία του βιβλίου ποτοποιίας. Κατόπιν της εμπειρίας Δ/νση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου - 5 -

6 απλοποιούνται ορισμένα στοιχεία, ενώ εισάγονται νέα στοιχεία που αφορούν τα αλκοολούχα ποτά βάσει του Ε.Φ.Κ., στον οποίο υπόκεινται. Έτσι, καθορίζονται ξεχωριστές στήλες ανάλογα με τον Ε.Φ.Κ. των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται και τον Ε.Φ.Κ. των ετοίμων προϊόντων. Προτείνονται τα σχετικά υποδείγματα στο Παράρτημα V (φύλλα 1 & 2). Ενεργοποιείται η διάταξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Δ (Ποτοποιοί) του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, η οποία προβλέπει ότι με την υπουργική απόφαση μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα υποκατάστασης του βιβλίου του ποτοποιείου από τα βιβλία του Κ.Β.Σ. Άρθρο 14 (Έλεγχος-Κυρώσεις) Ορίζεται το Γ.Χ.Κ. ως η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του καν. (ΕΚ) 110/2008 και για τους ελέγχους σύμφωνα με τον καν. (ΕΚ) 882/2004 γιά ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που θεσπίζει ο καν. (ΕΚ) 110/2008. Επικαιροποιούνται οι διατάξεις σύμφωνα με τη νεώτερη νομοθεσία, όπως: - το ν. 3668/2008 «Αναμόρφωση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις». -την Αγορανομική Διάταξη 7/2009. Άρθρο 16 (Κατάργηση αποφάσεων) Καταργούνται: - η υπουργική απόφαση /1396/0029/2003 για την παραγωγή και διάθεση των αλκοολούχων ποτών, καθώς και η υπ αριθ /2377/0029/2007 υπουργική απόφαση, η οποία την τροποποιούσε. -το άρθρο 6 της υπ αριθ /4512/1986 απόφασής μας που προβλέπει τις διατάξεις για το τσίπουρο, δεδομένου ότι στην κατηγορία 6 του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008 προβλέπονται οι προδιαγραφές του αποστάγματος στεμφύλων σταφυλής και στο άρθρο 5 του παρόντος σχεδίου εξειδικεύονται οι προδιαγραφές του τσίπουρου/τσικουδιάς. Η υπόλοιπη απόφαση είχε ήδη καταργηθή με την υπ αριθ /1396/0029/ η απόφαση /6969/0029/ , με την οποία καθορίζονται οι όροι μετουσίωσης της αλκοόλης που προορίζεται για παραγωγή ούζου, διότι το μεν ποσοστό προβλέπεται στο παρόν σχέδιο, οι δε άλλες διατάξεις έχουν καλυφθεί από νεώτερες. -Διορθώνεται ένα λάθος στην υπουργική απόφαση για την αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Τσίπουρο Μουζακίου», ο έλεγχος της οποίας δεν ανήκει πλέον στη Χ.Υ. Λάρισας, λόγω αλλαγής τοπικής αρμοδιότητας. Παραρτήματα Δίνονται υποδείγματα των Παραρτημάτων Στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ & ΙΙΙ να προστεθεί ο αριθ. της Υπ. Απ. «30/077/2131/2011»: Στο Παράρτημα Ι να γίνει η διόρθωση «παραγράφου 5» αντί «παραγράφου 6» Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλου του προσωπικού της Υπηρεσίας σας με ευθύνη των προϊσταμένων. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεσθε στην Υπηρεσία μας. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γεώργιος Σιαμαντάς Δ/νση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου - 6 -

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. Αποδέκτες για ενέργεια -Χημικές Υπηρεσίες (πλην Β, Γ, Ε Αθηνών, Δ Θεσσαλονίκης, Β, Γ, Δ Πειραιά) Β. Εσωτερική Διανομή -Προϊσταμένη Γεν. Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. κ α Ασημ. Παπαθανασίου Δ/νση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου - 7 -

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα, 23/8/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/077/2131 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1946 31 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30/077/2131 Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον έλεγχο νομιμότητας των αλκοολούχων ποτών από τις επιχειρήσεις διακίνησης ή/και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή.

Οδηγίες για τον έλεγχο νομιμότητας των αλκοολούχων ποτών από τις επιχειρήσεις διακίνησης ή/και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 24-5-2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. πρωτ. 30/077/1574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ ΖΥΘΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945 Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014. στους τομείς αρμοδιότητας. της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014. στους τομείς αρμοδιότητας. της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014 στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου Αθήνα, 30 Ioυλίου 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ ΤΜΗΜΑ B Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» Το όνομα «ούζο» επέχει θέσιν επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που α- νήκει στην κατηγορία των «αποσταγμένων anis» και είναι καταχωρισμένο στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ» Ημερομηνία παραλαβής : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ» Αριθμός σελίδων (με την παρούσα): 9 Γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του φακέλου: Ελληνική Αριθμός φακέλου: Καθιερωμένη

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΟΥΜΚΟΥΑΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΟΥΜΚΟΥΑΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ημερομηνία παραλαβής : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΟΥΜΚΟΥΑΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Αριθμός σελίδων (με την παρούσα): 9 Γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του φακέλου: Ελληνική Αριθμός φακέλου:

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008,

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ /ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση: Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 115 21 Πληροφορίες : Θ. Κλαδά Θ. Σκούµπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1634 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3010878/1396/0029/2003 απόφασής μας «Παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικά στα σημεία εστίασης η αναγραφή της προέλευσης οίνων στους τιμοκαταλόγους

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικά στα σημεία εστίασης η αναγραφή της προέλευσης οίνων στους τιμοκαταλόγους ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 215/812 Αθήνα, 26 Oκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο «Νόµο-Πλαίσιο για τα απόβλητα» - Ενσωµάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Σχέδιο - Τελευταία αποθήκευση στις 19/02/2015 16:10 από null I. ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1.Ονομασία και τύπος a. Ονομασία(-ες) προς καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα