6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Δλφηεηα: Δξγαζηεξηαθέο Σπλεδξίεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Δλφηεηα: Δξγαζηεξηαθέο Σπλεδξίεο"

Transcript

1 6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Δλφηεηα: Δξγαζηεξηαθέο Σπλεδξίεο Οθησβξίνπ 2014 Ιφλην Παλεπηζηήκην - Κέξθπξα di.ionio.gr/cie

2 2 6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Περιεχόμενα «etwinning: άλνηγκα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θαηλνηφκν δηδαζθαιία θαη δεκηνπξγηθή κάζεζε»... 3 Δξγαιεία δηαδηθηπαθήο ηζηνξηθήο απνηχπσζεο ρξνλνγξακκή. Οδεγίεο θαηαζθεπήο θαη νπηηθνπνίεζεο πιηθνχ γηα ηα καζήκαηα Ιζηνξίαο, Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Δηδηθψλ Θεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ... 8 Γεκηνπξγψληαο κε ην MIT AppInventor... 9 Αμηνπνηψληαο Δξγαιεία Βηνινγηθψλ Αλαιχζεσλ θαη Απεηθνλίζεσλ ζε Δθαξκνγέο Βηνπιεξνθνξηθήο Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία & Γηακνξθσηηθή Αμηνιφγεζε καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο κε ηελ ππνζηήξημε Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (LAMS) Τν ςεθηαθφ θπηφ αμηνπνηψληαο ηελ πιαηθφξκα Arduino ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία Γξαθηθά Πξαγκαηηθνχ Φξφλνπ κε Processing ηφζν απιά! Πξνγξακκαηηζκφο Arduino Online κε ην Codebender... 15

3 Πξαθηηθά 6 th CIE «etwinning: ϊνοιγμα τησ εκπαύδευςησ ςτην καινοτόμο διδαςκαλύα και δημιουργικό μϊθηςη» Παηεξάθε Δηξήλε 1, Αγγειόπνπινο Παλαγηώηεο 2 ΙΣΤΔ Γηνθαληνο 1 ΠΔ60, Δζληθή Υπεξεζία Υπνζηήξημεο etwinning, 2 ΠΔ19,, Δζληθή Υπεξεζία Υπνζηήξημεο etwinning Πεξίιεςε Η δξάζε etwinning πξνσζεί ηε ζρνιηθή ζπλεξγαζία ζηελ Δπξψπε, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ), παξέρνληαο ππνζηήξημε, εξγαιεία θαη ππεξεζίεο γηα ηα ζρνιεία. Ξεθηλψληαο ην 2005 σο ε θχξηα δξάζε ηνπ elearning Programme ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ην etwinning έρεη ελζσκαησζεί ζηαζεξά ζην Erasmus+, ην Δπξσπατθφ πξφγξακκα γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηε λενιαία θαη ηνλ αζιεηηζκφ, απφ ην Λέμεηο θιεηδηά: etwinning, Erasmus+, ζρνιηθή ζπλεξγαζία, Νέεο Τερλνινγίεο 1. Η δπάζη etwinning Τν etwinning είλαη ε θνηλφηεηα ησλ ζρνιείσλ ηεο Δπξψπεο. Πξνζθέξεη κηα πιαηθφξκα γηα ην πξνζσπηθφ (εθπαηδεπηηθνχο, δηεπζπληέο, βηβιηνζεθάξηνπο, θ.ι.π.) πνπ εξγάδεηαη ζε ζρνιείν, ζε κηα απφ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο, πνπ ιακβάλνπλ κέξνο, γηα λα επηθνηλσλνχλ, λα ζπλεξγάδνληαη, λα δηεμάγνπλ έξγα, λα κνηξάδνληαη θαη, λα αηζζάλνληαη θαη λα απνηεινχλ κέξνο ηεο πην ζπλαξπαζηηθήο θνηλφηεηαο εθκάζεζεο ηεο Δπξψπεο. Σην etwinning είλαη εγγεγξακκέλνη πεξίπνπ εθπαηδεπηηθνί απφ ζρνιεία απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη έρνπλ νξγαλψζεη ζπλεξγαηηθά έξγα. Τνλ ηειεπηαίν ρξφλν ζπκκεηέρνπλ ζην etwinning εθπαηδεπηηθνί απφ ηηο: Μνιδαβία, Τπλεζία, Αδεξκπατηδάλ, Οπθξαλία, Αξκελία θαη Γεσξγία θαη ζχληνκα ζα εληαρζνχλ λέεο ρψξεο φπσο ε Αιβαλία θαη ε Σεξβία. Η δξάζε είλαη ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε ζηελ Διιάδα θαζψο ζπκκεηέρνπλ πάλσ απφ εθπαηδεπηηθνί ζε 6000 ζρνιεία θαη έρνπλ πινπνηήζεη έξγα. Οη έιιελεο εθπαηδεπηηθνί είλαη ηδηαίηεξα δξαζηήξηνη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλεη ην etwinning θαη ε ρψξα καο δηαθξίλεηαη πάληα ζηα Δπξσπατθά βξαβεία ηεο δξάζεο.

4 4 6 th Conferrence on Informatics in Education Έπγα etwinning και Νέερ ηεσνολογίερ Σην etwinning νη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ πνπ ηνπο δίλεη πξφζβαζε ζην etwinning Desktop ηνπο. Δθεί κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ην πξνθίι ηνπο θαη λα έξζνπλ ζε επηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ αλαδεηνχλ ζπλεξγάηεο. Μέζα απφ ζεκαηηθά θφξνπκ θαη κηα κεραλή αλαδήηεζεο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ζπλεξγάηεο, λα πξνηείλνπλ ηα δηθά ηνπο ζέκαηα θαη λα ζπλάςνπλ ζπλεξγαζίεο. Μεηά ηελ εχξεζε ζπλεξγάηε, ππνβάινπλ ην έξγν ηνπο γηα έγθξηζε θαη αθνχ εγθξηζεί απφ ηηο Δζληθέο Υπεξεζίεο Υπνζηήξημεο ησλ δπν ηδξπηψλ εθπαηδεπηηθψλ, αλνίγεη ν δηθφο ηνπο ρψξνο επηθνηλσλίαο, ην TwinSpace. To TwinSpace είλαη έλαο αζθαιήο ρψξνο γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνζθέξεη πνιιά ζπλεξγαηηθά εξγαιεία θαη πνιιέο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπο. Απφ ην Σεπηέκβξε ηνπ 2014, ην TwinSpace αιιάδεη κε ζηφρν λα είλαη πην εχρξεζην, κε πεξηζζφηεξα εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη νινθαίλνπξην ζρεδηαζκφ πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ. 3. Δςναηόηηηερ Επαγγελμαηικήρ Ανάπηςξηρ ζηο etwinning To etwinning εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλεξγαηηθά έξγα πξνζθέξεη θαη πνιιέο δπλαηφηεηεο δσξεάλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο Δθδειψζεηο Δθκάζεζεο, δηαδηθηπαθά καζήκαηα 8-14 εκεξψλ πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία Υπνζηήξημεο ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα φπσο: εξγαιεία Web 2.0, ζεαηξηθφ παηρλίδη, δεκηνπξγηθή γξαθή, νξγάλσζε δηαζεκαηηθψλ έξγσλ, podcasting, ρξήζε ipad θηι. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα πάξνπλ κέξνο ζε ζπδεηήζεηο θαη λα πινπνηήζνπλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ ζην ηέινο λα ιάβνπλ βεβαίσζε ζπκκεηνρήο. Δθηφο απφ ηηο Δθδειψζεηο Δθκάζεζεο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ή θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο Αίζνπζα Δθπαηδεπηηθνχ, έλα ρψξν πνπ πξνζθέξεη θφξνπκ θαη chat. Σηηο αίζνπζεο απηέο κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ ηδέεο, λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο θαη λα ζπδεηήζνπλ πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα. Έλαο άιινο ρψξνο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο είλαη νη Οκάδεο (Groups). Δίλαη πην νξγαλσκέλεο πιαηθφξκεο κε πεξηζζφηεξα εξγαιεία απφ ηηο Αίζνπζεο Δθπαηδεπηηθψλ θαη έρνπλ θάπνηνλ δηαρεηξηζηή. Σηηο νκάδεο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο, λα αληαιιάζνπλ πιηθφ απφ ηε δνπιεηά ηνπο ζην etwinning θαη λα παξέρνπλ ππνζηήξημε ν έλαο ζηνλ άιινλ. Μηα ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε θνηλφηεηα είλαη ε Γεκηνπξγηθή Τάμε πνπ νξγαλψλεη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ κειψλ ηεο. Τέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: webinars κε εηδηθνχο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, δηαδηθηπαθφ ζπλέδξην, θακπάληεο, δηαγσληζκνχο, βηβιηνζήθε κε πιηθφ ησλ κειψλ θ.α. Απφ ηνλ

5 Πξαθηηθά 6 th CIE Ιαλνπάξην ηνπ 2015, νη Οκάδεο ζα ελζσκαησζνχλ ζηελ θεληξηθή πιαηθφξκα ηνπ etwinning θαη ζα έρνπλ πην εχρξεζηεο ιεηηνπξγίεο γηα ηα κέιε θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο. Τν etwinning πξνζθέξεη θαη δπλαηφηεηεο δηα δψζεο επηκφξθσζεο κε ηελ νξγάλσζε πέληε (5) Σεκηλαξίσλ Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο (PDW) ηνλ ρξφλν ζε δηάθνξεο Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ απεπζχλνληαη ζε δηάθνξεο εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ θάζε θνξά θαη ζηφρν έρνπλ λα ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα ηηο λέεο εμειίμεηο θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα νξγαλψζνπλ πην πνηνηηθά έξγα. Δπίζεο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο νη Δζληθέο Υπεξεζίεο Υπνζηήξημεο νξγαλψλνπλ ζεκηλάξηα εμεχξεζεο ζπλεξγαηψλ, ζεκηλάξηα πνπ θέξλνπλ ζε επαθή εθπαηδεπηηθνχο απφ δηάθνξεο ρψξεο κε ζηφρν ηελ έλαξμε θαη πινπνίεζε ελφο έξγνπ etwinning. Σε εζληθφ επίπεδν, ε Διιεληθή Δζληθή Υπεξεζία Υπνζηήξημεο νξγαλψλεη θάζε ρξφλν δηαδηθηπαθά καζήκαηα ζηελ πιαηθφξκα Moodle γηα ηνπο Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο κε πνηθίιε ζεκαηνινγία. Φέηνο, μεθίλεζε ηελ νξγάλσζε ζχληνκσλ καζεκάησλ (έλα webinar θαη δξαζηεξηφηεηεο 10 εκεξψλ ζην Μoodle) γηα ηελ νξγάλσζε ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην etwinning. Παξάιιεια, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 15 πξεζβεπηψλ ηεο, έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νξηζηεί σο πξεζβεπηέο ηεο δξάζεο αλά πεξηθέξεηα, νξγαλψλνπλ δηα δψζεο εξγαζηήξηα θαη webinars φιν ηνλ ρξφλν κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ εγγεγξακκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ. 4. Αναγνώπιζη και αξιολόγηζη ηων έπγων etwinning Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνηνχλ έξγα etwinning έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ ην έξγν ηνπο γηα αμηνιφγεζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα βξαβεπηνχλ κε ηελ Δζληθή Δηηθέηα πνηφηεηαο πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ ζπκκεηνρή γηα ηα Δζληθά βξαβεία θαη ζηε ζπλέρεηα αλ θαη έλαο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο έιαβε Δζληθή Δηηθέηα πνηφηεηαο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ Δπξσπατθή Δηηθέηα Πνηφηεηαο θαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζηα Δπξσπατθά βξαβεία. Τφζν γηα ηελ Δζληθή φζν θαη γηα ηελ Δπξσπατθή Δηηθέηα Πνηφηεηαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο: Παηδαγσγηθή Καηλνηνκία Δλζσκάησζε ζηε Γηδαθηέα χιε Δπηθνηλσλία θαη αληαιιαγή κεηαμχ ζρνιείσλ ζπλεξγαηψλ Σπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ-ζπλεξγαηψλ Φξήζε ηεο ηερλνινγίαο Απνηειέζκαηα, αληίθηππνο θαη ηεθκεξίσζε. Γηα λα πξνρσξήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη πέληε πξνυπνζέζεηο: Τν έξγν πξέπεη λα έρεη θνηλνχο ζηφρνπο θαη ζρέδην.

6 6 6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ή λα βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν ζηάδηφ ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο, πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε, πξέπεη λα έρεη ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζην έξγν. Πξέπεη λα εκθαλίδεηαη έλαο νξηζκέλνο βαζκφο ζπλεξγαζίαο. Τα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη εκθαλή. 5. etwinning: καινοηόμορ διδαζκαλία και δημιοςπγική μάθηζη Τν etwinning πξνζθέξεη πνιιέο επθαηξίεο γηα θαηλνηφκν δηδαζθαιία θαη δεκηνπξγηθή κάζεζε κέζα απφ ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη. Οη εθπαηδεπηηθνί αιιά θπξίσο νη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ επσθεινχληαη απφ ηε ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ηα ζρνιεία ησλ άιισλ ρσξψλ, βγαίλνπλ απφ ηα ζηελά φξηα ηεο ηάμεο θαη ε κάζεζε απνθηά λφεκα θαη γίλεηαη δηαδξαζηηθή. Οη πέληε θχξηεο πεξηνρέο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κέζα απφ ηα έξγα etwinning είλαη νη αθφινπζεο (Galvin et al, 2006): Απζεληηθή κάζεζε: νη καζεηέο έρνπλ κεγαιχηεξα θίλεηξα φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε απζεληηθέο θαη κε ζεκαζία καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σπλεξγαζία: ηα έξγα etwinning απαηηνχλ ζπλεξγαζία ζε πνιιά επίπεδα φπσο εθπαηδεπηηθνχ-εθπαηδεπηηθνχ, καζεηή-καζεηή θαη/ή εθπαηδεπηηθνχκαζεηή. Δπξσπατθή δηάζηαζε: ηα έξγα etwinning απφ ηε θχζε ηνπο ηνλίδνπλ ηελ επξσπατθή δηάζηαζε θαη ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θέξλνληαο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο ζε επαθή θαη εληζρχνληαο ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε. Φξήζε Νέσλ Τερλνινγηψλ: Τν etwinning πξνσζεί ηελ ρξήζε ησλ Νέσλ Τερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία, δηεπθνιχλνληαο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ ηηο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηέο ηνπο ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο. Δθπαίδεπζε θαζεγεηψλ θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε: έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ etwinning γεληθά θαη ησλ έξγσλ εηδηθφηεξα είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ κάζεζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εκπιεθνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ. Πνιιέο κειέηεο έρνπλ ππνζηεξίμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ etwinning ζηελ παξνρή επθαηξηψλ απζεληηθήο κάζεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ θαη αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21 νπ αηψλα (European Commission, 2013; Crawley at al., 2010a). Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο δελ πεξηνξίδνληαη ζηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ε πιαηθφξκα αιιά επηδεηθλχνπλ δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε άιισλ εξγαιείσλ πνπ

7 Πξαθηηθά 6 th CIE αλαδεηθλχνπλ ην έξγν ηνπο φπσο ςεθηαθά βίληεν, ρξήζε LMS φπσο ην Moodle, ηζηνιφγηα θαη wikis (Kampylis at al., 2013). Τν etwinning εμειίζζεηαη θαη ζχκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ζα πξνζθέξεη πνιιέο θαηλνηφκεο επθαηξίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ, πξνζθέξνληαο παξάιιεια αλάινγεο επθαηξίεο θαη ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ επξσπατθή ζπλείδεζε θαη λα απνθηνχλ γλψζεηο κε επράξηζηεο θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αναθοπέρ Crawley, C., Gilleran, A., Nucci, D., &Scimeca, S. (Eds.). (2010). Voices of etwinning Teachers talk. Brussels: Central Support Service for etwinning & European Schoolnet European Commission. (2013).Study of the impact of etwinning on participating pupils, teachers and schools. Luxemburg: Publications of the European Union. Αλάθηεζε : Galvin, C., Gilleran, A., Hogenbirk, P., Hunya, M., Selinger, M., & Zeidler, B. (2006). Pedagogical Advisory Group Reflections on etwinning: Collaboration and etwinning Enrichment and added value of etwinning projects. Brussels: etwinning Central Support Service. Αλάθηεζε : Kampylis, P., Punie, Y., Bocconi, S., Brecko, S., Han, S., Miyake, N. (2013) ICTenabled innovation for learning in Europe and Asia. Exploring conditions for sustainability, scalability and impact at system level. JRC Scientific and Policy Reports. Joint Research Center. Abstract The etwinning action promotes school collaboration in Europe through the use of Information and Communication Technologies (ICT) by providing support, tools and services for schools. Launched in 2005 as the main action of the European Commission s elearning Programme, etwinning has been firmly integrated in Erasmus+, the European programme for Education, Training, Youth and Sport, since 2014.

8 8 6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Εργαλεύα διαδικτυακόσ ιςτορικόσ αποτύπωςησ χρονογραμμό. Οδηγύεσ καταςκευόσ και οπτικοπούηςησ υλικού για τα μαθόματα Ιςτορύασ, Ερευνητικών Εργαςιών και Ειδικών Θεματικών Δραςτηριοτότων Κνηζηθάθνο Γεκήηξηνο, Καξβνπλίδεο Θεόδσξνο, Γνπιεγέξεο Υξήζηνο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο {kotsifakos, Πεξίιεςε Η πξφηαζε αθνξά ηελ επίδεημε θαη ηελ εθαξκνγή ζ έλα ηχπν Γαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ ηεο γεληάο web 2.0 πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ αμηνπνίεζε κηαο «Γηαδηθηπαθήο» ρξνλνγξακκήο. Με ηελ ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Γηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ νη καζεηέο, νη καζήηξηεο, αιιά θαη εξεπλεηέο, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςνπλ, λα κνηξαζηνχλ θαη λα νξγαλψζνπλ παξνπζηάζεηο απφ ην πιηθφ θαη ηελ χιε πνπ κειεηνχλ. Αλαδεηψληαο πιηθφ απφ δηάθνξνπο ρξνληθνχο νξίδνληεο θαη δηαθνξεηηθά ζεκαηηθά πεδία, νη καζεηέο κέζσ ηεο δηακφξθσζεο κηαο «ρξνλνγξακκήο» εληξπθνχλ ηφζν ζε πεξηνρέο ησλ καζεκάησλ ηνπο φζν θαη ζε ηερληθέο ρεηξηζκνχ πιηθψλ πνπ ππάξρνπλ δηάζπαξηα ζην Γηαδίθηπν, εμειίζζνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο ή παξνπζηάδνληαη εηδηθά γηα ηελ εθαξκνγή. Τν εξγαζηήξην, κε κηα κηθξή εηζήγεζε γηα ην πψο ιεηηνπξγεί κηα «αξηζκνγξακκή» (ζπζρέηηζε θαη αλαθνξά ζηα καζεκαηηθά πξφηππα) θαη επηζεκαίλνληαο ηηο δηαθνξέο απφ κηα «γξακκηθή αληίιεςε» ηεο Ιζηνξίαο, πεξλά ζηελ εθαξκνγή ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα (ζηνρεπκέλεο ππνδείμεηο). Σην δηαζέζηκν ρξφλν, νκάδεο ησλ ηξηψλ (έσο δέθα νκάδεο) επεμεξγάδνληαη θαη ηειηθά παξνπζηάδνπλ πιηθφ απφ δηάθνξα αιιά, ζπγθεθξηκέλα πεδία, αξρηθά ηελ βαζηθή θαηαζθεπή θαη κεηά εκπινπηίδνληαο απφ αλαδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν. Πξνϋπνζέζεηο: Γηαδίθηπν θαη εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο κε ζέζεηο εξγαζίαο. Σarget group: Γάζθαινη, θαζεγεηέο Ιζηνξίαο Φηιφινγνη, θαζεγεηέο εηδηθνηήησλ θαη φζνη αζρνινχληαη κε αληηθείκελα ηζηνξίαο. Λέμεηο θιεηδηά: web 2.0, ηζηνξία, εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, αξηζκνγξακκή, ρξνλνγξακκή, εξγαιεία αλνηρηνχ θψδηθα, εθπαίδεπζε.

9 Πξαθηηθά 6 th CIE Δημιουργώντασ με το MIT AppInventor Διέλε Υξηζηνπνύινπ 1, Γεκήηξηνο Ρίγγαο 2 1 Υπεχζπλε ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Κέξθπξαο 2 Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Ιφλην Παλεπηζηήκην Σρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Κέξθπξαο Πεξίιεςε Ο ζθνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ MIT AppInventor, κεραλήο δεκηνπξγίαο εθαξκνγψλ, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα αλαιπζνχλ νη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηδηαίηεξα ε ζπκβνιή ηεο ζηελ εθκάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Αλαιπηηθά νη ζηφρνη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο είλαη νη αθφινπζνη: α) λα γλσξίζνπλ ηε κεραλή αλάπηπμεο εθαξκνγψλ MIT AppInventor β) λα αλαιχζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ MIT AppInventor ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηδηαίηεξα ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ γ) λα ελζαξξπλζνχλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ηελ πξνψζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αθφκα θαη ζηηο κηθξέο ειηθίεο καζεηψλ Λέμεηο θιεηδηά: πξνγξακκαηηζκφο, εθαξκνγέο, appinventor.

10 10 6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Αξιοποιώντασ Εργαλεύα Βιολογικών Αναλύςεων και Απεικονύςεων ςε Εφαρμογϋσ Βιοπληροφορικόσ Παλαγηώηεο Βιάκνο 1, Αζαλάζηνο Αιεμίνπ 1, Γεσξγία Θενραξνπνύινπ 1, 1 Δξγαζηήξην Βηνπιεξνθνξηθήο θαη Αλζξψπηλεο Ηιεθηξνθπζηνινγίαο, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Ιφλην Παλεπηζηήκην Πεξίιεςε Ο ζθνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνπιεξνθνξηθήο θαη Αλζξψπηλεο Ηιεθηξνθπζηνινγίαο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε επίπεδν εθαξκνγψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηηο λεπξνεθθπιηζηηθέο παζήζεηο αιιά θαη ηε κειέηε ππνθπηηαξηθψλ θαηλνκέλσλ. Λέμεηο θιεηδηά: bioinformatics, neuroinformatics, microscopy, electrophysiology, particles measurement, bioinformatics software 1. Δηζαγσγή Οη λεπξνεθθπιηζηηθέο παζήζεηο, πξνζβάιινπλ πιένλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ζχγρξνλσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ. Ωο εθ ηνχηνπ θαηαβάιιεηαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ησλ παζνγελεηηθψλ παξαγφλησλ απηψλ ησλ λνζεκάησλ, ηα νπνία πηζηεχεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκπησκαηνινγία, ζε έλα κεγάιν βαζκφ αθνινπζνχλ θνηλνχο κεραληζκνχο παζνγέλεηαο. Τν εξγαζηήξην Βηνπιεξνθνξηθήο θαη Αλζξψπηλεο Ηιεθηξνθπζηνινγίαο (BiHELab) θαιχπηεη ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζρεηηθά κε ηηο λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη ηε ζπζρέηηζε ηνπο κε επηδεξκηθέο κεηξήζεηο βηνελέξγεηαο θαη ηε κειέηε ηεο ιαλζαζκέλεο αλαδίπισζεο ησλ πξσηετλψλ. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε θαηαγξαθή λέσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ πξσηνθφιισλ δηάγλσζεο δηαθφξσλ ηχπσλ άλνηαο θαη ζπγθεθξηκέλα λεπξνινγηθψλ δηαηαξαρψλ κέζα απφ ηνλ εληνπηζκφ, ηε ραξηνγξάθεζε, ηε βηνινγηθή αλάιπζε θαζψο θαη ηε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κηηνρνλδξηαθέο δπζιεηηνπξγίεο, έηζη ψζηε ζχληνκα λα βειηησζνχλ νη πθηζηάκελεο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ηνπο αιιά θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ λέεο ζηνρεπκέλεο ζεξαπείεο.

11 Πξαθηηθά 6 th CIE Δμνπιηζκόο Ο εμνπιηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ, πεξηιακβάλεη εμεηδηθεπκέλα κεραλήκαηα βηνινγηθψλ αλαιχζεσλ, ζπζηήκαηα γηα ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ απεηθφληζεο, κηθξνζθφπηα, θάκεξεο πςειήο αλάιπζεο, ζπζθεπέο κέηξεζεο αλζξψπηλεο ειεθηξνθπζηνινγίαο, ζπζθεπέο κέηξεζεο πιεζπζκνχ ζσκαηηδίσλ θαζψο θαη ππνζηεξηθηηθά ινγηζκηθά γηα αλάιπζε ζε επίπεδν DNA, RNA θαη πξσηετλψλ. 3. Έξεπλα Οη βαζηθέο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ BiHELab πεξηιακβάλνπλ θαη δίλνπλ έκθαζε ζηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηε γεξηαηξηθή, ζηελ αλζξψπηλε εππάζεηα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο λεπξνεθθπιηζκψλ, ηφζν ζε επίπεδν βαζηθήο επηζηήκεο, φζν θαη ζε θιηληθέο θαη θαξκαθεπηηθέο εθαξκνγέο. Τν εξγαζηήξην θαιχπηεη ηφζν εθπαηδεπηηθά φζν θαη εξεπλεηηθά ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο: Neurogenerative diseases and their relations with mitochondrial abnormalities and skin cancers Mathematical modeling and data analysis in proteomics, genomics and chemistry Systems biology approaches such as pathway, network and interaction analyses Large scale statistical and machine learning studies Protein structure, function and stability prediction, sequence and domain analyses Design and implementation of relational databases and software programs Online Health Record System for Diabetics Medical Information System for Epilepsy patients Pattern recognition techniques on mitochondrial imaging from neural and Schwann cells Knowledge Management System for the discrete mathematical representations of RNA secondary structures Artificial Neural Network for waveforms recognition on the anesthesiology patient s monitor Wireless MEMS devices for skin and dermis bio-measurements Applying Hierarchical Linear Models on studying RPG and Social Networks among students Producing Webinars for Bioinformatics e-classes Nanoethics and Bioethics BioArt

12 12 6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Διαφοροποιημϋνη Διδαςκαλύα & Διαμορφωτικό Αξιολόγηςη μαθημϊτων Πληροφορικόσ με την υποςτόριξη Συςτόματοσ Διαχεύριςησ Μαθηςιακών Δραςτηριοτότων (LAMS) Γξ. πύξνο Παπαδάθεο 1, MSc Γηώξγνο Παζράιεο 2 1 Σρνιηθφο Σχκβνπινο ΠΔ19 & Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 2 Γπκλάζην & ΓΔΛ Δππαιίνπ Φσθίδαο, Υπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Παλ. Παηξψλ Σην εξγαζηήξην ζα ζπδεηήζνπκε ηελ εκπεηξία απφ ηελ δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ζηε δηδαθηηθή πξάμε ςεθηαθψλ καζεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Γεληθφ Λχθεην θαη ην ΔΠΑΛ κε ηε κνξθή αθνινπζηψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ LAMS γηα ηελ εθαξκνγή Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο θαη Γηακνξθσηηθήο Αμηνιφγεζεο ζην Διιεληθφ Σρνιείν. Θα γίλεη ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ LAMS, επίδεημε θαη ζχληνκε πξαθηηθή άζθεζε ζηελ αλαδήηεζε, πξνζαξκνγή θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ειεχζεξσλ ςεθηαθψλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ζηε δηεζλή θνηλφηεηα ηνπ LAMS. Θα γίλεη πξαθηηθή άζθεζε αλάζεζεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε καζεηέο γηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζε καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο γηα Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ θαη επνπηείαο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπο σο ζπκπιήξσκα ηεο δηα δψζεο δηδαζθαιίαο ηνπο.

13 Πξαθηηθά 6 th CIE Το ψηφιακό φυτό αξιοποιώντασ την πλατφόρμα Arduino ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα Γεκήηξηνο Ρίγγαο 1, Διέλε Υξηζηνπνύινπ 2 1 Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Ιφλην Παλεπηζηήκην Σρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Κέξθπξαο 2 Υπεχζπλε ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Κέξθπξαο Πεξίιεςε Ο ζθνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ηεο ππνινγηζηηθήο πιαηθφξκαο Arduino ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα αλαιπζνχλ νη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σπγθεθξηκέλα ζα γίλεη παξνπζίαζε ηεο δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα Τν ςεθηαθφ θπηφ πνπ πινπνηήζεθε ζην Σρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Κέξθπξαο ζπλδένληαο έλα θπηφ κε ηνλ ςεθηαθφ θφζκν ρξεζηκνπνηψληαο ην Arduino. Αλαιπηηθά νη ζηφρνη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο είλαη νη αθφινπζνη: α) λα γλσξίζνπλ ηελ ππνινγηζηηθή πιαηθφξκα Arduino β) λα αλαιχζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο Arduino ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πρ σο project ζην Γεληθφ Λχθεην ή ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην γ) λα ελζαξξπλζνχλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ηε ρξήζε αληίζηνηρσλ ππνινγηζηηθψλ πιαηθφξκσλ Μεξηθά ιφγηα γηα ην Arduino: Τν Arduino είλαη κία open-source ππνινγηζηηθή πιαηθφξκα βαζηζκέλε ζε επέιηθην θαη εχθνιν ρξήζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ θάζε ελδηαθέξνκελν γηα ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ αληηθείκελσλ ή πεξηβαιιφλησλ. Τν Arduino κπνξεί λα αηζζάλεηαη ην πεξηβάιινλ ιακβάλνληαο ζήκεξα απφ κία πνηθηιία αηζζεηήξσλ θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ειέγρνληαο θψηα, θηλεηήξεο, θαη άιινπο ελεξγνπνηεηέο. Ο κηθξνειεγθηήο ζηε κεηξηθή πιαθέηα πξνγξακκαηίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Arduino γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ (βαζηζκέλε ζην Wiring) θαη ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Arduino (βαζηζκέλν ζην Processing). Τα έξγα Arduino κπνξνχλ λα είλαη απηφλνκα ή κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ινγηζκηθφ πνπ ηξέρεη ζε έλαλ ππνινγηζηή. Λέμεηο θιεηδηά: arduino, πξνγξακκαηηζκφο, scratch.

14 14 6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Γραφικϊ Πραγματικού Χρόνου με Processing τόςο απλϊ! Κ. Βαζηιεηάδεο 1, Δ. Ρόκπνια 2 1 Μεραληθφο Η/Υ θαη Πιεξνθνξηθήο, κέινο HGDA 2 Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ19 5 νπ ΓΔΛ Βχξσλα Πεξίιεςε Σηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ απηνχ είλαη ε γλσξηκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Processing. Η Processing είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ δηαδηθαζηηθνχ αιιά θαη ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ. Δίλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ δεκηνπξγία γξαθηθψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ηδηαηηέξσο ειθπζηηθή γηα ηνπο καζεηέο. Πηζηεχνπκε πσο απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Πιεξνθνξηθήο γηα λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα κεηαηξέςεη ηελ εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζε δεκηνπξγηθή ελαζρφιεζε.

15 Πξαθηηθά 6 th CIE Προγραμματιςμόσ Arduino Online με το Codebender B. Γεσξγηηδίθεο 1, Δ. Ρόκπνια 2 1 Μεραληθφο Η/Υ θαη Πιεξνθνξηθήο, Ιδξπηήο Codebender 2 Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ19 5 νπ ΓΔΛ Βχξσλα Πεξίιεςε Σηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ απηνχ είλαη ε γλσξηκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ Codebender θαη ηα ζαθή πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη. Τν Codebender έρεη θαηαμησζεί σο online πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ γηα Arduino, αξηζκεί πνιινχο ρξήζηεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη ππνζηεξίδεηαη απφ κηα αμηφινγε νκάδα πξνγξακκαηηζηψλ, νη νπνίνη πξνζζέηνπλ ζπλερψο λέεο δπλαηφηεηεο. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη πνιχ ελζαξξπληηθά.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Ε. Τδνβιά Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 etzovla@yahoo.gr Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία έιαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλίθε, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words)

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words) TUESDAY 13/05/2014 Your Seminar Topic Please insert your information in the empty cell under the required item or prepare a separate Microsoft Word document. Your name and Professional title 2. Title of

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Σνθία Χαηδειενληηάδνπ 1, Δπγελία Γνπιάκε 2 1. Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, Γληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Μέινο ΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα

Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 Δξγαζηήξην: Αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθώλ πεξηβαιιόλησλ ζηελ Δθπαίδεπζε. Πεξηβάιινλ MOODLE.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιοποίεζε ηων Web 2.0 Επγαλείων ζε Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζερ

Η Αξιοποίεζε ηων Web 2.0 Επγαλείων ζε Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζερ Η Αξιοποίεζε ηων Web 2.0 Επγαλείων ζε Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζερ Μ. Γκοςνηούμα 1, Μ. Κοςκλαηδίδος 2 1 Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Μαθξηλίηζαο Πειίνπ gkountouma@yahoo.com 2 3 ν Πξφηππν

Διαβάστε περισσότερα

Ππγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Open Source e-learning Δθαξκνγψλ θαη Πρεδηαζκφο Ξξφηππεο Ξιαηθφξκαο Δθπαηδεπηηθνχ Ινγηζκηθνχ

Ππγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Open Source e-learning Δθαξκνγψλ θαη Πρεδηαζκφο Ξξφηππεο Ξιαηθφξκαο Δθπαηδεπηηθνχ Ινγηζκηθνχ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΥΛ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο «Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία πνινγηζηψλ» Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ππγθξηηηθή Αμηνιφγεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Schoolsplay: An Educational Video Sharing Tool for Teachers

Schoolsplay: An Educational Video Sharing Tool for Teachers Schoolsplay: An Educational Video Sharing Tool for Teachers M. Theodorakopoulou 1, M. Argyraki 1, G. Stefanidis 2, Y. Psaromiligkos 2 1 University of Athens, Pedagogical Department of Primary Education,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο Κιεηδηά: Βηβιηνζεθνλνκηθή εθπαίδεπζε, Μεραλέο αλαδήηεζεο, Googling, Γηα βίνπ κάζεζε

Λέμεηο Κιεηδηά: Βηβιηνζεθνλνκηθή εθπαίδεπζε, Μεραλέο αλαδήηεζεο, Googling, Γηα βίνπ κάζεζε Googling και ακαδημαχκοί βιβλιοθηκονόμοι: Ποιοηική έρεσνα για ηην επίδραζη ηοσ Google ζηο ρόλο ηφν βιβλιοθηκονόμφν και ζηην παροτή σπηρεζιών ηφν βιβλιοθηκών Ζαθειρίοσ Γεφργία 1, ιάηρη Ράνια 1, Γαροσθάλλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γνχλα Διέλε ΑΜ:1505 Λχθα Εσή ΑΜ:1522 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μπαινπθηζήο Αλαζηάζηνο έξξαη, 2015 Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας

Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Άλλα Κξαζζά, Βηβιηνζεθνλφκνο, Οκάδα Τειεθπαίδεπζεο, Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα