ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /383/0029 Λειτουργία αποσταγματοποιείων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Φ.Ε.Κ. 281/Α / ) και ιδίως εκείνες των άρθρων 2 και 3, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5, ως και των άρθρων 6, 7 παρ. Γ, 8, 9, 10 και 15 αυτού. 2. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. 265/Α / ) και ιδίως εκείνες των άρθρων 53, 54, 56, 81, 109, 110 και 118 αυτού. 3. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβου λίου της 29ης Μαϊου 1989 «για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών», όπως τρο ποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΚ) 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατόπιν των αποτελε σμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης. 4. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1014/90 της Επιτρο πής της 21ης Απριλίου 1990 «περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών». 5. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την πα ρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γε ωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού 1576/89 του Συμβουλίου». 6. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 28 και 24 της Συμφω νίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2290/95 «Κύρωση της τελικής πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγμα τεύσεων στα πλαίσια του Γύρου Ουρουγουάης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α /9 2 95). 7. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 670/2003 του Συμβου λίου της 8ης Απριλίου 2003 «για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλι κής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης», ως και του Καν. (ΕΚ) 2336/2003 της Επιτροπής της 30ης Δεκεμβρίου 2003 «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών του Καν. (ΕΚ) 670/03». 8. Τις διατάξεις του Κανονισμού 852/2004 του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για την υγιεινή των τροφίμων». 9. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαι τήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων». 10. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απρι λίου 2004 «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων». 11. Τις διατάξεις του Ν. 396/76 «περί οινολογικών κα τεργασιών και εμπορίας των οίνων» (Φ.Ε.Κ. 198/Α/ ) και ιδίως των άρθρων 8 και 19 αυτού. 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 128/Α/88), όπως τρο ποποιήθηκε με τα Π.Δ. 543/89 (Φ.Ε.Κ. 229/Α89) και 91/99 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/99). 13. Τις διατάξεις της απόφασής μας /1396/0029/ «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (Φ.Ε.Κ. 832/Β / ). 14. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/ ). 15. Την απόφασή μας 18795/4931/ «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων παραγωγής από στέμφυλα στα φυλιών και των ποτών που παράγονται από αυτό «τσί πουρο» ή «τσικουδιά» (Φ.Ε.Κ. 789/Β/ ). 16. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 17. Την από εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. προς τον Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

2 2224 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18. Σχετικά αιτήματα αποσταγματοποιών της Ελλά δας. 19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε Αρθρο 1 Σκοπός και Ορισμός 1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και οι διατυ πώσεις για τη λειτουργία των αποσταγματοποιείων, οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός τους, οι όροι υγιεινής που πρέπει να πλη ρούνται καθώς και οι κατεργαζόμενες πρώτες ύλες και τα παραγόμενα προϊόντα. 2. Ως αποσταγματοποιείο νοείται αυτοτελές μόνιμο κτίσμα, ειδικά διαρρυθμισμένο και με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, για την παραγωγή: α) των αλκοολούχων ποτών που αναφέρονται στο εδάφιο Α της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ αρ /1396/0029/2003 Α.Υ.Ο.Ο. υπό στοιχεία α έως και ια, ως και στο Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 110/2008 (σημεία 1 14). β) ακατέργαστης (ή ακάθαρτης ή ακαθάριστης) αιθυ λικής αλκοόλης, προϊόντος απόσταξης γεωργικής προ έλευσης και σούμας, όπως τα προϊόντα αυτά ορίζονται στις οικείες διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2969/01 και γ) προϊόντων απόσταξης με αρωμάτιση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης με διαβροχή και απόσταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της πρώτης περιόδου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2969/01, με τη χρησιμοποίηση των προβλεπομένων, κατά περίπτωση προϊόντος, πρώτων υλών σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Αρθρο 2 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 1. Για να λάβουν οι αποσταγματοποιοί την άδεια ασκή σεως επαγγέλματος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 2969/01, πρέπει να κατέχουν αποσταγ ματοποιείο, το οποίο πληροί τους όρους της παρούσας απόφασης και γενικά τις διατάξεις του Ν. 2969/ α. Για τη λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλμα τος υποβάλλεται μαζί με τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις δικαιολογητικά και τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από χημικό ή χημικό μηχανικό μαζί με διάγραμμα ροής, όπου με λεπτομερή τρόπο περιγρά φεται η παραγωγική διαδικασία σε ότι αφορά στην κατεργασία και στη ζύμωση των χρησιμοποιουμένων κατά περίπτωση πρώτων υλών καθώς και στην ακο λουθούμενη για την απόσταξη πρακτική. Προκειμένου για τα αποσταγματοποιεία που συστε γάζονται και συλλειτουργούν με οινοποιεία, με τα προ αναφερθέντα δικαιολογητικά συνυποβάλλεται λεπτομε ρές σχεδιάγραμμα των εγκαταστάσεων του οινοποιείου στο οποίο αποτυπώνεται και ο υπάρχων μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός αυτού. Όλα τα εν λόγω δικαιολογητικά κατατίθενται την πρώτη φορά που ο αποσταγματοποιός αιτείται την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης ή μεταβολής τους. β. Οι πρώτες ύλες τις οποίες ο αποσταγματοποιός προτίθεται να κατεργασθεί, καθώς και τα παραγόμε να από κάθε κατηγορία πρώτης ύλης προϊόντα, περι λαμβάνονται στη δήλωση που υποβάλλεται από τον αποσταγματοποιό σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2969/01, για την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Εφ όσον ο αποσταγματοποιός προτίθεται να κατερ γασθεί πρώτες ύλες από τις επιτρεπόμενες, οι οποίες όμως δεν περιλαμβάνονται στην ήδη υποβληθείσα δή λωση και εκδοθείσα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, υποχρεούται να προβεί πριν από κάθε εργασία σε σχε τική συμπληρωματική δήλωση για την τροποποίηση της άδειας. 3. Η αρμόδια Χημική Υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών και υποδεικνύει τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την κανονική σύμφωνα με το νόμο λειτουργία του εργοστασίου, ως και τους κατάλληλους μετρητές ή άλλα μέσα μέτρησης ενδεχο μένως διακριβωμένους από διαπιστευμένο φορέα. Με βάση τα ανωτέρω και εφόσον συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία βεβαίωση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία του αποσταγματο ποιείου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 2969/01, η οποία υποβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο για την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Αρθρο 3 Χώροι και μηχανολογικός εξοπλισμός αποσταγματοποιείων 1. α. Τα αποσταγματοποιεία εγκαθίστανται σε ισόγει ους ή/και ανώγειους χώρους, και περιλαμβάνουν τον χώρο όπου είναι εγκατεστημένα τα αποστακτικά μηχα νήματα, ενδεχομένως τα δοχεία συλλογής των παραγο μένων προϊόντων, τις αποθήκες και τους χώρους για την αποθήκευση των πρώτων υλών και των παραγομένων προϊόντων, καθώς και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την εκσακχάρωση και τη ζύμωση ανάλογα με τη φύση των κατεργαζομένων πρώτων υλών. Ωστόσο μπορεί, κατόπιν της προηγουμένης σχετικής εγκρίσεως της αρμοδίας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., να επιτρέπεται τα δοχεία συλλογής ως και δοχεία απο θήκευσης των παραγομένων προϊόντων να ευρίσκονται σε υπόγειο χώρο υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν τις σχετικές διατάξεις της παρα γράφου 3 του παρόντος άρθρου και διασφαλίζεται ο ανά πάσα στιγμή έλεγχος της περιεκτικότητας αυτών σε αλκοόλη. β. Προκειμένου για την παραγωγή των αποσταγμάτων φρούτων που λαμβάνονται με διαβροχή και απόσταξη [Καν. (ΕΟΚ) 1576/1989 (άρθρο 1, παρ. 4 εδαφ. θ δεύτερο υπεδάφιο), και Καν. (ΕΚ) 110/2008 (Παράρτημα II, ση μείο 16)], τα αποσταγματοποιεία πρέπει να δηλώνουν στο κατατιθέμενο, προκειμένου για τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος, σχεδιάγραμμα τις ιδιαίτερες δεξαμενές, για την εναποθήκευση της χρησιμοποιουμέ νης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή/και αποστάγματος ή/και προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της παραγράφου Β.5 του άρθρου 7 του Ν. 2969/01.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2225 γ. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υπόγειου χώρου για την αποθήκευση αποσταγμάτων, στους κατάλληλους υποδοχείς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας, προς παλαίωση με παρακολούθηση των συνθηκών θερμο κρασίας και υγρασίας. 2.α. Οι εγκαταστάσεις για την αποθήκευση (χώροι ή/ και αποθήκες) των πρώτων υλών πρέπει να είναι χωρητι κότητας ανάλογης προς τη δυναμικότητα του αποσταγ ματοποιείου, να φωτίζονται και αερίζονται επαρκώς, οι χώροι να διατηρούνται καθαροί και να προστατεύονται από εξωγενείς οσμές ως και από την είσοδο εντόμων ή άλλων επιβλαβών ζώων. Το δάπεδό τους, προκειμένου περί αποθηκών, πρέπει να είναι από αδιαπότιστο στο νερό υλικό, μη ολισθηρό, να έχει την αναγκαία κλίση καθώς και τα απαιτούμενα αυλάκια αποχέτευσης καλυμμένα με εσχάρες, η δε επι φάνειά του, όπως και οι επιφάνειες των τοίχων τους, πρέπει να διατηρούνται καθαρές και σε καλή κατά σταση. Στις αποθήκες των πρώτων υλών, απαγορεύεται η αποθήκευση ή παρουσία οποιουδήποτε άλλου υλικού και αντικειμένου που δεν σχετίζεται με τη λειτουργία του αποσταγματοποιείου. Γενικά, οι χώροι των αποσταγματοποιείων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους των Καν.(ΕΚ) 852/2004 και 882/2004. Ειδικά για τα αποσταγματοποιεία που κατεργάζο νται στέμφυλα σταφυλών, αυτά πρέπει να διαθέτουν δεξαμενές για την υποδοχή των στεμφύλων συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον λίτρων. β. Προκειμένου για τα αποσταγματοποιεία που συστε γάζονται και συλλειτουργούν με οινοποιεία, οι εγκατα στάσεις τους πρέπει να είναι ιδιαίτερες και ανεξάρτητες από εκείνες του οινοποιείου. Ωστόσο, μπορεί να επιτρέπεται, κατόπιν της προη γουμένης σχετικής εγκρίσεως των αρμοδίων Αρχών (Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. και Τελωνείου) ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του αποσταγματοποιού, η χρησιμοποίηση δεξαμενών του οινοποιείου για την εναποθήκευση αποκλειστικά και μόνον αμπελοοινι κής προέλευσης πρώτων υλών προοριζομένων για το αποσταγματοποιείο, υπό τον όρο ότι οι συγκεκριμένες δεξαμενές είναι κατάλληλες, ογκομετρημένες και τη ρούνται για την εισαγωγή των εν λόγω πρώτων υλών οι προβλεπόμενες στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 4 και 6 της παρούσας διατυπώσεις και διαδικασίες. Οι δεξαμενές αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του αποσταγματοποιείου και δεν επιτρέπεται η χρησι μοποίησή τους με διαφορετικό τρόπο. γ. Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να επι τρέπεται η χρησιμοποίηση δεξαμενών αποθήκευσης του αποσταγματοποιείου για την εναποθήκευση οίνων του οινοποιείου, τηρουμένης της ίδιας όπως παραπάνω διαδικασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, για την εισαγωγή και εναπο θήκευση, συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο που υπο γράφεται από τον ασκούντα την εποπτεία του εργο στασίου χημικό της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. και τον αποσταγματοποιό ή τον εκπρόσωπό του, ενώ λαμβάνονται από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. πρόσθετα διασφαλιστικά μέτρα (σφράγιση των δεξαμενών, κ.λ.π.). 3. α. Τα χρησιμοποιούμενα αποστακτικά μηχανήματα είναι τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 2969/01, χωρητικότητας ανώτερης των 200 λί τρων, ασυνεχούς ή/και συνεχούς λειτουργίας, αυτοτελή ή σε συνδυασμό μεταξύ τους. Στην περίπτωση παραγωγής αλκοολούχων ποτών με γεωγραφική επωνυμία, μπορεί να προβλέπεται, στη σχετική για την αναγνώρισή της Α.Υ.Ο., ότι τα χρησιμο ποιούμενα αποστακτικά μηχανήματα είναι αποκλειστικά και μόνον ασυνεχούς λειτουργίας, κατασκευασμένα από χαλκό υψηλής καθαρότητας (ηλεκτρολυτικός χαλκός), και να καθορίζονται γι αυτά ιδιαίτερα λεπτομερή τε χνικά χαρακτηριστικά, όροι και προδιαγραφές. β. Τα αποσταγματοποιεία πρέπει, για το/τα αποστα κτικό/κά μηχάνημα/μηχανήματα, να διαθέτουν: ι). Τρία τουλάχιστον δοχεία συλλογής των προϊόντων της απόσταξης, το καθένα από τα οποία πρέπει να έχει χωρητικότητα τέτοια ώστε (να μπορεί) να δέχεται την παραγωγή δέκα τουλάχιστον ημερών, ιι). Δοχείο υπερχείλισης, χωρητικότητας τουλάχιστον 200 λίτρων, συνδεδεμένο στο τέλος της κοινής διασω λήνωσης τροφοδοσίας των δοχείων συλλογής, το οποίο πρέπει απαραιτήτως να συναρμολογείται ύστερα από ανισόπεδη καμπύλη (κούρμπα), το υψηλότερο σημείο της οποίας είναι χαμηλότερο από το στόμιο των δο χείων συλλογής και των εξαεριστικών τους, καθώς και από τον υάλινο κώδωνα (γυάλα). ιιι). Ενδεχομένως, τους κατάλληλους μηχανικούς με τρητές ή τα άλλα μέσα μέτρησης σύμφωνα με τους όρους των διατάξεων της παραγράφου 3 του προη γουμένου άρθρου. Τα κατά τα ανωτέρω δοχεία συλλογής, το δοχείο υπερχείλισης, ως και οι δεξαμενές για την αποθήκευση των προϊόντων, πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυ βα, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου Β.5 του άρθρου 7 του Ν. 2969/01. γ. Τα αποστακτικά μηχανήματα, τα δοχεία συλλο γής, το δοχείο υπερχείλισης, και οι σωληνώσεις από τα οποία διέρχονται αλκοολούχοι ατμοί ή αλκοολούχα υγρά είναι μονίμως σφραγισμένα με τη χρήση σφρα γιδοκαλύκων και σφραγιδοσυρμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. δ. Δεν επιτρέπεται, στο όλο κύκλωμα των αποστα κτικών μηχανημάτων, των δοχείων και διασωληνώσεων, η παρεμβολή αντλιών, καθώς και η ύπαρξη, στρόφιγγας στη γραμμή από τον υάλινο κώδωνα ( γυάλα ) προς τα δοχεία συλλογής. ε. Ο υάλινος κώδωνας πρέπει να ευρίσκεται σε ύψος τέτοιο, άνω του εδάφους, ώστε να εξασφαλίζεται η φυσική ροή προς τα δοχεία συλλογής. στ. Τα δοχεία αποθήκευσης των παραγομένων ή/και παραλαμβανομένων, από το αποσταγματοποιείο, προ ϊόντων πρέπει να υποδηλώνονται ιδιαιτέρως στο κατα τιθέμενο σχεδιάγραμμα του εργοστασίου, προκειμένου για τη λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. ζ. Ο σχεδιασμός, η διαρρύθμιση, η κατασκευή και η χωροδιάταξη, τόσο των δοχείων συλλογής και του όλου συγκροτήματος των αποστακτικών μηχανημάτων ως και των διασωληνώσεων, όσο και των δοχείων αποθήκευσης των παραγομένων ή/και παραλαμβανομένων προϊόντων, πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη και ασφαλή πρόσβα ση σ αυτά στους αρμοδίους υπαλλήλους (Τελωνείου και Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ) που εποπτεύουν το

4 2226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αποσταγματοποιείο, για την απρόσκοπτη εκτέλεση των προβλεπομένων εργασιών και την άσκηση του κατά νόμο ελέγχου και εποπτείας. Οποιαδήποτε παρέμβαση, εκ μέρους του αποσταγ ματοποιού, στο κύκλωμα των αποστακτικών μηχανημά των, διενεργείται κατόπιν της προηγούμενης έγκρισης της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας και επί παρουσία των αρμοδίων οργάνων της συντασσομένου σχετικού πρω τοκόλλου που υπογράφεται από τον χημικό και τον αποσταγματοποιό. Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος αποσταγματοποιός υποβάλλει, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε ερ γασία, σχετική αίτηση στην οποία αναφέρει λεπτομε ρώς την παρέμβαση στην οποία προτίθεται να προβεί, την ακριβή θέση στο αποστακτικό κύκλωμα, ως και το σκοπό αυτής. η. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής των εργασιών αποσταγματοποιείου και εντός τριών ημερών από της υποβολής της σχετικής εγγράφου ενημερώσεως του αποσταγματοποιού, στις αρμόδιες Αρχές (Τελωνείο και Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ.), η Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. προβαίνει δι αρμοδίου υπαλλήλου της στην άρση των επιτεθειμένων σφραγίδων στο όλο αποστακτικό κύκλωμα, το οποίο ταυτοχρόνως αποσυναρμολογείται και τα μέρη του σφραγίζονται από αρμόδιο υπάλληλο του Τελωνείου παραμένοντα στη φύλαξη του αποσταγ ματοποιού, ο οποίος υποχρεούται στη λήψη όλων των αναγκαίων προς τούτο μέτρων. Για όλα τα παραπάνω συντάσσονται σχετικά πρωτό κολλα, εις τριπλούν, τα οποία υπογράφονται από τους αρμοδίους υπαλλήλους και τον αποσταγματοποιό ή τον εκπρόσωπό του. θ. Οι αποσταγματοποιοί οφείλουν να διαθέτουν στο αποσταγματοποιείο κατάλληλο γραφείο, προς χρήση των χημικών και τελωνειακών υπαλλήλων που εποπτεύ ουν το εργοστάσιο, όπως και τον κατάλληλο εξοπλι σμό για τον έλεγχο των εισαγομένων στο εργοστάσιο πρώτων υλών και των παραγομένων και διατιθεμένων από αυτούς προϊόντων για τη χρεωπίστωση του εργο στασίου σε σάκχαρα και άνυδρη αλκοόλη. Επίσης, οι αποσταγματοποιοί οφείλουν να μεριμνούν για την εξασφάλιση μεταφορικού μέσου για τη μετά βαση, στο εργοστάσιο τους, των εποπτών χημικών και τελωνειακών υπαλλήλων, εφόσον αυτό βρίσκεται σε μη κατοικημένη περιοχή ή έξω από την έδρα των αρμοδίων αρχών ή εφόσον δεν υπάρχει τακτική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. Άρθρο 4 Πρώτες ύλες, εισαγωγή και κατεργασία 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, οι κατεργαζόμενες από τα αποσταγματο ποιεία πρώτες ύλες, για την παραγωγή των προϊόντων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, είναι οι οίνοι, τα στέμφυλα σταφυλιών και οι οινολάσπες, η ξερή μαύρη κορινθιακή σταφίδα, ο μηλίτης και ο απίτης, τα δημητριακά, διάφορα φρούτα (νωπά ή ξηρά) και καρποί, ως και και το μέλι σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερον στις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. 2. Προκειμένου για τα αποσταγματοποιεία που συ στεγάζονται και συλλειτουργούν με οινοποιεία, αυτά επιτρέπεται να κατεργάζονται αποκλειστικά και μόνον οίνους, στέμφυλα σταφυλιών, οινολάσπες, ως και οινο ποιήσιμες ποκιλίες σταφυλιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 3. Η εισαγωγή και κατεργασία στα αποσταγματοποι εία των πρώτων υλών που αναφέρονται στις προηγού μενες παραγράφους του παρόντος άρθρου επιτρέπεται, εφ όσον τηρούνται από αυτά οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: α. Διαθέτουν τους απαιτούμενους κατάλληλους απο θηκευτικούς και λοιπούς χώρους, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την αποθήκευση, την καλή συντήρηση και την κατεργασία αυτών καθώς και για την αποθήκευση των παραγομένων προϊόντων, που περιγράφονται λε πτομερώς στα κατατιθέμενα για τη λήψη της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος δικαιολογητικά. β. Οι προς κατεργασία πρώτες ύλες είναι υγιείς, δεν πα ρουσιάζουν αλλοιώσεις και είναι κανονικές σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της ισχύουσας (κοινοτικής και εθνικής) νομοθεσίας, αποθηκεύονται δε χωριστά, κατά κα τηγορία, και κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής ο ανά πάσα στιγμή έλεγχός τους και ενδεχομένως η σφράγισή τους. Ωστόσο, προκειμένου για την παραγωγή αποστάγμα τος στεμφύλων σταφυλής επιτρέπεται, κατά την απο θήκευση, η προσθήκη στα στέμφυλα, για τη συντήρη σή τους, οινολάσπης ή/και γλευκολάσπης, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 110/08 και υπό την προϋπόθεση του προς τούτο προηγουμένου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου αποσταγματοποιού, ελέγχου (ποιοτι κού και ποσοτικού) από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. Για τον έλεγχο συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο που υπογράφεται από τους διενεργήσαντες τούτον υπαλ λήλους της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. και τον ενδιαφερόμενο αποσταγματοποιό ή τον αντιπρό σωπό του. γ. H κατεργασία τους λαμβάνει χώρα χωριστά για κάθε κατηγορία, βάσει έγκρισης της εποπτεύουσας το αποσταγματοποιείο Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., που χορηγείται μετά από σχετική αίτηση του αποσταγμα τοποιού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Ωστόσο, προκειμένου για την παραγωγή i) αποσταγ μάτων φρούτων σύμφωνα με το στοιχείο ζ του σημείου 9 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν.(ΕΚ) 110/08, επιτρέπεται η συγκατεργασία και συναπόσταξη των χρησιμοποι ούμενων φρούτων ως και των αλκοολικών υγρών που προέρχονται από τη ζύμωση τους, τηρουμένης της ίδιας όπως παραπάνω διαδικασίας, ii) αποστάγματος στεμφύ λων σταφυλής, επιτρέπεται η προσθήκη στα στέμφυλα οινολάσπης ή/και γλευκολάσπης και η συγκατεργασία και συναπόσταξη, σύμφωνα με τους όρους που προβλέ πονται στις σχετικές διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 110/08 και τηρουμένης της ίδιας όπως παραπάνω διαδικασίας. Προκειμένου για την παραγωγή, από τα αποσταγμα τοποιεία, αποκλειστικά και μόνον σούμας, ακαθάριστης αιθυλικής αλκοόλης, ως και προϊόντος απόσταξης γε ωργικής προέλευσης, όπως τα προϊόντα αυτά ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2969/01, εί ναι δυνατόν να επιτρέπεται η συγκατεργασία διαφόρων πρώτων υλών ή/και αλκοολούχων υγρών προερχομένων από διάφορες πρώτες ύλες, κατόπιν έγκρισης της επο πτεύουσας το αποσταγματοποιείο Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2227 Η εν λόγω έγκριση χορηγείται ύστερα από σχετική αί τηση του αποσταγματοποιού και υπό τον αποκλειστικό όρο ότι το παραγόμενο προϊόν θα χαρακτηρίζεται απλά και μόνον ως γεωργικής προέλευσης, χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά στις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες, στο χαρακτηρισμό και την περιγραφή του. δ. Προκειμένου για τους εισαγόμενους, προς κατερ γασία, στα αποσταγματοποιεία, οίνους ως και τα υπο προϊόντα οινοποίησης, αυτά πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένα οινοποιεία, η δε μεταφορά τους να καλύπτεται από τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα (κοινοτική και εθνική) νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα και παραστατικά. 4. α. Προκειμένου για την εισαγωγή στο αποσταγμα τοποιείο πρώτης ύλης που δεν υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο αποσταγματοποιός ειδοποιεί εγγρά φως, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την παραλαβή, την εποπτεύουσα το αποσταγματοποιείο Χη μική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. η οποία δια του εποπτεύοντος το εργοστάσιο χημικού υπαλλήλου της προβαίνει στον έλεγχο και στη δειγματοληψία, τηρουμένων των προ βλεπομένων στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας διατυπώσεων, της εισαγόμενης στο εργοστά σιο πρώτης ύλης, στον έλεγχο των σχετικών συνοδευ τικών και λοιπών παραστατικών εγγράφων αυτής, προς διαπίστωση του είδους και της ποσότητας, ως και της προέλευσής της ιδίως προκειμένου για την παραγωγή προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη, συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου εισαγωγής, ως και του σχετικού πρωτοκόλλου δειγματοληψίας εις τριπλούν. Στο πρωτόκολλο εισαγωγής προσαρτώνται επικυρω μένα αντίγραφα όλων των σχετικών συνοδευτικών και παραστατικών εγγράφων της εισαγομένης στο απο σταγματοποιείο πρώτης ύλης. Τα κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλα υπογράφονται από τον διενεργήσαντα τη δειγματοληψία υπάλληλο και από τον αποσταγματοποιό ή τον αντιπρόσωπό του, σε πε ρίπτωση δε αρνήσεως των τελευταίων να υπογράψουν γίνεται σχετική μνεία σ αυτά. Δύο από τα κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλα εισαγω γής και δειγματοληψίας, παραλαμβάνει ο χημικός της Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., ενώ το τρίτο τηρείται στο εργοστάσιο. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στο αποσταγματοποιείο πρώτης ύλης που παρουσιάζει εμφανείς μακροσκοπικές μεταβολές και αλλοιώσεις και γενικά δεν ανταποκρίνε ται στους όρους και διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση εισαγωγής στο αποσταγματοποι είο υποκειμένης σε ειδικό φόρο κατανάλωσης πρώτης ύλης που τελεί σε καθεστώς αναστολής, στην κατά τα ανωτέρω διαδικασία ελέγχου και δειγματοληψίας αυτής συμμετέχει και υπάλληλος του αρμόδιου Τελωνείου, κατόπιν προηγούμενης ανάλογης ειδοποίησης, ο οποίος και συνυπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα. β. Ειδικά, προκειμένου για την παραγωγή αποστάγ ματος στεμφύλων σταφυλής από αποσταγματοποιεία που συστεγάζονται και συλλειτουργούν με οινοποιεία και κατά παρέκκλιση προς τις διατάξεις της προηγου μένης παραγράφου, ο μακροσκοπικός έλεγχος και η δειγματοληψία της πρώτης ύλης (στεμφύλων) της ιδίας αυτών παραγωγής, προς εξέταση για τον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών της, δύναται, κατά την κρίση της εποπτεύουσας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., να δι ενεργείται στο οινοποιείο, αμέσως μετά το διαχωρισμό τους, κατά περίπτωση, από το γλεύκος (λευκή οινοποί ηση) ή από το ζυμούμενο γλεύκος (ερυθρή οινοποίηση), τηρουμένης από τον αποσταγματοποιό της ίδιας όπως παραπάνω διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, ως ποσότητα στεμφύλων που εισάγεται στο αποσταγματοποιείο νοείται η εξευ ρισκόμενη δια ζυγίσεως ή άλλου τρόπου μετρήσεως από την εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., είτε η προκύπτουσα από επίσημα στοιχεία και πα ραστατικά. 5. Η απόδοση των κατεργαζομένων από τα αποσταγ ματοποιεία πρώτων υλών σε άνυδρη αλκοόλη, στις πε ριπτώσεις που δεν έχει καθορισθεί από τις κείμενες διατάξεις, καθορίζεται με Α.Υ.Ο. μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., ενδεχομένως δε μετά και από τη διενέργεια σχετικών βιομηχανικών πειραμάτων. Δεν επιτρέπεται η κατεργασία από τα αποσταγμα τοποιεία πρώτης ύλης της οποίας δεν έχει καθορισθεί προηγουμένως η απόδοση σε άνυδρη αιθυλική αλκο όλη. 6. α. Για την κατεργασία κάθε είδους επιτρεπόμενης πρώτης ύλης και ένα τουλάχιστον εικοσιτετράωρο πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας, ο εργοστασι άρχης ή ο αντιπρόσωπός του οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση δήλωση στην εποπτεύουσα το αποσταγ ματοποιείο Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. και να λάβουν από αυτήν τη σχετική έγκριση. Στην αίτηση δήλωση πρέπει να αναφέρεται το εί δος (κατηγορία) και η ποσότητα της προς κατεργα σία πρώτης ύλης, το σχετικό πρωτόκολλο εισαγωγής, η περιεκτικότητα αυτής σε σάκχαρο ή/και αλκοόλη σύμφωνα με τη σχετική έκθεση χημικής εξέτασης, οι δεξαμενές (αριθμοί ή σημεία) στις οποίες βρίσκεται, ο χρόνος έναρξης και λήξης της κατεργασίας αυτής ως και ο χρόνος έναρξης και λήξης των εργασιών της απόσταξης, καθώς και το είδος και η ποσότητα των προϊόντων που θα παραχθούν. β. Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης η εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία, κατά την κρίση της, μπορεί να αξιώσει, όπως οι υπάρχουσες στο εργοστάσιο άλλες πρώτες ύλες αφού προηγουμένως καταμετρηθούν σφραγίζο νται, συντασσομένου γι αυτό σχετικού πρωτοκόλλου εις τριπλούν. Το κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλο υπογράφεται από τον εποπτεύοντα το εργοστάσιο χημικό της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. και από τον αποσταγμα τοποιό ή τον αντιπρόσωπό του. Κατά τη διάρκεια της κατεργασίας πρώτης ύλης, μπορεί να επιτρέπεται, μετά από σχετική έγκριση της εποπτεύουσας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., η εισα γωγή στο εργοστάσιο άλλου είδους πρώτων υλών υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται υπό την εποπτεία και παρακολούθηση αυτής και σύμφωνα με τους όρους και διαδικασίες των προηγουμένων παρα γράφων του παρόντος άρθρου. 7. Προκειμένου για την παραγωγή αποστάγματος στεμφύλων, η κατά την προηγουμένη παράγραφο αί τηση δήλωση υποβάλλεται ομοίως τουλάχιστον ένα εικοσιτετράωρο πριν από την εκάστοτε ενάρξη των εργασιών της απόσταξης.

6 2228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το χρονικό διάστημα των εργασιών της απόσταξης που αφορά η εν λόγω αίτηση δήλωση μπορεί να δια φέρει ανάλογα με τη δυναμικότητα και τη λειτουργία των χρησιμοποιουμένων αποστακτικών μηχανημάτων, σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Για τη διαπίστωση της κατεργαζόμενης πρώτης ύλης, η εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. υποχρεούται όπως, κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των εργασιών της απόσταξης, προβαίνει σε ελέγχους και δειγματοληψίες του περιεχομένου του αποστακτήρα ως και στον έλεγχο του κενού των δηλωθεισών προς απόσταξη δεξαμενών, ενώ μπορεί να απαιτεί την κένωση του αποστακτήρα παρουσία των αρμοδίων οργάνων της και να προβαίνει στον έλεγχο και, ενδεχομένως, στη δειγματοληψία των υπολειμμάτων της απόσταξης. Για τους ελέγχους αυτούς συντάσσεται, από τους αρ μόδιους υπαλλήλους, σχετική έκθεση που υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία και κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί η κατεργασία πρώτης ύλης που δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά των στεμφύλων, σε συνδυασμό και με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση δήλω ση, το παραγόμενο ή παραχθέν ήδη προϊόν δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής και εφαρμόζονται σε βάρος του αποσταγματοποιού οι διατάξεις της περιπτώσεως β του άρθρου 12 του Ν. 2969/01, ενώ ενημερώνεται άμεσα και το αρμόδιο Τελωνείο για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 2960/ Έξοδος εισαχθείσας πρώτης ύλης από αποσταγ ματοποιείο επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν της προηγούμενης έγκρισης της εποπτεύουσας το εργοστάσιο Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., μετά από σχετική αιτιολογημένη αίτηση του αποσταγματοποιού, προκειμένου να μεταφερθεί προς κατεργασία σε άλλο νομίμως λειτουργούν εργοστάσιο, δικαιούμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της κατεργασίας της εν λόγω πρώτης ύλης. Η έξοδος από το αποσταγματοποιείο διενεργείται, υπό την κάλυψη σχετικής άδειας εξαγωγής και μετα φοράς, παρουσία του εποπτεύοντος το εργοστάσιο χημικού της αρμοδίας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., ο οποίος προβαίνει στη δειγματοληψία της σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση πρώτης ύλης που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, η κατά τα ανωτέρω έγκριση χορη γείται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, εντεταλμένος υπάλληλος της οποίας συμμετέχει στην προαναφερθείσα διαδικασία, ενώ η εξαγωγή από το εργοστάσιο και η μεταφορά της εν λόγω πρώτης ύλης γίνεται υπό την κάλυψη των σχετικών συνοδευ τικών και παραστατικών εγγράφων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2969/ α. Προκειμένου για την παραγωγή των αποσταγμά των φρούτων που λαμβάνονται με διαβροχή και από σταξη [Καν. (ΕΟΚ) 1576/1989 (άρθρο 1, παρ. 4 εδαφ. θ δεύτερο υπεδάφιο), Καν. (ΕΚ) 110 (παράρτημα II, σημείο 16)], η χρησιμοποιούμενη (ουδέτερη) αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή/και απόσταγμα ή/και προϊόν απόσταξης εισάγεται στο αποσταγματοποιείο τηρου μένων των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, αποθηκεύεται στα ιδιαίτερα δηλωθέντα δοχεία/ δεξαμενές, σύμφωνα με το εδάφιο Β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας, τα οποία εν συνεχεία σφραγίζονται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. που εποπτεύει το αποσταγμα τοποιείο. Η χρησιμοποίηση της εν λόγω (ουδέτερης) αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή και αποστάγματος ή και προ ϊόντος απόσταξης διενεργείται μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., ύστερα από αίτηση του αποσταγματοποιού. Η παράδοση στον αποσταγματοποιό της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης ποσότητας διενεργείται από τον εποπτεύοντα το εργοστάσιο χημικό υπάλληλο της αρ μόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης, εις τριπλούν, το οποίο υπογράφεται από τον εν λόγω υπάλληλο και τον αποσταγματοποιό ή τον αντιπρόσωπό του. Μετά την παράδοση, η δεξαμενή επανασφραγίζεται από τον εποπτεύοντα το εργοστάσιο χημικό και γίνεται σχετική μνεία στο σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης. Τα κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλα παράδοσης αιθυλι κής αλκοόλης ή και αποστάγματος ή και προϊόντος από σταξης εξοφλούνται, με βάση τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης του παραγομένου προϊόντος, λαμβανομένης υπ όψη της απόδοσης του φρούτου σε άνυδρη αλκοόλη και αναγνωριζομένης φύρας κατά την απόσταξη για μεν την αλκοόλη που περιέχεται στο αλκοολούχο προϊόν που χρησιμοποιείται για τη διαβροχή του φρούτου (επα ναπόσταξη) 2%, κατ ανώτατο επί ανύδρου, για δε την τυχόν προερχόμενη από το φρούτο αλκοόλη 1% κατ ανώτατο επί ανύδρου. Επίσης, αναγνωρίζεται φύρα, για την όλη κατεργασία της διαβροχής, η οποία προσδιορίζεται με βάση τα αποτελέσματα σχετικού βιομηχανικού πειράματος. β. Προκειμένου για αιθυλική αλκοόλη ή/και απόσταγ μα ή/και προϊόν απόσταξης που τελούν υπό καθεστώς αναστολής του Ε.Φ.Κ., κατά τις διαδικασίες της εισα γωγής τους στο εργοστάσιο ως και της παράδοσής τους στον αποσταγματοποιό προς χρήση, συμμετέχει και ο αρμόδιος υπάλληλος του εποπτεύοντος το απο σταγματοποιείο Τελωνείου ο οποίος και συνυπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα, η δε σφράγιση των δοχείων αποθήκευσης διενεργείται από τον υπάλληλο του εν λόγω Τελωνείου. Άρθρο 5 Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση Α. 1. Για την παραγωγή των προϊόντων των αποσταγ ματοποιείων εφαρμόζονται, κατά περίπτωση προϊόντος, οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνι κής νομοθεσίας. 2.α. Η παράδοση των εκάστοτε παραγομένων προϊ όντων, από τα σφραγισμένα δοχεία συλλογής, γίνεται παρουσία του εποπτεύοντος το εργοστάσιο χημικού της Χημικής Υπηρεσίας και του αρμοδίου υπαλλήλου του Τελωνείου ως και του εργοστασιάρχη ή του αντι προσώπου του και συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολ λο παράδοσης, στο οποίο, με βάση την χορηγηθείσα έγκριση για την κατεργασία της χρησιμοποιηθείσας πρώτης ύλης και τα αποτελέσματα του ελέγχου κατά

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2229 τις διατάξεις της παραγράφου 7 του προηγουμένου άρθρου, χαρακτηρίζεται το προϊόν σύμφωνα με τις σχε τικές διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας [Καν. (ΕΟΚ) 1576/1989 (άρθρο 1 παρ. 4), Καν.(ΕΚ) 110/2008 (Παράρτημα II)], ως και του άρθρου 3 του Ν. 2969/01. Ο κατά τα ανωτέρω χαρακτηρισμός του προϊόντος τελεί υπό την επιφύλαξη του αποτελέσματος της χη μικής εξέτασης αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του επομένου εδαφίου. Με βάση το πρωτόκολλο παράδοσης, βεβαιώνεται η ποσότητα και ο κατ όγκο αλκοολικός τίτλος του εκά στοτε παραγομένου προϊόντος και διενεργείται η χρέ ωση του εργοστασίου σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη. β. Κατά την παράδοση, από τα δοχεία συλλογής, των παραγόμενων προϊόντων, διενεργείται, από τους προα ναφερθέντες εποπτεύοντες το εργοστάσιο υπαλλήλους των αρμοδίων Υπηρεσιών (Χημικής και Τελωνειακής), δειγματοληψία, ανά δοχείο, προς χημική εξέταση ως προς τα λοιπά στοιχεία, πλήν του κατ όγκον αλκοολικού τίτλου ο οποίος βεβαιώνεται με το σχετικό πρωτόκολ λο παραδόσεως κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες σχετικές διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής [Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 και Καν. (ΕΚ) 2870/2000] και εθνικής νομοθεσίας (Ν.2969/2001), τηρουμένων ανα λόγως των διαδικασιών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 4 και 6 της παρούσας. Για τη χημική εξέταση συντάσσεται σχετική έκθεση με πλήρη στοιχεία, η οποία προσαρτάται στο σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης αποτελούσα αναπόσπαστο τμήμα αυτού, κοινοποιείται δε στον ενδιαφερόμενο αποσταγματοποιό και στο αρμόδιο Τελωνείο με μέρι μνα της εποπτεύουσας το αποσταγματοποιείο Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. Το κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλο παράδοσης απο τελεί πρωταρχικό στοιχείο για την ταυτότητα και την ιχνηλασιμότητα του οικείου προϊόντος και πρέπει να συσχετίζεται με τα συντασσόμενα συνοδευτικά και πα ραστατικά έγγραφα, τα σχετικά με τη διάθεση ή την καθ οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτού, με βάση τα οποία και πιστώνεται. Κατά του αποτελέσματος της χημικής εξετάσεως του πρώτου δείγματος, σε περίπτωση μη κανονικότη τας, ο ενδιαφερόμενος αποσταγματοποιός δύναται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα το αποσταγματοποιείο του Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. ένσταση, τηρουμένων αναλόγως των διαδικασιών ως και των προθεσμιών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας. γ. Μέχρις ότου το αποτέλεσμα της χημικής εξέτασης καταστεί οριστικό, το προϊόν παραμένει σε εναποθή κευση σφραγισμένο από την αρμόδια Αρχή (Τελωνείο ή Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ.). Εφ όσον, σύμφωνα με το οριστικό αποτέλεσμα της χημικής εξέτασης, το προϊόν είναι κανονικό, σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσί ας, κοινοτικής και εθνικής, επιτρέπεται και μόνον η χρη σιμοποίησή του, είτε προς διάθεση, είτε προς ανάμιξη με άλλο προϊόν της ιδίας κατηγορίας, είτε γενικά προς περαιτέρω κατεργασία, στο ίδιο ή σε άλλως νομίμως λειτουργούν εργοστάσιο εκ των δικαιουμένων. Εφ όσον, σύμφωνα με το οριστικό αποτέλεσμα της χη μικής εξέτασης, το προϊόν είναι μη κανονικό, δεν επιτρέ πεται η διάθεσή ή η ανάμιξή του και τούτο δεσμεύεται, συντάσσεται δε γι αυτό σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από τους εποπτεύοντες το εργοστάσιο υπαλλήλους των αρμοδίων Υπηρεσιών (Χημικής και Τε λωνειακής) και τον ενδιαφερόμενο εργοστασιάρχη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ενώ σε περίπτωση αρνήσεως των τελευταίων να υπογράψουν γίνεται περί τούτου μνεία στο πρωτόκολλο. Για την τύχη του προϊόντος, στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 3 του Κ.Τ.Π., αποφαίνεται το Α.Χ.Σ. στο οποίο διαβιβάζεται, είτε στα πλαίσια των διαδικασιών πού προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης με σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για την τύχη του προϊόντος, αποφαίνεται η αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. 3. Τα παραγόμενα προϊόντα, εφ όσον είναι κανονικά σύμφωνα με το οριστικό αποτέλεσμα της χημικής εξέ τασης, μπορούν, πέραν της εξαγωγής τους προς τρίτες χώρες ή της αποστολής τους σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε., κατόπιν σχετικής αίτησης του αποσταγματοποιού και τηρουμένων των διατυπώσεων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις των Ν. 2969/01 και 2960/01: α). Να μεταφερθούν, παρουσία των εποπτευόντων το αποσταγματοποιείο υπαλλήλων των αρμοδίων Υπηρε σιών (Τελωνειακής και Χημικής Υπηρεσίας), προς ενα ποθήκευση στις κατάλληλες προς τούτο δεξαμενές του αποσταγματοποιείου, οι οποίες και σφραγίζονται αρμοδίως, συντασσομένων των σχετικών πρωτοκόλ λων μετάγγισης ή να μεταφερθούν στο ίδιο ποτοποιείο προς παρασκευή αλκοολούχων ποτών σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθ /1396/0029/2003 Α.Υ.Ο.Ο. β). Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρά φου 2 του άρθρου 7 της αριθμ /1396/0029/2003 Α.Υ.Ο.Ο., να αναμιχθούν, παρουσία των αρμοδίων υπαλ λήλων, με προϊόν της ίδιας κατηγορίας, συντασσομένων των σχετικών πρωτοκόλλων μετάγγισης, ως και μίγμα τος ενιαίου αλκοολικού τίτλου. γ). Να τεθούν στο αποσταγματοποιείο σε αποτα μίευση προς παλαίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 16 της υπ αριθ /1396/0029/2003 Α.Υ.Ο.Ο. δ). Να επαναποσταχθούν από τον αποσταγματοποιό αυτούσια, προς παρασκευή του επιθυμητής ποιότητας προϊόντος, αφού προηγουμένως μετουσιωθούν και αραι ωθούν στους 10% vol., συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου μετουσίωσης, αραίωσης, και παράδοσης προς επαναπόσταξη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχε τικές διατάξεις. Η μετουσίωση διενεργείται με την προσθήκη χλωρι ούχου λιθίου σε αναλογία 2 % ανά λίτρο ανύδρου. Το λαμβανόμενο από την επαναπόσταξη προϊόν συλλέ γεται σε ιδιαίτερο δοχείο συλλογής και αναγνωρίζεται, για την επαναπόσταξη, φύρα απόσταξης κατ ανώτατο 2% κατά περίπτωση, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζο νται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2969/01. Στην περίπτωση που το εργοστάσιο δεν λειτουργεί σαν φορολογική αποθήκη και στο προϊόν έχουν επιβλη θεί οι προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, στις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα και στις

8 2230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προηγούμενες περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, ως και στις διαδικασίες δέσμευσης της περιπτώσεως γ της προηγουμένης παραγράφου, μετέχει υπάλληλος μόνον της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. ε). Να διατεθούν, είτε σε άλλο αποσταγματοποιείο, είτε σε Οινοπνευματοποιείο Β κατηγορίας προς πε ραιτέρω κατεργασία. στ). Εφ όσον εμπίπτουν σε μια από τις κατηγορίες των αλκοολούχων ποτών που αναφέρονται στα στοιχεία Α εως κ του εδαφίου α της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ αριθμ /1396/0029/ , Α.Υ.Ο.Ο. ή εφ όσον πρόκειται για προϊόν απόσταξης γεωργικής προέ λευσης όπως αυτό ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2969/01, να διατεθούν στους κατά νόμο λειτουργού ντες ποτοποιούς προς παρασκευή αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω Α.Υ.Ο.Ο. ζ). Εφ όσον εμπίπτουν σε μια από τις κατηγορί ες των αλκοολούχων ποτών που αναφέρονται υπό στοιχεία δ, στ και η στο άρθρο 3 της υπ αριθμ /1396/0029/2003 Α.Υ.Ο.Ο., ή εφ όσον πρόκειται για προϊόν απόσταξης οίνου ως και προϊόν απόσταξης σταφίδας, να διατεθούν προς ανάμιξη με οίνους και γλεύκη σύμφωνα με τα ειδικώτερον οριζόμενα στις ισχύ ουσες σχετικές κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. 4. Προκειμένου για τη διάθεση της ακαθάριστης αι θυλικής αλκοόλης και της σούμας, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 σε συνδυασμό και με τις δια τάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2969/01. 5.α. Προκειμένου για τα παραγόμενα προϊόντα «κε φαλής» και «ουράς» (κεφαλουρές), αυτά μπορούν, μετά από έγκριση των εποπτευουσών το αποσταγματοποιείο Υπηρεσιών κατόπιν της σχετικής προς τούτο αίτησης του αποσταγματοποιού, i) είτε να υποβληθούν σε επαναπόσταξη, αυτούσια κατόπιν της προηγουμένης μετουσιώσεως και αραιώσε ώς τους εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της περιπτώσεως Α.3δ του παρόντος άρθρου, ή ως μείγμα με την πρώτη ύλη από την οποία προέρχονται ή με αλκοολούχα υγρά που προέρχονται από την ίδια με αυτά πρώτη ύλη, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλ λου παράδοσης προς επαναπόσταξη, είτε από τον ίδιο τον αποσταγματοποιό, είτε από άλλον στο αποσταγ ματοποιείο του οποίου μεταφέρονται, ii) είτε να μεταφέρθούν σε οινοπνευματοποιείο Β Κατηγορίας, προς απόσταξη και παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή προϊόντος απόστα ξης γεωργικής προέλευσης. Τα εν λόγω προϊόντα εισάγονται στα αποσταγματο ποιεία και στα οινοπνευματοποιεία Β κατηγορίας ως πρώτη ύλη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της παρούσας. β. Κατά παρέκκλιση προς τις διατάξεις των προηγού μενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου και εφ όσον η επαναπόσταξη των εν λόγω προϊόντων δεν είναι επι θυμητή από τον αποσταγματοποιό, σύμφωνα με σχετική δήλωσή του προς τις εποπτεύουσες το αποσταγματο ποιείο Υπηρεσίες (Τελωνείο και Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ.), η δε μεταφορά τους σε άλλο αποσταγματοποιείο ή οινοπνευματοποιείο Β κατηγορίας είναι αδύνατη ή οι κονομικά ασύμφορη, αυτά μπορούν να καταστραφούν υπό τον έλεγχο των αρμοδίων Αρχών και με τις διαδικασίες που προβλέπονται βάσει του άρθρου 37 του Ν. 2960/ Η κάθε είδους διακίνηση των προϊόντων των απο σταγματοποιείων διενεργείται, μετά από έγκριση των εποπτευουσών το αποσταγματοποιείο Υπηρεσιών (Τε λωνείου και Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ) κατόπιν αίτη σης του αποσταγματοποιού, υπό την κάλυψη των προ βλεπόμενων συνοδευτικών και παραστατικών εγγράφων από τις διατάξεις των Ν. 2960/01 και Ν. 2969/01, το δε εξ αυτών Δελτίο Χημικής Ανάλυσης αποτελεί ειδικό συνο δευτικό μεσω του οποίου πιστοποιείται η ταυτότητα, η αυθεντικότητα, ως και η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος και, προκειμένου για προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη, βεβαιώνεται η γεωγραφική ένδειξη. Β. Ειδικά για τα αποσταγματοποιεία που δεν έχουν λάβει άδεια φορολογικής αποθήκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 2960/01 και συνε πώς η παραγωγή και κατοχή των προϊόντων δεν πραγματοποιείται υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί: 1. Μετά την παράδοση των παραγομένων προϊόντων από τα σφραγισμένα δοχεία συλλογής και τη σύνταξη του προβλεπομένου στην περίπτωση Α.2α του άρθρου αυτού πρωτοκόλλου παράδοσης, όπου βεβαιώνεται η ποσότητα και ο αλκοολικός τίτλος του παραγομένου προϊόντος, υποβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο, άμεσα ή το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα, από τον υπόχρεο Δ.Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το οικείο Δελτίο Χημικής Ανάλυσης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία και υπάρχει οποιαδήποτε αμφισβήτηση για τα βεβαιού μενα προς είσπραξη ποσά, τα εν λόγω ποσά τίθενται σε παρακαταθήκη μέχρι της εκδόσεώς του. Ύστερα από την οριστική χρέωση των φορολογικών και λοιπών επι βαρύνσεων βάσει αυτού, η παρακαταθήκη λύεται και τα ποσά εισάγονται ως δημόσιο έσοδο. 2. Στην περίπτωση αυτή δεν παρέχεται η δυνατότητα της αναγνώρισης των απωλειών επαναπόσταξης του προϊόντος, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στην περίπτωση Α.3δ του παρόντος άρθρου, για σκοπούς απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. 3. Κατ εξαίρεση, τα προϊόντα κεφαλής και ουράς (κεφαλουρές) μπορεί να κατέχονται για εύλογο χρονικό διάστημα σε αναστολή του Ε.Φ.Κ., αποθηκευμένα σε σφραγισμένα δοχεία, μέχρι να λάβουν οριστικό προ ορισμό (επαναπόσταξη, καταστροφή κ.λ.π.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.5α του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι θα κατατεθεί από τον αποσταγματοποιό εγγύηση (τραπεζική, αξιόχρεη τρίτου προσώπου, ασφαλιστήριο συμβόλαιο κ.λ.π) στο αρμόδιο Τελωνείο, ή οποία θα καλύπτει τις αναλογού σες φορολογικές επιβαρύνσεις στο αποθηκευμένο κάθε φορά προϊόν. Το είδος της εγγύησης καθορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Τα προϊόντα αυτά επιτρέπεται να αποσταλούν σε Οι νοπνευματοποιείο Β κατηγορίας ή αποσταγματοποιείο που λειτουργεί ως φορολογική αποθήκη για περαιτέρω κατεργασία. Η διακίνηση των προϊόντων θα πραγματοποιείται με την έκδοση από το αρμόδιο Τελωνείο άδειας με ταφοράς (Τ 601) συνοδευόμενης από Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (Δ.Χ.Α.), η δε χρέωση της φορολογικής απο * *

9 ΦΕΚ 162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2231 θήκης παραλαβής τους στο Ο.Π.Σ.Τ., σε λίτρα άνυδρα, θα πραγματοποιείται με εισαγωγή των στοιχείων από την επιλογή «Διαχείριση Αποθηκών». 4. Τα αλκοολούχα προϊόντα (αποστάγματα, προϊό ντα απόσταξης κ.λ.π.), στα οποία έχουν επιβληθεί οι φορολογικές επιβαρύνσεις, δύνανται να μεταφερθούν σε άλλο εργοστάσιο προς περαιτέρω επεξεργασία, παρασκευή αλκοολούχων ποτών κ.λ.π., σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στις περιπτώσεις Α.3 ε, στ και ζ του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι και αυτό δεν λειτουργεί ως φορολογική αποθήκη σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 2960/01. Αρθρο 6 Δειγματοληψία και χημική εξέταση 1. Τα δείγματα, τόσο των πρώτων υλών που εισάγονται προς κατεργασία στα αποσταγματοποιεία, όσο και των παραγομένων και διακινουμένων από αυτά προϊόντων πάσης φύσεως, λαμβάνονται εις τριπλούν, συσκευάζο νται, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εποπτεύουσας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. και του εργοστασίου, εφ όσον αυτό διαθέτει σφραγίδα, στη συνέχεια δε επι σημαίνονται με τη χρησιμοποίηση δελτίων δειγματολη ψίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Τ.Π. Στα δείγματα των πρώτων υλών, αναλόγως της φύ σεως αυτών, μπορεί να προστίθενται τα κατάλληλα συντηρητικά, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο αναφέρεται στα σχετικά πρωτόκολλα και δελτία δειγματοληψίας, εφαρμοζομένων αναλόγως και των σχετικών διατάξεων του Κ.Τ.Π. Δύο δείγματα (με τις ενδείξεις «για την Α εξέταση» και «για την Β εξέταση») παραλαμβάνει ο χημικός της επο πτεύουσας Χημικής Υπηρεσίας και τα υποβάλλει στην Υπηρεσία του για ανάλυση, ενώ το τρίτο παραλαμβάνει ο αποσταγματοποιός ή ο εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση μη δυνατότητας της εποπτεύουσας το αποσταγματοποιείο Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. για την εξέτασή τους, κατά τη δειγματοληψία λαμβάνονται πέντε δείγματα, εκ των οποίων τέσσερα παραλαμβάνει ο χημικός του Γ.Χ.Κ. και το πέμπτο ο αποσταγματοποιός ή ο εκπρόσωπός του. Από τα τέσσερα δείγματα, δύο (με τις ενδείξεις «για την Α εξέταση» και «για την Β εξέταση») αποστέλλο νται, με αντίγραφο του σχετικού πρωτοκόλλου δειγμα τοληψίας, από την εποπτεύουσα το αποσταγματοποι είο Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ στην αρμόδια για την εξέταση τους Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ, ενώ τα άλλα δύο (επίσης ένα για την Α εξέταση και ένα για την κατ έφεση εξέταση) φυλάσσονται από την εποπτεύουσα το αποσταγματοποιείο Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. προ κειμένου να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση καταστρο φής, από οποιαδήποτε αιτία, των αποσταλέντων προς εξέταση δειγμάτων. 2. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τη λήψη, τη συσκευ ασία και τη σφράγιση των δειγμάτων, τα δελτία και πρωτόκολλα δειγματοληψίας, την αποστολή και παρα λαβή των δειγμάτων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατά ξεις του Κ.Τ.Π. 3. Για τη χημική εξέταση (Α και Β ) των δειγμάτων, όσον αφορά τις τηρητέες διαδικασίες και προθεσμίες, εφαρμόζονται οι σχετικές περί ευαλλοιώτων δειγμάτων διατάξεις του Κ.Τ.Π. ως και του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικα. Ειδικά, προκειμένου για δείγματα πρώτων υλών, ο αποσταγματοποιός μπορεί να υποβάλλει ένσταση, κατά του αποτελέσματος της Α εξέτασης, στη Χημική Υπη ρεσία που τη διενήργησε, εντός δύο εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σ αυτόν του αποτελέσματος, ορί ζοντας συγχρόνως το χημικό αντιπρόσωπό του που θα παραστεί στην επανεξέταση εφ όσον το επιθυμεί. 4.α. Για τη χημική εξέταση του Α δείγματος (Α εξέ ταση) συντάσσεται σχετική έκθεση, ενώ για τη χημική εξέταση του Β δείγματος (Β εξέταση) συντάσσεται σχετικό πρακτικό, των οποίων αντίγραφα εις διπλούν διαβιβάζονται στην εποπτεύουσα το αποσταγματοποι είο Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., προς ενημέρωσή της και κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόμενο αποσταγ ματοποιό. Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της Α και Β εξέ τασης, ως και η υποβολή της ένστασης εκ μέρους του αποσταγματοποιού, γίνονται, είτε εγγράφως, είτε με χρήση τηλεομοιοτυπίας. β. Η κατ έφεση εξέταση (Β εξέταση) διενεργείται από τη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. που διενήργησε τη χημική εξέταση του Α δείγματος, υπό την προϋπόθε ση της κατάθεσης σε αυτή παραβόλου ή αποδεικτικού είσπραξης Δημοσίου ταμείου το οποίο καλύπτει το κό στος των χημικών και λοιπών εξετάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική Α.Υ.Ο. Η κατ έφεση εξέταση διενεργείται παρουσία του χη μικού αντιπροσώπου του ενδιαφερομένου αποσταγμα τοποιού, ο οποίος χημικός αντιπρόσωπος ειδοποιείται εγκαίρως, για το σκοπό αυτό, από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. και ο οποίος συνυπογράφει το σχετικό πρακτικό. Σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί ο χημικός αντι πρόσωπος του ενδιαφερομένου αποσταγματοποιού την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα, η εξέταση διενεργείται χωρίς την παρουσία του, η δε σχετική έκθεση υπογρά φεται από τον διενεργήσαντα την εξέταση χημικό και τον άμεσο προϊστάμενό του ή, σε περίπτωση απουσίας του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Τα αποτελέσματα της κατ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικά για τον αποσταγματοποιό, για κάθε δε διαφορά ή ένσταση που θα διατυπωθεί αιτιολογημένα στο σχετικό πρακτικό από τον χημικό αντιπρόσωπο του ενδιαφερομένου αναφορικά και μόνον με την εξέταση και τα αποτελέσματά της αρμόδιο να αποφανθεί είναι το Α.Χ.Σ. 5. Για τη χημική εξέταση εφαρμόζονται οι επίσημες μέθοδοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της κοι νοτικής ή και εθνικής νομοθεσίας, απουσία δε τούτων δύναται να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε μέθοδος δημο σιευμένη στη διεθνή έγκριτη βιβλιογραφία υπό τον όρο ότι αυτό αναφέρεται στη σχετική έκθεση εξέτασης. 6. Τα κατατεθέντα στην Υπηρεσία παράβολα, προ κειμένου για την κατ έφεση εξέταση, ως και για την τυχόν παραπομπή στο Α.Χ.Σ., σε περίπτωση δικαίωσης του, επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο αποσταγμα τοποιό. Άρθρο 7 Μηνιαίες Δηλώσεις Βιβλία Αποσταγματοποιών 1. α. Οι αποσταγματοποιοί οφείλουν να τηρούν βιβλίο α) χρεωπίστωσης των εισαγομένων στο αποσταγματο ποιείο πρώτων υλών κατά κατηγορία και κατά μερίδα,

10 2232 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) βιβλίο παραγωγής και διακινήσης των παραγομένων προϊόντων κατά κατηγορία, ως και γ) βιβλίο ενδείξεων μηχανικών μετρητών, εφόσον υπάρχουν. Τα κατά τα ανωτέρω βιβλία είναι αριθμημένα, σφρα γισμένα και μονογραφημένα κατά φύλλο από την επο πτεύουσα το αποσταγματοποιείο Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. και σ αυτά καταχωρείται καθημερινά, κατά χρονολογική σειρά, χωρίς διαγραφές ή ξέσματα, κάθε πράξη που αφορά τη λειτουργία του εργοστασίου, ήτοι: Στο βιβλίο χρεωπίστωσης των πρώτων υλών: Κατά κατηγορία, τα υπόλοιπα των πρώτων υλών του προηγούμενου μήνα, οι εκάστοτε εισαγόμενες πρώτες ύλες με βάση τα σχετικά πρωτόκολλα εισαγωγής, οι εξ αυτών κατεργαζόμενες πρώτες ύλες με βάση τις χορηγηθείσες σχετικές εγκρίσεις κατεργασίας, τα υπό λοιπα τούτων στο τέλος του μηνός με βάση το σχετικό πρωτόκολλο καταμέτρησης υπολοίπων, η προέλευση τούτων (εγχώριες, προερχόμενες από τα άλλα Κράτη Μέλη, εισαγόμενες από τρίτες χώρες), η περιεκτικότητα τούτων σε σάκχαρο ή/και αλκοόλη, ως και οι ενεχό μενες, αντιστοίχως, σ αυτές ποσότητες σακχάρου ή και αλκοόλης με βάση τις σχετικές εκθέσεις χημικής εξέτασης. Στο βιβλίο παραγωγής και διακίνησης: Κατά κατηγορία, οι ποσότητες των εκάστοτε παρα γομένων προϊόντων με βάση τα σχετικά πρωτόκολλα παραδόσεως, οι ποσότητες των εκάστοτε εισαγομέ νων στο εργοστάσιο προϊόντων με βάση τα σχετικά πρωτόκολλα εισαγωγής, ως και οι εξαγόμενες από αυτό και καθ οιονδήποτε τρόπο διατιθέμενες ποσό τητες προϊόντων με βάση τα σχετικά παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα, ως και τα υπόλοιπα τού των που υπάρχουν στο εργοστάσιο στο τέλος του μήνα με βάση το σχετικό πρωτόκολλο καταμετρήσης υπολοίπων, καθώς και ο αλκοολικός τίτλος αυτών και οι αντιστοιχούσες, σε κάθε περίπτωση, ποσότητες ανύδρου αλκοόλης. β. Σε ιδιαίτερη μερίδα στο βιβλίο πρώτων υλών κα ταχωρείται, αφ ενός μεν η εισαγόμενη στο αποσταγ ματοποιείο και χρησιμοποιούμενη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης για την παραγωγή των απο σταγμάτων φρούτων που λαμβάνονται με διαβροχή και απόσταξη [Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 (άρθρο 1 παρ 4, εδάφιο θ, δεύτερο υπεδάφιο), Καν. (ΕΚ) 110/2008 (Παράρτημα ΙΙ σημείο 16 )], αφ ετέρου δε τα προοριζόμενα για επα ναπόσταξη προϊόντα, τα οποία διακρίνονται ανάλογα με την κατηγορία ως και την προέλευσή τους (εγχώρια, προερχόμενα από τα άλλα Κράτη Μέλη, εισαγόμενα από τρίτες χώρες). Σε ιδιαίτερες μερίδες καταχωρούνται, αντιστοίχως, στα οικεία κατά τα ανωτέρω βιβλία, οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη, ως και τα εξ αυτών παραγόμενα και διατιθέμενα προϊόντα. γ. Ιδιαίτερο βιβλίο τηρείται, σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ /1396/0029/2003 Α.Υ.Ο.Ο, προκει μένου για τα αλκοολούχα ποτά που ευρίσκονται στο αποσταγματοποιείο σε αποταμίευση προς παλαίωση. δ. Τα δεδομένα των βιβλίων αυτών μπορούν να κα ταχωρούνται και να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση κατάλληλου λογισμικού για ηλεκτρονικό υπο λογιστή. Οι καταχωρήσεις που λαμβάνουν χώρα κάθε μέρα εκτυπώνονται υποχρεωτικά στις σελίδες του κατάλλη λου και θεωρημένου, κατά τα ανωτέρω, εντύπου κατά αύξουσα σειρά. 2. Οι αποσταγματοποιοί οφείλουν να τηρούν καθα ρά και σε καλή κατάσταση τα κατά την προηγουμένη παράγραφο βιβλία και να τα θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Γ.Χ.Κ., της Τελωνειακής Υπη ρεσίας, ως και εν γένει των εντεταλμένων υπαλλήλων των αρμοδίων ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 3. Οι αποσταγματοποιοί οφείλουν, εντός δέκα (10) ημερών από της λήξεως εκάστου μηνός ή από της δια κοπής των εργασιών τους, να υποβάλλουν, με βάση τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα από αυτούς βιβλία, στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., δήλωση η οποία αποτελείται: α. Από την κατάσταση εισαγωγής και κατεργασίας πρώτων υλών, η οποία περιλαμβάνει τα υπόλοιπα, κατά κατηγορία, των πρώτων υλών στο τέλος του προηγου μένου μηνός, τις εισαχθείσες εντός του μηνός ποσότη τες, τις εξ αυτών κατεργασθείσες, τα υπάρχοντα στο τέλος του μηνός υπόλοιπα τούτων, την περιεκτικότητα τούτων σε σάκχαρο ή και αλκοόλη, ως και τις ενε χόμενες αντιστοίχως, σε κάθε περίπτωση, ποσότητες σακχάρου ή και αλκοόλης. Υποβάλλεται ιδιαίτερη κατάσταση εισαγωγής και κα τεργασίας πρώτων υλών, προκειμένου για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊό ντων με γεωγραφική ένδειξη. β. Από τη συγκεντρωτική κατάσταση διακινήσεως, η οποία περιλαμβάνει: i). Τα εργασθέντα εντός του μηνός αποστακτικά μη χανήματα, το χρόνο (ημέρες) λειτουργίας εκάστου, την ποσότητα των παραχθέντων προϊόντων, κατά κατηγο ρία, με βάση τις ενδείξεις των μηχανικών μετρητών ή των τυχόν άλλων μέσων μέτρησης. ii). Τις ποσότητες (σε λίτρα ανύδρου αλκοόλης), κατά κατηγορία, των υπαρχόντων στο τέλος του προηγουμέ νου μηνός προϊόντων με βάση το σχετικό πρωτόκολλο καταμετρήσεως υπολοίπων, των παραχθέντων και των εισαχθέντων στο εργοστάσιο, εντός του μηνός, προϊ όντων με βάση τα σχετικά πρωτόκολλα παραδόσεως και τα σχετικά πρωτόκολλα εισαγωγής αντιστοίχως, ως και των καθ οιονδήποτε τρόπο διατεθέντων με βάση τα σχετικά παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα, εντός του μηνός, προϊόντων, καθώς και των υπαρχόντων στο τέλος του λήξαντος μηνός υπολοίπων κατά κατηγορία προϊόντος, σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο κατα μετρήσεως υπολοίπων. iii). Τις προκύπτουσες διαφορές σε σχέση με το ισοζύ γιο, ως και τις ποσότητες που αντιστοιχούν στα προβλε πόμενα, από τις ισχύουσες, κατά περίπτωση, σχετικές διατάξεις, ανώτατα όρια φύρας. γ. Στην κατά το προηγούμενο εδάφιο συγκεντρωτι κή κατάσταση διακίνησης προσαρτώνται αναλυτικές καταστάσεις διάθεσης στις οποίες εμφαίνονται, ημε ρολογιακά, κατά κατηγορία προϊόντος, οι διατεθείσες ποσότητες τούτου, τα στοιχεία (επωνυμία, πλήρης δι εύθυνση, ιδιότητα) των προσώπων (φυσικών ή νομικών) στα οποία αυτές διετέθησαν, με αναφορά στα σχετικά συνοδευτικά και παραστατικά έγγραφα (Σ.Δ.Ε., Δ.Χ.Α. κ.λ.π.) για τη διακίνησή τους.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2233 Προκειμένου για τα αποσταγματοποιεία που λειτουρ γούν με το καθεστώς του εγκεκριμένου αποθηκευτή και της φορολογικής αποθήκης, στις εν λόγω αναλυτικές καταστάσεις διάθεσης, τα προαναφερόμενα στοιχεία καταχωρούνται ιδιαιτέρως, αναλόγως με το αν η δι άθεση έγινε υπό καθεστώς αναστολής του Ε.Φ.Κ. (με Σ.Δ.Ε.) ή κατόπιν θέσης σε ανάλωση των προίόντων (με Δ.Ε.Φ.Κ). δ. Προκειμένου για προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη, τα σχετικά στοιχεία καταχωρούνται ιδιαιτέρως στην κατά τα ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση διακινή σεως, ως και στις προσαρτώμενες σε αυτήν αναλυτικές καταστάσεις διάθεσης. ε. Επίσης, ιδιαιτέρως, σε σχέση με τα εγχωρίως πα ραγόμενα, καταχωρούνται τα διάφορα προϊόντα, κατά κατηγορία, που προέρχονται από τα άλλα Κράτη Μέλη, ως και εκείνα που εισάγονται από τρίτες χώρες. 4. Στις περιπτώσεις των αποσταγματοποιών που είναι ταυτοχρόνως και ποτοποιοί, τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο και υποβάλλεται ιδιαίτερη δήλωση, για το ποτοποιείο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 18 της υπ αριθμ /1396/0029/2003 Α.Υ.Ο.Ο. Επίσης, ιδιαίτερο βιβλίο τηρείται προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά που ευρίσκονται σε αποταμίευση προς παλαίωση στο ποτοποιείο. Άρθρο 8 Έλεγχος Παραβάσεις Κυρώσεις 1. Η εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. οφείλει όπως, στο τέλος κάθε μήνα, προβαίνει στην καταμέτρη ση των υπαρχόντων στα αποσταγματοποιεία υπολοί πων των πάσης φύσεως πρώτων υλών και προϊόντων, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου καταμετρήσεως με το οποίο και βεβαιώνονται τα υπόλοιπα αυτά. Το εν λόγω πρωτόκολλο καταμετρήσεως υπολοίπων συντάσσεται εις τετραπλούν και υπογράφεται από τους διενεργήσαντες την καταμέτρηση αρμοδίους υπαλλή λους και τον αποσταγματοποιό ή τον αντιπρόσωπό του. Στο πρωτόκολλο αυτό αναγράφονται χωριστά, για την κάθε κατηγορία προϊόντος, τα εμπεριέχοντα αυτό δοχεία, το μικτό και καθαρό βάρος αυτών ή, προκειμέ νου περί μονίμων δοχείων ή δεξαμενών, το ύψος του εμπεριεχομένου υγρού σε εκατοστόμετρα, η αντιστοι χούσα ποσότητα ενύδρου αλκοόλης, ο φαινόμενος και ο πραγματικός αλκοολικός τίτλος αυτού και η αντιστοι χούσα άνυδρη αιθυλική αλκοόλη σε λίτρα. Στις περιπτώσεις των αποσταγματοποιών που λει τουργούν με το καθεστώς του εγκεκριμένου αποθηκευ τή και της φορολογικής αποθήκης, η κατά τα ανωτέρω μηνιαία καταμέτρηση υπολοίπων διενεργείται από κοι νού από τις αρμόδιες για τον έλεγχο και την εποπτεία του εργοστασίου Υπηρεσίες (Τελωνειακή και Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ.). Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι διενεργήσα ντες τη μηνιαία καταμέτρηση υπάλληλοι θεωρούν και υπογράφουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της πα ρούσας βιβλία. Τα εν λόγω βιβλία θεωρούνται και υπογράφονται, επί σης, σε κάθε περίπτωση εκτάκτου ελέγχου από τους δι ενεργήσαντες τον έλεγχο οικονομικούς υπαλλήλους. 2.α. Η εποπτεύουσα το αποσταγματοποιείο Χημική Υπηρεσία, μετά τον έλεγχο της κατά το προηγούμενο άρθρο μηνιαίας δηλώσεως και τη θεώρησή της σύμφω να με τις κείμενες διατάξεις, προβαίνει στην υποβολή της στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., το αργότερο στο τέλος του πρώτου δεκα πενθημέρου του επομένου μηνός εκείνου που αφορά η δήλωση. Μετά της μηνιαίας δηλώσεως συνυποβάλλεται και αντίγραφο του σχετικού πρωτοκόλλου καταμετρήσεως υπολοίπων. β. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο της μηνιαίας δήλωσης, διαφορών που δεν δικαιολογούνται με βάση τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση από τις σχετικές διατάξεις αποδόσεις και ανώτατα όρια φύρας, οι διαπιστούμενες διαφορές βε βαιώνονται με πρωτόκολλο που συντάσσεται από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο της μηνιαίας δήλωσης χημι κό υπάλληλο της εποπτεύουσας το αποσταγματοποιείο Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. Το κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλο υποβάλλεται στον προϊστάμενο της εποπτεύουσας το αποσταγματοποιείο Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., υποχρεούμενο να ενεργή σει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 10 και 14 του Ν. 2969/01 για τη διαπίστωση των αιτίων της διαφοράς που παρουσιάστηκε και την έκδοση σχετικού αιτιολογημένου πορίσματος. Το παραπάνω πρωτόκολλο, καθώς και το πόρισμα, υποβάλλονται αμελλητί στο αρμόδιο Τελωνείο για τη φορολογική αντιμετώπιση του θέματος στα πλαίσια των διατάξεων του ν. 2960/01. γ. Προκειμένου για την παραγωγή αποστάγματος στεμφύλων σταφυλής, οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης 2β δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τις χρη σιμοποιούμενες πρώτες ύλες σε σχέση με τα παραγό μενα προϊόντα αλλά μόνο αναφορικά με τα παραγόμενα σε σχέση με τα διακινούμενα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος αποσταγ ματοποιός, μετά τη λήξη, για την εκάστοτε αμπελοοι νική περίοδο, των εργασιών της απόσταξης και εντός μηνός από αυτήν, υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του ΓΧΚ κατάσταση εκκαθάρισης, εις τριπλούν, στην οποία θα αναφέρει τις κατεργασθείσες πρώτες ύλες (είδος, ποσότητες, περιεκτικότητα σε σάκχαρο ή/και αλκοόλη) με βάση τα σχετικά πρωτόκολλα εισαγωγής, τις σχετικές εκθέσεις χημικής εξέτασης, τις υποβληθείσες αιτήσεις δηλώ σεις και τις χορηγηθείσες εγκρίσεις, τις παραχθείσες αντιστοίχως ποσότητες οίνου (σε λίτρα) και τον αλ κοολικό τους τίτλο και τις κατεργασθείσες ποσότητες σταφυλιών προκειμένου για πρώτες ύλες προερχόμε νες από το ίδιο οινοποιείο του αποσταγματοποιού, ως και τις παραχθείσες και διακινηθείσες ποσότητες προϊόντων με βάση, αντιστοίχως, τα σχετικά πρωτό κολλα παράδοσης και παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα για τη διακίνηση. Η εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. προβαίνει, με αρμόδιο υπάλληλό της, στον έλεγχο της εν λόγω κατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, ως και τα λοιπά τηρούμενα στο αποσταγματοποιείο στοιχεία, τα σχετικά πρωτόκολλα εισαγωγής και τις σχετικές εκθέσεις χημικής εξέτα σης, τις υποβληθείσες σχετικές αιτήσεις δηλώσεις και τις χορηγηθείσες εγκρίσεις, τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης, τα σχετικά παραστατικά και συνοδευτικά

12 2234 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έγγραφα για τη διακίνηση των προϊόντων, τα σχετικά πρωτόκολλα καταμετρήσεως υπολοίπων, ως και τις ισχύουσες φύρες και αποδόσεις. Προκειμένου περί αποσταγματοποιείων που συστεγά ζονται και συλλειτουργούν με οινοποιεία, για τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο, αναφορικά με τις χρησιμοποιηθεί σες πρώτες ύλες που προέρχονται από το ίδιο οινοποι είο, λαμβάνονται υπόψη, εκτός των προαναφερθέντων, τα στοιχεία ελέγχου και τα σχετικά έγγραφα και πα ραστατικά που, σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, τηρούνται στο οινοποιείο. Σε περίπτωση που από τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι κατεργασθείσες πρώτες ύλες δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της παρούσας, ως και της ισχύου σας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, η υποβληθεί σα κατάσταση διαβιβάζεται με σχετικό πρωτόκολλο που συντάσσεται από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο υπάλληλο στο αρμόδιο τελωνείο για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 2960/01, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζονται εις βάρος του αποσταγματοποιού οι προ βλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις του Ν.2969/01 κυρώσεις. Άλλως, η κατά τα ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο χημικό υπάλληλο της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. Από ένα αντίγραφο της κατά τα ανωτέρω κατάστα σης τηρείται στο εργοστάσιο και στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., ενώ το τρίτο υποβάλλεται μετά του τυχόν συνταχθέντος πρωτοκόλλου στην αρ μόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. δ. Μετά τον έλεγχο της κατά την προηγουμένη παρά γραφο μηνιαίας δήλωσης, η αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., με βάση τις προσαρτημένες στην εν λόγω δήλωση αναλυτικές καταστάσεις διάθεσης, συντάσσει καταστάσεις διάθεσης ανά παραλήπτη επιτηδευματία, εφαρμοζομένων αναλόγως εν προκειμένω των διατά ξεων των εδαφίων γ, δ και ε της παραγράφου 3 του προηγουμένου άρθρου. Οι εν λόγω καταστάσεις διάθεσης ανά παραλήπτη επιτηδευματία αποστέλλονται, το αργότερο στο τέ λος του πρώτου δεκαπενθημέρου του επομένου μηνός εκείνου στον οποίο αναφέρεται η διάθεση, στη Χημική Υπηρεσία και στο Τελωνείο που εποπτεύουν τον πα ραλήπτη επιτηδευματία για την ενημέρωσή τους και τη διευκόλυνση των σχετικών ελέγχων. 3. Για τον ασκούμενο στα αποσταγματοποιεία διαρ κή και συστηματικό έλεγχο, ισχύουν οι σχετικές δια τάξεις του Ν. 2960/01 και των κατ εξουσιοδότησή του εκδοθεισών για την λειτουργία των φορολογικών απο θηκών Α.Υ.Ο.Ο., ως και του Ν. 2969/01 και της υπ αρ /1396/0029/2003 Α.Υ.Ο.Ο. 4. Επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξε ων του Ν. 2960/01, η μη τήρηση των όρων και διατάξεων της παρούσας αποτελεί παράβαση, η οποία σε συνδυ ασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 20 της υπ αριθμ /1396/0029/2003 Α.Υ.Ο.Ο. τιμωρείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις από τις οικείες διατάξεις του Ν. 2969/01. Αρθρο 9 Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις Προκειμένου για τα αποσταγματοποιεία που ήδη υφί στανται και λειτουργούν νόμιμα κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος της παρούσας, 1. Παρέχεται προθεσμία δύο (2) ετών, από της ενάρξε ως ισχύος της παρούσας, για τη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις των εδαφίων δ και ε της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας. 2. Παρέχεται προθεσμία τριών μηνών, από της ενάρ ξεως ισχύος της παρούσας, για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της δευτέρας περιόδου της παραγράφου 2.β του άρθρου 3 της παρούσας. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν οι υπ αριθμ. 1503/54 και 18795/4931/88 Α.Υ.Ο., καθώς και κάθε άλλη σχετική Δ.Υ.Ο. που ρυθμίζει δια φορετικά τα θέματα της παρούσας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ ΤΜΗΜΑ B Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014. στους τομείς αρμοδιότητας. της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014. στους τομείς αρμοδιότητας. της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014 στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου Αθήνα, 30 Ioυλίου 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945 Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» Το όνομα «ούζο» επέχει θέσιν επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που α- νήκει στην κατηγορία των «αποσταγμένων anis» και είναι καταχωρισμένο στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ.Χ.Κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον έλεγχο νομιμότητας των αλκοολούχων ποτών από τις επιχειρήσεις διακίνησης ή/και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή.

Οδηγίες για τον έλεγχο νομιμότητας των αλκοολούχων ποτών από τις επιχειρήσεις διακίνησης ή/και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 24-5-2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. πρωτ. 30/077/1574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ ΖΥΘΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ιωάννης Μ. Γαλανάκης Χημικός Μηχανικός Απόσταγμα Στεμφύλων Σταφυλιού Τσικουδιά Τσίπουρο Raki (Ρακί)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα, 23/8/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/077/2131 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ» Ημερομηνία παραλαβής : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ» Αριθμός σελίδων (με την παρούσα): 9 Γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του φακέλου: Ελληνική Αριθμός φακέλου: Καθιερωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

«Τσίπο π υρο υρ το τ αμα μ ρτ ρ ω τ λ ω ό λ» Δευτέρα 22/6/2015 1

«Τσίπο π υρο υρ το τ αμα μ ρτ ρ ω τ λ ω ό λ» Δευτέρα 22/6/2015 1 «Τσίπουρο το αμαρτωλό» Δευτέρα 22/6/2015 1 Διήμεροι: 30.000 άδειες /έτος 5.000-6.000 άμβυκες /έτος, Παραγόμενο προϊόν : Κατά δήλωση 2.735.627 λίτρα άνυδρα ή 6.839.098 λίτρα 40% vol. Εκτίμηση πραγματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1086 11 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Κοζάνης.... 1 Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Καρδίτσας....

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 "Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα 15 Μαρτίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ.Πρωτ.: οικ.3005132/372 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Eισαγωγή επικινδύνων ουσιών, μειγμάτων αντικειμένων. Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 95 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφι κής ένδειξης «Λικέρ Μήλο Νάουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων Παράρτημα 11 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Σχέδιο - Τελευταία αποθήκευση στις 17/02/2015 14:00 από null I. ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1.Ονομασία και τύπος a. Ονομασία(-ες) προς καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 3 ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 3 ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2871 Κ.Δ.Π.313/2005 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (ΝΟΜΟΣ 91 (Ι) ΤΟΥ 2004)

2871 Κ.Δ.Π.313/2005 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (ΝΟΜΟΣ 91 (Ι) ΤΟΥ 2004) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4010, 8.7.2005 2871 Κ.Δ.Π.313/2005 Αριθμός 313 ΠΕΡΙ ΦΡΩΝ ΚΑΤ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΜΣ ΤΥ 2004 (ΝΜΣ 91 (Ι) ΤΥ 2004) Γνωστοποίηση με βάση τα Άρθρα 55 και 57 Όροι και προϋποθέσεις για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα