ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ χεδιαςμόσ υςκευήσ για Καλλιζργεια Κυττάρων Μζςα ςε Μήτρεσ Από Κολλαγόνο Ονοματεπϊνυμο: Πρζηα Ιωάννα Α.Ε.Μ: Τπεφκυνοσ κακθγθτισ: Αλεξόπουλοσ Λεωνίδασ

2 ΕΙΑΓΩΓΗ Κίνθτρο: Σο βαςικό κίνθτρο για τθ δθμιουργία τθσ καταςκευισ είναι να υπάρχει ζνα ςφςτθμα για να μελετάμε τθ μετάδοςθ ςιματοσ ςε κφτταρα που αλλθλεπιδροφν με 3D μιτρεσ, με τρόπο που να επιτρζπει αυτοματοποίθςθ πειραμάτων. Με τον όρο μετάδοςθ ςιματοσ (signal transduction) εννοοφμε τθ διαδικαςία κατά τθν οποία ζνα εξωτερικό ςιμα ενεργοποιεί κάποιεσ ειδικζσ πρωτείνεσ (receptors) ςτθν επιφάνεια του κυττάρου και ςτθ ςυνζχεια το μινυμα μεταφζρεται ςτο εςωτερικό του κυττάρου δθμιουργϊντασ μια βιολογικι ανταπόκριςθ. Εικόνα1. 2d καλλιζργεα ςε petri dish Η παρουςία 3-διάςτατθσ μιτρασ αποτελεί ζνα πιο ρεαλιςτικό μοντζλο κυττάρων κακϊσ ανταποκρίνεται περιςςότερο ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον και ζτςι ζχουμε περιςςότερο αξιόπιςτα αποτελζςματα. Η ειςαγωγι αυτοματοποίθςθσ από τθν άλλθ επιτρζπει τθ διεξαγωγι πολλαπλϊν πειραμάτων, μζςω των οποίων μποροφμε ταυτοποιιςουμε διάφορεσ ενεργζσ ουςίεσ ς ζνα βιολογικό μονοπάτι και γενικότερα θ μζκοδοσ αυτι βοθκά ςτο να αντλιςουμε περιςςότερα δεδομζνα. Παρακάτω παρουςιάηονται οριςμζνα από τα κετικά χαρακτθριςτικά τθσ τριςδιάςτατθσ καλλιζργειασ. Η καλλιζργεια κυττάρων είναι μία διαδικαςία όπου τα κφτταρα μεγαλϊνουν κάτω από ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ εκτόσ του φυςικοφ τουσ περιβάλλοντοσ. Για τθν καλλιζργεια ςε 2- διαςτατο περιβάλλον χρθςιμοποιοφνται ειδικά πλαςτικά «πιάτα» γνωςτά ωσ petri dish, εργαςτθριακζσ φλάςκεσ κ.α. Με αυτό τον τρόπο θ καλλιζργεια είναι εφκολο να δθμιουργθκεί και να διατθρθκεί και παρζχει καλι βιωςιμότθτα των κυττάρων. Γι αυτό το λόγο χρθςιμοποιοφνται ακόμα και ςιμερα για τθν καλλιζργεια ενόσ ι πολλϊν ειδϊν κυττάρων δίνοντασ ικανοποιϊτικά αποτελζςματα. Εκτόσ από αυτι τθ μζκοδο, καλλιζργεια κυττάρων γίνεται και μζςα ςε βιολογικά προερχόμενεσ μιτρεσ (3d culture). Αυτζσ οι μιτρεσ αποτελοφν ζνα πιο ρεαλιςτικό μοντζλο του φυςικοφ περιβάλλοντοσ των κυττάρων και ζτςι οι αλλθλεπιδράςεισ και οι ςυμπεριφορζσ των κυττάρων είναι όμοιεσ με τθν

3 πραγματικι τουσ ςυμπεριφορά. Με αυτό τον τρόπο τα κφτταρα εκφράηουν διαφορετικό φαινότυπο (diffenentiation, migration, proliferation, morphology etc) το οποίο δεν εκφράηεται ςε ςυμβατά ςκλθρά υποςτρϊματα. Επίςθσ με αυτι τθ μζκοδο εξαςφαλίηονται περιςςότερο ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ και υπάρχει θ δυνατότθτα να διαχειριςμοφ τθσ ροισ δθμιουργϊντασ κατάλλθλεσ γεωμετρίεσ και διατάξεισ. ΜΟΝΣΕΛΟ Για μια πρϊτθ εφαρμογι του προτφπου επιλζγουμε καλλιζργεια ινοβλαςτών ςε πορϊδεισ μήτρεσ κολλαγόνου. ΙΝΟΒΛΑΣΕ Εικόνα2. Βαςικι δομι κυττάρου ινοβλάςτθ Οι ινοβλάςτεσ αποτελοφν κυτταρικό τφπο που ςυναντάται ςε όλα τα είδθ ςυνδετικοφ ιςτοφ. Ο ςυνδετικόσ ιςτόσ είναι ζνασ από τισ τζςςερισ κατθγορίεσ βιολογικϊν ιςτϊν (epithelial,muscular,nervous tissues) που υποςτθρίηουν, ςυνδζουν ι διαχωρίηουν διαφορουσ τφπουσ ιςτϊν και οργάνων του ςϊματοσ. Βαςικι λειτουργία των ινοβλαςτϊν είναι να διατθριςουν τθ δομικι ακεραιότθτα του ςυνδετικοφ ιςτοφ, μζςω δθμιουργίασ διαφόρων πρωτεινϊν όπωσ κολλαγόνο, γλυκοπρωτείνεσ, πρωτεογλυκάνεσ κ.α. που βρίςκονται ςτθν εξωκυτταρικι μιτρα. Οι ινοβλάςτεσ μελετϊνται λοιπόν λόγω τθσ ιδιότθτάσ τουσ να ςυνκζτουν και να αναδιαμορφϊνουν τθν εξωκυτταρικι μιτρα (ECM) και να δθμιουργοφν ι να καταςτρζφουν κολλαγόνο. Οι ινοβλάςτεσ παίηουν ςθμαντικό ρόλο και ςτθν πακολογία. Η παρουςία τουσ είναι πολφ ςθμαντικι ςτθν εποφλωςθ πλθγϊν. Η εποφλωςθ πλθγισ ςτο δζρμα περιλαμβάνει το ςτάδιο τθσ εκ νζου επικθλίωςθσ (re-epitheliazation), που περιλαμβάνει τθν μετακίνθςθ των επιδερμικϊν κυττάρων για τθν αναςφςταςθ του ιςτοφ και δεφτερον το ςτάδιο τθσ δθμιουργίασ και ςυςτολισ του κοκκιϊδθ ιςτοφ (granulation tissue). Ο ρόλοσ των ινοβλαςτϊν είναι ότι μετακινοφνται μζςα ςτθν περιοχι τθσ πλθγισ, αφινοντασ κολλαγόνο και άλλεσ ουςίεσ(fibronectin), δθμιουργϊντασ δυνάμεισ τριβισ οι οποίεσ τείνουν να παραλλθλίςουν το κολλαγόνο και τουσ ινοβλάςτεσ κατά μικοσ τθσ πλθγισ. Ζτςι οι

4 ινοβλάςτεσ αλλάηουν μορφι και λζγονται proto- myofibroblasts και ςτθ ςυνζχεια με τθν επίδραςθ μθχανικισ ζνταςθσ και κάποιων παραγόντων (growth factors), αλλάηουν μορφι και λζγονται differentiated myofibroblasts τα οποία δθμιουργοφν μεγαλφτερεσ ςυςταλτικζσ δυνάμεισ από ότι τα προθγοφμενα, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτο κλείςιμο τθσ πλθγισ. Μία ειδικι κατθγορία ινοβλαςτϊν αποτελοφν τα cancer associated fibroblasts (CAFs), τα οποία ςυμβάλουν ςτον πολλαπλαςιαςμό, ςτθν ειςβολι του καρκίνου και βοθκοφν ςτθν διατιρθςθ τθσ ανάπτυξθσ καρκινικϊν κυττάρων μζςω πολλαπλϊν αυξθτικϊν παραγόντων (growth factors) και ςθματοδοτικϊν μονοπατιϊν (signalling pathways). - Εικόνα3. Ενεργοποίθςθ του proto-myofibroblast φαινοτφπου από τουσ ινοβλαςτοφσ μζςω μθχανικισ ζνταςθσ(αριςτερά), το proto-myofibroblast διαφοροποιείται ςε differentiated myofibroblast μζςω μθχανικισ ζνταςθσ και growth factors (δεξιά). (Myofibroblasts and mechano-regulation of connective tissue remodelling James J. Tomasek, Giulio Gabbiani, Boris Hinz, Christine Chaponnier & Robert A. Brown). ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ Σο κολλαγόνο είναι βαςικι δομικι πρωτείνθ του ςυνδετικοφ ιςτοφ, θ οποία ςυνκζτει το 25% τθσ ςυνολικισ πρωτείνθσ ςτα κθλαςτικά. Δζςμεσ κολλαγόνου γνωςτζσ ωσ collagen fibrils αποτελοφν βαςικό ςυςτατικό τθσ εξωκυτταρικισ μιτρασ, που υποςτθρίηουν τουσ περιςςότερουσ ιςτοφσ και δίνουν δομι ςτα κφτταρα εξωτερικά αλλά το κολλαγόνο μπορεί να βρεκεί και ςτο εςωτερικό κάποιων κυττάρων. Ζχει μεγάλθ αντοχι ςε εφελκυςμό, κακϊσ

5 είναι το βαςικό ςυςτατικό των χόνδρων, ςυνδζςμων, τενόντων, οςτϊν και του δζρματοσ. Τπάρχουν διάφοροι τφποι κολλαγόνου. Ο τφποσ που χρθςιμοποιοφμε λζγεται collagen type I. Ο λόγοσ που χρθςιμοποιοφμε πορϊδεσ ικρίωμα κολλαγόνου είναι πωσ αποτελεί βαςικό ςυςτατικό του περιβάλλοντοσ των κυττάρων. Όπωσ είπαμε και παραπάνω μζςα ςε αυτό το περιβάλλον το κολλαγόνο ζχει τθ μορφι ινϊν που αποκτοφν 3-διάςτατθ δομι και ζτςι δθμιουργείται κάτι ςαν πορϊδεσ μζςα ςτο οποίο βρίςκονται τα κφτταρα. Παρακάτω περιγράφουμε ςυνοπτικά πωσ καταςκευάηεται εργαςτθριακά αυτό το πορϊδεσ ικρίωμα κολλαγόνου που κα χρθςιμοποιθκεί και για τα πειράματα τθσ καταςκευισ. Η καταςκευι ενόσ πορϊδουσ ικριϊματοσ από κολλαγόνο αποτελείται από τζςςερα ςτάδια: - Ετοιμάηεται το διάλυμα, το οποίο αποτελείται από ίνεσ κολλαγόνου και άλλα ςυςτατικά τα οποία διαλφονται μζςα ςε οξικό οξφ. - Σο διάλυμα αυτό τοποκετείται μζςα ςε ζνα καλοφπι, όπου μζςα ς αυτι το ικρίωμα παίρνει το τελικό επικυμθτό ςχιμα. Μετά αυτό παγϊνει με αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται κρφςταλλοι πάγου (freezing step) οι οποίοι αφαιροφνται με εξάχνωςθ εφαρμόηοντασ υψθλι πίεςθ (drying step). Σο τελικό αποτζλεςμα περιλαμβάνει ζνα πορϊδεσ υλικό που αποτελείται από το κολλαγόνο που είχε παγιδευτεί ςτουσ κρυςτάλλουσ μετά το πάγωμα και από πόρουσ που αντιςτοιχοφν ςτουσ κρυςτάλλουσ πάγου που αφαιρζκθκαν. - Σο 3 ο ςτάδιο είναι μία διαδικαςία που περιλαμβάνει τθ δθμιουργία ομοιοπολικϊν δεςμϊν μεταξφ διαφορετικϊν μορίων μζςα ςτο ικρίωμα (cross-linking). Αυτό γίνεται δθμιουργϊντασ υψθλι πίεςθ ςε αυξανόμενθ κερμοκραςία (όχι πάνω από 150 ο C). Αποτζλεςμα τθσ μεκόδου είναι θ αφξθςθ τθσ μθχανικισ ςκλθρότθτασ του ικριϊματοσ και αφξθςθ τθσ αντοχισ του ςε υποβάκμιςθ (από ζνηυμα που εκρίνονται από τα κφτταρα). - Σο αποτζλεςμα τθσ προθγοφμενθσ διαδικαςίασ του freeze-drying είναι ζνα ςτεγνό φφλλο ικριϊματοσ. τα εργαςτθριακά όμωσ πειράματα χρειάηονται πολφ μικρότερα δείγματα ικριϊματοσ κολλαγόνου. Αυτά τα δείγματα κόβονται από το αρχικό φφλλο με ειδικά εργαλεία όπωσ φαίνονται ςτο ςχιμα. Χριςεισ: (collagen type I ) - Οςτικά μοςχεφματα - Αναγζννθςθ ιςτοφ (ζχει τισ ςωςτζσ ιδιότθτεσ για tissue regeneration όπωσ πορϊδθ δομι, διαπερατότθτα, υδροφιλικότθτα και είναι ςτακερό in vivo) - Χειρουργικζσ επεμβάςεισ για τθ δθμιουργία τεχνικϊν υποκατάςτατων δζρματοσ ςε περιπτϊςεισ ςοβαρϊν εγκαυμάτων - Βοθκά ςτθν εποφλωςθ πλθγϊν

