ομάδα&ιστορίας& Συντονιστής*Ομάδας*Ιστορίας:* *Αρμόδιος*Τσιβάς,** Δρ.$Επιστημών$Αγωγής$3$Σχολικός$Σύμβουλος,$Συνεργάτης$ΙΤΥΕ$«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»$

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ομάδα&ιστορίας& Συντονιστής*Ομάδας*Ιστορίας:* *Αρμόδιος*Τσιβάς,** Δρ.$Επιστημών$Αγωγής$3$Σχολικός$Σύμβουλος,$Συνεργάτης$ΙΤΥΕ$«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»$"

Transcript

1 ομάδα&ιστορίας& Συντονιστής*Ομάδας*Ιστορίας:* *Αρμόδιος*Τσιβάς,** Δρ.ΕπιστημώνΑγωγής3ΣχολικόςΣύμβουλος,ΣυνεργάτηςΙΤΥΕ«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Σεπτέμβριος&2015&

2 ΟΜΑΔΑ*ΙΣΤΟΡΙΑΣ Συντονιστής*Γνωστικού*Αντικειμένου*Ιστορίας,** Επιστημονικός*υπεύθυνος*παιδαγωγικού*σχεδιασμού:* Τσιβάς*Αρμόδιος:*Δρ.ΕπιστημώνΑγωγής,ΣχολικόςΣύμβουλος,ΣυνεργάτηςΙΤΥΕ«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Επιστημονικoί*Σύμβουλοι*για*θέματα*Ιστορίας: Καραγιάννη*Φλώρα:*Δρ.ΒυζαντινήςΑρχαιολογίας,ΣυνεργάτηςΙΤΥΕ«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»(Βυζαντινήιστορία)* Μαστραπάς*Αντώνιος:*Δρ.Ιστορίας,ΣχολικόςΣύμβουλος,ΣυνεργάτηςΙΤΥΕ«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»(Αρχαίαιστορία) Σαβοριανάκης*Παναγιώτης:Δρ.Ιστορίας,Εκπαιδευτικός,ΣυνεργάτηςΙΤΥΕ«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»(Νεότερη&Σύγχρονη Ιστορία) Παιδαγωγικός*και*διδακτικός*σχεδιασμός,*υλοποίηση*Μαθησιακών*Αντικειμένων: Ανδρεάδου*Χαρίκλεια:*ΜΑΔιδακτικήςτηςΙστορίας,ΣχολικήΣύμβουλος,ΣυνεργάτηςΙΤΥΕ«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αργυρόπουλος*Νικόλαος:*ΜΑΝεότερηςκαιΣύγχρονηςΙστορίας,Εκπαιδευτικός,ΣυνεργάτηςΙΤΥΕ«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Βασιλείου*Βασίλειος:ΜscE3Learning,ΦιλόλογοςΕκπαιδευτικός,ΣυνεργάτηςΙΤΥΕ«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Γκίκα*Ελένη:*Δρ.Παιδαγωγικής,Εκπαιδευτικός,ΣυνεργάτηςΙΤΥΕ«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Θώδης*Γεώργιος:*ΜΑΙστορίαςκαιΔιδακτικήςτηςΙστορίας,Εκπαιδευτικός,ΣυνεργάτηςΙΤΥΕ«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κασκαμανίδης*Ιωάννης:*Δρ.Παιδαγωγικής,ΣχολικόςΣύμβουλος,ΣυνεργάτηςΙΤΥΕ«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Λιάκου*Μαρία:*Δρ.Γλωσσολογίας,Εκπαιδευτικός,ΣυνεργάτηςΙΤΥΕ«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μαρκαντωνάτος*Δημήτριος:*ΜΑ,UCL,Εκπαιδευτικός,ΣυνεργάτηςΙΤΥΕ«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

3 ΗδιδασκαλίατηςΙστορίαςμετηναξιοποίηση ΜαθησιακώνΑντικειμένων ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

4 Τα*Μαθησιακά*Αντικείμενα*(Learning*Objects*LOs)* η*έννοια*των*μα** * τρόπος*οργάνωσης*εκπαιδευτικούπεριεχομένου μετηνποικιλίατωνδιαθέσιμωνψηφιακώνπόρων ποικιλίαπροσδιορισμών, σχετικώνεννοιώνκαι μεταφορικώνσχημάτων, μεδιαφορετικό προσανατολισμό μέριμνατηςακαδημαϊκήςκαιεκπαιδευτικήςκοινότητας σχεδιασμός,*ανάπτυξη,*διαμοίραση*ψηφιακού*εκπαιδευτικού*περιεχομένου** στοπλαίσιοτηςτεχνολογικά*υποστηριζόμενης*μάθησης** *...υπότοπρίσματωνυιοθετούμενωνεπιστημολογικώνπαραδοχών (McGreal,2004;Downes,2004;Ally,2004;Francis&Murphy,2008;Wiley,2008;Sampson&Zervas,2011)

5 Τα*Μαθησιακά*Αντικείμενα*(Learning*Objects*LOs)* αυτόνομεςοντότητες* * ψηφιακού*(κυρίως)εκπαιδευτικούπεριεχομένου σημαντικάοφέλη* εναλλακτικοίτρόποιμάθησης* δυνατότητες*! επαναχρησιμοποίησης***! προσαρμοστικότητας**! επεκτασιμότητας** σεδιαφορετικέςδιδακτικέςκαιμαθησιακέςδιαδικασίεςκαιπεριβάλλοντα με*την*αξιοποίηση* τωνσυνδεόμενωνμεταδεδομένων* τηςδιδακτικήςπροοπτικήςτους

6 Τα*Μαθησιακά*Αντικείμενα*(Learning*Objects*LOs)* Ηκριτική,εστιάζειστηδομήτωντεχνολογικώναυτώνπεριβαλλόντων,αλλάκαι στημαθησιακήστοχοθεσίαστηνπροοπτικήεπαναχρησιμοποίησης... (Friesen,2004;Francis&Murphy,2008;McGreal,2008) μεθοδολογία:*ημάθησηκάτι παραπάνωαπόπεριεχόμενο τεχνολογία:*ημάθησηκάτι παραπάνωαπόαναζήτησημα οργανωτικά:*διαδικασίες,άδειες, μεταδεδομένα,πολιτικές... οργάνωσηκαιαναπλαισίωση** τηςδιδακτικήςμεόρουςμάθησης διαμόρφωσηδομικώνστοιχείωνγιατην οικοδόμηση*της*γνώσης*σενέοπλαίσιο απομάκρυνσηαπότημετωπικήμετάδοση* ηαφηγηματική«φύση»τηςιστορίας ωςεπιστημονικήςπειθαρχίας ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ*ΜΑΘΗΣΗΣ*&*ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ*ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ*

7 Εννοιολογικόπλαίσιοδιαμόρφωσης «ΜαθησιακώνΑντικειμένων»γιατηνΙστορία Η ΙΣΤΟΡΙΑ... ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

8 Μαθησιακά*Αντικείμενα*Ιστορίας* σκοποθεσία*της*διαδικασίας*...** παρώθησησεδιαδικασίες: διερευνητικής*ιστορικής*μάθησης*&*οικοδόμησης*της*ιστορικής* γνώσης*μετηναξιοποίησηπρωτογενούς*ιστορικού*υλικού* προσέγγισηεννοιών: διαθεματικότητας,πολυτροπικότητας,διακειμενικότητας μετηχρήσηκαιαξιοποίησηκειμένων,πουσυνομιλούνκαι προσανατολίζουνσεμιασυνολικήπροσέγγισητηςανθρώπινης δημιουργίας ανάπτυξηκαικαλλιέργεια: ιστορικού*και*ψηφιακού*εγγραμματισμού*

9 Μαθησιακά*Αντικείμενα*Ιστορίας* σχεδιασμός*και*υλοποίηση*των*μα*ιστορίας** διδακτικήτηςιστορίας παιδαγωγικήσυμβατότητατουεκπαιδευτικούυλικού όψειςτουπεριεχομένου επιλογή*των*θεματικών*πεδίων** πολιτική,κοινωνία,οικονομία,πολιτισμός πλαίσιονοηματοδότησηςιστορικώνφαινομένωνκαιγεγονότων καλλιέργειαιστορικήςσκέψης δεξιότητεςδιερευνητικήςμάθησης

10 Δεν&είναι&τόσο&το&είδος&των&δραστηριοτήτων&(λίγο&πολύ&πεπερασμένες& στο&πλαίσιο&των&δυνατοτήτων&των&τπε),&όσο&το&ιστοριογραφικό,, παιδαγωγικό,και,διδακτικό,υπόβαθρο&της&διαδικασίας.&& τυπολογία*μα* παρουσίαση*ιστορικών*θεμάτων** περιβάλλονεκκίνησηςτηςμαθησιακήςδιαδικασίας καλλιέργεια*διερευνητικής*ιστορικής*μάθησης* «ανάγνωση»ιστορικώνπηγών εννοιολογικήμάθηση(ιστορικέςέννοιες) εμπέδωση* *εξάσκηση* δραστηριότητεςεμπέδωσης,παιχνίδια δημιουργία*και*σύνθεση**

11 τυπολογία*μα* Χάρτης,υπόμνημα Χάρτης,υπόμνημα,πληροφοριακόυλικό Χάρτης,υπόμνημα,πληροφοριακόυλικό,συνοδευτικέςδραστηριότητες Χάρτης,ΧρονολόγιοkΙστοριογραμμή,πληροφοριακόυλικό Χρονολόγιο Ιστοριογραμμή,συνοδευτικέςδραστηριότητες * Παρουσίαση* Παρουσίαση,συνοδευτικέςδραστηριότητες Διαδραστική*εικόναkπαρουσίαση* Διαδραστικήεικόνα3παρουσίαση,συνοδευτικέςδραστηριότητες Προσομοίωσηανάγνωσηςιστορικώνπηγών Γνωστική*μαθητεία*ανάγνωσηςιστορικώνπηγών,σύνθεση Διαδραστική*εικόνα,γνωστικήμαθητείαανάγνωσηςιστορικήςπηγής,σύνθεση KWL,*γνωστικήμαθητείαανάγνωσηςιστορικήςπηγής,σύνθεση Εννοιολογικοί*χάρτες*(παρουσίαση,δημιουργία) Χρονολόγιο* *Ιστοριογραμμή** Αναχρονισμοί* Χρονολογική*κατάταξη* Γλωσσάριο* Δραστηριότητες*εμπέδωσης*

12 Μαθησιακά*Αντικείμενα*Ιστορίας*

13 * Χρήση*και*αξιοποίηση*των*ΜΑ*ιστορίας*! Αναζήτηση*ΜΑ,τρόποι3δυνατότητες! Αποτίμηση*ΜΑ,μετηναξιοποίησηκριτηρίων! ΈνταξηΜΑστηδιδακτικήκαιμαθησιακήπράξη! Διαμόρφωσηδιδακτικώνκαιμαθησιακώνδιαδικασιών

14 Ψηφιακόςεμπλουτισμόςσχολικώνεγχειριδίων Ιστορίας ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ HTML

15 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑΒΙΒΛΙΑΜΑΘΗΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ&HTML Κριτήρια*επιλογής*διασυνδέσεων* *Αξιοπιστία*φορέα[φορείςμεεπιστημονικήεγκυρότητα] *Εγκυρότητα*περιεχομένου *Αποφυγήπροκαταλήψεων,μεροληψίας,στερεοτύπων Παιδαγωγική*συμβατότητα(αποφυγήβίας,ρατσιστικών,εθνικιστικώνκαι σεξιστικώνπροεκτάσεων,ηγλώσσα,ηέκταση,ηδυσκολία) *Πρωτοτυπίαυλικού *Πολλαπλότητααναπαραστάσεων,ποικιλίαμορφήςκαιείδους *Πολυπρισματικότητα*(οπτικέςγωνίες) *Πολυμεσικότητατουυλικού * Προτεινόμενες*μορφές*διασυνδέσεων Εικόνες,φωτογραφίες,έργατέχνης,χάρτες,αντικείμενα Βίντεο,εκπομπές,ηχητικάντοκουμέντα, Στατιστικά,διαγράμματα,γραφιστικά Animaáon,εικονικήπεριήγηση,ψηφιακήανάγνωσηβιβλίου Εκπαιδευτικάπρογράμματα,δραστηριότητες,παιχνίδια

16 αναζήτηση

17 αναζήτηση

18 αναζήτηση

19 αναζήτηση

20 αναζήτηση

21 αναζήτηση

22 ΗθεάΑθηνά(ma170) hâp://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9468?locale=el ΘησαυρόςΤίρυνθας(ma43) hâp://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8843?locale=el ΕκστρατείαΜ.Αλεξάνδρου(ma123) hâp://photodentro.edu.gr/photodentro/ma123_pidx / Κωνσταντινούπολη(ma46) hâp://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8935?locale=el ΑνδριάνταςΙουστινιανού(ma7) hâp://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8590?locale=el Αραβικήεξάπλωση(ma58) hâp://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8978?locale=el Λαμία,1834(ma156) hâp://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9414?locale=el ΕπιστολήτουΔ.Υψηλάντη(ma148) hâp://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9400?locale=el ΗΕπανάστασητου1821,Οιστρατιωτικέςεπιχειρήσεις(ma166) hâp://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9435?locale=el ΟιαπώλειεςτουΒ Παγκοσμίουπολέμου(ma138) hâp://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9390?locale=el

23 μεταδεδομένα

24 ...&σας&ευχαριστώ& ΑρμόδιοςΤσιβάς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο καινοτόμων εκπαιδευτικών. Ανάδειξη και προβολή ανοιχτών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Δίκτυο καινοτόμων εκπαιδευτικών. Ανάδειξη και προβολή ανοιχτών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Δίκτυο καινοτόμων εκπαιδευτικών. Ανάδειξη και προβολή ανοιχτών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Ειρήνη Τζοβλά Περιφερειακή Πρεσβευτής ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ irinit@sch.gr Άγιος Δημήτριος,02/03/15

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος 1 3.1 Διαχείριση ψηφιακού υλικού και πολυμεσικές εφαρμογές Ψηφιοποίηση υλικού: διαδικασία μετατροπής έντυπου ή αναλογικού υλικού (βιβλία, άρθρα, εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Το αρχείο της παρουσίασης συνοδεύεται από τα εξής:

Το αρχείο της παρουσίασης συνοδεύεται από τα εξής: Το θέμα της παρουσίασης To Ψηφιακό Σχολείο και η πλατφόρμα του http://digitalschool.minedu.gov.gr Το θέμα της παρουσίασης είναι το ψηφιακό σχολείο και η βασική υποστηρικτική του δομή, δηλαδή η ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

9η Εξαμηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Έκδοση 1.0

9η Εξαμηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Έκδοση 1.0 Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων 9η Εξαμηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Έκδοση 1.0 30/12/2014 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Το αρχείο της παρουσίασης συνοδεύεται από τα εξής:

Το αρχείο της παρουσίασης συνοδεύεται από τα εξής: Το θέμα της παρουσίασης Eμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής http://digitalschool.minedu.gov.gr Το θέμα της παρουσίασης είναι ο εμπλουτισμός των σχολικών βιβλίων της Αγγλικής γλώσσας. Εφόσον το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων η περίπτωση της Ελλάδας Ελίνα Μεγάλου ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Γκιούρα Χρυσούλα ΠΕ. 70. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Γκιούρα Χρυσούλα ΠΕ. 70. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γκιούρα Χρυσούλα ΠΕ. 70 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ θεσσαλονικη 24/6/2015 1. Συνοπ τική π εριγραφή της ανοιχτής εκπ αιδευτικής π ρακτικής Η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη της ηλεκτρονικής εφαρμογής Ιστορία στο Διαδίκτυο

Εγχειρίδιο χρήστη της ηλεκτρονικής εφαρμογής Ιστορία στο Διαδίκτυο Εγχειρίδιο χρήστη της ηλεκτρονικής εφαρμογής Ιστορία στο Διαδίκτυο I. Το υλικό της ηλεκτρονικής εφαρμογής Η Ιστορία στο Διαδίκτυο είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή που αναφέρεται στη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργός Έργων Πληροφορικής - ΤΠΕ. Άξονας Αναλυτικών Προγραμμάτων & Εξασφάλισης Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Έργα Πληροφορικής ΤΠΕ

Λειτουργός Έργων Πληροφορικής - ΤΠΕ. Άξονας Αναλυτικών Προγραμμάτων & Εξασφάλισης Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Έργα Πληροφορικής ΤΠΕ Δρ Χρίστος Ρουσιάς Λειτουργός Έργων Πληροφορικής - ΤΠΕ Άξονας Αναλυτικών Προγραμμάτων & Εξασφάλισης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Έργα Πληροφορικής ΤΠΕ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Ενημερωτική Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ξανθή Αλμπανάκη, ΠΕ 01 Θεολόγος ΣΧΟΛΕΙΟ Πειραματικό Λύκειο Πανεπ ιστημίου Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22-7-2015 1. Συνοπ τική π εριγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων ISBN 978-960-456-348-7 Copyright: Α. Γ. Καπανιάρης, Ε. Μ. Παπαδημητρίου, Eκδόσεις ZHTH, Θεσσαλονίκη, 2012 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

2014 Υπόμνημα για τη Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

2014 Υπόμνημα για τη Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων 2014 Υπόμνημα για τη Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1291_13-11-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1291_13-11-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1291_13-11-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτίζοντας τα σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: φιλοσοφία και στόχοι του έργου

Εμπλουτίζοντας τα σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: φιλοσοφία και στόχοι του έργου ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 15-9-2015 Εμπλουτίζοντας τα σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: φιλοσοφία και στόχοι του έργου Αργυρώ Πρόσκολλη Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυές. Εκπαιδευτικό. Τίτλος Διατριβής. - TENses)) ) Καραγγέλη. Χρήστου. Σοφία του ΜΠΣΠ 07012. Ανθρώπου. Κατεύθυνση Υπολογιστή.

Ευφυές. Εκπαιδευτικό. Τίτλος Διατριβής. - TENses)) ) Καραγγέλη. Χρήστου. Σοφία του ΜΠΣΠ 07012. Ανθρώπου. Κατεύθυνση Υπολογιστή. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Αριθμός Μητρώου Ευφυές Προσαρμοστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα του κώδικα (Hour of code)

Η ώρα του κώδικα (Hour of code) Η ώρα του κώδικα (Hour of code) ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, Απρίλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα