ΓΗΩΡΓΟ ΣΡΑΝΣΕΑΛΖ. ΑΝΑΛΤΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Σα ζηνηρεηα αθνξνπλ ΜΔΥΡΗ 2011 ΚΡΗΖ ΓΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ Δ ΘΔΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΩΡΓΟ ΣΡΑΝΣΕΑΛΖ. ΑΝΑΛΤΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Σα ζηνηρεηα αθνξνπλ ΜΔΥΡΗ 2011 ΚΡΗΖ ΓΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ Δ ΘΔΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ"

Transcript

1 ΓΗΩΡΓΟ ΣΡΑΝΣΕΑΛΖ ΑΝΑΛΤΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Σα ζηνηρεηα αθνξνπλ ΜΔΥΡΗ 2011 ΚΡΗΖ ΓΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ Δ ΘΔΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Η. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ο θ. Γ. ηξάληδαιεο γελλήζεθε ην 1957 θαη πεξάησζε ηηο γπκλαζηαθέο ζπνπδέο ην Διαβε ην Πηπρίν ηεο Ηαηξηθεο ρνιεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (1981 Λίαλ Καιώο), ηνλ ηίηιν ηνπ Γηδάθηνξνο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (1994 Αξηζηα), ην Πηπρίν Φπρνινγίαο (Bachelor s Degree) ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιιεγίνπ Διιάδαο (1988) θαη είλαη θάηνρνο ηνπ δηπιώκαηνο ATLS (Αdvanced Trauma Life Support) ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιιεγίνπ Υεηξνπξγώλ. Από ηνλ Μάξηην ηνπ 2005 θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη εξγάδεηαη ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ζην Θεξαπεπηήξην Δπαγγειηζκόο. Από ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Μόληκνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη εξγάδεηαη ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ζην Θεξαπεπηήξην Δπαγγειηζκόο. Από 2011 θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζην ΔΚΠΑ. ΗΗ. Δθπαίδεπζε-Μεηεθπαίδεπζε-Παξνύζα Απαζρόιεζε Μεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ Ηαηξηθήο, ν θ. ηξάληδαιεο εξγάζζεθε θαη εθπαηδεύζεθε γηα απόθηεζε ηνπ ηίηινπ εηδηθόηεηαο ζηα παξαθάησ λνζνθνκεία: 1) Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, Γ.Ν Κέξθπξαο (Οθηώβξηνο 1981-Μαίνο 1982) 2) Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, Γ.Ν. Φιώξηλαο (Ηνύληνο 1982-Γεθέκβξηνο 1982) 3) Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, Ννζνθνκείν Παίδσλ Αγιατα Κπξηαθνύ (Μάξηηνο 1983-επηέκβξηνο 1983) 4) Νεπξνινγηθή Κιηληθή, Ννζνθνκείν Παίδσλ Αγία νθία (επηέκβξηνο 1983-Μάξηηνο 1984) 5) Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή, Θεξαπεπηήξην Δπαγγειηζκόο (Μάηνο 1984-Μάηνο 1988) Ο θ. ηξάληδαιεο έιαβε ηνλ ηίηιν ηνπ λεπξνρεηξνπξγνύ ην 1988 θαη ελ ζπλερεία εξγάζζεθε ζε έκκηζζεο ζέζεηο επί 4 έηε ζηελ αιινδαπε. ηελ Αγγιία εξγάζζεθε ζε έκκηζζεο ζέζεηο Senior House Officer, Registrar, Acting Senior Registrar επί 3 έηε ζηηο δηεζλώο αλαγλσξηζκέλεο θιηληθέο Saint George s Medical School, University of London θαη Frenchay Hospital, Bristol University ( ). ηηο ΖΠΑ εξγάζζεθε ζε έκκηζζε ζέζε εξεπλεηή (Research Fellow) ζην Δξγαζηήξην Δγθεθαιηθήο Ηζραηκίαο (Stroke Research Laboratory) ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School ζηε Βνζηώλε ( ). Από ην 1996 εξγάδεηαη σο επηκειεηήο Β ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ Δπαγγειηζκνύ. Από ην 2005 εξγάδεηαη σο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ Δπαγγειηζκνύ. 1

2 Από ην 2005 είλαη δνηθεηηθά Τπεύζπλνο ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Νεπξνρεηξνπξγηθήο Δξεπλαο Καζεγεηήο Πέηξνο Κόθθαιεο. Από ην 2006 ζπλεξγάδεηαη, σο Δπηζηεκνληθόο ύκβνπινο, κε ην Δπγελίδεην Θεξαπεπηήξην γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ εηζάγνληαη ζηελ 3 ε Κιηληθή ΜΔΘ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Από ην 2009 εξγάδεηαη σο Μόληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ Δπαγγειηζκνύ. IΗΗ. Γηπιώκαηα Πηπρία Πηπρίν Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (1981, «Λίαλ Καιώο») Bachelor of Arts, American College of Greece (1988) Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (1994, «Αξηζηα») Γίπισκα ATLS ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιιεγίνπ Υεηξνπξγώλ (2003) εκηλάξην Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ, Ηαηξηθή ρνιή-παλεπηζηήκην Αζελώλ (2004) (Π2) IV. Αδεηεο Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο Αδεηα Αζθήζεσο Ηαηξηθνύ Δπαγγέικαηνο (1981) Σίηινο Δηδηθόηεηαο Νεπξνρεηξνπξγηθήο (1988) V. Ννζνθνκεηαθέο Θέζεηο κεηά ηελ Δηδηθόηεηα 1) Registrar, Department of Neurosurgery, Atkinson Morleys Hospital, Saint George s Medical School, Λνλδηλν (1988). 2) SHO, Department of Neurosurgery, Oldchurch Hospital, Romford, Λνλδηλν ( ) 3) SHO, Registar, Acting Senior Registrar, Department of Neurosurgery, Frenchay Hospital, Bristol ( ). (ΠΠ6, ΠΠ7) 4) Research Fellow, Massachusetts General Hospital, Department of Neurosurgery, Stroke Research Laboratory, Βνζηώλε ( ). 5) Ηδηώηεο Νεπξνρεηξνπξγόο ζην Θεξαπεπηήξην Τγεία θαη ηδησηηθέο θιηληθέο Αγηνο Παληειεήκσλ θαη Γεληθή Κιηληθή Αζελώλ ( ). 6) ύκβνπινο Νεπξνρεηξνπξγόο ζηε Θεξαπεπηηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζην Ννζνθνκείν Αιεμάλδξα (1993-ζήκεξα). 7) Δπηκειεηήο ζηε Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζην Θεξαπεπηήξην Δπαγγειηζκόο ( ). 8) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζηε Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζην Θεξαπεπηήξην Δπαγγειηζκόο (ΦΔΚ27/ κέρξη ζήκεξα). 9) Μόληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζηε Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζην Θεξαπεπηήξην Δπαγγειηζκόο (ΦΔΚ280/ κέρξη ζήκεξα). (ΝΠ1) 2

3 VI. Μέινο Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ Μέινο έμη Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ, δύν ζηελ αιινδαπή θαη ηέζζεξηο ζηελ Διιάδα, σο αθνινύζσο: 1) Διιεληθή Δηαηξεία Ηαηξηθήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο (1993) 2) Διιεληθή Νεπξνρεηξνπξγηθή Δηαηξεία (1994) 3) Society of British Neurological Surgeons (1994) 4) American Association of Neurological Surgeons (AANS)(1995) 5) Διιεληθή Δηαηξεία Αγγεηαθνύ Δγθεθαιηθνύ Δπεηζνδίνπ (1995) 6) Διιεληθή Δηαηξεία Σξαύκαηνο (1997) VII. Βξαβεία - Σηκεηηθέο Γηαθξίζεηο - Δηήζηεο Αμηνινγήζεηο 1) Σηκεηηθέο αλαθνξέο θαη ζπγραξεηήξηα δεκνζηεύζεθαλ ζην Journal of Neurosurgery (1998) θαη ζην Yearbook of Neurology and Neurosurgery (1998) από ζπγγξαθείο δηεζλνύο θύξνπο, γηα δύν άξζξα ηνπ (σο πξώηνο ζπγγξαθέαο) ζηα έγθξηηα πεξηνδηθά Journal of Neurosurgery (1998) θαη Surgical Neurology (1996). (ΠΠ116, ΠΠ117) 2) Βξάβεπζε εξγαζίαο ζηελ πξσηείλε S-100B σο πξνγλσζηηθνύ δείθηε εγθεθαιηθήο βιάβεο ζην Παλειιήλην πλέδξην Κιηληθήο Υεκείαο (2002). (ΠΠ118) 3) Δηήζηεο αμηνινγήζεηο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Δπαγγειηζκόο ( ) νη νπνίεο θπκαίλνληαη από 90 έσο 97 (Αξηζηα ην 110). VIII. πκκεηνρή ζε Δπηζηεκνληθέο πλαληήζεηο - πλέδξηα 1) Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ή εηζεγεηήο ζε 14 (2003) θαη 27 (2008) επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ή εκεξίδεο ηεο αιινδαπήο ή ηεο εκεδαπήο κε ζέκαηα πνπ αθνξνύζαλ έλα επξύ θάζκα ησλ λεπξνρεηξνπξγηθώλ παζήζεσλ. (Π2Αi Π2Αxiii) 2) πκκεηνρή ζε 5 (2003), 8 (2008) θαη 9 (2009) πξνεδξεία, νξγαλσηηθέο θαη επηζηεκνληθέο επηηξνπέο ζπλεδξίσλ. (Π2Βi Π2Βiii) 3) πκκεηνρή ζε 55 (2003), 80 (2008) θαη 81 (2009) κεηεθπαηδεπηηθά θαη επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ηεο αιινδαπήο θαη εκεδαπήο κε 137 αλαθνηλώζεηο. Αλαθνηλώζεηο: 1νο πγγξαθέαο: Διιεληθέο: 46 (2003) 82 (2008) 86 (2009) 22 (2003) 24 (2008) 25 (2009) Γηεζλείο: 24 (2003) 49 (2008) 51 (2009) 7 (2003) 7 (2008) 8 (2009) ύλνιν: 70 (2003) 131 (2008) 137 (2009) 29 (2003) 31 (2008) 32 (2009) IX. πληαθηηθό Δξγν, Κξηηήο Πεξηνδηθώλ (Reviewer) 1) Μέινο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Διιεληθήο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Δηαηξείαο ( ) 3

4 2) Μέινο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο Διιεληθήο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Δηαηξείαο ( ) 3) Μέινο Δπηηξνπήο Δπηκέιεηαο Δθδνζεο πεξηνδηθνύ Διιεληθή Νεπξνρεηξνπξγηθή ( ) 4) Κξηηήο επηζηεκνληθώλ βηβιίσλ ηνπ πεξηνδηθνύ British Journal of Neurosurgery ( ) (ΠΠ113) 5) Κξηηήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ ζην 28ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην (2002) 6) Κξηηήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ ζην 16ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλέδξην (2002) 7) Κξηηήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ ζην 17ν Παλειιήλην Νεπξνρεηξνπξγηθό πλεδξην (2003) 8) Πξνζθεθιεκέλνο πγγξαθέαο άξζξνπ αλαζθόπεζεο ηνπ πεξηνδηθνύ Mini Abstracts. (Π2β) 9) Κξηηήο επηζηεκνληθώλ άξζξσλ ηνπ πεξηνδηθνύ Clinical Chemistry (2006) (Π3α + Π3β) 10) Κξηηήο επηζηεκνληθνύ άξζξνπ ηνπ πεξηνδηθνύ Critical Care (2006) (Π4) 11) Κξηηήο επηζηεκνληθνύ άξζξνπ ηνπ πεξηνδηθνύ Southern Medical Journal (2007) (Π5) 12) πληαθηηθή επηηξνπή ζην πεξηνδηθό Διιεληθή Νεπξνρεηξνπξγηθή ηεο ΔΝΥΔ ( ) (Π6α + Π6β) 13) πληαθηηθή επηηξνπή ζην πεξηνδηθό Σξαύκα ( ) (Π7α + Π7β) 14) Μόληκνο Κξηηήο επηζηεκνληθώλ άξζξσλ ζην πεξηνδηθό Southern Medical Journal (2009) (ΝΠ 2) X. Κιηληθό Δξγν 1) Απαζρόιεζε ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζην Θεξαπεπηήξην Τγεία θαη ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο Αγηνο Παληειεήκσλ θαη Γεληθή Κιηληθή Αζελώλ ( ). 2) Eπηκειεηήο Β ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ Δπαγγειηζκνύ ( ). 3) Τπεύζπλνο γηα ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ζηε Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ Δπαγγειηζκνύ εηδηθώλ επεκβάζεσλ-ηερληθώλ όπσο νη παξαθαησ: ηεξενηαθηηθέο Βηνςίεο, Πιεπξεγθαξζηεθηνκή ΘΜ, Πξόζζηα πνλδπινδεζία ΑΜ κε πιηθά ηηηαλίνπ, Γηαζσξαθηθή σκαηεθηνκή/πνλδπινδεζία ΘΜ, Οπίζζηα πνλδπινδεζία ΟΜ, Γηαδεξκηθή Γηζθεθηνκή κε Laser 5) πκβνιή ζην πξόγξακκα ηεο Κιηληθήο γηα θαζηέξσζε θαη βειηίσζε λέσλ ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ, ρεηξνπξγηθώλ ηερληθώλ θαη θιηληθώλ εθαξκνγώλ όπσο : α) κέηξεζε ελδνθξάληαο πίεζεο ζηνπο βαξέσο πάζρνληεο β) κέηξεζε ηζηηθήο νμπγόλσζεο εγθεθάινπ κε εηδηθν ειεθηξνληθό αηζζεηήξα γ) πξσηόθνιια δηαρείξηζεο αζζελώλ κε θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε, ππαξαρλνεηδή αηκνξξαγία, πδξνθέθαιν δ) ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε 6000 αζζελώλ θαη 3000 επεκβάζεσλ ( ) ε) έθδνζε πεπξαγκέλσλ θιηληθήο θαη απνηειεζκάησλ ηαηξηθνύ ειέγρνπ (medical audit) 6) ύκβνπινο-λεπξνρεηξνπξγόο ζηε Θεξαπεπηηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζην Ννζνθνκείν Αιεμάλδξα (1993-ζήκεξα). (ΠΠ14) 7) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ Δπαγγειηζκνύ (2005-ζήκεξα). 8) Δπηζηεκνληθόο ύκβνπινο ζην Δπγελίδεην Θεξαπεπηήξην, 3 ε Κιηληθή ΜΔΘ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (2006- ζήκεξα). (Π8) 9) πλέρηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ζιεθηξνληθόο Φάθειινο Αζζελνύο-Βάζεηο Γεδνκέλσλ κε αξρεηνζέηεζε 13,440 αζζελσλ θαη 7,084 επεκβαζεσλ. (Π9α + Π9β) 4

5 10) Ζιεθηξνληθή έθδνζε εηήζησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Κιηληθήο. (Π10) 11) πλεξγαζία κε ηε Γλαζνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, γηα επεκβάζεηο πξνζώπνπηξαρήινπ-βάζεο θξαλίνπ. (Π11) 12) Πνιπθιαδηθό πξόγξακκα αληηκεηώπηζεο Βαξεηάο Δγθεθαιηθήο Βιάβεο. (Π12α) 13) Γύν εηδηθά πξσηόθνιια ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο γηα αζζελείο κε απμεκέλε ελδνθξάληα πίεζε θαη πδξνθέθαιν θπζηνινγηθήο πίεζεο (από 2006). (Π12β) 14) Έλαξμε εθαξκνγήο λενπ εμνπιηζκνύ θαηαγξαθήο ηεο ηνπηθήο εγθεθαιηθήο αηκαηηθήο ξνήο (local CBF) ζε βαξέσο πάζρνληεο (2008). (Π13) 15) Κλινική εξειδίκευζη : α) Δλδνθξάληνο πίεζε: Οξγάλσζε εξγαζηεξίνπ 24σξεο θαηαγξαθήο ελδνθξαλίνπ πηέζεσο κε ζύγρξνλν ινγηζκηθό (πδξνθέθαινο, θαινήζεο ελδνθξάληα ππέξηαζε, αξαρλνεηδήο θύζηε θηι) θαη επελδόηεηαο ΔΝΤ (ηερληθή bolus γηα πδξνθέθαιν θπζηνινγηθήο πίεζεο) β) Νεπξνηξαύκα: Οξγάλσζε ηερληθώλ Νεπξνπαξακέηξεζεο. Δηδηθόηεξα, θαηαγξαθή ελδνθξάληαο πίεζεο ηζηηθνύ νμπγόλνπ κεηαβνιηθήο θαηάζηαζεο (κηθξνδηάιπζε) θαη ηνπηθήο εγθεθαιηθήο αηκαηηθήο ξνήο (local CBF) γ) Αηκνξξαγηθό Αγγεηαθό Δγθεθαιηθό Δπεηζόδην (Τπαξαρλνεηδήο Αηκνξξαγία, Απηόκαην Δλδνεγθεθαιηθό Αηκάησκα): Τπεύζπλνο ηεο Κιηληθήο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ κε Τπαξαρλνεηδή Αηκνξξαγία Ρήμε Αλεπξύζκαηνο, κε ηνλ Καζεγεηή θ. αθά, θαζώο θαη γηα ηε καθξόρξνλε έθβαζή ηνπο. 16) Οξγάλσζε εηδηθήο βάζεο βηληενζθόπεζεο λεπξνρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ (έλαξμε ζύλνιν 120) XI. Γηεζλήο πλεξγαζία 1) Δπηζηεκνληθόο Δθπξόζσπνο ηεο Διιάδαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Τγείαο, ζηελ Δπξσπατθή κειέηε γηα ηελ «Δπηκέλνπζα Φπηηθή Καηάζηαζε» (πξόγξακκα BIOMED I, 1998). 2) Δπηζηεκνληθόο Δθπξόζσπνο ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθεο Κιηληθεο ηνπ Θεξαπεπηεξηνπ Δπαγγειηζκόο ζην American Brain Injury Consortium ζην νπνην ζπκκεηέρνπλ πεξη ηηο 150 λεπξνρεηξνπξγηθέο θιηληθέο ησλ ΖΠΑ θαη άιισλ ρσξώλ ζε κεγάιε έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο θξαληνεγθεθαιηθέο θαθσζεηο ( ). 3) Δπηζηεκνληθόο Δθπξόζσπνο ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Δπαγγειηζκόο ζηελ Παλεπξσπατθή ζπλεξγαζία (European Brain Injury Consortium) ζε κειέηεο πνπ αθνξνύλ ηηο θξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο ( ). 4) Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Δπαγγειηζκόο ζηε δηεζλή πνιπθεληξηθή κειέηε πνπ εμεηάδεη ηελ έθβαζε ησλ αζζελώλ κε απηόκαην ελδνεγθεθαιηθό αηκάησκα (STICH, ) 5) Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο γηα ηελ Διιάδα ζηε δηεζλή πνιπθεληξηθή κειέηε πνπ εμεηάδεη ηελ έθβαζε ησλ αζζελώλ κε απηόκαην ελδνεγθεθαιηθό αηκάησκα STICH I (2005) θαη STICH II (2007-ζπλερίδεη). (Π14) 6) Δπηζηεκνληθόο Δθπξόζσπνο ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Δπαγγειηζκόο ζηελ Παλεπξσπατθή ζπλεξγαζία (European Brain Injury Consortium) ζε κειέηεο πνπ αθνξνύλ ηηο θξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο ( ). (Π15) 5

6 7) Μέινο ηνπ Meta-Αnalysis of Pain in the Lower Back and Work Exposure (MAPLE) Collaborative Group πνπ ζπληνλίδεηαη από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Toronto, Canada ( ) (Π16α + Π16β) 8) Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ζην Γηεζλέο Πξόγξακκα Seventh Framework Programme Theme 3 (HIVE) (2009) (ΝΠ3) 9) Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Δπαγγειηζκόο ζηε δηεζλή πνιπθεληξηθή κειέηε πνπ εμεηάδεη ηελ έθβαζε ησλ αζζελώλ κε βαξηά θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζεαπνζπκπηεζηηθή θξαληεθηνκή (RESCUE-ICP, 2009) (ΝΠ4) ΥΗΗ. Οξγαλσηηθό Δξγν 1) πζηεκαηηθή ελαζρόιεζε κε νξγαλσηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε βειηίσζε ησλ λεπξνρεηξνπξγηθώλ ππεξεζηώλ ζε εζληθν επηπεδν ( ). 2) πκκεηνρή ζηε ζύληαμε πνιιώλ κειεηώλ, ππνκλεκάησλ, θσδηθώλ εζηθήο-δενληνινγίαο, εξσηεκαηνινγίσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηηο λεπξνρεηξνπξγηθέο ππεξεζίεο πξνο ζηνπο ζρεηηθνύο θξαηηθνύο θνξείο (ΔΚΑΒ, Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Θεξαπεπηεξίνπ Δπαγγειηζκόο, Διιεληθή Νεπξνρεηξνπξγηθή Δηαηξεία, Γ/ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθώλ Κιηληθώλ, Διιελεο Νεπξνρεηξνπξγνί, Σξνραία Αζελώλ). 3) Ηδξπηηθό κέινο θαη γξακκαηέαο ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ Νεπξνρεηξνπξγώλ ( ). 4) πζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ζηελ νξγαλσηηθή πξνζπάζεηα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ Δπαγγειηζκνύ θαη ζηε ζύληαμε αηηεκάησλ θαη πξνηάζεσλ πξνο ηε δηνίθεζε γηα α) βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ βαξέσο παζρόλησλ, β) εθζπγρξνληζκό ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο, γ) ιεηηνπξγία κνλάδαο πεξηεγρεηξεηηθήο θξνληίδαο δ) ιεηηνπξγία ππεξεζίαο ελδναγγεηαθήο λεπξνρεηξνπξγηθήο, ε) ίδξπζε Διιεληθνύ Κέληξνπ Νεπξνρεηξνπξγηθήο Δξεπλαο. 5) πκκεηνρή ζηε ζύληαμε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο Κιηληθήο θαη ηνπ θαζεθνληνινγίνπ ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξώλ. 6) Δμεύξεζε ρνξεγώλ θαη νξγάλσζε ηεο νιηθήο αλαθαηαζθεπήο ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Αίζνπζαο κε ζύγρξνλν εμνπιηζκό θαη κεηάδνζε εηθόλαο θαη ήρνπ κε πνιπκέζα ζε επίπεδν πξόηππεο εθπαηδεπηηθήο αίζνπζαο ρεηξνπξγείνπ (αμίαο 400,000 επξώ) (2006). (Π17α + Π17β) 7) Αλαβάζκηζε ζαιάκνπ απμεκέλεο θξνληίδαο ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ( ). (Π18) 8) Οξγάλσζε θαη ζπλερήο αλαβάζκηζε ηνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ αζζελώλ (14,000 εηζαγσγέο θαη 7,000 επεκβάζεηο) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απεηθνληζηηθώλ εμεηάζεσλ, ησλ video επεκβάζεσλ, θαζώο θαη ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (εηδηθώλ λεπξνινγηθώλ παζήζεσλ) κε ηε βνήζεηα 3 εξγαδνκέλσλ α) ππεύζπλνπ πιεξνθνξηθήο β) νξγαλσηηθήο γξακκαηέσο γ) εηδηθνύ δηαρεηξηζεο εηθόλαο-ήρνπ ( ). (Π19α + Π19β + Π19γ) 9) Ηδξπηηθό Μέινο θαη Σακίαο ηνπ σκαηείνπ Φίισλ Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Θεξαπεπηήξην Δπαγγειηζκόο ( ). (Π20α + Π20β + Π20γ) 10) πλερήο θαη ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ζηελ νξγαλσηηθή πξνζπάζεηα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο γηα αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κε ζύληαμε πνιιώλ αηηεκάησλ πξνο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο θαη νξγαληζκνύο ( ). (Π21) 6

7 11) Οξγάλσζε θαη ζπλερήο επίβιεςε ιεηηνπξγίαο ησλ απνγεπκαηηλώλ ζπλεδξηώλ ησλ λεπξνρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ (2008). (Π22α + Π22β) 12) Οξγάλσζε θαη αλεύξεζε ρξεκαηνδόηεζεο γηα ην Νεπξνςπρνινγηθό Δξγαζηήξην πνπ απαζρνιεί δύν επηζηήκνλεο λεπξνςπρνιόγνπο ( ). (Π23) 13) πκβνπιεπηηθό έξγν γηα ην ΚΔΤ ζηνλ ηνκέα ηεο ζηεξενηαθηηθήο αθηηλνζεξαπείαο (2007) (Π24) 14) Μέινο επηηξνπήο ΚΔΤ γηα ηελ θαη εμαίξεζε εηζαγσγή ζηηο ρνιέο θαη ηα Σκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αηόκσλ πνπ πάζρνπλ από ζνβαξέο αζζέλεηεο. (Π24β) 15) Γηνηθεηηθόο ππεύζπλνο «Διιεληθνύ Κέληξνπ Νεπξνρεηξνπξγηθήο Έξεπλαο Καζεγεηήο Π. Κόθθαιεο» ( ). (Π1) 16) Οξγάλσζε ηνπ εκηλαξίνπ «Κξαληνεγθεθαιηθέο Καθώζεο», ζηo πιαίζηo ηνπ 35 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ Ηαηξηθνύ πλεδξίνπ. (2009) (ΝΠ5) 17) Πξόζθιεζε ηεο νκηιήηξηαο Mrs Sandra Rees-Pedlar (Senior Nurse, Neurosciences Critical Care, Cambridge, ΖΒ), ζην 23 νπ Παλειιήλην πλέδξην Νεπξνρεηξνπξγηθήο & 3 εο Δπηζηεκνληθήο πλάληεζεο Ννζειεπηώλ Νεπξνρεηξνπξγηθήο. (2009) (ΝΠ6) 18) Οξγάλσζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Νεπξνρεηξνπξγηθή Θεξαπεία θαη Ννζειεπηηθή» (2679/ απνθ Ηαηξηθήο ρνιήο, ΔΚΠΑ) (ΝΠ7) 19) Μέινο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο 15 νπ Δηήζηνπ εκηλαξίνπ πλερηδόκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο Ννζνθνκείνπ Δπαγγειηζκόο. (ΝΠ 8) ΥΗΗΗ. Γηδαθηηθό Δξγν 1) πκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξώλ θαη ησλ θνηηεηώλ ζην Bristol ηεο Αγγιίαο. 2) Δλεξγόο ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε, ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή, ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξώλ θαη ησλ λνζειεπηξηώλ ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελσλ θαη ησλ θνηηεησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο. 3) Σαθηηθή ζπκκεηνρή ζηα εθπαηδεπηηθά καζήκαηα ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξώλ άιισλ θιηληθώλ ηνπ Δπαγγειηζκνύ (Υεηξνπξγηθέο Κιηληθέο, Νεπξνινγηθή Κιηληθή, Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο), θαζώο θαη ησλ ζπνπδαζηξηώλ ΣΔΗ Ννζειεπηηθήο. 4) πκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο ηεο Διιεληθήο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Δηαηξείαο. 5) πκκεηνρε, σο εθπαηδεπηεο, ζηα εηήζηα θξνληηζηήξηα ηεο α) Διιεληθήο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Δηαηξείαο β) Διιεληθήο Νεπξνινγηθήο Δηαηξείαο γ) Νεπξνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Ναπηηθνύ Ννζνθνκείνπ Αζελσλ δ) Κπηηαξνινγηθνύ Δξγαζηεξηνπ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 6) πκκεηνρή ζην Β Δπηδνηνύκελν εκηλάξην Δλδνζθνπηθήο Υεηξνπξγηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Δπηηξνπή Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ). 7) πκκεηνρή ζηηο παξαδόζεηο λεπξναλαηνκίαο ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιιεγίνπ Διιάδαο. 8) Οξγάλσζε Δθπαηδεπηηθνύ Φξνληηζηεξίνπ γηα λένπο λεπξνρεηξνπξγνύο, εληαηηθνιόγνπο θαη αλαηζζεζηνιόγνπο κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Κιηληθώλ Νεπξνρεηξνπξγηθήο θαη Δληαηηθήο Θεξαπείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, κε ζέκα «ύγρξνλεο Μέζνδνη Παξαθνινύζεζεο Δγθεθαιηθήο Λεηηνπξγίαο» (2001) κε δηεζλή ζπκκεηνρή (Καζ. A. Gupta θαη A. Hutchinson, Cambridge, HB). 7

8 9) Οξγάλσζε κεηεθπαίδεπζεο 2 λνζειεπηξηώλ ηεο Παλεπηζηεκηαθθήο Νρθήο Κιηληθήο ζην Cambridge, ΖΒ (2003) 10) Οξγάλσζε Υεηξνπξγηθήο Δθπαίδεπζεο κε πξνζθεθιεκέλνπο Καζεγεηέο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Masterclass Neurosurgery» ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ( ). (Π25α + Π25β) 11) Οξγάλσζε 3 εκεξίδσλ κε δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνπο Καζεγεηέο Νεπξνρεηξνπξγηθήο ( ). (Π26α + Π26β + Π26γ) 12) Πξνζθεθιεκέλνο Δθπαηδεπηήο ζηα Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα ηεο Διιεληθήο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Δηαηξείαο γηα ηηο πεξηόδνπο , , θαη (Π27α + Π27β + Π27γ + Π27δ) 13) πκκεηνρή ζην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ( ). (Π28α + Π28β + Π28γ + Π28δ + Π28ε + Π28ζη) 14) Οξγάλσζε παξαθνινύζεζεο πλεδξίσλ θαη Κιηληθώλ Φξνληηζηεξίσλ γηα ηνπο Δηδηθεπόκελνπο ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ζε ζεκαληηθά θέληξα ηεο αιινδαπήο, όπσο κε ηνλ Καζεγεηή Μαξκάξνπ Virginia ΖΠΑ (θ.θ. Θεκηζηνθιένπο θαη Φιάζθαο), κε ηνλ Καζεγεηή Al Mefty, St Luis ΖΠΑ (θθ Μπνύξαο, Φιάζθαο, ηαπξηλνύ), εηήζην ζεκηλάξην Neuromonitoring, Αλόβεξν Γεξκαλία (θθ Μπνύξαο, Φιάζθαο, ηαπξηλνύ), θαζώο θαη παξαθνινύζεζε δηεζλώλ θαη εζληθώλ ζπλεδξίσλ από όινπο ηνπο εηδηθεπόκελνπο ηαηξνύο. 15) Πξνζθεθιεκέλνο Δθπαηδεπηήο ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα «ΜΔΘ θαη Δπείγνπζα Ννζειεπηηθή» ηεο 1 εο Κιηληθήο ΜΔΘ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (2008). (Π29) 16) Πξνζθεθιεκέλνο Δθπαηδεπηήο ζην Δθπαηδεπηηθό Κέληξν Ννζειεπηηθήο Μεηεθπαίδεπζεο ηνπ Δπαγγειηζκνύ ( ) (Π30α + Π30β + Π30γ + Π30δ + Π30ε + Π30ζη) 17) Οκηιεηήο ζην Γηεζλέο εκηλάξην ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο «Stereotactic Techniques and DBS» (2008). (Π31) 18) Οξγάλσζε παξαθνινύζεζεο Κιηληθώλ Φξνληηζηεξίσλ γηα ηνπο Δηδηθεπόκελνπο ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ζε ζεκαληηθά θέληξα ηεο αιινδαπήο, όπσο Skull Base and White Matter Dissection Course, κε ηνλ Καζεγεηή H. Bertalanffy, Επξηρε (θ.θ. ηαπξηλνύ θαη Μπαηξακίδεο), Skull Base Course, Leeds, (θθ. ηαπξηλνύ θαη Μαγθαθώζεο), Neurointensive Care-Neuromonitoring Course, Πξαγα, Σζερηα (θθ ηαπξηλνύ θαη Φιάζθαο), Neuromonitoring, εβίιιε, Ηζπαλία (θ. Φιάζθαο), θαζώο θαη παξαθνινύζεζε δηεζλώλ θαη εζληθώλ ζπλεδξίσλ από όινπο ηνπο εηδηθεπόκελνπο ηαηξνύο 19) Οξγάλσζε κεηεθπαίδεπζεο λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν ηεο Επξίρεο (επηθεθαιήο πξντζηακέλε θ. Νηεβέ) (ΝΠ9) 20) Πξνζθεθιεκέλνο Δθπαηδεπηήο ζην εκηλάξην «Κξαληνεγθεθαιηθέο Καθώζεο», ζην πιαίζην ηνπ 35 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ Ηαηξηθνύ πλεδξίνπ. (2009) (ΝΠ10) 21) Οκηιεηήο ζην 14 ν Δηήζην εκηλάξην πλερηδόκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο Γ.Ν.Α. Δπαγγειηζκόο. (2009) (ΝΠ11) 22) Οκηιεηήο ζην 1 st Course on Neurocritical Care Monitoring, Δπαγγειηζκόο (2009) (ΝΠ12) 23) Πξνζθεθιεκέλνο Δθπαηδεπηήο ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα (ΠΜ) «ΜΔΘ θαη Δπείγνπζα Ννζειεπηηθή» ηεο 1 εο Κιηληθήο ΜΔΘ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (2009) (ΝΠ13) 8

9 24) Τπέπζπλνο θαη Δθπαηδεπηήο ηνπ λένπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Παλεπηζηεκηαθήο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο, Δπαγγειηζκόο κε ρξήζε πνιπκέζσλ (ΝΠ14) 25) Πξνζθεθιεκέλνο Δθπαηδεπηήο ζην Δθπαηδεπηηθό Κέληξν Ννζειεπηηθήο Μεηεθπαίδεπζεο ηνπ Δπαγγειηζκνύ (2009) (ΝΠ15) 26) Ηδξπηήο, Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο θαη Δθπαηδεπηήο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Νεπξνρεηξνπξγηθή Θεξαπεία θαη Ννζειεπηηθή» (2679/ απνθ Ηαηξηθήο ρνιήο, ΔΚΠΑ) (ΝΠ7) XIV. Δμσαθαδεκατθέο Γξαζηεξηόηεηεο Αξζξα ηαηξηθνύ πεξηερνκέλνπ ζηελ εθεκεξίδα Διεπζεξνηππία Οξγάλσζε Ζκεξίδαο από ην σκαηείν Φίισλ Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ γηα ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηελ Δπηιεςία (2008) (Π32) XV. Δξεπλεηηθό Δξγν 1) Αγγιία ( ). πκκεηνρή σο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζηελ Δπξσπατθή Οκάδα γηα ηε κειέηε ηνπ Calcitonin-gene-related peptide (CGRP) ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο εγθεθαιηθήο ηζραηκίαο κεηά από ππαξαρλνεηδή αηκνξξαγία. Σα απνηειέζκαηα κειέηεο δεκνζηεύζεθαλ ζην πεξηνδηθό Lancet (1992). 2) ΖΠΑ ( ). πκκεηνρή ζε κειέηεο ηζραηκίαο ζε πεηξακαηόδσα θαη πξώηκεο απεηθόληζεο ησλ βιαβσλ κε εηδηθεο ηερληθεο καγλεηηθνπ ζπληνληζκνπ. Οη κειέηεο αλαθνηλώζεθαλ θαη δεκνζηεύζεθαλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη πεξηνδηθά. 3) Δπηζηεκνληθόο εθπξόζσπνο ηεο Διιάδαο (καδη κε ηελ θ. Γθαξάλε ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο), ζηελ Δπξσπατθε κειέηε γηα ηελ «Δπηκέλνπζα Φπηηθή Καηάζηαζε». Ζ κειέηε απηή ππνζηεξίρζεθε από ηελ ΔΔ (Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα BIOMED I) θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκνζηεύζεθαλ ζε κνλνγξαθία (1998). 4) Οηθνλνκηθή ελίζρπζε από ππνβνιή επηζηεκνληθώλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνύλ α) ηηο θξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο (ΚΔΤ, 2.5 εθαη δξρ, 2002) θαη β) ηε κειέηε νγθνγνληδίσλ (Δκπεηξίθεην Ηδξπκα, 4 εθαη δξρ, 2001). 5) Τπεύζπλνο νξγάλσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Δπαγγειηζκόο, από ην 1997, ζην American Brain Injury Consortium ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ 150 λεπξνρεηξνπξγηθέο θιηληθέο ησλ ΖΠΑ θαη άιισλ ρσξώλ ζε νκαδηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο θξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο. Δπξήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αληηκεηώπηζε θαη έθβαζε ησλ αζζελώλ κε θξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο έρνπλ αλαθνηλσζεί θαη δεκνζηεπζεί ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα θαη πεξηνδηθά 6) Τπέπζπλνο νξγάλσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ αληίζηνηρε Παλεπξσπατθή ζπλεξγαζία European Brain Injury Consortium απν ην ) Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο Κιηληθήο ζηε δηεζλή πνιπθεληξηθή κειέηε πνπ εμεηάδεη ηελ έθβαζε ησλ αζζελώλ κε απηόκαην ελδνεγθεθαιηθό αηκάησκα (STICH). 8) Τπεύζπλνο ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο Κξαληνεγθεθαιηθώλ Καθώζεσλ ζηε Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (θιηληθά πξσηόθνιια, βάζε δεδνκέλσλ, έθβαζε, ελδνθξάληνο πίεζε, βηνρεκηθνί 9

10 δείθηεο, ηζηηθή νμπκεηξία, κηθξνδηύιηζε) (1997-ζήκεξα). Απνηειέζκαηα έρνπλ αλαθνηλσζεί θαη δεκνζηεπζεί ζε δηεζλή θαη ειιεληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα. 9) Τπεύζπλνο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο πνπ κειεηά ηελ πξσηετλε S-100B ζηηο θξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο, ζηελ ππαξαρλνεηδή αηκνξξαγία θαη ζηε κεηεγρεηξεηηθή πνξεία ησλ κεληγγησκάησλ (2001-ζήκεξα). Απνηειέζκαηα έρνπλ αλαθνηλσζεί θαη δεκνζηεπζεί ζε δηεζλή θαη ειιεληθά ζπλέδξηα. 10) Οξγάλσζε, σο θύξηνο εξεπλεηήο, Παλειιήληαο επηδεκηνινγηθήο κειέηεο γηα ηελ νζθπαιγία ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο δεκνζηεύζεθαλ ζην δηεζλέο πεξηνδηθό Spine. 11) Τπεύζπλνο ζηελ νκάδα κειέηεο νγθνγνληδίσλ ζηνπο όγθνπο εγθεθάινπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Νεπξνγελεηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (θαζεγεηήο θ. Βαζηιόπνπινο, ππεύζπλνο θ. Γηαπηηδάθεο). Σα απνηειέζκαηα έρνπλ αλαθνηλσζεί θαη δεκνζηεπζεί ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη πεξηνδηθά (2001). 12) Καηαγξαθή, απν ην 1994, ηζηνξηθώλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζηε γέλλεζε θαη εμέιημε ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο ζηελ Διιάδα. Ζ κειέηε απηή έρεη δεκνζηεπζεί ζε δηεζλέο θαη ειιεληθό πεξηνδηθό, ελώ ζηνηρεία ηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπόλεζε δηδηαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ζέκα ηελ ηζηνξία ηεο λεπξνρεηξνπξγηθήο. 13) Οξγάλσζε, σο θύξηνο εξεπλεηήο κε ρξεκαηνδόηεζε αμίαο 45,000 επξσ, Παλειιήληαο επηδεκηνινγηθήο κειέηεο γηα ηελ επηιεςία ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο δεκνζηεύζεθαλ ζην δηεζλέο πεξηνδηθό Epilepsia (Π33α + Π33β) 14) Οξγάλσζε, σο θύξηνο εξεπλεηήο, παλειιήληαο επηδεκηνινγηθήο κειέηεο, κε ρξεκαηνδόηεζε αμίαο επξσ, γηα ην απρελν-σκν-βξαρηόλην ζύλδξνκν ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο δεκνζηεύζεθαλ ζην δηεζλέο πεξηνδηθό Spine. (Π34) 15) Τπέπζπλνο νξγάλσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ Παλεπξσπατθή πλεξγαζία European Brain Injury Consortium ( ). (Π35) 16) Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ζε εζληθό επίπεδν ζηε δηεζλή πνιπθεληξηθή κειέηε πνπ εμεηάδεη ηελ έθβαζε ησλ αζζελώλ κε απηόκαην ελδνεγθεθαιηθό αηκάησκα (STICH II). (Π36) 17) Τπεύζπλνο εθπόλεζεο δηαηξηβώλ-κέινο ηξηκειώλ θαη επηακειώλ επηηξνπώλ ( ). (Π37α + Π37β + Π37γ + Π37δ + Π37ε + ΝΠ19) 18) Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ζηε δηεζλή πνιπθεληξηθή κειέηε πνπ εμεηάδεη ηελ έθβαζε ησλ αζζελώλ κε βαξηά θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε κεηά από απνζπκπηεζηηθή θξαληεθηνκή (RESCUE-ICP) (ΝΠ4) 19) Δπηζηεκνληθόο θαη νξγαλσηηθόο ππεύζπλνο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο (Δ. Αγγειάθεο, Δ. Γεδε, Μ. Λνπθαξδάθε, Δ. Ληνύηα) κειέηεο ηεο λεπξνςπρνινγηθήο έθβαζεο δηαθόξσλ λεπξνρεηξνπξγηθώλ παζήζεσλ, όπσο θαθώζεηο θεθαιήο, κεηαηξαπκαηηθή επηιεςία, ζπαζηηθόηεηα, κόληκε θπηηθή θαηάζηαζε. (ΝΠ16) 10

11 XVI. πγγξαθηθό Δξγν Γεκνζηεύζεηο ζε Πεξηνδηθά: Διιεληθά: 20 (έσο θαη 2003), +17 (έσο θαη 2008), +1 (έσο θαη 2009) = 38 Γηεζλή: 31 (έσο θαη 2003), + 26 (έσο θαη 2008), +6 (έσο θαη 2009) = 63 Supplements: 13 (έσο θαη 2003), +1 (έσο θαη 2008), +0 (έσο θαη 2009) = 14 ύλνιν: 64 (έσο θαη 2003), +44 (έσο θαη 2008), 7 (έσο θαη 2009) = 115 Γεκνζηεύζεηο ζε Πεξηνδηθά σο 1νο πγγξαθέαο: Διιεληθά 13 (έσο θαη 2003), +8 (έσο θαη 2008), +0 (έσο θαη 2009) = 21 Γηεζλή: 20 (έσο θαη 2003), +8 (έσο θαη 2008), +2 (έσο θαη 2009) = 30 Supplements: 3 (έσο θαη 2003), +0 (έσο θαη 2008), +0 (έσο θαη 2009) = 3 ύλνιν: 36 (έσο θαη 2003), +16 (έσο θαη 2008), +2 (έσο θαη 2009) = 54 Γεκνζηεύζεηο ζε Βηβιία: 1νο πγγξαθέαο: πγγξαθή Βηβιίνπ: 1 (2003) 0 (2008) 1 (2003) 0 (2008) πγγξαθή Μνλνγξαθίαο: 1 (2003) 0 (2008) - Κεθάιαηα ζε Γηεζλή Βηβιία: 1 (2003) 1 (2008) 1 (2003) 0 (2008) Κεθάιαηα ζε Διιεληθά Βηβιία: 9 (2003) 2 (2008) 5 (2003) 2 (2008) ύλνιν: 12 (2003) 3 (2008) 7 (2003) 2 (2008) XVII. Γηεζλήο Αλαγλώξηζε πγγξαθηθνύ Δξγνπ α) Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (citations): 192 (έσο θαη 2003), 526 (έσο θαη 2008), 656 (έσο θαη 2009), 632 ρσξίο απηναλαθνξέο (ΝΠ17) β) πλνιηθόο πληειεζηήο Απήρεζεο (IF): 61.1 (έσο θαη 2003), 135,67 (έσο θαη 2008) (Π38α + Π38β), 148,37 (έσο θαη 2009) (ΝΠ18) 86.5 κε δεκνζηεύζεηο ζηα supplements (έσο θαη 2003) 136,9 κε δεκνζηεύζεηο ζηα supplements (έσο θαη 2008) 149,80 κε δεκνζηεύζεηο ζηα supplements (έσο θαη 2009) 11

12 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α. 1 Γεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Πεξηνδηθά 1) Jamjoom A, Moss T, Stranjalis G. The value of autopsies in neurosurgery. Acta Neurochir 112:126-31, ) Stranjalis G. A proposal for change of a title (letter). Neurosurg 28:951, ) Jamjoom A, Nelson R, Stranjalis G, Wood S, Kane N, Cummins B. Outcome following surgical evacuation of traumatic intracranial hematomas in the elderly. Br J Neurosurg 6:27-32, ) Stranjalis G, Jamjoom A, Torrens M. MRI in the diagnosis of spinal extradural angiolipoma. British J Neurosurg 6:481-3, ) Stranjalis G, Jamjoom A, Torrens M. Spinal epidural angiolipoma and steroid induced spinal epidural lipomatosis: two distinct pathological entities (letter). Spine 17:2, ) Pople I, Stranjalis G, Nelson R. Anticoagulant-related intracranial hemorrhage. Br J Hosp Med 49:428-9, ) Stranjalis G, Torrens M. Successful removal of intramedullary spinal cord metastasis. Br J Neurosurg 7:193-5, ) Jamjoom A, Stranjalis G, Cummins B, Torrens M. Outcome of surgery of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Br J Clin Pract 47: , ) Stranjalis G, Atasoy M, Jamjoom A, Torrens M. The value of MRI in the diagnosis and treatment of spinal disorders. Turkish Neurosurg 3:15-21, ) Stranjalis G. The unexamined life in no life for a human being. J Roy Soc Med 86:562-3, ) Torrens M, Maw R, Coakham H, Butler S, Stranjalis G. Facial and acoustic nerve preservation during excision of extracanalicular acoustic neuromas using the suboccipital approach. Br J Neurosurg 8:655-65, ) Stranjalis G. SHOs: the lost tribes (letter). BMJ (student) 2:215-6, ) Torrens M, Stranjalis G. Academic productivity in neurosurgery (letter). Br J Neurosurg 8:633-4, ) Stranjalis G. Letter to the editor. Surg Neurol 42:183, ) Stranjalis G. The inhumanity of medical language (letter). Acad Med 69:359, ) Kane NM, Torrens M, Kazanas S, Morgan H, Maw R, Stranjalis G, Coakham H, Butler S. Functional outcome in patients after excision of extracanalicular acoustic neuromas using the suboccipital approach. Ann Roy Coll Surg 77:210-6, ) Stranjalis G, Nelson R. Angiogliomas. Br J Neurosurg 9:691-4, ) Stranjalis G, Leventis A. Perspectives in neurosurgery. Neurosurgery in Greece (letter). Neurosurg 37:356-7, ) Stranjalis G. The overproduction of neurosurgeons jeopardizes future neurosurgical care. Surg Neurol 45:314-9,

13 20) Hamberg LM, Boccalini P, Stranjalis G, Hunter GJ, Huang ZH, Moskowitz MA, Rosen BR. Continuous assesment of cerebral blood volume in transient ischemia using steady-state susceptibility-contrast MRI. Magn Res Med 35: , ) Stranjalis G. Ruptured cerebral aneurysm: influence of specialist and trainee-performed operations on outcome. Acta Neurochir 138:1067-9, ) Sakas DE, Stranjalis G, Whittaker K, Whitwell HL. Perfluorochemical oxygen carriers: potential uses in neurosciences. Cerebrovascular Brain MetR ev 8:209-29, ) Stranjalis G, Torrens M. Dorsal root entry zone lesion performed by Nd:Yag Laser. Br J Neurosurg 11: , ) Stranjalis G, Singounas E. Development of neurosurgery in Greece: past, present, future. J Neurosurg 88:782-5, ) Vemmos K, Bots M, Tsibouris P, Zis V, Grobbee D, Stranjalis G, Stamatelopoulos S. Stroke incidence and case fatality in Southern Greece. The Arcadia Stroke Registry. Stroke 30: , ) Stranjalis G, Singounas E, Boutsikakis I, Saroglou G. Chronic intracerebral Brucella abscess. J Neurosurgery 92:189, ) Stranjalis G, Tsamandouraki K, Alamanos I, Evans RW, Singounas E. The physician survey on the postconcussion and whiplash syndromes in Greece. Headache 40:176-8, ) Yapijakis C, Mamali I, Papapetrou K, Stranjalis G, Protopapa D, Vassilopoulos D, Sakas DE. Possipble interaction of cell membrane-bound N-ras pathway with NF2-related cytoskeleton factors in oncogenesis of meningiomas. Balkan J Med Gen 4:17-21, ) Stranjalis G, Sakas DE. A Minor Revision of Hunt and Hess Grading (letter). Stroke 32:2208, ) Stranjalis G, Sakas DE. Post-traumatic transient bilateral trigeminal neuropathy. Acta Neurochir 144: , ) Stranjalis G, Sakas DE. Stereotactic biopsies in the era of advanced neuroimaging. Min Inv Neurosurg 46:90-3, ) Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE: CT-guided stereotactic biopsies of brain stem lesions: personal experience and literature review. Neurol Sci 24:97-102, ) Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE: CT-guided stereotactic aspiration of brain abscesses. Neurosurg Rev 26: , ) Stranjalis G, Tsamandouraki K, Sakas DE, Alamanos Y: Low back pain in a representative sample of Greek population. Spine 29: , ) Stranjalis G, Sakas DE: A history of the department of neurosurgery at the Evangelismos Hospital, Athens. Acta Neurochir 146:1165-9, ) Stranjalis G, Papavlassopoulos F, Kouyialis AT, Korfias S, Bontozoglou N, Sakas DE: Occult traumatic dissection of vertebral artery with an excellent outcome. Br J Neurosurg 18: , ) Stranjalis G, Korfias S, Papapetrou C, Kouyialis A, Boviatsis E, Psachoulia C, Sakas DE: Elevated serum S-100B protein as a predictor of failure to short-term return to work or activities after mild head injury. J Neurotrauma 21:1070-5,

14 38) Kouyialis AT, Stranjalis G, Analyti R, Boviatsis EJ, Korfias S, Sakas DE: Peritumoural haematoma and meningioma: a common tumour with an uncommon presentation. J Clin Neuroscience 11:8, ) Stranjalis G, Sakas DE. Thecaloscopy/Thecoscopy (letter): Min Inv Neurosurg 47:258, ) Stranjalis G, Korfias S, Vemmos KN, Sakas DE: Spontaneous subarachnoid haemorrhage in the era of transition from surgery to embolization. A study of the overall outcome. Br J Neurosurg 19: , ) Stranjalis G, Korfias S, Psachoulia C, Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Protopappa D, Sakas DE: Serum S- 100B as an indicator of early postoperative deterioration after meningioma surgery. Clin Chemistry 51:202-7, ) Sakas DE, Korfias SI, Wayte SC, Beale DJ, Papapetrou KP, Stranjalis G, Whittaker KW, Whitewell HL: Chiari malformation: CSF flow dynamics in the craniocervical junction and syrinx. Acta Neurochir 147: , ) Kouyialis AT, Stranjalis G, Boviatsis EJ, Korfias S, Sakas DE: Selection of cranial site for shunting debilitated patients. Acta Neurochir 147:763-5, ) Korfias S, Stranjalis G, Psachoulia C, Vasiliadis C, Pitaridis M, Boviatsis E, Sakas DE: Slight and shortlasting increase of serum S-100B protein in extra-cranial trauma. Brain Injury 20:867-72, July ) Korfias S, Stranjalis G, Papadimitriou A, Psachoulia C, Daskalakis G, Antsaklis A, Sakas DE: Serum S- 100B Protein as a biochemical marker of Brain Injury: A review of current concepts. Current Medicinal Chemistry 13: , ) Korfias S, Stranjalis G, Boviatsis E, Psachoulia C, Jullien G, Gregson B, Mendelow AD, Sakas DE: Serum S-100B protein monitoring in patients with severe traumatic brain injury. Intensive Care Med 33:255-60, ) Kouyialis AT, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE: Long-term air-exposed functioning hydrocephalus valve with no infection. South Med J 99:1127-9, ) Hatzis A, Stranjalis G, Megapanos C, Sdrolias PG, Panourias IG, Sakas DE: The current range of neuromodulatory devices and related technologies. Acta Neurochir (Suppl) 97:21-9, ) Kouyialis AT, Stranjalis G, Papadogeorgakis N, Papavlassopoulos F, Ziaka DS, Petsinis V, Sakas DE: Giant dumbbell-shaped middle cranial fossa trigeminal schwannoma with extensions to the infratemporal and posterior fossae. Acta Neurochir 149:959-64, ) Bouras T, Stranjalis G, Sakas DE: Traumatic midbrain hematoma in a patient presenting with an isolated palsy of voluntary facial movements. J Neurosurg 107:158-60, ) Stranjalis G, Korfias S, Psachoulia C, Kouyialis AT, Sakas DE, Mendelow AD: The prognostic value of serum S-100B protein in spontaneous subarachnoid haemorrhage. Acta Neurochir 149: , ) Papavlasopoulos F, Stranjalis G, Kouyialis AT, Korfias S, Sakas DE: Arachnoiditis ossificans with progressive syringomyelia and spinal arachnoid cyst. J Clin Neurosci 14: , ) Bouras T, Stranjalis G, Korfias S, Andrianakis I, Pitaridis M, Sakas DE: Head injury mortality in a geriatric population: differentiating an "edge" age group with better potential for benefit than older poor-prognosis patients. J Neurotrauma 24: ,

15 54) Sakas DE, Panourias IG, Stranjalis G, Stefanatou MP, Maratheftis N, Bontozoglou N: Paroxysmal otalgia due to compression of the intermediate nerve: a distinct syndrome of neurovascular conflict confirmed by neuroimaging. Case report. J Neurosurg 107: , ) Stavrinou LC, Stranjalis G, Bouras T, Sakas DE: Transverse sinus thrombosis presenting with acute hydrocephalus: A case report. Headache 48:290-2, ) Katsaros V, Flaskas T, Stavrinou L, Stranjalis G, Chrysikopoulos C, Sakas DE: Intracranial hemorrhagic arachnoid cyst: the role of diffusion-weighted imaging. J Neuroradiol 21: , ) Kouyialis AT, Stranjalis G, Boviatsis EJ, Ziaka DS, Bouras TI, Sakas DE: Recurrence of trigeminal neuralgia due to an acquired arachnoid cyst. J Clin Neurosci 15: , ) Stranjalis G, Stavrinou LC, Kouyialis AT, Sakas DE. A modified speculum for transsphenoidal surgery: technical note. Neurosurg Rev 32:491-4, ) Vrettou CS, Stavrinou LC, Halikias S, Kyriakopoulou M, Kollias S, Stranjalis G, Koutsoukou A. Factor XIII deficiency as a potential cause of supratentorial haemorrhage after posterior fossa surgery. Acta Neurochir 152:529-32, ) Stavrinou LC, Stranjalis G, Flaskas T, Sakas DE. Trigonal cavernous angioma: a short illustrated review. Acta Neurochir 151: , ) Korfias S, Papadimitriou A, Stranjalis G, Bakoula C, Daskalakis G, Antsaklis A, Sakas DE, Serum Biochemical Markers of Brain Injury. Mini Rev Med Chem 9:227-34, ) Stranjalis G, Tsamandouraki K, Gatzonis S, Martzoukos A, Mavroforou E, Metallinos A, Ovales C, Papoulias E, Spigos C, Voulgaris A, Sakas D, Alamanos Y. Low occurrence of epileptic seizures and epilepsy in a defined area of Northwest Greece. Seizure 18:206-10, ) Stavrinou LC, Stranjalis G, Maratheftis N, Bouras T, Sakas DE. Cervical disc, mimicking nerve sheath tumor, with rapid spontaneous recovery: a case report. Eur Spine J 2:176-8, 2009 Α. 2 Γεκνζηεύζεηο πνιπηκεκαηηθώλ κειεηώλ ζε Γηεζλή Πεξηνδηθά 1) European CGRP in subarachnoid hemorrhage study group. Effect of calcitonin-gene-related peptide in patients with delayed postoperative cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Lancet 339:831-4, ) Mendelow AD, Gregson BA, Fernandes HM, Murray GD, Teasdale GM, Hope DT, Karimi A, Shaw MD, Barer DH and STICH investigators: Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial intracerebral haematomas in the International Surgical Trial in Intracerebral Haemorrhage (STICH): a randomized trial. Lancet 365:387-97, ) Compagnone C, Murray GD, Teasdale GM, Maas AIR, Esposito D, Princi P, D Avella D, Servadei F and EBIC: The management of patients with intradural post-traumatic mass lesions: A multicenter survey of current approaches to surgical management in 729 patients coordinated by the European Brain Injury Consortium. Neurosurg 57: ,

16 4) Griffith LE, Hogg-Johnson S, Cole DC et al, Collaborative Group: Low-back pain definitions in occupational studies were categorized for a meta-analysis using Delphi consensus methods. J Clin Epidemiol 60: , 2007 Β. Γεκνζηεύζεηο ζε Διιεληθά Πεξηνδηθά 1) ηξάληδαιεο Γ. Ζ λεξνρεηξνπξγηθή ην Ιαηπικό Βήμα Μάτνο, ) Σόξξελο Μ, ηξάληδαιεο Γ. Ζ αληηκεηώπηζε ηεο λεπξαιγίαο ηξηδύκνπ κε κηθξνρεηξνπξγηθή απνζπκπίεζε ή κεξηθή ξηδνηνκή. Δγκέθαλορ 30: , ) Σόξξελο Μ, ηξάληδαιεο Γ, Coakham H, Butler S, Morgan H. Ζ δηεγρεηξεηηθή παξαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη αθνπζηηθνύ λεύξνπ θαηά ηελ αθαίξεζε αθνπζηηθνύ λεπξηλώκαηνο. Δλληνική Ωηοπινολαπςγγολογία 14:7-14, ) ηξάληδαιεο Γ. Οη αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε λεπξνρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηελ αιινδαπή θαηά ην Δπιθεώπηζη Υγείαρ 6:47-9, ) ηξάληδαιεο Γ, Λεβέληεο Α. Οξγάλσζε λεπξνρεηξνπξγηθώλ ππεξεζηώλ. Δλληνική Νεςποσειποςπγική 3:5-12, ) ηξάληδαιεο Γ. ύγρξνλε αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ κε ξήμε ζπγγελνύο εγθεθαιηθνύ αλεπξύζκαηνο. Ιαηπική 70: , ) ηξάληδαιεο Γ, Αιακάλνο Γ, Σζακαλδνπξάθε Κ. Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη λεπξνρεηξνπξγηθέο ππεξεζίεο. Ππωηοβάθμια Φπονηίδα Υγείαρ 8:146-56, ) ηξάληδαιεο Γ, Μαθξπγηαλλάθεο Γ. Ζ εθαξκνγή ησλ Laser ζηε λεπξνρεηξνπξγηθή. Δλληνική Νεςποσειποςπγική 3: , ) ηξάληδαιεο Γ, Αλδξένπ Α, Καξατλ Υ, Ρνιόγεο Γ. Δλδναγγεηαθή αληηκεηώπηζε παζήζεσλ εγθεθαινπλσηηαίνπ κπεινύ. πλδπαζκνο εηδηθνηεησλ ή λεα ππνεηδηθνηεηα; Δλληνική Νεςποσειποςπγική 4:153-6, ) ηξάληδαιεο Γ, Μαθξπγηαλλάθεο Γ. Γηαδεξκηθή απνζπκπίεζε νζθπηθήο θήιεο κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ κε Laser. Δλληνική Νεςποσειποςπγική 5:24-8, ) ηξάληδαιεο Γ, πγθνύλαο Δ. Ζ αλάγθε θαζηέξσζεο ελόο ζπζηήκαηνο επαλειέγρνπ ησλ αδεησλ ησλ αηνκσλ κε εηδηθέο παζήζεηο. Νεςπολογία 1:8-11, ) ηξάληδαιεο Γ, πγθνύλαο Δ. Σξαπκαηηθή εθξνή εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ θαη ηξαπκαηηθόο πλεπκνθέθαινο. Δλληνική Νεςποσειποςπγική 5:163-8, ) ηξάληδαιεο Γ, Tζακαλδνπξάθε Κ, αθάο ΓΔ. Αμηνιόγεζε ηεο κέηξεζεο ηεο ελδνθξάληαο πίεζεο κε ηνλ κηθξνθαζεηήξα Microsensor. Δλληνική Νεςποσειποςπγική 7:69-72, ) Πξσηόπαπα Γ, Κνξθηάο, ηξάληδαιεο Γ, Λαξίνπ Κ. Πεξίπησζε πνιιαπιώλ κειαγρξσζηηθώλ επεμεξγαζηώλ ΚΝ. Απσεία Παθολογικήρ Αναηομίαρ 15:34-6, ) Γθαξάλε Σ, ηξάληδαιεο Γ. Ζζηθνί πξνβιεκαηηζκνί ζηελ αληηκεηώπηζε αζζελώλ κε επηκέλνπζα θπηηθή θαηάζηαζε. Δλληνική Νεςποσειποςπγική 8:55-64, ) Κνξθηάο, Γθαηδώλεο, Κνπγηάιεο Α, Γεσξγαθνύιηαο Ν, ηξάληδαιεο Γ, αθάο ΓΔ. Ζ ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ηεο επηιεςίαο. Δλληνική Νεςποσειποςπγική 9:25-31,

17 17) ηξάληδαιεο Γ. Ο θαζεγεηήο Αληώλεο Μαξκάξνπ. Δλαο πξσηνπόξνο ζηε ζύγρξνλε λεπξν-επηζηήκε. Δλληνική Νεςποσειποςπγική 9:110-2, ) Κνξθηάο, ηξάληδαιεο Γ, Κνπγηάιεο Α, αθάο ΓΔ. Βηνρεκηθή κέζνδνο αμηνιόγεζεο ηεο βαξύηεηαο ηεο θάθσζεο θεθαιήο ζην ΣΔΠ. Δλληνική Φειποςπγική 74:87-8, ) Μαξαζεύηεο Ν, Κνπγηάιεο Α, Μπνβηάηζεο Δ, ηξάληδαιεο Γ, Κνξθηάο, αθάο ΓΔ. Βιήκαηα ππξνβόινπ όπινπ εληόο ηνπ ζπνλδπιηθνύ ζσιήλα. Υεηξνπξγηθή ή ζπληεξεηηθή αληηκεηώπηζε; Δλληνική Φειποςπγική 74:87-8, ) ηξάληδαιεο Γ, Σζακαλδνπξάθε Κ, Αιακάλνο Γ, Μεηζηθώζηαο Γ, αθάο ΓΔ. Οζθπαιγία θαη παξάκεηξνη πνπ ηελ επεξεάδνπλ ζε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Δλληνική Νεςποσειποςπγική 9:150-8, ) ηξάληδαιεο Γ: Ζ λεπξνρεηξνπξγηθε ζηελ Διιαδα κεηα ην Neuroscience News 2:14-17, ) Κνπγηαιεο Α, Μπνβηαηζεο Δ, Κνξθηαο, ηξάληδαιεο Γ, αθαο Γ: Λεηηνπξγηθε απνθαηαζηαζε αζζελσλ κε θαηά πιαθα ζθιεξπλζε, κεηα απν ηνπνζεηεζε αληιηαο Μπαθινθαηλεο. Νεςπολογια 12: , ) Κνξθηαο, ηξάληδαιεο Γ, Κνπγηαιεο Α, Μπνβηαηζεο Δ, Παπαβιαζνπνπινο Φ, Καξακπειαο Η, αθαο Γ: Απνπιεμηα ππνθπζεο κε ζπλνδα ηζραηκηθα εγθεθαιηθα εκθξαθηα. Δλληνικη Νεςποσειποςπγικη 10:63-69, ) Κνξθηαο, Μπνβηαηζεο Δ, Κνπγηαιεο Α, ηξάληδαιεο Γ, πγθνπλαο Δ, αθαο Γ: Αηθληδηα εκηπιεγηα από πλεπκνθεθαιν ππν ηαζε κεηα επεκβαζε εμαηξεζεο κεληγγησκαηνο εγθεθαινπ. Δλληνικη Νεςποσειποςπγικη 10: , ) ηξάληδαιεο Γ, Κνξθηαο : Υεηξνπξγηθε πξνζεγγηζε λενπιαζκαησλ θεληξηθνπ λεπξηθνπ ζπζηεκαηνο. Ιαηπικη 86: , ) αθαο ΔΓ, Κνξθηαο, Γθαηδσλεο, Γεσξγαθνπιηαο Ν, Κνπγηαιεο Α, Μπνβηαηζεο Δ, ηξάληδαιεο Γ, Μπαιηνγηαλλεο Υ, Κηκσληδνπ Β, Παπαζαλαζηνπ Μ, Κειεθεο Γ, πγθνπλαο Δ: Παξνπζηαζε πξνεγρεηξεηηθνπ πξσηνθνιινπ θαη ρεηξνπξγεζελησλ από ηελ νκαδα ρεηξνπξγηθεο ηεο επηιεςηαο ηεο Nεπξνρεηξνπξγηθεο Kιηληθεο ηνπ Παλεπηζηεκηνπ Αζελσλ. Νεςπολογια 13:13-22, ) Κνξθηαο, ηξάληδαιεο Γ, Μπνβηαηζεο Δ, Κνπγηαιεο Α, Φαρνπιηα Υ, αθαο Γ: Ο ξνινο ηεο πξσηετλεο S-100B αηκαηνο σο δεηθηνπ εγθεθαιηθεο βιαβεο ζηελ θξαληνεγθεθαιηθε θαθσζε. Δλληνικη Νεςποσειποςπγικη 11: , ) Κνξθηαο, Μπνβηαηζεο Δ, Κνπγηαιεο Α, ηξάληδαιεο Γ, Γεκαθεο Υ, νπξηδεο Ζ, αθαο Γ: Τπνηξνπε βιαβεο λσηηαηνπ κπεινπ έλα ρξνλν κεηα νιηθε εμαηξεζε θαινεζνπο νγθνπ ζπνλδπιηθεο ζηειεο. Δλληνικη Νεςποσειποςπγικη 11:163-9, ) ηξάληδαιεο Γ: Κξαληνεγθεθαιηθε θαθσζε. Νοζοκομειακα Φπονικα 67: , ) Πνιύβηνπ Π, Έμαξρνο Γ, ηξάληδαιεο Γ, Μεηζέαο Π, Εηάθα Γ, Υόλδξνο Γ, αθάο Γ: Ζ δηεξεύλεζε ησλ αλεπξπζκάησλ ηνπ εγθεθάινπ, κε ηξηζδηάζηαηε αμνληθή ηνκνγξαθία. Δλληνική Ακηινολογία 36: ,

18 31) ηξάληδαιεο Γ: Κξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε. ύγρξνλεο απόςεηο. Απγειακά Ιαηπικά Φπονικά 5:23-29, ) Μπνύξαο Σ, ηξάληδαιεο Γ, Κνπγηάιεο Α, Αλδξηαλάθεο Ζ, Πηηαξίδεο Μ, Μπνβηάηζεο Δ, αθάο Γ: Δλδνθξάληνο αηκνξξαγία σο επηπινθή ηεο αληηπεθηηθήο αγσγήο. Απνηειέζκαηα ζε 45 αζζελείο. Δλληνική Νεςποσειποςπγική. 12:9-13, ) ηξάληδαιεο Γ: Νεπξνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε ζύγρξνλεο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο θαη αηκνζηαηηθνύο παξάγνληεο. Αιμοδοζία 46-49, ) ηξάληδαιεο Γ: Μαξαζεύηεο Ν. Μηθξνδπίιηζε. Νέεο δπλαηόηεηεο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ κε βαξηά εγθεθαιηθή θάθσζε ή αηκνξξαγηθό επεηζόδην. Ιαηπική, 89: , ) ηξάληδαιεο Γ: Πξνηεηλόκελεο ιύζεηο ζην πξόβιεκα ηνπ ππεξβνιηθνύ αξηζκνύ ησλ Νεπξνρεηξνπξγηθώλ Κιηληθώλ θαη ησλ Νεπξνρεηξνπξγώλ. Δλληνική Νεςποσειποςπγική 13: , ) ηξάληδαιεο Γ: Αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ κε ξήμε εγθεθαιηθνύ αλεπξύζκαηνο - ππαξαρλνεηδή αηκνξξαγία. Ηαηξηθή Δηαηξεία Αζελώλ. Κλινικά Φπονηιζηήπια 19:92-99, ) Φιάζθαο Θ, Καηζαξόο Β, ηξάληδαιεο Γ, Μπνβηάηζεο Δ, Υξπζηθόπνπινο Υ, αθάο Γ: Δπηπιαθείζα αξαρλνεηδήο θύζηε ρσξίο ηζηνξηθό ΚΔΚ ή ξήμεο αλεπξύζκαηνο. Δλληνική Ακηινολογία 38: , ) ηαπξηλνύ Λ, ηξάληδαιεο Γ: Οζθπαιγία-Ηζρπαιγία. πληεξεηηθή ή ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε. Νοζοκομειακά Φπονικά 71: , 2009 Γ. 1 Αλαθνηλώζεηο ζε Γηεζλή πλέδξηα 1) Hamberg LM, Stranjalis G. Continuous absolute CBV monitoring during and after transient global ischemia using steady-state susceptibility contrast MRI. 11th Annual Scientific Meeting. Society of Μagnetic Resonance in Medicine. Berlin, ) Hamberg LM, Stranjalis G. Real-time blood volume monitoring in ischemia with steady-state susceptibility contrast MRI. 78th Scientific Assembly and Annual Μeeting. Radiological Society of North America. Chicago, ) Torrens M, Stranjalis G. Endoscopic removal of colloid cyst of third ventricle of the brain using NdYAG Laser. 1st South European Medical Laser Congress. Santorini, ) Brown EM, Stranjalis G, Jamjoom A, Griffith GB. Short-course antimicrobial therapy for brain abscess and subdural empyema. 123rd Meeting. Society of British Neurological Surgeons. Birmingham, ) Torrens M, Kazanas S, Stranjalis G. The place of endoscopy in cerebral neurosurgery. 1st t Joint Μeeting of the Hellenic-Italian Neurosurgical Societies. Athens, ) Vemmos KN, Βarbarescou M, Kontogianni M, Zis V, Stranjalis G, Moulopoulos S. Hemorrhagic transformation in embolic stroke. 3rd European Stroke Conference. European Stroke Council. Stockholm, ) Torrens M, Linos D, Stranjalis G. Laparoscopic revision of encysted peritoneal shunts. 10th European Congress of Neurosurgery. Berlin,

19 8) Vemmos K, Georgilis K, Zis V, Guliamos A, Toumanidis S, Barbarescou, Stranjalis G. The Athens Stroke Registry: Final results of a three-year hospital-based study. 3rd World Stroke Congress. European Stroke Council. Munich, ) Yapijakis C, Tassiouka C, Stranjalis G, Kotselas V, Davaki P, Singounas E, Vassilopoulos D, Papageorgiou K. Mutation screening in oncogenes neu/erb-2 and N-ras and tumor supressor gene nf1 in brain biopsies. 29th Meeting. European Society of Human Genetics. Genoa, ) Sakas DE, Ameen AA, Stranjalis G, Whitwell HL, Krebs A, Dias L. Anterior cranial base fractures: evidence that their location and size affects the long-term risk of post-traumatic meningitis. 131st Meeting. Society of British Neurological Surgeons. Bristol, ) Stranjalis G, Sakas DE, Marmarou A, Singounas E. Difficulties in implementing a standardized transfer policy in severe head injuries in Greece. A prospective appraisal of 220 patients. 5th International Neurotrauma Symposium. Garmisch-Partenkirchen, Germany, ) Zisis C, Valadakis V, Stranjalis G, Loutsidis A, Bellenis I, Sakas DE. Brain metastasis revealing lung carcinoma. 8th European Conference on General Thoracic Surgery. London, ) Stranjalis G, Korfias E, Singounas E, Sakas D. An audit on shunt operations. 3rd International Hydrocephalus Workshop. Kos, ) Sakas D, Stranjalis G, Korfias S, Xenellis I, Papaspyrou S. The Advantages of the Management of Large- Giant CP angle Tumors by a Single Neurosurgical-Otological Group. 2nd World Congress of ENT Endoscopy & Laser Surgery. Athens, ) Stranjalis G, Korfias S, Papapetrou C, Kouzounias C, Psachoulia C, Kiriou L, Tsamandouraki K, Singounas E, Sakas D. Prognostic factors in severe traumatic brain injury. The role of S 100B Protein. 12th World Congress of Neurosurgery. Sydney, ) Stranjalis G, Korfias S, Kouzounias C, Singounas E, Sakas D. The impact of age on the outcome of head injury. Initial results from the Greek Traumatic Brain Injury Data Bank. European Association of Neurosurgical Societies Winter Meeting. Rome, ) Stranjalis G, Korfias S, Kouzounias C, Singounas E, Sakas D. The impact of age on the outcome of subarachnoid hemorrhage. European Association of Neurosurgical Societies Winter Meeting. Rome, ) Stranjalis G, Protopapa D, Korfias S, Sakas D. Stereotactic biopsy revisited in view of modern imaging. XIX International Meeting of the Swiss Society of Neuropathology. St Moritz, ) Stoforou K, Papavlassopoulos F, Stranjalis G, Papaspirou S, Sakas D. The role of modern MR techniques in imaging neurovascular conflict and designing the surgical treatment. 2nd Course on Advances in ENT and Head & Neck Surgery. Harvard Medical School. Myconos, ) Boviatsis E, Kouyialis A, Stranjalis G, Korfias S, Sakas D. Diagnostic approach to surgically inaccesible tumors of the brainstem. 18th International Cancer Congress. Oslo, ) Boviatsis E, Kouyialis A, Stranjalis G, Korfias S, Sakas D. The diagnostic accuracy of stereotactic surgery in supratentorial gliomas. 18th International Cancer Congress. Oslo,

20 22) Stranjalis G, Korfias S, Papapetrou C, Kouyialis A, Boviatsis E, Panagiotakos D, Sakas D. Clinical deterioration after meningioma surgery is predicted by increased serum S-100B protein. 5th Congress of the European Association of Neuro-Oncology. Florence, ) Boviatsis E, Korfias S, Kouyialis A, Stranjalis G, Sakas D. Survival of patients with low-grade astrocytoma after stereotactic biopsy and radiotherapy. 15th Congress of the European Association of Neuro- Oncology. Florence, ) Boviatsis E, Kouyialis A, Korfias S, Stranjalis G, Sakas D. Functional versus clinical outcome in spacticity treated with implantable baclofen pump. 15th Congress of the European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery. Toulouse, ) Korfias S, Stranjalis G, Kouyialis A, Boviatsis E, Psachoulia C, Singounas E, Sakas D. Serum S-100B Protein as a prognostic factor in 112 patients with severe traumatic brain injury. 12 th European Congress of Neurosurgery (EANS). Lisbon, ) Sakas D, Korfias S, Gatzonis S, Georgakoulias N, Stranjalis G, Baltogiannis C, Kimonidou V, Kouyialis A, Singounas E. The value of intraoperative electrocorticography (ECoG) for tailoring resections in Epilepsy due to mesial temporal sclerosis. 12 th European Congress of Neurosurgery (EANS). Lisbon, ) Korfias S, Stranjalis G, Kouyialis A, Bobiatsis E, Karampelas I, Psachoulia C, Sakas D. Increased Serum S-100B Protein can predict short-term failure to return to activities after mild head injury. 12 th European Congress of Neurosurgery (EANS). Lisbon, ) Korfias S, Stranjalis G, Kouyialis A, Boviatsis E, Papavlasopoulos F, Psachoulia C, Protopapa D, Sakas D. Serum S-100B as an early indicator of postoperative deterioration in meningioma surgery. 12 th European Congress of Neurosurgery (EANS). Lisbon, ) Karampelas I, Stranjalis G, Korfias S, Kouyialis A, Boviatsis E, Sakas D. The outcome of 238 cases with single or multiple contusions. The Evangelismos Hospital TBI registry. Post Traumatic Brain Contusions and Lacerations: An International Focus Meeting. Rimini, Italy, ) Boviatsis E, Kouyialis A, Korfias S, Stranjalis G, Sakas D. 4-Years experience of intrathecal baclofen delivery through an implantable pump. Clinical and functional patient assessment. 6 th INS World Congress, Madrid, ) Boviatsis E, Kouyialis A, Korfias S, Stranjalis G, Sakas D. Conservative management of infected CNS infusion pumps. A new treatment option? 6 th INS World Congress, Madrid, ) Sakas D, Gatzonis S, Korfias S, Kouyialis A, Georgakoulias N, Boviatsis E, Stranjalis G, Singounas E. Vagal nerve stimulation in severe intractable epilepsy. Experience in 15 patients. 6 th INS World Congress, Madrid, ) Korfias S, Stranjalis G, Kouyialis A, Boviatsis E, Sourtzis I, Singounas E, Sakas D. Multimodality neuromonitoring in severe traumatic brain injury. 2 nd Joint Meeting of the Greek and German Societies of Neurosurgery, Saarbucken, ) Korfias S, Boviatsis E, Kouyialis A, Sdrolias P, Stranjalis G, Sakas D. Postoperative assessments in patients receiving intrathecal baclofen through an implantable pump. 2 nd Joint Meeting of the Greek and German Societies of Neurosurgery, Saarbucken,

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Γρηγοριάδης Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δαρδιώτης Ε. Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ.

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1960-1968: Κνιιέγηo Αζελώλ 1968-1974: Ιαηξηθή ρνιή

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ 1. D.O.L.I.S ζύζηεκα ιηζνηξηςίαο.ζ εκπεηξία από ζε κνλήξε ιηζίαζε ηνπ νπξνπνηεηηθνύ.η.υαηξέηεο,β.αδακόπνπινο,γ.γειαθάο,γ.γαζθαιόπνπι νο,γ.αγγειηδάθεο,φ.νθξάο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ ΛΗΨΗ ΩΑΡΙΩΝ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρωμανίδης Όνομα πατρός: Νικόλαος Όνομα μητρός: Σουλτάνα Έτος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Ορεστιάδα Έβρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚAΡKINOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ 15 Μαρτίου 2014 Ιωάννης Χ. Γκιόζος Πνευµονολόγος MD,FCCP Επ.Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών Ογκολογική Μονάδα Γ ΠΠ ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Monday 26 January2015

Monday 26 January2015 Πρόγραμμα Monday 26 January2015 09:30 10:00 Arrival of participants, Registration 10:00 10:30 Welcome and Introduction: Presentation of the Institution and group activities V. Georgoulias, D. Mavroudis

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Multidisciplinary Foot Clinic

Multidisciplinary Foot Clinic Multidisciplinary Foot Clinic With ever-increasing numbers of people needing diabetic foot care, I hope that all diabetic foot clinic will receive the support they deserve and require. Anything less will

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ e-mail: pan_argyriou@yahoo.gr Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Μεταπτυχιακοί τίτλοι- Διατριβές

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο OΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 2015 ΠΡΟΛΟΓΟ Aπό ηελ αλάιεςε ηεο δηεύζπλζεο ηεο Kιηληθήο,

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Οόρος«μεταφραστική επιστήμη» νωρίς δεκαετία 1990 αφορούσε προσπάθειες για την ανεύρεση νέων αντικαρκινικών γονιδίων Karp

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΛΤΜΠΔΡΗ ΒΑΙΛΔΙΟ Σακηικόρ Καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ΓΠΘ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΛΤΜΠΔΡΗ ΒΑΙΛΔΙΟ Σακηικόρ Καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ΓΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΛΤΜΠΔΡΗ ΒΑΙΛΔΙΟ Σακηικόρ Καθηγηηήρ Μαιεςηικήρ Γςναικολογίαρ ΓΠΘ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ : Έγγακνο κε 2 παηδηά. ΣΟΠΟ ΚΑΣΟΗΚΗΑ :Αιεμ/πνιε, Τςειάληνπ 62, Σ.Κ. 68100, Σει.: 25510 27290. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαθλαστική Χειρουργική Σήμερα»

«Διαθλαστική Χειρουργική Σήμερα» «Διαθλαστική Χειρουργική Σήμερα» Moderator: Kyros Moutsouris, MD 37o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Hilton Hotel 19/5/2011 19.30-21.30 Αίθουσα Τερψιχόρη Γ Διεταιρική Συζήτηση «Προεγχειρητικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και Όργανα Στόχος: Εγκέφαλος Οι Βλάβες, η Διάγνωση, η Θεραπεία

Υπέρταση και Όργανα Στόχος: Εγκέφαλος Οι Βλάβες, η Διάγνωση, η Θεραπεία Υπέρταση και Όργανα Στόχος: Εγκέφαλος Οι Βλάβες, η Διάγνωση, η Θεραπεία Βέμμος Κ., Παθολόγος Μονάδα Οξέων Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων Θεραπευτική Κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

1ο st 1-2. Hospital Infection Control. Πρόγραμμα Program. στη Μικροβιολογία & τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων on Microbiology &

1ο st 1-2. Hospital Infection Control. Πρόγραμμα Program. στη Μικροβιολογία & τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων on Microbiology & Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕIΑ H E L L E N I C MICROBIOLOGY SOCIETY 1ο st Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Postgraduate Course στη Μικροβιολογία & τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων on Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σμύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ XVIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Νοέµβριος 1-5, 1992, Αθήνα 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Ιανουάριος 28-29, 1995, Αθήνα. ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ιωάννη Χ. Μαρούλη Δπίκοςπος Καθηγηηή Γενικήρ Υειποςπγικήρ και Μεηαμοζσεύζευν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Πάηπα, Ηούνιορ 2013 Πεπιεσόμενα 1. Βηνγξαθηθά ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα