ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο Αζαλάζηνο Θενδώξνπ Αρηιιέαο Καςάιεο Γεκήηξηνο Πλεπκαηηθόο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο Αζαλάζηνο Θενδώξνπ Αρηιιέαο Καςάιεο Γεκήηξηνο Πλεπκαηηθόο."

Transcript

1 Α Γεκνηηθνύ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο Αζαλάζηνο Θενδώξνπ Αρηιιέαο Καςάιεο Γεκήηξηνο Πλεπκαηηθόο Μαζεκαηηθά Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εσήο Σεηξάδην Δξγαζηώλ β ηεύρνο

2

3 Μαζεκαηηθά Α Γεκνηηθνύ Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εσήο Σεηξάδην Δξγαζηώλ ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΔΤΥΟ

4 ΤΓΓΡΑΦΔΗ Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο, Ιαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπη. Λαθεδνλίαο Αζαλάζηνο Θενδώξνπ, Εθπαηδεπηηθόο Αρηιιέαο Καςάιεο, Ιαζ. ηνπ Παλ. Λαθεδνλίαο Γεκήηξηνο Πλεπκαηηθόο, Κέθηνξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπη. Λαθεδνλίαο ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ Θενδόζηνο Εαραξηάδεο, Αλαπιεξωηήο Ιαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Μαξία Κνηζαθώζηα, Σρνιηθή Σύκβνπινο Θεόθηινο Σδώξηδεο, Εθπαηδεπηηθόο ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ Κσλζηαληίλνο Αξώλεο, Σθηηζνγξάθνο Εηθνλνγξάθνο ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ Φξόζσ Ξημή, Φηιόινγνο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ Γεώξγηνο Σύπαο, Λόλ. Πάξεδξνο ηνπ Π. Θ. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ Μαξία Υηνλίδνπ - Μνζθνθόγινπ, Επίθνπξνο Ιαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ΔΞΩΦΤΛΛΟ Αλδξέαο Γθνιθηλόπνπινο, Εηθ. Ιαιιηηέρλεο ΠΡΟΔΚΣΤΠΩΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ACCESS Γξαθηθέο Σέρλεο Α.Δ.

5 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ & ΔΚΓΟΔΩΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο Αζαλάζηνο Θενδώξνπ Αρηιιέαο Καςάιεο Γεκήηξηνο Πλεπκαηηθόο ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΓΓΡΑΦΖ: ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ Α.Δ. Μαζεκαηηθά Α Γεκνηηθνύ Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εσήο Σεηξάδην Δξγαζηώλ ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΔΤΥΟ

6 Γ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα / Καηεγνξία Πξάμεσλ α: «Αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ» ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ Μηράιεο Αγ. Παπαδόπνπινο Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ Πξόεδξνο ηνπ Παηδαγωγηθνύ Θλζηηηνύηνπ Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ µε βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γεκνηηθό θαη ην Νεπηαγσγείν» Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ Γεώξγηνο Σύπαο Λόληκνο Πάξεδξνο ηνπ Παηδαγωγηθνύ Θλζηηηνύηνπ Αλαπιεξσηήο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ Γεώξγηνο Οηθνλόκνπ Λόληκνο Πάξεδξνο ηνπ Παηδαγωγηθνύ Θλζηηηνύηνπ Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη 25% από εζληθνύο πόξνπο. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ έγηλε από ηελ Οκάδα αλάπηπμεο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πξνζβάζηκνπ από ακβιύσπεο καζεηέο, ηνπ έξγνπ «ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη επνπηηθνύ πιηθνύ γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο Οξηδόληηα Πξάμε»

7 Γνκή ηνπ βηβιίνπ Υξωκαηηθά ζύκβνια Κάζε θεθάιαην, αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή πεξηνρή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, έρεη έλα ρξώκα. Οη πεξηνρέο είλαη: Αξηζκνί Γεσκεηξία Πξνβιήκαηα Πξάμεηο Μεηξήζεηο Δπαλάιεςε Δηθνλίδηα (ζύκβνια θιεηδηά) ηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία θάζε δξαζηεξηόηεηαο ππάξρεη έλα από ηα αθόινπζα ζύκβνια: Ο Ππζαγόξαο πνπ ζθέθηεηαη - ύκβνιν ζθέςεο: Δκθαλίδεηαη ζε δξαζηεξηόηεηεο λνεξώλ ππνινγηζκώλ. Ζ κέιηζζα ύκβνιν εξγαηηθόηεηαο: Δκθαλίδεηαη ζε δξαζηεξηόηεηεο εθαξκνγήο θαη εκπέδσζεο. Ο ζθύινο ηρλειάηεο - ύκβνιν αλαθάιπςεο: Δκθαλίδεηαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εηζάγνπλ ηνπο καζεηέο ζηε λέα γλώζε. Ο ειέθαληαο ύκβνιν κλήκεο: Δκθαλίδεηαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο επαλάιεςεο. 5 / 4

8 Οκάδα καζεηώλ ύκβνιν νκαδηθόηεηαο: Δκθαλίδεηαη ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε νκάδεο. Αξηζκόο θεθαιαίνπ Σίηινο θεθαιαίνπ 6 Αξίζκεζε, αλάγλωζε θαη γξαθή ηωλ αξηζκώλ (ΙI) ύκβνιν - θιεηδί γηα ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ αθνινπζεί Αξηζκόο δξαζηεξηόηεηαο 1 Γηδαθηηθνί ζηόρνη ηνπ θεθαιαίνπ π.ρ. Τα παηδηά αξηζκνύλ κέρξη ην 10, γξάθνπλ θαη δηαβάδνπλ ηνπο αξηζκνύο κέρξη ην 5. εκείσζε γηα ηνλ δάζθαιν ζηνπο λνεξνύο ππνινγηζκνύο π.ρ. 3. Τα παηδηά αξηζκνύλ αληίζηξνθα μεθηλώληαο από ην 5. Αξηζκόο ζειίδαο 6 / 4-5

9 Οη ήξωεο ηνπ βηβιίνπ Ππζαγόξαο ν άκηνο (πεξίπνπ 600 π.υ.) Ο Ππζαγόξαο ήηαλ έλαο ζπνπδαίνο καζεκαηηθόο ηεο αξραηόηεηαο πνπ γελλήζεθε ζηε άκν. Ίδξπζε κηα ζρνιή, ηνπο Ππζαγόξεηνπο, νη νπνίνη κειεηνύζαλ ηελ θηινζνθία, ηα καζεκαηηθά θαη ηηο επηζηήκεο. Δίρε δάζθαινπο κεγάινπο ζνθνύο ηεο αξραηόηεηαο θαη ηαμίδεςε ζηελ Αζία θαη ηελ Αίγππην όπνπ κειέηεζε ηελ αηγππηηαθή θηινζνθία, ηα καζεκαηηθά, ηελ αζηξνλνκία θαη ηελ ηαηξηθή. Ο Ππζαγόξαο έκεηλε γλσζηόο σο ν άλζξσπνο πνπ έβιεπε παληνύ αξηζκνύο. Ο Ππζαγόξαο Η Κνξίλα 7 / 6

10 Τπαηία ε Αιεμαλδξηλή ( κ.υ.) Ζ Τπαηία ήηαλ ε πξώηε γπλαίθα καζεκαηηθόο ζηελ Ηζηνξία θαη γελλήζεθε ζηελ Αιεμάλδξεηα. Ήηαλ θόξε ηνπ θηιόζνθνπ Θέσλα, δηεπζπληή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αιεμάλδξεηαο. Γη απηόλ ηνλ ιόγν είρε ηελ ηύρε λα απνθηήζεη κηα ζπάληα κόξθσζε ζε κηα επνρή πνπ ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία ήηαλ πνιύ δηαθνξεηηθή από ό,ηη ζήκεξα. πλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηελ Αζήλα θαη ζηε Ρώκε εληππσζηάδνληαο όζνπο ηελ ζπλαλαζηξέθνληαλ κε ην πλεύκα, ηε ζεκλόηεηα, ηελ νκνξθηά θαη ηελ επγισηηία ηεο. Δπηζηξέθνληαο ζηελ Αιεμάλδξεηα πνιύ ζύληνκα αλαδείρζεθε ζε κεγάιε δαζθάια ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ καζεκαηηθώλ. Η Τπαηία Η Βάζω Η Ίιληα Ο Μειέηεο

11 Α Πεξίνδνο Αξηζκνί: Οη αξηζκνί κέρξη ην 20 Σα ζύκβνια ηεο ζύγθξηζεο Σαθηηθνί αξηζκνί. Πξάμεηο: Πξνζζέζεηο κε αξηζκνύο κέρξη ην 10. Γεωκεηξία: Πξνζαλαηνιηζκόο ζηνλ ρώξν Γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Μεηξήζεηο: ύγθξηζε ζπλερώλ κεγεζώλ Σα λνκίζκαηα κέρξη ην 10. Β Πεξίνδνο Αξηζκνί: Οη αξηζκνί κέρξη ην 50 ύζηεκα αξίζκεζεο, κνλάδεο θαη δεθάδεο. Πξάμεηο: Αθαηξέζεηο κε αξηζκνύο κέρξη ην 10 Αζξνίζκαηα κε πνιινύο όξνπο Πξνζζέζεηο κε ππέξβαζε ηεο δεθάδαο. Γεωκεηξία: Υάξαμε γξακκώλ Κίλεζε ζε ηεηξαγσληζκέλν ραξηί Γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Μεηξήζεηο: Μνηίβα Ο ρξόλνο. 9 / 9

12 17 Οη αξηζκνί από ην 10 κέρξη ην 20 Γηαβάδω ηνπο αξηζκνύο. 1 Κάζε καζεηήο ζα έρεη κία ηζάληα; 2 1. Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηνπο αξηζκνύο πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε πιαίζην. 10 / 10

13 Μεηξώ θαη βάδω ζε θύθιν ηνλ ζωζηό αξηζκό. 3 1 Η κία θαξακέια θνζηίδεη 1 ιεπηό. 4 1 ιεπηό Ο Ππζαγόξαο: 11 / 11

14 Υξεηάδεηαη ιεπηά γηα λα αγνξάζεη ηηο πξάζηλεο θαξακέιεο. Υξεηάδεηαη ιεπηά γηα λα αγνξάζεη ηηο θόθθηλεο θαξακέιεο. Υξεηάδεηαη ιεπηά γηα λα αγνξάζεη όιεο ηηο θαξακέιεο. πκπιεξώλω ηηο ιέμεηο θαη ηνπο αξηζκνύο πνπ ιείπνπλ. 5 δέθα κεδέλ 12 / 11

15 18 Αζξνίζκαηα κέρξη ην 10 Ο Πέηξνο είρε Αγόξαζε απηνθηλεηάθηα. αθόκα. 1 Πόζα απηνθηλεηάθηα έρεη ηώξα; + = Οη θαζεηίλεο έρνπλ κέζα κνιύβηα. Πόζα είλαη όια ηα κνιύβηα καδί; Τπνινγίδω ηα αζξνίζκαηα 2 13 / 12

16 5 + 2 = = = = = = Τπνινγίδω αζξνίζκαηα κέρξη ην Πόζα είλαη όια; 4 Τπνινγίδω θαη γξάθω ηα αζξνίζκαηα + = Η δαζθάια πξνηείλεη έλα άζξνηζκα κέρξη ην 10. Οη καζεηέο ππνινγίδνπλ λνεξά ην άζξνηζκα θαη ην γξάθνπλ κε ηε ρξήζε ζπκβόιωλ κέζα ζην πιαίζην. 14 / 12-13

17 Τπνινγίδω θαη ζπκπιεξώλω ηα αζξνίζκαηα 5 15 / 13

18 19 Σαθηηθνί αξηζκνί - Σα δηπιά αζξνίζκαηα Πξνθνξηθή αξίζκεζε ηωλ ηαθηηθώλ αξηζκώλ 1 1νο 2νο 10νο Σν θηδάθη 2 ρεδίαζε ην αληηθείκελν ζην νπνίν έθηαζε ν Ππζαγόξαο. Η Τπαηία έθηαζε ζην Ση αξηζκό πέηπρε κε ηα δάξηα; 1. Ζεηνύκε από ηνπο καζεηέο λα απαγγείινπλ ηνπο ηαθηηθνύο αξηζκνύο κέρξη ην / 14

19 Γξάθω ηνλ αξηζκό ηεο ζέζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη θάζε εηθόλα. 2 ν Δλώλω κε κηα γξακκή ην ζωζηό άζξνηζκα / 14

20 Γηπιά αζξνίζκαηα 4 4. Η δαζθάια πξνηείλεη δηπιά αζξνίζκαηα κέρξη ην 10. Οη καζεηέο ππνινγίδνπλ λνεξά ηα αζξνίζκαηα θαη ηα γξάθνπλ κε ηε ρξήζε ζπκβόιωλ κέζα ζηα πιαίζηα. 18 / 15

21 Σν κηζό Βάδω ζε θύθιν ηα κηζά. Γξάθω πόζα είλαη ηα κηζά / 15

22 Βάδω ζε θύθιν ηα δηπιά αζξνίζκαηα 6 20 / 15

23 20 Σα λνκίζκαηα κέρξη ην 10 Πνηνο κπνξεί λα αγνξάζεη ην αξθνπδάθη 1 8 Η Τπαηία έρεη ΔΤΡΩ. Ο Νίθνο έρεη ΔΤΡΩ. Η Κνξίλα έρεη ΔΤΡΩ. 5 ευρώ Σν αξθνπδάθη κπνξεί λα ην αγνξάζεη 21 / 16

24 Η Τπαηία έρεη 9 ΔΤΡΩ. Βάδω ζε θύθιν ην πνξηνθόιη ηεο. 2 Τπνινγίδω αζξνίζκαηα κέρξη ην Η δαζθάια πξνηείλεη αζξνίζκαηα κέρξη ην 10. Οη καζεηέο ππνινγίδνπλ λνεξά θάζε θνξά ην άζξνηζκα θαη ην γξάθνπλ κε ηε ρξήζε ζπκβόιωλ κέζα ζην πιαίζην. 22 / 16-17

25 Βάδω ζε θύθιν ην πνξηνθόιη πνπ ζα πάξεη ν Ππζαγόξαο. 4 Ο Ππζαγόξαο ζέιεη λα αληαιιάμεη ηα λνκίζκαηά ηνπ κε λνκίζκαηα ηνπ ελόο ιεπηνύ. Η Νόπε έρεη 6. ρεδηάδω ηα λνκίζκαηα ζε ΔΤΡΩ πνπ κπνξεί λα έρεη / 17

26 Ο Θαλάζεο έρεη 10. ρεδηάδω ηα λνκίζκαηα ζε ΔΤΡΩ πνπ κπνξεί λα έρεη. 24 / 17

27 21 Πξνζζεηηθή αλάιπζε αξηζκώλ από ην 6 κέρξη ην 10 Τπνινγίδω ηα δηπιά αζξνίζκαηα Πξνηείλνπκε ζηνπο καζεηέο αζξνίζκαηα ηεο κνξθήο λ+λ, δειαδή 1 + 1, 2 + 2, 3 + 3, θαη / 18

28 Η Διέλε ζέιεη λα ηνπνζεηήζεη ηα βηβιία ζε δπν ξάθηα ζηε βηβιηνζήθε ηεο αδειθήο ηεο. 2 Αλ έρεη 6 βηβιία, κε πόζνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κπνξεί λα ηα ηνπνζεηήζεη ζηα ξάθηα; Αλ έρεη 7 βηβιία, κε πόζνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κπνξεί λα ηα ηνπνζεηήζεη ζηα ξάθηα; 26 / 18

29 Αλ έρεη 8 βηβιία, κε πόζνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κπνξεί λα ηα ηνπνζεηήζεη ζηα ξάθηα; Αλαιύω κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ηνλ αξηζκό 9 ζε άζξνηζκα / 18-19

30 Τπνινγίδω ηα αζξνίζκαηα / 20

31 22 Πξνβιήκαηα Πόζεο θαξέθιεο ζα ρξεηαζηνύκε αθόκα γηα λα θαζίζνπλ 10 θαιεζκέλνη; 1 + = 10 Γέθα λάλνη κέλνπλ ζε δπν ζπηηάθηα. Βξίζθω όινπο ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηόλ λα κνηξαζηνύλ ζηα δπν ζπηηάθηα / 20

32 0 +. = = = = = = = = = = = / 20

33 Πόζεο πεηαινύδεο πξέπεη 3 λα πεηάμνπλ από ην θόθθηλν ζην θίηξηλν ινπινύδη, έηζη ώζηε ηα δπν ινπινύδηα λα έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό πεηαινύδωλ; Φηηάρλω έλα δηθό κνπ πξόβιεκα θαη ην ιύλω 4 31 / 21

34 23 Δπαλαιεπηηθό κάζεκα Τπνινγίδω αζξνίζκαηα κε ηνλ αξηζκό Πξνηείλνπκε ζηνπο καζεηέο αζξνίζκαηα ηεο κνξθήο 5 + λ, δειαδή 5 + 1, 5 + 2, 5 + 3, θαη / 22

35 Σα 10 πνπιηά ζα θαζίζνπλ ζηα δπν δέληξα. Με πόζνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κπνξνύλ λα θαζίζνπλ; 2 πκπιεξώλω ηα αζξνίζκαηα: = =.. +. = =.. +. =.. +. =.. +. =.. +. =.. +. =.. +. =.. +. =. Οη ζνθνιάηεο 3 Κάζε ζνθνιάηα έρεη 10 θνκκάηηα. Πόζα θνκκάηηα ζνθνιάηαο ππάξρνπλ ζε θάζε πεξίπηωζε; / 22

36 Πξνθνξηθή αξίζκεζε ηωλ ηαθηηθώλ αξηζκώλ 1νο 2νο 10νο 4 4. Ζεηνύκε από ηνπο καζεηέο λα απαγγείινπλ ηνπο ηαθηηθνύο αξηζκνύο κέρξη ην / 22-23

37 5 Πνηνο κπνξεί λα αγνξάζεη ην παηρλίδη; 9 5 ευρώ Ζ Μαξία έρεη ΔΤΡΩ. Ο Υαζάλ έρεη ΔΤΡΩ. 5 ευρώ Ζ Άξηεκε έρεη ΔΤΡΩ. Σν παηρλίδη κπνξεί λα ην αγνξάζεη 35 / 23

38 Τπνινγίδω θαη ζπκπιεξώλω ηα αζξνίζκαηα / 23

39 25 Οη αξηζκνί κέρξη ην 50 Βξίζθω ηνλ πξνεγνύκελν θαη ηνλ επόκελν αξηζκό θαζώο θαη ηε δεθάδα Πξνηείλνπκε ζηνπο καζεηέο αξηζκνύο κέρξη ην 50 θαη απηνί βξίζθνπλ ηνλ επόκελν θαη ηνλ πξνεγνύκελν αξηζκό. Επίζεο πξνηείλνπκε ζηξνγγπιέο δεθάδεο (π.ρ. 30) θαη νη καζεηέο βξίζθνπλ ηελ επόκελε θαη ηελ πξνεγνύκελε δεθάδα (40, 20). 37 / 24

40 πκπιεξώλω ηνπο αξηζκνύο. 10 δέθα έλδεθα 2 δώδεθα δεθαηέζζεξα δεθαέμη δεθανθηώ δεθαηξία δεθαπέληε δεθαεπηά δεθαελλέα είθνζη Γξάθω ηνπο αξηζκνύο γηα λα ζπκπιεξωζνύλ νη ζεηξέο / 24

41 Παξαηεξώ θαη ζπλερίδω Μεηξώ αλά 5 κέρξη ην Τα παηδηά κεηξνύλ αλά 5 κέρξη ην 50. Σηε ζπλέρεηα γξάθνπλ ηνπο αξηζκνύο κέζα ζηα θπθιηθά πιαίζηα. 39 / 24

42 Μεηξώ ηα θπβάθηα θαη ππνινγίδω ην άζξνηζκά ηνπο ια είλαη ια είλαη ια είλαη 40 / 25

43 Μεηξώ θαη ζπκπιεξώλω ηνπο αξηζκνύο / 25

44 26 Υάξαμε γξακκώλ Υαξάδω ηηο γξακκέο κε ηνλ ράξαθα γηα λα ζρεκαηίζω ην ζπηηάθη. 1 πκπιεξώλω ην ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν / 26

45 ρεδηάδω ηα πεξηγξάκκαηα. 3 πλερίδω ηε γξακκή πκπιεξώλω ηελ θάηω εηθόλα ώζηε λα είλαη ίδηα κε ηελ επάλω / 27

46 27 Μνηίβα πλερίδω ηνλ ρξωκαηηζκό κε ηνλ ίδην ηξόπν. 1 πλερίδω ηε ράξαμε ηεο γξακκήο θαη ζπκπιεξώλω ηνλ ρξωκαηηζκό. ρεδηάδω ηα ίδηα ζρήκαηα / 28

47 Υαξάδω ηελ κπιε γξακκή θαη έπεηηα ηελ θόθθηλε. 3 πλερίδω ηε ράξαμε ηωλ γξακκώλ κε ηνλ ίδην ηξόπν. Γεκηνπξγώ δηθά κνπ κνηίβα / 29

48 28 Αθαίξεζε κε αθαηξεηέν κηθξό αξηζκό Αξηζκώ αληίζηξνθα μεθηλώληαο από ην Σν θαιάζη είρε 10 θαξόηα. Σν θνπλέιη έθαγε 3 θαξόηα. Πόζα θαξόηα έκεηλαλ κέζα ζην θαιάζη; 2 = Οη καζεηέο αξηζκνύλ πξνθνξηθά αληίζηξνθα μεθηλώληαο από ηνλ αξηζκό / 30

49 Ο Μελέιανο είρε 8 γξακκαηόζεκα ζηε ζπιινγή ηνπ. Έδωζε γξακκαηόζεκα ζηνλ Νίθν. Πόζα γξακκαηόζεκα έρεη ηώξα; = πκπιεξώλω ηνπο αξηζκνύο ζηηο ηζόηεηεο = = / 31

50 = = = =... Τπνινγίδω ηηο πξάμεηο θαη ζπκπιεξώλω ηνπο αξηζκνύο / 31

51 29 Γηάθξηζε ηωλ ζπκβόιωλ (+) θαη (-) Γξάθω ηηο ζωζηέο πξάμεηο κέζα ζηα πέηαια ηωλ ινπινπδηώλ / 32

52 Βάθω ηα κπαιόληα κε ην ρξώκα πνπ ηαηξηάδεη Γξάθω ηηο πξνζζέζεηο θαη ηηο αθαηξέζεηο θαη ππνινγίδω ηα απνηειέζκαηα Η δαζθάια πξνηείλεη πξνβιήκαηα πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο. Οη καζεηέο γξάθνπλ ηηο πξάμεηο θαη ην απνηέιεζκα. 50 / 32-33

53 Λύλω ηα πξνβιήκαηα θαη γξάθω ηηο πξάμεηο. 4 Έρσ 5 θαη αγνξάδσ κηα ζνθνιάηα πνπ θνζηίδεη 2. Πόζα ξέζηα ζα πάξσ; 5 ευρώ 2 Γξάθσ ηελ πξάμε: ια ηα θεξηά ήηαλ 4. Έζβεζαλ ηα 3. Πόζα θεξηά κέλνπλ αλακκέλα; Γξάθσ ηελ πξάμε: 51 / 33

54 Από ηελ πξόζζεζε βξίζθω ηηο δπν αθαηξέζεηο / 33

55 30 Αθαίξεζε κε αθαηξεηέν κεγάιν αξηζκό Μεηξώ αλά Μέζα ζην θνπηί ππάξρνπλ 7 βόινη. Βγάδνπκε ηνπο 5. Πόζνη βόινη έκεηλαλ; 2.. =. 1. Τα παηδηά αξηζκνύλ αλά 2 κέρξη ην / 34

56 Από ηελ πξόζζεζε βξίζθω ηηο δπν αθαηξέζεηο / 35

57 4 Σα πξόβαηα είλαη Σα γνπξνύληα είλαη Σα πξόβαηα είλαη πεξηζζόηεξα. = Γηαηππώλω έλα δηθό κνπ πξόβιεκα / 35

58 Τπνινγίδω θαη ζπκπιεξώλω ηηο παξαθάηω πξάμεηο / 35

59 31 Σν ζπκπιήξωκα Τπνινγίδω ην ζπκπιήξωκα ηνπ αξηζκνύ Η δαζθάια ιέεη θάζε θνξά έλαλ αξηζκό θαη ξωηά ηνπο καζεηέο πόζα ρξεηάδνληαη αθόκε γηα λα γίλνπλ 10. Οη καζεηέο γξάθνπλ ζε θάζε πιαίζην ην ζωζηό άζξνηζκα (π.ρ ). 57 / 36

60 Υξωκαηίδω κε θόθθηλν ρξώκα ηα κπαιόληα πνπ έρνπλ άζξνηζκα ίζν κε / 36

61 πκπιεξώλω ηνπο αξηζκνύο πνπ ιείπνπλ / 36

62 4 5 ευρώ 10 επξώ Ζ Τπαηία έρεη ΔΤΡΩ Υξεηάδεηαη αθόκα γηα λα αγνξάζεη ην βηβιίν. ΔΤΡΩ Τπνινγίδω θαη ζπκπιεξώλω ηνπο αξηζκνύο πνπ ιείπνπλ / 37

63 32 Δπαλαιεπηηθό κάζεκα Αξηζκώ αληίζηξνθα μεθηλώληαο από ην πλερίδω ηε ράξαμε ηωλ γξακκώλ κε ηνλ ράξαθα Οη καζεηέο αξηζκνύλ πξνθνξηθά αληίζηξνθα μεθηλώληαο από ηνλ αξηζκό / 32 38

64 πκπιεξώλω ηνπο αξηζκνύο πνπ ιείπνπλ / 38

65 Τπνινγίδω ην ζπκπιήξωκα ηνπ αξηζκνύ Η δαζθάια ιέεη θάζε θνξά έλαλ αξηζκό θαη ξωηά ηνπο καζεηέο πόζα ρξεηάδνληαη αθόκε γηα λα γίλνπλ 10. Οη καζεηέο γξάθνπλ ζε θάζε πιαίζην ην ζωζηό άζξνηζκα (π.ρ = 10). 63 / 39

66 Από ηελ πξόζζεζε βξίζθω ηηο δπν αθαηξέζεηο / 39

67 Τπνινγίδω θαη ζπκπιεξώλω ηνπο αξηζκνύο πνπ ιείπνπλ / 39

68

69 Πεξηερόκελα Δλόηεηα 3ε: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΔΥΡΙ ΣΟ 20 ΑΘΡΟΙΜΑΣΑ ΜΔΥΡΙ ΣΟ 10 ΝΟΜΙΜΑΣΑ Κεθάιαην 17ν: Οη αξηζκνί από ην 10 κέρξη ην Κεθάιαην 18ν: Αζξνίζκαηα κέρξη ην Κεθάιαην 19ν: Σαθηηθνί αξηζκνί Σα δηπιά αζξνίζκαηα Κεθάιαην 20ν: Σα λνκίζκαηα κέρξη ην Κεθάιαην 21ν: Πξνζζεηηθή αλάιπζε αξηζκώλ από ην 6 κέρξη ην

70 22 23 Κεθάιαην 22ν: Πξνβιήκαηα Κεθάιαην 23ν: Δπαλαιεπηηθό κάζεκα Δλόηεηα 4ε: ΑΦΑΙΡΔΗ ΥΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΟΣΙΒΑ Κεθάιαην 25ν: Οη αξηζκνί κέρξη ην Κεθάιαην 26ν: Υάξαμε γξακκώλ Κεθάιαην 27ν: Μνηίβα Κεθάιαην 28ν: Αθαίξεζε κε αθαηξεηέν κηθξό αξηζκό Κεθάιαην 29ν: Γηάθξηζε ησλ ζπκβόισλ (+) θαη ηνπ (-)

71 Κεθάιαην 30ό: Αθαίξεζε κε αθαηξεηέν κεγάιν αξηζκό Κεθάιαην 31ν: Σν ζπκπιήξσκα Κεθάιαην 32ν: Δπαλαιεπηηθό κάζεκα

72 Βάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ, ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ Λπθείνπ, ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ ΔΠΑ.. ηππώλνληαη από ην ΗΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκόζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ ζηε δεμηά θάησ γσλία ηνπ εκπξνζζόθπιινπ έλδεημε «ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΣΗΜΖ ΠΩΛΖΖ». Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε θαη δελ θέξεη ηελ παξαπάλσ έλδεημε ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο δηώθεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νόκνπ 1129 ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 (ΦΔΚ 1946, 108, Α). Απαγνξεύεηαη ε αλαπαξαγωγή νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο απηνύ ηνπ βηβιίνπ, πνπ θαιύπηεηαη από δηθαηώκαηα (copyright), ή ε ρξήζε ηνπ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, ρωξίο ηε γξαπηή άδεηα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ / ΘΤΥΕ -ΔΘΟΦΑΜΤΟΣ.

73

74

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Δνόηηηα: 9 Σίηλορ Μαθήμαηορ: Απιθμοί μέσπι ηο 10.000 (κεθ. 53) σολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Φλώπιναρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ

ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ ΘΔΜΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ, ΣΟΝ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ, ΣΖΝ ΠΟΗΖΖ, ΣΖΝ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΗ ΣΔΥΝΔ Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΟΤ 1 Ο ΓΔΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009)

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009) Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009) Δπραξηζηώ ζεξκά ηελ επηηξνπή γηα ηελ ηδηαίηεξα κεγάιε

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 Υπεύζπλε δαζθάια: Φαηδάθε Δέζπνηλα Μαθητές: Κωλζηαληίλα, Νηάληει, Μαξία, Άγγεινο, Μαξίλα, Γεξάζηκνο, Εηξήλε, Θωάλλα, Έζηεξ, Ακβξόζηνο, Νίθνο, Δεκήηξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΧΝ Ανάπηςξη πομποηικού εκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα