ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ"

Transcript

1 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ρείνα δώσειώθηαη προκειµένου να βγει από την κρίση, είναι ο ενεργειακός. Εκτός ano το µεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τις κρατικές εταιρείες οι οποίες ηγούνται στους κλάδους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (δηλαδή. ΕΗ. ΕΠΑ. ΕΣΦΑ), αλλά και στον τοµέα εξόρυξης πετρελαίου, n «πράσινη οικονοµία» εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της... ατζέντας όχι µόνο της Ελλάδας, αλλά ολόκληρου του κόσµου. Άλλωστε, µε τα αποθέµατα του πετρελαίου να λιγοστεύουν διαρκώς και µε την προστασία του περιβάλλοντος να αποτελεί προτεραιότητα στον... πλανήτη, n προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας θεωρείται επιτακτική για πολλές χώρες, πολλώ δε µάλλον για την Ελλάδα, n οποία αντιµετωπίζει σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. Προκειµένου n χώρα µας να καταφέρει να πετύχει το στόχο του 2020, ο οποίος αφορά 20% συµµετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας, 20% εξοικονόµηση ενέργειας και 20% µείωση των αέριων ρύπων που αυξάνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, εκτιµάται ότι θα χρειαστούν «πράσινες» επενδύσεις ύψους 16 δισ. ευρώ τη Η προώθηση µεγάλων επενδύσεων στην καταιολικών πάρκων -µέσω και της διαδικασίας του fast trackαλλά και n αύξηση της συµµετοχής της ηλιακής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας µας (µέσω του... µεγαλεπήβολου σχεδίου ΗΛΙΟΣ, των φωτοβολταϊκών της ΕΗ και των άλλων µεγάλων εγχώριων ενεργειακών οµίλων και των φωτοβολταϊκών των ιδιωτών και των αγροτών) δηµιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου του Η συγκεκριµένη αγορά των ΑΠΕ, σύµφωνα µε στοιχεία της ΣΤΟ ΧΑΣΙΣ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων, εµφάνισε πέρυσι ένα µέγεθος της τάξης των 589,4 εκατ. ευρώ από 405 εκατ. το ενώ n συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (σε MWh) εκτιµάται ότι ανήλθε πέρυσι σε χιλιάδες MWh από 3.934,1 χιλιάδες MWh το 2010, εµφανίζοντας αύξηση 21,3%. Σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη, στον κλάδο δραστηριοποιούνται σήµερα 170 επιχειρήσεις (µε 244 σταθµούς συνολικής ισχύος 1.651,2 MW). Επισηµαίνεται ωστόσο ότι θα πρέπει να αντιµετωπιστούν n αδυναµία χρηµατοδότησης νέων έργων από το τραπεζικό σύστηµα, καθώς και n αβεβαιότητα ως προς τις εξελίξεις στις ΑΠΕ µετά από την απελευθέρωση της αγοράς. Απρίλιος/2012 crash 1 55

2 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 Μείωση εγγυηµένων τιµών στα φωτοβολταϊκά Μείωση των εγγυηµένων τιµών για τις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά σε ποσοστό 12,5% (και 5% για τα οικιακά), συγκριτικά µε τις ταρίφες που προβλέπονταν στο N.3734/2009. αποφάσισε το ΥΠΕΚΑ µε γνώµονα την απρόσκοπτη πληρωµή των παραγωγών ΑΠΕ και την εύρυθµη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς. Παράλληλα, προβλέπονται µειώσεις 5-7% επί της νέας τιµής ανά εξάµηνο αντί για έτος που ίσχυε µέχρι σήµερα. Όπως επισηµαίνεται από το υπουργείο, στο σηµερινό δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον n βιωσιµότητα του µηχανισµού χρηµατοδότησης των ΑΠΕ (Feed In Tariff, δηλαδή εγγυηµένες τιµές µε ταυτόχρονη προτεραιότητα στην απορρόφηση ενέργειας) είναι προϋπόθεση για τπ διασφάλιση τόσο της συνέχισης της λειτουργίας των εγκατεστηµένων µονάδων όσο και της ανάπτυξης νέων. Η απόφαση λοιπόν για µείωση των ταριφών, n οποία σηµειωτέον δεν θα έχει αναδροµική ισχύ, αποσκοπεί στη βιωσιµότητα αυτού του µηχανισµού και στη µείωση του σηµερινού σηµαντικού ελλείµµατος του Ειδικού Λογαριασµού για την πληρωµή των έργων ΑΠΕ του ΕΣΜΗΕ. Σηµειώνεται ότι n απόφαση συνυπολογίζει αφενός τη σηµαντική µείωση του κόστους εγκατάστασης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της τεχνολογίας των φωτοβολτα'ίκών. αφετέρου την ιδιαίτερη οικονοµική συγκυρία που δυσχεραίνει την επενδυτική δραστηριότητα. Η πρόταση έρχεται συµπληρωµατικά στις ακόλουθες ρυθµίσεις που έχει ανακοινώσει ήδη το ΥΠΕΚΑ για την ενίσχυση του χρηµατοδοτικού µηχανισµού: - Επιβολή έκτακτου τέλους 2 ευρώ/ MWh στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή. - Αξιοποίηση της υπ' αριθµ /2011 ΚΥΑ. που προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης ικαιωµάτων Εκποµπών αερίων θερµοκηπίου 10 εκατ. τόνων κατά το Ενεργοποίηση του άρθρου 12. παρ. 16 του νόµου 3851/2010 για τη Μεταφορά µέρους των εσόδων από το τέλος υπέρ της ΕΡΤ στον Ειδικό Λογαριασµό ΑΠΕ. Επίσης, το υπουργείο σκοπεύει να αναλάβει διαρθρωτικές δράσεις που αφορούν και τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ. λαµβάνοντας υπόψη την ωριµότηταά τους και τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους για το όπως: - Σταδιακή µετάβαση στη δήλωση ετοιµότητας του έργου για ηλέκτριση. χωρίς αναδροµική ισχύ. για το «κλείδωµα» της εγγυηµένης τιµής, όπως ισχύει στην υπόλοιπη E.E. Αυτό σηµαίνει δηλαδή ότι n τιµή αγοράς από το σύστηµα δεν θα καθορίζεται πλέον µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για τη σύµβαση σύνδεσης όπως ισχύει µε το σηµερινό καθεστώς, αλλά µε βάση την ηµεροµηνία δήλωσης ετοιµότητας της µονάδας για ηλέκτριση. - Μέτρα περαιτέρω προώθησης για τις τεχνολογίες της βιοµάζας, της γεωθερµίας, των µικρών υδροηλεκτρικών και των µικρών ανεµογεννητριών. - Μετονοµασία του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ. ώστε να εκφράζει την πραγµατική του φύση. που είναι το κόστος µετάβασης σε ένα πιο καθαρό ενεργειακό µείγµα για τη χώρα. Τέλος, διευκρινίζεται ότι µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, το ΥΠΕΚΑ δεν προτίθεται να προχωρήσει σε µειώσεις εγγυηµένων τιµών σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ πέραν των φωτοβολταϊκών. Oi v68c rapfcpec oia uuioboniai kq Meicoan 12.5% eni inq npopaenouxvnc; Tiu.ni; tou N. 3734/2009 kch 7% em inq veaq tipriq avd eijdpnvo Meiuon 5% avd czjdpnvo Ha EYKatacndaeiq <100kWKai tin SiaauvSeSepeva vnoid (oeeupu/mwh) Tia evkataotdoeu; >100kW (oeeupu/mwh) l"ia xa (puiopoatcukd otic; oteyeq (oeeupu/mwh) Ycpiarduevn Kardoiaon Neaxiuh Yipicnduevn KaTdoraon Neauuri Yipicnduevn KQTdcnaon Nea nun 1 0 Ppoudpioc;2O12 375, ,00 AuYOUoroq , Oeppoudpioq , ,87 252, ,73 AuYouoroq , ,40 0Eppoudpioc;2O ,18 AuYouaroq , Crash Απρίλιος/201 2

3 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ^"crash ΦωτοβοΠταϊκά: Ιστορική αναδροµή και u8ftrlovm8c εξεοίξεκ του Σοφοκλή Πιταροκοίλη, γενικού διευθυντή της Solar Cells Hellas A.E. 'S Π LA Rl HELLAS "CELLS GROUP Τα τελευταία χρόνια n ανάπτυξη του κλάδου των φωτο βόλτα ϊκώ v (φβ) υπήρξε ραγδαία. Στους ρυθµούς της πράσινης ανάπτυξης δεν θα µπορούσε να µείνει αµέτοχη και n Ελλάδα, που κατάφερε µέσα σε δύο χρόνια να τριπλασιάσει την εγκατεστηµένη ισχύ από φβ περισσότερα από 600MW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Ποια είναι όµως σήµερα του εγχώριου τα βασικά χαρακτηριστικά κλάδου των φωτοβολταϊκών; Η αγορά έχει αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό ρυθµό βασισµένη στην επιδότηση της ηλιακής κιλοβατώρας µέσω του µοντέλου Feed in Tariff. Αν και το µοντέλο δεν επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισµό, καθώς τα χρήµατα για την υποστήριξη των ΑΠΕ προέρχονταν από το σύνολο των καταναλωτών µέσω των λογαριασµών λογισµό των διαχειριστών δικτύου µέσω των Η εγχώρια βιοµηχανία των φβ αντιµετωπίζει της ΕΗ. µια σειρά στρεβλώσεων στον τρόπο αποζηµιώσεων στους παραγωγούς ΑΠΕ. Οι τη ραγδαία πτώση των τιµών στα συστατικά του υπολογισµού της ΟΤΣ (Οριακής Τιµής Συστήµατος), επενδυτές αναζητούν προφανώς νέες ελκυστικές εξοπλισµού (κυρίως στα φβ πλαίσια, όπου οι τιµές που αποτελεί καθοριστική παράµετρο αγορές, αλλά ευτυχώς (;) n κρίση στην Ελλάδα έπεσαν πάνω από 40 /. τον τελευταίο χρόνο για το εν λόγω µοντέλο, οδήγησε στη στρεβλή τους αποτρέπει εν µέρει να εµπλακούν µε και αναµένεται να µειωθούν στα ίδια ποσοστά εντύπωση ότι τα φβ ευθύνονται για το ταµειακό καιροσκοπικές διαθέσεις σε φβ επενδύσεις το επόµενο δεκαοκτάµηνο). Οι ευθύνες της βαραίνουν πρόβληµα του διαχειριστή της αγοράς και την στη χώρα µας. λίγο τους ώµους των Ελλήνων παραγωγών αύξηση της λιανικής τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η γραµµική ανάπτυξη της αγοράς οδηγεί τη δεδοµένη χρονική στιγµή, όταν µεγάλοι Εντέλει, το µοντέλο Feed in Tariff (και σταδιακά στην τµηµατοποίησή της. Πολύ µικρά Ευρωπαίοι ανταγωνιστές οδηγούνται στην σωστά) έχει βραχυπρόθεσµη ισχύ µε σκοπό την έργα (οικιακός τοµέας) καθώς και έργα πολλών αναστολή της λειτουργίας τους και οι Ασιάτες αυτο-κατάργησή του όταντο κόστος παραγωγής MW (από οµίλους-εταιρείες µε καλό πιστωτικό παραγωγοί πωλούν στο κόστος ή µε ζηµιές. Η ηλεκτρισµού από φβ είναι ανταγωνιστικό προφίλ) επιβιώνουν της κρίσης, ενώ τα µεσαίου κατάσταση µοιάζει µη αναστρέψιµη για όσους µε το κόστος παραγωγής από συµβατικά καύσιµα. µεγέθους έργα (για παράδειγµα, τα αγροτικά) δεν έχουν πρόσβαση σε φθηνό χρήµα ή δεν Κάθε συνεπής παράγοντας των φβ (εγκαταστάτης, αναµένεται στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν εξασφαλίσει πωλήσεις µέσω της καθετοποίησής λιανέµπορος, παραγωγός) δεν θα να µην υλοποιηθούν. τους στην παραγωγή ηλεκτρισµού. πρέπει εποµένως να απορεί µε το συνεχώς µειούµενο Η αγορά αναµένεται να κινηθεί σε ρυθµούς Τελικά, το µάθηµα ano τα φωτοβολταϊκά δεν κόστος των ταριφών που θα καταστήσει πάνω από 400MW ετησίως, γεγονός που θα δείχνει να διαφέρει από τους άλλους τεχνολογικούς τα φβ πιο ανταγωνιστικά στην αγορά ηλεκτρικής την οδηγήσει να επιτύχει τους εθνικούς στόχους τοµείς: εργαστηριακές βελτιώσεις, ενέργειας. για τα φβ (UGWTo20MKai2.2GWTO (κρατικές) ενισχύσεις, εµπορευµατοποίηση τεχνολογίας, Η σηµερινή οικονοµική δυστοκία καιτραπεζική 2012). Η αναθεώρηση του στόχου προςτα πάνω οικονοµίες κλίµακας και µεταφορά στενότητα στραγγαλίζουν τον κλάδο, που για τα φβ Ba ήταν φυσιολογική επιλογή για σε χώρες χαµηλού κόστους, ώριµες αγορές και στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε χρηµατοδότηση µια χώρα ηλιόλουστη σαν την Ελλάδα (για παράδειγµα. «φούσκες», επιβίωση ισχυρότερων (consolidation), µέσω project finance. Από την άλλη n µεγάλη ανάπτυξη της βιοµάζας κατάργηση εξωγενών ενισχύσεων. πλευρά, n απουσία τραπεζικού δανεισµού αποτρέπει και των καυσίµων από δασικά υπολείµµατα Βρισκόµαστε ένα βήµα πριν από το τέλος της φαινόµενα φούσκας, όπως αυτό που για τη Φινλανδία) µε την προϋπόθεση ότι τα ιστορικής εξέλιξης των φωτοβολταϊκών. πιθανότατα συνέβησαν στην Ισπανία, την Τσεχία και αλλού, συνοδό έργα διασύνδεσης (επέκταση υπάρχοντος νωρίτερα από ό.τι πολλοί θα επιθυµούσαν. όπου τα υψηλά επίπεδα κινήτρων προσέλκυσανεπενδύσεις δικτύου, κυρίως) θα υλοποιηθούν εντός Η προσαρµοστικότητα στις νέες συνθήκες που επιβάρυναντον προϋπο- χρονοδιαγραµµάτων. αποτελεί προαπαιτούµενο επιβίωσης. Απρίλιος/2012 crash 157

4 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 Πρόταση θέσπισης συγκεκριµένων οικονοµικών κινήτρων για ήταν θεαµατικό, τη στιγµή που n πίεση από τα προϊόντα τρίτων χωρών είναι τους επενδυτές φωτοβολταϊκών, όταν επιλέγουν εξοπλισµό παραγόµενο ιδιαίτερα έντονη. από τις εγχώριες βιοµηχανίες, παρουσίασαν πριν από Η θέσπιση ενός είδους υποστηρικτικής παρέµβασης για τα προϊόντα µερικές ηµέρες οι εκπρόσωποι τεσσάρων από τις σηµαντικότερες της εγχώριας βιοµηχανίας, ειδικά για την Ελλάδα, είναι απαραίτητη, καθώς επιχειρήσεις του κλάδου (EXEL GROUPHELIOSPHERA, ALUMIL, ο συγκεκριµένος τοµέας είναι από τους λίγους που διατηρούν θετικούς NOE/ALUSET). ρυθµούς εν µέσω κρίσης και συνεπώς µπορούν να αποτελέσουν Πρόκειται για µια ανθούσα εγχώρια βιοµηχανία που απασχολεί άµεσα βασικό πυλώνα για την αναπτυξιακή ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας. πάνω από εργαζοµένους, ενώ δίνει δουλειά σε πολύ περισσότερους, µέσω των συνδεδεµένων και προµηθευτριών επιχειρήσεων. Σηµαντικό λογαριασµού είναι επίσης το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές λειτουργούν στην ελληνική περιφέρεια δίνοντας ώθηση στις τοπικές οικονοµίες. Ανέφεραν ότι υπάρχει ήδη «προηγούµενο» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. καθώς n Ιταλία έχει θεσπίσει µεγαλύτερη εγγυηµένη τιµή για τις επενδύσεις που χρησιµοποιούν ευρωπαϊκό εξοπλισµό, ενώ κάτι αντίστοιχο, και µάλιστα για το γαλλικό εξοπλισµό, προτίθεται να υιοθετήσει n Γαλλία. To αποτέλεσµα για την ιταλική βιοµηχανία από την εφαρµογή της ρύθµισης Επιπλέον, τόνισαν ότι «σι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν µέσω του της ΕΗ και του τέλους ΑΠΕ τη στήριξη των φωτοβολταϊκών επενδύσεων. ικαιούνται συνεπώς να έχουν ανταπόδοση, µέσω της στήριξης και αύξησης των θέσεων εργασίας. επενδύσεων αυξηµένη εγχώρια προστιθέµενη Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών πρέπει, στο βαθµό που είναι εφικτό, να εξασφαλίζει αξία». και οι επιδιωκόµενοι στόχοι για ίο 2014 και 2020 (στοιχεία Σεπτεµβρίου 2011) 1ooo 6000 /VI S ftf>66<i{6j>a, 6 UY? &6τ\ς ζοοο ^000 Με Α$&ια ZjfK4tA6ta6r\c. Με 6b]xln6y\ αβΰ(>4πΐϋλτ\6ίαζ L As, ice v f> β ία 2>οοο Ico^ec 2o1o (2.200 MTV ) 2000 Ιείχοζ 201 <\ (1.ζοο ΛΟΥΙ ά>/ν> 1 58 Crash Απρίλιος/201 2

5 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 To φυσικό αέριο, δεν εντυπωσιάζει µόνο µε την οικονοµικότητα. αποδοτικότητα για ra φοοικο 5Σε κάθε σπίτι, σε κάθε γειτονιά - Πάνω και φιλικότητα προς το περιβάλλον που το χαρακτηρίζει, της χρήσης του οικονοµικού, αποδοτικού και αλλά και για µερικούς φιλικού στο περιβάλλον καυσίµου. ακόµα λόγους, που σίγουρα δεν 6Μπητιγιού; Τι είναι αυτό; Ένας τρόπος γνωρίζατε! µέτρησης του φυσικού αερίου είναι σε 1Η πηγή ενέργειας του µέλλοντος µε την BTU. µονάδα που ουσιαστικά µετρά την θερµαντική µακρά ιστορία - To φυσικό αέριο είναι παλαιότερο του ικανότητα. Ένα αναµµένο σπίρτο ακόµα και από τους... δεινόσαυρους. ηµιουργήθηκε από φυτά και ζώα που θάφτηκαν βαθιά στο έδαφος σχεδόν 200 εκατοµµύρια χρόνια πριν και τα οποία µε την πάροδο... πολύ. πολύ χρόνου πήραν µορφή αερίου. 2 εν.. υπάρχει! Όταν οι γεωλόγοι ερευ νούν για την ανεύρεση του. δεν αναζητούν το αέριο αυτό καθ' αυτό. διότι είναι αόρατο. Ψάχνουν για συγκεκριµένους γεωλογικούς σχηµατισµούς που κατά κανόνα το περιέχουν. Στη συνέχεια προχωρούν σε δοκιµαστική εξόρυξη για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή του στο συγκεκριµένο σηµείο. 3Η Κινέζικη Σοφία - To 200 π.x. το φυσικό αέριο χρησιµοποιήθηκε από τους σοφούς και επινοητικούς Κινέζους στην διαδικασία παραγωγής του πολύτιµου τότε αλατιού. 4Από εδώ µέχρι το φεγγάρι... τρις! Στις Ηνω µένες Πολιτείες το µήκος των αγωγών φυσικού αερίου είναι πάνω από ένα εκατοµµύριο µίλια. Αν έµπαιναν σε ευθεία γραµµή θα κάλυπταν τρεις φορές την απόσταση από και προς τη Σελήνη! από τα µισά σπίτια στις Η.Π.Α. απολαµβάνουν µε ασφάλεια και σταθερότητα τα οφέλη οεριο! είναι περίπου 1 BTU. ενώ µία κουζίνα που χρησιµοποιεί σεφ του κόσµου ισχυρίζονται ότι το φυσικό αέριο φυσικό αέριο µπορεί να φτάσει και βελτίωσε τον τρόπο που µαγειρεύουν αλλά τις 15 χιλιάδες BTUs. 7Υγρό ή αέριο: Και τα δύο! To φυσικό αέριο παύει να είναι αέριο και υγροποιείται στους βαθµούς Κελσίου υπό το µηδέν. Επειδή ο όγκοςτου σε υγρή µορφή είναι 600 φορές µικρότερος από ότι σε αέρια, για να µεταφερθεί πάντα υγροποιείται, πριν φορτωθεί σε ειδικά πλοία ή φορτηγά.όµως στα σπίτια µας καιτις επιχειρήσεις χρησιµοποιείται σε αέρια µορφή, όπως δηλαδή κυκλοφορεί στους αγωγούς. 8Έχω δίκτυο; To φυσικό αέριο φτάνει στα σπίτια µας µε τον ίδιο τρόπο που φτάνει. για παράδειγµα, το νερό. Μέσω αγωγών. Αυτό σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται να έχουµε χώρο για αποθήκευση καυσίµου θέρµανσης - ενώ αντίστοιχα Φέτος ακόµα περισσότεροι θα µπορούν να εξοικονοµούµε και το χρόνο που αφιερώναµε απολαύσουντα πλεονεκτήµατά του αφού για να παραλάβουµε το καύσιµο. 9Φασούλι, το φασούλι... To φυσικό αέριο «πληρώνεται» όπως και το νερό. ηλαδή. αφού το καταναλώσουµε και σύµφωνα µε τις ενδείξεις του µετρητή ακριβείας. Αυτό σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται να δώσουµε µαζεµένο κάποιο υπολογίσιµο ποσό για να αγοράσουµε καύσιµο για θέρµανση - κάτι που ασφαλώς ανακουφίζει κάθε οικογενειακό αλλά και επαγγελµατικό προϋπολογισµό. 1 ft Ενέργεια... γαστρονοµικής απόλαυi V σης! Η πλειοψηφία των µεγαλύτερων και τις σπεσιαλιτέ τους To µυστικό βρίσκεται στο ότι. σε αντίθεση µε άλλους τρόπους µαγειρέµατος. µε το φυσικό αέριο είναι εύκολο να ελέγξουν ακριβώς την ένταση της φλόγας. Επιπλέον, οι εστίες της κουζίνας ή ο φούρνος δεν χρειάζονται προθέρµανση, άρα το µαγείρεµα γίνεται µε ταχύτητα και ευκολία! Εντυπωσιακά όλα αυτά. όµως ακόµη περισσότερο θα εντυπωσιαστείτε όταν, αν δεν το έχετε ήδη, βάλετε το φυσικό αέριο στην ζωή σας. στο σπίτι ή στη δουλειά σας. Ήδη πολύ µεγάλο µέρος των κατοίκων της χώρας έχει πρόσβαση σε αυτό. χάρη στην ΕΠΑ και τις 3 υπάρχουσες Εταιρίες Παροχής Αερίου στις οποίες συµµετέχει. ιδρύονται 3 νέες ΕΠΑ: Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας. Κεντρικής Μακεδονίας, και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. T Anpt\ioc/2012 crash 159

6 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 Μεγάλη είναι n µέχρι σήµερα ανταπόκριση του κόσµου στο πρόγραµµα (ΦΒΣ) στο Πρόγραµµα είναι n ύπαρξη σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού που αφορά την εγκατάσταση µικρών Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων-ΦΒΣ ρεύµατος στο ακίνητο στο οποίο το σύστηµα εγκαθίσταται. Επιπλέον, όταντο (µέχρι 10 k Wp) σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι µέχρι τον Ιανουάριο του 2012 είχαν ενεργοποιηθεί αιτήσεις (επί συνόλου ). που εγχέουν στο σύστηµα ισχύ 98 A MW από µόλις 151,5 k W δύο χρόνια πριν. Για όσους ενδιαφέρονται να µπουν στο Ειδικό Πρόγραµµα, είναι σκόπιµο να απαντήσουµε σε 10 βασικά ερωτήµατα: Πού εφαρµόζεται το Ειδικό Πρόγραµµα; και προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόµενος να έχει επιλέξειτον τύπο του To Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kwp και καλύπτει όλη την Επικράτεια, εξοπλισµού που θα εγκαταστήσει και να έχει εκπονηθεί n σχετική τεχνική ενώ για τα µη διασυνδεδεµένα µε το ηπειρωτικό σύστηµα της χώρας µελέτη. νησιά n µέγιστη ισχύς των ΦΒ Συστηµάτων ορίζεται στα 5 kwp. Επιτρέπεται ακόµη n εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε µη άρτια και µη οικοδοµήσιµα οικόπεδα (κάτω των 4 στρεµµάτων) τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα διασυνδεδεµένα νησιά. Πού µπορεί να εγκατασταθεί ένα Φωτοβολταϊκό Σύστηµα; ίνεται n δυνατότητα εγκατάστασης σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ µικρών επιχειρήσεων και κυρίως σε δωµάτια και στέγες κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων κτιρίων, καθώς καιτων βοηθητικών χώρωντων κτιρίων, όπως αποθήκες, χώροι στάθµευσης κ.ά. Είναι ευνόητο ότι οι βοηθητικοί χώροι θα πρέπει να βρίσκονται εντός του ίδιου οικοπέδου. µε εκτιµώµενο χρόνο µετάβασης και επιστροφής µικρότερο των 2 Τέλος. σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται επίγεια εγκατάσταση, ωρών) και δεν απαιτείται n αντικατάσταση του καλωδίου παροχής ή π.χ.. σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. ευρώ πλέον ΦΠΑ. στις περιπτώσεις που είτε n απόσταση είναι µεγαλύτερη είτε απαιτείται αντικατάσταση του καλωδίου παροχής. Ποιος µπορεί να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό Σύστηµα; ικαιωµα ένταξης στο Πρόγραµµα έχουν φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα επιτηδευµατίες που κατατάσσονται Η ΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός 20 ηµερών από την υπογραφή στις πολύ µικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κατοχή τους το χώρο της Σύµβασης Σύνδεσης εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα στο στον οποίο εγκαθίσταταιτο Φωτοβολταϊκό Σύστηµα. Για την περίπτωση Φωτοβολταϊκού δίκτυο. Συστήµατος σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται n εγκατάσταση ενός και µόνο ΦΒ Συστήµατος. ικαίωµα ένταξης στο Πρόγραµµα έχουν µόνο οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούµενοι από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών µετά από παραχώρηση χρήσηςτου κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες, µε ευθύνη των ενδιαφεροµένων. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται; Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ακίνητο στο οποίο εγκαθίσταταιτο ΦΒΣ χρησιµοποιείται για κατοικία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί µέρος των θερµικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να καλύπτεται µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (π.χ., πλιοθερµικά, ηλιακοί θερµοσίφωνες). Πού υποβάλλεται n αίτηση σύνδεσης; Η αίτηση σύνδεσης υποβάλλεται στην τοπική µονάδα δικτύου της ΕΗ Ποια διαδικασία ακολουθείται µετά; Η ΕΗ εξετάζει το αίτηµα και προβαίνει εντός 20 ηµερών από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόµενο, n οποία περιλαµβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει για 3 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της. Πόσο κοστίζει n σύνδεση ΦΒ Συστήµατος µε το δίκτυο; To κόστος των έργων σύνδεσης ανέρχεται σε 800 ευρώ πλέον ΦΠΑ. στις περιπτώσεις που π απόσταση του ακινήτου επί του οποίου τοποθετείται το ΦΒ Σύστηµα από την έδρα της µονάδας της ΕΗ είναι σχετικά µικρή (δηλαδή, Σε πόσο χρόνο κατασκευάζονται τα έργα σύνδεσης; Πότε υπογράφεται Σύµβαση Συµψηφισµού για το ΦΒ Σύστηµα; Μετά την υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για την υπογραφή Σύµβασης Συµψηφισµού από τον κύριο του ΦΒ Συστήµατος προς τον προµηθευτή µε τον οποίο έχει Σύµβαση Προµήθειας ως καταναλωτής. Η διαδικασία ολοκληρώνεται συνήθως εντός 15 ηµερών ano την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος. Η Σύµβαση έχει διάρκεια ισχύς 25 ετών Η εικόνα της Αιολικής Ενεργεί To σύνολο της αιολικής ισχύος στη χώρα µας που βρισκόταν σε εµπορική ή δοκιµαστική λειτουργία στα τέλη του 2011 ήταν 1.626,5 M W. Η νέα αιολική ισχύς που εγκαταστάθηκε πέρυσι ήταν M W, αυξηµένη κατά 23,1 θ% από το Σε επίπεδο Περιφερειών n Στερεά Ελλάδα παραµένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων, αφού φιλοξενεί 521,3 MW (32%) και ακολουθεί n Πελοπόννησος µε 300,3 MW (18.5%), που έχει πλέον περάσειτην Ανατολική Μακεδονία-θράκη, όπου βρίσκονται 240,6 MW (14,8%). Σε ό,τι αφορά τους επιχειρηµατικούς οµίλους, στις κορυφαίες θέσεις, όπως επισηµαίνει n ΕΛΕΤΑΕΝ. βρίσκονται n EDF µε MW (16.7%). n Iberdrola Rokas µε MW (15.4 /.). n ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή µε MW (14.9%). n ENEL µε MW (10.6%) και n ΕΛΛΑΚΤΩΡ µε MW (7.8%). Η εικόνα για τους κατασκευαστές των ανεµογεννητριών είναι π εξής: n Vestas έχει προµηθεύσει το 49% της αιολικής ισχύος που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Ακολουθούν n Enercon µε 22%. n Siemens µε 12%. n Gamesa µε 10% και n Nordex µε 5%. Για το 2011 τα µερίδια αγοράς ήταν: Vestas ς στην Ελλάδα 44.97%. Gamesa 22,04%. Enercon 16.92%. Nordex 16.07%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πέραν των MW αυτή τπ στιγµή κατασκευάζονται ή έχουν συµβολαιοποιηθεί επιπλέον αιολικά πάρκα πρόσθετης συνολικής ισχύος 145 MW. που αναµένεται να τεθούν σε λειτουργία του Ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Παπασταµατίου τόνισε σχετικά ότι «το 2011 ήταν µια καλή χρονιά για την αιολική ενέργεια. Βάλαµε 311 νέα MW υπερδιπλασιάζοντας τον ετήσιο µέσο όρο της προηγούµενης τετραετίας και πετύχαµε ρυθµό ανάπτυξης πάνω από 23%. Αυτό όµως δεν επαρκεί. Απαιτείται ετήσιος ρυθµός πάνω από 40% προκειµένου να προσεγγίσουµε το στόχο του στόχος αυτός απαιτεί σταθερό επενδυτικό περιβάλλον και µακροχρόνια πολιτική δέσµευση». Η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόµµατα και το ελληνικό Κοινοβούλιο να επιβεβαιώσουν τη στήριξή τους στο σηµερινό τρόπο τιµολόγησης της αιολικής ενέργειας, που εξασφαλίζει παροχή φτηνής και εγχώριας ηλεκτρικής ενέργειας, για να µην ανατραπεί n θετική αναπτυξιακή εικόνα που επιτεύχθηκετο γ 1 60 crash Απρίλιος/201 2

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερωτήσεις Απαντήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 1. Που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστηµα; Το Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kw p, στο δώµα ή τη στέγη (συµπεριλαµβανόµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ NIKOΣ ΤΑΒΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΗΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 32 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 28410 22457 FAX 28410 24381 info@tavlasatsalis.gr EIΣΑΓΩΓΗ Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως γίνεται.; Το σύστημα συνδέεται εσωτερικά με την κατοικία ή την επιχείρηση σας με ένα ξεχωριστό μετρητή που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει Δεκέμβριος 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) Λ. Βουλιαγμένης 224

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα : ΟΡΘ. ΧΡ ΕΝΩΣΕΩΣ 34-36 121 34 Περιστέρι Τηλ. 210 5740408 210 5785440-210 5777111 Fax: 210 5777666 E-Mail: gram2@uce.gr http://www.uce.

Έδρα : ΟΡΘ. ΧΡ ΕΝΩΣΕΩΣ 34-36 121 34 Περιστέρι Τηλ. 210 5740408 210 5785440-210 5777111 Fax: 210 5777666 E-Mail: gram2@uce.gr http://www.uce. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την εγκατάσταση και χρηµατοδότηση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Α. Φωτοβολταϊκό Σύστηµα 1. Τι είναι το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα; Φωτοβολταϊκό

Διαβάστε περισσότερα

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ»

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» TECHNODYNE Ε.Π.Ε. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών

Η επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών Σωτήρης Καπέλλος Πρόεδρος ΣΕΦ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, 8 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ «ΗΛΙΟΣ» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής 1. Καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις. IV. Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις 1. Τί είναι το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις για κατοικία ή στέγαση

Διαβάστε περισσότερα

Sigma sa www.sigma-sa.com. Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τα φωτοβολταϊκά

Sigma sa www.sigma-sa.com. Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τα φωτοβολταϊκά Sigma sa www.sigma-sa.com Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τα φωτοβολταϊκά Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό κτιριακό τοµέα. Από την 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραµµα για την εγκατάσταση µικρών

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Στόχοι Οφέλη Εµπόδια

Επενδύσεις Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Στόχοι Οφέλη Εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Επενδύσεις Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Στόχοι Οφέλη Εµπόδια ρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Αναπλ. Γραµµατέας ΣΕΦ Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Νοµική µορφή σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Επένδυση στην Ηλιακή Ενέργεια Ένα Μέλλον Φωτεινό Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί οι καταναλωτές θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από την περαιτέρω διείσδυση των φωτοβολταϊκών

Γιατί οι καταναλωτές θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από την περαιτέρω διείσδυση των φωτοβολταϊκών Γιατί οι καταναλωτές θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από την περαιτέρω διείσδυση των φωτοβολταϊκών Συμπεράσματα ημερίδας Η επανεκκίνηση της αγοράς φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για τη μεγάλη διείσδυσή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κίνητρα για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Παράδειγμα διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 10 kwp Βριλήσσια, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2013

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2013 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2013 Α. Η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση: 10-6-2014 Διασυνδεδεμένα συστήματα MWp Νέα εγκατεστημένη ισχύς διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw 1. Ποιους αφορά το πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια; Το πρόγραµµα αφορά εταιρίες οι οποίες είτε είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κάποιου κτιρίου. Θα µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Easy Loan E.E. Συγγρού 5, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ, τηλ-210 9213380, φαξ-2109229030, www.loan24.gr

Easy Loan E.E. Συγγρού 5, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ, τηλ-210 9213380, φαξ-2109229030, www.loan24.gr Ενηµέρωση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10 KW 4.1. Γενικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εμπόδια Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr Workshop Φωτοβολταϊκών ΙΕΝΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ήλιος: η τελική λύση Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα κι ο Ρόλος τους στο Ενεργειακό Ισοζύγιο Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Solar Cells Hellas Group Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Εισαγωγή Οι ανάγκες σε ενέργεια συνεχώς αυξάνουν.

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Γενικός Γραμματέας ΙΕΝΕ 1 Εξέλιξη των εφαρμογών ΑΠΕ σε χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με την Ελλάδα (I/II) Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα

Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα Το νέο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) στην Ελλάδα από 31/12/2014 Τι προβλέπεται-διαδικασία σύνδεσης Τιμές απόσβεση Με την αυτοπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ

Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγ. Δημητρίου, 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr ΣΥΝΟΨΗ Η ονομασία του Τέλους ΑΠΕ υπονοεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ - NET METERING

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ - NET METERING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ - NET METERING ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα του Ενεργειακού Συμψηφισμού δεν απευθύνεται σε επενδυτές, οι οποίοι αποσκοπούν να κερδίσουν χρήματα μέσω της παραγωγής ενέργειας από

Διαβάστε περισσότερα

η πράσινη ενέργεια έχει την ταυτοτητά μας

η πράσινη ενέργεια έχει την ταυτοτητά μας η πράσινη ενέργεια έχει την ταυτοτητά μας η εταιρεία H «on green» αποτελεί ανεξάρτητο εξειδικευμένο κλάδο της FRG Α.Ε. και δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Απευθύνεται σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Από 1 η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε Οικίες και Κτίρια Από Ιουλίου ισχύει το πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό κτιριακό τομέα. Με το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Συµπαραγωγό επένδυση Συµπαραγωγό επιχείρηση : Σταθµό Βιοµάζας µε Θερµοκήπιο Υδροπονίας & Φ/Β Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει Ιανουάριος 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) Ακαδημίας 39, 106 72

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Φωτοβολταϊκά Συστήματα Συμψηφισμού - Net Metering WIND WATER SOLAR BIOMASS Τι είναι το Net Metering. Το net metering, είναι μια συμφωνία που σας επιτρέπει να συμψηφίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2012. Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Α του ν. 3734/2009. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2012. Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Α του ν. 3734/2009. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2012 Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Α του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει Απρίλιος 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) Λ. Βουλιαγμένης 224 &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ' Ο' νόμος' που' καθόρισε' τους' αρχικούς' κανονισμούς' σχετικά' για' την' παραγωγή' ηλεκτρικής'ενέργειας'από'ανανεώσιμες'πηγές'ενέργειας'στην'ελλάδα,'εκδόθηκε'

Διαβάστε περισσότερα

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & Αυτοπαραγωγής σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ιασφάλιση ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού Προστασία Συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Στέγες

Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Στέγες Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Στέγες ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2 Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχ. Μηχανικός Γεν. Δ/ντής Phoenix Solar ΕΠΕ SonnenStrom Πειραιάς, 6 Μαΐου 2010 Electricidad Solar Elettricità

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά 1. Ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον Στα μέσα του 2010, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα νέο νόμο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ν. 3851/2010, ΦΕΚ 85Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΕ

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΕ Αθήνα, 4 8 2013 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΕ ΣΥΝΟΨΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ παύει τα προσεχή έτη να είναι ελλειμματικός εφόσον: Παραμείνει το ΕΤΜΕΑΡ στα σημερινά επίπεδα, χωρίς περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης

Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης Αθήνα, 20 Μαΐου 2013 Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών εκφράζει την αντίθεσή του στην επιβολή δασμών σε φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ : Λεωφ. Ηρακλείου 44, Πατήσια, 11141 with the power of nature ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιους αφορά το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια; Αφορά οικιακούς καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΒ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΒ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΒ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Πού εφαρμόζεται το Ειδικό Πρόγραμμα; Το Ειδικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ως λύση στην ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών στην υπηρεσία του πολίτη

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ως λύση στην ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών στην υπηρεσία του πολίτη Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ως λύση στην ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών στην υπηρεσία του πολίτη 11/3/2013 1 Net Metering Ποιες είναι οι δυνατότητες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΔΩΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΔΩΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΔΩΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ECOENERGIA; Η EcoEnergia Α.Ε. είναι μια σύγχρονη εταιρεία ειδικευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING)

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) Το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (Νet-Μetering) σας προσφέρει μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύοντας στην Καινοτομία: οι Προοπτικές μιας Ελληνικής Βιομηχανίας Φωτοβολταϊκών

Επενδύοντας στην Καινοτομία: οι Προοπτικές μιας Ελληνικής Βιομηχανίας Φωτοβολταϊκών Επενδύοντας στην Καινοτομία: οι Προοπτικές μιας Ελληνικής Βιομηχανίας Φωτοβολταϊκών Πιταροκοίλης Σοφοκλής, Γενικός Διευθυντής Solar Cells Hellas 1 Χαρακτηριστικά κλάδου ΦΒ Είναι η καθαρότερη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα