ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS"

Transcript

1 ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Ο.Ν.Ν.) NON - GOVERNMENTAL ORGANISATION SCIENTIFIC ASSOCIATION OF YOUNG JURISTS ΠΑΤΟΥΣΑ 3, Τηλ.: , Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ rd E.U. FRAMEWORK PROGRAMME ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟPERATION PROGRAMME «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Employment and professional grounding of the Ministry of Employment & Social support ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΓΧΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ 75% THE ACTION IS PART-FINANCED AT 75% BY THE EUROPEAN SOCIAL FUND ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.

2

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - ΑΠΕΛΑΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ - ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΡΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ FINANCIAL IMMIGRANTS RESIDENCE PERMITS RESIDENCE PERMIT FOR WORK RESIDENCE PERMIT FOR INDEPENDENT FINANCIAL ACTIVITY RESIDENCE PERMIT FOR SPECIAL REASONS RESIDENCE PERMIT FOR EXCEPTIONAL REASONS RESIDENCE PERMIT FOR FAMILIAL REUNION RESIDENCE PERMIT OF INDEFINITE DURATION RESIDENCE PERMIT FOR LONG TERM STAY RESIDENCE PERMIT ISSUANCE AND RENEWAL PROCEDURE FOREIGNERS RIGHTS AND OBLIGATIONS FOREIGNERS MOVEMENT RESTRICTIONS PERMIT REVOCATION DEPORTATION EXTRADITION FOREIGNERS LEGAL PROTECTION AGENCIES / ORGANISATIONS ACTIVELY INVOLVED IN MATTERS CONCERNING FOREIGNERS

4 AΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτή η κατηγορία άδειας διαμονής περιλαμβάνει τους εξής τύπους αδειών: Για εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου: Χορηγείται στον υπήκοο τρίτης χώρας που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την παροχή εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα εφόσον έχει συνάψει σύμβαση εργασίας από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, προσκομίζοντας αυτήν και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρει ο Ν. 3536/07 και η υπ αριθμ /07 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ανανέωση αυτής επιτρέπεται μετά την πάροδο ενός έτους από τη χορήγησή της και έχει διετή διάρκεια. Η αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Δήμο ή στην Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας και η σχετική άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. Για εποχιακή εργασία Πρόκειται για άδεια διαμονής, η οποία χορηγείται σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος απασχολείται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μέχρι έξι συνολικά μηνών, ανά ημερολογιακό έτος, σε τομέα δραστηριότητας που ανάγεται σε πρόσκαιρη, εποχιακού χαρακτήρα απασχόληση. Απαιτείται σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στην οποία αναφέρεται ρητά το είδος της απασχόλησης. Προηγουμένως πρέπει να χορηγηθεί θεώρηση εισόδου στον υπήκοο τρίτης χώρας μετά από αίτηση του εργοδότη στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του και έγκριση της αίτησης αυτής από τον Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας. H Ανανέωση αυτής της άδειας διαμονής δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε από τους λοιπούς λόγους, για τους οποίους χορηγείται άδεια διαμονής σύμφωνα με το αρθ. 9 του Ν.3536/07. Η αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται από τον εργοδότη στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του και η σχετική άδεια διαμονής εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Για στελέχη εταιριών Αφορά υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές, διευθυντές και υποδιευθυντές) θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών που ασκούν νόμιμη εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, αλλοδαπό υπαλληλικό προσωπικό και οι νόμιμοι εκπρόσωποι που απασχολείται σε αλλοδαπές εταιρίες, οι οποίες έχουν υποκαταστήματα ή θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα και ασκούν νόμιμη δραστηριότητα που ασχολείται αποκλειστικά σε εταιρίες που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ναυτιλιακές κλπ) και σε επιχειρήσεις του ν.δ.2687/1953, υπήκοοι τρίτων χωρών τεχνικοί που ασχολούνται σε βιομηχανίες ή μεταλλεία, αλλοδαπό προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά σε εταιρίες με ανεπτυγμένη επενδυτικά δραστηριότητα. Η ισχύς της άδειας αυτής είναι ετήσια και ανανεώνεται ανά διετία. Η αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και η σχετική άδεια διαμονής εκδίδεται από τον

5 RESIDENCE PERMITS RESIDENCE PERMIT FOR WORK: This residence permit category includes the following types of permits: For dependent work or for the provision of services or work: It is granted to the national of a third country that has been given a visa for the provision of dependent work in Greece as long as he/ she has signed a labour contract from which it becomes evident that his/ her fees are at least even with the monthly salary of an unskilled worker, after producing the contract along with all the necessary supporting documents stated in detail in the L. 3536/ 07 and the no / 07 decision of the Minister of Interior, Public Administration and Decentralization. This permit may be renewed after a year from the date of its issuance and has a two year duration. The application along with all the supporting documents is submitted at the Municipality or the Community Offices of the residence or domicile area of the third country national and the corresponding residence permit is issued by decision of the Regional General Secretary of Attica. For seasonal work. This concerns a residence permit that is issued to a third country national, who is employed in Greece for a time period of up to six months in total, per calendar year, in a specific field of activity that is reduced to temporary, seasonal character occupation. A fixed (limited) term labour contract is necessary, in which the kind of employment (job) must be clearly stated. Beforehand a visa must be granted to the third country national after application of the employer that has been submitted at the Municipality of Community Offices of his/ her residence or domicile area; this application must be approved by the Regional General Secretary. This residence permit may be renewed for anyone of the reasons that a residence permit is issued under article 9 of L. 3536/ 07. The application along with all the necessary supporting documents are submitted by the employer at the Municipality or the Community Offices of his residence or domicile area and the corresponding residence permit is issued by decision of the Regional General Secretary. For company executives. This permit concerns nationals of third countries, that are members of Boards of Directors, managers, legal representatives and senior managerial executives (general directors, directors and assistant directors) of subsidiary companies and branch offices of foreign companies practising legal commercial activities in Greece; it also concerns foreign staff members and legal representatives that are employed by foreign companies, that have branches or subsidiary companies in Greece and practise legal activities exclusively concerning companies that have come under the provisions of the tax incentive law 89/ 1967 (shipping companies etc.) and for businesses of the legislative decree 2687/ 1953, third country nationals that are technicians employed in industries or mines, foreign staff members employed exclusively by companies with developed investment activities (see case B 2). The duration of this permit is of one year and may be renewed every two years. The application along with all the necessary supporting documents are submitted at the Foreigners and Immigration Department of the Ministry of Interior, Public Administration and Decentralization and the corresponding residence permit is issued by the Minister of the Interior,

6 Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας Αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που απασχολούνται ως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και για τους οποίους προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας, μεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και της αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, εφόσον στη σύμβαση προμήθειας αναφέρονται ως υπηρεσίες αποκλειστικώς η εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών. Αυτού του τύπου άδεια διαμονής χορηγείται για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση της αναληφθείσας συμβατικής υποχρέωσης από την επιχείρηση και δε μπορεί να ξεπερνά τους έξι μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ανανεωθεί για έξι επιπλέον μήνες. Η αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου στον οποίο είναι εγκατεστημένη η ημεδαπή επιχείρηση και η σχετική άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. Για αθλητές προπονητές Αυτή χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, αθλητών και προπονητών αθλήματος, που έχει αναγνωρισθεί από τις ελληνικές αθλητικές αρχές, για την εγγραφή, μεταγραφή ή πρόσληψή τους σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία (Α.Α.Ε.) ή σε Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α), εφόσον εγκριθεί από την ελληνική αθλητική ομοσπονδία του οικείου αθλήματος και τους χορηγηθεί ειδική θεώρηση εισόδου. Η άδεια διαμονής αυτού του τύπου έχει ετήσια ισχύ και μπορεί να ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ έγγραφη συμφωνία συνεργασίας ή σύμβαση εργασίας του υπηκόου τρίτης χώρας. Η αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Δήμο ή στην Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας και η σχετική άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων Υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι μέλη καλλιτεχνικών οργανώσεων και οι εργαζόμενοι σε αυτά επιτρέπεται να εισέλθουν στη Χώρα, εφόσον αποδεικνύουν την ανωτέρω ιδιότητα και εργασιακή σχέση τους και αφού λάβουν ειδική θεώρηση εισόδου. Κατόπιν μπορεί να τους χορηγηθεί άδεια διαμονής για εργασία. Χρονικής διάρκειας ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστημα πρόκειται να διαρκέσουν οι παραστάσεις ή οι εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν. Πνευματικοί δημιουργοί Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι πνευματικοί δημιουργοί, ιδίως συγγραφείς, λογοτέχνες, σκηνοθέτες, ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι, επιτρέπεται να εισέλθουν στη Χώρα εφόσον έχουν συνάψει για το σκοπό αυτόν σχετική σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών με επιχείρηση ή οργανισμό, το αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας και αφού λάβουν ειδική θεώρηση εισόδου. Σε αυτούς μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής για εργασία για χρονικό διάστημα ενός έτους που μπορεί να ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστημα ανανεώνεται η σύμβασή τους.

7 Public Administration and Decentralization. Temporary migration for the provision of a service. This permit concerns nationals of third counties which are employed as specialised technical personnel in a company that is located in a third country and for which the provision of specific services is expected, within the framework of a service provision contract between the above mentioned business and the corresponding one practising its activities in Greece, given that the installation, test operation and maintenance of the items provided are mentioned as services in the provision contract. This kind of residence permit is issues for as long as it is necessary to complete the contract obligation by the company and may not exceed six months. In exceptional cases it may be renewed for six more months. The application along with all the necessary supporting documents are submitted by the employer at the Municipality or the Community Offices of the area in which the domestic company is located and the corresponding residence permit is issued by decision of the Regional General Secretary of Attica. For athletes coaches. This permit is issued to nationals of third countries which are athletes and coaches, that are recognised by the Greek athletic authorities for their registration, transfer or employment in a recognised athletic union, in an Athletic SA company or in a department of Wage Earning Athletes, so long as it is approved by the Greek Athletic Federation for the sport in question and they are given a visa. This kind of residence permit is of annual duration and may be renewed for the period of time so long as the written agreement of cooperation is valid or the third country national s labour contract. The application along with all the necessary supporting documents are submitted at the Municipality or the Community Offices of the third country national s residence or domicile area and the corresponding residence permit is issued by decision of the Regional General Secretary of Attica. Members of art groups. Third country nationals that are members of artistic organisations as well as the people working for them are allowed to enter the Country, so long as they can prove their previously mentioned status and work status and after receiving visas. Later on they may be issued residence permit for work of an annual duration this permit may be renewed for a period of time corresponding to the duration of the performances or the events they participate in. Intellectual (property) creators. Nationals of third countries that are intellectual creators such as writers, littérateurs, directors, painters, sculptors, actors, musicians, singers, choreographers and scene painters may enter the Country so long as they have signed a labour contract for more that three months with an enterprise or an organisation, the object of which consists in activities of exploitation or creation of intellectual property products, of course after receiving a visa. They may be issued a residence permit for work of an annual duration that may be renewed for as long as their contract is renewed.

8 Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών Σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος ξένης αρχαιολογικής σχολής, η επιστημονική δραστηριότητα της οποίας υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, χορηγείται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, άδεια διαμονής για εργασία στο πλαίσιο της δραστηριότητας της σχολής, εφόσον προηγουμένως έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του. Η σχετική αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και η άδεια διαμονής είναι ετήσιας ισχύος και μπορεί να ανανεώνεται για όσο χρόνο διαρκεί η επιστημονική τους δραστηριότητα. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ: Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα Για να χορηγηθεί αυτού του τύπου η άδεια διαμονής, πρέπει προηγουμένως ο υπήκοος τρίτης χώρας να λάβει ειδική θεώρηση εισόδου, μέσω της ελληνικής προξενικής αρχής του τόπου κατοικίας του προκειμένου να αναπτύξει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, έχοντας επαρκείς πόρους για την άσκηση αυτής της δραστηριότητας, κατ ελάχιστο εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατατεθειμένα σε λογαριασμό αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος και η δραστηριότητα να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μετά την έγκριση της άσκησης αυτής της δραστηριότητας από Επιτροπή της Περιφέρειας. Η Άδεια διαμονής έχει διετή ισχύ και ανανεώνεται κάθε δύο έτη εφόσον η εγκριθείσα δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται, πρόκειται για την ίδια, εντός του ίδιου νομού και έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Η αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Δήμο ή στην Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας και η σχετική άδεια διαμονής εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας Η άδεια διαμονής αυτού του τύπου χορηγείται εφόσον προηγουμένως εγκριθεί ειδική θεώρηση εισόδου από με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Οικονομία και Οικονομικών μέσω της ελληνικής προξενικής αρχής του τόπου κατοικίας του υπηκόου τρίτης χώρας, με σκοπό την πραγματοποίηση επένδυσης ύψους τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ τουλάχιστον που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία. Η άδεια διαμονής έχει ισχύ για τρία χρόνια και ανανεώνεται εφόσον εξακολουθεί να ασκείται, πρόκειται για την ίδια και έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Η αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και η σχετική άδεια διαμονής εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

9 Members of foreign schools of Archaeology In these cases, of a third country national who is a member of an archaeological school, whose scientific activity comes under the supervision of the Ministry of Culture, the residence permit is issued after decision of both the Minister of Interior, Public Administration and Decentralization and the Minister of Culture; this is a residence permit for work within the framework of the schools activities, provided that the member of the school has beforehand been granted a visa from the competent Greek consular authorities of his/ her area of residence. The relative application along with all the necessary supporting documents are submitted at the Foreigners and Immigration Department of the Ministry of Interior, Public Administration and Decentralization and the residence permit is of annual duration and may be renewed for as long as the member s scientific activities lasts. RESIDENCE PERMIT FOR INDEPENDENT FINANCIAL ACTIVITY AND FOR INVESTMENT REASONS: Independent financial activity. In order for this kind of permit to be issued, the third country national must have previously been granted a visa from the Greek consular authority of his/ her place of residence in order to develop an independent financial activity in Greece, while having adequate financial means for the development of this activity, at least sixty thousand (60.000) euros, deposited in a bank account of a recognised banking institution. This activity must contribute to the development of the Greek economy after the approval for the practise of this activity by a Regional Board. The Residence permit has a two- year duration and is renewed every two years given that the approved activity is still being practised, has not been altered (remains unchanged), is exercised within the same prefecture and all tax and insurance liabilities have been paid. The application along with all the necessary supporting documents are submitted at the Municipality or the Community Offices of the residence or domicile area of the third country national and the corresponding residence permit is issued by decision of the Regional General Secretary. Development of investment activity. This kind of residence permit is issued only when a visa has been granted after common decision of the Minister of Interior, Public Administration and Decentralization and the Minister of National Economy and Finance through the Greek consular authority of the area of the third country national s residence, for the realisation of an investment with volume of at least three hundred thousand ( ) euros that shall effect the Greek economy positively. The residence permit has duration of three years and may be renewed so long as the investment activity is still being practised, remains unaltered and all tax and insurance liabilities have been paid. The relative application along with all the necessary supporting documents are submitted at the Foreigners and Immigration Department of the Ministry of Interior and Public Administration and the corresponding residence permit is issued by decision of the Minister of Interior, Public Administration and Decentralization.

10 ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ: Σπουδές Ο υπήκοος τρίτης χώρας αφού λάβει ειδική θεώρηση εισόδου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα για σπουδές σε Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές και Εκκλησιαστικές Σχολικές Μονάδες, Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ./ Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.), ΣΤΗΝ Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων του Ε.Ο.Τ. και σε Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.). Στις σπουδές περιλαμβάνονται και οι μεταπτυχιακές. Άδεια διαμονής για λόγω σπουδών μπορεί να ζητηθεί εφόσον ο αλλοδαπός έχει εγγραφεί στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και σπουδών για όσο χρόνο ισχύει η άδεια διαμονής και έχει καταβάλει τα απαιτούμενα τέλη εγγραφής στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αυτού του τύπου η άδεια διαμονής ισχύει για ένα έτος και ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας. Επαγγελματική κατάρτιση Η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα για κατάρτιση σε δημόσια ή ιδιωτικό Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) επιτρέπεται εφόσον αυτός γίνει δεκτός από αυτά και του χορηγηθεί σχετική έγκριση φοίτησης από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). επίσης επιτρέπεται η είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών και για την παρακολούθηση αδιαβάθμητου εκπαιδευτικού επιπέδου προγραμμάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, εφόσον ο αλλοδαπός γίνει δεκτός σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω προγράμματα απαιτούν κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση. Υπότροφοι Ειδικά προγράμματα Υπήκοοι τρίτων χωρών, που μετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, σε προγράμματα συνεργασίας με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υπότροφοι υπουργείων, οργανισμών, κοινωφελών ιδρυμάτων και του Ι.Κ.Υ., γίνονται δεκτοί για διαμονή στη Χώρα, εφόσον έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου. Η άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα εκτέλεσης του προγράμματος ή διάρκειας της υποτροφίας Επίσης σε υπηκόους τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που συμμετέχουν σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους, έναντι αποζημίωσης, χορηγείται άδεια διαμονής με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, για διάστημα έξι μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου. Σπουδές σε στρατιωτικές σπουδές Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου και έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωματείων Ασφαλείας ή Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού λαμβάνουν κατ εξαίρεση άδεια διαμονής για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους σε αυτές.

11 RESIDENCE PERMIT FOR SPECIAL REASONS: Studies After receiving a visa, the third country national is allowed to enter Greece for studies in Universities, Technological Educational Institutions (Τ.Ε.Ι.), Higher Ecclesiastical Schools and Ecclesiastical Schools Units, in the Higher School of Teachers Technologists Mechanics Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.), of the Pedagogical and Technological Education (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.), in the Organization of Tourism Education and Training (former School of Tourist Professions and the Schools of Tour Guides) of the Greek National Tourism Organisation (ΕΟΤ) and in Technical Vocational Educational Schools (Τ.Ε.Ε.). The studies also include postgraduate studies. A foreigner may apply for a residence permit for studies in Greece after enrolling at the educational institution, given that he/ she has adequate financial means to cover for his/ her residential and study expenses for as long as the residence permit is valid and provided that he/ she has paid the required enrolment fees to the educational institution. This kind of residence permit is valid for one year and may be renewed for the same period of time. The Foreigners and Immigration Service of the District is competent for the examination of the application. Vocational training The entry of a third country national into Greece for studies in public or private Institutes of Vocational Training Institutes (Ι.Ε.Κ.) is allowed so long as he/ she is accepted by them, and that he/ she has received the corresponding studies approval from the Organization of Vocational Training and Education (Ο.Ε.Ε.Κ.). The entry of third country nationals into Greece is also allowed for the attendance of unrated educational level programmes in Colleges of Liberal Studies (εργαστήρια ελευθέρων σπουδών), provided that the foreigner is accepted by them and under the condition that the above mentioned programmes require regular and not long distance attendance. Scholars Special programmes. Third country nationals, participating in exchange programmes within the framework of international agreements, or in cooperation programmes funded by the European Union, as well as scholars of ministries, organizations, welfare institutions, and of the Greek State Scholalship s Foundation (Ι.Κ.Υ.), are accepted to stay in the country, provided that they have been issued a visa. The residence permit is issued for a time period equal to the duration of the programme or the duration of the scholarship. By decision of the Regional General Secretary involved, who has access to the job market, third country nationals who are students in Higher Education institutions, or who participate in programmes aiming at the internship upon the object of their studies, are issued a residence permit for a time period of six months, with the option of renewal for an equal time period, provided that the foreigners has been granted a visa. Studies in Military Academies. Third country nationals who have been issued a visa and have been accepted for studies in the Academies and the Special Armed Forces Schools, the Security Unions or the Mercantile Marine Academy exceptionally receive a residence permit for as long as their studies in them last.

12 Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας Για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας από υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου και χορηγείται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας άδεια διαμονής διάρκειας ενός έτους, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία και μέχρι την απόκτησή της. Προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας διαμονής αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από νοσηλευτικό ίδρυμα, που παρέχει ειδικότητα, ότι γίνεται δεκτός προς απόκτησή της. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας χορηγείται άδεια διαμονής για ένα έτος σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου και διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ανά έτος. Ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων Στα ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα χορηγείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, άδεια διαμονής για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο υπηρεσίας των γονέων τους. Η άδεια αυτή δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Υπηρετικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας χορηγείται άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και καλούνται στην Ελλάδα, προκειμένου να εργαστούν ως ιδιωτικοί υπηρέτες μελών Διπλωματικών Αποστολών. Ανταποκριτές ξένου τύπου Στους ανταποκριτές ξένου τύπου χορηγείται άδεια διαμονής με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας εφόσον κατέχουν ειδική θεώρηση εισόδου και έχουν διαπιστευθεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Η άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστημα. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέριεας. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών Σε λειτουργούς όλων των γνωστών θρησκειών υπηκόους τρίτων χωρών επιτρέπεται να χορηγείται άδεια διαμονής για ένα έτος που μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία και εφόσον έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου. Προϋπόθεση είναι η προσκόμιση από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή βεβαίωση του οικείου μητροπολίτη, προκειμένου για λειτουργούς της επικρατούσας θρησκείας ή του οικείου εκπροσώπου της γνωστής θρησκείας στη Χώρα, ότι οι ανωτέρω λειτουργοί θα ασκήσουν αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα. Αθωνιάδα Σχολή Ομόδοξος υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να εισαχθεί στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους για φοίτηση, εφόσον προηγουμένως ο υπήκοος τρίτης χώρας λάβει ειδική θεώρηση εισόδου. Δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής στην Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους.

13 Acquisition of medical specialty. For the acquisition of a medical specialty by a third country national, a visa is required, and a residence permit for one year is issued by the General Secretary of the corresponding Region. This permit may be renewed every two years up until the acquisition of the specialty. A prerequisite for the issuance of the residence permit is the presentation of a certificate from the hospitalization institution offering the specialty that the foreigner is accepted for its acquisition. Financially independent individuals. By decision of the Regional General Secretary a residence permit is issued to a third country national for one year, provided that he/ she has been granted a visa and disposes adequate financial means, at a level of steady annual income for the coverage of living expenses. This permit may be renewed annually. Adult children of diplomatic officers. The adult children of diplomatic officers serving in Greece are issued a residence permit with duration of as long as their parents service in Greece lasts, by decision of the Regional General Secretary. This permit does not provide them access to the job market. Diplomatic delegations menial staff. By decision of the Regional General Secretary, a residence permit is issued to third country nationals who are located abroad and are called upon to come to Greece in order to work as private servants for members of Diplomatic Delegations. Foreign press correspondents. By decision of the Regional General Secretary, foreign press correspondents are issued a residence permit provided that they have been granted a visa and have been accredited at the General Secretariat of Information. The residence permit is issued for a time period of up to one year and may be renewed each time for an equal time period. The relative Regional Foreigners and Immigration Department is competent for the examination of the request. Ministers of known religions. All third country nationals that are ministers of all the known religions are issued a residence permit for one year so long as they have been granted a visa. A prerequisite for the issuance of the residence permit is the presentation of a certificate by the competent Metropolitan from the Greek consular authority, in the cases of ministers of the prevailing religion or from the representative of the known religion in a country that the above mentioned ministers shall practise priestly duties. Athonite Ecclesiastical Academy. Third country nationals of the same religion (as Greek orthodox) may be accepted by the Athonite Ecclesiastical Academy of Mount Athos for studies, provided that the third country national has been given a visa. At least two months before the expiration of the visa, the third country national must apply to the Holy Superintendence of Mount Athos for the issuance of a residence permit.

14 Η άδεια διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας, για το χρονικό διάστημα των ετών φοίτησης και μπορεί να ανανεώνεται για ένα έτος. Σπουδή, γνωριμία και άσκηση του μοναχικού βίου Σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής στην περιοχή του Αγίου Όρους για σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου, μετά από αίτησή του προς μία από τις είκοσι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας. Η άδεια εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, εφόσον η φιλοξενούσα Ιερά Μονή βεβαιώνει ότι θα αναλάβει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και λοιπά έξοδα νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η άδεια ισχύει για ένα έτος και ανανεώνεται ισόχρονα. Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού Σε αρχηγούς οργανωμένων ομάδων τουρισμού (Τour Leaders) χορηγείται ειδική θεώρηση εισόδου, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας τους. Οι υπήκοοι τρίτης χώρας οφείλουν να καταθέσουν μέσα σε πέντε μέρες από την άφιξή τους στη Χώρα, στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, αίτηση για χορήγηση άδεια διαμονής συνυποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η άδεια διαμονής αυτού του τύπου χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για χρονικό διάστημα έως οκτώ μηνών και δεν ανανεώνεται εντός του ιδίου έτους. Ερευνητές Σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να διαμείνει στην Ελλάδα με σκοπό τη συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα σε δημόσιο ερευνητικό οργανισμό ή άλλους αντίστοιχους ερευνητικούς φορείς του δημόσιου τομέα ή ν.π.ι.δ., που εποπτεύονται από δημόσια αρχή, χορηγείται άδεια διαμονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος εφόσον συνάψει σύμβαση συνεργασίας με τον ερευνητικό οργανισμό. Έχοντας λάβει προηγουμένως ειδική θεώρηση εισόδου, καταθέτει στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αίτηση για χορήγηση της εν λόγω άδειας διαμονής, η οποία είναι ετήσιας ισχύος και ανανεώνεται ισόχρονα, μέχρι την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Ανθρωπιστικοί Λόγοι Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε υπηκόους τρίτων χωρών που είναι α) θύματα εργατικών και λοιπών ατυχημάτων, για όσο χρόνο διαρκεί η θεραπεία ή συνταξιοδοτούνται για την ίδια αιτία, β) θύματα εγκληματικών πράξεων, εφόσον αυτές προκύπτουν από δικαστική απόφαση και για όσο χρόνο διαρκεί η θεραπεία τους, γ) πρόσωπα, τα οποία φιλοξενούνται σε ιδρύματα και σε νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, δ) ανήλικα, την επιμέλεια των οποίων έχουν ελληνικές οικογένειες ή οικογένειες υπηκόων τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή

15 The third country nationals residence permit is issued by decision of the Regional General Secretary after proposal of the Holy Superintendence, for a time period equal to the years of their studies and may be renewed for one more year. Study, acquaintance and practise of secluded (monastic) life. A residence permit for the Mount Athos area may be given to a third country national who has been granted a visa, in order to study there or to become acquainted with the monastic life in Mount Athos, after submitting an application to one of the twenty Holy Monasteries of Mount Athos and recommendation of the Holy Community. The permit is issued by decision of the Regional General Secretary, provided that the Holy Monastery offering hospitality certifies that it shall be responsible to offer accommodation, food and all other medical expenses and full health care. The permit is valid for one year and may be renewed for one more year. Leaders of organised tourism groups (Tour Leaders). Leaders of organised tourism groups (Tour Leaders) are given a visa, after agreement of the competent Service of the Ministry of Tourism, provided that the person/ people concerned shall apply for the permit at the competent Greek consular authority of their residence area. All third country nationals must apply for a residence permit within five days of their arrival in Greece, at the Municipality or the Community Offices of their residence or domicile area, while submitting all necessary documents at the same time. This kind of residence permit is issued by decision of the Regional General Secretary for a time period of up to eight months and can not be renewed within the same year. Researchers. A third country national that wishes to stay in Greece in order to participate in research programmes for a public research organization or other equivalent research agencies of the public sector or Non Profit Private Legal Entities (Ν.Π.Ι.Δ.), that are supervised by a public authority, may be given a residence permit for the elaboration of a research programme, provided that he/ she has signed a cooperation contract with the research organization. Having previously been granted a visa, the third country national submits the application for a residence permit at the Municipality or the Community Offices of his/ her residence or domicile area; this permit is valid for one year and may be renewed annually until the completion of the research programme. RESIDENCE PERMIT FOR EXCEPTIONAL REASONS: Humanistic Reasons. By decision of the Minister of Interior, Public Administration and Decentralization, and the Minister of Employment and Social Protection, a residence permit may be granted for humanistic reasons to third country nationals that are: a) victims of industrial and other accidents for as long as their therapy lasts or they are granted pension for the same cause, b) victims of criminal actions, provided that this is certified by a judicial decree and for as long as their therapy lasts, c)people, who are offered hospitality in institutions and in legal persons of beneficial character, d) minors, the custody of which belongs to Greek families of families of third country nationals that are living in the country

16 στη χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας, ε) πρόσωπα που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας είναι η προηγούμενη κατοχή από τον αιτούντα άδειας διαμονής. Η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι ενός έτους και ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστημα. Εξαιρετικοί Λόγοι Αν υπήκοος τρίτης χώρας δεν εμπίπτει σε καμμιά από τις περιπτώσεις για τις οποίες χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθίσταται όμως αναγκαία η παραμονή του στη Χώρα για άλλους λόγους, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας διαμονής με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη Επιτροπής. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για εξαιρετικούς λόγους είναι η κατοχή διαβατηρίου με θεώρηση εισόδου (visa) στη Χώρα, ανεξάρτητα από την ισχύ αυτής, και η αποδεδειγμένη επίκληση του συγκεκριμένου λόγου που καθιστά αναγκαία τη διαμονή του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα. Η άδεια διαμονής διαρκεί έξι μήνες και δεν ανανεώνεται για την ίδια αιτία. Δημόσιο Συμφέρον Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών χορηγείται άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, εφόσον αιτιολογημένα συντρέχει δημόσιο συμφέρον. Η αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η ισχύς της είναι για ένα χρόνο και ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα Θύματα εμπορίας. Σε υπήκοο τρίτης χώρας που έχει χαρακτηρισθεί θύμα εμπορίας ανθρώπων με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών και ύστερα από αίτηση του θύματος που υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα χορηγείται σχετική άδεια διαμονής. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ: Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας. Υπήκοος τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα τουλάχιστον δύο έτη δικαιούται να ζητήσει την είσοδο και διαμονή στη Χώρα μελών της οικογένειάς του, τα οποία νοούνται τα εξής: οι σύζυγοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτά που έχουν υιοθετηθεί, τα λοιπά τέκνα, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων και των υιοθετημένων τέκνων, εφόσον του έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας. Ο συντηρών σύζυγος οφείλει να αποδείξει την ύπαρξη της οικογενειακής σχέσης, ότι διαθέτει ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα επαρκές για τις ανάγκες της οικογένειάς του, το οποίο δε μπορεί να είναι μικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη προσαυξημένο κατά 20 % για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο., ενώ αν και οι δύο σύζυγοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα και πρόκειται για επανένωση των τέκνων, δεν απαιτείται η προσαύξηση κατά 15% για κάθε τέκνο. Επίσης τα μέλη της οικογένειάς του πρέπει να κατοικήσουν μαζί με τον

17 legally, or for which adoption procedures are pending, e) people who suffer from serious health problems. A prerequisite for the issuance of the above mentioned permit is the possession of a previous residence permit by the requester. The permit is valid for one year and is renewed for an equal time period. Exceptional Reasons. If a third country national does not fall into any of the cases for which a residence permit is granted for humanistic reasons, but his/ her stay in the country is necessary for other reasons, it is possible for a residence permit to be issued by decision of the Minster of Interior, Public Administration and Decentralization after consulting a Committee. The necessary prerequisites in order to submit the application of the residence permit for exceptional reasons id the possession of a passport with a visa, regardless of its duration, and the proven appeal of the specific reason that renders the third country national s stay in Greece necessary. The permit is valid for six months and may not be renewed for the same reason. Public Interest. By decision of the Minister of Interior, Public Administration and Decentralization and the Minister of Foreign Affairs, a residence permit is issued to third country nationals, provided that it is for the best public interest. The application for the acquisition of the residence permit is submitted at the Foreigners and Immigration Department of the Ministry of Interior, Public Administration and Decentralization. It is valid for one year and may be renewed for one more. Trafficking victims. A third country national that has been characterised as a human trafficking victim by act of the competent Public Prosecutor of a Court of First Instance and after request of the victim that is submitted either in person or via the competent District Attorney, is issued a residence permit. RESIDENCE PERMIT FOR FAMILIAL REUNION: Third country national s family members. A third country national living in Greece legally for at least two years is entitled to ask for his/ her family members to enter and live in the Country, which are understood as follows: the spouses, given that they have completed their 18 th year of age, and their unwed children under the age of 18, including those who have been adopted, the other unwed children under the age of 18 of the providing (supporting) or the second of the spouses, including his/ her adopted children, so long as the practise of parental care has been assigned to them. The male spouse providing for the family must be able to prove the existence of the familial relationship; he must also prove the existence of an annual imputed income adequate enough for the needs of his family, which can not be less than the annual salary of an unskilled worker increased by 20% for the wife and by 15% for each child, while if both spouses are living in the country legally and the case involves the unification of children, the increase by 15% in their salary for each child is not necessary. The family members of the third country national

18 συντηρούντα υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος πρέπει να διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθένειας, η οποία να μπορεί να καλύψει και τα μέλη της οικογένειάς του. Ο συντηρών υπήκοος τρίτης χώρας καταθέτει αίτηση στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του για την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εγκρίνεται η αίτηση για οικογενειακή επανένωση και χορηγείται από την οικεία προξενική αρχή στα μέλη της οικογένειας του υπηκόου τρίτης χώρας ειδικές θεωρήσεις εισόδου. Μετά την είσοδό τους στη Χώρα και πριν από την λήξη της θεώρησης εισόδου, τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος καταθέτουν αίτηση στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του για χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας χορηγείται ατομική άδεια διαμονής για χρονικό διάστημα ενός έτους, η οποία ανανεώνεται ανά διετία. Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας. Πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά για λόγους οικογενειακής επανένωσης δικαιούνται να αποκτήσουν αυτοτελώς άδεια διαμονής στην Ελλάδα α) αν έχει παρέλθει πενταετία από τη χορήγηση της άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, β) αν έχουν ενηλικιωθεί, γ) αν επήλθε θάνατος του συντηρούντος και τα μέλη διαμένουν στην Ελλάδα τουλάχιστον επί ένα έτος πριν το θάνατό του, δ) σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης συμβίωσης με προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε. Σε μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, τα οποία τον συνοδεύουν ή επιθυμούν να τον συναντήσουν, εφόσον αυτός διαμένει νόμιμα στη Χώρα και η διάρκεια διαμονής τους υπερβεί τους τρεις μήνες, χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας υπό την επιφύλαξη εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας - Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. Το Δελτίο αυτό έχει πενταετή διάρκεια. Εφόσον τα μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών διαμένουν νομίμως στη Χώρα με τον Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών, έχουν δικαίωμα νόμιμης διαμονής στη Χώρα. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας Δελτίο Μόνιμης Διαμονής που ανανεώνεται αυτοδικαίως ανά δεκαετία και παρέχει στον κάτοχο δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος έχει άδεια διαμονής κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εφόσον συμπληρώσει δεκαετή συνεχή, νόμιμη διαμονή στη Χώρα δικαιούται να λάβει άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος. Η ανωτέρω άδεια διαμονής χορηγείται και στα ενήλικα, άνω του 21ου έτους της ηλικίας τους, μέλη της οικογένειας του υπηκόου τρίτης χώρας, εφόσον πληρούν αυτοτελώς τις παραπάνω προϋποθέ-

19 must live with the providing parent, who must dispose full sickness insurance, applicable to the members of his family also. The providing parent/ spouse national of a third country submits an application at the Municipality or the Community Offices of his/ her residence or domicile area for the approval of the familial reunion. By decision of the Regional General Secretary the application for familial reunion is approved and the competent consular authority provides the family members of the third country national with special visas. After their entry into the country and before the expiration of their visas, the providing spouse s / parent s family members apply to the Municipality or the Community Offices of the spouse s/ parent s residence or domicile area for the issuance of a residence permit for reasons of familial reunion. By decision of the General Secretary of the competent Region a personal residence permit is issued for a time period of one year, which can be renewed every two years. Independent residence permit for third country national s family members. People who have been accepted for reasons of familial reunion are entitled to independently receive residence permits in Greece a) if five years have elapsed from the issuance of the residence permit for familial reunion, b) if they become of age, c) if the supporting parent has passed away and his/ her family members live in Greece for at least a month before his/ her death, d) in the case of divorce or marriage annulment or proved interruption of marital coexistence under the prerequisites specified by the Law. A Greek or European Union (E.U.) national s family members. By decision of the Regional General Secretary, the family members of a Greek national or other country (member state of the E.U.) citizen, who are third country nationals that accompany him/ her or wish to meet him/ her, provided that he/ she lives in Greece legally and the duration of their stay will exceed three months, are given a Greek citizen or EU citizen family member residence card with the reservation of its (re)examination for reasons of public order and security. That card is valid for five years. Provided that the Greek citizen s or other country (member state of the E.U.) citizen s family members are nationals of third countries live in Greece legally with the Greek citizen or other EU member state citizen for a continuous time period of five years, they have the right to legally reside in the Country. In that case, they are issued a Permanent Residence Card by decision of the Regional General Secretary, which is rightfully renewed every ten years and provides its holder with the right to access the job market. WORK PERMIT OF INDEFINITE DURATION A third country national who is a holder of a residence permit during the entry into force of this law, provided that he/ she has completed ten consecutive years of legal residence in the country in entitled to receive an indefinite duration residence permit, with the reservation of the provision of article 10 of the present document. The above mentioned residence permit is also issued to the adult (over their 21 st year of age) family members of the third

20 σεις. Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ Ο ενήλικος υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στη Χώρα κατά τα τελευταία πέντε έτη μπορεί να αποκτήσει την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος. Το χρονικό αυτό διάστημα πρέπει να είναι συνεχές και ο αλλοδαπός να διαθέτει σταθερούς και τακτικούς πόρους, πλήρη ασφάλιση ασθένειας, κατάλυμα που πληροί προδιαγραφές υγιεινής. Περίοδοι απουσίας, εφόσον είναι κατώτερες των έξι διαδοχικών μηνών και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δέκα μήνες εντός της δεκαετίας, προσμετρώνται στον υπολογισμό της πενταετίας. Σωρευτικά απαιτείται επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η αίτηση που κατατέθηκε από τον υπήκοο τρίτης χώρας στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του διαβιβάζεται μετά από ένα μήνα στην οικεία Περιφέρεια. Εκείνη, αφού λάβει υπόψη της λόγους δημοσίας τάξης και ασφάλειας, μπορεί να καλέσει, τον υπήκοο τρίτης χώρας για συνέντευξη σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης. Εάν δεν εμφανιστεί για συνέντευξη, η αίτηση απορρίπτεται. Η σχετική απόφαση εκδίδεται από την Περιφέρεια μέσα σε δύο μήνες από την περιέλευση σε αυτήν του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Εκπρόθεσμες αιτήσεις απορρίπτονται εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας ανωτέρας βίας. Η κλήση του υπηκόου τρίτης χώρας για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης γίνεται με απόδειξη. Η Επιτροπή μετανάστευσης παρέχει τη γνώμη της για κάθε περίπτωση που της ζητηθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Η ισχύς της αρχικής άδειας διαμονής στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ετήσια και η εκάστοτε ανανέωση διετής, έως την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Α. Οι αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς και έχουν τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα με τους ημεδαπούς. Οι αλλοδαποί έχουν επίσης το δικαίωμα παροχής κοινωνικής προστασίας. Οι κρατούμενοι αλλοδαποί ενημερώνονται σε γλώσσα την οποία κατανοούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και διευκολύνεται η επικοινωνία τους με τους διπλωματικούς και προξενικούς υπαλλήλους του κράτους τους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Οι αλλοδαποί που ζουν και εργάζονται νόμιμα στη χώρα έχουν το δικαίωμα να εξέλθουν προσωρινά από τη χώρα και να επανέλθουν εφόσον η άδεια παραμονής τους είναι ακόμα σε ισχύ.

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE July 2013 Φορολογικά Νέος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Την 17η Ιουλίου 2013, ανακοινώθηκε η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13% και ψηφίσθηκε από την Βουλή ο νέος Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν This application form is free ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ PHOTO 1.Επώνυμο Surname (Family name) 2.Γένος κατά τη γέννηση (προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT EL/EN ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT [ Form MFR1 ] Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΤΟΥ T.E.I ΑΜΘ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3685/2008

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΤΟΥ T.E.I ΑΜΘ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3685/2008 Τ Ε Ι Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Α Κ Η Σ Σ υ ν έ λ ε υ σ η Ε ι δ ι κ ή ς Σ ύ ν θ ε σ η ς Α π ό σ π α σ μ α Π ρ ά ξ η ς 6 η ς / 2 0 1 4 Συνήλθε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ 1. Έγκριση δείγματος του Αναδόχου Για να εγκριθεί ο εξοπλισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80 1 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ABSTRACT... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠ... 13 1.1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα