Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Sunday of the 7th Ecumenical Council. October 11, 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Sunday of the 7th Ecumenical Council. October 11, 2015"

Transcript

1 Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Sunday of the 7th Ecumenical Council October 11, 2015

2 MISSION STATEMENT The Sts. Constantine and Helen Greek Orthodox Church of Washington DC's mission is to energize, cultivate and guide its faithful by proclaiming the Faith and Gospel of Christ, and teaching and spreading the Orthodox Christian Faith HOW TO FOLLOW THE CHURCH SERVICES ON YOUR SMART PHONE/IPAD Step 1: Open your smart phone/ipad. Step 2: Turn on WiFi. Step 3: Select WiFi name: Greek Orthodox Step 4: Use password: greekwireless Step 5: Launch a browser. Type in Step 6: Tap on Step 7: Select the date of the service. You will see Matins. Tap on GR-EN Text/Music. Step 8: When Matins is completed go back to the Table of Contents and tap on Divine Liturgy. Tap on GR-EN Text/Music. You re done Follow the Divine Liturgy complete in either Greek or English. 2

3 YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον/Ἦχος β Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. HYMNS OF THE DAY Resurrectional Apolytikion/Mode 2 When You descended unto death, O Lord who yourself are immortal Life, then did You mortify Hades by the lightning flash of Your Divinity. Also when You raised the dead from the netherworld, all the Powers of the heavens were crying out: O Giver of life, Christ our God, glory be to You. Τῶν Πατέρων. Ἦχος πλ. δʹ. Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ φωστῆρας ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας, καὶ δι' αὐτῶν πρὸς τὴν ἀληθινὴν πίστιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας πολυεύσπλαγχνε, δόξα σοι. Aπολυτίκιον Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος, καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν κλήσιν οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος, ὁ ἐν βασιλεύσιν, Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τὴ χειρί σου παρέθετο ἣν περίσωζε διὰ παντὸς ἐν εἰρήνῃ, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε. For the Fathers. Mode pl. 4. Supremely blessed are You, O Christ our God. You established the holy Fathers upon the earth as beacons, and through them You have guided us all to the true Faith, O greatly merciful One, glory be to You. Apolytikion of Sts. Constantine & Helen Having seen the image of Thy Cross in Heaven, and like Paul, having received the call not from men, Thine apostle among kings entrusted the commonwealth to Thy hand, O Lord. Keep us always in peace, by the intercessions of the Theotokos, O only Friend of man. Aπολυτίκιον Αγ. Ανδρέα Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος, καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος, τὸν Δεσπότην τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε, εἰρήνην τὴ οἰκουμένη δωρήσασθαι, καὶ ταὶς ψυχαὶς ἡ μῶν τὸ μέγα ἔλεος. Κοντάκιον/Ἦχος βʹ. Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία, πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε, μὴ παρίδῃς, ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε. Apolytikion of St. Andrew As first of the Apostles to be called, O Andrew, brother of him (Peter) who was foremost, beseech the Master of all to grant the world peace and our souls great mercy. Kontakion/ Μode 2 O Protection of Christians unshamable, mediation with the Creator immovable, we sinners beg you, do not despise the voices of our prayers, but anticipate, since you are good, and swiftly come unto our aid as we cry out to you with faith: Hurry to intercession, and hasten to supplication, O Theotokos who defend now and ever those who honor you. 3

4 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Στα Νεα Ελληνικα ΤΗΕ EPISTLE Πρὸς Τίτον 3:8-15 Αυτός δε ο λόγος, που σου γράφω, είναι κατά πάντα αληθινός και αξιόπιστος. Και περί αυτών των μεγάλων αληθειών θέλω να διαβεβαιώνης και να πείθηςτους Χριστιανούς, δια να φροντίζουν, όσοι έχουν πιστεύσει στον Θεόν, να μη μένουν εις την απλήν πίστιν, αλλά να πρωτοστατούν με ζήλον εις τα καλά έργα. Αυτά δε που είπα παραπάνω είναι έργα τα καλά και τα ωφέλιμα στους ανθρώπους. Να αντιπαρέρχεσαι δε και να αποφεύγης τας ανοήτους συζητήσεις και τας γενεαλογίας περί ευγενούς καταγωγής και τας φιλονεικίας και τας μάχας γύρω από τα ζητήματα του Ιουδαϊκού νόμου διότι όλα αυτά είναι ανωφελή και μάταια. Αιρετικόν άνθρωπον, ο οποίος ύστερα από πρώτην και δευτέραν συμβουλήν μένει με πείσμα εις την πλάνην του, παράτησέ τον και μη συζητής πλέον μαζήτου. Γνωρίζων, ότι ο τοιούτος έχει πλέον παρεκκλίνει από την αλήθειαν και διαστροφή και αμαρτάνει, ελεγχόμενος και καταδικαζόμενος από τον ίδιον τονευατόν του, από την συνείδησίν του. Οταν στείλω εις σε τον Αρτεμάν η τον Τυχικόν, φρόντισε με κάθε τρόπον να έλθης να με συναντήσης εις την Νικόπολιν, διότι εκεί έχω αποφασίσει να περάσω τον χειμώνα. Τον Ζηναν τον νομικόν και τον Απολλώ να τους κατευοδώσης και να τους εφοδιάσης με πολλήν επιμέλειαν, ώστε να μη τους λείπη τίποτε στο ταξίδι των. Ας φροντίζουν δε και όλοι οι ιδικοί μας να πρωτοστατούν εις τα καλά έργα και μάλιστα εις τας επειγούσας ανάγκας των αδελφών, δια να μη μένουν άκαρποι. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζή μου χαιρέτησε όλους εκείνους, που μας αγαπούν δια της πίστεως του Χριστού. Η χάρις του Θεού, ας είναι με όλους σας. Αμήν. St. Paul's Letter to Titus 3:8-15 TITUS, my son, the saying is sure. I desire you to insist on these things, so that those who have believed in God may be careful to apply themselves to good deeds; these are excellent and profitable to men. But avoid stupid controversies, genealogies, dissensions, and quarrels over the law, for they are unprofitable and futile. As for a man who is factious, after admonishing him once or twice, have nothing more to do with him, knowing that such a person is perverted and sinful; he is selfcondemned. When I send Artemas or Tychicos to you, do your best to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. Do your best to speed Zenas the lawyer and Apollos on their way; see that they lack nothing. And let our people learn to apply themselves to good deeds, so as to help cases of urgent need, and not to be unfruitful. All who are with me send greeting to you. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. Amen. 4

5 ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Στα Νεα Ελληνικα Κατὰ Λουκᾶν 8:5-15 Εβγήκε ο σπορεύς στο χωράφι, δια να σπείρη τον σπόρον του. Και καθώς αυτός έσπερνε, άλλο μεν μέρος του σπόρου έπεσε κοντά στον δρόμον, κατεπατήθη από τους διαβάτας και τα πτηνά του ουρανού το κατέφαγαν. Και άλλο έπεσε εις την πετρώδη γην και αφού εφύτρωσε, εξηράνθη, διότι δεν είχε υγρασίαν. Και άλλο έπεσε ανάμεσα εις αγκάθια και καθώς εβλάστησαν και εμεγάλωσαν τα αγκάθια, το έπνιξαν εντελώς. Και άλλο έπεσεν εις την εύφορον και καλήν γην και αφού εφύτρωσε, έκαμε καρπόν εκατονταπλάσιον. Ενώ δε έλεγε αυτά, είπε με φωνήν μεγάλην Εκείνος που έχει αυτιά πνευματικά, δια να ακούη την αλήθειαν του Θεού, ας ακούη αυτά που εγώ διδάσκω. Τον ερωτούσαν δε οι μαθηταί του λέγοντες ποιό είναι το νόημα αυτής της παραβολής; Αυτός δε είπεν εις σας που έχετε αγαθήν διάθεσιν, εδόθη από τον Θεόν το προνόμιον και η χάρις να γνωρίζετε τας μυστηριώδεις αληθείας της βασιλείας του Θεού. Τους άλλους δε (επειδή δεν έχουν αγαθήν διάθεσιν και ενδιαφέρον να ακούσουν και δεχθούν την αλήθειαν και δια να τους προφυλάξω από την μεγάλη ευθύνην, που θα είχαν ενώπιον του Θεού, αν εκαταλάβαιναν και περιφρονούσαν τας θείας αληθείας) τους διδάσκω με παραβολάς, ώστε, ενώ βλέπουν να μη ημπορούν να εισχωρήσουν στο βαθύτερον νόημα, και ενώ ακούουν να μη ημπορούν να ενοήσουν την αλήθειαν. Το νόημα δε της παραβολής αυτής είναι το εξής Ο σπόρος συμβολίζει τον λόγον του Θεού. Εκείνοι δε που ομοιάζουν προς το έδαφος κοντά στον δρόμον, είναι όσοι ήκουσαν και δεν επρόσεξαν τον λόγον του Θεού. Επειτα έρχεται ο διάβολος και παίρνει τον λόγον από την καρδία των, δια να μην πιστεύσουν και σωθούν. Εκείνοι δε που συμβολίζονται με την πετρώδη γην, είναι όσοι όταν ακούσουν δέχονται με χαράν τον λόγον του Θεού, δεν έχουν όμως βαθειές ρίζες εις την καρδία των και δι' αυτό ολίγον καιρόν πιστεύουν και εις εποχήν πειρασμού απομακρύνονται από την πίστιν. Το δε μέρος του σπόρου, που έπεσε εις τα αγκάθια, συμβολίζει εκείνους οι οποίοι, όταν ήκουσαν τον λόγον του Θεού, τον εδέχθησαν και επροσπάθησαν να τον τηρήσουν με κάποιαν προθυμίαν, αλλά πνίγονται από αγωνιώδεις φροντίδας δια την απόκτησιν πλούτου και από τας υλιστικάς απολαύσεις της ζωής αυτής, και έτσι δεν προχωρούν μέχρι τέλους, ώστε να έχουν καλούς και μονίμους καρπούς. Το δε μέρος του σπόρου, που εσπάρθηκε εις την εύφορον γην, συμβολίζει τους καλοπροαιρέτους ανθρώπους, οι οποίοι με καλήν και αγαθήν καρδίαν, αφού ήκουσαν τον λόγον του Θεού, τον κρατούν με προσοχήν και ευλάβειαν μέσα των και έχουν ως καρπούς τα έργα της αρετής μαζή με την υπομονήν, την οποίαν θα δεικνύουν εις διαφόρους θλίψεις και περιπετείας. ΤΗΕ GOSPEL The Gospel of Luke 8:5-15 The Lord said this parable: "A sower went out to sow his seed; and as he sowed, some fell along the path, and was trodden under foot, and the birds of the air devoured it. And some fell on the rock; and as it grew up, it withered away, because it had no moisture. And some fell among thorns; and the thorns grew with it and choked it. And some fell into good soil and grew, and yielded a hundredfold." And when his disciples asked him what this parable meant, he said, "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of God; but for others they are in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand. Now the parable is this: The seed is the word of God. The ones along the path are those who have heard; then the devil comes and takes away the word from their hearts, that they may not believe and be saved. And the ones on the rock are those who, when they hear the word, receive it with joy; but these have no root, they believe for a while and in time of temptation fall away. And as for what fell among the thorns, they are those who hear, but as they go on their way they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. And as for that in the good soil, they are those who, hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, and bring forth fruit with patience." As he said these things, he cried out "He who has ears to hear, let him hear." 5

6 Συμβολον Της Πίστεως Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν. The Nicene Creed I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth and of all things visible and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten Son of God, begotten of the Father before all ages. Light of Light, true God of true God, begotten not created, of one essence with the Father through Whom all things were made. Who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate. He suffered and was buried. And He rose on the third day, according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. And He will come again with glory to judge the living and dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, Who proceeds from the Father, Who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, Who spoke through the prophets. In one, holy, catholic, and apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Κυριακή Προσευχή Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. The Lord s Prayer Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. ΕΥΧΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι συ ει αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθών εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι, ων πρώτος ειμί εγώ. Έτι πιστεύω, ότι τούτο αυτό εστί το αχράντον Σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον Αίμα σου. Δέομαι ουν σου, ελέησόν με και συγχώρησον μοι τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργω, τα εν γνώσει και αγνοία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχείν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς Θείαν Κοινωνίαν, Πλαστουργέ, μη φλέξης με τη μετουσία, Πυρ γαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγον. Αλλ ουν κάθαρον εκ πάσης με κηλίδος. Του Δείπνου σου του μυστικού, σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε, ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το 6

7 μυστήριον είπω, ου φίλημα σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας, αλλ ως ο Ληστής ομολογώ σοι. Μνήσθητι μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεουργόν Αίμα φρίξον, άνθρωπε βλέπων, Άνθραξ γαρ εστί τους αναξίους φλέγων, Θεού το Σώμα, και θεοί με, και τρέφει, Θεοί το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξένως. Έθελξας πόθω με Χριστέ, και ηλλοίωσας τω θείω έρωτι, αλλά κατάφλεξον πυρί αϋλω τας αμαρτίας μου, και εμπλησθήναι της εν σοι τρυφής καταξίωσον, ίνα τας δύο σκιρτών μεγαλύνω, Αγαθέ, παρουσίας σου. Εν ταις λαμπρότησι των αγίων σου, πως εισελεύσομαι ο ανάξιος; Εάν γαρ τολμήσω συνεισελθείν εις τον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει. Ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμαι υπό των Αγγέλων, καθάρισον, Κύριε, τον ρύπον της ψυχής μου, και σώσον με, ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μοι γένοιτο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλ εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος, και εις αρραβώνα μελλούσης ζωής και βασιλείας. Εμοί δε το προσκολλάσθαι τω Θεώ αγαθόν εστί, τίθεσθαι εν τω Κυρίω την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του Δείπνου σου του μυστικού, σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε, ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το μυστήριον είπω, ου φίλημα σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας, αλλ ως ο Ληστής ομολογώ σοι. Μνήσθητι μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. PRAYERS BEFORE HOLY COMMUNION I believe, Lord, and I confess, that You are truly the Christ, the Son of the living God, Who came into the world to save sinners, of whom I am the first. Moreover, I believe that this is Your immaculate Body, and that this is Your precious Blood. Wherefore, I pray to You: have mercy on me, and forgive me my transgressions, those voluntary and involuntary, those in word, those in deed, those in knowledge and those in ignorance; and make me worthy to partake of Your immaculate Mysteries without condemnation, for the remission of sins and life everlasting. Amen. Behold, I approach for divine Communion; Creator, burn me not as I partake; For You are Fire, which burns the unworthy. But, rather, cleanse me from every impurity. Of Your Mystical Supper, Son of God, receive me today as a communicant; for I will not speak of the Mystery to Your enemies; nor will I give You a kiss, as did Judas, but like the thief I confess You: Remember me, Lord, when You come into Your Kingdom! Be awe-stricken, O man, beholding the deifying Blood; For it is a lighted Coal that burns the unworthy. The divine Body both deifies and nourishes me; It deifies the spirit, and wondrously nourishes the mind. You have smitten me with yearning, O Christ, and by Your divine zeal You have changed me; but burn away my sins with immaterial Fire, and make me worthy to be filled with delight in You; that, leaping for joy, O good One, I may magnify Your two comings. Into the brilliant company of Your saints, how shall I the unworthy enter? For if I dare to enter into the bridal chamber, my garment betrays me, for it is not a wedding garment, and I shall be bound and cast out by the Angels; Lord, cleanse my soul of pollution, and save me, for You love mankind. Master, Who loves mankind, Lord Jesus Christ my God, do not let these Holy Things be to me for judgment because of my unworthiness, but rather may they be for the purification and sanctification of soul and body, and as a pledge of the life and Kingdom to come. For it is good for me to cleave to God, to put my hope of salvation in the Lord. Of Your Mystical Supper, Son of God, receive me today as a communicant; for I will not speak of the Mystery to Your enemies; nor will I give You a kiss, as did Judas, but like the thief I confess You: Remember me, Lord, when You come into Your Kingdom! Remember me, Master, when You come into Your Kingdom! Remember me, Holy One, when You come into Your Kingdom! 7

8 SAINTS AND FEASTS Symeon the New Theologian October 12th Saint Symeon became a monk of the Studite Monastery as a young man, under the guidance of the elder Symeon the Pious. Afterwards he struggled at the Monastery of Saint Mamas in Constantinople, of which he became abbot. After enduring many trials and afflictions in his life of piety, he reposed in Marvelling at the heights of prayer and holiness to which he attained, and the loftiness of the teachings of his life and writings, the church calls him "the New Theologian." Only to two others, John the Evangelist and Gregory, Patriarch of Constantinople, has the church given the name "Theologian." Saint Symeon reposed on March 12, but since this always falls in the Great Fast, his feast is kept today. Cosmas the Hagiopolite October 14th Saint Cosmas was from the Holy City, Jerusalem, and was a contemporary and peer of Saint John of Damascus (Dec. 4), with whom also he was reared when, because of his orphanhood he was adopted by Sergius, Saint John's father, and with whom he had the same instructor. About the year 743, he was elected Bishop of Maiuma, a coastal city of Palestine, aforetime under the jurisdiction of Gaza, with the name Port Gaza. During the reign of Saint Constantine the Great, it became a separate township and at that time was renamed Constantia, after Constantine, the son of the Emperor (see Sozomen, Eccl. Hist., V:3). Cosmas became an excellent hymnographer, from whence he is called "the Composer and Melodist," Among his many compositions are the Canon of the Cross (Sept. 14) and the Canon for the Nativity of Christ, "Christ is born, give ye glory." Longinos the Centurion October 16th This Martyr was in the service of Pontius Pilate at the time of Christ our Saviour's Passion. While standing guard at the Cross and beholding the earthquake and all that came to pass, he cried out with fear, "Truly this was the Son of God" (Matt. 27:54). After the Resurrection, he forsook the military and departed for Cappadocia, his homeland, where he preached Christ. By the agency of Pontius Pilate, Tiberius Caesar had him arrested and beheaded. 8

9 SAINTS AND FEASTS Ο ΟΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ο Μελωδός (ή ποιητής) επίσκοπος Μαϊουμά 14 Οκτωβρίου Από τους κορυφαίους ποιητές της Εκκλησίας μας ο όσιος Κοσμάς, έμεινε από πολύ νέος ορφανός και υιοθετήθηκε από τον πατέρα του αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού τον Σέργιο, πού ήταν υπουργός των οικονομικών του χαλίφη των Αράβων. Και επειδή είχε πολλή δόξα και πλούτο, πήρε στο σπίτι του ένα πολυμαθή διδάσκαλο, τον [ Ιερομόναχο Κοσμά, πού καταγόταν από τη ( Σικελία της Ιταλίας. Σ' αυτόν λοιπόν παρέδωσε τον φυσικό γιο του Ιωάννη και τον υιοθετημένο Κοσμά, για να τους μάθει όσο γίνεται καλύτερα τη θεία και ανθρώπινη σοφία. Πράγματι τα δύο παιδιά έμαθαν πολλά από τον άξιο διδάσκαλο τους, όπως θεολογία, φιλολογία, μαθηματικά, φιλοσοφία και ρητορική. Επίσης, ιδιαίτερα τους δίδαξε τη μουσική τέχνη, επειδή διέκρινε ότι οι δύο μαθητές του ήταν προικισμένοι με το μουσικό και Ιερό ποιητικό τάλαντο. Αργότερα ο Ιωάννης και ο Κοσμάς πήγαν στην Ιερουσαλήμ, και έγιναν μοναχοί στη Μονή του αγίου Σάββα. Κατόπιν ο μεν Ιωάννης έγινε πρεσβύτερος, ο δε Κοσμάς, μετά από πολλές πιέσεις από τη Σύνοδο των Ιεροσολύμων, έγινε Επίσκοπος Μαϊουμά, πόλη παραθαλάσσια της Παλαιστίνης πού αρχαιότερα ονομαζόταν Ανθηδών. Διεξήγαγε με πολλή επιμέλεια και ευσυνειδησία τα ποιμαντορικά του καθήκοντα και ποτέ δεν ξεχνούσε να ασχολείται με την εκκλησιαστική ποίηση. Έργα του είναι θαυμάσιοι ύμνοι και διάφοροι κανόνες, πού διακρίνονται μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, Θεοφανίων, Βαΐων, Πεντηκοστής, Κοιμ. Θεοτόκου και άλλου. Έτσι θεάρεστα πολιτευόμενος, πέθανε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα. Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ ο Εκατόνταρχος 16 Οκτωβρίου Ήταν επικεφαλής αξιωματικός των ρωμαίων στρατιωτών, στην εκτέλεση της θανατικής καταδίκης του Χριστού. Όταν εκτελούσε τη διαταγή του Πιλάτου, αγνοούσε ποιος ήταν ο Ιησούς, γι' αυτό παρέστη σε όλη τη διάρκεια της φρικτής τραγωδίας. Όμως ή ψυχή του Λογγίνου δεν είχε τις φαρισαϊκές παρωπίδες και την αχρειότητα των ρωμαίων στρατιωτών. Είδε σε βάθος το θύμα και πρόσεξε σ' αυτό την αγαθότητα, τη σεμνότητα, αλλά και τη γαλήνη πού το διέκρινε. Μετά το θάνατο του Κυρίου, όταν είδε το καταπέτασμα του Ναού να σχίζεται στα δύο, τη γη να σείεται, τις πέτρες να ραγίζουν και τα μνημεία να ανοίγουν, φωτίσθηκε ακόμα περισσότερο. Δε χωρούσε πλέον καμιά αμφιβολία μέσα του, και με όλη του τη δύναμη διακήρυξε κάτι, πού όλοι όσοι έχουν καθαρά τα μάτια της ψυχής τους στην παντοδυναμία του Κυρίου διακηρύττουν: '"Αληθώς ο άνθρωπος ούτος υιός ην Θεού"1. Αλήθεια, ο άνθρωπος αυτός ήταν υιός Θεού, ο Θεάνθρωπος Σωτήρ του κόσμου. Ή είδηση ότι ο Λογγίνος ασπάσθηκε και κήρυττε τη χριστιανική πίστη, εξήγειρε τη μανία των Ιουδαίων, και με ενέργειες τους στη ρωμαϊκή εξουσία, τον αποκεφάλισαν. 1. Ευαγγέλιο Μάρκου, ιέ' 39. 9

10 40-DAYS BABY BLESSING For your convenience we are letting you know that you can make an appointment to church your baby on the 40th day after its birth, no matter what day that might be. There is no reason that you have to inconvenience the mom and the baby, waiting in the back of the Narthex until the priest is available on a Sunday ONLY. Make an appointment to come to church when it is convenient for you at a time that will not disrupt the baby's routine. ANY day you would like. 9am through 6pm by appointment. Bring the entire family or come just with your husband and the baby. Whatever you want. No waiting no inconvenience. More private time with the priest to talk about the future baptism if you wish. Call the office for an appointment. Future Memorials: PRAYER LIST MEMORIALS Esther Heras, beloved wife of 48 years to the late Evans Heras; loving mother of Katherine (Phillip) Kafarakis; dear sister of the late Chris and Katherine Lambros; cherished grandmother of M. Christopher, Evan Michael, Alexander and Maria Kafarakis. Today s coffee hour is offered in memory of Esther Heras, with love from her family. Hariklia & Nicholas Tzavelis October 18, Year Nickolas Pantazes October 25, Year Vourvoura Society October 25, 2015 Yearly Memorial If you would like us to remember you or your loved one in our prayers, please contact the church office. Constantine, Andreas, Pavlos, Elena, Elaine, Presbytera Flora, Louis, Kathy, Kalliope, Chris, John, Georgia, Bill, Sylvia, Zenon, Danielle, Delores, Demetrios, Maria, Harry, Irini, Gabriel and Mary. PRAYER FOR A SICK PERSON Heavenly Father, physician of our souls and bodies, who have sent Your onlybegotten Son and our Lord Jesus Christ to heal every sickness and infirmity, visit and heal me Your servant from all physical and spiritual ailments through the grace of Your Christ. Grant me patience in this sickness, strength of body and spirit, and recovery of health. Lord, You have taught us through Your word to pray for each other that we may be healed. I pray that You heal me as Your servant and grant me the gift of complete health. For You are the source of healing and to You I give glory, Father, Son and Holy Spirit. Amen. 10

11 Starting October 7:00pm M.O.M.s Ministry "Making Orthodox Moms Stronger" A Ministry about Orthodox Living for EVERYONE "A Rx for peace of mind." Every Wednesday evening 7pm to 8pm following Paraklesis in the Conference Room of the Church Office Philoptochos: There will be a general meeting after church on November 1, 2015 in the St. Andrew Church Hall. The food pantry collection box will be in the back of the hall every Sunday. Thank you in advance for your nonperishable food donations. Communion Wine: If you are interested in purchasing Commandaria Wine only for the church, please contact the church office at (240) for more information. To keep things consistent we use Commandaria wine for Holy Communion. We appreciate your expression of love for Him in providing us with this particular wine. May God continue to bless you always! 11

12 CONFESSION Father Michael is available for confession at your convenience. Please call on his cell phone at (301) or for an appointment. 12

13 by Fr. Ted The Greatest Form of Love: To Love One s Enemies The highest expression of love, and the surest criterion of Christian truth, is love of enemies, says the Saint [Silouan the Athonite]. True love cannot suffer a single soul to perish. For Christ there are no enemies, for the very word implies rejection. They are brothers and sisters who need our love and prayers. Christ prayed for those who crucified Him. Saint Stephen the First Martyr prayed for those who stoned him. So we must urge ourselves to love those who revile or injure us. If we can not love, at least let us not revile. A person who reviles or despises those who are against him, brings spiritual injury to himself and shows that an evil spirit is working in him. But divine love cannot be attained by human beings without divine grace. We cannot love our enemies without having the Holy Spirit. When we humble ourselves and pray for those who affront us, God works the impossible things in the heart. On one occasion Silouan states that the soul is so wounded by divine loves that it loses it wits. Even devils can rouse its pity because they were once God s creatures now fallen from the good. (Theodore G. Stylianopoulos, The Way of Christ: Gospel, Spiritual Life and Renewal in Orthodoxy, pp ) 13

14 By Jim Liebelt Perspective I know your afflictions and your poverty yet you are rich! Revelation 2:9 It s possible to confuse material possessions with God s blessings. It s an important lesson to learn that God s blessings aren t limited to those who have. In fact, it s possible that possessions can actually become an obstacle to recognizing God s goodness. So much has to do with perspective. Here is a story to remind us of how one s point of view can make a big difference! One day, the father of a very wealthy family sent his son on a trip to the country with the express purpose of showing him how poor people live. They spent a couple of days and nights on the farm of what would be considered a very poor family. On the return from their trip, the father asked his son, How was the trip? It was great, Dad. Did you see how poor people live? the father asked. Oh yeah, said the son. So, tell me, what did you learn from the trip? asked the father. The son answered, I saw that we have one dog, and they had four. We have a pool that reaches to the middle of our garden, and they have a creek that has no end. We have imported lanterns in our garden, and they have the stars at night. Our patio reaches to the front yard, and they have the whole horizon. We have a small piece of land to live on, and they have fields that go beyond our sight. We have servants who serve us, but they serve others. We buy our food, but they grow theirs. We have walls around our property to protect us, they have friends to protect them. The boy s Isn t perspective a wonderful thing? It makes you wonder what would happen if we all gave thanks for everything we have, instead of worrying about what we don t have. On more than one occasion, I ve noted to my wife that I never really knew how poor I was growing up. But, it didn t prevent me from having a wonderful childhood. Our family had everything we really needed. Now, while I have more stuff than I did growing up, I ve also learned that those things don t really matter much in the big scheme of things. What really counts is faith, family, and relationships. Today, regardless of what you have or don t have in terms of possessions, remember the lesson of perspective. Give thanks for the wonderful blessings God has given you: the treasures that money cannot buy and no one can ever take from you. GOING DEEPER: 1. Make a list of God s blessings in your life. 2. Spend time in prayer thanking God for the items that make up your list. FURTHER READING: Philippians 4:12; Hebrews 13:5 14

15 15

16 YOUTH MINISTRY 16

17 HIGH SCHOOL GOYA MINISTRY Mondays: 7pm to 8pm 2015 October 12, 19 & 26 November 16 & 30 December 1, 7 & 14 Where: Our Church Office Conference Room 2016 January 11, 18, & 25, February 8, 15, 22 & 29 March 7, 21 & 28 April 4, 11 & 18 Required Version for all GOYAns Please stop by our bookstore to purchase your own copy!! Regular Bookstore Price: $45.00 GOYAns Only Price: $

18 18

19 19

20 STEWARDSHIP By Fr. Aris Metrakos IS YOUR PARISH A CRUISE SHIP OR BATTLESHIP? Some leaders of our parish spent a couple of hours with professional church consultant Rev. Dr. Roy King. Roy (as he likes to be called) put parish-based ministry into crystal clear focus. He told us that 85% of all churches are cruise ships that need to become battleships. Cruise ships and battleships. What could be more simple and clear? Think about what happens on a cruise ship. We don't do any work. Someone takes care of every need. Every event (except for lifeboat training) is optional. We have no responsibilities and no accountability. Isn't this the way most people approach Church? Developing and executing services and programs is someone else's job. We go to services once or twice a year and still call ourselves "members." All work falls under the job description of the paid staff or core volunteers so we have no responsibilities. Even our duty to support the Church is mitigated through "stewardship," which often means: "So what if I pledge $52 per year, that's between me and the Almighty!" Then there's the battleship. The warship has a life or death mission. Every member of the crew has a job that must be executed at the top of his ability. Everyone must work together because they depend on one another for the success of the mission and mutual survival. A healthy parish must see itself as a battleship. The mission of the Church is life and death. We are called to bring the Gospel to the world and to provide for those in need. No other vocation is as critical or crucial. Each member of the "crew" has a divine calling to define and fill his particular niche in the life of the parish. And when members do not work together, they jeopardize both the work of the Church and their salvation. Anyone who has spent time aboard a cruise ship and battleship knows that the way of life onboard the two vessels are polar opposites. Cruise ship passengers are relaxed, tanned, and well-fed. Battleship sailors are sleep deprived, grungy, and edgy. No one in his right mind would vacation on a battleship. But the life of the Church isn't a vacation. It's life and death combat with the evil one. And just like the cruise ship passenger that can't fit into his wardrobe after three nights and four days of stuffing his face, "members" of cruise ship churches are unfit for spiritual warfare. Perhaps this is why so many parishes are afloat but bloated. There are few things as satisfying as being part of a focused, disciplined, hard-working team that knows its mission, understands and fulfills its responsibilities, is well-trained, and strives constantly to improve its knowledge and skills. God is calling us to find our place among the crew of a spiritual battleship. 20

21 STEWARDSHIP YOU CANNOT TEACH ADULTS NEW THINGS. By Bill Marianes The title of this article comes from Greek philosopher Socrates. I think he got it right in his entire statement which was: You cannot teach adults new things. You can merely create the environment in which they discover the truth for themselves. This belief is the basis of the Socratic method used by law schools and other educators to teach by asking questions and helping people learn to think and discern the truth. Are you ready to discover the truth for yourself? Each of my Igniting the Flame of True Christian Stewardship programs begins with Socrates words and then asks two key questions. Question #1: Do you believe in John 3:16? In John 3:16 we learn that For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not parish but have everlasting life. Let s focus a little on that last part. Do you believe in the resurrection? Do you believe in the possibility of Heaven or everlasting life? Do you believe there is anything after this life? These are fair questions because in his book, American Grace, Robert Putnam reports on the results of a nationwide survey that concluded that while approximately 80% of Americans are absolutely sure there is a God, only 60% are absolutely sure that there is a heaven and only 52% have this level of certainty about life after death. What do you believe? I am pleased to report that 100% of the attendees at all of my Parish stewardship programs raise their hands and testify to believing in the resurrection, the possibility of Heaven and the promise of John 3:16. This leads us to our second question. Question # 2: Are you ready? If this were the exact moment when you were called to meet your Maker, is the state of your faith and the body of your works sufficient to assure you of salvation for all of eternity? If they are, congratulations, you are unique and ready. But if you are like most of us, there is more you can and should do. So what keeps us from going all in and better using our gifts for God s greater glory and our salvation? Stewardship is what we do with the gifts God gave us. He didn t have to give us any, or many, gifts. So did you ever wonder why your Father blessed you with all of the incredible talents, abilities and resources He has entrusted uniquely to you? And are you doing the best you can with them? If not, why not? When we are asked to reconsider our stewardship commitments, we sometimes excuse our own conduct (or lack thereof) by sitting in judgment of our perception of the relative lack of contributions of others. But when our judgment day comes, won t we stand alone? Whether we 21

22 Stewardship (cont. from page 21) did more or less than our brother or sister probably won t really matter. It s about what we do with the gifts we were given. It s personal. Being less bad than someone else does not make us good. One of my priests, Father Barnabas (www.orthodoxonpurpose.com, delivered an inspiring sermon sharing one of the most critical lessons he learned from his pastoral counseling training. He informed us that most people already know the right thing to do. They know when they are doing the right thing and when they are not doing enough. The job of the counselor/ advisor/mentor is merely to help us actually admit and acknowledge what we already know. Sounds like Socrates actually had it right. So is your stewardship contribution of your time, talent, treasurers and tithes to your Parish/ Metropolis/Archdiocese the best you can do given the gifts you have been given? What was the first answer that came to your mind? If your personal salvation for all of eternity depended on the truth of this answer, what would your answer be? In his book, The Second Brain, Scientist Dr. Michael Gershon, explained: A hundred million neurotransmitters line the length of the gut, approximately the same number that is found in the brain. So when someone asks you: What does your gut say? or advises you to Follow your gut they are actually giving you sound scientific advice. Our Father has given us a second brain to help us discover the truth for ourselves. So what does your gut say right now? Is there anything more you can do, or give, for your Parish/ Metropolis/Archdiocese and for your salvation? The icon of Pentecost inspires us to reflect on our personal ministry. To be a part of Christ s holy commission and help bring His word and our faith to ourselves and others through the exercise of our own unique stewardship calling can be a noble and compelling life objective for each of us. Eternity is an awfully long time. It is far longer then the relatively short time we will spend on this orb we call earth. So if what we do with God s gifts to us here helps determine where we will spend the rest of eternity, our stewardship stakes in our daily lives just got a lot higher. This brings us back to question #2. Are you ready? Is the state of your faith and your body of works sufficient to assure you of the right result on judgment day? As John 3:16 teaches, our belief in our Lord is a critical part of our faith journey. So too is our stewardship over the talents God has given us. Ask yourself the right questions, and you will discover the truth for yourself. Then go do something more today (and for all the tomorrows you are given) in gratitude for Christ s redeeming love and to help prepare your soul for salvation! May God bless you as you pursue your own unique stewardship calling. Stay on The Path and enjoy the journey. (SOTPAETJ) 22

23 PARISH ELECTIONS Coffee Fellowship is the Liturgy after the Liturgy. NOT the place for politicking! Beware of anyone coming up to you trying to solicit your vote for someone running for the Parish Council. YOU make your own decisions not the rumor making/pressure of others who have an agenda Η συναναναστροφή την ώρα του Καφέ της Κοινότητας είναι η Λειτουργία μετά τη Λειτουργία. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ το κατάλληλο μέρος για μικροπολιτικές σκοπιμότητες! Προσέξτε όποιον σας προσεγγίζει προσπαθώντας να αποσπάσει την ψήφο σας για λογαριασμό κάποιου που ενεργεί για το Συμβούλιο της Ενορίας. ΕΣΕΙΣ λαμβάνετε τις δικές σας αποφάσεις χωρίς να επηρεάζεστε από φήμες ή την πίεση άλλων που έχουν κάποιο κρυφό σχέδιο. 23

24 PARISH ELECTIONS Definition of Member in Good Standing according to the REGULATIONS of the Greek Orthodox Archdiocese of America (2014). ARTICLE 18 PARISHIONERS Section 1: Every person who is baptized and chrismated according to the rites of the Orthodox Church is a parishioner. The religious, moral and social duties of a parishioner are to apply the tenets of the Orthodox Faith to his/her life and to: adhere to and live according to the tenets of the Orthodox faith; faithfully attend the Divine Liturgy and other worship services; participate regularly in the holy sacraments; respect all ecclesiastical authority and all governing bodies of the Church; be obedient in matters of the Faith, practice and ecclesiastical order; contribute towards the progress of the Church's sacred mission; and be an effective witness and example of the Orthodox Faith and Traditions to all people. A parishioner in good standing practices all the religious and moral duties as described in this Section 1. At a minimum, a parishioner in good standing must: be eighteen years of age or over; be current in his or her stewardship and other financial obligations to the Parish, abide by all the regulations herein stated and the Parish Bylaws; and cooperate in every way towards the welfare and well being of the Parish. (Stewardship is recommended to be ten percent (10%) of one s annual income as stated in Holy Scripture to help meet the financial obligations of the Parish, the Metropolis and the Archdiocese.) Section 2: Any person wishing to be a parishioner in good standing in more than one Parish must remit his or her Stewardship financial obligation to each Parish as stated in Section 1 of this Article. A parishioner wishing to move from one Parish to another must present a letter of transfer from the Priest of the Parish from which he or she is moving stating that he or she is in good standing. Section 3: No person shall be deemed a parishioner in good standing while: not 24

25 PARISH ELECTIONS Definition of Member in Good Standing according to the REGULATIONS of the Greek Orthodox Archdiocese of America (2014). ARTICLE 18 PARISHIONERS (cont.) adhering to the standards outlined in Sections 1 and 2 of this Article; retaining affiliation in an Orthodox Parish which defies the jurisdiction or the ecclesiastical authority of the Archdiocese; being a member of or practicing a non-orthodox faith or other religion; and deliberately disregarding and transgressing the moral law of the Church. Section 4: The Priest shall judge any cases of special circumstances justifying the waiver of a parishioner's stewardship financial obligations. Section 5: A parishioner in good standing has the right to attend, participate and vote at Parish Assemblies, as well as to vote in Parish Council elections. Each such 27 parishioner may also be nominated for election to the Parish Council or to represent the Parish at a Local Assembly or the Congress. Section 6: An Orthodox Christian parishioner in good standing at his or her canonical Orthodox Parish may serve as a sponsor in another Parish without being obliged to become a member in good standing at the Parish where the sacrament will take place. A parishioner may serve as a sponsor in another Parish by presenting a letter of good standing from his or her home Parish Priest. Section 7: Each Parish shall maintain a Parish Record which shall include, at a minimum, the following information concerning each parishioner: baptismal and family name, occupation (optional), dates of baptism and/or chrismation and marriage, complete family record of spouse and children, date of entry into the Parish indicating if transferred from another Parish, date of death, and such other information that shall be deemed appropriate. 25

26 PARISH ELECTIONS WHAT IS A MEMBER OF THE PARISH COUNCIL? He/She is an Orthodox Christian. He/She is called to represent Christ and the Orthodox Faith to all whom they meet in all aspects of life. He/She is responsible to the Parish Assembly and to the respective Hierarch for conducting all Parish affairs in keeping with the mission, aims and purposes of the Church as set forth in the Charter and these Regulations. He/She applies the tenets of the Orthodox Faith to his/her life. He/She faithfully attends not only the Divine Liturgy on Sundays but also on Feastdays when possible and other worship services. He/She participates regularly in the holy Mysteria. He/She respects all ecclesiastical authority and all governing bodies of the Church. He/She is obedient in matters of the Faith, practice and ecclesiastical order. He/She contributes towards the progress of the Church's sacred mission. He/She is an effective witness and example of the Orthodox Faith and Traditions to all people. He/She eighteen years of age or over. He/She is current in his or her stewardship and other financial obligations to the Parish. He/She abides by all the regulations stated in the U.P.R. and the Parish Bylaws. 26

27 PARISH ELECTIONS WHAT IS A MEMBER OF THE PARISH COUNCIL? (cont.) He/She cooperates in every way towards the welfare and well being of the Parish. He/She recognizes that the Parish is the local Eucharistic community of the Church in a given locality; organized under the jurisdiction of the Archdiocese whose ecclesiastical authority is its canonically consecrated Hierarch. He/She recognizes that the aims and purposes of the Parish are to keep, practice and proclaim the Orthodox Christian Faith pure and undefiled. He/She recognizes that the parish is governed in accordance with the holy canons, the Archdiocesan Charter and Regulations promulgated there under, and, as to canonical and ecclesiastical matters, by the decisions of the Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate and the Eparchial Synod of the Archdiocese. He/She understands that the parish expresses the life of the Church in the local community according to the Orthodox Christian Faith and Tradition, sanctifying the faithful through the Divine Liturgy and the Holy Mysteria. He/She recognizes that the parish shall edify the religious and ethical life of the faithful in accordance with the Holy Scriptures and the decrees and canons of the Holy Apostles and the Seven Ecumenical Councils of the Church, as interpreted by the practice of the Ecumenical Patriarchate. He/She recognizes and understands that the diakonia (ministry) of the Parish will include proclaiming and teaching the Gospel in accordance with the Orthodox Faith; sanctifying the faithful through God's grace in worship, the Divine Liturgy and the other sacraments; enhancing its parishioners spiritual life; and adding to the numbers of the faithful by receiving persons into the Church through instruction, baptism and/or chrismation. He/She recognizes and understands that the Parish shall establish educational and philanthropic activities to foster the aims and mission of the Parish and to edify its 27

28 PARISH ELECTIONS WHAT IS A MEMBER OF THE PARISH COUNCIL? (cont.) parishioners in the Faith and ethos of the Church. He/She agrees that the Parish shall conform faithfully to the worship, sacramental life, doctrines, canons and discipline of the Church. It shall also adhere to the Archdiocesan Charter, the Regulations and all Hierarchical encyclicals. He/She understands and agrees that the Parish shall furthermore abide by the decisions of the Clergy-Laity Congresses irrespective of whether it was represented thereat, the administrative determinations of the Archdiocesan Council, and such interim legislation as may be adopted between Congresses by the Archdiocesan Council. He/She understands and agrees that the Priest by virtue of his canonical ordination and assignment heads and administers the Parish and exercises on its behalf the priestly duties, which consist in shepherding the Parish entrusted to his care, directing its orderly life, preserving its unity and keeping it faithful to its divine purpose,that the priest shall sanctify his parishioners through the administration of the sacraments and the performance of all other prescribed services of worship, that the priest shall also proclaim the Gospel and impart knowledge of the doctrines, traditions, canons and disciplines of the Church, that the priest shall guide the growth and progress of the Parish in the Christian life through the performance of his pastoral duties and that the priest is accountable to his respective Hierarch and will submit a report of their ministry to him at least annually. He/She agrees that the Priest shall have charge of all matters pertaining to the spiritual life and growth of the Parish, including, but not limited to, divine worship and related personnel. He/She understands that the presently assigned Proistamenos tries to carry out his mission peacefully without calculation, without formal plans and without formal programs, that he believes that strategic plans are human-derived attempts to solve problems, that the Church is not of man, that the Church is of God and that whenever God is present, the human element ought to be extinguished. He/She shall love the Lord their God with all of his/her heart, soul and mind and shall love their neighbor as themselves. 28

29 29

30 St. Kosmas Aitolos Bookstore BOOKSTORE HOURS: Monday thru Friday 10am-4pm The Gurus, the Young Man, and Elder Paisios By: Dionysios Farasiotis This powerful memoir tells the story of a Greek youth who, out of a desire to know the truth empirically, began to experiment in yoga, hypnotism, and various occult techniques. Eventually drawn back to the Faith of his forefathers Orthodox Christianity he visited the ancient monastic republic of Mount Athos in his native Greece, where he was brought to a knowledge of the Truth of Jesus Christ by the saintly Elder Paisios ( ). Nevertheless, believing he had only found part of the truth on the Holy Mountain, he chose to give the same opportunity to Hindu yogis that he had given to Elder Paisios and other Orthodox monks. Thus, at the age of twenty-five, he embarked on a trip to India, where he undertook his search in the ashrams of three famous gurus, one of whom was worshipped as a god. His experiences in India, along with his subsequent encounters with Elder Paisios on Mount Athos, are recounted in the present book in vivid detail. Popular in Greece since its first publication there in 2001, The Gurus, the Young Man, and Elder Paisios is a page-turning narrative of both outward adventures and inward struggles. What stands out most in this book, however, is the radiant image of Elder Paisios, possessed of divine gifts, laboring in prayer for his fellow man, and overflowing with unconditional love. Through this, one sees the uncreated Source of the elder s love and of the author s spiritual transformation: the true God-man Jesus Christ, Who honors man s personal freedom while drawing him, through love, into everlasting union with Himself. The cost for this book is: $

WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules

WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 3rd Sunday of Matthew June 21, 2015 WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. 6th Sunday of Matthew July 12, 2015 STEWARDSHIP

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. 6th Sunday of Matthew July 12, 2015 STEWARDSHIP Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 6th Sunday of Matthew July 12, 2015 STEWARDSHIP Are YOU part of the stewardship puzzle? YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον /Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

Fathers of the 1st Council May 24, 2015

Fathers of the 1st Council May 24, 2015 Saints Constantine and Helen G r e e k O r t h o d o x C h u r c h of Washington, DC Fathers of the 1st Council May 24, 2015 PLEASE NOTE EARLIER TIME SCHEDULE SUNDAY-MAY 31, 2015 Holy Pentecost/Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. 14th Sunday of Matthew September 6, 2015

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. 14th Sunday of Matthew September 6, 2015 Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 14th Sunday of Matthew September 6, 2015 Is Your Name Here? Theonea, Lambro, Areboia, Diene, Mosho, Thefane, Akribe, Ermeneia, Sapfo,

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Holy Pentecost May 31, 2015. Announcement!!!

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Holy Pentecost May 31, 2015. Announcement!!! Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Holy Pentecost May 31, 2015 Announcement!!! The Official Opening ST. KOSMAS AITOLOS BOOKSTORE of Sts. Constantine & Helen Greek Orthodox

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON

Διαβάστε περισσότερα

TONIGHT 6:00pm Vespers of Forgiveness Come and let us reunite Let us begin the Holy & Great Fast in love

TONIGHT 6:00pm Vespers of Forgiveness Come and let us reunite Let us begin the Holy & Great Fast in love Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Forgiveness Sunday February 22, 2015 TONIGHT 6:00pm Vespers of Forgiveness Come and let us reunite Let us begin the Holy & Great Fast

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. December 7, 2014 10th Sunday of Luke

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. December 7, 2014 10th Sunday of Luke Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC December 7, 2014 10th Sunday of Luke We invite all to join us at our new Spiritual Home today, December 7 th, after our "Coffee Hour",

Διαβάστε περισσότερα

November 9, 2014 7th Sunday of Luke

November 9, 2014 7th Sunday of Luke Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC November 9, 2014 7th Sunday of Luke Nektarius the Wonderworker, Metropolitan of Pentapolis The son of Silybria, the guardian of Aegina,

Διαβάστε περισσότερα

November 2, 2014 5th Sunday of Luke

November 2, 2014 5th Sunday of Luke Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC November 2, 2014 5th Sunday of Luke WE ARE WELCOMING FROM THE EMBASSY OF GREECE IN WASHINGTON DC SECOND SECRETARY, MR. ANASTASIOS KEZAS

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. October 26, 2014 6th Sunday of Luke

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. October 26, 2014 6th Sunday of Luke Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC October 26, 2014 6th Sunday of Luke THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON DC in Silver Spring,

Διαβάστε περισσότερα

If not YOU,WHO? If not NOW, WHEN? Αν όχι ΕΣΥ, ΠΟΙΟΣ? Αν όχι ΤΩΡΑ, ΠΟΤΕ?

If not YOU,WHO? If not NOW, WHEN? Αν όχι ΕΣΥ, ΠΟΙΟΣ? Αν όχι ΤΩΡΑ, ΠΟΤΕ? Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 8th Sunday of Matthew July 26, 2015 If not YOU,WHO? If not NOW, WHEN? Αν όχι ΕΣΥ, ΠΟΙΟΣ? Αν όχι ΤΩΡΑ, ΠΟΤΕ? THE MISSION OF THE STS.

Διαβάστε περισσότερα

GRADUATING HIGH SCHOOL SENIORS-2015

GRADUATING HIGH SCHOOL SENIORS-2015 Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Sunday of the Paralytic May 3, 2015 GRADUATING HIGH SCHOOL SENIORS-2015 Dimitrios A. Lappas The Heights School The Catholic University

Διαβάστε περισσότερα

Please join us on August 11th at 10:00am for The Raising of the Dome to our New Spiritual Home

Please join us on August 11th at 10:00am for The Raising of the Dome to our New Spiritual Home Saints Constantine and Helen G r e e k O r t h o d o x C h u r c h of Washington, DC 9th Sunday of Matthew August 2, 2015 Please join us on August 11th at 10:00am for The Raising of the Dome to our New

Διαβάστε περισσότερα

Help Our "Community"

Help Our Community Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Sunday of Prodigal Son February 8, 2015 Help Our "Community" Shepherd of Israel, you lead descendants of Joseph, you sit on your throne

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Judgment Sunday February 15, 2015. Who is the Judge? Ποιος είναι ο Δικαστής

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Judgment Sunday February 15, 2015. Who is the Judge? Ποιος είναι ο Δικαστής Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Judgment Sunday February 15, 2015 Who is Judge? Ποιος είναι ο Δικαστής YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον / Ἠχος γʹ Εὐφραινέσθω τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. July 6, 2014 4th Sunday of Matthew

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. July 6, 2014 4th Sunday of Matthew Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h July 6, 2014 4th Sunday of Matthew Come to me those who are tired and heavy laden with problems, and I will give you rest (Matth. 11:28) «Δεῦτε πρός

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. May 18, 2014 Sunday of the Samaritan Woman

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. May 18, 2014 Sunday of the Samaritan Woman Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h May 18, 2014 Sunday of the Samaritan Woman GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY 10075-0106 Tel: (212) 570-3530 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

THE CYPRUS CONFLICT...1974-2014

THE CYPRUS CONFLICT...1974-2014 Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h July 20, 2014 6th Sunday of Matthew THE CYPRUS CONFLICT...1974-2014 Saints Constantine & Helen Greek Orthodox of Washington, DC invites you to commemorate

Διαβάστε περισσότερα

THE FAST OF THE PANAGIA AUGUST 1st-15th ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

THE FAST OF THE PANAGIA AUGUST 1st-15th ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC August 10, 2014 9th Sunday of Matthew THE FAST OF THE PANAGIA AUGUST 1st-15th ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ALL WEEKDAY AND SATURDAY

Διαβάστε περισσότερα

THE FAST OF THE PANAGIA AUGUST 1st-15th ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

THE FAST OF THE PANAGIA AUGUST 1st-15th ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC August 3, 2014 8th Sunday of Matthew THE FAST OF THE PANAGIA AUGUST 1st-15th ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ALL WEEKDAY AND SATURDAY

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. Sunday, March 16, 2014 Sunday of St. Gregory Palamas

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. Sunday, March 16, 2014 Sunday of St. Gregory Palamas Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h Sunday, March 16, 2014 Sunday of St. Gregory Palamas Dear God, So far today, I ve done alright. I haven t gossiped, and I haven t lost my temper. I haven

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. June 15, 2014 Sunday of All Saints

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. June 15, 2014 Sunday of All Saints Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h June 15, 2014 Sunday of All Saints 1 THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON DC IN SILVER SPRING IS TO PROCLAIM

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. Sunday, January 19, 2014 12th Sunday of Luke (Ten Lepers)

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. Sunday, January 19, 2014 12th Sunday of Luke (Ten Lepers) Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h Sunday, January 19, 2014 12th Sunday of Luke (Ten Lepers) 1 THE MISSION OF THE ST. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON DC IN SILVER

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος Α -Εωθινόν Ευαγγέλιο Ζ

Ήχος Α -Εωθινόν Ευαγγέλιο Ζ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

August 31, 2014 12th Sunday of Matthew

August 31, 2014 12th Sunday of Matthew Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC August 31, 2014 12th Sunday of Matthew President - Dimitri Lappas Vice President - Pavlo Tsipianitis Treasurer - Michael Pittas Recording

Διαβάστε περισσότερα

Epiphany - Saint Nicholas Greek Orthodox Cathedral. Tarpon Springs, Florida + Sunday, October 11, 2015 LUKE THE EVANGELIST, OCTOBER 18

Epiphany - Saint Nicholas Greek Orthodox Cathedral. Tarpon Springs, Florida + Sunday, October 11, 2015 LUKE THE EVANGELIST, OCTOBER 18 Epiphany - Saint Nicholas Greek Orthodox Cathedral Tarpon Springs, Florida + Sunday, October 11, 2015 LUKE THE EVANGELIST, OCTOBER 18 OCTOBER 12-18 SCHEDULE LITURGICAL SERVICES OFFICE AND MINISTRIES Monday

Διαβάστε περισσότερα

THE MISSION OF THE ST. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON DC

THE MISSION OF THE ST. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON DC THE MISSION OF THE ST. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON DC IN SILVER SPRING IS TO PROCLAIM THE GOSPEL OF CHRIST, TO TEACH AND SPREAD THE ORTHODOX CHRISTIAN FAITH, TO ENERGIZE, CULTIVATE

Διαβάστε περισσότερα

F ROM FATHER GEORGE AND WAS INCARNATE OF THE HOLY SPIRIT AND THE VIRGIN MARY

F ROM FATHER GEORGE AND WAS INCARNATE OF THE HOLY SPIRIT AND THE VIRGIN MARY Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church 60 Traverse Road Newport News VA 23606 Volume Issue September 2015 T HE CROSS+ROADS INSIDE THIS ISSUE: September Sundays 2-5, 9 Acolyte & Refreshments Schedule

Διαβάστε περισσότερα

Great Martyr Panteleimon Nicholas of Novgorod

Great Martyr Panteleimon Nicholas of Novgorod Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC July 27, 2014 Great Martyr Panteleimon Nicholas of Novgorod THE FAST OF THE PANAGIA BEGINS AUGUST 1, 2014 ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα