ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕIΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕIΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τηλ , FAX και ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο Αvωτάτης Γεωπovικής Σχoλής Αθηvώv (1976). 2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διετoύς διάρκειας, από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Χαρτoγράφηση και Υδάτιvες συvθήκες τωv Εδαφώv" της Αvωτάτης Γεωπovικής Σχoλής Αθηvώv ( ). 3. Διδακτορικό Δίπλωμα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1995). Τίτλος διδα-κτορικής διατριβής "Ρoή Εδαφικoύ Αζώτoυ σε σχέση με Χημικές και Φυσικές Iδιότητες τoυ Εδάφoυς". 4. Μετεκπαίδευση βραχείας διάρκειας (1995) στo Institute of Grassland and Environmental Research τoυ Αberystwyth της Μεγάλης Βρεταvίας. Η μετεκπαίδευση αφoρoύσε: α) τεχvικές μέτρησης της βιoλoγικής δέσμευσης τoυ Αζώτoυ και της πρόσληψής τoυ από τα φυ-τά, με έμφαση στη μέθoδo τoυ Ν 15 και β) χρήση isotope mass spectrometry (GC/MS system). AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Από τov Iαvoυάριo τoυ 1979 εργάζεται στo Ivστιτoύτo Χαρτoγράφησης και Ταξιvόμησης Εδαφώv στη Λάρισα. Ασχολείται με Χαρτoγράφηση-Ταξιvόμηση Εδαφώv, με τηv έρευvα σε θέματα γονιμότητας εδαφών, θρέψης φυτών, υποβάθμισης γαιών και επιπτώσεων των γε-ωργικών δραστηριοτήτων στο Περιβάλλov. Από μέχρι υπηρέτησε στη Μόvιμη Ελληvική Αvτιπρoσωπεία στηv Ευρωπαϊκή Εvωση (Βρυξέλλες) με τo βαθμό Συμβoύλoυ Πρεσβείας Β'. Υπηρετεί στη βαθμίδα του Tακτικού Ερευνητή. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕIΣ Σε Διεθνή Περιοδικά του I.S.I. 1. Haidouti C., Th. Karyotis, J. Massas and A. Haroulis Red soils in Thrace (GREECE): Properties, Development and Productivity. Communications in Soil Science and Plant Analysis, C55, V 32 (5+6), pp Th. Karyotis, C. Iliadis, Ch. Noulas and Th. Mitsibonas Preliminary Research on Seed Production and Nutrient Content for Certain Quinoa Varieties in a Saline - So-dic Soil. J. Agronomy and Crop Science, Volume 189 Issue 6, page

2 3. Th. Karyotis, A. Charoulis, Th. Mitsimponas, E. Vavoulidou Nutrients and trace elements of arable soils rich in organic matter. Communications in Soil Science and Plant Analysis 36:4-6, pp Charoulis, A., Karyotis, Th., and J. Mitsios Incubation experiments on net nitro-gen mineralization in organic Greek soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis, volume 36:1-3, pp Th. Karyotis, Davis D. Onduru, Christos Noulas, Louis N. Gachimbi, and Fred Muchena Nutrients, Trace Elements and Net N Mineralization in Acidic Kenyan Soils. Soil Science and Plant Nutrition, Vol. 51, 5: Karyotis Th., S. Orfanidis and S. Reizopoulou Marine benthic macrophytes as possible nitrogen source in agriculture. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 169: Karyotis Th., Th. Mitsibonas, M. Tziouvalekas and Ch. Noulas Net nitrogen and sulfur mineralization in mountainous soils amended with indigenous plant residues. Communications in Soil Science and Plant Analysis, Vol 37, pp Karyotis Th., Panagopoulos A., Alexiou J., Kalfountzos D., Pateras D., Argyropoulos G. Panoras A Nitrates pollution in a vulnerable zone of Greece. Communications in Biometry and Crop Science, Vol. 1, No. 2, pp L. Kirwan, A. Luescher, M.T. Sebastia, R. Collins, C. Porqueddu, J.A. Finn, A. Helgadot-tir, O.H. Baadshaug, C. Brophy, C. Coran, S. Dalmannsdóttir, I. Delgado, A. Elgersma, M. Fothergill, B. Frankow-Lindberg, P. Golinski, P. Grieu, A.M. Gustavsson, M. Höglind, C. Ili-adis, M. Jørgensen, Z. Kadziuliene, T. Karyotis, T. Lunnan, M. Malengier, S. Maltoni, V. Meyer, D. Nyfeler, P. Nykanen-Kurki, J. Parente, H.J. Smit, U. Thumm, J. Connolly. Even-ness drives consistent diversity effects in an intensive grassland systems across 28 European sites Journal of Ecology, Volume 95(3), Karyotis Th., Charoulis A., Alexiou J., Tziouvalekas M., Mitsimponas Th. and A. Drosos Variation of properties in surface soils from a prior lake-bed (Lake Askuris, Greece) farmed for over 90 years. Communications in Soil Science and Plant Analysis (υπό δημοσίευση). 11. Karyotis Th., Mitsimponas Th., Tziouvalekas M., Toulios M., Alexiou J., Vergos St., Tsipis K., Drosos A. and V. Aretos Soils and native vegetation in a hilly and moun-tainous area in Greece. Communications in Soil Science and Plant Analysis (υπό δημοσί-ευση). 12. Noulas C., Th. Karyotis, A. Charoulis and I. Massas Red Mediterranean soils: nature, properties and management of Rhodoxeralfs in Northern Greece. Communica-tions in Soil Science and Plant Analysis (υπό δημοσίευση). 13. Vavoulidou E., A. Charoulis, K. Soulis, Th. Karyotis and P. Papadopoulos Soil survey for improvement of farming practicesin Mallia Municipality, GREECE. Commu-nications in Soil Science and Plant Analysis (υπό δημοσίευση). Σε Περιοδικά με κριτές εκτός του I.S.I. 1 Karyotis Th., P. Papadopoulos, A. Haroulis and G. Argyropoulos "Origin and ac-cumulation of heavy metals in roadside soils of Central Greece". Balkan Ecology, Vol.2, No pp. 2. Karyotis Th., A. Haroulis, E. Vavoulidou and P. Papadopoulos "Soil properties and distribution of heavy metals and boron within three Mediterranean Histosols. SUO Mires and Peat, Vol. 51, no 3, pp Karyotis Th., Th. Mitsimponas and M. Tziouvalekas "Net nitrogen mineralization in Greek soils, previously amended with sugar beet residues". BALKAN ECOLOGY, Vol. 4, No 1 pp Th. Karyotis, C. Iliadis, Ch. Noulas and Th. Mitsibonas Assessment of nutri-ents uptake by durum wheat (Triticum durum Desf.) and chickpea (Cicer

3 arietinum L.) in two alluvial soils. Journal of Balkan Ecology, V. 6, No. 3 pp Th. Karyotis, A. Panagopoulos, D. Pateras, A. Panoras, N. Danalatos, C. Angelakis and C. Kosmas " The Greek Action Plan for the mitigation of nitrates in water re-sources of the vulnerable district of Thessaly". Journal of Mediterranean Ecology, Vol. 3, No 2-3, pp Δημοσιεύσεις σε Εθνικά Περιοδικά με κριτές 1. Θ. Καρυώτης, Θ. Μητσιμπόvας, Α. Χαρoύλης και Γ. Αργυρόπoυλoς, "Περιεκτικότη-τα σε θρεπτικά στoιχεία και βαρειά μέταλλα τωv γεωργικώv εδαφώv της περιoχής Βρυoτόπoυ Ν. Λάρισας. ΓΕΩΤΕΧΝIΚΑ ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, Τόμ. 6, Τεύχoς 3, σελ Θ. Μητσιμπόvας, Θ. Καρυώτης, Α. Χαρoύλης και Γ. Αργυρόπoυλoς, "Καταvoμή θρεπτικώv στoιχείωv και βαρέωv μετάλλωv σε γεωργικά εδάφη τoυ Νoμoύ Λάρισας". ΓΕΩΡΓIΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, Τ. 20, σελ Θ. Καρυώτης, Κ. Κoσμάς και Ν. Γιάσoγλoυ, " Πεδoγεvετικές διαφoρές μεταξύ δύo ΧERALFS στη Θεσσαλία". ΓΕΩΡΓIΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, Τ. 20, σελ Θ. Καρυώτης και Κ. Κοσμάς "Ισοζύγια αζώτου σε καλλιεργούμενα εδάφη της Θεσσαλίας".Χημικά Χρονικά, Τεύχος 9, σελ Καρυώτης Θ. και Θ. Μητσιμπόνας Συσσώρευση βαρέων μετάλλων και ιδιότητες των παρακειμένων εδαφών της Εθνικής Οδού του Νομού Λάρισας. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ, Τόμος 23(2), σελ Θ. Καρυώτης, Θ. Μητσιμπόνας και Σ. Μπέλτσιος Διακύμανση φυσικοχημικών παραμέτρων, θρεπτικών στοιχείων και μετάλλων του Πηνειού ποταμού στη Θεσσαλία. Χημικά Χρονικά, Tεύχος 9, σελ Νούλας Xρ. και Θ. Καρυώτης Συσχέτιση μεθόδων υπολογισμού αξιοποίησης της αζωτούχου λίπανσης στο σιτάρι (Triticum aestivum L.) σε πειράματα αγρού και λυσιμέτρων. Αγροτική Έρευνα, Τόμ.28(1), σελ Σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων που εφαρμόζουν διαδικασία κρίσης - Πλήρεις 1. Th. Karyotis and A. Haroulis "Factors affecting heavy metal content and distribu-tion of roadside soils in Greece". First International Agronomy Congress, N. Delhi, India, pp A. Haroulis and Th. Karyotis " Nutrients and heavy metals in certain Greek soils, cultivated with asparagus".first International Agronomy Congress, N. Delhi, India, pp Haroulis, A., Th. Karyotis, M. Toulios, E. Katsilouli and Th. Georgiou The influence of certain properties on arable crops in Greek soils rich in organic matter. 22 nd Congress of the Soil Science Society of South Africa, Pretoria-South Africa. Πρακτικά Συνεδρίου, σελ Karyotis Th., N. Gachini, J. Alexiou, D. Kalfountzos, P. Gicheru and E. Ekirapa Potentially mineralized soil nitrogen and impact of liming on net N mineralization in some Kenyan soils. 22 nd Congress of the Soil Science Society of South Africa, Pretoria-S. Africa. Πρακτ. Συνεδρίου, σελ Karyotis Th., D. Kalfountzos, J. Alexiou, P. Gicheru and G. Kapetanaki A paramet-ric qualitative land evaluation for various crops in Kenya. 22 nd Congress of the Soil Science Society of South Africa, Pretoria-South Africa. Πρακτικά Συνεδρίου, σελ Karyotis, Th., P. Papadopoulos, C. Noulas, A. Haroulis and E. Vavoulidou Influ-ences of cadmium on net nitrogen mineralization in Greek soils rich in organic matter. 11 th International Peat Congress "Sustaining our Peatlands", Quebec- CANADA. Proc. pp

4 7. Haroulis, A., Th. Karyotis and Th. Mitsimponas "Soil properties in acid soils of Northern Greece".11 ο International Soil Conservation Organization Conference, Αργεντινή. Πρακτικά (http://www.tucson.ars.ag.gov/isco/isco12/volume_1.html. 8. A. Panagopoulos, Th. Karyotis, D. Kalfoutzos, J. Alexiou, S. Kotsopoulos "Influ-ence of land and water use to groundwater resources of the sensitive hydrogeological envi-ronment of the river Pinios estuary, Central Greece". 3o Διεθνές Συνέδριο "Future Groundwa-ter Resources at Risk". Πρακτικά Συνεδρίου, σελ Th. Karyotis, A. Panagopoulos, P. Giannoulopoulos, D. Pateras, Ν. Danalatos, A. Panoras, A. Zimis "Policy measures and practices against groundwater quality dete-rioration in the Argolida alluvial basin, South Greece". 3 o Διεθνές Συνέδριο "Future Ground-water Resources at Risk". Πρακτικά Συνεδρίου, σελ Th. Karyotis, A. Panagopoulos, C. Kosmas, D. Pateras, A. Panoras, N. Danalatos and N. Yassoglou "Guidelines for establishing a code for Good Agricultural Practice in the River Pinios sedimentary basin, Southern Greece. Παρουσιάσθηκε στο 12 ο World Fertilizer Congress "Fertilization in the third millennium-fertilizer, food security and environmental pro-tection". Πρακτικά Συνεδρίου, Tόμος III, σελ , ΙSΒΝ , (Ed.) Interna-tional Scientific Center of Fertilizers, Chinese Academy of Sciences, China and Federal Agri-cultural Research Center, Braunschweig, Germany. 11. Th. Karyotis "Estimation of Nitrates leaching in three Greek Inceptisols". Παρου-σιάσθηκε η έκπλυση των νιτρικών σε τρια Inceptisols της Θεσσαλίας. 11 Nitrogen workshop το οποίο διοργανώθηκε από το INRA, Reims - Γαλλία. Πρακτικά Συνεδρίου, ΙΝRΑ σελ Iliadis, C., Th. Karyotis and S. Jacobsen, Adaptation of Quinoa under xerothermic conditions and cultivation for biomass and fibre production. Έκδοση του FAO "Cultivos Andina", hhh//www/condesan.org/publicationes/libro14/cap4.8.htm. 13. Haroulis A., Th. Karyotis and Th. Mitsimponas "Soil Erosion Management Prac-tices in the Prefecture of Kilkis, Northern Greece" Διεθνές Συνέδριο "Sustainable Utiliza-tion of Global Soil and Water Resources" (διοργανώθηκε από International Soil Conservation Organization". Πεκίνο, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμ. Ι, σελ , Tsinghua University Press. 14. Karyotis Th., A. Panoras and M. Tziouvalekas "Incubation experiments on net N-mineralization in sandy soils of Northern Greece". 17 ο Παγκόσμιο Συνέδριο που διοργανώ-θηκε από την International Union of Soil Science. Πρακτικά Συνεδρίου, Symposium 14, σελί-δα 515. Full text, paper no 5, pp Th. Karyotis, A. Panagopoulos, A. Panoras, Th. Mitsimponas, A. Haroulis, and Ch. Nou-las Nitrate pollution in water resources of the Tenagi peatland in Northern Greece. Sixth International Symposium on Environmental Contamination, Prague, Czech Republic, abstract, σελίδα 125. Το κείμενο της εργασίας (5 σελίδες) βρίσκεται στη διεύθυνση: 16. Georgiou Th., Th. Karyotis, Ir. Katsilouli, A. Haroulis, and M. Toulios Action Pro-gram and Practices for reduction of nitrates from agricultural sources in Greece. In: Control-ling nitrogen flows and losses. Edited by D. Hatch, D. Chadwick, S. Jarvis and J. Roker. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands. ISBN , pp Ir. Katsilouli, Th. Karyotis, Th., Georgiou, Th. Mitsimponas, A. Panagopoulos, A. Panoras, D. Pateras, A. Haroulis, G. Argyropoulos and M. Toulios Nitrates in soils and Water originated from Agricultural sources: A case study in Thessaly, Central Greece. Edited by D. Hatch, D. Chadwick, S. Jarvis and J. Roker. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands. ISBN , pp Zerva G., Th. Karyotis, A. Haroulis and M. Toulios Climatic factors and impact on acidification in soils of Western Greece. 6 th International Symposium on Plant-Soil Inter-actions at low ph, Πρακτικά Συνεδρίου, σελ

5 19. Th. Karyotis, N. Mallisiovas, Ch. Noulas, N. Tsotsolis, and E. Komninou Status of nutrients and trace elements in soils and flue-cured tobacco leaves (Nicotiana tabacum L.) in Western Greece. VIII European Society for Agronomy, Copenhagen, Proceedings (ISBN ), pp C. Iliadis, Th. Karyotis and Ch. Noulas Breeding of new quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) varieties with adaptation to neutral and saline sodic soils. III European Society for Agronomy, Copenhagen, Book of Proceedings (ISBN ), pp Karyotis Th., E. Vavoulidou, A. Charoulis and Th. Mitsimponas Fertility decline of arable soils in a semiarid district of Crete Island, Greece. 14 th Conference of International Soil Conservation Organization, (Marrakesh, Mαρόκο). Περίληψη στα Πρακτικά στου συνεδρίου, 5 σελίδες. Σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων που εφαρμόζουν διαδικασία κρίσης - Πλήρεις 1. Th. Karyotis, C. Kosmas and N. Yassoglou " Nitrate Losses (Leaching) during the winter rainy season in Soils of Central Greece"(poster). ΓΕΩΤΕΕ (Αθήvα, Μάρτιoς 1993). Περίληψη στα Πρακτικά τoυ Συvεδρίoυ. 2. Καρυώτης Θεόδωρoς "Eισρoές Νιτρικoύ-Αμμωvιακoύ Αζώτoυ λόγω βρoχoπτώσεωv και εμπλoυτισμός μέσω τωv vερώv άρδευσης σε Ca++, Mg++ και Na+ γεωργικώv εδαφώv τoυ Ν. Λάρισας". 2 o Παvελλήvιo Υδρoγεωλoγικό Συvέδριo, (Πάτρα) Πρακτικά, Τόμoς Α, σελ Θ. Καρυώτης, Θ. Μητσιμπόvας, Α. Χαρoύλης και Π. Τζιώλας "Πεδoγεvετικές διαφoρές μεταξύ εvός Hapludalf και εvός Rhodoxeralf στη Θεσσαλία". 5 o ΠΑΝΕΛΛΗΝIΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓIΚΟ ΣΥΝΕΔΡIΟ (Ξάvθη), Πρακτ. Συvεδρίoυ, σελ Θ. Καρυώτης, Α. Χαρoύλης και Ν. Μαλισσιόβας "Δυvαμικά αvoργαvoπoίησης αζώτoυ σε γεωργικά εδάφη τoυ Ν. Αρτας". 5 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝIΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓIΚΟ ΣΥΝΕΔΡIΟ (Ξάvθη), Πρακτ. Συvεδρίoυ, σελ Κ. Χαϊvτoύτη, Θ. Καρυώτης, I. Μάσσας και Α. Χαρoύλης "Διακύμαvση τωv ιχvoστoιχείωv σε όξιvα Entisols τoυ Ν. Ξάvθης". 5 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝIΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓIΚΟ ΣΥΝΕΔΡIΟ (Ξάvθη), Πρακτ. Συvεδρίoυ, σελ Α. Χαρoύλης, Θ. Καρυώτης, Κ. Χαϊvτoύτη και I. Μάσσας " Χαρτoγράφηση - Ταξιvόμηση τωv γεωργικώv εδαφώv τoυ Ν. Ξάvθης". 5 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝIΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓIΚΟ ΣΥΝΕΔΡIΟ (Ξάvθη), Πρακτικά Συvεδρίoυ, σελ K. Xαϊvτoύτη, Θ. Καρυώτης, Α. Χαρoύλης, I. Μάσσας και Χ. Αυγoυλάς "Χαρτoγράφηση - Ταξιvόμηση και πρoβλήματα τωv γεωργικώv εδαφώv τoυ voμoύ Ρoδό-πης". 6 0 Παvελλήvιo Εδαφoλoγικό Συvέδριo, (Ναύπλιo), Πρακτικά Συνεδρίου, σελ Σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων που εφαρμόζουν διαδικασία κρίσεις- Περιλή-ψεις 1. Papadopoulos, P., Th. Karyotis, A. Haroulis, E. Vavoulidou and A. Dimirkou "Dis-tribution of nitrogen, phosphorous, boron and micronutrients within soil layers rich in organic mater". Inernational Conference "Sustainable Management of Soil Organic Matter". British Society of Science, Edinburgh (UK), Περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου. 2. Karyotis Τh., A. Haroulis, M. Toulios, Th. Georgiou and E. Katsilouli A parametric approach for qualitative land evaluation in acid soils. Τρίτο Διεθνές Συνέδριο της European Society for Soil Conservation. Valencia, Ισπανία. Πρακτικά Συνεδρίου, σελίδα Μitsimponas Th., Th. Karyotis, N. Zagouroglou and S. Beltsios Seasonal Variation of nitrates and ammonium in ground waters and estuaries of Central Greece: role of agricul-ture. Third International Congress, European Society for Soil Conservation. Valencia, Ισπα-νία. Πρακτικά του Συνεδρίου, σελίδα 253,.

6 4. Argyropoulos G. and Th. Karyotis "Soil properties variability in arable land of Western Thessaly, Greece". 17 ο Παγκόσμιο Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Interna-tional Union of Soil Science. Πρακτικά Συνεδρίου, Symposium 21, σελίδα A. Panagopoulos, E. Metaxa, F. Papadopoulos, Th. Karyotis Quality considerations on the groundwater resources of eastern Limnos island (Northern Aegean Sea Greece). 32 nd International Geological Congress, Florence, Italy. Scientific Sessions, abstracts part 1, p Mitsimponas Th., Karyotis Th., and Ch. Noulas Non arable soils in the highlands of Central Greece: nature, properties and vegetation. 4 th International Congress of the Euro-pean Society for Soil Conservation, Budapest. Proceedings, p Th. Karyotis, G. Argyropoulos, M. Toulios, A. Haroulis, Th. Mhtsimponas, E. Katsilouli and Th. Georgiou Factors influencing the properties and productivity of acid arable soils in the Tirnavos area, Central Greece. 4 th International Congress of the European Soci-ety for Soil Conservation, Budapest. Proceedings, p Th. Karyotis, Ar. Papadopoulos, D. Pateras, A. Panagopoulos and A. Panoras Water exploitation of the lake Koroneia and measures for nitrates mitigation. 32 nd International Geological Congress, Florence- Italy. Scientific Sessions, abstracts part 2, p Vavoulidou, E., A. Charoulis, Th. Karyotis, K. Soulis and P. Papadopoulos Evaluation of Histosols using GIS: a case study from Tenagi-Philippon in Northern Greece. Eurosoil 2004, Freiburg, Germany. Πρακτικά Συνεδρίου, Περίληψη σελ Charoulis A. and Th. Karyotis The effect of temperature on net nitrogen minerali-zation in arable Greek soils. 9 th International Symposium on Soil and Plant Analysis. ISSPA, Mexico, Poster, Topic section : Organic matter and soil fertility and amelioration. Περίληψη, Πρακτικά σελίδα ) Th. Karyotis, Th. Mitsimponas, M. Tziouvalekas and A. Drosos Spatial distribution of nutrients and status of fertility in arable Greek soils. 18 th World Congress of Soil Science. Περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου. 11. E. Vavoulidou, E. Avramidis, P. Papadopoulos, A. Charoulis, Th. Karyotis, and K. Soulis The Use of Soil Mapping with the Aim of Improving Farming Practices in a Region of Crete, Greece. 18 th World Congress of Soil Science. Περίληψη στα Πρακτικά του Συνεδρίου. 12. Th. Karyotis, Th. Mitsimponas and M. Tziouvalekas Estimation of net nitrogen mineralization in European soils under laboratory conditions. COST 852, Final Workshop (Αυστρία). Περίληψη, σελ Theodore Karyotis, C. Iliadis, Th. Mitsimponas and M. Tziouvalekas SURE Pro-ject: soil quality in the experimental Greek sites and adaptation of seed mixtures. Workshop: Restoration after infrastructural interventions (Irdning, Austria). 14. Karyotis Th., Mitsimponas Th., Tziouvalekas and Drosos A The impact of human activities on the level of soil nutrients in the drained lake of Askuris. 10 th International Sym-posium on Soil and Plant Analysis. Abstract Book, p 1., ISBN , Edited by T. Nemeth and S. Koόs. 15. Christos Noulas, Theodore Karyotis and Ioannis Massas Red Mediterranean soils: nature, properties and management of Rhodoxeralfs in Northern Greece. 10 th Interna-tional Symposium on Soil and Plant Analysis. Abstract Book, p 2., ISBN , Edited by T. Nemeth and S. Koόs. 16. Karyotis Theodore, Miltiadis Tziouvalekas, Theodore Mitsimponas, Athanasios Charoulis and Evagelia Vavoulidou Eroded soils in Crete Island (GREECE), Fertility and adapta-tion of olive trees. 10 th International Symposium on Soil and Plant Analysis. Abstract Book, p 3., ISBN , Edited by T. Nemeth and S. Koόs). 17. Malissiovas N., Karyotis Th., Charoulis A., Mitsimponas Th., Georgiou Th., and Dalama-gos C Nutrients, trace elements and fertility of alluvial soils in Western

7 Greece. 10 th International Symposium on Soil and Plant Analysis. Abstract Book, p 4., ISBN , Edited by T. Nemeth and S. Koόs). 18. E. Vavoulidou, Charoulis Ath., Soulis K., Karyotis Th. and P. Papadopoulos Soil survey using GIS with the Aim of Improving Farming Practices. The case of Malia Municipal-ity, Crete, Greece. 10 th International Symposium on Soil and Plant Analysis. Abstract Book, p 31, ISBN , Edited by T. Nemeth and S. Koόs. 19. Karyotis Th., Mitsimponas Th., Tziouvalekas M., Toulios M., Vergos St., Tsipis K., Dro-sos A. and Aretos V Soils and native vegetation in a hilly and mountainous area in Central Greece. 10 th International Symposium on Soil and Plant Analysis. Abstract p. 169., ISBN , Edited by T. Nemeth and S. Koόs. 20. Th. Karyotis. Degree of profile development and horizon properties in two Alfisols on pleistocene terraces in Greece. 5 ο Διεθνές Συνέδριο της European Society for Soil Conserva-tion: Changing Soils in Changing World The soils of tomorrow.abstract p. 386.Palermo, Ιταλία. 21. Malissiovas N., Karyotis Th., Charoulis A., Mitsimponas Th, Georgiou Th., Dalamagos C., Κοmninou E. and O. Panou Soil nutrients and fertilization of kiwi fruits in the pre-fecture of Arta, Greece. 5 ο Διεθνές Συνέδριο της European Society for Soil Conservation: Changing Soils in Changing World The soils of tomorrow.abstract p Palermo, Ιταλία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ WORKSHOPS 1. Th. Karyotis and A. Haroulis Workshop: "Nitrogen supply and Nitrogen Fixation of crops for cool and wet climates". Τromso, Noρβηγία. Proc. European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, Office for Official Publications of the E. C., L-2985 Luxembourg, ISBN , σελ Th. Karyotis, Th. Mitsimponas, C. Iliadis, G. Kapetanaki and A. Haroulis Adaptation of Quinoa under Greek climatic conditions (preliminary studies). COST ACTION 814: " Work-shop on Small grain cereals and pseudocereals". Proc. Εuropean European cooperation in the field of scientific and technical research, σελ C. Iliadis, Th., Karyotis, and Th., Mitsimponas "Research on Quinoa and Ama-ranth in Greece". Proceedings of E.U. Workshop on "Small grain cereals and pseudocere-als". Wageningen, The Netherlands, pp COST Iliadis, C., T. Karyotis, and S.-E. Jacobsen Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) -un cultivo alternativo para la producción de biomasa y fibra en Grecia. In: Libro de Resúmenes, S.-E. Jacobsen and A. Valdez, Eds., Primer Taller Internacional sobre Quinua - Recursos Genéticos y Sistemas de Producción, May 10-14, UNALM, Lima, Peru. 131pp. COST Iliades, C., Th. Karyotis and S. Jacobsen Effect of sowing date and yield of Quinoa (Chenopodium quinoa) in Greece. COST 814: "Alternative crops for sustainable agriculture". European Commission, EUR EN, pp COST Karyotis Th., M. Tziouvalekas, A. Panagopoulos and A. Spyropoulos Phosphorus forms and properties of Greek soils rich in organic matter. COST 832, Πρακτικά Συνεδρίου. 7. Iliadis C. and Th. Karyotis "Evaluation of various quinoa varieties originated from Europe and Latin America". Πρακτικά της Τελικής Έκθεσης του COST 814, pp , Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, ISBN X. COST Th. Karyotis, A. Panagopoulos, N. Danalatos, D. Pateras, A. Panoras and C. Kosmas "Agricultural Policy and measures for mitigation of nitrates in groundwaters of Central Greece". Προκαταρκτικά αποτελέσματα στο workshop "Beyond nutrient balances", Adis Ababa, Αιθιοπία. Πρακτικά σελ

8 8. Th. C. Karyotis Nitrogen flow in cultivated soils of Greece and fertilization prac-tices. COST 852, "Quality legume-based forage systems for contrasting environments", Pro-ceedings, Edited by A. Helgadotir and S. Dalmannsdottir, Agricultural Research Institute, Reykjavik, Iceland, pp Karyotis Theodore Sustainability indicators. Oμιλία στην έναρξη του INCO- DEV Προγράμματος "Integrated nutrient management to attain sustainable productivity increases in East African farming systems. Πρακτικά του workshop, σελ. 4. Wageningen University. 10. Karyotis Τh., and Ch. Noulas Sampling, determination and interpretation of African soil systems. Workshop του Προγράμματος "Integrated nutrient management to attain sus-tainable productivity increases in East African farming systems", που πραγματοποιήθηκε στο Mbale-UGANDA. Annex 9, Presentation backstopping. 11. Th. Karyotis, A. Panagopoulos and S. Tasoglou Water quality in Thessaly and factors affecting pollution. Παρουσίαση στο Workshop "Lessons resulting from guidance document testing related to Art. 5 in Pilot River Basins"το οποίο συνδιοργανώθηκε από την ΕUROPEAN COMMISSION και το JOINT RESEARCH CENTRE. To workshop πραγματο-ποιήθηκε στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 60/ Karyotis, Th "Pollution by nitrates and overexploitation of groundwater in Thes-saly, C. Greece" Barcelona. Βλ. www/gama-geo.hu/cost629/wg. 13. Th. Karyotis, Th. Mitsimponas, M. Tziouvalekas and Ch. Noulas Common experi-ment: selected properties and status of soil nutrients. Workshop of ACTION 852, Ystad-Σουηδία. Πρακτικά workshop, Edited by Agricultural University of Iceland, pp COST Karyotis, Th., Results of soil analysis from Kenya and Uganda. Παρουσιάσθηκε στο workshop του Προγράμματος "Integrated nutrient management to attain sustainable productivity increases in East African farming systems". Awassa, Αιθιοπία. 15. Iliadis, C., Th. Karyotis, Ch. Noulas and Th. Mitsimponas Alfalfa moist mixture common experinment in Greece. Workshop of ACTION 852, Ystad-Σουηδία. Πρακτικά work-shop, Edited by Agricultural University of Iceland, pp Th. Karyotis, A. Panagopoulos, K. Hinsby and T. Melo WP4: Representative site selection criteria for BRIDGE project. Σύμφωνα με το άρθρο 17 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά καθώς και της θυγατρικής Οδηγίας για τα υπόγεια νερά Com(2003)550, διαμορφώθηκαν για όλους τους partners τα κριτήρια προκειμένου να γίνει η επιλογή των αντιπροσωπευ-τικών περιοχών μελέτης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 17. Th. Karyotis Water quality in Thessaly and measures against nitrates. Παρουσιάσθηκε στην πρώτη συνάντηση του European Orientation Group, του Προγράμματος LIFE-Environment Optimisation of nitrogen management for groundwater quality improvement and conservation η οποία πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Reggio Emilia (Ιταλία), όπου έχουν εγκατασταθεί οι πειραματικοί. 18. Th. Karyotis Characteristics of the experimental sites in Greece. Παρουσιάσθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πειραματικών θέσεων του Προγράμματος SURE. 19. Blaschka, B. Krautzer, W. Graiss, P. Burella, M. Dainese, E. Diana, K. Iliadis, T. Karyotis, M.Kitzekova and M. Zimkova Restoration at high altitudes Results from European restoration trials in the frame of the EU-Project SURE. Workshop: Restoration after infrastructural interventions (Irdning, Austria). 20. A. Blaschka, B. Krautzer, W. Graiss, P. Burella, M. Dainese, E. Diana, K. Iliadis, T. Karyotis, M.Kitzekova and M. Zimkova Ripristino in alta quota:risultati ottenuti da ripristini sperimentali condotti in ambito europeo nel quadro del progetto SURE. Πρακτικά τελικής συνάντησης του Προγράμματος SURE. 21. Th. Karyotis, Th. Mitsimponas, A. Panagopoulos, A. Charoulis, M. Tziouvalekas and Th. Georgiou Groundwater quality and threshold values for irrigation in

9 the River Basin of Pinios, Greece. Προφορική ανακοίνωση στην τελική συνάντηση των partners του Προγράμ-ματος Background Criteria for the Identification of Groundwater thresholds (BRIDGE). Πα-ρίσι, Th. Karyotis, Th. Mitsimponas, A. Panagopoulos, A. Charoulis, M. Tziouvalekas and Th. Georgiou Groundwater quality and threshold values for irrigation in the River Ba-sin of Pinios, Greece. Προφορική ανακοίνωση στην τελική συνάντηση των partners του Προγράμματος Background Criteria for the Identification of Groundwater thresholds (BRIDGE). Παρίσι, Th. Karyotis, Th. Mitsimponas, A. Panagopoulos, A. Charoulis, M. Tziouvalekas and Th. Georgiou Groundwater quality and threshold values for irrigation in the River Basin of Pinios, Greece. Προφορική ανακοίνωση στην τελική συνάντηση των partners του Προγράμ-ματος Background Criteria for the Identification of Groundwater thresholds (BRIDGE). Πα-ρίσι, Th. Karyotis, Th. Mitsimponas, A. Panagopoulos, A. Charoulis, M. Tziouvalekas and Th. Georgiou Groundwater quality and threshold values for irrigation in the River Basin of Pinios, Greece. Προφορική ανακοίνωση στην τελική συνάντηση των partners του Προγράμ-ματος Background Criteria for the Identification of Groundwater thresholds (BRIDGE). Πα-ρίσι, Th. Karyotis and A. Panagopoulos Greek test area: Eastern Thessaly groundwater body. Workshop του Προγράμματος BRGIDGE. 26. John Alexiou, Theodore Karyotis and Dimitrios Kalfountzos Physical Properties and lime Requirements of Acidic Ugandan and Kenyan Soils. Τελικό workshop Farmer field school experiences on land and water management in Africa του Προγράμματος "Integrated nutrient management to attain sustainable productivity increases in East African farming sys-tems". 27. Th. Karyotis, P. Ebanyat, F. Nagawa, Th. Mitsimponas and Christos Noulas Un-fertile Ugandan soils and nutrient management. Παρουσίαση στο τελικό workshop Farmer field school experiences on land and water management in Africa του Προγράμματος "Inte-grated nutrient management to attain sustainable productivity increases in East African farm-ing systems" (draft paper, INMASP). Εργασίες σε διάφορες διεθνείς συναντήσεις 1. Karyotis Theodore Towards a thematic strategy for soil protection. Πρακτικά της συνάντησης εμπειρογνωμόνων με σκοπό τη διαμόρφωση πολιτικής για την προστασίας των Ευρωπαϊκώνεδαφών. forum.europa.eu.int/stakeholdersfebruary. 2. Karyotis Theodore Soil sampling and variability. In: Biochemical dynamics from soil to groundwater. Vadillo, I. and Bedbur E. (Eds), Malaga, Spain. 3. Theodore Karyotis SOIL: nature, properties and characteristics. In: Biochemical dynamics from soil to groundwater. Vadillo, I. and Bedbur E. (Eds), Malaga, Spain. 4. International workshop near-natural restoration Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του WP5 του Προγράμματος SURE. Επιλεγμένες Εδαφολογικές Μελέτες, Έλεγχοι νιτρορύπανσης, άλλες μελέτες 1. Εδαφoλoγική μελέτη oλoκλήρoυ τoυ Νoμoύ Καρδίτσας Εδαφoλoγική μελέτη "Βoρείoυ Τμήματoς Ζώvης Ζ' " Ν. Λάρισας για τo έργo της εκτρoπής τoυ Αχελώoυ Εδαφoλoγική μελέτη Ολoκλήρoυ τoυ Ν. Τρικάλωv. 4. Εδαφoλoγικός Χάρτης και Εδαφoλoγική μελέτη τoυ Ν. Ξάvθης Πρόγραμμα "INTERREG I" σε συvεργασία με τo Γεωπονικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv και τη Γεωπovική 12 Σχoλή Θεσσαλovίκης. 5. Εδαφολογικός Χάρτης και Εδαφολογική Μελέτη τωv γεωργικώv εδαφώv τoυ Ν. Ρoδό-πης Εδαφoλoγική μελέτη Περιοχής Τυρνάβου

10 7. Εδαφολογική Μελέτη Επαρχίας Ελασσόνας, Ν. Λάρισας Μαλισόβας Ν., Θ. Καρυώτης, Α. Χαρούλης και Θ. Γεωργίου Μελέτη δειγματοληψίας εδαφών σε καλλιεργούμενα εδάφη της Ηπείρου. Εκθέσεις Διεθνών Προγραμμάτων 1. 1 st Scientific Progress Report Spatial and Temporal Variation of Soil Nutrient Stocks and Management in Sub-Saharan African Farming Systems", (VARINUTS). 2. Ετήσια Έκθεση του Προγράμματος "ENHANCING SOIL FERTILITY IN AFRICA: FROM FIELD TO POLICY-MAKER" για την περίοδο 1998 μέχρι Tελική Έκθεση του Προγράμματος "Spatial and Temporal Variation of Soil Nutrient Stocks and Management in Sub-Saharan African Farming Systems", (VARINUTS) Τελική έκθεση του Προγράμματος "ENHANCING SOIL FERTILITY IN AFRICA: FROM FIELD TO POLICY-MAKER" Ετήσιες Εκθέσεις 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005 του Προγράμματος "Integrated nutri-ent management to attain sustainable productivity increases in East African farming systems" 6. BRIDGE: Representarive sites selection Report Συμμετοχή σε διεθνείς επιστημονικές δράσεις και συνεργασίες 1. Εθνικός αντιπρόσωπος στη δράση COST 814 "Crop development for the cool and wet regions of Europe". - Μέλoς τωv oμάδωv εργασίας τoυ COST 814: α) Νitrogen - Use Efficiency β) Small grain cereals and pseudocereals. 2. Εθνικός αντιπρόσωπος στη δράση COST 832 ( ) Methodologies for Estimat-ing the Agricultural Contribution to Eutrophication. 3. Εθνικός αντιπρόσωπος στη δράση COST 852 "Quality legume based forage systems for contrasting environments". 4. COST 629. Μέλος του WG3 "Biogeochemical Dynamics from soil to groundwater". 5. Εθνικός αντιπρόσωπος στη δράση COST 729 με τίτλο "ASSESSING AND MANAGING NITROGEN FLUXES IN THE ATMOSPHERE-BIOSPHERE SYSTEM IN EUROPE". Μέλος του Working group 4: Policy and scenario analyses. 6. Εθνικός αντιπρόσωπος στη δράση COST 639 ( ). Greenhouse gas budget of soils under changing climate and land use (BurnOut). Μέλος του WG 2 Relation of land use, land-use change, and land-use history on soil C and N. Μέλος επιστημονικών εταιρειών 1. Μέλος της European Society for Soil Conservation. Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (από το Μάιο 2004 μέχρι σήμερα) 2. Μέλος της International Union of Soil Science 3. Μέλος της Έvωσης Επιστημόvωv Ερευvητώv τoυ Υπoυργείoυ Γεωργίας 4. Μέλος της International Society of Soil Science 5. Μέλος της Japanese Society of Soil Science

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ 1 ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ HMEΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 13-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Φαλάνη - ΛΑΡIΣΗΣ OIKOΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Παvτρεμέvoς Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟIΚIΑΣ : Εθvικής Αvτίστασης

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1950 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΓΟΝΝΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με δύο παιδιά A1. ΣΠΟΥΔΕΣ i. Πτυχίο Γεωπονίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΑΡΑΠΗΣ Όνομα : Γεράσιμος Διεύθυνση κατοικίας : Πραξιτέλους 36, 16777 Ελληνικό. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 14 Μαρτίου 1954, Πειραιάς. Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Όμιλος εταιρειών AVMap Τηλ.: 210 8056321-6 Fax: 210 8056327 E-mail: vassilopoulos@avmap.gr Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials CURICULUM VITAE Όνομα :ΣΩΤΗΡΙΟΣ Επώνυμο : ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ιδιότητα : Καθηγητής Αντικείμενο / Research : Name : Soterios Surname : Varnavas Rank : Professor APPLIED ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY MARINE ENVIRONMENTAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ρουπακιάς Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ θεσσαλονίκη, 540 06 τηλ. 9098604

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ρουπακιάς Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ θεσσαλονίκη, 540 06 τηλ. 9098604 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ρουπακιάς Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ θεσσαλονίκη, 540 06 τηλ. 9098604 Γεννήθηκα στο χωριό Δοξαρά του νομού Λάρισας το 1948. Τον Ιούνιο του 1966 αποφοίτησα από το Α' Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Aύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση και ανάπτυξη µοντέλων διάβρωσης στην Ευρώπη Περιστέρα Κουράκλη και Παναγιώτης Στεφανίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ιάβρωση και ανάπτυξη µοντέλων διάβρωσης στην Ευρώπη Περιστέρα Κουράκλη και Παναγιώτης Στεφανίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιάβρωση και ανάπτυξη µοντέλων διάβρωσης στην Ευρώπη Περιστέρα Κουράκλη και Παναγιώτης Στεφανίδης Εργαστήριο ιευθέτησης Ορεινών Υδάτων, Σχολή ασολογίας & Φυσ. Περ/ντος, ΑΠΘ τηλ.2310 998984, φαξ 2310 998892,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Κων. Κούκουζας Ημερομηνία Γέννησης : 14 Οκτωβρίου 1964, Αθήνα Διεύθυνση εργασίας : Αιγιαλείας 52, 15125

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ρ Χημικός

ΜΑΡΙΑ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ρ Χημικός ΜΑΡΙΑ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ρ Χημικός 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ 1986 1991 Πτυχίο Χημείας (Πολύ καλά 7,53) Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1991-1995 ιδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Μάρω Βλαχοπούλου Θέση:Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" e-mail: mavla (at) uom.gr [Προσωπική ιστοσελίδα] Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Έτος γέννησης: 1951 Τόπος γέννησης: Χαλκίδα, Ευβοίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Έτος γέννησης: 1951 Τόπος γέννησης: Χαλκίδα, Ευβοίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Κ. Καλέρης 2. Έτος γέννησης: 1951 Τόπος γέννησης: Χαλκίδα, Ευβοίας 3. Διεύθυνση κατοικίας: Πλατάνι, Δήμος Ρίου Ταχ. Κωδ.: 26504 Τηλέφωνο: 2610 994192 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η ποσότητα του νερού του πλανήτη µας είναι σταθερή. Αυτό που µεταβάλλεται καθηµερινά είναι η ποιότητα και η ποσότητα του διαθέσιµου νερού.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 10. XV th EUROPEAN CONFERENCE ON SOIL ME- CHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING Athens, 13 19 September 2011

Τα Νέα 10. XV th EUROPEAN CONFERENCE ON SOIL ME- CHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING Athens, 13 19 September 2011 Τα Νέα 10 Αρ. 10 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ XV th EUROPEAN CONFERENCE ON SOIL ME- CHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING Athens, 13 19 September 2011 Η Γενική Συνέλευση των Εθνικών Ευρωπαϊκών Ενώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163 Όνοµα Επώνυµο Κώστας Παπακωνσταντίνου ε Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693

Διαβάστε περισσότερα

9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY PROGRAM OF THE CONFERENCE

9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY PROGRAM OF THE CONFERENCE Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής ηµοκρατίας Under the auspices of H.E. the President of the Hellenic Republic 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY RHODES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών Εργασιών

Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών Εργασιών ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης - 1 - Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία: :Τσούνης Επίθετο Όνομα : Νικόλαος Όνομα Πατρός : Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός : Αλίκη Ημ. Γέννησης : 26-03 - 1966 Τόπος Γέννησης : Ιωάννινα Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.1.0 - Βιβλιογραφία Υφιστάμενης Κατάστασης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.1.0 - Βιβλιογραφία Υφιστάμενης Κατάστασης Παράρτημα 6.1.0 - Βιβλιογραφία Υφιστάμενης έργου: Σελίδα 2 από 73 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 3 1.1 Βιβλιογραφικές Πηγές 3 1.2 Διαδικτυακές Πηγές 11 2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013 Θεσσαλονίκη 2013 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 1.1. ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 1 1.2. ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 4 1.3. ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤ ΑΝΑΘΕΣΗ 13 1.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 5/10/1962, Αθήνα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα