Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου Δεκεμβρίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου 2013 - Δεκεμβρίου 2013"

Transcript

1 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου Δεκεμβρίου ) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση α) Θέματα σχετικά με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες i ) Ολοκληρωμένη στρατηγική ελληνικού τραπεζικού τομέα Όπως προβλέπεται στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (MEFP), το Υπουργείο Οικονομικών (ΥπΟικ) και η Τράπεζα της Ελλάδα (ΤτΕ), όφειλαν να ολοκληρώσουν μια συνολική στρατηγική για το χρηματοοικονομικό τομέα μέχρι την 15/07/2013, σε συντονισμό με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Για το σκοπό αυτό, το ΤΧΣ υπέβαλε τις θέσεις του για την έκθεση στρατηγικής. ii) Σχέδια Αναδιάρθρωσης (Restructuring Plans) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, την υπαγωγή σε καθεστώς εκκαθάρισης της FBB και της Probank, των οποίων οι καταθέσεις και τα υγιή περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα και την απόκτηση της Νέας Proton Βank και του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου (NΤΤ) από την Eurobank, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι στην διαδικασία επικαιροποίησης των σχεδίων αναδιάρθρωσής τους, έτσι ώστε να τα υποβάλουν στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DG Comp) για έγκριση μόλις οι κεφαλαιακές ανάγκες τους οριστικοποιηθούν από την ΤτΕ. Το ΤΧΣ συμμετέχει ενεργά στην παρακολούθηση του σχεδιασμού των σχεδίων αναδιάρθρωσης, σε συντονισμό με τις τράπεζες. iii ) Πλαίσια Συνεργασίας (Relationship Framework Agreements- RFAs) Τα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ του ΤΧΣ και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών οριστικοποιήθηκαν και υπεγράφησαν όπως προέβλεπε το MEFP. Συγκεκριμένα, το ΤΧΣ υπέγραψε πλαίσια συνεργασίας με την Alpha Βank (12/6/2013), την Εθνική Τράπεζα (10/07/2013), την Τράπεζα Πειραιώς (10/07/2013) και τη Eurobank (12/07/2013). Αυτά τα πλαίσια συνεργασίας καθορίζουν τη σχέση μεταξύ ΤΧΣ και κάθε μία από τις υποστηριζόμενες τράπεζες, καθορίζοντας το ρόλο και τα δικαιώματα του ΤΧΣ, διευκρινίζοντας τις υποχρεώσεις των τραπεζών και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επιχειρηματική αυτονομία των τραπεζών. Τα τελικά πλαίσια συνεργασίας είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ ( ). Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους υπεβλήθησαν πολλά αιτήματα για συναίνεση (consent requests) από τις συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με τις διατάξεις των πλαισίων συνεργασίας. Τέτοιες συναινέσεις παρασχέθηκαν ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εγκρίθηκαν προσωρινές παρεκκλίσεις. 1

2 iv) Συμμετοχή στην αξιολόγηση των δανειακών χαρτοφυλακίων Ελληνικών τραπεζών που διεξήγαγε η ΤτΕ Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του MEFP, η ΤτΕ προσέλαβε την BlackRock Solutions για να προβεί στην αξιολόγηση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών που υπόκεινται στην εποπτεία της. Το ΤΧΣ είχε προσκληθεί ως παρατηρητής και παρακολούθησε τη ροή των εργασιών της «Έκθεσης για τα Προβληματικά Στοιχεία Ενεργητικού» (TAR), η οποία στοχεύει στην κατανόηση του πώς οι μεγάλες τράπεζες καταγράφουν σήμερα και διαχειρίζονται τα προβληματικά χαρτοφυλάκια τους, στην εκπόνηση προτάσεων για την βελτίωση της διαχείρισης των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, και τέλος, στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αναφορά των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού (KPIs). β) Θέματα ανά συστημική τράπεζα i) Τράπεζα Πειραιώς Στις 12/07/2013, το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ συναίνεσε με την εφαρμογή του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου για το προσωπικό του Ομίλου Πειραιώς, κατόπιν και της έκθεσης αξιολόγησης που έλαβε από Σύμβουλο εξειδικευμένο σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που ορίστηκε από το ΤΧΣ, που οδήγησε στην αποχώρηση περίπου 2185 εργαζόμενων. Το συνολικό κόστος και η ετήσια εξοικονόμηση εκτιμάται ότι θα είναι 137 εκατ. και 109 εκατ. αντίστοιχα. ii) Alpha Bank Στις 12/07/2013, το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ συναίνεσε με την προτεινόμενη πώληση της ουκρανικής θυγατρικής της Alpha Bank, JSC Astra Bank, κατόπιν ανεξάρτητης αξιολόγησης από εξωτερικό σύμβουλο και βάσει των προϋποθέσεων που περιγράφονταν στη σχετική παρουσίαση της τράπεζας. Η συναλλαγή έλαβε επίσης και τη συγκατάθεση της DG Comp. Στις 8/12/2013 η Alpha bank απέκτησε τις καταθέσεις των 3 συνεταιριστικών τραπεζών, «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου», «Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας» και «Συνεταιριστική Τράπεζα Εύβοιας», μετά την απόφαση της ΤτΕ να ανακαλέσει τις άδειες των εν λόγω Συνεταιριστικών Τραπεζών, να τις θέσει σε καθεστώς υποχρεωτικής ειδικής εκκαθάρισης και να μεταβιβάσει επιλεγμένα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων στην Alpha Bank. Η τράπεζα απέκτησε τις καταθέσεις των τριών συνεταιριστικών τραπεζών έναντι τιμήματος 2,1% επί των συνολικών καταθέσεων. Στις 20/12/2013 το ΤΧΣ εκταμίευσε σε ομόλογα EFSF για την κάλυψη των 2/3 του αρχικού χρηματοδοτικού κενού των συνεταιριστικών τραπεζών. Στις 10/12/2013 έλαβε χώρα η πρώτη άσκηση τίτλων παραστατικού δικαιώματος κτήσης μετοχών (warrants) της Alpha Bank. Τα warrants που εξασκήθηκαν ήταν που αντιστοιχούν σε μετοχές, που μεταφέρθηκαν από το ΤΧΣ, προς τους επενδυτές οι οποίοι πλήρωσαν το ποσό των στο ΤΧΣ, μειώνοντας το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ σε 81.71%. iii) Eurobank Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 26/08/2013, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank ενέκρινε τη σύναψη των συμφωνιών μεταξύ της 2

3 Eurobank και του ΤΧΣ αναφορικά με την απόκτηση της Νέας Proton Bank και του NΤΤ. Για το σκοπό αυτό, ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,48 η κάθε μία, με πλήρη κάλυψη με εισφορά σε είδος από το ΤΧΣ και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνολικού αριθμού των μετοχών του ΝΤΤ που ανήκε στο ΤΧΣ συνολικής αξίας , όπως προκύπτει από την αποτίμηση τους. Σύμφωνα με τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ του ΤΧΣ και της Eurobank για την πώληση του NΤΤ, το αρχικό τίμημα που πλήρωσε η Eurobank υπόκειντο σε περαιτέρω προσαρμογές βάσει της αξιολόγησης της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (NAV). Μετά από εκτίμηση της καθαρής λογιστικής αξίας του NΤΤ την 30/8/2013, που διενεργήθηκε από τη Deloitte, το ΤΧΣ στις 15/11/2013 εκταμίευσε προς την Eurobank το ποσό των σε μετρητά. Η νομική συγχώνευση με τη Νέα Proton Bank ολοκληρώθηκε στις 22/11/2013, ενώ με το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ολοκληρώθηκε στις 27/12/2013. Αναφορικά με τη συναλλαγή της «Eurobank Properties» ( EUPRO ) με την Fairfax, και σε συνέχεια της προκαταρκτικής συναίνεσης που δόθηκε τον Ιούνιο του 2013, η επένδυση της Fairfax στην εταιρεία μέσω της απόκτησης των δικαιωμάτων προτίμησης από την Eurobank στην τιμή των 20,000,000, για συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους τελικά εγκρίθηκε από το Ταμείο στις 8/10/2013. Συγκεκριμένα, η Fairfax Financial Holdings (Fairfax), σε συνεργασία με την Fidelity Management & Research θα συμμετάσχει σε έκδοση δικαιωμάτων της EUPRO. Η Fairfax απέκτησε όλα τα δικαιώματα προτίμησης της Eurobank. Η συνολική επένδυση από την Fairfax στην EUPRO θα ανέλθει σε 145εκ. Μετά την αύξηση κεφαλαίου, η Fairfax θα αυξήσει την συμμετοχή της στην EUPRO από περίπου 19% σε περίπου 41%, ενώ η συμμετοχή της Eurobank θα μειωθεί από περίπου 56% σε περίπου 33,5%, διατηρώντας όμως τον έλεγχο της EUPRO για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Στις 11/10/2013 δόθηκε συναίνεση στην τράπεζα να υποβάλει προσφορά για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικό Δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ ). Η προσφορά της τράπεζας για την εξαγορά ήταν Η συναλλαγή αυτή δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Στις 21/10/2013 δόθηκε συναίνεση για την εφαρμογή Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου για τους υπαλλήλους της Eurobank, με βάση έκθεση που συνέταξε εξειδικευμένος σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου οδήγησε στην αποχώρηση 1073 εργαζομένων με κόστος 86 εκατ., ενώ η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε 61 εκατ. Στις 24/10/2013, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank. Η διαδικασία προβλέπει μια συναλλαγή με δύο σκέλη, το σκέλος των στρατηγικών επενδυτών που θα δεσμευτούν για ένα συγκεκριμένο ποσό βάσει επενδυτικής συμφωνίας και το σκέλος των επενδυτών της κεφαλαιαγοράς, μέσω του οποίου θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές θα είναι σε θέση για να εγγραφούν μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών. Στο πλαίσιο αυτό, στις 14/11/2013 έγινε μια δημόσια ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας. Οι επενδυτές και οι κοινοπραξίες επενδυτών που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους έλαβαν επιστολή με αναφορές επί της διαδικασίας και κλήθηκαν να υποβάλουν ορισμένα έγγραφα. Οι επενδυτές που πληρούσαν ορισμένα κριτήρια κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διενέργεια της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας (due diligence) που είναι ακόμη σε εξέλιξη. 3

4 iv) Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) Μετά την απόφαση της ΤτΕ (EME 12/ ) να προχωρήσει στην εκκαθάριση της Probank, η ΤτΕ προχώρησε σε διαδικασία προσφορών για την εξαγορά επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Probank. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου συζήτησαν τις δεσμευτικές προσφορές που υποβλήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δύο τράπεζες μπορούσαν να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ΤτΕ επέλεξε την ΕΤΕ ως προτιμώμενο πλειοδότη και το ΤΧΣ κλήθηκε να καλύψει το ποσό των , που ήταν τα 2/3 του αρχικού χρηματοδοτικού κενού, όπως προβλέπεται από το νόμο (συνολικό αρχικό χρηματοδοτικό κενό ). Στις 9/08/2013, το ΤΧΣ εκταμίευσε το απαιτούμενο ποσό σε μετρητά. Στις 30/12/2013 το τελικό χρηματοδοτικό κενό της Probank προσδιορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδα σε Εν συνεχεία, στις 31/12/2013 το ΤΧΣ εκταμίευσε το ποσό των προς την ΕΤΕ σε μετρητά, για να καλύψει πλήρως το υπόλοιπο τμήμα του τελικού χρηματοδοτικού κενού μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Probank, που μεταφέρθηκαν στην Εθνική Τράπεζα. Στις 11/10/2013, δόθηκε συναίνεση στην τράπεζα να υποβάλει προσφορά για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας από το Ελληνικό Δημόσιο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ). Η προσφορά της τράπεζας για την εξαγορά ήταν Η συναλλαγή αυτή δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Στις 17/10/2013 δόθηκε συναίνεση για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου τούρκικων επιχειρηματικών δανείων στη Merrill Lynch International London, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πλαίσιο Συνεργασίας (RFA), μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και του ΤΧΣ. Η Merill Lynch έκανε την καλύτερη προσφορά κατά την διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, συνολικού ύψους 213 εκατ.. Στις 13/11/2013, το ΤΧΣ εκταμίευσε το ποσό των προς την ΕΤΕ, σε ομόλογα EFSF, καλύπτοντας το τελικό χρηματοδοτικό κενό της FBB. Στις 18/10/2013, η ΕΤΕ ζήτησε την έγκριση του ΤΧΣ προκειμένου να προχωρήσει στην πώληση του 66%, της κατά 100% θυγατρικής της, Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ στην Invel Real Estate, ένα fund ακινήτων, έναντι συνολικού τιμήματος 653 million. Συγκατάθεση δόθηκε από το ΤΧΣ στις 13/11/2013 και η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 30/12/2013. Η ΕΤΕ διατηρεί τον έλεγχο για 5 χρόνια (υπό την προϋπόθεση ότι θα κατέχει τουλάχιστον το 20%) και ως εκ τούτου θα συνεχίσει την ενοποίηση των οικονομικών στοιχείων της Πανγαία. Στις 19/12/2013, η ΕΤΕ ανακοίνωσε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που έληξε στις 30/12/2013 και είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση περίπου 2510 εργαζόμενων. Το συνολικό κόστος και η ετήσια εξοικονόμηση εκτιμάται ότι θα είναι και αντίστοιχα. Στις 27/12/13 έλαβε χώρα η πρώτη άσκηση warrants της ΕΤΕ. Τα warrants που εξασκήθηκαν ήταν που αντιστοιχούν σε μετοχές που μεταβιβάστηκαν από το ΤΧΣ στους επενδυτές, οι οποίοι πλήρωσαν το ποσό των στο Ταμείο. 4

5 2) Μεταβατικά Πιστωτικά Ιδρύματα α) Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΝΤΤ) Σύμφωνα με το MEFP, το ΤΧΣ όφειλε να προχωρήσει στην πώληση του NΤΤ μέχρι την 15/07/2013. Η Goldman Sachs, η οποία είχε διοριστεί ως σύμβουλος στο Ταμείο για το έργο αυτό, επιμελήθηκε την παρουσίαση περιγράφοντας τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, καθώς δεν υπήρχε τελική πρόταση από άλλο ενδιαφερόμενο επενδυτή. Στις 13/07/2013, το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε να επιλέξει την Eurobank ως προτιμώμενο πλειοδότη για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου του NΤΤ. Η σχετική συμφωνία υπεγράφη μεταξύ των δύο μερών στις 15/07/2013. Η μεταβίβαση των μετοχών ολοκληρώθηκε στις 30/08/2013. Το τίμημα της Eurobank προσδιορίστηκε σε , και καταβλήθηκε μέσω της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που κάλυψε το ΤΧΣ με τη μορφή μετοχών του NΤΤ. β) Νέα Proton Bank Σύμφωνα με MEFP, το ΤΧΣ έπρεπε να διαθέσει τη συμμετοχή του στη Νέα Proton Bank μέχρι την 15/07/2013. Το Ταμείο έλαβε δύο τελικές προσφορές για την εξαγορά της τράπεζας, από την Eurobank και ένα ξένο επενδυτικό fund. Η συμβουλευτική εταιρεία Rothschild που ορίστηκε για να εκτελέσει τη διαδικασία πώλησης, παρουσίασε την τελική της έκθεση κάνοντας σαφές ότι μόνο η προσφορά της Eurobank ήταν πλήρως συμβατή με τους όρους που έθεσε η ΤτΕ για την πώληση. Στις 12/07/2013, το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε να επιλέξει την Eurobank ως προτιμώμενο πλειοδότη για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου του της Νέας Proton Bank. Η σχετική συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών υπεγράφη μεταξύ των δύο μερών στις 15/07/2013. Το Ταμείο δεσμεύτηκε για την ανακεφαλαιοποίηση της Νέας Proton Bank με το ποσό των πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών στην Eurobank. Η δέσμευση αυτή εκπληρώθηκε στις 28/08/2013 και η μεταβίβαση των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου ολοκληρώθηκε στις 30/08/2013 με την Eurobank να καταβάλει τίμημα 1. γ ) Εισπράξεις από ρευστοποιήσεις Το Δεκέμβριο του 2013, το Ταμείο έλαβε συνολικά από τις τράπεζες υπό εκκαθάριση. Συγκεκριμένα, το Ταμείο έλαβε από τους εκκαθαριστές για την Αγροτική Τράπεζα, για την Proton Bank, για την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας και για την Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου & Λήμνου. Παρατίθεται πίνακας που απεικονίζει τα ποσά που το ΤΧΣ έχει εκταμιεύσει σε προηγούμενα έτη και το 2013 για να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό στις τράπεζες που έχουν εκκαθαριστεί και για κεφάλαιο που χορηγήθηκε σε μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα: 5

6 Π.Ι. σε εκκαθάριση Μεταβίβαση σε 2011/ ( ) Σύνολο ( ) ( ) Aγροτική τράπεζα Πειραιώς 6,675,890,00 794,827,000 7,470,717,000 0 Proton Bank Μεταβατικό Π.Ι. 259,621, ,621,860 Ταχυδρομικό Μεταβατικό Π.Ι. - 3,732,554,00 3,732,554,000 Ταμιευτήριο 0 T-Bank Ταχυδρομικό Ταμ ,956, ,956,514 FBB ΕΤΕ - 456,970, ,970,455 Αχαϊκή, Λαμίας ΕΤΕ (καταθέσεις) 320,484, ,484,480 Λήμνου -Λέσβου Probank ΕΤΕ - 562,733, ,733,502 Εύβοιας Δωδεκανήσων Δυτ. Μακεδονίας ALPHA (καταθέσεις) - 284,629, ,629,294 Funding gap 7,255,996,34 6,058,670,76 13,314,667, Κεφάλαιο* 515,000, ,000,000 1,410,000,000 Σύνολο 7,770,996,3 40 6,953,670, ,724,667,10 5 * 910 εκατ. για τη Νέα Proton Bank και 500 εκατ. για το ΝΤΤ 3) Εσωτερικά θέματα του Ταμείου Ο Ν.3864/2010 του ΤΧΣ τροποποιήθηκε μία φορά κατά το δεύτερο εξάμηνο, με τον Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α ' 167/ ). Οι τροποποιήσεις αφορούν στην προσθήκη του σκοπού της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος στους σκοπούς του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ( άρθρο 2 ) και μια πρόβλεψη για την αστική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής (άρθρο 16Γ). Στις 31/12/2013 η υποκατάσταση του ΤΕΚΕ από το ΤΧΣ παρατάθηκε μέχρι την 31/12/2014 σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Ν.4224/2013 (ΦΕΚ 288/ ). Στις 30/08/2013, ο κ. Γ. Κουτσός διορίστηκε ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ σε αντικατάσταση του κ. Μ. Κολιόπουλου, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του στις 1/07/2013. Στις 6/09/2013, οι κ.κ. Ι Ζαφειρίου και S. Wilcke διορίστηκαν ως επιπλέον μέλη του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, όπως προβλέπεται από το νόμο, αυξάνοντας τον αριθμό των μελών του Γενικού Συμβουλίου από 5 σε 7. Στις 18/09/2013 εγκρίθηκε, από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών μεταξύ του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στις 14/11/2013 ο κ. Α. Μπερούτσος παραιτήθηκε από το Γενικό Συμβούλιο. Το προσωπικό του ΤΧΣ ανερχόταν σε 22 άτομα, κατά την 31/12/2013. Το ΤΧΣ, κατά την 31/12/2013, είχε στη διάθεσή του Ομόλογα EFSF ονομαστικής αξίας και ταμειακό υπόλοιπο

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση a) Θέματα σχετικά με όλες τις συστημικές τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31/12/2013 Ιούνιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Επιστολή του Προέδρου 3 Έκθεση Διαχείρισης Γενικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012 Αύγουστος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Επιστολή του Προέδρου 3 Έκθεση Διαχείρισης Γενικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014 Απρίλιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής 3 Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε την 31/03/2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Ιούλιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK ERGASIAS A.E.

EUROBANK ERGASIAS A.E. EUROBANK ERGASIAS A.E. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000223001000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 569/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 19 η Ιουλίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

T CREDIT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

T CREDIT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ T CREDIT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2013 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λέκκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα. Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση

Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα. Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθ. Βενιζέλου 21 102 50 Αθήνα Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Γραμματεία Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Οικονομική Έκθεση για την 1η υπερδωδεκάμηνη χρήση από 21/07/2010 έως 31/12/2011 Μάιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 2 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Μάιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Κατάσταση Οικονομικής Θέσης... 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Οικονομική Έκθεση Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων για τον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα 2013. Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση

Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων για τον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα 2013. Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων για τον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα 2013 Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθ. Βενιζέλου 21 102 50 Αθήνα Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

T LEASING AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

T LEASING AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ T LEASING AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 εκεµβρίου 2013 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λέκκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα σελίδες ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/30.4.2007 Περιεχόµενα I. ηλώσεις των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 Νοέμβριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Κατάσταση Οικονομικής Θέσης... 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ 2 3 Το φως είναι αυτό που διεγείρει το αισθητήριο της όρασης, κάνει τα αντικείμενα αντιληπτά και αποκαλύπτει τη διαδρομή για ένα νέο βήμα το επόμενο. Σε κάθε σελίδα αυτού του εντύπου υπάρχει μία εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα