Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314 για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314 για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ»"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314 για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤ» Μέρος Γ ναθέτουσα ρχή: ΕΛΤ.Ε. Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠ) Πλέον δικαιώματα προαίρεσης: (χωρίς ΦΠ) Διάρκεια: Εβδομήντα δύο (72) μήνες (ποτελέσματα Έξι Οικονομικών Χρήσεων) Διαδικασία νάθεσης: νοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: **/**/**

2 Πίνακας Περιεχομένων Γ1. Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών...3 Γ1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 Γ2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος...6 Γ3. Πίνακες Συμμόρφωσης...8 Γ3.1 Πίνακας Συμμόρφωσης «Τεχνικής Λύσης Κοστολόγησης» 9 Γ3.2 Πίνακας παιτήσεων «Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου» 19 Γ4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς...23 Γ4.1 Υπηρεσίες Υλοποίησης Λογισμικού (Software as a Service - SaaS) 23 Γ4.2 Υπηρεσίες Λειτουργίας Λογισμικού (Software as a Service - SaaS) 23 Γ4.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης Κοστολόγησης 23 Γ4.4 Άλλες δαπάνες 23 Γ4.5 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 24 Σελίδα 2 από 24

3 Γ1. Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών Γ1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΕΛΤ.Ε., πελλού 1, ΘΗΝ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας... οδός... αριθμός ΤΚ...,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ... β).... οδός... αριθμός...τκ... γ).... οδός... αριθμός...τκ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της / / με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤ» συνολικής αξίας πλέον του αναλογούντος ΦΠ ή συμπεριλαμβανομένου ΦΠ 23%, σύμφωνα με τη με αριθμό 5314 Διακήρυξη. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την... (Σημείωση προς την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). ποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σελίδα 3 από 24

4 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 4 από 24

5 Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΕΛΤ.Ε., πελλού 1, ΘΗΝ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας... οδός... αριθμός ΤΚ...,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ... β).... οδός... αριθμός...τκ... γ).... οδός... αριθμός...τκ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό *** που αφορά στο διαγωνισμό της **/**/*** με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤ» συνολικής αξίας πλέον του αναλογούντος ΦΠ ή συμπεριλαμβανομένου ΦΠ 23%, σύμφωνα με τη με αριθμό 5314 Διακήρυξη. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 24

6 Γ2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: / / Τόπος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία πόκτησης Πτυχίου Σελίδα 6 από 24

7 ΚΤΗΓΟΡΙ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο νάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) πασχόληση στο Έργο Περίοδος (από έως) Μ 2 / / / / / / / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert, κ.λπ. 2 φορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 7 από 24

8 Γ3. Πίνακες Συμμόρφωσης Στους πίνακες συμόρφωσης που ακολουθούν περιλαμβάνεται μια σειρά ερωτήσεων ανά προϊόν και υπηρεσία που προσφέρεται. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων. Τονίζεται ότι η αναφορά σε προϊόντα κατασκευαστών οριοθετεί τα χαρακτηριστικά απόδοσης και συμβατότητας με τις υπάρχουσες υποδομές. Οι προσφέροντες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ισοδύναμα προϊόντα με την προϋπόθεση οτι διασφαλίζουν αποδεδειγμένα τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, χωρίς έκθεση της τελικής σύνθεσης εξοπλισμού και λογισμικού προϋπάρχοντος και νέου σε κινδύνους μείωσης της διαθεσιμότητας και της απόδοσής του. Στήλη Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός απαίτησης / ερώτησης κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη. Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ -» Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στήλη ν στη στήλη «παίτηση» έχει συμπληρωθεί η λέξη ή / και ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο νάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη.Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στήλη «ΠΝΤΗΣΗ ΝΔΟΧΟΥ» Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του ναδόχου που έχει την μορφή ή «OXI» εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά ή συνοπτική περιγραφή. Στήλη «ΠΡΠΟΜΠΗ» Στη στήλη αυτή αναγράφεται η σαφής παραπομπή σε κεφάλαιο της τεχνικής προσφοράς, τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος, που κατά την κρίση του υποψηφίου ναδόχου τεκμηριώνει τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ., Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4). Σε περίπτωση που κάποια από τις επιμέρους λειτουργικές απαιτήσεις δεν καλύπτεται από την γενική (θετική ή αρνητική) απάντηση αυτό θα πρέπει να αναφερθεί στην αντίστοιχη στήλη της Παραπομπής. Σελίδα 8 από 24

9 Γ3.1 Πίνακας Συμμόρφωσης «Τεχνικής Λύσης Κοστολόγησης» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΝΤΗΣΗ ΝΔΟΧΟΥ ΠΡΠΟΜΠΗ Λογισμικό Κοστολόγησης ως Υπηρεσία Software as a Service (SaaS) με άδειες χρήσης για δεκαπέντε (15) named χρήστες: πέντε (5) power-users (με δικαιώματα εισαγωγής στοιχείων και δημιουργίας μοντέλων, αναφορών, δεικτών, κ.λπ.) και δέκα (10) standard-users (με δικαιώματα επισκόπησης μοντέλων, αναφορών, δεικτών, κ.λπ.). COS.01 COS.02 COS.03 COS.04 COS.05 Προμηθευτής, ονομασία, έκδοση και περιγραφή νέου (προσφερόμενου) λογισμικού Κοστολόγησης βάσει μοντέλου SaaS (να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων αδειών χρήσης) Το λογισμικό θα πρέπει να αφορά στην τελευταία έκδοση αναβάθμισης. ναβάθμιση / Eπικαιροποίηση και παραμετροποίηση του λογισμικού Profitability Manager της Oracle, προς υποστήριξη των νέων απαιτήσεων που απορρέουν από την απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς και το Νόμο 4053/2012 «Ρύθμιση Λειτουργίας Ταχυδρομικής γοράς», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα A3.1 «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης» και 3.2 «Διάθεση Εξειδικευμένων Εργαλείων» ναλυτική αναφορά του τρόπου και της αρχιτεκτονικής για την υλοποίηση της σταθερότητας και της υψηλής διαθεσιμότητας του συστήματος κοστολόγησης. ναλυτική αναφορά του τρόπου και της αρχιτεκτονικής για την υλοποίηση του μηχανισμού Disaster Recovery. Τεκμηρίωση του τρόπου επίτευξης της συνέχειας της λειτουργίας του συστήματος εντός τριών (3) ημερών από τυχόν καταστροφικό γεγονός Υποστήριξη από το σύστημα Κοστολόγησης (ήτοι, αναβαθμισμένο λογισμικό Profitability Manager της Oracle και νέο / προσφερόμενο λογισμικό Κοστολόγησης) κατ ελάχιστο των παρακάτω: Σελίδα 9 από 24

10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΝΤΗΣΗ ΝΔΟΧΟΥ ΠΡΠΟΜΠΗ COS Υπολογισμός κόστους ανά τύπο περιοχής (επίδοσης) ούτως ώστε να υποστηριχθεί η δυνατότητα τιμολόγησης ανά γεωγραφική ζώνη (zonal pricing) της αλληλογραφίας εσωτερικού. COS Υπολογισμός κόστους ανά τύπο περιοχής (επίδοσης), και δραστηριότητα (περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά, διανομή), ούτως ώστε να υποστηριχθεί η δυνατότητα κοστολόγησης της παροχής πρόσβασης σε ανταγωνιστικούς φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. COS Κοστολόγηση της παροχής πρόσβασης σε ανταγωνιστικούς φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. COS Δημιουργία παραμετρικού Μοντέλου ναφοράς για τον υπολογισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ). COS Υπολογισμός του Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι και τις απαιτήσεις της ΕΕΤΤ. COS Υπολογισμός των άυλων οφελών, και οφελών της αγοράς που αποκομίζει ο φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στον οποίο έχει ανατεθεί η παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, του δικαιώματος για εύλογα κέρδη και των κινήτρων της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος. COS ναβάθμιση και συνεχής Επικαιροποίηση του μοντέλου κοστολόγησης ( δομικά και παραμετρικά στοιχεία, νόρμες, cost drivers, activities,τύποι δαπανών,προιόντα και ομαδοποιήσεις αυτών,λοιπά χαρακτηριστικά,κ.λ.π.) και εισαγωγή αυτών στο Profitability Manager της Oracle. Ο νάδοχος είναι υποχρεωμένος να προδιαγράψει και να τυποποιήσει την διαδικασία συλλογής και τροφοδότησης των δεδομένων στο Κοστολογικό σύστημα έτσι ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός αξιοποίησης και αυτοματοποίησης. COS υτόματος και ευέλικτος υπολογισμός και Σελίδα 10 από 24

11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΝΤΗΣΗ ΝΔΟΧΟΥ ΠΡΠΟΜΠΗ κατανομή του πλήθους αντικειμένων ανά προιόν σε συνδυασμό με δραστηριότητες και επιχειρησιακά κυκλώματα. COS υτόματη και ευέλικτη παραγωγή πίνακα εσόδων / κόστους / κέρδους ανά προιόν με συνυπολογισμό των εκπτώσεων πελατών. COS Υπολογισμός P/L καταστημάτων και γενικότερα παραγωγικών μονάδων. COS Υπολογισμός excess capacity και υποστήριξη κοστολόγησης βάσει δυναμικότητας (με εξέταση της αποτελεσματικότητας της εν λόγω μεθοδολογίας κοστολόγησης ως ανασταλτικός παράγοντας στο ενδεχόμενο του φαινομένου graveyard spiral ). COS Υπολογισμός σεναρίων κοστολόγησης βάσει εναλλακτικών μοντέλων λειτουργίας και παραγωγής (π.χ. υποχρέωση περισυλλογής ή / και επίδοσης τρείς φορές την εβδομάδα αντί πέντε, αντικατάσταση αεροπορικών δρομολογίων σε νησιά με ακτοπλοϊκά δρομολόγια, συνεργασία με ΟΣΕ, διασπορά και πυκνότητα σημείων ταχυδρομικής εξυπηρέτησης κτλ). COS Υπολογισμός σεναρίων κοστολόγησης βάσει εναλλακτικών λύσεων χρήσης πόρων. COS Το σύστημα θα αποτελεί εργαλείο λήψης Επιχειρηματικών αποφάσεων που αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω: 1. Καταστήματα- προϊόντα -ιδιοκτησιακό καθεστώς 2. Ταχυδρομικές λειτουργίες-συχνότητα εξυπηρέτησης-πυκνότητα σημείων επαφής-διαβιβάσεις 3. Βελτιστοποίηση χρήσης πόρων και εναλλακτικές χρήσεις πόρων COS Υπολογισμός αποτελεσματικού κόστους και επιβεβαίωση κοστοστρέφειας προϊόντων. COS Υπολογισμός πρότυπου κόστους προϊόντων. COS Υπολογισμός του κόστους των προϊόντων ειδικής διαχείρισης. Σελίδα 11 από 24

12 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΝΤΗΣΗ ΝΔΟΧΟΥ ΠΡΠΟΜΠΗ COS Υπολογισμός οριακού κόστους παροχής προϊόντων. COS νάλυση στοιχείων κόστους σε σταθερό και μεταβλητό και διακριτή απεικόνιση των δαπανών. COS Υπολογισμός κοστολόγησης προϊόντων που προκύπτουν από ομαδοποιήσεις και συγχωνεύσεις υφιστάμενων προϊόντων. COS ναλύσεις ευαισθησίας των παραγόντων που επηρεάζουν τα κοστολογικά αποτελέσματα. COS ναλύσεις μεταξύ ομοειδών οντοτήτων και παροχή στοιχείων ανά γεωγραφία, φάση, παραγωγική μονάδα. COS Επιμερισμός κόστους σε πελάτες και ενέργειες αυτών και ανά φάση, εκπτώσεις κατάθεσης και αιτιολόγησή τους. COS πεικόνιση χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου για τις καθολικές/μη καθολικές υπηρεσίες με σκοπό να αποκτηθεί η δυνατότητα εκτίμησης του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας. COS Μετατροπή μη παραμετρικών στοιχείων σε παραμετρικά όπως η ελαστικότητα και ζήτηση για τα προϊόντα και οι εκπτώσεις. COS COS COS Πλαίσιο αναφορών που να καλύπτουν τις απαιτήσεις της ρυθμιστικής αρχής (ΕΕΤΤ) καθώς και κάθε εθνικής αρχής που ζητά συναφή στοιχεία με το αντικείμενο του έργου. Πλαίσιο αναφορών που να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ναγκαία τεκμηρίωση για το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας της πρώτης οικονομικής χρήσης της απελευθερωμένης αγοράς. COS.06 Υποστήριξη από το σύστημα Κοστολόγησης (ήτοι, αναβαθμισμένο λογισμικό Profitability Manager της Oracle και νέο / προσφερόμενο λογισμικό Κοστολόγησης) των παρακάτω: 1. Διασύνδεση με τα συστήματα Μέτρησης Ποιότητας των ΕΛΤ: Σελίδα 12 από 24

13 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΝΤΗΣΗ ΝΔΟΧΟΥ ΠΡΠΟΜΠΗ Μέτρησης Ποιότητας αλληλογραφίας προτεραιότητας (βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN13850:2012) και Β προτεραιότητας Ομαδικής λληλογραφίας (βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN14508:2003 και EN14534:2003) 2. Υποστήριξη σεναρίων κοστολόγησης βάσει εναλλακτικών στόχων ποιότητας (π.χ., μεταβολή του στόχου ποιότητας Χ+1 της αλληλογραφίας προτεραιότητας από 87% σε 75% 80% 85% 90% 95%, επίδοση αλληλογραφίας προτεραιότητας στο Χ+2 ή Χ+3 αντί του Χ+1, κτλ). 3. Υπολογισμός του «κόστους ποιότητας» (π.χ., ποσοστιαία αύξηση κόστους για βελτίωση του δείκτη ποιότητας Χ+1 της αλληλογραφίας προτεραιότητας κατά 1%, ποσοστιαία μείωση κόστους λόγω μεταβολής της προσφερόμενης ποιότητας από επίπεδο Χ+n σε επίπεδο Χ+(n+1), ποσοστιαία μείωση / αύξηση κόστους λόγω μεταβολής της προσφερόμενης ποιότητας από επίπεδο Χ+n σε επίπεδο Χ+(n+1) ή Χ+(n-1) σε επιλεγμένες περιοχές, κτλ). 4. Υπολογισμός κοστολόγησης προϊόντων που προκύπτουν από ομαδοποιήσεις και συγχωνεύσεις υφιστάμενων προϊόντων (σε επίπεδο προσφερόμενης ποιότητας). 5. ναλύσεις ευαισθησίας των παραγόντων ποιότητας που επηρεάζουν τα κοστολογικά αποτελέσματα. COS.07 O νάδοχος καλείται να παρέχει τις υπηρεσίες του για χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης έξι οικονομικών χρήσεων, με τελευταία οικονομική χρήση του έτους 2019 από την υπογραφή της σύμβασης, όπως : 1.Επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή του κοστολογικού μοντέλου κάθε χρόνο προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση από την ΕΕΤΤ και ακολούθως προσαρμογή του κοστολογικού συστήματος σύμφωνα με τις υποδείξης Σελίδα 13 από 24

14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΝΤΗΣΗ ΝΔΟΧΟΥ ΠΡΠΟΜΠΗ της ΕΕΤΤ. 2.Υποβολή επαρκώς τεκμηριωμένων προτάσεων και την εφαρμογή τους για την υποστήριξη στρατηγικών θέσεων της Εταιρείας, αντιμετώπιση προσδιορισθέντων προβλημάτων και λειτουργιών 3.Προμήθεια και εγκατάσταση όλων των βελτιωτικών εκδόσεων του λογισμικού, με διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος, των διασυνδέσεων και των διεπαφών που θα έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου. 4. Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας των όποιων υλοποιημένων διεπαφών με άλλα συστήματα. Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων λογισμικού. COS.08 COS.09 COS.10 COS.11 Δυνατότητα διασύνδεσης του νέου (προσφερόμενου) λογισμικού Κοστολόγησης με πολλαπλές βάσεις δεδομένων και διάφορες πηγές δεδομένων (π.χ., αρχεία XML, flat files, πολυδιάστατους κύβους, κ.λπ.) Προσβασιμότητα και λειτουργικότητα του νέου (προσφερόμενου) λογισμικού Κοστολόγησης μέσω Web browser. Υποστήριξη από το νέο / προσφερόμενο λογισμικό Κοστολόγησης διαβαθμισμένης πρόσβασης μέσω της απόδοσης διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης ανά κατηγορία χρηστών (όπου η απόδοση δικαιωμάτων στους χρήστες πρέπει να γίνεται βάσει της αρχής των ελαχίστων προνομίων) Η πρόσβαση στα δεδομένα των εφαρμογών θα πρέπει να γίνεται με συνδυασμό username και password αυξημένης πολυπλοκότητας ή / και με τη χρήση ειδικών συσκευών (π.χ., smart cards, tokens) Υποστήριξη από το νέο / προσφερόμενο λογισμικό Κοστολόγησης μηχανισμού auditing / logging COS.12 Υποστήριξη από από το νέο / Σελίδα 14 από 24

15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΝΤΗΣΗ ΝΔΟΧΟΥ ΠΡΠΟΜΠΗ προσφερόμενο λογισμικό Κοστολόγησης κανόνων σχετικά με την σφάλεια των δεδομένων που να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω: 1. νάπτυξη εφαρμογών με χρήση κανόνων και μηχανισμών διασφάλισης της ακεραιότητας (referential integrity) των δεδομένων. 2. Διατήρηση του συνόλου των δεδομένων σε κεντρική βάση (ασφαλές περιβάλλον) και ανάπτυξη μηχανισμών πρόσβασης μόνο με εξουσιοδότηση. 3. Καθορισμός και πιστή τήρηση προγράμματος διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup scheme) σε πολλαπλά επίπεδα (ημερήσιο / εβδομαδιαίο / μηνιαίο). 4. Διασφάλιση συστήματος σε ό,τι αφορά ιομορφικό / κακόβουλο λογισμικό (virus / malware) Οι κανόνες σχετικά με την ασφάλεια πρέπει να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2. COS.13 Υποστήριξη και παροχή από το νέο / προσφερόμενο λογισμικό Κοστολόγησης on-line υποβοήθησης. COS.14 COS.15 COS.16 COS.17 Υποστήριξη από το νέο / προσφερόμενο λογισμικό Κοστολόγησης εξαγωγής δεδομένων σε αρχεία Excel και commaseparated values (csv). Υποστήριξη από το νέο / προσφερόμενο λογισμικό Κοστολόγησης εξαγωγής δεδομένων σε μορφή αρχείων XML, HTML, tab-separated values, pdf Πλήρης υποστήριξη της χρήσης Ελληνικών στα στοιχεία του νέου (προσφερόμενου) λογισμικού Κοστολόγησης, όπως πίνακες, γραφικά, δεδομένα, σχόλια, κ.λπ. Υποστήριξη από το νέο / προσφερόμενο λογισμικό Κοστολόγησης των ακόλουθων λειτουργικοτήτων και χαρακτηριστικών: Εύκολη και ευέλικτη πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών του Έκδοση στατιστικών στοιχείων και αναφορών σε μορφή πινάκων και γραφημάτων με εύκολη και φιλική προς Σελίδα 15 από 24

16 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΝΤΗΣΗ ΝΔΟΧΟΥ ΠΡΠΟΜΠΗ το χρήστη μέθοδο Δημιουργία αναφορών σε εύχρηστο και γραφικό interface με χαρακτηριστικά WYSIWYG (What You See Is What You Get) Υποστήριξη μορφοποίησης (formatting) των αναφορών Παρουσίαση στατιστικών αναλύσεων Σχεδιασμό αναφορών μέσω γραφικών εργαλείων (π.χ., wizards) Δημιουργία δυναμικών αναφορών με δυνατότητες: filtering, grouping, ranking, drill-down, pivoting (crosstabulation) Δημιουργία και παρουσίαση δεικτών (με εκτεταμένες δυνατότητες οπτικής αναπαράστασης των δεικτών) πεικόνιση της πληροφορίας σε μια μόνο οθόνη (dashboard) που να περιλαμβάνει συγκεντρωτικούς δείκτες (με δυνατότητα custom dashboards ανά χρήστη) Office Integration Θα πρέπει οι πηγές δεδομένων, οι αναφορές και οι γενικότερες δομές του νέου (προσφερόμενου) λογισμικού Κοστολόγησης να παρουσιάζονται με επιχειρησιακούς όρους και να κρύβουν την πολυπλοκότητα των πρωτογενών πηγών. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν με επιχειρησιακούς όρους και πεδία, χωρίς να γνωρίζουν που είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα ή τη σχέση μεταξύ τους (joins) COS.18 COS.19 Υποστήριξη από το νέο / προσφερόμενο λογισμικό Κοστολόγησης λειτουργικότητας collaboration Υποστήριξη από το νέο / προσφερόμενο λογισμικό Κοστολόγησης σεναρίων what-if COS.20 Φόρτωση (μετάπτωση) στο νέο / προσφερόμενο λογισμικό Κοστολόγησης του συνόλου των ιστορικών στοιχείων (έτη ) που διατηρούνται στα ακόλουθα συστήματα των ΕΛΤ (εφόσον απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου): Σύστημα ενδοεπιχειρησιακού Σελίδα 16 από 24

17 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΝΤΗΣΗ ΝΔΟΧΟΥ ΠΡΠΟΜΠΗ COS.21 σχεδιασμού και λογιστικής ΕΛΤ (ERP) Σύστημα παρακολούθησης Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών προτεραιότητας εσωτερικού ΕΛΤ (GREX A) Σύστημα παρακολούθησης Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Β προτεραιότητας εσωτερικού ΕΛΤ (GREX B) Σύστημα παρακολούθησης Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών προτεραιότητας εξωτερικού ΕΛΤ (UNEX) Σύστημα τροφοδότησης στοιχείων RFID των συστημάτων GREX και GREX Β (RFID εσωτερικού) Σύστημα τροφοδότησης στοιχείων RFID του συστήματος UNEX (RFID εξωτερικού) Σύστημα ιχνηλάτησης αντικειμένων ειδικής διαχείρισης ΕΛΤ (Track and Trace) Σύστημα ελέγχου περισυλλογής μέσω bar codes (Collections Monitoring) Σύστημα διαχείρισης χρηματοοικονομικών προϊόντων Σύστημα συναλλαγών καταστημάτων ΕΛΤ Τα ανωτέρω συστήματα είναι ενδεικτικά, και δύναται να απαιτηθεί κατά την υλοποίηση του Έργου φόρτωση στοιχείων και από περαιτέρω συστήματα των ΕΛΤ (έως τρία (3) επιπλέον συστήματα). Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός και η σύνθεση των συστημάτων θα αποφασισθεί κατά την Φάση 2 του έργου. Δημιουργία γεφυρών (διασυνδέσεων) μεταξύ του νέου (προσφερόμενου) λογισμικού Κοστολόγησης και των ακόλουθων συστημάτων των ΕΛΤ: Σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού και λογιστικής ΕΛΤ (ERP) Σύστημα παρακολούθησης Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών προτεραιότητας εσωτερικού ΕΛΤ (GREX A) Σύστημα παρακολούθησης Ποιότητας Σελίδα 17 από 24

18 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΝΤΗΣΗ ΝΔΟΧΟΥ ΠΡΠΟΜΠΗ Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Β προτεραιότητας εσωτερικού ΕΛΤ (GREX B) Σύστημα παρακολούθησης Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών προτεραιότητας εξωτερικού ΕΛΤ (UNEX) Σύστημα τροφοδότησης στοιχείων RFID των συστημάτων GREX και GREX Β (RFID εσωτερικού) Σύστημα τροφοδότησης στοιχείων RFID του συστήματος UNEX (RFID εξωτερικού) Σύστημα ιχνηλάτησης αντικειμένων ειδικής διαχείρισης ΕΛΤ (Track and Trace) Σύστημα ελέγχου περισυλλογής μέσω bar codes (Collections Monitoring) Σύστημα διαχείρισης χρηματοοικονομικών προϊόντων Σύστημα συναλλαγών καταστημάτων ΕΛΤ Τα ανωτέρω συστήματα είναι ενδεικτικά, και δύναται να απαιτηθεί κατά την υλοποίηση του Έργου διασύνδεση και με περαιτέρω συστήματα των ΕΛΤ (έως τρία (3) επιπλέον συστήματα). Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός και η σύνθεση των συστημάτων θα αποφασισθεί κατά την Φάση 2 του έργου. COS.22 Υλοποίηση τουλάχιστον πενήντα (50) διαφορετικών δυναμικών αναφορών (με δυνατότητα filtering, drill-down, κ.λπ.) καθώς και τουλάχιστον έξι (6) διαφορετικών dashboards ανάλογα με το ρόλο του χρήστη (π.χ., COO dashboard, CFO dashboard, Finance Director dashboard, Finance Manager dashboard, κ.λπ.), που θα σχεδιασθούν καθ υπόδειξη της Διεύθυνσης Οικονομικών. COS.23 COS.24 Δυνατότητα διασύνδεσης και τροφοδότησης κεντρική ποθήκης Δεδομένων των ΕΛΤ. Η έκδοση του νέου (προσφερόμενου) λογισμικού Κοστολόγησης πρέπει να είναι σύγχρονη και να μην υπάρχει ανακοίνωση Σελίδα 18 από 24

19 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΝΤΗΣΗ ΝΔΟΧΟΥ ΠΡΠΟΜΠΗ περί αντικατάστασης / απόσυρσης της (δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η υποστήριξη της προσφερόμενης έκδοσης ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life). COS.25 Ο χρόνος απόκρισης (σε περιβάλλον τοπικού δικτύου) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα: 3 δευτερόλεπτα για την εκτέλεση του 90% των απλών ερωτημάτων 6 δευτερόλεπτα για την εκτέλεση του 99% των απλών ερωτημάτων 9 δευτερόλεπτα για την εκτέλεση του 90% των σύνθετων ερωτημάτων 18 δευτερόλεπτα για την εκτέλεση του 99% των σύνθετων ερωτημάτων 6 δευτερόλεπτα για την εκτέλεση του 90% των αναφορών 18 δευτερόλεπτα για την εκτέλεση του 99% των αναφορών 6 δευτερόλεπτα για την εκτέλεση (φόρτωμα) του 90% των φορμών 18 δευτερόλεπτα για την εκτέλεση (φόρτωμα) του 99% των φορμών Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τους ανωτέρω χρόνους απόκρισης για δέκα (10) ταυτόχρονους ενεργούς χρήστες. Γ3.2 Πίνακας παιτήσεων «Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΝΤΗΣΗ ΝΔΟΧΟΥ ΠΡΠΟΜΠΗ ΟΔΥ.01 Κατανόηση Έργου ΟΔΥ.02 Μεθοδολογία οργάνωσης και διοίκησης Έργου με πληρότητα, σαφήνεια και νοηματική και χρονική αλληλουχία, σε συνάρτηση με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά και τις ελάχιστες απαιτήσεις Σελίδα 19 από 24

20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΝΤΗΣΗ ΝΔΟΧΟΥ ΠΡΠΟΜΠΗ των ΕΛΤ ΟΔΥ.03 Μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνου Έργου ΟΔΥ.04 Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας Έργου ΟΔΥ.05 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου με πληρότητα, σαφήνεια και νοηματική αλληλουχία, σε συνάρτηση με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά και τις ελάχιστες απαιτήσεις των ΕΛΤ ΟΔΥ.06 Ειδική μεθοδολογία υλοποίησης συστήματος Κοστολόγησης και διασύνδεσης συστήματος Κοστολόγησης με Συστήματα Μέτρησης Ποιότητας. ΟΔΥ.07 Ειδική μεθοδολογία για τη δημιουργία παραμετρικού Μοντέλου ναφοράς για τον υπολογισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ) ΟΔΥ.08 Ειδική μεθοδολογία υπολογισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ), συμπεριλαμβανομένων των άυλων οφελών, και οφελών της αγοράς που αποκομίζει ο φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στον οποίο έχει ανατεθεί η παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας,του δικαιώματος για εύλογα κέρδη και των κινήτρων της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος. ΟΔΥ.09 Ειδική μεθοδολογία για τη δημιουργία εναλλακτικών /βέλτιστων κοστολογικών λύσεων και σεναρίων στο εύρος των ταχυδρομικών λειτουργιών και των μοντέλων λειτουργίας της παραγωγής. ΟΔΥ.10 Μεθοδολογία συγκέντρωσης Σελίδα 20 από 24

21 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΝΤΗΣΗ ΝΔΟΧΟΥ ΠΡΠΟΜΠΗ δεδομένων κοστολογικού ενδιαφέροντος από το δίκτυο του Φορέα (π.χ., τρόπος συγκέντρωσης στοιχείων διασφάλιση αντιπροσωπευτικότητας, τύπος δεδομένων, κατηγοριοποίηση, επεξεργασία κλπ). ΟΔΥ.11 Μεθοδολογία κάλυψης των απαιτήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αλληλογραφίας προτεραιότητας βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN13850:2012, και Β προτεραιότητας Ομαδικής λληλογραφίας βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN14508:2003 και EN14534:2003. ΟΔΥ.12 Περιγραφή παραδοτέων Έργου. ΟΔΥ.13 Εργαλεία διοίκησης και παρακολούθησης Έργου. ΟΔΥ.14 Τεχνικές και εργαλεία λογισμικού που θα χρησιμοποιηθούν για την διαχείριση του Έργου (παρακολούθηση και χρονοπρογραμματισμός ενεργειών, έλεγχος προόδου Έργου, σύνταξη αναφορών κλπ). ΟΔΥ.15 Οργανωτικό σχήμα που θα χρησιμοποιηθεί για την διαχείριση Έργου και ένταξη αυτού στο συνολικό οργανωτικό σχήμα υλοποίησης του Έργου. ΟΔΥ.16 Ενδιάμεσες αναφορές προόδου του Έργου καθώς και άλλες αναφορές παρακολούθησης που θα παραδοθούν. ΟΔΥ.17 Οργανωτική δομή Ομάδας Έργου εκ μέρους του ναδόχου και της ναθέτουσας ρχής. ΟΔΥ.18 Σύνθεση και λειτουργία Ομάδας Έργου (ρόλοι, προσόντα και Σελίδα 21 από 24

22 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΝΤΗΣΗ ΝΔΟΧΟΥ ΠΡΠΟΜΠΗ καθήκοντα κάθε ρόλου, ποσοτική απασχόληση κάθε ρόλου ανά τμήμα του Έργου) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 4.2 Γ3.3 Πίνακας Γενικών παιτήσεων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΠΝΤΗΣΗ ΝΔΟΧΟΥ ΠΡΠΟΜΠΗ 01 Να δηλωθεί η συμφωνία με τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που αναφέρονται στην παράγραφο στο τμήμα της Διακήρυξης. 02 Να δηλωθεί η συμφωνία με τις υπηρεσίες εγκατάστασης του αναβαθμισμένου Σύστήματος Κοστολόγησης καθώς και των τυχόν παραμετροποιήσεων του που αναφέρονται στην παράγραφο στο τμήμα της Διακήρυξης. 03 Να δηλωθεί η συμφωνία για την παράδοση με την λήξη της σύμβασης πλήρης σειράς εγχειριδίων χρήσης του λογισμικού και των εφαρμογών της κοστολόγησης που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, που αναφέρονται στην παράγραφο στο τμήμα της Διακήρυξης. Σελίδα 22 από 24

23 Γ4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Γ4.1 Υπηρεσίες Υλοποίησης Λογισμικού (Software as a Service - SaaS) / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝΔΣ ΞΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠ [ ] ΣΥΝΟΛΟ ΦΠ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΞΙ ΜΕ ΦΠ [ ] ΣΥΝΟΛΟ Γ4.2 Υπηρεσίες Λειτουργίας Λογισμικού (Software as a Service - SaaS) ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝΔΣ ΞΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠ [ ] ΣΥΝΟΛΟ ΦΠ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΞΙ ΜΕ ΦΠ [ ] ΣΥΝΟΛΟ Γ4.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης Κοστολόγησης ΠΕΡΙΓΡΦΗ /Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΔΣ ΞΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠ [ ] ΣΥΝΟΛΟ ΦΠ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΞΙ ΜΕ ΦΠ [ ] ΣΥΝΟΛΟ Γ4.4 Άλλες δαπάνες ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝΔΣ ΞΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠ [ ] ΣΥΝΟΛΟ ΦΠ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΞΙ ΜΕ ΦΠ [ ] Σελίδα 23 από 24

24 Γ4.5 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου ΠΕΡΙΓΡΦΗ Υπηρεσίες Υλοποίησης Λογισμικού 1 (Software as a Service - SaaS) (Πίνακας Γ4.1) Υπηρεσίες Λειτουργίας Λογισμικού 2 (Software as a Service - SaaS) (Πίνακας Γ4.2) Υπηρεσίες Υποστήριξης Κοστολόγησης 3 (Πίνακας Γ4.3) 4 Άλλες δαπάνες (Πίνακας Γ4.4) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΞΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠ [ ] ΦΠ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΞΙ ΜΕ ΦΠ [ ] Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΤ ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΧΡΟΙΝΟΣ Ο ΣΥΝΤΚΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΓΙΩΝΚΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σελίδα 24 από 24

Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314. για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314. για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ» Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314 για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ» Μέρος Α Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΤΑ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 2.100.000 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 286,178.86 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 57.235,78 ( χωρίς ΦΠΑ) για υπηρεσίες συντήρησης Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 254.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (206.504,06 χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σητείας Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 230.614,72 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Δράμας Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Προϋπολογισμός: 200.000,00 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αλεξάνδρειας Προϋπολογισμός: 116.747,97

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΆ ΜΗΤΡΌΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΎ Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα