Σόμοσ 1 Σεφχοσ 3 ΕΠ-ΔΕΚ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σόμοσ 1 Σεφχοσ 3 ΕΠ-ΔΕΚ 2013"

Transcript

1 Σόμοσ 1 Σεφχοσ 3 ΕΠ-ΔΕΚ 2013 Κάθε αςθενήσ ζχει μζςα του την αλήθεια. Ο θεραπευτήσ πρζπει να είναι ςυνειδητά ςεμνόσ όχι απζναντι ςτον αςθενή, αλλά απζναντι ςε αυτήν την αλήθεια που αυτόσ κρφβει. James Cyriax Σόμοσ 1 Σεφχοσ 3

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΘΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΘ ςελ.2 ΘΕΜΑΣΙΚΘ ΕΙΑΓΩΓΘ Βακιά Εγκάρςια Ανάτριψθ κατά Cyriax μζροσ Ι ςελ.3 ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Η Φυςιοκεραπεία κατά Cyriax ςε ςφγκριςθ με Φωνοφόρεςθ και Εποπτευόμενθ Άςκθςθ ςε άτομα με Ζξω Επικονδυλίτιδα ςελ.8 Σφγκριςθ τθσ Ρρϊιμθσ Απόκριςθσ ςε δφο Μεκόδουσ Αποκατάςταςθσ τθσ Συμφυτικισ Θυλακίτιδασ ςελ.21 ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΟ Βακιά Εγκάρςια Ανάτριψθ κατά Cyriax μζροσ ΙI ςελ.31 ΝΕΑ ςελ.39 ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ: ΘΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ, Μαλαξοκεραπεφτρια, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ. ΚΛΕΙΩ ΜΑΚΑΝΣΑΘ, Μαλαξοκεραπεφτρια Βελονίςτρια, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΜΑΜΕΛΕΣΗΘ, Κακθγθτισ Φυς.Αγωγισ, Μαλαξοκεραπευτισ, Ιδρυτικό Μζλοσ Ελ.Ι.Μ. ΣΕΛΙΟ ΣΑΝΙΔΘ, Βοθκ.Φυς/πείασ, Μαλαξοκεραπευτισ, Μζλοσ Δ.. Ελ.Ι.Μ.

3 Η κεματολογία του τρίτου και τελευταίου για τον φετινό τόμο τεφχουσ του Ρεριοδικοφ ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΑΡΕΙΑ αφορά ςτθν διάςθμθ Βακιά Εγκάρςια Ανάτριψθ κατά Cyriax (Deep Friction Massage). Ο James Cyriax είναι μια εμβλθματικι μορφι τθσ δια χειρόσ Ορκοπαιδικισ Ιατρικισ (Orthopedic Manual Medicine). 2 Ο ςπουδαίοσ αυτόσ βρετανόσ ιατρόσ, ο αποκαλοφμενοσ Ρατζρασ τθσ Ορκοπαιδικισ Θεραπείασ, αποφάςιςε ςτισ αρχζσ του 1930 να αναπτφξει μια δικι του μζκοδο διάγνωςθσ και κεραπείασ των μυοςκελετικϊν προβλθμάτων, με βαςικό κίνθτρο το μεγάλο κενό τθσ ςυςτθματικισ αξιολόγθςθσ των μαλακϊν μορίων ςτθν ιατρικι τθσ εποχισ θ οποία βαςιηόταν ςτισ ακτινογραφίεσ και άρα περιοριηόταν ςτθν αναγνϊριςθ των οςτεοχόνδρινων κακϊςεων και πακιςεων. Ο Cyriax ιταν πρωτοπόροσ. Το 1946 κυκλοφόρθςε το ζργο του Θεραπεία μζςω των Χειριςμϊν και τθσ Μάλαξθσ (Treatment by Manipulation and Massage) το οποίο εκδόκθκε με τίτλο Ορκοπαιδικι Ιατρικι, Δεφτεροσ Τόμοσ (Orhtopedic Medicine, Volume II) λόγω τθσ εναντίωςθσ τθσ τότε τοπικισ ιατρικισ επιςτθμονικισ κοινότθτασ. Ο Cyriax δεν δίςταςε να υποςτθρίξει τθν μζκοδό του, ακόμθ κι αν προκάλεςε τθ δυςμζνεια πολλϊν επϊνυμων ιατρϊν που κατείχαν ςθμαντικζσ κζςεισ ςτο χϊρο τθσ ιατρικισ. Πλοι εμείσ που αςκοφμε κλινικά τθν Μάλαξθ τοφ χρωςτάμε ευγνωμοςφνθ, διότι θ παρακατακικθ του με το όνομα Βακιά Εγκάρςια Ανάτριψθ είναι από τα πολυτιμότερα κεραπευτικά εργαλεία που ζχουμε ςτα χζρια μασ. Η ευκφτθτα αλλά και επιμονι του Cyriax αποδεικνφεται από τθν τότε παραδοχι του ότι «Η εγκάρςια μάλαξθ πρζπει να γίνει αποδεκτι ωσ ζχει. Δεν υπάρχει επιςτθμονικι απόδειξθ για το αποτζλεςμά τθσ, αλλά τοφτο προκφπτει από τθν εμπειρικι πρακτικι τθσ». Ο ςφγχρονόσ μασ Warren Hammer κα ζγραφε ςε άρκρο του μετά από περίπου 60 χρόνια ότι «Η κεωρία του Cyriax ςχετικά με τθν επίδραςθ τθσ εγκάρςιασ ανάτριψθσ λόγω πρόκλθςθσ τραυματικισ υπεραιμίασ, κινθτοποίθςθσ των ιςτϊν, αφξθςθσ τθσ εξίδρωςθσ και διζγερςθσ μθχανοχποδοχζων, επιβεβαιϊκθκε τελικά με μικροςκοπικζσ ζρευνεσ που δείχνουν ινοβλαςτικι αναγζννθςθ και διευκζτθςθ των κολλαγόνων ινϊν μετά από εφαρμογι τθσ». Ο Bob De Coninck καταλιγει αλλοφ ότι «Ο James Cyriax είναι ο Einstein τθσ Ορκοπαιδικισ Ιατρικισ» - ασ μοιραςτοφμε λοιπόν, λίγθ από τθ διάνοιά του! ΜΑΡΚΟ-ΒΑΛΑΜΗ ΛΤΡΙΣΗ, Ρρόεδροσ Ελ.Ι.Μ. Υπεφκυνοσ Ζκδοςθσ Ρεριοδικοφ ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΑΡΕΙΑ

4 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ: Βαθιά Εγκάρςια Ανάτριψη κατά Cyriax μζροσ Ι 3 Η μάλαξθ υπιρξε μζροσ πολλϊν πολιτιςμϊν τουσ τελευταίουσ αιϊνεσ. τισ διάφορεσ μορφζσ τθσ, θ μάλαξθ παραμζνει ωσ μία από τισ παλαιότερεσ μορφζσ κεραπείασ που χρθςιμοποιικθκε για πολλζσ αςκζνειεσ. Οι Beard & Wood όριςαν τθν μάλαξθ «ωσ ζνα ςφνολο ςυγκεκριμζνων χειριςμϊν των μαλακϊν ιςτϊν του ςϊματοσ, οι οποίοι είναι περιςςότερο αποτελεςματικοί όταν εκτελοφνται με τα χζρια και εφαρμόηονται με ςκοπό τθν επίδραςθ ςτο νευρικό και μυϊκό ςφςτθμα και ςτθν τοπικι και γενικι κυκλοφορία του αίματοσ και τθσ λζμφου». τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1900, ο James Beaver Mennell ςυνζςτθςε τθν χριςθ ειδικϊν τεχνικϊν μάλαξθσ, που ονομάςτθκαν ανατρίψεισ, τόςο για πακολογικζσ και φλεγμονϊδεισ καταςτάςεισ όςο και για πρόςφατουσ μυϊκοφσ και ςυνδεςμικοφσ τραυματιςμοφσ. Αργότερα, οι Cyriax & Russell χρθςιμοποίθςαν μία τεχνικι, τθν λεγόμενθ βακιά εγκάρςια ανάτριψθ, για να φτάςουν ςτισ δομζσ των ςυνδζςμων, τενόντων και μυϊν και να παρζχουν κεραπευτικι κινθτοποίθςθ ςε μια μικρι περιοχι. Οι ειδικζσ τεχνικζσ ανάτριψθσ του Cyriax ςτθρίηονται ςτο αποτζλεςμα μιασ ςχολαςτικισ αξιολόγθςθσ. Εκτόσ από τθν ζμφαςθ που πρζπει να δίνεται ςτθν φυςιοκεραπεία ςτθν αξιολόγθςθ, πρζπει επίςθσ οι φυςιοκεραπευτζσ να κατανοιςουν και το γιατί πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ακριβείσ διαδικαςίεσ κεραπευτικισ αγωγισ. Ο ςκοπόσ του παρόντοσ άρκρου είναι να παρουςιάςει τθν κεωρία και τισ αρχζσ του Cyriax για τθν χριςθ τθσ ανάτριψθσ ςτισ κεραπευτικζσ αγωγζσ μαηί με πρόςκετθ τεκμθρίωςθ βαςιςμζνθ ςτθν ανάπτυξθ, τθν διάταξθ, και τθν διαδικαςία εποφλωςθσ του ςυνδετικοφ ιςτοφ. Θα αναλφςουμε τθν υπάρχουςα βιβλιογραφία ςχετικά με τον ςυνδετικό ιςτό, ςε μια προςπάκεια να δϊςουμε πρόςκετθ τεκμθρίωςθ ςτθν χριςθ των τεχνικϊν βακιάσ εγκάρςιασ ανάτριψθσ του Cyriax (ς.ς.: θ πρόςκετθ τεκμθρίωςθ ςυνιςτά το δεφτερο μζροσ του άρκρου, που παρουςιάηεται ςτον Θεματικό Επίλογο του παρόντοσ τεφχουσ). GAIL CHAMBERLAIN, Manipulative Physical Therapist Lecturer, Division of Physical Therapy, Stanford University School of Medicine

5 Amit Nagrale et al, Journal of Manual and Manipulative Therapy, 2009 Cyriax Physiotherapy versus Phonophoresis with Supervised Exercise in subjects with Lateral Epicondalgia 4 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θ Φυςιοθεραπεία κατά Cyriax ςε ςφγκριςη με Φωνοφόρεςη και Εποπτευόμενη Άςκηςη ςε άτομα με Ζξω Επικονδυλίτιδα Amit V. Nagrale 1, Christopher R. Herd 2, Shyam Ganvir 3, Gopichand Ramteke 4 1 Principal, Escorts Physical Therapy College, Dhamtari (C.G.), India, 2 Staff Physical Therapist, Concord Hospital, Concord, NH, USA, 3 Professor, Ravi Nair Physical Therapy College, Wardha (M.S.), India, 4 Principal, Ravi Nair Physical Therapy College, Wardha (M.S.), India Περίληψη: O Cyriax υποςτιριξε τθ χριςθ βακιάσ εγκάρςιασ μάλαξθσ ςε ςυνδυαςμό με τουσ χειριςμοφσ κατά Mill ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ζξω επικονδυλαλγίασ. Υπάρχει ζλλειψθ ςτοιχείων που ςυγκρίνουν αυτι τθν προςζγγιςθ με άλλεσ φυςικζσ κεραπείεσ. Σκοπόσ αυτισ τθσ τυχαίασ κλινικισ μελζτθσ ιταν να ςυγκρικεί θ αποτελεςματικότθτα τθσ βακιάσ εγκάρςιασ μάλαξθσ και οι χειριςμοί κατά Mill ενάντια ςτθ φωνοφόρεςθ με εποπτευόμενθ άςκθςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ζξω επικονδυλαλγίασ. Εξιντα αςκενείσ θλικίασ που παρουςίαςαν τενοντο-περιοςτιακό πόνο ζξω επικονδυλαλγία με ςυμπτϊματα διάρκειασ περιςςότερο από ζνα μινα, μοιράςτθκαν ςε δφο κατθγορίεσ. Στθν ελεγχόμενθ κατθγορία, εφαρμόςτθκε φωνοφόρεςθ με gel δικλοφενάςθσ ςτθ περιοχι τθσ ζξω επικονδυλαλγίασ για 5 λεπτά ςε ςυνδυαςμό με εποπτευόμενθ άςκθςθ. Στθ κατθγορία όπου ζγινε το πείραμα, εφαρμόςτθκε βακιά εγκάρςια μάλαξθ για 10 λεπτά ακολουκϊντασ μία απλι εφαρμογι χειριςμοφ Mill. Οι δφο κατθγορίεσ ακολοφκθςαν τθ κεραπεία 3 φορζσ τθν εβδομάδα, για 4 εβδομάδεσ. Τα ενδιαφζροντα ςυμπεράςματα μετρικθκαν με τθν κλίμακα λειτουργικότθτασ του αγκϊνα του τενίςτα και περιελάμβαναν πόνο μζςω οπτικισ αναλογικισ κλίμακασ (VAS), δφναμθ ςτθ λαβι χωρίσ πόνο και κατάςταςθ λειτουργικότθτασ. Τα δεδομζνα αναλφκθκαν με one-way ANOVA. Οι δφο κατθγορίεσ επωφελικθκαν εξίςου ςθμαντικά από τθν ειςαγωγι τθσ κεραπείασ και μία ςφγκριςθ μεταξφ των δφο κατθγοριϊν αποκάλυψε ςθμαντικά μεγαλφτερεσ βελτιϊςεισ (p<0,05) ςχετικά με τον πόνο, λαβι χωρίσ πόνο και ςτθν κατάςταςθ λειτουργικότθτασ ςτθ κατθγορία που ζλαβε το πείραμα ςε ςφγκριςθ με τθν ελεγχόμενθ κατθγορία. Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι θ φυςικοκεραπεία κατά Cyriax υπερτερεί ωσ προςζγγιςθ αντιμετϊπιςθσ ςε ςφγκριςθ με τθ φωνοφόρεςθ και τθν άςκθςθ ςτθ διαχείριςθ τθσ ζξω επικονδυλαλγίασ.

6 Fusun Guler-Uysal & Erkan Kozanoglu, Swiss Medical Weekly, Comparison of the early Response to two Methods of Rehabilitation in Adhesive Capsulitis ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: φγκριςη τησ Πρϊιμησ Απόκριςησ ςε δφο Μεθόδουσ Αποκατάςταςησ τησ υμφυτικήσ Θυλακίτιδασ Fusun Guler-Uysal & Erkan Kozanoglu Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Cukurova University, Faculty of Medicine, Adana, Turkey Περίληψη: Μια τυχαία, ςυγκριτικι κλινικι ζρευνα ςχεδιάςτθκε για να ςυγκρίνει τθν πρϊτθ ανταπόκριςθ ςε διαφορετικζσ μεκόδουσ αποκατάςταςθσ τθσ ςυμφυτικισ κυλακίτιδασ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κλινικι αποτελεςματικότθτα και τθν οικονομικι ευόδωςθ των μεκόδων. Σαράντα αςκενείσ με ςυμφυτικι κυλακίτιδα χωρίςτθκαν τυχαία ςε δφο ομάδεσ κεραπείασ. Η πρϊτθ ομάδα (CYR) δζχτθκε κεραπεία κατά προςζγγιςθ του Cyriax με μάλαξθ εγκάρςιων ανατρίψεων (deep friction massage) και αςκιςεισ κινθτοποίθςθσ τρεισ φορζσ τθν εβδομάδα. Η δεφτερθ ομάδα (ΦΘ) δεχόταν κακθμερινι φυςιοκεραπεία ςυμπεριλαμβανομζνων κερμϊν επικεμάτων και εφαρμογι μικροκυματικισ διακερμίασ. Και οι δφο ομάδεσ ολοκλιρωναν τισ κεραπείεσ τουσ με αςκιςεισ διατάςεων και τουσ δινόταν ζνα κακθμερινό πρόγραμμα αςκιςεων για το ςπίτι. Ο πρωτεφων ςτόχοσ ιταν να φτάςουμε το 80% του φυςιολογικοφ πακθτικοφ εφρουσ κίνθςθσ του ϊμου ςε όλα τα επίπεδα μζςα ςε διάςτθμα δφο εβδομάδων. Οι δευτερεφοντεσ ςτόχοι ιταν το ολικό εφροσ κίνθςθσ και θ ανταπόκριςθ ςτον πόνο (ξαφνικόσ πόνοσ, νυχτερινόσ πόνοσ και πόνοσ με τθν κίνθςθ) ςτθν κάκε κεραπεία. Τελικά, 19 αςκενείσ τθσ CYR ομάδασ (95%) και 13 αςκενείσ τθσ ΦΘ ομάδασ (65%) ζφταςαν ςε ζνα επαρκζσ εφροσ κίνθςθσ ςτο τζλοσ τθσ δεφτερθσ εβδομάδασ (p<0.05). Η βελτίωςθ ςτθν κάμψθ του ϊμου, οι αξιολογιςεισ τθσ ζςω και ζξω ςτροφισ και θ μείωςθ του πόνου κατά τθν κίνθςθ ιταν ςθμαντικά καλφτερα ςτθν CYR ομάδα μετά τθν πρϊτθ εβδομάδα κεραπείασ. Η μζκοδοσ αποκατάςταςθσ του Cyriax ανταποκρίνεται γρθγορότερα και καλφτερα απ ότι οι ςυμβατικζσ φυςιοκεραπευτικζσ μζκοδοι κατά τθν αρχικι περίοδο κεραπείασ τθσ ςυμφυτικισ κυλακίτιδασ. Η μζκοδοσ είναι μθ επεμβατικι, αποτελεςματικι και απαιτεί λιγότερεσ επιςκζψεισ ςτο νοςοκομείο για ζνα ικανοποιθτικό πρϊτο αποτζλεςμα.

7 ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΟ: Βαθιά Εγκάρςια Ανάτριψη κατά Cyriax μζροσ ΙΙ 6 Παρουςιάηεται μια ςυηιτθςθ για τθν ςχετικι βιβλιογραφία ζτςι ϊςτε κάποιοσ να μπορζςει επιτυχϊσ να κατανοιςει τον ςυνδετικό ιςτό και να κάνει αποτελεςματικι και κατάλλθλθ χριςθ τθσ βακιάσ εγκάρςιασ ανάτριψθσ. ΔΟΜΘ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΞΘ ΣΟΤ ΤΝΔΕΣΙΚΟΤ ΙΣΟΤ Οι λειτουργίεσ του ςυνδετικοφ ιςτοφ είναι, θ παροχι μθχανικισ υποςτιριξθσ, θ ανταλλαγι μεταβολιτϊν μεταξφ του αίματοσ και των ιςτϊν, θ αποκικευςθ των αποκεμάτων ενζργειασ ςτα λιπϊδθ κφτταρα, θ προςταςία ενάντια ςτισ λοιμϊξεισ, και θ εποφλωςθ μετά από τραυματιςμό μζςω ινοβλαςτικισ δραςτθριότθτασ. Ο ςυνδετικόσ ιςτόσ αποτελείται από κφτταρα που προζρχονται από το εμβρυικό μεςζγχυμα και είναι διάςπαρτα ςε ζνα εξωκυτταρικό δίκτυο ινϊν και άμορφθσ κεμζλιασ ουςίασ ι ςε ζνα ενδοκυτταρικό δίκτυο. Η κεμζλια ουςία αποτελεί το μι ινϊδεσ ςτοιχείο του δικτφου αυτοφ πάνω ςτο οποίο προςκολλοφνται άλλα κφτταρα και εξωκυττάρια δίκτυα. Αυτά τα κφτταρα περιλαμβάνουν τα μόνιμα κφτταρα όπωσ ινοβλάςτεσ, λιποβλάςτεσ, μυοβλάςτεσ, χρωςτικά κφτταρα και τα ελεφκερα ι κινθτά κφτταρα όπωσ τα ιςτικά, (μακροφάγα), πλαςματοκφτταρα και τα ςιτευτικά. Οι ινοβλάςτεσ ι τα ινοκφτταρα είναι ιδιαίτερα ςθμαντικά ςτθν βακιά εγκάρςια ανάτριψθ εξαιτίασ του ρόλου που διαδραματίηουν ςτθν εποφλωςθ του ςυνδετικοφ ιςτοφ. Αυτά τα κφτταρα είναι μόνιμα κφτταρα που τα βρίςκουμε κατά μικοσ των δεςμίδων που ςχθματίηουν οι ίνεσ του κολλαγόνου. Οι ινοβλάςτεσ ςυνκζτουν πρωτεογλυκάνεσ για τθν κεμζλια ουςία και βοθκοφν ςτθν παραςκευι μιασ πρόδρομθσ μορφισ κολλαγόνου. Σα ινϊδθ ςτοιχεία του ςυνδετικοφ ιςτοφ περιλαμβάνουν κολλαγόνο, ρετικουλίνθ, και ελαςτίνθ από τα οποία επικρατζςτερο είναι το κολλαγόνο. Σο κολλαγόνο είναι θ κφρια πρωτεϊνθ ςτο εξωκυττάριο δίκτυο και λειτουργεί ωσ πάροχοσ ουςίασ και δφναμθσ ςε όλουσ τουσ ιςτοφσ. Ο ςυνδετικόσ ιςτόσ διαφζρει ςε μορφολογία, ςφςταςθ και ςφνκεςθ ςφμφωνα με τισ τοπικζσ λειτουργικζσ απαιτιςεισ τθσ περιοχισ που βρίςκεται. Η ταξινόμθςθ των ιςτϊν βαςίηεται από τθν ςφςταςθ και τθν ςυμβολι των διάφορων τφπων κυττάρων κακϊσ και από τα ςτοιχεία τθσ κεμζλιασ ουςίασ. Ο ςυνδετικόσ ιςτόσ μπορεί να διακρικεί ςε ακανόνιςτο και κανονικό ανάλογα με τον βακμό παράλλθλθσ ι όχι διάταξθσ ςτα ινϊδθ ςτοιχεία. Μια τζτοια ταξινόμθςθ παρουςιάηεται ςτον Πίνακα 2. τον ακανόνιςτο ςυνδετικό ιςτό υπάγεται ο χαλαρόσ ςυνδετικόσ ιςτόσ, ο οποίοσ αποτελείται από ζνα αραιό δίκτυο λεπτϊν κολλαγόνων και ελαςτικϊν ινϊν και διαχζεται ςε όλουσ τουσ ενδιάμεςουσ χϊρουσ για να δϊςει ςτον ιςτό

8 ελαςτικότθτα και αντοχι ςτισ ζλξεισ. Ο κανονικόσ ςυνδετικόσ ιςτόσ παρουςιάηει ακριβι διάταξθ των ινϊν όπωσ ςτισ δεςμίδεσ παράλλθλων κολλαγόνων ινϊν του τζνοντα οι οποίεσ επιτρζπουν τθν ελαςτικότθτα αλλά και προςφζρουν αντοχι ςτθν τάςθ. Για παράδειγμα, οι τζνοντεσ και οι ςφνδεςμοι αποτελοφνται από κανονικό ςυνδετικό ιςτό όπου οι δεςμίδεσ των κολλαγόνων ινϊν είναι διατεταγμζνεσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο μοτίβο για να ςτθρίξουν τισ μθχανικζσ απαιτιςεισ του εμπλεκόμενου ιςτοφ, και θ κατεφκυνςθ των ινϊν ςχετίηεται με τθν καταπόνθςθ που υφίςτανται οι ίνεσ. τον κανονικό ςυνδετικό ιςτό, οι ινοβλάςτεσ αποτελοφν τθν πλειοψθφία των κυττάρων που τον απαρτίηουν. 7 ΠΙΝΑΚΑ 2 Σαξινόμθςθ ςυνδετικοφ ιςτοφ Σφποι ςυνδετικοφ ιςτοφ Περιεκτικότητα ςε ίνεσ Λειτουργία Παραδείγματα Χαλαρόσ Κολλαγόνο Ελαςτίνθ υνενϊνει Επιτρζπει μεγαλφτερθ κίνθςθ Διάχυτοσ παντοφ Τποδόριοσ ιςτόσ Διαχωριςτικι μεμβράνθ των μυϊν Πυκνόσ Κυρίωσ κολλαγόνο Μθχανικι αντοχι Περιβάλλει όργανα Χιτϊνασ αιμοφόρων αγγείων Ινϊδθ κάψα νεφροφ Λιπϊδησ Ελάχιςτεσ ίνεσ Αποκθκεφει υνκζτει Διάχυτοσ παντοφ Κανονικόσ Απονεφρωςη Σζνοντασ Κυρίωσ κολλαγόνο Κυρίωσ κολλαγόνο Φφλλα ςυνδετικοφ ιςτοφ που παρζχουν μυικι πρόςφυςθ Ενϊνει μυ με οςτό Ινεσ ςε παράλλθλθ διάταξθ, ο τζνοντασ είναι ανκεκτικόσ ςτθν τάςθ φνδεςμοσ Κυρίωσ κολλαγόνο Ενϊνει οςτό με οςτό Ζξω πλάγια απονεφρωςθ Σενόντασ δικεφάλου Εςω πλάγιοσ ςφνδεςμοσ άρκρωςθσ γονάτου GAIL CHAMBERLAIN, Manipulative Physical Therapist Lecturer, Division of Physical Therapy, Stanford University School of Medicine

9 ΝΕΑ 8 Σο παρόν τεφχοσ είναι το τελευταίο του φετινοφ τόμου, όπωσ ανζφερα και ςτο ειςαγωγικό θμείωμα τθσ φνταξθσ. Θζλω να ευχθκϊ ςε όλα τα Μζλθ Ελ.Ι.Μ. Χρόνια Πολλά και Καλά, και θ Νζα Χρονιά να φζρει επιτυχία ςε κάκε ςτόχο τθσ ηωισ ςασ. τα πλαίςια τησ επόμενησ Ετήςιασ Γενικήσ υνζλευςησ θα πραγματοποιηθοφν οι Εκλογζσ για το νζο Διοικητικό υμβοφλιο. Η υνζλευςθ και οι Εκλογζσ κα λάβουν χϊρα τθν 1 η Φεβρουαρίου 2014, ϊρα 17:00, ςτθν ζδρα του ωματείου, ςτθν Θεςςαλονίκθ Αγγελάκθ 35, 5 οσ όροφοσ. Θερμι παράκλθςθ να μθ λείψει κανείσ! Θα γίνει απολογιςμόσ τθσ τριετίασ από το παρόν Διοικθτικό υμβοφλιο και κα τεκοφν οι ςτόχοι για τθ νζα κθτεία. την ιςτοςελίδα μασ,, αλλά και ςτη ςελίδα μασ ςτο Facebook υπάρχουν αναλυτικζσ ςχετικζσ προςκλήςεισ. Ζχουμε εδραιϊςει πολφ γερά το παρϊν μασ μζςα ςτθν πρϊτθ αυτι τριετία λειτουργίασ μασ. Αυξιςαμε τισ δυνάμεισ μασ, επεκτακικαμε, διακζτουμε αποκεματικό Σαμείου και ςθμαντικό επιμορφωτικό ζργο. Χρειαηόμαςτε μεγαλφτερθ προβολι, περιςςότερεσ δράςεισ και ιςχυρζσ αποφάςεισ που να ςτθρίηουν τθ νζα μασ πορεία. ασ καλϊ όλουσ και όλεσ να ςτθρίξετε αυτι τθ νζα πορεία, ςυμμετζχοντασ ςτθν Ετιςια υνζλευςι μασ και ςτισ Εκλογζσ του Τγεία! Καλή Χρονιά! Είκε να ζχουμε και να προςφζρουμε το πολυπόκθτο αγακό που λζγεται Φιλικά, Μάρκοσ-Βαλςάμησ Λυρίτςησ, Πρόεδροσ Ελ.Ι.Μ.

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ»

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» Παρακολοφθηςη τησ ανταπόκριςησ ςτη θεραπεία με anti-vegf αςθενών με αποκόλληςη του μελαγχρόου επιθηλίου και ηλικιακή εκφφλιςη

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηϊτου Μαρία Παπαμιτςιου Ηαχαροφλα Χαντηάρα Ελζνθ Περιεχόμενα Ρίνακασ Εικόνων... 3 Ρεριγραφι του προβλιματοσ και του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Μελζτθ τθσ ςυςτθματικισ ανοςοτροποποίθςθσ που προκαλεί θ εφαρμογι του

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΙΑΤΙΚΘΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Διευκυντι Ζκδοςθσ. Κείμενο Θζςθσ και Αντίκεςθσ Ο υνδικαλιςμόσ ςτθν Τγεία

Από τον Διευκυντι Ζκδοςθσ. Κείμενο Θζςθσ και Αντίκεςθσ Ο υνδικαλιςμόσ ςτθν Τγεία Οικονομία Υγεία Τριμθνιαία Επιςτθμονικι Επικεϊρθςθ των Οικονομικϊν τθσ Υγείασ Υπό τθν Αιγίδα τθσ Ερευνθτικισ Μονάδασ Υγείασ του Ακθναϊκοφ Ινςτιτοφτου Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ Τόμοσ 1 οσ, Τεφχοσ 3 ο, Ιοφλιοσ-Αφγουςτοσ-Σεπτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν. Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science

Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν. Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science Η Νζο-Ιπποκράτεια επιςτιμθ Πρόλθψθσ & Θεραπείασ Θ κεμελιϊδθ Ιπποκράτεια κεραπευτικι επιςτιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΑΤΣΗ. Επιβλέποντεσ: Καιηγητθσ Γ. Γκαζέτασ Δρ. I. Αναςταςόπουλοσ

Διπλωματική Εργαςία ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΑΤΣΗ. Επιβλέποντεσ: Καιηγητθσ Γ. Γκαζέτασ Δρ. I. Αναςταςόπουλοσ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής National Technical University Athens School of Civil Engineering Geotechnical Division Διπλωματική Εργαςία ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΑΤΣΗ Επιβλέποντεσ:

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα