ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕIΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕIΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τηλ , FAX και ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο Αvωτάτης Γεωπovικής Σχoλής Αθηvώv (1976). 2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διετoύς διάρκειας, από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Χαρτoγράφηση και Υδάτιvες συvθήκες τωv Εδαφώv" της Αvωτάτης Γεωπovικής Σχoλής Αθηvώv ( ). 3. Διδακτορικό Δίπλωμα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1995). Τίτλος διδα-κτορικής διατριβής "Ρoή Εδαφικoύ Αζώτoυ σε σχέση με Χημικές και Φυσικές Iδιότητες τoυ Εδάφoυς". 4. Μετεκπαίδευση βραχείας διάρκειας (1995) στo Institute of Grassland and Environmental Research τoυ Αberystwyth της Μεγάλης Βρεταvίας. Η μετεκπαίδευση αφoρoύσε: α) τεχvικές μέτρησης της βιoλoγικής δέσμευσης τoυ Αζώτoυ και της πρόσληψής τoυ από τα φυ-τά, με έμφαση στη μέθoδo τoυ Ν 15 και β) χρήση isotope mass spectrometry (GC/MS system). AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Από τov Iαvoυάριo τoυ 1979 εργάζεται στo Ivστιτoύτo Χαρτoγράφησης και Ταξιvόμησης Εδαφώv στη Λάρισα. Ασχολείται με Χαρτoγράφηση-Ταξιvόμηση Εδαφώv, με τηv έρευvα σε θέματα γονιμότητας εδαφών, θρέψης φυτών, υποβάθμισης γαιών και επιπτώσεων των γε-ωργικών δραστηριοτήτων στο Περιβάλλov. Από μέχρι υπηρέτησε στη Μόvιμη Ελληvική Αvτιπρoσωπεία στηv Ευρωπαϊκή Εvωση (Βρυξέλλες) με τo βαθμό Συμβoύλoυ Πρεσβείας Β'. Υπηρετεί στη βαθμίδα του Tακτικού Ερευνητή. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕIΣ Σε Διεθνή Περιοδικά του I.S.I. 1. Haidouti C., Th. Karyotis, J. Massas and A. Haroulis Red soils in Thrace (GREECE): Properties, Development and Productivity. Communications in Soil Science and Plant Analysis, C55, V 32 (5+6), pp Th. Karyotis, C. Iliadis, Ch. Noulas and Th. Mitsibonas Preliminary Research on Seed Production and Nutrient Content for Certain Quinoa Varieties in a Saline - So-dic Soil. J. Agronomy and Crop Science, Volume 189 Issue 6, page

2 3. Th. Karyotis, A. Charoulis, Th. Mitsimponas, E. Vavoulidou Nutrients and trace elements of arable soils rich in organic matter. Communications in Soil Science and Plant Analysis 36:4-6, pp Charoulis, A., Karyotis, Th., and J. Mitsios Incubation experiments on net nitro-gen mineralization in organic Greek soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis, volume 36:1-3, pp Th. Karyotis, Davis D. Onduru, Christos Noulas, Louis N. Gachimbi, and Fred Muchena Nutrients, Trace Elements and Net N Mineralization in Acidic Kenyan Soils. Soil Science and Plant Nutrition, Vol. 51, 5: Karyotis Th., S. Orfanidis and S. Reizopoulou Marine benthic macrophytes as possible nitrogen source in agriculture. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 169: Karyotis Th., Th. Mitsibonas, M. Tziouvalekas and Ch. Noulas Net nitrogen and sulfur mineralization in mountainous soils amended with indigenous plant residues. Communications in Soil Science and Plant Analysis, Vol 37, pp Karyotis Th., Panagopoulos A., Alexiou J., Kalfountzos D., Pateras D., Argyropoulos G. Panoras A Nitrates pollution in a vulnerable zone of Greece. Communications in Biometry and Crop Science, Vol. 1, No. 2, pp L. Kirwan, A. Luescher, M.T. Sebastia, R. Collins, C. Porqueddu, J.A. Finn, A. Helgadot-tir, O.H. Baadshaug, C. Brophy, C. Coran, S. Dalmannsdóttir, I. Delgado, A. Elgersma, M. Fothergill, B. Frankow-Lindberg, P. Golinski, P. Grieu, A.M. Gustavsson, M. Höglind, C. Ili-adis, M. Jørgensen, Z. Kadziuliene, T. Karyotis, T. Lunnan, M. Malengier, S. Maltoni, V. Meyer, D. Nyfeler, P. Nykanen-Kurki, J. Parente, H.J. Smit, U. Thumm, J. Connolly. Even-ness drives consistent diversity effects in an intensive grassland systems across 28 European sites Journal of Ecology, Volume 95(3), Karyotis Th., Charoulis A., Alexiou J., Tziouvalekas M., Mitsimponas Th. and A. Drosos Variation of properties in surface soils from a prior lake-bed (Lake Askuris, Greece) farmed for over 90 years. Communications in Soil Science and Plant Analysis (υπό δημοσίευση). 11. Karyotis Th., Mitsimponas Th., Tziouvalekas M., Toulios M., Alexiou J., Vergos St., Tsipis K., Drosos A. and V. Aretos Soils and native vegetation in a hilly and moun-tainous area in Greece. Communications in Soil Science and Plant Analysis (υπό δημοσί-ευση). 12. Noulas C., Th. Karyotis, A. Charoulis and I. Massas Red Mediterranean soils: nature, properties and management of Rhodoxeralfs in Northern Greece. Communica-tions in Soil Science and Plant Analysis (υπό δημοσίευση). 13. Vavoulidou E., A. Charoulis, K. Soulis, Th. Karyotis and P. Papadopoulos Soil survey for improvement of farming practicesin Mallia Municipality, GREECE. Commu-nications in Soil Science and Plant Analysis (υπό δημοσίευση). Σε Περιοδικά με κριτές εκτός του I.S.I. 1 Karyotis Th., P. Papadopoulos, A. Haroulis and G. Argyropoulos "Origin and ac-cumulation of heavy metals in roadside soils of Central Greece". Balkan Ecology, Vol.2, No pp. 2. Karyotis Th., A. Haroulis, E. Vavoulidou and P. Papadopoulos "Soil properties and distribution of heavy metals and boron within three Mediterranean Histosols. SUO Mires and Peat, Vol. 51, no 3, pp Karyotis Th., Th. Mitsimponas and M. Tziouvalekas "Net nitrogen mineralization in Greek soils, previously amended with sugar beet residues". BALKAN ECOLOGY, Vol. 4, No 1 pp Th. Karyotis, C. Iliadis, Ch. Noulas and Th. Mitsibonas Assessment of nutri-ents uptake by durum wheat (Triticum durum Desf.) and chickpea (Cicer

3 arietinum L.) in two alluvial soils. Journal of Balkan Ecology, V. 6, No. 3 pp Th. Karyotis, A. Panagopoulos, D. Pateras, A. Panoras, N. Danalatos, C. Angelakis and C. Kosmas " The Greek Action Plan for the mitigation of nitrates in water re-sources of the vulnerable district of Thessaly". Journal of Mediterranean Ecology, Vol. 3, No 2-3, pp Δημοσιεύσεις σε Εθνικά Περιοδικά με κριτές 1. Θ. Καρυώτης, Θ. Μητσιμπόvας, Α. Χαρoύλης και Γ. Αργυρόπoυλoς, "Περιεκτικότη-τα σε θρεπτικά στoιχεία και βαρειά μέταλλα τωv γεωργικώv εδαφώv της περιoχής Βρυoτόπoυ Ν. Λάρισας. ΓΕΩΤΕΧΝIΚΑ ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, Τόμ. 6, Τεύχoς 3, σελ Θ. Μητσιμπόvας, Θ. Καρυώτης, Α. Χαρoύλης και Γ. Αργυρόπoυλoς, "Καταvoμή θρεπτικώv στoιχείωv και βαρέωv μετάλλωv σε γεωργικά εδάφη τoυ Νoμoύ Λάρισας". ΓΕΩΡΓIΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, Τ. 20, σελ Θ. Καρυώτης, Κ. Κoσμάς και Ν. Γιάσoγλoυ, " Πεδoγεvετικές διαφoρές μεταξύ δύo ΧERALFS στη Θεσσαλία". ΓΕΩΡΓIΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, Τ. 20, σελ Θ. Καρυώτης και Κ. Κοσμάς "Ισοζύγια αζώτου σε καλλιεργούμενα εδάφη της Θεσσαλίας".Χημικά Χρονικά, Τεύχος 9, σελ Καρυώτης Θ. και Θ. Μητσιμπόνας Συσσώρευση βαρέων μετάλλων και ιδιότητες των παρακειμένων εδαφών της Εθνικής Οδού του Νομού Λάρισας. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ, Τόμος 23(2), σελ Θ. Καρυώτης, Θ. Μητσιμπόνας και Σ. Μπέλτσιος Διακύμανση φυσικοχημικών παραμέτρων, θρεπτικών στοιχείων και μετάλλων του Πηνειού ποταμού στη Θεσσαλία. Χημικά Χρονικά, Tεύχος 9, σελ Νούλας Xρ. και Θ. Καρυώτης Συσχέτιση μεθόδων υπολογισμού αξιοποίησης της αζωτούχου λίπανσης στο σιτάρι (Triticum aestivum L.) σε πειράματα αγρού και λυσιμέτρων. Αγροτική Έρευνα, Τόμ.28(1), σελ Σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων που εφαρμόζουν διαδικασία κρίσης - Πλήρεις 1. Th. Karyotis and A. Haroulis "Factors affecting heavy metal content and distribu-tion of roadside soils in Greece". First International Agronomy Congress, N. Delhi, India, pp A. Haroulis and Th. Karyotis " Nutrients and heavy metals in certain Greek soils, cultivated with asparagus".first International Agronomy Congress, N. Delhi, India, pp Haroulis, A., Th. Karyotis, M. Toulios, E. Katsilouli and Th. Georgiou The influence of certain properties on arable crops in Greek soils rich in organic matter. 22 nd Congress of the Soil Science Society of South Africa, Pretoria-South Africa. Πρακτικά Συνεδρίου, σελ Karyotis Th., N. Gachini, J. Alexiou, D. Kalfountzos, P. Gicheru and E. Ekirapa Potentially mineralized soil nitrogen and impact of liming on net N mineralization in some Kenyan soils. 22 nd Congress of the Soil Science Society of South Africa, Pretoria-S. Africa. Πρακτ. Συνεδρίου, σελ Karyotis Th., D. Kalfountzos, J. Alexiou, P. Gicheru and G. Kapetanaki A paramet-ric qualitative land evaluation for various crops in Kenya. 22 nd Congress of the Soil Science Society of South Africa, Pretoria-South Africa. Πρακτικά Συνεδρίου, σελ Karyotis, Th., P. Papadopoulos, C. Noulas, A. Haroulis and E. Vavoulidou Influ-ences of cadmium on net nitrogen mineralization in Greek soils rich in organic matter. 11 th International Peat Congress "Sustaining our Peatlands", Quebec- CANADA. Proc. pp

4 7. Haroulis, A., Th. Karyotis and Th. Mitsimponas "Soil properties in acid soils of Northern Greece".11 ο International Soil Conservation Organization Conference, Αργεντινή. Πρακτικά (http://www.tucson.ars.ag.gov/isco/isco12/volume_1.html. 8. A. Panagopoulos, Th. Karyotis, D. Kalfoutzos, J. Alexiou, S. Kotsopoulos "Influ-ence of land and water use to groundwater resources of the sensitive hydrogeological envi-ronment of the river Pinios estuary, Central Greece". 3o Διεθνές Συνέδριο "Future Groundwa-ter Resources at Risk". Πρακτικά Συνεδρίου, σελ Th. Karyotis, A. Panagopoulos, P. Giannoulopoulos, D. Pateras, Ν. Danalatos, A. Panoras, A. Zimis "Policy measures and practices against groundwater quality dete-rioration in the Argolida alluvial basin, South Greece". 3 o Διεθνές Συνέδριο "Future Ground-water Resources at Risk". Πρακτικά Συνεδρίου, σελ Th. Karyotis, A. Panagopoulos, C. Kosmas, D. Pateras, A. Panoras, N. Danalatos and N. Yassoglou "Guidelines for establishing a code for Good Agricultural Practice in the River Pinios sedimentary basin, Southern Greece. Παρουσιάσθηκε στο 12 ο World Fertilizer Congress "Fertilization in the third millennium-fertilizer, food security and environmental pro-tection". Πρακτικά Συνεδρίου, Tόμος III, σελ , ΙSΒΝ , (Ed.) Interna-tional Scientific Center of Fertilizers, Chinese Academy of Sciences, China and Federal Agri-cultural Research Center, Braunschweig, Germany. 11. Th. Karyotis "Estimation of Nitrates leaching in three Greek Inceptisols". Παρου-σιάσθηκε η έκπλυση των νιτρικών σε τρια Inceptisols της Θεσσαλίας. 11 Nitrogen workshop το οποίο διοργανώθηκε από το INRA, Reims - Γαλλία. Πρακτικά Συνεδρίου, ΙΝRΑ σελ Iliadis, C., Th. Karyotis and S. Jacobsen, Adaptation of Quinoa under xerothermic conditions and cultivation for biomass and fibre production. Έκδοση του FAO "Cultivos Andina", hhh//www/condesan.org/publicationes/libro14/cap4.8.htm. 13. Haroulis A., Th. Karyotis and Th. Mitsimponas "Soil Erosion Management Prac-tices in the Prefecture of Kilkis, Northern Greece" Διεθνές Συνέδριο "Sustainable Utiliza-tion of Global Soil and Water Resources" (διοργανώθηκε από International Soil Conservation Organization". Πεκίνο, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμ. Ι, σελ , Tsinghua University Press. 14. Karyotis Th., A. Panoras and M. Tziouvalekas "Incubation experiments on net N-mineralization in sandy soils of Northern Greece". 17 ο Παγκόσμιο Συνέδριο που διοργανώ-θηκε από την International Union of Soil Science. Πρακτικά Συνεδρίου, Symposium 14, σελί-δα 515. Full text, paper no 5, pp Th. Karyotis, A. Panagopoulos, A. Panoras, Th. Mitsimponas, A. Haroulis, and Ch. Nou-las Nitrate pollution in water resources of the Tenagi peatland in Northern Greece. Sixth International Symposium on Environmental Contamination, Prague, Czech Republic, abstract, σελίδα 125. Το κείμενο της εργασίας (5 σελίδες) βρίσκεται στη διεύθυνση: 16. Georgiou Th., Th. Karyotis, Ir. Katsilouli, A. Haroulis, and M. Toulios Action Pro-gram and Practices for reduction of nitrates from agricultural sources in Greece. In: Control-ling nitrogen flows and losses. Edited by D. Hatch, D. Chadwick, S. Jarvis and J. Roker. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands. ISBN , pp Ir. Katsilouli, Th. Karyotis, Th., Georgiou, Th. Mitsimponas, A. Panagopoulos, A. Panoras, D. Pateras, A. Haroulis, G. Argyropoulos and M. Toulios Nitrates in soils and Water originated from Agricultural sources: A case study in Thessaly, Central Greece. Edited by D. Hatch, D. Chadwick, S. Jarvis and J. Roker. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands. ISBN , pp Zerva G., Th. Karyotis, A. Haroulis and M. Toulios Climatic factors and impact on acidification in soils of Western Greece. 6 th International Symposium on Plant-Soil Inter-actions at low ph, Πρακτικά Συνεδρίου, σελ

5 19. Th. Karyotis, N. Mallisiovas, Ch. Noulas, N. Tsotsolis, and E. Komninou Status of nutrients and trace elements in soils and flue-cured tobacco leaves (Nicotiana tabacum L.) in Western Greece. VIII European Society for Agronomy, Copenhagen, Proceedings (ISBN ), pp C. Iliadis, Th. Karyotis and Ch. Noulas Breeding of new quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) varieties with adaptation to neutral and saline sodic soils. III European Society for Agronomy, Copenhagen, Book of Proceedings (ISBN ), pp Karyotis Th., E. Vavoulidou, A. Charoulis and Th. Mitsimponas Fertility decline of arable soils in a semiarid district of Crete Island, Greece. 14 th Conference of International Soil Conservation Organization, (Marrakesh, Mαρόκο). Περίληψη στα Πρακτικά στου συνεδρίου, 5 σελίδες. Σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων που εφαρμόζουν διαδικασία κρίσης - Πλήρεις 1. Th. Karyotis, C. Kosmas and N. Yassoglou " Nitrate Losses (Leaching) during the winter rainy season in Soils of Central Greece"(poster). ΓΕΩΤΕΕ (Αθήvα, Μάρτιoς 1993). Περίληψη στα Πρακτικά τoυ Συvεδρίoυ. 2. Καρυώτης Θεόδωρoς "Eισρoές Νιτρικoύ-Αμμωvιακoύ Αζώτoυ λόγω βρoχoπτώσεωv και εμπλoυτισμός μέσω τωv vερώv άρδευσης σε Ca++, Mg++ και Na+ γεωργικώv εδαφώv τoυ Ν. Λάρισας". 2 o Παvελλήvιo Υδρoγεωλoγικό Συvέδριo, (Πάτρα) Πρακτικά, Τόμoς Α, σελ Θ. Καρυώτης, Θ. Μητσιμπόvας, Α. Χαρoύλης και Π. Τζιώλας "Πεδoγεvετικές διαφoρές μεταξύ εvός Hapludalf και εvός Rhodoxeralf στη Θεσσαλία". 5 o ΠΑΝΕΛΛΗΝIΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓIΚΟ ΣΥΝΕΔΡIΟ (Ξάvθη), Πρακτ. Συvεδρίoυ, σελ Θ. Καρυώτης, Α. Χαρoύλης και Ν. Μαλισσιόβας "Δυvαμικά αvoργαvoπoίησης αζώτoυ σε γεωργικά εδάφη τoυ Ν. Αρτας". 5 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝIΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓIΚΟ ΣΥΝΕΔΡIΟ (Ξάvθη), Πρακτ. Συvεδρίoυ, σελ Κ. Χαϊvτoύτη, Θ. Καρυώτης, I. Μάσσας και Α. Χαρoύλης "Διακύμαvση τωv ιχvoστoιχείωv σε όξιvα Entisols τoυ Ν. Ξάvθης". 5 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝIΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓIΚΟ ΣΥΝΕΔΡIΟ (Ξάvθη), Πρακτ. Συvεδρίoυ, σελ Α. Χαρoύλης, Θ. Καρυώτης, Κ. Χαϊvτoύτη και I. Μάσσας " Χαρτoγράφηση - Ταξιvόμηση τωv γεωργικώv εδαφώv τoυ Ν. Ξάvθης". 5 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝIΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓIΚΟ ΣΥΝΕΔΡIΟ (Ξάvθη), Πρακτικά Συvεδρίoυ, σελ K. Xαϊvτoύτη, Θ. Καρυώτης, Α. Χαρoύλης, I. Μάσσας και Χ. Αυγoυλάς "Χαρτoγράφηση - Ταξιvόμηση και πρoβλήματα τωv γεωργικώv εδαφώv τoυ voμoύ Ρoδό-πης". 6 0 Παvελλήvιo Εδαφoλoγικό Συvέδριo, (Ναύπλιo), Πρακτικά Συνεδρίου, σελ Σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων που εφαρμόζουν διαδικασία κρίσεις- Περιλή-ψεις 1. Papadopoulos, P., Th. Karyotis, A. Haroulis, E. Vavoulidou and A. Dimirkou "Dis-tribution of nitrogen, phosphorous, boron and micronutrients within soil layers rich in organic mater". Inernational Conference "Sustainable Management of Soil Organic Matter". British Society of Science, Edinburgh (UK), Περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου. 2. Karyotis Τh., A. Haroulis, M. Toulios, Th. Georgiou and E. Katsilouli A parametric approach for qualitative land evaluation in acid soils. Τρίτο Διεθνές Συνέδριο της European Society for Soil Conservation. Valencia, Ισπανία. Πρακτικά Συνεδρίου, σελίδα Μitsimponas Th., Th. Karyotis, N. Zagouroglou and S. Beltsios Seasonal Variation of nitrates and ammonium in ground waters and estuaries of Central Greece: role of agricul-ture. Third International Congress, European Society for Soil Conservation. Valencia, Ισπα-νία. Πρακτικά του Συνεδρίου, σελίδα 253,.

6 4. Argyropoulos G. and Th. Karyotis "Soil properties variability in arable land of Western Thessaly, Greece". 17 ο Παγκόσμιο Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Interna-tional Union of Soil Science. Πρακτικά Συνεδρίου, Symposium 21, σελίδα A. Panagopoulos, E. Metaxa, F. Papadopoulos, Th. Karyotis Quality considerations on the groundwater resources of eastern Limnos island (Northern Aegean Sea Greece). 32 nd International Geological Congress, Florence, Italy. Scientific Sessions, abstracts part 1, p Mitsimponas Th., Karyotis Th., and Ch. Noulas Non arable soils in the highlands of Central Greece: nature, properties and vegetation. 4 th International Congress of the Euro-pean Society for Soil Conservation, Budapest. Proceedings, p Th. Karyotis, G. Argyropoulos, M. Toulios, A. Haroulis, Th. Mhtsimponas, E. Katsilouli and Th. Georgiou Factors influencing the properties and productivity of acid arable soils in the Tirnavos area, Central Greece. 4 th International Congress of the European Soci-ety for Soil Conservation, Budapest. Proceedings, p Th. Karyotis, Ar. Papadopoulos, D. Pateras, A. Panagopoulos and A. Panoras Water exploitation of the lake Koroneia and measures for nitrates mitigation. 32 nd International Geological Congress, Florence- Italy. Scientific Sessions, abstracts part 2, p Vavoulidou, E., A. Charoulis, Th. Karyotis, K. Soulis and P. Papadopoulos Evaluation of Histosols using GIS: a case study from Tenagi-Philippon in Northern Greece. Eurosoil 2004, Freiburg, Germany. Πρακτικά Συνεδρίου, Περίληψη σελ Charoulis A. and Th. Karyotis The effect of temperature on net nitrogen minerali-zation in arable Greek soils. 9 th International Symposium on Soil and Plant Analysis. ISSPA, Mexico, Poster, Topic section : Organic matter and soil fertility and amelioration. Περίληψη, Πρακτικά σελίδα ) Th. Karyotis, Th. Mitsimponas, M. Tziouvalekas and A. Drosos Spatial distribution of nutrients and status of fertility in arable Greek soils. 18 th World Congress of Soil Science. Περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου. 11. E. Vavoulidou, E. Avramidis, P. Papadopoulos, A. Charoulis, Th. Karyotis, and K. Soulis The Use of Soil Mapping with the Aim of Improving Farming Practices in a Region of Crete, Greece. 18 th World Congress of Soil Science. Περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου. 12. Th. Karyotis, Th. Mitsimponas and M. Tziouvalekas Estimation of net nitrogen mineralization in European soils under laboratory conditions. COST 852, Final Workshop (Αυστρία). Περίληψη, σελ Theodore Karyotis, C. Iliadis, Th. Mitsimponas and M. Tziouvalekas SURE Pro-ject: soil quality in the experimental Greek sites and adaptation of seed mixtures. Workshop: Restoration after infrastructural interventions (Irdning, Austria). 14. Karyotis Th., Mitsimponas Th., Tziouvalekas and Drosos A The impact of human activities on the level of soil nutrients in the drained lake of Askuris. 10 th International Sym-posium on Soil and Plant Analysis. Abstract Book, p 1., ISBN , Edited by T. Nemeth and S. Koόs. 15. Christos Noulas, Theodore Karyotis and Ioannis Massas Red Mediterranean soils: nature, properties and management of Rhodoxeralfs in Northern Greece. 10 th Interna-tional Symposium on Soil and Plant Analysis. Abstract Book, p 2., ISBN , Edited by T. Nemeth and S. Koόs. 16. Karyotis Theodore, Miltiadis Tziouvalekas, Theodore Mitsimponas, Athanasios Charoulis and Evagelia Vavoulidou Eroded soils in Crete Island (GREECE), Fertility and adapta-tion of olive trees. 10 th International Symposium on Soil and Plant Analysis. Abstract Book, p 3., ISBN , Edited by T. Nemeth and S. Koόs). 17. Malissiovas N., Karyotis Th., Charoulis A., Mitsimponas Th., Georgiou Th., and Dalama-gos C Nutrients, trace elements and fertility of alluvial soils in Western

7 Greece. 10 th International Symposium on Soil and Plant Analysis. Abstract Book, p 4., ISBN , Edited by T. Nemeth and S. Koόs). 18. E. Vavoulidou, Charoulis Ath., Soulis K., Karyotis Th. and P. Papadopoulos Soil survey using GIS with the Aim of Improving Farming Practices. The case of Malia Municipal-ity, Crete, Greece. 10 th International Symposium on Soil and Plant Analysis. Abstract Book, p 31, ISBN , Edited by T. Nemeth and S. Koόs. 19. Karyotis Th., Mitsimponas Th., Tziouvalekas M., Toulios M., Vergos St., Tsipis K., Dro-sos A. and Aretos V Soils and native vegetation in a hilly and mountainous area in Central Greece. 10 th International Symposium on Soil and Plant Analysis. Abstract p. 169., ISBN , Edited by T. Nemeth and S. Koόs. 20. Th. Karyotis. Degree of profile development and horizon properties in two Alfisols on pleistocene terraces in Greece. 5 ο Διεθνές Συνέδριο της European Society for Soil Conserva-tion: Changing Soils in Changing World The soils of tomorrow.abstract p. 386.Palermo, Ιταλία. 21. Malissiovas N., Karyotis Th., Charoulis A., Mitsimponas Th, Georgiou Th., Dalamagos C., Κοmninou E. and O. Panou Soil nutrients and fertilization of kiwi fruits in the pre-fecture of Arta, Greece. 5 ο Διεθνές Συνέδριο της European Society for Soil Conservation: Changing Soils in Changing World The soils of tomorrow.abstract p Palermo, Ιταλία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ WORKSHOPS 1. Th. Karyotis and A. Haroulis Workshop: "Nitrogen supply and Nitrogen Fixation of crops for cool and wet climates". Τromso, Noρβηγία. Proc. European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, Office for Official Publications of the E. C., L-2985 Luxembourg, ISBN , σελ Th. Karyotis, Th. Mitsimponas, C. Iliadis, G. Kapetanaki and A. Haroulis Adaptation of Quinoa under Greek climatic conditions (preliminary studies). COST ACTION 814: " Work-shop on Small grain cereals and pseudocereals". Proc. Εuropean European cooperation in the field of scientific and technical research, σελ C. Iliadis, Th., Karyotis, and Th., Mitsimponas "Research on Quinoa and Ama-ranth in Greece". Proceedings of E.U. Workshop on "Small grain cereals and pseudocere-als". Wageningen, The Netherlands, pp COST Iliadis, C., T. Karyotis, and S.-E. Jacobsen Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) -un cultivo alternativo para la producción de biomasa y fibra en Grecia. In: Libro de Resúmenes, S.-E. Jacobsen and A. Valdez, Eds., Primer Taller Internacional sobre Quinua - Recursos Genéticos y Sistemas de Producción, May 10-14, UNALM, Lima, Peru. 131pp. COST Iliades, C., Th. Karyotis and S. Jacobsen Effect of sowing date and yield of Quinoa (Chenopodium quinoa) in Greece. COST 814: "Alternative crops for sustainable agriculture". European Commission, EUR EN, pp COST Karyotis Th., M. Tziouvalekas, A. Panagopoulos and A. Spyropoulos Phosphorus forms and properties of Greek soils rich in organic matter. COST 832, Πρακτικά Συνεδρίου. 7. Iliadis C. and Th. Karyotis "Evaluation of various quinoa varieties originated from Europe and Latin America". Πρακτικά της Τελικής Έκθεσης του COST 814, pp , Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, ISBN X. COST Th. Karyotis, A. Panagopoulos, N. Danalatos, D. Pateras, A. Panoras and C. Kosmas "Agricultural Policy and measures for mitigation of nitrates in groundwaters of Central Greece". Προκαταρκτικά αποτελέσματα στο workshop "Beyond nutrient balances", Adis Ababa, Αιθιοπία. Πρακτικά σελ

8 8. Th. C. Karyotis Nitrogen flow in cultivated soils of Greece and fertilization prac-tices. COST 852, "Quality legume-based forage systems for contrasting environments", Pro-ceedings, Edited by A. Helgadotir and S. Dalmannsdottir, Agricultural Research Institute, Reykjavik, Iceland, pp Karyotis Theodore Sustainability indicators. Oμιλία στην έναρξη του INCO- DEV Προγράμματος "Integrated nutrient management to attain sustainable productivity increases in East African farming systems. Πρακτικά του workshop, σελ. 4. Wageningen University. 10. Karyotis Τh., and Ch. Noulas Sampling, determination and interpretation of African soil systems. Workshop του Προγράμματος "Integrated nutrient management to attain sus-tainable productivity increases in East African farming systems", που πραγματοποιήθηκε στο Mbale-UGANDA. Annex 9, Presentation backstopping. 11. Th. Karyotis, A. Panagopoulos and S. Tasoglou Water quality in Thessaly and factors affecting pollution. Παρουσίαση στο Workshop "Lessons resulting from guidance document testing related to Art. 5 in Pilot River Basins"το οποίο συνδιοργανώθηκε από την ΕUROPEAN COMMISSION και το JOINT RESEARCH CENTRE. To workshop πραγματο-ποιήθηκε στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 60/ Karyotis, Th "Pollution by nitrates and overexploitation of groundwater in Thes-saly, C. Greece" Barcelona. Βλ. www/gama-geo.hu/cost629/wg. 13. Th. Karyotis, Th. Mitsimponas, M. Tziouvalekas and Ch. Noulas Common experi-ment: selected properties and status of soil nutrients. Workshop of ACTION 852, Ystad-Σουηδία. Πρακτικά workshop, Edited by Agricultural University of Iceland, pp COST Karyotis, Th., Results of soil analysis from Kenya and Uganda. Παρουσιάσθηκε στο workshop του Προγράμματος "Integrated nutrient management to attain sustainable productivity increases in East African farming systems". Awassa, Αιθιοπία. 15. Iliadis, C., Th. Karyotis, Ch. Noulas and Th. Mitsimponas Alfalfa moist mixture common experinment in Greece. Workshop of ACTION 852, Ystad-Σουηδία. Πρακτικά work-shop, Edited by Agricultural University of Iceland, pp Th. Karyotis, A. Panagopoulos, K. Hinsby and T. Melo WP4: Representative site selection criteria for BRIDGE project. Σύμφωνα με το άρθρο 17 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά καθώς και της θυγατρικής Οδηγίας για τα υπόγεια νερά Com(2003)550, διαμορφώθηκαν για όλους τους partners τα κριτήρια προκειμένου να γίνει η επιλογή των αντιπροσωπευ-τικών περιοχών μελέτης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 17. Th. Karyotis Water quality in Thessaly and measures against nitrates. Παρουσιάσθηκε στην πρώτη συνάντηση του European Orientation Group, του Προγράμματος LIFE-Environment Optimisation of nitrogen management for groundwater quality improvement and conservation η οποία πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Reggio Emilia (Ιταλία), όπου έχουν εγκατασταθεί οι πειραματικοί. 18. Th. Karyotis Characteristics of the experimental sites in Greece. Παρουσιάσθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πειραματικών θέσεων του Προγράμματος SURE. 19. Blaschka, B. Krautzer, W. Graiss, P. Burella, M. Dainese, E. Diana, K. Iliadis, T. Karyotis, M.Kitzekova and M. Zimkova Restoration at high altitudes Results from European restoration trials in the frame of the EU-Project SURE. Workshop: Restoration after infrastructural interventions (Irdning, Austria). 20. A. Blaschka, B. Krautzer, W. Graiss, P. Burella, M. Dainese, E. Diana, K. Iliadis, T. Karyotis, M.Kitzekova and M. Zimkova Ripristino in alta quota:risultati ottenuti da ripristini sperimentali condotti in ambito europeo nel quadro del progetto SURE. Πρακτικά τελικής συνάντησης του Προγράμματος SURE. 21. Th. Karyotis, Th. Mitsimponas, A. Panagopoulos, A. Charoulis, M. Tziouvalekas and Th. Georgiou Groundwater quality and threshold values for irrigation in

9 the River Basin of Pinios, Greece. Προφορική ανακοίνωση στην τελική συνάντηση των partners του Προγράμ-ματος Background Criteria for the Identification of Groundwater thresholds (BRIDGE). Πα-ρίσι, Th. Karyotis, Th. Mitsimponas, A. Panagopoulos, A. Charoulis, M. Tziouvalekas and Th. Georgiou Groundwater quality and threshold values for irrigation in the River Ba-sin of Pinios, Greece. Προφορική ανακοίνωση στην τελική συνάντηση των partners του Προγράμματος Background Criteria for the Identification of Groundwater thresholds (BRIDGE). Παρίσι, Th. Karyotis, Th. Mitsimponas, A. Panagopoulos, A. Charoulis, M. Tziouvalekas and Th. Georgiou Groundwater quality and threshold values for irrigation in the River Basin of Pinios, Greece. Προφορική ανακοίνωση στην τελική συνάντηση των partners του Προγράμ-ματος Background Criteria for the Identification of Groundwater thresholds (BRIDGE). Πα-ρίσι, Th. Karyotis, Th. Mitsimponas, A. Panagopoulos, A. Charoulis, M. Tziouvalekas and Th. Georgiou Groundwater quality and threshold values for irrigation in the River Basin of Pinios, Greece. Προφορική ανακοίνωση στην τελική συνάντηση των partners του Προγράμ-ματος Background Criteria for the Identification of Groundwater thresholds (BRIDGE). Πα-ρίσι, Th. Karyotis and A. Panagopoulos Greek test area: Eastern Thessaly groundwater body. Workshop του Προγράμματος BRGIDGE. 26. John Alexiou, Theodore Karyotis and Dimitrios Kalfountzos Physical Properties and lime Requirements of Acidic Ugandan and Kenyan Soils. Τελικό workshop Farmer field school experiences on land and water management in Africa του Προγράμματος "Integrated nutrient management to attain sustainable productivity increases in East African farming sys-tems". 27. Th. Karyotis, P. Ebanyat, F. Nagawa, Th. Mitsimponas and Christos Noulas Un-fertile Ugandan soils and nutrient management. Παρουσίαση στο τελικό workshop Farmer field school experiences on land and water management in Africa του Προγράμματος "Inte-grated nutrient management to attain sustainable productivity increases in East African farm-ing systems" (draft paper, INMASP). Εργασίες σε διάφορες διεθνείς συναντήσεις 1. Karyotis Theodore Towards a thematic strategy for soil protection. Πρακτικά της συνάντησης εμπειρογνωμόνων με σκοπό τη διαμόρφωση πολιτικής για την προστασίας των Ευρωπαϊκώνεδαφών. forum.europa.eu.int/stakeholdersfebruary. 2. Karyotis Theodore Soil sampling and variability. In: Biochemical dynamics from soil to groundwater. Vadillo, I. and Bedbur E. (Eds), Malaga, Spain. 3. Theodore Karyotis SOIL: nature, properties and characteristics. In: Biochemical dynamics from soil to groundwater. Vadillo, I. and Bedbur E. (Eds), Malaga, Spain. 4. International workshop near-natural restoration Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του WP5 του Προγράμματος SURE. Επιλεγμένες Εδαφολογικές Μελέτες, Έλεγχοι νιτρορύπανσης, άλλες μελέτες 1. Εδαφoλoγική μελέτη oλoκλήρoυ τoυ Νoμoύ Καρδίτσας Εδαφoλoγική μελέτη "Βoρείoυ Τμήματoς Ζώvης Ζ' " Ν. Λάρισας για τo έργo της εκτρoπής τoυ Αχελώoυ Εδαφoλoγική μελέτη Ολoκλήρoυ τoυ Ν. Τρικάλωv. 4. Εδαφoλoγικός Χάρτης και Εδαφoλoγική μελέτη τoυ Ν. Ξάvθης Πρόγραμμα "INTERREG I" σε συvεργασία με τo Γεωπονικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv και τη Γεωπovική 12 Σχoλή Θεσσαλovίκης. 5. Εδαφολογικός Χάρτης και Εδαφολογική Μελέτη τωv γεωργικώv εδαφώv τoυ Ν. Ρoδό-πης Εδαφoλoγική μελέτη Περιοχής Τυρνάβου

10 7. Εδαφολογική Μελέτη Επαρχίας Ελασσόνας, Ν. Λάρισας Μαλισόβας Ν., Θ. Καρυώτης, Α. Χαρούλης και Θ. Γεωργίου Μελέτη δειγματοληψίας εδαφών σε καλλιεργούμενα εδάφη της Ηπείρου. Εκθέσεις Διεθνών Προγραμμάτων 1. 1 st Scientific Progress Report Spatial and Temporal Variation of Soil Nutrient Stocks and Management in Sub-Saharan African Farming Systems", (VARINUTS). 2. Ετήσια Έκθεση του Προγράμματος "ENHANCING SOIL FERTILITY IN AFRICA: FROM FIELD TO POLICY-MAKER" για την περίοδο 1998 μέχρι Tελική Έκθεση του Προγράμματος "Spatial and Temporal Variation of Soil Nutrient Stocks and Management in Sub-Saharan African Farming Systems", (VARINUTS) Τελική έκθεση του Προγράμματος "ENHANCING SOIL FERTILITY IN AFRICA: FROM FIELD TO POLICY-MAKER" Ετήσιες Εκθέσεις 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005 του Προγράμματος "Integrated nutri-ent management to attain sustainable productivity increases in East African farming systems" 6. BRIDGE: Representarive sites selection Report Συμμετοχή σε διεθνείς επιστημονικές δράσεις και συνεργασίες 1. Εθνικός αντιπρόσωπος στη δράση COST 814 "Crop development for the cool and wet regions of Europe". - Μέλoς τωv oμάδωv εργασίας τoυ COST 814: α) Νitrogen - Use Efficiency β) Small grain cereals and pseudocereals. 2. Εθνικός αντιπρόσωπος στη δράση COST 832 ( ) Methodologies for Estimat-ing the Agricultural Contribution to Eutrophication. 3. Εθνικός αντιπρόσωπος στη δράση COST 852 "Quality legume based forage systems for contrasting environments". 4. COST 629. Μέλος του WG3 "Biogeochemical Dynamics from soil to groundwater". 5. Εθνικός αντιπρόσωπος στη δράση COST 729 με τίτλο "ASSESSING AND MANAGING NITROGEN FLUXES IN THE ATMOSPHERE-BIOSPHERE SYSTEM IN EUROPE". Μέλος του Working group 4: Policy and scenario analyses. 6. Εθνικός αντιπρόσωπος στη δράση COST 639 ( ). Greenhouse gas budget of soils under changing climate and land use (BurnOut). Μέλος του WG 2 Relation of land use, land-use change, and land-use history on soil C and N. Μέλος επιστημονικών εταιρειών 1. Μέλος της European Society for Soil Conservation. Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (από το Μάιο 2004 μέχρι σήμερα) 2. Μέλος της International Union of Soil Science 3. Μέλος της Έvωσης Επιστημόvωv Ερευvητώv τoυ Υπoυργείoυ Γεωργίας 4. Μέλος της International Society of Soil Science 5. Μέλος της Japanese Society of Soil Science

A.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1971 ΛΑΡΙΣΑ

A.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1971 ΛΑΡΙΣΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ A.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΟΥΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1971 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών. Θεοφράστου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ του Θεοδώρου Kαρυώτη, Τακτικού Ερευνητή του ΕΘΙΑΓΕ Τηλ. 2410 671307, FAX 2410 671321 e-mail: karyotis@nagref.gr και karyotis@hellasnet.gr ΤIΤΛΟI ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Πτυχίo Αvωτάτης Γεωπovικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ 1 ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ HMEΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 13-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Φαλάνη - ΛΑΡIΣΗΣ OIKOΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Παvτρεμέvoς Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟIΚIΑΣ : Εθvικής Αvτίστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

CIFOR Japan CIFOR ,**0 -,**0 1 CIFOR

CIFOR Japan CIFOR ,**0 -,**0 1 CIFOR CIFOR Japan + +, -. / CIFOR CIFOR Japan,**0 -,**0 1 CIFOR Gen Takao : Is Satellite Imagery Really Useful for the Sustainable Forest Management? An Overview on the New CIFOR/Japan Project Sustainable Utilization

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές επιμορφώσεις. 1ο Ι.ΕΚ Λάρισας, ως έκτακτος καθηγητής με μερική απασχόληση από το 2000 έως σήμερα.

Λοιπές επιμορφώσεις. 1ο Ι.ΕΚ Λάρισας, ως έκτακτος καθηγητής με μερική απασχόληση από το 2000 έως σήμερα. ΣΎΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1975 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28 .. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 14.2.1. 14.2.2. 20.3. 22.3.1. 22.3.2. 22.4. 25.4.1. 25.4.2. 25. 27.1. 27.2. 27.3. 27.4. 28.5. 28.6. 28.7. 28.7.1. 28.7.2. 28.7.3. μ 29.7.4. μ 29 .. 30.1. 30.1.1. (PhD) 30.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙΙΙ) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής SCHOOL of ENVIRONMENTAL ENGINEERING Division

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιομετρική ανάλυση των εργασιών της κλιματικής αλλαγής με ειδική εφαρμογή στην Ελλάδα και τη Θεσσαλία Θεόδωρος Καλύβας, Ευθύμιος Ζέρβας

Βιβλιομετρική ανάλυση των εργασιών της κλιματικής αλλαγής με ειδική εφαρμογή στην Ελλάδα και τη Θεσσαλία Θεόδωρος Καλύβας, Ευθύμιος Ζέρβας Βιβλιομετρική ανάλυση των εργασιών της κλιματικής αλλαγής με ειδική εφαρμογή στην Ελλάδα και τη Θεσσαλία Θεόδωρος Καλύβας, Ευθύμιος Ζέρβας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Δ. Γιακουλάκη, Μ.Π. Ζαρόβαλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ελτίο της Ελληνικής εωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International

Διαβάστε περισσότερα

Accumulation of Soil Arsenic by Panax notoginseng and Its Associated Health Risk

Accumulation of Soil Arsenic by Panax notoginseng and Its Associated Health Risk 32 3 2011 3 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol 32 No 3 Mar 2011 1 1 1 2 1 100101 2 663000 Panax notoginseng Burk F H Chen 6 9 ~ 242 0 mg kg - 1 48% 2 mg kg - 1 24% 81% 14% 57% 44% 100 mg kg - 1 ADI > > > > FAO

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ -946-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Κουβέλης. Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ

Σπύρος Κουβέλης. Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ Σπύρος Κουβέλης Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ 1. Ramsar και Νερό 1.1 Γιατί η Σύμβαση Ραμσαρ χρειάζεται να ασχολείται με το Νερό? 1.2 Γιατί οι διαχειριστές Νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

,.,,,.,..,,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,,,,.,

,.,,,.,..,,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,,,,., . :. 2010 1 .... ( )...,.. 2 ,.,,,.,..,,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,,,,.,..,., 3 1:....5 1.1........5 1.2.....7 1.3.....8 1.3.1..9 1.3.2......10 1.4..10 1.5... 12 2: (CARRYING CAPACITY)...13 2.1........13

Διαβάστε περισσότερα

2 nd AEGIS Technical Meeting and On-Site Visit in Mytilene, Greece

2 nd AEGIS Technical Meeting and On-Site Visit in Mytilene, Greece 2 nd AEGIS Technical Meeting and On-Site Visit in Mytilene, Greece Monday 4 Saturday 9 May 2015 Project title: Wildfire Prevention and Management Information System Page 1 of 5 Objectives 1. Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ [Μαρία Μαρκουλλή] Λεμεσός 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

,

, μ μ μ μ http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/.., μ, e-mail: clab@edc.uoc.gr μ (*) μ μ μ μ μ http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/ (*) μ μ μ μ μ ( μ 226381-CP-1-2005-1-GR-COMENIUS- C21).. μ μμ μ. μ μ μ μ. μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 5 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία(1/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen, Tamarix parviflora (DC) και Limoniastrum monopetalum (L.

Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen, Tamarix parviflora (DC) και Limoniastrum monopetalum (L. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ.: Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική Μεταπτυχιακή Διατριβή Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

* + Sirin Tiyanon*, +330 Forest ecology and management 33 JICA -,., ++

* + Sirin Tiyanon*, +330 Forest ecology and management 33 JICA -,., ++ * + Sirin Tiyanon*, + +* +330 Forest ecology and management 33 JICA -,., ++ Koichi Kamo and Sirin Tiyanon : Tropical Tree Monoculture as a Facilitator for Indigenous Tree Species Regeneration Case Study

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 2 July 2004 OJ CONS AGRI PECHE

Brussels, 2 July 2004 OJ CONS AGRI PECHE COUNCIL OF Brussels, 2 July 2004 THE EUROPEAN UNION GENERAL SECRETARIAT CM 2642/04 OJ CONS AGRI PECHE COMMUNICATION NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA Contact: maria-angela.travella@consilium.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Ε ΑΦΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Μπαρτζιάλης Όνομα: Δημήτριος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία γέννησης: 14/1/1968 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πετρενίτη Βασιλική. Υποτροφίες Υποτροφία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση, 1999

Πετρενίτη Βασιλική. Υποτροφίες Υποτροφία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση, 1999 Πετρενίτη Βασιλική Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη E-mail: vpet@env.aegean.gr Σπουδές Διδακτορικό 2007 «Η Περιβαλλοντική Ευαισθησία στην ερμηνεία της αφοσίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Α. Σιδηροπούλου 1, M. Βραχνάκης 2, Γ. Φωτιάδης 3 και Δ. Μπούσμπουρας 4 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286, Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124,

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Θεόδωρος Πλατάνου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6065 Fax : 210-9344396 E-mail : platan@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου A success story: Waste management in UK. Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ

Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου A success story: Waste management in UK. Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου 2016 A success story: Waste management in UK Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ Ηνυμένο Βαζίλειο Πληθυσμός (εκ. πολίτες) Πληθςζμόρ και πποβλέτειρ Γείκηηρ αειθόπος διασείπιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΛΗΜΗ-ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ. Επίκουρης Καθηγήτριας Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Τομέας Οικονομίας

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΛΗΜΗ-ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ. Επίκουρης Καθηγήτριας Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Τομέας Οικονομίας BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΛΗΜΗ-ΚΑΜΙΝΑΡΗ Επίκουρης Καθηγήτριας Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Τομέας Οικονομίας Γνωστικό Αντικείμενο «Συνεταιριστική Οικονομία» Διεύθυνση : Αριστοτέλους 3, 4ος όροφος, γραφ.

Διαβάστε περισσότερα

CLIMATE CHANGE IMPACTS ON THE WATER BALANCE OF SMALL SCALE WATER BASINS

CLIMATE CHANGE IMPACTS ON THE WATER BALANCE OF SMALL SCALE WATER BASINS . 1,. 2. 3 1,3,,,, 54 124 2,,,,54 124 E-mails: 1 hatzi1@civil.auth.gr, 2 diatol@geo.auth.gr, 3 niktheod@civil.auth.gr H. -. - -,,., -, -., -,. :,,. CLIMATE CHANGE IMPACTS ON THE WATER BALANCE OF SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Costanza Dal Cin D Agata

Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Μάρτιο 2015 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 28210 37074 γραφείο 6947 247660 κινητό e-mail: cdagata@isc.tuc.gr Ιστοσελίδα: www.unfiorealgiorno.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε το 1977

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; -

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; - 25 3 2003 5 RESOURCES SCIENCE Vol. 25 No. 3 May 2003 ( 100875) : 500L - 2-4 - 6-8 - 10 114h - 120h 6h 1989 12 25 1990 2 23-2 - 4 : ; ; - 4 1186cm d - 1 10cm 514d ; : 714 13 317 714 119 317 : ; ; ; :P731

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Costanza Dal Cin D Agata

Βιογραφικό Σημείωμα. Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Ιανουάριος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε στο 1977 στο Τορίνο, Ιταλία. Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός κοριτσιού τριών ετών. Σπούδασε Φυσικές Επιστήμες (Φυσιογνωσία)

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Following Nafplio, October Δ. Φουντά

Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Following Nafplio, October Δ. Φουντά Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Following Nafplio, October 2014 Δ. Φουντά Ερευνητικά Προγράμματα Προτάσεις Τρέχοντα: Ανάληψη καθηκόντων ΕΥ απο Μάρτιο 2015 για το πρόγραμμα REN-Athens

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Εφαρμογές Tεχνολογίας στη Γεωργία

Καινοτομία & Εφαρμογές Tεχνολογίας στη Γεωργία 1 ο Συνέδριο Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 2014-2020 Καινοτομία & Εφαρμογές Tεχνολογίας στη Γεωργία Δρ. Σπύρος Φουντάς Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προκλήσεις στη γεωργία Αύξηση πληθυσμού Προκλήσεις στη γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water 31 1 2010 1 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol. 31,No. 1 Jan.,2010, 3, (,, 100084) :,.,, ( Microcystis aeruginosa),3 (A 2 O ) 10 6 ml - 1,> 0139 d - 1. A 2 O222,. TP ( K max ) ( R max ), Monod. :; ; ; ; :X173 :A

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ ΔΚΣΡΟΦΗ ΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ Helix aspersa. Ίσσαρη Α., Χατζηιωάννου Μ., Νεουύτου Χ., Αϋυαντή Σ., Ματσιώρη Σ.*

ΔΛΔΓΥΟ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ ΔΚΣΡΟΦΗ ΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ Helix aspersa. Ίσσαρη Α., Χατζηιωάννου Μ., Νεουύτου Χ., Αϋυαντή Σ., Ματσιώρη Σ.* 248 ΔΛΔΓΥΟ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ ΔΚΣΡΟΦΗ ΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ Helix aspersa Ίσσαρη Α., Χατζηιωάννου Μ., Νεουύτου Χ., Αϋυαντή Σ., Ματσιώρη Σ.* Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ρνιή Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Γεσπνλίαο Ιρζπνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας HORIZON 2020 «FATIMA»: Διαφοροποιημένη εφαρμογή εισροών σε καλλιέργειες βαμβακιού, αραβοσίτου και σίτου

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας HORIZON 2020 «FATIMA»: Διαφοροποιημένη εφαρμογή εισροών σε καλλιέργειες βαμβακιού, αραβοσίτου και σίτου Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας HORIZON 2020 «FATIMA»: Διαφοροποιημένη εφαρμογή εισροών σε καλλιέργειες βαμβακιού, αραβοσίτου και σίτου Χρίστος Τσαντήλας, Ελευθέριος Ευαγγέλου ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University 12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University abstract In order to study the mitigation effect on urban heated environment of urban park, the microclimate observations have

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ. ΒΑΡΣΑΜΙ ΟΥ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ. ΒΑΡΣΑΜΙ ΟΥ ΙΑΤΡΙΒΗ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ. ΒΑΡΣΑΜΙ ΟΥ ΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η MOm µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων

Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η MOm µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/α: 1 Monitoring of the Mediterranean Monk Seal Population at the Northern Sporades Marine Park

Διαβάστε περισσότερα

Region of Central Macedonia

Region of Central Macedonia Region of Central Macedonia AGRO_LESS Final Conference Thessaloniki 30-10-2015 2 Πλήρης τίτλος: «Κοινές στρατηγικές αναφοράς για τις αγροτικές δραστηριότητες μειωμένων εισροών» Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ Ή ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΙΕΡΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ Ή ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ Ή ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus Dr. Andreas Poullikkas Electricity Authority of Cyprus 0 Contents Future energy systems Strategies for RES Towards 2020 Post 2020 - Towards

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Άτλαντας της Νήσου Λέσβου.

Ηλεκτρονικός Άτλαντας της Νήσου Λέσβου. Ηλεκτρονικός Άτλαντας της Νήσου Λέσβου. Καρανικόλας Νικόλας Α.Π.Θ. Δρ. Παπαδόπουλος Κων/νος ΕΚΕΧΑΚ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παραγωγή Ατλάντων στην Ελληνική Χαρτογραφική διαδικασία κρίνεται ιδιαίτερα φτωχή τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece CSR and Sustainability Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece Ποιοι είμαστε Με πάνω από 42.000 ανθρώπους σε περισσότερες από 140 χώρες, είμαστε ένας πραγματικά παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Π.Μ.Σ Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και Βελτίωσης Φυτών Επίδραση της οργανικής λίπανσης στην ζιζανιοχλωρίδα και στην αλληλοπάθεια του Chenopodium

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Βουδούρης Κ. 1, Καζάκης, Ν. 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Γεωλογίας, Εργ. Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Management of Climate changes in Evrotas River, Southern Greece

Management of Climate changes in Evrotas River, Southern Greece Prefecture of Laconia Management of Climate changes in Evrotas River, Southern Greece Tzoraki O., Christodoulou A., Demetropoulou L., Gamvroudis Ch., Papadoulakis V. &. Nikolaidis N. 07 October 2009 Odense

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΗ ΡΟΗΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ Κωνσταντίνα Χαραλάμπους Λεμεσός 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα