ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ"

Transcript

1 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ρείνα δώσειώθηαη προκειµένου να βγει από την κρίση, είναι ο ενεργειακός. Εκτός ano το µεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τις κρατικές εταιρείες οι οποίες ηγούνται στους κλάδους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (δηλαδή. ΕΗ. ΕΠΑ. ΕΣΦΑ), αλλά και στον τοµέα εξόρυξης πετρελαίου, n «πράσινη οικονοµία» εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της... ατζέντας όχι µόνο της Ελλάδας, αλλά ολόκληρου του κόσµου. Άλλωστε, µε τα αποθέµατα του πετρελαίου να λιγοστεύουν διαρκώς και µε την προστασία του περιβάλλοντος να αποτελεί προτεραιότητα στον... πλανήτη, n προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας θεωρείται επιτακτική για πολλές χώρες, πολλώ δε µάλλον για την Ελλάδα, n οποία αντιµετωπίζει σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. Προκειµένου n χώρα µας να καταφέρει να πετύχει το στόχο του 2020, ο οποίος αφορά 20% συµµετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας, 20% εξοικονόµηση ενέργειας και 20% µείωση των αέριων ρύπων που αυξάνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, εκτιµάται ότι θα χρειαστούν «πράσινες» επενδύσεις ύψους 16 δισ. ευρώ τη Η προώθηση µεγάλων επενδύσεων στην καταιολικών πάρκων -µέσω και της διαδικασίας του fast trackαλλά και n αύξηση της συµµετοχής της ηλιακής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας µας (µέσω του... µεγαλεπήβολου σχεδίου ΗΛΙΟΣ, των φωτοβολταϊκών της ΕΗ και των άλλων µεγάλων εγχώριων ενεργειακών οµίλων και των φωτοβολταϊκών των ιδιωτών και των αγροτών) δηµιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου του Η συγκεκριµένη αγορά των ΑΠΕ, σύµφωνα µε στοιχεία της ΣΤΟ ΧΑΣΙΣ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων, εµφάνισε πέρυσι ένα µέγεθος της τάξης των 589,4 εκατ. ευρώ από 405 εκατ. το ενώ n συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (σε MWh) εκτιµάται ότι ανήλθε πέρυσι σε χιλιάδες MWh από 3.934,1 χιλιάδες MWh το 2010, εµφανίζοντας αύξηση 21,3%. Σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη, στον κλάδο δραστηριοποιούνται σήµερα 170 επιχειρήσεις (µε 244 σταθµούς συνολικής ισχύος 1.651,2 MW). Επισηµαίνεται ωστόσο ότι θα πρέπει να αντιµετωπιστούν n αδυναµία χρηµατοδότησης νέων έργων από το τραπεζικό σύστηµα, καθώς και n αβεβαιότητα ως προς τις εξελίξεις στις ΑΠΕ µετά από την απελευθέρωση της αγοράς. Απρίλιος/2012 crash 1 55

2 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 Μείωση εγγυηµένων τιµών στα φωτοβολταϊκά Μείωση των εγγυηµένων τιµών για τις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά σε ποσοστό 12,5% (και 5% για τα οικιακά), συγκριτικά µε τις ταρίφες που προβλέπονταν στο N.3734/2009. αποφάσισε το ΥΠΕΚΑ µε γνώµονα την απρόσκοπτη πληρωµή των παραγωγών ΑΠΕ και την εύρυθµη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς. Παράλληλα, προβλέπονται µειώσεις 5-7% επί της νέας τιµής ανά εξάµηνο αντί για έτος που ίσχυε µέχρι σήµερα. Όπως επισηµαίνεται από το υπουργείο, στο σηµερινό δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον n βιωσιµότητα του µηχανισµού χρηµατοδότησης των ΑΠΕ (Feed In Tariff, δηλαδή εγγυηµένες τιµές µε ταυτόχρονη προτεραιότητα στην απορρόφηση ενέργειας) είναι προϋπόθεση για τπ διασφάλιση τόσο της συνέχισης της λειτουργίας των εγκατεστηµένων µονάδων όσο και της ανάπτυξης νέων. Η απόφαση λοιπόν για µείωση των ταριφών, n οποία σηµειωτέον δεν θα έχει αναδροµική ισχύ, αποσκοπεί στη βιωσιµότητα αυτού του µηχανισµού και στη µείωση του σηµερινού σηµαντικού ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού για την πληρωµή των έργων ΑΠΕ του ΕΣΜΗΕ. Σηµειώνεται ότι n απόφαση συνυπολογίζει αφενός τη σηµαντική µείωση του κόστους εγκατάστασης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της τεχνολογίας των φωτοβολτα'ίκών. αφετέρου την ιδιαίτερη οικονοµική συγκυρία που δυσχεραίνει την επενδυτική δραστηριότητα. Η πρόταση έρχεται συµπληρωµατικά στις ακόλουθες ρυθµίσεις που έχει ανακοινώσει ήδη το ΥΠΕΚΑ για την ενίσχυση του χρηµατοδοτικού µηχανισµού: - Επιβολή έκτακτου τέλους 2 ευρώ/ MWh στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή. - Αξιοποίηση της υπ' αριθµ /2011 ΚΥΑ. που προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης ικαιωµάτων Εκποµπών αερίων θερµοκηπίου 10 εκατ. τόνων κατά το Ενεργοποίηση του άρθρου 12. παρ. 16 του νόµου 3851/2010 για τη Μεταφορά µέρους των εσόδων από το τέλος υπέρ της ΕΡΤ στον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ. Επίσης, το υπουργείο σκοπεύει να αναλάβει διαρθρωτικές δράσεις που αφορούν και τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ. λαµβάνοντας υπόψη την ωριµότηταά τους και τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους για το όπως: - Σταδιακή µετάβαση στη δήλωση ετοιµότητας του έργου για ηλέκτριση. χωρίς αναδροµική ισχύ. για το «κλείδωµα» της εγγυηµένης τιµής, όπως ισχύει στην υπόλοιπη E.E. Αυτό σηµαίνει δηλαδή ότι n τιµή αγοράς από το σύστηµα δεν θα καθορίζεται πλέον µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για τη σύµβαση σύνδεσης όπως ισχύει µε το σηµερινό καθεστώς, αλλά µε βάση την ηµεροµηνία δήλωσης ετοιµότητας της µονάδας για ηλέκτριση. - Μέτρα περαιτέρω προώθησης για τις τεχνολογίες της βιοµάζας, της γεωθερµίας, των µικρών υδροηλεκτρικών και των µικρών ανεµογεννητριών. - Μετονοµασία του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ. ώστε να εκφράζει την πραγµατική του φύση. που είναι το κόστος µετάβασης σε ένα πιο καθαρό ενεργειακό µείγµα για τη χώρα. Τέλος, διευκρινίζεται ότι µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, το ΥΠΕΚΑ δεν προτίθεται να προχωρήσει σε µειώσεις εγγυηµένων τιµών σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ πέραν των φωτοβολταϊκών. Oi v68c rapfcpec oia uuioboniai kq Meicoan 12.5% eni inq npopaenouxvnc; Tiu.ni; tou N. 3734/2009 kch 7% em inq veaq tipriq avd eijdpnvo Meiuon 5% avd czjdpnvo Ha EYKatacndaeiq <100kWKai tin SiaauvSeSepeva vnoid (oeeupu/mwh) Tia evkataotdoeu; >100kW (oeeupu/mwh) l"ia xa (puiopoatcukd otic; oteyeq (oeeupu/mwh) Ycpiarduevn Kardoiaon Neaxiuh Yipicnduevn KaTdoraon Neauuri Yipicnduevn KQTdcnaon Nea nun 1 0 Ppoudpioc;2O12 375, ,00 AuYOUoroq , Oeppoudpioq , ,87 252, ,73 AuYouoroq , ,40 0Eppoudpioc;2O ,18 AuYouaroq , Crash Απρίλιος/201 2

3 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ^"crash ΦωτοβοΠταϊκά: Ιστορική αναδροµή και u8ftrlovm8c εξεοίξεκ του Σοφοκλή Πιταροκοίλη, γενικού διευθυντή της Solar Cells Hellas A.E. 'S Π LA Rl HELLAS "CELLS GROUP Τα τελευταία χρόνια n ανάπτυξη του κλάδου των φωτο βόλτα ϊκώ v (φβ) υπήρξε ραγδαία. Στους ρυθµούς της πράσινης ανάπτυξης δεν θα µπορούσε να µείνει αµέτοχη και n Ελλάδα, που κατάφερε µέσα σε δύο χρόνια να τριπλασιάσει την εγκατεστηµένη ισχύ από φβ περισσότερα από 600MW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Ποια είναι όµως σήµερα του εγχώριου τα βασικά χαρακτηριστικά κλάδου των φωτοβολταϊκών; Η αγορά έχει αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό ρυθµό βασισµένη στην επιδότηση της ηλιακής κιλοβατώρας µέσω του µοντέλου Feed in Tariff. Αν και το µοντέλο δεν επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισµό, καθώς τα χρήµατα για την υποστήριξη των ΑΠΕ προέρχονταν από το σύνολο των καταναλωτών µέσω των λογαριασµών λογισµό των διαχειριστών δικτύου µέσω των Η εγχώρια βιοµηχανία των φβ αντιµετωπίζει της ΕΗ. µια σειρά στρεβλώσεων στον τρόπο αποζηµιώσεων στους παραγωγούς ΑΠΕ. Οι τη ραγδαία πτώση των τιµών στα συστατικά του υπολογισµού της ΟΤΣ (Οριακής Τιµής Συστήµατος), επενδυτές αναζητούν προφανώς νέες ελκυστικές εξοπλισµού (κυρίως στα φβ πλαίσια, όπου οι τιµές που αποτελεί καθοριστική παράµετρο αγορές, αλλά ευτυχώς (;) n κρίση στην Ελλάδα έπεσαν πάνω από 40 /. τον τελευταίο χρόνο για το εν λόγω µοντέλο, οδήγησε στη στρεβλή τους αποτρέπει εν µέρει να εµπλακούν µε και αναµένεται να µειωθούν στα ίδια ποσοστά εντύπωση ότι τα φβ ευθύνονται για το ταµειακό καιροσκοπικές διαθέσεις σε φβ επενδύσεις το επόµενο δεκαοκτάµηνο). Οι ευθύνες της βαραίνουν πρόβληµα του διαχειριστή της αγοράς και την στη χώρα µας. λίγο τους ώµους των Ελλήνων παραγωγών αύξηση της λιανικής τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η γραµµική ανάπτυξη της αγοράς οδηγεί τη δεδοµένη χρονική στιγµή, όταν µεγάλοι Εντέλει, το µοντέλο Feed in Tariff (και σταδιακά στην τµηµατοποίησή της. Πολύ µικρά Ευρωπαίοι ανταγωνιστές οδηγούνται στην σωστά) έχει βραχυπρόθεσµη ισχύ µε σκοπό την έργα (οικιακός τοµέας) καθώς και έργα πολλών αναστολή της λειτουργίας τους και οι Ασιάτες αυτο-κατάργησή του όταντο κόστος παραγωγής MW (από οµίλους-εταιρείες µε καλό πιστωτικό παραγωγοί πωλούν στο κόστος ή µε ζηµιές. Η ηλεκτρισµού από φβ είναι ανταγωνιστικό προφίλ) επιβιώνουν της κρίσης, ενώ τα µεσαίου κατάσταση µοιάζει µη αναστρέψιµη για όσους µε το κόστος παραγωγής από συµβατικά καύσιµα. µεγέθους έργα (για παράδειγµα, τα αγροτικά) δεν έχουν πρόσβαση σε φθηνό χρήµα ή δεν Κάθε συνεπής παράγοντας των φβ (εγκαταστάτης, αναµένεται στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν εξασφαλίσει πωλήσεις µέσω της καθετοποίησής λιανέµπορος, παραγωγός) δεν θα να µην υλοποιηθούν. τους στην παραγωγή ηλεκτρισµού. πρέπει εποµένως να απορεί µε το συνεχώς µειούµενο Η αγορά αναµένεται να κινηθεί σε ρυθµούς Τελικά, το µάθηµα ano τα φωτοβολταϊκά δεν κόστος των ταριφών που θα καταστήσει πάνω από 400MW ετησίως, γεγονός που θα δείχνει να διαφέρει από τους άλλους τεχνολογικούς τα φβ πιο ανταγωνιστικά στην αγορά ηλεκτρικής την οδηγήσει να επιτύχει τους εθνικούς στόχους τοµείς: εργαστηριακές βελτιώσεις, ενέργειας. για τα φβ (UGWTo20MKai2.2GWTO (κρατικές) ενισχύσεις, εµπορευµατοποίηση τεχνολογίας, Η σηµερινή οικονοµική δυστοκία καιτραπεζική 2012). Η αναθεώρηση του στόχου προςτα πάνω οικονοµίες κλίµακας και µεταφορά στενότητα στραγγαλίζουν τον κλάδο, που για τα φβ Ba ήταν φυσιολογική επιλογή για σε χώρες χαµηλού κόστους, ώριµες αγορές και στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε χρηµατοδότηση µια χώρα ηλιόλουστη σαν την Ελλάδα (για παράδειγµα. «φούσκες», επιβίωση ισχυρότερων (consolidation), µέσω project finance. Από την άλλη n µεγάλη ανάπτυξη της βιοµάζας κατάργηση εξωγενών ενισχύσεων. πλευρά, n απουσία τραπεζικού δανεισµού αποτρέπει και των καυσίµων από δασικά υπολείµµατα Βρισκόµαστε ένα βήµα πριν από το τέλος της φαινόµενα φούσκας, όπως αυτό που για τη Φινλανδία) µε την προϋπόθεση ότι τα ιστορικής εξέλιξης των φωτοβολταϊκών. πιθανότατα συνέβησαν στην Ισπανία, την Τσεχία και αλλού, συνοδό έργα διασύνδεσης (επέκταση υπάρχοντος νωρίτερα από ό.τι πολλοί θα επιθυµούσαν. όπου τα υψηλά επίπεδα κινήτρων προσέλκυσανεπενδύσεις δικτύου, κυρίως) θα υλοποιηθούν εντός Η προσαρµοστικότητα στις νέες συνθήκες που επιβάρυναντον προϋπο- χρονοδιαγραµµάτων. αποτελεί προαπαιτούµενο επιβίωσης. Απρίλιος/2012 crash 157

4 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 Πρόταση θέσπισης συγκεκριµένων οικονοµικών κινήτρων για ήταν θεαµατικό, τη στιγµή που n πίεση από τα προϊόντα τρίτων χωρών είναι τους επενδυτές φωτοβολταϊκών, όταν επιλέγουν εξοπλισµό παραγόµενο ιδιαίτερα έντονη. από τις εγχώριες βιοµηχανίες, παρουσίασαν πριν από Η θέσπιση ενός είδους υποστηρικτικής παρέµβασης για τα προϊόντα µερικές ηµέρες οι εκπρόσωποι τεσσάρων από τις σηµαντικότερες της εγχώριας βιοµηχανίας, ειδικά για την Ελλάδα, είναι απαραίτητη, καθώς επιχειρήσεις του κλάδου (EXEL GROUPHELIOSPHERA, ALUMIL, ο συγκεκριµένος τοµέας είναι από τους λίγους που διατηρούν θετικούς NOE/ALUSET). ρυθµούς εν µέσω κρίσης και συνεπώς µπορούν να αποτελέσουν Πρόκειται για µια ανθούσα εγχώρια βιοµηχανία που απασχολεί άµεσα βασικό πυλώνα για την αναπτυξιακή ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας. πάνω από εργαζοµένους, ενώ δίνει δουλειά σε πολύ περισσότερους, µέσω των συνδεδεµένων και προµηθευτριών επιχειρήσεων. Σηµαντικό λογαριασµού είναι επίσης το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές λειτουργούν στην ελληνική περιφέρεια δίνοντας ώθηση στις τοπικές οικονοµίες. Ανέφεραν ότι υπάρχει ήδη «προηγούµενο» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. καθώς n Ιταλία έχει θεσπίσει µεγαλύτερη εγγυηµένη τιµή για τις επενδύσεις που χρησιµοποιούν ευρωπαϊκό εξοπλισµό, ενώ κάτι αντίστοιχο, και µάλιστα για το γαλλικό εξοπλισµό, προτίθεται να υιοθετήσει n Γαλλία. To αποτέλεσµα για την ιταλική βιοµηχανία από την εφαρµογή της ρύθµισης Επιπλέον, τόνισαν ότι «σι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν µέσω του της ΕΗ και του τέλους ΑΠΕ τη στήριξη των φωτοβολταϊκών επενδύσεων. ικαιούνται συνεπώς να έχουν ανταπόδοση, µέσω της στήριξης και αύξησης των θέσεων εργασίας. επενδύσεων αυξηµένη εγχώρια προστιθέµενη Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών πρέπει, στο βαθµό που είναι εφικτό, να εξασφαλίζει αξία». και οι επιδιωκόµενοι στόχοι για ίο 2014 και 2020 (στοιχεία Σεπτεµβρίου 2011) 1ooo 6000 /VI S ftf>66<i{6j>a, 6 UY? &6τ\ς ζοοο ^000 Με Α$&ια ZjfK4tA6ta6r\c. Με 6b]xln6y\ αβΰ(>4πΐϋλτ\6ίαζ L As, ice v f> β ία 2>οοο Ico^ec 2o1o (2.200 MTV ) 2000 Ιείχοζ 201 <\ (1.ζοο ΛΟΥΙ ά>/ν> 1 58 Crash Απρίλιος/201 2

5 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 To φυσικό αέριο, δεν εντυπωσιάζει µόνο µε την οικονοµικότητα. αποδοτικότητα για ra φοοικο 5Σε κάθε σπίτι, σε κάθε γειτονιά - Πάνω και φιλικότητα προς το περιβάλλον που το χαρακτηρίζει, της χρήσης του οικονοµικού, αποδοτικού και αλλά και για µερικούς φιλικού στο περιβάλλον καυσίµου. ακόµα λόγους, που σίγουρα δεν 6Μπητιγιού; Τι είναι αυτό; Ένας τρόπος γνωρίζατε! µέτρησης του φυσικού αερίου είναι σε 1Η πηγή ενέργειας του µέλλοντος µε την BTU. µονάδα που ουσιαστικά µετρά την θερµαντική µακρά ιστορία - To φυσικό αέριο είναι παλαιότερο του ικανότητα. Ένα αναµµένο σπίρτο ακόµα και από τους... δεινόσαυρους. ηµιουργήθηκε από φυτά και ζώα που θάφτηκαν βαθιά στο έδαφος σχεδόν 200 εκατοµµύρια χρόνια πριν και τα οποία µε την πάροδο... πολύ. πολύ χρόνου πήραν µορφή αερίου. 2 εν.. υπάρχει! Όταν οι γεωλόγοι ερευ νούν για την ανεύρεση του. δεν αναζητούν το αέριο αυτό καθ' αυτό. διότι είναι αόρατο. Ψάχνουν για συγκεκριµένους γεωλογικούς σχηµατισµούς που κατά κανόνα το περιέχουν. Στη συνέχεια προχωρούν σε δοκιµαστική εξόρυξη για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή του στο συγκεκριµένο σηµείο. 3Η Κινέζικη Σοφία - To 200 π.x. το φυσικό αέριο χρησιµοποιήθηκε από τους σοφούς και επινοητικούς Κινέζους στην διαδικασία παραγωγής του πολύτιµου τότε αλατιού. 4Από εδώ µέχρι το φεγγάρι... τρις! Στις Ηνω µένες Πολιτείες το µήκος των αγωγών φυσικού αερίου είναι πάνω από ένα εκατοµµύριο µίλια. Αν έµπαιναν σε ευθεία γραµµή θα κάλυπταν τρεις φορές την απόσταση από και προς τη Σελήνη! από τα µισά σπίτια στις Η.Π.Α. απολαµβάνουν µε ασφάλεια και σταθερότητα τα οφέλη οεριο! είναι περίπου 1 BTU. ενώ µία κουζίνα που χρησιµοποιεί σεφ του κόσµου ισχυρίζονται ότι το φυσικό αέριο φυσικό αέριο µπορεί να φτάσει και βελτίωσε τον τρόπο που µαγειρεύουν αλλά τις 15 χιλιάδες BTUs. 7Υγρό ή αέριο: Και τα δύο! To φυσικό αέριο παύει να είναι αέριο και υγροποιείται στους βαθµούς Κελσίου υπό το µηδέν. Επειδή ο όγκοςτου σε υγρή µορφή είναι 600 φορές µικρότερος από ότι σε αέρια, για να µεταφερθεί πάντα υγροποιείται, πριν φορτωθεί σε ειδικά πλοία ή φορτηγά.όµως στα σπίτια µας καιτις επιχειρήσεις χρησιµοποιείται σε αέρια µορφή, όπως δηλαδή κυκλοφορεί στους αγωγούς. 8Έχω δίκτυο; To φυσικό αέριο φτάνει στα σπίτια µας µε τον ίδιο τρόπο που φτάνει. για παράδειγµα, το νερό. Μέσω αγωγών. Αυτό σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται να έχουµε χώρο για αποθήκευση καυσίµου θέρµανσης - ενώ αντίστοιχα Φέτος ακόµα περισσότεροι θα µπορούν να εξοικονοµούµε και το χρόνο που αφιερώναµε απολαύσουντα πλεονεκτήµατά του αφού για να παραλάβουµε το καύσιµο. 9Φασούλι, το φασούλι... To φυσικό αέριο «πληρώνεται» όπως και το νερό. ηλαδή. αφού το καταναλώσουµε και σύµφωνα µε τις ενδείξεις του µετρητή ακριβείας. Αυτό σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται να δώσουµε µαζεµένο κάποιο υπολογίσιµο ποσό για να αγοράσουµε καύσιµο για θέρµανση - κάτι που ασφαλώς ανακουφίζει κάθε οικογενειακό αλλά και επαγγελµατικό προϋπολογισµό. 1 ft Ενέργεια... γαστρονοµικής απόλαυi V σης! Η πλειοψηφία των µεγαλύτερων και τις σπεσιαλιτέ τους To µυστικό βρίσκεται στο ότι. σε αντίθεση µε άλλους τρόπους µαγειρέµατος. µε το φυσικό αέριο είναι εύκολο να ελέγξουν ακριβώς την ένταση της φλόγας. Επιπλέον, οι εστίες της κουζίνας ή ο φούρνος δεν χρειάζονται προθέρµανση, άρα το µαγείρεµα γίνεται µε ταχύτητα και ευκολία! Εντυπωσιακά όλα αυτά. όµως ακόµη περισσότερο θα εντυπωσιαστείτε όταν, αν δεν το έχετε ήδη, βάλετε το φυσικό αέριο στην ζωή σας. στο σπίτι ή στη δουλειά σας. Ήδη πολύ µεγάλο µέρος των κατοίκων της χώρας έχει πρόσβαση σε αυτό. χάρη στην ΕΠΑ και τις 3 υπάρχουσες Εταιρίες Παροχής Αερίου στις οποίες συµµετέχει. ιδρύονται 3 νέες ΕΠΑ: Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας. Κεντρικής Μακεδονίας, και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. T Anpt\ioc/2012 crash 159

6 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 Μεγάλη είναι n µέχρι σήµερα ανταπόκριση του κόσµου στο πρόγραµµα (ΦΒΣ) στο Πρόγραµµα είναι n ύπαρξη σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού που αφορά την εγκατάσταση µικρών Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων-ΦΒΣ ρεύµατος στο ακίνητο στο οποίο το σύστηµα εγκαθίσταται. Επιπλέον, όταντο (µέχρι 10 k Wp) σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι µέχρι τον Ιανουάριο του 2012 είχαν ενεργοποιηθεί αιτήσεις (επί συνόλου ). που εγχέουν στο σύστηµα ισχύ 98 A MW από µόλις 151,5 k W δύο χρόνια πριν. Για όσους ενδιαφέρονται να µπουν στο Ειδικό Πρόγραµµα, είναι σκόπιµο να απαντήσουµε σε 10 βασικά ερωτήµατα: Πού εφαρµόζεται το Ειδικό Πρόγραµµα; και προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόµενος να έχει επιλέξειτον τύπο του To Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kwp και καλύπτει όλη την Επικράτεια, εξοπλισµού που θα εγκαταστήσει και να έχει εκπονηθεί n σχετική τεχνική ενώ για τα µη διασυνδεδεµένα µε το ηπειρωτικό σύστηµα της χώρας µελέτη. νησιά n µέγιστη ισχύς των ΦΒ Συστηµάτων ορίζεται στα 5 kwp. Επιτρέπεται ακόµη n εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε µη άρτια και µη οικοδοµήσιµα οικόπεδα (κάτω των 4 στρεµµάτων) τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα διασυνδεδεµένα νησιά. Πού µπορεί να εγκατασταθεί ένα Φωτοβολταϊκό Σύστηµα; ίνεται n δυνατότητα εγκατάστασης σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ µικρών επιχειρήσεων και κυρίως σε δωµάτια και στέγες κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων κτιρίων, καθώς καιτων βοηθητικών χώρωντων κτιρίων, όπως αποθήκες, χώροι στάθµευσης κ.ά. Είναι ευνόητο ότι οι βοηθητικοί χώροι θα πρέπει να βρίσκονται εντός του ίδιου οικοπέδου. µε εκτιµώµενο χρόνο µετάβασης και επιστροφής µικρότερο των 2 Τέλος. σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται επίγεια εγκατάσταση, ωρών) και δεν απαιτείται n αντικατάσταση του καλωδίου παροχής ή π.χ.. σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. ευρώ πλέον ΦΠΑ. στις περιπτώσεις που είτε n απόσταση είναι µεγαλύτερη είτε απαιτείται αντικατάσταση του καλωδίου παροχής. Ποιος µπορεί να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό Σύστηµα; ικαιωµα ένταξης στο Πρόγραµµα έχουν φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα επιτηδευµατίες που κατατάσσονται Η ΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός 20 ηµερών από την υπογραφή στις πολύ µικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κατοχή τους το χώρο της Σύµβασης Σύνδεσης εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα στο στον οποίο εγκαθίσταταιτο Φωτοβολταϊκό Σύστηµα. Για την περίπτωση Φωτοβολταϊκού δίκτυο. Συστήµατος σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται n εγκατάσταση ενός και µόνο ΦΒ Συστήµατος. ικαίωµα ένταξης στο Πρόγραµµα έχουν µόνο οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούµενοι από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών µετά από παραχώρηση χρήσηςτου κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες, µε ευθύνη των ενδιαφεροµένων. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται; Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ακίνητο στο οποίο εγκαθίσταταιτο ΦΒΣ χρησιµοποιείται για κατοικία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί µέρος των θερµικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να καλύπτεται µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (π.χ., πλιοθερµικά, ηλιακοί θερµοσίφωνες). Πού υποβάλλεται n αίτηση σύνδεσης; Η αίτηση σύνδεσης υποβάλλεται στην τοπική µονάδα δικτύου της ΕΗ Ποια διαδικασία ακολουθείται µετά; Η ΕΗ εξετάζει το αίτηµα και προβαίνει εντός 20 ηµερών από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόµενο, n οποία περιλαµβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει για 3 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της. Πόσο κοστίζει n σύνδεση ΦΒ Συστήµατος µε το δίκτυο; To κόστος των έργων σύνδεσης ανέρχεται σε 800 ευρώ πλέον ΦΠΑ. στις περιπτώσεις που π απόσταση του ακινήτου επί του οποίου τοποθετείται το ΦΒ Σύστηµα από την έδρα της µονάδας της ΕΗ είναι σχετικά µικρή (δηλαδή, Σε πόσο χρόνο κατασκευάζονται τα έργα σύνδεσης; Πότε υπογράφεται Σύµβαση Συµψηφισµού για το ΦΒ Σύστηµα; Μετά την υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για την υπογραφή Σύµβασης Συµψηφισµού από τον κύριο του ΦΒ Συστήµατος προς τον προµηθευτή µε τον οποίο έχει Σύµβαση Προµήθειας ως καταναλωτής. Η διαδικασία ολοκληρώνεται συνήθως εντός 15 ηµερών ano την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος. Η Σύµβαση έχει διάρκεια ισχύς 25 ετών Η εικόνα της Αιολικής Ενεργεί To σύνολο της αιολικής ισχύος στη χώρα µας που βρισκόταν σε εµπορική ή δοκιµαστική λειτουργία στα τέλη του 2011 ήταν 1.626,5 M W. Η νέα αιολική ισχύς που εγκαταστάθηκε πέρυσι ήταν M W, αυξηµένη κατά 23,1 θ% από το Σε επίπεδο Περιφερειών n Στερεά Ελλάδα παραµένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων, αφού φιλοξενεί 521,3 MW (32%) και ακολουθεί n Πελοπόννησος µε 300,3 MW (18.5%), που έχει πλέον περάσειτην Ανατολική Μακεδονία-θράκη, όπου βρίσκονται 240,6 MW (14,8%). Σε ό,τι αφορά τους επιχειρηµατικούς οµίλους, στις κορυφαίες θέσεις, όπως επισηµαίνει n ΕΛΕΤΑΕΝ. βρίσκονται n EDF µε MW (16.7%). n Iberdrola Rokas µε MW (15.4 /.). n ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή µε MW (14.9%). n ENEL µε MW (10.6%) και n ΕΛΛΑΚΤΩΡ µε MW (7.8%). Η εικόνα για τους κατασκευαστές των ανεµογεννητριών είναι π εξής: n Vestas έχει προµηθεύσει το 49% της αιολικής ισχύος που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Ακολουθούν n Enercon µε 22%. n Siemens µε 12%. n Gamesa µε 10% και n Nordex µε 5%. Για το 2011 τα µερίδια αγοράς ήταν: Vestas ς στην Ελλάδα 44.97%. Gamesa 22,04%. Enercon 16.92%. Nordex 16.07%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πέραν των MW αυτή τπ στιγµή κατασκευάζονται ή έχουν συµβολαιοποιηθεί επιπλέον αιολικά πάρκα πρόσθετης συνολικής ισχύος 145 MW. που αναµένεται να τεθούν σε λειτουργία του Ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Παπασταµατίου τόνισε σχετικά ότι «το 2011 ήταν µια καλή χρονιά για την αιολική ενέργεια. Βάλαµε 311 νέα MW υπερδιπλασιάζοντας τον ετήσιο µέσο όρο της προηγούµενης τετραετίας και πετύχαµε ρυθµό ανάπτυξης πάνω από 23%. Αυτό όµως δεν επαρκεί. Απαιτείται ετήσιος ρυθµός πάνω από 40% προκειµένου να προσεγγίσουµε το στόχο του στόχος αυτός απαιτεί σταθερό επενδυτικό περιβάλλον και µακροχρόνια πολιτική δέσµευση». Η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόµµατα και το ελληνικό Κοινοβούλιο να επιβεβαιώσουν τη στήριξή τους στο σηµερινό τρόπο τιµολόγησης της αιολικής ενέργειας, που εξασφαλίζει παροχή φτηνής και εγχώριας ηλεκτρικής ενέργειας, για να µην ανατραπεί n θετική αναπτυξιακή εικόνα που επιτεύχθηκετο γ 1 60 crash Απρίλιος/201 2

Ενέργεια Φωτοβολταϊκά

Ενέργεια Φωτοβολταϊκά Ενέργεια Φωτοβολταϊκά Kεφαλαιο ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ: ΧΑΡΗΣ ΦΛΟΥ ΟΠΟΥΛΟΣ xaris.floudopoulos@capital.gr Kε Editorial Έξι σαρωτικές αλλαγές Τι φέρνει το Mνηµόνιο σε ηλεκτρισµό, φυσικό αέριο, βενζίνη. Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Στέγες

Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Στέγες Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Στέγες ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2 Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια Επενδύσεις Περιβάλλον

Ενέργεια Επενδύσεις Περιβάλλον Ενέργεια Επενδύσεις Περιβάλλον Kεφαλαιο Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011 Kε ΕΠιμΕλΕια αφιερωματοσ Χαρης φλουδοπουλος xaris.floudopoulos@capital.gr Editorial τα οφελη των απε Πώς το «πράσινο» κάνει καλό στην

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ. Ιούλιος 2013

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ. Ιούλιος 2013 ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ιούλιος 2013 (Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2013) Από 1 η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα ειδικό πρόγραμμα για

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία «Εξέλιξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα»

Πτυχιακή Εργασία «Εξέλιξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα» Τ.Ε.Ι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία «Εξέλιξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα» Επιβλέπων καθηγήτρια: Γιαννούλα Φλώρου Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟτύπος ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ. «Πράσινες» λύσεις για να ζεστάνετε το σπίτι σας µε εξοικονόµηση ενέργειας ΣΕΛ. 12-25 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟτύπος ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ. «Πράσινες» λύσεις για να ζεστάνετε το σπίτι σας µε εξοικονόµηση ενέργειας ΣΕΛ. 12-25 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟτύπος ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βιώσιµη διέξοδος από την κρίση ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ «Πράσινες» λύσεις για να ζεστάνετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της πτυχιακής µας εργασίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Τοµέας Συστηµάτων Παραγωγής Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά 1. Ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον Στα μέσα του 2010, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα νέο νόμο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ν. 3851/2010, ΦΕΚ 85Α,

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάκος Γεώργιος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αλεξάκος Γεώργιος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 5 ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 5 1.1. Γενικά στοιχεία για τα φωτοβολταϊκά συστήματα... 5 1.2. Ιστορικό των Φωτοβολταϊκών συστημάτων... 8 1.3. Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ιπλωµατική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει Απρίλιος 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) Λ. Βουλιαγμένης 224 &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει Ιανουάριος 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) Ακαδημίας 39, 106 72

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική Η εταιρία Αγορά αδειών Ενοικίαση στεγών Ενοικίαση εκτάσεων Νέα-Σύνδεσμοι Βοήθεια Επικοινωνία

Αρχική Η εταιρία Αγορά αδειών Ενοικίαση στεγών Ενοικίαση εκτάσεων Νέα-Σύνδεσμοι Βοήθεια Επικοινωνία AIMS Energy S.A. Αρχική Η εταιρία Αγορά αδειών Ενοικίαση στεγών Ενοικίαση εκτάσεων Νέα-Σύνδεσμοι Βοήθεια Επικοινωνία Αρχική Η AIMS ENERGY S.A., μέλος του ομίλου εταιριών AIMS Corp με μεγάλη κεφαλαιακή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΑΜΟΥΛΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Μ : 2451 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Μάρκος Κουργιαντάκης

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές

Διαβάστε περισσότερα