Επαναληπτικές Σημειώσεις για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Κεφάλαιο 3.1 Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαναληπτικές Σημειώσεις για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Κεφάλαιο 3.1 Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων"

Transcript

1 Επαναληπτικές Σημειώσεις για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Κεφάλαιο 3.1 Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων Ο Νόμος του Coulomb Στη φύση εμφανίζονται δύο ειδών φορτία. Θετικό (+) και αρνητικό (-). Φορείς του θετικού φορτίου είναι τα πρωτόνια (p) Φορείς του αρνητικού φορτίου είναι τα ηλεκτρόνια (e) Μονάδα του ηλεκτρικού φορτίου είναι το 1C (1 Coulomb). Επειδή είναι τεράστια ποσότητα φορτίου χρησιμοποιούμε συνήθως υποδιαιρέσεις, όπως το 1mC=10-3 C, 1 μc=10-6 C, 1 nc=10-9 C Το ηλεκτρικό φορτίο λέμε ότι είναι κβαντισμένο, δηλαδή ότι κάθε ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου που συναντάται στη φύση, θα είναι ακέραιο πολλαπλάσιο μιας ελάχιστης ποσότητας, η οποία είναι το φορτίο του ηλεκτρονίου q e =-1,6x10-19 C, ή Q=n q e, όπου n φυσικός αριθμός. Στον υλικό κόσμο η ύλη είναι ηλεκτρικά ουδέτερη, δηλαδή όσα είναι τα θετικά φορτία, είναι και τα αρνητικά. Με κατάλληλες διαδικασίες (τριβή, επαγωγή, επαφή) έχουμε τη δυνατότητα σε κάποια υλικά να προκαλέσουμε μετατόπιση των αρνητικών φορτίων σε μια περιοχή του υλικού, οπότε έχουμε την εμφάνιση πλεονάσματος (ή ελλείμματος) ηλεκτρονίων στο υλικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δημιουργήσαμε ή καταστρέψαμε ηλεκτρόνια. Απλά, με τις παραπάνω διαδικασίες μπορούμε να τα εμφανίσουμε Τα όμοια φορτία απωθούνται, ενώ τα αντίθετα έλκονται. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι 3 περιπτώσεις. Σημαντικό: Οι δυνάμεις από το φορτίο 1 στο φορτίο έχουν πάντα σχέση δράσηςαντίδρασης, οπότε θα ισχύει πάντοτε ότι: F = F 1,,1

2 Χαρακτηριστικά της δύναμης Coulomb H δύναμη Coulomb είναι διάνυσμα, το οποίο έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Διεύθυνση: Την ευθεία που ορίζεται από τα φορτία Φορά: Καθορίζεται από τον κανόνα των προσήμων Μέτρο: Δίδεται από τη σχέση F c = k c qq 1 r Όπου q 1, q είναι τα φορτία (μονάδες σε Coulomb), r είναι η απόσταση των δύο φορτίων (μονάδες σε μέτρα m-) και κενού Ηλεκτρικό πεδίο k c N m C, η ηλεκτρική σταθερά του Από τη στιγμή που φέρνουμε ένα ηλεκτρικό φορτίο Q σε μια περιοχή του χώρου, ο χώρος αλλοιώνεται, με αποτέλεσμα όταν πλησιάζουμε ένα οποιοδήποτε άλλο φορτίο q, αυτό να έλκεται ή να απωθείται από το Q, ανάλογα με τη σχέση προσήμου που έχουν μεταξύ τους. Ηλεκτρικό πεδίο θα ονομάζουμε το χώρο μέσα στον οποίο όταν βρεθεί ηλεκτρικό φορτίο, δέχεται ηλεκτροστατική δύναμη (Coulomb). Ένα φορτίο Q που βρίσκεται σε ένα σημείο Ο του χώρου θα ασκεί σε ένα φορτίο q που Q βρίσκεται σε ένα σημείο Α του χώρου, δύναμη μέτρου Fc = kc q. Αλλάζοντας το ( OA) Q φορτίο q με ένα άλλο φορτίο, παρατηρούμε ότι η ποσότητα kc παραμένει σταθερή. ( OA) Θα ορίζουμε ως ένταση E ενός ηλεκτρικού πεδίου που προκαλείται από ένα φορτίο-πηγή Q, σε ένα σημείο Α του χώρου, το διανυσματικό μέγεθος που έχει μέτρο ίσο με το πηλίκο του μέτρου της δύναμης Coulomb που ασκείται σε φορτίο q που βρίσκεται σε αυτό το σημείο προς το φορτίο αυτό και κατεύθυνση, την κατεύθυνση της δύναμης που θα δεχόταν ένα θετικό φορτίο, αν αυτό βρισκόταν στο σημείο Α, δηλαδή: F E = Με μονάδες 1( N/C) = 1 ( V / m) q

3 Η ένταση σε ένα σημείο Σ, καθορίζεται από τα εξής μεγέθη: Α. Το φορτίο-πηγή Q, που καθορίζει το μέτρο και την κατεύθυνση της έντασης Β. Την απόσταση του σημείου Σ από το φορτίο-πηγή Q του πεδίου. Για να περιγράψουμε πιο απλά ένα πεδίο, χρησιμοποιούμε την έννοια των δυναμικών γραμμών. Οι δυναμικές γραμμές είναι νοητές γραμμές, οι οποίες μας βοηθάνε να απεικονίσουμε σε κάθε σημείο του χώρου το διάνυσμα της έντασης. Συγκεκριμένα: Α. Η ένταση Ε σε ένα σημείο του χώρου θα είναι ένα διάνυσμα εφαπτόμενο στις δυναμικές γραμμές σε εκείνο το σημείο. Β. Οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου απομακρύνονται από τα θετικά φορτία και κατευθύνονται προς τα αρνητικά. Γ. Οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου είναι ανοικτές, δηλαδή μια δυναμική γραμμή δεν είναι απαραίτητο να καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο σημείο Δ. Οι δυναμικές γραμμές δεν τέμνονται, γιατί αν τεμνόντουσαν σε εκείνο το σημείο θα υπήρχαν δύο διανύσματα έντασης (πράγμα άτοπο). Ε. Η πυκνότητα των δυναμικών γραμμών είναι ανάλογη της απόλυτης τιμής της έντασης Ε του πεδίου. Όσο πιο πυκνές είναι οι δυναμικές γραμμές σε ένα σημείο, τόσο πιο μεγάλη είναι η ένταση του πεδίου. ΣΤ. Ο αριθμός των δυναμικών γραμμών που ξεκινούν από ένα φορτίο Q είναι ανάλογος της απόλυτης τιμής του φορτίου. Δυναμικές γραμμές στο χώρο ανάμεσα σε δύο ετερόσημα φορτία Δυναμικές γραμμές στο χώρο ανάμεσα σε δύο ομόσημα φορτία

4 Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια Δυναμικό Διαφορά δυναμικού Ενέργεια, είναι η ποσότητα που μας δείχνει τη δυνατότητα ενός συστήματος να παράξει έργο. Μονάδα της ενέργειας στο S.I. είναι το 1J (Joule) Ονομάζουμε έργο μιας δύναμης F, το εσωτερικό γινόμενο της δύναμης με το διάνυσμα της μετατόπισης x, δηλαδή: W = F x= F x συνθ Το έργο W μιας δύναμης F κατά τη μετατόπιση Δx είναι ποσότητα μονόμετρη και έχει μονάδα το 1 Joule Οι ηλεκτρικές δυνάμεις είναι συντηρητικές, δηλαδή το έργο της ηλεκτρικής δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα κατά μήκος μιας διαδρομής, ισούται με το αντίθετο της μεταβολής της δυναμικής ενέργειας: ( ) U = W ή U U = W ή W = U U τελ αρχ τελ αρχ Ή το έργο της ηλεκτρικής δύναμης σε ένα σώμα κατά μήκος μιας κλειστής διαδρομής είναι μηδέν. Η δυναμική ενέργεια ενός σώματος σε μια θέση Α, ισούται με το έργο της δύναμης που χρειάζεται για να μεταφέρει το σώμα στο άπειρο, όπου θεωρούμε ότι η δυναμική ενέργεια του σώματος είναι 0. Δηλαδή UΑ = W A Αποδεικνύεται ότι η δυναμική ενέργεια ενός φορτίου q που βρίσκεται σε σημείο Γ στο πεδίο που δημιουργεί ένα φορτίο-πηγή Q, είναι ίση με: U = k ( Γ) c Q q r!!!!προσοχή!!!!!: Στον παραπάνω τύπο τα φορτία μπαίνουν με τα πρόσημά τους. Δηλαδή η δυναμική ενέργεια είναι αρνητική για ετερόσημα φορτία (ελκτική δύναμη) και θετική για ομόσημα φορτία (απωστική δύναμη), ενώ r Γ είναι η απόσταση του φορτίου q που βρίσκεται στο Γ, από το φορτίο Q που δημιουργεί το πεδίο. Να θυμάστε ότι το q είναι αυτό που θεωρούμε ότι έχει τη δυνατότητα να μετακινείται, ενώ το Q συνήθως το θεωρούμε ακίνητο!!! Γ

5 Για να περιγράψουμε το πεδίο με όρους δύναμης χρησιμοποιήσαμε την έννοια της έντασης. Αντίστοιχα, για να περιγράψουμε το πεδίο με όρους ενέργειας, χρησιμοποιούμε το δυναμικό. Δυναμικό σε ένα σημείο Γ ενός ηλεκτρικού πεδίου, θα ονομάζουμε το μονόμετρο φυσικό μέγεθος που είναι ίσο με το πηλίκο της δυναμικής ενέργειας που έχει το U Q q Γ 1 Q φορτίο q στη θέση Γ, προς το φορτίο q, δηλαδή VΓ = = kc = kc q rγ q rγ Δεδομένου ότι μας ενδιαφέρει η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας κατά τη μετακίνηση ενός φορτίου από ένα σημείο Σ σε ένα σημείο Ρ, είναι χρήσιμο να εισάγουμε την έννοια της διαφοράς δυναμικού μεταξύ δύο σημείων Σ και Ρ. Joule Μονάδα του δυναμικού είναι το 1 V = 1 Coulomb Η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων (Σ) και (Ρ) ενός ηλεκτρικού πεδίου, ισούται με το πηλίκο του έργου W Σ Ρ της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου, κατά τη μεταφορά ενός δοκιμαστικού φορτίου από τη θέση Σ στη θέση Ρ, προς το φορτίο αυτό. Q Q 1 1 VΣ Ρ = VΣ VΡ = kc kc = kq c rσ rρ rσ rρ Το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου κατά τη μετακίνηση από ένα σημείο Σ του πεδίου σε ένα σημείο Ρ, εξαρτάται από την αρχική και τελική θέση του φορτίου και θα είναι: W = qv Σ Ρ Σ Ρ Πυκνωτές Οι πυκνωτές είναι συσκευές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο και ηλεκτρική δυναμική ενέργεια ανάμεσα στους οπλισμούς τους. Ο επίπεδος πυκνωτής είναι η μοναδική διάταξη με την οποία μπορούμε να παράγουμε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Η συσσώρευση ηλεκτρικού φορτίου στους οπλισμούς του πυκνωτή, συνεπάγεται την αποθήκευση ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας. Μηχανικό ανάλογο του πυκνωτή είναι το ελατήριο.χωρητικότητα (C) ενός πυκνωτή, ονομάζεται το μονόμετρο φυσικό μέγεθος που είναι ίσο με το πηλίκο

6 του ηλεκτρικού φορτίου (Q) του πυκνωτή, προς την τάση (V) του πυκνωτή ή Q 1 Coulomb C = (1 Farad= V 1 Volt Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή δεν εξαρτάται από το φορτίο, ούτε από την τάση του, αλλά μόνο από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του. Μετά τη διαδικασία της φόρτισης ενός πυκνωτή, η ενέργεια και το φορτίο που έχει αποθηκευτεί στον πυκνωτή παραμένουν σταθερά. Διάγραμμα φορτίου- τάσης για έναν ιδανικό πυκνωτή. Το εμβαδόν του διαγράμματος αντιστοιχεί στην ηλεκτρική δυναμική ενέργεια U που είναι αποθηκευμένη στο χώρο ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή. Πυκνωτής συνδεδεμένος σε ηλεκτρική πηγή. Ο οπλισμός που είναι συνδεδεμένος με το θετικό πόλο της πηγής εμφανίζει έλλειμμα αρνητικών φορτίων ενώ ο άλλος οπλισμό πλεόνασμα. Οι δυναμικές γραμμές ανάμεσα στις πλάκες ενός επίπεδου πυκνωτή είναι παράλληλες και ισαπέχουσες. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε κάθε σημείο του χώρου του ομογενούς πεδίου είναι σταθερή, δηλαδή Ε A =Ε Β =ΕΓ Για την αποθηκευμένη ηλεκτρική δυναμική ενέργεια σε έναν πυκνωτή, ισχύουν οι σχέσεις: Q Q Q QV C = Q = VC CV QV V ή C = V V = Q C U = U = U = U = C Απόδειξη για τη σχέση έντασης-δυναμικού σε πυκνωτή: Κατά τη μετακίνηση από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β, το έργο της δύναμης είναι W = A B F = E q (1) Γενικά, το έργο της ηλεκτρικής δύναμης γράφεται W = A B qv () AB Εξισώνοντας τα δεύτερα μέλη των σχέσεων (1) και () έχουμε: Eq = Ε= qv ΑΒ V AB

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας ο Κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η προέλευση της ονομασίας ηλεκτρισμός Τον 6 ο αιώνα π.χ. οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΙ ΦΟΡΤΙΙΟ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 2012 - \ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις - Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) Ενότητα Θέμα Σελ. Περ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.1 Δυνάμεις και κίνηση 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Φυσική Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com Φυσική Β Γυμνασίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 2 Εισαγωγή 1.1 Οι φυσικές επιστήμες και η μεθοδολογία τους Φαινόμενα: Μεταβολές όπως το λιώσιμο του πάγου, η

Διαβάστε περισσότερα

Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας ισχύει: Μονάδες 4. Μονάδες 9

Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας ισχύει: Μονάδες 4. Μονάδες 9 Β.1 Προσφέρουμε ένα ποσό θερμότητας σε ένα αέριο. α. Η θερμοκρασία του αερίου μειώνεται πάντα. β. Υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία του αερίου. γ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Τυπολόγιο Φυσικής Τυπολόγιο Φυσικής 3 Γενικά Θέματα Διεθνές Σύστημα (S.I.) Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα Σύμβολο Μήκος L μέτρο meter m Μάζα m χιλιόγραμμο Kilogram Kg Χρόνος t δευτερόλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Τυπολόγιο Φυσικής Τυπολόγιο Φυσικής 3 Γενικά Θέματα Διεθνές Σύστημα (S.I.) Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα Σύμβολο Μήκος L μέτρο meter m Μάζα m χιλιόγραμμο Kilogram Kg Χρόνος t δευτερόλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ENOTHTA. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο. Πώς προσδιορίζουμε τη θέση των αντικειμένων; A O M B ' y P Ì(,y) Ð Για τον προσδιορισμό της θέσης πάνω σε μία ευθεία πρέπει να έχουμε ένα σημείο της

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο.

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο. ΚΙΝΗΣΗ Εισαγωγικά (Εικόνες με τις αντίστοιχες λεζάντες) Ένας αετός πετά Ένας άνθρωπος περπατά Μια τίγρης ορμάει στο θύμα της Ενα ψάρι κολυμπάει Μια μπαλαρίνα περιστρέφεται Τα ρήματα που χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα