ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ"

Transcript

1 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΠ Παραγωγή σκυροδέματος -εργασίες σκυροδέτησης 1 ΤΠ Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete production and transportation 2 ΤΠ Διάστρωση σκυροδέματος Concrete casting 3 ΤΠ Συντήρηση σκυροδέματος Concrete curing 4 ΤΠ Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Work site concrete batching plants 5 ΤΠ Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος Concrete compaction by vibration 6 ΤΠ Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Self compacting concrete 7 ΤΠ Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Mass concrete ΤΠ Σίδηροι Οπλισμοί Σκυροδεμάτων 8 ΤΠ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Steel reinforcement for concrete 9 ΤΠ Προένταση σκυροδέματος Concrete post- & pre-tensioning ΤΠ Ικριώματα - καλούπια 10 ΤΠ Ικριώματα Scaffolding (falsework) 11 ΤΠ Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) Concrete formwork 12 ΤΠ Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου Formation of final surfaces in cast concrete σκυροδέματος without use of mortars ΤΠ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΠ Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης χωματουργικών 13 ΤΠ Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη Works zone grubbing and clearing εκτέλεσης των εργασιών 14 ΤΠ Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού Removal of the top layer of the soil ΤΠ Εκσκαφές 15 ΤΠ Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων General excavations for Road and Hydraulic works 16 ΤΠ Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων General excavations for Buildings 17 ΤΠ Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων Excavations for foundation works 18 ΤΠ Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση Management of excavation materials and αποθεσιοθαλάμων exploitation of dumping sites 19 ΤΠ Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων Quarry sites and borrow areas development and exploitation ΤΠ Επιχώματα / Επενδύσεις 20 ΤΠ Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα Construction of embankments with suitable εκσκαφών ή δανειοθαλάμων excavation or borrow materials 21 ΤΠ Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων Refill of excavations for foundation works 22 ΤΠ Μεταβατικά επιχώματα transition embankments 23 ΤΠ Οπλισμένα επιχώματα Reinforced embankments 24 ΤΠ Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γή lining of road embarkment slopes and filling of road islands with horticultural soil 25 ΤΠ Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων Rip-rap for road slope protection ΤΠ Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών 26 ΤΠ Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές Dealing with public networks during excavation works ΤΠ Εξυγιάνσεις / Σταθεροποιήσεις εδαφών 27 ΤΠ Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας ΤΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΠ Τοιχοδομές Soil improvement and stabilization using lime, pozzolans, cement and calcareous fly ash 28 ΤΠ Λιθόκτιστοι τοίχοι Natural stone masonry 29 ΤΠ Τοίχοι από οπτόπλινθους Clay bricks masonry ΤΠ Επιχρίσματα 30 ΤΠ Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί Coatings using in-situ mortars τόπου ΤΠ Μεταλλικές κατασκευές 31 ΤΠ Σφράγιση αρμών κτιρίων Sealing of building joints

2 ΤΠ Επιστεγάσεις - πλαγιοκαλύψεις 32 ΤΠ Επικεραμώσεις στεγών Roof coverings with clay roofing tiles 33 ΤΠ Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα Roof coverings with self supporting metal sheet products 34 ΤΠ Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς Roof coverings with steel sheets with upwards νευρώσεις προς τα άνω χωρίς θερμομόνωση trapezoidal corrugations without insulation 35 ΤΠ Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα κάτω και θερμομονωτικές και στεγανοποιητικές στρώσεις ΤΠ Μονώσεις 36 ΤΠ Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες 37 ΤΠ Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC Roof coverings with steel sheets having downwards trapezoidal corrugations, thermal insulation and waterproofing layers Waterproofing of roofs and terraces with asphaltic membranes Waterproofing of roofs and terraces with PVC membranes 38 ΤΠ Θερμομονώσεις δωμάτων Thermal insulation of terraces 39 ΤΠ Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων Thermal insulation of external walls 40 ΤΠ Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών Thermal insulation of clay roofing tiles 41 ΤΠ Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με External wall insulation systems with expanded διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα polystyrene (EPS) boards and fibre mesh συνθετικά επιχρίσματα reinforced synthetic coatings 42 ΤΠ Ξύλινα καρφωτά δάπεδα Nail and staple hardwood flooring 43 ΤΠ Ξύλινα κολλητά δάπεδα Glue down hardwood flooring 44 ΤΠ Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές Ceramic tiles covering of indoor and outdoor surfaces 45 ΤΠ Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους Natural stone paving 46 ΤΠ Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και Cladding with marble, granite and natural stones φυσικών λίθων 47 ΤΠ Δάπεδα με μοκέτα Textile floor coverings 48 ΤΠ Βινυλικά δάπεδα Vinyl tile flooring 49 ΤΠ Υπερυψωμένα δάπεδα Raised access flooring 50 ΤΠ Ψευδοροφές με γυψοσανίδες Gypsum boards for suspended ceilings 51 ΤΠ Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές Sound absorbing suspended ceilings 52 ΤΠ Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες Fibre cement boards suspended ceilings ΤΠ Κουφώματα -υαλουργικά 53 ΤΠ Ξύλινα κουφώματα Wooden windows and doors 54 ΤΠ Σιδηρά κουφώματα Steel windows and doors 55 ΤΠ Κουφώματα Αλουμινίου Aluminium windows and doors 56 ΤΠ Κουφώματα από συνθετικά υλικά Synthetic windows and doors 57 ΤΠ Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες Single layer and laminated glass glazing 58 ΤΠ Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό Insulated (double) glazing 59 ΤΠ Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα Fire resistant glazing - Fire resistant wall partitions with glass tiles 60 ΤΠ Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας Glass doors made of security glass ΤΠ Ξυλουργικές Εργασίες 61 ΤΠ Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα Built-in furniture ΤΠ Χρωματισμοί 62 ΤΠ Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος Concrete painting 63 ΤΠ Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων Render and plaster painting 64 ΤΠ Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών Corrosion protection and painting of steel επιφανειών 65 ΤΠ Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών Wood painting ΤΠ Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠ Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση 66 ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με Building piping systems under pressure with χαλυβδοσωλήνες με ραφή black welded steel tubes 67 ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με Building piping systems under pressure with χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής seamless steel tubes 68 ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες Building piping systems under pressure with copper tubes 69 ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου Building piping systems under pressure with polyethylene tubes

3 70 ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες 71 ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή 72 ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής 73 ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες ΤΠ Βαρυτικά Δίκτυα Υγρών 74 ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής Building piping systems under pressure with flexible, reinforced plastic tubes Building piping systems under pressure with welded, galvanized steel tubes Building piping systems under pressure with seamless, galvanized steel tubes Building piping systems under pressure with stainless steel tubes Building piping systems with linear plastic tubes using free flow ΤΠ Αποχέτευση 75 ΤΠ Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών General requirements for domestic sewerage αποβλήτων systems 76 ΤΠ Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών General requirements for non-domestic sewerage αποβλήτων systems 77 ΤΠ Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί Sanitary ware, common 78 ΤΠ Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Sanitary ware for disabled persons Κινητικότητα (ΑΜΚ) 79 ΤΠ Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής Bath and WC ancillary equipment 80 ΤΠ Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα Floor gullies, odour-trap 81 ΤΠ Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα Floor gullies, not odour-trap 82 ΤΠ Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής Outdoor manholes of building sewerage systems ροής) 83 ΤΠ Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου Inspection-cleaning outlets of buildings sewerage piping, inside or without manholes ΤΠ Πυρόσβεση 84 ΤΠ Πυροσβεστικές φωλέες Fire hose reels' cabins 85 ΤΠ Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα Dry powder and carbon dioxide portable fire extinguishers 86 ΤΠ Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως Dry powder automatic fire extinguishers 87 ΤΠ Πυροσβεστικοί σταθμοί Fire stations (closets) ΤΠ Εγκαταστάσεις Κλιματισμού -Αερισμού/ Αεραγωγοί 88 ΤΠ Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα Airducts of metallic sheets 89 ΤΠ Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή Airducts insulation with glasswool or rockwool πετροβάμβακα 90 ΤΠ Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά Airducts insulation with foamed elastomeric materials ΤΠ Λεβητοστάσια - Ψυχροστάσια 91 ΤΠ Εγκατάσταση Χαλύβδινων Λεβήτων Installation of steel boilers 92 ΤΠ Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστασεων Electrical installation piping with steel conduits 93 ΤΠ Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστασεων Electrical installation piping with plastic conduits 94 ΤΠ Εσχάρες και σκάλες καλωδίων Cable trays and ladders for cables 95 ΤΠ Πλαστικά κανάλια καλωδίων Plastic cable trunking 96 ΤΠ Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας Power distribution cables ΤΠ Ηλεκτροστάσια -Υποσταθμοί Υποβιβασμού Μέσης Τάσης 97 ΤΠ Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) Uninterrupted power supply units (UPS) ΤΠ Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας 98 ΤΠ Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής Roof circuits of lightning protection systems προστασίας 099 ΤΠ Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής Conductors of lightning protection systems προστασίας ΤΠ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΠ Τεχνικά έργα και γέφυρες 100 ΤΠ Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί Prefabricated, post tensioned beams

4 101 ΤΠ Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους Bridge construction with the balanced cantilever σκυροδέματος επί τόπου method 102 ΤΠ Κατασκευή φορέων γεφυρών με Bridge construction with precast segments προκατασκευασμένους σπονδύλους 103 ΤΠ Ελαστομεταλλικά εφέδρανα Elastomeric bearings 104 ΤΠ Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών Bridge deck joints 105 ΤΠ Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές Bridge deck waterproofing with synthetic μεμβράνες membranes 106 ΤΠ Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών Bridge drainage systems 107 ΤΠ Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού Fixing of guard rails and lighting poles on bridge επί γεφυρών ή τοίχων decks and walls ΤΠ Λοιπά τεχνικά έργα 108 ΤΠ Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα Kerbs, gutters and roadside concrete lined drainage ditches 109 ΤΠ Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών Paving slabs and cobblestones for pedestrian areas 110 ΤΠ Αντιρρυπαντική επάλειψη Antigraffiti coatings 111 ΤΠ Ηχοπετάσματα οδών Road sound barriers 112 ΤΠ Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών Road anti-glare systems 113 ΤΠ Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής-εκροής Stepped slope gutters and their inflow - outflow αυτών shafts 114 ΤΠ Φράχτες ανάσχεσης βροχοπτώσεων Rockfall protection barriers ΤΠ Οδοστρώματα 115 ΤΠ Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά Road pavement subgrade layer with unbound soil 116 ΤΠ Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο Road pavement subgrade layers and embankment bedding layers with lime stabilized soil 117 ΤΠ Στρώση έδρασης οδοστρώματος από Road pavement subgrade layers with cement σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και stabilized soil and cement bounded granular τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά materials 118 ΤΠ Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά Road pavement layers with unbound aggregates 119 ΤΠ Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο Road pavement layers with cement bounded (ΚΘΑ) aggregates 120 ΤΠ Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα Roller compacted concrete pavement 121 ΤΠ Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γής Road shoulders with horticultural soil and aggregates mixture 122 ΤΠ Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating 123 ΤΠ Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers 124 ΤΠ Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος Skid resistant asphalt concrete wearing course 125 ΤΠ Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομαστίχη Skid resistant asphalt slurry wearing course 126 ΤΠ Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος Milling of asphalt concrete pavements 127 ΤΠ Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR) 128 ΤΠ Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας 129 ΤΠ Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος ΤΠ Σήμανση Full depth road pavement reclamation with cold insitu recycling and addition of foamed asphalt Road pavement layers with cement bound recycled materials resulting from asphalt concrete and underlying layers milling Asphalt emulsion coating for the protection of stabilized pavement layers 130 ΤΠ Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης Removal of pavement markings 131 ΤΠ Ανακλαστήρες οδοστρώματος Retroflecting road studs 132 ΤΠ Οριοδείκτες οδού Road delineators 133 ΤΠ Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης, ή/και επανατοποθέτηση αυτών Removal and/or repositioning of traffic signs and webs

5 134 ΤΠ Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης Traffic signs mounting and support systems 135 ΤΠ Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (Π Μ Μ) Changeable message signs ΤΠ Ασφάλιση οδών 136 ΤΠ Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης Expropriation zone markers 137 ΤΠ Μόνιμη περίφραξη οδών Permanent road fences ΤΠ Οδοφωτισμός κλπ 138 ΤΠ Υποδομή οδοφωτισμού Infrastructure for road lighting 139 ΤΠ Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα Road lighting columns and fixtures 140 ΤΠ Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδών Infrastructure for road emergency telephones ΤΠ ΕΡΓΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΠ Δάπεδα αεροδρομίων 141 ΤΠ Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα Airport runways made of concrete ΤΠ Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων 142 ΤΠ Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα Concrete joints of airport runways ΤΠ Υποδομή σήμανσης αεροδρομίων 143 ΤΠ Χωνευτοί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου υψηλής In-pavement runway edge light systems φωτιστικής έντασης 144 ΤΠ Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου Elevated runway edge light systems ΤΠ Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών 145 ΤΠ Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών Linear belt conveyor systems for air terminals 146 ΤΠ Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών κλειστού βρόχου Closed loop belt conveyor systems for air terminals ΤΠ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΠ Ειδικά θέματα χαράξεων γραμμής 147 ΤΠ Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής Rail tracks alignment ΤΠ Ειδικές τοπογραφικές εργασίες γραμμής 148 ΤΠ Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής και των ορίων Marking of rail track center line and expropriation zone limits with guard stakes απαλλοτρίωσης ΤΠ Στρώση Γραμμών 149 ΤΠ Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών γραμμών -Γεωμετρικές ανοχές - Τυπικές διατομές General requirements for rail tracks laying - Geometric tolerances - Typical cross sections 150 ΤΠ Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής Rail tracks ballast 151 ΤΠ Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση Rail tracks alignment adjustments with heavy γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμής equipment 152 ΤΠ Έλεγχος χαρακτηριστικών γραμμής με καταγραφικό Rail tracks control with profilometric wagon όχημα 153 ΤΠ Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής General requirements for jointed rail tracks laying με αρμούς 154 ΤΠ Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) και απελευθέρωση των τάσεων Laying of continuous welded rail tracks (CWR) and distressing 155 ΤΠ Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) at ambient temperature 156 ΤΠ Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης 157 ΤΠ Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων ΤΠ Επίβλεψη, επιθεώρηση γραμμών 158 ΤΠ Επίβλεψη γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ) ΤΠ Συντήρηση Γραμμών 159 ΤΠ Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) ΤΠ Συσκευές γραμμής 160 ΤΠ Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) with heating devices Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) with hydraulic jacks Inspection of continuous welded rail tracks Maintenance of continuous welded rail tracks Adjustment of expansion devices of continuous welded rail tracks

6 ΤΠ ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Συγκολλήσεις - αναγομώσεις σιδηροτροχιών 161 ΤΠ Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών Aluminothermic welding of rail tracks 162 ΤΠ Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις Repair of rail track damages caused by spinning τροχών (πατιναρίσματα), με ηλεκτρόδια αναγόμωσης wheels with electrode refill 163 ΤΠ Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) Flash butt welding of track switches for continuous welded rail tracks 164 ΤΠ Αναγόμωση - συγκόλληση καρδιών αλλαγών σιδηροτροχιών Rail track switches electrode refill and flash butt welding ΤΠ Υλικά γραμμής 165 ΤΠ Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ» Rail track fasteners, type Κ 166 ΤΠ Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «RN» Rail track fasteners, type RN 167 ΤΠ Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «NABLA» Rail track fasteners, types NABLA and SIMPLEX και «SIMPLEX» 168 ΤΠ Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «KS» Rail track fasteners, type KS (SKL 12) (SKL12) 169 ΤΠ Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «W14» Rail track fasteners, type W14 (SKL 14) (SKL14) 170 ΤΠ Κολλητοί μονωτικοί αρμοί (KM Α) τύπου «S» Rail track insulated glued joints, type S ΤΠ Υγιεινή και Ασφάλεια 171 ΤΠ Όροι και απαιτήσεις υγείας -ασφάλειας και προστασίας Terms and requirements for health, safety and του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής protection of the environment during the execution of railroad works ΤΠ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΠ Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων 172 ΤΠ Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων Ditch and channel excavations 173 ΤΠ Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων Clearing, snagging and dredging of rivers, και αποχετευτικών τάφρων streams and drainage ditches 174 ΤΠ Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων Trench excavations for utility networks 175 ΤΠ Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων Underground utilities trench backfilling 176 ΤΠ Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού 177 ΤΠ Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού ΤΠ Έργα Προστασίας Κοίτης και Πρανών 178 ΤΠ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti) 179 ΤΠ Λιθοριππές επί γεωϋφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών ΤΠ Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών Trenchless utilities installation with soil displacement methods Trenchless utilities installation with soil removal methods Wire-mesh gabions for slope, river bed and embankment protection Rip-rap on geotextile for slope and river bed protection 180 ΤΠ Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή Underdrain filters with graded aggregates 181 ΤΠ Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων Geotextiles for underdrains 182 ΤΠ Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων Drain relief valves (vents) in concrete lined επενδεδυμένων με σκυρόδεμα channels 183 ΤΠ Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα Surface drainage with geosynthetics ΤΠ Τεχνικά Έργα από Σκυρόδεμα 184 ΤΠ Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων Channels and reservoirs concrete lining. Porous και δεξαμενών concrete substrate 185 ΤΠ Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση Concrete casting using slipform pavers μηχανικού εξοπλισμού 186 ΤΠ Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές Concrete structures with special waterproofing, abrasion and chemical attack resistance requirements ΤΠ Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών Έργων 187 ΤΠ Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες Waterproofing of concrete structures using asphaltic membranes

7 188 ΤΠ Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με Protective coatings of hydraulic concrete τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα structures using in-situ or ready-mixed cement mortars 189 ΤΠ Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος Saw cutting joints in concrete slabs 190 ΤΠ Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από Waterstops for concrete joints σκυρόδεμα (Waterstops) 191 ΤΠ Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από Concrete structures joint gap filling σκυρόδεμα 192 ΤΠ Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με Concrete structures joint sealing using asphaltic ασφαλτικές μαστίχες mastics 193 ΤΠ Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με Concrete structures joint sealing using ελαστομερή υλικά elastomeric materials 194 ΤΠ Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και Clay barrier liners for ponds and landfills ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά 195 ΤΠ Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό 196 ΤΠ Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό Pond and landfill membrane lining cushion layer of fine graded granular materials Pond and landfill membrane lining protection/filter layer of graded granular materials 197 ΤΠ Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες Pond and landfill lining with HDPE membranes πολυαιθυλενίου (HDPE) 198 ΤΠ Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης -στερέωσης στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και Pont and landfill lining membrane ballast cylinders ΧΥΤΑ 199 ΤΠ Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης Pond and landfill lining membrane vents λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ ΤΠ Σωληνώσεις - Δίκτυα 200 ΤΠ Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-pvc pressurized u-pvc pipe networks 201 ΤΠ Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-pvc pressurized u-pvc pipe networks for sewage 202 ΤΠ Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς Glass-reinforced polyester produced by filament κατασκευασμένους με περιέλιξη του υαλονήματος (FW- winding (FW-GRP) pipe networks GRP) 203 ΤΠ Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες Fibre cement pipe networks fro drainage and ινοτσιμέντου sewage 204 ΤΠ Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Cast iron gate valves 205 ΤΠ Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας Cast iron butterfly valves 206 ΤΠ Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών Pipeline components dismantling joints 207 ΤΠ Αντιπληγματικές βαλβίδες Pressure relief valves 208 ΤΠ Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας Double orifice air relief valves 209 ΤΠ Αρδευτικοί κρουνοί Irrigation hydrants 210 ΤΠ Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων Warning tape above buried utilities 211 ΤΠ Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης Retrofitting of concrete paving slabs along υπογείων δικτύων constructed underground utility 212 ΤΠ Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις Retrofitting of kerbs and gutters along διέλευσης υπογείων δικτύων constructed underground utility 213 ΤΠ Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα Prefabricated concrete manholes 214 ΤΠ Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυμερές Prefabricated manholes made of polymerreinforced σκυρόδεμα concrete (PRC) ΤΠ Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 215 ΤΠ Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο Grey cast iron gully tops 216 ΤΠ Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες Hand welded gully tops ηλεκτροσυγκολλητές 217 ΤΠ Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες Press welded gully tops ηλεκτροπρεσσαριστές 218 ΤΠ Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο Ductile iron gully tops 219 ΤΠ Βαθμίδες φρεατίων Manhole steps 220 ΤΠ Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης Factory produced floor drainage channels 221 ΤΠ Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων Rust protection of steel structures used in hydraulic works

8 222 ΤΠ Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών Installation of open channel flow level control διώρυγων gates 223 ΤΠ Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί αγωγοί από Corrugated galvanized steel conduits κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα ΤΠ Αντλιοστάσια 224 ΤΠ Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Pumps for water supply and irrigation pumping stations 225 ΤΠ Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και Electric motor pumps for water supply and άρδευσης irrigation pumping stations 226 ΤΠ Γερανογέφυρες αντλιοστασίων Overhead cranes of pumping stations 227 ΤΠ Αεροφυλάκια αντλιοστασίων Pumping stations air vessels 228 ΤΠ Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων Pipelines and control devices for water supply and irrigation pumping stations ΤΠ Έργα Υδρογεωτρήσεων 229 ΤΠ Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων Water wells drilling 230 ΤΠ Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων Pumps for water wells 231 ΤΠ Καθαρισμός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης Water wells cleaning and development 232 ΤΠ Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης Water wells test pumping ΤΠ Αντλήσεις 233 ΤΠ Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων Work-site water pumping 234 ΤΠ Αντλήσεις βορβόρου - λυμάτων Wastewater and sludge pumping 235 ΤΠ Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα με well Dewatering with well points points ΤΠ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΠ Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης 236 ΤΠ Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών Sea-bed dredging υλών 237 ΤΠ Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών υλών Sea-bed rock excavations using explosives ΤΠ Εργασίες Βελτίωσης Πυθμένα 238 ΤΠ Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικά Sea-bed improvement with sand and gravel 239 ΤΠ Υποθαλάσσια κατακόρυφα γεωσυνθετικά Underwater vertical wick drains στραγγιστήρια 240 ΤΠ Υποθαλάσσια διάστρωση γεϋφασμάτων Underwater laying of geotextiles 241 ΤΠ Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων Underwater laying of geogrids 242 ΤΠ Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων Construction of underwater stone columns ΤΠ Ύφαλες επιχώσεις 243 ΤΠ Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή Underwater embankments with granular borrow λατομείου pit or quarry materials 244 ΤΠ Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων Underwater embankments with suitable sea bed excavation materials 245 ΤΠ Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με επιλεγμένα αμμοχαλικώδη υλικά Coast reclamation with selected sand and gravel materials ΤΠ Λιθορριπές 246 ΤΠ Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας Rockfill prism and levelling layer for the foundation of marine structures 247 ΤΠ Λιθόριππος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας Rockfill core of marine gravity structures 248 ΤΠ Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών Backfill of marine structures with rock materials έργων 249 ΤΠ Πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών Rockfills in concrete block cells of marine έργων με λιθορροπή structures 250 ΤΠ Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων λιμενικών έργων Rockfills in floating caisson cells of marine με λιθορριπή structures ΤΠ Φυσικοί Ογκόλιθοι 251 ΤΠ Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών ΤΠ Τεχνητοί Ογκόλιθοι Rip-rap armouring of breakwaters and shore protection structures 252 ΤΠ Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα Compact concrete blocks for marine structures 253 ΤΠ Κυψελωτοί και ειδικής μορφής τεχνητοί ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα Cellular and special shape concrete blocks for marine structures

9 254 ΤΠ Ογκόλιθοι θωράκισης πρανών λιμενικών έργων από Concrete blocks for slope protection of marine σκυρόδεμα structures 255 ΤΠ Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών έργων από Precast concrete elements for marine structures οπλισμένο σκυρόδεμα ΤΠ Κυψελωτά κιβώτια (caissons) 256 ΤΠ Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων από σκυρόδεμα Concrete caissons for marine structures ΤΠ Ανωδομές Λιμενικών Έργων 257 ΤΠ Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα Marine structures with unreinforced or lightly reinforced concrete 258 ΤΠ Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα Marine structures with reinforced concrete 259 ΤΠ Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργων Marine structures' expansion joints ΤΠ Ύφαλες σκυροδετήσεις 260 ΤΠ Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση Gravity marine structures with underwater concrete casting 261 ΤΠ Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ τεχνητών Filling of the blocks cells and the gaps among the ογκολίθων ή/και λιμενικών κατασκευών με ύφαλη blocks and/or marine structures with underwater σκυροδέτηση concrete casting 262 ΤΠ Πλήρωση διακένων στον πόδα υφιστάμενων λιμενικών Gap filling or retrofitting of gravity marine έργων βαρύτητας ή αποκατάσταση της διατομής τους structures using underwater concrete casting με ύφαλη σκυροδέτηση ΤΠ Πάσσαλοι - Πασσαλοσανίδες Λιμενικών - Θαλασσίων Έργων 263 ΤΠ Χαλύβδινοι πάσσαλοι λιμενικών έργων Driven steel piles in marine works ΤΠ Εξοπλισμοί ανωδομών λιμενικών έργων 264 ΤΠ Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης πλοίων/σκαφών Cast and ductile iron quay side bollards 265 ΤΠ Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτων ΤΠ Δάπεδα Λιμενικών Έργων 266 ΤΠ Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα Quay fittings made of steel, cast iron or stainless steel Harbour deckings made of concrete, reinforced or not 267 ΤΠ Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα Harbour deckings made of fibre reinforced concrete 268 ΤΠ Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθους Harbour deckings made of concrete cobblestones σκυροδέματος 269 ΤΠ Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα λιμενικών έργων Joints of concrete harbour deckings 270 ΤΠ Πλωτοί προβλήτες / Κυματοθραύστες Floating docks and wave breakers ΤΠ Υποθαλάσσιοι Αγωγοί 271 ΤΠ Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί Underwater pipeline systems with steel pipes 272 ΤΠ Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα Underwater pipeline systems with reinforced concrete pipes 273 ΤΠ Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) Underwater pipeline systems with high density polyethylene (HDPE) pipes 274 ΤΠ Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισμένα πολυμερή Underwater pipeline systems with glass (GRP) reinforced polymers (GRP) pipes ΤΠ Υγιεινή Ασφάλεια και Προστασία Περιβάλλοντος 275 ΤΠ Μέτρα Υγείας - Ασφάλειας και μέτρα προστασίας Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή Λιμενικών έργων Health - Safety and Environmental Protection requirements for marine works ΤΠ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΠ Εξοπλισμός πάρκων και πλατειών 276 ΤΠ Καθιστικά υπαίθριων χώρων Park benches 277 ΤΠ Κάδοι απορριμμάτων Litter receptacles 278 ΤΠ Εξοπλισμός παιδικής χαράς Open playgrounds equipment ΤΠ Εγκατάσταση Πρασίνου 279 ΤΠ Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων Planting of trees and shrubs 280 ΤΠ Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά Lawn turf sowing 281 ΤΠ Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα Laying ready made lawn turf 282 ΤΠ Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων Installation of lawn turf on athletic fields 283 ΤΠ Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου (μπουζίου) Planting of Mesembryanthemum

10 284 ΤΠ Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών Lawn planting on slopes 285 ΤΠ Κορμοδέματα - κορμοπλέγματα -κλαδοδέματα - Temporary erosion control structures utilizing ξυλοφράκτες -κλαδοπλέγματα locally available timber (contour log terraces etc) 286 ΤΠ Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου Planting of indoor plants 287 ΤΠ Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών Planting of bulbs, or annual and perennial plants 288 ΤΠ Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων δένδρων - θάμνων Transplanting of existing trees and shrubs 289 ΤΠ Υποστύλωση δένδρων Trees staking ΤΠ Συντήρηση Πρασίνου 290 ΤΠ Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών Reshaping of plant irrigation basins 291 ΤΠ Άρδευση φυτών Irrigation of plants 292 ΤΠ Άρδευση χλοοτάπητα - φυτών εδαφοκάλυψης - χλοοτάπητα πρανών Irrigation of lawn, ground cover plants and slope cover plants 293 ΤΠ Χρήση λιπασμάτων Application of fertilizers 294 ΤΠ Κλάδεμα δένδρων Lopping and pruning of trees 295 ΤΠ Κλάδεμα θάμνων Pruning of shrubs 296 ΤΠ Κούρεμα χλοοτάπητα Lawn mowing 297 ΤΠ Φυτοπροστασία Plant protection 298 ΤΠ Καταπολέμηση ζιζανίων Weed control methods 299 ΤΠ Καθαρισμός χώρων πρασίνου Grassed areas clearing 300 ΤΠ Βελτίωση χλοοτάπητα lawn improvement 301 ΤΠ Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων Indoor plants tending ΤΠ Διάφορες Εργασίες 302 ΤΠ Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάμνων Cutting of trees and shrubs and stump removal ΤΠ Αρδευτικά δίκτυα 303 ΤΠ Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων Construction of plant irrigation networks ΤΠ Υλικά Έργων Πρασίνου 304 ΤΠ Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού Supply and handling of planting material ΤΠ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΠ Βαθιές Θεμελιώσεις 305 ΤΠ Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι) Bored, in-situ cast concrete piles 306 ΤΠ Πάσσαλοι δι' εκτοπίσεως (εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι) Driven piles 307 ΤΠ Μικροπάσσαλοι Micro-piles ΤΠ Έργα Αντιστηρίξεων 308 ΤΠ Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές πασσαλοσανίδες Retaining structures with steel-sheet piles 309 ΤΠ Διαφραγματικοί τοίχοι Diaphragm walls 310 ΤΠ Προεντεταμένες Αγκυρώσεις Prestressed anchors 311 ΤΠ Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη Retaining structures with reinforced earth ΤΠ Βελτίωση Εδάφους 312 ΤΠ Δυναμική συμπύκνωση εδαφών Dynamic soil compaction 313 ΤΠ Δονητική συμπύκνωση εδαφών Vibratory soil compaction 314 ΤΠ Δονητική Αντικατάσταση εδαφών (Κατασκευή Vibratory soil replacement (stone column χαλικοπασσάλων) construction) 315 ΤΠ Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet Soil piles using jet grouting grouting) 316 ΤΠ Ενεματώσεις εδάφους Soil grouting 317 ΤΠ Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια Vertical wick drains ΤΠ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΠ Βοηθητικές Εγκαταστάσεις Σηράγγων 318 ΤΠ Εργοταξιακός αερισμός σηράγγων Tunnel worksite ventilation 319 ΤΠ Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός σηράγγων Tunnel worksite lighting ΤΠ Χωματουργικά Σηράγγων 320 ΤΠ Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα Tunnel excavation with conventional means 321 ΤΠ Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με μηχανικά μέσα Tunnel excavation with full-facers or roadheaders ολομέτωπης ή σημειακής κοπής 322 ΤΠ Έλεγχος νερών και λάσπης κατά την κατασκευή των σηράγγων ΤΠ Υποστήριξη Σηράγγων Infiltration and mud control during tunnel construction

11 323 ΤΠ Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης Steel frames for initial tunnel support σηράγγων 324 ΤΠ Δικτυωτά μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης Lattice girder frames for initial tunnel support σηράγγων 325 ΤΠ Ρυθμιζόμενα (ολισθαίνοντα) μεταλλικά πλαίσια αρχικής Adjustable (sliding) steel frames for tunnel υποστήριξης σηράγγων support 326 ΤΠ Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων έργων και Sprayed concrete for underground works and σηράγγων tunnels 327 ΤΠ Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγων General requirements for tunnel support anchoring 328 ΤΠ Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης Tunnel support with partially grouted με μηχανισμό διαστελλόμενου άκρου (αγκύρια ΕΒ) mechanically anchored rock bolts (EB bolts) 329 ΤΠ Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης μέσω ρητινικής κόλλας (αγκύρια RB) Tunnel support with resin anchored rock bolts (RB bolts) 330 ΤΠ Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου Perfo Tunnel support with Perfo type hollow tube (αγκύρια SN Perfo) dowels (SN perfo dowels) 331 ΤΠ Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς Tunnel support with simple fully grouted bolts (SN πάκτωσης (αγκύρια SN) dowels) 332 ΤΠ Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου swellex Tunnel support with Swellex dowels (SWX (αγκύρια SWX) dowels) 333 ΤΠ Απλά αυτοδιατρυόμενα αγκύρια υποστήριξης Tunnel support with self drilling anchors (SDBr σηράγγων (αγκύρια SDBr) dowels) 334 ΤΠ Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης με σφηνούμενο σχιστό σωλήνα (αγκύρια SPL) Tunnel support with set type rock anchors (SPL dowels) 335 ΤΠ Υποστήριξη σηράγγων με προεντεταμένες αγκυρώσεις Tunnel support with prestressed soil anchors εδάφους (αγκύρια PSA) (PSA anchors) 336 ΤΠ Δοκοί προπορείας σηράγγων βαρέως τύπου Heavy forepoling 337 ΤΠ Δοκοί προπορείας σηράγγων ελαφρού τύπου Light forepoling and spiling 338 ΤΠ Μικροπάσσαλοι σηράγγων Micro-piles in tunnels 339 ΤΠ Πλέγματα οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος σηράγγων ΤΠ Μόνιμη Επένδυση Σηράγγων 340 ΤΠ Μόνιμη επένδυση σηράγγων από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα 341 ΤΠ Μόνιμη επένδυση με προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα ΤΠ Στεγάνωση Σηράγγων 342 ΤΠ Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνες 343 ΤΠ Γεωϋφάσματα προστασίας ή αποστράγγισης στεγανοποιητικών μεμβρανών επένδυσης σηράγγων Reinforcement meshes for sprayed concrete in tunnels Tunnel lining with cast in-situ concrete Tunnel lining with prefabricated concrete segments Tunnel lining waterproofing with synthetic membranes Geotextiles for the protection or drainage of tunnel lining waterproofing membranes ΤΠ Διατρήσεις - Τσιμεντενέσεις 344 ΤΠ Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπ Drilling in tunnels for grouting, anchoring, instrumentation etc 345 ΤΠ Τσιμεντενέσεις σηράγγων Cement grouting in tunnels 346 ΤΠ Εξαρτήματα οπών τσιμεντενέσεων σηράγγων Tunnel grout holes' fittings 347 ΤΠ Εξαρτήματα οπών αποστράγγισης σηράγγων Tunnel drainage holes' fittings ΤΠ Όργανα Μετρήσεων και Παρακολούθησης 348 ΤΠ Σύστημα μέτρησης συγκλίσεων επιφανειών και επένδυσης σηράγγων Convergence monitoring of tunnel excavation surfaces and linings 349 ΤΠ Διατάξεις μέτρησης παραμορφώσεων Strain gauges ΤΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΠ Χωμάτινα και Λιθόρριπτα Φράγματα με αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά 350 ΤΠ Αδιαπέρατος πυρήνας χωμάτινων και λιθορρίπτων Impervious core of zoned earth and rockfill dams φραγμάτων 351 ΤΠ Ζώνη λεπτοκόκκου φίλτρου χωμάτινων και Fine filter layer of zoned earth and rockfill dams λιθορρίπτων φραγμάτων 352 ΤΠ Ζώνη χονδροκόκκου φίλτρου -στραγγιστηρίου χωμάτινων και λιθορρίπτων φραγμάτων Coarse filter - drainage layer of zoned earth and rockfill dams

12 353 ΤΠ Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθορρίπτων Shoulders of zoned earth and rockfill dams φραγμάτων από αμμοχάλικα consisting of sand and gravel 354 ΤΠ Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθορρίπτων Shoulders of zoned earth and rockfill dams φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών consisting of excavated rock materials 355 ΤΠ Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθορρίπτων Shoulders of zoned earth and rockfill dams φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικά consisting of random materials 356 ΤΠ Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωμάτινων και Upstream rip-rap of zoned earth and rockfill dams λιθορρίπτων φραγμάτων 357 ΤΠ Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς χωμάτινων Downstream rip-rap of zoned earth and rockfill και λιθορρίπτων φραγμάτων dams ΤΠ Φράγματα με ανάντη πλάκα σκυροδέματος (CFRD) 358 ΤΠ Ειδικό φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα Special filter zone of concrete faced rockfill dams σκυροδέματος (CFRD) 359 ΤΠ Φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος Filter zone of concrete faced rockfill dams (CFRD) 360 ΤΠ Μεταβατική ζώνη φραγμάτων με ανάντη πλάκα Transition zone of concrete faced rockfill dams σκυροδέματος (CFRD) 361 ΤΠ Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα Shoulders of concrete faced rockfill dams (CFRD) σκυροδέματος από αμμοχάλικα consisting of sand and gravel 362 ΤΠ Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος από βραχώδη υλικά Shoulders of concrete faced rockfill dams (CFRD) consisting of excavated rock materials 363 ΤΠ Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς φραγμάτων Downstream rip-rap of concrete faced rockfill με ανάντη πλάκα σκυροδέματος dams (CFRD) 364 ΤΠ Αδιαπέρατη επίχωση φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος Impervious embankment of concrete faced rockfill dams (CFRD) 365 ΤΠ Επίχωση από μη διαβαθμισμένα υλικά φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος Random materials zone of concrete faced rockfill dams (CFRD) 366 ΤΠ Κατασκευή ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων Construction of upstream slab of concrete faced rockfill dams (CFRD) 367 ΤΠ Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με ελαστικές ταινίες Waterproofing of upstream slab joints of concrete faced rockfill dams (CFRD) with elastic strips 368 ΤΠ Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με μεταλλικές ταινίες 369 ΤΠ Επάλειψη ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων για διακοπή της συνάφειας των αρμών 370 ΤΠ Πλήρωση διάκενου αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με εύκαμπτα υλικά 371 ΤΠ Σφράγιση και στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων 372 ΤΠ Προστασία επιφανειών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με επάλειψη στεγανωτικών υλικών Waterproofing of upstream slab joints of concrete faced rockfill dams (CFRD) with metallic strips Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab coatings for the prevention of joints adhesion Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab joints filling with flexible materials Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab joints sealing and waterproofing Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab waterproofing coatings ΤΠ Φράγματα από σκληρό επίχωμα 373 ΤΠ Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Σκληρό επίχωμα) Lean roller compacted concrete dams (lean RCC dams) ΤΠ Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα 374 ΤΠ Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Κ. Σ) Roller compacted concrete dams (RCC dams) ΤΠ Όργανα μετρήσεων και παρακολούθησης της συμπεριφοράς φραγμάτων 375 ΤΠ Κλισιόμετρα Inclinometers 376 ΤΠ Μαγνητικά μηκυνσιόμετρα κατακόρυφου τύπου Vertical magnetic extensiometers (όργανα IDEL) 377 ΤΠ Βάθρα τριγωνομετρικών σημείων Triangulation pillars (trig points) 378 ΤΠ Βάθρα μέτρησης επιφανειακών μετακινήσεων Reference benchmarks for surface deformation topographic surveys 379 ΤΠ Υδραυλικά Καθιζησίμετρα Hydraulic settlement gauges. 380 ΤΠ Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών δονήσεων Strong motion accelerographs.

13 381 ΤΠ Πιεζόμετρα τύπου παλλόμενης χορδής Vibrating wire piezometers 382 ΤΠ Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα (τύπου Casagrande) Open standpipe piezometers, of Casagrande type 383 ΤΠ Κυψέλες μέτρησης πιέσεων/ωθήσεων γαιών Earth pressure cells 384 ΤΠ Σύστημα μέτρησης διαρροών Seepage monitoring system 385 ΤΠ Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίων Load cells for monitoring anchors 386 ΤΠ Κύτταρα μέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίων Load cells attached on steel support sets 387 ΤΠ Σταθερά Μηκυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεων Fixed extensiometers in boreholes 388 ΤΠ Σύστημα μέτρησης σύγκλισης υπογείων εκσκαφών με Convergence monitoring of underground οπτικούς στόχους excavations using reflective targets 389 ΤΠ Σύστημα αυτόματης καταγραφής στοιχείων μέτρησης Automatic data acquisition and storage system for geotechnical instrumentation measurements 390 ΤΠ Τερματικός οικίσκος οργάνων Work site instrumentation control cabin ΤΠ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΠ Κατασκευές από σκυρόδεμα 391 ΤΠ Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά Removal of loose or adhered material from concrete surfaces 392 ΤΠ Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών - ενισχύσεων Preparation of concrete surfaces for retrofitting or strengthening works 393 ΤΠ Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του Partial demolition of concrete elements with οπλισμού preservation of reinforcement 394 ΤΠ Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος χωρίς διατήρηση του Partial demolition of concrete elements without οπλισμού preservation of reinforcement 395 ΤΠ Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού Drilling in concrete elements without cut-off of existing reinforcement 396 ΤΠ Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με αποκοπή Drilling in concrete elements with cut-off of του υπάρχοντος οπλισμού encountered reinforcement 397 ΤΠ Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου Local retrofitting of concrete element damage σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού caused by reinforcement corrosion 398 ΤΠ Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος, μη επεκτεινόμενης στον οπλισμό Local retrofitting of concrete element damage, not extending to the reinforcement 399 ΤΠ Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από Cross section retrofitting of structural elements οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά with local disintegration 400 ΤΠ Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού Filling of narrow concrete cracks εύρους 401 ΤΠ Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου Filling of wide concrete cracks εύρους 402 ΤΠ Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο Strengthening - retrofitting of reinforced concrete σκυρόδεμα με επικόλληση υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP υφάσματα) structures by gluing of fibre reinforced polymeric fabrics (FRP fabrics) 403 ΤΠ Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο Strengthening - retrofitting of reinforced concrete σκυρόδεμα με επικόλληση ελασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP ταινίες) structures by gluing of fibre reinforced polymeric strips (FRP strips) 404 ΤΠ Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών Surface cleaning of exposed steel reinforcement bars 405 ΤΠ Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών συνδετήρων Repair of exposed open reinforcement stirrups 406 ΤΠ Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος 407 ΤΠ Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο υπό προϋποθέσεις οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος Strengthening of concrete members with weldable reinforcement steel, by welding additional bars on the existing ones. Strengthening of concrete members with weldable, under preconditions, reinforcement steel, by welding additional bars on the existing ones. Anchoring of new steel reinforcement bars in existing concrete elements 408 ΤΠ Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμα 409 ΤΠ Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα Placing of dowels in concrete elements 410 ΤΠ Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα Placing of simple fully grouted bolts in concrete elements 411 ΤΠ Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων Strengthening or retrofitting of concrete structures with epoxy bonded steel sheets

14 412 ΤΠ Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με εμφάτνωση πλαισίων από δομικό χάλυβα 413 ΤΠ Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος με περίσφιξη διατομών δομικού χάλυβα 414 ΤΠ Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματος Strengthening or retrofitting of concrete structures with encased steel frames Strengthening of concrete elements by confinement with structural steel jackets Strengthening or retrofitting of concrete structures with sprayed concrete jackets ΤΠ Φέρουσες Τοιχοποιίες 415 ΤΠ Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας Removal of plaster coatings from masonry 416 ΤΠ Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας Clearing of masonry surface 417 ΤΠ Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας Widening of masonry joints 418 ΤΠ Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα Partial masonry wall demolition with mechanical tools 419 ΤΠ Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός Partial wall demolition with hand tools 420 ΤΠ Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με θερμικές μεθόδους Partial wall demolition with thermic methods 421 ΤΠ Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων Masonry retrofitting with grouting 422 ΤΠ Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με σποραδική Repair of wide masonry cracks with sparse αντικατάσταση των λιθοσωμάτων κατά μήκος αυτών replacement of masonry units across the cracks (λιθοσυρραφή) 423 ΤΠ Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με λεπτές οπλισμένες ζώνες συρραφής Repair of wide masonry cracks with wall-stitching 424 ΤΠ Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με την εφαρμογή νέου υψηλής αντοχής ή/και οπλισμένου επιχρίσματος Existing masonry strengthening with a new, high strength and/or reinforced render or plaster 425 ΤΠ Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με κατασκευή νέας Strengthening masonry walls by placing an επάλληλης τοιχοποιίας adjacent masonry wall 426 ΤΠ Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με μονόπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος Masonry strengthening with unilateral layer of reinforced concrete 427 ΤΠ Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με αμφίπλευρη Masonry strengthening with bilateral layer of στρώση οπλισμένου σκυροδέματος reinforced concrete ΤΠ Επισκευές τοίχων πλήρωσης 428 ΤΠ Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα Removing infill walls from the concrete structure οργανισμό 429 ΤΠ Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων πλήρωσης Retrofitting of infill wall cracks ΤΠ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙ! - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΤΠ Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών 430 ΤΠ Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με χρήση Structures demolition with explosives εκρηκτικών 431 ΤΠ Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο βάρος Structures demolition with the falling weight method 432 ΤΠ Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα Structures demolition with mechanical means ΤΠ Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 433 ΤΠ Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα Demolition of members of concrete structures by mechanical means 434 ΤΠ Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους Thermic demolition of members of concrete structures 435 ΤΠ Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή Hydrodemolition of members of concrete structures 436 ΤΠ Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές Thermic demolition of steel structures μεθόδους ΤΠ Καθαιρέσεις ειδικών κατασκευών 437 ΤΠ Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταμένου σκυροδέματος Demolition of post-tensioned concrete structures 438 ΤΠ Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων Piles and pile-sheets pullout 439 ΤΠ Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους Demolition of slabs on the ground ΤΠ Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής-ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

15 440 ΤΠ Μέτρα υγείας - ασφάλεια και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition works

ΠΙΝΑΚΑΣ 272 ΕΤΕΠ ΥΠΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 272 ΕΤΕΠ ΥΠΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01 01 02 00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01 01 05 00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01 01 06 00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01 01 07 00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01 02 02 00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01 04 00 00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01 05 00 00 Διάστρωση σκυροδέματος Δονητική

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΕΠ» Υποβολή σχολίων έως ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 372 ΕΤΕΠ

«ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΕΠ» Υποβολή σχολίων έως ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 372 ΕΤΕΠ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΕΠ» Υποβολή σχολίων έως 24.03.2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 372 ΕΤΕΠ Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01 01 02 00 Διάστρωση σκυροδέματος 2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ. : ΔΚΠ/οικ./ 1322 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ. : ΔΚΠ/οικ./ 1322 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, 7-9 -2016 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ. : ΔΚΠ/οικ./ 1322 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ : Tους Αποδέκτες Δ/ΝΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «Ν o 26 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ OΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 80.000,00 πλέον ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2221 30 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνι κών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-34 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σύνδεσµοι σιδηροδροµικής γραµµής τύπου "W14" (SKL14) Rail track fasteners, type "W14" (SKL 14) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-05-10

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 Κωδικός Άρθρου A.T. Τίτλος Άρθρου Άρθρα Μελέτης ΝΑΥΔΡΑ\3.10.01.01 1.1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με

Διαβάστε περισσότερα

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 440 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Παραγωγή σκυροδέματος - 01-01 εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος transportation

Διαβάστε περισσότερα

440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ (ΦΕΚ Β' 2221/2012)

440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ (ΦΕΚ Β' 2221/2012) Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014 Παρουσίαση Μέλη Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία Εκδηλώσεις Εκδόσεις Νομοθεσία Διαγωνισμοί Ο Τύπος γράφει ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Έντυπα & Υποδείγματα Επικοινωνία Συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2015

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2015 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2015 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από ) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2014 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ. 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 3 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017, ΦΕΚ 1956/Β/

Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017, ΦΕΚ 1956/Β/ 1 Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017, ΦΕΚ 1956/Β/7.6.2017 Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛ.: ,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΝΑΘ. ΚΑΙ ΦΠΑ. Κωδικοί αναθεώρησ ης

ΠΡΟΥΠΟΛ.: ,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΝΑΘ. ΚΑΙ ΦΠΑ. Κωδικοί αναθεώρησ ης Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΩ Τ.Υ.Δ.ΧΑΙΩ ΕΡΓΟ: ΑΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ. ΠΡΟΥΠΟΛ.: 1.119.150,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΑΘ. ΚΑΙ ΦΠΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 12/2016 ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Διαλαμπής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ Κ.Α.Τ.» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΚΑ 2016ΕΠ05610018) 385.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 4-15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΜΕΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ Σ Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00m, με την πλευρική απόθεση των προιόντων εκσκαφής.για βάθος ορύγματος 4,0 έως 6,00m ΥΔΡ.0.05.02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΝΤΙΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΙΣ--ΕΠΙΙΣΚΕΥΕΣ--ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΙΣ ΔΙΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΧΟΡΤΙΙΑΤΗ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΙΣΜΟΣ:: 300..000,,00 χωρίίς Φ..Π..Α.. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΤΙΙΣΤΟΙΙΧΙΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Δ.Ε.Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ» Προϋπολογισμός: 233.500,00 Κ.Α. 30.7333.02 A.M.: 01/2017

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ Οριστική Μελέτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Α.Τ. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

11963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ 437 Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ 437 Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμέτρηση Έργων ΠΜ. Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία

Προμέτρηση Έργων ΠΜ. Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Προμέτρηση Έργων ΠΜ Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Περιγραφή εργασίας Μήκος [m] Πλάτος [m] Ύψος [m] Όγκος [m 3 ] Επιφάνεια [m 2 ] Βάρος [dan] Εκσκαφές 11,35 13,41 5,1 775,96 Εξυγείανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» Α.Μ. 55/2017 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) : ΤΕΧΝIΚΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) : ΤΕΧΝIΚΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΔΡ 1303/2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος Concrete production and transport *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ 1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ) Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού

Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού τμήματος της Σήραγγας Σ2 της Εγνατίας Οδού Η παρουσίαση αφορά την μεθοδολογία και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή των βελτιωτικών αντιστηρικτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ς 1 2 3 4 5 6 7 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 60.000,00 ΦΠΑ : 14.400,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με ΦΠΑ : 74.400,00 Α.Μ. : 02/2017

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΝΤΙΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΙΣ--ΕΠΙΙΣΚΕΥΕΣ--ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΙΣ ΔΙΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΧΟΡΤΙΙΑΤΗ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΙΣΜΟΣ:: 300..000,,00 χωρίίς Φ..Π..Α.. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Δ.Ε.Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 2 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 3 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 4 από 8 Τιμολόγιο μελέτης ΑΡΘΡΑ A.T. :1 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α01

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1.1 Δίκτυα Αποχέτευσης α/α Περιγραφή Κωδικός Α.Τ. Κωδικός Κωδ. ΕΤΕΠ Μον. Ποσοτ. Τιμή Δαπάνη 1 Καθαίρεση πινακίδων (ΚΟΚ) NAOIK 1.0 ΟΙΚ 6102 15-02-02-02 τεμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 7. Σιδηρούς οπλισμός Βάρος ανά μ3 σκυροδέματος (80 Kg/μ3) Β= V σκυροδέματος x ,00 Κg

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 7. Σιδηρούς οπλισμός Βάρος ανά μ3 σκυροδέματος (80 Kg/μ3) Β= V σκυροδέματος x ,00 Κg Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 252.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Κατασκευή Υδατοδεξαμενής ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Χωρητικότητας 100 κ.μ. Αντιπυρικής Προστασίας Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στην περιαστική δασική έκταση Ευκαρπίας του Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα μέτρα προστασίας (remedial measures) περιλαμβάνουν γενικά εργασίες και κατασκευές τεχνικών έργων που έχουν σαν βασικό σκοπό την πρόληψη των φαινομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή εξωτερικού κρηπιδώµατος Λιµένος Οινουσσών (Ν50.00)» 1.200.933 ευρώ Ιανουάριος 2012 K:\N5000\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5000/4953/B07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΕΡΓΟ : "Κατασκευή εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 1.1 1.2 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 02-09-2016 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΡΓΟ:Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ Αδριανής ΑΡ. ΜΕΛ 12

Διαβάστε περισσότερα

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. Υ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μήνας 05-04-06-00

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης : 33/2012 ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013 Obj101 ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα