ΙΑΚΗΡΥΞΗ: 8577 για την Tετάρτη θα κατατίθενται Τρίτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ: 8577 για την Tετάρτη 22-07-2015 θα κατατίθενται Τρίτη 21-7-2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΑΝΘΗ η Υ.Πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ OIKONOMIKO ΤΑΧ/ΚΗ /ΝΣΗ: ΝΕΑΠΟΛΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαδοπούλου Περ. ΤΗΛ: ΦΑΞ: Ιστοσελίδα Γ.Ν.Ξάνθης: ΙΑΚΗΡΥΞΗ: 8577 «Ανάθεσης σε εργολάβο κατόπιν διαπραγµάτευσης της παροχής υπηρεσιών διανοµής & παρασκευής γευµάτων ( Εστίαση) στους ασθενείς του Γενικού Νοσοκοµείου Ξάνθης για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µηνών. Το Γ.Ν.Ξάνθης λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν.2286/95(ΦΕΚ 19/Α/95) «προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 2. Το Π. 166/2003 (ΦΕΚ 138Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές». 3. Του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) «κανονισµός προµηθειών δηµοσίου» (Κ.Π. ). 4. Του Ν.3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 5. Tις διατάξεις του Ν.4144/2013 «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 6. Την αριθµ. 178/ απόφαση του.σ του Γ.Ν.Ξάνθης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ιαγωνισµό µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την Tετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ στους χώρους του Οικονοµικού τµήµατος (γραφείο διαγωνισµών). Οικονοµικές (κλειστές) προσφορές θα κατατίθενται έως και την Τρίτη προκειµένου να αναδειχθεί εργολάβος για την ανάθεση των υπηρεσιών διανοµής & παρασκευής γευµάτων (Εστίαση) στους ασθενείς του Γενικού Νοσοκοµείου Ξάνθης, για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µηνών προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α.23% εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εννέα και σαράντα πέντε λεπτών (63.609,45 ). - Σύνολο προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α: ,00 /5µηνο - Σύνολο προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α: ,45 /5µηνο Επισηµαίνεται ότι η οικονοµική προσφορά σας κατά την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να δοθεί λαµβάνοντας υπόψη: - το εργατικό κόστος - τις νόµιµες κρατήσεις, ήτοι: - 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας - 0,10 % υπέρ της Α.Α..Σ + (2,4 % χαρτόσηµο & ΟΓΑ Χαρτοσήµου ) 1

2 - 8% φόρος - Ο Φ.Π.Α. 23% βαρύνει το Νοσοκοµείο Στην περίπτωση που κατά την παραπάνω διαδικασία προκύψει ισότιµη προσφορά το αποτέλεσµα (ανάδοχος) του διαγωνισµού, θα προκύψει κατόπιν κληρώσεως ενώπιον όλων όσων πάρουν µέρος στην ανωτέρω διαδικασία. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε δύο µήνες και θα µπορεί να παραταθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του Π. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) «Κανονισµός προµηθειών δηµοσίου» Ο εργολάβος θα πρέπει να διαθέτει το προσωπικό σύµφωνα µε τον Πίνακα Α που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µηνών. Σε περίπτωση που προκύψουν αποτελέσµατα από ανοιχτό διαγωνισµό του ΠΠΥΥ 2014 πριν την λήξη του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου (σύµβαση) τότε η σύµβαση που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία θα λήξει αυτοδίκαια. Οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν σφραγισµένο φάκελο µε τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο θα εσωκλείονται σφραγισµένοι οι κάτωθι υποφάκελοι, οι οποίοι επίσης φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου: 1) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για την συµµετοχή στην παραπάνω διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι πρέπει ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ να προσκοµίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά : Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιριών, όπως το Φ.Ε.Κ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του, αντίγραφο του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του, στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης διακήρυξης. Ασφαλιστική ενηµερότητα Φορολογική ενηµερότητα Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. 2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Υπεύθυνη ήλωση, στην οποία θα δηλώνεται: - ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της παρούσης διακήρυξης και σε περίπτωση κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στην εταιρία τους, θα τηρούνται οι όροι αυτού. - Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001:2008 συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. 3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ***Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (σύµφωνα µε τον πίνακα Β) επί ποινή αποκλεισµού. Η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται µηνιαία σε ευρώ ( ). Η τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Σε περίπτωση διαφοράς στις αναγραφόµενες τιµές, µεταξύ ολογράφως και αριθµητικώς υπερισχύουν οι τιµές που αναγράφονται ολογράφως. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά ΑΜΕΣΑ. 2

3 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε προσφορά που δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή σε ρήτρα συναλλάγµατος ή προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, ή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. Η τιµή του µειοδότη για την οποία θα συναφθεί σύµβαση παραµένει σταθερή καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης χωρίς δικαίωµα αναπροσαρµογής. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν και κάθε δαπάνη απαιτούµενη για ολοκλήρωση της παρεχόµενης υπηρεσίας του, πλην του Φ.Π.Α,23% ο οποίος βαρύνει το Νοσοκοµείο. ΧΡΟΝΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µε επιταγή για κάθε µήνα παροχής εργασιών µε το αντίστοιχο µηνιαίο ποσό, σε εύλογο χρονικό διάστηµα και αφού προηγηθεί θεώρηση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος από το Ελεγκτικό συνέδριο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος είναι να υπάρχει: α) Τιµολόγιο παροχής έργου του Αναδόχου, που θα αναφέρει την τιµή µόνο σε EURO και θα φέρει ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του µήνα που αφορά. β) Ασφαλιστική ενηµερότητα γ) Ανάλυση αποδοχών µισθοδοσίας δ) Παραστατικά καταθέσεων µισθοδοσίας στους τραπεζικούς λογαριασµούς των εργαζοµένων ε) Αναλυτική περιοδική δήλωση. στ) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών, υπογραφόµενο από το αρµόδιο όργανο του Νοσοκοµείου & το Τµήµα ιατροφής (Προϊστάµενος). ζ) Φορολογική ενηµερότητα. ΓΕΝΙΚΑ Το Νοσοκοµείο βάσει του άρθρου 21 του Π. 118/2007, µπορεί να κατακυρώσει εάν προκύψει ανάγκη περαιτέρω/λιγότερες εργασίες στον ανάδοχο µέχρι ποσοστό 30% του προϋπολογισµού. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών διανοµής γευµάτων στους ασθενείς του Γενικού Νοσοκοµείου Ξάνθης (Εστίαση) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τµήµα ιατροφής αποτελεί ένα σηµαντικό χώρο παροχής υπηρεσιών για κάθε Νοσοκοµειακή Μονάδα. Οι δραστηριότητες αφορούν αφενός στη σίτιση των ασθενών και των ιατρών, αφετέρου στη διαµόρφωση ειδικών διατροφικών σχηµάτων για τους ασθενείς και τη διατροφική πληροφόρηση / εκπαίδευση αυτών. Στο τµήµα επίσης εντάσσονται οι επιστηµονικές οργανωτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες όλων όσων εµπλέκονται µε τα τρόφιµα από την παραλαβή τροφίµων ως και τη διανοµή των γευµάτων στους ασθενείς. Για τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίµων υπάρχουν γενικές απαιτήσεις για τους χώρους παρασκευής, επεξεργασίας και φύλαξης των τροφίµων, απαιτήσεις εξοπλισµού για την αποθήκευση, διατήρηση και µεταφορά των τροφίµων, απαιτήσεις για την προστασία της ασφάλειας των τροφίµων από επικίνδυνες ουσίες, τρωκτικά και έντοµα, απαιτήσεις παροχών νερού, ατµού, πάγου, ηλεκτρικού εξαερισµού κλπ. Ακρογωνιαίος λίθος για τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίµων είναι η υγεία και ατοµική υγιεινή του προσωπικού και η κατάρτιση του σε θέµατα που αφορούν τη διαχείριση των τροφίµων στο Νοσοκοµείο. 3

4 Το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους τροφίµων είναι δυνατόν να αποτελεί κίνδυνο επιµόλυνσης για τα τρόφιµα και γι αυτό θα πρέπει να εκπαιδεύεται σε κανόνες υγιεινής και οδηγίες εργασίας, ανάλογα µε τη θέση και την υπευθυνότητα που έχει στην όλη διακίνηση των τροφίµων. Η εκπαίδευση του προσωπικού πέρα από το γεγονός ότι είναι νοµική απαίτηση, αυξάνει την υπευθυνότητα στην εργασία. Το προσωπικό είναι δυνατόν να µεταφέρει στα τρόφιµα επικίνδυνους µικροοργανισµούς που προέρχονται: Από επιµόλυνση των ατόµων κατά τις µετακινήσεις τους στα διάφορα τµήµατα του Νοσοκοµείου και ιδιαίτερα στις τουαλέτες. Από επιµόλυνση των ατόµων από τις διάφορες προσωπικές τους συνήθειες, όπως π.χ. να ακουµπούν µε τα χέρια τα µαλλιά τους ή τη µύτη τους. Το ανθρώπινο σώµα φιλοξενεί πολλούς µικροοργανισµούς στη µύτη, στο στόµα, στο σάλιο, στα µαλλιά και στον εντερικό σωλήνα. Όλα αυτά αποτελούν εστίες µόλυνσης για τα χέρια του προσωπικού. Από λοιµώξεις των ατόµων οφειλόµενες σε παθογόνους µικροοργανισµούς, οι οποίοι µεταφέρονται µε τα τρόφιµα. Χρειάζεται εποµένως διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού, ιδίως των ατόµων που δεν έχουν επαρκή εµπειρία στο χειρισµό των τροφίµων, αλλά και εποπτεία για τη σωστή τήρηση εφαρµογής των κανόνων υγιεινής, ώστε να µη διασπείρονται µικροοργανισµοί στα τρόφιµα. ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. Οι εργαζόµενοι µε ειδικότητα τραπεζοκόµου να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο ηµοτικού, ώστε να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γραφή και ανάγνωση για να χρησιµοποιούν σωστά τις γραπτές οδηγίες για τις δίαιτες των ασθενών. Να ληφθεί υπόψη τυχόν προϋπηρεσία σε παρεµφερή χώρο εργασίας.. Το προσωπικό θα απασχολείτε καθηµερινά, συµπεριλαµβανοµένων Σαββάτων- Κυριακών και αργιών. Οι τραπεζοκόµοι θα απασχολούνται σε κυκλικό ωράριο, καθηµερινά και τις αργίες. 2. Οι εργαζόµενοι ως βοηθοί µαγείρων να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο ηµοτικού, να γνωρίζουν καλά την ελληνική, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία τους µε τα υπόλοιπα άτοµα στο χώρο της κουζίνας και να είναι αρτιµελείς. Το προσωπικό θα απασχολείτε καθηµερινά, συµπεριλαµβανοµένων Σαββάτων- Κυριακών και αργιών. Επιπλέον οι εργαζόµενοι θα πρέπει: Να είναί αρτιµελείς και υγιείς (µε βιβλιάριο υγείας στο οποίο να φαίνεται ότι εξετάστηκαν το τελευταίο τρίµηνο και είναι υγιείς) Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως και µε φωτοαντίγραφα των καρτελών εργασίας ότι όλοι οι εργαζόµενοι είναι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ και ότι κατά τακτά χρονικά διαστήµατα πληρώνονται οι εργοδοτικές εισφορές. Τα βιβλιάρια υγείας των εργαζοµένων θα παραµένουν στο Νοσοκοµείο και υπεύθυνος για τα βιβλιάρια είναι ο Προϊστάµενος του τµήµατος ιατροφής. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να στέλνει αντίγραφο µηνιαίας αναλυτικής µισθοδοσίας του προσωπικού του στον προϊστάµενο του τµήµατος διατροφής και στην προϊσταµένη οικονοµικού του νοσοκοµείου. Να διατίθεται στο Νοσοκοµείο τουλάχιστον ο ελάχιστος αριθµός εργαζοµένων που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του. Να απασχολούνται ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείων και των ειδικών µονάδων του, τις ιδιαιτερότητες που έχουν µερικά τµήµατα (π.χ. Παιδιατρικά), την κάλυψη των αναγκών της τραπεζαρίας του προσωπικού, των χειρουργείων κλπ.,να απασχολούνται σε πενθήµερη βάση πρωινό και απογευµατινό ωράριο, συµπεριλαµβανοµένων Κυριακών και αργιών. 4

5 Ο προϊστάµενος του τµήµατος διατροφής έχει την δυνατότητα ανάλογα µε τις ανάγκες του τµήµατος να απασχολεί το προσωπικό ως τραπεζοκόµους ή ως Β.Μαγείρου. Το προσωπικό αυτό θα είναι σταθερό και εκπαιδευµένο από τους διαιτολόγους, και δεν θα πρέπει να απασχολείται σε άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρείας. Οποιαδήποτε µεταβολή θα γνωστοποιείται εγκαίρως γραπτά στο Νοσοκοµείο. Κάθε νέο άτοµο που πρόκειται να απασχοληθεί πρέπει υποχρεωτικά να ενηµερώνεται από το Τµήµα ιατροφής πριν αναλάβει υπηρεσία, ενώ το συνεργείο για µια εβδοµάδα από την ανάληψη υπηρεσίας του ατόµου αυτού υποχρεούται να το απασχολεί σε πρωινή βάρδια, για να υπάρχει καλύτερος έλεγχος από Τµήµα ιατροφής. Ο προϊστάµενος του τµήµατος διατροφής έχει την δυνατότητα ανάλογα µε τις ανάγκες του τµήµατος να τροποποιήσει τις ειδικότητες π.χ. Ο Β.Μάγειρας να εκτελεί καθήκοντα τραπεζοκόµου και αντίστροφα. Να είναι άψογοι από πλευράς συµπεριφοράς απέναντι σε ασθενείς, σε τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκοµείου και να τηρεί πιστά τις διαδικασίες των Κρατικών αρχών και του Νοσοκοµείου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά άµεσα κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται από τους υπεύθυνους του Νοσοκοµείου. Επίσης οποιοδήποτε αλλαγή στο προσωπικό θα πρέπει να πραγµατοποιείται µετά από ενηµέρωση των υπευθύνων του νοσοκοµείου και το νέο προσωπικό να πληροί τις προδιαγραφές στο σύνολό τους πριν την ανάληψη υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν εκτελούνται σωστά τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν ή δηµιουργούνται προβλήµατα παρέχεται στο τµήµα διατροφής το δικαίωµα να απαιτήσει την αντικατάσταση προσωπικού του εργολάβου. Η στολή εργασίας, θα πρέπει να είναι πάντα καθαρή και να αλλάζει τακτικά (κάθε φορά που είναι βρώµικη και τουλάχιστον 2 φορές την εβδοµάδα) σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ασφάλειας των τροφίµων. Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να χορηγήσει στο προσωπικό φόρµες εργασίας, οµοιόµορφες από πλευράς ποιότητας και χρώµατος, το οποίο να είναι σύµφωνα µε τις συστάσεις του ΕΦΕΤ. Οι στολές των βοηθών µαγείρων θα είναι λευκές,οι δε στολές των τραπεζοκόµων να είναι οµοιόµορφες µε των µονίµων τραπεζοκόµων (ροζ). Η εµφάνιση του προσωπικού θα πρέπει να είναι άριστη και να τηρούνται πιστά και απαρέγκλιτα οι κανόνες υγιεινής, όπως αυτοί περιγράφονται στον ΕΦΕΤ. Η δαπάνη για τη στολή και το κόστος καθαρισµού της θα επιβαρύνει το ιδιωτικό συνεργείο. Σε ειδικά τµήµατα µε ασθενείς υψηλού κινδύνου έτσι όπως το Νοσοκοµείο θα προσδιορίζει, θα χρησιµοποιείται ειδική στολή. Το Τµήµα ιατροφής θα προσδιορίζει την ανάγκη χρήσεως γαντιών ή άλλων µέτρων προστασίας. Για το χώρο αποδυτηρίων του προσωπικού του συνεργείου θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη από το Νοσοκοµείο. Το προσωπικό να έχει πιστοποιηµένη εκπαίδευση επιπέδου Ι στην Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίµων σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1616/Β/ & την εγκύκλιο µε Α.Π: Υ1Γ/Γ.Π/ΟΙΚ του ΕΦΕΤ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ Απαγορεύεται η, µε οποιαδήποτε ιδιότητα, απασχόληση, σε χώρους εργασίας µε τρόφιµα οποιουδήποτε ατόµου είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχει από νόσηµα που µεταδίδεται δια των τροφών, ή ατόµου που έχει διάρροια ή µολυσµένα τραύµατα ή έχει προσβληθεί από δερµατική µόλυνση και υφίσταται άµεσος ή έµµεσος κίνδυνος µόλυνσης των τροφίµων από παθογόνους µικροοργανισµούς. 5

6 Το προσωπικό πρέπει να έχει βιβλιάριο υγείας (ΦΕΚ 1219 Β 4/10/00), που να πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από νοσήµατα που µπορούν να µεταδοθούν µε τα τρόφιµα. Το βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψη των. Να γίνεται παρασιτολογική κοπράνων, α/α θώρακος, έλεγχος για HbsAg, HCV, RPR (αν είναι αρνητικός να γίνεται εµβολιασµός), ηπατίτιδα C και ό,τι επιπλέον κρίνει η ιεύθυνση Υγείας της Ν.Α Ξάνθης. Η παρασιτολογική κοπράνων πρέπει να επαναλαµβάνεται ετησίως µε ευθύνη της εταιρείας. Σε περίπτωση που στο προσωπικό παρουσιαστεί κάποιο από τα παρακάτω νοσήµατα: α) διάρροια /εµετός, β) άσχηµο κρύωµα, γ) ανοικτές πληγές, δ) ερεθισµένο λαιµό ή ακόµα αν κάποιο µέλος της οικογένειας παρουσιάζει συµπτώµατα τροφικής δηλητηρίασης, ο / οι υπεύθυνοι της εταιρείας έχουν την νοµική υποχρέωση να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη του κινδύνου µόλυνσης των τροφίµων. Τα µέτρα περιλαµβάνουν αποκλεισµό από την εργασία για όσο διάστηµα κριθεί αναγκαίο και αντικατάσταση του για όσο διάστηµα απουσιάζει. Ο υπεύθυνος/ανάδοχος του προσωπικού της εταιρείας πρέπει να ενηµερώνεται καθηµερινά από τους εργαζόµενους, στην αρχή της βάρδιας, για τυχόν ύπαρξη προβληµάτων υγείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία / επιχείρηση παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το Νοσοκοµείο δικαιούται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις να επιβάλει κυρώσεις. Για την εφαρµογή της υγιεινής, υπεύθυνη απέναντι στο Νοσοκοµείο είναι η εταιρεία. Τον δειγµατοληπτικό έλεγχο υγείας του προσωπικού της εταιρείας δύναται να ασκεί το Νοσοκοµείο (µε το Τµήµα ιατροφής, τον ιατρό εργασίας (εφόσον υπάρχει) και σε συνεργασία µε την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων). Το προσωπικό της εταιρείας θα είναι σταθερό και εκπαιδευµένο. εν θα απασχολείται σε άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρείας. Στο Νοσοκοµείο θα υπάρχει ονοµαστικός κατάλογος των εργαζοµένων στο χώρο των τροφίµων, ενώ οποιαδήποτε µεταβολή στο προσωπικό, θα γνωστοποιείται γραπτά στο Νοσοκοµείο. Σε περίπτωση που η εταιρεία / επιχείρηση παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το Νοσοκοµείο δικαιούται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται, από τη σύµβαση. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Απαιτείται υψηλός βαθµός ατοµικής καθαριότητας, από κάθε πρόσωπο που κινείται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες µε τρόφιµα και το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο και καθαρό ρουχισµό. Η εταιρεία και ο επόπτης έχουν την ευθύνη της τήρησης από το προσωπικό όλων των κανόνων υγιεινής καθώς και των οδηγιών που τους έχουν δοθεί από το τµήµα ιατροφής του Νοσοκοµείου. Σε ότι αφορά την πρακτική που διασφαλίζει την υγιεινή των ατόµων και την προστασία των τροφίµων από επιµολύνσεις θα την έχει το τµήµα ιατροφής του Νοσοκοµείου. α) Γενικά µέτρα καθαριότητας. Τα άτοµα που εργάζονται στους χώρους παρασκευής και διανοµής των τροφίµων πρέπει: Να φροντίζουν για την καθαριότητα των χεριών τους. Να πλένουν τα χέρια τους κάθε φορά που χρειάζεται. Να µην καπνίζουν, τρώνε, πίνουν καλλωπίζονται στο χώρο των τροφίµων και κατά το χειρισµό των τροφίµων. Να καλύπτουν τις πληγές στα χέρια τους µε αδιάβροχο επίδεσµο (κατά προτίµηση έντονου χρώµατος, ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα αν έχει αποκολληθεί). Να µη φορούν κοσµήµατα και να µην έχουν ψεύτικα ή βαµµένα νύχια, γιατί αποτελούν κίνδυνο επιµόλυνσης των τροφίµων. Τα νύχια θα πρέπει να είναι κοµµένα. Σκουλαρίκια σε τρυπηµένα αυτιά, βέρες, δακτυλίδια και ρολόγια πρέπει να αφαιρούνται. 6

7 Να µην µετακινούνται άσκοπα στους χώρους του Νοσοκοµείου και µετά να επιστρέφουν στο χώρο τροφίµων. Να έχουν καθαρά µαλλιά, δεµένα πίσω εφόσον είναι µακριά και να είναι καλυµµένα πλήρως µε κάλυµµα κεφαλής (σκούφο). Η στολή εργασίας θα πρέπει να αφαιρείται όταν αποµακρύνονται για διάφορους λόγους από το χώρο εργασίας τους. Το προσωπικό που παρασκευάζει και διανέµει τρόφιµα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου π.χ. µεταµοσχευµένους, νεογνά κ.λ.π., θα πρέπει να έχει ειδική εκπαίδευση και να εφαρµόζει µε απόλυτη ακρίβεια τους κανόνες προστασίας των τροφίµων από επιµόλυνση ακόµη και µε «αθώους» µικροοργανισµούς, αλλά επικίνδυνους γι αυτούς τους ασθενείς. β) Πλύσιµο χεριών. Απαραίτητο είναι το πλύσιµο χεριών: Μετά τη χρήση τουαλέτας. Όταν είναι βρώµικα ή µολυσµένα. Μετά από βήχα, φτέρνισµα, φύσηµα µύτης. Μετά από άγγιγµα οποιουδήποτε τµήµατος της κεφαλής. Πριν να αγγίξουµε οποιαδήποτε τροφή. Όταν έχουµε πιάσει ωµά τρόφιµα (κρέας, ψάρι, αυγά, πουλερικά) ή οποιοδήποτε µολυσµένο τρόφιµο. Μετά τη χρήση δοχείων απορριµµάτων. Mετά το διάλειµµα, καφέ κτλ. γ) Αυστηρός περιoρισµός επισκέψεων. Οι επισκέπτες που µόνο όταν είναι ανάγκη εισέρχονται στους χώρους παρασκευής και διανοµής τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού συντήρησης, θα πρέπει να φορούν προστατευτικό ρουχισµό και κάλυµµα του τριχωτού της κεφαλής (σκούφο), όπως και κάλυµµα υποδηµάτων αν υπάρχει κίνδυνος επιµόλυνσης των τροφίµων. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τα τρόφιµα δεν πιάνονται µε τα χέρια, παρά µόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο. εν χειρίζονται τρόφιµα άτοµα που έχουν δερµατικές βλάβες ή κάποια µεταδοτική ασθένεια ή υπάρχει σχετική ιατρική σύσταση. Μικρά τραύµατα ή εγκαύµατα καλύπτονται µε αδιάβροχο έγχρωµο επίδεσµο. Τα κρύα φαγητά διατηρούνται σε θερµοκρασία χαµηλότερη των 7 C Τα φαγητά µαγειρεύονται καλά σε υψηλή θερµοκρασία (τουλάχιστον 75 C), ιδίως εκείνα που µπορεί να είναι µολυσµένα µε µικρόβια τροφικών δηλητηριάσεων (π.χ κρέας, αυγά κοτόπουλα). Τα ζεστά µαγειρεµένα φαγητά διατηρούνται σε θερµοκρασία από 65οC και πάνω µέχρι να σερβιριστούν. Αν πρόκειται να σερβιριστούν πολλές ώρες µετά, τότε θα πρέπει να κρυώσουν (εντός 3 ωρών), να διατηρηθούν στο ψυγείο (κάτω από 5 C) και να ξαναζεσταθούν τουλάχιστον στους 75 C λίγο πριν να σερβιριστούν. Τα τρόφιµα καλύπτονται ώστε να προστατεύονται από µύγες και άλλα έντοµα. Χρησιµοποιούνται διαφορετικοί πάγκοι, εργαλεία και σκεύη για τα ωµά τρόφιµα και διαφορετικοί για τα µαγειρεµένα ή για τρόφιµα που θα καταναλωθούν χωρίς ψήσιµο. Οι πάγκοι, τα τραπέζια, τα µηχανήµατα και οι συσκευές κοπής και επεξεργασίας τροφίµων καθαρίζονται σχολαστικά µετά τη χρήση, ώστε να µην υπάρχουν υπολείµµατα τροφών, ενώ απαιτείται απολύµανση όλων των σκευών που χρησιµοποιήθηκαν µε τρόπο που το Νοσοκοµείο θα υποδείξει. Η καθαριότητα της στολής εργασίας και του σκούφου πρέπει να τηρείται µε σχολαστικότητα. Πρέπει να υπάρχει επάρκεια σε καθαρές πετσέτες και απορροφητικό χαρτί µιας χρήσης. 7

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Οι τραπεζοκόµοι στο τέλος κάθε γεύµατος φροντίζουν για την αποµάκρυνση των σκουπιδιών από τους χώρους διανοµής των τροφίµων. Αφού συλλέξουν τα σκουπίδια σε κατάλληλους πλαστικούς σάκους καλά κλεισµένους, τα µεταφέρουν σε σηµείο που το κάθε Νοσοκοµείο ορίζει ως σηµείο συλλογής σκουπιδιών για την οριστική αποµάκρυνση τους από το νοσοκοµείο. Εάν χρησιµοποιούνται ως δοχεία απορριµµάτων ειδικοί κάδοι που µέσα τοποθετούνται οι πλαστικοί σάκοι, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να απολυµαίνονται περιοδικά εσωτερικά και εξωτερικά από τους / τις τραπεζοκόµους, σε χώρους που το Νοσοκοµείο θα ορίσει και σε καµία περίπτωση στο χώρο διανοµής των τροφίµων (κουζίνα). Τα υγρά απόβλητα θα πρέπει επίσης να αποµακρύνονται µε τρόπο υγιεινό, σύµφωνα µε τους κανόνες που έχει κάθε Νοσοκοµείο. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ α) Αντικείµενο της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση αφορά το νεοδιοριζόµενο και το ήδη υπάρχον προσωπικό. Αφορά τις βασικές αρχές της υγιεινής των τροφίµων, την καθαριότητα και την απολύµανση των χώρων και του εξοπλισµού, την αποθήκευση και τη µεταφορά των τροφίµων, τους κανόνες ατοµικής καθαριότητας, τους κανόνες σερβιρίσµατος, την εκπαίδευση σε ειδικές δίαιτες, τη διαχείριση των αποβλήτων (σκουπιδιών), η οποία θα γίνει από τον Προϊστάµενο του τµήµατος ιατροφής. δ) Έλεγχος της εταιρείας 1.Ο έλεγχος της εταιρείας από το Νοσοκοµείο ανατίθεται στον προϊστάµενο του τµήµατος διατροφής, (τον διαιτολόγο) και την Επιτροπή Πιστοποίησης του έργου που ορίζεται για το συγκεκριµένο σκοπό από το ιοικητή του Νοσοκοµείου. 2. Σε περίπτωση που προσωπικό της εταιρίας δεν εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται επιµελώς τότε θα εφαρµόζονται ρήτρες ως παρακάτω: Α) Με την πρώτη έγγραφη παρατήρηση του υπαλλήλου θα επιβάλετε πρόστιµο στην εταιρία ίσο µε το ποσό των 100,00. Β) Με τη δεύτερη έγγραφη παρατήρηση του υπαλλήλου θα επιβάλετε πρόστιµο στη εταιρία ίσο µε το ποσό των 150,00 Γ) Σε περίπτωση που υπάρξει και Τρίτη παράβαση ο υπάλληλος θα απολύεται και η εταιρία θα αντικαθιστά αυτόν. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ o Σερβίρισµα του πρωινού γεύµατος : Σερβίρουν το γάλα-τσάι-χαµοµήλι, τα οποία παρασκευάζονται στην κεντρική κουζίνα, ετοιµάζουν το τροχήλατο καρότσι µε τα είδη του πρωινού και σερβίρουν στους ασθενείς το πρωινό σε δίσκο, συµβουλευόµενοι τον κατάλογο µε το όνοµα του αρρώστου και τη δίαιτά του. o Στη συνέχεια µαζεύουν τα άπλυτα σκεύη του πρωινού, τα πλένουν και τα τακτοποιούν στα ντουλάπια. o Επίσης τακτοποιούν τα προς διανοµή τρόφιµα που έρχονται στην κουζίνα του κάθε τµήµατος (από την κεντρική κουζίνα-µαγειρείο) στα ντουλάπια και στο ψυγείο (ανάλογα µε το είδος). o Βγαίνουν για διανοµή, στους ασθενείς, µικρογευµάτων, όπως κρέµας, κοµπόστας, φρούτου, ανάλογα µε τη δίαιτα κάθε ασθενούς. Μαζεύουν, πλένουν και τακτοποιούν τα σκεύη. o Προσέρχονται στο µαγειρείο για παραλαβή των οπωρολαχανικών ώστε να προετοιµάσουν τις σαλάτες εγκαίρως. o Προσέρχονται στο µαγειρείο, µε συγκεκριµένη σειρά, η οποία ορίζεται από την υπεύθυνη των τραπεζοκόµων και παραλαµβάνουν όλα τα τρόφιµα και φαγητά για τη µεσηµεριανή διανοµή. Τα φαγητά τοποθετούνται σε κλειστό τροχήλατο καρότσι και µεταφέρονται στα 8

9 τµήµατα. Το σερβίρισµα του φαγητού γίνεται σε δίσκο, ο οποίος ετοιµάζεται στην κουζίνα σύµφωνα µε τη δίαιτα του ασθενούς. o Γίνεται η διανοµή του φαγητού στους αρρώστους. Στη συνέχεια µαζεύουν τους δίσκους, τους µεταφέρουν στην κουζίνα, πλένουν και τακτοποιούν στα ντουλάπια τα πλυµµένα σκεύη. Καθαρίζει τους πάγκους και τακτοποιεί την κουζίνα. o Τα καθαριστικά απολυµαντικά, ο κουβάς και η σφουγγαρίστρα θα δίνονται από το Νοσοκοµείο και θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και αυστηρά στο χώρο της κουζίνας µε τον τρόπο που θα υποδείξει η Επιτροπή Λοιµώξεων. Παράβαση των ανωτέρω υποδείξεων θα τιµωρείται αυστηρά. o Βγαίνουν για διανοµή, στους ασθενείς, µικρογευµάτων, όπως κρέµας, κοµπόστας, φρούτου, ανάλογα µε τη δίαιτα κάθε ασθενούς. Μαζεύουν, πλένουν και τακτοποιούν τα σκεύη. o Προσέρχονται στο µαγειρείο για παραλαβή των οπωρολαχανικών ώστε να προετοιµάσουν τις σαλάτες εγκαίρως. o Προσέρχονται στο µαγειρείο για παραλαβή των φαγητών για τη βραδινή διανοµή. Τα φαγητά τοποθετούνται σε κλειστό τροχήλατο καρότσι και µεταφέρονται στα τµήµατα. Το σερβίρισµα του φαγητού γίνεται σε δίσκο, ο οποίος ετοιµάζεται στην κουζίνα σύµφωνα µε τη δίαιτα του ασθενούς. o Ξεκινά η βραδινή διανοµή. Κατόπιν η κάθε τραπεζοκόµος µαζεύει τους δίσκους από τους θαλάµους, πλένει και τακτοποιεί τα σκεύη. o Μοιράζει ένα µικρό γεύµα (συνήθως ένα γιαούρτι) στους διαβητικούς ασθενείς. o Καθαρίζει τους πάγκους και τη τακτοποιεί την κουζίνα. o Το συνεργείο τραπεζοκόµων χρεώνεται όλα τα υλικά που υπάρχουν στις κουζίνες τα οποία αντικαθιστά σε περίπτωση που χαλάσουν ή χαθούν µε ευθύνη του. o Τα ωράρια των διανοµών ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ από το τµήµα ιατροφής του Νοσοκοµείου πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Το νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής της ωραρίων διανοµής φαγητού o Κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί εδώ ότι η αποµάκρυνση τροφίµων, έστω και µη κατάλληλων προς διάθεση, από το χώρο του Νοσοκοµείου, εκτός του ότι απαγορεύεται νοµικώς, είναι µερικές φορές και επικίνδυνη. o Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο αντιληπτό ο υπάλληλος θα απολύεται και η ζηµιά θα βαρύνει τον ανάδοχο. Καθήκοντα Β.Μαγείρων Συνεργάζονται µε το µάγειρα και εκτελούν τις βασικές συνθέσεις και τις ειδικές δίαιτες σύµφωνα µε τις εντολές των διαιτολόγων. Εκτελούν απλούστερες συνθέσεις (καθαρισµός κρεµµυδιών, πατάτας κ.τ.λ.) µε βάση το ηµερήσιο καταµερισµό εργασίας του µάγειρα. Φροντίζουν για την Παρασκευή και εκτέλεση του πρωινού (Γάλα,αυγά κ.τ.λ.)φροντίζουν για το πλύσιµο των φρούτων. Φροντίζουν για την διανοµή των επιδορπίων(κρέµα-ζελέ κ.τ.λ) στα κεσεδάκια διανοµής. Φροντίζουν για την καθηµερινή τους εµφάνιση και τηρούν του κανόνες υγιεινής, της τάξης, της καθαριότητας στο χώρο του µαγειρείου καθώς και των ψυγείων που χρησιµοποιούν. Πλένουν µετά από κάθε παρασκευή τα ακίνητα σκεύη των µαγείρων. Οι πάγκοι, τα τραπέζια, τα µηχανήµατα και οι συσκευές κοπής και επεξεργασίας τροφίµων καθαρίζονται σχολαστικά µετά τη χρήση, ώστε να µην υπάρχουν υπολείµµατα τροφών, ενώ απαιτείται απολύµανση όλων των σκευών που χρησιµοποιήθηκαν µε τρόπο που το Νοσοκοµείο θα υποδείξει. Συλλέγουν τα σκουπίδια σε κατάλληλους πλαστικούς σάκους καλά κλεισµένους, τα µεταφέρουν σε σηµείο που το κάθε Νοσοκοµείο ορίζει ως σηµείο συλλογής σκουπιδιών για την οριστική αποµάκρυνση τους από το νοσοκοµείο. Εάν χρησιµοποιούνται ως δοχεία απορριµµάτων ειδικοί κάδοι που µέσα τοποθετούνται οι πλαστικοί σάκοι, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να απολυµαίνονται περιοδικά εσωτερικά και εξωτερικά από 9

10 τους β. Μαγείρους και την λανζιέρα, σε χώρους που το Νοσοκοµείο θα ορίσει και σε καµία περίπτωση στο χώρο των τροφίµων (κουζίνα).τα υγρά απόβλητα θα πρέπει επίσης να αποµακρύνονται µε τρόπο υγιεινό, σύµφωνα µε τους κανόνες που έχει κάθε Νοσοκοµείο. Λογοδοτούν στον προϊστάµενο του τµήµατος διατροφής Σε ειδικές περιπτώσεις µε ευθύνη του προϊσταµένου τµήµατος διατροφής δύναται κάποιος εργαζόµενος από το µαγειρείο να εκτελέσει καθήκοντα τραπεζοκόµου και αντίθετα για µικρό χρονικό διάστηµα Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσλάβει άτοµα που είδη εργάζονται στο τµήµα διατροφής µε υπόδειξη αυτών από το νοσοκοµείο. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες τροποποιούνται σε περίπτωση που το νοσοκοµείο εφαρµόσει άλλο σύστηµα ή εφαρµόσει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας. Ρητά αναφέρεται ότι εάν το Νοσοκοµείο εφαρµόσει στο µέλλον Σύστηµα Κεντρικής ιανοµής από τα Μαγειρεία θα αλλάξει κατά την απόλυτη επιλογή του, όλο το περιεχόµενο του παρόντος καθηκοντολογίου. Η προσφορά των συµµετεχόντων πρέπει να πληρεί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 1. Πρόσφατη κατάσταση προσωπικού της επιχείρησης ότι απασχολεί τουλάχιστον 13 άτοµα, θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας. 2. Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001:2008 συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. 3. Ο µειοδότης εργολάβος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόµους τους σχετικούς µε την εργασία (Εργατική Νοµοθεσία ) και τις διατάξεις για αµοιβές (δηλαδή καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία Σ.Σ.Ε), το ωράριο εργασίας και κοινωνικών παροχών (έγκαιρη απόδοση κρατήσεων των εργαζοµένων), αποζηµιώσεων, όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, φόρων κ.λπ., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τους τις υποχρεώσεις απέναντι στο ηµόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 4. Eπίσης οι συµµετέχοντες θα αναφέρουν επί ποινή αποκλεισµού στην τεχνική τους προσφορά τα εξής: Α) Τον αριθµό των εργαζοµένων Β) Τις ηµέρες και ώρες εργασίας Γ) Την συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι (να επισυναφθεί αντίγραφο) Αυξοµείωση εργασιών Το Νοσοκοµείο βάσει του άρθρου 21 του Π. 118/2007, µπορεί να κατακυρώσει εάν προκύψει ανάγκη περαιτέρω/λιγότερες εργασίες στον ανάδοχο µέχρι ποσοστό 30% του προϋπολογισµού. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ ΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Ο ιοικητής του Γ.Ν.Ξάνθης Πάσχου Αθανάσιος 10

11 Συνηµµένος πίνακας Α ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΩΙ - ΑΠΟΓΕΥΜ ΕΥΤΕΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧ. ΑΤΟΜΑ 13 στο σύνολο υπολογιζόµενων και των R Από ευτέρα Παρασκευή: 10/4ωρα (εκ των 13) 3/6ωρα (εκ των 13) Σάββατο: 7/4ωρα (εκ των 13) 1/6ωρο (εκ των 13) Κυριακή: 6/4ωρα (εκ των 13) 1/6ωρο (εκ των 13) ΑΠΑΣΧ/ΩΡΕ Σ 4ωρη & 6ωρη απασχόληση. ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ / ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ - Από ευτέρα Παρασκευή:148 ώρες (4ωρη απασχόληση). - Σάββατο :28 ώρες (4ωρη απασχόληση) - Κυριακή: 24 ώρες (4ωρη απασχόληση) - Από ευτέρα Παρασκευή: 78 ώρες (6ωρη απασχόληση). - Σάββατο :6 ώρες (6ωρη απασχόληση) - Κυριακή: 6 ώρες (6ωρη απασχόληση) *** Οι άδειες / απουσίες (οποιασδήποτε µορφής) όλων των εργαζοµένων θα αναπληρώνονται. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 23% 5µήνου: ,45 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ Αριθµός ατόµων* Μηνιαία δαπάνη/άτοµο Μηνιαία δαπάνη συνολικά Συνολική δαπάνη 5µηνου ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 4ΩΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5ΜΗΝΟΥ ( ευτ- Παρασκ) 10 (εκ των 13) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 6ΩΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5ΜΗΝΟΥ ( ευτ- Παρασκ) 3(εκ των 13) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΑΒΒΑΤΑ 5ΜΗΝΟΥ 4ΩΡΗ ΑΠΑΣΧ 7(εκ των 13) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΑΒΒΑΤΑ 5ΜΗΝΟΥ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧ 1(εκ των 13) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ -ΑΡΓΙΩΝ 4ΩΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5ΜΗΝΟΥ 6(εκ των 13) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ -ΑΡΓΙΩΝ 6ΩΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5ΜΗΝΟΥ 1(εκ των 13) ΚΌΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 5ΜΗΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΙΚΑ επί τοις % ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 13 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 13 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ Α ΕΙΑΣ 13 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ 5ΜΗΝΟΥ 13 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ 5ΜΗΝΟΥ 13 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 5ΜΗΝΟΥ 10 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΙΠΟ ΚΟΣΤΟΣ 12

13 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ME ΦΠΑ 23% Σηµείωση 1 : Ως Αριθµός εργατοωρών προσδιορίζεται το Πλήθος Εργαζοµένων (περιλαµβανοµένων των ατόµων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούµενες εργατοώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναµο και εκφρασµένο µε την συλλογική σύµβαση εργασίας 13

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών διανομής γευμάτων στους ασθενείς των Νοσοκομείων, αρμοδιότητας της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑTTIΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154, 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΤΗΛ. & FAX: 210 77 89 345 Αθήνα:---------- ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ : Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 32/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΛΑΤΖΕΡΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 32/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΛΑΤΖΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑ.Γ.Ν.Η. και Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑ.Γ.Ν.Η. και Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑ.Γ.Ν.Η. και Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α. 738.230,38. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Στους χώρους όπου παρασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 31/12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 14723 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π02/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π02/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες: 14 / 01 / 2015 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α. Π. : 390 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας, Πληρ.: Χρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγρίνιο, 5 Μαΐου 2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΓ46904Μ-6Χ9

Αγρίνιο, 5 Μαΐου 2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΓ46904Μ-6Χ9 Αγρίνιο, 5 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθμ. Πρωτ. 7255 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΦΓ46904Μ-6Χ9 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 08.07

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 08.07 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία: 08.07.2015 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16853 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦ:ΤΣΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Τηλ: 213-2058448 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H ( ΠΔ 13Α/2015 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία: 17.04.2014 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.: 9554 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» Ιωάννινα 12/02/2015 ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 127 Δ/ΝΣΗ : Εθν. Αντιστάσεως 3 45221 Κατσικάς Ιωαννίνων ΤΗΛ : 2651092219 ΦΑΞ: 2651093362 e-mail: galateei@otenet.gr Πληροφορ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 21/7/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ Προς: Δημόσια Διαβούλευση Σε εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002214081 2014-08-01

14PROC002214081 2014-08-01 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 01.08.2014 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 6291 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013)

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 20/08/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 13728 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου ΤΗΛ.: 26613-60538 -641

Διαβάστε περισσότερα

: .. -123 9-2-12 14:00

:    .. -123 9-2-12 14:00 123 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1/2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕ-123ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΚΕΠΑ-ΣΠΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 27613-60170 Email : promitheies@noskypar.gr

Τηλ. 27613-60170 Email : promitheies@noskypar.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο: Προµηθειών /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 05-05-2014 Α.Π. 2302 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδειά. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρόχειρος διαγωνισµός µε περισυλλογή προσφορών και ανάρτηση στο διαδίκτυο ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Λιβαδειά. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρόχειρος διαγωνισµός µε περισυλλογή προσφορών και ανάρτηση στο διαδίκτυο ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς. Λιβαδειά Αρ. Πρωτ. Σ/ 59 11/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 29/8/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 21070 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 29/8/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 21070 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία: 29/8/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 21070 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2058448 FAX : 213 2058614 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H ( Δ 4/2014 ) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 04/08/2014 Α. Π. 54831 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 21 / 5715 Σ. 1520 Θεσσαλονίκη, 06 Απρ 2015 ΠΡΟΣ :

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 21 / 5715 Σ. 1520 Θεσσαλονίκη, 06 Απρ 2015 ΠΡΟΣ : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 21 / 5715 Σ. 1520 Θεσσαλονίκη, 06 Απρ 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις ΣΧΕΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για Υπηρεσίες Εστίασης για έξι (6) μήνες (CPV 98300000-6) ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 001/2015

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για Υπηρεσίες Εστίασης για έξι (6) μήνες (CPV 98300000-6) ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 001/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 8-5-2012 Τμήμα: Οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΠΡΟΣ :

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΠΡΟΣ : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις ΣΧΕΤ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002153557 2014-07-08

14PROC002153557 2014-07-08 ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Κουτρομάνος Αντώνιος Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ &ΚΥΠΡΟΥ,ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 26310 55683,81 FAX: 26310 556888 Ημερομηνία 08/07/2014 Α. Π. 7891 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14PROC002153557

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 14PROC002380112 2014-11-04 Χανιά, 4/11/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 10303 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουνιαλή 2Α Ταχ. Κωδ.: 731 00 Πληροφορίες: Σταυρούλα Στιβανάκη Τηλ.: 2821047111-101 Fax: 2821047108

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 22/12/2010

Διαβάστε περισσότερα