6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Δλφηεηα: Δξγαζηεξηαθέο Σπλεδξίεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Δλφηεηα: Δξγαζηεξηαθέο Σπλεδξίεο"

Transcript

1 6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Δλφηεηα: Δξγαζηεξηαθέο Σπλεδξίεο Οθησβξίνπ 2014 Ιφλην Παλεπηζηήκην - Κέξθπξα di.ionio.gr/cie

2 2 6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Περιεχόμενα «etwinning: άλνηγκα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θαηλνηφκν δηδαζθαιία θαη δεκηνπξγηθή κάζεζε»... 3 Δξγαιεία δηαδηθηπαθήο ηζηνξηθήο απνηχπσζεο ρξνλνγξακκή. Οδεγίεο θαηαζθεπήο θαη νπηηθνπνίεζεο πιηθνχ γηα ηα καζήκαηα Ιζηνξίαο, Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Δηδηθψλ Θεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ... 8 Γεκηνπξγψληαο κε ην MIT AppInventor... 9 Αμηνπνηψληαο Δξγαιεία Βηνινγηθψλ Αλαιχζεσλ θαη Απεηθνλίζεσλ ζε Δθαξκνγέο Βηνπιεξνθνξηθήο Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία & Γηακνξθσηηθή Αμηνιφγεζε καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο κε ηελ ππνζηήξημε Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (LAMS) Τν ςεθηαθφ θπηφ αμηνπνηψληαο ηελ πιαηθφξκα Arduino ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία Γξαθηθά Πξαγκαηηθνχ Φξφλνπ κε Processing ηφζν απιά! Πξνγξακκαηηζκφο Arduino Online κε ην Codebender... 15

3 Πξαθηηθά 6 th CIE «etwinning: ϊνοιγμα τησ εκπαύδευςησ ςτην καινοτόμο διδαςκαλύα και δημιουργικό μϊθηςη» Παηεξάθε Δηξήλε 1, Αγγειόπνπινο Παλαγηώηεο 2 ΙΣΤΔ Γηνθαληνο 1 ΠΔ60, Δζληθή Υπεξεζία Υπνζηήξημεο etwinning, 2 ΠΔ19,, Δζληθή Υπεξεζία Υπνζηήξημεο etwinning Πεξίιεςε Η δξάζε etwinning πξνσζεί ηε ζρνιηθή ζπλεξγαζία ζηελ Δπξψπε, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ), παξέρνληαο ππνζηήξημε, εξγαιεία θαη ππεξεζίεο γηα ηα ζρνιεία. Ξεθηλψληαο ην 2005 σο ε θχξηα δξάζε ηνπ elearning Programme ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ην etwinning έρεη ελζσκαησζεί ζηαζεξά ζην Erasmus+, ην Δπξσπατθφ πξφγξακκα γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηε λενιαία θαη ηνλ αζιεηηζκφ, απφ ην Λέμεηο θιεηδηά: etwinning, Erasmus+, ζρνιηθή ζπλεξγαζία, Νέεο Τερλνινγίεο 1. Η δπάζη etwinning Τν etwinning είλαη ε θνηλφηεηα ησλ ζρνιείσλ ηεο Δπξψπεο. Πξνζθέξεη κηα πιαηθφξκα γηα ην πξνζσπηθφ (εθπαηδεπηηθνχο, δηεπζπληέο, βηβιηνζεθάξηνπο, θ.ι.π.) πνπ εξγάδεηαη ζε ζρνιείν, ζε κηα απφ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο, πνπ ιακβάλνπλ κέξνο, γηα λα επηθνηλσλνχλ, λα ζπλεξγάδνληαη, λα δηεμάγνπλ έξγα, λα κνηξάδνληαη θαη, λα αηζζάλνληαη θαη λα απνηεινχλ κέξνο ηεο πην ζπλαξπαζηηθήο θνηλφηεηαο εθκάζεζεο ηεο Δπξψπεο. Σην etwinning είλαη εγγεγξακκέλνη πεξίπνπ εθπαηδεπηηθνί απφ ζρνιεία απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη έρνπλ νξγαλψζεη ζπλεξγαηηθά έξγα. Τνλ ηειεπηαίν ρξφλν ζπκκεηέρνπλ ζην etwinning εθπαηδεπηηθνί απφ ηηο: Μνιδαβία, Τπλεζία, Αδεξκπατηδάλ, Οπθξαλία, Αξκελία θαη Γεσξγία θαη ζχληνκα ζα εληαρζνχλ λέεο ρψξεο φπσο ε Αιβαλία θαη ε Σεξβία. Η δξάζε είλαη ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε ζηελ Διιάδα θαζψο ζπκκεηέρνπλ πάλσ απφ εθπαηδεπηηθνί ζε 6000 ζρνιεία θαη έρνπλ πινπνηήζεη έξγα. Οη έιιελεο εθπαηδεπηηθνί είλαη ηδηαίηεξα δξαζηήξηνη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλεη ην etwinning θαη ε ρψξα καο δηαθξίλεηαη πάληα ζηα Δπξσπατθά βξαβεία ηεο δξάζεο.

4 4 6 th Conferrence on Informatics in Education Έπγα etwinning και Νέερ ηεσνολογίερ Σην etwinning νη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ πνπ ηνπο δίλεη πξφζβαζε ζην etwinning Desktop ηνπο. Δθεί κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ην πξνθίι ηνπο θαη λα έξζνπλ ζε επηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ αλαδεηνχλ ζπλεξγάηεο. Μέζα απφ ζεκαηηθά θφξνπκ θαη κηα κεραλή αλαδήηεζεο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ζπλεξγάηεο, λα πξνηείλνπλ ηα δηθά ηνπο ζέκαηα θαη λα ζπλάςνπλ ζπλεξγαζίεο. Μεηά ηελ εχξεζε ζπλεξγάηε, ππνβάινπλ ην έξγν ηνπο γηα έγθξηζε θαη αθνχ εγθξηζεί απφ ηηο Δζληθέο Υπεξεζίεο Υπνζηήξημεο ησλ δπν ηδξπηψλ εθπαηδεπηηθψλ, αλνίγεη ν δηθφο ηνπο ρψξνο επηθνηλσλίαο, ην TwinSpace. To TwinSpace είλαη έλαο αζθαιήο ρψξνο γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνζθέξεη πνιιά ζπλεξγαηηθά εξγαιεία θαη πνιιέο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπο. Απφ ην Σεπηέκβξε ηνπ 2014, ην TwinSpace αιιάδεη κε ζηφρν λα είλαη πην εχρξεζην, κε πεξηζζφηεξα εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη νινθαίλνπξην ζρεδηαζκφ πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ. 3. Δςναηόηηηερ Επαγγελμαηικήρ Ανάπηςξηρ ζηο etwinning To etwinning εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλεξγαηηθά έξγα πξνζθέξεη θαη πνιιέο δπλαηφηεηεο δσξεάλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο Δθδειψζεηο Δθκάζεζεο, δηαδηθηπαθά καζήκαηα 8-14 εκεξψλ πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία Υπνζηήξημεο ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα φπσο: εξγαιεία Web 2.0, ζεαηξηθφ παηρλίδη, δεκηνπξγηθή γξαθή, νξγάλσζε δηαζεκαηηθψλ έξγσλ, podcasting, ρξήζε ipad θηι. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα πάξνπλ κέξνο ζε ζπδεηήζεηο θαη λα πινπνηήζνπλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ ζην ηέινο λα ιάβνπλ βεβαίσζε ζπκκεηνρήο. Δθηφο απφ ηηο Δθδειψζεηο Δθκάζεζεο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ή θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο Αίζνπζα Δθπαηδεπηηθνχ, έλα ρψξν πνπ πξνζθέξεη θφξνπκ θαη chat. Σηηο αίζνπζεο απηέο κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ ηδέεο, λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο θαη λα ζπδεηήζνπλ πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα. Έλαο άιινο ρψξνο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο είλαη νη Οκάδεο (Groups). Δίλαη πην νξγαλσκέλεο πιαηθφξκεο κε πεξηζζφηεξα εξγαιεία απφ ηηο Αίζνπζεο Δθπαηδεπηηθψλ θαη έρνπλ θάπνηνλ δηαρεηξηζηή. Σηηο νκάδεο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο, λα αληαιιάζνπλ πιηθφ απφ ηε δνπιεηά ηνπο ζην etwinning θαη λα παξέρνπλ ππνζηήξημε ν έλαο ζηνλ άιινλ. Μηα ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε θνηλφηεηα είλαη ε Γεκηνπξγηθή Τάμε πνπ νξγαλψλεη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ κειψλ ηεο. Τέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: webinars κε εηδηθνχο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, δηαδηθηπαθφ ζπλέδξην, θακπάληεο, δηαγσληζκνχο, βηβιηνζήθε κε πιηθφ ησλ κειψλ θ.α. Απφ ηνλ

5 Πξαθηηθά 6 th CIE Ιαλνπάξην ηνπ 2015, νη Οκάδεο ζα ελζσκαησζνχλ ζηελ θεληξηθή πιαηθφξκα ηνπ etwinning θαη ζα έρνπλ πην εχρξεζηεο ιεηηνπξγίεο γηα ηα κέιε θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο. Τν etwinning πξνζθέξεη θαη δπλαηφηεηεο δηα δψζεο επηκφξθσζεο κε ηελ νξγάλσζε πέληε (5) Σεκηλαξίσλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο (PDW) ηνλ ρξφλν ζε δηάθνξεο Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ απεπζχλνληαη ζε δηάθνξεο εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ θάζε θνξά θαη ζηφρν έρνπλ λα ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα ηηο λέεο εμειίμεηο θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα νξγαλψζνπλ πην πνηνηηθά έξγα. Δπίζεο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο νη Δζληθέο Υπεξεζίεο Υπνζηήξημεο νξγαλψλνπλ ζεκηλάξηα εμεχξεζεο ζπλεξγαηψλ, ζεκηλάξηα πνπ θέξλνπλ ζε επαθή εθπαηδεπηηθνχο απφ δηάθνξεο ρψξεο κε ζηφρν ηελ έλαξμε θαη πινπνίεζε ελφο έξγνπ etwinning. Σε εζληθφ επίπεδν, ε Διιεληθή Δζληθή Υπεξεζία Υπνζηήξημεο νξγαλψλεη θάζε ρξφλν δηαδηθηπαθά καζήκαηα ζηελ πιαηθφξκα Moodle γηα ηνπο Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο κε πνηθίιε ζεκαηνινγία. Φέηνο, μεθίλεζε ηελ νξγάλσζε ζχληνκσλ καζεκάησλ (έλα webinar θαη δξαζηεξηφηεηεο 10 εκεξψλ ζην Μoodle) γηα ηελ νξγάλσζε ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην etwinning. Παξάιιεια, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 15 πξεζβεπηψλ ηεο, έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νξηζηεί σο πξεζβεπηέο ηεο δξάζεο αλά πεξηθέξεηα, νξγαλψλνπλ δηα δψζεο εξγαζηήξηα θαη webinars φιν ηνλ ρξφλν κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ εγγεγξακκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ. 4. Αναγνώπιζη και αξιολόγηζη ηων έπγων etwinning Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνηνχλ έξγα etwinning έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ ην έξγν ηνπο γηα αμηνιφγεζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα βξαβεπηνχλ κε ηελ Δζληθή Δηηθέηα πνηφηεηαο πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ ζπκκεηνρή γηα ηα Δζληθά βξαβεία θαη ζηε ζπλέρεηα αλ θαη έλαο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο έιαβε Δζληθή Δηηθέηα πνηφηεηαο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ Δπξσπατθή Δηηθέηα Πνηφηεηαο θαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζηα Δπξσπατθά βξαβεία. Τφζν γηα ηελ Δζληθή φζν θαη γηα ηελ Δπξσπατθή Δηηθέηα Πνηφηεηαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο: Παηδαγσγηθή Καηλνηνκία Δλζσκάησζε ζηε Γηδαθηέα χιε Δπηθνηλσλία θαη αληαιιαγή κεηαμχ ζρνιείσλ ζπλεξγαηψλ Σπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ-ζπλεξγαηψλ Φξήζε ηεο ηερλνινγίαο Απνηειέζκαηα, αληίθηππνο θαη ηεθκεξίσζε. Γηα λα πξνρσξήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη πέληε πξνυπνζέζεηο: Τν έξγν πξέπεη λα έρεη θνηλνχο ζηφρνπο θαη ζρέδην.

6 6 6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ή λα βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν ζηάδηφ ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο, πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε, πξέπεη λα έρεη ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζην έξγν. Πξέπεη λα εκθαλίδεηαη έλαο νξηζκέλνο βαζκφο ζπλεξγαζίαο. Τα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη εκθαλή. 5. etwinning: καινοηόμορ διδαζκαλία και δημιοςπγική μάθηζη Τν etwinning πξνζθέξεη πνιιέο επθαηξίεο γηα θαηλνηφκν δηδαζθαιία θαη δεκηνπξγηθή κάζεζε κέζα απφ ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη. Οη εθπαηδεπηηθνί αιιά θπξίσο νη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ επσθεινχληαη απφ ηε ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ηα ζρνιεία ησλ άιισλ ρσξψλ, βγαίλνπλ απφ ηα ζηελά φξηα ηεο ηάμεο θαη ε κάζεζε απνθηά λφεκα θαη γίλεηαη δηαδξαζηηθή. Οη πέληε θχξηεο πεξηνρέο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κέζα απφ ηα έξγα etwinning είλαη νη αθφινπζεο (Galvin et al, 2006): Απζεληηθή κάζεζε: νη καζεηέο έρνπλ κεγαιχηεξα θίλεηξα φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε απζεληηθέο θαη κε ζεκαζία καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σπλεξγαζία: ηα έξγα etwinning απαηηνχλ ζπλεξγαζία ζε πνιιά επίπεδα φπσο εθπαηδεπηηθνχ-εθπαηδεπηηθνχ, καζεηή-καζεηή θαη/ή εθπαηδεπηηθνχκαζεηή. Δπξσπατθή δηάζηαζε: ηα έξγα etwinning απφ ηε θχζε ηνπο ηνλίδνπλ ηελ επξσπατθή δηάζηαζε θαη ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θέξλνληαο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο ζε επαθή θαη εληζρχνληαο ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε. Φξήζε Νέσλ Τερλνινγηψλ: Τν etwinning πξνσζεί ηελ ρξήζε ησλ Νέσλ Τερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία, δηεπθνιχλνληαο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ ηηο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηέο ηνπο ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο. Δθπαίδεπζε θαζεγεηψλ θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε: έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ etwinning γεληθά θαη ησλ έξγσλ εηδηθφηεξα είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ κάζεζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εκπιεθνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ. Πνιιέο κειέηεο έρνπλ ππνζηεξίμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ etwinning ζηελ παξνρή επθαηξηψλ απζεληηθήο κάζεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ θαη αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21 νπ αηψλα (European Commission, 2013; Crawley at al., 2010a). Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο δελ πεξηνξίδνληαη ζηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ε πιαηθφξκα αιιά επηδεηθλχνπλ δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε άιισλ εξγαιείσλ πνπ

7 Πξαθηηθά 6 th CIE αλαδεηθλχνπλ ην έξγν ηνπο φπσο ςεθηαθά βίληεν, ρξήζε LMS φπσο ην Moodle, ηζηνιφγηα θαη wikis (Kampylis at al., 2013). Τν etwinning εμειίζζεηαη θαη ζχκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ζα πξνζθέξεη πνιιέο θαηλνηφκεο επθαηξίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ, πξνζθέξνληαο παξάιιεια αλάινγεο επθαηξίεο θαη ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ επξσπατθή ζπλείδεζε θαη λα απνθηνχλ γλψζεηο κε επράξηζηεο θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αναθοπέρ Crawley, C., Gilleran, A., Nucci, D., &Scimeca, S. (Eds.). (2010). Voices of etwinning Teachers talk. Brussels: Central Support Service for etwinning & European Schoolnet European Commission. (2013).Study of the impact of etwinning on participating pupils, teachers and schools. Luxemburg: Publications of the European Union. Αλάθηεζε : Galvin, C., Gilleran, A., Hogenbirk, P., Hunya, M., Selinger, M., & Zeidler, B. (2006). Pedagogical Advisory Group Reflections on etwinning: Collaboration and etwinning Enrichment and added value of etwinning projects. Brussels: etwinning Central Support Service. Αλάθηεζε : Kampylis, P., Punie, Y., Bocconi, S., Brecko, S., Han, S., Miyake, N. (2013) ICTenabled innovation for learning in Europe and Asia. Exploring conditions for sustainability, scalability and impact at system level. JRC Scientific and Policy Reports. Joint Research Center. Abstract The etwinning action promotes school collaboration in Europe through the use of Information and Communication Technologies (ICT) by providing support, tools and services for schools. Launched in 2005 as the main action of the European Commission s elearning Programme, etwinning has been firmly integrated in Erasmus+, the European programme for Education, Training, Youth and Sport, since 2014.

8 8 6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Εργαλεύα διαδικτυακόσ ιςτορικόσ αποτύπωςησ χρονογραμμό. Οδηγύεσ καταςκευόσ και οπτικοπούηςησ υλικού για τα μαθόματα Ιςτορύασ, Ερευνητικών Εργαςιών και Ειδικών Θεματικών Δραςτηριοτότων Κνηζηθάθνο Γεκήηξηνο, Καξβνπλίδεο Θεόδσξνο, Γνπιεγέξεο Υξήζηνο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο {kotsifakos, Πεξίιεςε Η πξφηαζε αθνξά ηελ επίδεημε θαη ηελ εθαξκνγή ζ έλα ηχπν Γαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ ηεο γεληάο web 2.0 πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ αμηνπνίεζε κηαο «Γηαδηθηπαθήο» ρξνλνγξακκήο. Με ηελ ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Γηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ νη καζεηέο, νη καζήηξηεο, αιιά θαη εξεπλεηέο, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςνπλ, λα κνηξαζηνχλ θαη λα νξγαλψζνπλ παξνπζηάζεηο απφ ην πιηθφ θαη ηελ χιε πνπ κειεηνχλ. Αλαδεηψληαο πιηθφ απφ δηάθνξνπο ρξνληθνχο νξίδνληεο θαη δηαθνξεηηθά ζεκαηηθά πεδία, νη καζεηέο κέζσ ηεο δηακφξθσζεο κηαο «ρξνλνγξακκήο» εληξπθνχλ ηφζν ζε πεξηνρέο ησλ καζεκάησλ ηνπο φζν θαη ζε ηερληθέο ρεηξηζκνχ πιηθψλ πνπ ππάξρνπλ δηάζπαξηα ζην Γηαδίθηπν, εμειίζζνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο ή παξνπζηάδνληαη εηδηθά γηα ηελ εθαξκνγή. Τν εξγαζηήξην, κε κηα κηθξή εηζήγεζε γηα ην πψο ιεηηνπξγεί κηα «αξηζκνγξακκή» (ζπζρέηηζε θαη αλαθνξά ζηα καζεκαηηθά πξφηππα) θαη επηζεκαίλνληαο ηηο δηαθνξέο απφ κηα «γξακκηθή αληίιεςε» ηεο Ιζηνξίαο, πεξλά ζηελ εθαξκνγή ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα (ζηνρεπκέλεο ππνδείμεηο). Σην δηαζέζηκν ρξφλν, νκάδεο ησλ ηξηψλ (έσο δέθα νκάδεο) επεμεξγάδνληαη θαη ηειηθά παξνπζηάδνπλ πιηθφ απφ δηάθνξα αιιά, ζπγθεθξηκέλα πεδία, αξρηθά ηελ βαζηθή θαηαζθεπή θαη κεηά εκπινπηίδνληαο απφ αλαδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν. Πξνϋπνζέζεηο: Γηαδίθηπν θαη εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο κε ζέζεηο εξγαζίαο. Σarget group: Γάζθαινη, θαζεγεηέο Ιζηνξίαο Φηιφινγνη, θαζεγεηέο εηδηθνηήησλ θαη φζνη αζρνινχληαη κε αληηθείκελα ηζηνξίαο. Λέμεηο θιεηδηά: web 2.0, ηζηνξία, εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, αξηζκνγξακκή, ρξνλνγξακκή, εξγαιεία αλνηρηνχ θψδηθα, εθπαίδεπζε.

9 Πξαθηηθά 6 th CIE Δημιουργώντασ με το MIT AppInventor Διέλε Υξηζηνπνύινπ 1, Γεκήηξηνο Ρίγγαο 2 1 Υπεχζπλε ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Κέξθπξαο 2 Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Ιφλην Παλεπηζηήκην Σρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Κέξθπξαο Πεξίιεςε Ο ζθνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ MIT AppInventor, κεραλήο δεκηνπξγίαο εθαξκνγψλ, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα αλαιπζνχλ νη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηδηαίηεξα ε ζπκβνιή ηεο ζηελ εθκάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Αλαιπηηθά νη ζηφρνη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο είλαη νη αθφινπζνη: α) λα γλσξίζνπλ ηε κεραλή αλάπηπμεο εθαξκνγψλ MIT AppInventor β) λα αλαιχζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ MIT AppInventor ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηδηαίηεξα ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ γ) λα ελζαξξπλζνχλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ηελ πξνψζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αθφκα θαη ζηηο κηθξέο ειηθίεο καζεηψλ Λέμεηο θιεηδηά: πξνγξακκαηηζκφο, εθαξκνγέο, appinventor.

10 10 6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Αξιοποιώντασ Εργαλεύα Βιολογικών Αναλύςεων και Απεικονύςεων ςε Εφαρμογϋσ Βιοπληροφορικόσ Παλαγηώηεο Βιάκνο 1, Αζαλάζηνο Αιεμίνπ 1, Γεσξγία Θενραξνπνύινπ 1, 1 Δξγαζηήξην Βηνπιεξνθνξηθήο θαη Αλζξψπηλεο Ηιεθηξνθπζηνινγίαο, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Ιφλην Παλεπηζηήκην Πεξίιεςε Ο ζθνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνπιεξνθνξηθήο θαη Αλζξψπηλεο Ηιεθηξνθπζηνινγίαο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε επίπεδν εθαξκνγψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηηο λεπξνεθθπιηζηηθέο παζήζεηο αιιά θαη ηε κειέηε ππνθπηηαξηθψλ θαηλνκέλσλ. Λέμεηο θιεηδηά: bioinformatics, neuroinformatics, microscopy, electrophysiology, particles measurement, bioinformatics software 1. Δηζαγσγή Οη λεπξνεθθπιηζηηθέο παζήζεηο, πξνζβάιινπλ πιένλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ζχγρξνλσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ. Ωο εθ ηνχηνπ θαηαβάιιεηαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ησλ παζνγελεηηθψλ παξαγφλησλ απηψλ ησλ λνζεκάησλ, ηα νπνία πηζηεχεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκπησκαηνινγία, ζε έλα κεγάιν βαζκφ αθνινπζνχλ θνηλνχο κεραληζκνχο παζνγέλεηαο. Τν εξγαζηήξην Βηνπιεξνθνξηθήο θαη Αλζξψπηλεο Ηιεθηξνθπζηνινγίαο (BiHELab) θαιχπηεη ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζρεηηθά κε ηηο λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη ηε ζπζρέηηζε ηνπο κε επηδεξκηθέο κεηξήζεηο βηνελέξγεηαο θαη ηε κειέηε ηεο ιαλζαζκέλεο αλαδίπισζεο ησλ πξσηετλψλ. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε θαηαγξαθή λέσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ πξσηνθφιισλ δηάγλσζεο δηαθφξσλ ηχπσλ άλνηαο θαη ζπγθεθξηκέλα λεπξνινγηθψλ δηαηαξαρψλ κέζα απφ ηνλ εληνπηζκφ, ηε ραξηνγξάθεζε, ηε βηνινγηθή αλάιπζε θαζψο θαη ηε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κηηνρνλδξηαθέο δπζιεηηνπξγίεο, έηζη ψζηε ζχληνκα λα βειηησζνχλ νη πθηζηάκελεο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ηνπο αιιά θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ λέεο ζηνρεπκέλεο ζεξαπείεο.

11 Πξαθηηθά 6 th CIE Δμνπιηζκόο Ο εμνπιηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ, πεξηιακβάλεη εμεηδηθεπκέλα κεραλήκαηα βηνινγηθψλ αλαιχζεσλ, ζπζηήκαηα γηα ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ απεηθφληζεο, κηθξνζθφπηα, θάκεξεο πςειήο αλάιπζεο, ζπζθεπέο κέηξεζεο αλζξψπηλεο ειεθηξνθπζηνινγίαο, ζπζθεπέο κέηξεζεο πιεζπζκνχ ζσκαηηδίσλ θαζψο θαη ππνζηεξηθηηθά ινγηζκηθά γηα αλάιπζε ζε επίπεδν DNA, RNA θαη πξσηετλψλ. 3. Έξεπλα Οη βαζηθέο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ BiHELab πεξηιακβάλνπλ θαη δίλνπλ έκθαζε ζηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηε γεξηαηξηθή, ζηελ αλζξψπηλε εππάζεηα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο λεπξνεθθπιηζκψλ, ηφζν ζε επίπεδν βαζηθήο επηζηήκεο, φζν θαη ζε θιηληθέο θαη θαξκαθεπηηθέο εθαξκνγέο. Τν εξγαζηήξην θαιχπηεη ηφζν εθπαηδεπηηθά φζν θαη εξεπλεηηθά ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο: Neurogenerative diseases and their relations with mitochondrial abnormalities and skin cancers Mathematical modeling and data analysis in proteomics, genomics and chemistry Systems biology approaches such as pathway, network and interaction analyses Large scale statistical and machine learning studies Protein structure, function and stability prediction, sequence and domain analyses Design and implementation of relational databases and software programs Online Health Record System for Diabetics Medical Information System for Epilepsy patients Pattern recognition techniques on mitochondrial imaging from neural and Schwann cells Knowledge Management System for the discrete mathematical representations of RNA secondary structures Artificial Neural Network for waveforms recognition on the anesthesiology patient s monitor Wireless MEMS devices for skin and dermis bio-measurements Applying Hierarchical Linear Models on studying RPG and Social Networks among students Producing Webinars for Bioinformatics e-classes Nanoethics and Bioethics BioArt

12 12 6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Διαφοροποιημϋνη Διδαςκαλύα & Διαμορφωτικό Αξιολόγηςη μαθημϊτων Πληροφορικόσ με την υποςτόριξη Συςτόματοσ Διαχεύριςησ Μαθηςιακών Δραςτηριοτότων (LAMS) Γξ. πύξνο Παπαδάθεο 1, MSc Γηώξγνο Παζράιεο 2 1 Σρνιηθφο Σχκβνπινο ΠΔ19 & Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 2 Γπκλάζην & ΓΔΛ Δππαιίνπ Φσθίδαο, Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Παλ. Παηξψλ Σην εξγαζηήξην ζα ζπδεηήζνπκε ηελ εκπεηξία απφ ηελ δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ζηε δηδαθηηθή πξάμε ςεθηαθψλ καζεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην θαη ην ΔΠΑΛ κε ηε κνξθή αθνινπζηψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ LAMS γηα ηελ εθαξκνγή Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο θαη Γηακνξθσηηθήο Αμηνιφγεζεο ζην Διιεληθφ Σρνιείν. Θα γίλεη ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ LAMS, επίδεημε θαη ζχληνκε πξαθηηθή άζθεζε ζηελ αλαδήηεζε, πξνζαξκνγή θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ειεχζεξσλ ςεθηαθψλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ζηε δηεζλή θνηλφηεηα ηνπ LAMS. Θα γίλεη πξαθηηθή άζθεζε αλάζεζεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε καζεηέο γηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζε καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο γηα Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ θαη επνπηείαο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπο σο ζπκπιήξσκα ηεο δηα δψζεο δηδαζθαιίαο ηνπο.

13 Πξαθηηθά 6 th CIE Το ψηφιακό φυτό αξιοποιώντασ την πλατφόρμα Arduino ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα Γεκήηξηνο Ρίγγαο 1, Διέλε Υξηζηνπνύινπ 2 1 Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Ιφλην Παλεπηζηήκην Σρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Κέξθπξαο 2 Υπεχζπλε ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Κέξθπξαο Πεξίιεςε Ο ζθνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ηεο ππνινγηζηηθήο πιαηθφξκαο Arduino ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα αλαιπζνχλ νη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σπγθεθξηκέλα ζα γίλεη παξνπζίαζε ηεο δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα Τν ςεθηαθφ θπηφ πνπ πινπνηήζεθε ζην Σρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Κέξθπξαο ζπλδένληαο έλα θπηφ κε ηνλ ςεθηαθφ θφζκν ρξεζηκνπνηψληαο ην Arduino. Αλαιπηηθά νη ζηφρνη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο είλαη νη αθφινπζνη: α) λα γλσξίζνπλ ηελ ππνινγηζηηθή πιαηθφξκα Arduino β) λα αλαιχζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο Arduino ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πρ σο project ζην Γεληθφ Λχθεην ή ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην γ) λα ελζαξξπλζνχλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ηε ρξήζε αληίζηνηρσλ ππνινγηζηηθψλ πιαηθφξκσλ Μεξηθά ιφγηα γηα ην Arduino: Τν Arduino είλαη κία open-source ππνινγηζηηθή πιαηθφξκα βαζηζκέλε ζε επέιηθην θαη εχθνιν ρξήζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ θάζε ελδηαθέξνκελν γηα ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ αληηθείκελσλ ή πεξηβαιιφλησλ. Τν Arduino κπνξεί λα αηζζάλεηαη ην πεξηβάιινλ ιακβάλνληαο ζήκεξα απφ κία πνηθηιία αηζζεηήξσλ θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ειέγρνληαο θψηα, θηλεηήξεο, θαη άιινπο ελεξγνπνηεηέο. Ο κηθξνειεγθηήο ζηε κεηξηθή πιαθέηα πξνγξακκαηίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Arduino γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ (βαζηζκέλε ζην Wiring) θαη ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Arduino (βαζηζκέλν ζην Processing). Τα έξγα Arduino κπνξνχλ λα είλαη απηφλνκα ή κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ινγηζκηθφ πνπ ηξέρεη ζε έλαλ ππνινγηζηή. Λέμεηο θιεηδηά: arduino, πξνγξακκαηηζκφο, scratch.

14 14 6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Γραφικϊ Πραγματικού Χρόνου με Processing τόςο απλϊ! Κ. Βαζηιεηάδεο 1, Δ. Ρόκπνια 2 1 Μεραληθφο Η/Υ θαη Πιεξνθνξηθήο, κέινο HGDA 2 Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ19 5 νπ ΓΔΛ Βχξσλα Πεξίιεςε Σηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ απηνχ είλαη ε γλσξηκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Processing. Η Processing είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ δηαδηθαζηηθνχ αιιά θαη ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ. Δίλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ δεκηνπξγία γξαθηθψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ηδηαηηέξσο ειθπζηηθή γηα ηνπο καζεηέο. Πηζηεχνπκε πσο απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Πιεξνθνξηθήο γηα λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα κεηαηξέςεη ηελ εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζε δεκηνπξγηθή ελαζρφιεζε.

15 Πξαθηηθά 6 th CIE Προγραμματιςμόσ Arduino Online με το Codebender B. Γεσξγηηδίθεο 1, Δ. Ρόκπνια 2 1 Μεραληθφο Η/Υ θαη Πιεξνθνξηθήο, Ιδξπηήο Codebender 2 Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ19 5 νπ ΓΔΛ Βχξσλα Πεξίιεςε Σηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ απηνχ είλαη ε γλσξηκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ Codebender θαη ηα ζαθή πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη. Τν Codebender έρεη θαηαμησζεί σο online πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ γηα Arduino, αξηζκεί πνιινχο ρξήζηεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη ππνζηεξίδεηαη απφ κηα αμηφινγε νκάδα πξνγξακκαηηζηψλ, νη νπνίνη πξνζζέηνπλ ζπλερψο λέεο δπλαηφηεηεο. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη πνιχ ελζαξξπληηθά.

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα

Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 Δξγαζηήξην: Αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθώλ πεξηβαιιόλησλ ζηελ Δθπαίδεπζε. Πεξηβάιινλ MOODLE.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ππγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Open Source e-learning Δθαξκνγψλ θαη Πρεδηαζκφο Ξξφηππεο Ξιαηθφξκαο Δθπαηδεπηηθνχ Ινγηζκηθνχ

Ππγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Open Source e-learning Δθαξκνγψλ θαη Πρεδηαζκφο Ξξφηππεο Ξιαηθφξκαο Δθπαηδεπηηθνχ Ινγηζκηθνχ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΥΛ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο «Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία πνινγηζηψλ» Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ππγθξηηηθή Αμηνιφγεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Ε. Τδνβιά Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 etzovla@yahoo.gr Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία έιαβε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιοποίεζε ηων Web 2.0 Επγαλείων ζε Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζερ

Η Αξιοποίεζε ηων Web 2.0 Επγαλείων ζε Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζερ Η Αξιοποίεζε ηων Web 2.0 Επγαλείων ζε Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζερ Μ. Γκοςνηούμα 1, Μ. Κοςκλαηδίδος 2 1 Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Μαθξηλίηζαο Πειίνπ gkountouma@yahoo.com 2 3 ν Πξφηππν

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Tο Παρατηρητήριο τησ ΑΕΕ Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ A proposal for the use of Learning Activity Management System

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γνχλα Διέλε ΑΜ:1505 Λχθα Εσή ΑΜ:1522 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μπαινπθηζήο Αλαζηάζηνο έξξαη, 2015 Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλίθε, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα