γρια θηρία, ποὺ δὲν τολµοῦσαν νὰ τὸν πειράξουν. ὁ Πρόδρο- Ὕστερα ἀπὸ σκληραγωγία ποὺ ἀσκοῦσε στὸν ἑαυτό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γρια θηρία, ποὺ δὲν τολµοῦσαν νὰ τὸν πειράξουν. ὁ Πρόδρο- Ὕστερα ἀπὸ σκληραγωγία ποὺ ἀσκοῦσε στὸν ἑαυτό"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 64) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἰ ανουάριος 2014 Ο ΝΕΟΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 Ὁ Ἰορδάνης ποταµός, ἀρχίζει ἀπὸ τὰ ψηλὰ βουνά, ἀπὸ τὸ Λίβανο καὶ τὸ Ἀερµῶν, διασχίζει τὴν Παλαιστίνη, περνᾶ ἀπὸ διάφορα µέρη, καὶ τέλος τὰ νερά του πέφτουν σὲ µιὰ µεγάλη λίµνη, ποὺ λέγεται Νεκρὰ Θάλασσα. Ἔτσι ὀνοµάζεται, γιατί µέσα στὴ λίµνη αὐτὴ ψάρια δὲν µποροῦν νὰ ζήσουν. Τὰ νερά της εἶναι πικρά. Ἡ λίµνη στὸ βάθος εἶναι γεµάτη πίσσα. Ἡ λίµνη αὐτὴ θυµίζει µιὰ φοβερὴ ἱστορία. Κάποτε, στὸ µέρος ποὺ εἶναι τώρα ἡ λίµνη αὐτὴ ἦταν χτισµένες πόλεις καὶ χωριά. Οἱ µεγαλύτερες ἦταν τὰ Σόδοµα καὶ τὰ Γόµµορα. Πλούσιες καὶ ὄµορφες πόλεις, καὶ οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶχαν ὅλα τὰ καλά. Τίποτε δὲν τοὺς ἔλειπε. Ἀλλά, δυστυχῶς, ἦταν ἄνθρωποι ὑ- λισταί. Ἔπιναν, ἔτρωγαν διασκέδαζαν χωρὶς νὰ σκέπτωνται τὸ Θεό. Ἦταν αἰσχροὶ καὶ ἀναίσχυντοι. Ἔ- πεφταν σὲ ἁµ αρτήµατα ποὺ ντρέπεται κανεὶς καὶ νὰ τὰ ὀνοµάση. Μία ἡµέρα, οἱ κάτοικοι εἶδαν τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου. Ἀλλὰ δὲν ἔζησαν νὰ δοῦν καὶ τὴ δύσι του. Ἄρχισε νὰ βρέχη. Τὰ σύννεφα δὲν ἔριχναν νερό, ἀλλὰ φωτιὰ καὶ θειάφι. Ἡ φωτιὰ ἔκαψε σπίτια, ζῶα καὶ ἀνθρώπους. Ἄνοιξε κατόπιν ἡ γῆ καὶ κατάπιε τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά. Ποτάµια ἔπεσαν µέσα στὸ µέρος ἐκεῖνο καὶ ἔτσι ἔγινε ἡ λίµνη ποὺ ὀνοµάζεται Νεκρὰ Θάλασσα. Ἅγιος ἄνθρωπος, ἔµενε στὴν ἔρηµο τοῦ Ἰορδάνη. Ποτό του, τὸ νερὸ τοῦ ποταµοῦ. Τροφή του ἀκρίδες καὶ ἄγριο µέλι. Ροῦχα του µία κάππα φτιαγµένη ἀπὸ τρίχες καµήλας. Στρῶµα του ἡ ἄµµος. Στέγη του ὁ οὐρανός. Συντροφιά του τὰ ἄ- γρια θηρία, ποὺ δὲν τολµοῦσαν νὰ τὸν πειράξουν. Αὐτὸ ς ἦταν ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρο- µος. Ὕστερα ἀπὸ σκληραγωγία ποὺ ἀσκοῦσε στὸν ἑαυτό του, µὲ προσευχὲς καὶ νηστεῖες ποὺ ἔκανε, πῆρε ἐ- ντολὴ ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἦρθε στὸν ποταµὸ Ἰορδάνη, γιὰ νὰ προειδοποιήση ὅτι ἔρχεται ὁ Χριστὸς καὶ νὰ καλέση τὸ λαὸ σὲ µετάνοια. Ὁ Ἰωάννης, ὁ ἀετὸς τῆς Ἐρήµου, ἄρχισε τὸ κήρυγµά του. Τὰ λόγια του ἔβγαιναν ἀπὸ τὸ στόµα του σὰν τὴ φωτιά. ὲν κολάκευε κανένα. Σὲ ὅλους ἔλεγε τὴν ἀλήθεια, καὶ τόνιζε, ὅτι εἶναι ἁµαρτωλοὶ καὶ ἔχουν ἀνάγκη (Συνέχεια στὴν 3 η σελίδα)

2 ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ Εἶµαι κι ἐγὼ µιὰ πιστὴ ποὺ ἀξιώθηκα νὰ γνωρίσω τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2014 ὁ ὴλ καὶ τὸν Ἀρχάγγελο Ραφαὴλ ποὺ θεραπεύει. Ὅταν τῆς τηλεφώνησα στὸ νοσοκοµεῖο, µοῦ εἶπε σαστισµένη: πατέρας µου ἔκανε ἐξετάσεις αἵµατος «Παρακάλεσα τὸν Ἅγιο Ἐ- γιὰ PSA. Οἱ ἐξετάσεις ἔδειξαν φραίµ, τὸν Ἀρχάγγελο Μιχαὴλ καὶ ὅτι τὸ PSA ἦταν πάρα πολὺ ἀνεβασµένο, τὸν Ἅγιο Ραφαήλ». Καὶ τῆς λέω δηλαδὴ καρκίνος τοῦ προ- «σοῦ εἶπα Ἀρχάγγελο Ραφαήλ, ὄχι στάτη. Πήγαµε σὲ οὐρολόγο καὶ κάναµε Ἅγιο Ραφαήλ». Ἐκείνη µπερδευό- βιοψία προστάτη. Ἡ βιοψία ταν καὶ ἔλεγε συνέχεια τὸν Ἅγιο ἔδειξε πολὺ κακοήθη καρκίνο προστάτη. Ραφαήλ. Μετὰ τὴ βιοψία ἄρχισε νὰ ἔ- Τὸ βράδυ βλέπω στὸν ὕπνο χει τροµεροὺς πόνους στὴ λεκάνη, µου ὅτι βρέθηκα σ ἕνα βράχο κοντὰ στὸ ἀριστερὸ πόδι καὶ ἀργότερα στὴ θάλασσα, µ ἕνα µικρὸ χῶρο καὶ στὸ δεξὶ πόδι ποὺ ὅλο καὶ δυνά- σὰν ἐκκλησάκι µὲ κάγκελα. Ὑπῆρχε µωναν. Ἐπειδὴ ἐδῶ καὶ χρόνια γνώριζα πολὺς κόσµος. Τὸ µέρος µοῦ ἦταν τὸν Ἅγιο Ἐφραὶµ ἐντελῶς ἄγνωστο. Ξαφνι- καὶ µ ᾶς εἶχε βοηθήσει πολύ, κάνοντας πολλὰ θαύ- µατα, τὸν ἐπικαλούµα- σταν συνεχῶς, γιὰ νὰ µᾶς κὰ ἀκούω µιὰ φωνὴ πού µοῦ λέει: «ὲν ἦταν ὁ Ἅ- γιος Ἐφραὶµ ποὺ βοήθησε, ἀλλὰ ἐγὼ ὁ Ἅγιος» βοηθήσει στὸν δύσκολο καὶ ξυπνάω χωρὶς νὰ αὐτὸ ἀγώνα. Ὁ πατέρας προφτάσω νὰ ἀκούσω τὸ µου ἔκανε ἀξονικὴ καὶ ὄνοµά του. Κοίταξα τὸ σπινθηρογράφηµα ὀστῶν ἡµερολόγιο καὶ εἶδα ὅτι γιὰ νὰ δοῦµε ἂν εἶχε κάνει ἦταν ἡ γιορτὴ τοῦ Ἁγίου µετάσταση στὰ ὀστᾶ. Ραφαήλ. Κατάλαβα ὅτι ὁ Οἱ ἐξετάσεις ἔδειξαν µετάσταση Ἅγιος ποὺ µᾶς βοήθησε στὰ ὀστᾶ. Συµ- καὶ µοῦ µίλησε ἦταν ὁ βουλευτήκαµε ὀγκολόγο, Ἅγιος Ραφαήλ. Καὶ λέω ὁ ὁποῖος µᾶς ἔστειλε στὸ νοσοκοµ εῖο ὅτι µ ᾶς βοήθησε γιατί κανόνισαν νὰ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ» γιὰ ἀκτινοβολίες. γίνουν οἱ ἀκτινοβολίες στὸ στρατιωτικὸ Ὅταν πῆγε ἡ µητέρα µου γιὰ νὰ κανονίσει νοσοκοµεῖο «401», τὸ ὁποῖο τὶς ἀκτινοβολίες στὸ «ΑΛΕ- ἦταν πέντε λεπτὰ ἀπὸ τὸ σπίτι µας. ΞΑΝ ΡΑΣ», τῆς εἶπαν ὅτι δὲν ὑ- Μπῆκα στὸ ἴντερνετ γιὰ νὰ διαβάσω πάρχουν ραντεβοὺ καὶ ἔπρεπε νὰ θαύµατα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ πάει στὸ «Ἀττικόν» νοσοκοµεῖο. βλέπω ὅτι τὸ µέρος ποὺ ὀνειρεύτηκα Αὐτό µᾶς στεναχώρησε διότι µένου- ἦταν ἡ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφα- µε Ἀµπελόκηπους καὶ θὰ ἦταν δύσκολη ὴλ στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθώνα. ἡ µετακίνηση. Πῆγε στὸ «Ἀτ- Γνώριζα ὅτι ὑπῆρχε µοναστήρι τοῦ τικόν» νοσοκοµεῖο ἡ µητέρα µου Ἁγίου Ραφαὴλ στὴ Μυτιλήνη, ἀλλὰ γιὰ νὰ συννενοηθεῖ γιὰ τὶς ἀκτινοβολίες. δὲν γνώριζα ὅτι ὑπῆρχε µοναστήρι Ἐκεῖ προσευχόταν συνέχεια. καὶ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθώνα. Τῆς εἶχα πεῖ νὰ παρακαλεῖ τὸν Ἅ- Μοῦ τὸ φανέρωσε ὁ Ἅγιος Ραφαήλ. γιο Ἐφραίµ, τὸν Ἀρχάγγελο Μιχα- Ἔτσι κατάλαβα ὅτι θὰ µᾶς βοηθοῦ- 2

3 σε ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, Μεγάλη ἡ Χάρη Του. Ἕνα ἄλλο θαῦµα ποὺ ἔ- κανε ἦταν στὸν ξάδελφό µου Γαβριὴλ ὁ ὁποῖος εἶχε καρκίνο στὸν ἐγκέφαλο καὶ ἔκανε µετάσταση στὸ πάγκρεας. Μετὰ ἀπὸ ἐπίσκεψη τοῦ Γαβριὴλ στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθώνα καὶ προσευχές, ἡ ἀξονικὴ ἔδειξε ὅτι ὁ ὄγκος στὸν ἐγκέφαλο µειώθηκε καὶ στὸ πάγκρεας ἐξαφανίστηκε χωρὶς χηµειοθεραπεία. Ἡ θεραπεία ἦταν ὁ Ἅγιος Ραφαήλ. Συγνώµη ἄν σᾶς κούρασα, ἀλλὰ ἔνιωθα ὑποχρέωση καὶ εὐγνω- µοσύνη νὰ γράψω τὰ θαύµατα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ γιὰ νὰ πιστέψει ὁ κόσµος ὅτι ὅλοι οἱ Ἅγιοι βοηθοῦν ἀρκεῖ νὰ τὸ ζητήσουµε µὲ πίστη καὶ νὰ ἐµπιστευτοῦµε τὴ ζωή µας στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, διότι ἐκεῖνος γνωρίζει καλύτερα ποιὸ εἶναι τὸ σωστὸ γιὰ ἐµᾶς. Σ εὐχαριστῶ πολὺ Ἅγιε Ραφαὴλ ποὺ µπῆκες στὴ ζωή µας καὶ γιὰ τὴν βοήθειά σου. Σὲ θεωρῶ προστάτη τῆς οἰκογενείας µου καὶ τῶν δικῶν µου ἀνθρώπων. Μιὰ πιστή σου έσποινα Π., Ἀγία Παρασκευὴ ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ἀπὸ τὰ µέσα περίπου τῆς δεκαετίας τοῦ 90 εἶχε γίνει πολὺ τῆς µόδας τὸ κο- µποσχοίνι σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους, πολλοὶ µάλιστα κάν, δὲν γνώριζαν τὴ σηµασία του. Πολλοὶ τὸ ἔβλεπαν σὰν κάτι, γιὰ τὸ κακό τὸ µάτι καὶ ἄλλα τινά. Οἱ περιπτεροῦχοι, τὰ πουλοῦσαν καθηµερινὰ σὲ πολὺ κόσµο καὶ σὲ διάφορα χρώµατα Μαζὶ µὲ τὰ τσιγάρα τους, ἔπαιρναν 3 καὶ ἕνα κοµποσχοίνι Ἕνας περιπτεράς, εὐσεβὴς ἄνθρωπος καθ ὅλα, παρ ὅλο ποὺ κι αὐτὸς πουλοῦσε, ὡστόσο δὲν θεωροῦσε σωστὸ νὰ πωλοῦνται αὐτά, ἀπὸ περίπτερα. Στὴν γυναίκα του, τὸ ἔλεγε συχνά, πὼς πρέπει νὰ τὸ σταµατήσουν αὐτό, πὼς ὁ κόσµος ἔπρεπε νὰ ἐπισκέπτεται τὶς Μονές, γιὰ ἕνα µικρὸ κο- µποσχοίνι. Ἐκείνη πάλι διαφωνοῦσε κάθετα, γιατί ἔβγαζαν παραπάνω χρήµατα, ὅπως ἔλεγε. Ἔτσι, µιὰ µέρα ὁ καλὸς αὐτὸς περιπτερὰς ἔ- κανε κάτι ποὺ ἐξέπληξε ὅλους τους πελάτες του Σὲ περίοπτη θέση, ἀνέβασε ἕνα χαρτόνι ποὺ ἔγραφε «ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΜΗΝ ΤΟ Α- ΓΟΡΑΖΕΤΕ ΑΝ ΕΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ. Ὁ περιπτεράς.» Ο ΝΕΟΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1 η σελίδα) ἀπὸ µετάνοια. Καὶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Ἰωάννη, αἰσθάνονταν τὴν ἐνοχή τους γιὰ τὰ διάφορα ἁµαρτήµατά τους καὶ ἐξοµολογοῦνταν. Πῶς γινόταν ἡ ἐξοµολόγησι; Κάθε ἕνας ἔµπαινε στὸν ποταµό, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἔλεγε στὸν Ἰωάννη ποῦ στεκόταν στὴν ὄχθη τοῦ ποταµοῦ, τὰ ἁµαρτή- µατά του. Ὅλοι ἔµεναν µέσα στὸ νερὸ ὅσο χρόνο διαρκοῦσε ἡ ἐξοµολόγησί τους. Ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐξο- µολόγησι βαπτίζονταν βυθίζοντας καὶ τὸ κεφάλι στὸ νερό. Στὸν ποτα- µὸ µπῆκε καὶ ὁ Χριστός. Ἀλλὰ δὲν ἔµεινε, ὅπως οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι. Βγῆκε ἀµέσως ἀπὸ τὸ νερό. Γιατί; Γιατί δὲν εἶχε νὰ ἐξοµολογηθῆ κανένα ἁµάρτηµα. ὲν ἦταν µόνο ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ Θεός. Ἦταν Θεάνθρωπος. Ἂν θέλουµε, ἔχουµε κι ἐµεῖς στὴν διάθεσί µας ἕναν Ἰορδάνη. Ἕ- ναν ἄλλο Ἰορδάνη, ἕναν νέο Ἰορδάνη. Μιὰ ψυχή, ἀκόµα καὶ ἂν εἶναι

4 µαύρη σὰν τὴν πίσσα τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης, µαύρη σὰν τὰ φτερὰ τοῦ κόρακα, µαύρη ἀπὸ τὰ ἁµαρτήµατα ποὺ ἔχει κάνει, ἂν αὐτὴ ἡ ἁµαρτωλὴ ψυχὴ πιστέψη στὸ Χριστό, µετανοήση καὶ πάη στὸ Χριστό, δηλαδὴ στὸν ἐξοµολόγο, ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὸν Χριστὸ καὶ πεῖ στὸν πνευµατικὸ ὅλα τὰ ἁµαρτήµατα ποὺ ἔχει κάνει, ὄχι ἀδιάφορα, ἀλλὰ µὲ πόνο καρδιᾶς, ἡ ψυχὴ αὐτὴ καθαρίζεται. Χριστιανοί µου, τί κάθεστε! Τρέξτε στὴν Ἐκκλησία, ζητῆστε τὸν πνευ- µατικό, ἐξοµολογηθεῖτε τὰ ἁµαρτή- µατά σας. Θὰ εἶσθε οἱ πιὸ εὐτυχισµένοι ἄνθρωποι. Ἀπὸ πάνω σας θὰ φύγη ἕνα ὁλόκληρο βουνό, ποὺ πλακώνει τὴν καρδιά σας. Βουνὸ εἶναι ἡ ἁµαρτία. Τώρα, ποὺ µπήκαµε στὸν καινούργιο χρόνο, ὅσοι δὲν ἔ- χουν ἐξοµολογηθῆ στὰ περασµένα χρόνια, ἂς µὴν ἀφήσουν νὰ περάση κι αὐτὸς ὁ χρόνος χωρὶς µετάνοια, χωρὶς δάκρυα, χωρὶς ἐξοµολόγησι. ΓΙΑ CHRISTMAS ΣΤΟ ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ! Χριστούγεννα!! Τί Χριστούγεννα δηλαδὴ (Christmas, ἂς τὰ λέµε καλύτερα) ἀφοῦ ἡ ἀδύναµη ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ἡ παντοδύναµη ἰδιωτικὴ (τυφλό)τηλεόραση ἐξαφάνισαν καθετὶ ἑλληνικὸ ἀπὸ τὸν πίνακα τῶν ἑορτῶν. Ἀκούσατε καµµιὰ ἑλληνικὴ εὐχὴ στὰ ραδιόφωνα; Κανένα ἑλληνικὸ χριστουγεννιάτικο τραγούδι; «Merry Christmas and a 4 happy new Year» εἶπαν οἱ ραδιοφωνικὲς εὐχές, ἕναν χοντροµπαλὰ µὲ κόκκινα µάγουλα ποὺ λέει (χόχό-χό) καὶ τὸν Φρὰνκ Σινάτρα καὶ τὸν Μπὶνκ Κρόσµπι νὰ τραγουδᾶνε «White Christmas» µᾶς δώσανε οἱ «ραδιοφονιάδες». Ποῦ ἦταν, ρὲ παιδιά, ἡ όµνα Σαµίου µὲ τὰ ἑλληνικὰ κάλαντα ἀπὸ ὅλη τη χώρα; Ποῦ ἦταν οἱ χορωδίες καὶ οἱ µαντολινάτες µὲ τὰ δικά τους γιορτινὰ τραγούδια; ηλαδὴ γιατί ἔπρεπε νὰ γίνουµε ἀµερικανόπληκτοι καὶ νὰ χάσουµε ἐκεῖνο ποὺ µᾶς κρατοῦσε συνδεδεµένους τόσα χρόνια; Ἀπὸ ποῦ κι ὡς ποῦ, ρὲ παιδιά, ὁ Ἁϊ-Βασίλης ποὺ φέρνετε στὰ παιδιὰ ἔρχεται ἀπὸ τὴ Φινλανδία; Τί δουλειὰ ἔχει ὁ δικός µας Ἅγιος ἀπὸ τὴν Καισάρεια, µὲ τοὺς ταράνδους καὶ τὸ τουρκογενὲς φινλανδικὸ φύλο; Ποῦ τὰ βρήκατε τὰ ξωτικά, σὲ ποιὸ ἑλληνικὸ βιβλίο; Ἂν ξέρατε πόσο µεγάλο κακὸ ἔχετε κάνει στὴν παράδοση αὐτῆς τῆς χώρας θὰ βάζατε τὰ κλάµατα. Τί ἦταν, νοµίζετε, ἡ Ἑλλάδα; Μία χώρα µὲ χρῶµα καὶ παραδόσεις ποὺ τὴν ἔκαναν ξεχωριστή. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ µπήκαµε στὸ «µπλέντερ» καὶ γινήκαµε Εὐρωπαῖοι, µὲ τσαρούχια καὶ φουστανέλα, µᾶς πήρανε στὸν µεζὲ καὶ µᾶς πέταξαν τὸ δόλωµα ποὺ τὸ τσιµπήσα- µε σὰν χάνοι. «Εὐρὼ δὲν θέλατε; Πάρτε καὶ τὸν Ἁϊ-Βασίλη ἀπὸ τὸ Ροβανιέµι, πάρτε καὶ τὶς ἐκπτωτικὲς κάρτες γιὰ τὸ ἐκπτωτικὸ χωριὸ τοῦ Φινλανδοῦ Ἁϊ-Βασίλη, πάρτε καὶ ἔπιπλα ἀπὸ τὴν Ἰνδονησία ἀντὶ γιὰ τὰ δικά σας, ποὺ ἦταν ἀθάνατα γιὰ µιὰ ζωή, πάρτε καὶ τὸ µαφιόζο Σινάτρα, στὴ θέση τῆς όµνας Σαµίου καὶ τοῦ Σίµωνα Καρᾶ. Καλὲς γιορτὲς συµπατριῶτες. Κι ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι του (Κυριακάτικη η- µοκρατία 7/12/2014, σελὶς 2)

5 ΑΠΗΓΟΡΕΥΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Τὴ στιγµὴ ποὺ οἱ «δικοί» µας πολιτικοὶ ταγοὶ «τσακίζονται» νὰ ἐξυπηρετήσουν ὀρδὲς τῶν νοµίµων καὶ παράνοµων µουσουλµάνων τῆς χώρας µας, χτίζοντάς τους τζαµιὰ καὶ ἱδρύοντας γιὰ πάρτη τοὺς «κέντρα Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν» ἡ Ἐλβετία ἀ- παγόρευσε τὴν ἵδρυση καὶ τὴ λειτουργία ὅλων τῶν ἰσλαµικῶν ἱδρυ- µάτων καὶ ὀργανώσεων στὴν ἐπικράτειά της! Παρὰ τὶς συστάσεις καὶ προτροπὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕ- νωσης καὶ τῆς Κοµισιόν, ψήφισε, στὶς 9 Ὀκτωβρίου νόµο ὁ ὁποῖος ἀ- παγορεύει ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς κάθε µουσουλµανικὸ ἵδρυµα καὶ κάθε δηµόσια δραστηριότητα µουσουλµανικοῦ χαρακτήρα στὴν Ἐλβετία. Μόνο ποὺ ὑπάρχει µιὰ σηµαντικὴ διαφορὰ τῆς Ἐλβετίας µὲ τὴν πολύπαθη πατρίδα µας, κυβερνᾶται ἀπὸ πατριῶτες καὶ ὑπεύθυνους πολιτικούς. (Ὀρθόδοξος Τύπος , σελὶς 2). Στὴν Αὐστρία, ἕνα καινούριο νοµοσχέδιο προωθεῖται στὴν αὐστριακὴ Βουλὴ ἡ ὁποία θὰ προχωρήσει στὸ ἄµεσο κλείσιµο περίπου 300 παράτυπων µουσουλµανικῶν τζαµιῶν ποὺ λειτουργοῦν στὴν αὐστριακὴ ἐπικράτεια, ἐνῶ θὰ κόψει κάθε ἐξωτερικὴ οἰκονοµικὴ ἐπιχορήγηση σὲ ἰσλαµικὰ ἱδρύµατα. (Ὀρθόδοξος Τύπος, , σελ.4) ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΩΣΙΣ 5 Ὁ πληθυσµὸς τῆς Γῆς βρίσκεται στὸ στόχαστρο τῆς Νέας Τάξης Πραγµάτων, θεωρώντας προφανῶς ἀποκλειστικὸ «τσιφλίκι» ὀλίγων τη Γῆ µας, καὶ γι αὐτὸ καταστρώνουν δαιµονικὰ σχέδια δραµατικῆς µείωσης τοῦ παγκόσµιου πληθυσµοῦ. «Ἡ νέα ὑπουργὸς Ὑγείας τῆς Λιθουανίας Rimante Salasevicinte προέβη σὲ σοκαριστικῆ δήλωση, σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία οἱ φτωχοὶ καλύτερα νὰ πεθάνουν παρὰ νὰ νοσηλεύονται καὶ νὰ χρεώνουν τὸν κρατικὸ προϋπολογισµό. Ἡ ἀκριβὴς δήλωσή της ἦταν ἡ ἑξῆς: «Ἡ εὐθανασία θὰ µποροῦσε νὰ ἀποτελεῖ µία χρήσιµη ἐναλλακτικὴ γιὰ ὅσους δὲν µποροῦν νὰ ἔχουν πρόσβαση στὴν ὑγειονοµικὴ περίθαλψη καὶ πάσχουν ἀπὸ βαριὲς ἀσθένειες». Τὴ λύση τῆς εὐθανασίας ἐξάλλου θεωρεῖ κατάλληλη καὶ γιὰ τὰ µικρὰ παιδιὰ ποὺ ἀντιµετωπίζουν βαριὲς ἀσθένειες. Μποροῦµε νὰ φανταστοῦµε σατανικότερη δήλωση, ἀπὸ αὐτὴ ἡ ὁποία θεωρεῖ βάρος στοὺς πλουσίους ὑγιεῖς τους φτωχοὺς ἀ- σθενεῖς; Τὸν θάνατο (νόµιµη δολοφονία) τῶν φτωχῶν ἀσθενῶν καὶ ἀναπήρων, ἀποκαλεῖ «χρήσιµη ἐ- ναλλακτικὴ λύση» γιὰ ἐξοικονόµηση χρηµάτων! (Ὀρθόδοξος Τύπος, , σελὶς 2). Η ΑΤΙΘΑΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ Ἕνας ζωέµπορος ἤθελε νὰ ἀγοράση ἀπὸ τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα ἑκατὸ κατσίκες. Ὁ ἅγιος τοῦ εἶπε νὰ δώση πρῶτα τὰ χρήµατα καὶ µετὰ νὰ τὶς παραλάβη. Ἐκεῖνος τότε τοῦ ἔδωσε χρήµατα γιὰ ἐνενήντα ἐννέα µόνο, µὲ τὴ σκέψι νὰ ξεγελάση τὸν ἀπονή-

