Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "makrides.g@ucy.ac.cy"

Transcript

1

2 Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Το πρόγραμμα υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς επίτευξης έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση μείζονων κοινωνικών προκλήσεων. Στόχος: ενσωματώνει όλη τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία σε ένα ενιαίο πρόγραμμα: το Πρόγραμμα για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, τις δραστηριότητες του Προγράμματος Πλαισίου για Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Χρηματοδότηση 3 στόχων/προτεραιοτήτων (προϋπολογισμός 80 δις): ΚΑΤΑΝΟΜΗ Αριστεία στην επιστημονική βάση ( δις): (Excellence Science) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Δράσεις Marie S. Curie (MSC) Υποδομές Έρευνας

3 Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 Βιομηχανική πρωτοπορία ( δις): (Industrial Leadership) Βιομηχανικές τεχνολογίες: νανοτεχνολογίες, τεχνολογίες της πληροφόρησης και επικοινωνίας, βιοτεχνολογίες και διάστημα Διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια κινδύνου και επιχειρηματικά κεφάλαια Στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης Κοινωνικές προκλήσεις ( δις): (Societal Challenges) Υγεία, δημογραφικές εξελίξεις και ευημερία Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία, έρευνα σε θαλάσσιους πόρους, ναυτιλία και βιο-οικονομία Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια Έξυπνες, πράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές Κλιματική δράση, επάρκεια πόρων και πρώτες ύλες Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - Xωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες κοινωνίες Ασφαλείς κοινωνίες Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας 11 Δεκεμβρίου 2013: Ανακοίνωση των πρώτων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Ιστοσελίδα: m

4 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Αριστεία στην Επιστημονική Βάση HORIZON 2020 Στόχος: ενίσχυση και επέκταση της αριστείας της επιστημονικής βάσης της Ένωσης και στην εδραίωση του ΕΧΕ προκειμένου το σύστημα έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης να καταστεί ανταγωνιστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα. Συνίσταται σε τέσσερις ειδικούς στόχους: Το «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας» παρέχει χρηματοδότηση ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε ερευνητές και στις ομάδες τους να συμμετέχουν στα πλέον υποσχόμενα πεδία στην αιχμή της επιστήμης. Οι «Μελλοντικές και Νεοεμφανιζόμενες Τεχνολογίες» θα ενισχύσουν τη συνεργατική έρευνα με σκοπό την επέκταση της ικανότητας της Ευρώπης για προηγμένες καινοτομίες που επιφέρουν παραδειγματικές μεταβολές. Οι δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» θα προσφέρουν άριστη και καινοτόμο κατάρτιση στην έρευνα καθώς και ευκαιρίες σταδιοδρομίας και ανταλλαγής γνώσεων μέσω της διασυνοριακής και διατομεακής κινητικότητας ερευνητών. Οι «Ερευνητικές Υποδομές» θα αναπτύξουν και θα στηρίξουν ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές αριστείας και θα τις βοηθήσουν να συμβάλουν στον ΕΧΕ προωθώντας το καινοτόμο δυναμικό τους, προσελκύοντας διεθνούς επιπέδου ερευνητές, εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, και συμπληρώνοντας τα ανωτέρω με τη σχετική πολιτική της Ένωσης και τη διεθνή συνεργασία.

5 Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 Βιομηχανική πρωτοπορία Στόχος: ανάπτυξη των τεχνολογιών και των καινοτομιών που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος και να βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ να μετεξελιχθούν σε παγκοσμίως πρωτοπόρες εταιρίες. Συνίσταται σε τρεις ειδικούς στόχους: Ο στόχος «Υπεροχή στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» θα παράσχει ειδική στήριξη στην έρευνα, την ανάπτυξη και επίδειξη και κατά περίπτωση την τυποποίηση και πιστοποίηση των (ΤΠΕ), της νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, της βιοτεχνολογίας, της προηγμένης επεξεργασίας και μεταποίησης και του διαστήματος. Ο στόχος «Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου» αποσκοπεί να υπερκεραστούν οι ελλείψεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω πίστωσης και εισφοράς ιδίων κεφαλαίων για καινοτόμες εταιρίες και έργα με μοχλό την Ε&Α και την καινοτομία σε όλα τα στάδια ανάπτυξης. Ο στόχος «Καινοτομία στις ΜΜΕ» θα παράσχει προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ΜΜΕ στήριξη προκειμένου να τονωθούν όλες οι μορφές καινοτομίας στις ΜΜΕ, με στόχο εκείνες που έχουν δυνατότητες να αναπτυχθούν και να διεθνοποιηθούν στην ενιαία αγορά και πέραν αυτής.

6 Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 Κοινωνικές προκλήσεις Στόχος: ανταποκρίνεται άμεσα στις πολιτικές προτεραιότητες και στις κοινωνικές προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και αποσκοπούν στην τόνωση της κρίσιμης μάζας προσπαθειών στην έρευνα και καινοτομία που χρειάζονται για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης. Θα δοθεί έμφαση στη συγκέντρωση κρίσιμης μάζας πόρων και γνώσεων στα διάφορα πεδία, τεχνολογίες και επιστημονικούς κλάδους και υποδομές έρευνας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Οι δραστηριότητες θα καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο, από τη βασική έρευνα έως την αγορά, με νέα εστίαση στις δραστηριότητες που είναι σχετικές με την καινοτομία, όπως τα πιλοτικά έργα, δραστηριότητες επίδειξης, οι κλίνες δοκιμών, η στήριξη των δημόσιων συμβάσεων, ο σχεδιασμός, η καινοτομία με γνώμονα τους τελικούς χρήστες, η κοινωνική καινοτομία, η μεταφορά γνώσεων και η πρόσληψη των καινοτομιών από την αγορά και η τυποποίηση.

7 Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 Κοινωνικές προκλήσεις Υγεία, δημογραφικές εξελίξεις και ευημερία: Πιο δραστήρια και ανεξάρτητα άτομα μεγάλης ηλικίας και υποστήριξη της ανάπτυξης νέων, πιο ασφαλών και πιο αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Η έρευνα και η καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και περίθαλψης. Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία, έρευνα σε θαλάσσιους πόρους, ναυτιλία και βιο-οικονομία: Μεταβίβαση προς τη βέλτιστη και ανανεώσιμη χρήση βιολογικών πηγών ενέργειας και προς τη βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή και τα συστήματα επεξεργασίας. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια: Σταδιακή μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας μέχρι το 2020 και το Οι έρευνες επικεντρώνονται στα κτήρια, στη βιομηχανία, στη θέρμανση και στη ψύξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενέργεια, αλλά και στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ και στη συνεργασία με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Έξυπνες, πράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μεταφορών και επίτευξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών που κάνει αποδοτική χρήση πόρων, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές και προς όφελος όλων των πολιτών, αλλά και της οικονομίας και της κοινωνίας.

8 Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 Κοινωνικές προκλήσεις Κλιματική δράση, επάρκεια πόρων και πρώτες ύλες: Αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη, διατήρηση της ασφάλειας των πρώτων υλών και αύξηση της ευημερίας. Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο: Υποστήριξη ενεργειών που θα δώσουν στην Ευρώπη μια αιχμή ή / και επαρκή «ελαστικότητα» για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προβλημάτων που επηρεάζουν την ανάπτυξή της. Θα υποστηρίξει διάφορους στόχους σε τρεις αλληλένδετους τομείς, για τη δημιουργία «inclusive, innovative and reflective societies». Ασφαλείς κοινωνίες: Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που απαιτούνται για την προστασία των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας, καθώς και την προστασία των υποδομών και υπηρεσιών, της ευημερίας και της πολιτικής σταθερότητας. Η πρόκληση θα συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της πολιτικής της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, αλλά και των στόχων για τις πολιτικές των «Security Industrial Policy, Internal Security Strategy and the Cyber Security Strategy».

9 Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 Επιστήμη με και για την Κοινωνία Αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών κοινωνικών προκλήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, ανάπτυξη των ικανοτήτων και καινοτόμων μεθόδων για τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία. Η επιστήμη θα γίνει πιο ελκυστική (ειδικά στη νεολαία), θα ενισχυθεί η επιθυμία της κοινωνίας για καινοτομία και θα διευρυνθούν περισσότερο οι δραστηριότητες για έρευνα και καινοτομία. EURATOM FISSION Το Πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης Euratom ( ) συμπληρώνει το Ορίζοντας 2020 στον τομέα της πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης. Γενικός στόχος είναι να συνεχίσει τις δραστηριότητες πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης με έμφαση στην συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, συμβάλλοντας κυρίως στη μακροπρόθεσμη απεξάρτηση του ενεργειακού συστήματος με ένα ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.

10 Νέες ΚΓΚ σε 3 στάδια: «Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (KΓΚ)» Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (KΓΚ) : καινοτομία για υγιή διαβίωση και ενεργό γήρανση (βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των πολιτών σε όλες τις ηλικίες) πρώτες ύλες (βιώσιμη εξερεύνηση, εξόρυξη, επεξεργασία, ανακύκλωση και υποκατάσταση πρώτων υλών). 2016: μεταποίηση με προστιθέμενη αξία (ανάπτυξη πιο ανταγωνιστικών, βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών μεταποίησης) τρόφιμα για το μέλλον (Food4future) (βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα από την παραγωγή στην κατανάλωση. 2018: αστική κινητικότητα (επίτευξη πιο οικολογικού, χωρίς αποκλεισμούς, πιο ασφαλούς και πιο έξυπνου συστήματος αστικής κινητικότητας). Προϋπολογισμός: EUR 2.7 δις για το Ανακοίνωση πρόσκλησης για το 2014: 14 Φεβρουαρίου 2014 Καταληκτική προθεσμία υποβολής: 10 Σεπτεμβρίου 2014 (ανακοίνωση των νέων ΚΓΚ Δεκέμβριος 2014) Ιστοσελίδα:

11 Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020

12 Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 Πρόγραμμα Εργασίας «Δράσεις Marie Skłodowska-Curie» Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie εξασφαλίζουν την άριστη και καινοτόμο κατάρτιση στην έρευνα, καθώς και ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και ανταλλαγής γνώσεων μέσω της διασυνοριακής και διατομεακής κινητικότητας των ερευνητών προετοιμάζοντάς τους για την αντιμετώπιση των μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων. Οι δράσεις είναι ανοικτές σε όλους τους τομείς έρευνας και καινοτομίας, από τη βασική έρευνα έως την εμπορική αξιοποίηση. Τα πεδία έρευνας και καινοτομίας, καθώς και τομείς επιλέγονται ελεύθερα από τους υποψηφίους. Το νέο πρόγραμμα συγχωνεύει τις 8 υφιστάμενες δράσεις του 7ΠΠ σε 4 δράσεις με τις 3 ομάδες-στόχου: Early-stage researchers Νέοι Ερευνητές: continuation of structured doctoral training within research networks Experienced researchers Έμπειροι Ερευνητές: merging of different individual fellowships for experienced researchers into one funding scheme Exchange of research staff Ανταλλαγές προσωπικού έρευνας: merging of the staff exchange programmes between different countries and sectors COFUND: επέκταση στις συγχρηματοδοτήσεις περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων στις παραπάνω ομάδες-στόχου

13 Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 Πρόγραμμα Εργασίας «Δράσεις Marie Skłodowska-Curie» Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN): Στόχος είναι η κατάρτιση μιας νέας γενιάς δημιουργικών, καινοτόμων ερευνητών. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF): Στόχος είναι η ανάπτυξη ή η υποστήριξη την επανέναρξης της σταδιοδρομίας μεμονωμένων ερευνητών, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλες προοπτικές λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία τους. Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND): Στόχος είναι η τόνωση περιφερειακών, εθνικών ή διεθνών προγραμμάτων για την προώθηση της αριστείας στον τομέα της κατάρτισης, της κινητικότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών. European Researchers' Night (NIGHT): Στόχος είναι να φέρει τους ερευνητές πιο κοντά στο ευρύ κοινό και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση αναφορικά με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE): Στόχος είναι η προώθηση της διεθνούς και διατομεακής συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής προσωπικού έρευνας και καινοτομίας, καθώς και η ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών όσον αφορά τη μεταβίβαση από την έρευνα στην αγορά (και αντίστροφα) για την πρόοδο της επιστήμης και της ανάπτυξη της καινοτομίας.

14 Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020

15 Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 Πρόγραμμα Εργασίας «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)- χρηματοδότηση έρευνας αιχμής σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους» Starting Grants - Επιχορηγήσεις Εκκίνησης Οι Επιχορηγήσεις Εκκίνησης του ΕΣΕ στοχεύουν στην υποστήριξη εξαιρετικών Κύριων Ερευνητών (ΚΕ) στο στάδιο της σταδιοδρομίας στο οποίο αρχίζουν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα. Ο ΚΕ πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου τουλάχιστον 2 και έως 7 έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις εκκίνησης του ΕΣΕ Consolidator Grants - Επιχορηγήσεις Ενίσχυσης Οι Επιχορηγήσεις Ενίσχυσης του ΕΣΕ αποτελούν την εξέλιξη των Επιχορηγήσεων Εκκίνησης και στοχεύουν στην ενίσχυση εξαιρετικών Κύριων Ερευνητών (ΚΕ) οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο που εδραιώνουν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα. Ο ΚΕ πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου τουλάχιστον 7 και έως 12 έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις ενίσχυσης του ΕΣΕ.

16 Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 Advanced Grants Επιχορηγήσεις για Προηγμένη Έρευνα Οι επιχορηγήσεις για Προηγμένη Έρευνα στοχεύουν στην υποστήριξη εξαιρετικών Κύριων Ερευνητών (ΚΕ) στο στάδιο της σταδιοδρομίας τους στο οποίο είναι ήδη καταξιωμένοι επικεφαλείς ερευνητές με αναγνωρισμένο ιστορικό των επιτευγμάτων της έρευνάς. Οι ΚΕ πρέπει να είναι έμπειροι ερευνητές, με εξαιρετικά ερευνητικά επιτεύγματα και συνεισφορά στην έρευνα από άποψη καινοτομίας και απήχησης τα τελευταία 10 χρόνια. Proof of Concept - Απόδειξη του εφικτού μιας ιδέας Οι επιχορηγήσεις Απόδειξη του εφικτού μιας ιδέας στοχεύουν στην πρόσθετη χρηματοδότηση για την υποστήριξη των υποτρόφων του ΕΣΕ για την απόδειξη του εφικτού μιας ιδέας, δηλαδή την παροχή πόρων που θα επιτρέψουν ιδέες που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΕ να οδηγηθούν σε ένα στάδιο που προηγείται της επίδειξης, όπου έχουν προσδιοριστεί δυνητικές ευκαιρίες εμπορευματοποίησης. Synergy Grants - Επιχορήγηση για Συνέργεια (δεν θα υπάρξει πρόσκληση για την περίοδο ) Οι Επιχορηγήσεις για Συνέργεια δίνουν τη δυνατότητα σε μικρές ομάδες Κυρίων Ερευνητών (ΚΕ) και στις ομάδες τους που προσφέρουν ειδικεύσεις, γνώσεις και πόρους, να αντιμετωπίσουν από κοινού ερευνητικά προβλήματα καλύτερα από ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μεμονωμένα ο κάθε ΚΕ.

17 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Αριστεία στην επιστημονική βάση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας ERC-2014-STG ERC Starting Grant Physical Sciences & Engineering (PE1 - PE10) Life Sciences (LS1 LS9) Social Sciences & Humanities (SH1 SH6) εκατ ERC-2014-CoG ERC Consolidator Grants Physical Sciences & Engineering (PE1 - PE10) Life Sciences (LS1 LS9) Social Sciences & Humanities (SH1 SH6) εκατ ERC-2014-PoC ERC Proof of Concept Grants The aim is to maximise the value of the excellent research that the ERC funds, by funding further work to verify the innovation potential of ideas arising from ERC funded projects. 15 εκατ

18 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Αριστεία στην επιστημονική βάση Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες H2020-FETPROACT H2020-FETFLAG-2014 FET-PROACTIVE - EMERGING THEMES AND COMMUNITIES FETPROACT : Knowing, doing, being: cognition beyond problem solving FETPROACT : Quantum simulation FETPROACT : Global Systems Science (GSS) FET FLAGSHIPS - TACKLING GRAND INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY CHALLENGES FETFLAG : 2014: Framework Partnership Agreement FETFLAG : 2014: Policy environment for FET Flagships 35 εκατ εκατ

19 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Αριστεία στην επιστημονική βάση Δράσεις Marie S. Curie (MSC) H2020-MSCA-RISE-2014 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) MSCA-RISE-2014: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 70 εκατ H2020-MSCA-NCP-2014 TRANS-NATIONAL COOPERATION AMONG MARIE SKŁODOWSKA-CURIE NATIONAL CONTACT POINTS (NCP) MSCA-NCP-2014: Trans-national cooperation among Marie Skłodowska-Curie National Contact Points (NCP) 1.5 εκατ H2020-MSCA-NIGHT H2020-MSCA-ITN-2014 EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT (NIGHT) MSCA-NIGHT-2014: European Researchers' Night (NIGHT) MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTION: INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) MSCA-ITN-2014-ETN: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-ETN) MSCA-ITN-2014-EID: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-EID) MSCA-ITN-2014-EJD: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-EJD) 8 εκατ ,18 εκατ

20 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Αριστεία στην επιστημονική βάση H2020-EINFRA H2020-INFRASUPP H2020-INFRASUPP H2020-INFRADEV Υποδομές Έρευνας E-INFRASTRUCTURES EINFRA : e-infrastructure for Open Access SUPPORT TO INNOVATION, HUMAN RESOURCES, POLICY AND INTERNATIONAL COOPERATION INFRASUPP : Network of National Contact Points SUPPORT TO INNOVATION, HUMAN RESOURCES, POLICY AND INTERNATIONAL COOPERATION INFRASUPP : Innovation support measures INFRASUPP : Strengthening the human capital of research infrastructures INFRASUPP : Policy measures for research infrastructures INFRASUPP : International cooperation for research infrastructures INFRASUPP : e-infrastructure policy development and international cooperation DEVELOPING NEW WORLD-CLASS RESEARCH INFRASTRUCTURES INFRADEV : Design studies INFRADEV : Implementation and operation of cross-cutting services and solutions for clusters of ESFRI and other relevant research infrastructure initiatives 13 εκατ εκατ εκατ εκατ

21 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Βιομηχανική πρωτοπορία Βιομηχανικές τεχνολογίες H2020-LEIT- BIO BIOTECHNOLOGY BIOTEC : Synthetic biology construction of organisms for new products and processes BIOTEC : Widening industrial application of enzymatic processes BIOTEC : Downstream processes unlocking biotechnological transformations 47,9 εκατ Stage 2 H2020-EO-2014 EARTH OBSERVATION 2014 EO : New ideas for Earth-relevant space applications EO : Observation capacity mapping in the context of Atmospheric and Climate change monitoring EO : Climate Change relevant space-based Data reprocessing and calibration 21,5 εκατ H2020-FoF CALL FOR FACTORIES OF THE FUTURE FoF : Process optimisation of manufacturing assets FoF : Manufacturing processes for complex structures and geometries with efficient use of material FoF : Developing smart factories that are attractive to workers FoF : Innovative Product-Service design using manufacturing intelligence FoF : Support for the enhancement of the impact of FoF PPP projects FoF : Global energy and other resources efficiency in manufacturing enterprises FoF : Symbiotic human-robot collaboration for safe and dynamic multimodal manufacturing systems 116 εκατ

22 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Βιομηχανική πρωτοπορία Διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια κινδύνου και επιχειρηματικά κεφάλαια H2020-Galileo H2020-CBTT H2020-BIR-2014 SATELLITE NAVIGATION-GALILEO 2014 GALILEO : EGNSS applications GALILEO : Releasing the potential of EGNSS applications through international cooperation GALILEO : EGNSS awareness raising, capacity building and/or promotion activities, inside or outside of the European Union GALILEO : Small and Medium Enterprise (SME) based EGNSS applications CAPACITY-BUILDING IN TECHNOLOGY TRANSFER CBTT : Capacity-Building in Technology Transfer BOOSTING THE INVESTMENT-READINESS OF SMES AND SMALL MIDCAPS BIR : Boosting the Investment-Readiness of SMEs and Small Midcaps 38 εκατ ,5 εκατ ,5 εκατ

23 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Βιομηχανική πρωτοπορία Στήριξη σε ΜΜΕ με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης Καινοτομία στις ΜΜΕ H2020-SMEINST DEDICATED SME INSTRUMENT - PHASE Space-SME : SME Instrument ICT : Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument) NMP : Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs PHC : Clinical validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices SFS : Resource-efficient eco-innovative food production and processing BG : Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth SIE : Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system IT : Small business innovation research for Transport SC : Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials DRS : Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: Protection of Urban soft targets and urban critical infrastructures BIOTEC-5a : SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability 25,102 εκατ

24 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Κοινωνικές Προκλήσεις Υγεία, δημογραφικές εξελίξεις και ευημερία H2020-PHC two-stage PERSONALISING HEALTH AND CARE PHC : Health promotion and disease prevention: translating 'omics' into stratified approaches PHC : Evaluating existing screening and prevention programmes PHC : Development of new diagnostic tools and technologies: in vitro devices, assays and platforms PHC : Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the elderly PHC : Developing and comparing new models for safe and efficient, prevention oriented health and care systems PHC : Understanding health, ageing and disease: determinants, risk factors and pathways PHC : New therapies for chronic noncommunicable diseases PHC : Advancing bioinformatics to meet biomedical and clinical needs 303 εκατ Stage 2

25 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Κοινωνικές Προκλήσεις Υγεία, δημογραφικές εξελίξεις και ευημερία H2020-PHC two-stage PERSONALISING HEALTH AND CARE PHC : Health promotion and disease prevention: improved inter-sector co-operation for environment and health based interventions PHC : New therapies for rare diseases PHC : Tools and technologies for advanced therapies PHC : Promoting mental wellbeing in the ageing population PHC : Piloting personalised medicine in health and care systems PHC : Development of new diagnostic tools and technologies: in vivo medical imaging technologies PHC : Establishing effectiveness of health care interventions in the paediatric population PHC : New approaches to improve predictive human safety testing PHC : Understanding disease: systems medicine PHC : Understanding common mechanisms of diseases and their relevance in co-morbidities 330 εκατ Stage 2

26 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Κοινωνικές Προκλήσεις Υγεία, δημογραφικές εξελίξεις και ευημερία H2020-PHC singlestage PERSONALISING HEALTH AND CARE PHC : Improving the control of infectious epidemics and foodborne outbreaks through rapid identification of pathogens PHC : Vaccine development for povertyrelated and neglected infectious diseases: tuberculosis PHC : Clinical research on regenerative medicine PHC : Advancing active and healthy ageing with ICT: service robotics within assisted living 185,2 εκατ environments PHC : Self management of health and disease: citizen engagement and Health PHC : Foresight for health policy development and regulation PHC : Advancing active and healthy ageing with ICT: ICT solutions for independent living with cognitive impairment PHC : ehealth interoperability

27 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Κοινωνικές Προκλήσεις Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία, έρευνα σε θαλάσσιους πόρους, ναυτιλία και βιο-οικονομία H2020-BG two stage UNLOCKING THE POTENTIAL OF SEAS AND OCEANS BG : Enhancing the industrial exploitation potential of marine-derived enzymes BG : Delivering the sub-sea technologies for new services at sea BG : Acoustic and imaging technologies BG : Consolidating the economic sustainability and competitiveness of European fisheries and aquaculture sectors to reap the potential of seafood markets BG : Novel marine derived biomolecules and industrial biomaterials BG : Developing in-situ Atlantic Ocean Observations for a better management and sustainable exploitation of the maritime resources 82 εκατ Stage 2 H2020-ISIB two stage INNOVATIVE, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE BIOECONOMY ISIB : Provision of public goods by EU agriculture and forestry: Putting the concept into practice ISIB-04a-2014: Improved forest data ISIB : Renewable oil crops as a source of bio-based products 16 εκατ Stage 2

28 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Κοινωνικές Προκλήσεις Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία, έρευνα σε θαλάσσιους πόρους, ναυτιλία και βιο-οικονομία H2020-SFS two stage SUSTAINABLE FOOD SECURITY SFS-02a-2014: External nutrient inputs SFS : Soil quality and function SFS : Towards a gradual elimination of discards in European fisheries SFS-11a-2014: Optimizing space availability for European Aquaculture SFS-01a-2014: Genetics and nutrition and alternative feed sources for terrestrial livestock production SFS-03a-2014: Native and alien pests in agriculture and forestry SFS-07a-2014: Traditional resources for agricultural diversity and the food chain 128 εκατ. SFS-10a-2014: Scientific basis and tools for preventing and mitigating parasitic diseases of European farmed fish SFS : Assessing the health risks of combined human exposure to multiple food-related toxic substances SFS-14a-2014: Authentication of olive oil SFS : Innovative solutions for sustainable novel food processing SFS-01b-2014: Tackling losses from terrestrial animal diseases SFS-03b-2014: EU-China cooperation on IPM in agriculture SFS : Proteins of the future SFS : Sustainable food and nutrition security through evidence based EU agro-food policy Stage 2

29 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Κοινωνικές Προκλήσεις Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια H2020-EE MarketUptake ENERGY EFFICIENCY MARKET UPTAKE EE : Construction skills EE : Increasing energy performance of existing buildings through process and organisation innovations and creating a market for deep renovation EE : Public procurement of innovative sustainable energy solutions EE : Consumer engagement for sustainable energy EE : Removing market barriers to the uptake of efficient heating and cooling solutions EE : Ensuring effective implementation of EU product efficiency legislation EE : Organisational innovation to increase energy efficiency in industry EE : Improving the financeability and attractiveness of sustainable energy investments EE : Development and market roll-out of innovative energy services and financial schemes for sustainable energy EE : Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable energy policies and measures EE : Empowering stakeholders to assist public authorities in the definition and implementation of sustainable energy policies and measures 42,5 εκατ

30 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Κοινωνικές Προκλήσεις H2020-SCC H2020-SCC H2020-EE PDA Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια CALL SMART CITIES AND COMMUNITIES SCC : Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects SCC : Development of system standards for smart cities and communities solutions CALL SMART CITIES AND COMMUNITIES SCC : Developing a framework for common, transparent data collection and performance measurement to allow comparability and replication between solutions and best-practice identification SCC : Establishing networks of public procurers in local administrations on smart city solutions SCC : Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects 108,18 εκατ. 92,32 εκατ ENERGY EFFICIENCY MARKET UPTAKE PDA EE : Project development assistance for innovative bankable and 17 εκατ aggregated sustainable energy investment schemes and projects H2020-EE PPP ENERGY EFFICIENCY PPP EEB AND SPIRE TOPICS EE : Manufacturing of prefabricated modules for renovation of building EE : Energy strategies and solutions for deep renovation of historic buildings 21 εκατ EE : New technologies for utilization of heat recovery in large industrial systems, considering the whole energy cycle from heat production to transformation, delivery and end use

31 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Κοινωνικές Προκλήσεις Έξυπνες, πράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές H2020- MG- 2014_Sing lestage_a H2020- MG- 2014_Sing lestage_b MOBILITY FOR GROWTH MG : Coordinated research and innovation actions targeting the highest levels of safety for European aviation MG : Improving skills and knowledge base in European Aviation MG : Support to European Aviation Research and Innovation Policy MG : International cooperation in aeronautics MG : User behaviour and mobility patterns in the context of major societal trends MG : Analysis of funding schemes for transport infrastructure MG : Research, technology development and market prospects for the European transport industries MG : Innovation awards for students and researchers in the context of the Transport Research Arena conference - TRA 2016 MOBILITY FOR GROWTH MG : Strengthening the research and innovation strategies of the transport industries in Europe MG-7.2b-2014: Towards seamless mobility addressing fragmentation in ITS deployment in Europe MG-8.1b-2014: Smarter design, construction and maintenance MG-8.2b-2014: Next generation transport infrastructure: resource efficient, smarter and safer MG-3.5b-2014: Cooperative ITS for safe, congestion-free and sustainable mobility 23,5 εκατ εκατ

32 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Κοινωνικές Προκλήσεις Κλιματική δράση, επάρκεια πόρων και πρώτες ύλες H2020-WATER two-stage H2020-WATER one-stage H2020-SC two-stage H2020-WASTE two-stage WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE WATER-1a-2014: First application and market replication WATER-2a-2014: Water cycle under future climate WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE WATER : Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area WATER-4a-2014: Dissemination and exploitation, ICT, knowledge, gaps, research needs, etc WATER-5a-2014: Strategic cooperation partnerships GROWING A LOW CARBON, RESOURCE EFFICIENT ECONOMY WITH A SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS SC5-03a-2014: Economic assessment of climate change SC : Making Earth Observation and Monitoring Data usable for ecosystem modelling and services SC5-03b-2014: Linkages between climate change actions and sustainable development SC : Advanced Earth-system models SC : Biodiversity and ecosystem services: drivers of change and causalities WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS WASTE : A systems approach for the reduction, recycling and reuse of food waste WASTE : Moving towards a circular economy through industrial symbiosis 52 εκατ Stage 2 15 εκατ εκατ. 53 εκατ Stage Stage 2

33 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Κοινωνικές Προκλήσεις Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο H2020-INSO NEW FORMS OF INNOVATION INSO : ICT-enabled open government INSO : The economic impact of the Innovation Union INSO : Towards joint programming under Horizon 2020 INSO : Understanding and supporting business model innovation INSO : Platform for ICT for Learning and Inclusion INSO : Synchronised Call initiatives 23,5 εκατ H2020- REFLECTIVE- SOCIETY-2014 H2020-EURO- SOCIETY-2014 REFLECTIVE SOCIETIES: CULTURAL HERITAGE AND EUROPEAN IDENTITIES REFLECTIVE : Social Platform on Reflective Societies REFLECTIVE : ERA-NET on Uses of the past REFLECTIVE : Mobilising the network of National Contact Points in Societal Challenge 6 OVERCOMING THE CRISIS: NEW IDEAS, STRATEGIES AND GOVERNANCE STRUCTURES FOR EUROPE EURO : Resilient and sustainable economic and monetary union in Europe EURO : Political challenges for Europe EURO : The European growth agenda EURO : European societies after the crisis 9 εκατ εκατ

34 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Κοινωνικές Προκλήσεις Ασφαλείς κοινωνίες H2020-DS DIGITAL SECURITY: CYBERSECURITY, PRIVACY AND TRUST DS : Privacy DS : Access Control DS : Risk management and assurance models BORDER SECURITY AND EXTERNAL SECURITY BES : Maritime Border Security topic 1: radar systems for the surveillance of coastal and pre-frontier areas and in support of search and rescue operations BES : Supply Chain Security topic 2: Technologies for inspections of large volume freight BES : Information management topic 2: Information management, systems and infrastructure for civilian EU External Actions BES : Conflict prevention and peace building topic 1: Enhancing the civilian conflict prevention and peace building capabilities of the EU BES : Maritime Border Security topic 3: Light optionally piloted vehicles (and sensors) for maritime surveillance BES : Ethical Societal Dimension topic 1: Human factors in border control 47,04 εκατ H2020-BES ,78 εκατ

35 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Κοινωνικές Προκλήσεις Ασφαλείς κοινωνίες H2020-FCT-2014 FIGHT AGAINST CRIME AND TERRORISM FCT : Law enforcement capabilities topic 3: Pan European platform for serious gaming and training FCT : Law enforcement capabilities topic 4: Trans-national cooperation among public end-users in security research stakeholders FCT : Urban security topic 1: Innovative solutions to counter security challenges connected with large urban environment FCT : Urban security topic 2: Countering the terrorist use of an explosive threat, across the timeline of a plot, including the detection of explosives in a flow FCT : Urban security topic 3: Minimum intrusion tools for de-escalation during mass gatherings improving citizens' protection FCT : Ethical/Societal Dimension Topic 1: Factors affecting (in-) security FCT : Ethical/Societal Dimension Topic 2: Enhancing cooperation between law enforcement agencies and citizens - Community policing FCT : Law enforcement capabilities topic 1: Develop novel monitoring systems and miniaturised sensors that improve Law Enforcement Agencies' evidence- gathering abilities 34,81 εκατ

36 Ευκαιρίες χρηματοδότησης COST Ευρωπαϊκή Συνεργασία στους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (COST) Στόχος: συσπειρώνει ερευνητές και εμπειρογνώμονες διαφόρων χωρών που ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα παρέχει στήριξη σε δραστηριότητες δικτύωσης, όπως συνέδρια, διασκέψεις, βραχυχρόνιες επιστημονικές ανταλλαγές και δραστηριότητες προσέγγισης μεταξύ ευρύτερων κύκλων. ΔΕΝ χρηματοδοτεί την έρευνα καθαυτή. 9 θεματικοί τομείς: Βιοϊατρική και Μοριακές Βιοεπιστήμες Χημεία και Μοριακές Επιστήμες και Τεχνολογίες Επιστήμη Γεωσκόπησης και Περιβαλλοντική Διαχείριση Τρόφιμα και Γεωργία Δάση, Δασικά Προϊόντα και Υπηρεσίες Άτομα, Κοινωνίες, Πολιτισμοί και Υγεία Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών Επιστήμες των Υλικών, Φυσική και Νανοεπιστήμες Μεταφορές και Αστική Ανάπτυξη. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: 28 Μαρτίου 2014, 7 Μαρτίου 2014 (διατομεακές προτάσεις). Ιστοσελίδα:

37 Ευκαιρίες χρηματοδότησης - IMI Πρωτοβουλία για Καινοτόμα Φάρμακα 1o Στάδιο IMI-JU Στόχος: συντονισμένη προσέγγιση για την υπερνίκηση των ερευνητικών φραγμών στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων για τους ασθενείς, με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών όπως είναι η βιομηχανία, οι δημόσιες αρχές, οι οργανώσεις για τους ασθενείς, τα πανεπιστήμια και τα κλινικά κέντρα. Θεματικές: Αύξηση της πρακτικής εφαρμογής των Βιοδεικτών και Βιοτραπεζών. Αντιμετώπιση των κανονιστικών διατάξεων και νομικών εμποδίων Νεύρο-Ψυχιατρικές διαταραχές / Παθήσεις του Εγκεφάλου Λοιμώδεις Ασθένειες Φλεγμονώδεις Παθήσεις Beyond High Throughput Screening - Φαρμακολογικές αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο. Επιλέξιμοι φορείς: επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί ή άλλες οντότητες, οι οποίες ασκούν δραστηριότητες σχετικές με τους στόχους της πρόσκλησης. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: 8 Απριλίου 2014 Ιστοσελίδα:

38 «Erasmus +» Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό «Erasmus +» Στόχος: Συγκεντρώνει όλα τα υπάρχοντα κοινοτικά και διεθνή προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, υποκαθιστώντας επτά υπάρχοντα προγράμματα (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, Νεολαία εν Δράσει, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα για τη συνεργασία με Βιομηχανικές χώρες). 3 κατηγορίες δράσεων: Ευκαιρίες μάθησης για τα άτομα, εντός και εκτός της Ε.Ε., Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νέων, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ, Υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να δοθεί προώθηση στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα. Προϋπολογισμός: EUR 14,7 δις Ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Ιστοσελίδα:

39 «Erasmus +» Existing programmes 2013 A single integrated programme Lifelong Learning Programme International higher education Programmes: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Bilateral Programmes Erasmus + Grundtvig Erasmus Leonardo Comenius Youth in Action Programme 1. Learning Mobility 2. Cooperation Projects 3. Policy Support Specific Actions: Jean Monnet Sport

40 «Erasmus +» Βασική δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων o Προσωπικό: εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, διευθυντές σχολείων και τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας o Φοιτητές: τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των κοινών/διπλών πτυχίων) και των σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. o Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: Erasmus Masters με έναν νέο μηχανισμό εγγύησης δανείων o Κινητικότητα Νέων: σχέδια εθελοντισμού και ανταλλαγών νέων. o Διεθνής Διάσταση: κινητικότητα ΑΕΙ για δικαιούχους εντός και εκτός της Ε.Ε. Βασική δράση 1: Τι σημαίνει για τα ΑΕΙ 1. Άνοιγμα του Erasmus στον κόσμο: μεγαλύτερη κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού εντός και εκτός Ε.Ε. 2. Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα υψηλής ποιότητας θα προσφέρονται από εταιρικές σχέσεις πανεπιστημίων εντός και εκτός της Ε.Ε. για την προσέλκυση των καλύτερων φοιτητών 3. Μηχανισμό Εγγύησης Φοιτητικών Δανείων για την ενίσχυση της κινητικότητας για πτυχίο στην Ευρώπη

41 «Erasmus +» Βασική δράση 2: Συνεργασία για καινοτομία και ορθές πρακτικές o Στρατηγικές Εταιρικές Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ή οργανισμών νεολαίας) και/ή σχετικών φορέων o Συμμαχίες Γνώσης: εταιρικές σχέσεις μεγάλης κλίμακας μεταξύ ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων/ιδρυμάτων κατάρτισης και επιχειρήσεων o Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων o Πλατφόρμες υποστήριξης βασισμένες στην ΤΠ (τεχνολογία της πληροφορίας), συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης o Διεθνής Διάσταση: Δημιουργία ικανοτήτων στις τρίτες χώρες, με ισχυρή εστίαση στις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας Βασική δράση 2: Τι σημαίνει για τα ΑΕΙ 1. Στρατηγικές Εταιρικές Σχέσεις Erasmus: στενότερη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων 2. Συμμαχίες Γνώσης: δομημένες εταιρικές σχέσεις μεταξύ ΑΕΙ και επιχειρήσεων 3. Συγκεκριμένη υποστήριξη στις γειτονικές χώρες: περισσότερη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού 4. Υπόλοιπος κόσμος: περισσότερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων της Ε.Ε. και του υπόλοιπου κόσμου για την ανάπτυξη ικανοτήτων

42 «Erasmus +» Βασική δράση 3: Υποστήριξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων Βασική δράση 3: Τι σημαίνει για τα ΑΕΙ o Υποστήριξη της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού (ΑΜΣ) (ET 2020, EU youth strategy) και EU 2020 o Μέσα Διαφάνειας της Ε.Ε.: αξιοποίηση και εφαρμογή o Πολιτικός διάλογος με εμπλεκόμενους παράγοντες o Διεθνής Διάσταση: Πολιτικός διάλογος με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς 1. Υποστήριξη της ΑΜΣ, το Σχέδιο Εκσυγχρονισμού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Διαδικασίας της Μπολόνιας 2. Υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής των μέσων διαφάνειας της Ε.Ε. και των δικτύων παν-ενωσιακής εμβέλειας 3. Υποστήριξη του πολιτικού διαλόγου με τρίτες χώρες

43 «Erasmus +» νέα στοιχεία στο πλαίσιο του Erasmus+: Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων: προσφέρει τη δυνατότητα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε άλλη χώρα της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ να έχουν πρόσβαση σε δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Δημιουργία 400 «Συμμαχιών Γνώσεων» και «Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων»: Οι Συμμαχίες Γνώσης αποτελούν μεγάλης κλίμακας εταιρικές σχέσεις μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων, για την προώθηση της δημιουργικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας προσφέροντας νέα προγράμματα σπουδών και τυπικά προσόντα. Οι Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων αποτελούν εταιρικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την προώθηση της απασχολησιμότητας μέσω της δημιουργίας νέων, ειδικών προγραμμάτων σπουδών και της ανάπτυξης καινοτόμων τρόπων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

44 «Erasmus +» Overall budget Overall mobility opportunities Higher education Vocational Education and Training students Staff mobility Volunteer and Youth exchange schemes Master's degree loan guarantee scheme Joint Master Degrees Strategic Partnerships Knowledge Alliances Sectoral Skills Alliances 14,7 billion More than 4 million people Around 2 million students Around 650,000 students Around 800,000 lecturers, teachers, trainers, Education staff and Youth workers More than 500,000 young people Around 200,000 students More than 25,000 students Around 25,000 linking together 125,000 schools, vocational Education and Training institutions, higher and adult Education institutions, Youth organisations and enterprises More than 150 set up by 1500 higher Education institutions and enterprises More than 150 set up by 2000 vocational Education and Training providers and enterprises

45 Ευκαιρίες χρηματοδότησης Erasmus + Βασική δράση 1 Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης, 17 Μαρτίου 2014 της κατάρτισης και της νεολαίας (όλοι οι τομείς) Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας 30 Απριλίου 2014, 1 Οκτωβρίου 2014 Κοινές μεταπτυχιακές σπουδές 27 Μαρτίου 2014 Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας μεγάλης 3 Απριλίου 2014 κλίμακας Βασική δράση 2 Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της 30 Απριλίου 2014 κατάρτισης και της νεολαίας (όλοι οι τομείς) Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας 1 Οκτωβρίου 2014 Συμμαχίες γνώσης/τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων 3 Απριλίου 2014 Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας 3 Απριλίου 2014, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Βασική δράση 3 Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη 30 Απριλίου 2014, 1 Οκτωβρίου 2014 λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας Δράσεις του προγράμματος Jean Monnet Έδρες, ενότητες, κέντρα αριστείας, υποστήριξη σε 26 Μαρτίου 2014 ιδρύματα και ενώσεις, δίκτυα, σχέδια Δράσεις για τον αθλητισμό Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού 15 Μαΐου 2014 Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού 14 Μαρτίου 2014, 15 Μαΐου 2014 χαρακτήρα

46 «Erasmus +» Κατανομή προϋπολογισμού

47 «Erasmus +» Κατανομή προϋπολογισμού Εκπαίδευση και Κατάρτιση 77.5% Νεολαία εν Δράσει 10% Αθλητισμός 1.8% Jean Monnet 1.9% Εθνικά Σημεία Επαφής 3.4% Διοικητικά 1.9% Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων 3.5% Erasmus 43% (33.3% του συν. προϋπολογισμού) Leonardo da Vinci 22% (17% του συν. προϋπολογισμού) Comenius 15% (11.6% του συν. προϋπολογισμού) Grundtvig 5% (3.9% του συν. προϋπολογισμού)

48 «LIFE» Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα «LIFE» Στόχος: θα βασιστεί στην επιτυχία του προγράμματος LIFE+, αλλά θα τροποποιηθεί έτσι ώστε να έχει ουσιαστικότερα αποτελέσματα, να είναι απλούστερο και πιο ευέλικτο και να έχει έναν σημαντικά μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Υποπρόγραμμα για το Περιβάλλον παρέχει στήριξη στους ακόλουθους τομείς: «Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων» «Βιοποικιλότητα» «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και ενημέρωση» Υποπρόγραμμα για τη Δράση για το Κλίμα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: «Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής» «Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος» «Κλιματική διακυβέρνηση και ενημέρωση» Προϋπολογισμός: EUR 3.456,66 δις (EUR 2.6 δις για το Περιβάλλον, EUR 864 εκατ. για τη Δράση για το Κλίμα). Ιστοσελίδα:

49 «Δικαιοσύνη» Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» Στόχος: συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης βασισμένου στην αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, ιδίως μέσω της προώθησης της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Aποσκοπεί στο να διασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης. Θα συντελέσει στην καλύτερη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε διασυνοριακές νομικές υποθέσεις στην Ευρώπη και θα υποστηρίξει τις δράσεις της Ε.Ε. για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας. Αποτελεί το διάδοχο των τριών προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου: Αστική Δικαιοσύνη Ποινική Δικαιοσύνη Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση Προϋπολογισμός: EUR 377,60 εκατ. Ιστοσελίδα:

50 «Δικαιώματα, Ιθαγένεια και Ισότητα» Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ιθαγένεια και Ισότητα» Στόχος: ανάπτυξη ενός χώρου στον οποίο προάγονται, προστατεύονται και ισχύουν ουσιαστικά η ισότητα και τα δικαιώματα των ατόμων. Επίσης, θα προάγει τα δικαιώματα του παιδιού, τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων (με βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό) και την ισότητα των φύλων (περιλαμβανομένων σχεδίων για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος γυναικών και παιδιών). Αποτελεί το διάδοχο των τριών προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου: Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ «Καταπολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία» και «Ισότητα των φύλων» του προγράμματος «Απασχόληση και Κοινωνική Αλληλεγγύη» (PROGRESS) Προϋπολογισμός: EUR 439 εκατ. Ιστοσελίδα:

51 «Πολιτική Προστασία» Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Στόχοι: Επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών της Ε.Ε. και στην αύξηση της ανθεκτικότητας ενώπιον φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Υποστήριξη, συντονισμός και συμπλήρωση των δράσεων των κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Ειδικοί στόχοι: α) η επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας από καταστροφές μέσω της πρόληψης ή της μείωσης των επιπτώσεών τους, καθώς και μέσω της καλλιέργειας νοοτροπίας πρόληψης, β) η ενίσχυση της κατάστασης ετοιμότητας της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση καταστροφών και γ) η διευκόλυνση της ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση μειζόνων καταστροφών. Αντικατάσταση της απόφασης του Συμβουλίου περί Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και της απόφασης για το Χρηματοδοτικό Μέσο Πολιτικής Προστασίας. Προϋπολογισμός: εκατ. Ιστοσελίδα:

52 «Υγεία για την Ανάπτυξη» και «Πρόγραμμα για τους Καταναλωτές» Προγράμματα «Υγεία για την Ανάπτυξη» και «Πρόγραμμα για τους Καταναλωτές» Στόχος: αξιοποίηση των προηγούμενων προγραμμάτων για την υγεία για την υποστήριξη και την εφαρμογή δράσεων που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της καινοτομίας στο χώρο της υγείας, την προώθηση καλύτερης και ασφαλέστερης περίθαλψης της υγείας, την προαγωγή της καλής υγείας και την πρόληψη ασθενειών και την προστασία των πολιτών από διασυνοριακές απειλές για την υγεία. «Υγεία για την Aνάπτυξη»: ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων συστημάτων υγείας, βελτίωση της πρόσβασης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη, προαγωγή της καλής υγείας και πρόληψη των νόσων και προστασία των πολιτών από διασυνοριακές απειλές για την υγεία. «Πρόγραμμα για τους Καταναλωτές»: επικέντρωση της ενιαίας αγοράς στους καταναλωτές και η διαμόρφωση δυνατοτήτων ενεργητικής συμμετοχής τους στην αγορά. Προϋπολογισμός: EUR εκατ. για το «Υγεία για την Ανάπτυξη» και EUR 188,83 εκατ. για το «Πρόγραμμα για τους Καταναλωτές». Ιστοσελίδα:

53 Υποστήριξη από το ΕΓK 53N

54 Αποστολή Αποστολή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου είναι να παρέχει υποστήριξη στα μέλη του, ώστε να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει η Ε.Ε. 54

55 Δραστηριότητες Εκπροσώπηση, προβολή και προώθηση των θέσεων των μελών του ΕΓΚ Ολοκληρωμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική για την καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών Ανάπτυξη συνεργασιών, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα και ανάπτυξη έργων 55

56 1. Εκπροσώπηση, προβολή και προώθηση θέσεων Εκπροσωπεί τους οργανισμούς-μέλη του σε συνέδρια, σεμινάρια, συνεδρίες και εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προώθηση των θέσεών τους και ενδιαφερόντων τους σε ομάδες λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο Εξασφαλίζει την αυξημένη προβολή και παρουσία των μελών του στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στα περιφερειακά γραφεία και στα ευρωπαϊκά δίκτυα 56

57 Ορισμένα παραδείγματα Διεθνή Συνέδρια East-Meets-West on Innovation and Entrepreneurship Congress and Exhibition Συμμετέχοντες από 30 χώρες (http://www.eastmeetswest.eu.com/) East-Meets-West on Innovation and Entrepreneurship Congress and Exhibition 2014 Δημόσιες ενημερώσεις Εκθέσεις Έρευνας και Καινοτομίας Βραδιά Ερευνητή, Σεμινάρια Marie Curie Αποστολή κοινών αντιπροσωπειών σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις 57

58 Ορισμένα παραδείγματα Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, βιομηχανίας και τοπικών αρχών Γραφεία διασύνδεσης με τη βιομηχανία Οργάνωση κοινών σεμιναρίων με το ΚΕΒΕ για την υποστήριξη Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων με Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ευρείας προβολής σε Βρυξέλλες και Κύπρο Open Days - «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων», Open Days University, European SMEs Week Διοργάνωση σεμιναρίων για χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Ε.Ε. 58

59 2. Ολοκληρωμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική Παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για: τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές ευκαιρίες την ευρωπαϊκή νομοθεσία τις νέες ευρωπαϊκές πολιτικές Παρέχει συμβουλευτική για την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευκαιριών 59

60 Ορισμένα παραδείγματα Αποστολή 330 προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και 114 προτάσεων συνεργασίας κατά τη διάρκεια του 2013 Διοργάνωση σεμιναρίων για τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης Διοργάνωση Ημερίδων Ενημέρωσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διοργάνωση σεμιναρίων για τις ΜΜΕ με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κύπρου Σεμινάρια για την επιτυχημένη διαχείριση και εφαρμογή ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών σχεδίων Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διαγωνισμό πρόσληψης διοικητικών υπαλλήλων της Ε.Ε. (EPSO competitions) 60

61 Σεμινάρια Grundtvig/Comenius Training Courses Οργάνωση σεμιναρίων PPMEEP (CY ): Preparation of Proposals and Management of European Education Projects EDIPED (CY )/CY ): European Digital Portfolio for Educators MATHEU (CY )/CY ): Identification, Motivation and Support of Mathematical Talents in European Schools CAREER-EUshop (CY )/CY ): One-Stop- Service-Career-Guidance-Shop for Europeans INENTER (CY ): Successful Management of Quality Placements and Internships TAT (CY ): Training of Adult Trainers: Theory and Practice Περισσότερες πληροφορίες o o 61

62 Σεμινάρια Grundtvig/Comenius Training Courses MATHEU Le-MATH CAREER-EU Shop EDIPED PPMEEP INENTER Ιουλίου 2014, Brest, Γαλλία Ιουλίου 2014, Κύπρος Ιουλίου 2014, Κύπρος Ιουλίου 2014, Κύπρος Ιουλίου 2014, Κύπρος Οκτωβρίου 2014, Κύπρος 2-8 Οκτωβρίου 2014, Κύπρος 2-8 Οκτωβρίου 2014, Κύπρος 2-8 Οκτωβρίου 2014, Κύπρος 2-8 Οκτωβρίου 2014, Κύπρος 2-8 Οκτωβρίου 2014, Κύπρος Οκτωβρίου 2014, Αθήνα, Ελλάδα Οκτωβρίου 2014, Αθήνα, Ελλάδα Οκτωβρίου 2014, Αθήνα, Ελλάδα Οκτωβρίου 2014, Αθήνα, Ελλάδα Οκτωβρίου 2014, Αθήνα, Ελλάδα Δεκεμβρίου 2014, Κύπρος 4-10 Δεκεμβρίου 2014, Κύπρος 4-10 Δεκεμβρίου 2014, Κύπρος 4-10 Δεκεμβρίου 2014, Κύπρος 4-10 Δεκεμβρίου 2014, Κύπρος 4-10 Δεκεμβρίου 2014, Κύπρος 62

63 Σεμινάρια προετοιμασίας στους διαγωνισμούς πρόσληψης υπαλλήλων της Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Απαραίτητες πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές για την επιτυχία στις προκαταρκτικές εξετάσεις επιλογής όπου αποτυγχάνουν οι περισσότεροι υποψήφιοι. Ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διδαχθούν και να δοκιμάσουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους επιλύοντας σειρά ασκήσεων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Μέρος 1: Εισαγωγή στους Διαγωνισμούς Πρόσληψης της Ε.Ε. Ποιοι διαγωνισμοί υπάρχουν; Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας Πώς υποβάλλεται η αίτηση; Ποια είναι τα στάδια των διαγωνισμών; Πώς να προετοιμαστείτε επιτυχώς; Μέρος 2: Προετοιμασία για τις προκαταρκτικές εξετάσεις, μέθοδοι επιτυχίας και επίλυση ασκήσεων Κατανόηση κειμένων Ευχέρεια στους αριθμητικούς υπολογισμούς Κατανόηση αφηρημένων εννοιών Εκτίμηση καταστάσεων Εγχειρίδιο με επιπλέον ασκήσεις προετοιμασίας δίνεται στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του σεμιναρίου για πρακτική εξάσκηση 63N

64 3. Ανάπτυξη συνεργασιών, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα και ανάπτυξη σχεδίων Το ΕΓΚ δημιουργεί συνεργασίες και διασυνδέσεις με οργανισμούς και φορείς των άλλων ευρωπαϊκών χωρών Το ΕΓΚ συνεργάζεται με: με περισσότερα από 250 περιφερειακά γραφεία στις Βρυξέλλες με άτομα-κλειδιά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μια σειρά διευρωπαϊκών θεματικών δικτύων (για έρευνα, εκπαίδευση, περιφερειακή ανάπτυξη κ.α.) 64

65 Παραδείγματα Διάλογο με την Επίτροπο κα Ανδρούλλα Βασιλείου για θέματα που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων IGLO Ιnformal Group of RTD Liaison offices in Brussels ERRIN European Regions Research and Innovation Network Capital Cities and Regions Network European Universities Association (EUA) Network of Universities from the Capitals of Europe (UNICA) Santander Group European Universities Network UK Research Office (UKRO) BUSINET 65

66 Εργαλεία ενημέρωσης Πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ΕΓΚ Η ιστοσελίδα διατίθεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και προσφέρει μεταξύ άλλων ενημέρωση για το ΕΓΚ, τα μέλη του, για όλες τις δραστηριότητες του ΕΓΚ, σημαντικές ειδήσεις για πολιτικές και προγράμματα της Ε.Ε., ανακοινώσεις για σεμινάρια και σημαντικές εκδηλώσεις, διαδικτυακή πρόσβαση στο μηνιαίο περιοδικό του ΕΓΚ. 66

67 Εργαλεία ενημέρωσης Ενημέρωση των μελών σε καθημερινή βάση με alerts και ενημερωτικά σημειώματα Μηνιαίο Περιοδικό: νέα για Ευρωπαϊκά προγράμματα και πολιτικές χρήσιμες εκδόσεις της Ε.Ε. πίνακα με τις σημαντικότερες εκδηλώσεις των τριών μηνών που έπονται Εβδομαδιαία Επισκόπηση: προσκλήσεις υποβολής προτάσεων νέες προτάσεις συνεργασίας πληροφορίες για συνέδρια και σεμινάρια 67

68 Εργαλεία ενημέρωσης Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και Προτάσεις Συνεργασίας ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ανά βδομάδα) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ανά βδομάδα) , , , , , , , , , , , ,23 68N

69 Χάρτης Προθεσμιών Ο Χάρτης Προθεσμιών αποτελεί ένα καινοτόμο διαδραστικό εργαλείο που διευκολύνει τους χρήστες του στην αναζήτηση ευρωπαϊκών ευκαιριών χρηματοδότησης. Ο χρήστης μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες για τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις ανά πρόγραμμα ή ανά περίοδο 365 ημέρες το χρόνο. Δυνατότητα ετήσιας συνδρομής μόνο για το Χάρτη Προθεσμιών! connect 69

70 Χάρτης Προθεσμιών Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις ευρωπαϊκές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση Περίληψη της πρόσκλησης Παροχή των συνοδευτικών εγγράφων (οδηγίες προς τους υποψηφίους, φόρμα της αίτησης κλπ.) Σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις και επαφές Εξοικονόμηση χρόνου 70

71 Χάρτης Προθεσμιών Χάρτης Προθεσμιών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το κλειδί για τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης 71

72 ΕΓΚ «CHECK LIST» για εταίρους μόνο Έχει δημιουργηθεί σημείο στην ιστοσελίδα μας για καταγραφή των ειδικών ενδιαφερόντων (θεματικές ενότητες) κάθε ατόμου εξουσιοδοτημένου από τα μέλη μας, για αυτόματη αποστολή σχετικών προσκλήσεων και άλλων πληροφοριών. Δεν υπάρχει περιορισμός των ατόμων ανά οργανισμό που έχουν πρόσβαση. 72

73 Εταίρος - Συνδρομητής Ένας οργανισμός μπορεί να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου είτε ως: Εταίρος Διεθνής Εταίρος Συνδρομητής 73

74 Διαπιστευμένοι Συνεργάτες Ιδιωτικοί οργανισμοί οι οποίοι εξειδικεύονται στην κατάρτιση προτάσεων κυρίως προς την Ε.Ε. και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Διαπιστεύονται στο ΕΓΚ και συνεισφέρουν συνδρομή για δικαίωμα συνεργασίας. Στηρίζουν τα Μέλη του ΕΓΚ κυρίως στον καταρτισμό, υποβολή και διαχείριση προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης έργων/σχεδίων που ανακοινώνονται από την Ε.Ε. Υποχρεώνονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους Εταίρους και Συνδρομητές του ΕΓΚ με έκπτωση 20% και 10 % αντίστοιχα, από την τιμή που δημοσιεύουν. 74

75 Τα οφέλη του ΕΓΚ με μια ματιά ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Στοχευμένη, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση με βάση τις προτεραιότητες των μελών. Βελτίωση της τεχνογνωσίας σας για τις απαιτήσεις-κλειδιά κάθε πρόσκλησης. ΔΙΚΤΥΩΣΗ Εντοπισμός οργανισμών με παρόμοια συμφέροντα για δημιουργία συνεργασιών. Ένταξη των μελών σε δίκτυα ειδικού ενδιαφέροντος. Αξιοποίηση της πληροφόρησης από τα δίκτυα προς όφελος των μελών. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενίσχυση του ποσοστού επιτυχίας στην υποβολή σχεδίων. Ανεύρεση αξιόπιστων συνεργατών. Εμπλοκή των μελών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βελτίωση της προβολής και των θέσεων των μελών. Χάραξη πολιτικής μέσω συντονισμένων δράσεων του ΕΓΚ. Διευκόλυνση των επαφών και της πρόσβασης σε άτομα-κλειδιά στα όργανα της Ε.Ε. Μεγιστοποίηση των ευκαιριών συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα! 75

76 Κοινωνικά Δίκτυα Αυξημένη προβολή του ΕΓΚ με παρουσιάσεις σε συνέδρια, εφημερίδες, τηλεοπτικά κανάλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 76

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012»

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 39 Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Α Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη, συνεργάτης Planning Group Δρ. Σ. Κολυβά, ΕΙ Παστέρ Δρ. Μ. Χριστούλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI Title Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γενικού Τμήματος Κατεύθυνση: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ Ταυτότητα Περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation)

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ Ροζµαρί Στρεβινιώτη, έσποινα Τσικουδή Λειτουργοί Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου - Βρυξέλλες 21 Μαΐου 2010 Τα προγράµµατα εργασίας στο 7 ο ΠΠ Τασηµαντικότεραέγγραφαγιατηνεφαρµογήτου

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΥΔ - ΠΑΑ Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής:

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 13 Ιουνίου 2014 Αθήνα (Ελλάδα) Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ Εθνικό Σημείο Επαφής για το

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα

Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα Κώστας Τρούλος, ΣΕΒ 2 ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Χίος, 5 Ιουλίου 2013 Agenda Πηγές Χρηματοδότησης για επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Νέων

Επιχειρηματικότητα Νέων Επιχειρηματικότητα Νέων Δομές & προγράμματα ενίσχυσης σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο European Commission Enterprise and Industry Επιχειρηματικότητα σημαίνει.. Δημιουργικότητα? Ρίσκο? Αλλαγή? Τόλμη? Ανεξαρτησία?

Διαβάστε περισσότερα