6 - Ικριϊματα κολλαγόνου (collagen scaffolds) είναι ιδανικά για εναπόκεςθ κυττάρων όπωσ osteoblasts & fibroblasts και μόλισ ειςαχκοφν μποροφν να αναπτυχκοφν όπωσ αναπτφςςονται φυςιολογικά ςτον ιςτό. (in vivo) Εικόνα4. Σο φφλλο πορϊδουσ κολλαγόνου κόβεται ςε κυλίνδρουσ με biopsy punch για εργαςτθριακά πειράματα (αριςτερά). Φφλλο πορϊδουσ ικριϊματοσ κολλαγόνου (δεξιά). ΔΙΑΣΑΞΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ε αυτι τθν εργαςία ςχεδιάςτθκε και καταςκευάςτθκε μία ςυςκευι ςτθν οποία μποροφμε να βάηουμε κφτταρα μζςα ςε ζνα πορϊδεσ ικριϊμα κολλαγόνου και ςε επόμενο ςτάδιο να μποροφμε από αφτθ να αλλάηουμε διαλφματα αυτόματα. Παρακάτω δίνεται μια εποπτικι εικόνα του ςυνόλου τθσ καταςκευισ (ποιοτικά). K M K+M α β γ KEEP Εικόνα5: α) Δοχείο ςτο οποίο κα μπαίνουν διάφορα διαλφματα β) Μιτρα ςτθν οποία κα τοποκετείται το κολλαγόνο και κα ςυγκρατείται γ), δ) διάταξθ θ οποία κα ρουφά διάλυμα και κα το κρατάει εάν είναι επικυμθτό ε), ςτ) διάταξθ θ οποία κα ρουφά διάλυμα και κα το ςτζλνει ςε δοχείο για να απορριφκεί δ ε ςτ WASTE

7 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ Η δεξαμενι να μπορεί να τροφοδοτείται με διάλυμα από 100 μl- 3 ml μζγιςτο Να μποροφμε να κακορίςουμε τθν ποςότθτα του διαλφματοσ χειροκίνθτα ι αυτόματα Σο ικρίωμα κολλαγόνου να βρίςκεται ςε κάλαμο κλειςτισ μορφισ και να μπορεί να διαςφαλιςτεί ςτεγανότθτα του καλάμου Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο κάλαμο για τθν αλλαγι του ικριϊματοσ κολλαγόνου, τον κακαριςμό και τθν αποςτείρωςθ του καλάμου Εάν το ικρίωμα δεν ςυγκρατείται με κάποιο τρόπο μζςα ςτο κάλαμο τότε όταν ςυρρικνωκεί θ ροι δεν κα περνά διαμζςο αυτοφ αλλά κα το παρακάμπτει Σο ικρίωμα κολλαγόνου είναι κυλινδρικισ μορφισ με Φ= 5mm και φψοσ h= 3mm H παροχι του ρευςτοφ μζςα ςτθ μιτρα κα κυμαίνεται από 1μl/sec- 10 μl/sec Να μπορεί να απορροφθκεί το διάλυμα μζςα από το ικρίωμα ϊςτε να μποροφμε να αλλάηουμε διαλφματα όποτε χρειάηεται Να μπορϊ να κρατϊ το διάλυμμα ς ζνα ξεχωριςτό δοχείο όταν το χρειάηομαι για το πείραμα και για περαιτζρω επεξεργαςία ενϊ όταν δεν το χρειάηομαι να πθγαίνει κάπου όπου και κα πετιζται (waste) Η παραπάνω διαδικαςία να γίνεται αυτόματα ζτςι ϊςτε ο πειραματιςτισ να παρεμβαίνει μόνο για να πάρει τθν επικυμθτι ποςότθτα διαλφματοσ που χρειάηεται ι να πετάει το waste όταν ζχει γεμίςει ΚΑΣΑΚΕΤΗ ε αυτι τθν παράγραφο παρακζτουμε οριςμζνεσ ςφγχρονεσ μεκόδουσ καταςκευισ και υλικά που βρίςκουν χριςθ ςιμερα ςε μικροςυςτιματα βιολογικϊν διεργαςιϊν. ΜΕΘΟΔΟΙ Photolithography (UV light) Softlithography Injection molding Laser micromaching

8 Soft lithography- photolithography: Μζκοδοι που φτάνουν ςε πολφ μεγάλεσ ακρίβειεσ, με κρίςιμεσ διαςτάςεισ μζχρι και 0.1μm όμωσ οι διαςτάςεισ που χρειαηόμαςτε (3-4mm) είναι μεγάλεσ γι αυτι τθ μζκοδο. Επίςθσ αποτελεί περιςςότερο πολφπλοκθ και ακριβι διαδικαςία. Τλικά που χρθςιμοποιοφνται είναι το πυρίτιο, γυαλί, pdms και άλλαπολυμερι (parylene, polyurethane etc). Laser micromachining Η ακρίβεια που μποροφμε να πετφχουμε είναι τθσ τάξθσ των nm με ζλεγχο μόνο από τον υπολογιςτι και κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ όπου το laser χαράςει το υλικό και του δίνει τθν επικυμθτι μορφι. Η μζκοδοσ παρουςίαηει πολλά πλεονεκτιματα κακϊσ είναι αρκετά αξιόπιςτθ, γριγορθ και φκθνι. Με αυτι τθ μζκοδο, με τθν ενχάραξθ τθσ επιφάνειασ του υλικοφ δεν επθρεάηονται τα υπόλοιπα υποςτρϊματα δθλαδι δεν παραμορφϊνονται όπωσ κα ςυνζβαινε ςε μία κατεργαςία. Όμωσ ομοίωσ με τθν προθγοφμενθ μζκοδο το laser δεν μπορεί να χαράξει ςε τόςο μεγάλο βάκοσ. Επίςθσ τα υπολείμματα άνκρακα που μζνουν ςτθν επιφάνεια του υλικοφ από τθν ενχάραξθ δεν πρζπει να ζρκουν ςε επαφι με το κολλαγόνο κακϊσ κα μολφνουν τα κφτταρα. Τλικά που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν είναι κάποια μζτταλα, κεραμικά, πολυμερι. Τλικά PDMS: Η περιςςότερθ ζρευνα ςε microfluidic systems γίνεται με χριςθ PDMS (polydimethiloxane) και άλλων πολυμερϊν. Καταςκευι με πολυμερι ειναι πιο εφκολθ, πιο φκθνι και πιο ευζλικτθ από ότι το πυρίτιο ι το γυαλί. Επίςθσ αποφεφγονται προβλιματα των ςκλθρϊν υλικϊν (όπωσ αιχμθρά κραυςματα κατά το ςπάςιμο). Σο PDMS είναι ζνα οπτικά διαφανζσ ελαςτομερζσ του οποίου θ δυςκαμψία μπορεί να ελεγχκεί από ζνα πολφ μαλακό ς ζνα πιο ςκλθρό υλικό. Ζχει μζτρο ελαςτικότθτασ γφρω ςτα 750 kpa, αναςχθματίηεται εφκολα, ςυμμορφϊνεται ςτισ επιφάνειεσ και αποκολλάται από ζνα καλοφπι χωρίσ να καταςτρζφει το υλικό του οφτε αυτό του καλουπιοφ. Ακόμθ είναι πιο εφκολο να ςφραγίςουμε τα κανάλια του PDMS από ότι αυτά που είναι καταςκευαςμζνα από πυρίτιο, ςιλικόνθ ι άλλα κερμοπλαςτικά κακϊσ απαιτοφται υψθλζσ κερμοκραςίεσ και πιζςεισ. Η διαδικαςία μπορεί να γίνει ςε εργαςτθριακζσ ςυνκικεσ εκκζτοντασ τθν επιφάνεια του PDMS ςε πλάςμα αερίου ι οξυγόνου. Σότε το PDMS μπορεί να ςφραγιςκεί με PDMS, πυρίτιο, πολυςτυρζνιο, νιτρίδιο του πυριτίου, πολυαικυλζνιο, plexiglass. Σο PDMS είναι μθ τοξικό ςε πρωτείνεσ και κφτταρα, είναι ςυμβατό με το νερό και ςτουσ περιςςότερουσ πολικοφσ οργανικοφσ διαλφτεσ, όπωσ μεκανόλθ και γλυκερόλθ, αλλά λιϊνει ςτουσ μθ πολικοφσ οργανικοφσ διαλφτεσ όπωσ το χλωροφόρμιο. Άλλα πολυμερι που χρθςιμοποιοφνται για καταςκεφθ μικροςυςκευϊν είναι:

9 h- PDMS photocurable perfluoropolyethers (PFPE) Cyclic olefin copolymer (a thermoplastic polymer) Thermoset polyester Polymethylmethacrylate Polycarbonate Polyurethanes Κάκε υλικό ζχει τα δικά του πλεονεκτιματα- μειονεκτιματα και εξαρτάται από το είδοσ τθσ εφαρμογισ ποιο από αυτά είναι το κατλλθλότερο. Για παράδειγμα τα PFPEs μία κατθγορία φκοροπολυμερϊν, που είναι υγρά ςε κερμοκραςία δωματίου είναι χθμικϊσ ανκεκτικά (όπωσ το τεφλόν). Είναι ςυμβατά με οργανικοφσ διαλφτεσ, όπωσ το διχλωρομεκάνιο που λιϊνει το PDMS. Ωςτόςο θ διαδικαςία καταςκευισ είναι περιςςότερο πολφπλοκθ από αυτι του PDMS και είναι πολφ πιο ακριβά. Εικόνα6.Καταςκευ ι τςιπ από pdms που ζχει ενωκεί με γυαλί. PLEXIGLASS (PMMA): To plexiglass είναι ζνα διαφανζσ κερμοπλαςτικό και προτιμάται πολλζσ φορζσ ςτισ καταςκευζσ όπου δεν απαιτοφνται μεγάλεσ δυνάμεισ κακϊσ είναι διαχειρίςιμο και φκθνό. Εμφανίηει ψακυρι ςυμπεριφορά όταν φορτίηεται, κυρίωσ ςε κρουςτικζσ δυνάμεισ και είναι επιρεπζσ όταν χαράςςεται ςε ςχζςθ με το οργανικό γυαλί. Ακόμθ μειονζκτθμα μπορεί να κεωρθκεί θ ευαιςκθςία του ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ (λιϊνει ςτουσ 160 ο C) με αποτζλεςμα να μθν μποροφμε να το αποςτειρϊςουμε ςε φοφρνο. Σο PMMA λιϊνει και διαλφεται ςε

10 πολλά οργανικά διαλφματα και ζχει χαμθλι αντίςταςθ ςε άλλα χθμικά. Παρ όλα αυτά είναι πιο ςτακερό ςε ςχζςθ με άλλα πλαςτικά (polystyrene, polyethylene). χεδιαςμόσ υςκευήσ Καλλιζργειασ Επιλζχκθκε plexiglass για μία πρϊτθ καταςκευι τθσ ςυςκεισ κακϊσ είναι φκθνό εφκολο να το βροφμε και να κατεργαςτεί με καλι ακρίβεια ςε ςυμβατικζσ μθχανζσ κατεργαςίασ. Αυτό που μζνει να απαντθκεί είναι εάν το υλικό είναι βιωςυμβατό για τθν καλλιζργεια κυττάρων και δεν κα επθρεάςει τθν ανταπόκριςι τουσ. Γι αυτό το λόγο ιδθ βρίςκεται ςε εξζλιξθ ζνα πείραμα ςτο εργαςτιριο όπου ζχουμε τοποκετιςει plexiglass μζςα ςε πλάκεσ Multiwell μαηί με ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ κυττάρων (huh7- καρκινικζσ θπαττικζσ κυτταροςειρζσ) για να καταλάβουμε κατά πόςο τα επθρεάηει το υλικό. Χρθςιμοποιικθκε ράβδοσ plexiglass διαμζτρου Φ= 20 mm θ οποία κατεργάςκθκε ςτον τόρνο και τθ φρζηα και απζκτθςε τθν επικυμθτι μορφι τθσ μιτρασ. Σα υπόλοιπα δφο κομμάτια τθσ ςυναρμογισ κόπθκαν ςτο laser κακϊσ είχαν μικρό πάχοσ και δεν κα ζρχονταν ςε επαφι με το ικρίωμα κολλαγόνου. Σα κομμάτια ςυνδζκθκαν με κοχλίεσ με ςπείρωμα. Παρακάτω παρουςιάηουμε τθν δομι τθσ ςυςκευισ ςε τριςδιάςτατα μοντζλα. Σα αντίςτοιχα καταςκευαςτικά ςχζδια παρακζτονται ςτο παράρτθμα. α β τθν παραπάνω εικόνα παρατθροφμε το βαςικό ςϊμα τθσ ςυςκευισ ολόκλθρο και ςε τομι. τθν πάνω μεριά το δοχείο κωνικισ διατομισ για τθν τοποκζτθςθ των διαλυμάτων. Η

11 κωνικι μορφι προτιμικθκε ζτςι ϊςτε να ειςζρχεται όλο το διάλυμα μζςα ςτθ διατομι και να μθν παραμζνει ςτο δοχείο (πάνω αριςτερά). το κάτω μζροσ καταςκευάςτθκε το καλοφπι κυκλικισ διατομισ ϊςτε να ςφθνϊνεται μζςα το ικρίωμα κολλαγόνου και ζγινε κατάλλθλθ διαμόρφωςθ για τθν τοποκζτθςθ ςτεγανωτικοφ δακτυλίου. γ δ Εικόνα7. α) 3-διάςτατθ απεικόνιςθ τθσ μιτρασ β) 3-διάςτατθ απεικόνιςθ τθσ μιτρασ ςε τομι γ) κάτω καπάκι με το οποίο ςφραγίηει θ μιτρα (αριςτερά), άνω καπάκι με το οποίο κλείνει το δοχείο πίεςθσ (δεξιά) δ) 3-διάςτατθ απεικόνιςθ του ςυναρμολογιματοσ. τισ παραπάνω εικόνεσ παρατθροφμε τα δφο εξαρτιματα που κόπθκαν ςτο laser. Σο καπάκι με τισ τρεισ οπζσ είναι αυτό που κοχλιϊνεται ςτθν κάτω βάςθ του κυλίνδρου ςτεγανϊνωντασ το καλοφπι. Σο δεφτερο είναι το καπάκι για το δοχείο με το διάλυμα. τισ επόμενεσ εικόνεσ παρατθροφμε τθν τελικι μορφι τισ ςυναρμογισ.

12 ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΤΚΕΤΗ ΠΙΘΑΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ Ζχοντασ ολοκλθρϊςει με τθν καταςκευι τθσ ςυςκευισ το μόνο πείραμα που ζχει δοκιμαςτεί είναι το κατά πόςο υγρό μπορεί να απορροφθκεί από το ικρίωμα κολλαγόνου ϊςτε να διαπιςτϊςουμε πόςο εφκολο είναι να αλλάηουμε διαλφματα από τθ ςτιγμι που το ικρίωμα ζχει υγρανκεί. Ζτςι βάηοντασ το πορϊδεσ ικρίωμα κολλαγόνου ςτθ μιτρα τοποκετιςαμε ζνα o-ring ςτον δακτφλιο για να κλείςει αεροςτεγϊσ με το καπάκι. το κάτω καπάκι βάλαμε το ςτόμιο μιασ πιπζτασ για να μθ χυκει το υγρό και ςτθ ςυνζχεια βάλαμε υγρό ςτο δοχείο χωρίσ κφτταρα (εικόνα8). Αυτό που παρατθρικθκε ιταν πωσ το υγρό εμπαινε ςτθ μιτρα και μζςα ςτο ικρίωμα. Όταν τοποκετοφμε μία πιπζτα από τθν άλλθ μεριά για να το τραβιξουμε αυτι απορροφοφςε μικρι ποςότθτα από το υγρό ι και κακόλου. Αυτό μπορεί να οφείλεται ςτθ χαμθλι πίεςθ που αςκεί θ πιπζτα, οπότε να χρειάηεται κάποια άλλθ διάταξθ περιςςότερο κατάλλθλθ (π.χ. αντλία, ςυριγγα κ.τ.λ.) αλλά αυτό χριηει μελλοντικισ ζρευνασ. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν πειράματα με διάφορουσ τφπουσ κυττάρων που κα ςτοχεφουν ςτθ μελζτθ: - Σου πωσ οι ιδιότθτεσ τθσ μιτρασ επιδροφν ςτο φαινότυπο του κυττάρου - Πωσ θ παρουςία και οι ιδιότθτεσ τθσ μιτρασ επιδροφν ςτθ ςυμπεριφορά των κυττάρων ςε διάφορα φάρμακα. Εικόνα8. Πρϊτο πείραμα καταςκευισ

13 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΑ ΧΕΔΙΑ

14 α β Εικόνα9. α) καταςκευαςτικό ςχζδιο μιτρασ, β) καταςκευαςτικό ςχζδιο για το κάτω και για το πάνω καπάκι

15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - %20(ed.)%20Laser%20Processing%20of%20Materials%20(Springer,% )(ISBN% )(O)(241s)_EO_.pdf - thography.pdf Dimitrios Tzeranis: Fabrication of porous collagen scaffolds, Boston Myofibroblasts and mechano-regulation of connective tissue remodelling - James J. Tomasek, Giulio Gabbiani, Boris Hinz, Christine Chaponnier & Robert A. Brown

16 - -

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι και Μακθματικι μελζτθ νανομθχανικϊν ιδιοτιτων κυττάρων και ιςτϊν

Πειραματικι και Μακθματικι μελζτθ νανομθχανικϊν ιδιοτιτων κυττάρων και ιςτϊν ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Πειραματικι και Μακθματικι μελζτθ νανομθχανικϊν ιδιοτιτων κυττάρων και ιςτϊν Ερευνθτικι Μονάδα Νανομθχανικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΒΕΝΙΕΡΗ ΔΑΝΑΗ Εξεταςτικι επιτροπι Βενιζρθ Δανάθ Μαντηαβίνοσ Διονφςιοσ Παρανυχιανάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes)

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes) ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΘΙΝΟΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ Το μακθματικό μοντζλο με το οποίο ςχεδόν πάντα περιγράφεται μια φκίνουςα μθχανικι ταλάντωςθ είναι θ ακόλουκθ γραμμικι ομογενισ διαφορικι εξίςωςθ θσ τάξθσ με ςτακεροφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ-ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΡΟΥΔΑΣΤΙΑ: ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΘΩΜΑΗ ΕΡΙΒΛΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ : ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΥΘΜΙΣ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟ ΧΕΙΡΙΜΟ ΟΧΘΜΑΣΟ ΜΕΩ ΧΕΙΡΙΣΘΡΙΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΟΜΘΧΑΝΘ ΣΗΙΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α.Μ : 36230 ΠΑΠΠΑ ΩΣΘΡΘ Α.Μ : 37925 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ»

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» Παρακολοφθηςη τησ ανταπόκριςησ ςτη θεραπεία με anti-vegf αςθενών με αποκόλληςη του μελαγχρόου επιθηλίου και ηλικιακή εκφφλιςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ Ιωάννησ Κόμνιοσ Μεταπτυχιακή Διατριβή Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα