Μαξνύζη, Ννέκβξηνο Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ, ΔΔΣΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαξνύζη, Ννέκβξηνο 2012. Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ, ΔΔΣΣ"

Transcript

1 ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΖ ΣΟΤ ΟΣΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ: (I) ΣΖΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΥΟΝΓΡΗΚΖ VPU (VIRTUAL PARTIALLY UNBUNDLED), (II) ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΥΟΝΓΡΗΚΖ VPU ΚΑΗ (III) ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΥΟΝΓΡΗΚΖ VPU Μαξνύζη, Ννέκβξηνο 2012 Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ, ΔΔΣΣ

2 Η. Πξόινγνο Η παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε αθνξά ζηελ πξόηαζε ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά κε: (i) ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) ηε ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο VPU θαη (iii) ην ζρέδην ζύκβαζεο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο VPU. ΗI. Γηαδηθαζία Γηαβνύιεπζεο Με ηελ παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε ε ΔΔΣΣ δεκνζηεύεη ηελ πξνηεηλόκελε από ηνλ ΟΣΔ (i) ηερληθή πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο VPU θαη (iii) ην ζρέδην ζύκβαζεο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο VPU. Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα ππνβάινπλ ηα ζρόιηα ηνπο θάλνληαο ζαθή αλαθνξά ζηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη. Η παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε δηαξθεί από ηελ 1 Ννεκβξίνπ 2012 κέρξη θαη ηηο 19 Ννεκβξίνπ Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επσλύκσο, ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή όρη αξγόηεξα από ηελ 19 ε Ννεκβξίνπ 2012 θαη ώξα 13:00 µµ. Σπρόλ αλώλπκεο απαληήζεηο δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπηνύλ απηνύζηεο θαη επσλύκσο. ε πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε εηδηθό Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκνζηεπζνύλ. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε: «Δημόζια Διαβούλεσζη αναθορικά με (i) ηην ηετνική περιγραθή ηων σπηρεζιών τονδρικής VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) ηη λειηοσργική περιγραθή και ηις διαδικαζίες παροτής ηων σπηρεζιών τονδρικής VPU και (iii) ηο ζτέδιο ζύμβαζης για ηην παροτή ηων σπηρεζιών τονδρικής VPU» Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάινληαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: ΕΕΤΤ Λ. Κηθιζίας 60, Μαρούζι Αηηική Διεύθσνζη Ηλεκηρονικού Τατσδρομείοσ : 2

3 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο είλαη δπλαηόλ λα παξέρνληαη από ηελ ΔΔΣΣ δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη επώλπκα, µόλν µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε: Σν παξόλ θείκελν δελ δεζκεύεη ηελ ΔΔΣΣ σο πξνο ην πεξηερόκελν ηπρόλ ξύζκηζεο επαθνινπζήζεη. 3

4 ΗΗΗ. ΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΝΓΡΗΚΖ VPU ΜΔΡΟ Α: ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ. ΤΜΒΑΖ ΑΓΔΜΟΠΟΗΖΣΖ ΠΡΟΒΑΖ ΣΟΝ ΣΟΠΗΚΟ ΒΡΟΥΟ ΚΑΗ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ. ΤΜΒΑΖ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΖ ΠΡΟΒΑΖ κεηαμύ ηωλ εηαηξεηώλ ΟΣΔ Α.Δ. θαη ήκεξα ζηελ Αζήλα ηελ.. ηα θάησζη ζπκβαιιόκελα κέξε: 1) ε Δηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.» θαη κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ Α.Δ.» πνπ εδξεύεη επί ηεο Λεσθόξνπ Κεθηζίαο 99, Μαξνύζη Αηηηθήο, κε Α.Φ.Μ Γ.Ο.Τ. Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ παξνύζα ζύκβαζε από ηνλ θ. Πάλν αξαληόπνπιν, Γεληθό Γ/ληή Δγρώξησλ Παξόρσλ απηήο θαη ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο γηα ζπληνκία «ΟΣΔ» θαη 2) ε Δηαηξεία θαη κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «...» πνπ εδξεύεη ζη... (ΠΟΛΗ)(ΣΚ), κε Α.Φ.Μ.... θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ παξνύζα ζύκβαζε από η, απηήο, ζην εμήο αλαθεξόκελε ζηελ παξνύζα σο «Πάξνρνο» Έρνληαο ππόςε όηη Σελ παξάγξαθν ηεο ππ αξηζ. 614/13/ Απόθαζεο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. «Οξηζκόο Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο Παξνρήο (Φπζηθήο) Πξόζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηύνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κεξηδόκελεο θαη πιήξσο απνδεζκνπνηεκέλεο πξόζβαζεο) ζε ζηαζεξή ζέζε, Καζνξηζκόο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρύ ζηελ ελ ιόγσ Αγνξά θαη Τπνρξεώζεηο απηώλ (3 νο Γύξνο Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 1908/Β / ), Σηο παξαγξάθνπο , , , (iii) ηεο ππ αξηζ. 614/12/ Απόθαζεο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. «Οξηζκόο Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο, Καζνξηζκόο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρύ ζηελ ελ ιόγσ Αγνξά θαη Τπνρξεώζεηο απηώλ (3 νο Γύξνο Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 1983/Β / ), Σε ύκβαζε Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν Νν, Σε ύκβαζε Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο Νν., Σα ζπκβαιιόκελα κέξε ζπκθσλνύλ θαη απνθαζίδνπλ ηελ παξνρήο ηεο ππεξεζίαο «Δικονικά Μεπικά Αδεζμοποίηηορ Βπόσορ (ΔΜΑ)» ωρ ζςνδςαζμένος αιηήμαηορ μεηαξύ ηων ςθιζηαμένων και παπεσομένων ήδη ςπηπεζιών ηοπικού βπόσος και V Α.ΡΤ. [KV] ηύπος Β και Γ (V-Α.ΡΤ.. BRAS [KV] θαη V-Α.ΡΤ.. DSLAM [KV] αληίζηνηρα), όπσο απηέο νξίδνληαη κε βάζε ην ηζρύνλ ξπζκηζηηθό πιαίζην. 4

5 Σα ζπκβαιιόκελα κέξε ξεηώο ζπκθσλνύλ όηη νη ινηπνί όξνη ησλ κεκνλσκέλσλ ζπκβάζεσλ, ζην κέηξν πνπ δελ αληίθεηληαη ζηελ παξνύζα θαη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην ηζρύνλ ξπζκηζηηθό πιαίζην, παξακέλνπλ ζε ηζρύ σο αξρηθώο ζπκθσλήζεθαλ θαη έσο ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ή ηε ιύζε απηήο. Πξνο πηζηνπνίεζε ησλ ζπκθσλεκέλσλ κε ηελ παξνύζα όξσλ, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά θαησηέξσ, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ππέγξαςαλ ην παξόλ ζε δύν πξσηόηππα θαη θαζέλαο έιαβε από έλα. Γηα ηνλ ΟΣΔ Γηα ηνλ Πάξνρν ΠΑΝΟ ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΗ ΔΓΥΩΡΙΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ 5

6 Τπεξεζίεο ΔΜΑ 6

7 1 ΟΡΗΜΟΗ-ΤΝΣΜΖΔΗ 1.1 Οξηζκνί Γίθηπν Πξόζβαζεο Νέαο Γεληάο (NGA): ελζύξκαην δίθηπν πξόζβαζεο ην νπνίν απνηειείηαη εμνινθιήξνπ ή ελ κέξεη από νπηηθά ζηνηρεία δηθηύνπ (optical elements) ηθαλό λα παξέρεη επξπδσληθέο ππεξεζίεο πξόζβαζεο ζε πνιύ πςειέο ηαρύηεηεο. VDSL (Very-High-bitrate Digital Subscriber Line Αζύκκεηξε Φεθηαθή πλδξνκεηηθή Γξακκή): Σερλνινγία πξόζβαζεο κέζσ ηεο νπνίαο παξέρνληαη ππεξεζίεο πνπ απαηηνύλ πνιύ πςειέο ηαρύηεηεο ιήςεο θαη απνζηνιήο δεδνκέλσλ. ΔΔΑΠ Δπξπδωληθόο Δμππεξεηεηήο Απνκαθξπζκέλεο Πξόζβαζεο (BRAS Broadband Remote Access Server) Σν ζηνηρείν ηνπ Γηθηύνπ DSL ηνπ ΟΣΔ πνπ απνηειεί ην ινγηθό ζεκείν ζύλδεζεο ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ, ζηηο πεξηπηώζεηο ρξήζεο ησλ ηύπσλ πξνζβάζεσλ Α θαη Β, κε ην δίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ θαη ην νπνίν εμππεξεηεί ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ επηινγή ΠΑΡΟΥΟΤ θαη ππεξεζηώλ από ηνλ ηειηθό Υξήζηε. V-Α.ΡΤ.. BRAS [KV]: Η Αζύκκεηξνπ Ρπζκνύ ύλδεζε (ηερλνινγίαο VDSL) ηνπ VDSL modem ζηνλ ρώξν ηνπ Σειηθνύ Υξήζηε κε ηνλ ΔΔΑΠ, ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην DSLAM, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ππαίζξηα θακπίλα ηνπ ΟΣΔ θαη ην νπνίν εμππεξεηεί ηνλ Σειηθό Υξήζηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά θίλεζεο από θαη πξνο ην δίθηπν ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ. V-Α.ΡΤ.. DSLAM [KV]: Η Αζύκκεηξνπ Ρπζκνύ ύλδεζε (ηερλνινγίαο VDSL) ηνπ VDSL modem ζηνλ ρώξν ηνπ Σειηθνύ Υξήζηε κε ηνλ αληίζηνηρν θόκβν πνιππιεμίαο, ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην DSLAM, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ππαίζξηα θακπίλα ηνπ ΟΣΔ θαη ην νπνίν εμππεξεηεί ηνλ Σειηθό Υξήζηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά θίλεζεο από θαη πξνο ην δίθηπν ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ. Δηθνληθά Μεξηθά Αδεζκνπνίεηνο Βξόρνο (ΔΜΑ): Ο Σνπηθόο Βξόρνο, από ηνλ νπνίν παξέρνληαη ζηνλ ΠΑΡΟΥΟ ππεξεζίεο θσλήο (κέζσ ηεο ππεξεζίαο βξόρνπ) θαη ππεξεζίεο VDSL (κέζσ ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV]). Π/ W-VDSL: Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ζρεδηαζκέλν γηα ηηο αλάγθεο πώιεζεο ησλ ππεξεζηώλ Υνλδξηθήο Α.ΡΤ.. ηερλνινγίαο VDSL. 7

8 Ο.Κ.Τ.Α. BRAS - Οινθιεξωκέλε Κεληξηθή ύλδεζε ζην δίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ BRAS: Η ζύλδεζε κε θπζηθά κέζα θαη πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ κε ηνπο ΔΔΑΠ ηνπ ΟΣΔ, κε ζθνπό ηε κεηαθνξά θίλεζεο από/πξνο ηνπ Γίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ πξνο/από ην δίθηπν ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ Ο.Κ.Τ.Α. DSLAM - Οινθιεξωκέλε Κεληξηθή ύλδεζε ζην δίθηπν DSL ηνπ Ο.Σ.Δ. DSLAM: Η ζύλδεζε, κε θπζηθά κέζα θαη πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο, ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ κε ηνλ θόκβν πνιππιεμίαο ζην Α/Κ ηνπ ΟΣΔ, κε ζθνπό ηε κεηαθνξά θίλεζεο από/πξνο ην Γίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ πξνο/από ην δίθηπν ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ. Τ.ΜΔ.Φ.. BRAS : ύλδεζε Μεηάδνζεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο BRAS: Η ζύλδεζε κε θπζηθά κέζα θαη πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζην ρώξν Φπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ κε ηνπο ΔΔΑΠ ηνπ ΟΣΔ, κε ζθνπό ηε κεηαθνξά θίλεζεο από/πξνο ηνπ Γίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ πξνο/από ην δίθηπν ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ. Τ.ΜΔ.Φ.. DSLAM ύλδεζε ΜΔηάδνζεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο DSLAM: Η ζύλδεζε, κε θπζηθά κέζα θαη πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο, ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζην ρώξν Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ κε ηνλ θόκβν πνιππιεμίαο ζην Α/Κ ηνπ ΟΣΔ, κε ζθνπό ηε κεηαθνξά θίλεζεο από/πξνο ην Γίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ πξνο/από ην δίθηπν ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ. 1.2 πληκήζεηο Α/Κ ΔΜΑ Π/ Σ/ ΠΣνΒ ΣνΒ Ο.Κ.Τ.Α. Τ.ΜΔ.Φ.. Αζηηθό Κέληξν Δηθνληθά Μεξηθά Αδεζκνπνίεηνο Βξόρνο Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Σειεθσληθή ύλδεζε Πιήξεο Σνπηθόο Βξόρνο Σνπηθόο Βξόρνο Οινθιεξσκέλε Κεληξηθή ύλδεζε ζην δίθηπν DSL ύλδεζε Μεηάδνζεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο 8

9 V-Α.ΡΤ..[K/V] Αζύκκεηξνπ Ρπζκνύ ύλδεζε Σερλνινγίαο VDSL όπνπ ην DSLAM είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ ππαίζξηα θακπίλα ΟΣΔ Τπεξεζία Υνλδξηθήο ζηα πιαίζηα ηεο Αγνξάο 5. Παξέρεηαη σο V- Α.ΡΤ.. BRAS [KV] ή V-Α.ΡΤ.. DSLAM [KV]. 2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 2.1 Παξερόκελε Τπεξεζία H ππεξεζία ΔΜΑ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ΠΑΡΟΥΟ λα παξέρεη ζηνλ Σειηθό Υξήζηε VDSL ζπλδέζεηο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ΟΣΔ (DSLAM OTE) θαη ππεξεζίεο θσλήο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ ΠΣνΒ θαη πξνθύπηεη από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο ΠΣνΒ θαη V-Α.Ρ.Τ. [K/V]. Αλαιπηηθόηεξα, ε ππεξεζία ΔΜΑ ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.. BRAS [KV] (ΔΜΑ ηύπνπ Β), παξέρεη ζπλδέζεηο ηερλνινγίαο VDSL κεηαμύ: ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνύ ηνπ αθξαίνπ δηθηύνπ (escalit ή ραιύβδηλν) ζην ρώξν ηνπ Σειηθνύ Υξήζηε θαη ηνπ αληίζηνηρνπ BRAS ηνπ NGA δηθηύνπ, ζην νπνίν δξνκνινγείηαη ε θίλεζε από ην V-DSLAM (όπνπ ζπλδέεηαη ν Σειηθόο Υξήζηεο) ζε ζπλδπαζκό κε ππεξεζίεο θωλήο, κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΣνΒ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία ΔΜΑ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο V- Α.ΡΤ.. DSLAM [KV] (ΔΜΑ ηύπνπ Γ) παξέρεη ζπλδέζεηο ηερλνινγίαο VDSL κεηαμύ: ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνύ ηνπ αθξαίνπ δηθηύνπ (escalit ή ραιύβδηλν) ζην ρώξν ηνπ Σειηθνύ Υξήζηε θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θόκβνπ πνιππιεμίαο πνπ βξίζθεηαη ζε ζεκείν παξνπζίαο θεληξηθνύ θαηαλεκεηή Α/Κ ΟΣΔ (όπνπ ζπλδέεηαη ν Σειηθόο Υξήζηεο) ζε ζπλδπαζκό κε ππεξεζίεο θωλήο, κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΣνΒ. Η ππεξεζία παξέρεηαη κόλν ζηα ζεκεία όπνπ ν VDSL εμνπιηζκόο είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζηελ ππαίζξηα θακπίλα (όπσο απηά επεθηείλνληαη ζηαδηαθά ζηα πιαίζηα παξνρήο ηεο πθηζηάκελεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV]). Η πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε ζηαδηαθή επέθηαζε (roll-out) ηνπ δηθηύνπ VDSL [KV], παξέρεηαη κέζσ ηνπ Π/ W-VDSL θαη αλαλεώλεηαη ηαθηηθά. 2.2 Πξνϋπνζέζεηο δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ Γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ, ηζρύνπλ νη παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο: 9

10 Πξνϋπόζεζε 1: Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα έρεη ππνγξάςεη ηελ ηζρύνπζα ζύκβαζε RUO θαη λα ιακβάλεη ήδε ππεξεζίεο Πιήξνπο Σνπηθνύ Βξόρνπ (ΠΣνΒ). Πξνϋπόζεζε 2: Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα έρεη ππνγξάςεη ηελ ηζρύνπζα ύκβαζε RBO ε νπνία λα πξνβιέπεη παξνρή ππεξεζηώλ ηερλνινγίαο VDSL. Πξνϋπόζεζε 3: Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ήδε ηνπιάρηζηνλ έλαλ από ηνπο δηαζέζηκνπο ηύπνπο Ο.Κ.Τ.Α. ή Τ.ΜΔ.Φ.. νη νπνίνη εμππεξεηνύλ ην Α/Κ ζην νπνίν αλήθεη ην V-DSLAM όπνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ν Σειηθόο Υξήζηεο. Δηδηθόηεξα, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.. BRAS [KV], ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ήδε ύπεξεζία Ο.Κ.Τ.Α. (ηύπνπ Α ή Β) ή Τ.ΜΔ.Φ.. (ηύπνπ Β) ελώ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.. DSLAM [KV] λα ιακβάλεη ήδε Ο.Κ.Τ.Α. ηύπνπ Γ ή Τ.ΜΔ.Φ.. ηύπνπ Γ. Πξνϋπόζεζε 4: Ο Σειηθόο Υξήζηεο λα βξίζθεηαη εληόο πεξηνρήο θάιπςεο ηεο ππαίζξηαο θακπίλαο ΟΣΔ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί VDSL-DSLAM. Η δηαζεζηκόηεηα απηή αλαθνηλώλεηαη ζηνλ Πάξνρν ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Π/ CRM-VDSL. 2.3 Πεξηνξηζκνί ζηε δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ Η ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ δελ είλαη εθηθηή ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ δελ είλαη αληηζηνίρσο εθηθηή ε ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV] (όπσο νη πεξηπηώζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή ύκβαζε RBO). Η δπλαηόηεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ δελ είλαη αληηζηνίρσο εμαζθαιηζκέλε θαη ε δπλαηόηεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.. (όπσο νη πεξηπηώζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή ύκβαζε RBO). 3 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ & ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 3.1 ηνηρεία Τπεξεζίαο Η ππεξεζία ΔΜΑ, δηαηίζεηαη κε ηελ ίδηα κνξθή παθέησλ ηαρπηήησλ κε ηελ νπνία παξέρεηαη ε ππεξεζία V-Α.ΡΤ..[KV]. 3.2 Δμαξηήζεηο από άιιεο Τπεξεζίεο H ππεξεζία ΔΜΑ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο V- Α.ΡΤ.. BRAS [KV], (ΔΜΑ ηύπνπ Β), παξέρεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πθηζηάκελε ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α. (ηύπνπ Α ή Β) ή ηελ πθηζηάκελε ππεξεζία Τ.ΜΔ.Φ.. (ηύπνπ Β) ελώ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.. DSLAM [KV] (ΔΜΑηππνπ Γ), παξέρεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πθηζηάκελε ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α. ηύπνπ Γ ή ηελ πθηζηάκελε ππεξεζία Τ.ΜΔ.Φ.. ηύπνπ Γ όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ ηζρύνπζα ύκβαζε RBO. Σν 10

11 επξπδσληθό ηεο κέξνο (V-Α.ΡΤ..[KV]) ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ, παξέρεηαη ζηηο ίδηεο ηαρύηεηεο θαη κε ηελ ίδηα πνηόηεηα & ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξέρεηαη θαη ε αληίζηνηρε ππεξεζία V-Α.ΡΤ Σξόπνη Πώιεζεο Η παξαγγειία ηεο ππεξεζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ ΠΑΡΟΥΟ κέζσ ηνπ Π/ WCRM- LLU ηνπ ΟΣΔ. 3.4 Γηαδηθαζία Παξνρήο ΔΜΑ Η ππεξεζία ΔΜΑ ζπλίζηαηαη ζηνλ ζπλδπαζκό ησλ επηκέξνπο πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ΠΣνΒ θαη V-Α.ΡΤ.[KV] Η παξαγγειηνιεςία ηεο ππεξεζία ΔΜΑ γίλεηαη κέζα από ην Π/ WCRM-LLU σο αθνινύζσο: Ο ΠΑΡΟΥΟ επηιέγεη ηνλ ιεηηνπξγνύληα βξόρν (W-LLU), από ηνλ νπνίν επηζπκεί λα παξέρεη ηελ ππεξεζία V-Α.ΡΤ..[KV] θαη αηηείηαη κεηαηξνπή ΠΣνΒ ζε ΔΜΑ. Δλαιιαθηηθά ν ΠΑΡΟΥΟ ζα κπνξεί λα ππνβάιεη κέζσ ηνπ W-LLU, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΑΠΣΒ, λέν αίηεκα ΠΣνΒ ζπλδπαζκέλν κε V-Α.ΡΤ..[KV], δειαδή λέν αίηεκα ΔΜΑ ε πεξίπησζε πνπ εθθξεκεί ήδε άιιν αίηεκα γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν βξόρν, ν ΠΑΡΟΥΟ δε κπνξεί λα θαηαρσξήζεη θαλέλα αίηεκα (αίηεκα θαηάξγεζεο, κεηαηξνπήο, αιιαγήο νξίνπ) Σν αίηεκα κέζσ ηνπ Π/ WCRM-LLU δεκηνπξγεί απηόκαηα λέν αίηεκα ρνξήγεζεο V-Α.ΡΤ..[KV] ζην WCRM-VDSL, ραξαθηεξηζκέλν κέζσ θαηάιιεινπ πεδίνπ πνπ ππνδεηθλύεη όηη παξέρεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππεξεζία ΠΣνΒ Σν αίηεκα V-Α.ΡΤ..[KV] αθνινπζεί ηελ πνξεία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζρεηηθή ζύκβαζε RBO Η ελεκέξσζε ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ αηηήκαηνο V- Α.ΡΤ..[KV] πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από ην Π/ WCRM-VDSL Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ αηηήκαηνο V-Α.ΡΤ..[KV] ζην Π/ WCRM-VDSL, ελεκεξώλεηαη ν ζρεηηδόκελνο βξόρνο, κέζσ θαηάιιεινπ πεδίνπ κε ηελ πιεξνθνξία όηη παξέρεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία κέζσ απηνύ. 3.5 Μεηαβάζεηο Τπεξεζηώλ 11

12 Οη κεηαβάζεηο πνπ ζα ππνζηεξίδνληαη από ηελ ππεξεζία EMA είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο πθηζηάκελεο κεηαβάζεηο ησλ επηκέξνπο ππεξεζηώλ ΠΣνΒ θαη V-Α.ΡΤ..[KV], όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο πκβάζεηο RUO θαη RBO. 3.6 Καηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ Η θαηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ, είλαη δπλαηή, είηε κέζσ θαηάξγεζεο ηνπ θσλεηηθνύ ηεο κέξνπο (θαηάξγεζε ηνπ ΠΣνΒ), είηε κέζσ θαηάξγεζεο ηνπ επξπδσληθνύ ηεο κέξνπο (θαηάξγεζε ηνπ V-Α.ΡΤ..): Καηάξγεζε θσλεηηθνύ κέξνπο: Πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ ΠΣνΒ. ηελ πεξίπησζε απηή ν V-Α.ΡΤ..[KV] (επξπδσληθό κέξνο ηεο ΔΜΑ) θαζίζηαηαη ειιηπήο θαη πξαγκαηνπνηείηαη απνζπζρέηηζε ηνπ ιεηηνπξγνύληνο V-Α.ΡΤ.. από ηνλ ΠΣνΒ. Καηάξγεζε επξπδσληθνύ κέξνπο: Πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θαηάξγεζεο ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV]. Ο ΠΑΡΟΥΟ δύλαηαη λα δεηήζεη ηελ θαηάξγεζε ηεο παξνρήο ηεο ζύλδεζεο V-Α.ΡΤ..[KV] κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξώηνπ κήλα ππνρξεσηηθήο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV]. ηελ πεξίπησζε απηή, πξαγκαηνπνηείηαη απνζπζρέηηζε ηνπ ιεηηνπξγνύληνο ΠΣνΒ από ηνλ V-Α.ΡΤ..[KV]. 3.7 Γηάξθεηα Παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ Η δηάξθεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ. Ο ΠΑΡΟΥΟ δύλαηαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκεί λα θαηαξγήζεη ηελ ππεξεζία ΔΜΑ, ππνβάιινληαο ζρεηηθό αίηεκα, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλσηέξνπ άξζξνπ «Καηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ». 3.8 Γηαδηθαζία Βιαβνιεςίαο/Βιαβνδηαρείξηζεο Ο ΟΣΔ δέρεηαη αλαθνξέο βιαβώλ από ηνλ ΠΑΡΟΥΟ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, σο αθνινύζσο: γηα ηελ ππεξεζία ΣνΒ (αλαθνξηθά κε ην θσλεηηθό κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ), κέζσ ηνπ Π/ WCRM-LLU. γηα ηελ ππεξεζία V-Α.ΡΤ..[KV] (αλαθνξηθά κε ην επξπδσληθό κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ), κέζσ ηνπ Π/ WCRM-VDSL Η αλαγγειία βιάβεο ησλ επηκέξνπο ππεξεζηώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Βαζηθή πκθσλία Δπηπέδνπ Τπεξεζηώλ ΣνΒ» ηεο 12

13 ύκβαζεο Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν θαη ηεο Δλόηεηαο «Βιάβεο» ηνπ Κεθαιαίνπ «Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο Α.ΡΤ..» ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο RBO Η εμέιημε ηεο πνξείαο βιάβεο ηεο θάζε επηκέξνπο ππεξεζίαο (ΠΣνΒ ή V- Α.ΡΤ..[KV]), γίλεηαη κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ Π/ WCRM ε πεξίπησζε βιάβεο κόλν ζηε θσλή (ΠΣνΒ), αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Βαζηθή πκθσλία Δπηπέδνπ Τπεξεζηώλ ΣνΒ» ηεο ύκβαζεο Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν, κε ηελ εμήο δηαθνξνπνίεζε: «ηε δήισζε βιάβεο, ν ΠΑΡΟΥΟ δύλαηαη λα επηιέγεη κόλν ην πεδίν «Σειεθσλία», θαη όρη ην πεδίν «ADSL». Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία άξζεο βιάβεο ΔΜΑ, δελ δηαπηζησζεί βιάβε ζηνλ ΠΣνΒ, ε βιάβε θιείλεη κε ππαηηηόηεηα ΠΑΡΟΥΟΤ, ελώ δελ πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο επξπδσληθόηεηαο ε πεξίπησζε βιάβεο, κόλν ζηελ επξπδσληθόηεηα, ελώ ιεηηνπξγεί θαλνληθά ε ππεξεζία θσλήο, ν Πάξνρνο ππνβάιεη αλαθνξά βιάβεο γηα ηελ ππεξεζία V- Α.ΡΤ..[KV], κέζσ ηνπ Π/ WCRM-VDSL, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Δλόηεηα «Βιάβεο» ηνπ Κεθαιαίνπ «Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο Α.ΡΤ..» ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο RBO. Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία άξζεο βιάβεο V-ΑΡΤ [KV] (ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ηεο ΔΜΑ ππεξεζίαο), δελ δηαπηζησζεί βιάβε ζηελ επξπδσληθόηεηα, ε βιάβε θιείλεη κε ππαηηηόηεηα ΠΑΡΟΥΟΤ, ελώ δελ πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηνπ θπζηθνύ θνξέα (ράιθηλν δεύγνο) ε πεξίπησζε βιάβεο ηαπηόρξνλα ζηε θσλή θαη ζηελ επξπδσληθόηεηα: Ο ΠΑΡΟΥΟ, ππνβάιεη αξρηθά αλαθνξά βιάβεο γηα ηελ ππεξεζία ΠΣνΒ κέζσ ηνπ Π/ WCRM-LLU, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα 20, παξ ηεο ύκβαζεο Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν. ε πεξίπησζε πνπ, ελώ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άξζε ηεο βιάβεο ζηνλ ΠΣνΒ (θσλεηηθό κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ), εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη βιάβε ζην επξπδσληθό ηεο κέξνο, ηόηε ν ΠΑΡΟΥΟ ππνβάιεη αλαθνξά βιάβεο γηα ηελ ππεξεζία V-Α.ΡΤ..[KV], κέζσ ηνπ Π/ WCRM-VDSL, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Δλόηεηα «Βιάβεο» ηνπ Κεθαιαίνπ «Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο Α.ΡΤ..» ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο RBO. Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία άξζεο βιάβεο V- ΑΡΤ [KV] (ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ηεο ΔΜΑ ππεξεζίαο), δελ δηαπηζησζεί βιάβε ζηελ επξπδσληθόηεηα, ε βιάβε θιείλεη σο ππαηηηόηεηα ΠΑΡΟΥΟΤ. 3.9 Θέκαηα Σηκνιόγεζεο Ο ΠΑΡΟΥΟ ηηκνινγείηαη σο αθνινύζσο: 13

14 Μεληαίν ηέινο: Γηα ην κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ πνπ αθνξά ηελ επξπδσληθόηεηα, δειαδή ηελ ππεξεζία V-Α.ΡΤ. [KV], ε ηηκνιόγεζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Δλόηεηα «Σέιε Υξεώζεηο» ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο RBO. Γηα ην κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ πνπ αθνξά ηε θσλή (ΠΣνΒ), ε ηηκνιόγεζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Παξάξηεκα «Γηαδηθαζίεο Παξνρήο ΣνΒ-Σξόπνο Υξέσζεο» θαη ζην Παξάξηεκα «Οηθνλνκηθνί Όξνη» ηεο ύκβαζεο Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν θαη γηα ην κέξνο απηό θαη κόλνλ ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ ζα παξέρεηαη έθπησζε. αλά ππεξεζία ΔΜΑ. Σν ελ ιόγσ πνζόλ ηεο έθπησζεο ζα αλαπξνζαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ. Γηα ηα ππόινηπα ηέιε ηζρύνπλ Γηα ην κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ πνπ αθνξά ηελ επξπδσληθόηεηα, δειαδή ηελ ππεξεζία V-Α.ΡΤ..[KV], ε ηηκνιόγεζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Δλόηεηα «Σέιε Υξεώζεηο» ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο RBO. Γηα ην κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ πνπ αθνξά ηε θσλή (ΠΣνΒ), ε ηηκνιόγεζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Παξάξηεκα «Γηαδηθαζίεο Παξνρήο ΣνΒ-Σξόπνο Υξέσζεο» θαη ζην Παξάξηεκα «Οηθνλνκηθνί Όξνη» ηεο ύκβαζεο Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν. ε θάζε πεξίπησζε, ε παξερόκελε από ηνλ ΟΣΔ αλσηέξσ έθπησζε θαιύπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο αλαπαξαγσγήο ιηαληθώλ πξνζθνξώλ από πιεπξάο ηνπ Παξόρνπ ζε ζρέζε κε ην θόζηνο ρνλδξηθήο αληίζηνηρσλ πξνζθνξώλ δεζκνπνηεκέλσλ ππεξεζηώλ ηνπ ΟΣΔ SLA Τπεξεζίαο ΔΜΑ Παξάδνζε ππεξεζίαο ΔΜΑ Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ξεηξώλ, ζα ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ΔΜΑ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πθηζηάκελν βξόρν, γηα ην αίηεκα απηό ζα ηζρύεη ην πθηζηάκελν SLA ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.., ζύκθσλα κε ην θεθάιαην «Βαζηθή πκθσλία (Basic SLA) Α.ΡΤ..» ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο RBO. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ΔΜΑ γίλεηαη ζε ζπλδπαζκό κε αίηεκα λένπ βξόρνπ, γηα ην αίηεκα απηό ζα ηζρύεη ην πθηζηάκελν SLA ηνπ LLU, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Βαζηθή πκθσλία Δπηπέδνπ Τπεξεζηώλ ΣνΒ» ηεο ύκβαζεο Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν». 14

15 Ο ππνινγηζκόο ησλ ξεηξώλ V-Α.ΡΤ.. πνπ απνηεινύλ κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δπλαηόηεηαο δηαρσξηζκνύ ζην Π/ W-VDSL ησλ V-Α.ΡΤ.. πνπ πξνέξρνληαη από ΔΜΑ ζε ιεηηνπξγνύληα βξόρν θαη ησλ V-Α.ΡΤ.. πνπ πξνέξρνληαη από ΔΜΑ λένπ αηηήκαηνο. 15

16 ΜΔΡΟ Β: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) 16

17 Περιεχόμενα Περιγραφή Τπηρεςίασ χηματική απεικόνιςη υπηρεςίασ VPU- (ΚV) Τπηρεςία V-ΑΡΤ_BRAS KV Τπηρεςία V-ΑΡΤ_DSLAM KV Παράρτημα

18 Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο H ππεξεζία VPU (ΔΜΑ) δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ΠΑΡΟΥΟ λα παξέρεη ζηνλ Σειηθό Υξήζηε VDSL2 ζπλδέζεηο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ΟΣΔ (DSLAM OTE) θαη ππεξεζίεο θσλήο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ ΠΣνΒ θαη πξνθύπηεη από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο ΠΣνΒ θαη V-Α.Ρ.Τ. [KV]. Αθνινπζνύλ νη εμήο δύν πεξηπηώζεηο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο : Περίπτωςη 1. Η υπθρεςία ΕΜΑ περιλαμβάνει τθν παροχι υπθρεςίασ V-Α.ΡΤ.. BRAS [KV] (ΕΜΑ τφπου Β), που παρζχει ςυνδζςεισ τεχνολογίασ VDSL2 μεταξφ: ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνύ ηνπ αθξαίνπ δηθηύνπ (escalit ή ραιύβδηλν) ζην ρώξν ηνπ Σειηθνύ Υξήζηε θαη ηνπ αληίζηνηρνπ BRAS ηνπ NGA δηθηύνπ, ζην νπνίν δξνκνινγείηαη ε θίλεζε από ην V-DSLAM (όπνπ ζπλδέεηαη ν Σειηθόο Υξήζηεο) ζε ζπλδπαζκό κε ππεξεζίεο θωλήο, κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΣνΒ. Περίπτωςη 2. Η υπθρεςία ΕΜΑ περιλαμβάνει τθν παροχι υπθρεςίασ V-Α.ΡΤ.. DSLAM [KV] (ΕΜΑ τφπου Γ), που παρζχει ςυνδζςεισ τεχνολογίασ VDSL μεταξφ: ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνύ ηνπ αθξαίνπ δηθηύνπ (escalit ή ραιύβδηλν) ζην ρώξν ηνπ Σειηθνύ Υξήζηε θαη ηνπ θόκβνπ πνιππιεμίαο (L2 / L3 Switch) πνπ βξίζθεηαη ζην Α/Κ ζπγθέληξσζεο ησλ Ethernet DSLAMs ζε ζπλδπαζκό κε ππεξεζίεο θωλήο, κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΣνΒ. Ο ηεξκαηηζκόο ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΣνΒ ελδέρεηαη λα είλαη ζε δηαθνξεηηθό Α/Κ από ην Α/Κ ζπγθέληξσζεο ησλ Ethernet DSLAMs. πλεπώο, ε επξπδσληθή θίλεζε ελδέρεηαη λα παξαδίδεηαη ζηνλ Πάξνρν ζε δηαθνξεηηθό Α/Κ από ην Α/Κ ζην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλα ηα V-DSLAMs. Η αληηζηνίρηζε κεηαμύ DSLAMs θαη ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο ηεο θίλεζεο Ethernet ησλ DLSAMs ζα θνηλνπνηείηαη από ηνλ ΟΣΔ ζηνπο Παξόρνπο. Η ππεξεζία παξέρεηαη κόλν ζηα ζεκεία πνπ ν VDSL2 εμνπιηζκόο είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζηελ ππαίζξηα θακπίλα (όπσο απηά επεθηείλνληαη ζηαδηαθά ζηα πιαίζηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV]). Η πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε ζηαδηαθή επέθηαζε (roll-out) ηνπ δηθηύνπ VDSL2 [KV], ζα αλαλεώλεηαη ηαθηηθά από ηνλ ΟΣΔ. Στηματική απεικόνιση σπηρεσίας VPU- (ΚV) 18

19 Η παξνρή ηεο ππεξεζίαο VPU πινπνηείηαη παξεκβάιινληαο ζηελ πθηζηάκελε LLU ζύλδεζε ηνπ Παξόρνπ κηα κνλάδα MDF, ε νπνία, κε ρξήζε θαηάιιεινπ Splitter, επηηξέπεη ηελ ππέξζεζε ζε απηή κηαο VDSL2 ζύλδεζεο. Η ππεξεζία παξέρεηαη από ελεξγό εμνπιηζκό ηνπ ΟΣΔ (Ethernet DSLAM εμνπιηζκέλα κε θάξηεο VDSL2) εγθαηεζηεκέλν ζε ππαίζξηεο θακπίλεο ζε ζέζεηο KV, πνπ αλαπηύζζνληαη από ηνλ ΟΣΔ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ NGA (VPU-[KV]). Οη εξγαζίεο δηαζύλδεζεο ζην δίθηπν πξόζβαζεο γίλνληαη από ηνλ ΟΣΔ ρσξίο λα απαηηείηαη από ηνλ Σ.Π. λα εθηειέζεη θάπνηα εξγαζία. Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ήδε ηνπιάρηζηνλ έλαλ από ηνπο δηαζέζηκνπο ηύπνπο Ο.Κ.Τ.Α. ή Τ.ΜΔ.Φ.. νη νπνίνη εμππεξεηνύλ ην Α/Κ ζην νπνίν αλήθεη ην V-DSLAM όπνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ν Σειηθόο Υξήζηεο. Δηδηθόηεξα, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.. BRAS [KV], ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ήδε ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α. (ηύπνπ Α ή Β) ή/θαη ππεξεζία Τ.ΜΔ.Φ.. (ηύπνπ Β). Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.. DSLAM [KV] ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ήδε Ο.Κ.Τ.Α. ηύπνπ Γ ή/θαη ππεξεζία Τ.ΜΔ.Φ.. ηύπνπ Γ. Δπηπξόζζεηα ν Σειηθόο Υξήζηεο πξέπεη λα βξίζθεηαη εληόο πεξηνρήο θάιπςεο ηεο ππαίζξηαο θακπίλαο ΟΣΔ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί V-DSLAM. 19

20 Τπεξεζία V-ΑΡΤ_BRAS KV Η ππεξεζία V- ΑΡΤ BRAS παξέρεηαη όπσο θαη ζην πθηζηάκελν δίθηπν ΑΡΤ BRAS ζε ζπλδπαζκό κε πξόζβαζε ηύπνπ A ή Β. Ο ΟΣΔ, κέζσ ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.. ΒΡΑ ζα παξέρεη αζύκκεηξνπ ξπζκνύ ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ ζεκείνπ ζύλδεζεο ηνπ DSL modem, ζην ρώξν ηνπ Σειηθνύ Υξήζηε, κε εμνπιηζκό ΔΔΑΠ (BRAS) ηνπ δηθηύνπ DSL ηνπ ΟΣΔ. Απηό ζα ηζρύεη ηόζν γηα ηελ πθηζηάκελε ADSL θίλεζε όζν θαη γηα VDSL2 θίλεζε πξνεξρόκελε από λένπ ηύπνπ DSLAM. ε θπζηθό επίπεδν ε ππεξεζία V-ΑΡΤ_ΒRAS_KV, ζα παξέρεη ζην ηειηθό ρξήζηε ηνπο επηκέξνπο ξπζκνύο VDSL2 πξόζβαζεο; VDSL2: έσο 50 / 5 Mbps VDSL2: έσο 30 / 2,5 Mbps, ζε ρξήζηεο πεξηνρώλ όπνπ ππάξρεη παξνπζία θαηάιιειεο ππνδνκήο NGA. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ παξνρή απηώλ ησλ ξπζκώλ είλαη θαη ε ύπαξμε θαηάιιεινπ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηε κεξηά ηνπ πειάηε, κε ηερλνινγία VDSL2. Δηδηθά γηα ηνπο VDSL2 ξπζκνύο πξόζβαζεο κε δεδνκέλν όηη ν αληίζηνηρνο εμνπιηζκόο DSLAM έρεη uplink ηύπνπ Ethernet ζα παξέρεηαη κόλν PPP over Ethernet (PPPoE) connectivity, όρη PPP over ATM (PPPoA). Γηα ηηο ηαρύηεηεο VDSL2 ε ακθίδξνκε ζπλδξνκεηηθή θίλεζε εηζέξρεηαη/εμέξρεηαη ηνπ DSLAM θάλνληαο ρξήζε κνλαδηθνύ ινγηθνύ θπθιώκαηνο κε ρξήζε PTM ελζπιάθσζεο. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ελζπιάθσζεο ATM γηα ηηο ηαρύηεηεο VDSL2. Ο ζπλδξνκεηηθόο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα είλαη παξακεηξνπνηεκέλνο θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηνλ παξαπάλσ ηξόπν ιεηηνπξγίαο. Γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο V-ΑΡΤ BRAS ζα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ππνζηήξημε ησλ δύν ελαιιαθηηθώλ ηύπσλ πξόζβαζεο Α ή Β. Ο.Κ.Τ.Α. OLO BRAS (πξόζβαζε ηύπνπ Α): Γηαηεξείηαη ε πξόζβαζε ηύπνπ Α γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. Η πξόζβαζε απηή ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί ηόζν ηελ πθηζηάκελε ADSL θίλεζε, όζν θαη ηελ VDSL2. Ο.Κ.Τ.Α. TYΠΟΤ Α Κηήξην Παξόρνπ Κηήξην ΟΣΕ ΚΤΚΛΩΜΑ ΟΣΔ ΚΤΚΛΩΜΑ ΟΣΔ ΝΣΔ OTE (κηήπιο Παπόσος) ηµείο Σεπµαηιζµού Κςκλώµαηορ ΟΣΔ OTE OTE BRAS cloud Ethernet Access Switch Ο.Κ.Τ.Α. TYΠΟΤ Β Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ BRAS (πξόζβαζε ηύπνπ Β): Τπάξρεη δηαηήξεζε ηεο πξόζβαζεο ηύπνπ Α γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. Η πξόζβαζε απηή ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί ηόζν ηελ πθηζηάκελε ADSL θίλεζε, όζν θαη ηελ VDSL2. 20

21 Τ.ΜΔ.Φ. TYΠΟΤ Β (BRAS) Η Τπεξεζία Τ.ΜΔ.Φ.. ηύπνπ Β (ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS]) αθνξά ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ν Σ.Π. ζπλδέεηαη κε έλα Π ΔΔΑΠ (BRAS) κε θπζηθά κέζα θαη πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζην ρώξν Φ.. εμνπιηζκνύ ηνπ, γηα ηε δξνκνιόγεζε ηεο θίλεζεο DSL από όινπο ηνπο ΔΔΑΠ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Π ΔΔΑΠ από θαη πξνο ην δίθηπό ηνπ. Η ζύλδεζε ηνπ Σ.Π. κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ΟΣΔ πινπνηείηαη ζε νπηηθό θαηαλεκεηή εγθαηεζηεκέλν ζην ρώξν Φ.. Ο Σ.Π. ρξεζηκνπνηεί θαιώδην νπηηθώλ ηλώλ κεηαμύ ηνπ νπηηθνύ θαηαλεκεηή θαη ηνπ ηθξηώκαηνο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκόο ηνπ. Η Τπεξεζία δηαθξίλεηαη ζε - Τ.ΜΔ.Φ.. [BRAS-ΔΘΝ] - Τ.ΜΔ.Φ.. [BRAS-ΠΔΡ] - Τ.ΜΔ.Φ.. [BRAS-ΣΟΠ] Σα παξαθάησ ρήκαηα απεηθνλίδνπλ απηέο ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο Τ.ΜΔ.Φ.. BRAS.! BRAS ΟΣΕ ΕΘΝ Δξοπλιζμόρ ΟΣΔ Δ ΝΤΜΑ Ή ΚΩΛΔΣΣΖ Γίκηςο ΟΣΔ L3 Γπομολόγηζη Switch OTE GE Εεύγορ Οπηικών Ηνών Μοναδικό VLAN ςπηπεζίαρ Υώπορ Φ.. Σ.Π. Καηανεμηηέρ Φ/ BRAS ΟΣΕ ΕΘΝ ημείο Σεπμαηιζμού Οπηικήρ ίναρ Τ.ΜΔ.Φ.. [BRAS-ΔΘΝ] 21

22 BRAS ΟΣΕ ΠΕΡ Δξοπλιζμόρ ΟΣΔ Δ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ Π ΔΔΑΠ Γίκηςο ΟΣΔ L3 Γπομολόγηζη Switch OTE GE Εεύγορ Οπηικών Ηνών Μοναδικό VLAN ςπηπεζίαρ Υώπορ Φ.. Σ.Π. Καηανεμηηέρ Φ/ BRAS ΟΣΕ ΠΕΡ ημείο Σεπμαηιζμού Οπηικήρ ίναρ BRAS ζε ζςγκεκπιμένη πεπιθέπεια BRAS ΟΣΕ ΣΟΠ Δξοπλιζμόρ ΟΣΔ Δ ΣΟΠΗΚΟ Π ΔΔΑΠ Γίκηςο ΟΣΔ L3 Γπομολόγηζη Switch OTE GE Εεύγορ Οπηικών Ηνών Μοναδικό VLAN ςπηπεζίαρ Υώπορ Φ.. Σ.Π. Καηανεμηηέρ Φ/ Τ.ΜΔ.Φ.. [BRAS-ΠΔΡ] BRAS ΟΣΕ ΣΟΠ ημείο Σεπμαηιζμού Οπηικήρ ίναρ Σοπικοί BRAS Τπεξεζία V-ΑΡΤ_DSLAM KV Τ.ΜΔ.Φ.. [BRAS-ΣΟΠ] Η Τπεξεζία V-ΑΡΤ_DSLAM KV είλαη παξαιιαγή ηεο γεληθήο ππεξεζίαο ΑΡΤ DSLAM. θνπό έρεη λα παξέρεη πξόζβαζε ηύπνπ Γ ζε DSLAMs εγθαηεζηεκέλα ζε KV. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη είλαη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξόζβαζεο αζύκκεηξνπ ξπζκνύ κεηαμύ ηνπ ζεκείνπ ζύλδεζεο ηνπ xdsl modem, ζην ρώξν ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε κε ηνλ αληίζηνηρν θόκβνπ πνιππιεμίαο (L2 / L3 Switch) πνπ βξίζθεηαη ζην Α/Κ ζπγθέληξσζεο ησλ Ethernet DSLAMs. ε θπζηθό επίπεδν ε ππεξεζία V-ΑΡΤ_DSLAM_KV, ζα παξέρεη ζην ηειηθό ρξήζηε ηνπο επηκέξνπο ξπζκνύο VDSL2 πξόζβαζεο; VDSL2: έσο 50 / 5 Mbps VDSL2: έσο 30 / 2,5 Mbps O εμνπιηζκόο ηνπ πειάηε (CPE) πξέπεη λα είλαη ν θαηάιιεινο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη ζηηο παξαπάλσ ηαρύηεηεο. ε ινγηθό επίπεδν ην DSLAM, γηα ηελ ππεξεζία V-ΑΡΤ_DSLAM_KV, πξνσζεί ηελ ζπλδξνκεηηθή θίλεζε ε νπνία εηζέξρεηαη κέζα από ηελ VDSL πόξηα πξνο ην Ethernet uplink. Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο ε ακθίδξνκε ζπλδξνκεηηθή θίλεζε εηζέξρεηαη/εμέξρεηαη ηνπ DSLAM θάλνληαο ρξήζε κνλαδηθνύ ινγηθνύ θπθιώκαηνο κε ρξήζε PTM ελζπιάθσζεο. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ελζπιάθσζεο ATM γηα ηηο ηαρύηεηεο VDSL2. Ο ζπλδξνκεηηθόο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα είλαη παξακεηξνπνηεκέλνο θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηνλ παξαπάλσ ηξόπν ιεηηνπξγίαο. 22

23 Αθνύ ε θίλεζε εμέιζεη από ην DSLAM πξνσζείηαη πξνο ηνλ αληίζηνηρν θόκβν πνιππιεμίαο (L2 / L3 Switch) ζηνλ νπνίν είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλν. Η υπθρεςία δεν υποςτθρίηει τθν απευκείασ προώκθςθ κίνθςθσ μεταξφ ςυνδρομθτών Η υπθρεςία δεν προωκεί L2 πρωτόκολλα ςθματοδοςίασ (π.χ. CDP, STP) τα οποία μπορεί να επθρεάςουν τθν λειτουργία του εξοπλιςμοφ ΟΤΕ. Η προώκθςθ τθσ ςυνολικισ κίνθςθσ γίνεται με ιςοδφναμο τρόπο, όπωσ και για τισ αντίςτοιχζσ υπθρεςίεσ Λιανικισ του ΟΤΕ. Ο ΟΣΔ γηα απνθπγή δπζιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηε broadcast θίλεζε λα απνηξέςεη flooding παθέησλ από ηε πιεπξά ηνπ Σ.Π. ζην δίθηπν ηνπ θαη λα ζέζεη άλσ όξην ζηνλ αξηζκό ησλ MAC δηεπζύλζεσλ νη νπνίεο γίλνληαη γλσζηέο κέζσ ηεο ΟΚΤΑ ηνπ Παξόρνπ όζν θαη ζε απηέο νη νπνίεο γίλνληαη γλσζηέο από ηε κεξηά ηνπ ζπλδξνκεηή. Ο τφποσ ενκυλάκωςθσ με τον οποίο θ κίνθςθ φτάνει ςτο δίκτυο του παρόχου και τα VLAN- Ids τα οποία χρθςιμοποιοφνται κα ορίηονται από τον ΟΤΕ. Η θίλεζε ηνπ Παξόρνπ έρνληαο ζπγθεληξσζεί κέζσ ηεο ππεξεζίαο V- ΑΡΤ_DSLAM KV ζηνλ θόκβν πνιππιεμίαο (L2 / L3 Switch), πξνσζείηαη ζην δίθηπό ηνπ θάλνληαο ρξήζε κηαο εθ ησλ αληίζηνηρσλ παξαιιαγώλ ησλ ππεξεζηώλ ΟΚΤΑ ηύπνπ Γ ( DSLAM) Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-DSLAM-ΤΟΠ Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ -DSLAM-ΤΟΠ ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. DSLAM-ΤΟΠ Σύπνο Ο.Κ.Τ.Α./Τ.ΜΔ.Φ.. Ο.Κ.Τ.Α. OLO-DSLAM-ΣΟΠ Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ-DSLAM-ΣΟΠ Τ.ΜΔ.Φ.. DSLAM-ΣΟΠ Καηεγνξία Σαρπηήηωλ 100Mbps, 200Mbps 500Mbps, 1.000Mbps 1Gbps 1Gbps Κάθε μία από τισ παραπάνω υπηρεςίεσ ΟΚΤΑ είναι ςε θέςη να προωθήςει κίνηςη που προέρχεται μόνο από τα DSLAM (ΚV) του Α/Κ. ε θπζηθό επίπεδν ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο ΟΚΤΑ_DSLAM ν Πάξνρνο ζα ζπλδέεηαη κε νπηηθή δηεπαθή 1GigE. Αθνινπζνύλ ηα δηαγξάκκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο V-ΑΡΤ_DSLAM KV γηα θάζε ηύπν OKΤΑ ηύπνπ Γ : Ο.Κ.Τ.Α.ΦΤΠ-DSLAM-ΣΟΠ Οινθιεξσκέλε Σνπηθή ύλδεζε ζην δίθηπν DSL πξόζβαζεο ηύπνπ Γ κε ρξήζε ίδησλ κέζσλ (απηό-παξνρή). Η ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α.ΦΤΠ-DSLAM-ΣΟΠ, αθνξά ηνπηθή δηαζύλδεζε ε νπνία ζπγθεληξώλεη ηελ θίλεζε ησλ Σειηθώλ Υξεζηώλ ελόο ΠΑΡΟΥΟΤ από έλα ή πεξηζζόηεξα DSLAMs (πνπ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν Α/Κ) ζε έλα «ηνπηθό» θύθισκα, ην νπνίν παξαδίδεηαη κέζσ νπηηθήο ίλαο ζε Φξεάηην Τπνδνρήο Παξόρσλ (ΦΤΠ) έμσ από ην θηίξην ηνπ ΟΣΔ. Ο ΠΑΡΟΥΟ ρξεζηκνπνηεί ίδηα κέζα (Καιώδην 23

24 Οπηηθώλ Ιλώλ (ΚΟΙ), ηεξκαηηθό εμνπιηζκό, θιπ.) κεηαμύ ηνπ ΦΤΠ θαη ηνπ ρώξνπ ηνπ, όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκόο ηνπ. CPE. CPE Cu Cu DSLAM Αζηικό κένηπο ηος ΟΣΔ Γίκηςο ΟΣΔ CPE. CPE CPE. CPE Cu Cu Cu Cu DSLAM DSLAM EFM ή FO DSLAM εκηόρ αζηικού κένηπος ΟΣΔ Καηανεμηηέρ OTE Switch OTE GE Κύκλωμα ΟΣΔ Φπεάηιο Τποδοσήρ Παπόσων ΦΤΠ ημείο Σεπμαηιζμού Κςκλώμαηορ ΟΣΔ Κύκλωμα παπόσος Υώπορ παπόσος ARYSDSLAM Ο.Κ.Τ.Α.OLO-DSLAM-ΣΟΠ ΟΚΤΑΦΤΠ-DSLAM Οινθιεξσκέλε Σνπηθή ύλδεζε ζην δίθηπν ΣΟΠΗΚΖ DSL πξόζβαζεο ηύπνπ Γ κε ρξήζε θπθιώκαηνο ΟΣΔ. Η ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α.OLO-DSLAM-ΣΟΠ, αθνξά ηνπηθή δηαζύλδεζε ε νπνία ζπγθεληξώλεη ηελ θίλεζε ησλ Σειηθώλ Υξεζηώλ ελόο ΠΑΡΟΥΟΤ από έλα ή πεξηζζόηεξα DSLAMs (πνπ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν Α/Κ) ζε έλα «ηνπηθό» θύθισκα, ην νπνίν παξαδίδεηαη από ηνλ ΟΣΔ κέζσ νπηηθήο ίλαο ζην ρώξν ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ εληόο ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Α/Κ, κε ηαπηόρξνλε παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ. CPE. CPE CPE. CPE Cu Cu Cu Cu DSLAM DSLAM EFM ή FO Αζηικό κένηπο ηος ΟΣΔ Καηανεμηηέρ OTE Switch OTE GE Γίκηςο ΟΣΔ Κύκλωμα ΟΣΔ Υώπορ παπόσος ενηόρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ αζηικού κένηπος ΟΣΔ ΝΣΔ ΟΣΔ ημείο Σεπμαηιζμού Κςκλώμαηορ ΟΣΔ Κύκλωμα παπόσος CPE. CPE Cu Cu DSLAM DSLAM εκηόρ αζηικού κένηπος ΟΣΔ Τ.ΜΔ.Φ.. [DSLAM] ARYSDSLAM ΟΚΤΑOLO-DSLAM ΣΟΠΗΚΖ Η Τπεξεζία Τ.ΜΔ.Φ..[DSLAM] αθνξά ηνπηθή δηαζύλδεζε ε νπνία ζπγθεληξώλεη ηελ θίλεζε ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ ελόο Σ.Π. από έλα ή πεξηζζόηεξα DSLAMs (πνπ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν Α/Κ) ζε έλα «ηνπηθό» θύθισκα ην νπνίν παξαδίδεηαη, κέζσ νπηηθήο δηαζύλδεζεο, ζηνλ Οπηηθό Καηαλεκεηή ζηελ αίζνπζα Φ.. 24

25 25

26 Παξάξηεκα ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ VDSL2 MODEM Τπεξεζία VΑΡΤ_BRAS (30M, 50M) Πξνθεηκέλνπ ν ηεξκαηηθόο εμνπιηζκόο (Η/Τ ή LAN) ηνπ ρξήζηε λα επηθνηλσλήζεη κε ην δίθηπν ηνπ ISP θαη λα επηηύρεη ξπζκνύο ζύλδεζεο VDSL2 έσο 30 & έσο 50Mbps απαξαίηεην λα ηεζνύλ, ζην modem, ηηκέο ζε νξηζκέλεο παξακέηξνπο εγθαηάζηαζεο. ηελ αθόινπζε παξάγξαθν δίλνληαη νη ηηκέο πνπ παίξλνπλ νη παξάκεηξνη απηνί θαηά ηελ ζύλδεζε ηνπ VDSL2 modem ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. Η αθξηβήο δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηηκώλ γηα απηέο ηηο παξακέηξνπο πεξηγξάθεηαη ζηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εθάζηνηε xdsl modem. Σηκέο παξακέηξσλ εγθαηάζηαζεο, ηνπ VDSL2 MODEM 30/50Mbps, όηαλ ε επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ην BBRAS γίλεηαη κόλν κε ρξήζε ηνπ πξσηνθόιινπ PPPoE. 1. Ρύζκηζε ηεο παξακέηξνπ VDSL2 MODE ηελ παξάκεηξν DSL MODE ηίζεηαη ε θαηάιιειε ηηκή γηα ππνζηήξημε VDSL2 ηαρπηήησλ: ITUG93.2. Σσγκεκριμένα, Profile 17a, Bandplan: 998ADE17 M2x B (Β8 12) 2. Ρύζκηζε xdsl transfer mode: PTM (VLAN mode θαη όρη ΑΣΜ) 3. H παξάκεηξνο User_VLAN γηα ην WAN interface: Ρύζκηζε ηεο παξακέηξνπ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΓΔΖ: H παξάκεηξνο ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΓΔΖ ηίζεηαη: PPPoE Τπεξεζία VΑΡΤ_DSLAM_KV (30M, 50M) Πξνθεηκέλνπ ν ηεξκαηηθόο εμνπιηζκόο (Η/Τ ή LAN) ηνπ ρξήζηε λα επηθνηλσλήζεη κε ην δίθηπν ηνπ ISP θαη λα επηηύρεη ξπζκνύο ζύλδεζεο VDSL2 έσο 30 & έσο 50Mbps απαξαίηεην λα ηεζνύλ, ζην modem, ηηκέο ζε νξηζκέλεο παξακέηξνπο εγθαηάζηαζεο. ηελ αθόινπζε παξάγξαθν δίλνληαη νη ηηκέο πνπ παίξλνπλ νη παξάκεηξνη απηνί θαηά ηελ ζύλδεζε ηνπ VDSL2 modem ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. Η αθξηβήο δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηηκώλ γηα απηέο ηηο παξακέηξνπο πεξηγξάθεηαη ζηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εθάζηνηε xdsl modem. Σηκέο παξακέηξσλ εγθαηάζηαζεο, ηνπ VDSL2 MODEM γηα ηαρύηεηεο πξόζβαζεο έσο 30/50Mbps, όηαλ ε επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ην BBRAS γίλεηαη κόλν κε ρξήζε ηνπ πξσηνθόιινπ PPPoE. 1. Ρφθμιςη τησ παραμέτρου VDSL2 MODE H παξάκεηξνο DSL MODE ηίζεηαη ε θαηάιιειε ηηκή γηα ππνζηήξημε VDSL2 ηαρπηήησλ: ITUG Σσγκεκριμένα, Profile 17a, Bandplan: 998ADE17 M2x B (Β8 12) 2. Ρφθμιςη xdsl transfer mode: PTM (όχι ΑΣΜ) 3. H παράμετροσ User_VLAN για το WAN interface: 835 Δγθαηάζηαζε modem ζε γξακκέο PSTN & ISDN Δπηζεκαίλνπκε όηη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζε γξακκέο VPU κε ηειεθσλία από ηνλ Σ.Π. ηερλνινγίαο PSTN/ISDN ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη αληίζηνηρνο PSTN/ISDN θεληξηθόο splitter ζηελ πιεπξά ηνπ ζπλδξνκεηή. Ο πάξνρνο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ ΟΣΔ ηνλ ηύπν ηειεθσλίαο ηνπ πειάηε. Δπηπιένλ Πξνδηαγξαθέο ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ 26

27 Πξνηείλεηαη θαη ν ηεξκαηηθόο εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ νη πειάηεο ησλ Παξόρσλ λα ππνζηεξίδεη ηα πξόηππα ηεο ΙΣU G.VECTOR & G.INP. Backwards Compatibility κε ADSL2+ ε πεξίπησζε πνπ έλαο ηειηθόο πειάηεο πξνζσξηλά ρξεζηκνπνηεί ην ADSL2+ modem ηνπ, ηζρύεη ε παξακεηξνπνίεζε ηεο ζεκεξηλήο ππεξεζίαο ΑΡΤ (VPI/VCI 8/35, ιεηηνπξγία κε PPPoE) VPU LLU Πίλαθαο Τπεξεζηώλ VPU V- Α.ΡΤ.. BRAS [KV] V- Α.ΡΤ.. DSLAM [KV] Ο.Κ.Τ.Α. OLO BRAS Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ BRAS Τ.ΜΔ.Φ.. BRAS Ο.Κ.Τ.Α. OLO-DSLAM-ΣΟΠ Ο.Κ.Τ.Α. ΦΤΠ -DSLAM- ΣΟΠ Τ.ΜΔ.Φ.. DSLAM-ΣΟΠ 27

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3090 22 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 673/02 Παροχή από την εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινω νιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο

Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο Βιωζιμόηηηα και ζκοπιμόηηηα ανάπηςξηρ δακηςλίος οπηικών ινών ζηην πόλη ηηρ Τπίποληρ από ηη μεπιά ηος Δημοζίος. Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο Πεπιγπαθή έπγος Μειέηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα