Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 2020"

Transcript

1

2

3

4 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου » Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Γενική /νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Έργο: Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου Προϋπολογισµός: Εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ ( ) πλέον ΦΠΑ Λήξη υποβολής προσφορών: 16/1/2014, ώρα 13:00 Τόπος υποβολής προσφορών: Υπηρεσία ΟΠΣ, Αγίας Φιλοθέης 2, Αθήνα. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

5 Η Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας πρόκειται να αναθέσει, µέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προµηθευτών της Υπηρεσίας ΟΠΣ και σύµφωνα µε τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους, το έργο «Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου ». 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Αντικείµενο του Έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου Ποιο συγκεκριµένα οι υπηρεσίες αφορούν σε: εκπόνηση τεύχους προκήρυξης για το έργο «Προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) στις απαιτήσεις της Προγραµµατικής Περιόδου » Μοντελοποίηση των διαδικασιών του ΟΠΣ Σενάρια ελέγχου των διαδικασιών του ΟΠΣ Υπηρεσίες Υποστήριξης 1.1. Εκπόνηση τεύχους προκήρυξης για το έργο «Προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) στις απαιτήσεις της Προγραµµατικής Περιόδου » Αντικείµενο της συγκεκριµένης υπηρεσίας αποτελεί η εκπόνηση των προδιαγραφών για το τεύχος προκήρυξης της προσαρµογής του υφιστάµενου Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.). Πιο συγκεκριµένα, οι προδιαγραφές θα περιλαµβάνουν τις ακόλουθες ενότητες: Α. Προδιαγραφές Απαιτήσεων του ΟΠΣ Α.1. Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος Α.2. Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α.3. Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστηµάτων και εφαρµογών) Α.4. Προδιαγραφές Οριζοντίων Λειτουργιών Α.4.1.Ασφάλεια και διαχείριση χρηστών Α.4.2. ιαφύλαξη εµπιστευτικότητας / ακεραιότητας δεδοµένων Α.4.3.Εξασφάλιση µη αποποίησης ενεργειών Α.5. ιαλειτουργικότητα Α.6. Πολυκαναλική προσέγγιση Α.7. Ανοιχτά δεδοµένα Α.8. Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος Α.9. Απαιτήσεις Προσβασιµότητας Α.10. Ασφάλεια συστηµάτων και δεδοµένων Β. Απαιτήσεις υπηρεσιών υλοποίησης Β.1. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό υλικό Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό Β.2 Εκτέλεση σεναρίων ελέγχου εφαρµογών Β.3. Υπηρεσίες Πιλοτικής και οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Β.4. Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Β.5. Υπηρεσίες Συντήρησης Β.6. Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις υλοποίησης Έργου Β.7. Πίνακας Παραδοτέων Γ. ιαδικασία ανάθεσης Γ.1. Θεσµικό πλαίσιο του διαγωνισµού (διαδικασία διαγωνισµού, υποβολή και αξιολόγηση προσφορών, κλπ) Γ.2. Πίνακες συµµόρφωσης. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

6 Ειδικότερα για την ενότητα των Προδιαγραφών Απαιτήσεων, στο τεύχος προκήρυξης θα περιλαµβάνονται: η τεχνική αρχιτεκτονική του συστήµατος µε βάση τη µελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί και περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του περιβάλλοντος λογισµικού, στο οποίο θα υλοποιηθούν και θα λειτουργούν οι εφαρµογές του ΟΠΣ υπό τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης οι µη-λειτουργικές απαιτήσεις για τη λειτουργία του συστήµατος οι ανάγκες διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ µε τα πληροφοριακά συστήµατα του ηµοσίου Τοµέα (π.χ. σύστηµα «ΙΑΥΓΕΙΑ», σύστηµα Ηλεκτρονικών Προµηθειών, TAXIS κλπ) καθώς και της ΕΕ (SFC 2014, TED, ARACHNE κλπ) ένα «υψηλού επιπέδου» µοντέλο διαδικασιών του ΟΠΣ που θα προκύψει από επιµέρους παραδοτέο της υπηρεσίας «Μοντελοποίηση των διαδικασιών του ΟΠΣ». Στο αρχικό αυτό µοντέλο διαδικασιών θα περιγράφονται: o οι βασικές ροές διαχείρισης της ΠΠ σε εποπτικό επίπεδο: προετοιµασία και δηµοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, ένταξη έργων, δηµοπράτηση έργων, παρακολούθηση φυσικού/οικονοµικού αντικειµένου έργων κλπ. o τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διαδικασιών: γενικές προδιαγραφές ροών εργασιών, δυνατότητα αποστολής , δυνατότητα ενσωµάτωσης ψηφιακών υπογραφών, προδιαγραφές παραγωγής και διακίνησης αρχείων κλπ. Σηµειώνεται ότι το ΟΠΣ θα βασιστεί στην τεχνική υποδοµή (εξυπηρετητές, δίκτυα) του ΟΠΣ ΕΣΠΑ καθώς και σε ήδη διαθέσιµο λογισµικό συστηµάτων Μοντελοποίηση των διαδικασιών του ΟΠΣ ιαγραµµατική απεικόνιση όλων των διαδικασιών του ΟΠΣ, συµπεριλαµβανοµένων των αρµοδιοτήτων και των ρόλων Καθορισµός των διακινούµενων εγγράφων και δεδοµένων Ροή εγγράφων και αποθήκευσή τους Η µοντελοποίηση των διαδικασιών του ΟΠΣ για την Προγραµµατική Περίοδο µπορεί να υλοποιηθεί µε οποιοδήποτε εργαλείο λογισµικού θεωρεί κατάλληλο ο Ανάδοχος, µε την προϋπόθεση το τελικό µοντέλο να είναι πλήρως εξαγώγιµο βάσει του προτύπου BPMN 2.0. Εάν για την κατασκευή και την επίδειξη του µοντέλου από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή προκύπτει κόστος χρήσης, αυτό θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο Σενάρια ελέγχου των διαδικασιών του ΟΠΣ Στο πλαίσιο του ελέγχου αποδοχής του πληροφοριακού συστήµατος ΟΠΣ θα χρησιµοποιηθούν λεπτοµερή σενάρια χρήσης που θα καλύπτουν αφενός το σύνολο της λειτουργικότητας και διαλειτουργικότητας των εφαρµογών, αφετέρου την ορθότητα (συντακτική και λογική) των δεδοµένων που θα εισάγονται από τους χρήστες. Οι υποψήφιοι καλούνται να περιγράψουν στην προσφορά τους τη µεθοδολογία για την παραγωγή των σεναρίων ελέγχου, τα επίπεδα ελέγχου (π.χ. έλεγχος µονάδας, έλεγχος συστήµατος κλπ), τους ελέγχους ασφαλείας και όποιες άλλες παραµέτρους θεωρούν σηµαντικές για την ορθή λειτουργία του τελικού συστήµατος.. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

7 Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προδιαγράψουν τα σενάρια αποδοχής του τελικού συστήµατος όσον αφορά στις µη-λειτουργικές προδιαγραφές: χρηστικότητα, απόδοση συστήµατος κλπ Υπηρεσίες Υποστήριξης Περιλαµβάνει υπηρεσίες: επικαιροποίησης του µοντέλου διαδικασιών, σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη διαµόρφωση των Συστηµάτων ιαχείρισης και Ελέγχου της ΠΠ βελτιστοποίησης του µοντέλου διαδικασιών µέσα από λειτουργίες ανασχεδιασµού ροών εργασιών και προσοµοίωσης επικαιροποίησης των σεναρίων ελέγχου υποστήριξης της αναθέτουσας αρχής κατά την ανάθεση του έργου: «Προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) στις απαιτήσεις της Προγραµµατικής Περιόδου » Αναλυτικές πληροφορίες για το ΟΠΣ και για την Υπηρεσία ΟΠΣ µπορούν να βρουν οι προσφέροντες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ΟΠΣ: Ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί για την υλοποίηση του έργου µε στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και µε στελέχη άλλων Υπηρεσιών και της ΜΟ Α.Ε. που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 2. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 2.1. Τα παραδοτέα του έργου είναι: Π1: Τεύχος προκήρυξης Π2.1: Μοντελοποίηση «υψηλού επιπέδου» των διαδικασιών του ΟΠΣ Π2.2: Λεπτοµερής Μοντελοποίηση των διαδικασιών του ΟΠΣ Π3: Σενάρια Ελέγχων ΟΠΣ Π4.x: ιµηνιαίες Αναφορές προόδου εργασιών O ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει τα παραδοτέα σε έντυπη µορφή και πιο συγκεκριµένα σε δύο (2) αντίγραφα, καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή (σε δύο (2) cd ή dvd). Επιπλέον είναι υποχρεωµένος να υποβάλει περίληψη του παραδοτέου Π1 στην Αγγλική Γλώσσα και σε µορφή παρουσίασης στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα Η διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης καθορίζεται έως τις Αναλυτικότερα προβλέπονται τρεις (3) φάσεις υλοποίησης του έργου ως εξής: 1. Φάση Α: Προετοιµασία και Υποβολή του Τεύχους Προκήρυξης για το έργο «Προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) στις απαιτήσεις της Προγραµµατικής Περιόδου ». Η φάση αυτή θα ολοκληρωθεί εντός 35 ηµερών από την ανάθεση του έργου µε την υποβολή των παραδοτέων Π1 και Π Φάση Β: Προδιαγραφές Απαιτήσεων και Σενάρια Ελέγχου για το ΟΠΣ Η παρούσα φάση θα ξεκινήσει µε την αποδοχή της Φάσης Α και θα αναπτύσσεται παράλληλα µε τις διαγωνιστικές διαδικασίες του έργου «Προσαρµογή του ΟΠΣ στις απαιτήσεις της Προγραµµατικής Περιόδου ». Η Αναθέτουσα Αρχή θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο για την προετοιµασία του Π2.2 και του Π3 το αργότερο δύο (2) µήνες πριν από την επιθυµητή ηµεροµηνία παραλαβής του παραδοτέου. 3. Φάση Γ: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης. Η Φάση αυτή θα ξεκινήσει µε την ανάθεση του έργου στον Ανάδοχο και θα διαρκέσει έως τις Περιλαµβάνει κυρίως την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την επικαιροποίηση και τη βελτιστοποίηση του µοντέλου. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

8 . 01/E.03_v13.0 [ ] διαδικασιών και των σεναρίων ελέγχου συστήµατος και όποιες άλλες σχετικές υπηρεσίες ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν εµπίπτουν στις υποχρεώσεις του Αναδόχου για την προετοιµασία των Π1, Π2.1, Π2.2 και Π3. Για την παρακολούθηση των εργασιών αυτής της Φάσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει διµηνιαίες αναφορές προόδου του Έργου (Π4.x). Η πρώτη αναφορά προόδου θα υποβληθεί στο τέλος του πρώτου ηµερολογιακού µήνα, µετά την ανάθεση του έργου. Σε κάθε αναφορά θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον: Τα στάδια υλοποίησης των επιµέρους παραδοτέων, καθώς και τυχόν προβλήµατα που έχουν εντοπιστεί στο τρέχον διάστηµα Οι εργασίες που υλοποιήθηκαν εκτός των παραδοτέων Π1, Π2.1, Π2.2 και Π3 και οι ανθρωποµήνες απασχόλησης του αναδόχου. Στα τεύχη προκήρυξης του έργου «Προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) στις απαιτήσεις της Προγραµµατικής Περιόδου » θα αναφέρεται ρητώς η υποχρέωση του Αναδόχου για αποδοχή των προδιαγραφών του µοντέλου διαδικασιών (Π2.2) και των σεναρίων ελέγχου (Π3), καθώς και η επικαιροποίηση των προδιαγραφών του µοντέλου διαδικασιών και η βελτιστοποίηση αυτού βάσει των Π4.x Το αρµόδιο όργανο που θα είναι υπεύθυνο από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Σύµβουλοι Εµπειρογνώµονες για την Υ ΟΠΣ» που έχει συσταθεί και συγκροτηθεί µε την υπ αριθµό πρωτ /ΟΠΣ 504/ (Α Α: Β4ΩΓΦ-7ΚΩ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως κάθε φορά ισχύει. Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται µε τα µέλη της Επιτροπής, καθώς και µε αυτά που θα του υποδείξει η Επιτροπή Τα παραδοτέα του Έργου, είτε σε µορφή ηλεκτρονικού κειµένου είτε σε προτυποποιηµένη µορφή (µοντέλο διαδικασιών, διαγράµµατα, σενάρια ελέγχου, πηγαίος κώδικας κλπ), θα παραδοθούν σε πλήρη κυριότητα της Υ ΟΠΣ Ο Ανάδοχος µεταβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα πνευµατικά δικαιώµατα από την εκπόνηση του Έργου, καθώς και το αποκλειστικό και απεριόριστο δικαίωµα να κάνει οποιαδήποτε χρήση του όσον αφορά στον χρόνο, χώρο και περιεχόµενο, όπως ενδεικτικά την άµεση ή έµµεση αναπαραγωγή µε οποιοδήποτε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει, τη µετάδοση, την παρουσίαση (γραφική απεικόνιση και µεταβίβαση σε πληροφοριακούς τοµείς software) ή δηµοσίευση σε οποιοδήποτε µέσο, διαφυλάσσοντας κατά τα λοιπά τα ηθικά δικαιώµατα του Αναδόχου, όπως αυτά προβλέπονται κάθε φορά στην οικεία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας νοµοθεσία Οι κάθε είδους εφαρµογές, όλο το σχετικό υλικό παραγωγής, οι εκθέσεις, γνωµοδοτήσεις, υποµνήµατα, ενηµερώσεις, λοιπά στοιχεία, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, καθώς και το σύνολο του αρχείου, που θα σχηµατιστεί κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει κάθε σχετική απαίτηση πρόσβασης της Αναθέτουσας Αρχής σε αυτά και µε τη λήξη της Σύµβασης να της τα παραδώσει Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να κάνει χρήση του Έργου του, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιεύσεων, στο όνοµά του, σε επιστηµονικά περιοδικά, βιβλία και ανακοινώσεις σε συνέδρια, παρά µόνο εφόσον έχει την έγγραφη προς τούτο συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιµοποιεί, αναπαράγει ή παραχωρεί σε τρίτους καθ οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αντίγραφα του πρωτοτύπου υλικού (συµπεριλαµβανοµένων και οποιωνδήποτε δεδοµένων ή άλλων πληροφοριακών οντοτήτων) που παρήγαγε στα πλαίσια της ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

9 παρούσας, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής Αντίστοιχη απαγόρευση ισχύει και για όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες του Αναδόχου, οι οποίοι θα πρέπει να δεσµευθούν µε αντίστοιχη ρήτρα παραχώρησης των πνευµατικών δικαιωµάτων προς την Αναθέτουσα Αρχή Το Έργο παραλαµβάνεται οριστικά, µετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του, από τον Ανάδοχο µε την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. 3. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η παροχή των υπηρεσιών του θα γίνει επιτόπου στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ή όπου αλλού υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4.1. Ο προϋπολογισµός του Έργου είναι εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ ( ,00), µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της ΣΑΕ 019/8 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Η αµοιβή θα καταβάλλεται µε την παραλαβή των επιµέρους παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Πιο συγκεκριµένα προβλέπονται οι παρακάτω πληρωµές: 40% του κόστους υλοποίησης (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.7 της παρούσας) µε την οριστική παραλαβή της Φάσης Α (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2 της παρούσας). 60% του κόστους υλοποίησης (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.7. της παρούσας) µε την οριστική παραλαβή της φάσης Β (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2 της παρούσας). Η αµοιβή για τους ανθρωποµήνες υποστήριξης (Φάση Γ) θα καταβάλλεται µε την παραλαβή των επιµέρους παραδοτέων (διµηνιαίες αναφορές) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και θα πραγµατοποιείται ανά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, ανάλογα µε τις ανθρωποώρες που έχουν αναλωθεί στο εκάστοτε χρονικό διάστηµα Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Υ ΟΠΣ, έστω και εξ επιγενόµενης αιτίας και ενδεικτικά: Η αµοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος. Κάθε δαπάνη που αφορά σε οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό µε τις υπηρεσίες αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταµεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχηµάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορµής αυτών, µεταξύ αυτών και για υπερωριακή απασχόλησή ή απασχόληση την Κυριακή και τις αργίες. Κάθε δαπάνη που αφορά σε µετακίνηση του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος εν προβλέπεται προς τα άνω αναπροσαρµογή της αµοιβής του αναδόχου Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία, κατά τον Νόµο, τον βαρύνει.. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

10 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 5. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.1. ικαίωµα συµµετοχής υποβολής Πρότασης ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι τέσσερεις (4) υποψήφιοι Ανάδοχοι, οι οποίοι είναι ενταγµένοι στον Κατάλογο παρόχων υπηρεσίες και προµηθευτών της Υπηρεσίας ΟΠΣ, όπως αυτός έχει συσταθεί από την Υπηρεσία ΟΠΣ και ισχύει κατά τη δηµοσίευση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στους οποίους και αποστέλλεται η παρούσα Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τµήµατός του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα, καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Περιγραφή τµήµατος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυµία Υπεργολάβου Ηµεροµηνία ήλωσης Συνεργασίας Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει ανθρώπινο δυναµικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει εις πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούµενης εξειδίκευσης, επαγγελµατικών προσόντων και εµπειρίας. Συγκεκριµένα απαιτείται κατ ελάχιστον: - να διατεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager) υπάλληλος ή στέλεχος, µε επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, που αποκτήθηκε τα πέντε (5) τελευταία έτη, σε ιαχείριση Έργων, τουλάχιστον αντίστοιχου µε το παρόν. - να διατεθεί Οµάδα Έργου που απαρτίζεται από µέλη µε τις παρακάτω ελάχιστες ειδικότητες, επαγγελµατικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εµπειρία - που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα πέντε (5) τελευταία έτη, η οποία είναι σχετική µε την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειµένου του) Έργου, σε όλον τον κύκλο ζωής του. Τα ελάχιστα επαγγελµατικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εµπειρία ανά ειδικότητα και ρόλο είναι οι εξής: Ένα (1) στέλεχος (Α) µε αποδεδειγµένη τριετή (3) εµπειρία και τεχνογνωσία σε µεθοδολογίες σχεδιασµού πληροφοριακών συστηµάτων Ένα (1) στέλεχος (Β) µε αποδεδειγµένη τριετή (3) εµπειρία και τεχνογνωσία στον τοµέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων ύο (2) στελέχη (Γ) µε αποδεδειγµένη τριετή (3) εµπειρία και τεχνογνωσία στον ανασχεδιασµό και στη µοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών Επισηµαίνεται ότι βρίσκεται στην ευχέρεια του υποψήφιου Αναδόχου η επικάλυψη των ιδιοτήτων από τα ίδια στελέχη της Οµάδας Έργου. Η µη κάλυψη κάποιας από τις ιδιότητες (Α έως και Γ) αποτελεί αιτία αποκλεισµού της υποβληθείσας προσφοράς. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, για να παρέχει επαρκή τεκµηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης συµµετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

11 Πίνακα των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: Α/Α Εταιρεία Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας Έργου Ρόλος στην Οµάδα Έργου - Θέση στο σχήµα υλοποίησης Ανθρωποµήνες Ποσοστό συµµετοχής (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) Πίνακα των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: Ονοµατεπώνυµο Ρόλος στην Οµάδα Έργου Ποσοστό Επωνυµία Εταιρείας Α/Α Μέλους Οµάδας Θέση στο σχήµα Ανθρωποµήνες συµµετοχής Υπεργολάβου Έργου υλοποίησης (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Β) Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: Α/Α Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας Έργου Ρόλος στην Οµάδα Έργου Θέση στο σχήµα υλοποίησης Ανθρωποµήνες Ποσοστό συµµετοχής (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Γ) Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συµπληρωµατικά µε τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό τη µορφή Υπεύθυνης ήλωσης. Σηµείωση: Ως Ποσοστό Συµµετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωποµηνών του δια των συνολικών προσφερόµενων ανθρωποµηνών (άθροισµα των µερικών συνόλων Α, Β και Γ). Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα όλων των µελών της Οµάδας Έργου (βάσει του υποδείγµατος στο Παράρτηµα Ι της παρούσας), από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελµατικά προσόντα και η εµπειρία του σχετικά µε τις απαιτήσεις που αναλαµβάνει, όπως προκύπτει από τον ρόλο που έχει περιγραφεί να συµµετέχει στην οµάδα Έργου (βλέπε παραπάνω). ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρεί ότι τεκµηριώνει την ικανότητα για συµµετοχή του στον διαγωνισµό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών, µόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων.. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

12 2. Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Αντικατάσταση των µελών της οµάδας έργου (είτε κατόπιν αιτήµατος του αναδόχου είτε της Αναθέτουσας Αρχής) κατά τη διάρκεια της σύµβασης, µπορεί να γίνει µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής µε στελέχη αντιστοίχων προσόντων µε τα στελέχη που αντικαθίστανται. 6. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 6.1. Προθεσµία Υποβολής Προσφορών Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει στις 16/1/2014 και µέχρι ώρα 13:00. Την ίδια µέρα και ώρα θα λάβει χώρα το άνοιγµα των προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών Σύνταξη Προσφορών Οι προσφορές, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές, πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω στα Σηµεία 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 και 6.7 της παρούσης Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ), Αγίας Φιλοθέης 2, Αθήνα, 5ος όροφος µέχρι 16/1/2014 και ώρα 13:00. Η ηµεροµηνία αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Υπηρεσίας ΟΠΣ εκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και µέσω: 1. ΕΛΤΑ 2. Ταχυµεταφορών 3. Εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία ΟΠΣ έως την καταληκτική προθεσµία υποβολής προσφορών. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής τους.. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

13 ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν εγκαίρως, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή εγκαίρως. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν Για ερωτήµατα που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνουν τα ερωτήµατά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή µε τηλεοµοιοτυπία στον αριθµό µε την ένδειξη «Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου » µέχρι 8/1/2014. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή/και τηλεοµοιοτυπία και στους τέσσερεις (4) υποψήφιους αναδόχους, το αργότερο µέχρι 10/1/2014. Οι παραπάνω απαντήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα Κανένας υποψήφιος ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας ΟΠΣ Οι φάκελοι µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα, καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) Αγίας Φιλοθέης 2, Αθήνα (5ος Όροφος) Ηµεροµηνία Προσφοράς: (ηµεροµηνία) «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή από το πρωτόκολλο» εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιµέρους σφραγισµένους φακέλους: Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο, τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Σηµείο 6.5. Στον φάκελο αυτό πρέπει να περιλαµβάνεται και ένα πλήρες αρχείο των ικαιολογητικών σε ηλεκτρονική µορφή (Cd). Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο, τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στο Σηµείο 6.6. Στον φάκελο αυτό πρέπει να περιλαµβάνεται και ένα πλήρες αρχείο της Τεχνικής Προσφοράς σε ηλεκτρονική µορφή (Cd). Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισµένος επί ποινή αποκλεισµού και περιέχει µόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονοµικής Προσφοράς των συµµετεχόντων. Τα περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς περιγράφονται στο Σηµείο 6.7. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της Πρόσκλησης.. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

14 Επισηµάνσεις 1. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να είναι σαφείς. εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη», «συµφωνούµε και αποδεχόµεθα», κλπ. 2. Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρµόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας αποσφράγισης. 3. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 4. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην πρόσκληση. 5. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 6. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης ή της Προσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 7. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτώς, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή. 6.4 Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για έξι (6) µήνες από την εποµένη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον επόµενο κατά σειρά επιλογής Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί µετά την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε έκπτωση.. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

15 6.5. Περιεχόµενα φακέλου «ικαιολογητικά» Οι συµµετέχοντες στην παρούσα διαδικασία υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, στον υποφάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης του έργου. ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισµού. Ειδικότερα, ο υποφάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα: α) Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας ή απόφαση του νοµίµως εξουσιοδοτηµένου φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντα µε την οποία: Εγκρίνεται η συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία Ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπός του µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγραφα της παρούσας διαδικασίας Ορίζεται αντίκλητος µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας β) Σε περίπτωση Νοµικών προσώπων, πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά σύστασης και νοµιµοποίησής τους (αντίγραφα καταστατικών µε τις τροποποιήσεις τους (ΦΕΚ)). Ενδείκνυται η προσκόµιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού και οι τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης, όπου αυτή προβλέπεται. Αν το Νοµικό πρόσωπο είναι Ανώνυµος Εταιρεία, το Φ.Ε.Κ. συγκρότησης σε σώµα του εν ενεργεία ιοικητικού Συµβουλίου του κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης γ) Υπεύθυνη ήλωση µε ηµεροµηνία εντός των τελευταίων 15 ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, υπογεγραµµένη από τον υποψήφιο ή τον Νόµιµο Εκπρόσωπο αυτού σε περίπτωση Νοµικού προσώπου, µε την οποία δηλώνεται ότι: i) δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συµπεριλαµβάνονται στον Κατάλογο της Υπηρεσίας ΟΠΣ, ii) µε την υποβολή της προσφοράς η Εταιρεία αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης και αναλαµβάνει την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του έργου στο σύνολό του και όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα, iii) η οικονοµική προσφορά αφορά στο σύνολο του Έργου και συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δ) Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόµενων στελεχών από τα οποία να προκύπτει η γενική και ειδική εµπειρία των Στελεχών της Οµάδας Έργου τους, σε σχέση µε όσα ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπου να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι αληθή και ακριβή. ε) Κάθε υποψήφιος ανάδοχος ορίζει ένα από τα στελέχη της οµάδας Έργου ως Υπεύθυνο Έργου που θα ηγηθεί της οµάδας Έργου. Εάν τα µέλη της οµάδας Έργου δεν είναι µόνιµα στελέχη του προσφέροντα, υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ αυτών υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αντικατάσταση των µελών της οµάδας έργου κατά τη διάρκεια της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Αρµόδιας Υπηρεσίας.. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

16 6.6. Περιεχόµενα φακέλου «Τεχνική προσφορά» Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» διαιρείται στις εξής ενότητες, τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: - Μεθοδολογία σχεδιασµού και αποτύπωσης προδιαγραφών του έργου «Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου », όπως περιγράφονται στην ενότητα 2 «Περιγραφή του έργου», καθώς και η συνολική κατανόηση του έργου - Μεθοδολογία µοντελοποίησης των διαδικασιών του ΟΠΣ Μεθοδολογία παραγωγής των σεναρίων ελέγχου συστήµατος για το ΟΠΣ Ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του οργανωτικού σχήµατος της Οµάδας Έργου, καθώς και τυχόν πρόσθετες παροχές χωρίς επιβάρυνση (πέραν των ζητούµενων από την παρούσα διακήρυξη) Η περιγραφή των µεθοδολογιών για την υλοποίηση του έργου περιέχει: - Αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας - Αναλυτική περιγραφή του συνόλου των εργαλείων και µεθόδων που θα χρησιµοποιηθούν - Ενδεχόµενα προβλήµατα που προβλέπεται να προκύψουν, καθώς και τον τρόπο που προτείνεται να αντιµετωπισθούν, µε την υπάρχουσα τεχνογνωσία του υποψήφιου Αναδόχου Η πρόταση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου. Η ενότητα «Ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του οργανωτικού σχήµατος της Οµάδας Έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή της Οµάδας Έργου και του οργανωτικού της σχήµατος, καθώς και τον προτεινόµενο τρόπο οργάνωσης και συντονισµού των στελεχών της Οµάδας Έργου, προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότερη εκτέλεσή του Περιεχόµενα φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να συµπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα και να τον συµπεριλάβουν στον φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘ- ΜΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) (1) (2) (3) (4) (5) = (3)*(4) (6) (7) = (5) + (6) 1 Π1 Αριθµός 1 2 Π2.1 Αριθµός 1 3 Π2.2 Αριθµός 1 4 Π3 Αριθµός 1 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Α (ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) 5 Π4.x Ανθρωποµήνες ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Β (ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β). 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

17 Ο υποψήφιος Ανάδοχος µε την προσφορά του δεσµεύεται να υλοποιήσει το έργο στον προδιαγεγραµµένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο, σύµφωνα µε την προσφορά του και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόµενο είδος θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού, ελεύθερου στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα ιακήρυξη Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα αναφέρονται θα είναι οι τελικές µετά την έκπτωση Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών Προσφορά που δεν δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη Οι τιµές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτής, να υποβάλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να τα παράσχουν Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προσφέρει λειτουργικότητα, για την εκπλήρωση της οποίας απαιτούνται επιπλέον άδειες χρήσεις λογισµικού, το κόστος των αδειών αυτών θα πρέπει να καλύπτεται από τον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή Για τον υπολογισµό των ανθρωποµηνών πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένας (1) ανθρωποµήνας αντιστοιχεί σε είκοσι δύο (22) ανθρωποήµερες και µία (1) ανθρωποηµέρα σε οχτώ (8) ανθρωποώρες. Επίσης δεν προβλέπεται διαφοροποίηση για παροχή υποστήριξης Σαββάτο, Κυριακή ή λοιπές αργίες Απόρριψη προσφορών Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: Έλλειψη οποιουδήποτε απαιτούµενου από την παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικού Χρόνος ισχύος προσφοράς µικρότερος από τον ζητούµενο Προσφορά που δεν καλύπτει τους όρους της παρούσας Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσα Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση. Προσφορά υποψήφιου Αναδόχου µε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις που ζητούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας Όταν προκύπτουν σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο της Προσφοράς εκτός της Οικονοµικής Προσφοράς, άµεσα ή έµµεσα οι προσφερόµενες τιµές Προσφορά που θα χαρακτηριστεί ως ασυνήθιστα χαµηλή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7.4 της παρούσας. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

18 7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 7.1. Αποσφράγιση προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών που θα συγκροτηθεί µε Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, της τελικής βαθµολόγησης και της κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα πρακτικά της και εισηγείται για την ανάθεση και την υπογραφή της σύµβασης Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την παραπάνω Επιτροπή την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρισης ιαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του Έργου Η σύµβαση θα ανατεθεί µε διαδικασία επιλογής από κατάλογο, σύµφωνα µε την υπ αριθµό πρωτ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ 1856/Β/ ) Υπουργική Απόφαση, µε βάση τη συµφερότερη τιµή, η οποία θα προκύψει από τη στάθµιση της βαθµολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονοµικών προσφορών Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: 1. Ανοίγονται, σε δηµόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι ικαιολογητικών Συµµετοχής, µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων ικαιολογητικών Συµµετοχής κατά φύλλο. 2. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και αφού σφραγισθούν από την αρµόδια Επιτροπή, φυλάσσονται. 3. Η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει ως προς την πληρότητα και εγκυρότητά τους τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Ανάλογα µε τον αριθµό και τον όγκο των δικαιολογητικών, η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ελέγξει το περιεχόµενο των δικαιολογητικών και την πλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε επόµενες συνεδριάσεις. 4. Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτήριου συµµετοχής, µέσω της εξέτασης του περιεχοµένου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό. Τυχόν απόρριψη υποψηφίου πρέπει να είναι τεκµηριωµένη. Το πρακτικό διαβιβάζεται στους υποψήφιους Αναδόχους, στο ίδιο έγγραφο δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους, των οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά Συµµετοχής έχει γίνει αποδεκτή. 5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων οι οποίοι συµµετέχουν στο επόµενο στάδιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω, επαναφέρονται στην αρµόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους. Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

19 . 01/E.03_v13.0 [ ] 6. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. 7. Η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό. Στο πρακτικό τεκµηριώνεται και η πιθανή απόρριψη υποψηφίου. Το πρακτικό διαβιβάζεται στους υποψήφιους Αναδόχους, στο ίδιο έγγραφο δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους, των οποίων η Προσφορά ως προς τις Τεχνικές Προσφορές έχει γίνει αποδεκτή. 8. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρµόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Οµοίως επιστρέφονται και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 9. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικών Προσφορών, µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. 10. Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης, η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των προσφερόντων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα κριτήρια ανάθεσης, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόµενος προς ανάθεση του Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος. 11. Η αρµόδια Επιτροπή διαβιβάζει τα Πρακτικά της στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους συµµετέχοντες το αποτέλεσµα της διαδικασίας. 12. Κατά την ηµεροµηνία ανοίγµατος των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των προσφερόντων. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης), ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρµόδια Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει, χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσα Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγράφιση ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίηση, αναπαραγωγή ή αναµετάδοση. 13. Σε περίπτωση που µε την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους προσφέροντες θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια Επιτροπή κατά την ηµεροµηνία ανοίγµατος των προσφορών. Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών όλοι οι προσφέροντες. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 14. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά, τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο (2) όµοια αντίτυπα. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

20 7.3. Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισµα 100. Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ A Μεθοδολογία σχεδιασµού και αποτύπωσης προδιαγραφών του έργου σ 1 (15%) «Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου » Β Μεθοδολογία µοντελοποίησης των διαδικασιών του ΟΠΣ σ 2 (25%) Γ Μεθοδολογία παραγωγής των σεναρίων ελέγχου συστήµατος για το ΟΠΣ σ 3 (10%) Ανθρωποµήνες Υπηρεσιών Υποστήριξης σ 4 (30%) Ε Ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του οργανωτικού σχήµατος της Οµάδας Έργου σ 5 (20%) Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθµολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε µέλος της Επιτροπής θα βαθµολογήσει µε έναν ακέραιο βαθµό, από το 0 έως το 10, κάθε ένα από τα επιµέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ειδικότερα για το κριτήριο θα υπολογιστεί το πηλίκο (Αριθµός Ανθρωποµηνών υποστήριξης προσφέροντα / Μέγιστο Αριθµό Ανθρωποµηνών Υποστήριξης που έχουν προσφερθεί) x Ο βαθµός των κριτηρίων Α, Β, Γ, Ε σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισµα των βαθµών του συνόλου των µελών της Επιτροπής, διαιρεµένου δια του αριθµού των µελών της. Ο βαθµός αυτός πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθµός της προσφοράς για το συγκεκριµένο κριτήριο. Το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων (συµπεριλαµβανοµένου και του κριτηρίου ) δίνει τον Απόλυτο Βαθµό της Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος στρογγυλοποιείται στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται µε τον Τελικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε Προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθµολογία του ως προς την αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο: Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10 όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 10 (ο προσφέρων µε την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10) Προσφορές µε Τ.Β.Τ.Π. µικρότερο του πέντε (5) απορρίπτονται Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς Η βαθµολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής: Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη/Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος) x 10 Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 10 (ο µειοδότης, δηλαδή ο Προσφέρων µε τη µικρότερη συνολική οικονοµική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10).. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

21 7.5. Τελική Αξιολόγηση Στο επόµενο στάδιο γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον υπολογισµό της πλέον Συµφέρουσας Προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθµός Συνολικής Προσφοράς (ΤΒΣΠ) κάθε Προσφέροντος µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: ΤΒΣΠ = (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) + (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.) Με βάση τον Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς τους οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά του βαθµού τους Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων µε το µεγαλύτερο Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) Σε περίπτωση ισοβαθµίας προκρίνεται η προσφορά µε το µεγαλύτερο βαθµό Τεχνικής Προσφοράς. 8. ΑΝΑΘΕΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8.1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών µε πρακτικό της εισηγείται στον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα, ο οποίος σύµφωνα µε τα παραπάνω υπέβαλε τη συµφερότερη προσφορά. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ εκδίδει απόφαση ανάθεσης και καλεί τον Ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, σύµφωνα µε το συνηµµένο προσχέδιο σύµβασης. Το παραπάνω προσχέδιο υπόκειται σε αλλαγές και προσαρµογές, όσον αφορά στις λεπτοµέρειες και στη διαδικασία υλοποίησης του Έργου που θα αποσαφηνιστούν, σύµφωνα µε τα στοιχεία της εγκεκριµένης προσφοράς του Αναδόχου Επισηµαίνεται ότι αντικατάσταση των µελών της οµάδας Έργου, πριν την υπογραφή της σύµβασης, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, µπορεί να γίνει µόνο µετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών µε πρακτικό της µε στελέχη αντιστοίχων προσόντων µε τα στελέχη που αντικαθίστανται Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος καλείται να προσκοµίσει: α. Το σύνολο των νοµιµοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται για την υπογραφή της σύµβασης. β. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, υπεξαίρεση, δωροδοκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ψευδορκία ή δόλια χρεωκοπία. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η προσκόµιση του προβλεπόµενου στο σηµείο β δικαιολογητικού αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, i. τους οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. ii. τους διαχειριστές ΕΠΕ iii. τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο Α.Ε. iv. τους νοµίµους εκπροσώπους κάθε άλλου νοµικού προσώπου. γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή δικαστική συµπαράσταση (στην περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο), ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, θέσης σε δικαστική συµπαράσταση ή άλλη ανάλογη διαδικασία. δ. Φορολογική Ενηµερότητα.. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: INFO@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 4-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 34578 Πληροφορίες: Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Το έργο µε Κ.Α. 2010ΕΠ00280015 της ΣΑΕΠ 002/8 Κρήτης µε τίτλο «Οργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδριάσεων - Συσκέψεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Το έργο µε Κ.Α. 2010ΕΠ00280015 της ΣΑΕΠ 002/8 Κρήτης µε τίτλο «Οργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδριάσεων - Συσκέψεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ηράκλειο 19/05/2010 Α.Π. 2017 Πληροφορίες : Χρυσούλα Ψαρουδάκη Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη: 09/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 300258/ ΥΔ 900 ΑΔΑ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση των επιλογών και των

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο µε τίτλο: «Σύµβουλος Υποστήριξης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο µε τίτλο: «Σύµβουλος Υποστήριξης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ.Καράγιωργα, 84 100 - Ερµούπολη Τηλ. : 2281360800 Fax: 2281360860 e-mail : notioaigaio@mou.gr Ιστοσελίδα : www.notioaigaio.gr Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μέρος A: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007 2013 ΜΟΝΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 37 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 2719 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 ΗΜΕΡOMHNIA: 29-05-2013 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία Τηλέφωνο : 22313 50900

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Λειτουργικός εξοπλισμός διαμόρφωση χώρων της Σ.Υ.Δ.» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ $ΑΡΙΘ.$013/2015$ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ$ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΥΠ $ΑΡΙΘ.$013/2015$ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ$ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.013/2015ΠΡΟΧΕΙΡΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»,αστικήμηκερδοσκοπικήεταιρείασεσυνεργασίαμετονΔιεθνή ΑνθρωπιστικόΟργανισμόInternationalOrthodoxChristianCharities IOCC,στο πλαίσιοτηςυλοποίησηςτουπρογράμματος,«ενίσχυσηελληνικούαγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ KAI ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ KAI ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ KAI ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του παρόντος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού είναι η υποβολή προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46Ψ8ΝΣ-ΕΩΜ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτ. 11526 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46Ψ8ΝΣ-ΕΩΜ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτ. 11526 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 11526 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Στο πλαίσιο του έργου «DARIAH- ΑΤΤΙΚΗ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν Η ΦΡΑΣΗ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ» & Α Ν

Διαβάστε περισσότερα

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ηλεκτρονική Έκδοση του εντύπου (χωρίς εκτυπωτική διαδικασία) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Αθ. Γεωργούλη E-mail: nancy@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΥ-ΠΗΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Υποστήριξη και Σχεδίαση του Έντυπου Ενηµερωτικού Πληροφοριακού υλικού του Φορέα ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.

ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΥ-ΠΗΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Υποστήριξη και Σχεδίαση του Έντυπου Ενηµερωτικού Πληροφοριακού υλικού του Φορέα ιαχείρισης του Ε.Θ.Π. Α Α: -------- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 7/02/202 Αρ. πρωτ.: 203 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Επιστηµονική Υποστήριξη και Σχεδίαση του Έντυπου Ενηµερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 702 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 07.12.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα