ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ"

Transcript

1 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ρείνα δώσειώθηαη προκειµένου να βγει από την κρίση, είναι ο ενεργειακός. Εκτός ano το µεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τις κρατικές εταιρείες οι οποίες ηγούνται στους κλάδους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (δηλαδή. ΕΗ. ΕΠΑ. ΕΣΦΑ), αλλά και στον τοµέα εξόρυξης πετρελαίου, n «πράσινη οικονοµία» εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της... ατζέντας όχι µόνο της Ελλάδας, αλλά ολόκληρου του κόσµου. Άλλωστε, µε τα αποθέµατα του πετρελαίου να λιγοστεύουν διαρκώς και µε την προστασία του περιβάλλοντος να αποτελεί προτεραιότητα στον... πλανήτη, n προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας θεωρείται επιτακτική για πολλές χώρες, πολλώ δε µάλλον για την Ελλάδα, n οποία αντιµετωπίζει σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. Προκειµένου n χώρα µας να καταφέρει να πετύχει το στόχο του 2020, ο οποίος αφορά 20% συµµετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας, 20% εξοικονόµηση ενέργειας και 20% µείωση των αέριων ρύπων που αυξάνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, εκτιµάται ότι θα χρειαστούν «πράσινες» επενδύσεις ύψους 16 δισ. ευρώ τη Η προώθηση µεγάλων επενδύσεων στην καταιολικών πάρκων -µέσω και της διαδικασίας του fast trackαλλά και n αύξηση της συµµετοχής της ηλιακής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας µας (µέσω του... µεγαλεπήβολου σχεδίου ΗΛΙΟΣ, των φωτοβολταϊκών της ΕΗ και των άλλων µεγάλων εγχώριων ενεργειακών οµίλων και των φωτοβολταϊκών των ιδιωτών και των αγροτών) δηµιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου του Η συγκεκριµένη αγορά των ΑΠΕ, σύµφωνα µε στοιχεία της ΣΤΟ ΧΑΣΙΣ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων, εµφάνισε πέρυσι ένα µέγεθος της τάξης των 589,4 εκατ. ευρώ από 405 εκατ. το ενώ n συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (σε MWh) εκτιµάται ότι ανήλθε πέρυσι σε χιλιάδες MWh από 3.934,1 χιλιάδες MWh το 2010, εµφανίζοντας αύξηση 21,3%. Σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη, στον κλάδο δραστηριοποιούνται σήµερα 170 επιχειρήσεις (µε 244 σταθµούς συνολικής ισχύος 1.651,2 MW). Επισηµαίνεται ωστόσο ότι θα πρέπει να αντιµετωπιστούν n αδυναµία χρηµατοδότησης νέων έργων από το τραπεζικό σύστηµα, καθώς και n αβεβαιότητα ως προς τις εξελίξεις στις ΑΠΕ µετά από την απελευθέρωση της αγοράς. Απρίλιος/2012 crash 1 55

2 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 Μείωση εγγυηµένων τιµών στα φωτοβολταϊκά Μείωση των εγγυηµένων τιµών για τις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά σε ποσοστό 12,5% (και 5% για τα οικιακά), συγκριτικά µε τις ταρίφες που προβλέπονταν στο N.3734/2009. αποφάσισε το ΥΠΕΚΑ µε γνώµονα την απρόσκοπτη πληρωµή των παραγωγών ΑΠΕ και την εύρυθµη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς. Παράλληλα, προβλέπονται µειώσεις 5-7% επί της νέας τιµής ανά εξάµηνο αντί για έτος που ίσχυε µέχρι σήµερα. Όπως επισηµαίνεται από το υπουργείο, στο σηµερινό δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον n βιωσιµότητα του µηχανισµού χρηµατοδότησης των ΑΠΕ (Feed In Tariff, δηλαδή εγγυηµένες τιµές µε ταυτόχρονη προτεραιότητα στην απορρόφηση ενέργειας) είναι προϋπόθεση για τπ διασφάλιση τόσο της συνέχισης της λειτουργίας των εγκατεστηµένων µονάδων όσο και της ανάπτυξης νέων. Η απόφαση λοιπόν για µείωση των ταριφών, n οποία σηµειωτέον δεν θα έχει αναδροµική ισχύ, αποσκοπεί στη βιωσιµότητα αυτού του µηχανισµού και στη µείωση του σηµερινού σηµαντικού ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού για την πληρωµή των έργων ΑΠΕ του ΕΣΜΗΕ. Σηµειώνεται ότι n απόφαση συνυπολογίζει αφενός τη σηµαντική µείωση του κόστους εγκατάστασης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της τεχνολογίας των φωτοβολτα'ίκών. αφετέρου την ιδιαίτερη οικονοµική συγκυρία που δυσχεραίνει την επενδυτική δραστηριότητα. Η πρόταση έρχεται συµπληρωµατικά στις ακόλουθες ρυθµίσεις που έχει ανακοινώσει ήδη το ΥΠΕΚΑ για την ενίσχυση του χρηµατοδοτικού µηχανισµού: - Επιβολή έκτακτου τέλους 2 ευρώ/ MWh στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή. - Αξιοποίηση της υπ' αριθµ /2011 ΚΥΑ. που προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης ικαιωµάτων Εκποµπών αερίων θερµοκηπίου 10 εκατ. τόνων κατά το Ενεργοποίηση του άρθρου 12. παρ. 16 του νόµου 3851/2010 για τη Μεταφορά µέρους των εσόδων από το τέλος υπέρ της ΕΡΤ στον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ. Επίσης, το υπουργείο σκοπεύει να αναλάβει διαρθρωτικές δράσεις που αφορούν και τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ. λαµβάνοντας υπόψη την ωριµότηταά τους και τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους για το όπως: - Σταδιακή µετάβαση στη δήλωση ετοιµότητας του έργου για ηλέκτριση. χωρίς αναδροµική ισχύ. για το «κλείδωµα» της εγγυηµένης τιµής, όπως ισχύει στην υπόλοιπη E.E. Αυτό σηµαίνει δηλαδή ότι n τιµή αγοράς από το σύστηµα δεν θα καθορίζεται πλέον µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για τη σύµβαση σύνδεσης όπως ισχύει µε το σηµερινό καθεστώς, αλλά µε βάση την ηµεροµηνία δήλωσης ετοιµότητας της µονάδας για ηλέκτριση. - Μέτρα περαιτέρω προώθησης για τις τεχνολογίες της βιοµάζας, της γεωθερµίας, των µικρών υδροηλεκτρικών και των µικρών ανεµογεννητριών. - Μετονοµασία του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ. ώστε να εκφράζει την πραγµατική του φύση. που είναι το κόστος µετάβασης σε ένα πιο καθαρό ενεργειακό µείγµα για τη χώρα. Τέλος, διευκρινίζεται ότι µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, το ΥΠΕΚΑ δεν προτίθεται να προχωρήσει σε µειώσεις εγγυηµένων τιµών σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ πέραν των φωτοβολταϊκών. Oi v68c rapfcpec oia uuioboniai kq Meicoan 12.5% eni inq npopaenouxvnc; Tiu.ni; tou N. 3734/2009 kch 7% em inq veaq tipriq avd eijdpnvo Meiuon 5% avd czjdpnvo Ha EYKatacndaeiq <100kWKai tin SiaauvSeSepeva vnoid (oeeupu/mwh) Tia evkataotdoeu; >100kW (oeeupu/mwh) l"ia xa (puiopoatcukd otic; oteyeq (oeeupu/mwh) Ycpiarduevn Kardoiaon Neaxiuh Yipicnduevn KaTdoraon Neauuri Yipicnduevn KQTdcnaon Nea nun 1 0 Ppoudpioc;2O12 375, ,00 AuYOUoroq , Oeppoudpioq , ,87 252, ,73 AuYouoroq , ,40 0Eppoudpioc;2O ,18 AuYouaroq , Crash Απρίλιος/201 2

3 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ^"crash ΦωτοβοΠταϊκά: Ιστορική αναδροµή και u8ftrlovm8c εξεοίξεκ του Σοφοκλή Πιταροκοίλη, γενικού διευθυντή της Solar Cells Hellas A.E. 'S Π LA Rl HELLAS "CELLS GROUP Τα τελευταία χρόνια n ανάπτυξη του κλάδου των φωτο βόλτα ϊκώ v (φβ) υπήρξε ραγδαία. Στους ρυθµούς της πράσινης ανάπτυξης δεν θα µπορούσε να µείνει αµέτοχη και n Ελλάδα, που κατάφερε µέσα σε δύο χρόνια να τριπλασιάσει την εγκατεστηµένη ισχύ από φβ περισσότερα από 600MW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Ποια είναι όµως σήµερα του εγχώριου τα βασικά χαρακτηριστικά κλάδου των φωτοβολταϊκών; Η αγορά έχει αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό ρυθµό βασισµένη στην επιδότηση της ηλιακής κιλοβατώρας µέσω του µοντέλου Feed in Tariff. Αν και το µοντέλο δεν επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισµό, καθώς τα χρήµατα για την υποστήριξη των ΑΠΕ προέρχονταν από το σύνολο των καταναλωτών µέσω των λογαριασµών λογισµό των διαχειριστών δικτύου µέσω των Η εγχώρια βιοµηχανία των φβ αντιµετωπίζει της ΕΗ. µια σειρά στρεβλώσεων στον τρόπο αποζηµιώσεων στους παραγωγούς ΑΠΕ. Οι τη ραγδαία πτώση των τιµών στα συστατικά του υπολογισµού της ΟΤΣ (Οριακής Τιµής Συστήµατος), επενδυτές αναζητούν προφανώς νέες ελκυστικές εξοπλισµού (κυρίως στα φβ πλαίσια, όπου οι τιµές που αποτελεί καθοριστική παράµετρο αγορές, αλλά ευτυχώς (;) n κρίση στην Ελλάδα έπεσαν πάνω από 40 /. τον τελευταίο χρόνο για το εν λόγω µοντέλο, οδήγησε στη στρεβλή τους αποτρέπει εν µέρει να εµπλακούν µε και αναµένεται να µειωθούν στα ίδια ποσοστά εντύπωση ότι τα φβ ευθύνονται για το ταµειακό καιροσκοπικές διαθέσεις σε φβ επενδύσεις το επόµενο δεκαοκτάµηνο). Οι ευθύνες της βαραίνουν πρόβληµα του διαχειριστή της αγοράς και την στη χώρα µας. λίγο τους ώµους των Ελλήνων παραγωγών αύξηση της λιανικής τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η γραµµική ανάπτυξη της αγοράς οδηγεί τη δεδοµένη χρονική στιγµή, όταν µεγάλοι Εντέλει, το µοντέλο Feed in Tariff (και σταδιακά στην τµηµατοποίησή της. Πολύ µικρά Ευρωπαίοι ανταγωνιστές οδηγούνται στην σωστά) έχει βραχυπρόθεσµη ισχύ µε σκοπό την έργα (οικιακός τοµέας) καθώς και έργα πολλών αναστολή της λειτουργίας τους και οι Ασιάτες αυτο-κατάργησή του όταντο κόστος παραγωγής MW (από οµίλους-εταιρείες µε καλό πιστωτικό παραγωγοί πωλούν στο κόστος ή µε ζηµιές. Η ηλεκτρισµού από φβ είναι ανταγωνιστικό προφίλ) επιβιώνουν της κρίσης, ενώ τα µεσαίου κατάσταση µοιάζει µη αναστρέψιµη για όσους µε το κόστος παραγωγής από συµβατικά καύσιµα. µεγέθους έργα (για παράδειγµα, τα αγροτικά) δεν έχουν πρόσβαση σε φθηνό χρήµα ή δεν Κάθε συνεπής παράγοντας των φβ (εγκαταστάτης, αναµένεται στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν εξασφαλίσει πωλήσεις µέσω της καθετοποίησής λιανέµπορος, παραγωγός) δεν θα να µην υλοποιηθούν. τους στην παραγωγή ηλεκτρισµού. πρέπει εποµένως να απορεί µε το συνεχώς µειούµενο Η αγορά αναµένεται να κινηθεί σε ρυθµούς Τελικά, το µάθηµα ano τα φωτοβολταϊκά δεν κόστος των ταριφών που θα καταστήσει πάνω από 400MW ετησίως, γεγονός που θα δείχνει να διαφέρει από τους άλλους τεχνολογικούς τα φβ πιο ανταγωνιστικά στην αγορά ηλεκτρικής την οδηγήσει να επιτύχει τους εθνικούς στόχους τοµείς: εργαστηριακές βελτιώσεις, ενέργειας. για τα φβ (UGWTo20MKai2.2GWTO (κρατικές) ενισχύσεις, εµπορευµατοποίηση τεχνολογίας, Η σηµερινή οικονοµική δυστοκία καιτραπεζική 2012). Η αναθεώρηση του στόχου προςτα πάνω οικονοµίες κλίµακας και µεταφορά στενότητα στραγγαλίζουν τον κλάδο, που για τα φβ Ba ήταν φυσιολογική επιλογή για σε χώρες χαµηλού κόστους, ώριµες αγορές και στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε χρηµατοδότηση µια χώρα ηλιόλουστη σαν την Ελλάδα (για παράδειγµα. «φούσκες», επιβίωση ισχυρότερων (consolidation), µέσω project finance. Από την άλλη n µεγάλη ανάπτυξη της βιοµάζας κατάργηση εξωγενών ενισχύσεων. πλευρά, n απουσία τραπεζικού δανεισµού αποτρέπει και των καυσίµων από δασικά υπολείµµατα Βρισκόµαστε ένα βήµα πριν από το τέλος της φαινόµενα φούσκας, όπως αυτό που για τη Φινλανδία) µε την προϋπόθεση ότι τα ιστορικής εξέλιξης των φωτοβολταϊκών. πιθανότατα συνέβησαν στην Ισπανία, την Τσεχία και αλλού, συνοδό έργα διασύνδεσης (επέκταση υπάρχοντος νωρίτερα από ό.τι πολλοί θα επιθυµούσαν. όπου τα υψηλά επίπεδα κινήτρων προσέλκυσανεπενδύσεις δικτύου, κυρίως) θα υλοποιηθούν εντός Η προσαρµοστικότητα στις νέες συνθήκες που επιβάρυναντον προϋπο- χρονοδιαγραµµάτων. αποτελεί προαπαιτούµενο επιβίωσης. Απρίλιος/2012 crash 157

4 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 Πρόταση θέσπισης συγκεκριµένων οικονοµικών κινήτρων για ήταν θεαµατικό, τη στιγµή που n πίεση από τα προϊόντα τρίτων χωρών είναι τους επενδυτές φωτοβολταϊκών, όταν επιλέγουν εξοπλισµό παραγόµενο ιδιαίτερα έντονη. από τις εγχώριες βιοµηχανίες, παρουσίασαν πριν από Η θέσπιση ενός είδους υποστηρικτικής παρέµβασης για τα προϊόντα µερικές ηµέρες οι εκπρόσωποι τεσσάρων από τις σηµαντικότερες της εγχώριας βιοµηχανίας, ειδικά για την Ελλάδα, είναι απαραίτητη, καθώς επιχειρήσεις του κλάδου (EXEL GROUPHELIOSPHERA, ALUMIL, ο συγκεκριµένος τοµέας είναι από τους λίγους που διατηρούν θετικούς NOE/ALUSET). ρυθµούς εν µέσω κρίσης και συνεπώς µπορούν να αποτελέσουν Πρόκειται για µια ανθούσα εγχώρια βιοµηχανία που απασχολεί άµεσα βασικό πυλώνα για την αναπτυξιακή ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας. πάνω από εργαζοµένους, ενώ δίνει δουλειά σε πολύ περισσότερους, µέσω των συνδεδεµένων και προµηθευτριών επιχειρήσεων. Σηµαντικό λογαριασµού είναι επίσης το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές λειτουργούν στην ελληνική περιφέρεια δίνοντας ώθηση στις τοπικές οικονοµίες. Ανέφεραν ότι υπάρχει ήδη «προηγούµενο» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. καθώς n Ιταλία έχει θεσπίσει µεγαλύτερη εγγυηµένη τιµή για τις επενδύσεις που χρησιµοποιούν ευρωπαϊκό εξοπλισµό, ενώ κάτι αντίστοιχο, και µάλιστα για το γαλλικό εξοπλισµό, προτίθεται να υιοθετήσει n Γαλλία. To αποτέλεσµα για την ιταλική βιοµηχανία από την εφαρµογή της ρύθµισης Επιπλέον, τόνισαν ότι «σι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν µέσω του της ΕΗ και του τέλους ΑΠΕ τη στήριξη των φωτοβολταϊκών επενδύσεων. ικαιούνται συνεπώς να έχουν ανταπόδοση, µέσω της στήριξης και αύξησης των θέσεων εργασίας. επενδύσεων αυξηµένη εγχώρια προστιθέµενη Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών πρέπει, στο βαθµό που είναι εφικτό, να εξασφαλίζει αξία». και οι επιδιωκόµενοι στόχοι για ίο 2014 και 2020 (στοιχεία Σεπτεµβρίου 2011) 1ooo 6000 /VI S ftf>66<i{6j>a, 6 UY? &6τ\ς ζοοο ^000 Με Α$&ια ZjfK4tA6ta6r\c. Με 6b]xln6y\ αβΰ(>4πΐϋλτ\6ίαζ L As, ice v f> β ία 2>οοο Ico^ec 2o1o (2.200 MTV ) 2000 Ιείχοζ 201 <\ (1.ζοο ΛΟΥΙ ά>/ν> 1 58 Crash Απρίλιος/201 2

5 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 To φυσικό αέριο, δεν εντυπωσιάζει µόνο µε την οικονοµικότητα. αποδοτικότητα για ra φοοικο 5Σε κάθε σπίτι, σε κάθε γειτονιά - Πάνω και φιλικότητα προς το περιβάλλον που το χαρακτηρίζει, της χρήσης του οικονοµικού, αποδοτικού και αλλά και για µερικούς φιλικού στο περιβάλλον καυσίµου. ακόµα λόγους, που σίγουρα δεν 6Μπητιγιού; Τι είναι αυτό; Ένας τρόπος γνωρίζατε! µέτρησης του φυσικού αερίου είναι σε 1Η πηγή ενέργειας του µέλλοντος µε την BTU. µονάδα που ουσιαστικά µετρά την θερµαντική µακρά ιστορία - To φυσικό αέριο είναι παλαιότερο του ικανότητα. Ένα αναµµένο σπίρτο ακόµα και από τους... δεινόσαυρους. ηµιουργήθηκε από φυτά και ζώα που θάφτηκαν βαθιά στο έδαφος σχεδόν 200 εκατοµµύρια χρόνια πριν και τα οποία µε την πάροδο... πολύ. πολύ χρόνου πήραν µορφή αερίου. 2 εν.. υπάρχει! Όταν οι γεωλόγοι ερευ νούν για την ανεύρεση του. δεν αναζητούν το αέριο αυτό καθ' αυτό. διότι είναι αόρατο. Ψάχνουν για συγκεκριµένους γεωλογικούς σχηµατισµούς που κατά κανόνα το περιέχουν. Στη συνέχεια προχωρούν σε δοκιµαστική εξόρυξη για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή του στο συγκεκριµένο σηµείο. 3Η Κινέζικη Σοφία - To 200 π.x. το φυσικό αέριο χρησιµοποιήθηκε από τους σοφούς και επινοητικούς Κινέζους στην διαδικασία παραγωγής του πολύτιµου τότε αλατιού. 4Από εδώ µέχρι το φεγγάρι... τρις! Στις Ηνω µένες Πολιτείες το µήκος των αγωγών φυσικού αερίου είναι πάνω από ένα εκατοµµύριο µίλια. Αν έµπαιναν σε ευθεία γραµµή θα κάλυπταν τρεις φορές την απόσταση από και προς τη Σελήνη! από τα µισά σπίτια στις Η.Π.Α. απολαµβάνουν µε ασφάλεια και σταθερότητα τα οφέλη οεριο! είναι περίπου 1 BTU. ενώ µία κουζίνα που χρησιµοποιεί σεφ του κόσµου ισχυρίζονται ότι το φυσικό αέριο φυσικό αέριο µπορεί να φτάσει και βελτίωσε τον τρόπο που µαγειρεύουν αλλά τις 15 χιλιάδες BTUs. 7Υγρό ή αέριο: Και τα δύο! To φυσικό αέριο παύει να είναι αέριο και υγροποιείται στους βαθµούς Κελσίου υπό το µηδέν. Επειδή ο όγκοςτου σε υγρή µορφή είναι 600 φορές µικρότερος από ότι σε αέρια, για να µεταφερθεί πάντα υγροποιείται, πριν φορτωθεί σε ειδικά πλοία ή φορτηγά.όµως στα σπίτια µας καιτις επιχειρήσεις χρησιµοποιείται σε αέρια µορφή, όπως δηλαδή κυκλοφορεί στους αγωγούς. 8Έχω δίκτυο; To φυσικό αέριο φτάνει στα σπίτια µας µε τον ίδιο τρόπο που φτάνει. για παράδειγµα, το νερό. Μέσω αγωγών. Αυτό σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται να έχουµε χώρο για αποθήκευση καυσίµου θέρµανσης - ενώ αντίστοιχα Φέτος ακόµα περισσότεροι θα µπορούν να εξοικονοµούµε και το χρόνο που αφιερώναµε απολαύσουντα πλεονεκτήµατά του αφού για να παραλάβουµε το καύσιµο. 9Φασούλι, το φασούλι... To φυσικό αέριο «πληρώνεται» όπως και το νερό. ηλαδή. αφού το καταναλώσουµε και σύµφωνα µε τις ενδείξεις του µετρητή ακριβείας. Αυτό σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται να δώσουµε µαζεµένο κάποιο υπολογίσιµο ποσό για να αγοράσουµε καύσιµο για θέρµανση - κάτι που ασφαλώς ανακουφίζει κάθε οικογενειακό αλλά και επαγγελµατικό προϋπολογισµό. 1 ft Ενέργεια... γαστρονοµικής απόλαυi V σης! Η πλειοψηφία των µεγαλύτερων και τις σπεσιαλιτέ τους To µυστικό βρίσκεται στο ότι. σε αντίθεση µε άλλους τρόπους µαγειρέµατος. µε το φυσικό αέριο είναι εύκολο να ελέγξουν ακριβώς την ένταση της φλόγας. Επιπλέον, οι εστίες της κουζίνας ή ο φούρνος δεν χρειάζονται προθέρµανση, άρα το µαγείρεµα γίνεται µε ταχύτητα και ευκολία! Εντυπωσιακά όλα αυτά. όµως ακόµη περισσότερο θα εντυπωσιαστείτε όταν, αν δεν το έχετε ήδη, βάλετε το φυσικό αέριο στην ζωή σας. στο σπίτι ή στη δουλειά σας. Ήδη πολύ µεγάλο µέρος των κατοίκων της χώρας έχει πρόσβαση σε αυτό. χάρη στην ΕΠΑ και τις 3 υπάρχουσες Εταιρίες Παροχής Αερίου στις οποίες συµµετέχει. ιδρύονται 3 νέες ΕΠΑ: Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας. Κεντρικής Μακεδονίας, και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. T Anpt\ioc/2012 crash 159

6 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 Μεγάλη είναι n µέχρι σήµερα ανταπόκριση του κόσµου στο πρόγραµµα (ΦΒΣ) στο Πρόγραµµα είναι n ύπαρξη σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού που αφορά την εγκατάσταση µικρών Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων-ΦΒΣ ρεύµατος στο ακίνητο στο οποίο το σύστηµα εγκαθίσταται. Επιπλέον, όταντο (µέχρι 10 k Wp) σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι µέχρι τον Ιανουάριο του 2012 είχαν ενεργοποιηθεί αιτήσεις (επί συνόλου ). που εγχέουν στο σύστηµα ισχύ 98 A MW από µόλις 151,5 k W δύο χρόνια πριν. Για όσους ενδιαφέρονται να µπουν στο Ειδικό Πρόγραµµα, είναι σκόπιµο να απαντήσουµε σε 10 βασικά ερωτήµατα: Πού εφαρµόζεται το Ειδικό Πρόγραµµα; και προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόµενος να έχει επιλέξειτον τύπο του To Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kwp και καλύπτει όλη την Επικράτεια, εξοπλισµού που θα εγκαταστήσει και να έχει εκπονηθεί n σχετική τεχνική ενώ για τα µη διασυνδεδεµένα µε το ηπειρωτικό σύστηµα της χώρας µελέτη. νησιά n µέγιστη ισχύς των ΦΒ Συστηµάτων ορίζεται στα 5 kwp. Επιτρέπεται ακόµη n εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε µη άρτια και µη οικοδοµήσιµα οικόπεδα (κάτω των 4 στρεµµάτων) τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα διασυνδεδεµένα νησιά. Πού µπορεί να εγκατασταθεί ένα Φωτοβολταϊκό Σύστηµα; ίνεται n δυνατότητα εγκατάστασης σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ µικρών επιχειρήσεων και κυρίως σε δωµάτια και στέγες κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων κτιρίων, καθώς καιτων βοηθητικών χώρωντων κτιρίων, όπως αποθήκες, χώροι στάθµευσης κ.ά. Είναι ευνόητο ότι οι βοηθητικοί χώροι θα πρέπει να βρίσκονται εντός του ίδιου οικοπέδου. µε εκτιµώµενο χρόνο µετάβασης και επιστροφής µικρότερο των 2 Τέλος. σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται επίγεια εγκατάσταση, ωρών) και δεν απαιτείται n αντικατάσταση του καλωδίου παροχής ή π.χ.. σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. ευρώ πλέον ΦΠΑ. στις περιπτώσεις που είτε n απόσταση είναι µεγαλύτερη είτε απαιτείται αντικατάσταση του καλωδίου παροχής. Ποιος µπορεί να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό Σύστηµα; ικαιωµα ένταξης στο Πρόγραµµα έχουν φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα επιτηδευµατίες που κατατάσσονται Η ΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός 20 ηµερών από την υπογραφή στις πολύ µικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κατοχή τους το χώρο της Σύµβασης Σύνδεσης εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα στο στον οποίο εγκαθίσταταιτο Φωτοβολταϊκό Σύστηµα. Για την περίπτωση Φωτοβολταϊκού δίκτυο. Συστήµατος σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται n εγκατάσταση ενός και µόνο ΦΒ Συστήµατος. ικαίωµα ένταξης στο Πρόγραµµα έχουν µόνο οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούµενοι από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών µετά από παραχώρηση χρήσηςτου κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες, µε ευθύνη των ενδιαφεροµένων. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται; Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ακίνητο στο οποίο εγκαθίσταταιτο ΦΒΣ χρησιµοποιείται για κατοικία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί µέρος των θερµικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να καλύπτεται µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (π.χ., πλιοθερµικά, ηλιακοί θερµοσίφωνες). Πού υποβάλλεται n αίτηση σύνδεσης; Η αίτηση σύνδεσης υποβάλλεται στην τοπική µονάδα δικτύου της ΕΗ Ποια διαδικασία ακολουθείται µετά; Η ΕΗ εξετάζει το αίτηµα και προβαίνει εντός 20 ηµερών από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόµενο, n οποία περιλαµβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει για 3 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της. Πόσο κοστίζει n σύνδεση ΦΒ Συστήµατος µε το δίκτυο; To κόστος των έργων σύνδεσης ανέρχεται σε 800 ευρώ πλέον ΦΠΑ. στις περιπτώσεις που π απόσταση του ακινήτου επί του οποίου τοποθετείται το ΦΒ Σύστηµα από την έδρα της µονάδας της ΕΗ είναι σχετικά µικρή (δηλαδή, Σε πόσο χρόνο κατασκευάζονται τα έργα σύνδεσης; Πότε υπογράφεται Σύµβαση Συµψηφισµού για το ΦΒ Σύστηµα; Μετά την υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για την υπογραφή Σύµβασης Συµψηφισµού από τον κύριο του ΦΒ Συστήµατος προς τον προµηθευτή µε τον οποίο έχει Σύµβαση Προµήθειας ως καταναλωτής. Η διαδικασία ολοκληρώνεται συνήθως εντός 15 ηµερών ano την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος. Η Σύµβαση έχει διάρκεια ισχύς 25 ετών Η εικόνα της Αιολικής Ενεργεί To σύνολο της αιολικής ισχύος στη χώρα µας που βρισκόταν σε εµπορική ή δοκιµαστική λειτουργία στα τέλη του 2011 ήταν 1.626,5 M W. Η νέα αιολική ισχύς που εγκαταστάθηκε πέρυσι ήταν M W, αυξηµένη κατά 23,1 θ% από το Σε επίπεδο Περιφερειών n Στερεά Ελλάδα παραµένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων, αφού φιλοξενεί 521,3 MW (32%) και ακολουθεί n Πελοπόννησος µε 300,3 MW (18.5%), που έχει πλέον περάσειτην Ανατολική Μακεδονία-θράκη, όπου βρίσκονται 240,6 MW (14,8%). Σε ό,τι αφορά τους επιχειρηµατικούς οµίλους, στις κορυφαίες θέσεις, όπως επισηµαίνει n ΕΛΕΤΑΕΝ. βρίσκονται n EDF µε MW (16.7%). n Iberdrola Rokas µε MW (15.4 /.). n ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή µε MW (14.9%). n ENEL µε MW (10.6%) και n ΕΛΛΑΚΤΩΡ µε MW (7.8%). Η εικόνα για τους κατασκευαστές των ανεµογεννητριών είναι π εξής: n Vestas έχει προµηθεύσει το 49% της αιολικής ισχύος που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Ακολουθούν n Enercon µε 22%. n Siemens µε 12%. n Gamesa µε 10% και n Nordex µε 5%. Για το 2011 τα µερίδια αγοράς ήταν: Vestas ς στην Ελλάδα 44.97%. Gamesa 22,04%. Enercon 16.92%. Nordex 16.07%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πέραν των MW αυτή τπ στιγµή κατασκευάζονται ή έχουν συµβολαιοποιηθεί επιπλέον αιολικά πάρκα πρόσθετης συνολικής ισχύος 145 MW. που αναµένεται να τεθούν σε λειτουργία του Ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Παπασταµατίου τόνισε σχετικά ότι «το 2011 ήταν µια καλή χρονιά για την αιολική ενέργεια. Βάλαµε 311 νέα MW υπερδιπλασιάζοντας τον ετήσιο µέσο όρο της προηγούµενης τετραετίας και πετύχαµε ρυθµό ανάπτυξης πάνω από 23%. Αυτό όµως δεν επαρκεί. Απαιτείται ετήσιος ρυθµός πάνω από 40% προκειµένου να προσεγγίσουµε το στόχο του στόχος αυτός απαιτεί σταθερό επενδυτικό περιβάλλον και µακροχρόνια πολιτική δέσµευση». Η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόµµατα και το ελληνικό Κοινοβούλιο να επιβεβαιώσουν τη στήριξή τους στο σηµερινό τρόπο τιµολόγησης της αιολικής ενέργειας, που εξασφαλίζει παροχή φτηνής και εγχώριας ηλεκτρικής ενέργειας, για να µην ανατραπεί n θετική αναπτυξιακή εικόνα που επιτεύχθηκετο γ 1 60 crash Απρίλιος/201 2

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερωτήσεις Απαντήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 1. Που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστηµα; Το Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kw p, στο δώµα ή τη στέγη (συµπεριλαµβανόµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ NIKOΣ ΤΑΒΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΗΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 32 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 28410 22457 FAX 28410 24381 info@tavlasatsalis.gr EIΣΑΓΩΓΗ Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταικά (Φ/Β) Συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Φωτοβολταικά (Φ/Β) Συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Φωτοβολταικά (Φ/Β) Συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Νοέµβριος 2009 1 Κατηγορίες Φ/Β Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. 1. Αυτόνοµα Φ/Β Συστήµατα : Συνήθως χρησιµοποιούνται για κάλυψη του 100%

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας Φωτοβολταϊκά Μια νέα μορφή «Πράσινης» ενέργειας Η χρήση των συμβατικών μορφών ενέργειας δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα στους ανθρώπους και στο περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει!

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! Μάιος 2004 Έξω πάµε καλά, µέσα θα µπορούσαµε και καλύτερα Με πρωτόγνωρους ρυθµούς ανάπτυξης κινείται η διεθνής αγορά φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

κατοικίες) και Επιχειρηµατικός τοµέας (µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις)

κατοικίες) και Επιχειρηµατικός τοµέας (µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις) Τιείναι; Είναι Ειδικό πρόγραµµα για την ενίσχυση της εγκατάστασης Φ/Β συστηµάτων ισχύος µέχρι 10 KWp σε νόµιµα υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για κατοικία ή τη στέγαση µικρών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου, Πρόεδρος ΣΕΦ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως γίνεται.; Το σύστημα συνδέεται εσωτερικά με την κατοικία ή την επιχείρηση σας με ένα ξεχωριστό μετρητή που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2012 Η Επιχειρηµατικότητα ως επιλογή εργασίας ΜΟΚΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ρ. ΗΜ Ευάγγελος Τσιµπλοστεφανάκης ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 1 Στην παρουσίαση αυτή εξετάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών

Η επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών Σωτήρης Καπέλλος Πρόεδρος ΣΕΦ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, 8 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Solar Cells Hellas Group

Solar Cells Hellas Group Solar Cells Hellas Group Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου 3 η Εβδομάδα Ενέργειας, 9-2 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Εισαγωγή Παγκόσμια Αγορά Φ/Β Ευρωπαϊκή Αγορά Φ/Β Δυναμική Ανάπτυξης Φ/Β στην Ελλάδα Παρουσίαση Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό των ΑΠΕ μέχρι το 2013 Δρ. Κώστας Δανιηλίδης Πρόεδρος ΣΠΕΦ

Πρόταση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό των ΑΠΕ μέχρι το 2013 Δρ. Κώστας Δανιηλίδης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Τ.Ε.Ε. Συνέδριο για την Ενέργεια 8 Μαρτίου 2010 Πρόταση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό των ΑΠΕ μέχρι το 2013 Δρ. Κώστας Δανιηλίδης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Σύνδεσμος Παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ»

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» TECHNODYNE Ε.Π.Ε. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας )

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας ) Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 και το Υποστηρικτικό του Θεσμικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ,, ΥΠΕΚΑ Απρίλιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Η

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΣTO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ : Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Παγκόσμια Αγορά Εγκατεστημένων Φ/Β Μέγεθος Αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις για κατοικία ή στέγαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο μετασχηματιστικών αλλαγών προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Ενισχύοντας την Ανάπτυξη του Τομέα Ενέργειας Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Γεωργία Λ. Γληνού «ΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ηµερίδα της Τ.Ε..Κ & Νοµαρχιακής Αυτ/σης Ν. Τρικάλων, Τρίκαλα Λάρισα 18-19.11.05 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με αυτή την διπλωματική εργασία γίνεται μια ανασκόπηση σε βάθος που αφορά όλες τις Ανανεώσιμες Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακός Συμψηφισμός Net Metering

Ενεργειακός Συμψηφισμός Net Metering Ενεργειακός Συμψηφισμός Net Metering 1 Τι είναι το Net Metering 2 Το Net Metering είναι ο συμψηφισμός παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας μέσω δικτύου Η εφαρμογή του Net Metering είναι ένα νέο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούν µία από τις πλέον διαδεδοµένες

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ «ΗΛΙΟΣ» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής 1. Καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα : ΟΡΘ. ΧΡ ΕΝΩΣΕΩΣ 34-36 121 34 Περιστέρι Τηλ. 210 5740408 210 5785440-210 5777111 Fax: 210 5777666 E-Mail: gram2@uce.gr http://www.uce.

Έδρα : ΟΡΘ. ΧΡ ΕΝΩΣΕΩΣ 34-36 121 34 Περιστέρι Τηλ. 210 5740408 210 5785440-210 5777111 Fax: 210 5777666 E-Mail: gram2@uce.gr http://www.uce. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την εγκατάσταση και χρηµατοδότηση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Α. Φωτοβολταϊκό Σύστηµα 1. Τι είναι το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα; Φωτοβολταϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ρόδος, 8 και 9 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp

Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp Η Χριστόπουλος Ενεργειακή μελετά, κατασκευάζει και τοποθετεί ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ υψηλής ποιότητας σε πάρκα, επαγγελματικές στέγες και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Από 1 η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα ειδικό πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό

Διαβάστε περισσότερα

To net metering βήμα βήμα

To net metering βήμα βήμα To net metering βήμα βήμα Ένας πρακτικός οδηγός για την επιλογή, τη διαδικασία σύνδεσης, το κόστος και την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής. Με

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιους αφορά το πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια;

1. Ποιους αφορά το πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια; 1. Ποιους αφορά το πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια; Αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που επιθυµούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώµα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα κι ο Ρόλος τους στο Ενεργειακό Ισοζύγιο Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Solar Cells Hellas Group Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Εισαγωγή Οι ανάγκες σε ενέργεια συνεχώς αυξάνουν.

Διαβάστε περισσότερα

Sigma sa www.sigma-sa.com. Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τα φωτοβολταϊκά

Sigma sa www.sigma-sa.com. Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τα φωτοβολταϊκά Sigma sa www.sigma-sa.com Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τα φωτοβολταϊκά Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό κτιριακό τοµέα. Από την 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραµµα για την εγκατάσταση µικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Επένδυση στην Ηλιακή Ενέργεια Ένα Μέλλον Φωτεινό Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Φωτοβολταϊκά Συστήματα οικιακά / βιομηχανικά / αυτοπαραγωγή / μεγάλα πάρκα Ηλιακά Θερμικά Συστήματα οικιακά/εμπορικά Θέρμανση / κλιματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw 1. Ποιους αφορά το πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια; Το πρόγραµµα αφορά εταιρίες οι οποίες είτε είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κάποιου κτιρίου. Θα µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει Δεκέμβριος 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) Λ. Βουλιαγμένης 224

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό έργο της ΔΕΗ σε περίοδο κρίσης»

«Το κοινωνικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό έργο της ΔΕΗ σε περίοδο κρίσης» «Το κοινωνικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό έργο της ΔΕΗ σε περίοδο κρίσης» KΙΜΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ Διευθυντής Τύπου & ΜΜΕ και Αναπλ. Δντής ΔΕΣΕ 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: «Η Κρίση ως Ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ / ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ / ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ / ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3-12 - 2005 Κυρίες και Κύριοι, Η σηµερινή ηµερίδα αποδεικνύει το σηµαντικό ρόλο του τεχνικού κόσµου και ειδικότερα του Τεχνικού Επιµελητηρίου όχι

Διαβάστε περισσότερα

ηλιακές στέγες ένας πρακτικός οδηγός Στέγη του ελληνικού γραφείου της Greenpeace

ηλιακές στέγες  ένας πρακτικός οδηγός Στέγη του ελληνικού γραφείου της Greenpeace ηλιακές στέγες ένας πρακτικός οδηγός www.greenpeace.gr Στέγη του ελληνικού γραφείου της Greenpeace ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τοµέα ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Από 1 η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δημήτρης Κουσκουρίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. & Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. Ενεργειακός Σύμβουλος Θεματικές Ενότητες Α. Ενεργειακό ισοζύγιο στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εμπόδια Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr Workshop Φωτοβολταϊκών ΙΕΝΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ήλιος: η τελική λύση Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις Για Τα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήµατα 1. Γιατί να επιλέξει κανείς Φωτοβολταϊκά Συστήµατα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυηµένη απόδοση Έχουν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση µετά την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

From Marginal to Renewable Energy Sources Sites

From Marginal to Renewable Energy Sources Sites From Marginal to Renewable Energy Sources Sites 16-11 11-2012 Συμβολή των Φ/Β συστημάτων στην ενεργειακή τροφοδότηση των αστικών περιοχών υπό το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ kostis@rae.gr EnergyReS 2008 Αθήνα, 11.04.2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημερινή κατάσταση- εθνικός στόχος για τα έτη 2010-2020 Μέτρα πολιτικής για την

Διαβάστε περισσότερα

Easy Loan E.E. Συγγρού 5, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ, τηλ-210 9213380, φαξ-2109229030, www.loan24.gr

Easy Loan E.E. Συγγρού 5, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ, τηλ-210 9213380, φαξ-2109229030, www.loan24.gr Ενηµέρωση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10 KW 4.1. Γενικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ για την τιµολόγηση της ηλιακής κιλοβατώρας που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήµατα Μάιος 2004 Τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη των φωτοβολταϊκών Η ηλιακή ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα

Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα Το νέο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) στην Ελλάδα από 31/12/2014 Τι προβλέπεται-διαδικασία σύνδεσης Τιμές απόσβεση Με την αυτοπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Συµπαραγωγό επένδυση Συµπαραγωγό επιχείρηση : Σταθµό Βιοµάζας µε Θερµοκήπιο Υδροπονίας & Φ/Β Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας

Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας ΙΕΝΕ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας Δρ. Σάββας Σεϊμανίδης Αντιπρόεδρος EREF Οκτώβριος 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Στόχοι Οφέλη Εµπόδια

Επενδύσεις Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Στόχοι Οφέλη Εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Επενδύσεις Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Στόχοι Οφέλη Εµπόδια ρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Αναπλ. Γραµµατέας ΣΕΦ Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Νοµική µορφή σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW στις στέγες και ταράτσες σπιτιών

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW στις στέγες και ταράτσες σπιτιών Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW στις στέγες και ταράτσες σπιτιών Εγκατάσταση ΦΒ Συστημάτων : Επένδυση ή Κίνηση Οικολογικής συνείδησης

Διαβάστε περισσότερα