ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-11-2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 572 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Μάντζαρη Δέσποινα, 5) Μπανιός Μάρκος και 6) Ντάβαρη Ευαγγελία. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/ Τη με αριθμ. 563/ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά διάθεση πίστωσης. 3. Την με αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 όπως ισχύει σήμερα. 2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης). 3. Τα άρθρα 103 και 209 του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων). 4. Την με αρ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/Β / ). 5. Την με αριθμό 1690/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και κατανομής αρμοδιοτήτων για το έτος Τη με κωδικό αριθμό και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους Τη με αριθμ. 563/ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά διάθεση πίστωσης. 8. Την με αριθμ. 89/ απόφαση Α/δημάρχου Σας υποβάλλουμε συνημμένα σχέδια Τευχών δημοπράτησης που αφορούν στη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (49.200,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, και παρακαλούμε για την έγκρισή των. Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών μετά του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Σελίδα 1 από 16

2 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα Τεύχη Δημοπράτησης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», τα οποία επισυνάπτονται παρακάτω και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σελίδα 2 από 16

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΤΗΛ.: FAX: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Παρόχου των υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 Οκτώβριος 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 3 από 16

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ, Αρ. Πρωτ.... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΤΗΛ.: FAX: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Υπ. Εσ. Απ. & Ηλ. Διακ. «οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ Α βαθμού.» την από μελέτη του Τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων Τη με κωδικό αριθμό «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους Τη με αριθμό../ απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά διάθεση πίστωσης. Την με αρίθμ. / απόφαση Α/δημάρχου Σελίδα 4 από 16

5 την αριθ. / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των τευχών δημοπράτησης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών. Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά τις εργασίες με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (49.200,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων. Άρθρο 2: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι εντός των ορίων του Δήμου Λαρισαίων και κυρίως η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ καθώς και η ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσ/νίκης). Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν το συμβατικό ποσό εξαντληθεί νωρίτερα. Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη. Άρθρο 3: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο Δήμο έως την Πέμπτη και ώρα 10:00 (λήξη παράδοσης προσφορών). Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.) και η οποία θα κοινοποιηθεί με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας το συντομότερο δυνατό πριν τη νέα ημερομηνία. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις χωρίς νέα δημοσίευση. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες (εφόσον συντρέξει περίπτωση) μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Άρθρο 4: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Οι προσφορές θα ανοιχτούν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παροχής Υπηρεσιών-Συντήρησης την παραπάνω ημέρα και ώρα (άρθρο 3), στο ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ που βρίσκεται στη Λάρισα στην οδό Ι. Δραγούμη 1 (4ος όροφος γραφείο Φωτεινής Σηματοδότησης της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ). Άρθρο 5: Φάκελος Προσφοράς Σελίδα 5 από 16

6 Ο φάκελος της κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφει με ευκρίνεια : α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, β) το όνομα του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια, δηλαδή ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-, γ) τον αριθμό της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση Τευχών Δημοπράτησης), δ) την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ε) τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. Άρθρο 6: Περιεχόμενου Φακέλου Προσφοράς Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρθηκαν στο άρθρο 5. Προσφορές που είναι ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού: 1. βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο (βλ. άρθρο7) που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 2. αποδεικτικά εμπειρίας εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συμβάσεις, κλπ) 3. εγγυητική επιστολή τραπέζης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (5% επί του συνολικού προϋπολογισμού) ήτοι ποσού 2.460,00 ευρώ. 4. Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναγράφει ότι: - έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών - αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, της τεχνικής περιγραφής και της συγγραφής υποχρεώσεων και αναλαμβάνω την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. - ο αριθμός τεχνικού προσωπικού είναι επαρκές για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών. - διαθέτω το ειδικό μηχάνημα έμπηξης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών ή θα μισθώσω με δική μου ευθύνη και δαπάνες. 5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση. 7. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα). 8. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα (π.χ. κατασκευαστές ή έμποροι υλικών-εργασιών οδοποιίας, κλπ.) που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Επίσης ο πάροχος πρέπει να προσκομίσει και τεύχος τεχνικής προσφοράς με τα είδη που προσφέρει καθώς και πιστοποιητικά που τα συνοδεύουν. Σελίδα 6 από 16

7 Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «οικονομική προσφορά». Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ τρίτων. Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά, συμπληρώνοντας τιμή προσφερόμενου τεμαχίου. Το έντυπο προσφοράς θα χορηγείται από την Υπηρεσία. Άρθρο 7: Δικαίωμα Συμμετοχής Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες που είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό μητρώο συναφούς επαγγελματικής ενασχόλησης με το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών που θα προσκομίσουν τα απαραίτητα από την Διακήρυξη δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 4. Άρθρο 8: Ισχύς προσφοράς Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη ημέρα του διαγωνισμού. Άρθρο 9: Επιλογή αναδόχου παρόχου Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Παροχής Υπηρεσιών-Συντήρησης. Άρθρο 10: Σύμβαση Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καταρτισθεί η σχετική σύμβαση με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύον. Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. 23% βαρύνει τον Δήμο Λαρισαίων. Άρθρο 11: Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. Άρθρο 12: Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να γίνει και τμηματικά μετά την παραλαβή των εκτελεσθέντων εργασιών και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος όπου θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. Άρθρο 13: Λοιποί όροι Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των εργασιών, χωρίς Φ.Π.Α. Άρθρο 14 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Σελίδα 7 από 16

8 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού μερίμνη και δαπάνη των ιδίων, από τα Γραφεία του Τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, στην οδό Ι. Δραγούμη 1, 4ο όροφο, τηλ , -274, fax , όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού όπως προβλέπεται παρακάτω. Αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Βασιλική Μπουμπίτσα και κα Στέλλα Παπακωνσταντίνου. Άρθρο 15: Δημοσίευση Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου και θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 500,00, βαρύνουν τον Πάροχο των υπηρεσιών και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής των παρεχομένων υπηρεσιών. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο αντικείμενο, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα Αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του οικείου κωδικού του προϋπολογισμού του Δήμου. Σελίδα 8 από 16

9 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σε πολλά τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Λαρισαίων παρατηρείται ότι οι οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες με συνέπεια την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Για λόγους ασφαλείας και περιορισμού των συνεπειών των τροχαίων ατυχημάτων έχουν τοποθετηθεί σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου προστατευτικά στηθαία ασφαλείας, τα οποία όμως λόγω των ατυχημάτων χρειάζονται συνεχή συντήρηση καθώς και αντικατάσταση των φθαρμένων ή κατεστραμμένων τεμαχίων. Η παρούσα περιγραφή αφορά την επισκευή και συντήρηση προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας που είναι ήδη τοποθετημένα στο οδικό δίκτυο σε περιοχές της πόλης μας, ή περιφερειακά αυτής και χρήζουν άμεσης παρέμβαση λόγω των φθορών που έχουν υποστεί αλλά και άλλων προβλημάτων που έχουν προκύψει όπως απουσία στηθαίων σε τμήματα της οδού όπου απαιτούνται. Συγκεκριμένα, ύστερα από αυτοψία της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι τμήματα στηθαίων ασφαλείας που βρίσκονται τοποθετημένα στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ καθώς και στη ΛΕΟΦΩΡΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσ/νίκης) χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα αντιμετωπιστούν ανάλογα καταστροφές και φθορές που πιθανά να προκύψουν εκτάκτως και σε άλλα τμήματα του οδικού δικτύου που είναι αρμοδιότητας του Δήμου Λαρισαίων. Κατά μήκος των οδών αριστερά και δεξιά υπάρχουν μονόπλευρα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας τύπου ΜΣΟ-1 (ορθοστάτες ανά 4m). Όσα 4-μετρα τμήματα λεπίδας δύναται να επισκευασθούν, θα αποξηλωθούν, επισκευασθούν και επανατοποθετηθούν-μονταριστούν προς την φορά της κίνησης των αυτοκινήτων ενώ όσα κομμάτια έχουν σοβαρές φθορές θα αντικατασταθούν. Η υπόδειξη των σημείων παρέμβασης θα γίνει από την Υπηρεσία. Οι εργασίες αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση ανάλογα με τον τύπο στηθαίου σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα μεταλλικά στηθαία ασφάλειας οδών θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις καθώς και τα κριτήρια εφαρμογής της Υπ. Απ. 93/6 (ΦΕΚ 189Β /6-4-88) καθώς και την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ Όλα τα μεταλλικά στοιχεία καθώς και τα υλικά σύνδεσης να είναι γαλβανισμένα εν θερμώ, σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM A-153. Το σύστημα των μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας αποτελείται από: χαλύβδινη γαλβανισμένη οριζόντια λεπίδα με διπλής αυλάκωσης προφίλ, μήκους περίπου 4,30m και πάχους 3mm. χαλύβδινους ορθοστάτες διατομής U120x55x5mm μήκους περίπου 1,75m με μία οπή σε κάθε πλευρά για τη συναρμογή του παρεμβλήματος με τη λεπίδα του στηθαίου. χαλύβδινο γαλβανισμένο παρέμβλημα U50x65x3mm, μήκους 0,32 m, με μία οπή σε κάθε πλευρά Σελίδα 9 από 16

10 του, για τη συναρμογή με τον ορθοστάτη. αντανακλαστικά κατά μήκος της οριζόντιας λεπίδας όλα τα υλικά σύνδεσης όπως βίδες, παξιμάδια, ροδέλες, κλπ. όλα τα στοιχεία του συστήματος θα είναι γαλβανισμένα. Τα στηθαία ασφαλείας που θα τοποθετηθούν εξαρχής θα είναι νέου τύπου, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Λειτουργικό πλάτος: κατηγορία W2: 0,80 m Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α Διαμόρφωση: μονόπλευρα, Τα στηθαία ασφαλείας θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου. 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Το συνολικό ύψος των μεταλλικών στηθαίων προς επιδιόρθωση-επανατοποθέτηση-αντικατάσταση να ακολουθεί το ύψος του τμήματος των υπολοίπων στηθαίων. Πάντως το ύψος πρέπει να είναι περίπου 0,75m πάνω από το έδαφος. Να υπάρξει ειδική μεταχείριση των άκρων των λεπίδων ώστε να μην είναι επικίνδυνα, είτε προσαρμόζοντας ειδικά τεμάχια είτε με το σταδιακό χαμήλωμα του ακριανού στηθαίου στο έδαφος. Κατά την συναρμολόγηση-τοποθέτηση θα πρέπει οπωσδήποτε η επικάλυψη των λεπίδων να γίνει κατά τη διεύθυνση (φορά) της κυκλοφορίας και σε καμία περίπτωση αντίθετα. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι οποιεσδήποτε σχετικές δαπάνες, όπως για την καμπύλωση των τεμαχίων της «χαλυβδοσανίδας» στις καμπύλες με ακτίνα μικρότερη των 40μ., και για την καμπύλωση και στρέβλωση των άκρων των στηθαίων. Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη των πρόσθετων ορθοστατών όπου απαιτηθεί πύκνωση ορθοστατών. Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανοιγμένα στις ανά τρέχον μέτρο τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων στηθαίων. Τα τμήματα τοποθέτησης των στηθαίων δεν θα είναι συνεχόμενα. Η πάκτωση των ορθοστατών θα πραγματοποιηθεί με ειδικό μηχάνημα έμπηξης σε απόσταση 4,00μ μεταξύ τους στο έρεισμα του δρόμου, ακολουθώντας το γεωμετρικό σχήμα της οδού. Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την τοποθέτηση θα εξεταστεί από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία. 4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Η παράδοση των προϊόντων και η τοποθέτησή τους θα γίνει από τον προμηθευτή στα σημεία εγκατάστασης των στηθαίων ασφαλείας μετά από υπόδειξη των σημείων από την υπηρεσία, με μέσα και προσωπικό που βαρύνουν αποκλειστικώς την προμηθεύτρια εταιρία. Για την τελική παράδοση-παραλαβή της εν λόγω υπηρεσίας παροχή υπηρεσιών θα προσκομιστεί επιμέτρηση προς έγκριση. Λάρισα Σελίδα 10 από 16

11 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Φωτεινή-Μαρία ΜΗΤΣΙΟΥ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Με βαθμό Γ Με βαθμό Γ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ευαγγελία ΓΙΟΒΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός Με βαθμό Β 4. Τον από Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, ο οποίος έχει ως εξής: Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Κ.Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Στηθαίον ασφαλείας, 4m (αποξήλωση, επισκευή και επανατοποθέτηση) συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών. 2. Στηθαίον ασφαλείας, 4m (αποξήλωση και αντικατάσταση) συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών. 3. Στηθαίον ασφαλείας νέου τύπου, 4m (εκ νέου τοποθέτηση) ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ [m] [ευρώ] (ευρώ) 750,00 20, ,00 325,00 40, ,00 266,66 45, , ,00 ΦΠΑ 23% 9.200,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές εμπορίου, σε προηγούμενες συμβάσεις και σε μελέτες άλλων δήμων σε αντίστοιχα είδη. Η προσφορά ως προς τη συνολική της τιμή δεν μπορεί να είναι υψηλότερη του συνολικού προϋπολογισμού και αντίστοιχες προσφορές θα αποκλείονται ως απαράδεκτες. Στην περίπτωση που η προσφερθείσα τιμή ανά τεμάχιο είναι χαμηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά τεμάχιο, δύναται με έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής να αυξηθεί η ποσότητα των προς εργασία υλικών μέχρι την κάλυψη της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. Σελίδα 11 από 16

12 Οι ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας λόγω της συνεχόμενης μεταβολής της τρέχουσας κατάστασης των στηθαίων. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Λάρισα Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Φωτεινή-Μαρία ΜΗΤΣΙΟΥ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Με βαθμό Γ Με βαθμό Γ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ευαγγελία ΓΙΟΒΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός Με βαθμό Β 5. Την από Συγγραφή Υποχρεώσεων, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής: Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο διαγωνισμός αφορά τις εργασίες με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (49.200,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τη Διακήρυξη. Άρθρο 2 ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Υπ. Εσ. Απ. & Ηλ. Διακ. «οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ Α βαθμού.» Την εγκύκλιο 17 Δ/νσης Μελετών Έργων Οδοποιίας <Εφαρμογή των νέων οδηγιών μελετών οδικών έργων για συστήματα αναχαίτισης οχημάτων(ομοε ΣΑΟ)και συναφή θέματα την από μελέτη του Τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων την αριθ. / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των τευχών δημοπράτησης Άρθρο 3 ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: Σελίδα 12 από 16

13 α) Διακήρυξη β) Τεχνική περιγραφή γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός δ)συγγραφή Υποχρεώσεων. ε) Προϋπολογισμός προσφοράς αναδόχου Άρθρο 4 ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, βάση των διατάξεων του Π.Δ. 28/80. Ο Πάροχος θα ενημερωθεί για τα σημεία τοποθέτησης των στηθαίων πριν καταθέσει την προσφορά του και θα λάβει γνώση των συνθηκών. Επίσης η τοποθέτηση θα γίνει με ειδικό μηχάνημα έμπηξης που θα διαθέτει ο Πάροχος σε κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους στο έρεισμα του δρόμου. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. Άρθρο 5 ο ΣΥΜΒΑΣΗ Ο πάροχος μετά από την έγκριση της απόφασης ανάθεσης των εργασιών είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου Λαρισαίων, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εντός δέκα (10) ημερών, προσκομίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης ίση με το 10% του προϋπολογισμού της Σύμβασης. Άρθρο 7 ο ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ Αν ο πάροχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Άρθρο 8 ο ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αν τα χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών, δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης, δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της Μελέτης ο Πάροχος υποχρεούται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες (αντικατάσταση ειδών), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όρους των συμβατικών στοιχείων της παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 9 ο ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Στη συμβατική αξία της παροχής υπηρεσιών, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο Λαρισαίων διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον πάροχο. Τον πάροχο βαρύνουν και τα έξοδα δημοσίευσης. Άρθρο 10 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η εξόφληση της εργασίας θα μπορεί να γίνει και τμηματικά, μετά και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με χρηματικά εντάλματα πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Άρθρο 11 ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ Ο Πάροχος θεωρείται ότι έχει εξετάσει τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αξίωση από τον πάροχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα οφείλεται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερομένου στον τρόπο παράδοσης, τις καθορισμένες απαιτήσεις. Σελίδα 13 από 16

14 Άρθρο 12 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί αν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο. Επίσης μπορεί να υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση εάν ζητηθεί από τον Δήμο, με τις ίδιες τιμές που θα προκύψουν από το διαγωνισμό. Ο Δήμος μπορεί οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης να ζητήσει από τον ανάδοχο να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά την παροχή υπηρεσιών. Άρθρο 13ο ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ Επιμήκυνση, έπειτα από αίτηση του αναδόχου και έκδοση σχετικής απόφασης του Κυρίου της παροχής υπηρεσιών, του συμβατικού χρόνου υλοποίησης των εργασιών, στην περίπτωση ύπαρξης σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης υλοποίησης, ή στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία, είναι δυνατή χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Άρθρο 14ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής-ελέγχου του Δήμου παρουσία του παρόχου. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η παραπάνω επιτροπή μπορεί να προτείνει απόρριψη κάποιων υλικών ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την αντικατάστασή τους ή την επανατοποθέτηση κάποιων. Άρθρο 15 ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν το συμβατικό ποσό εξαντληθεί νωρίτερα. Άρθρο 16 ο ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥ Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι και κατ επέκταση ο Πάροχος έχουν, με σκοπό να καταστούν πλήρως ενήμεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης καθώς και να εκτιμήσουν με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαμόρφωση της Προσφοράς τους, διερευνήσει πλήρως: α. Την περιοχή του έργου και τις κλιματολογικές συνθήκες β. Τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου, στην Ελλάδα και Διεθνώς, γ. Την Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, μηχανικού εξοπλισμού. δ. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου και τις δραστηριότητες στην περιοχή. ε. Τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από Οργανισμούς (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ), Τοπικές Αρχές κλπ. ζ. Τους τρόπους προσπέλασης, τους φόρτους της κυκλοφορίας και τα προβλήματα εξασφάλισής της. η. Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων και χώρων αποθήκευσης ή απόθεσης υλικών θ. Τη διαθεσιμότητα των εκτάσεων που θα καταληφθούν από την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών. ι. Και γενικότερα οποιαδήποτε άλλα ζητήματα μπορούν κατά οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. Ο Πάροχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από άλλους Αναδόχους που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του έργου σε εργασίες που δεν Σελίδα 14 από 16

15 περιλαμβάνονται στην σύμβαση του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία, ή τους εργολάβους των εταιρειών και οργανισμών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή, ή τις παρυφές της περιοχής του έργου (σχετική είναι η 13 του άρθρου 37 του Ν.3669/08). Παράλειψη του Παρόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τη Σύμβαση. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Προστατευτικά μέτρα κυκλοφορίας Ο Πάροχος οφείλει να παίρνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής των στηθαίων ασφαλείας, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του. Με την έναρξη υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών και καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής της ο Πάροχος υποχρεώνεται με δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του να προβαίνει στην πλήρη σήμανση, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την εγκύκλιο του τ. ΥΔΕ ΒΜ5/30428/ με την οποία εγκρίθηκε η ΠΤΠ που αναφέρεται στη σήμανση έργων που εκτελούνται έξω από κατοικημένες περιοχές (ΦΕΚ Β-589/ ). Η σήμανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, με κατάλληλα ευδιάκριτα, μέρα και νύκτα, σήματα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας. Εξασφάλιση της κυκλοφορίας Ο Πάροχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή να μη παρεμποδίζεται άμεσα ή έμμεσα η κυκλοφορία γενικά οχημάτων, δικύκλων και πεζών κλπ. Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών συνθηκών για τη διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγής της, έστω και με κατάλληλες παρακάμψεις ή άλλα προσωρινά έργα. Χρήση υφισταμένου οδικού δικτύου Ο Πάροχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε δρόμους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την χρήση των ως οδών μεταφοράς. Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς μεταφοράς και τα μεταφορικά μέσα, με τον σκοπό να αποφύγει κάθε ζημιά, η ασυνήθη φθορά των γεφυρών οδών και χωματόδρομων. Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του κάθε αναγκαίο μέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τμημάτων, χωματόδρομων αν αυτό το μέτρο προδιαγράφεται ή όχι στα τεύχη Δημοπράτησης. Ο Πάροχος υποχρεούται να συντηρεί όλες τις προσπελάσεις και τις οδούς που θα χρησιμοποιεί για την πρόσβαση προς τις θέσεις εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών, καθώς και τις παρακαμπτήριες οδούς. Οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά στις υφιστάμενες οδούς ή στις προσπελάσεις ή στις Σελίδα 15 από 16

16 παρακαμπτήριες οδούς, θα αποκαθίσταται αμέσως από τον Πάροχο. Λάρισα Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ Φωτεινή-Μαρία ΜΗΤΣΙΟΥ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Με βαθμό Γ Με βαθμό Γ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ευαγγελία ΓΙΟΒΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός Με βαθμό Β Σελίδα 16 από 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 418 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 151 ΘΕΜΑ: Kαθορισμός του τρόπου και όρων εκτέλεσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ -ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΦΠΑ 23%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-2012 ΑΔΑ: Β4ΧΩΛΞ-2Υ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-202 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 390 ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου και όρων

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 01-09-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 322

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 01-09-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 322 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩΛΞ-ΗΦΡ Λάρισα 01-09-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 322 ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002616390 2015-03-05

15PROC002616390 2015-03-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 3/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠ: 18519/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 31/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 4/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 2/2012 του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Α.Μ. 2/2012 του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΕΛ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672706 2015-03-30

15PROC002672706 2015-03-30 15PROC002672706 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 14110/24-3-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα,17/06/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 32602 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Δ. Μαυρίδης Τηλ. : 2521350664

Διαβάστε περισσότερα

Στους Σοφάδες και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 5 η

Στους Σοφάδες και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 5 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σοφάδες 07-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 24584 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 22/05-12-2011 συνεδρίασης της Ο.Ε. Σοφάδων. Αριθμός απόφασης 376/2011 Πε ρ ί λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 198 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 0026/3-7-203 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-07-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 41 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης, έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 334/2013

Αριθμός Απόφασης : 334/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 22-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος Αριθμός Απόφασης : 334/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί

Διαβάστε περισσότερα