6 ρευτο καὶ νὰ µὴν πληρώση τὴν ἑκατοστὴ κατσίκα. Ὅταν µπῆκαν µέσα στὸ µανδρί, ὁ ἅγιος τοῦ παρήγγειλε νὰ πάρη τόσες κατσίκες ὅσες εἶχε πληρώσει. Ἐκεῖνος ὅµως ἔβγαλε ἑ- κατὸ κατσίκες. Μία λοιπὸν ἀπὸ αὐτές, σὰν πιστὴ δούλη καὶ σὰν νὰ καταλάβαινε ὅτι δὲν τὴν πούλησε ὁ κύριός της, ἐπέστρεφε µὲ ἐπιµονὴ πίσω. Ὁ ἀδιάντροπος ζωέµπορος τὴν ἔβγαζε πάλι ἔξω µὲ βία. Ἐκείνη ὅµως τοῦ ξανάφευγε. Αὐτὸ τὸ θαυ- µάσιο ἔγινε τρεῖς φορές. Ὁ ἔµπορος τὴν ἔσερνε ἔξω µὲ πεῖσµα κι ἐκείνη ἐπέστρεφε πίσω στὸ µανδρί. Βλέποντας λοιπὸν ὅτι τίποτε δὲν κατορθώνει, τὴν ἁρπάζει, τὴν βάζει στοὺς ὤµους του καὶ ἐπιχειρῆ νὰ φύγη! Ἡ κατσίκα ὅµως ἄρχισε νὰ βελάζη δυνατὰ καὶ νὰ τὸν χτυπᾶ στὸ κεφάλι µὲ τὰ κέρατα. Ἔµοιαζε νὰ διαλαλῆ τὴν ἀδικία του πλεονέκτου. Ὅλοι ἀποροῦσαν πῶς ἀγρίεψε ἔτσι. Ὁ Ἅ- γιος Σπυρίδων τότε τοῦ εἶπε ἤρεµα καὶ διακριτικά: Πρόσεξε, παιδί µου, µήπως δίκαια συµπεριφέρεται ἔτσι τὸ ζῶο. Μήπως ξέχασες νὰ τὸ πληρώσης; Ἔπειτα ἀπὸ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ ζωέµπορος συνῆλθε, ὠµολόγησε τὸ σφάλµα του καὶ ζήτησε συγνώµη. Καὶ ἡ κατσίκα, µόλις τὴν πλήρωσε, ἔπαυσε νὰ φωνάζη καὶ νὰ ἀντιστέκεται, ἀλλὰ ἥµερα ἀκολούθησε τὶς ἄλλες. ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ, ΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ Ἐνοχλοῦνται οἱ φιλοπαπικοὶ οἰκουµενισταὶ ἀπὸ τὴ ρήση τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ποὺ σώζεται ἀνάµεσα στὶς προφητεῖες του: «Τὸν Πάπα νὰ καταράστε διότι αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία» ὅπως ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὴ φράση τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ ὅτι «ὁ Πάπας εἶναι ἀντίχριστος». Λόγῳ ὅµως τοῦ µεγάλου σεβασµοῦ καὶ τῆς ἀγάπης ποὺ ἔχει ὁ λαὸς γιὰ τὸν Ἅ- 6 γιο Κοσµᾶ, τὸν µεγάλο αὐτὸ ἐθναπόστολο καὶ Ἱεροµάρτυρα, δὲν τολ- µοῦν νὰ Τὸν ἀµφισβητήσουν συνολικά. Ἐπειδὴ ὅµως, δὲν θέλουν νὰ ἀκολουθήσουν τὴ σύστασή Του καὶ νὰ ἀναθεµατίσουν τὸν Πάπα ἄρχισαν νὰ προσβάλουν τὴν ἀνωτέρω διδασκαλία τοῦ Ἁγίου καὶ νὰ προπαγανδίζουν ὅτι δὲν εἶναι γνήσια, ἀλλὰ εἶναι δῆθεν µεταγενέστερη προσθήκη τοῦ ἀντιπαπικοῦ ἀειµνήστου ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου ( ), στὸ βιβλίο του γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσµᾶ. Ὅµως, δυστυχῶς γι αὐτούς, τὰ στοιχεῖα εἶναι συντριπτικὰ καὶ ἀδιάσειστα: (α) Σὲ χειρόγραφα τὰ ὁποῖα διασώζονται και φυλάσσονται (βλ. π.χ. στὸ πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης) µπορεῖ κανεὶς νὰ βρεῖ καταγεγραµµένες τὶς παραπάνω φράσεις, π.χ. στὴν ὄγδοη διδαχὴ τοῦ Ἁγίου. (β) Ἐντοπίζονται ἀντιπαπικὲς ρήσεις σὲ πάρα πολλὰ σηµεῖα τῶν διδαχῶν τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ, ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν νὰ ἀλλοιώσουµε τὴν πίστη τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ γιὰ τὸν Πάπα, ὡς ἀντιχρίστου καὶ καταραµένου. (γ) Ὁ περίφηµος Στρατηγὸς Μακρυγιάννης, τὸ 1836, πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἐποχή µας, ξεκάθαρα καὶ παραστατικὰ, µὲ τὴν ἀφοπλιστική του εἰλικρίνεια καὶ ἁπλότητα γράφει στα αποµνηµονεύµατά του: «Φραγκεµένους µᾶς θέλουν τὰ τσογλάνια τοῦ τρισκατάρατου τοῦ Πάπα. Μὴν ἀφήσετε, Ἅγιοί µου αὐτὰ τὰ γκιντὶ πουληµένα κριγιάτα τῆς τυραγνίας νὰ µασκαρέψουν καὶ νὰ ἀφανίσουν τοὺς Ἕλληνες, κάνοντας περισσότερο κακὸ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ καταδέχθηκεν ὁ Τοῦρκος ὡς τί- µιος ἐχθρός µας Ἕνας δικός µου ἀγωνιστής µοῦ ἔφερε καὶ µοῦ ἐδιάβασε ἕνα παλαιὸ χαρτὶ ποὺ ἔγραψεν ὁ κοντοµερίτης µου Ἅγιος παπὰς Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός. Τὸν

7 ἐκρέµασαν εἰς ἕνα δέντρον Τοῦρκοι καὶ Ἑβραῖοι, διότι ἔτρεχεν ὁ εὐλογηµένος παντοῦ καὶ δίδασκεν Ἑλλάδα, Ὀρθοδοξίαν καὶ γράµµατα. Ἔγραφεν ὁ µακάριος ἐκεῖνος στὸ χαρτὶ ὅτι «Ἕνας ἄνθρωπος νὰ µὲ ὑβρίση, νὰ φονεύσει τὸν πατέρα µου, τὴν µητέρα µου, τὸν ἀδελφό µου καὶ ὕστερα τὸ µάτι νὰ µοῦ βγάλει, ἔχω χρέος σὰν Χριστιανὸς νὰ τὸν συγχωρήσω, τὸ νὰ ὑβρίση τὸν Χριστό µου καὶ τὴν Παναγία µου, δὲν θέλω νὰ τὸν βλέπω. Τὸ χαρτὶ τοῦ πατέρα Κοσµᾶ ἔβαλα καὶ µοῦ τὸ ἐκαθαρόγραψαν καὶ τὸ ἐ- κράτησα ὡσὰν ἅγιον φυλακτόν. Θὰ πῶ καὶ νὰ µοῦ γράψουν καλλιγραφικὰ καὶ τὸν ἄλλον ἀθάνατον λόγον του: τὸν Πάπαν νὰ καταράστε ὡς αἴτιον. Θέλω νὰ τὸ βλέπω κοντὰ στὰ εἰκονίσµατά µου, διότι τελευταίως, κάποιοι δικοί µου ἀνάξιοι λέγουν ὅτι ἂν τὰ φτιάξουµε µὲ τὸν δικέρατον Πάπαν θὰ λιγοστέψουν οἱ κίνδυνοι, τὰ βάσανα καὶ ἡ φτώχεια µας.» Ἀδιάψευστος µάρτυρας λοιπὸν τῶν λόγων τοῦ Ἄγ. Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, δυὸ αἰῶνες πιὸ πρίν, ὁ Στρατηγὸς τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 Μακρυγιάννης (καὶ ἐπίκαιρος). Η C.I.A. ΚΑΙ ΤΑ U.F.O. 7 Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ πολυδιαβασµένα ἄρθρα τὸ 2014 ἦταν ἕνα ἔγγραφο τῆς CIA τὸ ὁποῖο ἀποκαλύπτει ὅτι: Αὐτὰ ποὺ νόµιζαν οἱ Ἀµερικάνοι γιὰ UFO (καὶ εἰκάζανε ὅτι ἦταν ἐ- ξωγήινης προέλευσης) στὴ δεκαετία τοῦ 50 καὶ τοῦ 60 ἦταν στὴν πραγµατικότητα κατασκοπευτικὰ ἀεροπλάνα U-2 ποὺ κατασκόπευαν τὶς χῶρες τοῦ Σοβιετικοῦ Μπλόκ. Τὸ ἐν λόγῳ ἀποκαλυπτικὸ ἔγγραφό της CIA ἔχει 272 σελίδες καὶ ἔχει τιτλο H CIA καὶ τὸ πρόγραµµα U Σύµφωνα µὲ τὸ ἔγγραφο ἡ CIA πετοῦσε ἀεροπλάνα πάνω ἀπὸ τὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση σὲ ὑψόµετρο πάνω ἀπὸ πόδια. Τὴν ἴδια περίοδο οἱ περισσότερες πτήσεις πετοῦσαν µεταξὺ καὶ πόδια καὶ ἀκόµα καὶ οἱ στρατιωτικὲς πτήσεις πετοῦσαν στὰ πόδια. Ἔτσι, ὅσοι ἔβλεπαν τὰ ἀεροσκάφη αὐτὰ σὲ τέτοια µεγάλα ὕψη, ἄρχισαν νὰ κάνουν ἀναφορὲς γιὰ UFO καὶ ἱπτάµενους δίσκους. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ CIA εἶχε ἐ- νηµερώσει τοὺς ἁρµόδιους φορεῖς γιὰ τὸ µυστικὸ αὐτὸ πρόγραµµα, δὲν ἐνηµέρωσε ποτὲ τὸ κοινό, µὲ ἀ- ποτέλεσµα νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τότε νὰ ἀναπτύσσεται ἡ παραφιλολογία γιὰ τοὺς ἐξωγήινους καὶ τὰ δῆθεν διαστηµόπλοιά τους. Καὶ ἂν λάβουµε ὑπόψιν µας ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τῶν στρατιωτικῶν τεχνολογιῶν συνεχίζεται µέχρι σήµερα αὐτὸ ἐξηγεῖ γιατί τὸ ἴδιο φαινόµενο ἀγνώστων (γιὰ τὸ κοινό) ἱπτάµενων ἀντικει- µένων συνεχίζει νὰ παρατηρεῖται µέχρι σήµερα, ἀλλὰ φυσικὰ µὲ πιὸ προηγµένα ἀεροσκάφη. ΥΣΤΥΧΩΣ ὲν ὑπάρχει θέµα, τὴν ἑπόµενη διαδικασία γιὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς ηµοκρατίας νὰ τὴν κάνετε τὴν Μεγάλη Ἑβδοµάδα!!! Τί νὰ σᾶς πῶ! Εἶµαι βέβαιος ὅτι οὐδεὶς ἐκ τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν µας, οἱ ὁποῖοι ἔβαλαν κάτω τὸ ἡµερολόγιο γιὰ νὰ ὁρίσουν τὶς ἡµεροµηνίες γιὰ τὴν ψηφοφορία ἐκλογῆς Προέδρου τῆς ηµοκρατίας, ἔδωσε σηµασία στὸ

8 ὅτι ἡ 23 η καὶ ἡ 29 η εκεµβρίου εἶναι ἡµεροµηνίες µέσα στὴν καρδιὰ τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων. Σήµερα οἱ πολίτες καλοῦνται νὰ περάσουν τὶς ἡµέρες τῶν ἑορτῶν τοῦ Νέου Ἔτους καὶ τῶν Θεοφανείων µεσα σὲ περίοδο ὀξύτητας καὶ ἀντεγκλήσεων. Θὰ µοῦ πεῖτε «µὰ ἐδῶ ὁ κόσµος καίγεται καὶ ἐσύ µᾶς φέρνεις ἐµπόδια τὸ ἑορτολόγιο», ἀλλὰ ἀναρωτηθήκατε ποτὲ γιατί «καίγεται» ὁ κόσµος; Ἀναρωτηθήκατε γιατί «καίγεται» ἡ Εὐρώπη; Γνωρίζετε ὅτι στὴν Ἀγγλία τὰ Χριστούγεννα οἱ πολίτες καλοῦνται νὰ τὰ γιορτάζουν «διακριτικά» γιὰ νὰ µὴν ἐνοχλοῦνται οἱ µουσουλµάνοι Βρετανοὶ ὑπήκοοι; Γνωρίζετε ὅτι σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες ὁ σταυρὸς εἶναι πλέον «προκλητικὸ κόσµηµα»; Ἔ, ναὶ λοιπόν, χρειάζεται τὸ ἑορτολόγιο. Χρειάζεται ἡ Εὐρώπη ποὺ ἔ- χει πάρει στραβὸ δρόµο, τὸν ὁποῖο δυστυχῶς προσπαθεῖ νὰ ἀκολουθήσει µαϊµουδίζοντας καὶ ἡ Ἑλλάδα, νὰ ἐπανακάµψει στὰ χριστιανικὰ ἰδεώδη καὶ νάµατα. ὲν εἶναι δυνατὸν ἡ Εὐρώπη τῆς Ἀναγέννησης νὰ ὑποκύπτει στὴν ἡµισέληνο τοῦ σκοταδισµοῦ. «Ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθαι» ἔ- λεγαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί µας. Ἐ- µεῖς ποῦ τὸ εἴδαµε γραµµένο ὅτι οἱ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου Κάθε Τετάρτη στὶς 4.30 µ.µ. πολιτικὲς ἀντιπαραθέσεις δὲν πρέπει νὰ καταλαγιάζουν τὶς ἡµέρες τῶν ἑορτῶν; Ἀκόµα καὶ οἱ πόλεµοι διακόπτονταν στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα γιὰ νὰ δοξαστοῦν οἱ Θεοί. Μπορεῖ νὰ σᾶς φαίνονται ὑπερβολικὰ ὅλα αὐτά, ἀλλὰ δὲν εἶναι. ὲν εἶναι στραβὸς ὁ γιαλός! Στραβὰ ἀρµενίζουµε καὶ πολὺ τὴ φοβᾶµαι τὴν προσάραξη. (Κυριακάτικη ηµοκρατία , σελὶς 2) Ε Υ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε Ὁ τεχθεῖς Βασιλεὺς νὰ χαρίζει φωτισµό, δύναµη, εὐλογία, µαζὶ δὲ καὶ ἕνα χαρούµενο καὶ ἐλπιδοφόρο 2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε Κυριακὴ Ὄρθρος Θεῖα Λειτουργία: π.µ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ πρωὶ ἀνοικτὰ Μεσηµέρι κλειστὰ ἀπόγευµα ἀνοικτὰ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαῖο Ἐνηµερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ κ , Ε-mail: Ἐπιστολές καὶ ἐµβάσµατα ἀποστέλλονται εἰς ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ (αρ. φυλλ. 56) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2014 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους καὶ λέει «Ἀδελφοὶ κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας» (Ἑβρ. 4,14). ηλαδή. Ἂς κρατοῦµε καλὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες (αρ. φυλλ. 69) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἰούνιος 2015 Ἐνίκησαν! Ποιοί. Ἂν ἀκούσουν τὴ λέξι αὐτὴ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν τρελλαθῆ μὲ τὴ μπάλα, ἡ σκέψι τους θὰ πάη σὲ καμμιὰ ποδοσφαιρικὴ συνάντησι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ. ἴδιο. Οἱ Ἅγιοι τὸ ἴδιο. Ἡ ἀξία µας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶναι µας καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ἔχειν µας. Μπορεῖ

ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ. ἴδιο. Οἱ Ἅγιοι τὸ ἴδιο. Ἡ ἀξία µας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶναι µας καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ἔχειν µας. Μπορεῖ (αρ. φυλλ. 31) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ν οέµ βριος 2011 ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 1 Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ὅ,τι ἔχει, ἀλλὰ ὅ,τι εἶναι. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ τί εἶναι, ἀλλὰ γιὰ τὸ τί ἔχει. Ἐνδιαφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ (αρ. φυλλ. 27) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἰ ο ύ λ ι ο ς 2 0 1 1 Η ΛΟΓΙΚΗ, ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Λέει στὸν παραλυτικὸ ὁ Ἰησοῦς «Σήκω, πάρε τὸ κρεβάτι σου καὶ πήγαινε στὸ σπίτι σου» (Μάτθ. Θ, 1-8).

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

δες μήπως σου διέφυγε η προϋπόθεση αλλα κυρίως ο στόχος του ξεσηκωμού. Όσο για την προτροπή σου «ΝΑ ξεσηκωθούμε λοιπόν!», χαίρομαι που συμφωνείς αλλά

δες μήπως σου διέφυγε η προϋπόθεση αλλα κυρίως ο στόχος του ξεσηκωμού. Όσο για την προτροπή σου «ΝΑ ξεσηκωθούμε λοιπόν!», χαίρομαι που συμφωνείς αλλά Subject: Καιρός πλέον να Ξεσηκωθούμε!!! και Το «Harvard και M.I.T. των καταλήψεων» From: Kleanthis Thramboulidis Date: 29/9/2011 12:07 μμ To: *****************

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Κωνσταντίνου Λοΐζου

Μαρτυρία Κωνσταντίνου Λοΐζου 132 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ (1955-1959) Μαρτυρία Κωνσταντίνου Λοΐζου ΟΝΟΜΑ: Κωνσταντίνος Λοΐζου (σύζυγος Ελενίτσας Σεραφείµ) ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 Μαρτίου 1921 ΗΜΕΡΟΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚΑ: ΨΕΥ ΩΝΥΜΟ: ΠΕΡΙΟΧΗ/ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η μαμά έχει στομία

Όταν η μαμά έχει στομία Coloplast Όταν η μαμά έχει στομία Μια αληθινή ιστορία ζωής Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε από την Tina η οποία έχει κάνει επέμβαση στομίας. Η επέμβαση έγινε το 1994, τη στιγμή που ο γιος της ήταν ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ» Ένα δωδεκάχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 4 ο Μ Α Ϊ Ο Σ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ! νὰ βασιλέψη, καὶ ὁ Χριστὸς ἐξακολουθεῖ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ! νὰ βασιλέψη, καὶ ὁ Χριστὸς ἐξακολουθεῖ (αρ. φυλλ. 67) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἀπρίλιος 2015 ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΛΜΗ! 1 Μεγάλη Παρασκευή. Πρὶν ἀκόμη δύση ὁ ἥλιος τῆς θλιβερῆς ἐκείνης ἡ- μέρας, ἕνας ἄλλος ἥλιος εἶχε δύσει. Ὁ ἥλιος αὐτὸς ἦταν ὁ Χριστός.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας*

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* (Μνήμη: 6 Μαΐου) τοῦ Κώστα Β. Καραστάθη, ἱστορικοῦ-συγγραφέως ΕΚ ΖΕΛΙΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΟΣΙΟΣ O ΣΕΡΑΦΕΙΜ, γνωστὸς ὡς Μο ναστὴς τῆς Δομβοῦς Βοιωτίας,γεννήθηκε τό 1527.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα