Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ..."

Transcript

1

2 Áíáëþóéìïò, (-ç, -ï): Áõôüò ðïõ ìðïñåß íá îïäåõôåß. ÊÜíïíôáò ìéá âüëôá óôçí áãïñü, èá ðáñáôçñþóåé êáíåßò áñêåôü ìáãáæéü ðïõ åìðïñåýïíôáé ÁÍÁËÙÓÉÌÁ åßäç, ãéá õðïëïãéóôýò, ãéá ôï ãñáöåßï, ãéá ìç áíþìáôá. Ìéá âüëôá óôçí áãïñü åñãáóßáò èá óáò ðåßóåé ãéá ôçí ýðáñîç áíáëþóéìùí åñãáæïìýíùí, óå ðëþñç áíôéóôïé ßá ìå ôá áíáëþóéìá ôùí õðïëïãéóôþí, ôïõ ãñáöåßïõ, ôùí ìç áíçìüôùí. ÊÜôé ðïõ ôï ðëçñþíåéò ãéá üóï êáéñü óïõ åßíáé ñþóéìï êáé ìåôü ôï ðåôüò. ÊÜðïôå ëýãáíå ðùò åüí óõìâåß ðõñçíéêü áôý çìá óôçí åõñþðç, üëïé ïé åõñùðáßïé èá ñèïýíå óôçí åëëüäá, ãéáôß åäþ ç ñáäéåíýñãåéá èá Ýöôáíå ìå 15 ñüíéá êáèõóôýñçóç, üðùò áêñéâþò óõìâáßíåé ìå üëåò ôéò åõñùðáéêýò åîåëßîåéò. Äåí ãíùñßæïõìå åüí Ý ïõí áíïßîåé êáé óôçí «øùñïêþóôáéíá» ãñáöåßá åíïéêéüóåùò åñãáæïìýíùí (ðáñüíïìá ðñïò ôï ðáñüí), ðüíôùò ç ëïãéêþ ôïõ áíáëþóéìïõ åñãáæïìýíïõ Ý åé êáèéåñùèåß ðëþñùò óôï ôïðßï ôçò áãïñüò. Êáé ãéá üóïõò öáíôüæïíôáé üôé ç åîýëéîç áõôþ áöïñü ìüíï ôéò äïõëåéýò ðïõ Ý ïõí êáôáãñáöåß óôçí êïéíþ óõíåßäçóç ùò ðñïóùñéíýò (îýñåéò ôþñá ìùñý... ðáðüêçäåò, ðùëþôñéåò, óïõâëáôæþäåò, ãêáñóüíåò åßíáé ôá ðáéäéü ìý ñé íá âñïõí ìéá äïõëåéü ôçò ðñïêïðþò), óýíôïìá èá áêïýóïõí ôï êáìðáíüêé íá ôõðüåé êáé ãéá áõôïýò. Ôï «ïõäýí ìïíéìüôåñïí ôïõ ðñïóùñéíïý» ðïõ îýñáìå ìý ñé ôþñá Ý åé åîåõñùðáúóôåß óå «ïõäýí ðñïóùñéíüôåñïí ôïõ ìüíéìïõ». Ç ðéï ìïíôýñíá âåñóéüí ôïõ õðáñêôïý êáðéôáëéóìïý èýëåé íá åðéâüëåé ôï áåéêßíçôï óôçí áãïñü åñãáóßáò. ÔÝñìá ðéá ç áãùíßá ôïõ íá âñåéò ìéá äïõëåéü íá åîáóöáëéóôåßò. Äåí èá åîáóöáëéóôåßò ðïôý. Áðü äù êáé ðýñá èá æåéò ìå ôçí áãùíßá íá âñåéò ôçí åðüìåíç êáé ôçí ìåèåðüìåíç äïõëåéü êüèå öïñü ðïõ ôï áöåíôéêü óïõ èá øùíßæåé êáéíïýñéá áíáëþóéìá ãéá ôçí åôáéñßá. ÔÝñìá êáé ïé áíá ñïíéóôéêýò (êáôü ôçí ìïíôýñíá âåñóéüí ôïõ õðáñêôïý êáðéôáëéóìïý) óõëëïãéêýò óõìâüóåéò åñãáóßáò. ÐëÝïí ï êáèýíáò èá åßíáé ìüíïò ôïõ, ðëáóéý ôçò åñãáóéáêþò ôïõ äýíáìçò ðïõ èá ôçí ðïõëüåé óå ðåëüôåò-åñãïäüôåò áíüëïãá ìå ôéò ðïëý óõãêåêñéìýíåò ôïõ áðáéôþóåéò, ôç óõãêåêñéìýíç óôéãìþ. ÄïõëåéÜ ìå ôï êïììüôé, ìå ôï éëéüìåôñï, ìå ôçí þñá (óýíôïìá êáé ìå ôï ëåðôü!), ìå ôç óåëßäá, ìå ôçí õðïãñáöþ, ìå ôï áìüãåëï... Äåí åßìáóôå åìåßò áõôïß ðïõ èá õðåñáóðéóôïýìå ôç ìéóèùôþ åñãáóßá áöïý áíáãíùñßæïõìå óå áõôþ ìéá óõíèþêç õðïôýëåéáò óå Ýíá óýóôçìá óôï ïðïßï äåí åðéëýîáìå íá æïýìå. ËáìâÜíïíôáò õð üøéí üôé ç åñãáóßá ðýñá áðü óõíèþêç õðïôýëåéáò åßíáé êáé óõíèþêç åðéâßùóçò ìýóá óå ìßá êáðéôáëéóôéêþ ïéêïíïìßá ôïõëü éóôïí ìý ñé ôçí êáôüñãçóç ôçò Ý åé óçìáóßá íá åíôïðßæïõìå êüèå óôéãìþ ôéò ìåôáìïñöþóåéò áõôþò ôçò óõíèþêçò ðïõ ðñïùèåß ôï êåöüëáéï ãéá ôçí åõíïúêüôåñç ëåéôïõñãßá ôïõ. Ìåôáìïñöþóåéò ðïõ êüðïéïé êáé êüðïéåò ôéò âéþíïõí óôï ðåôóß ôïõò êáé ìðáßíïõí óôïí êüðï íá êüíïõí ôï áõôïíüçôï, íá áõôï ïñãáíùèïýí êáé íá äñüóïõí: Óôçí áèþíá ïé áüñáôïé åñãüôåò ôïõ åñãïóôáóßïõ ôçò Üìåóçò åîõðçñýôçóçò, êïéíþò delivery, courier, åîùôåñéêïß åñãüôåò, äéïñãáíþíïõí ìç áíïêßíçôç ðïñåßá êáé äéåêäéêïýí ôçí áîéïðñýðåéá ôïõò. ÅíÜíôéá óôçí õðïôßìçóç ôçò åñãáóßáò ôïõò êáé ãéá ôçí êáëõôýñåøç ôùí ìéóèþí, ôïõ ùñáñßïõ, ôùí óõíèçêþí, ôçò óôüóçò ôùí åñãïäïôþí. ÊáíÝíáò áãþíáò äåí êåñäßæåôáé ìå ðñïóåõ Ýò. Áí êáé óôçí éôáëßá, ïé åêåß åëáóôéêïß åñãáæüìåíïé öáßíåôáé íá áíáêüëõøáí Ýíáí íýï ðñïóôüôç, ôïí Üãéï ðñåêüñéï. íá éäéüìïñöï êßíçìá ìïéüæåé íá áíáäýåôáé, äéêôõùìýíï óå ðïëëýò åõñùðáúêýò ðüëåéò êáé ìýóù ìéáò åõöüíôáóôçò êáìðüíéáò ðñïóðáèåß íá ðñïóåëêýóåé åñãáæüìåíïõò óå èýóåéò åëáóôéêþò áðáó üëçóçò íá óõììåôý ïõí óôçí äéáäþëùóç ôçò ðñùôïìáãéüò. Ìáò Ýêáíáí åíôýðùóç êáé ãéá áõôü ôïõò áöéåñþóáìå ôüóï þñï, ðáñüëåò ôéò ïõóéáóôéêýò äéáöùíßåò ìáò ìå êïììüôéá ôçò óêýøçò ôïõò, üðùò åêöñüæåôáé óôçí óõíýíôåõîç ôïõ Alex Foti. Ãéá íá åðéóôñýøïõìå - óôçí ôåëéêþ üðïéá ìïñöþ êáé áí ðáßñíåé ç ìéóèùôþ åñãáóßá óêïðüò ìáò åßíáé íá ôçí êáôáóôñýøïõìå üðá ìåãüëå! Ç ìïñöþ ôçò åîüäïõ áðü ôçí êïéíùíßá ôçò åñãáóßáò óßãïõñá äåí õðüêåéôáé óå êáìéü óõãêåêñéìýíç óõíôáãþ, ðáñü ìüíï óôçí ðñáãìáôéêþ äéüèåóþ ìáò íá ôåëåéþíïõìå ìå ôéò óõíèþêåò ðïõ ìáò óôåñïýí ôçí æùþ Black Out (áíôéåîïõóôéêþ åðéèåþñçóç): Åêäßäåôáé áðü Üôïìá ðïõ óõóðåéñþèçêáí ãýñù áðü ôçí áíüãêç ðñïâïëþò ìéá äéáöïñåôéêþò áðü ôçí êõñßáñ ç, ðñïóýããéóç-üðïøç ðüíù óå æçôþìáôá ðïõ åßôå áðáó ïëïýí ôçí åðéêáéñüôçôá, åßôå áðëü Üðôïíôáé ôçò êáèçìåñéíüôçôüò ôïõò. ÄéáíÝìåôáé ùñßò áíôßôéìï óôïõò äñüìïõò ôçò ðüëçò êáé óôéò êáôáëþøåéò ÖÜìðñéêá ÕÖÁÍÅÔ, Terra Incognita, Ìáýñç ÃÜôá, áõôïäéá åéñéæüìåíï óôýêé óôçí éáôñéêþ, êáèþò êáé óå åðéëåãìýíá óçìåßá ôçò ðüëçò. Áðïñßåò/ðñïôÜóåéò/êåßìåíá/ó üëéá ìðïñïýí íá óôýëíïíôáé óôï: Þ íá áðåõèýíïíôáé óôç óõíôáêôéêþ ïìüäá ðïõ óõíáíôéýôáé êüèå âäïìüäá óôïí þñï ôçò êáôüëçøçò ÖÜìðñéêá ÕÖÁÍÅÔ. ÁëëÜ áò ìçí îå íéüìáóôå. Ç êïéíùíßá äåí åßíáé äýóìéá ìïíü á ôçò çèéêþò ôçò åñãáóßáò Þ ôïõ åêâéáóìïý ôçò åðéâßùóçò. ÐëÞèïò éäåïëïãçìüôùí, üðùò ï åèíéêéóìüò- ðáôñéùôéóìüò Ýñ ïíôáé íá óôåíýøïõí ôá ðåñéèþñéá åëåýèåñçò óêýøçò êáé åíßïôå óõãêñïôïýí ôçí âüóç ãéá ìéá ñáôóéóôéêþ çèéêþ ðïõ äéêáéïëïãåß óôï üíïìá ôçò ðëþèïò åãêëçìüôùí. ôóé, ìå áöïñìþ ôïí áãþíá åëëüäá-áëâáíßáò, ïé èåñìïêýöáëïé åëëçíáñüäåò óþêùóáí êáé ðüëé êåöüëé. Ìå ôçí êïéíùíßá óôçí èýóç ôïõ êáíáðý ôçò óõíáßíåóçò íá ðáñáêïëïõèåß ôá ìßíôéá ðïõ ðñïóðáèïýóáí íá óõììáæýøïõí ôá áóõììüæåõôá. Êáé ç áñéóôåñü; ÁõôÞ ôçí öïñü ðñïôßìçóå íá ðñïùèþóåé ôçí åõãåíþ Üìõëá óôï ñüëï ôïõ åíáëëáêôéêïý äéá åéñéóôþ êïéíùíéêþí êñßóåùí. ÌðñïóôÜ óå áõôþ ôçí ðñáãìáôéêüôçôá, êüðïéïé ðþñáí èýóç. Åí ìýñç áíôéêïéíùíéêþ, áëëü óßãïõñá åéëéêñéíþ : Ç åèíéêþ åíüôçôá ìå áßìá åßíáé âáììýíç óôïí êüóìï ôùí áöåíôéêþí åßìáóôå üëïé îýíïé! Ôï óôïß çìá, ðáñáìýíåé, ç äéü õóç åíüò áíôéåîïõóéáóôéêïý ëüãïõ óôï óþìá ôçò êïéíùíßáò, êïììüôé ôçò ïðïßáò åßìáóôå êé ßäéïé, ðýñá áðü ôá óôåãáíü ôïõ ðïëéôéêïý ìáò þñïõ. Äåí åßìáóôå ðñåóâåõôýò ÔÇÓ Üðïøçò êé ïýôå åðéèõìïýìå íá ãßíïõìå. Ìáò åíäéáöýñåé ìýóá áðü ôç óõëëïãéêþ áõôþ êßíçóç íá áíáäåé èïýí ðýñá áðü ôá æçôþìáôá êáèáõôü êáé ðñïóùðéêýò äõíáìéêýò, ãé áõôü êé åðéìýíïõìå óôç óõíåéóöïñü êåéìýíùí ðñïò äçìïóßåõóç áðü ôñßôïõò. Óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí èýëïõìå íá ãßíïõìå äçìïóéïãñüöïé Þ áíáìåôáäüôåò áíáôñåðôéêþí êéíçìüôùí êáé éäåþí. ÓõììåôÝ ïõìå óáí Üôïìá óôïí áãþíá åíüíôéá óå êüèå ìïñöþ åîïõóßáò êáé áõôü åßíáé ðïõ ìáò äéá ùñßæåé áðü ôá êáèåóôùôéêü ìýóá åíçìýñùóçò, ðïõ óôü ïò ôïõò åßíáé ç ðáñáðëçñïöüñçóç êáé ï Ýëåã ïò ôçò êïéíþò ãíþìçò - êïéíþò ç áðïâëüêùóç êáé ç åîáðüôçóç. Èåùñïýìå áõôïíüçôï ðùò Ýíá ôýôïéï åã åßñçìá êéíåßôáé ü é ìüíï Ýîù áëëü êáé åíüíôéá óå êüèå ìïñöþ ðíåõìáôéêþí äéêáéùìüôùí. ÅðïìÝíùò ç áíáðáñáãùãþ ìýñïõò Þ ïëüêëçñïõ êåéìýíïõ åßíáé åëåýèåñç êáé åðéèõìçôþ ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé áõôþ äå èá ñçóéìïðïéçèåß áðü êáèåóôùôéêü ìýóá åíçìýñùóçò. Õ.Ã. åõ áñéóôïýìå üóïõò êáé üóåò óôçñßæïõí ôçí ðñïóðüèåéü ìáò ìå ïðïéïíäþðïôå ôñüðï. WE LOVE YOU. Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ... Η εικόνα µου και εγώ είµαστε δύο εντελώς διαφορετικές υπάρξεις. Εγώ είµαι ένας άνθρωπος ντροπαλός, µετρηµένος η εικόνα µου είναι αυθάδης, άπληστη, κοµπλεξική. Η συµβίωσή µας ήταν πάντα σαν ισορροπία σε τεντωµένο σκοινί µε σίγουρη την πτώση. Εγώ διάβαζα λογοτεχνία και ποίηση, ήθελα να γεµίσω µε ψυχική καλλιέργεια, να εξυψώσω το συναίσθηµα, να εκπέµπω εσωτερική οµορφιά. Η εικόνα µου πάντα τα περιφρονούσε διάβαζε µε τις ώρες στα κοµµωτήρια και στα spa ΕLLE, MARIE-CLAIRE, BAZAAR και όποιο άλλο περιοδικό πρόβαλλε τη γυναίκα- Barbie, υποτιµούσε το συναίσθηµα µε άρθρα «Με απατάει: πώς θα κρύψω το θυµό µου», και υπαγόρευε τεχνάσµατα επιφανειακής οµορφιάς δηµιουργώντας ατσαλάκωτα προσωπεία από πούδρα και make-up.έτσι εγώ υποτιµήθηκα, συρρικνώθηκα, αγνοήθηκα. Αντίθετα θέριεψαν το άγχος, οι τύψεις για τα δύο «περιττά» κιλά, για τον χαµένο πόντο στο καλσόν, για το ντεµοντέ µακιγιάζ. Η εικόνα µου θεοποιήθηκε, έγινε το άλφα και το ωµέγα, η αρχή και το τέλος της µέρας µου, το ατού µου, µέσο προσέγγισης και λόγος αποξένωσης. Και να πως έχουν τα πράγµατα Όλα άρχισαν στο γυµνάσιο όταν άρχισα να βάζω κιλά. Νόµιζα πως όλοι µε κοιτούσαν και γελούσαν, πως µε περιφρονούσαν. Και έτσι κλείστηκα στον εαυτό µου. Το πήρα όµως απόφαση, πείσµωσα, «Θα γίνω όπως τα µοντέλα των περιοδικών!».θα είµαι γεµάτη µε χάρη και άδεια από απολαύσεις. Τότε ήταν που η εικόνα µου διαχωρίστηκε από τον εαυτό µου. Γιατί η προσωπικότητα µου δε χωρούσε πλέον στο κοκαλιάρικο κορµί µου, αποτέλεσµα της νοσηρής τροφικής ανορεξίας και της ατέλειωτης σπατάλης χρόνου στα BODYLINE. Τότε ήταν που έγινα ξαφνικά 20 και µετά 30 και ούτε το κατάλαβα πώς έχασα τα χρόνια αφού πάντοτε κάλυπτα τις ρυτίδες µε ακριβές κρέµες L OREAL.Κι ούτε κατάλαβα πως ξαφνικά τα βιβλία, τα cd, οι µπογιές και τα πινέλα εξαφανίστηκαν και γέµισαν τα ράφια µε τακούνια, λακ, καθρεφτάκια, µολύβια µατιών, κρέµες νυχτός, βραδινές τουαλέτες, φρου φρου και αρώµατα. Κι ούτε κατάλαβα πώς οι απόψεις και η κριτική µου σκέψη εµβαθύνθηκαν στο χρώµα σκιάς που ταιριάζει στα σκούρα µάτια, στο κούρεµα που γοητεύει τα στρογγυλά πρόσωπα, στο φόρεµα που τονίζει τις καµπύλες, στη δίαιτα που θα σε απαλλάξει σ ένα βράδυ από τα κιλά των διακοπών και θα σου στερήσει για ακόµα µια φορά γευστικές απολαύσεις αλλά θα είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και χαµηλή σε θερµίδες. Κι ούτε κατάλαβα πώς τα ενδιαφέροντα µου εξαπλώνονταν από τις σχέσεις της κόρης της γειτόνισσας µε τον γιο του χασάπη, στην κακοραµµένη µπλούζα που φορούσε χθες η Γωγώ, στον Κώστα που ήταν µαλάκας και χώρισε το Μαράκι και του έκανε σκηνή µέσα στο club και για µένα που δεν βρήκα τον κατάλληλο trendy γκόµενο και φλερτάρω συνεχώς κι ακούω Πλούταρχο τα βράδια και κλαίω και είµαι πάντα θύµα και πάντα η πιο άσχηµη απ όλες και και και και.... Αυτά ήθελα να σου διηγηθώ αγαπητό µου περιοδικό και φίλες αναγνώστριες γιατί η ψυχολόγος µου είπε ότι µια δηµόσια εξοµολόγηση θα ελαφρύνει την ψύχή µου, θα κοιµάµαι ξανά ήρεµα και θα αποκτήσω επιτέλους την τέλεια επιδερµίδα Γιατί ποτέ δε θα ξαναποκτήσω τον παλιό µου εαυτό.

3 Goodbye soldier - hello robot Πριν λίγο καιρό σε δηµοσίευµα περιοδικού γνωστής κυριακάτικης εφηµερίδας, αµερικάνοι στρατιώτες πολυτραυµατίες από µάχες στο ιράκ οµολογούν πως παρά το ό,τι τους λοίπουν κάποια µέλη του σώµατος ή εχουν χάσει την όρασή τους, η εµπειρία τους στο ιράκ άξιζε και θα ήθελαν πολύ να πάνε να ξαναπολεµήσουν. εν υπάρχει τίποτα περίεργο σε αυτή τους την στάση. Η περίπτωσή τους είναι ποιοτικά διαφορετική από την περίπτωση των βλαχαδερών του βιετναµ που βίαζαν, ξεκοίλιαζαν, εκτελούσαν βιετναµέζους και βιετναµέζες αλλά τελικά συνηδητοποίησαν, όταν έχασαν κάποιο κοµµάτι του σώµατός τους, πόσο τραγικό πράγµα είναι ο πολεµος. Ο στρατός των ΗΠΑ είναι ένα βήµα πριν τον προγραµµατισµένο τεχνο-στρατιώτη. Προγραµµατισµένο να σκοτώνει. Όχι για κάποιο ψευτοϊδανικό όπως η πατρίδα ή η δηµοκρατία, αλλά γιατί ο θάνατος είναι η µόνη επιλογή, είναι η µόνη καλή φάση. Η όποια απώλεια σωµατικών δυνατοτήτων δεν αντισταθµίζει πλέον σε τίποτα τον αρχικό προγραµµατισµό. Γιατί δυσανασχετούν οι οικογένειες των αµερικάνων φαντάρων όταν οι ίδιοι θέλουν να συνεχίσουν απλώς να κάνουν σωστά την δουλειά τους; Στο µέλλον αν η τεχνολογικη πρόοδος το επιτρέψει δεν είναι απίθανο να δούµε ανθρωποειδή εξοπλισµένα για έναν πόλεµο χωρίς απώλεις από την µεριά των επιτιθέµενων. Προς το παρόν η ορθοπεδική τεχνολογία ίσως να κάνει το θαύµα της και να εξοπλίσει τον στρατό µε καλύτερα πόδια, χέρια, σπονδλικές στύλες ή πλαστικά κρανία. Έτσι θα µπορούν να ξαναστείλουν στην µάχη, εκπαιδευµενους ανθρώπινους(;) εγκεφάλους µε ανταλακτικά σώµατα, πρόθυµους και πάλι να επιτελέσουν το µοναδικό τους σκοπό. Για αυτό φίλοι στο ιράκ και σε όλο τον πλανήτη - να θυµάστε, στο µυαλό είναι ο στόχος... Από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών στην ευρώπη-φρούριο... Η Αµυγδαλέζα είναι ένα από τα πολλά στρατόπεδα συγκέντρωσης µεταναστών που υπάρχουν και στην ελλάδα. Στους Θρακοµακεδόνες, η Αµυγδαλέζα δηµιουργήθηκε αρχικά ως χώρος προσωρινής φιλοξενίας και περίθαλψης γυναικών θύµατα του trafficking. Στην πραγµατικότητα η Αµυγδαλέζα δεν είναι παρά ένα κρατητήριο αλλοδαπών γυναικών και παιδιών, οι οποίες έχουν συλληφθεί είτε γιατί δεν είχαν νό- µιµα χαρτιά, είτε γιατί διέπραξαν µικροαδικήµατα. Οι συνθήκες κράτησης για τις 120 κρατούµενες είναι άθλιες. Στοιβαγµένες σε µικρά κελιά, χωρίς ζεστό νερό, να προαυλίζονται ελάχιστα σε µια σιδερόφραχτη αυλή. Η ευρώπη-φρούριο είναι εδώ και δεν κάνει διακρίσεις ούτε στα µωρά παιδιά που κρατούνται εκεί µέσα. Στο χώρο της Αµυγδαλέζας συγκεντρώθηκε κόσµος στις 6 Μαρτίου, µε σκοπό να σπάσει τη σιωπή που υπάρχει γύρω από αυτό το θέµα. 300 µέλη αντιρατσιστικών οµάδων, ΜΚΟ, µετανάστες και αυτόνοµοι συγκεντρώθηκαν υπό την προκλητική παρουσία αστυνοµίας και ΜΑΤ. Η συγκέντρωση έληξε µε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στα κανάλια....στα στρατόπεδα της αυστραλίας Στις 26 Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε διαδήλωση στο στρατόπεδο συγκέντρωσης µεταναστών Baxter που βρίσκεται στη νότια αυστραλία, µε αίτηµα να κλείσουν αυτά τα στρατόπεδα και να ελευθερωθούν οι κρατούµενοι µετανάστες. Από την προηγούµενη µέρα οι διαδηλωτές είχαν κατασκηνώσει κοντά στο στρατόπεδο. Η αστυνοµία προειδοποίησε να µην επιχειρήσουν να πλησιάσουν περισσότερο ειδάλλως θα γίνονταν συλλήψεις. Την επόµενη µέρα η πορεία κατευθύνθηκε στην περίφραξη του στρατοπέδου και οι διαδηλωτές κατόρθωσαν να ανοίξουν τρύπα στον φράχτη. Η αστυνοµία απάντησε µε 16 συλλήψεις και αρκετό ξύλο. Η συγκεκριµένη ενέργεια έρχεται ως συνέχεια µιας προηγούµενης πορείας, η οποία κατόρθωσε να ανοίξει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, µε αποτέλεσµα πολλοί µετανάστες να µπορέσουν να αποδράσουν. >>>εικόνες... Μ ι α πληµµυρίδα προτύπων κατακλύζει κάθε ανάµνηση γυναικείων και αντρικών σωµάτων. Από τη γραφική Κρίστα του τροχού της τύχης πολύς καιρός έχει πια κυλήσει. Μια ολόκληρη γενιά, που κάπου εκεί στις αρχές του 90 έµπαινε στην εφηβεία ή και οι λίγο µικρότεροι αποτελούν το πρώτο δείγµα της υπόθεσης εργασίας αυτού του κειµένου, την τοποθέτηση του σεξ και του σώµατος, ως ενός αξεπέραστου πια συνδυασµού, στο κέντρο του ανθρώπινου ενδιαφέροντος. Το σεξ και το σώµα σήµερα φαντάζουν σαν δύο αφάνταστα καταπιεστικά φετίχ διεκπεραίωσης. Ο ερωτισµός έχει προ πολλού πεθάνει ως µια διάχυτη διαδικασία νοιαξίµατος, φροντίδας, επαφής. Η σεξουαλική πράξη απογυµνωµένη από ένα περιεχόµενο που µοιράζονται οι φορείς της, από µια ελπίδα για το πως θέλουν να ζήσουν, προσπαθεί η ίδια να καλύψει το περιεχόµενο των σχέσεων. Γίνεται η ίδια το περιεχόµενο της σχέσης. Η διαφορά µε προηγούµενες εποχές, πουριτανικές, περιγράφεται από ένα πέρασµα - µια µετάβαση από την µυστικοποίηση στην έκρηξη των αναπαραστάσεων που σχετίζονται µε τη σεξουαλικότητα. Ο λόγος, πέρα από τα κινήµατα απελευθέρωσης ή και σε απάντηση ίσως σε αυτά προέρχεται από την κατάδυση της εξουσίας, µε το πρόσχηµα του εµπορεύ- µατος, και στα πιο ανεξερεύνητα σηµεία των ανθρώπινων σχέσεων, στο ίδιο το σώµα. Από τη µια η προβολή αψεγάδιαστων απόλυτα συµµετρικών σωµάτων, δηµιουργεί ένα άγχος εναρµόνισης. Πρέπει να κάνεις σεξ - σου φωνάζουν. Από την άλλη, τα σώµατα πάσχουν και εκπέµπουν ανηδονία. Το σώµα- µηχανή µεταφέροντας όλη µέρα ένα ον που δεν ξέρει ακριβώς γιατί κάνει ότι κάνει αλλά προτιµά να απασχολεί απλά τη σκέψη του βρίσκεται σε µια κατάσταση διαρκούς στέρησης. Η εκτίναξη των ψυχοσωµατικών συνδρόµων συνηγορεί σε αυτό. Είναι η στέρηση που φυσικά προκύπτει σε ένα σώµα όταν δεν µεταφέρει συναισθήµατα, αγγίγµατα... συσσωρεύοντας ανικανοποίητο - πότε άραγε αγκάλιασε ο καθένας κάποιον/α τελευταία για να του πει ότι τον/την αγαπάει. υστυχώς, οποιαδήποτε τέτοια έκφραση κίνηση αγάπης επικοινωνίας έχει σε µεγάλο βαθµό καταληφθεί από τα υπονοούµενα του σεξ. Το σεξ είναι πια το αποκλειστικό πεδίο όλων των σωµατικών δι-υποκειµενικών συναντήσεων. Έχει σίγουρα κάποια πλεονεκτήµατα όπως ότι παρέχει την σίγουρη και γρήγορη ηδονή κάνοντας κεντρική την παλινδρόµηση σε ένα κόσµο που ο έρωτας αποδοµείται σε ένα απλό αντανακλαστικό. Μια κατάσταση που υποτίθεται οι άνθρωποι είχαν ξεπεράσει από τη στιγµή που νοηµατοδότησαν µε τελετουργίες και µύθους τις σχέσεις τους. Χρόνια πριν... >>> οι ενοχές δεν είναι κριτήριο, είναι δηλητήριο έγραφαν οι «γενιά του χάους» σκιαγραφώντας τις πανκ αρνήσεις. Μετά βίας θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε τυχαίο το γεγονός ότι το 50% των ανδρών αντιµετωπίζει προβλήµατα στύσης, πρόωρης εκσπερµάτισης... µια κοινωνία που ως κύριες αναπαραστάσεις έχει τα µοτίβα που η τηλεόραση πλασάρει, στην αγωνία να τα επιτύχει, κουράζεται και αγχώνεται τόσο που χάνει τη µάχη. Ταυτόχρονα χιλιάδες βλέµµατα έχοντας ενσωµατώσει την αισχρά βιοµηχανοποιηµένη παραγωγή προτύπων κρίνουν όσους φαίνεται να µην ανταποκρίνονται. Οι ενοχές για µια µάχη που δεν έχουν διάθεση να δώσουν δηµιουργούν µια αφόρητη κατάσταση. Είναι ακριβώς η πρόσδοση χαρακτηριστικών µάχης που έχει αλλάξει τα δεδοµένα. Σώµατα µε σφάλµατα για την υπόρρητη δικτατορία του θελκτικού, είναι όσα µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεν συµµερίζονται την οµοιοµορφία, την τυποποίηση. Η σεξουαλικότητα καταγράφεται ως η δυνατότητα ανάγνωσης, από τους υπόλοιπους, των υποσχέσεων που αφήνει το σώµα. Μόνο που σήµερα δεν έχει µείνει τίποτε µυστικό, όλα είναι έκθετα στην αδηφάγα όρεξη των µηχανών του σεξ. Ό,τι είναι για το ανικανοποίητο σώµα η εκφόρτωση µέσω του σεξ, είναι και για τον άνυδρο ψυχικό κόσµο των ανθρώπων η καταφυγή στην ζωή του ζευγαριού. Όταν όλος ο κόσµος του καθενός/ καθεµίας επενδύεται στην ασφάλεια και σιγουριά του συντρόφου τότε καταρρέει κάθε τι κοινωνικό (φίλοι / απόψεις / αρνήσεις), γιατί ως εγγενώς αβέβαιο και µη υπολογισµό χρησιµοποιείται ως αναλώσιµο υλικό για την ευκαιριακή τόνωση της ζωής του ζευγαριού. Τα φιλικά ζευγάρια που περιφέρουν τις µοναξιές τους αποθεώνουν την µιζέρια και την τραγικότητα. Αλλά για τα ζωή του ζευγαριού θα επεκταθούµε µια άλλη φορά... µίµης

4 χάρης 1. Κατά την περίοδο ανάπτυξης του κεϋνσιανού φορντικού µοντέλου , το ποσοστό ανεργίας στην ε.ε κυµαίνονταν µεταξύ 2% και 4% του εργατικού δυναµικού. Αντίστοιχα οι άτυπες µορφές εργασίας αφορούν ποσοστό µικρότερο του 5% των εργαζοµένων. Τις επόµενες δεκαετίες και τα δυο µεγέθη αυξάνονται µε αλµατώδεις ρυθ- µούς. Η µερική απασχόληση από 12,7% το 1985 παρουσιάζει το 1999 ποσοστό 17,4% εµφανίζοντας τα τελευταία χρόνια αύξηση κατά 3% περίπου ανά έτος. Αντίστοιχα η προσωρινή απασχόληση από 8,4% το 1985 αυξάνεται σε 12,8% το Η ανεργία καθόλη τη διάρκεια της περασµένης δεκαετίας παρουσιάζει διψήφιο ποσοστό. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 1999 η ανεργία, η προσωρινή και η µερική απασχόληση αντιπροσωπεύουν το 40% του εργατικού δυναµικού στην ε.ε. Τέλος, το 80% των νέων προσλήψεων των τελευταίων πέντε χρόνων αναφέρονται σε ευέλικτου περιεχοµένου ατοµικές συµβάσεις. Στην ελλάδα οι άτυπες µορφές εργασίας από 2,5% το 1985 έχουν φτάσει το 2003 στο 11,23% του εργατικού δυναµικού. «Ç äïõëåéü äåí åßíáé íôñïðþ åßíáé ìáëáêßá». ÊáìéÜ ôñéáíôáñéü ñüíéá ìáò ùñßæïõí áðü ôéò êñáõãýò ôùí êáôáóôáóéáêþí óôï Ðáñßóé êáé áðü ôüôå ðïëëýò åñãáôïþñåò êýëçóáí óôï ìýëï ôçò ìéóèùôþò åñãáóßáò. Óôï ðýñáóìá ôùí áéþíùí ç åñãáóßá åîõìíþèçêå êáé ëïéäïñþèçêå, áðïèåþèçêå êáé áðáîéþèçêå, ìå ôç óõíôçñçôéêþ Üñ ïõóá ôüîç êáé ôç óôáëéíéêþ áñéóôåñü áðü ôç ìéá íá ôçí õðåñáóðßæïíôáé êáé áðü ôçí Üëëç ôá åðáíáóôáôçìýíá õðïêåßìåíá íá ôç ìü ïíôáé óõóôçìáôéêü. Ï ìýèïò èýëåé ìåèõóìýíï ôïí Ãêé Íôåìðüñ íá ãñüöåé îçìåñþìáôá óå Ýíáí ôïß ï ôïõ Ðáñéóéïý ôï ðåñßöçìï «Ìç äïõëåýåôå ðïôý». ÌåñéêÝò äåêáåôßåò áñãüôåñá öáßíåôáé üôé ï êáðéôáëéóìüò óôéò äõôéêýò þñåò äåí Ý åé áíüãêç ðéá ôçí åñãáóßá ìå ôç ìïñöþ ðïõ ôç ãíùñßæáìå ãéá íá ðåéèáñ åß ôïõò ðëçèõóìïýò. ÐëÞèïò íýùí áëëü êáé ðáëáéüôåñùí ìç áíéóìþí êáèéóôïýí ôçí ôõðéêþ åñãáóéáêþ ó Ýóç áðáñ áéùìýíç, äåõôåñåýïõóáò óçìáóßáò, ßóùò áêüìá êáé áíáóôáëôéêþ ðçãþ ðñïâëçìüôùí. ÊïéíÞ äéáðßóôùóç åßíáé üôé ç ðëþñçò 8ùñç áðáó üëçóç, äéáñêþò õðï ùñåß, êáé óýíôïìá èá áðïôåëåß ìåéïøçöéêþ ìïñöþ áðáó üëçóçò, Ýíá åßäïò ðñïò åîáöüíéóç. Ç áíåñãßá êáé ïé Üôõðåò åõýëéêôåò ìïñöýò áðáó üëçóçò áíáðôýóóïíôáé ìå ôá åßò ñõèìïýò áããßæïíôáò óôáäéáêü üëï êáé ðåñéóóüôåñïõò* 1. Ôï ïéêïíïìéêü óýóôçìá âñßóêåôáé óå êñßóç õðïóôçñßæïõí áñéóôåñïß äéáíïïýìåíïé êáé øü íïõí íá âñïõí èåñáðåßåò. Åìåßò äåí ðåñéìýíïõìå ôßðïôá áðü ôéò èåñáðåßåò ôùí óõìðôùìüôùí ôçò êñßóçò. Ï êáðéôáëéóìüò óþìåñá ðåñéóóüôåñï åõðñïóüñìïóôïò áðü ðïôý Üëëïôå, ìåôáìïñöþíåôáé êáé åðéâéþíåé äéá åéñßæïíôáò ôáõôü ñïíá ðïëëáðëü ìïíôýëá ðáñáãùãþò, äßêôõá åñãáóßáò, êáôáíüëùóçò êáé ðåéèüñ çóçò. Ôï óçìåñéíü óýóôçìá åîïõóßáò Ý åé åöåýñåé ðñïðïëëïý ôçí äéêéü ôïõ Ýîïäï. Áðü ôç ìéá åîüñéóå, êñýâïíôáò áðü ç åñãáóßá óôïí óýã ñïíï êáðéôáëéóìü äåí ðáñüãåé áðëü Þ êýñéá êüðïéá åìðïñåýìáôá, êüðïéá áíôéêåßìåíá, åßíáé ðñþôá áðü üëá ìéá ôåñüóôéá ðáñáãùãþ õðïêåéìåíéêüôçôáò. ôá åõáßóèçôá ìüôéá ôùí äõôéêþí êáôáíáëùôþí, ôçí öåïõäáñ éêïý ôýðïõ åéñùíáêôéêþ åñãáóßá, ôéò áëõóßäåò ðáñáãùãþò êáé ôá ìðïõñäýëá óôçí Éíäïíçóßá êáé ôçí Êßíá. Áðü ôçí Üëëç óôç äýóç áöïìïéþíïíôáò ôéò åðéèõìßåò ãéá áõôïêáèïñéóìü êáé ãéá Üñíçóç ôçò åñãáóßáò ôùí ðåñáóìýíùí äåêáåôéþí, ç óôñáôçãéêþ äéáöïñïðïéåßôáé. Åäþ åðéëýãåé íá êáôáñãåß óõóôçìáôéêü êáé ìáæéêü ôçí åñãáóßá. Áöïý áðïäüìçóå ôéò åñãáóéáêýò ó Ýóåéò êáé áäñáíïðïßçóå ôéò áíôéóôüóåéò, ðáëéíïñèþíåé ôþñá ôéò åéñüôåñåò ìïñöýò êáôáäõíüóôåõóçò, õðïäïýëùóçò, åêìåôüëëåõóçò, åîáíáãêüæïíôáò üëïõò íá ðïëåìïýí ìå üëïõò ôïõò Üëëïõò þóôå íá áðïêôþóïõí áõôþ ôçí åñãáóßá ôçí ïðïßá êáôáñãåß. Ùóôüóï áõôü ôï ïðïßï ðñýðåé íá ðñïóüøïõìå óôï êáðéôáëéóìü äåí åßíáé ç êáôüñãçóç ôçò åñãáóßáò (åîüëëïõ ðüíôá áõôü äå èýëáìå;), áëëü ç êïéíùíéêþ áîßá ðïõ ôçò ðñïóäßäåé ôçí ßäéá óôéãìþ ðïõ ôçí êáôáñãåß. Äåí õðüñ åé ðéá åñãáóßá üðùò ôçí îýñáìå êáé äåí ðñüêåéôáé íá åðáíýëèåé. Ôï ìüíï ðïõ áðïìýíåé åßíáé íá ôïëìþóïõìå ôçí äéêéü ìáò Ýîïäï áðü ôçí êïéíùíßá ôçò åñãáóßáò, áðï áéñåôþíôáò ôçí êïìøü ìå ôï ìåóáßï äü ôõëï ôåíôùìýíï. Ç Ýîïäïò ôïõ êåöáëáßïõ Ðïéïé åßíáé üìùò ïé ëüãïé ôùí óçìåñéíþí åîåëßîåùí; Ïé Ýôïéìåò áðáíôþóåéò ðåñß äõóìåíïýò óõó åôéóìïý äõíüìåùí ìåôáîý óõíäéêüôùí êáé åñãïäïóßáò, ðåñß ôçò óõíå éæüìåíçò áðþ çóçò ôçò Þôôáò ôïõ ðáñåëèüíôïò, ðåñß ôçò áðïðïëéôéêïðïßçóçò êáé ðáñáßôçóçò, üëá áõôü äåí åîçãïýí ðëýïí ôßðïôá, áðåíáíôßáò ðñïêáëïýí óýã õóç äéüôé åíèáññýíïõí ôçí ðßóôç ðùò äéáó ßæïõìå Ýíá óêïôåéíü ôïýíåë óôçí Üêñç ôïõ ïðïßïõ üëá èá ãßíïõí üðùò ðñéí êáé èá õðüñîåé ðüëé «äïõëåéü ãéá üëïõò». ¼ìùò ôï êïìâéêü óçìåßï óþìåñá åßíáé üôé ç åñãáóßá ðñýðåé íá Üóåé ôçí êåíôñéêþ ôçò èýóç óôç óõíåßäçóç, ôç óêýøç, ôçí öáíôáóßá ìáò. ÐñÝðåé íá ìüèïõìå íá ôçí âëýðïõìå ìå äéáöïñåôéêü ôñüðï. Íá ìçí ôç óêåöôüìáóôå ðéá óáí áõôü ðïõ äåí Ý ïõìå, áëëü óáí áõôü ðïõ êüíïõìå. Ç åñãáóßá Ý åé áëëüîåé ìïñöþ. åé åîýëèåé áðü ôéò âáñéýò ðüñôåò ôùí åñãïóôáóßùí êáé äåí ðåñéïñßæåôáé áðü ñïíéêü üñéá. èåò ï Ýíñé öïñíô êáé ï öñýíôåñéê ïõßíóëïïõ ôýéëïñ áó ïëïýíôáí áðëþò ìå ôá êïñìéü êáé ôéò êéíþóåéò óôá åñãïóôüóéá, óþìåñá ïé åôáéñßåò åîåôüæïõí åðéðëýïí ôéò áîßåò, ôá ðéóôåýù, ôçí åóùôåñéêüôçôá, ôçí ðñïóùðéêüôçôá ôùí «óõíåñãáôþí» ôïõò. Ç åñãáóßá, üðùò êáé ï Ýëåã ïò äïõëåýïõí ðëýïí óå Ýíá Üëëï åðßðåäï, Ý ïõí ðåñüóåé áðü ôïí áõóôçñü êáèïñéóìýíï þñï, óôïí äéü õôï ñüíï. ÁíÜ ðüóá óôéãìþ ôï ôýðçìá ôïõ êéíçôïý óå öýñíåé Ýíá âþìá áðü ôï áöåíôéêü óïõ, êáé ðñýðåé íá ðáò ãéáôß áõôþ åßíáé ç äïõëåéü óïõ. Ôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò ç åñãáóßá Ý åé åðåêôáèåß êáé êáôáäõèåß óå ðåäßá Üãíùóôá, áíýããé ôá, ßóùò áêüìá êáé áðñïóðýëáóôá ãéá ôçí åîïõóßá óôï ðáñåëèüí. Äåí êáôïéêåß ðéá ìüíï óôï åñãïóôüóéï, áëëü äéáñêþò äéåéóäýåé êáé áðïéêåß óå üëï êáé ðåñéóóüôåñåò ðôõ Ýò ôçò æùþò ìáò. Âñßóêåôáé óôá åôáéñéêü ñïý á, óôï Ýôïéìï öáãçôü, óôç ìðïôéëéáñéóìýíç ëåùöüñï, óôá äüíåéá ãéá äéáêïðýò. åé óðüóåé ôéò áëõóßäåò ôïõ 8ùñïõ êáé üëï êáé ðåñéóóüôåñï äéáðëýêåôáé ìå ôïí åëåýèåñï ñüíï, åñùôïôñïðåß ìå ôá üíåéñü ìáò, áðïäéáñèñþíåé ôéò åðéèõìßåò ìáò êáé ôñýöåôáé áðü ôç êüèå ìáò ìéêñþ óôéãìþ êáôáíüëùóçò. ÐëÞèïò íýùí ëýîåùí (Üôõðç, åðï éáêþ, Üõëç, åõýëéêôç, ðñïóùñéíþ, ìåñéêþ) ðñïóðáèïýí íá ïñßóïõí áõôþ ôç íýá ìïñöþ ôçò åñãáóßáò. Ôï óýíïëï ôùí ðáñáðüíù ïñéóìþí óôü ï Ý ïõí íá áðïíïçìáôïäïôþóïõí ôçí åñãáóßá íá ôçí êüøïõí êáé íá ôç ñüøïõí Ýôóé þóôå íá ìáò ðåßóïõí üôé äïõëåýïõìå ëéãüôåñï, áðïêñýðôïíôáò üôé ôï óýíïëï ôçò æùþò Ý åé ìåôáôñáðåß óå áôåëåßùôç åñãáóßá. Áõôü ðïõ Ý åé óçìáóßá åßíáé íá êáôáíï- Þóïõìå üôé ç åñãáóßá óôïí óýã ñïíï êáðéôáëéóìü äåí ðáñüãåé áðëü Þ êýñéá êüðïéá åìðïñåýìáôá, êüðïéá áíôéêåßìåíá, åßíáé ðñþôá áðü üëá ìéá ôåñüóôéá ðáñáãùãþ õðïêåéìåíéêüôçôáò.

5 èåò áêüìç, ïé õðåýèõíïé ðñïóùðéêïý, åêôüò áðü ôéò áíçóõ ßåò ôïõò ãéá ôéò ðïëéôéêýò êáé óõíäéêáëéóôéêýò áðüøåéò ôïõ õðïøþöéïõ åñãáæüìåíïõ, åîýôáæáí êõñßùò ôéò «ôå- íéêýò» ôïõ éêáíüôçôåò, ôéò ïðïßåò áðïäåßêíõáí ôá äéðëþìáôá êáé ç ðñïûðçñåóßá ôïõ. ÓÞìåñá, ïé äéåõèõíôýò ðñïóùðéêïý ìåëåôïýí ìå åîáéñåôéêþ ðñïóï Þ ôçí ðñïóùðéêüôçôá ôïõ õðïøçößïõ, ôéò êïéíùíéêýò ôïõ éêáíüôçôåò, ôïí äåßêôç óõíáéóèçìáôéêþò íïçìïóýíçò, ôï ôáëýíôï ôïõ íá äçìéïõñãåß äåóìïýò, íá çãåßôáé ôùí åóùôåñéêþí äéêôýùí, íá äéá åéñßæåôáé ôéò êñßóåéò. ¼ëïé ìáò Ý ïõìå âñåèåß êáôü ôçí äéüñêåéá óõíåíôåýîåùí óôçí çëßèéá èýóç íá Ôï åãþ äåí åßíáé ðéá ìüíï ãéá «ìýíá», åßíáé ðåäßï êáôüêôçóçò ôçò åôáéñßáò. ÓÞìåñá èýëïõí íá ìáò ðåßóïõí üôé äåí êüíïõìå ìéá åñãáóßá, áëëü üôé åßìáóôå ìéá åñãáóßá. áðáíôþóïõìå óå åñùôþóåéò ôçò ìïñöþò «Åßóôå áñ çãéêüò ôýðïò Þ ôýðïò ðïõ áêïëïõèåß», «åßóôå ðåñéóóüôåñï óõíáéóèçìáôéêüò Þ ïñèïëïãéêüò;», «áéóèüíåóôå ôçí áíüãêç áíáãíþñéóçò; ãéáôß ðþñáôå äéáæýãéï;», «áíáöýñáôå ôá ôñßá äõíáôü óáò óçìåßá». Åíþ üëïé ìáò îýñïõìå üôé ç åñãáóßá ðïõ Ý ïõìå Þ ðïõ äåí Ý ïõìå, äåí ìðïñåß íá ìáò êüíåé íá íéþóïõìå ñþóéìïé, íá åéóðñüîïõìå áõôåêôßìçóç, íá íéþóïõìå üôé áîßæïõìå äéüôé óôçí êáëýôåñç ðåñßðôùóç äåí ðáñüãïõìå ôßðïôá, åíþ óôç åéñüôåñç ðïõ áöïñü ôçí ðëåéïøçößá ðáñüãïõìå óêïõðßäéá êáé èüíáôï, ïé åðé åéñþóåéò èýëïõí íá ìáò ðåßóïõí ãéá ôï áíôßèåôï. Åíþ ôá êéíþìáôá áìöéóâþôçóçò åäþ êáé ôïõëü éóôïí ôñéüíôá ñüíéá áðýäåéîáí üôé ç åãêåëéáíþ éäéüôçôá ôçò åñãáóßáò ðåñß «áõôïðñáãìüôùóçò ôïõ áôüìïõ» áðïôåëåß ìéá áðüôç, (éäéüôçôá ç ïðïßá óôçí áêñáßá ôçò öáóé- óôéêþ ìïñöþ äéáôõðþèçêå ìå ôï «ç åñãáóßá áðåëåõèåñþíåé» êáé óôçí ðéï ïéêåßá ðáôñéáñ éêþ åëëçíéêþ ôçò åêäï Þ ùò «ç äïõëåéü êüíåé ôïí Üíôñá») óþìåñá âëýðïõìå ôçí ìåôáìïíôýñíá åðáíáöïñü ôçò. Ôï åãþ äåí åßíáé ðéá ìüíï ãéá «ìýíá», åßíáé ðåäßï êáôüêôçóçò ôçò åôáéñßáò. ÓÞìåñá èýëïõí íá ìáò ðåßóïõí üôé äåí êüíïõìå ìéá åñãáóßá, áëëü üôé åßìáóôå ìéá åñãáóßá. Ç ðñïóùðéêþ áíáæþôçóç ôïõ íïõ êáé ôïõ óþìáôïò äåí áöïñü ôïí åðïíïìáæüìåíï åëåýèåñï ñüíï, áëëü áðïôåëåß ðñïûðüèåóç ãéá ôçí åîýëéîç ôùí ìïñöþí ðáñáãùãþò. Ïé åðé åéñþóåéò äéáêçñýôôïõí üôé áðïññßðôïõí ôïí áëëïôñéùôéêü äéá ùñéóìü óå åëåýèåñï ñüíï êáé óå ñüíï åñãáóßáò ðïõ èåùñåß ôçí åñãáóßá ùò «ìç æùþ». Ðñüêåéôáé óôçí ïõóßá ãéá ìéá ðáñùäßá áõôïðñáãìüôùóçò* 2 Áí ôá ðáñáðüíù áöïñïýí ìüíï ôá ìåóáßá êáé áíþôåñá óôåëý ç, ôïõò ôáõôéóìýíïõò ìå ôéò åðé åéñþóåéò íýï-óêëüâïõò ôïõ ôñéôïãåíþ ôïìýá, ôüôå êáôçöïñßæïíôáò ðñïò ôïí ðõèìýíá ôçò éåñáñ ßáò ôï ìïíôýëï ôçò åñãáóßáò ðáñüãåé ôïõò éëéüäåò áüñáôïõò, åðéóöáëåßò, «åîùôåñéêïýò», ðñïóùñéíïýò, ìáýñïõò, åëáóôéêïýò, äéáóêïñðéóìýíïõò êáé áðïìïíùìýíïõò åñãüôåò. Ãéá ôéò áäåñöýò êáé ôïõò áäåñöïýò ìáò ðïõ êüíïõí äõï êáé ôñåéò óêáôïäïõëåéýò ôç ìýñá ï ñüíïò Ý åé åðéóôñýøåé óôéò áñ Ýò ôïõ 19ïõ áéþíá üôáí ç åñãáóßá Þôáí óêëáâéü, ùñßò Ýíóçìá, ùñßò áóöüëéóç, äß ùò Üäåéåò ïýôå áðïæçìéþóåéò. ÇìåãÜëç åðéôõ ßá ôçò åîüäïõ ôïõ êáðéôáëéóìïý åßíáé üôé åîáêïëïõèåß íá ðåßèåé üôé åßíáé öõóéïëïãéêü «ï êáèýíáò íá åðéèõìåß óöïäñü» áõôü áêñéâþò ðïõ äåí õðüñ åé ðéá êáé ðïõ äåí èá åßíáé ðïôý ðéá äéáèýóéìï ãéá üëïõò, äçëáäþ «ìéá áìåéâüìåíç åñãáóßá óå óôáèåñþ èýóç». Áêüìá åéñüôåñá ãéá ðïëëïýò åîáêïëïõèåß íá áðïôåëåß ôç ìïíáäéêþ åõêáéñßá «íá áõôïêáèïñéóôïýí êáé íá ïéêïäïìþóïõí Ýíá íüçìá óôçí ðïñåßá ôçò æùþò ôïõò». Áðïêñýðôåé öõóéêü üôé ç åñãáóßá âñßóêåôáé ðáíôïý, êáé üôé üëïé ïé ðáñáðüíù ìç áíéóìïß óôü ï Ý ïõí íá åîáöáíßóïõí ôçí áðüóôáóç êáé êõñßùò ôïí áíôáãùíéóìü áíüìåóá óôïí åñãáæüìåíï êáé óôï áöåíôéêü ôïõ, íá êüíïõí ôïí åñãáæüìåíï íá åíóôåñíéóôåß ôéò áîßåò ôçò åðé åßñçóçò, íá ôáõôéóôåß ìáæß ôçò, íá ôïí åëýãîïõí, íá ôïí ðéüóïõí óôçí ðáãßäá ôùí ßäéùí ôïõ ôùí åðéèõìéþí. Ï Ç äéêéü ìáò Ýîïäïò êáèýíáò/ìéá ìáò áéóèüíåôáé, îýñåé, öïâüôáé üôé åßíáé Ýíáò/ìéá äõíçôéêü Üíåñãïò/ç, Ýíáò/ìéá äõíçôéêü õðïáðáó ïëïýìåíïò/ç, Ýíáò/ìéá äõíçôéêü åñãáæüìåíïò/ç óå åðéóöáëþ èýóç, åðï éáêüò, ðñïóùñéíüò - ìåñéêü áðáó ïëþóéìïò. Åðßóçò üëïé ìáò îýñïõìå üôé êáìßá áóöüëåéá, êáìßá ñçóéìüôçôá, êáìßá áîéïðñýðåéá äåí ìáò äßíåé ç åñãáóßá. Äåí åðéèõìïýìå íá âáäßóïõìå ðüíù óå áíáììýíá êüñâïõíá, ïýôå íá ðüñïõìå ìáèþìáôá åðéâßùóçò ïýôå íá êüíïõìå øõ áíüëõóç. Äåí ãïõóôüñïõìå íá äïõëåýïõìå. Ôï êõñéüôåñï, äåí èýëïõìå íá ðñïóöýñïõìå óôá áöåíôéêü ôçí ðñüóâáóç óôç äéêéü ìáò æùþ. ¼ìùò áõôü ðïõ ãíùñßæåé ï êáèýíáò/ìéá ìáò äåí Ý åé ìåôáôñýðåé áêüìá êáé åìðïäßæåôáé íá ìåôáôñáðåß óå êïéíþ óå üëïõò ìáò óõíåßäçóç ôçò êïéíþò ìáò êáôüóôáóçò. Å ìåßò èýëïõìå íá áöáéñýóïõìå áðü ôçí åñãáóßá ôï äéêáßùìá íá ëåçëáôåß ôç óêýøç ìáò, ôï ñüíï ìáò, ôç öáíôáóßá ìáò, ôá óõíáéóèþìáôü ìáò, ôéò åðéèõìßåò ìáò, ôá óþìáôü ìáò. ÈÝëïõìå íá êüøïõìå ôïí äåóìü ðïõ óõíäýåé ôçí óêýøç ìáò, ôç öáíôáóßá ìáò, ôéò åðéèõìßåò ìáò ìå ôçí ðáñáãùãþ åìðïñåõìüôùí êáé ôç ìéóèùôþ åñãáóßá. ÈÝëïõìå ç óêýøç ìáò, ç öáíôáóßá ìáò, ôá óþìáôü ìáò íá ãßíïõíå ôá üðëá ðïõ èá óôñáöïýí åíüíôéá óôçí åñãáóßá, åíüíôéá óå êüèå ìïñöþ õðïäïýëùóçò. ÈÝëïõìå ç óêýøç ìáò, ç öáíôáóßá ìáò, ïé åðéèõìßåò ìáò íá ãßíïõí ôá åñãáëåßá ìå ôá ïðïßá èá ïéêïäïìþóïõìå ìéá íýá æùþ. Ô ï æþôçìá äåí åßíáé íá äéåêäéêþóïõìå êáëýôåñåò óõíèþêåò åñãáóßáò, ïýôå íá åðéóôñýøïõìå óôï êñüôïò ðñüíïéáò. ÈÝóç ìáò åßíáé ðùò óå üëá ôá óõóôþìáôá åîïõóßáò ç åêìåôüëëåõóç Þôáí êáé èá ðáñáìýíåé ìüíéìç. Óôü ïò ìáò åßíáé íá áðïäåßîïõìå üôé ç Þôôá ìáò åßíáé ðñïóùñéíþ. ÐñüôáãìÜ ìáò åßíáé ç ãåíéêåõìýíç óõëëïãéêþ ëéðïôáîßá áðü ôçí êïéíùíßá ôçò åñãáóßáò. Êáëýôåñá, ç Ýîïäïò áðü üëåò ôéò ðåéèáñ Þóåéò êáé ç êïéíùíéêþ áðåñãßá óå üëåò ôéò ðôõ Ýò ôçò êáðéôáëéóôéêþò æùþò. ÌÝóá áðü áõôïïñãáíùìýíåò êïéíüôçôåò äçìéïõñãïýìå ìéá íýá æùþ, óðüìå ôá äåóìü ôçò ìåñéêüôçôáò, ðñïôüóóïíôáò ôçí óõíïëéêþ åðßèåóç óôçí Üìõíá. Åìåßò èýëïõìå íá áöáéñýóïõìå áðü ôçí åñãáóßá ôï äéêáßùìá íá ëåçëáôåß ôç óêýøç ìáò, ôï ñüíï ìáò, ôç öáíôáóßá ìáò, ôá óõíáéóèþìáôü ìáò, ôéò åðéèõìßåò ìáò, ôá óþìáôü ìáò. 2. Χαρακτηριστικό των παραπάνω εξελίξεων είναι τα σεµινάρια των επιχειρήσεων που τελευταία έχουν µεγάλη πέραση: ράφτινγκ στα ποτάµια, βάδισµα σε αναµµένα κάρβουνα, πήδηµα στο κενό µε ελαστικό σκοινί. Αν τα παραπάνω φαίνονται αστεία, τότε τι να πούµε για τις επιχειρήσεις που στέλνουν τα υψηλόβαθµα στελέχη τους να παρακολουθήσουν σεµινάρια επιβίωσης σε τροπικό δάσος, φορώντας στολές καµουφλάζ, µεταµφιεσµένοι σε ρέιτζερς που κοιµούνται σε σκηνές για µια ολόκληρη εβδοµάδα. Ακόµα πιο πέρα, πρόσφατα τα στελέχη µεγάλης ελβετικής τράπεζας πέρασαν µια εβδοµάδα σε ένα ιατρικό κέντρο, µαζί µε ασθενείς που υποφέρουν από aids και βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους! Υπάρχουν ακόµα, τα κλασικά πλέον επιµορφωτικά σεµινάρια ψυχολογίας της επιτυχίας, αυτοσυγκέντρωσης, απελευθέρωσης θετικής ενέργειας, προβολής στο µέλλον, µάνατζµεντ του εαυτού µας, αυτοεπιβεβαίωσης. Το µεταµοντέρνο µάρκετινγκ έχει µεταµορφωθεί σε θρησκεία του «ψυχο-µάνατζµεντ».

6 ØÜ íïíôáò óôï êõâåñíï þñï ãéá íá âñïýìå óôïé åßá ãéá êéíþóåéò êáé êéíçôïðïéþóåéò ðïõ Ý ïõí ùò êåíôñéêü ÜîïíÜ ôïõò ôçí åëáóôéêþ åñãáóßá, áíáêáëýøáìå óå Ýíá éôáëéêü äéêôõáêü ôüðï ôçí ðáñïýóá óõíýíôåõîç êáé ôçí ìåôáöñüóáìå. Ôï åíäéáöýñïí ìáò íá óôñáöïýìå êáé ðüëé ðñïò ôï áíôáãùíéóôéêü êßíçìá ôçò ãåßôïíïò äåí åßíáé ôõ áßï. Ãéá áêüìç ìéá öïñü âëýðïõìå ìáæéêýò êéíçôïðïééþóåéò ïé ïðïßåò ñçóéìïðïéïýíå íýåò ïñïëïãßåò (åðéóöáëþò åñãáóßá, Üõëïé åñãáæüìåíïé, âéïóõíäéêüôá êôë.) êáé ðñïóðáèïýí íá åðáíïñßóïõí ìýóá ôïõò íýåò õðïêåéìåíéêüôçôåò. Ç áëþèåéá åßíáé ðùò óå åëü éóôá ðëýïí ìýñç ôïõ êüóìïõ ãßíåôáé ìéá ôüóï óõíåðþò ðñïóðüèåéá óýíäåóçò ìéáò èåùñßáò ìå ðñáêôéêýò áíôßóôáóçò êáé äñüóçò, ôïõëü- éóôïí áõôü öáßíåôáé áðü ôçí åî áðïóôüóåùò ðáñáôþñçóç. Ôï ðåñéå üìåíï êáé ïé áðüøåéò ðïõ ðáñïõóéüæïíôáé Ý ïõí åíäéáöýñïí ãéá ìáò óôï âáèìü ðïõ îåêáèáñßæïõí êüðïéá ðñüãìáôá ãéá ôéò êéíþóåéò êáé ôïõò ôñüðïõò ïñãüíùóçò ôùí áõôïáðïêáëïýìåíùí «ðñåêüñéùí», ôùí åñãáæïìýíùí äçëáäþ óå åëáóôéêýò ìïñöýò åñãáóßáò. ÐïëëÜ ðñüãìáôá ðïõ áíáöýñïíôáé óôçí óõíýíôåõîç óå ó Ýóç ìå ôïõò ôñüðïõò êéíçôïðïßçóçò êáé äéá åßñéóçò ôçò åíçìýñùóçò, óôçí åäþ ðñáãìáôéêüôçôá êáé ôéò áíôéëþøåéò ðïõ Ý åé äéáìïñöþóåé ï åäþ áíôáãùíéóôéêüò þñïò, öáßíïíôáé åîùöñåíéêü Þ ôýëïò ðüíôùí ìáò ùñßæåé ìéá Üâõóóïò. Óôçí áíáãêáéüôçôá íá õðüñîåé ìáæéêþ äñüóç öáßíåôáé ðùò ç êñéôéêþ óôá ìýóá Ý åé õðïóêåëéóôåß ðëþñùò. Ðáñ üë áõôü äåí ìðïñïýìå íá ðáñáãíùñßóïõìå ðùò ôï éôáëéêü áíôáãùíéóôéêü êßíçìá Ý åé äéáöïñåôéêýò êáôáâïëýò êáé áíáöïñýò ïé ïðïßåò, ôïõëü éóôïí, äåß íïõí íá óêýöôïíôáé ãéá ôïí åáõôü ôïõò, íá ðñïóðáèïýí óõíå þò íá åðåîåñãüæïíôáé êáé íá ðåéñáìáôßæïíôáé óå íýá ðåäßá ðïõ âáóßæïíôáé óôá íýá äåäïìýíá ôüóï óôçí åñãáóßá üóï êáé óå üëá ôá ðåäßá ôçò áíèñþðéíçò äñáóôçñéüôçôáò ìýóá óôïí êáðéôáëéóìü. Ëüãù ôïõ ìåãýèïõò ôçò óõíýíôåõîçò êñáôþóáìå åêåßíá ôá óçìåßá ðïõ èåùñïýìå üôé óõìðõêíþíïõí êüðùò êáëýôåñá ôéò èýóåéò ôïõ Alex Foti. Ôï áñ- éêü êåßìåíï âñßóêåôáé óôï interactivist.net/ ÅðéóöáëÞò ÆùÞ êáé ÍÝá ÅõñùðáúêÞ Ôáõôüôçôá: ìéá óõíýíôåõîç ìå ôïí Alex Foti Ç óõæþôçóç áõôþ Ýãéíå ôïí Éïýëéï ôïõ 2004 óôçí êáôüëçøç Mill óôï ìóôåñíôáì. Ïé Merijn Oudenampsen êáé Gavin Sullivan áðü ôï ðåñéïäéêü Greenpepper ìßëçóáí ìå ôïí Alex Foti áðü ôï ÌéëÜíï, ðáëéüôåñá ìýëïò ôïõ óõíäéêüôïõ åëáóôéêþò áðáó üëçóçò ChainWorkers (www. chainworkers.org), ãéá ôçí åðéóöáëþ æùþ (precarity), ôéò åñãáóéáêýò óõãêñïýóåéò êáé ôçí åîüðëùóç íýùí áíáôñåðôéêþí ìïñöþí óõíäéêáëéóôéêþò óõëëïãéêþò äñüóçò óå üëç ôç Íåõñþðç (Neuropa). óôçí êáñäéü ôçò äéáäéêáóßáò óõóóþñåõóçò ðïõ óõìâáßíåé ôþñá óôçí Åõñþðç êáé ó üëåò ôéò áíåðôõãìýíåò êáðéôáëéóôéêýò þñåò. Ðáíôïý üðïõ õðüñ ïõí íåïöéëåëåýèåñåò áëõóßäåò ðáñáãùãþò, êáé óôéò ðýíôå çðåßñïõò, ç æùþ èá ãßíåé åðéóöáëþò ìéá êáôüóôáóç ðåñéöåñåéáêþ áðü ôçí Üðïøç ôùí äéêáéùìüôùí, áëëü êåíôñéêþ áðü ôçí Üðïøç ôïõ ïéêïíïìéêïý äéêôýïõ ôçò äçìéïõñãéêþò áîßáò ðïõ ðáñüãåôáé. Åðéêåíôñùíüìáóôå óå äýï êáôçãïñßåò åñãáæïìýíùí: ôïõò Chainworkers (áõôïýò äçëáäþ ðïõ åñãüæïíôáé óå åìðïñéêü êýíôñá, ðïëõêáôáóôþìáôá, óïõðåñìüñêåô êáé óôéò ìõñéüäåò åñãáóßåò ìåôáöïñþí, äéáíïìþí êáé ðùëþóåùí óôéò ìçôñïðüëåéò), êáé áõôïýò ðïõ ïíïìüæïõìå Brainworkers (ôïõò ðíåõìáôéêü åñãáæüìåíïõò, áõôïýò ðïõ ñçóéìïðïéïýí ôç ãíþóç ôïõò, ôïõò ðñïãñáììáôéóôýò, ôïõò åñãáæüìåíïõò åëåýá áëßíùôï ðïäçëáôïðñåêáñéüôï flyer ãéá ôo óõíôïíéóìýíï óå ÌéëÜíï êáé Âáñêåëþíç ðñùôïìáãéüôéêï Parade ôïõ 2004 GreenPepper (åöåîþò Å.): Alex, ìðïñåßò íá ðáñïõóéüóåéò ôïí åáõôü óïõ êáé ôïõò Chainworkers; Alex Foti (Á): Äñáóôçñéïðïéïýìáé óôï þñï ôùí óõíäéêüôùí êáé ôùí media (media activist), åßìáé áðü ôï ÌéëÜíï ôçò Éôáëßáò êáé óõììåôåß á óôïõò ChainWorkers áðü ôï îåêßíçìü ôïõò ôï Ç ðéï áîéïóçìåßùôç äñüóç ìáò áöïñü ôç äéáäþëùóç ôçò ÐñùôïìáãéÜò ðïõ öýôïò Ýãéíå ãéá ôýôáñôç ñïíéü, öýñíïíôáò óôïõò äñüìïõò ãýñù óôïõò ðñïóùñéíü êáé ìåñéêü áðáó ïëïýìåíïõò, åñãáæüìåíïõò åëåýèåñçò áðáó üëçóçò êáé Üëëïõò Üôõðá åñãáæüìåíïõò, óå ìéá áñïýìåíç (áëëü ïñãéóìýíç) Ýêöñáóç äéáöùíßáò ó åôéêü ìå ôéò õðïâáèìéóìýíåò óõíèþêåò åñãáóßáò êáé æùþò. ÖÝôïò ç äéáäþëùóç ôçò ÐñùôïìáãéÜò Ýãéíå äéáìýóïõ ôùí åìðïñéêþí áñôçñéþí ôïõ ÌéëÜíïõ. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ìýóá óôçí ðüëç äåí Üíïéîå êáìßá ìåãüëç áëõóßäá êáé êáíýíá ðïëõêáôüóôçìá ëéáíéêþò ðþëçóçò åßôå åðåéäþ öïâþèçêáí áðü ôçí êáìðüíéá ðïõ åß áìå êüíåé ôïõò ìþíåò ðñéí ôçí ÐñùôïìáãéÜ åßôå åîáéôßáò ôùí ðéêåôïöïñéþí ðïõ Üíèñùðïé Ýêáíáí ôï ðñùß ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç ôçò äéáäþëùóçò. ÖÝôïò, ç äéáäþëùóç Þôáí êáé ÅõñùðáúêÞ, êáèþò Ýãéíå ôáõôü ñïíá ìå áäåñöýò êáé áäåñöïýò óôçí Âáñêåëþíç, êáé ïñãáíþèçêå ìå óõíåëåýóåéò ðïõ Ýãéíáí óôï ÌéëÜíï, ôç Âáñêåëþíç, ôç Ñþìç êáé (êõñßùò) ôï Ðáñßóé ìå ôç óõììåôï Þ ôùí Intermittents: ôùí ðñïóùñéíþí öñïíôéóôþí êáé çèïðïéþí ðïõ ðñüóöáôá ìðëüêáñáí ôï êéíçìáôïãñáöéêü öåóôéâüë ôùí Êáííþí. E: Ïñãáíþíåóôå ãýñù áðü ôï æþôçìá ôçò åðéóöáëïýò êáôüóôáóçò. ÁëëÜ åäþ óôçí Ïëëáíäßá ìüëëïí áãíïïýìå áõôþ ôçí Ýííïéá. Ç éäýá ôçò åðéóöáëïýò áðáó üëçóçò, äçëáäþ ôùí åðéêßíäõíùí óõíèçêþí åñãáóßáò, åßíáé êüðùò åõñýôåñá äéáäåäïìýíç, áëëü ç éäýá ôçò åðéóöáëïýò æùþò äåí Ý åé öôüóåé áêüìç óôç Âüñåéá Åõñþðç. Ìðïñåßò íá åîçãþóåéò ôé åííïåßôå ìå ôïí üñï åðéóöáëþò æùþ; Á: Óôç ñéæïóðáóôéêþ áñéóôåñü õðüñ ïõí óþìåñá äýï êõñßùò åñìçíåßåò ôïõ üñïõ. Ìßá åßíáé ç õðáñîéáêþ åðéóöáëþò êáôüóôáóç. Ðïõ óçìáßíåé üôé ç æùþ åßíáé åðéóöáëþò óå êáéñïýò äéåèíïðïéçìýíïõ ðïëýìïõ, åßôå ôï óþìá óïõ åßíáé åêôåèåéìýíï óå âïìâáñäéóìïýò êáé óôñáôéùôéêýò óõãêñïýóåéò åßôå åßóáé êñáôïýìåíïò ôïõ ïðïßïõ ôï habeas corpus ðáñáâéüæåôáé óôï ìðïõ ÃêñÜéìð Þ óå êüðïéá Üëëç äõôéêþ öõëáêþ. ¼ðïõ õðüñ åé ïëïêëçñùôéêþ êõñéáñ ßá åêåß õðüñ åé êáé õðáñîéáêü åðéóöáëþò æùþ. ÁëëÜ ç åðéóöáëþò æùþ åßíáé åðßóçò ç óõíèþêç üðïõ åßíáé áäýíáôï íá ðñïâëýøïõìå ôï ìýëëïí ìáò, Ýóôù êáé óå êüðïéï âáèìü, êáé ìå âüóç áõôþ ôçí ðñüâëåøç íá äçìéïõñãþóïõìå êïéíùíéêýò ó Ýóåéò êáé óõíáéóèþìáôá áãüðçò. Ç äéü õóç ôçò ðåñéïäéêþò áðáó üëçóçò êáé ïé åðéèýóåéò óôï êñüôïò ðñüíïéáò Ý ïõí ïäçãþóåé óôçí åõñýôáôç áýîçóç ôçò õðáñîéáêþò åðéóöáëïýò êáôüóôáóçò ó üëç ôçí Åõñþðç åðçñåüæïíôáò ïëïýíá êáé ðåñéóóüôåñïõò áíèñþðïõò áêüìá êáé óå ðëïýóéåò þñåò üðùò ç Ïëëáíäßá. Áõôü öáßíåôáé êáèáñü áðü ôçí áðßóôåõôç Üíïäï ôçò ñþóçò øõ ïöáñìüêùí êáé áíôéêáôáèëéðôéêþí. Ïé þñåò åñãáóßáò Ý ïõí áõîçèåß ðáíôïý óôçí Åõñþðç, óôéò ÇÐÁ, óôçí Éáðùíßá. Åßíáé áîéïóçìåßùôï üôé óôçí Åõñþðç ï åñãüóéìïò ñüíïò Ý åé áõîçèåß. Åñãáóßá ôçí ÊõñéáêÞ, ôï ÓÜââáôï, áðßóôåõôåò þñåò êáé íõ ôåñéíýò âüñäéåò êüôé ðïõ ðáëéüôåñá áöïñïýóå ìüíï Ýíá ìéêñü ðïóïóôü åñãáæïìýíùí Ý åé ôþñá äéåõñõíèåß êáé áõîçèåß. ÁõôÞ åßíáé ç åðéóöáëþò æùþ: ôï íá ìçí ìðïñåßò íá ðñïãñáììáôßóåéò ôï ñüíï óïõ, íá åßóáé ðüíôá Ýôïéìïò íá áíôáðïêñéèåßò óå ìéá ôçëåöùíéêþ êëþóç, íá êáèïñßæåôáé ç æùþ óïõ êáé ï ñüíïò óïõ áðü åîùôåñéêýò äõíüìåéò. Êáé öõóéêü, áí äåí Ý åéò êáíïíéêþ óýìâáóç åñãáóßáò äåí Ý åéò êáé ðëþñç äéêáéþìáôá ôïõ ðïëßôç óôçí êïéíùíßá. Áõôü åßíáé ôï áíôéêåßìåíï ôçò ÐñùôïìáãéÜò: ç áðáßôçóç êïéíùíéêþí äéêáéùìüôùí ãéá Ýíá áíáäõüìåíï õðïêåßìåíï ðïõ åßíáé ïõóéáóôéêü ãéá ôç íåïöéëåëåýèåñç äéüñèñùóç ôçò ðáñáãùãþò. Ç íåïöéëåëåýèåñç ðáñáãùãþ åßíáé ìåôáâéïìç áíéêþ óôçñßæåôáé óôéò õðçñåóßåò, ôéò ðëçñïöïñßåò êáé ôç ãíþóç, êáé åìåßò èýëïõìå íá ìðïýìå ó áõôü, ãéáôß âñßóêåôáé

7 èåñçò áðáó üëçóçò ðïõ Ý ïõí éäéáßôåñç áîßá óôçí áãïñü åñãáóßáò áëëü äåí Ý ïõí áêüìá óõëëïãéêþ äýíáìç, äåí áðïôåëïýí Ýíá õðïêåßìåíï ìå êïéíùíéêü äéêáéþìáôá ðïõ óçìáßíåé üôé ìðïñåß íá Ý ïõí ìéóèïýò áíþôåñïõò ôïõ âáóéêïý áëëü áí Üóïõí ôç äïõëåéü ôïõò ðýöôïõí óôç öôþ åéá). Ïé Chainworkers, áðü ôçí Üëëç, âñßóêïíôáé ðüíôïôå óôá üñéá ôïõ êïéíùíéêïý áðïêëåéóìïý. Åßíáé áíïñãüíùôïé óå óõëëïãéêü åðßðåäï, áëëü èá ìðïñïýóáí íá ïñãáíùèïýí. Áõôü ðïõ ðñïóðáèïýìå åìåßò åßíáé íá áíáðôýîïõìå ôçí áëëçëåããýç. Åäþ ìðáßíåé êáé ç äñüóç óôï ðåäßï ôùí media ãéá ôçí õðïóôþñéîç áðåñãéþí, äéáäçëþóåùí, óáìðïôüæ, ìðïûêïôüæ óõìðáñüóôáóçò óôïõò ôáéõëïñïðïéçìýíïõò ðñïëåôáñéïðïéçìýíïõò åñãáæüìåíïõò óôéò õðçñåóßåò, êáé óõã ñüíùò ãéá ôçí êéíçôïðïßçóç ôùí ðáíåðéóôçìéáêþí åñåõíçôþí, ôùí êáèçãçôþí, ôùí åñãáæüìåíùí óôéò âéïìç áíßåò ôçò ðëçñïöïñéêþò êáé óôïõò ðñïçãìýíïõò ôïìåßò ôùí õðçñåóéþí. Å: Ç âáóéêþ éäýá ôçò åðéóöáëïýò æùþò åßíáé ëïéðüí áõôþ ç óõíå Þò Ýëëåéøç áóöüëåéáò. Ç åðéóöáëþò æùþ êáèïñßæåôáé üìùò ìüíïí áñíçôéêü ùò ìéá êáôüóôáóç ðïõ óçìáäåýåôáé áðü ôçí Ýëëåéøç äéü âßïõ åñãáóßáò; Á: Áêñéâþò. Ç õðáñîéáêþ åðéóöáëþò êáôüóôáóç ðñïêáëåß ôï åíäéáöýñïí åðåéäþ âéþíåôáé áð üëïõò ìáò óùìáôéêü êáé ðíåõìáôéêü èåùñïýìå üìùò üôé ç åðéóöáëþò êáôüóôáóç Ý åé ðåñéóóüôåñï íá êüíåé ìå ôç èýóç óôçí áãïñü åñãáóßáò. Åßíáé Ýíá ìåôá-ôáîéêü æþôçìá, áí èýëåôå. Ðáëéüôåñá, áò ðïýìå, äéáêñßíáìå ó áõôþ ôçí êïéíùíßá ôïõò âéïìç áíéêïýò åñãüôåò êáé ôïõò õðüëëçëïõò ãñáöåßùí. Ôþñá âëýðïõìå ìéá ìåôüâáóç óå ìéá ðéï áóôáèþ êïéíùíéêþ óõãêñüôçóç ðïõ âáóßæåôáé óôçí åñãáóßá óôïõò ôïìåßò ôùí õðçñåóéþí êáé ôçò ãíþóçò. Ìå ôïõò ðáëéïýò ôáîéêïýò üñïõò, áõôþ ç ôüîç õðüñ åé êáè åáõôþ áëëü ü é áêüìá äé åáõôþ. Ðïõ óçìáßíåé üôé ðáñüôé Ý åé Ýíáí îåêüèáñï ñüëï óôçí êïéíùíéêþ ðáñáãùãþ, äåí Ý åé áêüìá ôñüðï Ýêöñáóçò ôùí óõëëïãéêþí ôçò áíáãêþí áíüãêåò êïéíùíéêþò óõíüèñïéóçò, ðñüóâáóçò óå ìéá óôïé åéþäç êïéíùíéêüôçôá, óôýãáóçò, ðñüóâáóçò óôç ãíþóç, óå áíïé- ôýò ìïñöýò ïñãüíùóçò, óõíäéêáëéóôéêü êáé äéáðñáãìáôåõôéêü äéêáéþìáôá. ïõìå äéáðéóôþóåé üôé ïé äçìéïõñãéêü åñãáæüìåíïé äåí èåùñïýí ðëýïí ôïí åáõôü ôïõò ùò åñãüôåò. Ç áíôéóôñïöþ ôïõ ñåýìáôïò ôçò íýáò ïéêïíïìßáò áðïêüëõøå üôé Þôáí ìýèïò üôé ïé ôáëáíôïý ïé Üíèñùðïé äåí èá êéíäýíåõáí ðïôý áðü ôéò äéáêõìüíóåéò ôçò áãïñüò. ÐñÝðåé íá åðéêåíôñùèïýìå óôïí áãþíá åíüíôéá óôïí áðïêëåéóìü êáé ôçí áíéóüôçôá, êáé íá äçìéïõñãþóïõìå ìéá íýá ñéæïóðáóôéêþ õðïêåéìåíéêüôçôá êáé ôáõôüôçôá ìýóá ó áõôýò ôéò äéáäéêáóßåò äçìéïõñãéêþò ðáñáãùãþò êáé äéáíïìþò üðïõ ïé êïéíùíéêýò ó Ýóåéò êáé ïé äéáóõíïñéáêýò áíôáëëáãýò åßíáé æùôéêþò óçìáóßáò. ÐñÝðåé åéäéêü íá åðéêåíôñùèïýìå óôïõò üñïõò ôçò ðïëéôéêþò ìáò óõãêñüôçóçò üðïõ èýëïõìå íá âáóßóïõìå ôá êïéíùíéêü ìáò áéôþìáôá êáé ôéò êéíçôïðïéþóåéò ìáò. Ðéóôåýïõìå üôé óôçí Åõñþðç, óôç óçìåñéíþ óõãêõñßá ôçò ðáãêüóìéáò êñßóçò ôïõ íåïöéëåëåõèåñéóìïý, õðüñ åé þñïò ãéá ðáíåõñùðáúêþ ñéæïóðáóôéêþ ïñãüíùóç. Ç ÅõñùðáúêÞ ÐñùôïìáãéÜ åßíáé Ýíá ðñþôï âþìá ó áõôþ ôç äéáäéêáóßá. Ïé áãþíåò ôùí ìåôáíáóôþí åßíáé Ýíá áêüìç ðáñüäåéãìá áãþíùí ðïõ óõíáñèñþíïíôáé ó Ýíá åõñýôåñï ðëáßóéï. Ôá âáóéêü áíèñþðéíá äéêáéþìáôá êáèïñßæïíôáé áõôþ ôç óôéãìþ, êáé åìåßò èýëïõìå íá óõìðåñéëçöèïýí âáóéêü äéêáéþìáôá ãéá ôïõò ðñüóêáéñá êáé ìåñéêü áðáó ïëïýìåíïõò êáé ôïõò ìåôáíüóôåò åñãáæüìåíïõò ó ïëüêëçñç ôçí åõñùðáúêþ Þðåéñï. E: Ôï êëáóéêü åñãáôéêü êßíçìá êéíçôïðïéåßôáé åðßóçò ãéá ðáñüìïéá æçôþìáôá: ðëþñç áðáó üëçóç, åñãáôéêü äéêáéþìáôá, êïéíùíéêýò õðçñåóßåò, êïéíùíéêü áðïêëåéóìü êáé ðñïóùñéíþ åñãáóßá. Ôé åßíáé áõôü ðïõ îå ùñßæåé ôéò äéêýò óáò ðïëéôéêýò åðéëïãýò (Þ ôç ñéæïóðáóôéêþ äñüóç ãýñù áðü ôçí åðéóöáëþ æùþ) áðü ôéò ðáñáäïóéáêýò; Á: ÐëÞñçò áðáó üëçóç õðüñ åé Þäç. ¼ëïé êáé üëåò äïõëåýïõí ôï 100% ôïõ ñüíïõ åßôå üôáí äïõëåýïõí åßôå üôáí êáôáíáëþíïõí, üôáí ðñïâüëëïõí óþìáôá êáé óýìâïëá, óùìáôéêü óþìáôá, ïðôéêü óþìáôá, åðéëïãýò. Ôï ãåãïíüò üôé öïñüò Ýíá óõãêåêñéìýíï æåõãüñé áèëçôéêþí ðáðïõôóéþí, Þ üôé ãñüöåéò ìéá óýíèåóç, Ýíá , ìéá ðáíôïìßìá ðïõ ãßíåôáé äéáöþìéóç. Êáé öõóéêü ôç ìýñá ðáñüãåéò óå êáèåóôþò ìéóèùôþò åñãáóßáò. Ôá ðñïóùðéêü óïõ äåäïìýíá åßíáé êåöüëáéï ãéá ôçí Ýñåõíá áãïñüò. Ôá âéïìåôñéêü óïõ äåäïìýíá åßíáé êåöüëáéï ãéá åôáéñåßåò âéïôå íïëïãßáò. Åßìáóôå óôï 100% ôïõ ñüíïõ ìýñïò ôçò (áíá)ðáñáãùãþò ôïõ êåöáëáßïõ. Ì áõôþ ôçí Ýííïéá, ç ðëþñçò áðáó üëçóç Ý åé Þäç îåðåñáóôåß, ìå áñíçôéêü ôñüðï. Áõôü ðïõ åííïþ åßíáé üôé ðñýðåé íá âñïýìå ôñüðïõò êïéíùíéêþò Ýêöñáóçò êé áíôéðñïóþðåõóçò ðïõ íá åßíáé äéáöïñåôéêïß áðü ôïõò óïóéáëäçìïêñüôåò êáé ôá åñãáôéêü êüììáôá. Ãéáôß áí óôï ÓçÜôë óçìåéþèçêå ðñáãìáôéêü ìéá ìåôüâáóç óå Ýíá íýï åßäïò ðïëéôéêþò ìéá óõììåôï éêþ ðïëéôéêþ, ìéá âéïðïëéôéêþ áí èýëåôå, üðïõ åêåßíç ç ðáëéü äéüêñéóç ìåôáîý ðïëéôéêþò äïõëåéüò, óõíäéêáëéóôéêþò äïõëåéüò êáé ðïëéôéóìéêþò äïõëåéüò Ý åé ðüøåé íá éó ýåé ôüôå áõôüò ï ðáëéüò êüóìïò äåí õðüñ åé ðéá. Ðéóôåýù üôé ôï ìýëëïí âñßóêåôáé óôçí áíüðôõîç ìïñöþí áõôïäéá åßñéóçò ôùí óõãêñïýóåùí, ðïõ èá ïìïóðïíäéïðïéïýíôáé ðýñá áðü óýíïñá êáé èá áãêáëéüæïõí åõñýôåñïõò ðïëéôéêïýò þñïõò áðü ôï ðåñéöåñåéáêü åðßðåäï ìý ñé ôï äéçðåéñùôéêü. Óáí Ýíáò áíåîüñôçôïò ôñüðïò Ýêöñáóçò ðïëéôéêþí êáé êïéíùíéêþí áéôçìüôùí óôéò ðïëéôéêýò ìïñöýò ôçò óõíåñãáóßáò ìå õðüñ ïíôá ñéæïóðáóôéêü êüììáôá, óõíäéêüôá êáé åíþóåéò áëëü áðü ôçí Üëëç óáí ìéá áõôüíïìç äýíáìç. Ïé ñéæïóðáóôéêýò ïñãáíþóåéò åßíáé ðïëý âáëôùìýíåò êáé ïðéóèïäñïìéêýò ãéá íá êáôáíïþóïõí ðïéåò åßíáé ïé êéíçôïðïéþóåéò ðïõ æçôüåé ç êïéíùíßá áðü ìáò. Óôç Ãáëëßá, ôçí Éóðáíßá êáé ôç Ãåñìáíßá âëýðïõìå áíèñþðïõò íá äéáìáñôýñïíôáé ìáæéêü åíüíôéá óôéò ðåñéêïðýò ôçò ðñüíïéáò êáé óôïí åõñùðáúêü ìïíåôáñéóìü (áõôü ôï åíôåëþò äåîéü äçìéïýñãçìá ôùí ôñáðåæþí ðïõ êñáôüåé ôá êïéíùíéêü åðéäüìáôá áìçëü êáé ôá åðéôüêéá øçëü). ¼ëç áõôþ ç äñáóôçñéüôçôá ñåéüæåôáé ìéá íýá ìïñöþ ïñãüíùóçò. ÐñïóùðéêÜ ðéóôåýù üôé ç Áíáñ éêþ Ïéêïëïãßá (Anarcho- Green) åßíáé ôï ìþíõìá êáé ï ðñïïñéóìüò ìáò. Íïìßæù üôé ôþñá ðïõ ï Øõ ñüò Ðüëåìïò Ý åé åðßóçìá ôåëåéþóåé óôçí åõñùðáúêþ Þðåéñï, ìðïñïýìå íá áíáìåßîïõìå ôïí åëåõèåñéáêü, ôïí áíôéñáôóéóôéêü êáé ôïí äéáöõëåôéêü (transgender) êïéíùíéêü áêôéâéóìü ãéá íá äçìéïõñãþóïõìå êáéíïýñéåò ñéæïóðáóôéêýò ôáõôüôçôåò ðïõ íá ìðïñïýí íá åíþóïõí ôïõò Áíáôïëéêïåõñùðáßïõò êáé ôïõò Äõôéêïåõñùðáßïõò áäåñöïýò êáé áäåñöýò óå Ýíá êáéíïýñéï ðïëéôéêü åã åßñçìá, éêáíü íá áíôéìåôùðßóåé ôïí öáóßóôá Ìðïõò. Èåùñþ üôé áõôü åßíáé ôï êáèþêïí ìáò óþìåñá ìðñïóôü óôçí Ýíôáóç ôùí êïéíùíéêþí óõãêñïýóåùí. ÕðÜñ ïõí, öõóéêü, êé Üëëåò äõíáôüôçôåò: ôï åéñçíéóôéêü êßíçìá, ôï êßíçìá ãéá áíïé ôü êé åëåýèåñï ëïãéóìéêü (open source), ôï êßíçìá ãéá ìéá åíáëëáêôéêþ, ðáãêüóìéá, ðéï äßêáéç áãïñü êëð. ÁëëÜ ðñýðåé íá áíáñùôçèïýìå ðüíù óôï æþôçìá ôçò åîïõóßáò êáé ôùí èåóìéêþí ìïñöþí ôçò. Áõôü åßíáé æùôéêü ó áõôü ôï óôüäéï. E: íá áðü ôá ðñüãìáôá ðïõ ðáñáôþñçóá óôéò ðñïêçñýîåéò ðïõ êõêëïöïñïýóáí óôç äéüñêåéá ôçò ÅõñùðñùôïìáãéÜò öýôïò Þôáí ïé íýåò ëýîåéò ðïõ äåí ãíùñßæïõìå óôç Âüñåéá Åõñþðç üðùò ç åëáóôéêþ áóöüëéóç (flexicurity). Ìðïñåßò íá åîçãþóåéò ôé åííïåßôå ìå ôïí üñï åëáóôéêþ áóöüëéóç êáé ðþò óõìâáäßæåé ìå ôçí åðéóöáëþ æùþ; Á: Íáé. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, êáôü ìßá Ýííïéá ç åëáóôéêþ áóöüëéóç óçìáßíåé üôé äåí åðéèõìïýìå íá ãõñßóïõìå óôçí «äéü âßïõ áðáó üëçóç» óôï óýóôçìá ôçò ðñïçãïýìåíçò ãåíéüò. Áðïäå üìáóôå ôçí åëáóôéêüôçôá ðïõ åßíáé åããåíþò óå Ýíáí ôñüðï ðáñáãùãþò ðïõ âáóßæåôáé óôïõò Ç/Õ, áëëü èýëïõìå íá áðáëëáãïýìå áðü ôçí åðéóöáëþ êáôüóôáóç ðïõ õðïíïåßôáé ó áõôþ ôçí åîáíáãêáóôéêþ (ÖáïõóôéêÞ) óõíáëëáãþ. Óôçí Ïëëáíäßá, ç åëáóôéêþ áóöüëéóç åßíáé ðñáãìáôéêüôçôá êáèþò óôçí Ïëëáíäßá, äéü íüìïõ, äåí õðüñ åé äéüêñéóç ìåôáîý åíüò åñãáæüìåíïõ ìåñéêþò áðáó üëçóçò êáé åíüò ðëþñïõò, üóïí áöïñü ôï ùñïìßσυνέχεια στην επόµενη σελίδα ìðïñïýìå íá áíáìåßîïõìå ôïí åëåõèåñéáêü, ôïí áíôéñáôóéóôéêü êáé ôïí äéáöõëåôéêü (transgender) êïéíùíéêü áêôéâéóìü ãéá íá äçìéïõñãþóïõìå êáéíïýñéåò ñéæïóðáóôéêýò ôáõôüôçôåò ðïõ íá ìðïñïýí íá åíþóïõí ôïõò Áíáôïëéêïåõñùðáßïõò êáé ôïõò Äõôéêïåõñùðáßïõò áäåñöïýò êáé áäåñöýò óå Ýíá êáéíïýñéï ðïëéôéêü åã åßñçìá... ðñåêáñéüðïëç êüñôåò ôùí chainworkers ãéá ôçí ðñùôïìáãéü ôïõ 2002 óôï ÌéëÜíï óôáìáôþóôå üëïé ïé ðñåêüñéïé, åðáíáêéïðïéçèåßôáé ñþìáôá êáé íýá äéêáéþìáôá áößóá ãéá ôçí ðñùôïìáãéüôéêï parade ôïõ 2001 óôï ÌéëÜíï

8 Ç ÌåãÜëç Óõììá ßá ôùí Ðñïóùñéíþí ðáñïõóéüæåé 6 íïåìâñßïõ 2004 óôáìáôþóôå ôçí ïéêïíïìßá ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÃÉÁ ÏËÏÕÓ/ÅÓ áößóá ãéá ðïñåßá ðïõ Ýãéíå óôç Ñþìç ìå 20 éëéüäåò Üôïìá êáôü ôçí ïðïßá ìåôáîý Üëëùí ðñáãìáôïðïéþèçêáí êáé ìáæéêýò áðáëëïôñéþóåéò óå super market. ÕÐÅÈÅÓÅ... ôï ðñåêáñéüôï åðáíáóôáóôåß êüñôá ãéá ôçí ðñùôïìáãéü ôïõ 2003 óôï ÌéëÜíï ÁÕÔÏÍÏÌÏÓ... ¹ ÐÑÏÓÙÑÉÍÏÓ ôï ðñåêáñéüôï åðáíáóôáóôåß êüñôá ãéá ôçí ðñùôïìáãéü ôïõ 2003 óôï ÌéëÜíï ÄÅÍ ÈÅËÏÕÌÅ ÔÇÍ ÈËÉØÇ ÔÇÓ ÐÑÏÓÙÑÉÍÏÔÇÔÁÓ êüñôá ãéá ôçí ðñùôïìáãéü ôïõ 2003 óôç Âáñêåëþíç Ï ÅÕÅËÉÊÔÏÓ ÁÍÈÑÙÐÏÓ åõýëéêôïé åñãüôåò åíùìýíïé êüñôá ãéá ôçí åõñùðñùôïìáãéü 2004 óôï ÌéëÜíï Åßíáé Ýíá óýóôçìá âáóéóìýíï óôçí åñãáóßá óôéò öõëáêýò áõôü åßíáé ôï ìïíôýëï åñãáóßáò êáé ðáñáãùãþò óôá ðïëõêáôáóôþìáôá êáé óôéò ìåãüëåò åðé åéñþóåéò ëéáíéêþò ðþëçóçò. óèéï. Èá Þôáí ëïéðüí êáëü áí ìðïñïýóáìå íá åðåêôåßíïõìå áõôþ ôçí áñ Þ, ðïõ åßíáé Ýíá åëü éóôï êïéíùíéêü áßôçìá, óå üëç ôçí Å.Å. Ôï ãåãïíüò üôé ïé ìåñéêü áðáó ïëïýìåíïé äåí ìðïñïýí íá ïñãáíùèïýí åðåéäþ õðüñ åé ôï åíäå üìåíï íá áðïëõèïýí, áðïôåëåß óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ìéá Üäéêç äéüêñéóç óå âüñïò ôïõò ôüóï óå ìéóèïëïãéêü üóï êáé óå óõíäéêáëéóôéêü åðßðåäï. Èá ìðïñïýóáìå åðßóçò íá óôçñßîïõìå ó áõôþ ôçí áðáßôçóç ôç äéåêäßêçóç åíüò åõñùðáúêïý åëü éóôïõ ìéóèïý, 10 åõñþ ôçí þñá, ó üëç ôçí Å.Å. ÁõôÝò åßíáé ïé âüóåéò, ôá õëéêü ìå ôá ïðïßá ìðïñïýìå íá ïéêïäïìþóïõìå ìéá ðåñéóóüôåñï ðñïçãìýíç, áëëçëýããõá, ëéãüôåñï äáñâéíéóôéêþ êïéíùíßá ðïõ èá ìðïñïýóå íá ãßíåé ôï «åõñùðáúêü ìïíôýëï», óå áíôéðáñüèåóç ìå ôï íåïöéëåëåýèåñï ìïíôýëï Þ ôï êéíýæéêï Þ ôï åèíéêéóôéêü êáðéôáëéóôéêü ìïíôýëï. ÃÜìçóÝ ôá üëá áõôü! Äåí äéüëåîá åãþ ôçí åðéóöáëþ æùþ óáí ôï ìýëëïí ìïõ. ÁëëÜ ðéóôåýù üôé áðü áõôþ ôçí êáôüóôáóç ç ãåíéü ìáò ç ìåôü ôïí Øõ ñü Ðüëåìï ãåíéü ìðïñåß íá ðáëýøåé ãéá ìéá êïéíùíéêü ðñïïäåõôéêþ áëëáãþ. Óôçí Éóðáíßá Þäç óõìâáßíåé. Óôçí Áããëßá èá óõìâåß. Óôçí Éôáëßá èá óõìâåß. Ìéá áëëáãþ ðïõ ðñïûðïèýôåé ìéá íýá ñéæïóðáóôéêþ áñéóôåñü. Áêñéâþò üðùò ïé äåêáåôßåò ôïõ 30 êáé ôïõ 40 Þôáí åðï Ýò êïéíùíéêïý ðåéñáìáôéóìïý ãéá íýåò ñéæïóðáóôéêýò ôáõôüôçôåò, ôþñá åßíáé ï êáéñüò íá åöåýñïõìå íýåò ìïñöýò ðïëéôéóìéêïý öáíôáóéáêïý. Íá öáíôáóôïýìå ìå íýï ôñüðï ôéò óõãêñïýóåéò, ôéò äéáäçëþóåéò, ôïí êïéíùíéêü áêôéâéóìü. ÖõóéêÜ, ôá media ðïõ áíáðôýóóåéò åßíáé ïõóéáóôéêü ó áõôþ ôç äéáäéêáóßá. Å: Ç åðéóöáëþò æùþ ùò üñïò ðïõ ðåñéãñüöåé ôçí ýðáñîç ìéáò êáôáêåñìáôéóìýíçò åñãáôéêþò äýíáìçò óôéò áíåðôõãìýíåò êáðéôáëéóôéêýò ïéêïíïìßåò öáßíåôáé ðïëý ñþóéìïò êáé áíáìöéóâþôçôá Ý åé ñçóéìïðïéçèåß áëçèéíü áðïôåëåóìáôéêü óôá ãåãïíüôá ôçò ÅõñùðáúêÞò ÐñùôïìáãéÜò öýôïò, üðïõ üðùò áíýöåñåò õðþñ áí äåêüäåò, Þ ìüëëïí åêáôïíôüäåò éëéüäåò Üíèñùðïé ðïõ äéáäþëùíáí ó åôéêü ìå ôï èýìá ôçò åðéóöáëïýò æùþò. ÁëëÜ åðßóçò áíýöåñåò üôé õðüñ ïõí ðïëëïß äéáöïñåôéêïß ôýðïé åñãáæïìýíùí ðïõ óôåãüæïíôáé êüôù áðü áõôüí ôïí üñï áðü ìç-áíáãíùñéóìýíïõò ìåôáíüóôåò êáé ãõíáßêåò åñãüôñéåò ìý ñé äçìéïõñãéêü åñãáæüìåíïõò óôéò âéïìç áíßåò ôùí media êáé ôïõ design. Ðüóï ñþóéìç êáé áðïôåëåóìáôéêþ èåùñåßò üôé åßíáé ç éäýá ôçò åðéóöáëïýò æùþò óôç óýíäåóç áíèñþðùí ðïõ Ý ïõí ôüóï äéáöïñåôéêü åéóïäþìáôá; Ç åðéóöáëþò æùþ ìïéüæåé íá åßíáé äéáöïñåôéêþ áðü ôç äéüêñéóç óå åéñþíáêôåò êáé ðíåõìáôéêü åñãáæüìåíïõò. Öáßíåôáé íá óõíåíþíåé ðïëëïýò äéáöïñåôéêïýò ôýðïõò áíèñþðùí áðü ðïëý äéáöïñåôéêýò êïéíùíéêýò âáèìßäåò. Èåùñåßò üôé êüôé ôýôïéï ðåñéïñßæåé ôç ñçóéìüôçôá áõôþò ôçò Ýííïéáò óôç äçìéïõñãßá êáé ïñãüíùóç áõôþò ôçò íýáò ñéæïóðáóôéêþò õðïêåéìåíéêüôçôáò; Á: Åßíáé ìéá âáóéêþ áíôßññçóç êáé èýëù íá áðáíôþóù ìå Ýíá óýã ñïíï ðáñüäåéãìá, üðùò ï áãþíáò ôùí intermittents óôç Ãáëëßá ðïõ îåêßíçóå ó åäüí Ýíá ñüíï ðñéí. Áõôü ðïõ óõíýâç Þôáí üôé õðþñîå ìéá ìåôáññýèìéóç óôï óýóôçìá êïéíùíéêþí ðáñï þí ãéá ôïõò áíýñãïõò ðïõ áðýêëåéóå éëéüäåò áíèñþðïõò áðü Üäåéåò ìçôñüôçôáò êáé Üëëåò äåóìåýóåéò ðïõ áöïñïýóáí ôçí áðáó üëçóç, åéäéêü êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ åéìþíá üôáí ôá êáëëéôå íéêü êáé ðïëéôéóôéêü öåóôéâüë õðïëåéôïõñãïýí. Áõôü ðïõ óõíýâç Þôáí üôé áõôïß ïé Üíèñùðïé Üñ éóáí íá ìðëïêüñïõí üëåò ôéò öåóôéâáëéêýò ðáñáãùãýò óôç Ãáëëßá êáé áðïöüóéóáí íá óáìðïôüñïõí ôéò ôçëåïðôéêýò åéäþóåéò ôùí 8:00, åéóâüëëïíôáò óôá óôïýíôéï êáé äéáâüæïíôáò ôéò áíáêïéíþóåéò ôïõò, áíáãêüæïíôáò íá ôïõò ðñïóýîåé ôåëéêü ôï óýíïëï ôçò êáëëéôå íéêþò äéáíüçóçò, Ýíá óôñþìá ðéï õøçëü ôáîéêü áðü ôïõò ßäéïõò ôïõò intermittents ðïõ Þôáí êõñßùò öñïíôéóôýò êáé ðñïóùñéíü áðáó ïëïýìåíïé. ÐñÝðåé íá èõìüìáóôå üôé ãéá êüèå öåóôéâüë äïõëåýïõí ðåñßðïõ ßëéïé åñãüôåò ðïõ óôþíïõí ôç óêçíþ êáé åßíáé åðßóçò åñãüôåò óôïí ôïìýá ôïõ ðïëéôéóìïý. ôóé åßäáìå üôé óêçíïèýôåò êáé ìåãüëïé çèïðïéïß óôüèçêáí áëëçëýããõïé óôçí õðüèåóç ôùí intermittents. Êáé ùò áðïôýëåóìá, ôåëéêü ç êïéíþ ãíþìç Üñ éóå íá åíäéáöýñåôáé. Áðü óõæþôçóç ãéá ôï óõãêåêñéìýíï óýóôçìá åðéäïìüôùí áíåñãßáò ðïõ ôïõò áöïñïýóå, ãñþãïñá ìåôáôñüðçêå óå óõæþôçóç ãéá ôï óýóôçìá åðéäïìüôùí áíåñãßáò ãåíéêüôåñá. Êáé áðü åéäéêþ óõæþôçóç ãéá ìéá óõãêåêñéìýíç ðïëéôéóìéêþ óöáßñá, óýíôïìá ìåôáìïñöþèçêå óå åèíéêþ óõæþôçóç ãéá ôç èýóç ôçò ãíþóçò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý óôç ãáëëéêþ êïéíùíßá, êáé ðïéá äéêáéþìáôá èá ðñýðåé íá áíáãíùñßæïíôáé óå áõôüí ôïí ôïìýá. Óôéò ÊÜííåò åßäáìå ôïí Æáí-Ëõê ÃêïíôÜñ íá äßíåé ôç óõíýíôåõîç ôýðïõ ôïõò êáé ôïí ÌÜéêë Ìïõñ íá åêöñüæåé ôçí áëëçëåããýç ôïõ. Ôþñá ï áãþíáò ôïõò åßíáé ãíùóôüò óå áíáãíþóôåò áðü ôï Óßäíåû ìý ñé ôç Óéíãêáðïýñç êáé ôç ÍÝá Õüñêç. Áõôü ðïõ âëýðïõìå óôç óõãêåêñéìýíç ðåñßðôùóç åßíáé üôé áðü ìéá ðïëý ìåñéêþ óýãêñïõóç Üñç óôç äéêôýùóç êáé ôç óõíåñãáóßá áíèñþðùí äéáöïñåôéêþí êïéíùíéêþí ôüîåùí êáé ñüëùí óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá Üíèñùðïé ôçò åëßô êáé Üíèñùðïé ðïõ äåí áíþêïõí óôçí åëßô, åêìåôáëëåõüìåíïé ìåôáíüóôåò êáé ìåóïáóôýò ãõíáßêåò, üëïé êáé üëåò óõëëïãéêü êáôüöåñáí íá ðñïêáëýóïõí ìéá óõíïëéêþ áëëáãþ êé Ýíá êßíçìá åíüíôéá óôçí åðéóöáëþ æùþ. Ç åðéóöáëþò æùþ, ëïéðüí, êéíçôïðïéåß äéáöïñåôéêïýò áíèñþðïõò. Ùò ÌéëáíÝæïé êáé ïñãáíùôýò ôçò ÐñùôïìáãéÜò èåùñïýìå üôé ïñéóìýíïé íýïé Üíèñùðïé, ãõíáßêåò êáé ìåôáíüóôåò åñãüôåò Ý ïõí Ýíá åéäéêüôåñï åíäéáöýñïí ãéá ôï æþôçìá ãéáôß åßíáé ïé êïéíùíéêýò êáôçãïñßåò ðïõ åðçñåüæïíôáé ðåñéóóüôåñï áðü ôçí åðéóöáëþ æùþ. Áðü ìéá Üëëç ïðôéêþ, íïìßæù üôé ïé âéïìç áíßåò ôùí õðçñåóéþí êáé ôçò ãíþóçò ïé ôå íéêïß, ïé ðñïãñáììáôéóôýò, ïé ôáìßåò êáé ïé ðùëçôýò, ïé åéñéóôýò óôïí ðïëéôéóôéêü ôïìýá, ïé ïäçãïß öïñôçãþí êáé ïé íôåëéâåñüäåò åßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêýò. Áõôïß ïé äýï éäéáßôåñá åíôáôéêïðïéçìýíïé ôïìåßò åßíáé óôáôéóôéêü áõôïß üðïõ Ý åé õðüñîåé ç ìåãáëýôåñç áýîçóç áðáó üëçóçò ôá ôåëåõôáßá 20 ñüíéá ôïõ íåïöéëåëåõèåñéóìïý. Å: Äåí óïõ öáßíåôáé ëïéðüí üëï áõôü óáí ìéá öüóç ôïõ ðáí-êáðéôáëéóìïý, üðïõ ç êáôüññåõóç ôïõ êñüôïõò ðñüíïéáò êáé ôùí êïéíùíéêþí äéêáéùìüôùí óõìâáßíåé üóï õðüñ åé ç êñßóç óôçí ïéêïíïìßá; Äåí íïìßæåéò üôé üôáí ç ïéêïíïìßá áíýâåé îáíü, ïé ðïëéôéêïß èá ìðïñïýí íá äþóïõí ðåñéóóüôåñá ñþìáôá, êáé üôé ïé ìéóèïß èá áíýâïõí, êëð; Á: Áõôü ôï óýóôçìá åßíáé äïìéêü. Ï êïéíùíéïëüãïò Manuel Castells, åîåôüæïíôáò ôá ôåëåõôáßá åßêïóé ñüíéá, áíáãíþñéóå ôç äéü õóç ôçò åðéóöáëïýò åñãáóéáêþò êáôüóôáóçò óôï Ýíá ôýôáñôï ìå Ýíá ôñßôï ôçò åñãáôéêþò äýíáìçò óôéò áíåðôõãìýíåò êáðéôáëéóôéêýò þñåò ùò äïìéêü áñáêôçñéóôéêü ôïõ óõóôþìáôïò. Äåí ðñüêåéôáé íá åîáëåéöèåß ìå ôçí ïéêïíïìéêþ áíüðôõîç. Ç áíüðôõîç ìðïñåß áðëþò íá ðáñáóýñåé Ýíá ôìþìá ôùí åñãáæïìýíùí óôïí ôïìýá ôçò ãíþóçò ðñïò ôçí áóôéêþ ôüîç. ÁëëÜ ìüëéò õðï ùñþóåé ç ïéêïíïìßá, èá ðñïóôåèïýí íýïé Üíåñãïé êáé ç äåîáìåíþ åðéóöáëþí åñãáæïìýíùí èá äéåõñõíèåß. Áõôü åßíáé êüôé ðïõ Ý ïõìå Þäç äåé. Ç Éôáëßá îåêßíçóå ôç äåêáåôßá ôïõ 1980 ìå 10% åðéóöáëþí

9 åñãáæïìýíùí, åíüìéóç åêáôïììýñéï åñãáæïìýíùí ìáýñá. ÓÞìåñá, Ý ïõìå åöôü åêáôïììýñéá åðéóöáëåßò åñãáæüìåíïõò (åõêáéñéáêïýò, åëåýèåñçò áðáó üëçóçò êáé ðñïóùñéíïýò) êáé ôýóóåñá åêáôïììýñéá åñãáæüìåíïõò ìáýñá. Åßíáé ó åäüí ôï ìéóü åñãáôéêü äõíáìéêü! Êáé äåí èá óôáìáôþóåé. Åêôüò êé áõôü åßíáé âáóéêü ãéá ìáò áí áðåñãþóïõìå óôïõò þñïõò åñãáóßáò, áí ïñãáíþóïõìå äéáìáñôõñßåò êáé äéáäçëþóåéò óôïõò þñïõò åñãáóßáò êáé êáôïñèþóïõìå íá ðüñïõìå ôá ëåöôü: ü é áðü ôï êñüôïò, áëëü áðü ôéò Üðëçóôåò åðé åéñþóåéò. Ãé áõôü ñåéüæåôáé ç ïñãüíùóç, åêåß âñßóêïíôáé ôá ëåöôü. E: Ðïëëïß åðéóöáëåßò åñãáæüìåíïé äïõëåýïõí óå ôïìåßò üðïõ äåí õðüñ åé êáèüëïõ áõôï-ïñãüíùóç. Ôé ìåèüäïõò ñçóéìïðïéåßôå ãéá íá ðåéñáìáôéóôåßôå ìå ôçí ïñãüíùóç ðáñáäïóéáêü áíïñãüíùôùí áíèñþðùí ó áõôïýò ôïõò íýïõò ïéêïíïìéêïýò ôïìåßò; A: Áñ ßóáìå ðñïóðáèþíôáò íá áíáìåßîïõìå ôçí áíôé-äéáöþìéóç (ùò ìýóï åðéêïéíùíßáò) ìå ðáñáäïóéáêýò ìïñöýò áíáñ ïóõíäéêáëéóìïý, üðùò ç ðéêåôïöïñßá, ç Üìåóç äñüóç, áðü ôï óðüóéìï ôïõ ôæáìéïý ôïõ ðïëõêáôáóôþìáôïò ìý ñé ôï ìðëïêüñéóìá ôùí öïñôçãþí ðáñüäïóçò ðïõ öôüíïõí óôá öáóôöïõíôüäéêá, ôï ìïßñáóìá ðñïêçñýîåùí óôïõò áõôïêéíçôüäñïìïõò êáé óå êüèå êáíôßíá. ÓêåöôÞêáìå üôé ìéáò êáé ïé íýïé åñãáæüìåíïé áðïäý ïíôáé ôá ðñüôõðá ôùí íåïöéëåëåýèåñùí êáíüíùí åñãáóßáò Þ ôç íýá åëáóôéêüôçôá üðùò ëýãåôáé, êáé äåí Ý ïõí áíáìíþóåéò ôáîéêþí áãþíùí, èá ðñýðåé íá ôï êüíïõìå åëêõóôéêü. ÌéëÜù ãé áõôü áëëü äåí ôï êüíù åãþ. ÎÝñåéò, åßíáé ïé ãñáößóôñéýò ìáò, ç Karen êáé ç Zoe ðïõ âñßóêïíôáé ðßóù áðü ôçí éóôïóåëßäá ôçò EuroMayDay êáé ôï äéêôõáêü ðåñéïäéêü ôùí Chainworkers. ñåéáæüôáí, ëïéðüí, íá ìéëüìå ìéá ãëþóóá ðïõ áëëüæåé ìå ôïí êáéñü. Åííïþ üôé ç íåáíéêþ ãëþóóá áëëüæåé, ç áéóèçôéêþ ôùí íýùí áëëüæåé, ïé ôüóåéò êáé ïé ìüäåò áëëüæïõí. ÈÝëáìå íá ðñïùèþóïõìå ìéá áíôßëçøç ñéæïóðáóôéêþò óõíäéêáëéóôéêþò äñáóôçñéüôçôáò, íá äïýìå áí åßíáé äõíáôü íá êüíïõìå ôïí ñéæïóðáóôéêü óõíäéêáëéóìü åëêõóôéêü óôéò ìüæåò. ôóé, öôéüîáìå ìéá éóôïóåëßäá, äçìéïõñãþóáìå ðñïúüíôá, Ý ïõìå Ýíá åðéôñáðýæéï ðáé íßäé ðïõ ëýãåôáé Precariopoly, ôç äéáäéêôõáêþ äéáäþëùóç üðïõ ìðïñåß íá óõììåôüó åé ï êáèýíáò (êáé ðïõ óõóðåßñùóå áíèñþðïõò ó åäüí üóïõò êáé ç ðñáãìáôéêþ ÐñùôïìáãéÜ). ¼ðùò îýñåôå, ïé ðáñáäïóéáêýò áñéóôåñßóôéêåò ïñãáíþóåéò ôåßíïõí íá áðïññßðôïõí áõôïý ôïõ åßäïõò ôçí åðéêïéíùíßá ùò Üó åôç, áëëü óþìåñá ïé Üíèñùðïé äéáìïñöþíïõí ôéò ôáõôüôçôýò ôïõò êáôáñ Þí ìýóù ôùí media êáé ìåôü áðü ôçí ðñáãìáôéêüôçôá. Áí Ý åéò, ëïéðüí, Ýíá åëêõóôéêü ìýóï, üðùò áõôü ðïõ êáôïñèþóáìå íá äéáìïñöþóïõìå, Ý åéò Ýíá ðáíßó õñï åñãáëåßï ïñãüíùóçò êáé åíåñãïðïßçóçò. ÌÝóù ôçò éóôïóåëßäáò ïé Üíèñùðïé Üñ éóáí íá Ýñ ïíôáé óå åðáöþ ìáæß ìáò êáé óéãü-óéãü öôéüîáìå Ýíá äßêôõï óôç Ëïìâáñäßá ðïõ Ýãéíå åèíéêü êáé óôç óõíý åéá äéåèíýò. ÐñÝðåé íá åßóáé óõãêåíôñùìýíïò êáé íá ìçí öïâüóáé íá åêôåèåßò óå áíèñþðïõò ðïõ äåí Ý ïõí ðüñåé åßäçóç áêüìá. Ãéáôß åßíáé åýêïëï íá ðåßóåéò ôïõò áíáñ éêïýò, ôïõò êïììïõíéóôýò, ôïõò æáðáôßóôáò, ôïõò êáôáóôáóéáêïýò êëð. Ôï äýóêïëï åßíáé íá ìéëüò óôïõò áíèñþðïõò ðïõ íéþèïõí ôá âüóáíá óôï ðåôóß ôïõò áëëü äåí Ý ïõí äéýîïäï ãéáôß äåí Ý ïõí Ýíá ðïëéôéóìéêü óýóôçìá áíáöïñüò ðïõ íá ôïõò âïçèü íá îåóçêùèïýí åíüíôéá ó Ýíá éäéáßôåñá êáôáðéåóôéêü óýóôçìá. Áí äéáâüóåéò ãéá ôá Wal-Mart, áí äéáâüóåéò ôé Ý åé ðåé ï Mike Davis ãéá ôá Wal-Mart, Þ áêüìá êáé ôé ëýåé ôï Business Week ãéá ôá Wal-Mart Åßíáé Ýíá óýóôçìá âáóéóìýíï óôçí åñãáóßá óôéò öõëáêýò áõôü åßíáé ôï ìïíôýëï åñãáóßáò êáé ðáñáãùãþò óôá ðïëõêáôáóôþìáôá êáé óôéò ìåãüëåò åðé åéñþóåéò ëéáíéêþò ðþëçóçò. Å: ëåãåò ðñéí üôé ç éäýá ôçò ïñãüíùóçò ãýñù áðü ôï èýìá ôçò åðéóöáëïýò æùþò äåí Ý åé íá êüíåé ìå ôá áéôþìáôá åðéâßùóçò ôùí åñãáôþí óôéò äåêáåôßåò 1960 êáé ÁëëÜ ñçóéìïðïéåßò üñïõò üðùò öõãþ Þ Ýîïäïò ãéá íá ìéëþóåéò ãéá ôçí áðüäñáóç áðü ôï üëï óýóôçìá ðáñáãùãþò. Ìå ðïéïí ôñüðï, ðéóôåýåéò, ç åíáó üëçóç ì áõôü ôá æçôþìáôá ìðïñåß íá äþóåé óôïõò áíèñþðïõò ôçí éêáíüôçôá íá âñïõí ìéá äéýîïäï êáé íá ìçí äïõëåýïõí üëç ôïõò ôç æùþ ó áõôýò ôéò óêáôïäïõëåéýò; Á: Ôï íá åñãüæåóáé ùò áãêéôüôïñáò åßíáé ÅÕÑÏÐÑÏÔÙÌÁÃÉÁ 2005 åõýëéêôïé üëïõ ôïõ êüóìïõ áò óõíùìïôþóïõìå! ÐñÝðåé íá áðåëåõèåñùèïýìå áðü ôï ìýèï üôé äåí õðïêåßìåèá óôçí ôáîéêþ êõñéáñ ßá. Ãéáôß áõôü óõìâáßíåé, ñå ãáìþôï. Þäç ìéá êáëýôåñç äïõëåéü [ãýëéá], áëëü óõãíþìç áí áóôåéåýïìáé. Ôï æþôçìá åßíáé üôé ôá ôåëåõôáßá 20 ñüíéá Ý ïõí õðüñîåé ðïëëýò éäýåò áðüäñáóçò ãéá ðáñüäåéãìá ôùí Deleuze êáé Guattari. ÁëëÜ áõôü ðïõ Ý ïõìå äåé, êáé ç Áõôïêñáôïñßá åßíáé óáöþò ùò ðñïò áõôü, åßíáé üôé äåí õðüñ- åé ðëýïí åîùôåñéêþ äéüóôáóç ôïõ óõóôþìáôïò: åßíáé åßôå ðüëåìïò åßôå óõíáëëáãþ. Äåí õðüñ åé äéáöõãþ. Áí êáé ôï êüèå Üôïìï äåí ïñßæåé ôï åáõôü ôïõ ìå âüóç ìüíï ôç äïõëåéü ðïõ êüíåé. Åííïþ üôé åßóáé áêôéâéóôþò, åñùôåõìýíïò, ðáôýñáò Þ ìçôýñá, ìïõóïõëìüíïò, åâñáßïò, óõëëýêôçò ãñáììáôïóþìùí. ÁëëÜ äåí åßóáé åñãüôçò, üðùò óôïí 20ü áéþíá. Ðáñáäüîùò, üìùò, åñãüæåóáé ðåñéóóüôåñï áðü ôïí ðáôýñá óïõ. Áõôü åßíáé ôï æþôçìá. ÅñãÜæåóáé ðåñéóóüôåñï áðü Ýíáí åñãüôç óå ãñáììþ ðáñáãùãþò áõôïêéíþôùí ôïõ 1960 êáé ¼ëïé ïé áãþíåò ãéá ðëçñùìýíåò äéáêïðýò, ãéá áñãßá ôá óáââáôïêýñéáêá, ãéá õãåéïíïìéêþ ðåñßèáëøç ãéá üëïõò êáé üëåò êáôáññýïõí. Áêüìá êáé óôçí Ïëëáíäßá, üðïõ õðüñ åé õãåéïíïìéêþ ðåñßèáëøç ãéá üëïõò, áí åßóáé ìåôáíüóôçò ùñßò áñôéü (êáé õðüñ ïõí éëéüäåò) äåí ðñüêåéôáé íá ôçí Ý åéò. Áí åßóáé øõ éêü áóèåíþò èá êáôáëþîåéò Üóôåãïò êáé äåí èá Ý åéò éáôñéêþ êüëõøç. Ï áðïêëåéóìüò åßíáé ðáíôïý. Íïìßæåéò ëïéðüí üôé åßóáé Üíåôá óôç ãùíßôóá óïõ, ìå ôçí êïéíùíéêþ êé åñãáóéáêþ óïõ ôáõôüôçôá. ÁëëÜ, óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, åîõðçñåôåßò ôï óýóôçìá ôïõ íåïöéëåëåýèåñïõ êáðéôáëéóìïý, ãéáôß äåí áíôéðáëåýåéò ôéò ó Ýóåéò åîïõóßáò óôçí åñãáóßá óïõ, üðïõ Ý ïõí êáé ôçí ðåñéóóüôåñç óçìáóßá. Êáé üëï êáé ðåñéóóüôåñï, ìå äåäïìýíç ôçí áðïõóßá ôùí äçìüóéùí êïéíùíéêþí þñùí, ðïéïò åßíáé ï ôåëåõôáßïò äçìüóéïò þñïò ðïõ Ý åé áðïìåßíåé óôç ãç; Åßíáé ôï åñãáóéáêü ðåñéâüëëïí, üðïõ ïé Üíèñùðïé óõíáíôéïýíôáé, óõæçôïýí, ìïéñüæïíôáé, ìéëüíå ãéá ðïëéôéêþ, ãéá óåî, ãéá ôéò æùýò ôïõò, ãéá ïôéäþðïôå. ôóé, ìéëüìå ãéá ðñüóâáóç, áëëü åßìáóôå åêåß óõíå þò êáé ìéëüìå ãéá êüôé Üëëï âñéóêüìáóôå áëëïý, ìå ôï ßíôåñíåô, ìå ôï ìõáëü ìáò, áëëü åßìáóôå åêåß. Êáé ìå ôï êéíçôü óïõ, åßóáé ðüíôá óôç äéüèåóç ôïõ áöåíôéêïý óïõ, üôáí ôñùò, üôáí êüíåéò Ýñùôá... êáé ðñýðåé íá ðáò ãéáôß óå êáëåß. ÁõôÞ åßíáé ç åðéóöáëþò æùþ. ÐñÝðåé íá áðåëåõèåñùèïýìå áðü ôï ìýèï üôé äåí õðïêåßìåèá óôçí ôáîéêþ êõñéáñ ßá. Ãéáôß áõôü óõìâáßíåé, ñå ãáìþôï. Ðïéåò íýåò ìïñöýò ðáßñíåé ç ôáîéêþ êõñéáñ ßá; Äåí åßíáé ï ËÝíéí, äåí åßíáé ç Ñüæá Ëïýîåìðïõñãê, äåí åßíáé ï Ôñüôóêõ. Åßíáé êüôé Üëëï ðïõ ìáæß ðïëåìüìå êáé áíáêáëýðôïõìå ìýóá óôç óýãêñïõóþ ìáò. Áõôü åãþ èåùñþ ùò áõôïíïìßá, ìéá Üëëç ùñáßá Ýííïéá Η περιστασιακότητα / αβεβαιότητα precarityείναι πλεον στην Ευρώπη η πιο διαδεδοµένη κατάσταση εργασίας και ζωής. Έχει επιπτώσεις στον καθένα καθηµερινά σε κάθε µέρος της ζωής: από επιλογή ή αναγκαστικά, η επισφαλής ζωή είναι µία γενικευµένη συνθήκη που βιώνεται από την πλειοψηφία των ανθρώπων. Οι πρεκάριοι αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της παραγωγικής διαδικασίας του πλούτου. Παρ όλα αυτά, είµαστε αόρατοι και δεν υπολογιζόµαστε στις παραδοσιακές µορφές κοινωνικής και πολιτικής αντιπροσώπευσης καθώς και στην ευρωπαϊκή ηµερήσια διάταξη. Ως ευρωπαίοι πρεκάριοι, ευέλικτοι, προσωρινοί και εύκαµπτοι εργάτες, µετανάστες, φοιτητές, ερευνητές, µισθωτοί σκλάβοι, νευριασµένοι και χαρούµενοι µε µερική απασχόληση, ανασφαλείς, συνειδητά ή ασυνείδητα άνεργοι, ενεργούµε µέχρι να πάρουµε το παρόν µας στα χέρια µας και αγωνιζόµαστε για νέα συλλογικά δικαιώµατα και για τη δυνατότητά µας να επιλέξουµε. Για αυτό χτίζουµε έναν ευρωπαϊκό δηµόσιο χώρο για να παρουσιάσουµε νέες µορφές κοινωνικής συνεργασίας, νέες δυνατότητες για να µοιράσουµε τις δεξιότητές µας και την εµπειρία µας, ώστε να κατασκευάσουµε και να ζήσουµε ως πρωταγωνιστές στη ζωή µας. Καλούµε τον καθένα-καθεµία να συµµετέχουµε στο Ελσίνκι, τη Βαρκελώνη, το Αµβούργο, τη Λιέγη, τη Λιουµπλιάνα, τη Σεβίλλη, το Μιλάνο, την Κοπεγχάγη, το Παρίσι, το Άµστερνταµ, τη Βιέννη, το Λονδίνο και τη Στοκχόλµη στην ευρωπαϊκή πρωτοµαγιά (euromayday). Στις 2 Απριλίου, συµµετέχετε στη δεύτερη διεθνή ηµέρα δράσης ενάντια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στην ελευθερία µετακίνησης και στο δικαιώµα διαµονής. Τη 1 Μαΐου, ελάτε στις παρελάσεις της πρωτο- µαγιάς και συµµετέχετε στις δράσεις στους δρό- µους της Ευρώπης. Ενεργούµε για να είµαστε οι πρωταγωνιστές των ζωών µας. Ορισµένα ενδιαφέροντα site: ÅõñïðñùôïìáãéÜ 2005 óôï Áìâïýñãï Ìéá êõñéáêþ ãéá ôá ðáãêüóìéá äéêáéþìáôá

10 íôåëéâåñüäåò, êïýñéåñ, åîùôåñéêïé Óôéò 26 Öåâñïõáñßïõ äéïñãáíþèçêå óôçí ÁèÞíá ç ðñþôç ìüôï-ðïñåßá ôùí caballeros. Ðñüêåéôáé ãéá ôçí ðñþôç ðïñåßá ôùí êïýñéåñ, ôùí íôåëéâåñüäùí, ôùí «åîùôåñéêþí». ÐÞñáíå ôá ìç áíüêéá ôïõò êáé êáôýâçêáí åêåß ðïõ âñßóêïíôáé êüèå ìýñá, óôçí Üóöáëôï, áëëü ü é ãéá íá äïõëýøïõíå, ü é ãéá íá ôñýîïõíå, ü é ãéá íá óáêáôåõôïýíå, áëëü ãéá íá äéáäçëþóïõíå ìå áõôüíïìï ôñüðï Ýîù áðü êüììáôá êáé åðßóçìá óõíäéêüôá ôç äýíáìç ôçò åíüôçôüò ôïõò. Áò äïýìå ôé ëýíå ïé ßäéïé/éåò ïé caballeros ãéá ôçí ðïñåßá, ôïõò óôü ïõò êáé ôéò ðñïïðôéêýò áõôïý ôïõ åã åéñþìáôïò. Σάββατο 26/2: αυτή η μότο-πορεία ήταν η προκαταβολή, έτσι δεν είναι; Αυτό που τόσοι λογαριάζουν για αδύνατο έγινε! Εκατοντάδες «δυο τελευταίοι τροχοί της άμαξας» στο δρόμο, να διαδηλώνουν: ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ-ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ! Για όσους ήταν το Σάββατο 26/2 το μεσημέρι τι άλλο να πούμε; Ήμασταν όλοι απίστευτοι κι όμως αληθινοί! Για όσους ήθελαν να έρθουν αλλά τους φόβισε ο καιρός, λέμε «θα βρεθούμε σύντομα αδέλφια, πάλι στο δρόμο». Για όσους ήθελαν να έρθουν αλλά δούλευαν λέμε μόνο «αδέρφια, διαδηλώσαμε και για πάρτη σας και την επόμενη φορά κάπως θα προσπαθήσουμε να το κανονίσουμε καλύτερα». Για όσους, τέλος, ήξεραν γι αυτήν την πρώτη μότο-διαδήλωση και την θεώρησαν άχρηστη, θα πούμε: «αδέλφια, δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο σημαντικό σήμερα από το να νοιώσουμε την χαρά, την μεγάλη χαρά, του να είμαστε μαζί Πάνω σ αυτήν μπορούμε να κτίσουμε τα πάντα». áðüóðáóìá áðü ôï caballeros Ýêäïóç äñüìïõ -áðï couriers ãéá couriers - íï12 ìüñôçò 2005 ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ ôçò ìüôï-äéáäþëùóçò ôùí êïýñéåñ, ôùí íôåëéâåñüäùí, ôùí åîùôåñéêþí - Tι είναι αυτό που δουλεύει εγγυημένα σε οποιαδήποτε θερμοκρασία ανάμεσα στους -5 C και στους 45 C; - Τα θερμόμετρα... και τα κούριερ. Ε ίμαστε οι χιλιάδες που δουλεύουν - με - το - μηχανάκι. Είμαστε τα παιδιά με τα παπιά. Είμαστε οι αόρατοι εργάτες ενός εργοστασίου που απλώνεται κάθε στιγμή σε κάθε σημείο αυ- τής της πόλης, μ ένα απλό τηλεφώνημα για να εξαφανιστεί πίσω απ την εξάτμιση ενός παπιού. Μεταφέρουμε οτιδήποτε μπορεί να κουβαληθεί πάνω σε δύο ρόδες, κι ακόμα πολλά από εκείνα που θα χρειάζονταν τέσσερεις. Το γιατί είναι απλό: το δίκυκλο - φορτηγό συμφέρει τόσο τους εργοδότες, όσο και τους πελάτες. Το εργοστάσιο της άμεσης εξυπηρέτησης απλώνει τον κύκλο εργασιών του σ όλο και περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες, εργασιακές και καταναλωτικές. Κι εκατο ντάδες, χιλιάδες παιδιά με παπιά, είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή να ξεχυθούν στο δρόμο. Τρέχουμε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, από οποιαδήποτε αφετηρία προς οποιονδήποτε προορισμό, τις περισσότερες ώρες του 24ωρου, υπό οποιεσδήποτε καιρικές ή κυκλοφοριακές συνθήκες, με οποιοδήποτε καθήκον. Μετατρέπουμε τα χιλιό μετρα σε λεπτά πολύτιμου χρόνου, όλο και περισσότερα χιλιόμετρα σε όλο και λιγότερο χρόνο. Μικραίνουμε τις αποστάσεις προς μεγάλη χαρά του εμπορίου. Είμαστε οι χιλιάδες που δουλεύουν - με - το - μηχανάκι. Δουλεύουμε σε διαφορετικές δουλειές, σε χιλιάδες διαφορετικούς εργοδότες - αλλά έχουμε πολλά κοινά. Γλυ τώνουμε κόπο και χρόνο εκατομμύρια άλλους, παράγουμε χρόνο και ξεκούραση για εκατομμυρια άλλους, κάθε μέρα, στις σύγχρο νες πόλεις. Διατρέχουμε δρόμους που συνήθως είναι απροσπέλαστοι απ την κυκλοφοριακή συμφόρηση των ι.χ. Διατρέχουμε αποστάσεις που στο μηνιάτικο άθροισμα τους ισοδυναμούν με διακρατικά ταξίδια. Ισορροπούμε σε δυο ρόδες μέσα σε βροχές, κρύα, αέρηδες, καύσωνες, άσχετα με το ποια είναι η συναισθηματική ή η σωματική μας κατάσταση. Ισορροπούμε σε δυο ρόδες πάνω σε δρόμους που για την κλίμακα του δικύκλου είναι γεμάτοι θανατηφόρες παγίδες. Ισορροπούμε σε δύο ρόδες ανάμεσα σε-εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά και λαμαρίνες που ορμάνε να καταπιούν κάθε πόντο δημόσιου χώρου. Λύνουμε κάθε πρόβλημα κυκλοφορίας, και η δουλειά βγαίνει. Ε ίμαστε οι χιλιάδες που δουλεύουν - με - το - μηχανάκι. Οι χιλιάδες μόνιμα τσαλακωμένοι, μόνιμα συγχυσμένοι, μόνιμα ατσούμπαλοι, μόνιμα δύστροποι και μόνιμα τυχεροί που την γλυτώσαμε ακόμα μια φορά απ το ΚΑΤ, οφεί- λοντας ωστόσο να χαμογελάμε ευχαριστημένοι, να είμαστε ευγενικοί και εξυπηρετικοί. Είμαστε οι χιλιά δες δικυκλιστές που κανείς δεν σέβεται στο δρόμο και όλοι έχουν ανάγκη έξω απ την πόρτα τους. Είμαστε αυτοί που χαλάνε τα ντεκόρ των γραφείων και των σπιτιών, που γεμίζουμε με νερά τον χειμώνα και ιδρώτα το καλοκαίρι τους κλιματιζόμενους χώρους... κι έτσι η μόνη αξία που μας αναγνωρίζεται είναι του αναγκαίου κακού. Είμαστε εκείνοι που όλοι χρησιμοποιούν και κανείς δε λογαριάζει, παρά μόνο για λύπηση. Είμαστε ανάμεσα στους πλέον πολύτιμους εργάτες της σύγχρονης οργάνωσης της εργασίας. Και ταυτόχρονα είμαστε ανάμεσα στους πλέον υποτιμημένους. Για τους εργοδότες είμαστε η δουλειά που μπορεί να την κάνει ο καθένας, και γι αυτό πρέπει να πληρώνεται όσο λιγότερο είναι δυνατόν. Δουλεύουμε με ωρομίσθια που ακόμα και πριν 15 χρόνια θα ήταν πείνας, συχνά χωρίς επίσημες προσλήψεις, ένσημα, άδειες, δώρα, δικαιώματα, συχνά βάζοντας και το μηχανάκι. Ώστε έτσι λοιπόν; Δουλειά στην οποία πρέπει να έχεις (το λιγότερο) δίπλωμα (οδήγησης) και πολύ συχνά και το ίδιο της το βασικό εργαλείο (το μηχανάκι) είναι δουλειά ανειδίκευτη ; Για τους πελάτες είμαστε η πλέον στιγμιαία δουλειά, κάτι σαν φραπές θελήματος και αγένειας, αφού ο καθένας τους χωριστά θεωρεί πως κάνουμε κάτι μόνο στα δευ τερόλεπτα που κάτι παραδίδουμε ή παραλαμβάνουμε. Μας έχουν για μισο-δούλους, όπου θα έπρεπε να ανταποκρινόμαστε αστραπιαία στο σφύριγμα του κυρίου, και όπου κάθε καθυστέρηση σημαίνει ότι κάπου κρυβόμαστε. Η γνώμη των πελατών είναι ότι δεν δουλεύουμε καν και καν, αλλά ότι κάνουμε βόλτες πίνοντας καφέδες. Ώστε έτσι λοιπόν; θα έπρεπε να συμπεριφερόμαστε δουλικά για να λογαριαζόμαστε απ την κοινή γνώμη σαν εργαζόμενοι; Γ ια τους φύλακες των τρόπων καλής κυκλοφορίας είμαστε αλήτες, μόνιμοι παραβάτες, ταραξίες, ύποπτοι πρόκλησης ατυχημάτων... και μια καλή πηγή προστίμων! Είναι, κατά τη Åßìáóôå ïé áüñáôïé åñãüôåò åíüò åñãïóôüóéïõ ðïõ áðëþíåôáé êüèå óôéãìþ óå êüèå óçìåßï áõôþò ôçò ðüëçò, ì Ýíá áðëü ôçëåöþíçìá γνώμη τους, από κάποια νεανική τρέλα που παραβιάζουμε τον Κ.Ο.Κ. και όχι επειδή ένα αφεντικό στη μία άκρη της διαδρομής και ένας πελάτης στην άλλη ουρλιάζουν ήδη τσακίσου Ώστε έτσι λοιπόν; Για να συμπεριφερόμαστε (δηλαδή: για να δουλεύουμε) σωστά χρειαζόμαστε έναν χωροφύλακα πάνω απ το κεφάλι μας, να ξαλαφρώνει τις ρηχές μας τσέπες για να γίνουμε άνθρωποι - και για να αυξη θούν τα κρατικά έσοδα; Για τους νόμους είμαστε πιτσιρικάδες που βγάζουν χαρτζιλίκι. Πώς άλλωστε μπορεί να αναπτυχθεί ο κορμός της εθνικής οικονομίας, οι λεγόμενες μικρομεσαίες επι χειρήσεις (όλα αυτά τα μικρομάγαζα, από τα γραφεία παροχής κάθε είδους υπηρεσιών μέχρι τα σουβλατζίδικα) αν δεν συμπιεστεί το κόστος της εργασίας; Γιατί λοιπόν να κυνηγηθεί συστηματικά η εισφοροδιαφυγή, η λεηλασία των ωραρίων, η ευελιξία των προσλήψεων και η ακαμψία των καθυστερημένων πληρωμών μας; ΑΝ κάνει κάποι ος από εμάς καταγγελία... κι ΑΝ μπορεί να αποδείξει οτιδήποτε... κι ΑΝ έχει την αντοχή να φτάσει μέχρι τα δικαστήρια... κι ΑΝ έχει υπομονή... κι ΑΝ τα βγάλει πέρα με τους δικηγόρους... μπορεί να πάρει κάποια απ τα ψίχουλα που προβλέπουν οι νομοθεσίες των κατώτατων μισθών και των κατώτατων δικαιωμάτων. Στο τέλος τέλος τι κάνουμε; Βόλτες στην πόλη! Ώστε έτσι λοιπόν; Το χαμαλίκι της δίκυκλης οδήγησης σε δρόμους καρμανιόλες, ανάμεσα σε χιλιάδες τρελαμένους γιωταχήδες, βρέχει χιονίζει, με το κοντέρ και τις αισθήσεις στο κόκκινο, με τα κορμιά αγκυλωμένα πάνω στη σέλα, δεν είναι ούτε βαριά ούτε ανθυγιεινή δουλειά; (Αλλοίμονο: βαριά είναι η δουλειά των υπουργών!...)

11 Ðåñß äéáöèïñüò êáé êüèáñóçò ï ëüãïò Εφηµερίδα τοίχου γιατί φοράς κλουβί; & Jean Paul Mara Για τις επίσημες μετρήσεις είμαστε μισο-ανύπαρκτοι. Πού να μας βάλει κανείς άλλωστε, πού να μας κατατάξει; Στους υπαλλήλους γραφείου; Στους εξωτερικούς υπαλλή λους; Στους οδηγούς; Στους ταχυδρόμους; Στους σερβιτόρους μεγάλων αποστάσεων; Στους κασκαντέρ; Στους τρομοκράτες των δρόμων; Η μόνη θέση που έχουμε εξασφαλισμένη σίγουρα είναι στις στατιστικές των τροχαίων ατυχημάτων. Ναι! Όταν τσακιζόμαστε γινόμαστε, επι τέλους, κάτι αναγνωρίσιμο: τροχαίο ατύχημα! Ώστε έτσι λοιπόν; Το να σκοτώνεσαι την ώρα της δουλειάς και εξαιτίας της οφείλεται στην κακιά στιγμή ; Η οδήγηση υπό την επήρεια διαταγών και χρονομέτρων είναι δικιά μας οδική παρανομία; ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ - ΠΟΥ - ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ - ΜΕ - ΜΗΧΑΝΑΚΙ Έχει χιλιάδες πρόσωπα το δίκιο μας σαν εργαζόμενων - το δίκιο που παραβιάζεται τόσο ωφέλιμα υπέρ των άλλων. Έχει χιλιάδες πρόσωπα η αξιοπρέπεια μας - η αξιοπρέπεια που προσβάλεται τόσο εύκολα από τόσους πολλούς. Έχει χιλιάδες καρδιές το κουράγιο μας να βρισκόμαστε καθημερινά στο δρόμο - αυτό το ανεκτίμητο κουράγιο που αποσπάται από εμάς στο τζάμπα. Αλλά ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ! Εδώ και πάνω από 15 χρόνια οι δουλειές - με - το - μηχανάκι πολλαπλασιάζονται ραγδαία, παράλληλα με την οικονομική ανάπτυξη. Η αύξηση της ιδιωτικής γραφειοκρα τίας, τα καινούργια πρότυπα ζωής, η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών στο σύνολο του, τα ήθη της βαρεμάρας και των διαταγών, απαιτούν όλο και περισσότερους ευέλι κτους και γρήγορους μεταφορείς. Αυτή είναι η παγκόσμια πραγματικότητα. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, κάθε ηλικίας, κάθε εθνικότητας, και των δύο φύλων, μπαίνουμε μαζικά σ αυτό το είδος δουλειάς, κάνοντας το κάποτε σα λύση ανάγκης, σα δεύτερη δουλειά, ή με την ελπίδα ότι... Φταίμε κι εμείς οι ίδιοι για την υποτίμηση μας σαν εργαζόμενοι: την ιδεολογία της δουλειάς του ποδαριού, που είναι τάχα ασήμαντη κι άρα δεν μπορεί παρά να είναι φτηνή, την έχουμε κουβαλήσει οι ίδιοι πάνω στα μηχανά κια και μέσα στο μυαλό μας για άπειρα χιλιόμετρα. Αλλά αυτό το είδος σύγχυσης και αυτο-υποτίμησης οδεύει στο τέλος του. Η σημερινή μας διαδήλωση είναι η πρώτη διακήρυξη της ατομικής και της συλλογικής μας αξιο πρέπειας σαν εργαζόμενων. Δεν θέλουμε άλλο ούτε ψίχουλα της συμπάθειας ούτε την καλοσύνη του εγώ σου δίνω ψωμί. Θέλουμε, αξίζουμε πολλά περισσότερα. ΑΞΙΖΟΥΜΕ ανεβασμένους μισθούς μιας ενιαίας ειδικότητας, σαν οδηγοί / μεταφορείς (το λιγότερο). ΑΞΙΖΟΥΜΕ λογικά όρια στα χιλιόμετρα που καταπίνουμε καθημερινά. ΑΞΙΖΟΥΜΕ απαλλαγή από κάθε οδικό πρόστιμο που αφορά το είδος της δουλειάς που κάνουμε (ή τα πρόστιμα να πηγαίνουν κατευθείαν στους εργοδότες!). ΑΞΙΖΟΥΜΕ πλήρη δημόσια ασφαλιστική κάλυψη, με ένσημα βαρέα και ανθυγιεινά. ΑΞΙΖΟΥΜΕ να πληρωνόμαστε χωρίς να δουλεύουμε όταν επικρατούν οριακές καιρικές συνθήκες. ΑΞΙΖΟΥΜΕ κάθε δίκιο σαν εργαζόμενοι, ακόμα και (κυρίως) κόντρα στην αλαζονεία του περιβόητου δίκιου του πελάτη. Κι αυτά τα πολλά περισσότερα στους μισθούς, στην ασφάλιση, στα ωράρια, στις συνθήκες, αυτά τα πολλά περισσότερα στη στάση των εργοδοτών, των πελατών, των νόμων απέναντι μας, ξέρουμε ότι δεν θα μας χαριστούν. Θα τα διεκδικήσουμε και θα τα πετύχουμε με τους αγώνες μας. Όλοι μαζί. Γιατί είμαστε πολλοί, είμαστε παντού. Είμαστε το νευρικό σύστημα των εμπορικών δοσοληψιών στις πόλεις. Αν μέχρι τώρα είμασταν απλά εκείνοι που δουλεύουν γρηγορότερα απ τον άνεμο θα γίνουμε ο ίδιος ο άνεμος της αξιοπρέπειας! ¼óïé äåí âñåèþêáôå óå áõôþ ôç ðïñåßá êáé èýëåôå íá ôïõò óõíáíôþóåôå ÊÜèå ÓÜââáôï ìåóçìýñé 11 ìå 1 ðßíïõíå caballeroêáöý óôï êáöåíåßï time out, ãùíßá Ñåèýìíïõ êáé ÊõâÝëçò äéðëü óôï áñ áéïëïãéêü ìïõóåßï. Åðßóçò ãéá ãñüììáôá Ô.È. 3586, Ô.Ê ÁèÞíá êáé υο νέες λέξεις έχουν µπει για τα καλά στο λεξιλόγιο µας τον τελευταίο καιρό. ιαφθορά και κάθαρση. Κάποιοι διεφθαρµένοι ήταν απρόσεκτοι. Τους πιάσανε λοιπόν και τους χρησιµοποίησαν ως εξιλαστήρια θύµατα, έτσι ώστε να τη «βγάλουν καθαρή» όλοι οι υπόλοιποι διεφθαρµένοι. Την ίδια στιγµή τα κοράκια των µµε κραυγάζουν πως πρέπει να τι- µωρηθούν οι ένοχοι, να επέλθει η κάθαρση και ο δηµόσιος βίος να γυρίσει για ακόµα µια φορά στην οµαλότητα. Κι έτσι καταδικάζοντας κάποιους «κακούς» (λες και οι άλλοι οι «έντιµοι» είναι οι καλοί της υπόθεσης), όλοι θα µείνουν ικανοποιηµένοι που επιτέλους αποδόθηκε η δικαιοσύνη! Στην πιο ικανοποιητική θέση όµως θα βρεθεί το ίδιο το σύστηµα που παράγει την αδικία και την εκµετάλλευση. Θεσµοί του όπως η εκκλησία, η δικαιοσύνη και η δηµοσιογραφία θα µείνουν για ακόµα µια φορά στο απυρόβλητο, κι εποµένως αυτό (το σύστηµα) θα βγει ενδυναµωµένο κι εξιλεωµένο στα µάτια της κοινής γνώµης καθώς διαθέτει «µηχανισµούς αυτοκάθαρσης» και δεν υπάρχει λόγος ν ανησυχεί κανείς. Για µας ωστόσο το πρόβληµα δεν είναι τόσο η κατάχρηση εξουσίας, όσο η ίδια η ύπαρξη εξουσίας, που γεννάει αυτήν τη κατάχρηση (καθώς όπως είναι λογικό αν δεν υπήρχε εξουσία, δε θα υπήρχε ούτε κατάχρηση ούτε διαφθορά της). Πρόβληµα δεν είναι ότι κάποιοι δικαστές λαδώνονται, όσο το ίδιο το σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης και οι νόµοι που αυτό εφαρµόζει για να προστατεύει την ανισότητα των κοινωνικών και οικονοµικών σχέσεων και για να συντηρεί την εκµεταλλευτική δόµηση της κοινωνίας. Λες και οι νόµοι δεν είναι ξεκάθαρα ταξικό ζήτηµα, λες κι η δικαιοσύνη είναι ουδέτερη κάτι σαν διαιτητής στον κοινωνικοταξικό πόλεµο- και όχι µε τη µεριά των εκµεταλλευτών. Πόσες φορές στο παρελθόν άλλωστε οι «αδέκαστοι» δικαστές δεν έχουν κηρύξει παράνο- µες και καταχρηστικές τις απεργίες των εργατών, όταν βέβαια αυτές δεν υποκινούνται από γσεε και αδεδυ; Πρόβληµα δεν είναι τόσο ότι κάποιοι µπάτσοι είναι νταβάδες και πρεζέµποροι, όσο ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να περάσουν µε τη µεριά των αφεντικών και να γίνουν τα µαντρόσκυλα τους, οι φύλακες της άρχουσας τάξης. Και σα να µη φτάνουν όλ αυτά, τώρα τελευταία το κράτος µας καλεί να γίνουµε και εθελοντές µπάτσοι στη γειτονιά µας(!!!) για να ενισχυθεί λεει το επίπεδο της ασφάλειας. Πρόβληµα δεν είναι τόσο ότι κάποιοι δηµοσιογράφοι σιτίζονται από τα κρατικά ταµεία, όσο ότι ο ρόλος τους είναι να αναπαράγουν το υπάρχον, µε το να παραπληροφορούν, να ελέγχουν, να χειραγωγούν και να διαµορφώνουν την κοινή γνώµη. εν πάει καιρός από την εποχή της τροµοϋστερίας ύστερα από τη σύλληψη του Σ. Ξηρού στον πειραιά και τις τροµοδίκες που ακολούθησαν στα τηλεοπτικά παράθυρα. Πρόβληµα είναι ότι τα µµε χαράζουν τα όρια του υπάρχοντος και προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι κανείς δε θα κινηθεί έξω από αυτά. Ότι προσπαθούν να αντικαταστήσουν τις αδιαµεσολάβητες κοινωνικές σχέσεις και τη συνεύρεση ανθρώπων στο δρό- µο και σε χώρους που δεν είναι απόλυτα ελεγχόµενοι από την εξουσία. Ότι δρουν εκτονωτικά εκεί όπου κυοφορούνται ανεξέλεγκτες καταστάσεις και υποβιβάζουν το κοινωνικό σύνολο σε ρόλο θεατή, µε το να διεκπεραιώνουν αυτά (τα µµε) τις υποθέσεις που το αφορούν αντί γι αυτό, µε τη συναίνεση ή και την ενεργή συµµετοχή του. Πρόβληµα δεν είναι τόσο οι ερωτικές περιπτύξεις των παπάδων, όσο ότι πλουτίζουν επειδή τους πληρώνουµε εµείς και ότι η οργανωµένη κρατική θρησκεία είναι αυτή που διδάσκει την υποταγή και αποµακρύνει τον κόσµο από τα πραγµατικά του προβλήµατα, γινόµενη βοηθός στα σχέδια της κυριαρχίας. Πρόβληµα δεν είναι η βία από τη µεριά της εξουσίας, όσο η κοινωνική απάθεια που τη συντηρεί. Πρόβληµα είναι οι ίδιοι οι θεσµοί που παράγουν την εκµετάλλευση και την καταπίεση. Ε ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ

12 ÊÜðïéïé ðþñáí èýóç Στις 30 Μάρτη πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα ο επαναληπτικός αγώνας ελλάδας- αλβανίας. Αυτός ο αγώνας όπως και ο προηγού- µενος στις 4 Σεπτεµβρίου δεν ήταν από αυτούς που απλά κάποιοι κέρδισαν και πανηγύρισαν την νίκη της εθνικής τους οµάδας, αν ήταν κάτι τόσο συνηθισµένο δεν θα µιλούσε τώρα κανείς για αυτό. Το τραγικό µε αυτόν τον αγώνα ήταν πως θα µπορούσε να σταθεί αφορµή για ένα ακόµα ρατσιστικό πογκρόµ εναντίον κυρίως αλβανών µεταναστών, όπως αυτό στις 4/9. Αφορµή για άλλη µια στιγµή συµπύκνωσης του ελληνικού κοινωνικού φασισµού και της έκφρασης του στον δρόµο. Ναι, φτάσαµε στο σηµείο να µιλάµε για φασισµό, γιατί το να είσαι ή να δηλώνεις πατριώτης σήµερα δεν είναι ουδέτερο. Σηµαίνει πως αποδέχεσαι την κυρίαρχη προπαγάνδα περί ισχυρής ελλάδας, που µε την σειρά του σηµαίνει αποδοχή των εγκληµάτων του ελληνικού κράτους και του ελληνικού κεφαλαίου σε βάρος των ντόπιων και των ξένων εργατών, σε βάρος αυτών που διασχίζουν τα σύνορα µε κίνδυνο την ζωή τους, σε βάρος των βαλκάνιων προλετάριων στα ελληνικά εργοστάσια της βαλκανικής επικράτειας, σε βάρος των πληθυσµών που υφίστανται την βία της δυτικής στρατιωτικής µηχανής. Η κοινωνία του καναπέ δεν είναι επίσης ουδέτερη, όταν χρειαστεί - και το έχει αποδείξει βγαίνει στους δρόµους και αναλαµβάνει δράση, τότε και τα ακραία εθνικιστικά στοιχεία και οι φασιστικές συµµορίες βρίσκουν έδαφος για να νοµιµοποιήσουν τα εγκλήµατά τους. Τάχαµου οι αλβανοί προκάλεσαν πρώτοι. Αυτή τη φορά τα media προσπάθησαν κάπως να συµµαζέψ ο υν Το ποδόσφαιρο ανέκαθεν είχε ρόλο παραπλάνησης της κοινωνίας, µέσω της ικανότητας του να χειραγωγεί τα άτοµα σε πολω- µένες οµαδοποιήσεις, να τα εντάσσει στους κόλπους του, προσφέροντας χώρο και λόγο εκτόνωσης και την ψευδαίσθηση ότι πάντα υπάρχει ένας εχθρός που πρέπει να νικηθεί και να αντιµετωπιστεί εντός και εκτός γηπέδων. Ο αγώνας στις 30 Μαρτίου είναι µία ακόµα ευκαιρία στα χέρια των εθνικιστών και των ρατσιστών να δράσουν, προπαγανδίζοντας από τη µία το ρατσισµό και τη φυλετική καθαρότητα και από την άλλη χτυπώντας µετανάστες. Μόνο αυτούς συµφέρει τούτο το παιχνίδι. Όχι το αποτέλεσµα του σκορ, αλλά τα αποτελέσµατα της αντιπαλότητας ντόπιων και ξένων εργατών (όχι µόνο ελλήνων και αλβανών). ιαίρει και βασίλευε. Η ταυτότητα µας, όµως, δεν καθορίζεται από σηµαίες εθνικές αλλά σηµαίες ταξικές. Ο εχθρός µας δεν είναι ο µετανάστης εργάτης αλλά το κράτος, τα αφεντικά και όσοι παράγουν εθνικούς διαχωρισµούς. τα ασυµµάζευτα, προσπάθεια µήπως για να µην αγγίξει και πάλι τα άκρα µια ήδη υπάρχουσα συνθήκη; Αν και όλοι συµφώνησαν στα τηλεοπτικά παράθυρα πως δεν συµπαθούµε σαν λαός τους αλβανούς, αυτό δεν σηµαίνει πως πρέπει και να τους δέρνουµε αρκεί να δουλεύουν µε χαµηλούς µισθούς, ηµιπαράνοµα, ανασφάλιστοι και εν πάση περιπτώσει όποτε θέλουµε τους στέλνουµε και πίσω Ε, λοιπόν κάτω από αυτές τις συνθήκες το να παίρνεις θέση ενάντια στον ελληνικό εθνικισµό κυρίως και τις ποικίλες εκφάνσεις του παρ ότι δεν περιµένεις και µεγάλη αναπόκριση από την κοινωνία τουλάχιστον είσαι ξεκάθαρος απέναντί της: όσο αυτή θα τρέφεται µε τα εθνικιστικά και πατριωτικά µπαλαµούτια θα συνεχίζει να αναπαράγει το εκµεταλλευτικό σύστηµα και της δοµές του, θα αναµασάει την µιζέρια της και την έλλειψη πραγµατικών νοηµάτων για την ζωή. Έχουµε ανάγκη να αναδείξουµε ή να δηµιουργήσουµε νέες ανταγωνιστικές συλλογικές ταυτότητες, βασισµένες στις δικές µας αξίες, στα δικά µας προτάγµατα, στα δικά µας νοήµατα για την ζωή. Να τελειώνουµε µε τις πατρίδες, τα σύνορα, τα έθνη, τα κράτη και τα φύλα - όχι άλλοι διαχωρισµοί µεταξύ των καταπιεσµένων. Μέχρι να δούµε τον πολιτισµό της εκµετάλλευσης να καταρέει, θα παραµένουµε ξένοι απέναντι σε ό,τι µας στερεί την ζωή - απάτριδες ονειροπόλοι µιας εφικτής ουτοπίας. Την ίδια µέρα του αγώνα και λίγο πριν την έναρξη του, η κατάληψη Φάµπρικα ΥΦΑΝΕΤ κάλεσε πορεία ενάντια στον ελληνικό εθνικισµό και τις εκφάνσεις του και κυρίως ενάντια στα εθνοπανηγύρια και τα ρατσι- στικά πογκρόµ. Με κεντρικό πανό «Καµιά εθνική ενότητα, καµιά ειρήνη µε τα αφεντικά» πορεύτηκαν περίπου 300 άτοµα σε κεντρικούς δρόµους της Θεσσαλονίκης. Κατά την διάρκεια της πορείας φωνάζονταν αντιπατριωτικά συνθήµατα και µοιράζονταν σχετικές προκηρύξεις. Όλοι εµείς (έλληνες και µετανάστες) που δεν αποδεχόµαστε το έθνος και την πατρίδα σαν κοµµάτι της ταυτότητας µας. Οι εργάτες που αποτελούµε αντικείµενο καθηµερινής εκµετάλλευσης στα διάφορα κάτεργα της µισθωτής σκλαβιάς. Οι άνεργοι που βιώνουµε καθηµερινά τους εκβιασµούς των αφεντικών και του κράτους (ενοίκιο, αγχωτικό τρέξιµο επιβίωσης...). Οι µαθητές που βρισκόµαστε σε ένα καθεστώς εντατικής και ανούσιας εκπαίδευσης µε σκοπό τη βίαιη ένταξη µας στην παραγωγή και στις αξίες του κυρίαρχου πολιτισµού (αδιαφορία, κοιτώ την πάρτη µου, ρουφιανιά, ανταγωνισµός...). Όλοι εµείς που από πεποίθηση ή βιώµατα βρισκόµαστε σε αντιπαράθεση µε τις κυρίαρχες επιλογές δεχόµαστε τις επιθέσεις των κατασταλτικών µηχανισµών (εξακριβώσεις, προσαγωγές, βία). Όλοι εµείς δεν αποδεχόµαστε, αυτήν την βαρβαρότητα που ζούµε και γι αυτό την πολεµάµε. Όλοι εµείς έχουµε πολλά κοινά να µοιραστούµε µεταξύ µας και αρκετούς λόγους για να εναντιωθούµε σε ό,τι µας καταπιέζει. Οι µόνοι αγώνες που συµµετέχουµε είναι οι κοινωνικοί και οι ταξικοί. κουίζ Óôéò 29 Ìáñôßïõ ïñãáíþèçêå áðü ôçí áíôåèíéêþ äñüóç ðïñåßá óå êåíôñéêïýò äñüìïõò ôçò ÁèÞíáò η πρέζα δεν σκοτώνει η τηλεόραση δεν αποβλακώνει το θέαµα δεν αναπαράγει τα µέσα διαιώνισής του και... ÅÑÙÔÇÓÇ: ç áñéóôåñü á) Ý åé Üóåé ôçí ìðüëá â) äåí Ý åé Üóåé ôçí ìðüëá ΑΠΑΝΤΗΣΗ: το ποδόσφαιρο ως θέαµα, εργοστάσιο παραγωγής υποκειµενικοτήτων, θρήσκεια, οικονοµικό πατιρντί, χαβούζα τεστοστερόνης, αποτελεί κοµµάτι του πολέµου που εχει κύρηξε η εξουσία για την καταστροφή των εγκεφαλικών µας κυττάρων. Το ξεπέρασµα των εθνικιστικών ιδεολογιών δεν µπορεί να πραγ- µατοποιηθεί µε την παρότρυνση να υπαχθούν together έλληνες και ξένοι προλετάριοι στην κυριαρχία του θεάµατος. ¼ôáí ôá áöåíôéêü óå èýëïõí îåêïýñáóôï Σύµφωνα µε µια πρόσφατη έρευνα µιας αγγλικής εταιρίας το 75% των εργαζοµένων κουράζονται ιδιαίτερα µετά το µεσηµέρι µε αποτέλεσµα να µην είναι παραγωγικοί. Με την κούραση και την εξάντληση που νιώθουν τείνουν να κάνουν περισσότερα λάθη κάτι που, σύµφωνα πάντα µε την εταιρία που διεξήγαγε την έρευνα, στοιχίζει εκατοµµύρια στερλίνες το χρόνο στις βρετανικές επιχειρήσεις. Μάλιστα το φαινόµενο αυτό το ονοµάζουν το «σύνδροµο της σιέστας». Κανείς φυσικά δε χρειάζεται µια καλοπληρωµένη έρευνα για να καταλάβει πόσο εξαντλητική είναι η 8ωρη (στην καλύτερη των περιπτώσεων που δεν υπάρχουν υπερωρίες) δουλειά. Τα αφεντικά µέσω της εν λόγω εταιρίας βρήκαν και πάλι τη λύση! Οι εργοδότες οφείλουν να παρακινούν τους εργαζόµενους να τρώνε καλύτερα και υγιεινά κατά τις µεσηµεριανές ώρες, αλλά και να ξεκουράζονται για λίγη ώρα. Η γενναιοδωρία τους δύσκολα περιγράφεται Βέβαια η γενναιοδωρία τους αυτή σε καµία περίπτωση δεν έχει να κάνει µε το ενδιαφέρον τους για την ψυχική και σωµατική υγειά των υπαλλήλων τους, αλλά µε την ακράδαντη επιθυµία τους να αυξήσουν τους ρυθµούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων τους. Όσο και να προσπαθούν πάντως να µας πείσουν ότι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας βελτιώνει και την ιδία τη φύση της µισθωτής εργασίας, εµείς ένα έχουµε να τους πούµε: αν θεωρούν πως η δουλειά είναι χαρά, να την κρατήσουν για πάρτη τους... Σκίσαµε τον ουρανό µε τις κεραίες Σκίσαµε και τα µάτια µας σιγά σιγά. τα ρουθούνια είναι προ πολλού βουλωµένα µε σακούλες σκουπιδιών τα χέρια και τα πόδια µας είναι άρρωστα, ξεψυχάνε βασικά είναι νεκρά πλέον δε ζούνε, µόνο κουρδίζονται για να φάνε, να πάνε στη δουλειά, να χαϊδέψουν την τηλεόραση και να κοιµηθούνε το βράδυ αγκαλιά χωρίς αγκαλιά. Νέφη πυκνά συσσωρεύτηκαν πάνω απο τη πόλη, µπαίνουν και στα στήθη µας, Εγώ δε θέλω να µπουν στο δικό µου ουρλιάζει η ζωή µου εκεί µέσα! Ανοίγω τα ρουθούνια για να µπούνε οι αύρες τρέχω, χορεύω, γίνοµαι στρόβιλος κάνω έρωτα στο ηµίγυµνο φως φωνάζω για να ραγίσουν τα πατζούρια. Ελαφριά σαν ψίθυρος και βαριά σαν σταγόνα Πέφτω, ραγίζω το χώµα και ανθίζω σε µια άλλη χαραγµατιά. Σαν αυτές που τα χαµόγελα χαράζουν στα πρόσωπά µας.

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Çëßáò Ê. Óôáõñüðïõëïò Ïêôþâñéïò 006 1 Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß ÎåêéíÜìå äéáôõðþíïíôáò ôïõò ïñéóìïýò ôùí ðýíôå ãíùóôþí áóõìðôùôéêþí óõìâïëéóìþí: Ïñéóìüò

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Ç ÅËËÁÄÁ ÊÁÉ Ç ÅÅ ÓÔÇ ÄÉÍÇ ÌÉÁÓ ÁÔÅËÅÉÙÔÇÓ ÐÑÏÂÏÊÁÔÓÉÁÓ ÇäéáêïììáôéêÞ çãåóßá ôùí ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïõ, ÓáìáñÜ,

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Ç ÅËËÁÄÁ ÊÁÉ Ç ÅÅ ÓÔÇ ÄÉÍÇ ÌÉÁÓ ÁÔÅËÅÉÙÔÇÓ ÐÑÏÂÏÊÁÔÓÉÁÓ ÇäéáêïììáôéêÞ çãåóßá ôùí ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïõ, ÓáìáñÜ, Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ: ÁËÊÏÊÏÍÄÕËÇ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 389-390 ÌÜúïò Éïýíéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ Êùäéêüò: 1044 ÔÅÕ ÏÓ 1049 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών 1 Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30 Η ΕΚΠ. ΠΕΡ. ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 Θεόδωρος Δ. Παρασκευόπουλος Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ïé äõíüìåéò F 1 êáé F 2 åßíáé ïìüññïðåò (ó Þìá) èá éó ýåé: F ïë = F 1 + F 2. ÔåëéêÜ: F ïë = 1.500Í.

ÅðåéäÞ ïé äõíüìåéò F 1 êáé F 2 åßíáé ïìüññïðåò (ó Þìá) èá éó ýåé: F ïë = F 1 + F 2. ÔåëéêÜ: F ïë = 1.500Í. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ç äýíáìç áëëçëåðßäñáóçò äýï çëåêôñéêþí öïñôßùí ìðïñåß íá õðïëïãéóôåß ìå âüóç ôïí íüìï ôïõ Coulomb. Óôï ðáñüäåéãìá ìáò âñßóêåôáé ç óõíéóôáìýíç äýíáìç ðïõ åíåñãåß óôï öïñôßï q áðü äýï Üëëá öïñôßá

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò

4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò 4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò Óôéò áóêþóåéò ìå åðßäñáóç óôç èýóç ìéáò éóïññïðßáò ãßíåôáé áíáöïñü óå ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá èýóåéò éóïññïðßáò. Ïé èýóåéò éóïññïðßáò åßíáé äéáäï

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1114741

Διαβάστε περισσότερα

e-κτιθέμεθα Αποτυπώνοντας τη δημιουργία δημιουργικώς Εκτύπωση Βιβλιοδεσία Συσκευασία Printing Portal ENTYΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

e-κτιθέμεθα Αποτυπώνοντας τη δημιουργία δημιουργικώς Εκτύπωση Βιβλιοδεσία Συσκευασία Printing Portal ENTYΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ç ðáñáãùãþ ôçò IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ åßíáé ðëþñùò êáèåôïðïéçìýíç êáé ðñïóöýñåé ëýóåéò óôïõò ðåëüôåò ôçò óå üëá ôá óôüäéá êáé óå êüèå Ýíôõðï ðñïúüí. Ïé âáóéêýò êáôçãïñßåò õðçñåóéþí ðïõ ðñïóöýñoíôáé ðåñéëáìâüíïõí:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 25 21 Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Μια πρωτοβουλία του ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003 ôïò 8 ï ö. 43 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 9ï - ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 1ï - AÑ. Ö. 4ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Èåùñßá ÃñáöçìÜôùí: ÔáéñéÜóìáôá

Èåùñßá ÃñáöçìÜôùí: ÔáéñéÜóìáôá Èåùñßá ÃñáöçìÜôùí: ÔáéñéÜóìáôá ÄçìÞôñçò ÖùôÜêçò ÔìÞìá Ìç áíéêþí Ðëçñïöïñéáêþí êáé Åðéêïéíùíéáêþí ÓõóôçìÜôùí ÐáíåðéóôÞìéï Áéãáßïõ, 83200 Êáñëüâáóé, ÓÜìïò Email: fotakis@aegean.gr 1 Âáóéêïß Ïñéóìïß êáé Ïñïëïãßá

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ -

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 33 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 7ï - AÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 21x29greek.indd 1 19/11/09 17:23:01 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç êáéíïôïìßá ôçò Syngenta ãéá ôçí êáôáðïëýìçóç ôïõ ðåñïíüóðïñïõ óôï áìðýëé ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 Ëåùö. Áíèïýóáò - Ô.Ê. 153

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÅëëÜäïò óôçí 65ç ÄéåèíÞ êèåóç Èåóóáëïíßêçò

Ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÅëëÜäïò óôçí 65ç ÄéåèíÞ êèåóç Èåóóáëïíßêçò PORT PAYΙ HELLAS Κ.Δ.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1321-1998 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 11, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000 «Ο.Κ.Ε. και ΙΝΤΕRNET» - Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÔìÞìá Ìáèçìáôéêþí ÌÜèçìá: Óôï áóôéêýò Áíåëßîåéò Ðåñßïäïò: ÉáíïõÜñéïò, 2009

ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÔìÞìá Ìáèçìáôéêþí ÌÜèçìá: Óôï áóôéêýò Áíåëßîåéò Ðåñßïäïò: ÉáíïõÜñéïò, 2009 ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÔìÞìá Ìáèçìáôéêþí ÌÜèçìá: Óôï áóôéêýò Áíåëßîåéò Ðåñßïäïò: ÉáíïõÜñéïò, 2009 Ïíïìáôåðþíõìï : Á.Ì : ÈÝìá 1: Âáèìüò [ ] ÈÝìá 2: Âáèìüò [ ] ÈÝìá 3: Âáèìüò [ ] ÈÝìá 4: Âáèìüò [ ] èñïéóìá

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óåë. 12 ÁÓÔÑÏÓ: Ï ÓôñÜôçò ÄáëéÜíçò êáé ðüëé óôï óôßâï ôçò

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂËÔÁÉÑÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 395-396 ÍïÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁ 1ï. ÈÅÌÁ 2ï. ÈÅÌÁ 3ï. Óåë. 1 ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÈÅÌÁÔÁ ÃÑÁÐÔÙÍ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÌÁÚÏÕ-ÉÏÕÍÉÏÕ Ó ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ ÔÁÎÇ: Â ÌÁÈÇÌÁ: ÖÕÓÉÊÇ ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ:

ÈÅÌÁ 1ï. ÈÅÌÁ 2ï. ÈÅÌÁ 3ï. Óåë. 1 ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÈÅÌÁÔÁ ÃÑÁÐÔÙÍ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÌÁÚÏÕ-ÉÏÕÍÉÏÕ Ó ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ ÔÁÎÇ: Â ÌÁÈÇÌÁ: ÖÕÓÉÊÇ ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ: ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÈÅÌÁÔÁ ÃÑÁÐÔÙÍ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÌÁÚÏÕ-ÉÏÕÍÉÏÕ Ó ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ ÔÁÎÇ: Â ÌÁÈÇÌÁ: ÖÕÓÉÊÇ ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ: Çì/íßá: ÈÅÌÁ 1ï Äýï áõôïêßíçôá Á êáé Â êéíïýíôáé ìå ìýóåò ôá ýôçôåò 60km/h êáé 90km/h êáé äéáíýïõí

Διαβάστε περισσότερα

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 393-394 ÓåðôÝìâñéïò Ïêôþâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò

1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò 1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò óå üëç ôçí ýëç ÖõóéêÞò. à ôüîç ÊáèçãçôÞò: ¼íïìá: Âáèìüò: ÈÅÌÁ 1ï Åéê. 1 A. -2ìC ç Á êáé +2ìC ç  -1ìC ç Á êáé -1ìC ç  -9ìC ç Á êáé -9ìC ç  D. +1ìC ç Á êáé +1ìC ç  ÅðéëÝîôå ôç

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò»

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò» ôïò 7 ï ö. 40 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Èåùñßá ÃñáöçìÜôùí: Óýíïëá Áíåîáñôçóßáò, Óýíïëá ÊÜëõøçò, êáé ñùìáôéêüò Áñéèìüò

Èåùñßá ÃñáöçìÜôùí: Óýíïëá Áíåîáñôçóßáò, Óýíïëá ÊÜëõøçò, êáé ñùìáôéêüò Áñéèìüò Èåùñßá ÃñáöçìÜôùí: Óýíïëá Áíåîáñôçóßáò, Óýíïëá ÊÜëõøçò, êáé ñùìáôéêüò Áñéèìüò ÄçìÞôñçò ÖùôÜêçò ÔìÞìá Ìç áíéêþí Ðëçñïöïñéáêþí êáé Åðéêïéíùíéáêþí ÓõóôçìÜôùí ÐáíåðéóôÞìéï Áéãáßïõ, 83200 Êáñëüâáóé, ÓÜìïò Email:

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON TX-1 (7882-000)

MARATHON TX-1 (7882-000) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON TX-1 (7882-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα