δημοσιοποίηση, εκτός εάν και αυτές ακόμη οι γενικές πληροφορίες χαρακτηρίζονται ως εσωτερικής χρήσης ή εμπιστευτικές κατά τα προηγούμενα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "δημοσιοποίηση, εκτός εάν και αυτές ακόμη οι γενικές πληροφορίες χαρακτηρίζονται ως εσωτερικής χρήσης ή εμπιστευτικές κατά τα προηγούμενα."

Transcript

1 Δημοσιοποιούμενες Πληροφορίες της 31/12/2016 βάσει του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 και του ν. 4261/2014

2 Η Εταιρία δημοσιοποιεί τις απαιτούμενες πληροφορίες εποπτικής φύσεως σύμφωνα με τα άρθρα του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 και τα άρθρα του ν. 4261/2014, σχετικά με την κεφαλαιακή της επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείριση αυτών, σε ετήσια βάση και τις αναρτά στην ιστοσελίδα της στην ενότητα Εποπτικά Στοιχεία ( Πεδίο Εφαρμογής των απαιτήσεων δημοσιοποίησης (Άρθρο 431) Οι ακόλουθες πληροφορίες δημοσιοποιούνται βάσει των άρθρων του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 και αφορούν την εταιρία με την επωνυμία «Ηλίας Α. Πετροπουλάκης Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών». Η Εταιρία δεν έχει θυγατρικές εταιρίες ούτε συνδεδεμένες εταιρίες και ως εκ τούτου δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρία υιοθετεί επίσημη Πολιτική Συμμόρφωσης που περιλαμβάνει τις εσωτερικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που ακολουθούνται προκείμενου η εταιρία να τελεί σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης όπως αυτές αναφέρονται στον Κανονισμό 575/2013 και το ν. 4261/2014. Αντικείμενο της Πολιτικής Συμμόρφωσης είναι ο καθορισμός των απαραίτητων μέτρων και διαδικασιών για την επίτευξη της έγκαιρης και προσήκουσας δημοσιοποίησης των στοιχείων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία καθώς και η θέσπιση πολιτικών αξιολόγησης της καταλληλότητας των δημοσιοποιήσεων της Εταιρίας, περιλαμβανομένης της επαλήθευσης και της συχνότητάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, υπεύθυνο για: την ακρίβεια των δημοσιοποιήσεων καθώς και για την πληρότητα των διαδικασιών άντλησης, επεξεργασίας και παράθεσης των ζητούμενων πληροφοριών την κατάρτιση, τροποποίηση και προσαρμογή της Πολιτικής Συμμόρφωσης την οποία και υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά τη θέσπισή της, καθώς και σε κάθε περίπτωση ουσιώδους τροποποίησης αυτής την έγκριση των πληροφοριών των άρθρων του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 πριν να δημοσιοποιηθούν. Μη ουσιώδεις, αποκλειστικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες (Άρθρο 432) Η Εταιρία δύναται να μη δημοσιοποιεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 432 του Κανονισμού 575/2013 είδη πληροφοριών, ενδεικτικώς δε τα ακόλουθα: πληροφορίες των οποίων η παράλειψη ή η ανακριβής παρουσίασή δεν μεταβάλει ούτε επηρεάζει την εκτίμηση ή την απόφαση ενός χρήστη, που στηρίζεται στις πληροφορίες αυτές για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων (μη ουσιώδεις πληροφορίες), πληροφορίες των οποίων η δημοσιοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο τη θέση της Εταιρίας σε όρους ανταγωνισμού, όπως π.χ. πληροφορίες για προϊόντα ή συστήματα, οι οποίες, εάν δημοσιοποιούνταν σε ανταγωνιστές, θα μείωναν την αξία των επενδύσεων σε αυτά (πληροφορίες προοριζόμενες για αποκλειστικά εσωτερική χρήση), πληροφορίες ως προς τις οποίες υπάρχουν υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας έναντι πελατών ή άλλων αντισυμβαλλομένων, οι οποίες δεσμεύουν την Εταιρία (εμπιστευτικές πληροφορίες). Για την εξαίρεση πληροφοριών, ως προς τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα μη δημοσιοποίησης κατά τα ανωτέρω, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις περιπτώσεις εξαίρεσης πληροφοριών οι οποίες προορίζονται για εσωτερική χρήση ή εμπιστευτικών πληροφοριών, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά ώστε το γεγονός αυτό καθώς και οι λόγοι της παράλειψης να αναφέρονται ρητά στο δημοσιοποιούμενο κείμενο. Στη θέση των πληροφοριών που δεν δημοσιεύονται, θα πρέπει να αναφέρονται γενικότερου τύπου πληροφορίες σχετικά με το θέμα στο οποίο αφορά η μη 1

3 δημοσιοποίηση, εκτός εάν και αυτές ακόμη οι γενικές πληροφορίες χαρακτηρίζονται ως εσωτερικής χρήσης ή εμπιστευτικές κατά τα προηγούμενα. Συχνότητα Δημοσιοποιήσεων (Άρθρο 433) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία δημοσιοποιούνται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας ή εφόσον πρόκειται για συχνότερες των ετήσιων δημοσιοποιήσεις, εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας δημοσιοποίησης ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Συχνότερη δημοσιοποίηση μπορεί να γίνεται: εφόσον υπάρξει υποχρέωση της Εταιρίας να δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις συχνότερα από μία φορά το χρόνο εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία, συνεπεία τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου, εντοπισθεί από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης σχετική υποχρέωση της Εταιρίας. Μέσα Δημοσιοποίησης (Άρθρο 434) Οι πληροφορίες των άρθρων του Κανονισμού ΕΕ 575/2013, δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας διακεκριμένα από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Επιπροσθέτως, είναι δυνατόν να γίνει χρήση και άλλων μέσων (όπως διάθεση στο κοινό εντύπων, σχετική πληροφόρηση στα γραφεία της Εταιρίας κ.λ.π.). Καταλληλότητα & Αξιολόγηση δημοσιοποιήσεων Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αξιολογεί κάθε χρόνο την καταλληλότητα του περιεχομένου, την εφαρμοζόμενη συχνότητα δημοσίευσης και τις διαδικασίες επαλήθευσης των δημοσιοποιήσεων της Εταιρίας. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των Υπευθύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται κυρίως υπόψη : ο βαθμός ανταπόκρισης των δημοσιοποιήσεων με την παρούσα πολιτική, τον Κανονισμό 575/2013 και το ν. 4261/2014 και η ύπαρξη τυχόν παραλείψεων η σαφήνεια και ακρίβεια του περιεχομένου των δημοσιοποιήσεων η τυχόν ύπαρξη νέων στοιχείων λόγω των οποίων απαιτείται η αναπροσαρμογή του περιεχομένου των δημοσιοποιήσεων. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων (Άρθρο 435) Η Εταιρία διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Αντιπρόεδρο και ένα Μέλος. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του άρθρου 83 του ν. 4261/2014. Η Εταιρία με δεδομένα τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, δεν έχει υιοθετήσει Πολιτική Ποικιλομορφίας για την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε έχει συστήσει χωριστή επιτροπή κινδύνου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της εκλογής τους εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η έγκριση παρέχεται εφόσον προηγηθεί αξιολόγηση της καταλληλότητας των εν λόγω προσώπων βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων (Απόφαση Ε.Κ. 4/452/ ). Κριτήρια καταλληλότητας αποτελούν: η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η φήμη του υποψηφίου, η επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, καθώς και η οικονομική του φερεγγυότητα. 2

4 Η Εταιρία έχει θεσπίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, που περιλαμβάνει σχετικό Οργανόγραμμα με σαφή περιγραφή της ιεραρχικής δομής και κατανομής των αρμοδιοτήτων. Δηλώσεις Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Άρθρο 435, παρ. 1 ε & 1 στ ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι επιδίωξή του είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσεως, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η μελλοντική ανάπτυξη και σταθερότητα της Εταιρίας και να διασφαλιστούν οι συναλλαγές της. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την έκταση, τη φύση και το βαθμό πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της και συναλλαγών της Εταιρίας κρίνει ότι οι διαδικασίες, τα συστήματα και οι μηχανισμοί διαχείρισης κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία είναι επαρκείς, αποτελεσματικοί και κατάλληλοι για το προφίλ και τη στρατηγική της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι στα πλαίσια της γενικής πολιτικής διαχείρισης κινδύνου της Εταιρίας, έχουν θεσπιστεί στρατηγικές και διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων που έχει αναλάβει η Εταιρία ή πρόκειται μελλοντικά να αναλάβει, οι οποίες υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση και βεβαιώνει ότι ελέγχει αποτελεσματικά τους κινδύνους στους οποίους την εκθέτουν οι δραστηριότητες της και καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις. Ο τρέχων δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της εταιρίας μας, ανέρχεται σε 80%, όπως διαμορφώνεται βάσει των απαιτήσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι από τους μεγαλύτερους μεταξύ των εγχώριων χρηματιστηριακών εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ενώ ο δείκτης Κεφαλαιακής Ρευστότητας ανέρχεται σε ικανοποιητικό ποσοστό εφόσον το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της Εταιρίας (89.061,33 ) καλύπτει τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της (36.310,84 ). Το συνολικό προφίλ του κινδύνου της Εταιρίας, αναλύεται επαρκώς παρακάτω, όπου περιλαμβάνονται οι βασικοί δείκτες και τα απαραίτητα στοιχεία που παρέχουν στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη ολοκληρωμένη άποψη για την διαχείριση κινδύνου της Εταιρίας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το προφίλ κινδύνου της ανταποκρίνεται στο επίπεδο ανοχής κινδύνου που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εταιρία έχει οργανώσει Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων, αρμόδιο για τη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών, διαδικασιών και ρυθμίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισμό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της Εταιρίας, το οποίο: Ορίζει τα όρια και τους όρους ανάληψης κινδύνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία. Φροντίζει για τη διατήρηση των κεφαλαίων μας σε επίπεδα που να ανταποκρίνονται στους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Διασφαλίζει την επάρκεια των εκάστοτε αποδεκτών ορίων ανάληψης κινδύνου διακοπής ζημιογόνων δραστηριοτήτων και τη λήψη σχετικών διορθωτικών μέτρων. Φροντίζει για την περιοδική επανεξέταση και όταν κριθεί απαραίτητο την αναθεώρηση των πολιτικών, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, θέτοντας νέα όρια και περιορισμούς, όταν αυτό επιβάλουν οι χρηματοοικονομικές συνθήκες. Για την διαχείριση των κινδύνων η εταιρία μας καθόρισε τα εξής : Ανέθεσε αρμοδιότητες στα όργανα και τα στελέχη της, όσον αφορά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο των κινδύνων. Μερίμνησε ώστε να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και μηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρμογής των διαδικασιών για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Επάρκειας και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τη λειτουργία της. 3

5 Καθόρισε Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ), κατά την οποία αξιολογούνται και προσδιορίζονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρία κατά τη λειτουργία της καθώς και η επάρκεια των κεφαλαίων για την αντιμετώπισή τους. Υιοθέτησε και εφαρμόζει επίσημη Πολιτική Συμμόρφωσης με τις Υποχρεώσεις Δημοσιοποίησης Εποπτικών Πληροφοριών και καθορίζει την καταλληλότητά της λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές τροποποιητικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων της, το μέγεθος και τις κατηγορίες των εργασιών της. Η Εταιρία εκτιμά πως οι δραστηριότητες της, την εκθέτουν στους ακόλουθους κινδύνους, για την διαχείριση των οποίων, θεσπίζει και εφαρμόζει τις ακόλουθες διαδικασίες: Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρία εκτίθεται σε Πιστωτικό Κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος το αντισυμβαλλόμενο μέρος να αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν, από την παροχή των υπηρεσιών της Εκτέλεσης Εντολών τοις μετρητοίς (Cash Account), τη Βραχυπρόθεσμη Πίστωση (Διήμερη Πίστωση 2DC) και την τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε Πιστωτικά Ιδρύματα (π.χ. καταθέσεις υπολοίπων πελατών, καταθέσεις κεφαλαίων εταιρίας, προθεσμιακές καταθέσεις, κ.τ.λ.). Όσον αφορά: Στην υπηρεσία Μακροπρόθεσμης Πίστωσης (Margin Account), με το από 20/05/2002 ιδιωτικό συμφωνητικό με την EFG EUROBANK παρέχει την πίστωση μέσω της EFG EUROBANK και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο από τη δραστηριότητα αυτή. Στην υπηρεσία Εκτέλεσης Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα, η Εταιρία συμμετέχει μόνο σαν Μέλος Παραγγελιοδόχος και έχει μεταθέσει την ευθύνη της εκκαθάρισης των συναλλαγών και της φύλαξης των χρηματοπιστωτικών μέσων σε Εκκαθαριστικό Μέλος Πιστωτικό Ίδρυμα (Τράπεζα Πειραιώς). Ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο από τη δραστηριότητα αυτή. Στην υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, η Εταιρία έχει μεταθέσει την ευθύνη της εκκαθάρισης των συναλλαγών και της φύλαξης των χρηματοπιστωτικών μέσων (πλην των χρηματικών διαθεσίμων) σε Εκκαθαριστικό Μέλος Πιστωτικό Ίδρυμα (EFG EUROBANK). Ως εκ τούτου η Εταιρία εκτίθεται σε Πιστωτικό Κίνδυνο μόνο όσον αφορά στην τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων πελατών από τη δραστηριότητα αυτή. Η Διοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε Πιστωτικό Κίνδυνο στα πλαίσια και των κανονιστικών διατάξεων της εποπτικής αρχής. Για την αντιμετώπιση του Πιστωτικού Κινδύνου, ενδεικτικά η Εταιρία εφαρμόζει τα εξής: Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο ο πελάτης πρέπει στο t+2 να εξοφλήσει το τίμημα της αγοράς των μετοχών, αλλιώς η Εταιρία προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον Πιστωτικό Κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστική εκποίηση στο t+3. Εναλλακτικά, με την υπογραφή πρόσθετης σύμβασης με την Εταιρία, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα χρήσης πίστωσης είτε με τη μορφή Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης (2DC) είτε με τη μορφή του Μargin Αccount. Πολιτική της Εταιρίας είναι να μην προχωρά στην εκτέλεση εντολών αγοράς από πελάτη, εφόσον ο πελάτης δεν έχει προκαταβάλει το τίμημα της συναλλαγής ή δεν διατηρεί στην Εταιρία χαρτοφυλάκιο με αξία τουλάχιστον διπλάσια του τιμήματος αγοράς που αφορά η εντολή. Πίστωση δίδεται μόνον κατόπιν σχετικής έγγραφης σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και του πελάτη και εφόσον ο τελευταίος παρέχει αντίστοιχη εξασφάλιση της πίστωσης, επί της οποίας υφίσταται νόμιμο ενέχυρο υπέρ της Εταιρίας (Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας). 4

6 Η Διήμερη Πίστωση παρέχεται για όλες τις μετοχές που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α., πλην αυτών που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών, τελούν υπό Αναστολή ή υπό οποιοδήποτε άλλο περιορισμό ως προς τη διαπραγμάτευσή τους. Για τους πελάτες Διήμερης Πίστωσης ισχύουν τα όσα προβλέπονται στην απόφαση 6/675/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως προς το ύψος του Αρχικού και Διατηρητέου Περιθωρίου. Σε κάθε περίπτωση το Διατηρητέο Περιθώριο είναι τουλάχιστον ίσο με τα οριζόμενα από το νόμο, σε διαφορετική περίπτωση η Εταιρία λαμβάνει όλα τα μέτρα για την άμεση αποκατάστασή του στα εκ της σύμβασης ή και του νόμου οριζόμενα επίπεδα. Διενεργείται καθημερινός έλεγχος των υπερήμερων χρεωστικών υπολοίπων πελατών Διήμερης Πίστωσης και τηρείται αντίστοιχο αρχείο από το τμήμα Παροχής Πιστώσεων. Η έναρξη παροχής της υπηρεσίας Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης (2DC) από την Εταιρία είναι σχετικά πρόσφατη και ο αριθμός πελατών που συμμετέχει στην υπηρεσία είναι μικρός. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι δίδονται εξασφαλίσεις από τον πελάτη (Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας), καθιστά τον κίνδυνο από την παροχή της υπηρεσίας πολύ περιορισμένο. Η Εταιρία έχει εναρμονιστεί με την απόφαση 2/452/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τηρεί τα χρηματικά διαθέσιμα των πελατών, σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς (λογαριασμούς πελατείας), σε αναγνωρισμένης φήμης πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία κατανέμει τα κεφάλαια έτσι ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι συγκέντρωσης σε μικρό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων. Κίνδυνος αγοράς Ο Κίνδυνος Αγοράς προκύπτει από ανοικτές θέσεις του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας, σε επενδυτικά προϊόντα, τα οποία εκτίθενται σε γενικές και συγκεκριμένες διακυμάνσεις στην αγορά εξαιτίας αλλαγών σε μεταβλητές όπως: Ο Κίνδυνος μεταβολής των τιμών των μετοχών ή Χρηματιστηριακός Κίνδυνος Ο Κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων ή Κίνδυνος Επιτοκίου Ο Κίνδυνος μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή Συναλλαγματικός Κίνδυνος Ο Κίνδυνος μεταβολής των εμπορευμάτων Οι συναλλαγές των πελατών της Εταιρίας πραγματοποιούνται σε ευρώ κι ενώ η Εταιρία διατηρεί κωδικό συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό δεν πραγματοποιεί συναλλαγές καθόσον δεν είναι αδειοδοτημένη να παρέχει την αντίστοιχη υπηρεσία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και έτσι διατηρεί μηδενικό χαρτοφυλάκιο, οπότε και δεν εκτίθεται σε Κίνδυνο Αγοράς. Λειτουργικός Κίνδυνος Ως λειτουργικός κίνδυνος, νοείται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 18 του ν. 3606/2007, ο κίνδυνος επέλευσης ζημιών που γεννάται, είτε λόγω εφαρμογής ανεπαρκών ή αποτυχημένων εσωτερικών διαδικασιών, προσωπικού και πληροφορικών ή επικοινωνιακών συστημάτων, είτε λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, που θέτουν εκτός λειτουργίας τα συστήματα διακανονισμού των συναλλαγών ή μειώνουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείμενα της συναλλαγής (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης των τεχνικών συστημάτων μιας οργανωμένης αγοράς ή μιας Α.Ε.Π.Ε.Υ., κίνδυνος ακατάλληλης Διοίκησης μίας εταιρίας με τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήριο κ.λ.π.). Για την καλύτερη διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου όσον αφορά στη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων και την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρίας σε περιπτώσεις διαταραχής των δραστηριοτήτων της, ενδεικτικά αναφέρονται μέτρα που λαμβάνονται: 5

7 Ο Υπεύθυνος μηχανογράφησης της Εταιρίας προβαίνει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε έλεγχο της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας των πληροφοριακών της συστημάτων και αξιολογεί τα γεγονότα που αποτελούν πρόβλημα για τη λειτουργία τους (π.χ. μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, κλοπή μηχανογραφικού εξοπλισμού, εσωτερική ή εξωτερική παραβίαση ασφάλειας, μη διαθεσιμότητα ή δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων κ.τ.λ.) Με την επιμέλεια του υπεύθυνου Μηχανογράφησης, η Εταιρία τηρεί αντίγραφα ασφαλείας των ηλεκτρονικών της αρχείων σε ασφαλές μέρος, εκτός του κυρίως χώρου των γραφείων της. Με αυτό τον τρόπο ο υπεύθυνος Μηχανογράφησης έχει την δυνατότητα λειτουργίας εφεδρικού συστήματος, στο οποίο τηρείται το σύνολο των αρχείων της Εταιρίας και το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που το βασικό σύστημα πληροφοριών της Εταιρίας για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του, όπως σε ενδεχόμενο εσωτερικής ή εξωτερικής παραβίασης των συστημάτων ηλεκτρονικής ασφαλείας (π.χ. παραβίαση των κωδικών πρόσβασης, επίθεση από ηλεκτρονικούς ιούς, κ.τ.λ.) ή σε περιπτώσεις υλικής καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία (πυρκαγιά, σεισμός κ.τ.λ.). Η Εταιρία έχει ορίσει υπεύθυνο Ασφαλείας ο οποίος σε περίπτωση εκδηλώσεως γεγονότος έκτακτης ανάγκης που καθιστά αναγκαία την ενεργοποίηση του εφεδρικού συστήματος, αναλαμβάνει καθήκοντα Συντονιστή των απαραίτητων ενεργειών όπως την έναρξη των διαδικασιών περιορισμού και ελέγχου της κατάστασης, την εφαρμογή εσωτερικής διαδικασίας ενημέρωσης & ανάθεσης αρμοδιοτήτων, το συντονισμό προσώπων και (ενδεχομένως) την εκκένωση χώρων (π.χ. σε περίπτωση ατυχημάτων). Για τις περιπτώσεις διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, η Εταιρία διαθέτει μονάδες αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (UPS) που της εξασφαλίζουν ηλεκτρική ενέργεια για την τέλεση βασικών λειτουργιών της. Η πρόσβαση των χρηστών στα ηλεκτρονικά συστήματα γίνεται με τη χρήση προσωπικών κωδικών, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός κάθε πρόσβασης (Audit Trail) στα αρχεία της Εταιρίας (περίπτωση Λειτουργικού Κινδύνου από δόλο ή λάθος εργαζόμενου). Η Εταιρία χρησιμοποιεί ενημερωμένα προγράμματα antivirus που κάνουν δύσκολη αν όχι αδύνατη την εξωτερική επίθεση κατά των συστημάτων της Εταιρίας. Η Εταιρία τηρεί αρχείο εντολών (μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, έντυπα καταγραφής εντολών) όπου καταγράφονται όλες οι εντολές που δίνονται από τους πελάτες (προφορικές ή γραπτές). Επιπλέον, καθημερινά ελέγχονται οι περιπτώσεις λαθών κατά την καταχώρηση των εντολών των πελατών με σκοπό την τακτοποίησή τους, ενώ τηρείται σχετικό αρχείο «Κατάσταση Μεταβολών Κωδικών Επενδυτών». Η Εταιρία μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων πελατών (χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια). Προκειμένου η Εταιρία να καλύψει τον Λειτουργικό Κίνδυνο που συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες: Τηρεί τις νόμιμες διαδικασίες και πρακτικές για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, σύμφωνα και με το προφίλ του πελάτη. Διαθέτει διαδικασίες για την εξέταση καταγγελιών και παραπόνων που λαμβάνονται από πελάτες της, τα οποία καταγράφονται και ελέγχονται ως προς την διεκπεραίωσή τους. Ο υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελεί το πρώτο πρόσωπο επαφής εκ μέρους της Εταιρίας, από κάθε πελάτη που επιθυμεί να διατυπώσει παράπονα σε σχέση με την Εταιρία, τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες ή εν γένει τις 6

8 διαδικασίες που εφαρμόζει, συγκεντρώνει όλο το απαιτούμενο υλικό και προωθεί το ζήτημα στο Διευθύνων Σύμβουλο ή το Γενικό Διευθυντή και τον υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Ελέγχει τακτικά τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον έλεγχο της ταυτότητας των συναλλασσομένων με αυτήν. Προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους των συστημάτων και των διαδικασιών λειτουργίας των τμημάτων, τόσο μέσω του Εσωτερικού Ελεγκτή, όσο και μέσω του Γενικού Διευθυντή που επιβλέπουν την λειτουργία των επιμέρους τομέων και τμημάτων της Εταιρίας. Ο υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των διαδικασιών που έχει θεσπίσει η Εταιρία για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και συμμόρφωσης των καλυπτόμενων προσώπων με τις αντίστοιχες πολιτικές της και τηρεί αντίστοιχο αρχείο με τα ευρήματά του. Κίνδυνος ρευστότητας Ο Κίνδυνος Ρευστότητας σχετίζεται με την αδυναμία της Εταιρίας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές τις υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η Οικονομική Διεύθυνση έχει την επιμέλεια για την παρακολούθηση της ταμειακής ρευστότητας της Εταιρίας, ώστε να ελέγχεται η τήρηση των ορίων που έχει θέσει η Διοίκηση. Η διαχείριση του Κινδύνου Ρευστότητας από τη Διοίκηση της Εταιρίας, γίνεται με εργαλεία όπως τα σενάρια εξομοίωσης καταστάσεων και ιδίως stress testing προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες της Εταιρίας σε ταμειακή ρευστότητα υπό συγκεκριμένες συνθήκες και να τεθούν ή επαναξιολογηθούν τα σχετικά όρια ρευστότητας. Το Διοικητικό Συμβούλιο επανεξετάζει τις ανάγκες της Εταιρίας σε ρευστότητα στις ακόλουθες περιπτώσεις: σε κάθε περίπτωση μείωσης των διαθέσιμων ρευστών κεφαλαίων κατά 20% σε περίπτωση σημαντικών περιστατικών ή αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας ή στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, λόγω των οποίων υπάρχει η υποψία ότι θα μειωθεί σημαντικά η ρευστότητα της Εταιρίας ή ότι θα απαιτηθεί μεγαλύτερη ρευστότητα από αυτή που ήδη διαθέτει. Σε περίπτωση πρόσθετων αναγκών ρευστότητας, μετά από τη λήψη μέτρων όπως η περιστολή δαπανών, οι ανάγκες της Εταιρίας μπορούν να καλυφθούν με την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη χορήγηση πιστώσεως από πιστωτικά ιδρύματα, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή τη λήψη δανείων μειωμένης εξασφάλισης. Η Εταιρία έως τώρα δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας εφόσον το σύνολο των υποχρεώσεών της υπερκαλύπτεται από τα διαθέσιμά της. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Ρευστότητας (Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων), όπως αναλύεται παρακάτω, με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2016 ανέρχεται σε 245,27%. Κυκλοφορούν Ενεργητικό Απαιτήσεις από Πελάτες και Χρηματιστήρια ,28 Λοιπές Απαιτήσεις ,89 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ,16 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ,33 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις ,96 Υποχρεώσεις προς Πελάτες & Χρηματιστήριο 7.139,88 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων ,84 Με σκοπό τη διατήρηση χαμηλού Κινδύνου Ρευστότητας, η Εταιρία ενδεικτικά λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα: 7

9 Συμφωνεί καθημερινά το σύνολο των χρημάτων που είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς πελατείας σε σχέση με το σύνολο των εκκαθαρισμένων πιστωτικών υπολοίπων των λογαριασμών των πελατών, Καθημερινά ελέγχει την επάρκεια των ταμειακών της διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών της συναλλαγών. Σε τακτά χρονικά διαστήματα και κυρίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης γίνεται μέτρηση του δείκτη γενικής ρευστότητας καθώς και άλλων σχετικών δεικτών. Η Εταιρία υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε μήνα σχετικούς πίνακες στοιχείων ρευστότητας. Κίνδυνος Κεφαλαίων Είναι ο κίνδυνος της μείωσης των Ιδίων Κεφαλαίων ώστε η Εταιρία να αδυνατεί να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ή τις θεσμικές της υποχρεώσεις. Η Εταιρία υπολογίζει σε τριμηνιαία βάση την κεφαλαιακή της επάρκεια, ελέγχει το ύψος, τη διάρθρωση και τη σταθερότητα των κεφαλαίων της. Στόχος της Εταιρίας ως προς το Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, είναι η διατήρησή του σε ποσοστό άνω του 35%. Σε περίπτωση μείωσής του κάτω του 20%: Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρίας ερευνούν τις αιτίες της μείωσης και συντάσσουν σχετική αναφορά προς το Δ.Σ. της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού μελετήσει τη σχετική αναφορά αποφασίζει αν πρέπει να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας και με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί αυτή. Μεγάλο μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας αποτελούν το Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο και τα Αποθεματικά. Για το λόγο αυτό και σε συνδυασμό με τον υψηλό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ο Κίνδυνος Κεφαλαίων κρίνεται χαμηλός. Κίνδυνος Κερδοφορίας Τα Λειτουργικά Έσοδα και Έξοδα της Εταιρίας αξιολογούνται από τη Διοίκηση κάθε μήνα, βάσει των λογιστικών καταστάσεων που συντάσσει το Λογιστήριο και παρακολουθεί ο υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτακτων περιπτώσεων αύξησης των εξόδων. Όλες οι πληρωμές προς προμηθευτές εγκρίνονται από τη Διοίκηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την καταγραφή της κερδοφορίας κατά τη διενέργεια των ετησίων προβλέψεων εσόδων. Σε έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων διαπιστώνει σημαντική πτώση της κερδοφορίας ή δημιουργία ζημιών, προβαίνει σε αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και είναι αρμόδιο να λάβει αποφάσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων που δημιουργούνται, κατόπιν αξιολόγησης όλων των διαθέσιμων στοιχείων. Κίνδυνος Συγκέντρωσης Ως Κίνδυνος Συγκέντρωσης ορίζεται ο κίνδυνος που προκύπτει από ανοίγματα έναντι μεμονωμένων αντισυμβαλλομένων, ομάδων συνδεδεμένων αντισυμβαλλομένων και αντισυμβαλλομένων στον ίδιο οικονομικό τομέα ή γεωγραφική περιοχή ή από την ίδια τη δραστηριότητα ή βασικό εμπόρευμα ή από την εφαρμογή τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου και ιδίως ο κίνδυνος που συνδέεται με μεγάλα έμμεσα πιστωτικά ανοίγματα (π.χ. έναντι ενός μόνο εκδότη εξασφαλίσεων). Η Εταιρία αποδέχεται ως στοιχεία χαρτοφυλακίου μετοχές που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών», δεν τελούν υπό αναστολή ή υπό άλλο περιορισμό ως προς τη διαπραγμάτευση τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ημερών από την έναρξη της διαπραγματεύσεως τους, σε περίπτωση κατά την οποία εισάγονται για πρώτη φορά στην αγορά. 8

10 Η Εταιρία για την τοποθέτηση των διαθεσίμων της όσο και αυτών των πελατών της, συνεργάζεται αποκλειστικά με μεγάλου μεγέθους πιστωτικά ιδρύματα εντός Ελλάδος στα οποία κατανέμει τα διαθέσιμα έτσι ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι συγκέντρωσης. Κίνδυνος Φήμης Ο Κίνδυνος Φήμης συνδέεται με αρνητικά δημοσιεύματα σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρίας που μπορούν να οδηγήσουν σε αποχώρηση πελατών και ως εκ τούτου μείωση των εσόδων της Εταιρίας ή και σε νομικές αγωγές εναντίον της Εταιρίας. Η έκθεση της Εταιρίας έως και σήμερα στο συγκεκριμένο κίνδυνο είναι πολύ χαμηλή δεδομένου του ότι δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη αρνητικών δημοσιευμάτων στον τύπο ή στο διαδίκτυο και καταγγελίες / παράπονα από πελάτες της ή και από την Εποπτική Αρχή. Με σκοπό τη διατήρηση του κινδύνου σε χαμηλά επίπεδα, η Εταιρία εφαρμόζει απόλυτα διαφανείς διαδικασίες σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, εξασφαλίζοντας την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της. Πεδίο Εφαρμογής (Άρθρο 436) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν αφορούν την εταιρία με την επωνυμία «Ηλίας Α. Πετροπουλάκης Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών». Η Εταιρία δεν έχει θυγατρικές εταιρίες ούτε συνδεδεμένες εταιρίες και ως εκ τούτου δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Ίδια Κεφάλαια (Άρθρο 437) Η εταιρία μας παρακολουθεί την εξέλιξη των Ιδίων Κεφαλαίων της σε τακτά χρονικά διαστήματα και συντάσσει ανά ημερολογιακό τρίμηνο πίνακα υπολογισμού Ιδίων Κεφαλαίων. Τα Εποπτικά Κεφάλαια περιλαμβάνουν τα κύρια βασικά κεφάλαια (Μετοχικό Κεφάλαιο, Αποθεματικά, Συμμετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο), καθώς και τα συμπληρωματικά κεφάλαια (Αποθεματικά Αναπροσαρμογής Ακινήτων). Με το κλείσιμο της 31/12/2016 τα Ίδια Κεφάλαια (Συνολική Καθαρή Θέση) διαμορφώθηκαν σε 1, ,00 ενώ τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια ανέρχονταν σε ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ποσά σε χιλ. 1 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (OWN FUNDS) ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (TIER 1 CAPITAL) 1.000, ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL) ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (Capital instruments eligible as CET1 Capital) 1.000, , Καταβεβλημένα μέσα κεφαλαίου (Paid up capital instruments) 1.804, Retained earnings /Κέρδη εις νέον , Previous years retained earnings /Κέρδη εις νέον προηγούμενων ετών , Profit or loss eligible / Κέρδος ή Ζημία (εποπτικά αναγνωριζόμενα) -131, Profit or loss attributable to owners of the parent / Κέρδος ή ζημία που αποδίδεται στη μητρική εταιρεία -131, Other reserves / Λοιπά αποθεματικά 774, (-) Other intangible assets /Λοιπά αϋλα πάγια -0, (-) Other intangible assets gross amount / Μικτή αξία λοιπών αϋλων παγίων -0, CET1 capital elements or deductions - other / Λοιπά στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ή αφαιρετικά στοιχεία -96,50 9

11 Η Εταιρία δεν εφαρμόζει περιορισμούς στον υπολογισμό Ιδίων Κεφαλαίων κατά το άρθρο 437 παρ. 1 στοιχ. ε του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 ούτε δημοσιοποιεί Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας υπολογιζόμενους μέσω στοιχείων Ιδίων Κεφαλαίων που προσδιορίζονται σε διαφορετική βάση από την προβλεπόμενη στον παραπάνω Κανονισμό. Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (Άρθρο 438) Η Εταιρία υποβάλει σε τρίμηνη βάση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία για την Κεφαλαιακή της Επάρκεια. Η Εταιρία εφαρμόζει τα οριζόμενα στον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά στη μέθοδο υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας αθροίζοντας τις επιμέρους κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάθε κίνδυνο που αναλαμβάνει χρησιμοποιώντας την Τυποποιημένη Προσέγγιση για τον υπολογισμό του κεφαλαίου με βάση προκαθορισμένους συντελεστές στάθμισης των στοιχείων του ενεργητικού ανά κατηγορία κινδύνου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες ανοίγματος και το σταθμισμένο ποσό για κάθε άνοιγμα που εμφανίζει η Εταιρία με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2016: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ποσά σε χιλ. 1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 1.256, ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.151, Τυποποιημένη Προσέγγιση 1.151, Κατηγορίες ανοιγμάτων σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση εξαιρουμένων των θέσεων σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων 1.151, Επιχειρήσεις 0, Λιανική Τραπεζική 95, Ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική 51, Λοιπά ανοίγματα 1.004, ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΘΕΣΗΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0, ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 0, (ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS) / ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 105,00 Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, συγκρίνει τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας με τους κινδύνους (Σταθμισμένο Ενεργητικό) που αυτή αναλαμβάνει. Με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2016 ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 80% σε σχέση με το ελάχιστο 8% που απαιτείται. Στοιχεία Κεφαλαιακής Επάρκειας την 31/12/2016 Ποσά σε χιλ. Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 1, Σύνολο Σταθμισμένου Ενεργητικού 1, Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1(CET1 Capital ratio) 80% Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 [ Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital] Δείκτης κεφαλαίου της κατηγορίας 1(T1 Capital ratio) 80% Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1 [Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital] Συνολικός δείκτης κεφαλαίου (Total capital ratio) 80% Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (Surplus(+)/Deficit(-) of total capital)

12 Πιστωτικός Κίνδυνος & Πρακτικές Διαχείρισης Ως Πιστωτικός Κίνδυνος νοείται ο κίνδυνος που επέρχεται σε περίπτωση που το αντισυμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα οφειλόμενα στην Εταιρία ληξιπρόθεσμα ποσά. Η Εταιρία εκτίθεται σε Πιστωτικό Κίνδυνο στο πλαίσιο των παρακάτω δραστηριοτήτων: Χρηματιστηριακές συναλλαγές τοις μετρητοίς Χρηματιστηριακές συναλλαγές με Διήμερη Πίστωση (2DC) Κατάθεση διαθεσίμων κεφαλαίων σε πιστωτικά ιδρύματα Στο πλαίσιο της διαχείρισης του Πιστωτικού Κινδύνου, η Εταιρία εφαρμόζει διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη μέτρηση του Πιστωτικού Κινδύνου. Ειδικότερα, η Εταιρία: Προβαίνει σε εκτίμηση των αναγκών της σε ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση του Πιστωτικού Κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013. Αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλομένου και τον κίνδυνο διακανονισμού. Επιλέγει προσεκτικά τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία καταθέτει τα διαθέσιμα κεφάλαιά της και αυτά των πελατών της με βάση την πιστοληπτική ικανότητά τους ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει τη συνεργασία με ικανοποιητικό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων. Για το λόγο αυτό, παρακολουθεί τις αξιολογήσεις των ΕΟΠΑ σε τακτική βάση. Έχει καθορίσει όρια που αφορούν στη διάρκεια των επενδύσεων σε Repos και προθεσμιακές καταθέσεις που δεν ξεπερνούν κατά κανόνα τους έξι μήνες ενώ κλιμακώνονται χρονικά. Στις συναλλαγές τοις μετρητοίς, έχει διαμορφώσει την πολιτική της ώστε να μην δέχεται την εκτέλεση εντολών αγοράς από πελάτη, εφόσον ο πελάτης δεν έχει προκαταβάλει το τίμημα της συναλλαγής ή εφόσον δεν διατηρεί στην εταιρία χαρτοφυλάκιο με αξία τουλάχιστον διπλάσια με αυτή του τιμήματος αγοράς που αφορά η εντολή. Για τις συναλλαγές με Διήμερη Πίστωση έχει ορίσει πολιτικές και διαδικασίες αποτίμησης και διαχείρισης των εξασφαλίσεων και το είδος των εξασφαλίσεων που αποδέχεται (Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας). Η Εταιρία λαμβάνει μέτρα περιορισμού της έκθεσής της σε δυνητικούς πιστωτικούς κινδύνους, έτσι ώστε να προλαμβάνονται καθυστερήσεις στην τακτοποίηση των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλόμενου μέρους και να περιορίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι πιθανότητες δημιουργίας ανοιγμάτων σε καθυστέρηση ή επισφαλών ανοιγμάτων. Άνοιγμα σε Πιστωτικό Κίνδυνο Αντισυμβαλλομένου (Άρθρο 439) Η Εταιρία μας δεν εκτίθεται σε Πιστωτικό Κίνδυνο Αντισυμβαλλομένου, καθώς δεν προβαίνει σε συναλλαγές εξωχρηματιστηριακών πράξεων επί παραγώγων μέσων, σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων που περιλαμβάνει τις συναλλαγές επαναφοράς, δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων ούτε σε συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού. Κεφαλαιακά Αποθέματα (Άρθρο 440) Η παρούσα διάταξη δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. Δείκτες Παγκόσμιας Συστημικής Σημασίας (Άρθρο 441) Η παρούσα διάταξη δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. 11

13 Προσαρμογές Πιστωτικού Κινδύνου (Άρθρο 442) Η εταιρία μας δεν χρησιμοποιεί τεχνικές μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου. Μη βεβαρημένα Στοιχεία Ενεργητικού (Άρθρο 443) Η παρούσα διάταξη δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. Χρήση των ΕΟΠΑ (Άρθρο 444) Η Εταιρία ακολουθεί και εφαρμόζει την Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standardized Approach) για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου, με κατάταξη των ανοιγμάτων σε κλάσεις και τη χρήση συγκεκριμένων συντελεστών σταθμίσεως. Η εφαρμογή των συντελεστών στάθμισης κινδύνου πραγματοποιείται βάσει της κατηγορίας στην οποία υπάγεται το άνοιγμα και της πιστωτικής ποιότητάς του. Η πιστωτική ποιότητα προσδιορίζεται με βάση τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις που διενεργούν αναγνωρισμένοι Εξωτερικοί Οργανισμοί Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ) όπως είναι οι Moody s, Fitch και Standard & Poor s. Η αξία ανοίγματος πολλαπλασιάζεται με τον εκάστοτε συντελεστή στάθμισης κινδύνου που καθορίζεται ή προσδιορίζεται από τα άρθρα του Κανονισμού 575/2013. Η Εταιρία σε περιόδους κρίσης λαμβάνει υπόψη της, τις υποβαθμίσεις των αξιολογήσεων των Οίκων Αξιολόγησης. Κίνδυνος Αγοράς (Άρθρο 445) Η εταιρία υπολογίζει τον κίνδυνο αγοράς με τη χρήση της τυποποιημένης μεθόδου. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις αναφέρονται χωριστά για κάθε κίνδυνο που αναφέρεται στις διατάξεις της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ , όπως αυτή τροποποιήθηκε, «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς». Η Εταιρία μας δεν εκτίθεται σε Κίνδυνο Αγοράς αφού δε συναλλάσσεται για ίδιο λογαριασμό και δε διατηρεί χαρτοφυλάκιο. Λειτουργικός Κίνδυνος (Άρθρο 446) Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου, υπολογίζονται από την Εταιρία με τη μέθοδο του Βασικού Δείκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση 6/459/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ακαθάριστων λειτουργικών εσόδων των τριών τελευταίων ετών, από την ημερομηνία αναφοράς, όταν οι χρήσεις είναι κερδοφόρες. Σύμφωνα με την παρ. 2.α του άρθρου 95 του Κανονισμού 575/2013 για την κατηγορία των ΑΕΠΕΥ με περιορισμένη άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εξαιρείται ο Λειτουργικός Κίνδυνος από τον υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Ιδίων Κεφαλαίων. Για το λόγο αυτό η Εταιρία μας δεν υπολογίζει Λειτουργικό Κίνδυνο. Ανοίγματα σε μετοχές που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (Άρθρο 447) Δεν υπάρχουν. Άνοιγμα σε κίνδυνο επιτοκίου σε Θέσεις που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (Άρθρο 448) Δεν υπάρχουν. Άνοιγμα σε Θέσεις Τιτλοποίησης (Άρθρο 449) Δεν υπάρχουν. 12

14 Πολιτική Αποδοχών (Άρθρο 450) Παρ. 1, Στοιχεία α-στ Η Εταιρία έχει καθορίσει την πολιτική της επί των χορηγουμένων αποδοχών, την οποία υποβάλει ετησίως στη Ε.Κ. με την ΕΔΑΚΕ και η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση και προαγωγή της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων καθώς και την αποτροπή της ανάληψης υπερβολικών κινδύνων εκ μέρους της Εταιρίας. Ταυτόχρονα στοχεύει στην εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής στρατηγικής, των στόχων, των αξιών και των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υιοθετεί και περιοδικά αναθεωρεί τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή τους. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μεριμνά για την επαναξιολόγηση της παρούσας πολιτικής με βάση τα αποτελέσματα και τις επισημάνσεις των εσωτερικών ελέγχων που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα. Η Εταιρία λόγω του μεγέθους της και των δραστηριοτήτων της δεν καθιστά απαραίτητη την συγκρότηση Επιτροπής Αποδοχών (άρθρο 1 παρ.11.6 απόφαση 28/606/ του Δ.Σ. της Ε.Κ.). Η πολιτική αποδοχών περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού της Εταιρίας: α) ανώτερα διοικητικά στελέχη, β) πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν κινδύνους, γ) πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου, δ) κάθε εργαζόμενο οι συνολικές αποδοχές του οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο αμοιβών με τα υπό (α) και (β) ανωτέρω πρόσωπα, και γενικότερα ε) τα πρόσωπα των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου το οποίο αναλαμβάνει ή πρόκειται να αναλάβει η εταιρία. Ως αποδοχές νοούνται οι οποιασδήποτε μορφής αμοιβές και παροχές λαμβάνουν τα υπαγόμενα στην παρούσα πρόσωπα, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων, σε αντάλλαγμα των παρεχομένων από αυτά επαγγελματικών υπηρεσιών μέσω εξαρτημένης ή μη σχέσης εργασίας, όπως μισθοί, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, μεταβλητές αποδοχές ή παροχές που εξαρτώνται από τις επιδόσεις του εργαζομένου ή από συμβατικούς όρους, εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές και πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης. Οι αποδοχές αυτές δύνανται να αποτελούνται από στοιχεία άμεσα εκπεφρασμένα σε νομισματική αξία, όπως μετρητά, μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης κλπ., καθώς επίσης και από λοιπά στοιχεία πρόσθετων παροχών όπως κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης, εκπτώσεις, χρήση αυτοκινήτων, κινητών τηλεφώνων κ.λ.π. Οι αποδοχές διακρίνονται σε σταθερές και μεταβλητές και προσαρμόζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Η Διοίκηση της Εταιρίας δύναται να ορίζει τη δέουσα αναλογία μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και την φύση των δραστηριοτήτων καθώς και την ισχύουσα οργανωτική δομή της εταιρίας, επί του παρόντος, η Διοίκηση της εταιρίας δεν επιτρέπει την παροχή μεταβλητών αποδοχών σε στελέχη της ούτε και την πρόβλεψη ιδιαίτερων πληρωμών στο πλαίσιο της μονομερούς καταγγελίας συμβάσεων πέραν όσων προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Παρ. 1, Στοιχεία ζ-θ Παρακάτω παρατίθενται συνολικές ποσοτικές πληροφορίες για τις αποδοχές 2016 με ανάλυση ανά Επιχειρηματικό Τομέα (παρ. 1, στοιχ. ζ): 13

15 Τομέας Συναλλαγών (Συναλλαγές σε Μετοχές, Παράγωγα & υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων) Τομέας Διοικητικής Υποστήριξης (συμπεριλαμβάνονται τα άτομα με ελεγκτικά καθήκοντα) Σύνολο Αποδοχών 33, , , Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται συνολικές ποσοτικές πληροφορίες για τις αποδοχές 2016 με ανάλυση ανά Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη & ανά Μέλη του Προσωπικού των οποίων οι ενέργειες έχουν Ουσιώδη Αντίκτυπο στο προφίλ Κινδύνου της Εταιρίας (παρ. 1, στοιχ. η, περιπτώσεις i έως και vi): Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη Προσωπικό με ουσιώδη αντίκτυπο στο Προφίλ Κινδύνου Αρ. Ποσό Αποδοχών Αρ. Ποσό Αποδοχών Σύνολο Δικαιούχων Δικαιούχων Αποδοχών 2 22, , , Περίπτωση i & ii: Όπως αναφέρεται παραπάνω, η Εταιρία, επί του παρόντος, δεν επιτρέπει την παροχή μεταβλητών αποδοχών σε στελέχη της ούτε και την πρόβλεψη ιδιαίτερων πληρωμών στο πλαίσιο της μονομερούς καταγγελίας συμβάσεων πέραν όσων προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Συνεπώς τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα αφορούν Σταθερές Αμοιβές και δεν περιλαμβάνουν Αμοιβές Μελών Δ.Σ. Περίπτωση iii & iv: Δεν υφίστανται αναβαλλόμενες αμοιβές. Περίπτωση v & vi: Δεν υπήρξαν κατά τη διάρκεια του 2016 προσλήψεις ή αποχωρήσεις. Παρ. 1, στοιχ. θ: Δεν υπάρχουν άτομα που αμείβονται με τουλάχιστον 1 εκατομμύριο EUR. Παρ. 1, στοιχ. ι: Δεν υπάρχει εφαρμογή του στοιχείου στην Εταιρία. Παρ. 2: Δεν υπάρχει εφαρμογή στην Εταιρία. Μόχλευση (Άρθρο 451) Η Εταιρία δεν υπολογίζει Δείκτες Μόχλευσης. Συμμόρφωση στις απαιτήσεις των άρθρων του ν. 4261/2014 με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2016 Η Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 4261/2014 υποχρεούται να εξηγεί σε ειδικό χώρο στον ιστότοπό της με ποιο τρόπο συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των διατάξεων Η «Ηλίας Α. Πετροπουλάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» δημοσιοποιεί τις παρούσες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της υπό την ενότητα Εποπτικά Στοιχεία. Ειδικά τα στοιχεία των άρθρων 81 & 82 του ν. 4261/2014 αναρτώνται στην ιστοσελίδα και ξεχωριστά. Άρθρο 80: Ρυθμίσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης (Άρθρο 88 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Στα πλαίσια της Εταιρικής Διακυβέρνησης η Εταιρία έχει θεσπίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, που περιλαμβάνει σχετικό Οργανόγραμμα με σαφή περιγραφή της ιεραρχικής δομής. Η οργανωτική διάρθρωση της Εταιρίας ανταποκρίνεται πλήρως στις επιταγές του σχετικού κανονιστικού πλαισίου δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στον σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και στην κατανομή τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανάθεσή τους στο κατάλληλο από πλευράς κατάρτισης, εμπειρίας και θέσης στην Εταιρία 14

16 στέλεχος, καθώς και στην πρόληψη αντικρουόμενων συμφερόντων (με τη θέσπιση μέτρων κατά της συγκέντρωσης των λειτουργιών εξουσιοδότησης, λογιστικής απεικόνισης και ελέγχου αυτών στο ίδιο πρόσωπο). Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει, επιβλέπει και λογοδοτεί για την υλοποίηση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση της Εταιρείας και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων. Η Εταιρία διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο: φέρει τη γενική ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρίας, εγκρίνει και επιβλέπει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων, της στρατηγικής αντιμετώπισης κινδύνου και της εσωτερικής διακυβέρνησης της Εταιρίας, μεριμνά για την αρτιότητα των συστημάτων λογιστικής και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων και της συμμόρφωσης με το νόμο και τα συναφή πρότυπα, επιβλέπει τη διαδικασία των, κατά νόμον, δημοσιοποιήσεων και τις ανακοινώσεις, είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική επίβλεψη των ανωτέρων διοικητικών στελεχών, κατά την έννοια της περίπτωσης 9 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρία ως μη σημαντική από πλευράς μεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και φύσεως, εύρους και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της δεν έχει συγκροτήσει επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων. Άρθρο 81: Υποβολή Εκθέσεων ανά χώρα (Άρθρο 89 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Επωνυμία: «Ηλίας Α. Πετροπουλάκης Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και διακριτικός τίτλος «Ηλίας Α. Πετροπουλάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.». Φύση Δραστηριοτήτων: Η Εταιρία έχει σκοπό την παροχή κυρίων και παρεπομένων επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του νόμου 3606/2007, σύμφωνα με την άδεια που της έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συγκεκριμένα: Κύριες επενδυτικές υπηρεσίες τη λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, την εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, Παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες τη φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχομένων ασφαλειών. 15

17 την παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, στην οποία μεσολαβεί η Εταιρία, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, να τις αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει ή και να συμμετέχει σε αυτές, καθώς και να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Γεωγραφική Θέση: Αριστείδου 9, 10559, Αθήνα, Ελλάδα Κύκλος Εργασιών: 61, Αριθμός Εργαζομένων: 8 Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημίες) προ Φόρων: - 131, Φόροι επί των Αποτελεσμάτων: Εισπραττόμενες Δημόσιες Επιδοτήσεις: 0.00 Άρθρο 82: Δημοσιοποίηση της Απόδοσης των στοιχείων του Ενεργητικού (Άρθρο 90 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Ο Δείκτης Συνολικής Απόδοσης των στοιχείων Ενεργητικού, υπολογίζεται ως το Καθαρό Αποτέλεσμα προς το ύψος του Συνολικού Ενεργητικού και για το 2016 ανέρχεται σε αρνητικό ποσοστό 9.86% λόγω των ζημιών που κατέγραψε η Εταιρία. Άρθρο 83: Διοικητικό Συμβούλιο (Άρθρο 91 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Η Εταιρία διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Αντιπρόεδρο και ένα Μέλος. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του άρθρου 83 του ν. 4261/2014. Η Εταιρία με δεδομένα τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, δεν έχει υιοθετήσει Πολιτική Ποικιλομορφίας για την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της εκλογής τους εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η έγκριση παρέχεται εφόσον προηγηθεί αξιολόγηση της καταλληλότητας των εν λόγω προσώπων βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων (Απόφαση Ε.Κ. 4/452/ ). Κριτήρια καταλληλότητας αποτελούν: η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η φήμη του υποψηφίου, η επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, καθώς και η οικονομική του φερεγγυότητα. Άρθρο 84: Πολιτική Αποδοχών (Άρθρο 92 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Η Εταιρεία δεν ανήκει σε όμιλο και δε διαθέτει θυγατρικές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υιοθετεί και περιοδικά αναθεωρεί τις γενικές αρχές της Πολιτικής Αποδοχών και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή τους. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μεριμνά για την επαναξιολόγηση της παρούσας πολιτικής με βάση τα αποτελέσματα και τις επισημάνσεις των εσωτερικών ελέγχων που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα. Η θεσπισμένη Πολιτική Αποδοχών αποσκοπεί στη διασφάλιση και προαγωγή της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων καθώς και την αποτροπή της ανάληψης υπερβολικών κινδύνων εκ μέρους της Εταιρίας. Ταυτόχρονα στοχεύει στην εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής στρατηγικής, των στόχων, των αξιών και των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της. 16

18 Άρθρο 85: Ιδρύματα που επωφελούνται από κατ εξαίρεση κρατική ενίσχυση (Άρθρο 93 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Η Εταιρία δεν επωφελείται από κατ εξαίρεση κρατική ενίσχυση. Άρθρο 86: Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών (Άρθρο 94 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και την φύση των δραστηριοτήτων καθώς και την ισχύουσα οργανωτική δομή της εταιρίας, επί του παρόντος, η Διοίκηση της εταιρίας δεν επιτρέπει την παροχή μεταβλητών αποδοχών σε στελέχη της ούτε και την πρόβλεψη ιδιαίτερων πληρωμών στο πλαίσιο της μονομερούς καταγγελίας συμβάσεων πέραν όσων προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Άρθρο 87: Επιτροπή αποδοχών (Άρθρο 95 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Η Εταιρεία ως μη σημαντική από πλευράς μεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και φύσεως, εύρους και πολυπλοκότητας των δραστηριότατων της δεν έχει θεσμοθετήσει Επιτροπή Αποδοχών. 17

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα Δημοσιοποιήσεων (Άρθρο 433)

Συχνότητα Δημοσιοποιήσεων (Άρθρο 433) Δημοσιοποιούμενες Πληροφορίες της 31/12/2015 βάσει του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 και του ν. 4261/2014 Η Εταιρία δημοσιοποιεί τις απαιτούμενες πληροφορίες εποπτικής φύσεως σύμφωνα με τα άρθρα 431-451 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2015 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων.

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου της Εταιρίας THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31-12-2015 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αρ. Αδείας :

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31-12-2016 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αρ. Αδείας :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 28.2.2015 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το όγδοο μέρος του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ, το ν. 4261/2014 και τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους.

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με το όγδοο μέρος του Κανονισμού Ε.Ε. 575/2013 (Άρθρα 431 έως 451) και το Ν.4261/2014 (Άρθρα 80 έως 88) Ημερομηνία Αναφοράς: 31/12/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση σύμφωνα με τα άρθρα 80 έως 87 του N.4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, Ν.4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88)

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88) Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 431 451) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88) 1.Πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων δημοσιοποίησης 1.1 Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 1. Εισαγωγή Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 και το Νόμο 4261/2014, εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 και το Νόμο 4261/2014, εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 και το Νόμο 4261/2014, εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 1. Εισαγωγή Στο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13/02/2017. Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ

Αθήνα 13/02/2017. Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ Αθήνα 13/02/2017 Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 1 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει θεσπίσει «Πολιτική Αποδοχών», στα πλαίσια συμμόρφωσης με την απόφαση 8/459/27.12.2007 της

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 5, 105 59 Αθήνα Τηλ.: 2103216730, 2103240185, 2103217776 Fax: 2103217767 Site: www.mavrikis.gr E-mail: info@mavrikis.gr ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 µε βάση τα.λ.π.) 1 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ)

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 25 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Νόμος 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178/18.2.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια Δημοσιοποίηση πληροφοριών Εποπτικής φύσεως Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε εφαρμογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Limited

Argus Stockbrokers Limited Argus Stockbrokers Limited ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2015 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 EUROXX Χρηματιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Σύμφωνα με το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013

Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4261/2014 30/06/2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013

Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4261/2014 31/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2014 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013

Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4261/2014 30/06/2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ με βάση τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 575/2013 (άρθρα 431-451) και τον Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88) όπως ισχύουν. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ AΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 9/459/ 27.12.2007 (ΦΕΚ Β/ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) στις ΑΕΠΕΥ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Νοέμβριος 2013 1 Ι. Γενικά Στις 26

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις , τους κινδύνους που

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις , τους κινδύνους που Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις 31.12.08, τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 28/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 28/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου AΠΟΦΑΣΗ 28/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα : Τροποποίηση της απόφασης 8/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2456/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Εσωτερική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2008 (credit risk)

31/12/2008 (credit risk) Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Δημοσιοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 και τον Νόμο 4261/2014, εναρμονισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Στόχοι και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι

Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι Α. Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα της γενικότερης πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Συν.Π.Ε., το οποίο δημοσιεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον

Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της 31.12.2016 σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88). 1. Εισαγωγή Η εταιρία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Ν. 4261/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 575/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Ν. 4261/2014 INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δραγατσανίου 6, 105 59, Αθήνα, Τηλ: 2103213920, 2103210097, 2103211335 Fax: 2103213216 www.indexsec.gr E-mail: info@indexsec.gr ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 23689/16/Β/91/23 - ΓΕ.Μ.Η. :1129601000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φεβρουάριος 2011 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 και τον Νόμο 4261/2014, εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε

Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε 31.12.2013 Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Συν. Π. Ε. 1 / 6 Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι Α. Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 Μάιος 2016 1 Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 1.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31-12-2016 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα