γρια θηρία, ποὺ δὲν τολµοῦσαν νὰ τὸν πειράξουν. ὁ Πρόδρο- Ὕστερα ἀπὸ σκληραγωγία ποὺ ἀσκοῦσε στὸν ἑαυτό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γρια θηρία, ποὺ δὲν τολµοῦσαν νὰ τὸν πειράξουν. ὁ Πρόδρο- Ὕστερα ἀπὸ σκληραγωγία ποὺ ἀσκοῦσε στὸν ἑαυτό"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 64) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἰ ανουάριος 2014 Ο ΝΕΟΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 Ὁ Ἰορδάνης ποταµός, ἀρχίζει ἀπὸ τὰ ψηλὰ βουνά, ἀπὸ τὸ Λίβανο καὶ τὸ Ἀερµῶν, διασχίζει τὴν Παλαιστίνη, περνᾶ ἀπὸ διάφορα µέρη, καὶ τέλος τὰ νερά του πέφτουν σὲ µιὰ µεγάλη λίµνη, ποὺ λέγεται Νεκρὰ Θάλασσα. Ἔτσι ὀνοµάζεται, γιατί µέσα στὴ λίµνη αὐτὴ ψάρια δὲν µποροῦν νὰ ζήσουν. Τὰ νερά της εἶναι πικρά. Ἡ λίµνη στὸ βάθος εἶναι γεµάτη πίσσα. Ἡ λίµνη αὐτὴ θυµίζει µιὰ φοβερὴ ἱστορία. Κάποτε, στὸ µέρος ποὺ εἶναι τώρα ἡ λίµνη αὐτὴ ἦταν χτισµένες πόλεις καὶ χωριά. Οἱ µεγαλύτερες ἦταν τὰ Σόδοµα καὶ τὰ Γόµµορα. Πλούσιες καὶ ὄµορφες πόλεις, καὶ οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶχαν ὅλα τὰ καλά. Τίποτε δὲν τοὺς ἔλειπε. Ἀλλά, δυστυχῶς, ἦταν ἄνθρωποι ὑ- λισταί. Ἔπιναν, ἔτρωγαν διασκέδαζαν χωρὶς νὰ σκέπτωνται τὸ Θεό. Ἦταν αἰσχροὶ καὶ ἀναίσχυντοι. Ἔ- πεφταν σὲ ἁµ αρτήµατα ποὺ ντρέπεται κανεὶς καὶ νὰ τὰ ὀνοµάση. Μία ἡµέρα, οἱ κάτοικοι εἶδαν τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου. Ἀλλὰ δὲν ἔζησαν νὰ δοῦν καὶ τὴ δύσι του. Ἄρχισε νὰ βρέχη. Τὰ σύννεφα δὲν ἔριχναν νερό, ἀλλὰ φωτιὰ καὶ θειάφι. Ἡ φωτιὰ ἔκαψε σπίτια, ζῶα καὶ ἀνθρώπους. Ἄνοιξε κατόπιν ἡ γῆ καὶ κατάπιε τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά. Ποτάµια ἔπεσαν µέσα στὸ µέρος ἐκεῖνο καὶ ἔτσι ἔγινε ἡ λίµνη ποὺ ὀνοµάζεται Νεκρὰ Θάλασσα. Ἅγιος ἄνθρωπος, ἔµενε στὴν ἔρηµο τοῦ Ἰορδάνη. Ποτό του, τὸ νερὸ τοῦ ποταµοῦ. Τροφή του ἀκρίδες καὶ ἄγριο µέλι. Ροῦχα του µία κάππα φτιαγµένη ἀπὸ τρίχες καµήλας. Στρῶµα του ἡ ἄµµος. Στέγη του ὁ οὐρανός. Συντροφιά του τὰ ἄ- γρια θηρία, ποὺ δὲν τολµοῦσαν νὰ τὸν πειράξουν. Αὐτὸ ς ἦταν ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρο- µος. Ὕστερα ἀπὸ σκληραγωγία ποὺ ἀσκοῦσε στὸν ἑαυτό του, µὲ προσευχὲς καὶ νηστεῖες ποὺ ἔκανε, πῆρε ἐ- ντολὴ ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἦρθε στὸν ποταµὸ Ἰορδάνη, γιὰ νὰ προειδοποιήση ὅτι ἔρχεται ὁ Χριστὸς καὶ νὰ καλέση τὸ λαὸ σὲ µετάνοια. Ὁ Ἰωάννης, ὁ ἀετὸς τῆς Ἐρήµου, ἄρχισε τὸ κήρυγµά του. Τὰ λόγια του ἔβγαιναν ἀπὸ τὸ στόµα του σὰν τὴ φωτιά. ὲν κολάκευε κανένα. Σὲ ὅλους ἔλεγε τὴν ἀλήθεια, καὶ τόνιζε, ὅτι εἶναι ἁµαρτωλοὶ καὶ ἔχουν ἀνάγκη (Συνέχεια στὴν 3 η σελίδα)

2 ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ Εἶµαι κι ἐγὼ µιὰ πιστὴ ποὺ ἀξιώθηκα νὰ γνωρίσω τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2014 ὁ ὴλ καὶ τὸν Ἀρχάγγελο Ραφαὴλ ποὺ θεραπεύει. Ὅταν τῆς τηλεφώνησα στὸ νοσοκοµεῖο, µοῦ εἶπε σαστισµένη: πατέρας µου ἔκανε ἐξετάσεις αἵµατος «Παρακάλεσα τὸν Ἅγιο Ἐ- γιὰ PSA. Οἱ ἐξετάσεις ἔδειξαν φραίµ, τὸν Ἀρχάγγελο Μιχαὴλ καὶ ὅτι τὸ PSA ἦταν πάρα πολὺ ἀνεβασµένο, τὸν Ἅγιο Ραφαήλ». Καὶ τῆς λέω δηλαδὴ καρκίνος τοῦ προ- «σοῦ εἶπα Ἀρχάγγελο Ραφαήλ, ὄχι στάτη. Πήγαµε σὲ οὐρολόγο καὶ κάναµε Ἅγιο Ραφαήλ». Ἐκείνη µπερδευό- βιοψία προστάτη. Ἡ βιοψία ταν καὶ ἔλεγε συνέχεια τὸν Ἅγιο ἔδειξε πολὺ κακοήθη καρκίνο προστάτη. Ραφαήλ. Μετὰ τὴ βιοψία ἄρχισε νὰ ἔ- Τὸ βράδυ βλέπω στὸν ὕπνο χει τροµεροὺς πόνους στὴ λεκάνη, µου ὅτι βρέθηκα σ ἕνα βράχο κοντὰ στὸ ἀριστερὸ πόδι καὶ ἀργότερα στὴ θάλασσα, µ ἕνα µικρὸ χῶρο καὶ στὸ δεξὶ πόδι ποὺ ὅλο καὶ δυνά- σὰν ἐκκλησάκι µὲ κάγκελα. Ὑπῆρχε µωναν. Ἐπειδὴ ἐδῶ καὶ χρόνια γνώριζα πολὺς κόσµος. Τὸ µέρος µοῦ ἦταν τὸν Ἅγιο Ἐφραὶµ ἐντελῶς ἄγνωστο. Ξαφνι- καὶ µ ᾶς εἶχε βοηθήσει πολύ, κάνοντας πολλὰ θαύ- µατα, τὸν ἐπικαλούµα- σταν συνεχῶς, γιὰ νὰ µᾶς κὰ ἀκούω µιὰ φωνὴ πού µοῦ λέει: «ὲν ἦταν ὁ Ἅ- γιος Ἐφραὶµ ποὺ βοήθησε, ἀλλὰ ἐγὼ ὁ Ἅγιος» βοηθήσει στὸν δύσκολο καὶ ξυπνάω χωρὶς νὰ αὐτὸ ἀγώνα. Ὁ πατέρας προφτάσω νὰ ἀκούσω τὸ µου ἔκανε ἀξονικὴ καὶ ὄνοµά του. Κοίταξα τὸ σπινθηρογράφηµα ὀστῶν ἡµερολόγιο καὶ εἶδα ὅτι γιὰ νὰ δοῦµε ἂν εἶχε κάνει ἦταν ἡ γιορτὴ τοῦ Ἁγίου µετάσταση στὰ ὀστᾶ. Ραφαήλ. Κατάλαβα ὅτι ὁ Οἱ ἐξετάσεις ἔδειξαν µετάσταση Ἅγιος ποὺ µᾶς βοήθησε στὰ ὀστᾶ. Συµ- καὶ µοῦ µίλησε ἦταν ὁ βουλευτήκαµε ὀγκολόγο, Ἅγιος Ραφαήλ. Καὶ λέω ὁ ὁποῖος µᾶς ἔστειλε στὸ νοσοκοµ εῖο ὅτι µ ᾶς βοήθησε γιατί κανόνισαν νὰ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ» γιὰ ἀκτινοβολίες. γίνουν οἱ ἀκτινοβολίες στὸ στρατιωτικὸ Ὅταν πῆγε ἡ µητέρα µου γιὰ νὰ κανονίσει νοσοκοµεῖο «401», τὸ ὁποῖο τὶς ἀκτινοβολίες στὸ «ΑΛΕ- ἦταν πέντε λεπτὰ ἀπὸ τὸ σπίτι µας. ΞΑΝ ΡΑΣ», τῆς εἶπαν ὅτι δὲν ὑ- Μπῆκα στὸ ἴντερνετ γιὰ νὰ διαβάσω πάρχουν ραντεβοὺ καὶ ἔπρεπε νὰ θαύµατα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ πάει στὸ «Ἀττικόν» νοσοκοµεῖο. βλέπω ὅτι τὸ µέρος ποὺ ὀνειρεύτηκα Αὐτό µᾶς στεναχώρησε διότι µένου- ἦταν ἡ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφα- µε Ἀµπελόκηπους καὶ θὰ ἦταν δύσκολη ὴλ στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθώνα. ἡ µετακίνηση. Πῆγε στὸ «Ἀτ- Γνώριζα ὅτι ὑπῆρχε µοναστήρι τοῦ τικόν» νοσοκοµεῖο ἡ µητέρα µου Ἁγίου Ραφαὴλ στὴ Μυτιλήνη, ἀλλὰ γιὰ νὰ συννενοηθεῖ γιὰ τὶς ἀκτινοβολίες. δὲν γνώριζα ὅτι ὑπῆρχε µοναστήρι Ἐκεῖ προσευχόταν συνέχεια. καὶ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθώνα. Τῆς εἶχα πεῖ νὰ παρακαλεῖ τὸν Ἅ- Μοῦ τὸ φανέρωσε ὁ Ἅγιος Ραφαήλ. γιο Ἐφραίµ, τὸν Ἀρχάγγελο Μιχα- Ἔτσι κατάλαβα ὅτι θὰ µᾶς βοηθοῦ- 2

3 σε ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, Μεγάλη ἡ Χάρη Του. Ἕνα ἄλλο θαῦµα ποὺ ἔ- κανε ἦταν στὸν ξάδελφό µου Γαβριὴλ ὁ ὁποῖος εἶχε καρκίνο στὸν ἐγκέφαλο καὶ ἔκανε µετάσταση στὸ πάγκρεας. Μετὰ ἀπὸ ἐπίσκεψη τοῦ Γαβριὴλ στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθώνα καὶ προσευχές, ἡ ἀξονικὴ ἔδειξε ὅτι ὁ ὄγκος στὸν ἐγκέφαλο µειώθηκε καὶ στὸ πάγκρεας ἐξαφανίστηκε χωρὶς χηµειοθεραπεία. Ἡ θεραπεία ἦταν ὁ Ἅγιος Ραφαήλ. Συγνώµη ἄν σᾶς κούρασα, ἀλλὰ ἔνιωθα ὑποχρέωση καὶ εὐγνω- µοσύνη νὰ γράψω τὰ θαύµατα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ γιὰ νὰ πιστέψει ὁ κόσµος ὅτι ὅλοι οἱ Ἅγιοι βοηθοῦν ἀρκεῖ νὰ τὸ ζητήσουµε µὲ πίστη καὶ νὰ ἐµπιστευτοῦµε τὴ ζωή µας στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, διότι ἐκεῖνος γνωρίζει καλύτερα ποιὸ εἶναι τὸ σωστὸ γιὰ ἐµᾶς. Σ εὐχαριστῶ πολὺ Ἅγιε Ραφαὴλ ποὺ µπῆκες στὴ ζωή µας καὶ γιὰ τὴν βοήθειά σου. Σὲ θεωρῶ προστάτη τῆς οἰκογενείας µου καὶ τῶν δικῶν µου ἀνθρώπων. Μιὰ πιστή σου έσποινα Π., Ἀγία Παρασκευὴ ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ἀπὸ τὰ µέσα περίπου τῆς δεκαετίας τοῦ 90 εἶχε γίνει πολὺ τῆς µόδας τὸ κο- µποσχοίνι σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους, πολλοὶ µάλιστα κάν, δὲν γνώριζαν τὴ σηµασία του. Πολλοὶ τὸ ἔβλεπαν σὰν κάτι, γιὰ τὸ κακό τὸ µάτι καὶ ἄλλα τινά. Οἱ περιπτεροῦχοι, τὰ πουλοῦσαν καθηµερινὰ σὲ πολὺ κόσµο καὶ σὲ διάφορα χρώµατα Μαζὶ µὲ τὰ τσιγάρα τους, ἔπαιρναν 3 καὶ ἕνα κοµποσχοίνι Ἕνας περιπτεράς, εὐσεβὴς ἄνθρωπος καθ ὅλα, παρ ὅλο ποὺ κι αὐτὸς πουλοῦσε, ὡστόσο δὲν θεωροῦσε σωστὸ νὰ πωλοῦνται αὐτά, ἀπὸ περίπτερα. Στὴν γυναίκα του, τὸ ἔλεγε συχνά, πὼς πρέπει νὰ τὸ σταµατήσουν αὐτό, πὼς ὁ κόσµος ἔπρεπε νὰ ἐπισκέπτεται τὶς Μονές, γιὰ ἕνα µικρὸ κο- µποσχοίνι. Ἐκείνη πάλι διαφωνοῦσε κάθετα, γιατί ἔβγαζαν παραπάνω χρήµατα, ὅπως ἔλεγε. Ἔτσι, µιὰ µέρα ὁ καλὸς αὐτὸς περιπτερὰς ἔ- κανε κάτι ποὺ ἐξέπληξε ὅλους τους πελάτες του Σὲ περίοπτη θέση, ἀνέβασε ἕνα χαρτόνι ποὺ ἔγραφε «ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΜΗΝ ΤΟ Α- ΓΟΡΑΖΕΤΕ ΑΝ ΕΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ. Ὁ περιπτεράς.» Ο ΝΕΟΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1 η σελίδα) ἀπὸ µετάνοια. Καὶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Ἰωάννη, αἰσθάνονταν τὴν ἐνοχή τους γιὰ τὰ διάφορα ἁµαρτήµατά τους καὶ ἐξοµολογοῦνταν. Πῶς γινόταν ἡ ἐξοµολόγησι; Κάθε ἕνας ἔµπαινε στὸν ποταµό, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἔλεγε στὸν Ἰωάννη ποῦ στεκόταν στὴν ὄχθη τοῦ ποταµοῦ, τὰ ἁµαρτή- µατά του. Ὅλοι ἔµεναν µέσα στὸ νερὸ ὅσο χρόνο διαρκοῦσε ἡ ἐξοµολόγησί τους. Ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐξο- µολόγησι βαπτίζονταν βυθίζοντας καὶ τὸ κεφάλι στὸ νερό. Στὸν ποτα- µὸ µπῆκε καὶ ὁ Χριστός. Ἀλλὰ δὲν ἔµεινε, ὅπως οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι. Βγῆκε ἀµέσως ἀπὸ τὸ νερό. Γιατί; Γιατί δὲν εἶχε νὰ ἐξοµολογηθῆ κανένα ἁµάρτηµα. ὲν ἦταν µόνο ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ Θεός. Ἦταν Θεάνθρωπος. Ἂν θέλουµε, ἔχουµε κι ἐµεῖς στὴν διάθεσί µας ἕναν Ἰορδάνη. Ἕ- ναν ἄλλο Ἰορδάνη, ἕναν νέο Ἰορδάνη. Μιὰ ψυχή, ἀκόµα καὶ ἂν εἶναι

4 µαύρη σὰν τὴν πίσσα τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης, µαύρη σὰν τὰ φτερὰ τοῦ κόρακα, µαύρη ἀπὸ τὰ ἁµαρτήµατα ποὺ ἔχει κάνει, ἂν αὐτὴ ἡ ἁµαρτωλὴ ψυχὴ πιστέψη στὸ Χριστό, µετανοήση καὶ πάη στὸ Χριστό, δηλαδὴ στὸν ἐξοµολόγο, ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὸν Χριστὸ καὶ πεῖ στὸν πνευµατικὸ ὅλα τὰ ἁµαρτήµατα ποὺ ἔχει κάνει, ὄχι ἀδιάφορα, ἀλλὰ µὲ πόνο καρδιᾶς, ἡ ψυχὴ αὐτὴ καθαρίζεται. Χριστιανοί µου, τί κάθεστε! Τρέξτε στὴν Ἐκκλησία, ζητῆστε τὸν πνευ- µατικό, ἐξοµολογηθεῖτε τὰ ἁµαρτή- µατά σας. Θὰ εἶσθε οἱ πιὸ εὐτυχισµένοι ἄνθρωποι. Ἀπὸ πάνω σας θὰ φύγη ἕνα ὁλόκληρο βουνό, ποὺ πλακώνει τὴν καρδιά σας. Βουνὸ εἶναι ἡ ἁµαρτία. Τώρα, ποὺ µπήκαµε στὸν καινούργιο χρόνο, ὅσοι δὲν ἔ- χουν ἐξοµολογηθῆ στὰ περασµένα χρόνια, ἂς µὴν ἀφήσουν νὰ περάση κι αὐτὸς ὁ χρόνος χωρὶς µετάνοια, χωρὶς δάκρυα, χωρὶς ἐξοµολόγησι. ΓΙΑ CHRISTMAS ΣΤΟ ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ! Χριστούγεννα!! Τί Χριστούγεννα δηλαδὴ (Christmas, ἂς τὰ λέµε καλύτερα) ἀφοῦ ἡ ἀδύναµη ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ἡ παντοδύναµη ἰδιωτικὴ (τυφλό)τηλεόραση ἐξαφάνισαν καθετὶ ἑλληνικὸ ἀπὸ τὸν πίνακα τῶν ἑορτῶν. Ἀκούσατε καµµιὰ ἑλληνικὴ εὐχὴ στὰ ραδιόφωνα; Κανένα ἑλληνικὸ χριστουγεννιάτικο τραγούδι; «Merry Christmas and a 4 happy new Year» εἶπαν οἱ ραδιοφωνικὲς εὐχές, ἕναν χοντροµπαλὰ µὲ κόκκινα µάγουλα ποὺ λέει (χόχό-χό) καὶ τὸν Φρὰνκ Σινάτρα καὶ τὸν Μπὶνκ Κρόσµπι νὰ τραγουδᾶνε «White Christmas» µᾶς δώσανε οἱ «ραδιοφονιάδες». Ποῦ ἦταν, ρὲ παιδιά, ἡ όµνα Σαµίου µὲ τὰ ἑλληνικὰ κάλαντα ἀπὸ ὅλη τη χώρα; Ποῦ ἦταν οἱ χορωδίες καὶ οἱ µαντολινάτες µὲ τὰ δικά τους γιορτινὰ τραγούδια; ηλαδὴ γιατί ἔπρεπε νὰ γίνουµε ἀµερικανόπληκτοι καὶ νὰ χάσουµε ἐκεῖνο ποὺ µᾶς κρατοῦσε συνδεδεµένους τόσα χρόνια; Ἀπὸ ποῦ κι ὡς ποῦ, ρὲ παιδιά, ὁ Ἁϊ-Βασίλης ποὺ φέρνετε στὰ παιδιὰ ἔρχεται ἀπὸ τὴ Φινλανδία; Τί δουλειὰ ἔχει ὁ δικός µας Ἅγιος ἀπὸ τὴν Καισάρεια, µὲ τοὺς ταράνδους καὶ τὸ τουρκογενὲς φινλανδικὸ φύλο; Ποῦ τὰ βρήκατε τὰ ξωτικά, σὲ ποιὸ ἑλληνικὸ βιβλίο; Ἂν ξέρατε πόσο µεγάλο κακὸ ἔχετε κάνει στὴν παράδοση αὐτῆς τῆς χώρας θὰ βάζατε τὰ κλάµατα. Τί ἦταν, νοµίζετε, ἡ Ἑλλάδα; Μία χώρα µὲ χρῶµα καὶ παραδόσεις ποὺ τὴν ἔκαναν ξεχωριστή. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ µπήκαµε στὸ «µπλέντερ» καὶ γινήκαµε Εὐρωπαῖοι, µὲ τσαρούχια καὶ φουστανέλα, µᾶς πήρανε στὸν µεζὲ καὶ µᾶς πέταξαν τὸ δόλωµα ποὺ τὸ τσιµπήσα- µε σὰν χάνοι. «Εὐρὼ δὲν θέλατε; Πάρτε καὶ τὸν Ἁϊ-Βασίλη ἀπὸ τὸ Ροβανιέµι, πάρτε καὶ τὶς ἐκπτωτικὲς κάρτες γιὰ τὸ ἐκπτωτικὸ χωριὸ τοῦ Φινλανδοῦ Ἁϊ-Βασίλη, πάρτε καὶ ἔπιπλα ἀπὸ τὴν Ἰνδονησία ἀντὶ γιὰ τὰ δικά σας, ποὺ ἦταν ἀθάνατα γιὰ µιὰ ζωή, πάρτε καὶ τὸ µαφιόζο Σινάτρα, στὴ θέση τῆς όµνας Σαµίου καὶ τοῦ Σίµωνα Καρᾶ. Καλὲς γιορτὲς συµπατριῶτες. Κι ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι του (Κυριακάτικη η- µοκρατία 7/12/2014, σελὶς 2)

5 ΑΠΗΓΟΡΕΥΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Τὴ στιγµὴ ποὺ οἱ «δικοί» µας πολιτικοὶ ταγοὶ «τσακίζονται» νὰ ἐξυπηρετήσουν ὀρδὲς τῶν νοµίµων καὶ παράνοµων µουσουλµάνων τῆς χώρας µας, χτίζοντάς τους τζαµιὰ καὶ ἱδρύοντας γιὰ πάρτη τοὺς «κέντρα Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν» ἡ Ἐλβετία ἀ- παγόρευσε τὴν ἵδρυση καὶ τὴ λειτουργία ὅλων τῶν ἰσλαµικῶν ἱδρυ- µάτων καὶ ὀργανώσεων στὴν ἐπικράτειά της! Παρὰ τὶς συστάσεις καὶ προτροπὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕ- νωσης καὶ τῆς Κοµισιόν, ψήφισε, στὶς 9 Ὀκτωβρίου νόµο ὁ ὁποῖος ἀ- παγορεύει ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς κάθε µουσουλµανικὸ ἵδρυµα καὶ κάθε δηµόσια δραστηριότητα µουσουλµανικοῦ χαρακτήρα στὴν Ἐλβετία. Μόνο ποὺ ὑπάρχει µιὰ σηµαντικὴ διαφορὰ τῆς Ἐλβετίας µὲ τὴν πολύπαθη πατρίδα µας, κυβερνᾶται ἀπὸ πατριῶτες καὶ ὑπεύθυνους πολιτικούς. (Ὀρθόδοξος Τύπος , σελὶς 2). Στὴν Αὐστρία, ἕνα καινούριο νοµοσχέδιο προωθεῖται στὴν αὐστριακὴ Βουλὴ ἡ ὁποία θὰ προχωρήσει στὸ ἄµεσο κλείσιµο περίπου 300 παράτυπων µουσουλµανικῶν τζαµιῶν ποὺ λειτουργοῦν στὴν αὐστριακὴ ἐπικράτεια, ἐνῶ θὰ κόψει κάθε ἐξωτερικὴ οἰκονοµικὴ ἐπιχορήγηση σὲ ἰσλαµικὰ ἱδρύµατα. (Ὀρθόδοξος Τύπος, , σελ.4) ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΩΣΙΣ 5 Ὁ πληθυσµὸς τῆς Γῆς βρίσκεται στὸ στόχαστρο τῆς Νέας Τάξης Πραγµάτων, θεωρώντας προφανῶς ἀποκλειστικὸ «τσιφλίκι» ὀλίγων τη Γῆ µας, καὶ γι αὐτὸ καταστρώνουν δαιµονικὰ σχέδια δραµατικῆς µείωσης τοῦ παγκόσµιου πληθυσµοῦ. «Ἡ νέα ὑπουργὸς Ὑγείας τῆς Λιθουανίας Rimante Salasevicinte προέβη σὲ σοκαριστικῆ δήλωση, σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία οἱ φτωχοὶ καλύτερα νὰ πεθάνουν παρὰ νὰ νοσηλεύονται καὶ νὰ χρεώνουν τὸν κρατικὸ προϋπολογισµό. Ἡ ἀκριβὴς δήλωσή της ἦταν ἡ ἑξῆς: «Ἡ εὐθανασία θὰ µποροῦσε νὰ ἀποτελεῖ µία χρήσιµη ἐναλλακτικὴ γιὰ ὅσους δὲν µποροῦν νὰ ἔχουν πρόσβαση στὴν ὑγειονοµικὴ περίθαλψη καὶ πάσχουν ἀπὸ βαριὲς ἀσθένειες». Τὴ λύση τῆς εὐθανασίας ἐξάλλου θεωρεῖ κατάλληλη καὶ γιὰ τὰ µικρὰ παιδιὰ ποὺ ἀντιµετωπίζουν βαριὲς ἀσθένειες. Μποροῦµε νὰ φανταστοῦµε σατανικότερη δήλωση, ἀπὸ αὐτὴ ἡ ὁποία θεωρεῖ βάρος στοὺς πλουσίους ὑγιεῖς τους φτωχοὺς ἀ- σθενεῖς; Τὸν θάνατο (νόµιµη δολοφονία) τῶν φτωχῶν ἀσθενῶν καὶ ἀναπήρων, ἀποκαλεῖ «χρήσιµη ἐ- ναλλακτικὴ λύση» γιὰ ἐξοικονόµηση χρηµάτων! (Ὀρθόδοξος Τύπος, , σελὶς 2). Η ΑΤΙΘΑΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ Ἕνας ζωέµπορος ἤθελε νὰ ἀγοράση ἀπὸ τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα ἑκατὸ κατσίκες. Ὁ ἅγιος τοῦ εἶπε νὰ δώση πρῶτα τὰ χρήµατα καὶ µετὰ νὰ τὶς παραλάβη. Ἐκεῖνος τότε τοῦ ἔδωσε χρήµατα γιὰ ἐνενήντα ἐννέα µόνο, µὲ τὴ σκέψι νὰ ξεγελάση τὸν ἀπονή-

6 ρευτο καὶ νὰ µὴν πληρώση τὴν ἑκατοστὴ κατσίκα. Ὅταν µπῆκαν µέσα στὸ µανδρί, ὁ ἅγιος τοῦ παρήγγειλε νὰ πάρη τόσες κατσίκες ὅσες εἶχε πληρώσει. Ἐκεῖνος ὅµως ἔβγαλε ἑ- κατὸ κατσίκες. Μία λοιπὸν ἀπὸ αὐτές, σὰν πιστὴ δούλη καὶ σὰν νὰ καταλάβαινε ὅτι δὲν τὴν πούλησε ὁ κύριός της, ἐπέστρεφε µὲ ἐπιµονὴ πίσω. Ὁ ἀδιάντροπος ζωέµπορος τὴν ἔβγαζε πάλι ἔξω µὲ βία. Ἐκείνη ὅµως τοῦ ξανάφευγε. Αὐτὸ τὸ θαυ- µάσιο ἔγινε τρεῖς φορές. Ὁ ἔµπορος τὴν ἔσερνε ἔξω µὲ πεῖσµα κι ἐκείνη ἐπέστρεφε πίσω στὸ µανδρί. Βλέποντας λοιπὸν ὅτι τίποτε δὲν κατορθώνει, τὴν ἁρπάζει, τὴν βάζει στοὺς ὤµους του καὶ ἐπιχειρῆ νὰ φύγη! Ἡ κατσίκα ὅµως ἄρχισε νὰ βελάζη δυνατὰ καὶ νὰ τὸν χτυπᾶ στὸ κεφάλι µὲ τὰ κέρατα. Ἔµοιαζε νὰ διαλαλῆ τὴν ἀδικία του πλεονέκτου. Ὅλοι ἀποροῦσαν πῶς ἀγρίεψε ἔτσι. Ὁ Ἅ- γιος Σπυρίδων τότε τοῦ εἶπε ἤρεµα καὶ διακριτικά: Πρόσεξε, παιδί µου, µήπως δίκαια συµπεριφέρεται ἔτσι τὸ ζῶο. Μήπως ξέχασες νὰ τὸ πληρώσης; Ἔπειτα ἀπὸ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ ζωέµπορος συνῆλθε, ὠµολόγησε τὸ σφάλµα του καὶ ζήτησε συγνώµη. Καὶ ἡ κατσίκα, µόλις τὴν πλήρωσε, ἔπαυσε νὰ φωνάζη καὶ νὰ ἀντιστέκεται, ἀλλὰ ἥµερα ἀκολούθησε τὶς ἄλλες. ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ, ΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ Ἐνοχλοῦνται οἱ φιλοπαπικοὶ οἰκουµενισταὶ ἀπὸ τὴ ρήση τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ποὺ σώζεται ἀνάµεσα στὶς προφητεῖες του: «Τὸν Πάπα νὰ καταράστε διότι αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία» ὅπως ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὴ φράση τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ ὅτι «ὁ Πάπας εἶναι ἀντίχριστος». Λόγῳ ὅµως τοῦ µεγάλου σεβασµοῦ καὶ τῆς ἀγάπης ποὺ ἔχει ὁ λαὸς γιὰ τὸν Ἅ- 6 γιο Κοσµᾶ, τὸν µεγάλο αὐτὸ ἐθναπόστολο καὶ Ἱεροµάρτυρα, δὲν τολ- µοῦν νὰ Τὸν ἀµφισβητήσουν συνολικά. Ἐπειδὴ ὅµως, δὲν θέλουν νὰ ἀκολουθήσουν τὴ σύστασή Του καὶ νὰ ἀναθεµατίσουν τὸν Πάπα ἄρχισαν νὰ προσβάλουν τὴν ἀνωτέρω διδασκαλία τοῦ Ἁγίου καὶ νὰ προπαγανδίζουν ὅτι δὲν εἶναι γνήσια, ἀλλὰ εἶναι δῆθεν µεταγενέστερη προσθήκη τοῦ ἀντιπαπικοῦ ἀειµνήστου ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου ( ), στὸ βιβλίο του γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσµᾶ. Ὅµως, δυστυχῶς γι αὐτούς, τὰ στοιχεῖα εἶναι συντριπτικὰ καὶ ἀδιάσειστα: (α) Σὲ χειρόγραφα τὰ ὁποῖα διασώζονται και φυλάσσονται (βλ. π.χ. στὸ πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης) µπορεῖ κανεὶς νὰ βρεῖ καταγεγραµµένες τὶς παραπάνω φράσεις, π.χ. στὴν ὄγδοη διδαχὴ τοῦ Ἁγίου. (β) Ἐντοπίζονται ἀντιπαπικὲς ρήσεις σὲ πάρα πολλὰ σηµεῖα τῶν διδαχῶν τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ, ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν νὰ ἀλλοιώσουµε τὴν πίστη τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ γιὰ τὸν Πάπα, ὡς ἀντιχρίστου καὶ καταραµένου. (γ) Ὁ περίφηµος Στρατηγὸς Μακρυγιάννης, τὸ 1836, πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἐποχή µας, ξεκάθαρα καὶ παραστατικὰ, µὲ τὴν ἀφοπλιστική του εἰλικρίνεια καὶ ἁπλότητα γράφει στα αποµνηµονεύµατά του: «Φραγκεµένους µᾶς θέλουν τὰ τσογλάνια τοῦ τρισκατάρατου τοῦ Πάπα. Μὴν ἀφήσετε, Ἅγιοί µου αὐτὰ τὰ γκιντὶ πουληµένα κριγιάτα τῆς τυραγνίας νὰ µασκαρέψουν καὶ νὰ ἀφανίσουν τοὺς Ἕλληνες, κάνοντας περισσότερο κακὸ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ καταδέχθηκεν ὁ Τοῦρκος ὡς τί- µιος ἐχθρός µας Ἕνας δικός µου ἀγωνιστής µοῦ ἔφερε καὶ µοῦ ἐδιάβασε ἕνα παλαιὸ χαρτὶ ποὺ ἔγραψεν ὁ κοντοµερίτης µου Ἅγιος παπὰς Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός. Τὸν

7 ἐκρέµασαν εἰς ἕνα δέντρον Τοῦρκοι καὶ Ἑβραῖοι, διότι ἔτρεχεν ὁ εὐλογηµένος παντοῦ καὶ δίδασκεν Ἑλλάδα, Ὀρθοδοξίαν καὶ γράµµατα. Ἔγραφεν ὁ µακάριος ἐκεῖνος στὸ χαρτὶ ὅτι «Ἕνας ἄνθρωπος νὰ µὲ ὑβρίση, νὰ φονεύσει τὸν πατέρα µου, τὴν µητέρα µου, τὸν ἀδελφό µου καὶ ὕστερα τὸ µάτι νὰ µοῦ βγάλει, ἔχω χρέος σὰν Χριστιανὸς νὰ τὸν συγχωρήσω, τὸ νὰ ὑβρίση τὸν Χριστό µου καὶ τὴν Παναγία µου, δὲν θέλω νὰ τὸν βλέπω. Τὸ χαρτὶ τοῦ πατέρα Κοσµᾶ ἔβαλα καὶ µοῦ τὸ ἐκαθαρόγραψαν καὶ τὸ ἐ- κράτησα ὡσὰν ἅγιον φυλακτόν. Θὰ πῶ καὶ νὰ µοῦ γράψουν καλλιγραφικὰ καὶ τὸν ἄλλον ἀθάνατον λόγον του: τὸν Πάπαν νὰ καταράστε ὡς αἴτιον. Θέλω νὰ τὸ βλέπω κοντὰ στὰ εἰκονίσµατά µου, διότι τελευταίως, κάποιοι δικοί µου ἀνάξιοι λέγουν ὅτι ἂν τὰ φτιάξουµε µὲ τὸν δικέρατον Πάπαν θὰ λιγοστέψουν οἱ κίνδυνοι, τὰ βάσανα καὶ ἡ φτώχεια µας.» Ἀδιάψευστος µάρτυρας λοιπὸν τῶν λόγων τοῦ Ἄγ. Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, δυὸ αἰῶνες πιὸ πρίν, ὁ Στρατηγὸς τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 Μακρυγιάννης (καὶ ἐπίκαιρος). Η C.I.A. ΚΑΙ ΤΑ U.F.O. 7 Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ πολυδιαβασµένα ἄρθρα τὸ 2014 ἦταν ἕνα ἔγγραφο τῆς CIA τὸ ὁποῖο ἀποκαλύπτει ὅτι: Αὐτὰ ποὺ νόµιζαν οἱ Ἀµερικάνοι γιὰ UFO (καὶ εἰκάζανε ὅτι ἦταν ἐ- ξωγήινης προέλευσης) στὴ δεκαετία τοῦ 50 καὶ τοῦ 60 ἦταν στὴν πραγµατικότητα κατασκοπευτικὰ ἀεροπλάνα U-2 ποὺ κατασκόπευαν τὶς χῶρες τοῦ Σοβιετικοῦ Μπλόκ. Τὸ ἐν λόγῳ ἀποκαλυπτικὸ ἔγγραφό της CIA ἔχει 272 σελίδες καὶ ἔχει τιτλο H CIA καὶ τὸ πρόγραµµα U Σύµφωνα µὲ τὸ ἔγγραφο ἡ CIA πετοῦσε ἀεροπλάνα πάνω ἀπὸ τὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση σὲ ὑψόµετρο πάνω ἀπὸ πόδια. Τὴν ἴδια περίοδο οἱ περισσότερες πτήσεις πετοῦσαν µεταξὺ καὶ πόδια καὶ ἀκόµα καὶ οἱ στρατιωτικὲς πτήσεις πετοῦσαν στὰ πόδια. Ἔτσι, ὅσοι ἔβλεπαν τὰ ἀεροσκάφη αὐτὰ σὲ τέτοια µεγάλα ὕψη, ἄρχισαν νὰ κάνουν ἀναφορὲς γιὰ UFO καὶ ἱπτάµενους δίσκους. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ CIA εἶχε ἐ- νηµερώσει τοὺς ἁρµόδιους φορεῖς γιὰ τὸ µυστικὸ αὐτὸ πρόγραµµα, δὲν ἐνηµέρωσε ποτὲ τὸ κοινό, µὲ ἀ- ποτέλεσµα νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τότε νὰ ἀναπτύσσεται ἡ παραφιλολογία γιὰ τοὺς ἐξωγήινους καὶ τὰ δῆθεν διαστηµόπλοιά τους. Καὶ ἂν λάβουµε ὑπόψιν µας ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τῶν στρατιωτικῶν τεχνολογιῶν συνεχίζεται µέχρι σήµερα αὐτὸ ἐξηγεῖ γιατί τὸ ἴδιο φαινόµενο ἀγνώστων (γιὰ τὸ κοινό) ἱπτάµενων ἀντικει- µένων συνεχίζει νὰ παρατηρεῖται µέχρι σήµερα, ἀλλὰ φυσικὰ µὲ πιὸ προηγµένα ἀεροσκάφη. ΥΣΤΥΧΩΣ ὲν ὑπάρχει θέµα, τὴν ἑπόµενη διαδικασία γιὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς ηµοκρατίας νὰ τὴν κάνετε τὴν Μεγάλη Ἑβδοµάδα!!! Τί νὰ σᾶς πῶ! Εἶµαι βέβαιος ὅτι οὐδεὶς ἐκ τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν µας, οἱ ὁποῖοι ἔβαλαν κάτω τὸ ἡµερολόγιο γιὰ νὰ ὁρίσουν τὶς ἡµεροµηνίες γιὰ τὴν ψηφοφορία ἐκλογῆς Προέδρου τῆς ηµοκρατίας, ἔδωσε σηµασία στὸ

8 ὅτι ἡ 23 η καὶ ἡ 29 η εκεµβρίου εἶναι ἡµεροµηνίες µέσα στὴν καρδιὰ τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων. Σήµερα οἱ πολίτες καλοῦνται νὰ περάσουν τὶς ἡµέρες τῶν ἑορτῶν τοῦ Νέου Ἔτους καὶ τῶν Θεοφανείων µεσα σὲ περίοδο ὀξύτητας καὶ ἀντεγκλήσεων. Θὰ µοῦ πεῖτε «µὰ ἐδῶ ὁ κόσµος καίγεται καὶ ἐσύ µᾶς φέρνεις ἐµπόδια τὸ ἑορτολόγιο», ἀλλὰ ἀναρωτηθήκατε ποτὲ γιατί «καίγεται» ὁ κόσµος; Ἀναρωτηθήκατε γιατί «καίγεται» ἡ Εὐρώπη; Γνωρίζετε ὅτι στὴν Ἀγγλία τὰ Χριστούγεννα οἱ πολίτες καλοῦνται νὰ τὰ γιορτάζουν «διακριτικά» γιὰ νὰ µὴν ἐνοχλοῦνται οἱ µουσουλµάνοι Βρετανοὶ ὑπήκοοι; Γνωρίζετε ὅτι σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες ὁ σταυρὸς εἶναι πλέον «προκλητικὸ κόσµηµα»; Ἔ, ναὶ λοιπόν, χρειάζεται τὸ ἑορτολόγιο. Χρειάζεται ἡ Εὐρώπη ποὺ ἔ- χει πάρει στραβὸ δρόµο, τὸν ὁποῖο δυστυχῶς προσπαθεῖ νὰ ἀκολουθήσει µαϊµουδίζοντας καὶ ἡ Ἑλλάδα, νὰ ἐπανακάµψει στὰ χριστιανικὰ ἰδεώδη καὶ νάµατα. ὲν εἶναι δυνατὸν ἡ Εὐρώπη τῆς Ἀναγέννησης νὰ ὑποκύπτει στὴν ἡµισέληνο τοῦ σκοταδισµοῦ. «Ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθαι» ἔ- λεγαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί µας. Ἐ- µεῖς ποῦ τὸ εἴδαµε γραµµένο ὅτι οἱ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου Κάθε Τετάρτη στὶς 4.30 µ.µ. πολιτικὲς ἀντιπαραθέσεις δὲν πρέπει νὰ καταλαγιάζουν τὶς ἡµέρες τῶν ἑορτῶν; Ἀκόµα καὶ οἱ πόλεµοι διακόπτονταν στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα γιὰ νὰ δοξαστοῦν οἱ Θεοί. Μπορεῖ νὰ σᾶς φαίνονται ὑπερβολικὰ ὅλα αὐτά, ἀλλὰ δὲν εἶναι. ὲν εἶναι στραβὸς ὁ γιαλός! Στραβὰ ἀρµενίζουµε καὶ πολὺ τὴ φοβᾶµαι τὴν προσάραξη. (Κυριακάτικη ηµοκρατία , σελὶς 2) Ε Υ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε Ὁ τεχθεῖς Βασιλεὺς νὰ χαρίζει φωτισµό, δύναµη, εὐλογία, µαζὶ δὲ καὶ ἕνα χαρούµενο καὶ ἐλπιδοφόρο 2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε Κυριακὴ Ὄρθρος Θεῖα Λειτουργία: π.µ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ πρωὶ ἀνοικτὰ Μεσηµέρι κλειστὰ ἀπόγευµα ἀνοικτὰ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαῖο Ἐνηµερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ κ , Ε-mail: Ἐπιστολές καὶ ἐµβάσµατα ἀποστέλλονται εἰς ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ (αρ. φυλλ. 56) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2014 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους καὶ λέει «Ἀδελφοὶ κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας» (Ἑβρ. 4,14). ηλαδή. Ἂς κρατοῦµε καλὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε (αρ. φυλλ. 53) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ εκέµ βριος 2013 Ἕνας ἄνθρωπος θέλησε νὰ τιµήση τοὺς φίλους του. Ἐτοίµασε τραπέζι. Φρόντιζε νὰ µὴ λείψει τίποτε. Ὅταν ἦταν ὅλα ἕτοιµα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ εἰδοποιήση

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες (αρ. φυλλ. 69) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἰούνιος 2015 Ἐνίκησαν! Ποιοί. Ἂν ἀκούσουν τὴ λέξι αὐτὴ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν τρελλαθῆ μὲ τὴ μπάλα, ἡ σκέψι τους θὰ πάη σὲ καμμιὰ ποδοσφαιρικὴ συνάντησι

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ (αρ. φυλλ. 27) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἰ ο ύ λ ι ο ς 2 0 1 1 Η ΛΟΓΙΚΗ, ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Λέει στὸν παραλυτικὸ ὁ Ἰησοῦς «Σήκω, πάρε τὸ κρεβάτι σου καὶ πήγαινε στὸ σπίτι σου» (Μάτθ. Θ, 1-8).

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ! νὰ βασιλέψη, καὶ ὁ Χριστὸς ἐξακολουθεῖ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ! νὰ βασιλέψη, καὶ ὁ Χριστὸς ἐξακολουθεῖ (αρ. φυλλ. 67) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἀπρίλιος 2015 ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ! 1 Μεγάλη Παρασκευή. Πρὶν ἀκόμη δύση ὁ ἥλιος τῆς θλιβερῆς ἐκείνης ἡ- μέρας, ἕνας ἄλλος ἥλιος εἶχε δύσει. Ὁ ἥλιος αὐτὸς ἦταν ὁ Χριστός.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ. ἴδιο. Οἱ Ἅγιοι τὸ ἴδιο. Ἡ ἀξία µας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶναι µας καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ἔχειν µας. Μπορεῖ

ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ. ἴδιο. Οἱ Ἅγιοι τὸ ἴδιο. Ἡ ἀξία µας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶναι µας καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ἔχειν µας. Μπορεῖ (αρ. φυλλ. 31) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ν οέµ βριος 2011 ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 1 Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ὅ,τι ἔχει, ἀλλὰ ὅ,τι εἶναι. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ τί εἶναι, ἀλλὰ γιὰ τὸ τί ἔχει. Ἐνδιαφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη ὁμολογήσει τὴν χριστιανική του πίστη, ἦταν κόμης καὶ ἀρχηγὸς στρατιωτικῆς μονάδας στὸ στράτευμα

Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη ὁμολογήσει τὴν χριστιανική του πίστη, ἦταν κόμης καὶ ἀρχηγὸς στρατιωτικῆς μονάδας στὸ στράτευμα ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ὁ Ἅγιος Γεώργιος θεωρεῖται καὶ εἶναι ἀκόμα καὶ σήμερα ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ θαυματουργοὺς Ἁγίους τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ γι αὐτὸ καὶ ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπητοὺς. Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ θαύματα τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΟΧΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ. καὶ δηµιουργεῖτε στὰ παιδιά σας φοβερὴ διάσπαση; Κοινωνία, ποὺ καυχιέσαι γιὰ τὸν σύγχρονο δυτικὸ πολιτισµό

Η ΑΝΟΧΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ. καὶ δηµιουργεῖτε στὰ παιδιά σας φοβερὴ διάσπαση; Κοινωνία, ποὺ καυχιέσαι γιὰ τὸν σύγχρονο δυτικὸ πολιτισµό (αρ. φυλλ. 35) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μάρτιος 2012 Η ΑΝΟΧΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ 1 Εἶναι λογικό, ὅταν κάποιος µας κάνει παράπονα, νὰ τὸν προσέξουµε. Ἂν µάλιστα, αὐτὸς πού µας κάνει τὰ παράπονα δὲν εἶναι ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 26 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Χριστὸς ὁ «Χαλκίτης». Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν ψηφιδωτὴ παράσταση τῆς Δεήσεως στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας στὴν Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

πειραϊκηʹ εκκλησια ʹ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΟΣ 24ο ΤΕΥΧΟΣ 258 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 3,5 ἀφιέρωμα Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

πειραϊκηʹ εκκλησια ʹ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΟΣ 24ο ΤΕΥΧΟΣ 258 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 3,5 ἀφιέρωμα Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης εκκλησια ʹ πειραϊκηʹ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΟΣ 24ο ΤΕΥΧΟΣ 258 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 3,5 ἀφιέρωμα Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης πειραϊκη εκκλησια ʹ ʹ Ἐπὶ φίλῳ σου Χριστέ, δάκρυα ῥαίνεις

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 21 (101), ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΘΡΑΣΟΣ Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν μελέτη τοῦ μεταναστευτικοῦ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, συνέβη ἕνα γεγονὸς πρωτοφανές.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2009 Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ Στοχαστῆτε τί σηµαίνει νὰ κατεβῆ ὁ ἥλιος ἀπό τοὺς οὐρανοὺς καὶ νὰ τρέχη πάνω στὴ γῆ καὶ νὰ σκορπᾶ

Διαβάστε περισσότερα

m Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε m Χριστουγεννιάτικη αὐτογνωσία m Σκέψεις μὲ ἀφορμὴ τὸ ἔτος Ἐλ Γκρέκο m Γιῶργος Σεφέρης Βραβεῖο Νόμπελ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

m Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε m Χριστουγεννιάτικη αὐτογνωσία m Σκέψεις μὲ ἀφορμὴ τὸ ἔτος Ἐλ Γκρέκο m Γιῶργος Σεφέρης Βραβεῖο Νόμπελ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΕΤΟΣ 60 ο Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 Ἀρ. 606 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε m Χριστουγεννιάτικη αὐτογνωσία m Σκέψεις μὲ ἀφορμὴ τὸ ἔτος Ἐλ Γκρέκο m Γιῶργος Σεφέρης Βραβεῖο Νόμπελ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση ΤΕΥΧΟΣ 21 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρὶ; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΛΙΚΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ

Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΛΙΚΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 2 Περιεχόμενα 1.Πρόλογος...5 2.Εἰσαγωγὴ...7 3. Ἡ παράδοση γιὰ τοὺς ναοὺς τῶν Ἁγίων Ρηγίνου καὶ Ὀρέστη, στην Τριµιθοῦσα τῆς Πάφου καὶ στὸ Ἀπλίκι Λευκωσίας... 10 4. ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΡΗΓΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση»

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011 «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Δεῖξε

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 2. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2

Τεῦχος 2. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2 ρωμνιὸς Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2 ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Ἀλ. Παπαδιαμάντη, ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις τὶς ἀποδείξεις, ἀλλὰ ἄρχισε νὰ καταπολεμεῖς τὰ πάθη σου. Blaise

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Τεῦχος 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 61 ο Μάιος - Ἰούνιος 2015 Ἀρ. 609

ΕΤΟΣ 61 ο Μάιος - Ἰούνιος 2015 Ἀρ. 609 ΕΤΟΣ 61 ο Μάιος - Ἰούνιος 2015 Ἀρ. 609 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «Ὁ ρόλος τῆς σύγχρονης Ἑλληνίδας μητέρας» m «Ἡ καταλυτικὴ σημασία τῆς παρουσίας τοῦ πατέρα» m «Ἄνθρωπος καὶ τέχνη» m «Β Παγκόσμιος Πόλεμος. 70 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 8 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα σελ.

Διαβάστε περισσότερα