ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /383/0029 Λειτουργία αποσταγματοποιείων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Φ.Ε.Κ. 281/Α / ) και ιδίως εκείνες των άρθρων 2 και 3, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5, ως και των άρθρων 6, 7 παρ. Γ, 8, 9, 10 και 15 αυτού. 2. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. 265/Α / ) και ιδίως εκείνες των άρθρων 53, 54, 56, 81, 109, 110 και 118 αυτού. 3. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβου λίου της 29ης Μαϊου 1989 «για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών», όπως τρο ποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΚ) 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατόπιν των αποτελε σμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης. 4. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1014/90 της Επιτρο πής της 21ης Απριλίου 1990 «περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών». 5. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την πα ρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γε ωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού 1576/89 του Συμβουλίου». 6. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 28 και 24 της Συμφω νίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2290/95 «Κύρωση της τελικής πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγμα τεύσεων στα πλαίσια του Γύρου Ουρουγουάης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α /9 2 95). 7. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 670/2003 του Συμβου λίου της 8ης Απριλίου 2003 «για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλι κής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης», ως και του Καν. (ΕΚ) 2336/2003 της Επιτροπής της 30ης Δεκεμβρίου 2003 «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών του Καν. (ΕΚ) 670/03». 8. Τις διατάξεις του Κανονισμού 852/2004 του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για την υγιεινή των τροφίμων». 9. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαι τήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων». 10. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απρι λίου 2004 «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων». 11. Τις διατάξεις του Ν. 396/76 «περί οινολογικών κα τεργασιών και εμπορίας των οίνων» (Φ.Ε.Κ. 198/Α/ ) και ιδίως των άρθρων 8 και 19 αυτού. 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 128/Α/88), όπως τρο ποποιήθηκε με τα Π.Δ. 543/89 (Φ.Ε.Κ. 229/Α89) και 91/99 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/99). 13. Τις διατάξεις της απόφασής μας /1396/0029/ «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (Φ.Ε.Κ. 832/Β / ). 14. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/ ). 15. Την απόφασή μας 18795/4931/ «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων παραγωγής από στέμφυλα στα φυλιών και των ποτών που παράγονται από αυτό «τσί πουρο» ή «τσικουδιά» (Φ.Ε.Κ. 789/Β/ ). 16. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 17. Την από εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. προς τον Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

2 2224 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18. Σχετικά αιτήματα αποσταγματοποιών της Ελλά δας. 19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε Αρθρο 1 Σκοπός και Ορισμός 1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και οι διατυ πώσεις για τη λειτουργία των αποσταγματοποιείων, οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός τους, οι όροι υγιεινής που πρέπει να πλη ρούνται καθώς και οι κατεργαζόμενες πρώτες ύλες και τα παραγόμενα προϊόντα. 2. Ως αποσταγματοποιείο νοείται αυτοτελές μόνιμο κτίσμα, ειδικά διαρρυθμισμένο και με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, για την παραγωγή: α) των αλκοολούχων ποτών που αναφέρονται στο εδάφιο Α της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ αρ /1396/0029/2003 Α.Υ.Ο.Ο. υπό στοιχεία α έως και ια, ως και στο Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 110/2008 (σημεία 1 14). β) ακατέργαστης (ή ακάθαρτης ή ακαθάριστης) αιθυ λικής αλκοόλης, προϊόντος απόσταξης γεωργικής προ έλευσης και σούμας, όπως τα προϊόντα αυτά ορίζονται στις οικείες διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2969/01 και γ) προϊόντων απόσταξης με αρωμάτιση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης με διαβροχή και απόσταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της πρώτης περιόδου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2969/01, με τη χρησιμοποίηση των προβλεπομένων, κατά περίπτωση προϊόντος, πρώτων υλών σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Αρθρο 2 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 1. Για να λάβουν οι αποσταγματοποιοί την άδεια ασκή σεως επαγγέλματος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 2969/01, πρέπει να κατέχουν αποσταγ ματοποιείο, το οποίο πληροί τους όρους της παρούσας απόφασης και γενικά τις διατάξεις του Ν. 2969/ α. Για τη λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλμα τος υποβάλλεται μαζί με τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις δικαιολογητικά και τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από χημικό ή χημικό μηχανικό μαζί με διάγραμμα ροής, όπου με λεπτομερή τρόπο περιγρά φεται η παραγωγική διαδικασία σε ότι αφορά στην κατεργασία και στη ζύμωση των χρησιμοποιουμένων κατά περίπτωση πρώτων υλών καθώς και στην ακο λουθούμενη για την απόσταξη πρακτική. Προκειμένου για τα αποσταγματοποιεία που συστε γάζονται και συλλειτουργούν με οινοποιεία, με τα προ αναφερθέντα δικαιολογητικά συνυποβάλλεται λεπτομε ρές σχεδιάγραμμα των εγκαταστάσεων του οινοποιείου στο οποίο αποτυπώνεται και ο υπάρχων μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός αυτού. Όλα τα εν λόγω δικαιολογητικά κατατίθενται την πρώτη φορά που ο αποσταγματοποιός αιτείται την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης ή μεταβολής τους. β. Οι πρώτες ύλες τις οποίες ο αποσταγματοποιός προτίθεται να κατεργασθεί, καθώς και τα παραγόμε να από κάθε κατηγορία πρώτης ύλης προϊόντα, περι λαμβάνονται στη δήλωση που υποβάλλεται από τον αποσταγματοποιό σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2969/01, για την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Εφ όσον ο αποσταγματοποιός προτίθεται να κατερ γασθεί πρώτες ύλες από τις επιτρεπόμενες, οι οποίες όμως δεν περιλαμβάνονται στην ήδη υποβληθείσα δή λωση και εκδοθείσα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, υποχρεούται να προβεί πριν από κάθε εργασία σε σχε τική συμπληρωματική δήλωση για την τροποποίηση της άδειας. 3. Η αρμόδια Χημική Υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών και υποδεικνύει τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την κανονική σύμφωνα με το νόμο λειτουργία του εργοστασίου, ως και τους κατάλληλους μετρητές ή άλλα μέσα μέτρησης ενδεχο μένως διακριβωμένους από διαπιστευμένο φορέα. Με βάση τα ανωτέρω και εφόσον συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία βεβαίωση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία του αποσταγματο ποιείου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 2969/01, η οποία υποβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο για την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Αρθρο 3 Χώροι και μηχανολογικός εξοπλισμός αποσταγματοποιείων 1. α. Τα αποσταγματοποιεία εγκαθίστανται σε ισόγει ους ή/και ανώγειους χώρους, και περιλαμβάνουν τον χώρο όπου είναι εγκατεστημένα τα αποστακτικά μηχα νήματα, ενδεχομένως τα δοχεία συλλογής των παραγο μένων προϊόντων, τις αποθήκες και τους χώρους για την αποθήκευση των πρώτων υλών και των παραγομένων προϊόντων, καθώς και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την εκσακχάρωση και τη ζύμωση ανάλογα με τη φύση των κατεργαζομένων πρώτων υλών. Ωστόσο μπορεί, κατόπιν της προηγουμένης σχετικής εγκρίσεως της αρμοδίας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., να επιτρέπεται τα δοχεία συλλογής ως και δοχεία απο θήκευσης των παραγομένων προϊόντων να ευρίσκονται σε υπόγειο χώρο υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν τις σχετικές διατάξεις της παρα γράφου 3 του παρόντος άρθρου και διασφαλίζεται ο ανά πάσα στιγμή έλεγχος της περιεκτικότητας αυτών σε αλκοόλη. β. Προκειμένου για την παραγωγή των αποσταγμάτων φρούτων που λαμβάνονται με διαβροχή και απόσταξη [Καν. (ΕΟΚ) 1576/1989 (άρθρο 1, παρ. 4 εδαφ. θ δεύτερο υπεδάφιο), και Καν. (ΕΚ) 110/2008 (Παράρτημα II, ση μείο 16)], τα αποσταγματοποιεία πρέπει να δηλώνουν στο κατατιθέμενο, προκειμένου για τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος, σχεδιάγραμμα τις ιδιαίτερες δεξαμενές, για την εναποθήκευση της χρησιμοποιουμέ νης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή/και αποστάγματος ή/και προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της παραγράφου Β.5 του άρθρου 7 του Ν. 2969/01.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2225 γ. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υπόγειου χώρου για την αποθήκευση αποσταγμάτων, στους κατάλληλους υποδοχείς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας, προς παλαίωση με παρακολούθηση των συνθηκών θερμο κρασίας και υγρασίας. 2.α. Οι εγκαταστάσεις για την αποθήκευση (χώροι ή/ και αποθήκες) των πρώτων υλών πρέπει να είναι χωρητι κότητας ανάλογης προς τη δυναμικότητα του αποσταγ ματοποιείου, να φωτίζονται και αερίζονται επαρκώς, οι χώροι να διατηρούνται καθαροί και να προστατεύονται από εξωγενείς οσμές ως και από την είσοδο εντόμων ή άλλων επιβλαβών ζώων. Το δάπεδό τους, προκειμένου περί αποθηκών, πρέπει να είναι από αδιαπότιστο στο νερό υλικό, μη ολισθηρό, να έχει την αναγκαία κλίση καθώς και τα απαιτούμενα αυλάκια αποχέτευσης καλυμμένα με εσχάρες, η δε επι φάνειά του, όπως και οι επιφάνειες των τοίχων τους, πρέπει να διατηρούνται καθαρές και σε καλή κατά σταση. Στις αποθήκες των πρώτων υλών, απαγορεύεται η αποθήκευση ή παρουσία οποιουδήποτε άλλου υλικού και αντικειμένου που δεν σχετίζεται με τη λειτουργία του αποσταγματοποιείου. Γενικά, οι χώροι των αποσταγματοποιείων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους των Καν.(ΕΚ) 852/2004 και 882/2004. Ειδικά για τα αποσταγματοποιεία που κατεργάζο νται στέμφυλα σταφυλών, αυτά πρέπει να διαθέτουν δεξαμενές για την υποδοχή των στεμφύλων συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον λίτρων. β. Προκειμένου για τα αποσταγματοποιεία που συστε γάζονται και συλλειτουργούν με οινοποιεία, οι εγκατα στάσεις τους πρέπει να είναι ιδιαίτερες και ανεξάρτητες από εκείνες του οινοποιείου. Ωστόσο, μπορεί να επιτρέπεται, κατόπιν της προη γουμένης σχετικής εγκρίσεως των αρμοδίων Αρχών (Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. και Τελωνείου) ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του αποσταγματοποιού, η χρησιμοποίηση δεξαμενών του οινοποιείου για την εναποθήκευση αποκλειστικά και μόνον αμπελοοινι κής προέλευσης πρώτων υλών προοριζομένων για το αποσταγματοποιείο, υπό τον όρο ότι οι συγκεκριμένες δεξαμενές είναι κατάλληλες, ογκομετρημένες και τη ρούνται για την εισαγωγή των εν λόγω πρώτων υλών οι προβλεπόμενες στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 4 και 6 της παρούσας διατυπώσεις και διαδικασίες. Οι δεξαμενές αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του αποσταγματοποιείου και δεν επιτρέπεται η χρησι μοποίησή τους με διαφορετικό τρόπο. γ. Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να επι τρέπεται η χρησιμοποίηση δεξαμενών αποθήκευσης του αποσταγματοποιείου για την εναποθήκευση οίνων του οινοποιείου, τηρουμένης της ίδιας όπως παραπάνω διαδικασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, για την εισαγωγή και εναπο θήκευση, συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο που υπο γράφεται από τον ασκούντα την εποπτεία του εργο στασίου χημικό της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. και τον αποσταγματοποιό ή τον εκπρόσωπό του, ενώ λαμβάνονται από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. πρόσθετα διασφαλιστικά μέτρα (σφράγιση των δεξαμενών, κ.λ.π.). 3. α. Τα χρησιμοποιούμενα αποστακτικά μηχανήματα είναι τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 2969/01, χωρητικότητας ανώτερης των 200 λί τρων, ασυνεχούς ή/και συνεχούς λειτουργίας, αυτοτελή ή σε συνδυασμό μεταξύ τους. Στην περίπτωση παραγωγής αλκοολούχων ποτών με γεωγραφική επωνυμία, μπορεί να προβλέπεται, στη σχετική για την αναγνώρισή της Α.Υ.Ο., ότι τα χρησιμο ποιούμενα αποστακτικά μηχανήματα είναι αποκλειστικά και μόνον ασυνεχούς λειτουργίας, κατασκευασμένα από χαλκό υψηλής καθαρότητας (ηλεκτρολυτικός χαλκός), και να καθορίζονται γι αυτά ιδιαίτερα λεπτομερή τε χνικά χαρακτηριστικά, όροι και προδιαγραφές. β. Τα αποσταγματοποιεία πρέπει, για το/τα αποστα κτικό/κά μηχάνημα/μηχανήματα, να διαθέτουν: ι). Τρία τουλάχιστον δοχεία συλλογής των προϊόντων της απόσταξης, το καθένα από τα οποία πρέπει να έχει χωρητικότητα τέτοια ώστε (να μπορεί) να δέχεται την παραγωγή δέκα τουλάχιστον ημερών, ιι). Δοχείο υπερχείλισης, χωρητικότητας τουλάχιστον 200 λίτρων, συνδεδεμένο στο τέλος της κοινής διασω λήνωσης τροφοδοσίας των δοχείων συλλογής, το οποίο πρέπει απαραιτήτως να συναρμολογείται ύστερα από ανισόπεδη καμπύλη (κούρμπα), το υψηλότερο σημείο της οποίας είναι χαμηλότερο από το στόμιο των δο χείων συλλογής και των εξαεριστικών τους, καθώς και από τον υάλινο κώδωνα (γυάλα). ιιι). Ενδεχομένως, τους κατάλληλους μηχανικούς με τρητές ή τα άλλα μέσα μέτρησης σύμφωνα με τους όρους των διατάξεων της παραγράφου 3 του προη γουμένου άρθρου. Τα κατά τα ανωτέρω δοχεία συλλογής, το δοχείο υπερχείλισης, ως και οι δεξαμενές για την αποθήκευση των προϊόντων, πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυ βα, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου Β.5 του άρθρου 7 του Ν. 2969/01. γ. Τα αποστακτικά μηχανήματα, τα δοχεία συλλο γής, το δοχείο υπερχείλισης, και οι σωληνώσεις από τα οποία διέρχονται αλκοολούχοι ατμοί ή αλκοολούχα υγρά είναι μονίμως σφραγισμένα με τη χρήση σφρα γιδοκαλύκων και σφραγιδοσυρμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. δ. Δεν επιτρέπεται, στο όλο κύκλωμα των αποστα κτικών μηχανημάτων, των δοχείων και διασωληνώσεων, η παρεμβολή αντλιών, καθώς και η ύπαρξη, στρόφιγγας στη γραμμή από τον υάλινο κώδωνα ( γυάλα ) προς τα δοχεία συλλογής. ε. Ο υάλινος κώδωνας πρέπει να ευρίσκεται σε ύψος τέτοιο, άνω του εδάφους, ώστε να εξασφαλίζεται η φυσική ροή προς τα δοχεία συλλογής. στ. Τα δοχεία αποθήκευσης των παραγομένων ή/και παραλαμβανομένων, από το αποσταγματοποιείο, προ ϊόντων πρέπει να υποδηλώνονται ιδιαιτέρως στο κατα τιθέμενο σχεδιάγραμμα του εργοστασίου, προκειμένου για τη λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. ζ. Ο σχεδιασμός, η διαρρύθμιση, η κατασκευή και η χωροδιάταξη, τόσο των δοχείων συλλογής και του όλου συγκροτήματος των αποστακτικών μηχανημάτων ως και των διασωληνώσεων, όσο και των δοχείων αποθήκευσης των παραγομένων ή/και παραλαμβανομένων προϊόντων, πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη και ασφαλή πρόσβα ση σ αυτά στους αρμοδίους υπαλλήλους (Τελωνείου και Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ) που εποπτεύουν το

4 2226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αποσταγματοποιείο, για την απρόσκοπτη εκτέλεση των προβλεπομένων εργασιών και την άσκηση του κατά νόμο ελέγχου και εποπτείας. Οποιαδήποτε παρέμβαση, εκ μέρους του αποσταγ ματοποιού, στο κύκλωμα των αποστακτικών μηχανημά των, διενεργείται κατόπιν της προηγούμενης έγκρισης της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας και επί παρουσία των αρμοδίων οργάνων της συντασσομένου σχετικού πρω τοκόλλου που υπογράφεται από τον χημικό και τον αποσταγματοποιό. Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος αποσταγματοποιός υποβάλλει, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε ερ γασία, σχετική αίτηση στην οποία αναφέρει λεπτομε ρώς την παρέμβαση στην οποία προτίθεται να προβεί, την ακριβή θέση στο αποστακτικό κύκλωμα, ως και το σκοπό αυτής. η. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής των εργασιών αποσταγματοποιείου και εντός τριών ημερών από της υποβολής της σχετικής εγγράφου ενημερώσεως του αποσταγματοποιού, στις αρμόδιες Αρχές (Τελωνείο και Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ.), η Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. προβαίνει δι αρμοδίου υπαλλήλου της στην άρση των επιτεθειμένων σφραγίδων στο όλο αποστακτικό κύκλωμα, το οποίο ταυτοχρόνως αποσυναρμολογείται και τα μέρη του σφραγίζονται από αρμόδιο υπάλληλο του Τελωνείου παραμένοντα στη φύλαξη του αποσταγ ματοποιού, ο οποίος υποχρεούται στη λήψη όλων των αναγκαίων προς τούτο μέτρων. Για όλα τα παραπάνω συντάσσονται σχετικά πρωτό κολλα, εις τριπλούν, τα οποία υπογράφονται από τους αρμοδίους υπαλλήλους και τον αποσταγματοποιό ή τον εκπρόσωπό του. θ. Οι αποσταγματοποιοί οφείλουν να διαθέτουν στο αποσταγματοποιείο κατάλληλο γραφείο, προς χρήση των χημικών και τελωνειακών υπαλλήλων που εποπτεύ ουν το εργοστάσιο, όπως και τον κατάλληλο εξοπλι σμό για τον έλεγχο των εισαγομένων στο εργοστάσιο πρώτων υλών και των παραγομένων και διατιθεμένων από αυτούς προϊόντων για τη χρεωπίστωση του εργο στασίου σε σάκχαρα και άνυδρη αλκοόλη. Επίσης, οι αποσταγματοποιοί οφείλουν να μεριμνούν για την εξασφάλιση μεταφορικού μέσου για τη μετά βαση, στο εργοστάσιο τους, των εποπτών χημικών και τελωνειακών υπαλλήλων, εφόσον αυτό βρίσκεται σε μη κατοικημένη περιοχή ή έξω από την έδρα των αρμοδίων αρχών ή εφόσον δεν υπάρχει τακτική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. Άρθρο 4 Πρώτες ύλες, εισαγωγή και κατεργασία 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, οι κατεργαζόμενες από τα αποσταγματο ποιεία πρώτες ύλες, για την παραγωγή των προϊόντων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, είναι οι οίνοι, τα στέμφυλα σταφυλιών και οι οινολάσπες, η ξερή μαύρη κορινθιακή σταφίδα, ο μηλίτης και ο απίτης, τα δημητριακά, διάφορα φρούτα (νωπά ή ξηρά) και καρποί, ως και και το μέλι σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερον στις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. 2. Προκειμένου για τα αποσταγματοποιεία που συ στεγάζονται και συλλειτουργούν με οινοποιεία, αυτά επιτρέπεται να κατεργάζονται αποκλειστικά και μόνον οίνους, στέμφυλα σταφυλιών, οινολάσπες, ως και οινο ποιήσιμες ποκιλίες σταφυλιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 3. Η εισαγωγή και κατεργασία στα αποσταγματοποι εία των πρώτων υλών που αναφέρονται στις προηγού μενες παραγράφους του παρόντος άρθρου επιτρέπεται, εφ όσον τηρούνται από αυτά οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: α. Διαθέτουν τους απαιτούμενους κατάλληλους απο θηκευτικούς και λοιπούς χώρους, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την αποθήκευση, την καλή συντήρηση και την κατεργασία αυτών καθώς και για την αποθήκευση των παραγομένων προϊόντων, που περιγράφονται λε πτομερώς στα κατατιθέμενα για τη λήψη της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος δικαιολογητικά. β. Οι προς κατεργασία πρώτες ύλες είναι υγιείς, δεν πα ρουσιάζουν αλλοιώσεις και είναι κανονικές σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της ισχύουσας (κοινοτικής και εθνικής) νομοθεσίας, αποθηκεύονται δε χωριστά, κατά κα τηγορία, και κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής ο ανά πάσα στιγμή έλεγχός τους και ενδεχομένως η σφράγισή τους. Ωστόσο, προκειμένου για την παραγωγή αποστάγμα τος στεμφύλων σταφυλής επιτρέπεται, κατά την απο θήκευση, η προσθήκη στα στέμφυλα, για τη συντήρη σή τους, οινολάσπης ή/και γλευκολάσπης, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 110/08 και υπό την προϋπόθεση του προς τούτο προηγουμένου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου αποσταγματοποιού, ελέγχου (ποιοτι κού και ποσοτικού) από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. Για τον έλεγχο συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο που υπογράφεται από τους διενεργήσαντες τούτον υπαλ λήλους της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. και τον ενδιαφερόμενο αποσταγματοποιό ή τον αντιπρό σωπό του. γ. H κατεργασία τους λαμβάνει χώρα χωριστά για κάθε κατηγορία, βάσει έγκρισης της εποπτεύουσας το αποσταγματοποιείο Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., που χορηγείται μετά από σχετική αίτηση του αποσταγμα τοποιού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Ωστόσο, προκειμένου για την παραγωγή i) αποσταγ μάτων φρούτων σύμφωνα με το στοιχείο ζ του σημείου 9 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν.(ΕΚ) 110/08, επιτρέπεται η συγκατεργασία και συναπόσταξη των χρησιμοποι ούμενων φρούτων ως και των αλκοολικών υγρών που προέρχονται από τη ζύμωση τους, τηρουμένης της ίδιας όπως παραπάνω διαδικασίας, ii) αποστάγματος στεμφύ λων σταφυλής, επιτρέπεται η προσθήκη στα στέμφυλα οινολάσπης ή/και γλευκολάσπης και η συγκατεργασία και συναπόσταξη, σύμφωνα με τους όρους που προβλέ πονται στις σχετικές διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 110/08 και τηρουμένης της ίδιας όπως παραπάνω διαδικασίας. Προκειμένου για την παραγωγή, από τα αποσταγμα τοποιεία, αποκλειστικά και μόνον σούμας, ακαθάριστης αιθυλικής αλκοόλης, ως και προϊόντος απόσταξης γε ωργικής προέλευσης, όπως τα προϊόντα αυτά ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2969/01, εί ναι δυνατόν να επιτρέπεται η συγκατεργασία διαφόρων πρώτων υλών ή/και αλκοολούχων υγρών προερχομένων από διάφορες πρώτες ύλες, κατόπιν έγκρισης της επο πτεύουσας το αποσταγματοποιείο Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2227 Η εν λόγω έγκριση χορηγείται ύστερα από σχετική αί τηση του αποσταγματοποιού και υπό τον αποκλειστικό όρο ότι το παραγόμενο προϊόν θα χαρακτηρίζεται απλά και μόνον ως γεωργικής προέλευσης, χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά στις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες, στο χαρακτηρισμό και την περιγραφή του. δ. Προκειμένου για τους εισαγόμενους, προς κατερ γασία, στα αποσταγματοποιεία, οίνους ως και τα υπο προϊόντα οινοποίησης, αυτά πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένα οινοποιεία, η δε μεταφορά τους να καλύπτεται από τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα (κοινοτική και εθνική) νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα και παραστατικά. 4. α. Προκειμένου για την εισαγωγή στο αποσταγμα τοποιείο πρώτης ύλης που δεν υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο αποσταγματοποιός ειδοποιεί εγγρά φως, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την παραλαβή, την εποπτεύουσα το αποσταγματοποιείο Χη μική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. η οποία δια του εποπτεύοντος το εργοστάσιο χημικού υπαλλήλου της προβαίνει στον έλεγχο και στη δειγματοληψία, τηρουμένων των προ βλεπομένων στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας διατυπώσεων, της εισαγόμενης στο εργοστά σιο πρώτης ύλης, στον έλεγχο των σχετικών συνοδευ τικών και λοιπών παραστατικών εγγράφων αυτής, προς διαπίστωση του είδους και της ποσότητας, ως και της προέλευσής της ιδίως προκειμένου για την παραγωγή προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη, συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου εισαγωγής, ως και του σχετικού πρωτοκόλλου δειγματοληψίας εις τριπλούν. Στο πρωτόκολλο εισαγωγής προσαρτώνται επικυρω μένα αντίγραφα όλων των σχετικών συνοδευτικών και παραστατικών εγγράφων της εισαγομένης στο απο σταγματοποιείο πρώτης ύλης. Τα κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλα υπογράφονται από τον διενεργήσαντα τη δειγματοληψία υπάλληλο και από τον αποσταγματοποιό ή τον αντιπρόσωπό του, σε πε ρίπτωση δε αρνήσεως των τελευταίων να υπογράψουν γίνεται σχετική μνεία σ αυτά. Δύο από τα κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλα εισαγω γής και δειγματοληψίας, παραλαμβάνει ο χημικός της Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., ενώ το τρίτο τηρείται στο εργοστάσιο. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στο αποσταγματοποιείο πρώτης ύλης που παρουσιάζει εμφανείς μακροσκοπικές μεταβολές και αλλοιώσεις και γενικά δεν ανταποκρίνε ται στους όρους και διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση εισαγωγής στο αποσταγματοποι είο υποκειμένης σε ειδικό φόρο κατανάλωσης πρώτης ύλης που τελεί σε καθεστώς αναστολής, στην κατά τα ανωτέρω διαδικασία ελέγχου και δειγματοληψίας αυτής συμμετέχει και υπάλληλος του αρμόδιου Τελωνείου, κατόπιν προηγούμενης ανάλογης ειδοποίησης, ο οποίος και συνυπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα. β. Ειδικά, προκειμένου για την παραγωγή αποστάγ ματος στεμφύλων σταφυλής από αποσταγματοποιεία που συστεγάζονται και συλλειτουργούν με οινοποιεία και κατά παρέκκλιση προς τις διατάξεις της προηγου μένης παραγράφου, ο μακροσκοπικός έλεγχος και η δειγματοληψία της πρώτης ύλης (στεμφύλων) της ιδίας αυτών παραγωγής, προς εξέταση για τον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών της, δύναται, κατά την κρίση της εποπτεύουσας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., να δι ενεργείται στο οινοποιείο, αμέσως μετά το διαχωρισμό τους, κατά περίπτωση, από το γλεύκος (λευκή οινοποί ηση) ή από το ζυμούμενο γλεύκος (ερυθρή οινοποίηση), τηρουμένης από τον αποσταγματοποιό της ίδιας όπως παραπάνω διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, ως ποσότητα στεμφύλων που εισάγεται στο αποσταγματοποιείο νοείται η εξευ ρισκόμενη δια ζυγίσεως ή άλλου τρόπου μετρήσεως από την εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., είτε η προκύπτουσα από επίσημα στοιχεία και πα ραστατικά. 5. Η απόδοση των κατεργαζομένων από τα αποσταγ ματοποιεία πρώτων υλών σε άνυδρη αλκοόλη, στις πε ριπτώσεις που δεν έχει καθορισθεί από τις κείμενες διατάξεις, καθορίζεται με Α.Υ.Ο. μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., ενδεχομένως δε μετά και από τη διενέργεια σχετικών βιομηχανικών πειραμάτων. Δεν επιτρέπεται η κατεργασία από τα αποσταγμα τοποιεία πρώτης ύλης της οποίας δεν έχει καθορισθεί προηγουμένως η απόδοση σε άνυδρη αιθυλική αλκο όλη. 6. α. Για την κατεργασία κάθε είδους επιτρεπόμενης πρώτης ύλης και ένα τουλάχιστον εικοσιτετράωρο πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας, ο εργοστασι άρχης ή ο αντιπρόσωπός του οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση δήλωση στην εποπτεύουσα το αποσταγ ματοποιείο Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. και να λάβουν από αυτήν τη σχετική έγκριση. Στην αίτηση δήλωση πρέπει να αναφέρεται το εί δος (κατηγορία) και η ποσότητα της προς κατεργα σία πρώτης ύλης, το σχετικό πρωτόκολλο εισαγωγής, η περιεκτικότητα αυτής σε σάκχαρο ή/και αλκοόλη σύμφωνα με τη σχετική έκθεση χημικής εξέτασης, οι δεξαμενές (αριθμοί ή σημεία) στις οποίες βρίσκεται, ο χρόνος έναρξης και λήξης της κατεργασίας αυτής ως και ο χρόνος έναρξης και λήξης των εργασιών της απόσταξης, καθώς και το είδος και η ποσότητα των προϊόντων που θα παραχθούν. β. Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης η εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία, κατά την κρίση της, μπορεί να αξιώσει, όπως οι υπάρχουσες στο εργοστάσιο άλλες πρώτες ύλες αφού προηγουμένως καταμετρηθούν σφραγίζο νται, συντασσομένου γι αυτό σχετικού πρωτοκόλλου εις τριπλούν. Το κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλο υπογράφεται από τον εποπτεύοντα το εργοστάσιο χημικό της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. και από τον αποσταγμα τοποιό ή τον αντιπρόσωπό του. Κατά τη διάρκεια της κατεργασίας πρώτης ύλης, μπορεί να επιτρέπεται, μετά από σχετική έγκριση της εποπτεύουσας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., η εισα γωγή στο εργοστάσιο άλλου είδους πρώτων υλών υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται υπό την εποπτεία και παρακολούθηση αυτής και σύμφωνα με τους όρους και διαδικασίες των προηγουμένων παρα γράφων του παρόντος άρθρου. 7. Προκειμένου για την παραγωγή αποστάγματος στεμφύλων, η κατά την προηγουμένη παράγραφο αί τηση δήλωση υποβάλλεται ομοίως τουλάχιστον ένα εικοσιτετράωρο πριν από την εκάστοτε ενάρξη των εργασιών της απόσταξης.

6 2228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το χρονικό διάστημα των εργασιών της απόσταξης που αφορά η εν λόγω αίτηση δήλωση μπορεί να δια φέρει ανάλογα με τη δυναμικότητα και τη λειτουργία των χρησιμοποιουμένων αποστακτικών μηχανημάτων, σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Για τη διαπίστωση της κατεργαζόμενης πρώτης ύλης, η εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. υποχρεούται όπως, κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των εργασιών της απόσταξης, προβαίνει σε ελέγχους και δειγματοληψίες του περιεχομένου του αποστακτήρα ως και στον έλεγχο του κενού των δηλωθεισών προς απόσταξη δεξαμενών, ενώ μπορεί να απαιτεί την κένωση του αποστακτήρα παρουσία των αρμοδίων οργάνων της και να προβαίνει στον έλεγχο και, ενδεχομένως, στη δειγματοληψία των υπολειμμάτων της απόσταξης. Για τους ελέγχους αυτούς συντάσσεται, από τους αρ μόδιους υπαλλήλους, σχετική έκθεση που υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία και κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί η κατεργασία πρώτης ύλης που δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά των στεμφύλων, σε συνδυασμό και με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση δήλω ση, το παραγόμενο ή παραχθέν ήδη προϊόν δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής και εφαρμόζονται σε βάρος του αποσταγματοποιού οι διατάξεις της περιπτώσεως β του άρθρου 12 του Ν. 2969/01, ενώ ενημερώνεται άμεσα και το αρμόδιο Τελωνείο για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 2960/ Έξοδος εισαχθείσας πρώτης ύλης από αποσταγ ματοποιείο επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν της προηγούμενης έγκρισης της εποπτεύουσας το εργοστάσιο Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., μετά από σχετική αιτιολογημένη αίτηση του αποσταγματοποιού, προκειμένου να μεταφερθεί προς κατεργασία σε άλλο νομίμως λειτουργούν εργοστάσιο, δικαιούμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της κατεργασίας της εν λόγω πρώτης ύλης. Η έξοδος από το αποσταγματοποιείο διενεργείται, υπό την κάλυψη σχετικής άδειας εξαγωγής και μετα φοράς, παρουσία του εποπτεύοντος το εργοστάσιο χημικού της αρμοδίας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., ο οποίος προβαίνει στη δειγματοληψία της σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση πρώτης ύλης που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, η κατά τα ανωτέρω έγκριση χορη γείται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, εντεταλμένος υπάλληλος της οποίας συμμετέχει στην προαναφερθείσα διαδικασία, ενώ η εξαγωγή από το εργοστάσιο και η μεταφορά της εν λόγω πρώτης ύλης γίνεται υπό την κάλυψη των σχετικών συνοδευ τικών και παραστατικών εγγράφων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2969/ α. Προκειμένου για την παραγωγή των αποσταγμά των φρούτων που λαμβάνονται με διαβροχή και από σταξη [Καν. (ΕΟΚ) 1576/1989 (άρθρο 1, παρ. 4 εδαφ. θ δεύτερο υπεδάφιο), Καν. (ΕΚ) 110 (παράρτημα II, σημείο 16)], η χρησιμοποιούμενη (ουδέτερη) αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή/και απόσταγμα ή/και προϊόν απόσταξης εισάγεται στο αποσταγματοποιείο τηρου μένων των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, αποθηκεύεται στα ιδιαίτερα δηλωθέντα δοχεία/ δεξαμενές, σύμφωνα με το εδάφιο Β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας, τα οποία εν συνεχεία σφραγίζονται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. που εποπτεύει το αποσταγμα τοποιείο. Η χρησιμοποίηση της εν λόγω (ουδέτερης) αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή και αποστάγματος ή και προ ϊόντος απόσταξης διενεργείται μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., ύστερα από αίτηση του αποσταγματοποιού. Η παράδοση στον αποσταγματοποιό της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης ποσότητας διενεργείται από τον εποπτεύοντα το εργοστάσιο χημικό υπάλληλο της αρ μόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης, εις τριπλούν, το οποίο υπογράφεται από τον εν λόγω υπάλληλο και τον αποσταγματοποιό ή τον αντιπρόσωπό του. Μετά την παράδοση, η δεξαμενή επανασφραγίζεται από τον εποπτεύοντα το εργοστάσιο χημικό και γίνεται σχετική μνεία στο σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης. Τα κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλα παράδοσης αιθυλι κής αλκοόλης ή και αποστάγματος ή και προϊόντος από σταξης εξοφλούνται, με βάση τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης του παραγομένου προϊόντος, λαμβανομένης υπ όψη της απόδοσης του φρούτου σε άνυδρη αλκοόλη και αναγνωριζομένης φύρας κατά την απόσταξη για μεν την αλκοόλη που περιέχεται στο αλκοολούχο προϊόν που χρησιμοποιείται για τη διαβροχή του φρούτου (επα ναπόσταξη) 2%, κατ ανώτατο επί ανύδρου, για δε την τυχόν προερχόμενη από το φρούτο αλκοόλη 1% κατ ανώτατο επί ανύδρου. Επίσης, αναγνωρίζεται φύρα, για την όλη κατεργασία της διαβροχής, η οποία προσδιορίζεται με βάση τα αποτελέσματα σχετικού βιομηχανικού πειράματος. β. Προκειμένου για αιθυλική αλκοόλη ή/και απόσταγ μα ή/και προϊόν απόσταξης που τελούν υπό καθεστώς αναστολής του Ε.Φ.Κ., κατά τις διαδικασίες της εισα γωγής τους στο εργοστάσιο ως και της παράδοσής τους στον αποσταγματοποιό προς χρήση, συμμετέχει και ο αρμόδιος υπάλληλος του εποπτεύοντος το απο σταγματοποιείο Τελωνείου ο οποίος και συνυπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα, η δε σφράγιση των δοχείων αποθήκευσης διενεργείται από τον υπάλληλο του εν λόγω Τελωνείου. Άρθρο 5 Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση Α. 1. Για την παραγωγή των προϊόντων των αποσταγ ματοποιείων εφαρμόζονται, κατά περίπτωση προϊόντος, οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνι κής νομοθεσίας. 2.α. Η παράδοση των εκάστοτε παραγομένων προϊ όντων, από τα σφραγισμένα δοχεία συλλογής, γίνεται παρουσία του εποπτεύοντος το εργοστάσιο χημικού της Χημικής Υπηρεσίας και του αρμοδίου υπαλλήλου του Τελωνείου ως και του εργοστασιάρχη ή του αντι προσώπου του και συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολ λο παράδοσης, στο οποίο, με βάση την χορηγηθείσα έγκριση για την κατεργασία της χρησιμοποιηθείσας πρώτης ύλης και τα αποτελέσματα του ελέγχου κατά

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2229 τις διατάξεις της παραγράφου 7 του προηγουμένου άρθρου, χαρακτηρίζεται το προϊόν σύμφωνα με τις σχε τικές διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας [Καν. (ΕΟΚ) 1576/1989 (άρθρο 1 παρ. 4), Καν.(ΕΚ) 110/2008 (Παράρτημα II)], ως και του άρθρου 3 του Ν. 2969/01. Ο κατά τα ανωτέρω χαρακτηρισμός του προϊόντος τελεί υπό την επιφύλαξη του αποτελέσματος της χη μικής εξέτασης αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του επομένου εδαφίου. Με βάση το πρωτόκολλο παράδοσης, βεβαιώνεται η ποσότητα και ο κατ όγκο αλκοολικός τίτλος του εκά στοτε παραγομένου προϊόντος και διενεργείται η χρέ ωση του εργοστασίου σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη. β. Κατά την παράδοση, από τα δοχεία συλλογής, των παραγόμενων προϊόντων, διενεργείται, από τους προα ναφερθέντες εποπτεύοντες το εργοστάσιο υπαλλήλους των αρμοδίων Υπηρεσιών (Χημικής και Τελωνειακής), δειγματοληψία, ανά δοχείο, προς χημική εξέταση ως προς τα λοιπά στοιχεία, πλήν του κατ όγκον αλκοολικού τίτλου ο οποίος βεβαιώνεται με το σχετικό πρωτόκολ λο παραδόσεως κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες σχετικές διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής [Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 και Καν. (ΕΚ) 2870/2000] και εθνικής νομοθεσίας (Ν.2969/2001), τηρουμένων ανα λόγως των διαδικασιών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 4 και 6 της παρούσας. Για τη χημική εξέταση συντάσσεται σχετική έκθεση με πλήρη στοιχεία, η οποία προσαρτάται στο σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης αποτελούσα αναπόσπαστο τμήμα αυτού, κοινοποιείται δε στον ενδιαφερόμενο αποσταγματοποιό και στο αρμόδιο Τελωνείο με μέρι μνα της εποπτεύουσας το αποσταγματοποιείο Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. Το κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλο παράδοσης απο τελεί πρωταρχικό στοιχείο για την ταυτότητα και την ιχνηλασιμότητα του οικείου προϊόντος και πρέπει να συσχετίζεται με τα συντασσόμενα συνοδευτικά και πα ραστατικά έγγραφα, τα σχετικά με τη διάθεση ή την καθ οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτού, με βάση τα οποία και πιστώνεται. Κατά του αποτελέσματος της χημικής εξετάσεως του πρώτου δείγματος, σε περίπτωση μη κανονικότη τας, ο ενδιαφερόμενος αποσταγματοποιός δύναται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα το αποσταγματοποιείο του Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. ένσταση, τηρουμένων αναλόγως των διαδικασιών ως και των προθεσμιών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας. γ. Μέχρις ότου το αποτέλεσμα της χημικής εξέτασης καταστεί οριστικό, το προϊόν παραμένει σε εναποθή κευση σφραγισμένο από την αρμόδια Αρχή (Τελωνείο ή Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ.). Εφ όσον, σύμφωνα με το οριστικό αποτέλεσμα της χημικής εξέτασης, το προϊόν είναι κανονικό, σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσί ας, κοινοτικής και εθνικής, επιτρέπεται και μόνον η χρη σιμοποίησή του, είτε προς διάθεση, είτε προς ανάμιξη με άλλο προϊόν της ιδίας κατηγορίας, είτε γενικά προς περαιτέρω κατεργασία, στο ίδιο ή σε άλλως νομίμως λειτουργούν εργοστάσιο εκ των δικαιουμένων. Εφ όσον, σύμφωνα με το οριστικό αποτέλεσμα της χη μικής εξέτασης, το προϊόν είναι μη κανονικό, δεν επιτρέ πεται η διάθεσή ή η ανάμιξή του και τούτο δεσμεύεται, συντάσσεται δε γι αυτό σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από τους εποπτεύοντες το εργοστάσιο υπαλλήλους των αρμοδίων Υπηρεσιών (Χημικής και Τε λωνειακής) και τον ενδιαφερόμενο εργοστασιάρχη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ενώ σε περίπτωση αρνήσεως των τελευταίων να υπογράψουν γίνεται περί τούτου μνεία στο πρωτόκολλο. Για την τύχη του προϊόντος, στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 3 του Κ.Τ.Π., αποφαίνεται το Α.Χ.Σ. στο οποίο διαβιβάζεται, είτε στα πλαίσια των διαδικασιών πού προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης με σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για την τύχη του προϊόντος, αποφαίνεται η αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. 3. Τα παραγόμενα προϊόντα, εφ όσον είναι κανονικά σύμφωνα με το οριστικό αποτέλεσμα της χημικής εξέ τασης, μπορούν, πέραν της εξαγωγής τους προς τρίτες χώρες ή της αποστολής τους σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε., κατόπιν σχετικής αίτησης του αποσταγματοποιού και τηρουμένων των διατυπώσεων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις των Ν. 2969/01 και 2960/01: α). Να μεταφερθούν, παρουσία των εποπτευόντων το αποσταγματοποιείο υπαλλήλων των αρμοδίων Υπηρε σιών (Τελωνειακής και Χημικής Υπηρεσίας), προς ενα ποθήκευση στις κατάλληλες προς τούτο δεξαμενές του αποσταγματοποιείου, οι οποίες και σφραγίζονται αρμοδίως, συντασσομένων των σχετικών πρωτοκόλ λων μετάγγισης ή να μεταφερθούν στο ίδιο ποτοποιείο προς παρασκευή αλκοολούχων ποτών σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθ /1396/0029/2003 Α.Υ.Ο.Ο. β). Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρά φου 2 του άρθρου 7 της αριθμ /1396/0029/2003 Α.Υ.Ο.Ο., να αναμιχθούν, παρουσία των αρμοδίων υπαλ λήλων, με προϊόν της ίδιας κατηγορίας, συντασσομένων των σχετικών πρωτοκόλλων μετάγγισης, ως και μίγμα τος ενιαίου αλκοολικού τίτλου. γ). Να τεθούν στο αποσταγματοποιείο σε αποτα μίευση προς παλαίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 16 της υπ αριθ /1396/0029/2003 Α.Υ.Ο.Ο. δ). Να επαναποσταχθούν από τον αποσταγματοποιό αυτούσια, προς παρασκευή του επιθυμητής ποιότητας προϊόντος, αφού προηγουμένως μετουσιωθούν και αραι ωθούν στους 10% vol., συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου μετουσίωσης, αραίωσης, και παράδοσης προς επαναπόσταξη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχε τικές διατάξεις. Η μετουσίωση διενεργείται με την προσθήκη χλωρι ούχου λιθίου σε αναλογία 2 % ανά λίτρο ανύδρου. Το λαμβανόμενο από την επαναπόσταξη προϊόν συλλέ γεται σε ιδιαίτερο δοχείο συλλογής και αναγνωρίζεται, για την επαναπόσταξη, φύρα απόσταξης κατ ανώτατο 2% κατά περίπτωση, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζο νται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2969/01. Στην περίπτωση που το εργοστάσιο δεν λειτουργεί σαν φορολογική αποθήκη και στο προϊόν έχουν επιβλη θεί οι προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, στις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα και στις

8 2230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προηγούμενες περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, ως και στις διαδικασίες δέσμευσης της περιπτώσεως γ της προηγουμένης παραγράφου, μετέχει υπάλληλος μόνον της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. ε). Να διατεθούν, είτε σε άλλο αποσταγματοποιείο, είτε σε Οινοπνευματοποιείο Β κατηγορίας προς πε ραιτέρω κατεργασία. στ). Εφ όσον εμπίπτουν σε μια από τις κατηγορίες των αλκοολούχων ποτών που αναφέρονται στα στοιχεία Α εως κ του εδαφίου α της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ αριθμ /1396/0029/ , Α.Υ.Ο.Ο. ή εφ όσον πρόκειται για προϊόν απόσταξης γεωργικής προέ λευσης όπως αυτό ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2969/01, να διατεθούν στους κατά νόμο λειτουργού ντες ποτοποιούς προς παρασκευή αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω Α.Υ.Ο.Ο. ζ). Εφ όσον εμπίπτουν σε μια από τις κατηγορί ες των αλκοολούχων ποτών που αναφέρονται υπό στοιχεία δ, στ και η στο άρθρο 3 της υπ αριθμ /1396/0029/2003 Α.Υ.Ο.Ο., ή εφ όσον πρόκειται για προϊόν απόσταξης οίνου ως και προϊόν απόσταξης σταφίδας, να διατεθούν προς ανάμιξη με οίνους και γλεύκη σύμφωνα με τα ειδικώτερον οριζόμενα στις ισχύ ουσες σχετικές κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. 4. Προκειμένου για τη διάθεση της ακαθάριστης αι θυλικής αλκοόλης και της σούμας, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 σε συνδυασμό και με τις δια τάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2969/01. 5.α. Προκειμένου για τα παραγόμενα προϊόντα «κε φαλής» και «ουράς» (κεφαλουρές), αυτά μπορούν, μετά από έγκριση των εποπτευουσών το αποσταγματοποιείο Υπηρεσιών κατόπιν της σχετικής προς τούτο αίτησης του αποσταγματοποιού, i) είτε να υποβληθούν σε επαναπόσταξη, αυτούσια κατόπιν της προηγουμένης μετουσιώσεως και αραιώσε ώς τους εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της περιπτώσεως Α.3δ του παρόντος άρθρου, ή ως μείγμα με την πρώτη ύλη από την οποία προέρχονται ή με αλκοολούχα υγρά που προέρχονται από την ίδια με αυτά πρώτη ύλη, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλ λου παράδοσης προς επαναπόσταξη, είτε από τον ίδιο τον αποσταγματοποιό, είτε από άλλον στο αποσταγ ματοποιείο του οποίου μεταφέρονται, ii) είτε να μεταφέρθούν σε οινοπνευματοποιείο Β Κατηγορίας, προς απόσταξη και παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή προϊόντος απόστα ξης γεωργικής προέλευσης. Τα εν λόγω προϊόντα εισάγονται στα αποσταγματο ποιεία και στα οινοπνευματοποιεία Β κατηγορίας ως πρώτη ύλη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της παρούσας. β. Κατά παρέκκλιση προς τις διατάξεις των προηγού μενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου και εφ όσον η επαναπόσταξη των εν λόγω προϊόντων δεν είναι επι θυμητή από τον αποσταγματοποιό, σύμφωνα με σχετική δήλωσή του προς τις εποπτεύουσες το αποσταγματο ποιείο Υπηρεσίες (Τελωνείο και Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ.), η δε μεταφορά τους σε άλλο αποσταγματοποιείο ή οινοπνευματοποιείο Β κατηγορίας είναι αδύνατη ή οι κονομικά ασύμφορη, αυτά μπορούν να καταστραφούν υπό τον έλεγχο των αρμοδίων Αρχών και με τις διαδικασίες που προβλέπονται βάσει του άρθρου 37 του Ν. 2960/ Η κάθε είδους διακίνηση των προϊόντων των απο σταγματοποιείων διενεργείται, μετά από έγκριση των εποπτευουσών το αποσταγματοποιείο Υπηρεσιών (Τε λωνείου και Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ) κατόπιν αίτη σης του αποσταγματοποιού, υπό την κάλυψη των προ βλεπόμενων συνοδευτικών και παραστατικών εγγράφων από τις διατάξεις των Ν. 2960/01 και Ν. 2969/01, το δε εξ αυτών Δελτίο Χημικής Ανάλυσης αποτελεί ειδικό συνο δευτικό μεσω του οποίου πιστοποιείται η ταυτότητα, η αυθεντικότητα, ως και η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος και, προκειμένου για προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη, βεβαιώνεται η γεωγραφική ένδειξη. Β. Ειδικά για τα αποσταγματοποιεία που δεν έχουν λάβει άδεια φορολογικής αποθήκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 2960/01 και συνε πώς η παραγωγή και κατοχή των προϊόντων δεν πραγματοποιείται υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί: 1. Μετά την παράδοση των παραγομένων προϊόντων από τα σφραγισμένα δοχεία συλλογής και τη σύνταξη του προβλεπομένου στην περίπτωση Α.2α του άρθρου αυτού πρωτοκόλλου παράδοσης, όπου βεβαιώνεται η ποσότητα και ο αλκοολικός τίτλος του παραγομένου προϊόντος, υποβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο, άμεσα ή το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα, από τον υπόχρεο Δ.Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το οικείο Δελτίο Χημικής Ανάλυσης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία και υπάρχει οποιαδήποτε αμφισβήτηση για τα βεβαιού μενα προς είσπραξη ποσά, τα εν λόγω ποσά τίθενται σε παρακαταθήκη μέχρι της εκδόσεώς του. Ύστερα από την οριστική χρέωση των φορολογικών και λοιπών επι βαρύνσεων βάσει αυτού, η παρακαταθήκη λύεται και τα ποσά εισάγονται ως δημόσιο έσοδο. 2. Στην περίπτωση αυτή δεν παρέχεται η δυνατότητα της αναγνώρισης των απωλειών επαναπόσταξης του προϊόντος, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στην περίπτωση Α.3δ του παρόντος άρθρου, για σκοπούς απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. 3. Κατ εξαίρεση, τα προϊόντα κεφαλής και ουράς (κεφαλουρές) μπορεί να κατέχονται για εύλογο χρονικό διάστημα σε αναστολή του Ε.Φ.Κ., αποθηκευμένα σε σφραγισμένα δοχεία, μέχρι να λάβουν οριστικό προ ορισμό (επαναπόσταξη, καταστροφή κ.λ.π.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.5α του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι θα κατατεθεί από τον αποσταγματοποιό εγγύηση (τραπεζική, αξιόχρεη τρίτου προσώπου, ασφαλιστήριο συμβόλαιο κ.λ.π) στο αρμόδιο Τελωνείο, ή οποία θα καλύπτει τις αναλογού σες φορολογικές επιβαρύνσεις στο αποθηκευμένο κάθε φορά προϊόν. Το είδος της εγγύησης καθορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Τα προϊόντα αυτά επιτρέπεται να αποσταλούν σε Οι νοπνευματοποιείο Β κατηγορίας ή αποσταγματοποιείο που λειτουργεί ως φορολογική αποθήκη για περαιτέρω κατεργασία. Η διακίνηση των προϊόντων θα πραγματοποιείται με την έκδοση από το αρμόδιο Τελωνείο άδειας με ταφοράς (Τ 601) συνοδευόμενης από Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (Δ.Χ.Α.), η δε χρέωση της φορολογικής απο * *

9 ΦΕΚ 162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2231 θήκης παραλαβής τους στο Ο.Π.Σ.Τ., σε λίτρα άνυδρα, θα πραγματοποιείται με εισαγωγή των στοιχείων από την επιλογή «Διαχείριση Αποθηκών». 4. Τα αλκοολούχα προϊόντα (αποστάγματα, προϊό ντα απόσταξης κ.λ.π.), στα οποία έχουν επιβληθεί οι φορολογικές επιβαρύνσεις, δύνανται να μεταφερθούν σε άλλο εργοστάσιο προς περαιτέρω επεξεργασία, παρασκευή αλκοολούχων ποτών κ.λ.π., σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στις περιπτώσεις Α.3 ε, στ και ζ του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι και αυτό δεν λειτουργεί ως φορολογική αποθήκη σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 2960/01. Αρθρο 6 Δειγματοληψία και χημική εξέταση 1. Τα δείγματα, τόσο των πρώτων υλών που εισάγονται προς κατεργασία στα αποσταγματοποιεία, όσο και των παραγομένων και διακινουμένων από αυτά προϊόντων πάσης φύσεως, λαμβάνονται εις τριπλούν, συσκευάζο νται, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εποπτεύουσας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. και του εργοστασίου, εφ όσον αυτό διαθέτει σφραγίδα, στη συνέχεια δε επι σημαίνονται με τη χρησιμοποίηση δελτίων δειγματολη ψίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Τ.Π. Στα δείγματα των πρώτων υλών, αναλόγως της φύ σεως αυτών, μπορεί να προστίθενται τα κατάλληλα συντηρητικά, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο αναφέρεται στα σχετικά πρωτόκολλα και δελτία δειγματοληψίας, εφαρμοζομένων αναλόγως και των σχετικών διατάξεων του Κ.Τ.Π. Δύο δείγματα (με τις ενδείξεις «για την Α εξέταση» και «για την Β εξέταση») παραλαμβάνει ο χημικός της επο πτεύουσας Χημικής Υπηρεσίας και τα υποβάλλει στην Υπηρεσία του για ανάλυση, ενώ το τρίτο παραλαμβάνει ο αποσταγματοποιός ή ο εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση μη δυνατότητας της εποπτεύουσας το αποσταγματοποιείο Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. για την εξέτασή τους, κατά τη δειγματοληψία λαμβάνονται πέντε δείγματα, εκ των οποίων τέσσερα παραλαμβάνει ο χημικός του Γ.Χ.Κ. και το πέμπτο ο αποσταγματοποιός ή ο εκπρόσωπός του. Από τα τέσσερα δείγματα, δύο (με τις ενδείξεις «για την Α εξέταση» και «για την Β εξέταση») αποστέλλο νται, με αντίγραφο του σχετικού πρωτοκόλλου δειγμα τοληψίας, από την εποπτεύουσα το αποσταγματοποι είο Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ στην αρμόδια για την εξέταση τους Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ, ενώ τα άλλα δύο (επίσης ένα για την Α εξέταση και ένα για την κατ έφεση εξέταση) φυλάσσονται από την εποπτεύουσα το αποσταγματοποιείο Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. προ κειμένου να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση καταστρο φής, από οποιαδήποτε αιτία, των αποσταλέντων προς εξέταση δειγμάτων. 2. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τη λήψη, τη συσκευ ασία και τη σφράγιση των δειγμάτων, τα δελτία και πρωτόκολλα δειγματοληψίας, την αποστολή και παρα λαβή των δειγμάτων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατά ξεις του Κ.Τ.Π. 3. Για τη χημική εξέταση (Α και Β ) των δειγμάτων, όσον αφορά τις τηρητέες διαδικασίες και προθεσμίες, εφαρμόζονται οι σχετικές περί ευαλλοιώτων δειγμάτων διατάξεις του Κ.Τ.Π. ως και του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικα. Ειδικά, προκειμένου για δείγματα πρώτων υλών, ο αποσταγματοποιός μπορεί να υποβάλλει ένσταση, κατά του αποτελέσματος της Α εξέτασης, στη Χημική Υπη ρεσία που τη διενήργησε, εντός δύο εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σ αυτόν του αποτελέσματος, ορί ζοντας συγχρόνως το χημικό αντιπρόσωπό του που θα παραστεί στην επανεξέταση εφ όσον το επιθυμεί. 4.α. Για τη χημική εξέταση του Α δείγματος (Α εξέ ταση) συντάσσεται σχετική έκθεση, ενώ για τη χημική εξέταση του Β δείγματος (Β εξέταση) συντάσσεται σχετικό πρακτικό, των οποίων αντίγραφα εις διπλούν διαβιβάζονται στην εποπτεύουσα το αποσταγματοποι είο Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., προς ενημέρωσή της και κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόμενο αποσταγ ματοποιό. Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της Α και Β εξέ τασης, ως και η υποβολή της ένστασης εκ μέρους του αποσταγματοποιού, γίνονται, είτε εγγράφως, είτε με χρήση τηλεομοιοτυπίας. β. Η κατ έφεση εξέταση (Β εξέταση) διενεργείται από τη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. που διενήργησε τη χημική εξέταση του Α δείγματος, υπό την προϋπόθε ση της κατάθεσης σε αυτή παραβόλου ή αποδεικτικού είσπραξης Δημοσίου ταμείου το οποίο καλύπτει το κό στος των χημικών και λοιπών εξετάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική Α.Υ.Ο. Η κατ έφεση εξέταση διενεργείται παρουσία του χη μικού αντιπροσώπου του ενδιαφερομένου αποσταγμα τοποιού, ο οποίος χημικός αντιπρόσωπος ειδοποιείται εγκαίρως, για το σκοπό αυτό, από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. και ο οποίος συνυπογράφει το σχετικό πρακτικό. Σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί ο χημικός αντι πρόσωπος του ενδιαφερομένου αποσταγματοποιού την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα, η εξέταση διενεργείται χωρίς την παρουσία του, η δε σχετική έκθεση υπογρά φεται από τον διενεργήσαντα την εξέταση χημικό και τον άμεσο προϊστάμενό του ή, σε περίπτωση απουσίας του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Τα αποτελέσματα της κατ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικά για τον αποσταγματοποιό, για κάθε δε διαφορά ή ένσταση που θα διατυπωθεί αιτιολογημένα στο σχετικό πρακτικό από τον χημικό αντιπρόσωπο του ενδιαφερομένου αναφορικά και μόνον με την εξέταση και τα αποτελέσματά της αρμόδιο να αποφανθεί είναι το Α.Χ.Σ. 5. Για τη χημική εξέταση εφαρμόζονται οι επίσημες μέθοδοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της κοι νοτικής ή και εθνικής νομοθεσίας, απουσία δε τούτων δύναται να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε μέθοδος δημο σιευμένη στη διεθνή έγκριτη βιβλιογραφία υπό τον όρο ότι αυτό αναφέρεται στη σχετική έκθεση εξέτασης. 6. Τα κατατεθέντα στην Υπηρεσία παράβολα, προ κειμένου για την κατ έφεση εξέταση, ως και για την τυχόν παραπομπή στο Α.Χ.Σ., σε περίπτωση δικαίωσης του, επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο αποσταγμα τοποιό. Άρθρο 7 Μηνιαίες Δηλώσεις Βιβλία Αποσταγματοποιών 1. α. Οι αποσταγματοποιοί οφείλουν να τηρούν βιβλίο α) χρεωπίστωσης των εισαγομένων στο αποσταγματο ποιείο πρώτων υλών κατά κατηγορία και κατά μερίδα,

10 2232 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) βιβλίο παραγωγής και διακινήσης των παραγομένων προϊόντων κατά κατηγορία, ως και γ) βιβλίο ενδείξεων μηχανικών μετρητών, εφόσον υπάρχουν. Τα κατά τα ανωτέρω βιβλία είναι αριθμημένα, σφρα γισμένα και μονογραφημένα κατά φύλλο από την επο πτεύουσα το αποσταγματοποιείο Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. και σ αυτά καταχωρείται καθημερινά, κατά χρονολογική σειρά, χωρίς διαγραφές ή ξέσματα, κάθε πράξη που αφορά τη λειτουργία του εργοστασίου, ήτοι: Στο βιβλίο χρεωπίστωσης των πρώτων υλών: Κατά κατηγορία, τα υπόλοιπα των πρώτων υλών του προηγούμενου μήνα, οι εκάστοτε εισαγόμενες πρώτες ύλες με βάση τα σχετικά πρωτόκολλα εισαγωγής, οι εξ αυτών κατεργαζόμενες πρώτες ύλες με βάση τις χορηγηθείσες σχετικές εγκρίσεις κατεργασίας, τα υπό λοιπα τούτων στο τέλος του μηνός με βάση το σχετικό πρωτόκολλο καταμέτρησης υπολοίπων, η προέλευση τούτων (εγχώριες, προερχόμενες από τα άλλα Κράτη Μέλη, εισαγόμενες από τρίτες χώρες), η περιεκτικότητα τούτων σε σάκχαρο ή/και αλκοόλη, ως και οι ενεχό μενες, αντιστοίχως, σ αυτές ποσότητες σακχάρου ή και αλκοόλης με βάση τις σχετικές εκθέσεις χημικής εξέτασης. Στο βιβλίο παραγωγής και διακίνησης: Κατά κατηγορία, οι ποσότητες των εκάστοτε παρα γομένων προϊόντων με βάση τα σχετικά πρωτόκολλα παραδόσεως, οι ποσότητες των εκάστοτε εισαγομέ νων στο εργοστάσιο προϊόντων με βάση τα σχετικά πρωτόκολλα εισαγωγής, ως και οι εξαγόμενες από αυτό και καθ οιονδήποτε τρόπο διατιθέμενες ποσό τητες προϊόντων με βάση τα σχετικά παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα, ως και τα υπόλοιπα τού των που υπάρχουν στο εργοστάσιο στο τέλος του μήνα με βάση το σχετικό πρωτόκολλο καταμετρήσης υπολοίπων, καθώς και ο αλκοολικός τίτλος αυτών και οι αντιστοιχούσες, σε κάθε περίπτωση, ποσότητες ανύδρου αλκοόλης. β. Σε ιδιαίτερη μερίδα στο βιβλίο πρώτων υλών κα ταχωρείται, αφ ενός μεν η εισαγόμενη στο αποσταγ ματοποιείο και χρησιμοποιούμενη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης για την παραγωγή των απο σταγμάτων φρούτων που λαμβάνονται με διαβροχή και απόσταξη [Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 (άρθρο 1 παρ 4, εδάφιο θ, δεύτερο υπεδάφιο), Καν. (ΕΚ) 110/2008 (Παράρτημα ΙΙ σημείο 16 )], αφ ετέρου δε τα προοριζόμενα για επα ναπόσταξη προϊόντα, τα οποία διακρίνονται ανάλογα με την κατηγορία ως και την προέλευσή τους (εγχώρια, προερχόμενα από τα άλλα Κράτη Μέλη, εισαγόμενα από τρίτες χώρες). Σε ιδιαίτερες μερίδες καταχωρούνται, αντιστοίχως, στα οικεία κατά τα ανωτέρω βιβλία, οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη, ως και τα εξ αυτών παραγόμενα και διατιθέμενα προϊόντα. γ. Ιδιαίτερο βιβλίο τηρείται, σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ /1396/0029/2003 Α.Υ.Ο.Ο, προκει μένου για τα αλκοολούχα ποτά που ευρίσκονται στο αποσταγματοποιείο σε αποταμίευση προς παλαίωση. δ. Τα δεδομένα των βιβλίων αυτών μπορούν να κα ταχωρούνται και να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση κατάλληλου λογισμικού για ηλεκτρονικό υπο λογιστή. Οι καταχωρήσεις που λαμβάνουν χώρα κάθε μέρα εκτυπώνονται υποχρεωτικά στις σελίδες του κατάλλη λου και θεωρημένου, κατά τα ανωτέρω, εντύπου κατά αύξουσα σειρά. 2. Οι αποσταγματοποιοί οφείλουν να τηρούν καθα ρά και σε καλή κατάσταση τα κατά την προηγουμένη παράγραφο βιβλία και να τα θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Γ.Χ.Κ., της Τελωνειακής Υπη ρεσίας, ως και εν γένει των εντεταλμένων υπαλλήλων των αρμοδίων ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 3. Οι αποσταγματοποιοί οφείλουν, εντός δέκα (10) ημερών από της λήξεως εκάστου μηνός ή από της δια κοπής των εργασιών τους, να υποβάλλουν, με βάση τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα από αυτούς βιβλία, στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., δήλωση η οποία αποτελείται: α. Από την κατάσταση εισαγωγής και κατεργασίας πρώτων υλών, η οποία περιλαμβάνει τα υπόλοιπα, κατά κατηγορία, των πρώτων υλών στο τέλος του προηγου μένου μηνός, τις εισαχθείσες εντός του μηνός ποσότη τες, τις εξ αυτών κατεργασθείσες, τα υπάρχοντα στο τέλος του μηνός υπόλοιπα τούτων, την περιεκτικότητα τούτων σε σάκχαρο ή και αλκοόλη, ως και τις ενε χόμενες αντιστοίχως, σε κάθε περίπτωση, ποσότητες σακχάρου ή και αλκοόλης. Υποβάλλεται ιδιαίτερη κατάσταση εισαγωγής και κα τεργασίας πρώτων υλών, προκειμένου για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊό ντων με γεωγραφική ένδειξη. β. Από τη συγκεντρωτική κατάσταση διακινήσεως, η οποία περιλαμβάνει: i). Τα εργασθέντα εντός του μηνός αποστακτικά μη χανήματα, το χρόνο (ημέρες) λειτουργίας εκάστου, την ποσότητα των παραχθέντων προϊόντων, κατά κατηγο ρία, με βάση τις ενδείξεις των μηχανικών μετρητών ή των τυχόν άλλων μέσων μέτρησης. ii). Τις ποσότητες (σε λίτρα ανύδρου αλκοόλης), κατά κατηγορία, των υπαρχόντων στο τέλος του προηγουμέ νου μηνός προϊόντων με βάση το σχετικό πρωτόκολλο καταμετρήσεως υπολοίπων, των παραχθέντων και των εισαχθέντων στο εργοστάσιο, εντός του μηνός, προϊ όντων με βάση τα σχετικά πρωτόκολλα παραδόσεως και τα σχετικά πρωτόκολλα εισαγωγής αντιστοίχως, ως και των καθ οιονδήποτε τρόπο διατεθέντων με βάση τα σχετικά παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα, εντός του μηνός, προϊόντων, καθώς και των υπαρχόντων στο τέλος του λήξαντος μηνός υπολοίπων κατά κατηγορία προϊόντος, σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο κατα μετρήσεως υπολοίπων. iii). Τις προκύπτουσες διαφορές σε σχέση με το ισοζύ γιο, ως και τις ποσότητες που αντιστοιχούν στα προβλε πόμενα, από τις ισχύουσες, κατά περίπτωση, σχετικές διατάξεις, ανώτατα όρια φύρας. γ. Στην κατά το προηγούμενο εδάφιο συγκεντρωτι κή κατάσταση διακίνησης προσαρτώνται αναλυτικές καταστάσεις διάθεσης στις οποίες εμφαίνονται, ημε ρολογιακά, κατά κατηγορία προϊόντος, οι διατεθείσες ποσότητες τούτου, τα στοιχεία (επωνυμία, πλήρης δι εύθυνση, ιδιότητα) των προσώπων (φυσικών ή νομικών) στα οποία αυτές διετέθησαν, με αναφορά στα σχετικά συνοδευτικά και παραστατικά έγγραφα (Σ.Δ.Ε., Δ.Χ.Α. κ.λ.π.) για τη διακίνησή τους.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2233 Προκειμένου για τα αποσταγματοποιεία που λειτουρ γούν με το καθεστώς του εγκεκριμένου αποθηκευτή και της φορολογικής αποθήκης, στις εν λόγω αναλυτικές καταστάσεις διάθεσης, τα προαναφερόμενα στοιχεία καταχωρούνται ιδιαιτέρως, αναλόγως με το αν η δι άθεση έγινε υπό καθεστώς αναστολής του Ε.Φ.Κ. (με Σ.Δ.Ε.) ή κατόπιν θέσης σε ανάλωση των προίόντων (με Δ.Ε.Φ.Κ). δ. Προκειμένου για προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη, τα σχετικά στοιχεία καταχωρούνται ιδιαιτέρως στην κατά τα ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση διακινή σεως, ως και στις προσαρτώμενες σε αυτήν αναλυτικές καταστάσεις διάθεσης. ε. Επίσης, ιδιαιτέρως, σε σχέση με τα εγχωρίως πα ραγόμενα, καταχωρούνται τα διάφορα προϊόντα, κατά κατηγορία, που προέρχονται από τα άλλα Κράτη Μέλη, ως και εκείνα που εισάγονται από τρίτες χώρες. 4. Στις περιπτώσεις των αποσταγματοποιών που είναι ταυτοχρόνως και ποτοποιοί, τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο και υποβάλλεται ιδιαίτερη δήλωση, για το ποτοποιείο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 18 της υπ αριθμ /1396/0029/2003 Α.Υ.Ο.Ο. Επίσης, ιδιαίτερο βιβλίο τηρείται προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά που ευρίσκονται σε αποταμίευση προς παλαίωση στο ποτοποιείο. Άρθρο 8 Έλεγχος Παραβάσεις Κυρώσεις 1. Η εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. οφείλει όπως, στο τέλος κάθε μήνα, προβαίνει στην καταμέτρη ση των υπαρχόντων στα αποσταγματοποιεία υπολοί πων των πάσης φύσεως πρώτων υλών και προϊόντων, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου καταμετρήσεως με το οποίο και βεβαιώνονται τα υπόλοιπα αυτά. Το εν λόγω πρωτόκολλο καταμετρήσεως υπολοίπων συντάσσεται εις τετραπλούν και υπογράφεται από τους διενεργήσαντες την καταμέτρηση αρμοδίους υπαλλή λους και τον αποσταγματοποιό ή τον αντιπρόσωπό του. Στο πρωτόκολλο αυτό αναγράφονται χωριστά, για την κάθε κατηγορία προϊόντος, τα εμπεριέχοντα αυτό δοχεία, το μικτό και καθαρό βάρος αυτών ή, προκειμέ νου περί μονίμων δοχείων ή δεξαμενών, το ύψος του εμπεριεχομένου υγρού σε εκατοστόμετρα, η αντιστοι χούσα ποσότητα ενύδρου αλκοόλης, ο φαινόμενος και ο πραγματικός αλκοολικός τίτλος αυτού και η αντιστοι χούσα άνυδρη αιθυλική αλκοόλη σε λίτρα. Στις περιπτώσεις των αποσταγματοποιών που λει τουργούν με το καθεστώς του εγκεκριμένου αποθηκευ τή και της φορολογικής αποθήκης, η κατά τα ανωτέρω μηνιαία καταμέτρηση υπολοίπων διενεργείται από κοι νού από τις αρμόδιες για τον έλεγχο και την εποπτεία του εργοστασίου Υπηρεσίες (Τελωνειακή και Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ.). Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι διενεργήσα ντες τη μηνιαία καταμέτρηση υπάλληλοι θεωρούν και υπογράφουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της πα ρούσας βιβλία. Τα εν λόγω βιβλία θεωρούνται και υπογράφονται, επί σης, σε κάθε περίπτωση εκτάκτου ελέγχου από τους δι ενεργήσαντες τον έλεγχο οικονομικούς υπαλλήλους. 2.α. Η εποπτεύουσα το αποσταγματοποιείο Χημική Υπηρεσία, μετά τον έλεγχο της κατά το προηγούμενο άρθρο μηνιαίας δηλώσεως και τη θεώρησή της σύμφω να με τις κείμενες διατάξεις, προβαίνει στην υποβολή της στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., το αργότερο στο τέλος του πρώτου δεκα πενθημέρου του επομένου μηνός εκείνου που αφορά η δήλωση. Μετά της μηνιαίας δηλώσεως συνυποβάλλεται και αντίγραφο του σχετικού πρωτοκόλλου καταμετρήσεως υπολοίπων. β. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο της μηνιαίας δήλωσης, διαφορών που δεν δικαιολογούνται με βάση τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση από τις σχετικές διατάξεις αποδόσεις και ανώτατα όρια φύρας, οι διαπιστούμενες διαφορές βε βαιώνονται με πρωτόκολλο που συντάσσεται από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο της μηνιαίας δήλωσης χημι κό υπάλληλο της εποπτεύουσας το αποσταγματοποιείο Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. Το κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλο υποβάλλεται στον προϊστάμενο της εποπτεύουσας το αποσταγματοποιείο Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., υποχρεούμενο να ενεργή σει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 10 και 14 του Ν. 2969/01 για τη διαπίστωση των αιτίων της διαφοράς που παρουσιάστηκε και την έκδοση σχετικού αιτιολογημένου πορίσματος. Το παραπάνω πρωτόκολλο, καθώς και το πόρισμα, υποβάλλονται αμελλητί στο αρμόδιο Τελωνείο για τη φορολογική αντιμετώπιση του θέματος στα πλαίσια των διατάξεων του ν. 2960/01. γ. Προκειμένου για την παραγωγή αποστάγματος στεμφύλων σταφυλής, οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης 2β δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τις χρη σιμοποιούμενες πρώτες ύλες σε σχέση με τα παραγό μενα προϊόντα αλλά μόνο αναφορικά με τα παραγόμενα σε σχέση με τα διακινούμενα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος αποσταγ ματοποιός, μετά τη λήξη, για την εκάστοτε αμπελοοι νική περίοδο, των εργασιών της απόσταξης και εντός μηνός από αυτήν, υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του ΓΧΚ κατάσταση εκκαθάρισης, εις τριπλούν, στην οποία θα αναφέρει τις κατεργασθείσες πρώτες ύλες (είδος, ποσότητες, περιεκτικότητα σε σάκχαρο ή/και αλκοόλη) με βάση τα σχετικά πρωτόκολλα εισαγωγής, τις σχετικές εκθέσεις χημικής εξέτασης, τις υποβληθείσες αιτήσεις δηλώ σεις και τις χορηγηθείσες εγκρίσεις, τις παραχθείσες αντιστοίχως ποσότητες οίνου (σε λίτρα) και τον αλ κοολικό τους τίτλο και τις κατεργασθείσες ποσότητες σταφυλιών προκειμένου για πρώτες ύλες προερχόμε νες από το ίδιο οινοποιείο του αποσταγματοποιού, ως και τις παραχθείσες και διακινηθείσες ποσότητες προϊόντων με βάση, αντιστοίχως, τα σχετικά πρωτό κολλα παράδοσης και παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα για τη διακίνηση. Η εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. προβαίνει, με αρμόδιο υπάλληλό της, στον έλεγχο της εν λόγω κατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, ως και τα λοιπά τηρούμενα στο αποσταγματοποιείο στοιχεία, τα σχετικά πρωτόκολλα εισαγωγής και τις σχετικές εκθέσεις χημικής εξέτα σης, τις υποβληθείσες σχετικές αιτήσεις δηλώσεις και τις χορηγηθείσες εγκρίσεις, τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης, τα σχετικά παραστατικά και συνοδευτικά

12 2234 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έγγραφα για τη διακίνηση των προϊόντων, τα σχετικά πρωτόκολλα καταμετρήσεως υπολοίπων, ως και τις ισχύουσες φύρες και αποδόσεις. Προκειμένου περί αποσταγματοποιείων που συστεγά ζονται και συλλειτουργούν με οινοποιεία, για τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο, αναφορικά με τις χρησιμοποιηθεί σες πρώτες ύλες που προέρχονται από το ίδιο οινοποι είο, λαμβάνονται υπόψη, εκτός των προαναφερθέντων, τα στοιχεία ελέγχου και τα σχετικά έγγραφα και πα ραστατικά που, σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, τηρούνται στο οινοποιείο. Σε περίπτωση που από τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι κατεργασθείσες πρώτες ύλες δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της παρούσας, ως και της ισχύου σας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, η υποβληθεί σα κατάσταση διαβιβάζεται με σχετικό πρωτόκολλο που συντάσσεται από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο υπάλληλο στο αρμόδιο τελωνείο για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 2960/01, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζονται εις βάρος του αποσταγματοποιού οι προ βλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις του Ν.2969/01 κυρώσεις. Άλλως, η κατά τα ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο χημικό υπάλληλο της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. Από ένα αντίγραφο της κατά τα ανωτέρω κατάστα σης τηρείται στο εργοστάσιο και στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., ενώ το τρίτο υποβάλλεται μετά του τυχόν συνταχθέντος πρωτοκόλλου στην αρ μόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. δ. Μετά τον έλεγχο της κατά την προηγουμένη παρά γραφο μηνιαίας δήλωσης, η αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., με βάση τις προσαρτημένες στην εν λόγω δήλωση αναλυτικές καταστάσεις διάθεσης, συντάσσει καταστάσεις διάθεσης ανά παραλήπτη επιτηδευματία, εφαρμοζομένων αναλόγως εν προκειμένω των διατά ξεων των εδαφίων γ, δ και ε της παραγράφου 3 του προηγουμένου άρθρου. Οι εν λόγω καταστάσεις διάθεσης ανά παραλήπτη επιτηδευματία αποστέλλονται, το αργότερο στο τέ λος του πρώτου δεκαπενθημέρου του επομένου μηνός εκείνου στον οποίο αναφέρεται η διάθεση, στη Χημική Υπηρεσία και στο Τελωνείο που εποπτεύουν τον πα ραλήπτη επιτηδευματία για την ενημέρωσή τους και τη διευκόλυνση των σχετικών ελέγχων. 3. Για τον ασκούμενο στα αποσταγματοποιεία διαρ κή και συστηματικό έλεγχο, ισχύουν οι σχετικές δια τάξεις του Ν. 2960/01 και των κατ εξουσιοδότησή του εκδοθεισών για την λειτουργία των φορολογικών απο θηκών Α.Υ.Ο.Ο., ως και του Ν. 2969/01 και της υπ αρ /1396/0029/2003 Α.Υ.Ο.Ο. 4. Επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξε ων του Ν. 2960/01, η μη τήρηση των όρων και διατάξεων της παρούσας αποτελεί παράβαση, η οποία σε συνδυ ασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 20 της υπ αριθμ /1396/0029/2003 Α.Υ.Ο.Ο. τιμωρείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις από τις οικείες διατάξεις του Ν. 2969/01. Αρθρο 9 Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις Προκειμένου για τα αποσταγματοποιεία που ήδη υφί στανται και λειτουργούν νόμιμα κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος της παρούσας, 1. Παρέχεται προθεσμία δύο (2) ετών, από της ενάρξε ως ισχύος της παρούσας, για τη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις των εδαφίων δ και ε της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας. 2. Παρέχεται προθεσμία τριών μηνών, από της ενάρ ξεως ισχύος της παρούσας, για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της δευτέρας περιόδου της παραγράφου 2.β του άρθρου 3 της παρούσας. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν οι υπ αριθμ. 1503/54 και 18795/4931/88 Α.Υ.Ο., καθώς και κάθε άλλη σχετική Δ.Υ.Ο. που ρυθμίζει δια φορετικά τα θέματα της παρούσας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Σχετ: 1) Η υπ αριθ Φ.968/653/ ΕΔΥΟ. 2) Οι υπ αριθ /918/ και /1109/0029/ Εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.

Σχετ: 1) Η υπ αριθ Φ.968/653/ ΕΔΥΟ. 2) Οι υπ αριθ /918/ και /1109/0029/ Εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας. Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τμ Α Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: 1) Η υπ αριθ Φ.968/653/ ΕΔΥΟ. 2) Οι υπ αριθ /918/ και /1109/0029/ Εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.

Σχετ: 1) Η υπ αριθ Φ.968/653/ ΕΔΥΟ. 2) Οι υπ αριθ /918/ και /1109/0029/ Εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας. Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τμ Α Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 ΠΡΟΣ Ως πίνακα διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25827 2 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2375 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872ΕΞ2016 Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ ΕΞ2016

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ ΕΞ2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1111872ΕΞ2016 ΘΕΜΑ : «Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ).

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). 8 Ιανουαρίου 2016 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων από τη Γ.Δ. Τελωνείων για τον ΕΦΚ στο κρασί Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β 5026599ΕΞ/23-12-2015 ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). β)η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥΒ5026381ΕΞ2015/16-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ ΤΜΗΜΑ B Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/7/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/7/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/7/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:10932 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β6 Πληροφορίες: Ελένη Κατσουλιέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 13/10/2011 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ.Χ.Κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014. στους τομείς αρμοδιότητας. της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014. στους τομείς αρμοδιότητας. της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014 στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου Αθήνα, 30 Ioυλίου 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ Παυλής Βασίλης Γεωπόνος Διεύθυνση Αγρ. Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 A. Ορισμοί 1. Αμπελοοινική περίοδος: η περίοδος παραγωγής των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 179, 14.7.1999,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945 Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ιωάννης Μ. Γαλανάκης Χημικός Μηχανικός Απόσταγμα Στεμφύλων Σταφυλιού Τσικουδιά Τσίπουρο Raki (Ρακί)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αν. Τσόχα 16 Τ.Κ. : 115 21- Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» Το όνομα «ούζο» επέχει θέσιν επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που α- νήκει στην κατηγορία των «αποσταγμένων anis» και είναι καταχωρισμένο στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Σφράγιση αποστακτικών μηχανημάτων των αποσταγματοποιών».

ΘΕΜΑ : «Σφράγιση αποστακτικών μηχανημάτων των αποσταγματοποιών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας: 11521-Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το τσίπουρο /τσικουδιά των διημέρων αποσταγματοποιών σε αριθμούς :

Το τσίπουρο /τσικουδιά των διημέρων αποσταγματοποιών σε αριθμούς : Εξορθολογισμός του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τσίπουρο / τσικουδιά 1 2 Το τσίπουρο /τσικουδιά των διημέρων αποσταγματοποιών σε αριθμούς : Κάθε χρόνο ανανεώνονται περίπου 33.000 άδειες απόσταξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» «ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπουργείου Οικονομικών - Νόμος 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α ) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα, 23/8/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/077/2131 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΑΔΑ: Κωδ. Αρχ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΧΗ-5Μ0. Συμ. Κυριακίδης Τηλέφωνο : 2132117273, 213211231 210-6479273 & 210-6479231 Τέλεφαξ : 210-6468272 e-mail. : alkooli@gcsl.

ΑΔΑ: 45ΠΧΗ-5Μ0. Συμ. Κυριακίδης Τηλέφωνο : 2132117273, 213211231 210-6479273 & 210-6479231 Τέλεφαξ : 210-6468272 e-mail. : alkooli@gcsl. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα, 20-9-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/077/2388 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ Π.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 (ΦΕΚ Β' 120/21-01-2015) ΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 28 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Κα λαμάτας».... 1 Αναγνώριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Αυγούστου Αριθ. Πρωτ: 30/003/000/2980. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Αθήνα 12 Αυγούστου Αριθ. Πρωτ: 30/003/000/2980. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΕΦΚ) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον έλεγχο νομιμότητας των αλκοολούχων ποτών από τις επιχειρήσεις διακίνησης ή/και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή.

Οδηγίες για τον έλεγχο νομιμότητας των αλκοολούχων ποτών από τις επιχειρήσεις διακίνησης ή/και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 24-5-2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. πρωτ. 30/077/1574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ ΖΥΘΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 11521 - Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Δ ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Δ ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΩΕΙΜΗ-ΠΤ7 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2012

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 13ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 13ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 263/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3279 της 13ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 263 Οι παρόντες Κανονισμοί θα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ: Β 3366/31.12.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Ω7Μ9Η-ΣΜ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1) ΔΙΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ &Φ.Π.Α.-ΤΜΗΜΑ Α"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ : «Θέση σε παραγωγική λειτουργία των Υποσυστημάτων Εισαγωγής, Διαμετακόμισης, Δηλωτικών, και ΕΦΚ στο ΙCISnet»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ : «Θέση σε παραγωγική λειτουργία των Υποσυστημάτων Εισαγωγής, Διαμετακόμισης, Δηλωτικών, και ΕΦΚ στο ΙCISnet» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.Δ19Α 5041257 ΕΞ 2013 1)Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 απόφασής μας Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-5-2013 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3986, 26.4.2005 1858 214/2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Για καλύτερη εφαρμογή των πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΦΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΚ & ΦΠΑ ΑΘΗΝΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2008/118/ΕΚ γενικό καθεστώς Ε.Φ.Κ. (αντικατέστησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Σάμιος ΓΧΚ Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ιούνιος 2016

Σταύρος Σάμιος ΓΧΚ Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ιούνιος 2016 Σταύρος Σάμιος ΓΧΚ Δ/νση ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιούνιος 2016 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Καν(ΕΟΚ) 1576/89 (βασικός) Καν(ΕΟΚ) 1014/90 & λοιποί εφαρμοστικοί Καν(ΕΚ) 110/2008 Καν(ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3208 17 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 6743/155668 Καθορισμός διαδικασίας ελέγχων και δικαιολογητικών πληρωμής για το

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Ν.2672/1998: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αντιμετώπηση πρακτικών θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της ως άνω ΑΥΟ

Α. Αντιμετώπηση πρακτικών θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της ως άνω ΑΥΟ Σελίδα 1 από 5 Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5001970 ΕΞ 13.1.2012 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011/13-10-2011 ΑΥΟ και οδηγιών συμπλήρωσης της Δήλωσης ΕΦΚ για την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 15Α. Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα

Άρθρο 15Α. Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα Άρθρο 15Α Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα 1. α) Τα Βιοκαύσιμα και τα Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002, μπορούν να διατίθενται είτε αυτούσια είτε σε μίγμα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:9197/14-10-2016 ΑΡ.ΦΑΚ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ : ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/ εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/ εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 229/858 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1121743/9331/1677/Α0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1157 1. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα