ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Προσχέδιο εγγράφων τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για συζήτηση κατά τη διάρκεια της ανοικτής συνάντησης στο εκπαιδευτικό κέντρο του Οργανισμού στη Λευκωσία στις 2/9/2010 ώρα 11:00 πμ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης παραχώρησης του δημοσίου έργου που σχετίζεται με τη διαχείριση της τουριστικής πλαζ ΚΟΤ στη Λάρνακα Αριθμός Διαγωνισμού: 25/2010 Λευκωσία, Αύγουστος 2010

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Πρότασης και Συντελεστής Βαρύτητας ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI: Συμφωνία Αντικείμενο Σύμβασης Τεχνικές Προδιαγραφές Γενικοί Όροι Σύμβασης Σχέδια Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Τουριστικής Πλαζ Λάρνακας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: Υποδείγματα Εντύπων

3 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 2: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4 ΑΡΘΡΟ 3: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γενικές Αρχές Προστασία Οικονομικών Φορέων Ισχύουσα Νομοθεσία 7 ΑΡΘΡΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κυριότητα και Χρήση των Εγγράφων Διαγωνισμού Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού 9 ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διευκρινίσεις από την Αναθέτουσα Αρχή Έγγραφη Υποβολή Ερωτήσεων από τους Ενδιαφερόμενους 10 ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαιούμενοι Συμμετοχής Προϋποθέσεις Συμμετοχής Προσωπική κατάσταση του Υποψηφίου Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες Εγγύηση Συμμετοχής.. 12 ΑΡΘΡΟ 7: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κυριότητα Εμπιστευτικότητα Χρόνος Ισχύος Εναλλακτικές Προσφορές Υποβολή Προσφοράς για Μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης 14 ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Χρόνος και Τρόπος Υποβολής.. 14

5 8.2 Τρόπος Σύνταξης Περιεχόμενα Υποφακέλων Περιεχόμενα Υποφακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά Περιεχόμενα Υποφακέλου Οικονομική Προσφορά 26 ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αποσφράγιση Προσφορών Έλεγχος Δικαιώματος και Προϋποθέσεων Συμμετοχής Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών Διευκρινίσεις Προσφορών Ολοκλήρωση Οικονομικής και Τεχνικής Αξιολόγησης 31 ΑΡΘΡΟ 10: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Ανάθεση Σύμβασης Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Ακύρωση Διαγωνισμού Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης 36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Κριτήρια αξιολόγησης Τεχνικής Πρότασης και συντελεστής βαρύτητας... 38

6 1 ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού που εδρεύει στη Λευκωσία, Λεωφόρος Λεμεσού 19. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παραχώρηση του δημοσίου έργου που σχετίζεται με τη διαχείριση της Τουριστικής Πλαζ ΚΟΤ Λάρνακας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η απόφαση που εκδίδει το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία η Σύμβαση ανατίθεται στον Προσφέροντα που θα επιλεγεί. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ Όργανο που συστήνεται δυνάμει των κανονισμών, το οποίο, μέσα στο πλαίσιο των εξουσιών που του χορηγούνται, επιλαμβάνεται και χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ Αρμόδια Αρχή είναι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν: - την Προκήρυξη Σύμβασης, - το Μέρος Α: Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς το Παράρτημα Ι: - το Μέρος Β: Συμφωνία το Παράρτημα Ι: το Παράρτημα ΙΙ: το Παράρτημα ΙΙI: Κριτήρια αξιολόγησης Τεχνικής Πρότασης και Συντελεστής Βαρύτητας Αντικείμενο Σύμβασης Τεχνικές Προδιαγραφές Γενικοί Όροι Σύμβασης Σχέδια υφιστάμενων εγκαταστάσεων τουριστικής πλαζ Λάρνακας - το Προσάρτημα με Υποδείγματα Εντύπων που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επί μέρους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, απαιτείται να υποβληθούν από τους Προσφέροντες - οποιαδήποτε τυχόν διορθωτικά έγγραφα

7 2 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Το πρόσωπο που εκπροσωπεί τον Προσφέροντα, στις περιπτώσεις και με τον τρόπο που προβλέπεται στα Έγγραφα Διαγωνισμού. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων έχει παραλάβει τα Έγγραφα Διαγωνισμού. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμοί (ΚΔΠ 492/2004) όπως τυχόν έχει κατά περίπτωση τροποποιηθεί. ΝΟΜΟΣ Ο περί του συντονισμού των διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Νόμος του 2006 (Ν.12(Ι)/2006) όπως τυχόν έχει κατά περίπτωση τροποποιηθεί. ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Οποιοσδήποτε Οικονομικός Φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων, που συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας Προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η τεχνική και οικονομική πρόταση για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, που καταρτίζεται και υποβάλλεται από τον Προσφέροντα σύμφωνα με τον τρόπο και τους όρους που περιγράφονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης. ΣΥΜΒΑΣΗ Η δημόσια σύμβαση παραχώρησης έργου μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου η οποία συνάπτεται μετά την ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης και την οποία αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη: (α). (β). (γ). (δ). η Συμφωνία το Παράρτημα Ι της Συμφωνίας: Αντικείμενο Σύμβασης Τεχνικές Προδιαγραφές, το Παράρτημα ΙΙ της Συμφωνίας: Γενικοί Όροι Σύμβασης, το Παράρτημα ΙΙI της Συμφωνίας: Σχέδια υφιστάμενων εγκαταστάσεων τουριστικής πλαζ Λάρνακας

8 3 (ε). η Προσφορά του Αναδόχου όπως αυτή θα συμπληρωθεί και ολοκληρωθεί μετά την διαδικασία διαπραγμάτευσης και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. ΣΥΜΦΩΝΙΑ Το Μέρος Β των Εγγράφων Διαγωνισμού, με τα Παραρτήματα του όπως θα συμπληρωθεί μετά την ανάθεση της Σύμβασης με βάση την Προσφορά του Αναδόχου όπως αυτή θα συμπληρωθεί και ολοκληρωθεί μετά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και θα συνυπογραφεί από τους συμβαλλομένους. 2. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούμενοι στο παρόν Μέρος Α των Εγγράφων Διαγωνισμού θα έχουν την έννοια που αποδίδουν στους όρους αυτούς ο Νόμος, οι Κανονισμοί ή τα υπόλοιπα Έγγραφα Διαγωνισμού. 3. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία των Εγγράφων Διαγωνισμού.

9 4 ΑΡΘΡΟ 2: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 2.1 Αριθμός Διαγωνισμού 25/ Τίτλος Σύμβασης Διαγωνισμός για την σύναψη Σύμβασης παραχώρησης του Δημόσιου Έργου που σχετίζεται με τη διαχείριση της τουριστικής πλαζ ΚΟΤ Λάρνακας. 2.3 Αναθέτουσα Αρχή Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 2.4 Αρμόδιος Λειτουργός ννννννννννννν Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22691ννν Φαξ: 22691ννν 2.5 Περίοδος Διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού 2.6 Τόπος Διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού 2.7 Τρόπος Παραλαβής Εγγράφων Διαγωνισμού Έως την αα/αα/2010 και ώρα 10π.μ. τοπική ώρα Από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στο διαδίκτυο: Από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στο διαδίκτυο: 2.8 Τιμή Διάθεσης Εγγράφων Δωρεάν 2.9 ΠροθεσμίαΥποβολής Σχολίων / Ερωτήσεων / Εισηγήσεων Έως την αα/αα/2010 Προθεσμία απαντήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή αα/αα/ Ποσό Εγγύησης Συμμετοχής 25,000 (Είκοσι Πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ) 2.11 Διάρκεια ισχύος Προσφορών Εκατόν Ογδόντα (180) μέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

10 5 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 2.12 Περίοδος ισχύος Εγγύησης Συμμετοχής Τριάντα (30) μέρες μετά τη λήξη της ισχύος των προσφορών 2.13 Γλώσσα Σύνταξης Προσφοράς Η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά των παραγράφων και στην Ελληνική. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της παραγράφου και η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της παραγράφου 10.6 στην Ελληνική ή Αγγλική Νόμισμα Προσφοράς ΕΥΡΩ ( ) 2.15 Τόπος Υποβολής Προσφορών Στο κιβώτιο προσφορών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 19 (6 ος όροφος), 2112 Λευκωσία Προθεσμία υποβολής Προσφορών Έως την αα/αα/2010, ώρα αα αα Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 2.17 Εκτιμώμενη ημερομηνία παρουσίασης τεχνικών προσφορών 2.18 Εκτιμώμενη ημερομηνία γνωστοποίησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού 2.19 Εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης αα/αα/2010 αα/αα/2010 αα/αα/ Τόπος παροχής Υπηρεσιών Τουριστική πλαζ ΚΟΤ Λάρνακας 2.21 Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης Δεκαπέντε (15) χρόνια. Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει κατά την απόλυτη κρίση της το δικαίωμα όπως προτείνει προς τον Ανάδοχο την υποβολή από μέρους του πρότασης παράτασης της Σύμβασης για επιπρόσθετη περίοδο μέχρι και δέκα (10) χρόνων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 4 του Μέρους Β: Συμφωνία.

11 6 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο 2.22 Συντελεστής Αναγωγής σε τρέχουσα αξία (Έτους 1), για σκοπούς αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς 5% (Πέντε τοις εκατό) 2.23 Προϋπολογισμός Σύμβασης (ελάχιστο ποσό) ΑΡΘΡΟ 3: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3.1 Γενικές Αρχές 1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή σε όλους τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές ή άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού. 2. Με την υποβολή της Προσφοράς του, ο Προσφέρων θεωρείται ότι γνωρίζει το Νομικό Καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας που επηρεάζει, άμεσα ή έμμεσα, τις διαδικασίες που αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισμού και την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. 3. Το Αρμόδιο Όργανο θα θεωρήσει αποδεκτές τις προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές των Εγγράφων Διαγωνισμού, ενώ είναι δυνατό, κατά την αποκλειστική του κρίση και ευχέρεια, να θεωρήσει αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του τυχόν ασήμαντες αποκλίσεις. Ως ασήμαντες αποκλίσεις, θεωρούνται παραδειγματικά αλλά όχι περιοριστικά οι αποκλίσεις που δεν επηρεάζουν την έκταση του Αντικειμένου της Σύμβασης ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν ουσιαστικά τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Αναδόχου και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. 4. Προσφορές που, κατά την κρίση του Αρμοδίου Οργάνου, είναι αόριστες και/ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τα περιεχόμενα των Εγγράφων Διαγωνισμού ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 5. Τυχόν προσπάθεια εκ μέρους Προσφέροντος ή για λογαριασμό του να επηρεασθεί με οποιοδήποτε τρόπο η κρίση της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αρμόδιου Οργάνου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε σχέση με τη διαδικασία ή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, επιφέρει την απόρριψη της Προσφοράς του.

12 7 6. Προσφέροντες οι οποίοι απέκτησαν ή έλαβαν στην κατοχή τους χωρίς τον ενδεδειγμένο και/ή νόμιμο τρόπο και με δική τους πρωτοβουλία πληροφορίες ή έγγραφα οποιασδήποτε φύσης σε σχέση με το διαγωνισμό, αποκλείονται της συμμετοχής τους. 3.2 Προστασία Οικονομικών Φορέων 1. Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου και προηγείται της σύναψης της Σύμβασης, έχει δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών αφότου έλαβε γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της πράξης ή απόφασης αυτής, να ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Αρµόδια Αρχή, για την εικαζόμενη παράβαση και για την πρόθεση του να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. 2. Για την άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα 3.Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης ιεραρχικής προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Μέρους IV Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, του περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμου του 2003 {Ν.101(Ι)/2003} 3.3 Ισχύουσα Νομοθεσία Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους σχετικούς με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν και ειδικότερα: α. τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2006, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17 Φεβρουαρίου 2006 {Ν.12(Ι)/2006}. β. τους περί Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμούς, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30 Απριλίου 2004 (ΚΔΠ 492/2004). γ. τους περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμούς για την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 3 Οκτωβρίου 2003 (ΚΔΠ 745/2003). δ. το Μέρος IV Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, του περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμου του 2003 {Ν.101(Ι)/2003}, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 25 Ιουλίου 2003.

13 8 Πρόσβαση στα έγγραφα της προαναφερθείσας νομοθεσίας μπορούν να έχουν οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μέσω της ιστοσελίδας ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4.1 Κυριότητα και Χρήση των Εγγράφων Διαγωνισμού 1. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού και τα δικαιώματα επί αυτών ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή. 2. Η χρήση των Εγγράφων Διαγωνισμού από τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς επιτρέπεται μόνον για τις ανάγκες προετοιμασίας των προσφορών τους. 4.2 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού 1. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού συνίστανται: (α). στην Προκήρυξη της Σύμβασης, (β). στο παρόν Μέρος Α: Οδηγίες προς τους Οικονομικούς Φορείς, που περιλαμβάνει τα άρθρα 1 έως 10 με τις επιμέρους παραγράφους και εδάφια τους και το Παράρτημα Ι που περιλαμβάνει τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αξιολόγησης της Τεχνικής Πρότασης των Προσφέροντων και την βαρύτητα αυτών. (γ). το Μέρος Β: Συμφωνία, που περιλαμβάνει τα άρθρα 1 έως 9 με τις επιμέρους παραγράφους και εδάφια τους, το Παράρτημα Ι: Αντικείμενο Σύμβασης Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνει τις Ενότητες 1 έως 4 με τις επί μέρους παραγράφους και εδάφια τους, το Παράρτημα ΙΙ: Γενικοί Όροι Σύμβασης, που περιλαμβάνει τα άρθρα 1 έως 25 με τις επιμέρους παραγράφους και εδάφια τους, και το Παράρτημα ΙΙI: Σχέδια υφιστάμενων εγκαταστάσεων τουριστικής πλαζ Λάρνακας. (δ). στο συνημμένο Προσάρτημα με Υποδείγματα Εγγυήσεων, Δηλώσεων, Πίνακες και λοιπά έντυπα που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επί μέρους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, απαιτείται να υποβληθούν από τους Προσφέροντες και συγκεκριμένα: Έντυπο 1: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, σύμφωνα με το εδάφιο 4 της παραγράφου του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού Έντυπο 2: Δήλωση Προσώπου που υπογράφει την Προσφορά, σύμφωνα με το εδάφιο 2(α) της παραγράφου του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού Δεν εφαρμόζεται Έντυπο 3: Υπόδειγμα Δήλωσης Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, σύμφωνα με το εδάφιο 3 της παραγράφου του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού

14 9 Έντυπο 4(α):Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Βασικών Εμπειρογνωμόνων 1-4 (Αρχιτέκτονας, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός), σύμφωνα με το εδάφιο 4(α) της παραγράφου του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. Έντυπο 4(β): Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Βασικού Εμπειρογνώμονα 5: Υπεύθυνο καταρτισμού Σχεδίου λειτουργίας και διαχείρισης Έργου, σύμφωνα με το εδάφιο 4(α) της παραγράφου του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. Έντυπο 5: Υπόδειγμα Δεσμευτικής Δήλωσης Συνεργασίας, σύμφωνα με το εδάφιο 5 της παραγράφου του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. Έντυπο 6: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Πιστής Εκτέλεσης, σύμφωνα με το εδάφιο 5 της παραγράφου 10.6 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. Έντυπο 7: Υπόδειγμα Βεβαίωσης σχετικά με την προστασία των εργαζομένων, σύμφωνα με το εδάφιο 7 της παραγράφου του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. Έντυπο 8: Υπόδειγμα Δήλωσης Υπεργολάβου, σύμφωνα με το εδάφιο 8 της παραγράφου του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. Έντυπο 9: Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής Τεχνικής Προσφοράς, σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παραγράφου του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. Έντυπο 10: Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παραγράφου του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. Έντυπο 11: Πίνακας Πιστοποιητικών Αναδόχου, σύμφωνα με το εδάφιο 4(α) της παραγράφου 10.5 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. 2. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες των Εγγράφων Διαγωνισμού διαπιστώσουν ότι τα παραληφθέντα αντίγραφα δεν είναι πλήρη, σύμφωνα με τους πίνακες περιεχομένων του προηγουμένου εδαφίου, δικαιούνται να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή νέα πλήρη αντίγραφα μέσα στα πλαίσια της προθεσμίας της παραγράφου 2.5. Ιεραρχικές Προσφυγές με το αιτιολογικό της μη πληρότητας των παραληφθέντων αντιγράφων, θεωρούνται αβάσιμες. 4.3 Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού Από τους οικονομικούς φορείς που θα παραλάβουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τον τόπο διάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.6, θα ζητηθεί να συμπληρώνουν μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τα Έγγραφα Διαγωνισμού.

15 10 ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5.1 Διευκρινίσεις από την Αναθέτουσα Αρχή Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε μικρού κατά τη κρίση της εύρους προσθήκες, διορθώσεις ή τροποποιήσεις επί των όρων των Εγγράφων Διαγωνισμού, τις οποίες δεσμεύεται να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, ώστε να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, εντός της προθεσμίας της παραγράφου Έγγραφη υποβολή ερωτήσεων από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια σχετικά με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2.9, με γραπτή επιστολή, τηλεομοιότυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία, αριθμός κλήσης τηλεομοιοτύπου/ fax , ηλεκτρονική διεύθυνση / Νοουμένου ότι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια υποβληθούν σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται ότι θα τα κοινοποιεί μαζί με τις σχετικές αποφάσεις της διά δημοσιεύσεως στην ιστοσελίδα της εντός της προθεσμίας απαντήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή της παραγράφου 2.9, ώστε να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς. ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. 2. Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή προσφορά, με τις πιο κάτω προϋποθέσεις: (α). Ότι στην Προσφορά αναφέρεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέρους της κοινοπραξίας. (β). Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω. 3. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι κοινοπραξία τότε αυτή υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή πριν την υπογραφή της Σύμβασης.

16 11 4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε από μόνο του είτε σαν μέρος μιας μόνο κοινοπραξίας. 5. Ο Προσφέρων δικαιούται, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους. Διευκρινίζεται ότι για σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού ο όρος υπεργολάβος περιλαμβάνει τόσο τον υπεργολάβο που θα αναλάβει το κατασκευαστικό μέρος της Σύμβασης, και ο οποίος δεν είναι γνωστός κατά το στάδιο διεξαγωγής του διαγωνισμού, όσο και υπεργολάβους που ενδεχομένως να αναλάβουν την παροχή μέρους των ζητούμενων υπηρεσιών (π.χ υπηρεσίες εστίασης) και οι οποίοι θα πρέπει να γνωστοποιηθούν από τους Προσφοροδότες με την Προσφορά τους κατά το στάδιο διεξαγωγής του διαγωνισμού. Νοείται ότι ένας υπεργολάβος δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες από μία (1) προσφορές. 6.2 Προϋποθέσεις Συμμετοχής Προσωπική κατάσταση του Υποψηφίου 1. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση: (α). να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθ.2 1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 3 1 της κοινής δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). (β). να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις. (γ). να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις. (δ). να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.

17 (ε). 12 να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. (στ). να έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και τελών κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι. (ζ). να έχουν παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των ανωτέρω και δεν έχουν προβεί σε σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών αυτών. 2. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Δεν εφαρμόζεται Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει υποχρεωτικά να έχουν συμπεριλάβει στην προτεινόμενη Ομάδα Έργου που θα υλοποιήσει το Αντικείμενο της Σύμβασης, στελέχη των οποίων τα προσόντα θα καλύπτουν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής τις ελάχιστες τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες, όπως αυτές απαιτούνται στην ενότητα 3 του Παραρτήματος Ι της Συμφωνίας: Αντικείμενο Σύμβασης Τεχνικές Προδιαγραφές Εγγύηση Συμμετοχής 1. Η Εγγύηση Συμμετοχής της παραγράφου 2.10, πρέπει να είναι τραπεζική εγγύηση που εκδίδεται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των χωρών αυτών, δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων. 2. Η Εγγύηση Συμμετοχής της παραγράφου 2.10 πρέπει να ισχύει για την περίοδο που αναφέρει η παράγραφος Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλη γλώσσα από αυτή που ορίζεται ως γλώσσα σύνταξης της προσφοράς στην παράγραφο 2.13 θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στη γλώσσα αυτή.

18 13 4. Σε περίπτωση υποβολής τραπεζικής εγγύησης ως Εγγύηση Συμμετοχής, αυτή θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (Έντυπο 1) που περιλαμβάνεται στο συνημμένο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. 5. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, στην Εγγύηση Συμμετοχής θα πρέπει να σημειώνεται ότι αυτή καλύπτει ομού και αλληλεγγύως όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. 6. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των Προσφερόντων επιστρέφονται σε αυτούς μετά την κατάθεση από τον Προσφέροντα στον οποίο θα ανατεθεί η Σύμβαση της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης και εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 7. Η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, στην περίπτωση που ο Προσφέρων: (α) (β) μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών και ενώ η προσφορά του βρίσκεται σε ισχύ την αποσύρει εξ ολοκλήρου ή μέρος της ή/και έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς του από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης: (ι) (ii) αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε Πιστοποιητικό ή/και άλλο έγγραφο ή/και την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης ή/και να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό, ή/και αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τη Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 7: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7.1 Κυριότητα Η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά την κυριότητα και ιδιοκτησία όλων των προσφορών που έχουν υποβληθεί κατά τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού στο σύνολο και κάθε μέρους τους ξεχωριστά και οι Προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωμα της επιστροφής σε αυτούς των προσφορών τους από την Αναθέτουσα Αρχή και ούτε και τη διεκδίκηση οιονδήποτε δικαιωμάτων με βάση αυτές. 7.2 Εμπιστευτικότητα 1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα λάβει υπόψη της τα θεμιτά συμφέροντα των Προσφερόντων σε ότι αφορά την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα των επιχειρήσεών τους.

19 14 2. Οι Προσφέροντες δικαιούνται να προσδιορίσουν, στην Τεχνική τους Προσφορά, τις πληροφορίες που θεωρούν εμπιστευτικές και επιθυμούν να μην γνωστοποιηθούν σε τρίτους, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους τις θεωρούν εμπιστευτικές. 7.3 Χρόνος Ισχύος 1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ο αναφερόμενος στην παράγραφο Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον κανονισμό. 3. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε δύο (2) ημέρες και σε περίπτωση άρνησής τους να παρατείνουν την ισχύ της Προσφοράς τους, αυτή θα απορρίπτεται. 7.4 Εναλλακτικές Προσφορές Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης. 7.5 Υποβολή Προσφοράς για μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης Προσφορές για μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8.1 Χρόνος και Τόπος Υποβολής 1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών της παραγράφου Οι προσφορές υποβάλλονται στον τόπο που ορίζεται στην παράγραφο 2.15 ή αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών. Στη δεύτερη περίπτωση, στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται η φράση: «Προς Αρχείο: Ο παρών φάκελος να μην ανοιχθεί αλλά να τοποθετηθεί στο Κιβώτιο Προσφορών». 3. Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή.

20 15 4. Οι Προσφέροντες δύνανται να τροποποιήσουν ή αποσύρουν την Προσφορά τους με γραπτή ειδοποίηση που θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω, πριν την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα θα πρέπει, εκτός των προβλεπομένων στην επόμενη παράγραφο, να αναγράφεται η φράση «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ανάλογα με την περίπτωση. 5. Ουδεμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση οποιουδήποτε όρου ή στοιχείου των Προσφορών είναι επιτρεπτό να γίνει από τους Προσφέροντες μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής τους, εξαιρουμένων των προνοιών της παραγράφου Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την τελευταία προθεσμία υποβολής των Προσφορών. Σε περίπτωση που Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί μετά την ημερομηνία αυτή, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: (α). σε έκπτωση και/ή απώλεια κάθε δικαιώματος για Ανάθεση της Σύμβασης, και/η (β). σε κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια, και/ή (γ). στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας σύμβασης. 8.2 Τρόπος Σύνταξης 1. Οι προσφορές συντάσσονται με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού και υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ή περίβλημα, υποχρεωτικά στη γλώσσα που προσδιορίζεται στην παράγραφο Εγχειρίδια που τυχόν συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. 2. Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα και Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής και Ο αριθμός διαγωνισμού και Ο τίτλος του διαγωνισμού και Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών και Τα στοιχεία του αποστολέα.

21 16 3. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι μονογραφημένες από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 4. Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο (2) υποφάκελοι με όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής: (α). Υποφάκελος: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει σε έξη (6) αντίτυπα: (i). (ii). (iii). τα νομιμοποιητικά στοιχεία και όλα τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό και το Έντυπο Υποβολής Τεχνικής Προσφοράς, πλήρως και ορθά συμπληρωμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 9) του Συνημμένου Προσαρτήματος των Εγγράφων Διαγωνισμού και την Τεχνική Προσφορά του Προσφέροντα, όπως αυτή αναλύεται στην παράγραφο του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. (β). Υποφάκελος: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει, σε έξη (6) αντίτυπα, τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Προσφέροντα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο στην παράγραφο του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. Αμφότεροι οι υποφακέλοι της Προσφοράς θα είναι σφραγισμένοι και θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Το ένα από τα αντίτυπα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα των ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ αντιτύπων που θα περιέχονται στους υποφακέλους, θα πρέπει να είναι μονογραφημένη από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. Σε περιπτώσεις βιβλιοδετημένων στοιχείων μπορεί να μονογραφηθεί μόνο η πρώτη και η τελευταία σελίδα. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον Προσφέροντα να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 6. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της Προσφοράς δεν είναι αποδεκτός και η Προσφορά, σε τέτοια περίπτωση, θα απορρίπτεται.

22 Περιεχόμενα Υποφακέλων Περιεχόμενα υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής αφορούν στα νομιμοποιητικά στοιχεία που πιστοποιούν το δικαίωμα του Ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα να υποβάλει Προσφορά σύμφωνα με το δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής (Άρθρο 6) του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού και συγκεκριμένα απαρτίζονται από: 1. Την εγγύηση συμμετοχής της παραγράφου 6.2.4, η οποία εφόσον είναι τραπεζική εγγύηση πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα (Έντυπο 1) που περιλαμβάνεται στο Συνημμένο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. 2. Για την πιστοποίηση του δικαιώματος συμμετοχής της παραγράφου 6.1, τα ακόλουθα στοιχεία: (α) Εφόσον ο Προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο να υποβληθούν το πιστοποιητικό σύστασης του, το πιστοποιητικό των Διευθυντών και του Γραμματέα, το πιστοποιητικό των Μετόχων και το Πιστοποιητικό εγγεγραμμένου Γραφείου. Εφόσον ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νομικών προσώπων, θα πρέπει να κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχον νομικό πρόσωπο στην κοινοπραξία. Επίσης να υποβληθούν επίσημα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο υπογράφων την προσφορά είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου διαφορετικά πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ή του Διοικούντος Οργάνου του νομικού προσώπου, με βάση το οποίο να παρέχεται πληρεξούσιο σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (εκπροσώπους) να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού. (β) Εφόσον ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νομικών προσώπων Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί Συμφωνητικό Συνεργασίας, το οποίο θα υπογράφουν όλοι οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία στο οποία θα δηλώνεται: (i) (ii) (iii) (iv) η πρόθεση του κάθε συμμετέχοντα για συμμετοχή στην κοινοπραξία, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία, ποιο μέλος θα είναι ο συντονιστής (leader) της κοινοπραξίας και ποιος ορίζεται ως Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας.

23 18 3. Για την πιστοποίηση της προσωπικής κατάστασης του Προσφέροντα της παραγράφου 6.2.1, συμπληρωμένη και δεόντως υπογεγραμμένη την Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, υπόδειγμα της οποίας (Έντυπο 3) περιλαμβάνεται στο Συνημμένο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. Εάν ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία η δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας. 4. Για την πιστοποίηση των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων της Ομάδας Έργου του Προσφέροντα που θα υλοποιήσει το Αντικείμενο της Σύμβασης της παραγράφου 6.2.3, τα ακόλουθα: (α) (β) (γ) αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των βασικών εμπειρογνωμόνων της Ομάδας Έργου σε τυποποιημένη μορφή, σύμφωνα με τα υποδείγματα (Έντυπα 4 α, 4β) που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης. αναφορικά με τους βασικούς εμπειρογνώμονες 1-4 αντίγραφο της σε ισχύ άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος από το ΕΤΕΚ ή από αντίστοιχο σώμα στις χώρες που αναφέρονται στο εδάφιο 1 της παραγράφου 6.1 αναφορικά με τους βασικούς εμπειρογνώμονες 1-4 Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο του ΕΤΕΚ, ή σε αντίστοιχο σώμα στις χώρες που αναφέρονται στο εδάφιο 1 της παραγράφου Σε περίπτωση που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται βασικοί εμπειρογνώμονες που δεν είναι μόνιμοι εργοδοτούμενοι του Προσφέροντα, δηλώσεις των προσώπων αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 5) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας με τον Προσφέροντα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, ότι δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη Προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού. 6. Για την Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια του Προσφέροντα της παραγράφου 6.2.2, βεβαίωση από εγκεκριμένο λογιστή ή από κάτοχο ισοδύναμων προσόντων που ισχύουν στη χώρα προέλευσης του Προσφέροντα η οποία θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (Εντυπο 6) της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Κοινοπραξία η ζητούμενη βεβαίωση πρέπει να υποβληθεί για κάθε μέλος της Κοινοπραξίας. Δεν εφαρμόζεται 7. Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων σύμφωνα με το Υπόδειγμα (Έντυπο 7) το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης. Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν πληροφορίες, για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Κυπριακή Δημοκρατία και εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης έργου, από την Ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 8. Σε περίπτωση που στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης περιλαμβάνονται υπεργολάβοι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου 5 της παραγράφου 6.1, δηλώσεις των προσώπων αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 8) που περιλαμβάνεται στο

24 19 Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας με τον Προσφέροντα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, περιγραφή του μέρους της Σύμβασης που θα υλοποιήσει ο υπεργολάβος, βεβαίωση ότι ο υπεργολάβος δεν συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη Προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και ότι εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι σε περίπτωση ανάδειξης του Προσφέροντα ως Ανάδοχου, θα υλοποιήσουν το μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που τους αναλογεί κατά την Προσφορά. 9. Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Για τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε άλλες γλώσσες θα πρέπει να υποβληθεί επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 10. Σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής στα εδάφια 2(α) και 7 πιο πάνω η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει γραπτώς από τους Προσφέροντες την αποσαφήνιση ή τη συμπλήρωση ελλείψεων των κατατεθειμένων δικαιολογητικών, ή να υποβάλουν όσα από αυτά τα δικαιολογητικά δεν κατατέθηκαν με την προσφορά και οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, να τα συμπληρώσουν/υποβάλουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται και στις περιπτώσεις υποβληθέντων με την προσφορά εγγράφων σε άλλη γλώσσα τα οποία δεν συνοδεύονται από τις μεταφράσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 9 πιο πάνω, να ζητήσει γραπτώς από τους Προσφέροντες να τις υποβάλουν και οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, να τις υποβάλουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί. Σχετικά με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει γραπτώς από τους Προσφέροντες την αποσαφήνιση ή τη συμπλήρωση ελλείψεων των κατατεθειμένων δικαιολογητικών, πλην της Εγγύησης Συμμετοχής και οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, να τα συμπληρώσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί Τεχνική Προσφορά 1. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από συμπληρωμένο έντυπο υποβολής Τεχνικής Προσφοράς, το οποίο να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 9) που περιλαμβάνεται στο Συνημμένο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. 2. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να προσδιορίζει επακριβώς τους υπεργολάβους που προτίθενται όπως χρησιμοποιηθούν για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην Τεχνική προσφορά τμήμα του Αντικειμένου της Σύμβασης, το οποίο σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου 5 της παραγράφου 6.1 δεν θα αφορά το κατασκευαστικό μέρος. 3. Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τις πιο κάτω ενότητες:

25 Κατασκευαστικά/βελτιωτικά έργα, και προμήθεια/εγκατάσταση εξοπλισμού Η ενότητα αυτή θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει χωροθέτηση υφιστάμενων ή/και προτεινόμενων κτιρίων και διαμόρφωση χώρων ως ακολούθως: (α) Προκαταρκτικά σχέδια χωροθέτησης των κτιρίων (υφιστάμενων ή/και προτεινόμενων) και προτεινόμενης αξιοποίησης και διαμόρφωσης του χώρου της πλαζ, όπου θα φαίνονται ευκρινώς οι βασικές προτάσεις στην βάση των οποίων θα γίνουν τα τελικά σχέδια και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Θα πρέπει να υποβληθούν : (i) (ii) Χωροταξικό σχέδιο σε κλίμακα 1:500 με το οποίο να καθορίζεται η συνολική αξιοποίηση και διαμόρφωση του χώρου της πλαζ με τις υφιστάμενες ή/και προτεινόμενες αναπτύξεις. Να υποδεικνύονται κατ ελάχιστο τα πιο κάτω: η θέση υφιστάμενων ή/και προτεινόμενων κτιρίων, και η θέση εισόδων/εξόδων οχημάτων, η διακίνηση τους στο τεμάχιο και η διακίνηση πεζών, και οι χώροι στάθμευσης οχημάτων και χώροι φορτοεκφόρτωσης και αποτύπωση υφιστάμενων δέντρων και πρασίνου γενικά, και τοπιοτέχνηση ελεύθερων χώρων (φύση δαπέδου, δενδροφύτευση), και υψόμετρα γειτονικών τεμαχίων καθώς και αντίστοιχα υφιστάμενα/προτεινόμενα υψόμετρα του υπό ανάπτυξη τεμαχίου σε σχέση με την στάθμη του δημόσιου δρόμου. Αρχιτεκτονικά σχέδια που να εμφανίζουν τον γενικό προτεινόμενο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του χώρου της πλαζ σε κλίμακα 1:200 που να περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο τα πιο κάτω: Κατόψεις (με διαστάσεις), Όψεις και 2 τουλάχιστο Τομές (κάθετα και παράλληλα επί του Δημόσιου Δρόμου) με καθορισμό του ύψους των υφιστάμενων ή/και προτεινόμενων κτιρίων, περιλαμβανομένων των περιτοιχισμάτων, με διευκρίνιση της στάθμης/υψομέτρων των γειτονικών τεμαχίων, και Υφιστάμενες και προτεινόμενες χρήσεις, και Διακριτική ένταξη στα κτίρια των ακόλουθων στοιχείων: εγκαταστάσεις υδροδότησης (ντεπόζιτα, θερμοσίφωνες, ηλιακά πλαίσια ή άλλο σχετικό), Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλιματισμού (εξωτερικές μονάδες), σκυβαλαποθήκης, και Πρόνοιες για ΑμΕΑ (π.χ. στάθμευση, διακίνηση), και

26 21 Γεωμετρικά σχήματα με ανάλυση συντελεστών (εμβαδομέτρηση) (β) (iii) Τρισδιάστατη απεικόνιση της ανάπτυξης. Η κλίμακα και το είδος της παρουσίασης επαφίεται στην κρίση του κάθε προσφοροδότη. Τεχνική έκθεση των προτεινόμενων κατασκευαστικών/βελτιωτικών έργων, με ανάλυση της προτεινόμενης υποδομής, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και προσφερόμενων υπηρεσιών, ακολουθώντας την πιο κάτω σειρά και ενότητες: (i) Κυρίως κτίριο ελάχιστου δομήσιμου εμβαδού εφτακοσίων εξήντα (760) τετραγωνικών μέτρων, επιπλέον ανοικτές καλυμμένες βεράντες, που να περιλαμβάνει κατά ελάχιστο εστιατόριο, κουζίνα, αποθηκευτικούς χώρους, κοινόχρηστους χώρους υγιεινής, χώρους υγιεινής προσωπικού και δωμάτιο (σταθμό) παροχής πρώτων βοηθειών. (ii) (iii) (iv) - περιγραφή προτεινόμενων κατασκευαστικών, οικοδομικών υλικών κτιρίου και - αναλυτική περιγραφή προτεινόμενων χρήσεων και υπηρεσιών, ικανότητα εξυπηρέτησης καθημένων πελατών (seating capacity) κλειστών χώρων εστίασης και ανοικτών καλυμμένων βεραντών και - περιγραφή προτεινόμενου εξοπλισμού επίπλωσης χώρων εστίασης, εξοπλισμού κουζίνας και - περιγραφή διαρρύθμισης, διακόσμησης χώρων εστίασης. Ενιαίο κτίριο ή επί μέρους κτιριακές εγκαταστάσεις, με ανάλογο εξοπλισμό, για χρήση από τους λουόμενους ως: - κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής και - κοινόχρηστοι κλειστοί χώροι αποδυτηρίων/ντους και - μικρό κατάστημα περίπτερο (αναψυκτήριο) Περιγραφή προτεινόμενων κατασκευαστικών/οικοδομικών υλικών, αναλυτική περιγραφή προτεινόμενων χρήσεων και υπηρεσιών, ικανότητα εξυπηρέτησης λουομένων, περιγραφή προτεινόμενου εξοπλισμού, προτεινόμενη διαρρύθμιση χώρων. Άλλη κατασκευαστική υποδομή κλειστών χώρων που δεν περιλαμβάνεται στο (i) και (ii) πιο πάνω. Περιγραφή προτεινόμενων κατασκευαστικών/οικοδομικών υλικών, αναλυτική περιγραφή προτεινόμενων χρήσεων και υπηρεσιών, ικανότητα εξυπηρέτησης λουομένων, περιγραφή προτεινόμενου εξοπλισμού, προτεινόμενη διαρρύθμιση χώρων. Υποδομή/τοπιοτέχνιση/περίφραξη/πεζοδρόμηση ανοικτών χώρων:

27 22 - στάθμευσης τροχοφόρων και - πρασίνου και - υπαίθριων (ανοικτών) χώρων ντους και - πρόσβασης στην παραλία και - γηπέδων ή/και άλλων χώρων Προτεινόμενη διαρρύθμιση χώρων, περιγραφή προτεινόμενων κατασκευαστικών/οικοδομικών/καλλωπιστικών/διακοσμητικών υλικών, περιγραφή προτεινόμενου εξοπλισμού, βαθμός εξυπηρέτησης λουομένων. (γ) Κατάλογο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμφώνως του άρθρου 69 του Νόμου. (Σημ. Αντίγραφο του Νόμου από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου 3.2 Πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα συντήρησης/ανακαίνισης κτιρίων/εγκαταστάσεων, και συντήρησης/αντικατάστασης εξοπλισμού Σε αυτή την ενότητα οι προσφέροντες θα πρέπει να αναπτύξουν την πρόταση τους αναφορικά με το προτεινόμενο πρόγραμμα συντήρησης και ανακαίνισης των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και της προσέγγισης τους αναφορικά με το θέμα συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού. Το πρόγραμμα θα πρέπει να καταρτιστεί και υποβληθεί σε ικανοποιητική λεπτομέρεια και στη βάση χρονοδιαγράμματος που να καλύπτει επαρκώς ολόκληρη τη χρονική διάρκεια της Σύμβασης. 3.3 Σχέδιο Λειτουργίας, Διαχείρισης και Εμπορίας Έργου Η ενότητα αυτή θα αποτελείται από προτεινόμενο Επιχειρησιακό Σχέδιο λειτουργίας, διαχείρισης και εμπορίας της τουριστικής πλαζ Λάρνακας, με χρονοδιάγραμμα δεκαπέντε (15) χρόνων. Το Σχέδιο, όπως αυτό θα υποβληθεί, θα αποτελεί μέρος της Σύμβασης που θα υπογραφεί και θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει/ακολουθεί το πιο κάτω πρότυπο και επί μέρους παραγράφους: (α). (β). Γενική Εισαγωγή Περιγραφή προτεινόμενης επιχείρησης και προτεινόμενου έργου, αποτύπωση περιοχής (φωτογραφίες). Επιτελική Σύνοψη (Executive Summary) Περίληψη του προτεινόμενου Σχεδίου συμπιεσμένο σε κυριότερα συμπεράσματα, πληροφορίες, επιδιώξεις και στόχους της προτεινόμενης επιχείρησης και του έργου. Να αναφέρονται κυρίως τα στοιχεία και τα ποσοτικά

28 23 στοιχεία που δίνουν τη γενική εικόνα της προτεινόμενης επιχείρησης και τους στόχους της. (γ). (δ). Εσωτερική ανάλυση της προτεινόμενης επιχείρησης Νομιμοποίηση: Ιδιοκτησιακό καθεστώς, τύπος επιχείρησης, άδειες και εξουσιοδοτήσεις και Πως και γιατί θα είναι η επιχείρηση κερδοφόρα; Ποιες ευκαιρίες για ανάπτυξη παρουσιάζονται και τι μπορεί να τις επηρεάσει; και (Σημείωση: Να ληφθεί παραγράφου.) υπ όψη το εδάφιο 4 της παρούσας Περιόδους λειτουργίας της επιχείρησης (μέρες/ώρες), πρόθεση/ενδεχόμενο λειτουργίας επί μέρους εγκαταστάσεων/χώρων πέραν του ωραρίου λειτουργίας της ως πλαζ λουομένων (νυκτερινές ώρες); Προϊόντα/Υπηρεσίες Περιγραφή των προτεινόμενων προϊόντων/υπηρεσιών σε σχέση με τα οφέλη που θα έχει το κοινό από αυτά. Συνοπτικά θα πρέπει να περιέχονται τα εξής: το φάσμα των δραστηριοτήτων της προτεινόμενης επιχείρησης και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης; και τις τάσεις και υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την προσφορά ανάλογων δραστηριοτήτων στην Κύπρο και τι το διαφορετικό/μοναδικό (αν υπάρχει) θα προσφέρουν τα προϊόντα/υπηρεσίες της προτεινόμενης επιχείρησης; και τον βαθμό συνεισφοράς των προτεινόμενων προϊόντων/υπηρεσιών στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου και τον βαθμό συμμόρφωσης της προτεινόμενης επιχείρησης με τους στόχους και προοπτικές του Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη του τουρισμού; και τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, σκοπούς και το όραμα της προτεινόμενης επιχείρησης. Εξωτερική ανάλυση Η εξωτερική ανάλυση να περιλαμβάνει την εξέταση όλων των παραγόντων εκτός επιχείρησης και να αποτελείται από τις πιο κάτω υποομάδες: (i). (ii). Ανάλυση Καταναλωτή Να περιλαμβάνεται η τμηματοποίηση της αγοράς, τα κίνητρα και οι ανάγκες ή επιθυμίες του καταναλωτή σε κάθε τμήμα της αγοράς που θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση. Ανάλυση Ανταγωνισμού

29 24 Aναγνώριση υπαρχόντων και εν' δυνάμει ανταγωνιστών. Διερεύνηση αυτών και των στρατηγικών τους, όσον αφορά μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Απόδοση: πωλήσεις, τζίρος, κέρδη και μεταβολή αυτών και Εικόνα & Προσωπικότητα: Πως τους αντιλαμβάνονται οι πελάτες και Στόχοι: Είναι πάντα ενδεικτικοί των προθέσεών τους και εφικτοί? και Παρούσα και προηγούμενες στρατηγικές και Διάρθρωση κόστων επιχειρήσεων (cost structure) και Εάν και πως τα προϊόντα τους διαφέρουν από τα υπόλοιπα και Εντοπισμός δυνατών και αδύνατων σημείων των ανταγωνιστών και ευκαιριών. (iii). Ανάλυση Αγοράς Η ανάλυση αγοράς να αποσκοπεί στον προσδιορισμό της ελκυστικότητας της αγοράς στην οποία θα απευθυνθεί η προτεινόμενη ανάπτυξη, καθώς επίσης και στην κατανόηση της δυναμικής της αγοράς και τον εντοπισμό ευκαιριών αλλά και οι παγίδων, ώστε να μπορούν να ληφθούν προληπτικά μέτρα και να συνταχθούν ανάλογες στρατηγικές. Η ανάλυση αγοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: Μέγεθος αγοράς και Ορίζοντες Ανάπτυξης (growth prospects) και Περιθώρια κερδοφορίας αγοράς κατάσταση Οικονομίας και Διάρθρωση κόστους (cost structure) και Κανάλια Διανομής (Distribution Channels) και Τάσεις και Παράγοντες επιτυχίας (key success factors) και Τουριστικά εμπλουτιστικά έργα αναψυχής/ψυχαγωγίας. Κενά και ευκαιρίες (ε). Προβολή Στο μέρος αυτό να περιγραφεί η στρατηγική που θα ακολουθηθεί όσον αφορά το προτεινόμενο πλάνο προβολής και Marketing της πλαζ:

Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012

Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012 Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου και την επιθεώρηση του συστήματος κλιματισμού για το κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) FIREWALLS ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19/2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την ασφαλιστική κάλυψη του Προσωπικού, των καταρτιζομένων και των περιουσιακών στοιχείων της ΑνΑΔ Αριθμός Διαγωνισμού: 16/2013 Λευκωσία, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2013 Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2013 Σελίδα 1 από 137 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: 17/2013

Αριθμός Διαγωνισμού: 17/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών Τεχνικής Διαχείρισης για το «Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΕΚ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνολογικό εξοπλισμό Αριθμός Διαγωνισμού: 11/2012 Λευκωσία, Απρίλιος 2012 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ Τελευταία Ήμερο. Υποβολής Προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργία και παραγωγή διαφηµιστικού υλικού για χρήση σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο και πολυµέσα για την Προβολή του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. Δ/νση : Λουτρά Υπάτης, Ν. Φθιώτιδας Ταχ. Κωδ. : 35016 Τηλ. : 22310 59007 Fax. : 22310 59007 Email : oiti@otenet.gr Πληροφορίες : Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δημιουργία Θεραπευτικής Μονάδας Αποκατάστασης και εκπαίδευσης Παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ Χανιά, 30/5/2008 Αρ. Πρωτ.: 152 Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ Για την ανάθεση των υπηρεσιών:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο Κ Π. Σ. Ε.Π.ΠΕΡ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα