Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Το Σύνταγµα του 1975, στο άρθρο 24 ρύθµισε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσονται και τα ζώα, δίνοντας έτσι αφορµή στην ανάπτυξη µιας εκτεταµένης νοµοθεσίας και νοµολογίας για την προστασία της φύσης, της πανίδας και των πολλών αγρίων και µη, ζώων και πτηνών. Με το ν. 586/1977 κυρώθηκε η ευρωπαϊκή Σύµβαση προστασίας των ζώων κατά τη διάρκεια της διεθνούς µεταφοράς τους και ακολούθησε ο ν.1197/1981 οποίος έθεσε σε υποτυπώδη µορφή, ένα πρώτο πλαίσιο προστασίας των ζώων. 2. Το πλαίσιο αυτό ενισχύθηκε το 1992 µε την ενσωµάτωση στην εθνική µας νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς (ν. 2017/1992) αφού διακηρύχθηκε πανηγυρικά ότι ο άνθρωπος έχει αναντίρρητα ηθική υποχρέωση να σέβεται όλα τα ζώα και να λαµβάνει σοβαρά υπόψη του το γεγονός ότι τα ζώα υποφέρουν και θυµούνται, είναι έξυπνα, έχουν συναισθήµατα και επιπλέον αποτελούν συµβιωτικό κύκλο µε τους ανθρώπους και αναντικατάστατα στοιχεία των φυσικών συστηµάτων του πλανήτη µας. Παράλληλα µε σειρά ρυθµίσεων που µεσολάβησαν (ν.1335/1983, ν. 1444/1984, ν.2015/1992, ν.2055/1992, ν.2204/1994, κλπ) η χώρα µας κύρωσε διεθνείς συµβάσεις, εφάρµοσε κοινοτικούς κανονισµούς και ενσωµάτωσε στο εθνικό µας δίκαιο κοινοτικές Οδηγίες, ανάλογου περιεχοµένου για τα ζώα. 3. Κοµβικό θεσµικό µέτρο όµως για την προστασία των ζώων, αποτέλεσε το «Πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή µεταχείριση των ζώων», το οποίο προστέθηκε στη Συνθήκη του Άµστερνταµ το Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο αυτό, όλα τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη, υποχρεώθηκαν να λαµβάνουν πλήρως υπόψη τους την ευζωία των ζώων και να παίρνουν τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία και τον σεβασµό όλων των ζώων κατά τη χάραξη νέων πολιτικών στη γεωργία, στις µεταφορές, στην έρευνα και γενικά στην ενιαία αγορά. Ακολούθησε τέλος, ο ν.3170/2003 που επιχείρησε να ενισχύσει το νοµικό πλαίσιο, ειδικά για τα ζώα συντροφιάς. 4. Η υφιστάµενη νοµοθεσία για τα ζώα συντροφιάς και τα αδέσποτα ζώα και η προστασία όλων των ζώων από την κακοµεταχείρισή τους, χρειάζεται περαιτέρω συµπλήρωση, βελτίωση, εκσυγχρονισµό και επικαιροποίηση, έτσι ώστε, η προστασία αυτή, να καταστεί πιο ουσιαστική και αποτελεσµατική. 5. Και τούτο διότι η περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων γινόταν περιστασιακά και ευκαιριακά, τα καταφύγια ζώων, ποτέ δεν οργανώθηκαν συστηµατικά και ποτέ δεν ελέγχθηκαν, η σήµανση των σκύλων δεν προχώρησε και ο εθελοντισµός των φιλοζωικών ενώσεων και σωµατείων, µια κοινωνική δύναµη ευαισθησίας και ανιδιοτέλειας, δεν αξιοποιήθηκε στον βαθµό που έπρεπε. 6.Ταυτόχρονα, η κακοµεταχείριση των ζώων, δεν έπαψε να υφίσταται, ενώ επιτρέπεται και συνεχίζεται, ως κατάλοιπο παρελθόντων χρόνων, η χρησιµοποίηση των ζώων σε τσίρκο ή άλλες δηµόσιες ψυχαγωγικές κερδοσκοπικές εκδηλώσεις. Το γεγονός αυτό, αποτελεί κραυγαλέα περίπτωση παραβίασης των κανόνων της ευζωίας και της καλής µεταχείρισης των ζώων. Οι «απάνθρωπες» συνθήκες κράτησης, διαβίωσης και κυρίως της αναγκαστικής συµµετοχής των ζώων στην «παράσταση», είναι µια οδυνηρή 1

2 εµπειρία για όλα τα ζώα, άγρια και µη, τα οποία, για να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του θεάµατος, υφίστανται αφάνταστες δοκιµασίες. Η ανοχή στην χρησιµοποίηση παντός είδους ζώου από οποιονδήποτε για λόγους ψυχαγωγίας, αναµφίβολα δεν προάγει τον πολιτισµό µας. 7. Η απαγόρευση της χρησιµοποίησης των ζώων σε κάθε είδους ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, είναι ένας απόλυτα θεµιτός περιορισµός στην επιχειρηµατική δραστηριότητα του τσίρκου και των παρεµφερών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εναρµονιζόµενος πλήρως και µε την αρχή της αναλογικότητας, αφού, όχι µόνο δεν προσβάλλει τον πυρήνα του δικαιώµατος της οικονοµικής ελευθερίας, αλλά αντίθετα εκσυγχρονίζει την επίµαχη λειτουργία, την καθιστά απόλυτα συµβατή µε τις αξίες και τις αρχές που πρέπει να διέπουν µια δηµοκρατική κοινωνία και λειτουργεί επιπλέον παιδαγωγικά για τους πολίτες και ιδίως για τα παιδιά. 8. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε την κατάθεση του παρόντος νοµοσχεδίου, στοχεύει στη συµπλήρωση και τον εκσυγχρονισµό του νοµικού πλαισίου που ισχύει για τα ζώα και στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και της αντιµετώπισης των θεµάτων καλής µεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, ζητήµατα που έχουν αποκτήσει, σήµερα, ιδιαίτερη και διαρκώς αυξανόµενη σηµασία. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µε τη θέσπιση ενός σύγχρονου, συνεκτικού, προστατευτικού και φιλικού προς τα ζώα ρυθµιστικού πλαισίου που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες προστασίας, ευζωίας και καλής µεταχείρισης των δεσποζόµενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Επιτυγχάνεται µέσα από ένα οργανωµένο σύστηµα σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, που θα βελτιώσει και το σύστηµα περισυλλογής και περίθαλψης των ζώων. Ταυτόχρονα επιδιώκεται και η προστασία των ζώων, από την εκµετάλλευση ή την χρησιµοποίησή τους σε παραστάσεις ή εκδηλώσεις για σκοπούς κερδοσκοπικούς µε τη λήψη µέτρων που θα την απαγορεύουν και θα προβλέπουν αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις Β. ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ 9. Ειδικότερα µε το κατατεθέν σχέδιο νόµου, επέρχονται ουσιώδεις νέες ρυθµίσεις σχετικά µε τα δεσποζόµενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και το γενικότερο καθεστώς προστασίας των ζώων. Οι αλλαγές αυτές είναι οι ακόλουθες : 1ο. ηµιουργείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους που θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο οργάνωσης, διαχείρισης και προστασίας των ζώων συντροφιάς. 2ο. Καθορίζονται οι συγκεκριµένοι κανόνες ευζωίας που πρέπει να τηρούνται από τους ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς µε ειδικές ρυθµίσεις για τα ΑΜΕΑ και για τους «σκύλους βοήθειας.» 3ο. Η ηλεκτρονική σήµανση για όλες τις γάτες και όλους τους σκύλους, καθίσταται υποχρεωτική. Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται, καθίσταται επιπλέον υποχρεωτική και η στείρωση. 4ο. ηµιουργείται ένα οργανωµένο σύστηµα περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στους ήµους και τους Συνδέσµους ήµων -σε συνεργασία µε Φιλοζωικές Ενώσεις, Σωµατεία και εθελοντές- ενώ θεσµοθετείται η ευθύνη των ήµων για κάθε βλάβη ή ζηµία που προκαλείται σε τρίτους από τα αδέσποτα ζώα, εφόσον δεν έχουν οργανώσει το προβλεπόµενο στο νόµο αυτόν σύστηµα περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων 5ο. Τα δηµοτικά καταφύγια αδέσποτων ζώων, αποτελούν χώρους προσωρινής και όχι µόνιµης παραµονής τους και στα καταφύγια αυτά παρέχεται η αναγκαία ιατρική 2

3 περίθαλψη στα ζώα που έχουν ανάγκη, ενώ προβλέπεται και η ίδρυση αποτεφρωτηρίων για τα νεκρά ζώα συντροφιάς. 6ο.Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο δηµοσίευση/γνωστοποίηση αγγελιών για υιοθεσία ζώου συντροφιάς, αν δεν αναφέρεται ο αριθµός της ηλεκτρονικής σήµανσης εκτός αν η αγγελία γίνεται από φιλοζωικό σωµατείο και αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του. 7ο. Οι στειρώσεις στις οποίες υποβάλλονται τα αδέσποτα ζώα γίνονται από κτηνίατρους, ακόµα και σε κινητές µονάδες άσκησης κτηνιατρικών πράξεων µετά από σχετική άδεια, ενώ στειρώσεις µπορούν να γίνονται δωρεάν και από εθελοντές αλλοδαπούς κτηνίατρους. 8ο. Απαγορεύεται η συµµετοχή κάθε είδους ζώου σε τσίρκο ή άλλο παρεµφερές δηµόσιο θέαµα, καθώς και οποιαδήποτε δηµόσια έκθεση ζώου για κερδοσκοπικό σκοπό. 9ο. Η κακοποίηση και η βάναυση µεταχείριση των ζώων τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης και χρηµατική ποινή µέχρι ευρώ, ανεξάρτητα από το διοικητικό πρόστιµο που είναι εξίσου αυστηρό. 10ο. Τέλος προβλέπεται αυστηροποίηση των διατάξεων και συγκεκριµένα προβλέπονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις στην περίπτωση της κακοποίησης ζώου ή της συµµετοχής σε τσίρκο ή άλλη συναφή εκδήλωση ή έκθεση µε κερδοσκοπικό σκοπό, ενώ τα διοικητικά πρόστιµα για τους παραβάτες γίνονται πιο αυστηρά και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζονται, προκειµένου να υπάρχει ένα πλήρες, αναλογικό, αποτρεπτικό και αποτελεσµατικό σύστηµα κυρώσεων. Γ. ΟΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 11. Ειδικότερα µε το σχέδιο νόµου, ρυθµίζονται κατ άρθρο τα ακόλουθα: Με το άρθρο 1 προσδιορίζονται οι έννοιες και οι ορισµοί που χρησιµοποιούνται στο νόµο. Με το άρθρο 2, ορίζεται η Γενική /ση Κτηνιατρικής, ως η αρµόδια αρχή για την προστασία των ζώων και προσδιορίζονται: α) οι αρµόδιες αρχές διαχείρισης της ιαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων και των ιδιοκτητών τους, που είναι η /νση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρµάκων και Εφαρµογών και η /νση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, β) οι αρµόδιες αρχές εφαρµογής και ελέγχου των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήµατος της σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, που είναι οι /σεις Κτηνιατρικής της Γενικής /σης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, οι /σεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και οι αρµόδιες υπηρεσίες Κτηνιατρικής των ήµων, και όπου αυτές δεν έχουν συσταθεί, το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου ήµου και γ) οι φορείς εκτέλεσης της σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς που είναι οι κτηνίατροι που έχουν πιστοποιηθεί και διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στη ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, η οποία συνδέεται µε τα κτηνιατρεία και τους χώρους όπου πραγµατοποιείται η σήµανση των ζώων. Με το άρθρο 3, καθορίζονται οι επιµέρους αρµοδιότητες α)των αρµοδίων αρχών διαχείρισης της ιαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων και των ιδιοκτητών τους, β)των αρµόδιων αρχών ελέγχου και εποπτείας και γ)των φορέων εκτέλεσης της σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς. Στο άρθρο 4, περιγράφεται λεπτοµερώς το σύστηµα σήµανσης και καταγραφής όλων των ζώων συντροφιάς, καθώς και η υποχρέωση έκδοσης βιβλιαρίου υγείας (ή διαβατήριου σε περίπτωση που τα ζώα θα µεταφερθούν στο εξωτερικό), ούτως ώστε, ο µοναδικός κωδικός σήµανσης των ζώου να αντιστοιχεί µε τα ατοµικά στοιχεία του ιδιοκτήτη του. Για την εποπτεία και αναγνώριση των ζώων συντροφιάς και των 3

4 ιδιοκτητών, οι αρµόδιες αρχές εφαρµογής και ελέγχου και τα αρµόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων ( ηµοτική Αστυνοµία, η Θηροφυλακή και οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθµών Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) εφοδιάζονται µε κατάλληλους ανιχνευτές. Στο άρθρο 5, περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς, οι οποίοι οφείλουν: α) να εφοδιάζονται µε βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο, στο οποίο καταγράφονται οι κτηνιατρικές εξετάσεις β) να δηλώνουν αµέσως στον αρµόδιο φορέα την απώλεια του ζώου τους, γ) να γνωστοποιούν στον αρµόδιο ήµο την πρόθεσή τους να αποχωριστούν το ζώο τους, δ) να ενηµερώνουν τους κτηνίατρους που έχουν πιστοποιηθεί για τυχόν µεταβολή των στοιχείων που αφορούν τους ίδιους ή και το ζώο. Η σήµανση και καταγραφή καθίσταται υποχρεωτική και για τους σκύλους που εκτρέφονται για τη φύλαξη ποιµνίων, ενώ στις µετακινήσεις κυνηγετικών σκύλων, ο ιδιοκτήτης πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο, το οποίο πρέπει να είναι ενηµερωµένο. Ακόµη ορίζεται ότι αγγελίες για υιοθεσία κλπ ζώων, χωρίς να αναφέρεται ο αριθµός σήµανσης απαγορεύονται, εκτός αν γίνονται από φιλοζωικό σωµατείο που λειτουργεί νόµιµα και παρατίθενται τα πλήρη στοιχεία του, ενώ δεν επιτρέπεται και η είσοδος στη χώρα ζώων συντροφιάς, χωρίς σήµανση. Στο άρθρο 6, οριοθετείται το γενικό πλαίσιο για την εκτροφή, αναπαραγωγή και εµπορία των ζώων συντροφιάς, ενώ στο άρθρο 7 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διοργάνωσης εκθέσεων µε ζώα συντροφιάς. Στο άρθρο 8 επαναπροσδιορίζονται οι όροι διατήρησης των ζώων συντροφιάς στις µονοκατοικίες, και στις πολυκατοικίες και καθορίζονται σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονοµικών διατάξεων και των αστυνοµικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας. Στο άρθρο 9, προσδιορίζεται µε σαφή και ειδικό τρόπο η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς µε γνώµονα την τήρηση των κανόνων ευζωίας. Συγκεκριµένα: α) ορίζεται ότι η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς µπορεί να πραγµατοποιείται και από φιλoζωικά σωµατεία, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο ήµο, β) προβλέπεται ότι τα αδέσποτα που περισυλλέγονται, υποβάλλονται αµέσως σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σηµαίνονται µε ηλεκτρονική σήµανση, καταγράφονται στη διαδικτυακή βάση δεδοµένων και αν πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή είναι επικίνδυνα, υποβάλλονται σε ευθανασία γ) σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τη σήµανση ότι έχουν ιδιοκτήτη που έχει δηλώσει την απώλειά τους, επιστρέφονται σ αυτόν, άλλως υιοθετούνται από ενδιαφερόµενους φιλόζωους, ενώ όσα δεν υιοθετούνται, επανεντάσσονται στο οικείο φυσικό τους περιβάλλον. Στο άρθρο 10, ορίζεται ότι επιτρέπεται και δεν θεωρείται εµπορική µετακίνηση η ταυτόχρονη µετακίνηση µέχρι πέντε ζώων συντροφιάς τα οποία συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι αυτά για λογαριασµό του ιδιοκτήτη τους. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για τους σκύλους βοήθειας ατόµων µε ειδικές ανάγκες, Στο άρθρο 11, επιβάλλεται η υποχρέωση των υπευθύνων των χώρων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την αποτροπή πρόσβασης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα απορρίµµατα των εγκαταστάσεών τους και ρυθµίζονται τα θέµατα περισυλλογής των νεκρών ζώων από τους δρόµους καθώς και η ίδρυση και λειτουργία αποτεφρωτηρίων. Στο άρθρο 12 θεσµοθετείται η γενική ρήτρα απαγόρευσης χρησιµοποίησης ζώων σε κάθε είδους θεάµατα. Συγκεκριµένα απαγορεύεται: α) η διατήρηση κάθε είδους ζώων σε τσίρκο ή θιάσους µε ποικίλο πρόγραµµα, εφόσον αυτά χρησιµοποιούνται στο 4

5 πρόγραµµά τους και πραγµατοποιούν παραστάσεις ή παρελαύνουν ή εµφανίζονται ενώπιον του κοινού, β) η διατήρηση κάθε είδους ζώων σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας αυτοκινητιδίων, πανηγύρεων, µουσικών συναυλιών, επιδείξεων ή άλλων καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εφόσον αυτά χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµά τους, γ) η χρησιµοποίηση ζώων συντροφιάς και η υπαίθρια έκθεσή τους µε σκοπό την αποκόµιση οικονοµικού οφέλους. Στο άρθρο 13 εισάγονται οι αναγκαίες εξαιρέσεις από τον γενικό κανόνα της απαγόρευσης χρησιµοποίησης ζώων σε κάθε είδους θεάµατα για την ψυχαγωγία ή τη διασκέδαση των ανθρώπων, ενώ στο άρθρο 14 προσδιορίζεται η αρµόδια αρχή για τον έλεγχο και την εφαρµογή της απαγόρευσης του άρθρου 12. Με το άρθρο 15 επιβάλλεται η πρόσθετη υποχρέωση του αιτούντος την σχετική άδεια λειτουργίας για το τσίρκο ή άλλο συναφές πρόγραµµα ή εκδήλωση να υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση ότι κανένα ζώο δεν χρησιµοποιείται µε οποιονδήποτε τρόπο στην παράσταση/εκδήλωση Με το άρθρο 16 θεσπίζεται η απαγόρευση κακοποίησης ή βάναυσης µεταχείρισης των ζώων και ενδεικτικά παρατίθενται πράξεις και ενέργειες που συνιστούν κακοποίηση των ζώων. Με το άρθρο 17 λαµβάνεται η πρόνοια για την εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης και καταπολέµησης ζωονόσων και στο άρθρο 18 καθορίζεται ο τρόπος και οι διαδικασίες προαγωγής της φιλοζωίας µε προγράµµατα, σεµινάρια, εκδηλώσεις καθώς και µε ειδικές ηµερίδες στα σχολεία σε συνεργασία µε το αρµόδιο υπουργείο. Με το άρθρο 19 λαµβάνονται συµπληρωµατικά µέτρα προστασίας των ζώων. Στο άρθρο 20, καθορίζονται σε νέα βάση οι ποινικές κυρώσεις και οι χρηµατικές ποινές που προβλέπονται για τους παραβάτες των διατάξεων του νόµου, ενώ στο άρθρο 21 προσδιορίζονται τα όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων και το όργανο επιβολής των κυρώσεων και η διαδικασία, ενώ οι αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιµα αναγράφονται στο Παράρτηµα 4. Τέλος µε το άρθρο 22 θεσπίζονται τελικές και µεταβατικές διατάξεις, µε το άρθρο 23 οι καταργούµενες διατάξεις και µε το άρθρο 24 ορίζεται η έναρξη εφαρµογής του νόµου. 5

6 Αθήνα, Οι Υπουργοί ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Εσωτερικών. ΡΕΠΠΑΣ Οικονοµικών Χ. ΚΑΣΤΑΝΙ ΗΣ Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ ΗΣ Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ικαιοσύνης ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Α. ΛΟΒΕΡ ΟΣ Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Κ. ΣΚΑΝ ΑΛΙ ΗΣ 6

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί: α)ζώο: είναι κάθε έµβιος οργανισµός που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστηµα ή υγροβιότοπο. β) ευζωία: είναι το σύνολο των κανόνων που πρέπει να εφαρµόζει ο άνθρωπος στα ζώα και αφορούν στην προστασία τους και στην καλή µεταχείρισή τους, έτσι ώστε να µην πονούν και υποφέρουν, στη παραµονή τους χωρίς να είναι δεµένα µε αλυσίδες, σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες, στη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και τη χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού, στην καθηµερινή άσκηση ή τον περίπατό τους και γενικά τη µέριµνα για το σεβασµό των ζώων. γ) εσποζόµενο ζώο συντροφιάς: είναι κάθε µη άγριο ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως µέσα στην κατοικία του, για λόγους φιλοζωίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άµεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη του ή κατόχου ή συνοδού ή φύλακα. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι που χρησιµοποιούνται για το κυνήγι (κυνηγόσκυλα), τη φύλαξη ποιµνίων (ποιµενικοί), τη φύλαξη χώρων, την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόµων µε ειδικές ανάγκες (σκύλοι βοήθειας), καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιµοποιούνται, από τις ένοπλες δυνάµεις και τα σώµατα ασφαλείας. δ)αδέσποτο ζώο συντροφιάς: είναι κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο, είτε δεν έχει κατοικία, είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη του ή του κατόχου ή συνοδού ή φύλακα και δεν τελεί υπό την άµεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους. Οι κυνηγετικοί και ποιµενικοί σκύλοι, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της φύλαξης του ποίµνιου, της έρευνας και της διάσωσης, δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα. ε) Επικίνδυνo ζώo συντροφιάς: είναι τo ζώo συντροφιάς που εκδηλώνει αποδεδειγµένα απρόκλητα έντονη επιθετική συµπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήµατος, που µπορεί να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται. στ) Μικρό ζώο συντροφιάς: είναι το ζώο συντροφιάς, το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά. ζ) Καταφύγιο αδέσποτων ζώων: είναι η ειδική εγκατάσταση προορισµένη για την περίθαλψη και την προσωρινή παραµονή σηµαντικού αριθµού αδέσποτων ή ανεπιθύµητων ζώων συντροφιάς. η) Σοβαρό νόσηµα: είναι κάθε νόσηµα άµεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία, του ανθρώπου ή του ζώου, του ίδιου ή άλλου είδους. θ) Τσίρκο: είναι η εγκατάσταση στην οποία πραγµατοποιούνται µε κερδοσκοπικό σκοπό παραστάσεις µουσικοχορευτικές ή άλλου είδους συναφείς εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των ανθρώπων µε ή χωρίς τη συµµετοχή ζώων. ι) Θίασος µε ποικίλο πρόγραµµα (βαριετέ): οµάδα ατόµων η οποία σε µόνιµη ή προσωρινή εγκατάσταση πραγµατοποιεί σε εναλλασσόµενη ακολουθία µε 7

8 κερδοσκοπικό σκοπό, ψυχαγωγικά προγράµµατα, παραστάσεις, διασκεδαστικά µικρά κωµικά θεατρικά δρώµενα, τραγούδια, χορό και µε ποικίλο γενικά περιεχόµενο µε ή χωρίς τη συµµετοχή ζώων. ια) Αρµόδιες Αρχές ιαχείρισης της ιαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους: είναι οι αρχές εκείνες που µεριµνούν για την υλοποίηση, την λειτουργία και την εποπτεία του όλου συστήµατος σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους ιβ) Αρµόδιες Αρχές Εφαρµογής και Ελέγχου: είναι οι αρχές εκείνες, που σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακών Ενοτήτων και ήµων, µεριµνούν για την ορθή εφαρµογή και τον έλεγχο εφαρµογής -σε συνεργασία µε τις αρχές της προηγούµενης περίπτωσης ια - του συστήµατος της ιαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη τήρησης των κανόνων προστασίας των ζώων ιγ) Αρµόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος νόµου: είναι τα όργανα εκείνα που µεριµνούν για τη βεβαίωση των παραβάσεων που διαπιστώνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αφορούν στην εφαρµογή του νόµου αυτού. ιδ) Αρµόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήµανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στην ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση: είναι ο κτηνίατρος, που µε βάση προβλεπόµενη διαδικασία, µε την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη /ση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥπΑΑΤ), πιστοποιείται, αποκτά ειδικό κωδικό πρόσβασης στη ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς, διενεργεί τη σήµανση και καταγράφει τα ζώα συντροφιάς και τους ιδιοκτήτες τους στη ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, εκδίδει το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου σε περίπτωση που το ζώο θα µεταφερθεί στο εξωτερικό και ενηµερώνει τη βάση µε τις απαραίτητες πληροφορίες. Άρθρο 2 Αρµόδιες Αρχές 1.Αρµόδια Αρχή για την προστασία των ζώων και την τήρηση των κανόνων ευζωίας τους, είναι η Γενική /ση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ενώ ως Αρµόδιες Αρχές ιαχείρισης της ιαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους ορίζονται: α. Η ιεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρµάκων και Εφαρµογών της Γενικής /σης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και β. Η ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι οποίες στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, µεριµνούν για την υλοποίηση, την λειτουργία και την εποπτεία του συστήµατος σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. 2.Αρµόδιες Αρχές Εφαρµογής και Ελέγχου των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήµατος της σήµανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, ορίζονται οι /σεις Κτηνιατρικής της Γενικής /σης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, οι /σεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των ήµων και όπου αυτές δεν έχουν συσταθεί τα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου ήµου. 8

9 3. Αρµόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήµανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στην ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, ορίζεται ο κτηνίατρος που πιστοποιείται µε τη νόµιµη διαδικασία. Άρθρο 3 Αρµοδιότητες 1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, οι Αρµόδιες Αρχές ιαχείρισης της ιαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Α. Η ιεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρµάκων και Εφαρµογών (ΚΑΦΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: α) την εισήγηση για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στο νόµο αυτόν β)την έκδοση εγκυκλίων για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και για κάθε θέµα που αφορά στα ζώα συντροφιάς, γ) σε συνεργασία µε την ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων i) τον έλεγχο της λειτουργίας της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων στην οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία σήµανσης των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, ii) τον εµπλουτισµό µε τις απαραίτητες πληροφορίες της ιαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους και την διαρκή αναβάθµιση της και iii) τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης στους κτηνίατρους που πιστοποιούνται µε τη νόµιµη διαδικασία. Β. Η ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: α. την παροχή της απαραίτητης µηχανογραφικής υποδοµής (κεντρικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δίκτυο κ.λ.π) για την λειτουργία της κεντρικής διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης, στην οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία σήµανσης των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, καθώς και την προµήθεια των ανιχνευτών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ.4, β. την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας, την τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και την προστασία της µηχανογραφικής υποδοµής που υποστηρίζει το σύστηµα, γ. την υποχρέωση τήρησης αντιγράφων ασφαλείας, ώστε τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη βάση δεδοµένων να είναι διαθέσιµα για έλεγχο για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. 2. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, οι Αρµόδιες Αρχές Εφαρµογής και Ελέγχου του συστήµατος της σήµανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, του άρθρου 2 του παρόντος νόµου, έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. τη συνεργασία µε τον Φορέα Εκτέλεσης της σήµανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς για τον συντονισµό των ενεργειών τους και την παροχή τεχνικών οδηγιών και κάθε είδους υποστήριξη για την πλήρη και ενιαία εφαρµογή της ηλεκτρονικής σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, 9

10 β. τον έλεγχο και την εποπτεία του Φορέα Εκτέλεσης της σήµανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς 3. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, οι Φορείς Εκτέλεσης του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. τη µέριµνα για τη σήµανση των ζώων συντροφιάς µε την χρησιµοποίηση των κατάλληλων µέσων ηλεκτρονικής σήµανσης και την καταχώριση των στοιχείων σήµανσης των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στην ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση και την διαρκή ενηµέρωσή της, β. τη µέριµνα για την ενηµέρωση µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο των ιδιοκτητών και κατόχων ζώων συντροφιάς για τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην εφαρµογή της ηλεκτρονικής σήµανσης των ζώων συντροφιάς και στις απαιτήσεις του παρόντος νόµου για την ηλεκτρονική σήµανση και την καταγραφή των ζώων συντροφιάς. γ) την έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου του ζώου συντροφιάς σε περίπτωση που το ζώο θα µεταφερθεί στο εξωτερικό καθώς και τη καταγραφή σ αυτό, ατελώς, της οποιασδήποτε αλλαγής ιδιοκτήτη κατά την κτηνιατρική εξέταση του ζώου ή κατά τον εµβολιασµό του. Άρθρο 4 ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους- Σήµανση, βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο 1.Στη ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπ.Α.Α.Τ δηµιουργείται ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Στη ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση καταχωρίζονται, από τους κτηνίατρους που έχουν πιστοποιηθεί, τα στοιχεία που αφορούν στην αναγνώριση των δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς(όπως, φύλο, χρώµα, ράτσα, απώλεια, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη, θάνατος,) και τα στοιχεία αναγνώρισης του ιδιοκτήτη τους (όπως, ονοµατεπώνυµο, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθµό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή ισοδύναµου εγγράφου, όπως δίπλωµα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο) Η πιστοποίηση των κτηνιάτρων πραγµατοποιείται µε την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη /ση Πληροφορικής του ΥπΑΑΤ και την χορήγηση στον αιτούντα κτηνίατρο κωδικού πρόσβασης στη ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση. Η ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, συνδέεται απευθείας µε τα κτηνιατρεία και γενικά τους χώρους που πραγµατοποιείται η σήµανση των ζώων συντροφιάς. Στη ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση εισάγονται λογικοί παράµετροι συσχέτισης του αριθµού των ζώων τουλάχιστον ανά ιδιοκτήτη. 2. Οι απαιτήσεις για την ηλεκτρονική σήµανση και καταγραφή των στοιχείων των δεσποζοµένων ζώων συντροφιάς, εφαρµόζονται και για την ηλεκτρονική σήµανση και καταγραφή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 3. Η σήµανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, µη εξαιρουµένων των ποιµενικών σκύλων. Η δαπάνη της σήµανσης και της καταγραφής των δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς, βαρύνει τον ιδιοκτήτη του και των αδέσποτων, τον οικείο ήµο. Για την πραγµατοποίηση της ηλεκτρονικής σήµανσης ή την έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου, ο ιδιοκτήτης του δεσποζόµενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να επιδεικνύει στον κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί την αστυνοµική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο, προκειµένου να επαληθευτούν τα ατοµικά του στοιχεία και να αντιστοιχηθεί ο µοναδικός κωδικός σήµανσης του ζώου συντροφιάς µε τα ατοµικά στοιχεία του ιδιοκτήτη του. Ο διενεργών τη σήµανση, 10

11 πιστοποιηµένος κτηνίατρος, χορηγεί ατελώς στον ιδιοκτήτη του ζώου, βεβαίωση ηλεκτρονικής σήµανσης και καταγραφής µε βάση το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 1 µε τον αριθµό σήµανσης του ζώου, τα χαρακτηριστικά του ( φύλο, χρώµα, ράτσα) και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθµό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου) 4. Η σήµανση και η αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς, πραγµατοποιείται µε την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής ποµποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας µόνο για ανάγνωση, σύµφωνο µε το πρότυπο ISO και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και µπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συµβατή µε το πρότυπο ISO και καταχωρίζεται στη ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Οι διαθέτες του ηλεκτρονικού µέσου σήµανσης, λιανικής ή χονδρικής πώλησης, υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικό µέσο σήµανσης σύµφωνο µε τις παραπάνω απαιτήσεις µε οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα. 5. Η ηλεκτρονική σήµανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του Παραρτήµατος 2 και 3 πραγµατοποιούνται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί και ασκούν νόµιµα το κτηνιατρικό επάγγελµα στην Ελλάδα σε κτηνιατρεία ή σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους των ήµων, των διαδηµοτικών κέντρων, καθώς και των φιλοζωικών σωµατείων. Σε ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές, η σήµανση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς και η έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου των ζώων συντροφιάς, γίνεται υποχρεωτικά και στις /σεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας. Βιβλιάριο υγείας δεν απαιτείται, εάν το ζώο συντροφιάς διαθέτει διαβατήριο. 6. Οι κτηνίατροι που πραγµατοποιούν την ηλεκτρονική σήµανση των δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να ελέγχουν την λειτουργικότητα των µέσων ηλεκτρονικής σήµανσης και να χρησιµοποιούν τα µέσα που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4. Σε περίπτωση καταγγελίας για την διάθεση ή την χρησιµοποίηση µέσων ηλεκτρονικής σήµανσης που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 4, τα πρόσωπα που διαθέτουν ή χρησιµοποιούν αυτά, υποχρεούνται να παρέχουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για την συµµόρφωσή τους µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, στις αρµόδιες αρχές ελέγχου και εφαρµογής του συστήµατος του άρθρου Ο ιδιοκτήτης κάθε ζώου συντροφιάς, υποχρεούται να ενηµερώνει τον κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί για την µεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδοµένων και που αφορούν, είτε στον ίδιον (όπως, ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου,) είτε στο ζώο συντροφιάς που έχει δηλώσει στο όνοµά του (όπως, θάνατος, απώλεια, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη ), το αργότερο εντός 15 ηµερών από την µεταβολή, µε σκοπό να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες της ιαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, είναι απαραίτητη η επισηµείωση στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου από τον κτηνίατρο, ατελώς, κατά την ετήσια κτηνιατρική εξέταση του ζώου ή κατά τον εµβολιασµό του, προκειµένου να ενηµερώνεται και η ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση. 8. Η συµπλήρωση των στοιχείων του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατηρίου του ζώου συντροφιάς, πραγµατοποιείται χειρόγραφα ή και µέσω της εφαρµογής της διαδικτυακής 11

12 ηλεκτρονικής βάσης. Ο µοναδικός κωδικός της ηλεκτρονικής σήµανσης του ζώου συντροφιάς, εγγράφεται στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου µόνο χειρόγραφα. 9.Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς που φέρουν ηλεκτρονική σήµανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατήριου και γενικά για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, οι Υπηρεσίες της ηµοτικής Αστυνοµίας, της Θηροφυλακής και οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθµών Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου(ΣΥΚΕ), εφοδιάζονται µε τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη αγοράς των οποίων βαρύνει το ΥπΑΑΤ. 10. Το αργότερο εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, υποχρεούται να παραδώσει σε ηλεκτρονική µορφή συµβατή µε την ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των κωδικών σήµανσης των ζώων συντροφιάς που έχει καταγράψει από την ηµεροµηνία ανάθεσης σε αυτόν, της τήρησης Ηλεκτρονικής Βάσης δεδοµένων, µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου. 11. Η ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, αρχίζει να λειτουργεί ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 12. Με απόφαση του ΥπΑΑΤ ρυθµίζονται οι όροι δηµιουργίας της ιαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης, οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της διαδικασίας πιστοποίησης και χορήγησης κωδικού πρόσβασης στους φορείς εκτέλεσης της σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στην ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής του άρθρου αυτού. Άρθρο 5 Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόµενου ζώου συντροφιάς 1. Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόµενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται: α) να µεριµνά για τη σήµανση και την καταγραφή του ζώου του, µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από τη γέννηση του ζώου και πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του, ή εντός µηνός από την εύρεση ή απόκτησή του και υποχρεούται να δηλώνει µέσα σε πέντε µέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί στη ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, β) να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να µεριµνά για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία θα αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου καθώς και να µεριµνά για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύµατος προσαρµοσµένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εµποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητα του για την πραγµατοποίηση της απαραίτητης, για την υγεία και την ευζωία του, άσκησης, γ) να εφοδιάζεται µε το διαβατήριο του ζώου του για κάθε ζώο συντροφιάς, εάν πρόκειται να ταξιδέψει µε το ζώο του στο εξωτερικό ή µε το βιβλιάριο υγείας πριν εγκαταλείψει τον τόπο προέλευσης, τα οποία πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα 2 και 3 του παρόντος νόµου, δ) να µην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυµεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιεί στην αρµόδια υπηρεσία του ήµου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή, να το παραδίδει σε αυτόν και να λαµβάνει 12

13 από πιστοποιηµένο κτηνίατρο αντίγραφο της µεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο ήµος, ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου. ε) να µεριµνά για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από τα περιττώµατα του ζώου, εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας. 2. Ο ιδιοκτήτης ή/και ο κάτοχος/συνοδός/φύλακας του ζώου συντροφιάς, ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά που προκαλείται από το ζώο. Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, εκτός εκείνων της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του παρόντος νόµου, η αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει τον οικείο ήµο, εάν δεν έχει οργανώσει σύστηµα περισυλλογής και διαχείρισης των αδεσπότων. 3. Ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου: α) µεριµνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα µε συνοδό β) οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε να µην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους, γ) ο ιδιοκτήτης του κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε µετακίνησή του µαζί µε το σκύλο του για το σκοπό αυτό, έχει την υποχρέωση να φέρει µαζί του ενηµερωµένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου του, και δ) οι υποχρεώσεις των σηµείων α) και β) της προηγούµενης παραγράφου, δεν ισχύουν για τους σκύλους βοηθείας, καθώς και για τους ποιµενικούς, τους κυνηγετικούς σκύλους και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποίµνιου, του κυνηγιού και της έρευνας και διάσωσης αντίστοιχα. 4. εν εκδίδεται άδεια κυνηγιού σε κυνηγό του οποίου ο σκύλος που χρησιµοποιείται στο κυνήγι, δεν έχει σηµανθεί σύµφωνα µε την περίπτωση α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και δεν έχει εγγραφεί ο αριθµός της σήµανσης στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς χειρόγραφα. 5. Σε ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές, επιτρέπεται να καθορίζονται περιορισµένοι χώροι εκγύµνασης σκύλων, καθώς και να διεξάγονται αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, µε όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται και στις δύο περιπτώσεις µε κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 6. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, απαγορεύεται η δηµοσίευση αγγελιών για ζώα συντροφιάς προς πώληση, υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση σε έντυπα, φυλλάδια, τοιχοκολλήσεις ή σε ιστοσελίδες, αν δεν αναφέρεται ο αριθµός της ηλεκτρονικής σήµανσής τους. Στην περίπτωση ζώων ηλικίας µέχρι εξήντα (60) ηµερών αρκεί η αναφορά στον αριθµό ηλεκτρονικής σήµανσης της µητέρας τους. Τα φιλοζωικά σωµατεία που λειτουργούν νόµιµα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης του εδαφίου 1 της παραγράφου αυτής, εφόσον στην αγγελία µνηµονεύουν τα πλήρη στοιχεία τους. 7. Απαγορεύεται να εισέρχονται στην Ελλάδα, ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν ηλεκτρονική σήµανση. Άρθρο 6 Εκτροφή, αναπαραγωγή και εµπορία ζώων συντροφιάς 1. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων που για εµπορικούς σκοπούς εκτρέφει, αναπαράγει ή πωλεί ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται µε άδεια που εκδίδεται από την Γενική /ση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας στην οποία έχει την κατοικία, ή την έδρα του, να υπόκειται 13

14 στον έλεγχο της αρχής αυτής και να συµµορφώνεται µε τους όρους που προβλέπονται στο Π.. 184/1996 (ΦΕΚ 137 Α). Για τη χορήγηση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας ζώων συντροφιάς πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι κανόνες ασφάλειας, οι κανόνες παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής αντίληψης των ζώων και οι διατάξεις του Ν. 604/ 1977 (ΦΕΚ 163 Α ) και του Π.. 463/1978 (ΦΕΚ 96 Α ). Οι εκτρεφόµενοι, αναπαραγόµενοι ή οι προς πώληση σκύλοι και γάτες διαθέτουν βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο, σηµαίνονται υποχρεωτικά και καταχωρίζονται στην ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, στις δε εγκαταστάσεις εκτροφής, αναπαραγωγής ή εµπορίας, τηρούνται όλοι οι κανόνες ευζωίας, ασφάλειας, παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης και για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής τηρούνται µητρώα. Ειδικά για τους σκύλους η άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας απαιτείται όταν εκτρέφονται περισσότεροι από δύο θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής ή σηµειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκούς σκύλους εκτροφής. Θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής δεν γονιµοποιούνται πριν από το δεύτερο οιστρικό κύκλο και πάντως πριν από την παρέλευση εννέα µηνών από τον τελευταίο τοκετό. 2. εν επιτρέπεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή ζώα συντροφιάς που τα ανατοµικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς τους, µπορεί να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των απογόνων του. 3. εν επιτρέπεται η πώληση ζώων συντροφιάς µε ηλικία µικρότερη των οκτώ (8) εβδοµάδων. 4. Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας ζώων συντροφιάς, καθώς και άδειας εκπαιδευτή σκύλων, µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του τυχόν συναρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής, εµπορίας και εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς, ως προς τις εγκαταστάσεις, τους χώρους διαµονής ή παραµονής των ζώων, τις συνθήκες ευζωίας, και του αναγκαίου εξοπλισµού ανά είδος ζώου, η αρµόδια αρχή ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Άρθρο 7 ιοργάνωση εκθέσεων µε ζώα συντροφιάς 1. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων που διοργανώνει εκθέσεις µε ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται µε σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρµόδια Υπηρεσία Κτηνιατρικής του οικείου ήµου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης ήµου. 2. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τα ζώα συντροφιάς πρέπει να βρίσκονται υπό την άµεση επίβλεψη του ιδιοκτήτη/κατόχου/ συνοδού τους, ο οποίος οφείλει να µην τους προξενεί φόβο ή πόνο. Ζώα συντροφιάς που εκδηλώνουν χωρίς αιτία επιθετική συµπεριφορά προς τα άλλα ζώα ή τον άνθρωπο, φέρουν υποχρεωτικά φίµωτρο ή αποµακρύνονται από την έκθεση. Η παρουσία κτηνιάτρου είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης. 3. Τα ζώα συντροφιάς που συµµετέχουν σε εκθέσεις, πρέπει να έχουν σηµανθεί και καταγραφεί και οι συνοδοί τους να φέρουν το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριό τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εµβολιασµένα και ότι έχουν υποβληθεί σε πρόσφατο αποπαρασιτισµό. 14

15 4. Απαγορεύεται η συµµετοχή ακρωτηριασµένων ζώων σε εκθέσεις. Η στείρωση του ζώου δεν θεωρείται ακρωτηριασµός. Άρθρο 8 ιατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες 1. Επιτρέπεται η διατήρηση σε κάθε κατοικία, ζώων συντροφιάς. Στις πολυκατοικίες αποτελούµενες από δύο διαµερίσµατα και πάνω, επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κάθε διαµέρισµα, µε την προϋπόθεση ότι: α) τα ζώα αυτά διαµένουν στο ίδιο διαµέρισµα µε τον ιδιοκτήτη τους ή τον κάτοχό τους, β) δεν παραµένουν µόνιµα στις βεράντες ή τους ανοιχτούς χώρους του διαµερίσµατος, γ) η παραµονή στα διαµερίσµατα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονοµικών διατάξεων και των αστυνοµικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας. Στην περίπτωση που ο κανονισµός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση ζώων συντροφιάς, ο αριθµός των επιτρεπόµενων περιορίζεται στα δύο (2) ζώα ανά διαµέρισµα. 2.Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς στις µονοκατοικίες, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καλής µεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, καθώς και οι ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και οι αστυνοµικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας. 3.Απαγορεύεται η διατήρηση και παραµονή ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, όπως ιδίως στην πυλωτή, στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο, στο φωταγωγό και στον κήπο. 4. Οι ανωτέρω αριθµητικοί περιορισµοί ισχύουν µόνο για σκύλους και γάτες. Για τα λοιπά ζώα συντροφιάς, πρέπει να τηρούνται οι όροι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου Άρθρο 9 Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 1.Οι ήµοι υποχρεούνται να µεριµνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Το έργο αυτό, µπορεί να πραγµατοποιείται και από συνδέσµους ήµων, φιλoζωικές ενώσεις και σωµατεία, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο ήµο, εφόσον αυτά, διαθέτουν κατάλληλη υποδοµή, συνιστάµενη στην ύπαρξη σχετικών εγκαταστάσεων ή οχηµάτων µεταφοράς ζώων και έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό. 2. Για τον παραπάνω σκοπό, κάθε ήµος, ή όµοροι ή συνεργαζόµενοι ήµοι, ιδρύουν και λειτουργούν δηµοτικά ή διαδηµοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε συνεργασία µε ενδιαφερόµενα φιλoζωικά σωµατεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους, σε ιδιόκτητους ή µισθωµένους ή παραχωρούµενους από το ηµόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Στους ήµους, είναι δυνατόν να παρέχεται και οικονοµική ενίσχυση, για τη δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίων. Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους προσωρινής παραµονής και περίθαλψης των ζώων συντροφιάς και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήµατα ζώων του ν.604/1977 (ΦΕΚ Α 163) και Π 463/1978 (ΦΕΚ Α 96).Ο έλεγχος τήρησης των όρων λειτουργίας τους, ασκείται από την αρµόδια Γενική /ση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σύµφωνα µε τους όρους και τις προβλέψεις του άρθρου 12 του ν.604/1977, µε προσαύξηση των προβλεποµένων στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού διοικητικών προστίµων από έως ευρώ. Υπό την εποπτεία των ήµων, στα 15

16 όρια των οποίων λειτουργούν καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κτηνιατρεία όπου διενεργούνται κτηνιατρικές πράξεις, µπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν και από φιλοζωϊκά σωµατεία και ενώσεις που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό (1 κτηνίατρος ανά 50 ζώα), την τεχνική υποδοµή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισµό. 3. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτούνται συνεργεία από άτοµα κατάλληλα εκπαιδευµένα και έµπειρα στην αιχµαλωσία ζώων συντροφιάς, που καθοδηγούνται και ελέγχονται στο έργο τους από κτηνίατρο, ο οποίος ορίζεται από την αρµόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής του ήµου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου ήµου. 4. Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται, οδηγούνται τµηµατικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δηµοτικά κτηνιατρεία ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδοµή και µπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστηµα τα προς περίθαλψη ζώα, µέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σηµαίνονται µε ηλεκτρονική σήµανση, ως αδέσποτα και καταγράφονται στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυµατισµένα ή πάσχουν από ιάσιµο νόσηµα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Αν διαπιστωθεί ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς σύµφωνα µε την περίπτωση ε του άρθρου 1, ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια, ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη µε τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωµατεία της περιοχής να αναλάβουν την φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία. 5. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από την σήµανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη που έχει δηλώσει ή αµέλησε να δηλώσει την απώλειά τους, επιστρέφονται σε αυτόν. 6. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται ότι είναι υγιή ή έχουν πλέον αποθεραπευθεί, καθώς και τα προερχόµενα από παράδοση από τον ιδιοκτήτη τους, µπορούν να υιοθετούνται από ενήλικα άτοµα ή από νόµιµα λειτουργούσες φιλοζωικές ενώσεις και σωµατεία. 7. Σε κάθε περίπτωση, τα ζώα συντροφιάς που υιοθετούνται, σηµαίνονται άµεσα ηλεκτρονικά και καταγράφονται στην ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση µε τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού και του οριστικού ιδιοκτήτη τους και υποβάλλονται σε αποπαρασιτισµό και εµβολιασµό. 8. Στην περίπτωση υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ενδιαφερόµενο νέο ιδιοκτήτη που δεν είναι µόνιµος κάτοικος της Ελλάδας, η υιοθεσία πραγµατοποιείται, µε την απ ευθείας παράδοσή τους στους ενδιαφερόµενους νέους ιδιοκτήτες υπό την προϋπόθεση ότι τα ζώα, έχουν στειρωθεί, σηµανθεί και καταγραφεί στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού κατόχου τους και τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη, τα οποία προκύπτουν από επίσηµο αποδεικτικό έγγραφο. Σ αυτήν την περίπτωση υιοθεσίας, απαγορεύεται η διατήρηση ή/και παραµονή των ζώων αυτών, σε καταφύγια εκτός Ελλάδος. 9. Ζώα συντροφιάς, ηλικίας µικρότερης των πέντε (5) µηνών που δεν έχουν υιοθετηθεί, παραµένουν προσωρινά στα καταφύγια ζώων που διατηρούν οι ήµοι, ή τα ιαδηµοτικά Κέντρα και τα συνεργαζόµενα µε τους φορείς αυτούς φιλοζωικά σωµατεία 16

17 και ενώσεις, ως την συµπλήρωση της ηλικίας των πέντε (5) µηνών, έχοντας την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα. Ζώα συντροφιάς που δεν έχουν υιοθετηθεί και σύµφωνα µε γνωµάτευση του κτηνίατρου κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άµεσα στο οικείο τους περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων του ήµου που περισυλλέγησαν, αφού προηγουµένως ελεγχθεί ότι έχουν σηµανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε αποπαρασιτισµό, εµβολιασµό και στείρωση. 10. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαµβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσµού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη, την φροντίδα των επανεντασσόµενων αδέσποτων ζώων, έχουν οι ήµοι και τα συνεργαζόµενα µε τους φορείς αυτούς φιλοζωικά σωµατεία και ενώσεις. εν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές µε νοσοκοµεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδροµους ταχείας κυκλοφορίας, λιµάνια, αεροδρόµια. 11. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς πραγµατοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές αλλοδαπούς κτηνιάτρους, που ασκούν τις δραστηριότητές τους σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την παροχή υπηρεσιών µε προσωρινό ή µόνιµο εθελοντικό τρόπο. Οι στειρώσεις, µπορεί να πραγµατοποιούνται και σε κινητές εγκαταστάσεις κατάλληλες για άσκηση κτηνιατρικών πράξεων που διαθέτουν οι προαναφερόµενοι κτηνίατροι. Για τις κινητές εγκαταστάσεις παροχής κτηνιατρικών πράξεων χορηγείται άδεια λειτουργίας από την αρµόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής του ήµου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου ήµου όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση του ΥπΑΑΤ που εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 13 του άρθρου αυτού. Στους εθελοντές αλλοδαπούς κτηνίατρους για την πραγµατοποίηση των στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, µπορεί να διατίθενται και οι εγκαταστάσεις των γραφείων των /νσεων, Τµηµάτων και των αρµοδίων υπηρεσιών Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του ήµου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµοι χώροι, για την πραγµατοποίηση των στειρώσεων σε συνεργασία µε κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί ή άλλον υπάλληλο της αρµόδιας υπηρεσίας. Οι εγκαταστάσεις αυτές παραχωρούνται για ορισµένο χρονικό διάστηµα, αφού προηγηθεί ειδοποίηση ενός µήνα και έγκριση των προϊσταµένων των αντίστοιχων υπηρεσιών. 12. Σε κάθε ήµο, µε απόφαση του ήµαρχου, δηµιουργείται πενταµελής συµβουλευτική επιτροπή, τα δύο µέλη της οποίας ορίζονται από τα πιο αντιπροσωπευτικά φιλοζωικά σωµατεία και τις ενώσεις που εδρεύουν στο ήµο, µε σκοπό την διατύπωση προτάσεων και λύσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι ήµοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες, δηµιουργούν δίκτυο ενηµέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία. 13. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις επιτρεπόµενες µεθόδους ευθανασίας, τους όρους λειτουργίας των κινητών εγκαταστάσεων πραγµατοποίησης στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: α)µπορεί να τροποποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση στους ήµους, από την αρµόδια Περιφέρεια, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς που προβλέπονται στο ν. 604/1997(ΦΕΚ Α 163) «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτηµάτων ζώων» και 17

18 στο Π.. 463/1978(ΦΕΚ Α 96) «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτηµάτων ζώων», να τίθενται νέοι ή/και πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των καταφυγίων και να καθορίζεται ο απαιτούµενος χρόνος προσαρµογής των ήδη λειτουργούντων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, και β) καθορίζεται ο ήµος ή και το φιλοζωικό σωµατείο που επιχορηγείται για τη δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίου, το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονοµικής ενίσχυσης, και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Άρθρο 10 Μετακίνηση/µεταφορά ζώων συντροφιάς 1.Η ταυτόχρονη µετακίνηση/µεταφορά µέχρι πέντε ζώων συντροφιάς τα οποία συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι αυτά, για λογαριασµό του ιδιοκτήτη τους στην διάρκεια της µετακίνησής τους και τα οποία δεν προορίζονται για πώληση ή για µεταβίβαση σε άλλον ιδιοκτήτη, θεωρείται µη εµπορική µετακίνηση και διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26 ης Μαϊου 2003 «για τους υγειονοµικούς όρους που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου» και του Κανονισµού (ΕΚ) 1/2005 του Συµβουλίου, της 22ας εκεµβρίου 2004, «για την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά». 2. Η ταυτόχρονη µετακίνηση/µεταφορά άνω των πέντε ζώων συντροφιάς, µε τον ίδιο ή διαφορετικό προορισµό, µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, θεωρείται εµπορική µετακίνηση και διέπεται από τις διατάξεις του Π..184/1996 (ΦΕΚ Α 137/1996) και του Κανονισµού (ΕΚ) 1/2005 του Συµβουλίου, της 22ας εκεµβρίου 2004, «για την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά». 3. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθµίσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή Κανονισµών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, επιτρέπεται η µεταφορά µικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδροµικά και σταθερής τροχιάς µέσα µαζικής µεταφοράς καθώς και στα ταξί, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετηµένα σε ασφαλές κλουβί µεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους. Οι σκύλοι βοήθειας εφόσον φέρουν λουρί και φίµωτρο µπορούν να µεταφέρονται χωρίς κλουβί µεταφοράς και ανεξάρτητα από το µέγεθός τους. 4. Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά κλουβιά, προστατευόµενα από αντίξοες καιρικές συνθήκες για τη µεταφορά µεγάλων ζώων συντροφιάς. 5.Τα συνεργεία περισυλλογής αδέσποτων ζώων καθώς και τα συνεργεία µεταφοράς ζώων του άρθρου 9 από και προς τα κτηνιατρεία, τις κτηνιατρικές κλινικές και τα καταφύγια εντός της επικράτειας εξαιρούνται από την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου Άρθρο 11 Αποτροπή πρόσβασης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε απορρίµµατα και περισυλλογή νεκρών ζώων 1.Οι υπεύθυνοι σφαγείων, κρεοπωλείων, νοσοκοµείων, στρατοπέδων, κατασκηνώσεων, καταστηµάτων διάθεσης τροφίµων, εγκαταστάσεων µαζικής εστίασης και γενικά χώρων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή της πρόσβασης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα απορρίµµατα των εγκαταστάσεων τους. 18

19 2. Οι υπηρεσίες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις είναι αρµόδιες για την καθαριότητα των οδών του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου, έχουν άµεση υποχρέωση να αποµακρύνουν από τις οδούς και τα πεζοδρόµια, τα νεκρά ζώα και να µεριµνούν για την αποτέφρωση ή την υγειονοµική ταφή τους, σύµφωνα µε τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Αποτεφρωτήρια ζώων συντροφιάς ιδρύονται και λειτουργούν και από ήµους και Συνδέσµους ήµων. 3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται οι όροι και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων της παραγράφου 1 για την επίτευξη της αποτροπής πρόσβασης των ζώων συντροφιάς σε απορρίµµατα και των υπηρεσιών των αρµόδιων φορέων της παραγράφου 2 για την περισυλλογή των νεκρών ζώων, καθώς και οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας αποτεφρωτηρίων ζώων συντροφιάς. Άρθρο 12 Απαγόρευση χρησιµοποίησης κάθε είδους ζώου, σε κάθε είδους θεάµατα και άλλες συναφείς δραστηριότητες 1. εν επιτρέπεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου (άγριας πανίδας ή υπό εξαφάνιση, ζώου εργασίας, εκτροφής, συντροφιάς) σε τσίρκο ή σε θίασο µε ποικίλο πρόγραµµα εφόσον τα ζώα αυτά χρησιµοποιούνται µε οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραµµά τους, πραγµατοποιούν παραστάσεις ή παρελαύνουν ή εµφανίζονται ενώπιον του κοινού. 2. εν επιτρέπεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας αυτοκινητιδίων, µουσικών συναυλιών, επιδείξεων, πανηγυριών ή άλλων καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εφ όσον τα ζώα χρησιµοποιούνται µε οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραµµά τους 3. εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση κάθε είδους ζώου (άγριας πανίδας ή υπό εξαφάνιση, ζώου εργασίας, εκτροφής, συντροφιάς) σε υπαίθρια δηµόσια έκθεση, µε σκοπό την αποκόµιση οικονοµικού οφέλους. 4. εν επιτρέπεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιµοποίηση ζώων σε οποιοδήποτε είδος µονοµαχίας. Επίσης δεν επιτρέπεται η εκτροφή και η χρησιµοποίηση σκύλων και γατών για παραγωγή γούνας, δέρµατος, κρέατος, ή για την παρασκευή φαρµακευτικών ή άλλων ουσιών. Άρθρο 13 Εξαιρέσεις 1.Από την απαγόρευση που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 12, εξαιρούνται οι νοµίµως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, τα ενυδρεία, τα καταστήµατα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας και τα εκτροφεία θηραµάτων που διέπονται από ειδικές διατάξεις. 2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη του άρθρου 7 του παρόντος νόµου καθώς και των ειδικών διατάξεων που αφορούν στα άλογα ιπποδροµιών και στις ιπποδροµίες. Άρθρο 14 Αρµόδια Αρχή Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του άρθρου 12 είναι ο Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκδίδει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή πραγµατοποίησης 19

20 της εκδήλωσης κατά το άρθρο 81 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» Άρθρο 15 Υπεύθυνη δήλωση 1. Στις περιπτώσεις που για κερδοσκοπικά ψυχαγωγικά ή καλλιτεχνικά θεάµατα, µουσικής ή παραστατικής ή άλλης τέχνης, ή άλλες συναφείς καλλιτεχνικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ή προγράµµατα από τα αναφερόµενα στο άρθρο 12 του παρόντος, απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας, ο αιτών την άδεια, οφείλει να υποβάλλει στην αρµόδια για τη χορήγηση της άδειας αρχή και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν διατηρεί ζώα στις εγκαταστάσεις του, µε σκοπό την χρησιµοποίησή τους µε οποιοδήποτε τρόπο στο πρόγραµµα ή στην εκδήλωση, µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο Η αρµόδια αρχή του άρθρου 14, δικαιούται να κάνει επιτόπιο έλεγχο στο σηµείο εγκατάστασης της επιχείρησης οποιαδήποτε χρονική στιγµή, πριν ή και µετά την έκδοση της άδειας, για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος νόµου. Κατά την διάρκεια του ελέγχου, η αρχή µπορεί να ζητήσει την συνδροµή των αστυνοµικών αρχών, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Η επιχείρηση οφείλει να συνδράµει την αρχή κατά την διάρκεια του ελέγχου, σε περίπτωση δε άρνησής της, δεν χορηγείται η άδεια λειτουργίας ή αν αυτή έχει ήδη χορηγηθεί, ανακαλείται. 3.Η αρχή του άρθρου 14 είναι αρµόδια και για την παραλαβή και εξέταση καταγγελιών τρίτων, ιδιωτών ή σωµατείων, σχετικά µε παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση καταγγελίας, η αρχή υποχρεούται σε άµεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας Άρθρο 16 Κακοποίηση των ζώων Με την επιφύλαξη ειδικά προβλεποµένων περιπτώσεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας, καθώς και της διάταξης της παραγράφου 4 εδάφιο γ του άρθρου 9 του παρόντος νόµου, δεν επιτρέπεται, ο βασανισµός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση µεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέµασµα, ο πνιγµός, το κάψιµο, ο ακρωτηριασµός. Άρθρο 17 Κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης και καταπολέµησης ζωονόσων 1.Η πρόληψη και η αντιµετώπιση των νοσηµάτων που µεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα του ίδιου ή άλλου είδους, γίνεται µε ειδικά προγράµµατα που καταρτίζονται από την Γενική ιεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και εφαρµόζονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. 2. Αν εκδηλωθεί κρούσµα λύσσας σε ζώο, η Γενική ιεύθυνση Κτηνιατρικής µπορεί να λαµβάνει και πρόσθετα µέτρα, είτε σε συγκεκριµένη περιοχή της χώρας, είτε σε όλη την επικράτεια, πέραν εκείνων που προβλέπονται από τις διατάξεις των νόµων 1197/1981(ΦΕΚ 240 Α) και 2017/1992 (ΦΕΚ 31 Α ). 3. Mε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι κτηνιατρικοί υγειονοµικοί κανόνες και όροι που αφορούν στην αποτροπή του κινδύνου εισβολής στη χώρα ή διαφυγής επιζωοτικών νοσηµάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετική µε τα θέµατα αυτά. Άρθρο 18 20

21 Εκπαίδευση, επιµόρφωση, προαγωγή φιλοζωίας 1.Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, δια βίου µάθησης και θρησκευµάτων, τους ήµους, τους συνδέσµους ήµων, τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και µε φιλοζωικά σωµατεία και ενώσεις µεριµνούν α) για την οργάνωση ή συνδιοργάνωση µε άλλους φορείς, επιµορφωτικών σεµιναρίων και την προβολή από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, προγραµµάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης των ατόµων που είναι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ζώων συντροφιάς και των ατόµων που ασχολούνται µε την εκτροφή, εκπαίδευση, εµπόριο και φύλαξη των ζώων αυτών καθώς και για την ενηµέρωση τοπικών κοινωνιών και οµάδων σχετικά µε το περιεχόµενο των διατάξεων που αφορούν στην προστασία των ζώων, β) για την προώθηση, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη της ιδέας της φιλοζωίας σε νηπιαγωγεία και σχολεία µε εκδηλώσεις, οµιλίες, προβολές, σεµινάρια αντιµετώπισης και χειρισµού αδέσποτων ζώων και άλλα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µπορεί να χρηµατοδοτούνται οι δραστηριότητες που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους και να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη χρηµατοδότηση αυτή. Άρθρο 19 Συµπληρωµατικές διατάξεις προστασίας των ζώων 1. Με εντολή του αρµόδιου εισαγγελέα, αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά, το ζώο συντροφιάς ή ζώο άλλης κατηγορίας από την κατοχή του παραβάτη των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφο 1εδ α, β και γ και του άρθρου 16 του παρόντος νόµου και το ζώο παραδίνεται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του αρµόδιου ήµου ή σε ενδιαφερόµενη φιλοζωική εταιρεία ή σωµατείο. Αν η µεταχείριση του ζώου είναι ιδιαίτερα σκληρή και βάναυση και προκάλεσε ιδιαίτερο πόνο ή φόβο στο ζώο, η αφαίρεση είναι οριστική. Ο εισαγγελέας µπορεί επίσης µε διάταξή του να απαγορεύσει την απόκτηση άλλου ζώου από τον παραβάτη. 2.Ο αρµόδιος Εισαγγελέας, σε κάθε περίπτωση, επιλαµβανόµενος δηµοσιεύµατος ή καταγγελίας µπορεί, µε επιτόπια αυτοψία, να διαπιστώσει τις συνθήκες που επικρατούν σε οποιοδήποτε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς ή εκτροφείο και αν αυτές δεν είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του παρόντος και στις ειδικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους, µε προσωρινή διάταξή του, να καθορίσει τα µέτρα που πρέπει να λάβει ο ιδιοκτήτης του καταφυγίου και το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου πρέπει να συµµορφωθεί. Άρθρο 20 Ποινικές κυρώσεις 1. Οι παραβάτες της διάταξης του άρθρου 16 του παρόντος νόµου, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης έως πέντε (5) χρόνια και χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. 2.Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος νόµου τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών και µε χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. 3. Η κλοπή οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι πέντε µήνες και χρηµατική ποινή τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), ενώ η κλοπή κυνηγετικού σκύλου ή σκύλου βοήθειας, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ένα έτος και χρηµατική ποινή οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ 21

22 4. Σε περίπτωση υποτροπής, οι χρηµατικές ποινές που προβλέπονται στις παραγράφους 1,2 και 3 διπλασιάζονται Άρθρο 21 ιοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα 1. Οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιµα που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόµου αναγράφονται στο Παράρτηµα 4 του παρόντος νόµου 2. Αρµόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος νόµου, είναι τα όργανα της ηµοτικής Αστυνοµίας, της Θηροφυλακής, και οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθµών Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου(ΣΥΚΕ). 3. Κατά τη διαπίστωση της παράβασης, βεβαιώνεται επιτόπου από το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο το προβλεπόµενο διοικητικό πρόστιµο. 4. Ο παραβάτης έχει δικαίωµα να εµφανισθεί αυτοπροσώπως ή υποβάλλοντας έγγραφο υπόµνηµα εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών στον Προϊστάµενο της κτηνιατρικής υπηρεσίας και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί στον Προϊστάµενο του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του κατά τόπον αρµοδίου ήµου, προκειµένου να προβάλλει τις αντιρρήσεις του. Η απόφαση, µε την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη µε αναφορά στα συγκεκριµένα περιστατικά και στοιχεία. 5. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν απορριφθούν επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιµο από τον Προϊστάµενο της Αρχής και καταβάλλεται κατά το ήµισυ µέσα σε δέκα µέρες από τη βεβαίωση της παράβασης. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, το διοικητικό πρόστιµο καταβάλλεται στο δικαιούχο Ο.Τ.Α. χωρίς έκπτωση, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη βεβαίωσή του. 6. Τα πρόστιµα από τις διοικητικές παραβάσεις που δεν καταβλήθηκαν εντός της αναφερόµενης προθεσµίας των δύο (2) µηνών, βεβαιώνονται υποχρεωτικά, εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) µηνών, από τον οικείο Ο.Τ.Α., στην αρµόδια.ο.υ. φορολογίας του παραβάτη. Η βεβαίωση των προστίµων αυτών γίνεται µε τη σύνταξη και αποστολή χρηµατικών καταλόγων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 58 του π.δ. 16/1989 όπως ισχύει, εισάγονται σε Ειδικό Κωδικό Αριθµό Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα δε εισπραττόµενα ποσά, µετά την αφαίρεση των δαπανών είσπραξης, αποδίδονται κατά τετράµηνο στο Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο τα διανέµει στους Ο.Τ.Α. µε βάση συντελεστές κατανοµής, που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος και διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση των δηµοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων και για την αντιµετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρµογή του νόµου αυτού. 7. Σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο, που τη βεβαιώνει, ορίζει εύλογο χρόνο για την άρση της και αν ο παραβάτης δεν συµµορφωθεί επιβάλλει νέο πρόστιµο, µετά από κάθε νέα βεβαίωση της παράβασης 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για τον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης, διάθεσης και αναπροσαρµογής των προστίµων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 22

23 Άρθρο 22 Τελικές και µεταβατικές διατάξεις 1.Καµία διάταξη του νόµου αυτού δεν θίγει άλλες διατάξεις νόµων ή διεθνών συµβάσεων που κυρώθηκαν µε νόµο και προβλέπουν µεγαλύτερη προστασία σε οποιοδήποτε είδος ζώου. 2. Όπου στις διατάξεις του νόµου αυτού, αναφέρεται η ηλεκτρονική σήµανση των ζώων συντροφιάς, εννοείται η σήµανση σκύλων και γατών. 3. Τα Παραρτήµατα 1-4 που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του. 4.Επιχειρήσεις τσίρκου, θίασοι µε ποικίλο πρόγραµµα ή άλλες ανάλογες επιχειρήσεις µε παρεµφερές αντικείµενο που λειτουργούν µόνιµα ή περιστασιακά στην Ελλάδα και κατέχουν ζώα µε σκοπό να τα χρησιµοποιήσουν στις εκδηλώσεις τους ή περιλαµβάνουν στο πρόγραµµά τους παραστάσεις µε οποιαδήποτε συµµετοχή οποιουδήποτε είδους ζώου, οφείλουν να συµµορφωθούν προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του, άλλως, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας τους, µη αποκλειοµένης της επιβολής περαιτέρω των προβλεποµένων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. 5. Εντός διετίας από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, δηµιουργούνται και λειτουργούν σε κάθε ήµο ή σε όµορους ή συνεργαζόµενους ήµους καταφύγια αδέσποτων ζώων Άρθρο 23 Καταργούµενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 3170/2003(ΦΕΚ 191 Α ) εκτός από την παράγραφο 6 του άρθρου 7, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει θέµατα του νόµου αυτού ή αντίκειται στις διατάξεις του. Άρθρο 24 Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις Παραγγέλλουµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, και την εκτέλεσή του ως νόµο του κράτους Αθήνα 23

24 Αθήνα, Οι Υπουργοί ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Εσωτερικών. ΡΕΠΠΑΣ Οικονοµικών Χ. ΚΑΣΤΑΝΙ ΗΣ Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ ΗΣ Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ικαιοσύνης ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Α. ΛΟΒΕΡ ΟΣ Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Κ. ΣΚΑΝ ΑΛΙ ΗΣ 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 25

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α 32 11.02.2014 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των

ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α 32 11.02.2014 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α 32 11.02.2014 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ν.4235/ΦΕΚ Α 32/11-2-2014 ΜΕΡΟΣ Β Άρθρο 46, για την τροποποίηση του Ν. 4039

ΝΟΜΟΣ Ν.4235/ΦΕΚ Α 32/11-2-2014 ΜΕΡΟΣ Β Άρθρο 46, για την τροποποίηση του Ν. 4039 ΝΟΜΟΣ Ν.4235/ΦΕΚ Α 32/11-2-2014 ΜΕΡΟΣ Β Άρθρο 46, για την τροποποίηση του Ν. 4039 1. Το άρθρο 1 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως: α) Η περίπτωση στ' του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «στ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 13.12.13 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3170 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Στο άρθρο 1 δίδονται οι ορισμοί εννοιών «ζώο», «ευζωία», «ζώο συντροφιάς», «δεσποζόμενο ζώο», «αδέσποτο ζώο», «επικίνδυνο ζώο» κ.α.

Στο άρθρο 1 δίδονται οι ορισμοί εννοιών «ζώο», «ευζωία», «ζώο συντροφιάς», «δεσποζόμενο ζώο», «αδέσποτο ζώο», «επικίνδυνο ζώο» κ.α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ/νση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 10177 ΑΘΗΝΑ Αρμόδιος: Α.ΥΠ. ΓΑΛΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 51 /2014 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 59/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00 Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Βολος 21/5/2012 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ Κο ΦΩΤΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΜΑ : ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ Αιτούμαστε να προχωρήσει ο Δήμος Αλμυρού σε κάθε δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Υπηρεσιών: «Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του κυνοκομείου. Με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και έως ένα (1)έτος»

Παροχή Υπηρεσιών: «Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του κυνοκομείου. Με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και έως ένα (1)έτος» και έως ένα(1)έτος» Αριθμ. μελέτης : 5/2015 Παροχή Υπηρεσιών: «Κτηνιάτρου για τις ανάγκες του κυνοκομείου Με χρονική και έως ένα (1)έτος» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα 29-6-2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 124398/2038 ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Νομοθεσία για την Προστασία των Ζώων

Ελληνική Νομοθεσία για την Προστασία των Ζώων Ελληνική Νομοθεσία για την Προστασία των Ζώων Επιμέλεια κειμένου : Βάσω Τάκη Δικηγόρος (Σύλλογος Ζωοφίλων Ημαθίας ΖΩ.Η.) Επιμέλεια γραφιστικών : Lale Alatli ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ A. Νόμος 2017/1992 «Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρείτε την διάθεση κονδυλίων για τα ζώα πρόκληση ενώ υποφέρουν οι άνθρωποι και γιατί;

Θεωρείτε την διάθεση κονδυλίων για τα ζώα πρόκληση ενώ υποφέρουν οι άνθρωποι και γιατί; ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Θέμα 1ο Αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων 1. Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων, είναι ευθύνη των Δήμων. Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι, κατά τον νόμο, να μεριμνήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγίνιο: 16-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : - 3216 - ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγίνιο: 16-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : - 3216 - ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγίνιο: 16-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : - 3216 - ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού» 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία των Ζώων στην Ελλάδα. Βάσω Τάκη Δικηγόρος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Νομική Προστασία των Ζώων στην Ελλάδα. Βάσω Τάκη Δικηγόρος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Νομική Προστασία των Ζώων στην Ελλάδα Βάσω Τάκη Δικηγόρος Ημερίδα 30/01/2015 Ελληνική Νομοθεσία για την Προστασία των Ζώων ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ A. Νόμος 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Του Απόστολου Περιστέρη, αστυνόμου Β, κτηνίατρου, υποψήφιου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Του Απόστολου Περιστέρη, αστυνόμου Β, κτηνίατρου, υποψήφιου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Του Απόστολου Περιστέρη, αστυνόμου Β, κτηνίατρου, υποψήφιου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δυστυχώς το φαινόμενο της κακοποίησης και θανάτωσης ζώων δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Από το Μεσαίωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-3Τ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-3Τ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101 76 Πληροφορίες: Μ. Γιαννιού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για την λειτουργία του κυνοκομείου (στειρώσεις-εμβολιασμοί)

Ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για την λειτουργία του κυνοκομείου (στειρώσεις-εμβολιασμοί) Ανάθεση εργασιών σε κυνοκομείου (στειρώσεις-εμβολιασμοί) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Κ.Α.: 35.6279-0001 ΠΡΟΫΠ.: 55.000 ΕΤΟΣ: 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

3176/13-12-13, ) &, & 1

3176/13-12-13, ) &, &  1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΜ. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Φ. 429.1/ 47 /354987 (ΦΕΚ 3176/13-12-13,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στην ίδια πόλη

«ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στην ίδια πόλη «ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στην ίδια πόλη ΚΠΕ Κορδελιού Θεσσαλονίκη, 22-23 Νοεμβρίου 2013 Ο άνθρωπος αιχμαλωτίζει άγρια ζώα εδώ και χιλιάδες χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Βασίλη ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δικηγόρου ΑΠ & ΣτΕ, D.e.a:Aix-Marseille III

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Βασίλη ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δικηγόρου ΑΠ & ΣτΕ, D.e.a:Aix-Marseille III ΕΙΣΗΓΗΣΗ Βασίλη ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δικηγόρου ΑΠ & ΣτΕ, D.e.a:Aix-Marseille III Με Θέμα: Φιλοζωϊκά Σωματεία και ο Ν. 4039/2012 Στην ημερίδα της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδoς και της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779285 2015-05-15

15PROC002779285 2015-05-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία, 15 / 05 / 2015 Αρ. Διακηρ. : 13756 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Κτηνιατρικές εργασίες, σημάνσεις, εμβολιασμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλμωπίας με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:.: Εµβολιασµός κατά του Καταρροϊκού πυρετού(κπ)

ΘΕΜΑ:.: Εµβολιασµός κατά του Καταρροϊκού πυρετού(κπ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25.05.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 1869/57761 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ ΠΡΟΣ : 1) Περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΜΑ / ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΗΜΕΡ.

ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΜΑ / ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΗΜΕΡ. ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΜΑ / ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΗΜΕΡ. Αγρ. Καθορισμός προϋποθέσεων δικαιολογητικών ύψους & τρόπου πληρωμής των δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης για την ίδρυση και λειτουργεία καταφυγίων και λοιπές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Το παρών τιμολόγιο αφορα εργασίες πλήρως περαιωμένες όπως περιγράφονται παρακάτω: (Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Το παρών τιμολόγιο αφορα εργασίες πλήρως περαιωμένες όπως περιγράφονται παρακάτω: (Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Κ.Α.: 35.6279-0001 ΠΡΟΫΠ.: 55.000 ΕΤΟΣ: 2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Το παρών τιμολόγιο αφορα εργασίες πλήρως περαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας

ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας 1. Η ιεύθυνση Κτηνιατρικής έχει ως αποστολή τη µέριµνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στο Νοµό, την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

οι υγειονοµικοί όροι, που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις

οι υγειονοµικοί όροι, που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Μα ου 2003, για τους υγειονοµικούς όρους που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------------------------------------- Fax. No.: 210 5242663 E-mail: xa31u054@minagric.gr, z.proimakis@prv.ypeka.

----------------------------------------------------------------- Fax. No.: 210 5242663 E-mail: xa31u054@minagric.gr, z.proimakis@prv.ypeka. Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. οικ. 112035/2341 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 ΦΕΚ: Β 2065/24.10.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Α.Π.: Φ131360/886/15 & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τµήµα Αστικής & ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 23.01.2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:13786

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-2124307 Fax: 210-5230878 Email: ax2u069@minagric.gr

Τηλ: 210-2124307 Fax: 210-5230878 Email: ax2u069@minagric.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Β Πληρ: Ουρανία Τζούτη Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Β-Π4Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 / 04 /2013 Αριθ. Πρωτ.: 1168/50249 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Β-Π4Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 / 04 /2013 Αριθ. Πρωτ.: 1168/50249 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη στείρωση των ζώων

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη στείρωση των ζώων Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη στείρωση των ζώων Υπάρχει πρόβλημα υπερπληθυσμού αδέσποτων ζώων? Κάθε χρόνο, εκατομμύρια αδέσποτα σκυλιά και γατιά, συμπεριλαμβανομένων κουταβιών και μικρών ψιψίνων, τραυματίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει,

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παρνασσού & Αρτέµιδος, 17561 ΤΗΛ. : 213 20 20 298 ΦΑΞ. : 213 20 20 296 E-mail: prasino.dpf@palaiofaliro.gr Website: www.palaiofaliro.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Στα ΚΕΠ οι αιτήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης

Στα ΚΕΠ οι αιτήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr Στα ΚΕΠ οι αιτήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΟΚΑΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη Μείωση της Βλάβης ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα