γρια θηρία, ποὺ δὲν τολµοῦσαν νὰ τὸν πειράξουν. ὁ Πρόδρο- Ὕστερα ἀπὸ σκληραγωγία ποὺ ἀσκοῦσε στὸν ἑαυτό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γρια θηρία, ποὺ δὲν τολµοῦσαν νὰ τὸν πειράξουν. ὁ Πρόδρο- Ὕστερα ἀπὸ σκληραγωγία ποὺ ἀσκοῦσε στὸν ἑαυτό"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 64) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἰ ανουάριος 2014 Ο ΝΕΟΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 Ὁ Ἰορδάνης ποταµός, ἀρχίζει ἀπὸ τὰ ψηλὰ βουνά, ἀπὸ τὸ Λίβανο καὶ τὸ Ἀερµῶν, διασχίζει τὴν Παλαιστίνη, περνᾶ ἀπὸ διάφορα µέρη, καὶ τέλος τὰ νερά του πέφτουν σὲ µιὰ µεγάλη λίµνη, ποὺ λέγεται Νεκρὰ Θάλασσα. Ἔτσι ὀνοµάζεται, γιατί µέσα στὴ λίµνη αὐτὴ ψάρια δὲν µποροῦν νὰ ζήσουν. Τὰ νερά της εἶναι πικρά. Ἡ λίµνη στὸ βάθος εἶναι γεµάτη πίσσα. Ἡ λίµνη αὐτὴ θυµίζει µιὰ φοβερὴ ἱστορία. Κάποτε, στὸ µέρος ποὺ εἶναι τώρα ἡ λίµνη αὐτὴ ἦταν χτισµένες πόλεις καὶ χωριά. Οἱ µεγαλύτερες ἦταν τὰ Σόδοµα καὶ τὰ Γόµµορα. Πλούσιες καὶ ὄµορφες πόλεις, καὶ οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶχαν ὅλα τὰ καλά. Τίποτε δὲν τοὺς ἔλειπε. Ἀλλά, δυστυχῶς, ἦταν ἄνθρωποι ὑ- λισταί. Ἔπιναν, ἔτρωγαν διασκέδαζαν χωρὶς νὰ σκέπτωνται τὸ Θεό. Ἦταν αἰσχροὶ καὶ ἀναίσχυντοι. Ἔ- πεφταν σὲ ἁµ αρτήµατα ποὺ ντρέπεται κανεὶς καὶ νὰ τὰ ὀνοµάση. Μία ἡµέρα, οἱ κάτοικοι εἶδαν τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου. Ἀλλὰ δὲν ἔζησαν νὰ δοῦν καὶ τὴ δύσι του. Ἄρχισε νὰ βρέχη. Τὰ σύννεφα δὲν ἔριχναν νερό, ἀλλὰ φωτιὰ καὶ θειάφι. Ἡ φωτιὰ ἔκαψε σπίτια, ζῶα καὶ ἀνθρώπους. Ἄνοιξε κατόπιν ἡ γῆ καὶ κατάπιε τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά. Ποτάµια ἔπεσαν µέσα στὸ µέρος ἐκεῖνο καὶ ἔτσι ἔγινε ἡ λίµνη ποὺ ὀνοµάζεται Νεκρὰ Θάλασσα. Ἅγιος ἄνθρωπος, ἔµενε στὴν ἔρηµο τοῦ Ἰορδάνη. Ποτό του, τὸ νερὸ τοῦ ποταµοῦ. Τροφή του ἀκρίδες καὶ ἄγριο µέλι. Ροῦχα του µία κάππα φτιαγµένη ἀπὸ τρίχες καµήλας. Στρῶµα του ἡ ἄµµος. Στέγη του ὁ οὐρανός. Συντροφιά του τὰ ἄ- γρια θηρία, ποὺ δὲν τολµοῦσαν νὰ τὸν πειράξουν. Αὐτὸ ς ἦταν ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρο- µος. Ὕστερα ἀπὸ σκληραγωγία ποὺ ἀσκοῦσε στὸν ἑαυτό του, µὲ προσευχὲς καὶ νηστεῖες ποὺ ἔκανε, πῆρε ἐ- ντολὴ ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἦρθε στὸν ποταµὸ Ἰορδάνη, γιὰ νὰ προειδοποιήση ὅτι ἔρχεται ὁ Χριστὸς καὶ νὰ καλέση τὸ λαὸ σὲ µετάνοια. Ὁ Ἰωάννης, ὁ ἀετὸς τῆς Ἐρήµου, ἄρχισε τὸ κήρυγµά του. Τὰ λόγια του ἔβγαιναν ἀπὸ τὸ στόµα του σὰν τὴ φωτιά. ὲν κολάκευε κανένα. Σὲ ὅλους ἔλεγε τὴν ἀλήθεια, καὶ τόνιζε, ὅτι εἶναι ἁµαρτωλοὶ καὶ ἔχουν ἀνάγκη (Συνέχεια στὴν 3 η σελίδα)

2 ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ Εἶµαι κι ἐγὼ µιὰ πιστὴ ποὺ ἀξιώθηκα νὰ γνωρίσω τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2014 ὁ ὴλ καὶ τὸν Ἀρχάγγελο Ραφαὴλ ποὺ θεραπεύει. Ὅταν τῆς τηλεφώνησα στὸ νοσοκοµεῖο, µοῦ εἶπε σαστισµένη: πατέρας µου ἔκανε ἐξετάσεις αἵµατος «Παρακάλεσα τὸν Ἅγιο Ἐ- γιὰ PSA. Οἱ ἐξετάσεις ἔδειξαν φραίµ, τὸν Ἀρχάγγελο Μιχαὴλ καὶ ὅτι τὸ PSA ἦταν πάρα πολὺ ἀνεβασµένο, τὸν Ἅγιο Ραφαήλ». Καὶ τῆς λέω δηλαδὴ καρκίνος τοῦ προ- «σοῦ εἶπα Ἀρχάγγελο Ραφαήλ, ὄχι στάτη. Πήγαµε σὲ οὐρολόγο καὶ κάναµε Ἅγιο Ραφαήλ». Ἐκείνη µπερδευό- βιοψία προστάτη. Ἡ βιοψία ταν καὶ ἔλεγε συνέχεια τὸν Ἅγιο ἔδειξε πολὺ κακοήθη καρκίνο προστάτη. Ραφαήλ. Μετὰ τὴ βιοψία ἄρχισε νὰ ἔ- Τὸ βράδυ βλέπω στὸν ὕπνο χει τροµεροὺς πόνους στὴ λεκάνη, µου ὅτι βρέθηκα σ ἕνα βράχο κοντὰ στὸ ἀριστερὸ πόδι καὶ ἀργότερα στὴ θάλασσα, µ ἕνα µικρὸ χῶρο καὶ στὸ δεξὶ πόδι ποὺ ὅλο καὶ δυνά- σὰν ἐκκλησάκι µὲ κάγκελα. Ὑπῆρχε µωναν. Ἐπειδὴ ἐδῶ καὶ χρόνια γνώριζα πολὺς κόσµος. Τὸ µέρος µοῦ ἦταν τὸν Ἅγιο Ἐφραὶµ ἐντελῶς ἄγνωστο. Ξαφνι- καὶ µ ᾶς εἶχε βοηθήσει πολύ, κάνοντας πολλὰ θαύ- µατα, τὸν ἐπικαλούµα- σταν συνεχῶς, γιὰ νὰ µᾶς κὰ ἀκούω µιὰ φωνὴ πού µοῦ λέει: «ὲν ἦταν ὁ Ἅ- γιος Ἐφραὶµ ποὺ βοήθησε, ἀλλὰ ἐγὼ ὁ Ἅγιος» βοηθήσει στὸν δύσκολο καὶ ξυπνάω χωρὶς νὰ αὐτὸ ἀγώνα. Ὁ πατέρας προφτάσω νὰ ἀκούσω τὸ µου ἔκανε ἀξονικὴ καὶ ὄνοµά του. Κοίταξα τὸ σπινθηρογράφηµα ὀστῶν ἡµερολόγιο καὶ εἶδα ὅτι γιὰ νὰ δοῦµε ἂν εἶχε κάνει ἦταν ἡ γιορτὴ τοῦ Ἁγίου µετάσταση στὰ ὀστᾶ. Ραφαήλ. Κατάλαβα ὅτι ὁ Οἱ ἐξετάσεις ἔδειξαν µετάσταση Ἅγιος ποὺ µᾶς βοήθησε στὰ ὀστᾶ. Συµ- καὶ µοῦ µίλησε ἦταν ὁ βουλευτήκαµε ὀγκολόγο, Ἅγιος Ραφαήλ. Καὶ λέω ὁ ὁποῖος µᾶς ἔστειλε στὸ νοσοκοµ εῖο ὅτι µ ᾶς βοήθησε γιατί κανόνισαν νὰ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ» γιὰ ἀκτινοβολίες. γίνουν οἱ ἀκτινοβολίες στὸ στρατιωτικὸ Ὅταν πῆγε ἡ µητέρα µου γιὰ νὰ κανονίσει νοσοκοµεῖο «401», τὸ ὁποῖο τὶς ἀκτινοβολίες στὸ «ΑΛΕ- ἦταν πέντε λεπτὰ ἀπὸ τὸ σπίτι µας. ΞΑΝ ΡΑΣ», τῆς εἶπαν ὅτι δὲν ὑ- Μπῆκα στὸ ἴντερνετ γιὰ νὰ διαβάσω πάρχουν ραντεβοὺ καὶ ἔπρεπε νὰ θαύµατα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ πάει στὸ «Ἀττικόν» νοσοκοµεῖο. βλέπω ὅτι τὸ µέρος ποὺ ὀνειρεύτηκα Αὐτό µᾶς στεναχώρησε διότι µένου- ἦταν ἡ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφα- µε Ἀµπελόκηπους καὶ θὰ ἦταν δύσκολη ὴλ στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθώνα. ἡ µετακίνηση. Πῆγε στὸ «Ἀτ- Γνώριζα ὅτι ὑπῆρχε µοναστήρι τοῦ τικόν» νοσοκοµεῖο ἡ µητέρα µου Ἁγίου Ραφαὴλ στὴ Μυτιλήνη, ἀλλὰ γιὰ νὰ συννενοηθεῖ γιὰ τὶς ἀκτινοβολίες. δὲν γνώριζα ὅτι ὑπῆρχε µοναστήρι Ἐκεῖ προσευχόταν συνέχεια. καὶ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθώνα. Τῆς εἶχα πεῖ νὰ παρακαλεῖ τὸν Ἅ- Μοῦ τὸ φανέρωσε ὁ Ἅγιος Ραφαήλ. γιο Ἐφραίµ, τὸν Ἀρχάγγελο Μιχα- Ἔτσι κατάλαβα ὅτι θὰ µᾶς βοηθοῦ- 2

3 σε ὁ Ἅγιος Ραφαήλ, Μεγάλη ἡ Χάρη Του. Ἕνα ἄλλο θαῦµα ποὺ ἔ- κανε ἦταν στὸν ξάδελφό µου Γαβριὴλ ὁ ὁποῖος εἶχε καρκίνο στὸν ἐγκέφαλο καὶ ἔκανε µετάσταση στὸ πάγκρεας. Μετὰ ἀπὸ ἐπίσκεψη τοῦ Γαβριὴλ στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθώνα καὶ προσευχές, ἡ ἀξονικὴ ἔδειξε ὅτι ὁ ὄγκος στὸν ἐγκέφαλο µειώθηκε καὶ στὸ πάγκρεας ἐξαφανίστηκε χωρὶς χηµειοθεραπεία. Ἡ θεραπεία ἦταν ὁ Ἅγιος Ραφαήλ. Συγνώµη ἄν σᾶς κούρασα, ἀλλὰ ἔνιωθα ὑποχρέωση καὶ εὐγνω- µοσύνη νὰ γράψω τὰ θαύµατα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ γιὰ νὰ πιστέψει ὁ κόσµος ὅτι ὅλοι οἱ Ἅγιοι βοηθοῦν ἀρκεῖ νὰ τὸ ζητήσουµε µὲ πίστη καὶ νὰ ἐµπιστευτοῦµε τὴ ζωή µας στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, διότι ἐκεῖνος γνωρίζει καλύτερα ποιὸ εἶναι τὸ σωστὸ γιὰ ἐµᾶς. Σ εὐχαριστῶ πολὺ Ἅγιε Ραφαὴλ ποὺ µπῆκες στὴ ζωή µας καὶ γιὰ τὴν βοήθειά σου. Σὲ θεωρῶ προστάτη τῆς οἰκογενείας µου καὶ τῶν δικῶν µου ἀνθρώπων. Μιὰ πιστή σου έσποινα Π., Ἀγία Παρασκευὴ ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ἀπὸ τὰ µέσα περίπου τῆς δεκαετίας τοῦ 90 εἶχε γίνει πολὺ τῆς µόδας τὸ κο- µποσχοίνι σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους, πολλοὶ µάλιστα κάν, δὲν γνώριζαν τὴ σηµασία του. Πολλοὶ τὸ ἔβλεπαν σὰν κάτι, γιὰ τὸ κακό τὸ µάτι καὶ ἄλλα τινά. Οἱ περιπτεροῦχοι, τὰ πουλοῦσαν καθηµερινὰ σὲ πολὺ κόσµο καὶ σὲ διάφορα χρώµατα Μαζὶ µὲ τὰ τσιγάρα τους, ἔπαιρναν 3 καὶ ἕνα κοµποσχοίνι Ἕνας περιπτεράς, εὐσεβὴς ἄνθρωπος καθ ὅλα, παρ ὅλο ποὺ κι αὐτὸς πουλοῦσε, ὡστόσο δὲν θεωροῦσε σωστὸ νὰ πωλοῦνται αὐτά, ἀπὸ περίπτερα. Στὴν γυναίκα του, τὸ ἔλεγε συχνά, πὼς πρέπει νὰ τὸ σταµατήσουν αὐτό, πὼς ὁ κόσµος ἔπρεπε νὰ ἐπισκέπτεται τὶς Μονές, γιὰ ἕνα µικρὸ κο- µποσχοίνι. Ἐκείνη πάλι διαφωνοῦσε κάθετα, γιατί ἔβγαζαν παραπάνω χρήµατα, ὅπως ἔλεγε. Ἔτσι, µιὰ µέρα ὁ καλὸς αὐτὸς περιπτερὰς ἔ- κανε κάτι ποὺ ἐξέπληξε ὅλους τους πελάτες του Σὲ περίοπτη θέση, ἀνέβασε ἕνα χαρτόνι ποὺ ἔγραφε «ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΜΗΝ ΤΟ Α- ΓΟΡΑΖΕΤΕ ΑΝ ΕΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ. Ὁ περιπτεράς.» Ο ΝΕΟΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1 η σελίδα) ἀπὸ µετάνοια. Καὶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Ἰωάννη, αἰσθάνονταν τὴν ἐνοχή τους γιὰ τὰ διάφορα ἁµαρτήµατά τους καὶ ἐξοµολογοῦνταν. Πῶς γινόταν ἡ ἐξοµολόγησι; Κάθε ἕνας ἔµπαινε στὸν ποταµό, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἔλεγε στὸν Ἰωάννη ποῦ στεκόταν στὴν ὄχθη τοῦ ποταµοῦ, τὰ ἁµαρτή- µατά του. Ὅλοι ἔµεναν µέσα στὸ νερὸ ὅσο χρόνο διαρκοῦσε ἡ ἐξοµολόγησί τους. Ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐξο- µολόγησι βαπτίζονταν βυθίζοντας καὶ τὸ κεφάλι στὸ νερό. Στὸν ποτα- µὸ µπῆκε καὶ ὁ Χριστός. Ἀλλὰ δὲν ἔµεινε, ὅπως οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι. Βγῆκε ἀµέσως ἀπὸ τὸ νερό. Γιατί; Γιατί δὲν εἶχε νὰ ἐξοµολογηθῆ κανένα ἁµάρτηµα. ὲν ἦταν µόνο ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ Θεός. Ἦταν Θεάνθρωπος. Ἂν θέλουµε, ἔχουµε κι ἐµεῖς στὴν διάθεσί µας ἕναν Ἰορδάνη. Ἕ- ναν ἄλλο Ἰορδάνη, ἕναν νέο Ἰορδάνη. Μιὰ ψυχή, ἀκόµα καὶ ἂν εἶναι

4 µαύρη σὰν τὴν πίσσα τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης, µαύρη σὰν τὰ φτερὰ τοῦ κόρακα, µαύρη ἀπὸ τὰ ἁµαρτήµατα ποὺ ἔχει κάνει, ἂν αὐτὴ ἡ ἁµαρτωλὴ ψυχὴ πιστέψη στὸ Χριστό, µετανοήση καὶ πάη στὸ Χριστό, δηλαδὴ στὸν ἐξοµολόγο, ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὸν Χριστὸ καὶ πεῖ στὸν πνευµατικὸ ὅλα τὰ ἁµαρτήµατα ποὺ ἔχει κάνει, ὄχι ἀδιάφορα, ἀλλὰ µὲ πόνο καρδιᾶς, ἡ ψυχὴ αὐτὴ καθαρίζεται. Χριστιανοί µου, τί κάθεστε! Τρέξτε στὴν Ἐκκλησία, ζητῆστε τὸν πνευ- µατικό, ἐξοµολογηθεῖτε τὰ ἁµαρτή- µατά σας. Θὰ εἶσθε οἱ πιὸ εὐτυχισµένοι ἄνθρωποι. Ἀπὸ πάνω σας θὰ φύγη ἕνα ὁλόκληρο βουνό, ποὺ πλακώνει τὴν καρδιά σας. Βουνὸ εἶναι ἡ ἁµαρτία. Τώρα, ποὺ µπήκαµε στὸν καινούργιο χρόνο, ὅσοι δὲν ἔ- χουν ἐξοµολογηθῆ στὰ περασµένα χρόνια, ἂς µὴν ἀφήσουν νὰ περάση κι αὐτὸς ὁ χρόνος χωρὶς µετάνοια, χωρὶς δάκρυα, χωρὶς ἐξοµολόγησι. ΓΙΑ CHRISTMAS ΣΤΟ ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ! Χριστούγεννα!! Τί Χριστούγεννα δηλαδὴ (Christmas, ἂς τὰ λέµε καλύτερα) ἀφοῦ ἡ ἀδύναµη ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ἡ παντοδύναµη ἰδιωτικὴ (τυφλό)τηλεόραση ἐξαφάνισαν καθετὶ ἑλληνικὸ ἀπὸ τὸν πίνακα τῶν ἑορτῶν. Ἀκούσατε καµµιὰ ἑλληνικὴ εὐχὴ στὰ ραδιόφωνα; Κανένα ἑλληνικὸ χριστουγεννιάτικο τραγούδι; «Merry Christmas and a 4 happy new Year» εἶπαν οἱ ραδιοφωνικὲς εὐχές, ἕναν χοντροµπαλὰ µὲ κόκκινα µάγουλα ποὺ λέει (χόχό-χό) καὶ τὸν Φρὰνκ Σινάτρα καὶ τὸν Μπὶνκ Κρόσµπι νὰ τραγουδᾶνε «White Christmas» µᾶς δώσανε οἱ «ραδιοφονιάδες». Ποῦ ἦταν, ρὲ παιδιά, ἡ όµνα Σαµίου µὲ τὰ ἑλληνικὰ κάλαντα ἀπὸ ὅλη τη χώρα; Ποῦ ἦταν οἱ χορωδίες καὶ οἱ µαντολινάτες µὲ τὰ δικά τους γιορτινὰ τραγούδια; ηλαδὴ γιατί ἔπρεπε νὰ γίνουµε ἀµερικανόπληκτοι καὶ νὰ χάσουµε ἐκεῖνο ποὺ µᾶς κρατοῦσε συνδεδεµένους τόσα χρόνια; Ἀπὸ ποῦ κι ὡς ποῦ, ρὲ παιδιά, ὁ Ἁϊ-Βασίλης ποὺ φέρνετε στὰ παιδιὰ ἔρχεται ἀπὸ τὴ Φινλανδία; Τί δουλειὰ ἔχει ὁ δικός µας Ἅγιος ἀπὸ τὴν Καισάρεια, µὲ τοὺς ταράνδους καὶ τὸ τουρκογενὲς φινλανδικὸ φύλο; Ποῦ τὰ βρήκατε τὰ ξωτικά, σὲ ποιὸ ἑλληνικὸ βιβλίο; Ἂν ξέρατε πόσο µεγάλο κακὸ ἔχετε κάνει στὴν παράδοση αὐτῆς τῆς χώρας θὰ βάζατε τὰ κλάµατα. Τί ἦταν, νοµίζετε, ἡ Ἑλλάδα; Μία χώρα µὲ χρῶµα καὶ παραδόσεις ποὺ τὴν ἔκαναν ξεχωριστή. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ µπήκαµε στὸ «µπλέντερ» καὶ γινήκαµε Εὐρωπαῖοι, µὲ τσαρούχια καὶ φουστανέλα, µᾶς πήρανε στὸν µεζὲ καὶ µᾶς πέταξαν τὸ δόλωµα ποὺ τὸ τσιµπήσα- µε σὰν χάνοι. «Εὐρὼ δὲν θέλατε; Πάρτε καὶ τὸν Ἁϊ-Βασίλη ἀπὸ τὸ Ροβανιέµι, πάρτε καὶ τὶς ἐκπτωτικὲς κάρτες γιὰ τὸ ἐκπτωτικὸ χωριὸ τοῦ Φινλανδοῦ Ἁϊ-Βασίλη, πάρτε καὶ ἔπιπλα ἀπὸ τὴν Ἰνδονησία ἀντὶ γιὰ τὰ δικά σας, ποὺ ἦταν ἀθάνατα γιὰ µιὰ ζωή, πάρτε καὶ τὸ µαφιόζο Σινάτρα, στὴ θέση τῆς όµνας Σαµίου καὶ τοῦ Σίµωνα Καρᾶ. Καλὲς γιορτὲς συµπατριῶτες. Κι ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι του (Κυριακάτικη η- µοκρατία 7/12/2014, σελὶς 2)

5 ΑΠΗΓΟΡΕΥΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Τὴ στιγµὴ ποὺ οἱ «δικοί» µας πολιτικοὶ ταγοὶ «τσακίζονται» νὰ ἐξυπηρετήσουν ὀρδὲς τῶν νοµίµων καὶ παράνοµων µουσουλµάνων τῆς χώρας µας, χτίζοντάς τους τζαµιὰ καὶ ἱδρύοντας γιὰ πάρτη τοὺς «κέντρα Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν» ἡ Ἐλβετία ἀ- παγόρευσε τὴν ἵδρυση καὶ τὴ λειτουργία ὅλων τῶν ἰσλαµικῶν ἱδρυ- µάτων καὶ ὀργανώσεων στὴν ἐπικράτειά της! Παρὰ τὶς συστάσεις καὶ προτροπὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕ- νωσης καὶ τῆς Κοµισιόν, ψήφισε, στὶς 9 Ὀκτωβρίου νόµο ὁ ὁποῖος ἀ- παγορεύει ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς κάθε µουσουλµανικὸ ἵδρυµα καὶ κάθε δηµόσια δραστηριότητα µουσουλµανικοῦ χαρακτήρα στὴν Ἐλβετία. Μόνο ποὺ ὑπάρχει µιὰ σηµαντικὴ διαφορὰ τῆς Ἐλβετίας µὲ τὴν πολύπαθη πατρίδα µας, κυβερνᾶται ἀπὸ πατριῶτες καὶ ὑπεύθυνους πολιτικούς. (Ὀρθόδοξος Τύπος , σελὶς 2). Στὴν Αὐστρία, ἕνα καινούριο νοµοσχέδιο προωθεῖται στὴν αὐστριακὴ Βουλὴ ἡ ὁποία θὰ προχωρήσει στὸ ἄµεσο κλείσιµο περίπου 300 παράτυπων µουσουλµανικῶν τζαµιῶν ποὺ λειτουργοῦν στὴν αὐστριακὴ ἐπικράτεια, ἐνῶ θὰ κόψει κάθε ἐξωτερικὴ οἰκονοµικὴ ἐπιχορήγηση σὲ ἰσλαµικὰ ἱδρύµατα. (Ὀρθόδοξος Τύπος, , σελ.4) ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΩΣΙΣ 5 Ὁ πληθυσµὸς τῆς Γῆς βρίσκεται στὸ στόχαστρο τῆς Νέας Τάξης Πραγµάτων, θεωρώντας προφανῶς ἀποκλειστικὸ «τσιφλίκι» ὀλίγων τη Γῆ µας, καὶ γι αὐτὸ καταστρώνουν δαιµονικὰ σχέδια δραµατικῆς µείωσης τοῦ παγκόσµιου πληθυσµοῦ. «Ἡ νέα ὑπουργὸς Ὑγείας τῆς Λιθουανίας Rimante Salasevicinte προέβη σὲ σοκαριστικῆ δήλωση, σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία οἱ φτωχοὶ καλύτερα νὰ πεθάνουν παρὰ νὰ νοσηλεύονται καὶ νὰ χρεώνουν τὸν κρατικὸ προϋπολογισµό. Ἡ ἀκριβὴς δήλωσή της ἦταν ἡ ἑξῆς: «Ἡ εὐθανασία θὰ µποροῦσε νὰ ἀποτελεῖ µία χρήσιµη ἐναλλακτικὴ γιὰ ὅσους δὲν µποροῦν νὰ ἔχουν πρόσβαση στὴν ὑγειονοµικὴ περίθαλψη καὶ πάσχουν ἀπὸ βαριὲς ἀσθένειες». Τὴ λύση τῆς εὐθανασίας ἐξάλλου θεωρεῖ κατάλληλη καὶ γιὰ τὰ µικρὰ παιδιὰ ποὺ ἀντιµετωπίζουν βαριὲς ἀσθένειες. Μποροῦµε νὰ φανταστοῦµε σατανικότερη δήλωση, ἀπὸ αὐτὴ ἡ ὁποία θεωρεῖ βάρος στοὺς πλουσίους ὑγιεῖς τους φτωχοὺς ἀ- σθενεῖς; Τὸν θάνατο (νόµιµη δολοφονία) τῶν φτωχῶν ἀσθενῶν καὶ ἀναπήρων, ἀποκαλεῖ «χρήσιµη ἐ- ναλλακτικὴ λύση» γιὰ ἐξοικονόµηση χρηµάτων! (Ὀρθόδοξος Τύπος, , σελὶς 2). Η ΑΤΙΘΑΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ Ἕνας ζωέµπορος ἤθελε νὰ ἀγοράση ἀπὸ τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα ἑκατὸ κατσίκες. Ὁ ἅγιος τοῦ εἶπε νὰ δώση πρῶτα τὰ χρήµατα καὶ µετὰ νὰ τὶς παραλάβη. Ἐκεῖνος τότε τοῦ ἔδωσε χρήµατα γιὰ ἐνενήντα ἐννέα µόνο, µὲ τὴ σκέψι νὰ ξεγελάση τὸν ἀπονή-

6 ρευτο καὶ νὰ µὴν πληρώση τὴν ἑκατοστὴ κατσίκα. Ὅταν µπῆκαν µέσα στὸ µανδρί, ὁ ἅγιος τοῦ παρήγγειλε νὰ πάρη τόσες κατσίκες ὅσες εἶχε πληρώσει. Ἐκεῖνος ὅµως ἔβγαλε ἑ- κατὸ κατσίκες. Μία λοιπὸν ἀπὸ αὐτές, σὰν πιστὴ δούλη καὶ σὰν νὰ καταλάβαινε ὅτι δὲν τὴν πούλησε ὁ κύριός της, ἐπέστρεφε µὲ ἐπιµονὴ πίσω. Ὁ ἀδιάντροπος ζωέµπορος τὴν ἔβγαζε πάλι ἔξω µὲ βία. Ἐκείνη ὅµως τοῦ ξανάφευγε. Αὐτὸ τὸ θαυ- µάσιο ἔγινε τρεῖς φορές. Ὁ ἔµπορος τὴν ἔσερνε ἔξω µὲ πεῖσµα κι ἐκείνη ἐπέστρεφε πίσω στὸ µανδρί. Βλέποντας λοιπὸν ὅτι τίποτε δὲν κατορθώνει, τὴν ἁρπάζει, τὴν βάζει στοὺς ὤµους του καὶ ἐπιχειρῆ νὰ φύγη! Ἡ κατσίκα ὅµως ἄρχισε νὰ βελάζη δυνατὰ καὶ νὰ τὸν χτυπᾶ στὸ κεφάλι µὲ τὰ κέρατα. Ἔµοιαζε νὰ διαλαλῆ τὴν ἀδικία του πλεονέκτου. Ὅλοι ἀποροῦσαν πῶς ἀγρίεψε ἔτσι. Ὁ Ἅ- γιος Σπυρίδων τότε τοῦ εἶπε ἤρεµα καὶ διακριτικά: Πρόσεξε, παιδί µου, µήπως δίκαια συµπεριφέρεται ἔτσι τὸ ζῶο. Μήπως ξέχασες νὰ τὸ πληρώσης; Ἔπειτα ἀπὸ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ ζωέµπορος συνῆλθε, ὠµολόγησε τὸ σφάλµα του καὶ ζήτησε συγνώµη. Καὶ ἡ κατσίκα, µόλις τὴν πλήρωσε, ἔπαυσε νὰ φωνάζη καὶ νὰ ἀντιστέκεται, ἀλλὰ ἥµερα ἀκολούθησε τὶς ἄλλες. ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ, ΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ Ἐνοχλοῦνται οἱ φιλοπαπικοὶ οἰκουµενισταὶ ἀπὸ τὴ ρήση τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ποὺ σώζεται ἀνάµεσα στὶς προφητεῖες του: «Τὸν Πάπα νὰ καταράστε διότι αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία» ὅπως ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὴ φράση τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ ὅτι «ὁ Πάπας εἶναι ἀντίχριστος». Λόγῳ ὅµως τοῦ µεγάλου σεβασµοῦ καὶ τῆς ἀγάπης ποὺ ἔχει ὁ λαὸς γιὰ τὸν Ἅ- 6 γιο Κοσµᾶ, τὸν µεγάλο αὐτὸ ἐθναπόστολο καὶ Ἱεροµάρτυρα, δὲν τολ- µοῦν νὰ Τὸν ἀµφισβητήσουν συνολικά. Ἐπειδὴ ὅµως, δὲν θέλουν νὰ ἀκολουθήσουν τὴ σύστασή Του καὶ νὰ ἀναθεµατίσουν τὸν Πάπα ἄρχισαν νὰ προσβάλουν τὴν ἀνωτέρω διδασκαλία τοῦ Ἁγίου καὶ νὰ προπαγανδίζουν ὅτι δὲν εἶναι γνήσια, ἀλλὰ εἶναι δῆθεν µεταγενέστερη προσθήκη τοῦ ἀντιπαπικοῦ ἀειµνήστου ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου ( ), στὸ βιβλίο του γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσµᾶ. Ὅµως, δυστυχῶς γι αὐτούς, τὰ στοιχεῖα εἶναι συντριπτικὰ καὶ ἀδιάσειστα: (α) Σὲ χειρόγραφα τὰ ὁποῖα διασώζονται και φυλάσσονται (βλ. π.χ. στὸ πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης) µπορεῖ κανεὶς νὰ βρεῖ καταγεγραµµένες τὶς παραπάνω φράσεις, π.χ. στὴν ὄγδοη διδαχὴ τοῦ Ἁγίου. (β) Ἐντοπίζονται ἀντιπαπικὲς ρήσεις σὲ πάρα πολλὰ σηµεῖα τῶν διδαχῶν τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ, ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν νὰ ἀλλοιώσουµε τὴν πίστη τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ γιὰ τὸν Πάπα, ὡς ἀντιχρίστου καὶ καταραµένου. (γ) Ὁ περίφηµος Στρατηγὸς Μακρυγιάννης, τὸ 1836, πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἐποχή µας, ξεκάθαρα καὶ παραστατικὰ, µὲ τὴν ἀφοπλιστική του εἰλικρίνεια καὶ ἁπλότητα γράφει στα αποµνηµονεύµατά του: «Φραγκεµένους µᾶς θέλουν τὰ τσογλάνια τοῦ τρισκατάρατου τοῦ Πάπα. Μὴν ἀφήσετε, Ἅγιοί µου αὐτὰ τὰ γκιντὶ πουληµένα κριγιάτα τῆς τυραγνίας νὰ µασκαρέψουν καὶ νὰ ἀφανίσουν τοὺς Ἕλληνες, κάνοντας περισσότερο κακὸ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ καταδέχθηκεν ὁ Τοῦρκος ὡς τί- µιος ἐχθρός µας Ἕνας δικός µου ἀγωνιστής µοῦ ἔφερε καὶ µοῦ ἐδιάβασε ἕνα παλαιὸ χαρτὶ ποὺ ἔγραψεν ὁ κοντοµερίτης µου Ἅγιος παπὰς Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός. Τὸν

7 ἐκρέµασαν εἰς ἕνα δέντρον Τοῦρκοι καὶ Ἑβραῖοι, διότι ἔτρεχεν ὁ εὐλογηµένος παντοῦ καὶ δίδασκεν Ἑλλάδα, Ὀρθοδοξίαν καὶ γράµµατα. Ἔγραφεν ὁ µακάριος ἐκεῖνος στὸ χαρτὶ ὅτι «Ἕνας ἄνθρωπος νὰ µὲ ὑβρίση, νὰ φονεύσει τὸν πατέρα µου, τὴν µητέρα µου, τὸν ἀδελφό µου καὶ ὕστερα τὸ µάτι νὰ µοῦ βγάλει, ἔχω χρέος σὰν Χριστιανὸς νὰ τὸν συγχωρήσω, τὸ νὰ ὑβρίση τὸν Χριστό µου καὶ τὴν Παναγία µου, δὲν θέλω νὰ τὸν βλέπω. Τὸ χαρτὶ τοῦ πατέρα Κοσµᾶ ἔβαλα καὶ µοῦ τὸ ἐκαθαρόγραψαν καὶ τὸ ἐ- κράτησα ὡσὰν ἅγιον φυλακτόν. Θὰ πῶ καὶ νὰ µοῦ γράψουν καλλιγραφικὰ καὶ τὸν ἄλλον ἀθάνατον λόγον του: τὸν Πάπαν νὰ καταράστε ὡς αἴτιον. Θέλω νὰ τὸ βλέπω κοντὰ στὰ εἰκονίσµατά µου, διότι τελευταίως, κάποιοι δικοί µου ἀνάξιοι λέγουν ὅτι ἂν τὰ φτιάξουµε µὲ τὸν δικέρατον Πάπαν θὰ λιγοστέψουν οἱ κίνδυνοι, τὰ βάσανα καὶ ἡ φτώχεια µας.» Ἀδιάψευστος µάρτυρας λοιπὸν τῶν λόγων τοῦ Ἄγ. Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, δυὸ αἰῶνες πιὸ πρίν, ὁ Στρατηγὸς τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 Μακρυγιάννης (καὶ ἐπίκαιρος). Η C.I.A. ΚΑΙ ΤΑ U.F.O. 7 Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ πολυδιαβασµένα ἄρθρα τὸ 2014 ἦταν ἕνα ἔγγραφο τῆς CIA τὸ ὁποῖο ἀποκαλύπτει ὅτι: Αὐτὰ ποὺ νόµιζαν οἱ Ἀµερικάνοι γιὰ UFO (καὶ εἰκάζανε ὅτι ἦταν ἐ- ξωγήινης προέλευσης) στὴ δεκαετία τοῦ 50 καὶ τοῦ 60 ἦταν στὴν πραγµατικότητα κατασκοπευτικὰ ἀεροπλάνα U-2 ποὺ κατασκόπευαν τὶς χῶρες τοῦ Σοβιετικοῦ Μπλόκ. Τὸ ἐν λόγῳ ἀποκαλυπτικὸ ἔγγραφό της CIA ἔχει 272 σελίδες καὶ ἔχει τιτλο H CIA καὶ τὸ πρόγραµµα U Σύµφωνα µὲ τὸ ἔγγραφο ἡ CIA πετοῦσε ἀεροπλάνα πάνω ἀπὸ τὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση σὲ ὑψόµετρο πάνω ἀπὸ πόδια. Τὴν ἴδια περίοδο οἱ περισσότερες πτήσεις πετοῦσαν µεταξὺ καὶ πόδια καὶ ἀκόµα καὶ οἱ στρατιωτικὲς πτήσεις πετοῦσαν στὰ πόδια. Ἔτσι, ὅσοι ἔβλεπαν τὰ ἀεροσκάφη αὐτὰ σὲ τέτοια µεγάλα ὕψη, ἄρχισαν νὰ κάνουν ἀναφορὲς γιὰ UFO καὶ ἱπτάµενους δίσκους. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ CIA εἶχε ἐ- νηµερώσει τοὺς ἁρµόδιους φορεῖς γιὰ τὸ µυστικὸ αὐτὸ πρόγραµµα, δὲν ἐνηµέρωσε ποτὲ τὸ κοινό, µὲ ἀ- ποτέλεσµα νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τότε νὰ ἀναπτύσσεται ἡ παραφιλολογία γιὰ τοὺς ἐξωγήινους καὶ τὰ δῆθεν διαστηµόπλοιά τους. Καὶ ἂν λάβουµε ὑπόψιν µας ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τῶν στρατιωτικῶν τεχνολογιῶν συνεχίζεται µέχρι σήµερα αὐτὸ ἐξηγεῖ γιατί τὸ ἴδιο φαινόµενο ἀγνώστων (γιὰ τὸ κοινό) ἱπτάµενων ἀντικει- µένων συνεχίζει νὰ παρατηρεῖται µέχρι σήµερα, ἀλλὰ φυσικὰ µὲ πιὸ προηγµένα ἀεροσκάφη. ΥΣΤΥΧΩΣ ὲν ὑπάρχει θέµα, τὴν ἑπόµενη διαδικασία γιὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς ηµοκρατίας νὰ τὴν κάνετε τὴν Μεγάλη Ἑβδοµάδα!!! Τί νὰ σᾶς πῶ! Εἶµαι βέβαιος ὅτι οὐδεὶς ἐκ τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν µας, οἱ ὁποῖοι ἔβαλαν κάτω τὸ ἡµερολόγιο γιὰ νὰ ὁρίσουν τὶς ἡµεροµηνίες γιὰ τὴν ψηφοφορία ἐκλογῆς Προέδρου τῆς ηµοκρατίας, ἔδωσε σηµασία στὸ

8 ὅτι ἡ 23 η καὶ ἡ 29 η εκεµβρίου εἶναι ἡµεροµηνίες µέσα στὴν καρδιὰ τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων. Σήµερα οἱ πολίτες καλοῦνται νὰ περάσουν τὶς ἡµέρες τῶν ἑορτῶν τοῦ Νέου Ἔτους καὶ τῶν Θεοφανείων µεσα σὲ περίοδο ὀξύτητας καὶ ἀντεγκλήσεων. Θὰ µοῦ πεῖτε «µὰ ἐδῶ ὁ κόσµος καίγεται καὶ ἐσύ µᾶς φέρνεις ἐµπόδια τὸ ἑορτολόγιο», ἀλλὰ ἀναρωτηθήκατε ποτὲ γιατί «καίγεται» ὁ κόσµος; Ἀναρωτηθήκατε γιατί «καίγεται» ἡ Εὐρώπη; Γνωρίζετε ὅτι στὴν Ἀγγλία τὰ Χριστούγεννα οἱ πολίτες καλοῦνται νὰ τὰ γιορτάζουν «διακριτικά» γιὰ νὰ µὴν ἐνοχλοῦνται οἱ µουσουλµάνοι Βρετανοὶ ὑπήκοοι; Γνωρίζετε ὅτι σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες ὁ σταυρὸς εἶναι πλέον «προκλητικὸ κόσµηµα»; Ἔ, ναὶ λοιπόν, χρειάζεται τὸ ἑορτολόγιο. Χρειάζεται ἡ Εὐρώπη ποὺ ἔ- χει πάρει στραβὸ δρόµο, τὸν ὁποῖο δυστυχῶς προσπαθεῖ νὰ ἀκολουθήσει µαϊµουδίζοντας καὶ ἡ Ἑλλάδα, νὰ ἐπανακάµψει στὰ χριστιανικὰ ἰδεώδη καὶ νάµατα. ὲν εἶναι δυνατὸν ἡ Εὐρώπη τῆς Ἀναγέννησης νὰ ὑποκύπτει στὴν ἡµισέληνο τοῦ σκοταδισµοῦ. «Ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθαι» ἔ- λεγαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί µας. Ἐ- µεῖς ποῦ τὸ εἴδαµε γραµµένο ὅτι οἱ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου Κάθε Τετάρτη στὶς 4.30 µ.µ. πολιτικὲς ἀντιπαραθέσεις δὲν πρέπει νὰ καταλαγιάζουν τὶς ἡµέρες τῶν ἑορτῶν; Ἀκόµα καὶ οἱ πόλεµοι διακόπτονταν στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα γιὰ νὰ δοξαστοῦν οἱ Θεοί. Μπορεῖ νὰ σᾶς φαίνονται ὑπερβολικὰ ὅλα αὐτά, ἀλλὰ δὲν εἶναι. ὲν εἶναι στραβὸς ὁ γιαλός! Στραβὰ ἀρµενίζουµε καὶ πολὺ τὴ φοβᾶµαι τὴν προσάραξη. (Κυριακάτικη ηµοκρατία , σελὶς 2) Ε Υ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε Ὁ τεχθεῖς Βασιλεὺς νὰ χαρίζει φωτισµό, δύναµη, εὐλογία, µαζὶ δὲ καὶ ἕνα χαρούµενο καὶ ἐλπιδοφόρο 2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε Κυριακὴ Ὄρθρος Θεῖα Λειτουργία: π.µ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ πρωὶ ἀνοικτὰ Μεσηµέρι κλειστὰ ἀπόγευµα ἀνοικτὰ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαῖο Ἐνηµερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ κ , Ε-mail: Ἐπιστολές καὶ ἐµβάσµατα ἀποστέλλονται εἰς ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας του Γέροντος Παϊσίου Μια ψυχούλα που στάζει αγάπη για όλους χωρίς να διαλέγει. Μια στιγµούλα ν ακούσεις τα

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα.

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα. (αρ. φυλλ. 25) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μ ά ϊ ο ς 2 0 1 1 ΜΟΝΑΞΙΑ Ἕνας παράλυτος τριάντα ὀκτὼ χρόνια φωνάζει: Βοήθεια! Κανένας δὲν τὸν ἀ- κούει. Ἡ φωνή του πέφτει στὸ κενό. Ὁ καθένας κοιτάζει τὴ βολή του.

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου 1 ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου ΠΡΟΣΩΠΑ: Εμπενίζερ Σκρουτζ Τζέικομπ Μάρλεη (συνέταιρος του Σκρουτζ) Μπομπ Κράτσιτ (υπάλληλος του Σκρουτζ) Η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Mετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.χ.), τῆς ὁποίας

Mετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.χ.), τῆς ὁποίας Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ, Ο ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ* Δημήτριος Γ. Μαυρίδης Mετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.χ.), τῆς ὁποίας ἀδελφὸς κατὰ σάρκα ἦταν καὶ ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος, ὁ Ἐπίσκοπος

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Διήγημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἀπρίλιος 2011 8 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Β' Βραβεῖο Λογοτεχνίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνο-Αὐστραλιανὸ

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μ ορτ ορτ τ ν γκαιν ων το πανσ πτου Ναο τ ς ναστ σεως τ ν τ εροσολ µων ὲ τὸ μήνα Σεπτέμβριο ἀρχίζει κάθε χρόνο τὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος, ἡ ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας)

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν. Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα