Αθήνα 1/4/2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Π04/3/89 ΑΡΙΘ: 16 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 1/4/2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Π04/3/89 ΑΡΙΘ: 16 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ"

Transcript

1 Αθήνα 1/4/2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Π04/3/89 ΑΡΙΘ: 16 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες :Ελπίδα Γεωργαντή Αριθ. Τηλεφώνου: FAX: ΠΡΟΣ : Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΠΣ (Υποoµάδα Παροχών) ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουµένων από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών µελών και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγησή τους.» ΣΧΕΤ.: Η Εγκύκλιος 39/06 (η οποία µετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις, αντικαθίσταται στο σύνολό της µε την παρούσα). Σας κοινοποιούµε για γνώση και εφαρµογή, κατάλογο των χορηγουµένων, κατά το άρθρο 28 παρ.1 εδ.δ,του Κανονισµού Ασθενείας ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών µελών, που συνέταξε η Έκτακτη Ειδική Επιτροπή που συστάθηκε µε τις 024/37/ και 024/44/ αποφάσεις ιοικητή και σας γνωρίζουµε ότι, το Ίδρυµα για την αποκατάσταση της υγείας ή της επαγγελµατικής ικανότητας ή για την ανακούφιση της νοσηρής κατάστασης των δικαιούχων παροχών, πάντα όµως, στο µέτρο του αναγκαίου και του σκοπίµου (άρθρο 7 του Κανονισµού Ασθενείας ΙΚΑ- ΕΤΑΜ),χορηγεί τα συγκεκριµένα είδη µε τ αναφερόµενα, για κάθε ένα, τεχνικά χαρακτηριστικά, τις ειδικότερα οριζόµενες προϋποθέσεις και το καθορισµένο, µε τις 122/Συν.17/ και 22/Συν.5/ αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου, αποδοτέο ποσό. Εποµένως, από τη λήψη της παρούσας εγκυκλίου, παύουν να ισχύουν οποιεσδήποτε αντίθετες οδηγίες έχουν δοθεί µε Εγκύκλιο, Γενικό Έγγραφο, προφορικές ή γραπτές απαντήσεις. Ιδιαίτερα τονίζουµε τα εξής : 1) Όλες οι οδηγίες ισχύουν και απαρέγκλιτα εφαρµόζονται από τα υγειονοµικά και διοικητικά όργανα του Ιδρύµατος. Περιπτώσεις µη ορθής εφαρµογής, θα ελέγχονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ιοίκησης. 2) Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ χορηγεί µόνo τ αναφερόµενα στο συνηµµένο κατάλογο είδη και εποµένως δεν επιτρέπεται η συνταγογράφηση και χορήγηση οποιουδήποτε άλλου είδους πέραν αυτών.

2 2 3) Ο ιευθυντής του Υποκ/τος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.8 του Α.Ν. 1846/51 σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 του Κανονισµού Ασφαλιστικής Αρµοδιότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ,έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα για τη χορήγηση των πρόσθετων ειδών. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κανονισµού Ασφαλιστικής Αρµοδιότητας, ο αρµόδιος να αποφασίσει ιευθυντής, ερευνά ελεύθερα τα πραγµατικά και νοµικά στοιχεία της υπόθεσης, δικαιούµενος για την εξακρίβωση των πραγµατικών στοιχείων, να ενεργήσει για την απόδειξή τους εξέταση µαρτύρων, αυτοψία, να προκαλέσει πραγµατογνωµοσύνη, γνωµάτευση γιατρών, να ζητήσει πληροφορίες από κάθε δηµόσια, δηµοτική, κοινοτική ή άλλη αρχή, αποφαίνεται δε, σύµφωνα µε το Νόµο και τους Κανονισµούς. Στις περιπτώσεις που µετά από διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στο σπίτι του ασφαλισµένου, διαπιστώσει ότι, το είδος που είχε χορηγηθεί δεν βρίσκεται στην κατοχή του ή βρίσκεται διαφορετικό είδος, οφείλει να εκδώσει καταλογιστική απόφαση. 4) Σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία 93/42/ΕΟΚ/93 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την οποία έχει εναρµονιστεί η Ελληνική νοµοθεσία, τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στα οποία υπάγονται και τα ορθοπεδικά, ορθωτικά είδη, και τεχνητά µέλη, διακρίνονται σε : Α) ΕΙ Η ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα είδη που παράγονται µε µεθόδους µαζικής κατασκευής. Αυτά, ακόµη και εάν απαιτούν προσαρµογές, δεν θεωρούνται επί παραγγελία. ιατίθενται ελεύθερα από οποιοδήποτε κατάστηµα µε την προϋπόθεση να φέρουν τη σήµανση CE. Ακόµη, µετά από συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Εγκ.28/02) αποφασίστηκε: α)εφόσον το είδος φέρει serial number, αυτό απαραίτητα να αποτυπώνεται πάνω στο είδος, µε οποιοδήποτε τρόπο είναι εφικτό π.χ. χάραγµα, θερµοπλαστική σφραγίδα, κτύπηµα κ.λ.π. και β)εφόσον το είδος δε φέρει S/N, αλλά αριθµό παρτίδας, αυτός δε θα αποτυπώνεται, αφού δεν εξασφαλίζει τη µοναδικότητα του είδους. Β) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙ Η Επί παραγγελία είδη είναι, µόνο, όσα κατασκευάζονται για συγκεκριµένο ασθενή, σύµφωνα µε γραπτή συνταγή γιατρού ειδικότητας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Για να θεωρηθεί ένα είδος ως «επί παραγγελία προϊόν» απαραίτητα απαιτείται : α)στις ιατρικές γνωµατεύσεις ν αναγράφεται η ένδειξη «επί παραγγελία προϊόν», να περιγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδους (υλικά κατασκευής, λειτουργικά χαρακτηριστικά, τύπος προϊόντος, ειδικά εξαρτήµατα, κ.λ.π.) και να δίδονται τα σχετικά ανθρωποµετρικά δεδοµένα του ασθενή. β)να υποβληθεί από τον κατασκευαστή «δήλωση συµµόρφωσης» σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. γ)να προσκοµιστεί βεβαίωση εγγραφής στα µητρώα των κατασκευαστών επί παραγγελία προϊόντων του Ε.Ο.Φ. ή της /νσης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. δ)να δοθούν οδηγίες χρήσης (εφόσον υπάρχουν) στην Ελληνική γλώσσα. ε)να αποτυπωθεί ο αριθµός µητρώου του ασφ/νου πάνω στο είδος µε οποιοδήποτε ανεξίτηλο τρόπο είναι εφικτό π.χ. χάραγµα, θερµοπλαστική σφραγίδα κ.λ.π.

3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ 3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Για τη χορήγηση των ειδών απαιτείται : 1)Γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ανάλογης µε την πάθηση ειδικότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας του ασφ/νου και έγκριση από τον ελεγκτή γιατρό του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Στη γνωµάτευση υποχρεωτικά θα αναγράφεται η πάθηση που δικαιολογεί την ανάγκη χορήγησης και η ορολογία του είδους θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε αυτή του συνηµµένου καταλόγου για τη διευκόλυνση των Τµηµάτων Παροχών στην απόδοση της σχετικής δαπάνης. Ειδικά για τα τεχνητά µέλη η περιγραφή θα πρέπει, να είναι αναλυτική και να προσδιορίζονται τα υλικά κατασκευής τους (π.χ. θήκη µηρού από ρητίνη + carbon, σύνδεσµος από ατσάλι, πέλµα δυναµικό κ.λ.π.). Μετά την έκδοση της γνωµάτευσης και πριν την αγορά του είδους, ο γιατρός, υποχρεωτικά, παραπέµπει τον ασφαλισµένο στο Τµήµα Παροχών, προκειµένου να ενηµερωθεί αφενός για τη δυνατότητα ή µη χορήγησης ή αντικατάστασης του είδους και αφετέρου για το ποσό που θα του αποδοθεί, εφόσον όµως, προµηθευτεί το συγκεκριµένο είδος που του συστήνουν τ αρµόδια υγειονοµικά όργανα. Ειδικά: α)για τους νοσηλευόµενους ασφ/νους στο Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων, που κατοικούν στην Επαρχία και οι οποίοι έχουν ανάγκη από αερόστρωµα, µαξιλάρι κατακλίσεων, αναπηρικό αµαξίδιο, κηδεµόνα παντός τύπου και «ειδικό µηχάνηµα ορθοστάτισης και βάδισης», αρµόδια υγειονοµικά όργανα είναι ο θεραπευτής γιατρός ειδικότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αγ. Αναργύρων και µόνο για τα µη συνήθη είδη η Α.Υ.Ε. του ίδιου Υποκ/τος. Για τους ασφαλισµένους που νοσηλεύονται στο Ε.Ι.Α.Α. και κατοικούν στο λεκανοπέδιο Αττικής, µόνο για τ αναφερόµενα παραπάνω είδη, θα γνωµατεύουν τ αρµόδια Υγειονοµικά όργανα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας. Η απόδοση της σχετικής δαπάνης και στις δύο προαναφερόµενες περιπτώσεις θα γίνεται από το Υποκατάστηµα ΙΚΑ τόπου κατοικίας του ασφαλισµένου. β)για δαπάνες ειδών ύψους µέχρι 100,00 µετά από γνωµάτευση γιατρού αντίστοιχης ειδικότητας των εξωτερικών ιατρείων Κρατικού Νοσοκοµείου, δεν απαιτείται γνωµάτευση των υγειονοµικών οργάνων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Το καθορισµένο από το ιοικητικό Συµβούλιο ποσό αποδίδεται µε απόφαση ιοικητικού ιευθυντή. 2)Γνωµάτευση Α.Υ.Ε. ΙΚΑ ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας του ασφαλισµένου,µόνο για τα µη συνήθη είδη που έχουν οριστεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και αναφέρονται στους συνηµµένους καταλόγους. Στην Α.Υ.Ε. απαραίτητα πρέπει να συµµετέχει γιατρός αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση έλλειψης,ο ασφαλισµένος παραπέµπεται στην Α.Υ.Ε. της πλησιέστερης Μονάδας Υγείας. Η Α.Υ.Ε. γνωµατεύει, µόνο µετά τη διαβίβαση, από το Τµήµα Παροχών, της γνωµάτευσης του θεραπευτή γιατρού µε ενηµερωτικό σηµείωµα στο οποίο θα αναφέρονται τυχόν προηγούµενες χορηγήσεις ορθοπεδικών ειδών, ηµεροµηνία χορήγησής τους, τεχνικά χαρακτηριστικά, S/N, εγγύηση κ.λ.π., εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης ή αντικατάστασης του είδους. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις θα εκδίδεται απορριπτική απόφαση ιοικητικού ιευθυντή. Οι γνωµατεύσεις των Α.Υ.Ε. µπορούν να προσβληθούν στη Β.Υ.Ε. είτε από τον ασφαλισµένο, είτε από το ασφαλιστικό όργανο, µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται στο άρθρο 28 παρ.8 του Κανονισµού Ασφαλιστικής Αρµοδιότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

4 4 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΕΡ/ΨΗΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1)Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισµένος προµηθεύεται το είδος, µε δική του πρωτοβουλία από το εξωτερικό, ακολουθείται η παραπάνω αναφερόµενη διαδικασία. 2)Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισµένος προµηθεύεται είδος πρόσθετης περίθαλψης ενώ νοσηλεύεται µε δαπάνες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο εξωτερικό, το Ίδρυµα αναλαµβάνει τη δαπάνη αγοράς µόνο των ειδών που έχουν ενταχθεί στα χορηγούµενα είδη, χωρίς να απαιτείται ειδική γνωµάτευση γι αυτά. Αποδίδεται δε ολόκληρη η δαπάνη, χωρίς παρακράτηση συµµετοχής. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Πριν την απόδοση της σχετικής δαπάνης για µεν τα συνήθη είδη (είδη που χορηγούνται µε γνωµάτευση θεραπευτή ελεγκτή) µπορεί να γίνει, δειγµατοληπτικά, έλεγχος καταλληλότητας από το θεραπευτή γιατρό του Ιδρύµατος, για δε τα µη συνήθη είδη (είδη που χορηγούνται µε γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού Α.Υ.Ε.),υποχρεωτικά, διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας από την Α.Υ.Ε. Ιδιαίτερα εφιστούµε την προσοχή : α)των Α.Υ.Ε., όπως ο έλεγχος καταλληλότητας γίνεται σχολαστικότερα και σύµφωνα, πάντα, µε τις οριζόµενες για κάθε είδος τεχνικές προδιαγραφές.ακόµα να ελέγχεται και βεβαιώνεται ότι πάνω στο είδος έχει γίνει ανεξίτηλη αποτύπωση του serial number για όσα είδη µαζικής παραγωγής απαιτείται ή του αριθµού µητρώου για τα επί παραγγελία είδη. β)των Τµηµάτων Παροχών και του ιοικητικού ιευθυντή, στις περιπτώσεις που διαπιστώνουν ότι, έγινε ελλιπής έλεγχος καταλληλότητας ή η περιγραφή του είδους δεν είναι σύµφωνη µε αυτή του καταλόγου ή γεννάται αµφιβολία ιατρικής φύσης ή δεν αιτιολογείται η αναγκαιότητα αντικατάστασης είδους που είχε χορηγηθεί στο παρελθόν, να αναπέµπουν την περίπτωση, ανάλογα µε το είδος του ερωτήµατος, στ αρµόδια υγειονοµικά όργανα (θεραπευτής Α.Υ.Ε.), για νέα κρίση, θέτοντας υπόψη τα στοιχεία που κατά τη γνώµη τους, αποδεικνύουν αυτό. Υπενθυµίζουµε πάντως, ότι την αποφασιστική αρµοδιότητα για τη χορήγηση των πρόσθετων ειδών έχει ο ιοικητικός ιευθυντής και εποµένως, δύναται να διενεργήσει οποιοδήποτε έλεγχο, πριν τη λήψη της τελικής απόφασής του (εγκριτική ή απορριπτική ). ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΠΑΝΗΣ Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις απόδοσης της σχετικής δαπάνης και ο ασφαλισµένος, εκτός των δικαιολογητικών που αναλυτικά αναφέρονται για κάθε είδος (εγγύηση, βεβαιώσεις καταστηµάτων πώλησης, εγχειρίδιο, δήλωση συµµόρφωσης, γνωµατεύσεις, κ.λ.π.) υποβάλλει : α)υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, για τα είδη υψηλού κόστους, στην οποία ο ασφαλισµένος θ αναφέρει ότι το χορηγούµενο είδος θα το έχει στο σπίτι του και είναι υποχρεωµένος να το επιδεικνύει σε κάθε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου από εντεταλµένο όργανο του Ιδρύµατος. β)απόδειξη πώλησης (µηχανογραφική ή από φορολογική ταµειακή µηχανή) στην οποία θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του ασφαλισµένου και θα περιγράφεται αναλυτικά το είδος (Γ.Ε Γ32/86/ /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ).Ακόµα, θα

5 5 αναγράφεται το S/N του είδους εφόσον απαιτείται και θα βεβαιώνεται ότι το προϊόν φέρει την ένδειξη CE θα αποδοθεί το καθορισµένο, από το ιοικητικό Συµβούλιο, ποσό που αναγράφεται, για κάθε είδος, στους συνηµµένους καταλόγους, εφόσον δεν υπάρχει σύµβαση προµήθειας. Στα καθορισµένα ποσά δεν έχει υπολογιστεί ο Φ.Π.Α, ο οποίος αποδίδεται στον ασφαλισµένο και στη συνέχεια παρακρατείται η συµµετοχή του ασφαλισµένου που είναι 25%, για τα είδη και τους ασφαλισµένους που προβλέπεται συµµετοχή. Ταυτόχρονα, µε την απόδοση της σχετικής δαπάνης θα ενηµερώνεται, υποχρεωτικά, το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισµένου και η πινακίδα παροχών του µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε χορηγούµενο είδος (S/N, εγγύηση, τεχνικά χαρακτηριστικά, ηµεροµηνία χορήγησης, αποδοτέο ποσό κ.λ.π.) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Συµµετοχή 25% στις δαπάνες χορήγησης των ειδών πρόσθετης περίθαλψης, γενικότερα, παρακρατείται µόνο, για τα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ.β.του Κανονισµού Συµµετοχής ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Της συµµετοχής απαλλάσσονται : 1)τα θύµατα των εργατικών ατυχηµάτων µόνο για τα είδη που είναι απαραίτητα για την άρση των συνεπειών του εργατικού ατυχήµατος και 2)οι ασφαλισµένοι που πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία, για την προµήθεια όµως µόνο, αναπηρικών αµαξιδίων, τεχνητών µελών και ορθοπεδικών βοηθηµάτων-µηχανηµάτων. Αποδεικτικό στοιχείο για την απαλλαγή αποτελεί, είτε 1. η απόφαση απονοµής του εξωϊδρυµατικού επιδόµατος, είτε 2. η γνωµάτευση της επιτροπής που είναι αρµόδια για τη χορήγηση του επιδόµατος για τη διαπίστωση της παραπληγίας ή τετραπληγίας. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αντικατάσταση των ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών µελών, είναι δυνατή : 1)Μετά την πάροδο του προβλεπόµενου κατά είδος χρονικού διαστήµατος, εφόσον όµως τ αρµόδια υγειονοµικά όργανα και η Τεχνική Υπηρεσία διαπιστώσουν ολοκληρωτική φθορά του είδους, από τη φυσιολογική µέχρι τότε χρήση του (Γ.Ε / ). Η παραποµπή στην Τεχνική Υπηρεσία ή στα αρµόδια υγειονοµικά όργανα, θα γίνεται από τα Τµήµατα Παροχών, τα οποία, µε βάση την πινακίδα παροχών του ασφαλισµένου, θα ενηµερώνουν τ αρµόδια όργανα σχετικά µε την ηµεροµηνία χορήγησης του είδους, τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, το S/N, το χρόνο εγγύησης κ.λ.π. Στις περιπτώσεις που τ αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος, λόγω έλλειψης ειδικευµένου προσωπικού, δεν µπορούν να παράσχουν τη γνώµη τους για την κατάσταση του είδους που είχε χορηγηθεί, είναι δυνατή η αντικατάστασή του, µόνο, εάν η προµηθεύτρια εταιρία προσδιορίσει, αιτιολογήσει τη βλάβη και βεβαιώσει την αναγκαιότητα αντικατάστασης του είδους, λόγω ολοκληρωτικής φθοράς από τη φυσιολογική χρήση. 2)Στις περιπτώσεις, που τ αρµόδια υγειονοµικά όργανα, λόγω επιδείνωσης ή βελτίωσης της πάθησης του ασφαλισµένου ή αλλαγής της σωµατικής διάπλασής του, µέσα σ ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες αυτό έχει καθοριστεί, διαπιστώνουν, ότι το είδος που είχε χορηγηθεί δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε, δηλαδή, την αποκατάσταση της υγείας του.

6 6 3)Στις περιπτώσεις που κάποιος λόγος ανώτερης βίας, ο οποίος όµως, αποδεδειγµένα διαπιστώνεται από το αρµόδιο ασφαλιστικό όργανο, προκάλεσε την καταστροφή ή απώλεια του είδους π.χ. φωτιά, σεισµός, κλοπή κ.λ.π. Ιδιαίτερα σηµειώνουµε ότι, απλές δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις ή δηλώσεις ασφαλισµένων σε αστυνοµικά τµήµατα δεν θα γίνονται δεκτές, δεδοµένου ότι, δεν αποδεικνύουν το λόγο ανώτερης βίας που προκάλεσε την καταστροφή ή απώλεια του είδους. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που γίνεται επιτόπιος έλεγχος από δηµόσια αρχή (πυροσβεστική, αστυνοµία, τροχαία κ.λ.π.), η οποία βεβαιώνει το γεγονός αυτό, είναι δυνατή η αντικατάσταση του είδους. Με ευθύνη των ιευθυντών των Υποκαταστηµάτων και των ιευθυντών των Μονάδων Υγείας, να δοθεί µε υπογραφή από ένα αντίγραφο της παρούσας εγκυκλίου µε τους συνηµµένους πίνακες, στους υπαλλήλους των Τµηµάτων Παροχών, στους γιατρούς αντίστοιχης µε τ αναφερόµενα είδη ειδικότητας και στα µέλη των Α.Υ.Ε. Συν:(3)κατάλογοι (1)φύλλο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ ΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

7 Υπόδειγµα ήλωσης Συµµόρφωσης 7 Επωνυµία Κατασκευαστή ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο/Η υπογράφων......ενεργώντας ως εκπρόσωπος (Ονοµατεπώνυµο) του κατασκευαστή.., δηλώνω ότι το ακόλουθο (Επωνυµία Κατασκευαστή) προϊόν, το οποίο προορίζεται για την αποκλειστική χρήση από τον αναγραφόµενο ασθενή και κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τη συνταγή που συνέταξε ο αναφερόµενος ειδικός και τα αιτούµενα ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία αναγράφονται στο σχετικό έντυπο το οποίο περιλαµβάνεται στο φάκελο του προϊόντος, είναι σύµφωνο* προς τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ Ε.Ο.Κ./ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και κατατάσσεται στην κατηγορία κινδύνου Ι, σύµφωνα µε τα κριτήρια κατάταξης του Παραρτήµατος ΙΧ αυτής της Οδηγίας : -Είδος - Προορισµός Προϊόντος : -Τύπος Μοντέλο Προϊόντος: -Ονοµατεπώνυµο Ασθενούς : -Ονοµατεπώνυµο συνταγογραφούντος : -*µη συµµόρφωση µε βασικές απαιτήσεις : - λόγοι µη συµµόρφωσης : Η παρούσα δήλωση συντάσσεται σε δύο (2)αντίτυπα : ένα για το φάκελο του προϊόντος και ένα για τον ασθενή. Υπογραφή Ονοµατεπώνυµο:.. Ειδικότητα:.. Θέση στο φορέα: Τόπος-Ηµεροµηνία

8 Ο Ρ Θ Ο Π Ε Ι Κ Α Ε Ι Η 8

9 ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΠΟ ΟΤΕΟ ΠΟΣΟ 1 Περιλαίµιο µαλακό αυτοκόλλητο 8,00 διαφόρων µεγεθών 2 Περιλαίµιο, σκληρό, αυτοκόλλητο, 31,00 ρυθµιζόµενου ύψους 3 Περιλαίµιο πλαστικό, σκληρό, µε 31,00 υποσαγώνιο, ρυθµιζόµενου ύψους 4 Αυχενικό περιλαίµιο τύπου 55,00 PHILADELPHIA 5 Aυχενικό περιλαίµιο τύπου Miami 95,00 6 Αυχενοθωρακικός κηδεµόνας τύπου ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ Μιnerva (ρυθµιζόµενου ύψου) 275,00 255,00 7. Γιλέκο/δακτύλιος Halo για ακινητοποίηση 2.990,00 Α.Μ.Σ.Σ. Το είδος 4 χορηγείται στις περιπτώσεις : Βαριά θλάση αυχένα, κακώσεις αυχένα, δισκοπάθεια αυχένα, µετεγχειρητική χρήση. Το είδος 5 χορηγείται στις περιπτώσεις : ακινητοποίησης, αποθεραπείας, αποκατάστασης κακώσεων αυχένα, εκφυλιστικών παθήσεων, σε ασθενείς που χρήζουν αυχενική στήριξη για µακρά χρονικά διαστήµατα. Θα πρέπει να αιτιολογείται σαφώς η συνταγογράφηση του κηδεµόνα Minerva και Ηalo. Τα είδη 1,2,3,4,5,6,7 δεν αντικαθίστανται. ΩΜΟΣ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ 1 Τριγωνικός επίδεσµος φάκελος 8,00 ανάρτησης άνω άκρου 2 Απλή τιράντα ανάρτησης άνω άκρου 8,00 3 Τιράντα ακινητοποίησης ώµου και βραχιονίου σε 2 άξονες για ακινητοποίηση σε εξαρθρήµατα ώµου ή µετεγχειρητικές καταστάσεις 42,00 4 Κηδεµόνας ακινητοποίησης καταγµάτων κλειδός τύπου οκτωειδούς επίδεσης. 27,00 5 Νάρθηκας βραχιονίου Sarmiento 220,00 6 Νάρθηκας ώµου αεροπλανάκι 645,00 7 Τιράντα ακινητοποίησης 42,00 ακρωµιοκλειδικής 8 Οκτοειδής επίδεσµος για κατάγµατα 27,00 κλείδας Τα παραπάνω είδη δεν αντικαθίστανται 9

10 ΑΓΚΩΝΑΣ 1 Απλό ελαστικό επιαγκώνιο 12,00 2 Επιαγκώνιο από Neoprene 23,00 3 Επιαγκώνιο από σιλικόνη 30,00 4 Λειτουργικός νάρθηκας αγκώνος βραχιονοπηχικός ρυθµιζόµενης γωνίας (µε γωνιόµετρο) 170,00 5 υναµικός βραχιονοπηχικός κηδεµόνας 1.300,00 µε κοχλία για πλήρη κάµψη - έκταση 6 υναµικός βραχιονοπηχικός νάρθηκας(µε 560,00 γωνιόµετρο, επανατατικό ελατήριο, µε ειδική µαλακή επένδυση και ιµάντες σταθεροποίησης). Τα είδη 1,2,3,4,5 δεν αντικαθίστανται. Για τα είδη 4,5 και 6 να αιτιολογείται σαφώς η χορήγησή τους. Το 6 αντικαθίσταται µετά από 1 2 χρόνια µόνο σε µόνιµες και µη ιάσιµες καταστάσεις. ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ 1 Νάρθηκας αντιβραχίου από πλαστικό 58,00 2 Ανάρτηση αντιβραχίου µε απαγωγή 135,00 3 Ανάρτηση αντιβραχίου 8,00 Τα παραπάνω είδη δεν αντικαθίστανται ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ-ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗ-ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ 1 Απλό επικάρπιο αυτοκόλλητο 12,00 2 Επικάρπιο ανοικτό στον αντίχειρα από Neoprene ή σιλικόνη αυτοκόλλητο 19,00 3 Επικάρπιο µε παλαµιαία µεταλλική υποστήριξη ανοικτό στον αντίχειρα αυτοκόλλητο 23,00 4 Πηχεοκαρποδακτυλικός νάρθηκας αντίχειρα 50,00 5 Νάρθηκας ακινητοποίησης πηχεοκαρπικής χωρίς στήριξη αντίχειρα 43,00 6 Νάρθηκας ακινητοποίησης πηχεοκαρπικής µε στήριξη στον αντίχειρα 43,00 7 Πλαστικός νάρθηκας ακινητοποίησης δακτύλου συµπεριλαµβανοµένου και του αντίχειρα 68,00 8 Mallet finger νάρθηκας 1,00 Τα παραπάνω είδη δεν αντικαθίστανται Τα είδη 1,2,3,4,5,6 και 8 χορηγούνται σε παθήσεις περιορισµένης χρονικής διάρκειας και εποµένως δεν αντικαθίστανται. Μόνο σε περιπτώσεις που απαιτείται χρήση πέραν του χρόνου δύναται να επαναχορηγηθούν µε αιτιολογηµένη γνωµάτευση. Το 7 αντικαθίσταται µόνο σε µόνιµες παραµορφώσεις-παθήσεις ή παράλυση µετά το χρόνο. 10

11 ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ ΥΝΑΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ 1 Νάρθηκας µετακαρπιοφαλαγγικής 60,00 2 Νάρθηκας φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων για 1-4 δάκτυλα, συµπεριλαµβανοµένου και του αντίχειρα (κάµψη έκταση) 87,00 3 Νάρθηκας παλαµιαίας ή ραχιαίας κάµψηςέκτασης, πηχεοκαρπικής, καρποφαλαγγικών και φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων από θερµοπλαστικό υλικό ή υφασµάτινος µε µεταλλική ενίσχυση (αλουµινίου) 124,00 4 υναµικός νάρθηκας πηχεοκαρπικής µε 800,00 κοχλία για πλήρη κάµψη - έκταση 5 υναµικός νάρθηκας πηχεοκαρπικής (µε 415,00 γωνιόµετρο, επανατατικό ελατήριο, µε ειδική µαλακή επένδυση και ιµάντες σταθεροποίησης) Αντικαθίστανται µόνο σε µόνιµες παραµορφώσεις παθήσεις ή παράλυση µετά το χρόνο. ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ-ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ 1 Πηχεοκαρπικός νάρθηκας 102,00 2 Σύνθετος νάρθηκας κάµψεως καρπού 108,00 3 Νάρθηκας εκτάσεως πηχεοκαρπικής 67,00 4 Νάρθηκας για κάµψη-έκταση καρπού και δακτύλων 127,00 5 Νάρθηκας κάµψεως των µετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων 108,00 6 Νάρθηκας αντίχειρα 41,00 Αντικαθίστανται µόνο σε µόνιµες παραµορφώσεις ή παράλυση άνω άκρου µετά το χρόνο. 11

12 ΚΟΡΜΟΣ Θ.Μ.Σ.Σ. 1 Κηδεµόνας σκολίωσης-κύφωσης µε πίεστρο Τύπου Boston Τύπου Cheneau Tύπου D.D.B. Τύπου P.E.P Χορηγούνται: 1. Σε παιδιά που πάσχουν από κύφωση ή σκολίωση. Αντικατάσταση: Μέχρι 16 ετών: µετά 6-12 µήνες Αντικατάσταση: Άνω των 16 ετών :µετά 1-2 χρόνια 2. Σε ενήλικες µετά από επεµβάσεις διόρθωσης κύφωσης ή σκολίωσης. Το είδος δεν αντικαθίσταται. 2 Kηδεµόνας τύπου Nirop για θωρακοοσφυϊκή 1.190, , ,00 890,00 ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ πάθηση 280,00 250,00 3 Κηδεµόνας τύπου TAYLOR ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 130,00 115,00 4 Κηδεµόνας τύπου TAYLOR µε πίεστρο στέρνου ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 160,00 145,00 5 Κηδεµόνας τύπου TAYLOR µε υποµασχάλια ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 160,00 145,00 6 Κηδεµόνας τύπου TAYLOR µε αυχενική στήριξη. ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 220,00 190,00 7 Κηδεµόνας τριών σηµείων Θ.Μ.Σ.Σ. ή Ο.Μ.Σ.Σ. 376,00 8 Κηδεµόνας υπερεκτάσεως Θ.Μ.Σ.Σ.ή Ο.Μ.Σ.Σ. 376,00 9 Κηδεµόνας σκολιώσεως τύπου Milwake (για πολύ υψηλή σκολίωση) 926,00 Αντικατάσταση: µέχρι 16 ετών : µετά 6-12 µήνες Αντικατάσταση : άνω των 16 ετών : µετά 1-2 χρόνια Στα κατάγµατα και τις µετεγχειρητικές καταστάσεις δεν απαιτείται αντικατάσταση. ΚΟΡΜΟΣ-Ο.Μ.Σ.Σ. 1 Κηδεµόνας οσφυϊκής µοίρας τύπου Goldwait ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 95,00 85,00 2 Ζώνη οσφύος απλή ελαστική 29,00 3 Ζώνη οσφύος ελαστική αυτοκόλλητη 31,00 4 Ζώνη οσφύος ελαστική µάλλινη Gibaud 44,00 5 Zώνη οσφύος υφασµάτινη µε µπανέλες αυτοκόλλητη ή µη Τύπου Deseze 40,00 12

13 Tύπου Lombosto Tύπου Goldwait 40,00 40,00 6 Zώνη κοιλίας απλή ελαστική (λαστέξ) 30,00 7 Ζώνη σπλαχνοπτώσεως ηµιελαστική 50,00 πολλαπλής παθήσεως 8 Ζώνη κήλης µονή 25,00 9 Ζώνη κήλης µονή µε συσπασουάρ 30,00 10 Ζώνη κήλης διπλή 30,00 11 Ζώνη κήλης διπλή µε συσπασουάρ 35,00 12 Ζώνη οσφύος από Neoprene 79,00 13 Νάρθηκας Θ.Μ.Σ.Σ. ή Ο.Μ.Σ.Σ. µε 651,00 υποστηρίγµατα για λόρδωση. 14 Νάρθηκας Θ.Μ.Σ.Σ. ή Ο.Μ.Σ.Σ. µε ειδική 823,00 ζώνη συµπίεσης ή κορδόνι συµπίεσης 15 Φουσκωτό γιλέκο εξωτερικής εφαρµογής 1.520,00 αποσυµπίεσης σπονδυλικής στήλης 16 Ζώνη οσφύος µε θερµοπλαστικό 110,00 17 Ζώνη θωρακοοσφυϊκή 110,00 Αντικατάσταση : µετά το χρόνο και µόνο µετά από αιτιολόγηση για όλες τις ζώνες. Η αντικατάσταση τoυ κηδεµόνα και των ναρθήκων να γίνεται µετά 6-12 µήνες στα παιδιά και 1-2 χρόνια στους ενήλικες µετά από αιτιολόγηση. Το 15 δεν αντικαθίσταται ΠΥΕΛΟΥ-ΙΣΧΙΩΝ 1 Οσφυοµηροκνηµοποδικός κηδεµόνας από 2.050,00 τιτάνιο µε ελεύθερη άρθρωση ή µε ασφάλεια γόνατος,µε ποδοκνηµική άρθρωση 2 Θωρακοοσφυοµηροκνηµοποδικός 4.294,00 κηδεµόνας από θερµοπλαστικό ειδικής κατασκευής µετά από λήψη προπλάσµατος µε στήριγµα στήθους (έως 16 χρόνων) ΑΦΟΡΑ ΖΕΥΓΟΣ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ 3 Νάρθηκας ισχίου λειτουργικός µε γωνιόµετρο 405,00 4 Νάρθηκας απαγωγής ισχίων 174,00 (σε περιπτώσεις συγγενούς εξαρθρήµατος ) 5 Λειτουργικός νάρθηκας απαγωγής ισχίων 173,00 τύπου Pavlik 6 Κηδεµόνας για υποτροπιάζον εξάρθρηµα ισχίου Πλαστικός 275,00 Νεοπρενίου 110,00 ερµάτινος 229,00 7 Οσφυοµηροκνηµοποδικός κηδεµόνας από 1.150,00 13

14 ατσάλι µε ασφάλεια γόνατος ελβετικού τύπου ή µε ελεύθερη άρθρωση γόνατος, µε ποδοκνηµική άρθρωση 8 Οσφυοµηροκνηµοποδικός κηδεµόνας από ντουραλουµίνιο µε ελεύθερη άρθρωση ή µε ασφάλεια γόνατος µε ποδοκνηµική άρθρωση, µε CLETZAK ή χωρίς Αντικατάσταση : µετά 2 χρόνια 1.800,00 ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ-ΜΗΡΟΣ 1 Επιµηρίδα απλή 12,00 2 Επιµηρίδα από Neoprene 20,00 3 Kηδεµόνας µηροκνηµοποδικός µε ασφάλεια 1.900,00 γόνατος µε ποδοκνηµική άρθρωση τύπου CLETZAK από Τιτάνιο 4 Κηδεµόνας µηροκνηµοποδικός µε ελεύθερη 1.900,00 άρθρωση γόνατος µε ποδοκνηµική άρθρωση τύπου CLETZAK από τιτάνιο 5 Μηροκνηµοποδικός κηδεµόνας από 1.800,00 θερµοπλαστικό υλικό µετά από λήψη γύψινου προπλάσµατος, µε µεταλλικά αντιστηρίγµατα από ντουραλουµίνιο, µε άρθρωση και ασφάλεια γόνατος ελβετικού τύπου και άρθρωση ποδοκνηµικής, έσω ή έξω υποδήµατος µε ελατήριο ανύψωσης πέλµατος. 6 Κηδεµόνας µηροκνηµοποδικός µε ελεύθερη άρθρωση ή µε ασφάλεια γόνατος ελβετικού τύπου µε ποδοκνηµική άρθρωση τύπου CLETZAK από ντουραλουµίνιο 1.250,00 7 Κηδεµόνας µηροκνηµοποδικός µε ελεύθερη άρθρωση ή µε ασφάλεια γόνατος µε ποδοκνηµική άρθρωση τύπου CLETZAK από ατσάλι 8 Κηδεµόνας µηριαίος µε αστράγαλο και πέλµα βράχυνσης µε ζώνη από τιράντα ή δερµάτινη (από ατσάλι και δέρµα) ΜΕΓΑΛΟΣ 465,00+230,00=695,00 ΜΕΣΑΙΟΣ 420,00+205,00=625,00 ΜΕΓΑΛΟΣ: 700,00 ΜΕΣΑΙΟΣ: 630,00 9 Κηδεµόνας µηριαίος µε αστράγαλο και πέλµα βράχυνσης (από ατσάλι και δέρµα) 10 Κηδεµόνας µηριαίος έσω υποδήµατος (από ατσάλι και δέρµα) ΜΙΚΡΟΣ: 565,00 ΜΕΓΑΛΟΣ: 630,00 ΜΕΣΑΙΟΣ: 570,00 ΜΙΚΡΟΣ: 510,00 ΜΕΓΑΛΟΣ: 400,00 14

15 ΜΕΣΑΙΟΣ: 360,00 11 Κηδεµόνας µηριαίος έσω υποδήµατος µε ζώνη (από ατσάλι και δέρµα) 12 Κηδεµόνας µηριαίος έσω υποδήµατος µε ζώνη πλατιά δερµάτινη (από ατσάλι και δέρµα) 13 Κηδεµόνας µηριαίος έξω υποδήµατος (από ατσάλι και δέρµα) 14 Κηδεµόνας µηριαίος έξω υποδήµατος µε ζώνη (από ατσάλι και δέρµα) 15 Κηδεµόνας µηριαίος έξω υποδήµατος µε ζώνη πλατιά δερµάτινη (από ατσάλι και δέρµα) ΜΙΚΡΟΣ : 325,00 ΜΕΓΑΛΟΣ : 470,00 ΜΕΣΑΙΟΣ: 420,00 ΜΙΚΡΟΣ: 380,00 ΜΕΓΑΛΟΣ: 570,00 ΜΕΣΑΙΟΣ: 510,00 ΜΙΚΡΟΣ: 460,00 ΜΕΓΑΛΟΣ: 400,00 ΜΕΣΑΙΟΣ: 360,00 ΜΙΚΡΟΣ: 325,00 ΜΕΓΑΛΟΣ: 465,00 ΜΕΣΑΙΟΣ: 420,00 ΜΙΚΡΟΣ: 380,00 ΜΕΓΑΛΟΣ: 565,00 ΜΕΣΑΙΟΣ: 510,00 16 Κηδεµόνας µηριαίος έξω υποδήµατος µε υπόδηµα και στήριξη µε µπάρα, µε ή χωρίς άρθρωση (από ατσάλι και δέρµα) ΜΙΚΡΟΣ: 460,00 ΜΕΓΑΛΟΣ: 400,00 ΜΕΣΑΙΟΣ: 360,00 ΜΙΚΡΟΣ: 325,00 συν την αντίστοιχη τιµή για υποδήµατα. 413,00 17 Νάρθηκας ηρεµίας Μ.Κ.Π. από θερµοπλαστικό υλικό έσω υποδήµατος. Τα είδη 1 και 2 να µην αντικαθίστανται Τα υπόλοιπα είδη µπορούν να αντικαθίστανται κάθε 2-3 χρόνια. ΓΟΝΑΤΟ 1 Επιγονατίδα απλή ελαστική κλειστή ή ανοικτή 14,00 2 Επιγονατίδα ενισχυµένη στα πλάγια µε 36,00 µπανέλες σταθερές ή προσθαφαιρούµενες, κλειστή ή ανοικτή. 3 Επιγονατίδα κλειστή ή ανοικτή ενισχυµένη µε µπάρες σταθερές ή προσθαφαιρούµενες στα πλαϊνά ή µε αυτοκόλλητες λωρίδες από 79,00 15

16 Neoprene 4 Μηροκνηµικός νάρθηκας πλαστικός 115,00 5 Μηροκνηµικός νάρθηκας νεοπρενίου 55,00 6 Μηροκνηµικός λειτουργικός κηδεµόνας µε 260,00 άρθρωση για τη ρύθµιση του εύρους κινήσεων του γόνατος (µε γωνιόµετρο) 7 Νάρθηκας µηροκνηµικός λειτουργικός µε 260,00 γωνιόµετρο 8 Κηδεµόνας µηροκνηµικός ρυθµιζόµενος για 665,00 διόρθωση βλαισσότητας-ραιβότητας του γόνατος 9 Νάρθηκας οστεοαρθρίτιδος γόνατος µε 665,00 αρνητική πίεση 10 Νάρθηκας γόνατος πολλαπλής αστάθειας 435,00 11 Νάρθηκας µηροκνηµικός σταθερός 74,00 12 Νάρθηκας πρόσθιου ή οπίσθιου χιαστού 600,00 δυναµικός 13 Νάρθηκας γόνατος τεσσάρων σηµείων 600,00 14 υναµικός νάρθηκας γόνατος(µε γωνιόµετρο, 580,00 επανατατικό ελατήριο, µε ειδική µαλακή επένδυση και ιµάντες σταθεροποίησης) Χορηγούνται για παθήσεις περιορισµένης χρονικής διάρκειας και εποµένως δεν αντικαθίστανται εκτός από ειδικές µόνο περιπτώσεις για τις οποίες θα υπάρχει σαφής αιτιολόγηση από τον θεράποντα ιατρό. ΚΝΗΜΗ 1 Κηδεµόνας κνηµιαίος από θερµοπλαστικό 261,90 υλικό 2 Κηδεµόνας κνηµιαίος από Neoprene 55,00 3 Eλαστική περικνηµίδα από Neoprene 20,00 4 Κηδεµόνας κνηµιαίος µε µηριαίο στήριγµα 110,00 έσω υποδήµατος πλαστικός ή µεταλλικός 5 Κηδεµόνας κνηµιαίος έξω υποδήµατος µε MEΓΑΛΟΣ: 230,00 ελατήριο ανυψώσεως πέλµατος CLETZAK. 6 Κηδεµόνας κνηµοποδικός µε ατέρµονα κοχλία για υποπoδία (από θερµοπλαστικό υλικό µε ειδική επένδυση και ιµάντες σταθεροποίησης) ΜΕΣΑΙΟΣ: 205,00 624,00 7 Κνηµοποδικός κηδεµόνας από θερµοπλαστικό υλικό (κατόπιν λήψεως γύψινου προπλάσµατος ), έσω υποδήµατος µε ελατήριο ανύψωσης πέλµατος, χωρίς µεταλλικά αντιστηρίγµατα µε δυνατότητα 515,00 16

17 ρύθµισης κάµψης-έκτασης άκρου ποδός. 8 Κνηµοποδικός κηδεµόνας µε ελεύθερη άρθρωση ποδοκνηµικής και ζεύγος ορθ/κών υποδηµάτων 300,00 συν την αντίστοιχη τιµή για υποδήµατα 9 Ελαστική περικνηµίδα άνω γόνατος 31,00 10 Ελαστική περικνηµίδα κάτω γόνατος 25,00 11 Ελαστική περικνηµίδα ριζοµηρίου 33,00 12 Κνηµοποδικός κηδεµόνας Sarmiento 302,00 Tα είδη 4,9,10,11 να αντικαθίστανται µετά 6 µήνες Τα λοιπά µπορούν να αντικαθίστανται κάθε 2-3 χρόνια. ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗ 1 Επιστραγαλίδα απλή µε άνοιγµα στην πτέρνα και στα δάκτυλα 2 Επιστραγαλίδα απλή ανοικτή µόνο στα δάκτυλα 3 Επιστραγαλίδα από Neoprene αυτοκόλλητη, ενισχυµένη µε σπιράλ στα πλαϊνά 4 Επιστραγαλίδα σιλικόνης ενισχυµένη στα σφυρά 5 Κνηµοποδικός νάρθηκας µε αεροθάλαµο Aircast 6 Κνηµοποδικός λειτουργικός νάρθηκας έσω υποδήµατος 7 Κηδεµόνας διπλός διορθωτικός ποδοκνηµικής τύπου Denis Braun µε πέλµα προσαρµοζόµενο στα υποδήµατα ή σανδαλέτο. 8 Νάρθηκας κνηµοποδικός λειτουργικός µε γωνιόµετρο 9 Νυχτερινός νάρθηκας Κ.Π.. από θερµοπλαστικό υλικό έσω υποδήµατος 10 Νάρθηκας για υποπoδία µε πλαίσιο ρύθµισης έσω έξω στροφής 11 Νάρθηκας κνηµοποδικός µε ενσωµατωµένη αντλία, αεροθάλαµο και ρύθµιση µε γωνιόµετρο (εξωτερικής εφαρµογής νάρθηκας ποδοκνηµικής σε κενό αέρος ) 12,00 13,00 31,00 41,00 110,00 165,00 367,00 160,00 246,00 132,00 715,00 12 υναµικός κνηµοποδικός νάρθηκας 520,00 ( ιορθωτικός δυναµικός νύκτας µε γωνιόµετρο, επανατατικό ελατήριο, µε ειδική µαλακή επένδυση και ιµάντες σταθεροποίησης ) Τα είδη 1,2,3,4,5 και 8 να µην αντικαθίστανται. Επαναχορηγούνται µόνο επί νέων ενδείξεων. Τα είδη 6,7,9,10,11,12 να αντικαθίστανται µετά από 1-2 χρόνια µόνο σε µόνιµες 17

18 και µη ιάσιµες καταστάσεις. ΑΚΡΟΥ ΠΟ ΟΣ 1 Προστατευτικό δακτύλου το τεµάχιο Απλό 0,23 Σιλικόνης 1,37 2 Πέλµα µεταταρσαλγίας, ολόκληρου πέλµατος ή πέλµατος µεταταρσίου, τριών τύπων: - µαλακό, ηµίσκληρο, σκληρό Ν ο 36 και άνω: 9,00 Ν ο 26-35: 8,00 Ν ο 0-25: 7,00 - σιλικόνης 19,00 3 Πέλµα έσω υποδήµατος σε φυσιολογικό 25,00 υπόδηµα για ραιβοποδία, ιπποποδία, κοιλοποδία. 4 Πέλµα µε ή χωρίς τακούνι για γύψο 14,00 5 Νάρθηκας για βλαισό ή ραιβό µέγα δάκτυλο 25,00 6 Νάρθηκας για σφυροδακτυλία 23,00 7 Υποπτέρνιο σιλικόνης για άκανθα πτέρνας 14,20 8 Υποπτέρνιο σιλικόνης εσωτερικής ανύψωσης 19,00 9 Ειδικό πέλµα κατόπιν γύψινου 112,00 προπλάσµατος για συγκράτηση καµάρας και µεταταρσίων στις περιπτώσεις ακρωτηριασµού Αντικατάσταση : παιδιά µετά 6 µήνες Αντικατάσταση: ενήλικες µετά 12 µήνες Ειδικά πέλµατα : παιδιά 6-12 µήνες Ενήλικες : µετά 2 χρόνια. ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ 1 Υποδήµατα σκαρπίνια ορθ/κά χωρίς βράχυνση Ν ο 36 και άνω : 75,00 Ν ο 26-35: 60,00 Ν ο 0-25: 45,00 2 Υποδήµατα µπότες ορθ/κές χωρίς βράχυνση Ν ο 36 και άνω 75,00 Ν ο 26-35: 60,00 Ν ο 0-25: 50,00 3 Υποδήµατα σκαρπίνια ορθ/κά για βράχυνση έως 4 εκατοστά 4 Υποδήµατα µπότες ορθ/κές για βράχυνση έως 4 εκατοστά 5 Υποδήµατα µπότες ή σκαρπίνια ορθ/κά για βράχυνση άνω των 4 εκατ. ή τέτοια για τα οποία απαιτείται ειδική διαµόρφωση 6 ιορθωτικός νάρθηκας ηρεµίας για ραιβότητα κνήµης και άκρου ποδός Ν ο 36 και άνω: 145,00 Ν ο 26-35: 120,00 Ν ο 0-25: 95,00 Ν ο 36 και άνω : 150,00 Ν ο 26-35: 135,00 Ν ο 0-25: 95,00 Ν ο 36 και άνω : 220,00 Ν ο 26-35: 175,00 Ν ο 0-25: 140,00 413,00 18

19 Αντικατάσταση : παιδιά µετά 6 µήνες Αντικατάσταση : ενήλικες µετά 1 χρόνο Τα είδη 1-5 χορηγούνται στις περιπτώσεις: βράχυνσης, εγκεφαλικής παράλυσης, µυϊκές δυστροφίες, συγγενείς ανωµαλίες(εκ γενετής ανωµαλίες) ποδοκνηµικής και πελµάτων(π.χ. ιπποποδία, βλαισοποδία, κ.λ.π.)ανωµαλίες στήριξης από νευρίτιδες ή νευροπάθειες π.χ.πολυοµελίτιδα,ηµιπληγίες, επίκτητες κληρονοµικές νευροπάθειες(π.χ.charcot-marie-tooth). EΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΣΟΝ 1 Ελαστικό καλσόν απλής ελαστικότητας 14,00 2 Ελαστικό καλσόν διπλής ελαστικότητας 18,00 3 Ελαστικό καλσόν προοδευτικής πίεσης 34,00 Αντικατάσταση : µετά 3 µήνες ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ (ερεσίνωτο) 1 Αερόστρωµα ηλεκτρικό για κατακεκλιµένους ασθενείς Μηχανισµός αεροστρώµατος- αντλία Στρώµα κατακλίσεως 120,00 58,00 2 Κουλούρα κατακλίσεων απλή 12,00 3 Ερεσίνωτο 51,00 Θα πρέπει να υπάρχει ιατρική γνωµάτευση που να βεβαιώνει ότι ο ασθενής είναι κατακεκλιµένος. Αντικατάσταση : αεροστρώµατος: στρώµα µετά το χρόνο Μηχανισµός : µετά 3 χρόνια Εγγύηση : 1 χρόνο Service : - ανταλλακτικά : 10 χρόνια Serial number Το είδος 2 αντικαθίσταται µετά το χρόνο ΙΑΦΟΡΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 1 Ανυψωτικό λεκάνης, στις περιπτώσεις που ο ασθενής έχει υποβληθεί σε αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος, δισκεκτοµή ή µετά από σπονδυλοδεσία ή πάσχει από παραπληγία, ηµιπληγία. Αντικατάσταση : µετά 2 χρόνια 43,00 19

20 ΛΟΙΠΑ ΕΙ Η 1 Ηλεκτροµαγνητικός διεγέρτης : 2.800,00 α)για ενίσχυση της καθυστερηµένης πόρωσης των καταγµάτων β)για σπονδυλική στήλη 2.800,00 εξωτερικής εφαρµογής 2 ιεγέρτης υπερήχων εξωτερικής εφαρµογής 1.320,00 για ανάπτυξη πόρωση οστών 3 ιεγέρτης Νεύρων εξωτερικής εφαρµογής 1.150,00 4 Συσκευή µετεγχειρητικής κρυοθεραπείας αποτελούµενη από : -βαρελάκι -επίθεµα κρυοθεραπείας 5 Αναλώσιµο για τη συσκευή πρόληψης θροµβοεµβολικής νόσου για µετεγχειρητικές καταστάσεις. 165,00 75,00 61,00 Το είδος 1α να χορηγείται σε περιπτώσεις καθυστερηµένης πόρωσης καταγµάτων (3 µήνες µετά το κάταγµα) ή σε περιπτώσεις επανεγχείρησης ψευδαρθρώσεων. Το είδος 3 να χορηγείται σε περιπτώσεις νευραπραξίας, εξελκισµού ή µόνιµης βλάβης βραχιονίου πλέγµατος. Επίσης σε βλάβη περιφερικών νεύρων άνω και κάτω άκρων µε ηλεκτροµυογραφικά ευρήµατα απονεύρωσης του περιφερικού νεύρου και σε περιπτώσεις επανασυγκόλλησης νεύρων. εν χορηγείται σε περιπτώσεις ασθενών που έχουν υποστεί Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, επειδή δεν υπάρχει καµία ιατρική επιστηµονική ένδειξη που να δικαιολογεί τη χρήση του. Σε καµία περίπτωση το είδος δεν εγκρίνεται κατά τη διάρκεια νοσηλείας [ Σχετικό το Γ32/2013/ Γενικό Έγγραφο της /νσης Υγ/κών Υπηρεσιών ]. Τα είδη 1,2,3 δεν αντικαθίστανται Τα είδη 4 και 5 να χορηγούνται µόνο σε µετεγχειρητικές καταστάσεις. 20

21 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ Για τη χορήγηση των ειδών απαιτείται γνωµάτευση Θεραπευτή, αντίστοιχης µε την πάθηση ειδικότητας, και έγκριση Ελεγκτή. Έγκριση της Α βάθµιας Υγ/κής Επιτροπής, µετά από γνωµάτευση Θεραπευτή ειδικότητας, απαιτείται για τη χορήγηση όλων των κηδεµόνων και για τα παρακάτω «µη συνήθη είδη»: 1. ιεγέρτης νεύρων εξωτερικής εφαρµογής. 2.Ηλεκτροµαγνητικός διεγέρτης 3. ιεγέρτης υπερήχων εξωτερικής εφαρµογής για ανάπτυξη πόρωση οστών 4.Φουσκωτό γιλέκο εξωτερικής εφαρµογής αποσυµπίεσης σπονδυλικής στήλης 5. υναµικός νάρθηκας πηχεοκαρπικής 6.Νάρθηκας Θ.Μ.Σ.Σ. ή Ο.Μ.Σ.Σ. µε υποστηρίγµατα για λόρδωση 7.Νάρθηκας Θ.Μ.Σ.Σ ή Ο.Μ.Σ.Σ. µε ειδική ζώνη συµπίεσης ή κορδόνι συµπίεσης 8.Νάρθηκας οστεοαρθρίτιδος γόνατος µε αρνητική πίεση 9.Νάρθηκας κνηµοποδικός µε ενσωµατωµένη αντλία, αεροθάλαµο και ρύθµιση µε γωνιόµετρο ( εξωτερικής εφαρµογής νάρθηκας ποδοκνηµικής σε κενό αέρος) 21

22 ΕΙ ΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 22

23 Ηλεκτρική συσκευή ανύψωσης (γερανάκι) AΠΟ ΟΤΕΟ ΠΟΣΟ 1.330,00 (στο ποσό περιλαµβάνεται το κόστος του µοτέρ που ανέρχεται στα 500,00 ) Συσκευή µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, τροχήλατη µε φρένα, δυνατότητα ρύθµισης βάσης, ικανότητα ανύψωσης έως 150Κg, ενσύρµατο χειριστήριο µε δίκτυ µεταφοράς τεσσάρων σηµείων. Χορηγείται αυστηρά σε άτοµα µε τετραπληγία µετά από γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ειδικότητος ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ Α.Υ.Ε. Η συσκευή πρέπει να φέρει :Εγγύηση 10 χρόνια (το µοτέρ 5 χρόνια) Serial number Βεβαίωση για service- ανταλλακτικά 10 χρόνια. Βεβαίωση για την εκπαίδευση του χρήστη. Αντικατάσταση : µόνο το µοτέρ µετά τα 5 χρόνια λόγω ολοκληρωτικής φθοράς 23

24 Νοσοκοµειακό κρεβάτι χειροκίνητο, τροχήλατο. Χορηγείται µετά από γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ειδικότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ελεγκτή, µόνο στις παρακάτω παθήσεις : 1. Βαριά γεροντική άνοια µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα 2. Κατακεκλιµένοι ασθενείς προχωρηµένου Αlzheimer 3. Βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, 6 µήνες µετά από την πάθηση µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα. 4. Βαριά µυασθένεια µε κινητικά προβλήµατα 5. Βαριά σκλήρυνση κατά πλάκας σε κατακεκλιµένο ασθενή 6. Παραπληγία σε κατακεκλιµένο ασθενή 7. Τετραπληγία Απαραίτητα πρέπει να φέρει : 1)Εγγύηση 10 χρόνια 2)Serial number 3)Eγχειρίδιο λειτουργίας 4)Βεβαίωση για service-ανταλλακτικά για 10 χρόνια. Αποδοτέο ποσό : α)νοσ/κή κλίνη 321,00 β)πλαϊνά στηρίγµατα 115,00 (ζεύγος) γ)αναρτήρας για έλξη 101,00 δ)ρόδες µε φρένα (4 τεµ.) 83,00 ε)στρώµα αφρολέξ 87,00 Αντικατάσταση µόνο του στρώµατος στα 3 χρόνια 24

25 Ενεργητικός και λειτουργικός ορθοστάτης ΑΠΟ ΟΤΕΟ ΠΟΣΟ 4.300,00 Αποτελείται από ζεύγος κάθετων µεταλλικών ράβδων συνδεδεµένων µεταξύ τους στα άκρα ( ισχία και ποδοκνηµικές ) µε αρθρωτή πολυκεντρική µεταλλική άρθρωση, σύστηµα υποστήριξης στήριξης γονάτων (µπορεί να φέρουν και αρθρώσεις)στήριξη θωρακοοσφυϊκή, ιµάντες πρόσδεσης, απορροφητήρες κραδασµών, ρυθµιζόµενα πλάγια στηρίγµατα κορµού, αυτορυθµιζόµενο ροδάκι ασφάλειας κάτω άκρων και χειρολαβές χειρισµών εξ ολοκλήρου ρυθµιζόµενες. Ενδείξεις χορήγησης : 1)Χαµηλή θωρακική και οσφυϊκή παραπληγία 2)Υψηλή θωρακική παραπληγία 3)Ατελή τετραπληγία 4)Γενικευµένες παθήσεις κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήµατος 5)Χορηγείται σε παιδιά και σε ενήλικες έως 65 ετών, µετά από γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ειδικότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ και Α.Υ.Ε. Η Α.Υ.Ε. στον έλεγχο καταλληλότητας θα πιστοποιεί ότι το είδος πληροί απόλυτα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. Όροι χορήγησης : 1)Eγγύηση 5 ετών 2)Serial number «χτυπηµένο» στο µηχάνηµα 3)Service ανταλλακτικά για 10 έτη 4)Εγχειρίδιο λειτουργίας 5)Υπεύθυνη εκπαίδευση από τον προµηθευτή ΣΗΜΕΙΩΣΗ : εν χορηγείται σε άτοµα µη συνεργάσιµα ή µε νοητική έκπτωση και σε άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα όρασης και ακοής. Αντικατάσταση : Παιδιά : 4 έτη λόγω αλλαγής σωµατικής διάπλασης Ενήλικες: 6-7 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς 25

26 ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙ ΙΑ ΑΠΟ ΟΤΕΟ ΠΟΣΟ 1.Απλό αναπηρικό αµαξίδιο σταθερό ή πτυσσόµενο, τροχήλατο µε 269,00 µεγάλες φουσκωτές ρόδες πίσω, φουσκωτές ρόδες εµπρός µε φρένα και δυνατότητα ρύθµισης των υποποδίων, µε κινητά ή σταθερά πλαϊνά. Γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ειδικότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ Ελεγκτή 2.Ειδικού τύπου αναπηρικό αµαξίδιο ενισχυµένο, τροχήλατο, µε µεγάλες 890,00 φουσκωτές ρόδες πίσω, φουσκωτές ρόδες εµπρός, πτυσσόµενο ή σταθερού σκελετού, µε φρένα, µε δυνατότητα ρύθµισης πλάτης και καθίσµατος ρυθµιζόµενου ύψους και κλίσης υποποδίων, προσθαφαιρούµενα ρυθµιζόµενα πλαϊνά και υποπόδια λαβές ώθησης. Γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ειδικότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ Ελεγκτή. 3.Ειδικού τύπου χειροκίνητο αναπηρικό αµαξίδιο, τροχήλατο µε µεγάλες 800,00 Φουσκωτές ρόδες πίσω, φουσκωτές ρόδες εµπρός, µε σκελετό αποτελούµενο από 2 πλευρικούς άξονες (πλάκες) από ειδικό ΠΟΛΥΜΕΡΙΟ που ενώνονται µε σύστηµα διασταυρώσεων από αλουµίνιο µε 3 δυνατότητες αλλαγής φάρδους, πλάτη ανακλινόµενη και πτυσσόµενη, υποπόδια προσθαφαιρούµενα. Βάρος 8 Kgr. Αντοχή χρήστη έως 125 Kgr. Γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ειδικότητα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ Ελεγκτή 4.Ελαφρoύ τύπου αναπηρικό αµαξίδιο, τροχήλατο µε φρένα, 1.800,00 µε σκελετό από ελαφρύ κράµα (αλουµίνιο ή τιτάνιο ή µαγνήσιο ), µε δυνατότητα ρύθµισης του κέντρου βάρους και κλίσεων του καθίσµατος και της πλάτης, προσθαφαιρούµενους οπίσθιους τροχούς και προσθαφαιρούµενα και ρυθµιζόµενα πλαϊνά και υποπόδια, πτυσσόµενο ή σταθερού σκελετού. Γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ειδικότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ Α.Υ.Ε. Τα 1,2,3,4 αναπηρικά αµαξίδια αντικαθίστανται µετά από 4-5 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς. 5.Παιδικό αναπηρικό αµαξίδιο µε πτυσσόµενη τροχήλατη βάση 1.743,00 τριών ή τεσσάρων τροχών, µε φρένα,ανακλινόµενη πλάτη αυξοµειούµενη και ρυθµιζόµενων κλίσεων. ύναται να φέρει στήριγµα κεφαλής, διαχωριστικό σκελών και γιλέκο ασφαλείας. Απαραίτητα να υπάρχουν χειρολαβές οδήγησης και ιµάντες κνήµης. Γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ειδικότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ Α.Υ.Ε. 26

27 Αντικατάσταση : Ανά 4ετία για παιδιά µέχρι 16 ετών, λόγω αλλαγής της σωµατικής διάπλασης Αντικατάσταση µόνο του καθίσµατος λόγω της συνεχούς ανάπτυξης µπορεί να γίνει ανά 2ετία. 6.Ηλεκτροκίνητο απλό αναπηρικό αµαξίδιο, µε ένα µοτέρ µε ΑΠΟ ΟΤΕΟ ΠΟΣΟ µπαταρία λιθίου 12V, χαµηλή ταχύτητα και µεταφορική ικανότητα 3.850,00 έως 100Κg. Nα υπάρχει µηχανισµός κατεύθυνσης. Προϋποθέσεις χορήγησης: 1)Ηλικία ετών 2)Μορφή αναπηρίας 3)Πνευµατική ικανότητα 4)Φυσιολογικές αντιδράσεις όρασης, ακοής και αντίδρασης 5)Ψυχολογική και λειτουργική αναγκαιότητα επικοινωνίας µε το περιβάλλον (εντός και εκτός κατοικίας) 6)Αναγκαιότητα µετακίνησης λόγω επαγγέλµατος, σπουδών ή άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων. 7) α. Ένδειξη :Πλήρη ή ατελή τετραπληγία. β. Ένδειξη : Παραπληγία, εφόσον συντρέχει, έστω µία από τις αναφερόµενες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για τη χορήγηση των «ενισχυµένων ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αµαξιδίων», δηλαδή, α. αυξηµένο σωµατικό βάρος ή β. µεγάλη απόσταση τόπου κατοικίας και απασχόλησης ή γ. ανωφέρεια τόπου κατοικίας ή απασχόλησης. Γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ειδικότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ Α.Υ.Ε 7.Ηλεκτροκίνητο ενισχυµένο αναπηρικό αµαξίδιο µε δύο µοτέρ, 5.810,00 δύο µπαταρίες 12V,αυτονοµία τουλάχιστον 25Κm, τουλάχιστον µεταφορική ικανότητα 120kg,αναρριχητική ικανότητα µεγαλύτερη των 15, ο ταχύτητα µεγαλύτερη 8Km/h και µε µηχανισµό κατεύθυνσης Προϋποθέσεις χορήγησης : 1.Οι αναφερόµενες παραπάνω για τα απλά ηλεκτροκίνητα 2.α.Ένδειξη :Πλήρη ή ατελή τετραπληγία β.ένδειξη :Παραπληγία, εφόσον όµως συντρέχει, εκτός των άλλων, έστω µία από τις αναφερόµενες παρακάτω προϋποθέσεις 3,4,5. 3)Αυξηµένο σωµατικό βάρος 4)Μεγάλη απόσταση τόπου κατοικίας και απασχόλησης 5)Aνωφέρεια τόπου κατοικίας ή απασχόλησης Γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ειδικότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ Α.Υ.Ε. Αντικατάσταση 6 και 7 : Μετά την παρέλευση 6ετίας λόγω ολοκληρωτικής φθοράς 27

28 Όλοι οι τύποι αναπηρικών αµαξιδίων πρέπει να φέρουν : 1)Εγγύηση 4 έτη 2)Βεβαίωση για service-ανταλλακτικά 10 έτη. 3)Serial number «κτυπηµένο» 4)CE 5)Εγχειρίδιο λειτουργίας 6)Βεβαίωση εκπαίδευσης στη χρήση από τον προµηθευτή µόνο για τα ηλεκτροκίνητα αµαξίδια 7)Βεβαίωση του προµηθευτή για το υλικό κατασκευής του ελαφρού τύπου αναπηρικού αµαξιδίου εν είναι δυνατή σε καµία περίπτωση η παράλληλη χορήγηση αναπηρικού αµαξιδίου, έστω και αν πρόκειται για διαφορετικού τύπου αµαξίδιο. 28

29 Ειδικό ηλεκτρονικό ποδήλατο ΑΠΟ ΟΤΕΟ ΠΟΣΟ µεταλλικής κατασκευής βάρους 30 κιλών. α) παραπληγίας : 2.580,00 µε πολλαπλό συνεχή αντισπασµικό έλεγχο β)τετραπληγίας : 4.260,00 Ειδικό ηλεκτρονικό ποδήλατο παραπληγίας ή τετραπληγίας κατά περίπτωση εξ ολοκλήρου µεταλλικής κατασκευής βάρους 30 κιλών και άνω µε ρυθµιζόµενη ακτίνα περιστροφής των πεταλίων, µε πολλαπλό συνεχή αντισπασµικό έλεγχο, αποσπώµενο ηλεκτρονικό χειριστήριο µε φωτεινές ενδείξεις των λειτουργιών του και µε ειδικά γάντια άνω άκρων και ειδικές θήκες στήριξης των ποδοκνηµικών. Ενδείξεις: Παραπληγία ή τετραπληγία (χαλαρή ή σπαστική)ηµιπληγία, τριπληγία και εν γένει παθήσεις του κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήµατος µε τις παραπάνω κλινικές ενδείξεις., µετά από γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ειδικότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ Α.Υ.Ε Η Α.Υ.Ε στον έλεγχο καταλληλότητας θα πιστοποιεί ότι το είδος πληροί απόλυτα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. Όροι χορήγησης : 1)Εγγύηση 4 ετών 2)Serial number «κτυπηµένο» 3)(C.Ε) 4)Service και ανταλλακτικά για 10 έτη 5)Κατάλληλη εκπαίδευση από τον προµηθευτή. 6)Εγχειρίδιο λειτουργίας. Αντικατάσταση του µηχανήµατος δεν προβλέπεται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στους ασφ/νους που θα χορηγηθεί το ειδικό ηλεκτρονικό ποδήλατο δεν θα χορηγούνται πράξεις κινησιοθεραπείας άνω ή κάτω άκρων (Υ.Σ. 87/ της /νσης Υγειονοµικών Υπηρεσιών). 29

30 ΕΙ ΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΠΟ ΟΤΕΟ ΠΟΣΟ 1.940,00 Ειδική µεταλλική καρέκλα µε υποπόδια, τροχήλατη-πτυσσόµενη,η οποία µε ειδικό µηχανισµό ιµάντων και µοχλών, όπου λειτουργεί και σαν γερανός, µπορεί να µετακινεί, τοποθετεί, ανασηκώνει τον ασθενή στο κρεβάτι, στην τουαλέτα, στο µπάνιο, στο αυτοκίνητο κ.λ.π Η λειτουργία της έγκειται στην κινητή πλάτη και στο λειτουργικά µελετηµένο αποσπώµενο κάθισµα, όπου χάρη στον µηχανισµό ιµάντων και µοχλών που διαθέτει αλλά και χάρη στην ειδικά σχεδιασµένη οπή του, παρέχει τη δυνατότητα στον ασθενή χωρίς να µετακινείται από το ειδικό αυτό κάθισµα να αφοδεύει και να ουρεί χωρίς πρόβληµα στην τουαλέτα. Το υλικό κατασκευής του καθίσµατος είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης (σάντουιτς) επενδεδυµένο µε LATEX,µη επηρεαζόµενο από αλλαγή θερµοκρασίας (ζεστό ντους)ή εξωτερικές επιδράσεις. Οι αυξοµειούµενοι ιµάντες στήριξης του καθίσµατος ασφαλίζουν µε 4 πόρπες (συνδετήρες)ίδιες µε τις πόρπες των ζωνών ασφαλείας των αυτοκινήτων. Η ειδική µεταλλική καρέκλα είναι ανεξάρτητη από τη χορήγηση των αναπηρικών αµαξιδίων. Χορηγείται µετά από γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ειδικότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ Α.Υ.Ε. Η Α.Υ.Ε. στον έλεγχο καταλληλότητας θα πιστοποιεί ότι το είδος πληροί απόλυτα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. 1)Εγγύηση : 5 έτη 2)Serial number «χτυπηµένο» επί της καρέκλας 3)Service και ανταλλακτικά : 10 έτη 4)Αντικατάσταση µετά 5-6 χρόνια λόγω ολοκληρωτικής φθοράς 30

31 Ειδικό µηχάνηµα ορθοστάτισης και βάδισης ΑΠΟ ΟΤΕΟ ΠΟΣΟ 5.150,00 Αποτελείται από δύο ειδικά διαµορφωµένους, κατόπιν λήψεως γύψινου προπλάσµατος, µηροκνηµοποδικούς ορθοστάτες, κατασκευασµένους από θερµοπλαστικό υλικό µε µεταλλικά αντιστηρίγµατα στήριξης µε άρθρωση και ασφάλειες γονάτων, συνδεµένα µε ειδική µεταλλική συσκευή µεταφοράς κίνησης από κορµό στα κάτω άκρα. Ενδείξεις χορήγησης : 1)Υψηλή ή χαµηλή θωρακική παραπληγία και ατελή τετραπληγία, οφειλόµενες σε παθήσεις του κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήµατος ή σοβαρές κακώσεις Ν.Μ. 2)Ψυχολογική και λειτουργική ικανότητα του ασθενούς και δυνατότητα ορθής επικοινωνίας µε το περιβάλλον. 3)Εκτίµηση της αναγκαιότητας χορήγησης του µηχανήµατος µε ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια. Απαιτείται γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ειδικότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ Α.Υ.Ε. Η Α.Υ.Ε στον έλεγχο καταλληλότητας θα πιστοποιεί ότι το είδος πληροί απόλυτα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. Όροι χορήγησης : 1)Εγγύηση 5 ετών 2)Serial number «χτυπηµένο» στο µηχάνηµα 3)Service ανταλλακτικά για 10 έτη. 4)Εγχειρίδιο λειτουργίας. 5)Υπεύθυνη εκπαίδευση από τον προµηθευτή Αντικατάσταση του µηχανήµατος Ενήλικες 5-6 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς Παιδιά 2-3 έτη έως της ενήβωσης. ΣΗΜ: Όταν έχει χορηγηθεί ζεύγος µηροκνηµοποδικών κηδεµόνων, είναι δυνατό να χορηγηθεί το µηχάνηµα α)σε άτοµα µέχρι 18 ετών µετά την παρέλευση 2 χρόνων και β)σε άτοµα άνω των 18 χρόνων, µετά την παρέλευση 3 χρόνων. 31

32 Ειδικό µηχάνηµα ορθοστάτισης και βάδισης AΠΟ ΟΤΕΟ ΠΟΣΟ µε ενσωµατωµένες υδραυλικές µπουκάλες υψηλής πίεσης ,00 Αποτελείται από δύο κνηµοποδικούς νάρθηκες, από θερµοπλαστικό υλικό κατόπιν λήψεως γύψινου προπλάσµατος,µε ενσωµατωµένες υδραυλικές µπουκάλες υψηλής πίεσης, ντίζα βάδισης, αυτοκόλλητες ταινίες Velcro µε αφρώδες υλικό, βέργες στήριξης από κράµα ατσαλιού, µε αρθρώσεις τιτανίου. Ενδείξεις χορήγησης : 1)Υψηλή θωρακική παραπληγία οφειλόµενη σε παθήσεις του κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήµατος ή σοβαρές κακώσεις Ν.Μ. 2)Ψυχολογική και λειτουργική ικανότητα του ασθενούς και δυνατότητα ορθής επικοινωνίας µε το περιβάλλον. 3)Εκτίµηση της αναγκαιότητας χορήγησης του µηχανήµατος µε ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια. Χορηγείται µετά από γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ειδικότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ Α.Υ.Ε. Η Α.Υ.Ε στον έλεγχο καταλληλότητας θα πιστοποιεί ότι το είδος πληροί απόλυτα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. Όροι χορήγησης : 1)Εγγύηση 5 ετών. 2)Serial number «χτυπηµένο»στο µηχάνηµα 3)Service-ανταλλακτικά για 10 έτη. 4)Εγχειρίδιο λειτουργίας. 5)Υπεύθυνη εκπαίδευση από τον προµηθευτή. Αντικατάσταση του µηχανήµατος Ενήλικες : 5-6 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς Παιδιά: 2-3 έτη έως της ενήβωσης ΣΗΜ: Όταν έχει χορηγηθεί ζεύγος µηροκνηµοποδικών κηδεµόνων, είναι δυνατό να χορηγηθεί το µηχάνηµα α)σε άτοµα µέχρι 18 ετών µετά την παρέλευση 2 χρόνων και β)σε άτοµα άνω των 18 χρόνων µετά την παρέλευση 3 χρόνων. 32

33 Ειδικό παιδικό κάθισµα για µπάνιο-wc ΑΠΟ ΟΤΕΟ ΠΟΣΟ 2.700,00 Ειδικό κάθισµα ρυθµιζόµενων κλίσεων από ειδικό πλαστικό, ρυθµιζόµενα σε κλίσεις και ύψος υποπόδια, στήριγµα κεφαλής, µε τροχήλατη πτυσσόµενη βάση αυξοµειούµενη σε ύψος και προσθαφαιρούµενο κάθισµα. Ενδείξεις : Σε παιδιά έως 16 ετών µε παθήσεις κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήµατος, µετά από γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ειδικότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ Α.Υ.Ε. Η Α.Υ.Ε στον έλεγχο καταλληλότητας θα πιστοποιεί ότι το είδος πληροί απόλυτα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. Όροι χορήγησης : 1)Εγγύηση 5 έτη 2)Serial number «χτυπηµένο» 3)Service ανταλλακτικά για 10 έτη. Αντικατάσταση ανά 5-6 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς 33

34 Eιδικό ορθοστατικό κάθισµα ΑΠΟ ΟΤΕΟ ΠΟΣΟ µε υδραυλική ανύψωση 4.800,00 Ειδικό ορθοστατικό κάθισµα τροχήλατο µε υδραυλική ανύψωση, µε διαιρούµενα υποπόδια αυξοµειούµενου ύψους, µε στηρίγµατα γονάτων ρυθµιζόµενα σε ύψος και βάθος,στηρίγµατα θώρακα και λεκάνης και κεφαλής εφ όσον χρειάζεται και µε τραπεζάκι εργοθεραπείας και ρυθµιζόµενο σε βάθος κάθισµα. Χορήγηση : Σε παθήσεις κεντρικού ή και περιφερικού νευρικού συστήµατος,µετά από γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ειδικότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ Α.Υ.Ε. Η Α.Υ.Ε στον έλεγχο καταλληλότητας θα πιστοποιεί ότι το είδος πληροί απόλυτα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. Όροι χορήγησης : 1)Εγγύηση 5 έτη 2)Serial number «χτυπηµένο» 3)Service ανταλλακτικά για 10 έτη. 4)Βεβαίωση εκπαίδευσης από τον προµηθευτή. 5)Εγχειρίδιο λειτουργίας. Αντικατάσταση : 5 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς 34

35 ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΕΟ ΠΟΣΟ 1.Ορθοστάτης απλός κατακόρυφος ή ηµιανακλινόµενος 1.150,00 ξύλινος ή µεταλλικός µε ιµάντες συγκράτησης ισχίωνοσφύος, πλαϊνά στηρίγµατα θώρακος και στηρίγµατα γονάτων και ρυθµιζόµενα υποπόδια. 2.Ορθοστάτης ανακλινόµενος από 0-90 ο µε τροχήλατη βάση 3.206,00 και ποδόφρενα, µε µηχανισµό απαγωγής σκελών,για κάθε σκέλος χωριστά, διαιρούµενα υποπόδια ρυθµιζόµενα σε κλίσεις και ύψος, προσθαφαιρούµενο τραπέζι εργοθεραπείας, πλαϊνά στηρίγµατα θώρακος, στηρίγµατα λεκάνης και στηρίγµατα γονάτων. Οι υπ αριθ.1 και 2 ορθοστάτες χορηγούνται σε παιδιά και ενήλικες έως 65 χρόνων µε χαλαρή ή σπαστική παραπληγία ή σοβαρή δυσλειτουργία κάτω άκρων που εµποδίζει την αφ εαυτού ορθοστάτηση, πρόσκαιρη ή µόνιµη, µετά από γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ειδικότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ Α.Υ.Ε. 3.Ορθοστάτης ειδικός ανακλινόµενος από 0-90 ο µε 4.700,00 τροχήλατη βάση και ποδόφρενα, ηλεκτροκίνητο µηχανισµό ανάκλισης µε χειριστήριο και επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, προσθαφαιρούµενο τραπέζι εργοθεραπείας,στηρίγµατα θώρακος, στηρίγµατα λεκάνης, διαχωριστικό σκελών, ιµάντες πρόσδεσης και στηρίγµατα φτερνών. Χορηγείται αυστηρά σε άτοµα ηλικίας από 18 έως 65 χρόνων µε πλήρη ή ατελή τετραπληγία από οποιαδήποτε πάθηση ή νόσο,σε εκπαιδεύσιµα άτοµα µε βαρειά πάθηση όρασης ή ακοής και σε παθήσεις µε σοβαρό πρόβληµα αστάθειας σπονδυλικής στήλης από κακώσεις ή ανάλογες παθήσεις,µετά από γνωµάτευση θεραπευτή γιατρού ειδικότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ Α.Υ.Ε. εν χορηγείται σε άτοµα µη συνεργάσιµα, λόγω κακής επικοινωνίας µε το περιβάλλον, ένεκα ψυχολογικής ή λειτουργικής αδυναµίας. 35

36 Προϋποθέσεις χορήγησης για όλους τους ορθοστάτες: 1. Εγγύηση 5 έτη 2. Serial number «χτυπηµένο» 3. Βεβαίωση για service-ανταλλακτικά για 10 έτη. 4. CE 5. Εγχειρίδιο λειτουργίας. 6. Βεβαίωση εκπαίδευσης από τον προµηθευτή για τον υπ αριθ.3 ορθοστάτη. Αντικατάσταση :Σε παιδιά έως 17 ετών: κάθε 3 χρόνια λόγω αλλαγής της σωµατικής διάπλασης Ενήλικες: Αντικαθίσταται µετά από 15 χρόνια µόνο εφόσον έχει υποστεί ολοκληρωτική φθορά 36

1. ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

1. ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε Γενική Διεύθυνση Παροχών Δ/νση Παροχών Ασθενείας, Τμήμα: Νοσ. Εξων. Περίθαλψης Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙ Η ΕΙ ΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙ Η ΕΙ ΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Παράρτηµα άρθρου 5 Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙ Η ΕΙ ΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΠΟ ΟΤΕΟ ΠΟΣΟ Περιλαίµιο µαλακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ. Περιλαίμιο μαλακό αυτοκόλλητο διαφόρων μεγεθών 1,30. Περιλαίμιο, σκληρό, αυτοκόλλητο, ρυθμιζόμενου ύψους 22,91 1 / 114

ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ. Περιλαίμιο μαλακό αυτοκόλλητο διαφόρων μεγεθών 1,30. Περιλαίμιο, σκληρό, αυτοκόλλητο, ρυθμιζόμενου ύψους 22,91 1 / 114 Παράρτημα άρθρου 15 Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ 1 Περιλαίμιο μαλακό αυτοκόλλητο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 31/05/2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Π04/3/155 ΑΡΙΘ: 37 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Αθήνα 31/05/2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Π04/3/155 ΑΡΙΘ: 37 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αθήνα 31/05/2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Π04/3/155 ΑΡΙΘ: 37 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες :Ελπίδα Γεωργαντή

Διαβάστε περισσότερα

Aυχενοθωρακικός κηδεμόνας τύπου Μιnerva (ρυθμιζόμενου ύψους) (00167) Μεγάλος 288,00

Aυχενοθωρακικός κηδεμόνας τύπου Μιnerva (ρυθμιζόμενου ύψους) (00167) Μεγάλος 288,00 ΑΥΧΕΝΑΣ (00325) Αυχενικό περιλαίμιο τύπου Μιami 71,00 Aυχενοθωρακικός κηδεμόνας τύπου Μιnerva (ρυθμιζόμενου ύψους) (00167) Μεγάλος 288,00 (00432) Μεσαίος 270,00 (00471) Γιλέκο/δακτύλιος Halo για ακινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουµένων από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών µελών και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγησή τους

Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουµένων από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών µελών και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγησή τους «Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουµένων από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών µελών και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγησή τους» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39 Π04/3/195 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 74/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

ιακήρυξη 74/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ. ιακήρυξη 74/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Ορθοπεδικά Υλικά, CPV:33141700-7) όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2. Αθήνα, 21/1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αρ. Πρωτ.: 3112

ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2. Αθήνα, 21/1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αρ. Πρωτ.: 3112 Αθήνα, 21/1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 3112 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γενική Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση Παροχών & Κατάρτισης Συμβάσεων Τμήμα: Πληροφορίες: Γεωργαντή Ελπίδα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Μίχου Φωτεινή Μουστάκη Ελευθερία Δρ. Φουσεκης Κων/νος Καθηγητης Εφ. Φυσικοθεραπειας Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 7 / 4 / 2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 7 / 4 / 2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 7 / 4 / 2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Π04/3/106 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 25 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Κ. Τσουρακάκη ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΙΣΧΙΟΥ - ΜΗΡΟΥ "COXA HIT" COXA HIT Μέγεθος S M L XL Περιφ. Ισχίων σε εκ. 80/90 90/100 100/110 110/120 Χρώμα Μαύρο Δεξιά - Αριστερή - Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΙΣΧΙΟΥ - ΜΗΡΟΥ "COXA HIT" COXA HIT Μέγεθος S M L XL Περιφ. Ισχίων σε εκ. 80/90 90/100 100/110 110/120 Χρώμα Μαύρο Δεξιά - Αριστερή - Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Γ32/ 786. ΠΡΟΣ 1.Όλες τις Νοµαρχιακές & Τοπ. Μονάδες Υγείας & Νοσ/µεία ΙΚΑ 2. Όλα τα Περ/κά Τοπικά Υπ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ

Αρ. Πρωτ. Γ32/ 786. ΠΡΟΣ 1.Όλες τις Νοµαρχιακές & Τοπ. Μονάδες Υγείας & Νοσ/µεία ΙΚΑ 2. Όλα τα Περ/κά Τοπικά Υπ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ 11-6-08 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Πληροφορίες : κ. αφνοµήλη Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 Τηλέφωνο : 210 5215218

Διαβάστε περισσότερα

Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp)

Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 21 ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ) 2.9.1 Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp) 9906021

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Κανονισμός «Περικοπών» Υγείας

Ενιαίος Κανονισμός «Περικοπών» Υγείας Σχολιασμός της υπό δημοσίευση 2 ης τροποποίησης του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ Ενιαίος Κανονισμός «Περικοπών» Υγείας Ένα χρόνο μετά την δημοσίευση του νέου μνημονιακού κανονισμού παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ORTHOCARE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ORTHOCARE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ORTHOCARE περιεχόμενα 03 ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ Στρώματα, Επιστρώματα, Μαξιλάρια ύπνου, Μαξιλάρια κατάκλισης, Στρώματα κατάκλισης, Μαξιλάρια ξεκούρασης ΑΥΧΕΝΑΣ Κολάρα, Αυχενικοί νάρθηκες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΥΪΚΟΣ ΤΟΝΟΣ Είναι η συνεχής ελαφρά σύσπαση των µυών ακόµη και σε κατάσταση ηρεµίας. ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΥΪΚΟΥ ΤΟΝΟΥ Εγκεφαλική παράλυση Κρανιοεγκεφαλική κάκωση Κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 9 / 2013 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αθήνα, 23 / 9 / 2013 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών».

ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14 / 2 /2008 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32 / 171 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ. Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

ΠΑΡΟΧΕΣ. Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ΠΑΡΟΧΕΣ Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Αθήνα Απρίλιος 2015 . Σελίδα 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕΛ 1 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 5 2 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 5 3 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 6 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΑ αποδίδει στους ασφαλισμένους του τη δαπάνη παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης, όπως:

Ο ΟΓΑ αποδίδει στους ασφαλισμένους του τη δαπάνη παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης, όπως: Ο ΟΓΑ αποδίδει στους ασφαλισμένους του τη δαπάνη παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης, όπως: - Βοηθητικά θεραπευτικά μέσα (ζώνες, κηλεπίδεσμοι κ.λ.π.). - Θεραπευτικά μέσα και όργανα παροδικής χρήσης (καθετήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Όλες οι προσφορές, πρέπει να συνοδεύονται από: 1. Πιστοποιητικό CE επικυρωμένο ή πρωτότυπο με ημερομηνία έκδοσης του

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS www.npiatrikis.gr ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ Η κλινική δε συνηθίζει πλέον να εξετάζει σε προαιρετικές. Η εξέταση είναι µε πέντε θέµατα ανάπτυξης, ποικίλων περιεχοµένων, σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Λειτουργικού Μηροκνημικού Νάρθηκα Ακινητοποίησης του Γόνατος μετά από Αρθροσκοπική Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου

Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Λειτουργικού Μηροκνημικού Νάρθηκα Ακινητοποίησης του Γόνατος μετά από Αρθροσκοπική Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Λειτουργικού Μηροκνημικού Νάρθηκα Ακινητοποίησης του Γόνατος μετά από Αρθροσκοπική Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου του Γόνατος 1. Ο λειτουργικός μηροκνημικός

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

2S Paramedical. Κατάλογος Προϊόντων. υγεία. & ποιότητα ζωής

2S Paramedical. Κατάλογος Προϊόντων. υγεία. & ποιότητα ζωής 2 Paramedical Κατάλογος Προϊόντων υγεία & ποιότητα ζωής ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 04 ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΥΧΕΝΑΣ ΚΟΡΜΟΣ ΩΜΟΣ ΑΓΚΩΝΑΣ ΚΑΡΠΟΣ/ ΑΚΤΥΛΑ ΓΟΝΑΤΟ/ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΗ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ/ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Σπουδαστής :Τσιούκας ηµήτριος ΛΑΡΙΣΑ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α - ΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γ32 / 1641 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Μ Η Μ Α ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΥΠΝΟΥ

Α. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΥΠΝΟΥ Συµπλήρωση-Τροποποίηση της διαδικασίας για διενέργεια Μελέτης Άπνοιας Ύπνου και χορήγησης αναπνευστικών συσκευών (C PAP, Bi PAP) Καθορισµός αποδοτέου ποσού» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 16/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/46 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Σε ποιούς ασθενείς µε τι µακροχρόνια αποτελέσµατα. Νικ. Λάγιος Χειρ. Ορθοπαιδικός Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι ΙΑΣΩ GENERAL ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννιώτη Αγγελική Καλαντζή Λιλιάννα Χριστοπούλου Κωνσταντίνα Δρ. Φουσέκης Κων/νος

Γιαννιώτη Αγγελική Καλαντζή Λιλιάννα Χριστοπούλου Κωνσταντίνα Δρ. Φουσέκης Κων/νος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΪΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Γιαννιώτη Αγγελική Καλαντζή Λιλιάννα Χριστοπούλου Κωνσταντίνα Δρ. Φουσέκης Κων/νος ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο άκρος πόδας αποτελεί το σημείο του σώματος που έρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοτεχνική υποστήριξη του διαβητικού ποδιού. Tι είναι και πότε χρειάζεται;

Ορθοτεχνική υποστήριξη του διαβητικού ποδιού. Tι είναι και πότε χρειάζεται; Ορθοτεχνική υποστήριξη του διαβητικού ποδιού. Tι είναι και πότε χρειάζεται; Κατερίνα Καψιμάνη Χημικός, Εκπαιδευμένη στην ορθοτεχνική υποστήριξη του ποδιού Η ορθοτεχνική υποστήριξη του ποδιού είναι η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Φυσιολογική και μη Βάδιση Η γνώση των χαρακτηριστικών της φυσιολογικής βάδισης Αξιολόγηση των παθολογικών αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Βοηθημάτων σε Ασθενείς με Οστεοαρθρίτιδα

Χρήση Βοηθημάτων σε Ασθενείς με Οστεοαρθρίτιδα Χρήση Βοηθημάτων σε Ασθενείς με Οστεοαρθρίτιδα Οι διάφορες βοηθητικές συσκευές έχουν ως σκοπό τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ασθενών με αρθρίτιδα. Είναι να δυνατό να χρησιμοποιηθούν διάφορες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Φάση στάσης Φάση αιώρησης Πάτημα πτέρνας Πάτημα πέλματος Μέση στάση Κίνηση εμπρός Επιτάχυνση Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάργηση των επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας διαδικασία διενέργειας - ενδείξεις αναγραφής της εξέτασης Μαγνητική Τοµογραφία.

Κατάργηση των επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας διαδικασία διενέργειας - ενδείξεις αναγραφής της εξέτασης Μαγνητική Τοµογραφία. Κατάργηση των επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας διαδικασία διενέργειας - ενδείξεις αναγραφής της εξέτασης Μαγνητική Τοµογραφία. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 67 Αριθ. Πρωτ.: Γ32/634/4-5-2007

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ.

ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ. ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Ν.Λασανιάνος, Γ.Μουζόπουλος, Μ.Μοράκης, Γ.Νικολάρας, Μ.Καµινάρης, Β.Φωτόπουλος, Ι.Σπανός A Ορθοπαιδική κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ 1 Ηλεκτροκίνητες Κλίνες Ηλεκτροκίνητες πολύσπαστες Κλίνες Γερμανικής κατασκευής, με μεταλλικό σκελετό επενδυμένο με ξύλο. Παρέχουν: ρύθμιση 3 σημείων (ερεισίνωπο κεφαλής, ανύψωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30 / 10 / 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/8 ΑΡ: 69 ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αθήνα 30 / 10 / 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/8 ΑΡ: 69 ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 30 / 10 / 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/8 ΑΡ: 69 ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες :Μ. Σπυριδάκης ΠΡΟΣ: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 14 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΥΛΙΚΑ - ΟΡΓΑΝΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Το Ταµείο χορηγεί στα άµεσα ασφαλισµένα µέλη και τα έµµεσα της ιδίας οικογενείας τα παρακάτω µέσα και όργανα για την αποκατάσταση της υγείας τους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63 Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Aριθµ. Πρωτ. Π31-46 Βαθµός Προτερ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ε.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ/ΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus»

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» 1. ΓΕΝΙΚΑ Τι είναι: Η παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του ποδιού που παρεκκλίνει προς τα υπόλοιπα δάκτυλα. Σε ποιούς εμφανίζεται: Είναι πιο συχνό στις γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ) Θήβα: 30-11-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: οικ.δ.σ. 1083 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΑΣ Τμήμα: Προμηθειών Προς: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 110 Η επιτυχία της αντιµετώπισης των συστηµατικών προβληµάτων των τετραπληγικών ασθενών, έγκειται στη σωστή εκπαίδευση και εκτέλεση των λειτουργικών δραστηριοτήτων. Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ Συγγενής διαταραχή του ισχίου που προκαλείται από την ανώµαλη ανάπτυξη ενός ή όλων των

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2008-09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤ Χ/Ε. 08-09 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧ ΧΑΡΤΕΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2008-09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤ Χ/Ε. 08-09 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧ ΧΑΡΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤ Χ/Ε. 08-09 ΧΑΡΤΕΣ 1 ΜΥΪΚΟ ΠΡΟΣ.ΕΠΙΦ.ΚΟΡΜΟΣ 2 2 ΜΥΪΚΟ ΟΠΙΣ. ΕΠΙΦ. ΚΟΡΜΟΥ 5 3 ΣΚΕΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΣΘ. 2 4 ΣΚΕΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘ. 1 5 ΜΑΤΙ 1 6 ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 7 ΠΕΠΤΙΚΟ- ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ (Εγκύκλιος 129/2010)

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ (Εγκύκλιος 129/2010) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. 1. Σπονδυλοδεσίες : 1.1 Διαδικασία έγκρισης Απαιτείται προέγκριση των υλικών και οστικών μοσχευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

2010/ 11. Η Μεγαλύτερη Αλυσίδα Ορθοπεδικών Βοηθημάτων Ευρωπαϊκώς!! Χρυσή Φροντίδα. σε ΑΡΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

2010/ 11. Η Μεγαλύτερη Αλυσίδα Ορθοπεδικών Βοηθημάτων Ευρωπαϊκώς!! Χρυσή Φροντίδα. σε ΑΡΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Β ο η θ ή μ α τ α Αποκατάστασης & Αυτονομίας για μια άνετη ζωή 2010/ 11 Η Μεγαλύτερη Αλυσίδα Ορθοπεδικών Βοηθημάτων Ευρωπαϊκώς!! ΒΑΔΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΝΙΟ & ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΡΑΜΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλαξεις Μετα την Αρθροπλαστικη του Γόνατος

Προφυλαξεις Μετα την Αρθροπλαστικη του Γόνατος Προφυλαξεις Μετα την Αρθροπλαστικη του Γόνατος Κοινωνική Βοήθεια Αν και μετά την επέμβαση ο ασθενής μπορεί να βαδίζει με βακτηρίες ή Πι έχει ανάγκη βοήθειας στην καθημερινότητα με το μαγείρεμα, τα ψώνια,

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοπεδικά Υλικά ΩΜΟΣ-ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ- ΠΟΔΙ-ΓΟΝΑΤΟ. www.y-logimed.gr. www.y-logimed.gr

Ορθοπεδικά Υλικά ΩΜΟΣ-ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ- ΠΟΔΙ-ΓΟΝΑΤΟ. www.y-logimed.gr. www.y-logimed.gr Ορθοπεδικά Υλικά Αποκατάστασης ΩΜΟΣ-ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ- ΠΟΔΙ-ΓΟΝΑΤΟ Νάρθηκας ώμου ERIX-ONE ΩΜΟΣ 3 Νάρθηκας ώμου Erix-One Ο νάρθηκας ώμου ErixOne είναι κατασκευασμένος από NeoTex, το οποίο απομονώνει τη θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ (Εγκύκλιος 129/2010) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ (Εγκύκλιος 129/2010) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1. ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΧΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ (Φ.Ε.Κ. 518/19/4/2005 ) 406 ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΤΥΠΟΥ THOMPSON ΜΕ 407 ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΟRE ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30044/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 06 / 08 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 34642 ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο:210 5215272-279 ΠΡΟΣ: 1.Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2. Όλες τις Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας

Τηλέφωνο:210 5215272-279 ΠΡΟΣ: 1.Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2. Όλες τις Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΔΙΟΙΚΣ Αθήνα 4 / 5 / 2011 ΓΕΝΙΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΑΣΦ. ΥΠΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΓΕΝΙΚΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Τ.Κ.10241 Γ99/117 ΕΓΓΡΑΦΟ Πληροφορίες: Ε. Ζάχου ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο:210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όπου απαιτούνται συνοδευτικά υλικά, όπως για παράδειγμα βίδες κοτύλης, ή βίδες για μεταλλικούς δακτυλίους στήριξης, κ.τ.λ., προσφέρονται υποχρεωτικά μαζί με τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟρΘο Kίνηση. Prisma. Ορθοστάτης. Prato 4. ΚΝ200.9 econ. ΚΝ200.3 econ. Vento Γερανός σελ. 01. Praxis 4. ΚΝ303 econ. Pinto 309

ΟρΘο Kίνηση. Prisma. Ορθοστάτης. Prato 4. ΚΝ200.9 econ. ΚΝ200.3 econ. Vento Γερανός σελ. 01. Praxis 4. ΚΝ303 econ. Pinto 309 2014 Prato 4 σελ. 13 Prisma σελ. 16 Ορθοστάτης σελ. 18 ΚΝ200.9 econ σελ. 04 Praxis 4 σελ. 15 Τιμοκατάλογος χονδρικής 2014 Πακέτα προσφορών ΕΟΠΥΥ Φ. Λέπουρα & ΣΙΑ Ε.Ε. Vento Γερανός σελ. 01 Pinto 309 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Φυσιολογική κίνηση ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΜΕΑ. Παναγιώτα Παναγάκη

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΜΕΑ. Παναγιώτα Παναγάκη ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΜΕΑ Παναγιώτα Παναγάκη Ειδικά σχολεία Δημόσια Πιστοποιημένα Διαγνωστικά Κέντρο ΚΕΔΔΥ (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Και Υποστήριξης) Ειδικό νηπιαγωγείο και ειδικό δημοτικό σχολείο Κωφών και

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

γραφεία των Μονάδων Υγείας που έχουν οριστεί να διαχειρίζονται τα κρεβάτια.

γραφεία των Μονάδων Υγείας που έχουν οριστεί να διαχειρίζονται τα κρεβάτια. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 03 / 10 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 41501/2012 ΠΡΟΣ:Α) ΜΟΝΑ ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ:.ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20/10/2008 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ιανοµής

Αθήνα 20/10/2008 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ιανοµής Αθήνα 20/10/2008 Αριθµ. Πρωτ. Ε33/427 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Β. Οικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Τόπος διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη, 29-30/06/2013 Ξενοδοχείο Alexander Beach Οργάνωση: Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω εργασίες αποτελούν μέρος της απόκτησης του τίτλου σπουδών της

Οι παρακάτω εργασίες αποτελούν μέρος της απόκτησης του τίτλου σπουδών της ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ποια είναι.. Η Δρόσου Ελένη (1982) κατάγεται από την Κορινθία. Το έτος 1999 αποφοιτεί από το Γεν. Λύκειο Κορίνθου και ξεκινάει τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση της στην Αθήνα. Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα