41029-DIGITAL OMNI ITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "41029-DIGITAL OMNI ITA"

Transcript

1 ITA Introduzione: Questo modello di antenna è stato concepito in modo specifico per la ricezione del segnale televisivo digitale terrestre. Si tratta della soluzione migliore per la ricezione digitale in ambito domestico e portatile, un antenna attiva che può essere utilizzata direttamente con il vostro televisore, installata in abbinamento con un decoder dotato di ingressi per l alimentazione via cavo coassiale, oppure utilizzando un alimentatore esterno. L'antenna Digital-Omni garantisce una ricezione di livello professionale a 360 gradi. Dati Tecnici: Gamma Frequenze: VHF MHz / UHF MHz Banda Ricezione: VHF / UHF Guadagno: 25 db Livello di Uscita Massimo: 105dBμν Alimentazione: via trasformatore AC/DC separato (DC12V/50mA) o via ricevitore DTV (DC5V/40mA) Impedenza di Uscita: 75Ω Figura di Rumore: 3 db Incluso nella Confezione: Prima di installare il prodotto, verificare la presenza dei seguenti elementi nella confezione: 1. Unità principale antenna 2. Trasformatore AC/DC 3. Iniettore di alimentazione (DC12V/50mA) 4. Cavo coassiale Caratteristiche Prodotto: Design compatto ed elegante Tecnologia a circuiti SMD Amplificatore integrato a basso rumore e alto guadagno Apparecchio portatile, anche per uso esterno (campeggio,barca, ecc ) Supporto per tutti i segnali digitali e analogici su canali VHF / UHF La peculiarità dell'antenna Digital-Omni garantisce una ricezione ottimale da tutte le direzioni Compatibile con il formato HDTV da diverse fonti di digitale terrestre (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) e segnale radiofonico DAB. Consigli per l Installazione: Per garantire la migliore ricezione, rispettate le seguenti indicazioni. Ricezione Segnale TV a Tenete l antenna lontana da possibili fonti di interferenze e da apparecchi elettrici ad alto consumo (condizionatori, ascensori, asciugacapelli, forni a microonde, ecc ) 2. Se utilizzata in interni, l antenna dovrebbe sempre trovarsi vicino a una finestra. 3. Installate l antenna in una posizione il più possibile elevata. Nella ricezione del segnale digitale terrestre, le eventuali interruzioni fra l antenna e la centralina di trasmissione potrebbero comportare delle temporanee perdite di segnale: mettendo l antenna in una posizione elevata, tale disagio verrà limitato. Connessione: L antenna può essere collegata direttamente al televisore oppure ad un decoder digitale terrestre. Connessione Diretta al Televisore [Figura 1]: 1. Verificare che il televisore sia spento. 2. Collegare il cavo coassiale integrato nell antenna all ingresso corrispondente sul moltiplicatore di segnale (contrassegnato dal simbolo dell antenna). 3. Collegare il cavo coassiale integrato nel moltiplicatore all ingresso Antenna In del televisore. 4. Accertarsi che il cavo coassiale sia in una posizione sicura. Connessione via Decoder Digitale Terrestre [Figura 2]: 1. Verificare che il decoder sia spento. 2. Collegare il cavo coassiale integrato nell antenna all ingresso corrispondente sul moltiplicatore di segnale (contrassegnato dal simbolo dell antenna). 3. Collegare il cavo coassiale integrato nel moltiplicatore all ingresso Antenna In del decoder. 4. Collegare il decoder al televisore utilizzando i cavi A/V (opzione A) o il cavo coassiale (opzione B). 5. Accertarsi che il cavo coassiale sia in una posizione sicura. Opzione A: Cavi A/V Collegare il cavo video (giallo) e audio stereo (rosso e bianco) alle uscite corrispondenti del decoder DTV e agli ingressi video in e audio in del televisore. Assicurarsi di far corrispondere cavi e ingressi di uguale colore: jack giallo con presa gialla, jack rosso con presa rossa, e jack bianco con presa bianca. Opzione B: Cavo coassiale Collegare il cavo coassiale all uscita dedicata all antenna del decoder, quindi collegare l altro capo del cavo coassiale con l ingresso antenna in del televisore. Nota: Al termine dell installazione, è possibile consultare le informazioni del decoder per verificare la forza e la qualità del segnale televisivo ricevuto. In assenza di segnale pulito, spostare l antenna in una posizione migliore, fino a trovare la migliore ricezione. Le due immagini seguenti illustrano le diverse modalità di montaggio e/o posizionamento dell antenna. [Figura 3] Utilizzare gli appositi fori per fissare con le viti l antenna alla parete. [Figura 4] N 4 piedini gommati per poggiare l antenna su una superficie piana.

2 UK

3 GER Einführung: Dieses Antennenmodell wurde speziell zum Empfang der digitalen terrestrischen TV-Signale entwickelt. Es handelt sich um die beste Lösung für den digitalen Empfang in häuslicher Umgebung. Diese aktive tragbare Antenne kann direkt mit Ihrem TV-Gerät verwendet und in Kombination mit einem Decoder installiert werden, der über Eingänge zur Stromversorgung über Koax-Kabel verfügt. Sie kann auch über ein externes Netzgerät betrieben werden. Die Antenne Digital-Omni garantiert einen 360 -Grad-Empfang professionellen Typs. Technische Daten: Frequenzbereich: VHF MHz / UHF MHz Empfangsbereich: VHF / UHF Verstärkung: 25 db Max. Ausgangsstärke: 105dBμν Stromversorgung: über separates AC/DC Netzgerät (DC12V/50mA) oder über Empfänger DTV (DC5V/40mA) Ausgangsimpedanz: 75 Ω Rauschfaktor: 3 db Packungsinhalt: Vor der Installation des Produkts kontrollieren, dass die Packung folgende Elemente enthält: 1. Antenneneinheit 2. AC/DC-Netzgerät 3. Stromversorgungsinjektor (DC12V/50mA) 4. Koax-Kabel Produkteigenschaften: Kompaktes und elegantes Design SMD-Schaltkreistechnologie Eingebauter Verstärker mit geringem Rauschfaktor und hoher Verstärkerleistung Tragbares Gerät, auch zur Verwendung im Freien geeignet (Camping, Boot usw.) Unterstützt alle digitalen und analogen Signale auf den VHF-/UHF-Kanälen Die Besonderheit der Digital-Omni-Antenne liegt darin, dass sie einen optimalen Empfang der Signale aus allen Richtungen garantiert Kompatibel mit dem HDTV Format unterschiedlicher digital terrestrischer Quellen (DVB-T, ISDB-T, DMB- T/H, ATSC) und DAB-Radiosignal. Anschluss: Die Antenne kann direkt an das TV-Gerät oder an den digital terrestrischen Decoder angeschlossen werden. Direktanschluss an das TV-Gerät [Abbildung 1]: 1. Sicherstellen, dass das TV-Gerät abgeschaltet ist. 2. Das in die Antenne eingebaute Koax-Kabel an den entsprechenden Eingang des Signalmultiplikators (siehe Markierung durch Antennensymbol) anschließen. 3. Das in den Multiplikator eingebaute Koax-Kabel an den Eingang Antenna In des TV-Geräts anschließen. 4. Sicherstellen, dass sich das Koax-Kabel in einer sicheren Position befindet. Anschluss über Digital Terrestrischen Decoder [Abbildung 2]: 1. Sicherstellen, dass der Decoder abgeschaltet ist. 2. Das in die Antenne eingebaute Koax-Kabel an den entsprechenden Eingang des Signalmultiplikators (siehe Markierung durch Antennensymbol) anschließen. 3. Das in den Multiplikator eingebaute Koax-Kabel an den Eingang Antenna In des Decoders anschließen. 4. Decoder an TV-Gerät mittels A/V-Kabel (Option A) oder Koax-Kabel (Option B) anschließen. 5. Sicherstellen, dass sich das Koax-Kabel in einer sicheren Position befindet. Option A: A/V-Kabel Video- (gelb) und Audio-Stereo-Kabel (rot und weiß) an die entsprechenden Ausgänge des DTV-Decoders und an die Eingänge video in und audio in des TV-Geräts anschließen. Siecherstellen, dass die Farben der Kabel und der Eingänge übereinstimmen: Gelber Stecker in gelbe Buchse, roter Stecker in rote Buchse, weißer Stecker in weiße Buchse. Option B: Koax-Kabel Koax-Kabel in den entsprechenden Antennenausgang am Decoder anschließen, das das andere Ende des Koax-Kabels an den Eingang antenna in am TV-Gerät anschließen. Installationshinweise: Um einen best möglichen Empfang zu garantieren, folgende Hinweise beachten: 1. Antenne fern von potentiellen Interferenzquellen und elektrischen Geräten mit hohem Verbrauch (Klimaanlagen, Lifte, Haartrockner, Mikrowellenherde, usw.) halten. 2. Bei Zimmerverwendung sollte die Antenne stets in der Nähe eines Fensters positioniert werden. 3. Antenne in möglichst hoher Position aufstellen. Beim Empfang des digital terrestrischen Signals können eventuelle Unterbrechungen zwischen Antenne und Sendeeinheit vorübergehende Signalverluste verursachen: dieses Problem kann behoben werden, indem man die Antenne hoch positioniert TV-Signalempfang Beachte: Am Ende der Installation eventuell die Informationen des Decoders konsultieren, um die Stärke und die Qualität des empfangenen TV-Signals zu überprüfen. Wenn kein sauberes Signal vorliegt, die Antenne in eine bessere Position bringen bis man den best möglichen Empfang erhält. In den nachfolgenden zwei Abbildungen werden die unterschiedlichen Montage- und/oder Positionierungsmöglichkeiten der Antenne dargestellt. [Abbildung 3]: Die entsprechenden Löcher verwenden, um die Antenne mit Schrauben an der Wand zu befestigen. [Abbildung 4]: 4 Stck. gummierte Füßchen, um die Antenne auf einer flachen Unterlage aufzustellen.

4 FRA Introduction : Ce modèle d'antenne a été conçu de manière spécifique pour la réception du signal de télévision numérique terrestre. Il s'agit de la meilleure solution pour la réception numérique pour un usage domestique ou portable, une antenne active qui peut être utilisée directement avec votre téléviseur, couplée à un décodeur doté d'entrées pour l'alimentation par câble coaxial, ou en utilisant une alimentation externe. L'antenne Digital-Omni garantit une réception de niveau professionnel à 360 degrés. Données Techniques: Gamme de Fréquences : VHF MHz / UHF MHz Bande de Réception : VHF / UHF Gain : 25 db Niveau de Sortie Maximum : 105 dbμν Alimentation : par transformateur AC/DC à part (DC12V/50mA) ou par récepteur DTV (DC5V/40mA) Impédance de Sortie : 75 Ω Figure de Bruit : 3 db Inclus dans la Boîte: Avant d'installer le produit, vérifier la présence des éléments suivants dans la boîte : 1. Unité principale antenne 2. Transformateur AC/DC 3. Injecteur d'alimentation (DC12V/50mA) 4. Câble coaxial Caractéristiques du Produit : Design compact et élégant Technologie à circuits SMD Amplificateur intégré à faible bruit et gain élevé Appareil portable, également pour un usage extérieur (camping, bateau, etc.) Support pour tous les signaux numériques et analogiques sur canaux VHF / UHF La particularité de l'antenne Digital-Omni garantit une réception optimale depuis toutes les directions Compatible avec le format HDTV de diverses sources de signal numérique terrestre (DVB-T, ISDB-T, DMB- T/H, ATSC) et signal radiophonique DAB. Conseils pour l Installation : Pour garantir la meilleure réception, respectez les indications suivantes : 1. Placez l'antenne loin des possibles sources d'interférences et des appareils électriques à haute consommation (climatiseurs, ascenseurs, sèche-cheveux, fours à micro-ondes, etc.) 2. Si elle est utilisée à l'intérieur, l antenne devrait toujours se trouver à proximité d'une fenêtre. 3. Installez l'antenne dans une position la plus élevée possible. Dans la réception du signal numérique terrestre, les interruptions éventuelles entre l'antenne et l'unité de transmission pourraient comporter des pertes de signal temporaires : en plaçant l'antenne dans une position élevée, cet inconvénient sera limité. Réception du Signal TV à 360 Raccordement : L antenne peut être raccordée directement au téléviseur ou à un décodeur numérique terrestre. Raccordement Direct au Téléviseur [Figure 1] : 1. Vérifier que le téléviseur soit éteint. 2. Raccorder le câble coaxial intégré dans l'antenne à l entrée correspondante sur le multiplicateur de signal (marquée du symbole de l antenne). 3. Raccorder le câble coaxial intégré dans le multiplicateur à l'entrée Antenne In du téléviseur. 4. Vérifier que le câble coaxial soit dans une position sûre. Raccordement par Décodeur Numérique Terrestre [Figure 2] : 1. Vérifier que le décodeur soit éteint. 2. Raccorder le câble coaxial intégré dans l'antenne à l entrée correspondante sur le multiplicateur de signal (marquée du symbole de l antenne). 3. Raccorder le câble coaxial intégré dans le multiplicateur à l'entrée Antenna In du décodeur. 4. Raccorder le décodeur au téléviseur en utilisant les câbles A/V (option A) ou le câble coaxial (option B). 5. Vérifier que le câble coaxial soit dans une position sûre. Option A : Câbles A/V Raccorder les câbles vidéo (jaune) et audio stéréo (rouge et blanc) aux sorties correspondantes du décodeur DTV et aux entrées video in et audio in du téléviseur. Vérifier de faire correspondre les câbles et les entrés de la même couleur : jack jaune avec prise jaune, jack rouge avec prise rouge et jack blanc avec prise blanche. Option B: Câble coaxial Raccorder le câble coaxial à la sortie du décodeur dédiée à l'antenne, puis raccorder l'autre extrémité du câble coaxial à l'entrée antenna in du téléviseur. Note : A l'issue de l installation, il est possible de consulter les informations du décodeur pour vérifier la puissance et la qualité du signal de télévision reçu. En l'absence d'un signal propre, déplacer l'antenne dans une meilleure position, jusqu'à trouver la meilleure réception. Les deux images suivantes illustrent les diverses modalités de montage et/ou positionnement de l antenne. [Figure 3] Utiliser les trous spécifiques pour fixer l'antenne au mur avec les vis. [Figure 4] 4 pieds en caoutchouc pour appuyer l'antenne sur une surface plane.

5 SWE Introduktion: Denna antennmodell har tillverkats främst för mottagning av TV-signalen från det digitala markbundna nätet. Det handlar om den bästa lösningen för digital mottagning både i hemmet och med bärbar utrustning, en aktiv antenn som kan användas direkt med din TV och installeras tillsamman med en dekoder som är utrustad med uttag för strömförsörjning via en koaxialkabel, eller genom att använda ett externt nätaggregat. Antennen Digital-Omni garanterar en 360-graders, professionell mottagning. Tekniska data: Frekvensområde: VHF MHz / UHF MHz Mottagarband: VHF / UHF Förstärkning: 25 db Maximal utnivå: 105 dbμν Elförsörjning: via separat AC/DC-transformator (DC12V/50mA) eller via DTV-mottagare (DC5V/40mA) Utgångsimpedans: 75 Ω Brustal: 3 db Inkluderat i förpackningen: Innan du installerar produkten bör du kontrollera att följande komponenter finns i förpackningen: 1. Huvudenhet antenn 2. AC/DC-transformator 3. Ströminjektor (DC12V/50mA) 4. Koaxialkabel Produktens egenskaper: Elegant och kompakt design SMD kretsteknik Inbyggd förstärkare med lågt buller och hög förstärkning Bärbar apparat, även för utomhusbruk (kamping, båt, etc ) Stöd för alla digitala och analoga signaler på kanalerna VHF / UHF Antennen Digital-Omnis specialitet är en optimal mottagning från alla riktningar. Kompatibel med HDTV-formatet från diverse digitala markbundna källor (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) och radiosignalen DAB. Råd för installation: För att garantera en bättre mottagning bör man följa nedanstående indikationer. 1. Håll antennen på avstånd från källor som kan ge upphov till störningar och högförbrukande elektriska apparater (luftkonditioneringsutrustningar, hissar, hårtorkar, mikrovågsugnar, etc ) 2. Om antennen används inomhus ska den alltid placeras i närheten av ett fönster. 3. Installera antennen på en så hög punkt som möjligt. Vid mottagning av den digitala markbundna signalen kan eventuella avbrott mellan antennen och sändarboxen leda till tillfälligt signalbortfall: om man placerar antennen på en hög punkt, begränsas denna risk. 360-graders mottagning av TV-signal Anslutning: Antennen kan anslutas direkt till TV:n eller till en dekoder för det digitala markbundna nätet. Direktanslutning till TV:n [Figur 1]: 1. Kontrollera att TV:n är avstängd. 2. Anslut koaxialkabeln som sitter i antennen i det tillhörande uttaget på signalförstärkaren (som är utmärkt med en antenn). 3. Anslut koaxialkabeln som sitter i signalförstärkaren i uttaget Antenn In på TV:n. 4. Kontrollera att koaxialkabeln befinner sig i en säker position. Anslutning via dekoder för det digitala markbundna nätet [Figur 2]: 1. Kontrollera att dekodern är avstängd. 2. Anslut koaxialkabeln som sitter i antennen i det tillhörande uttaget på signalförstärkaren (som är utmärkt med en antenn). 3. Anslut koaxialkabeln som sitter i signalförstärkaren i uttaget Antenn In på dekodern. 4. Anslut dekodern till TV:n med kablarna A/V (tillval A) eller koaxialkabeln (tillval B). 5. Kontrollera att koaxialkabeln befinner sig i en säker position. Tillval A: Kablar A/V Anslut kablarna till skärmen (gul) och audio stereo (röd och vit) till de tillhörande utenheterna på DTV-dekodern och till inenheterna video in och audio in på TV:n. Kontrollera att kablarna sätts i de uttag som har samma färg (som kablarna): gul kontakt i gult uttag, röd kontakt i rött uttag och vit kontakt i vitt uttag. Tillval B: Koaxialkabel Anslut koaxialkabeln till utenheten för dekoderns antenn, anslut därefter koaxialkabelns andra del till inenheten Antenn In på TV:n. OBS: Efter avslutad installation är det möjligt att konsultera dekoderns information för att kontrollera den mottagna TV-signalens styrka och kvalitet. Om signalen är störd ska man flytta antennen till ett bättre läge tills en bättre mottagning uppnås. De två nedanstående figurerna visar de olika monterings- och/eller placeringssätten för antennen. [Figur 3] Använd de avsedda hålen för att fästa antennen med skruvarna i väggen. [Figur 4] 4 gummiklädda fötter för att placera antennen på en platt yta.

6 SPA Introducción: Este modelo de antena fue concebido específicamente para la recepción de la señal televisiva digital terrestre. Se trata de la mejor solución para la recepción digital en el ámbito doméstico y portátil: una antena activa que puede ser utilizada directamente con el televisor, instalada en acoplamiento con un decodificador provisto de entradas para alimentación mediante cable coaxial, o bien utilizando un alimentador externo. La antena Digital-Omni garantiza una recepción de tipo profesional a 360 grados. Datos Técnicos: Gama Frecuencias: VHF MHz / UHF MHz Banda Recepción: VHF / UHF Ganancia: 25 db Nivel de Salida Máximo: 105 dbμν Alimentación: mediante transformador AC/DC separado (DC12V/50mA) o mediante receptor DTV (DC5V/40mA) Impedancia de Salida: 75 Ω Figura de Ruido: 3 db Contenido de la Caja: Antes de instalar el producto, verificar que en la caja estén presentes los siguientes elementos: 1. Unidad principal antena 2. Transformador AC/DC 3. Inyector de alimentación (DC12V/50mA) 4. Cable coaxial Características del Producto: Diseño compacto y elegante Tecnología con circuitos SMD Amplificador integrado de bajo ruido y alto nivel de ganancia Aparato portátil, también para uso exterior (camping, bote, etc.) Soporte de todas las señales digitales y analógicas para canales VHF / UHF La peculiaridad de la antena Digital-Omni garantiza una recepción óptima desde todas las direcciones Compatible con el formato HDTV desde diferentes fuentes de digital terrestre (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) y de señal radiofónica DAB. Consejos para la Instalación: Para garantizar la mejor recepción, respetar las siguientes indicaciones. 1. Mantener la antena lejos de posibles fuentes de interferencia y de aparatos eléctricos de alto consumo (acondicionadores, ascensores, secadores de cabello, hornos de microondas, etc.) 2. Si se utiliza en interiores, la antena debería colocarse siempre cerca de una ventana. 3. Instalar la antena en una posición lo más elevada posible. En la recepción de la señal digital terrestre, eventuales obstáculos entre la antena y la centralita de transmisión podrían causar unas pérdidas temporales de señal: al colocar la antena en una posición elevada, se limita este inconveniente. Recepción Señal TV a 360 Conexión: La antena puede conectarse directamente al televisor o bien a un decodificador digital terrestre. Conexión Directa al Televisor [Figura 1]: 1. Verificar que el televisor esté apagado. 2. Conectar el cable coaxial integrado en la antena, a la entrada correspondiente del multiplicador de señal (contramarcada con el símbolo de la antena). 3. Conectar el cable coaxial integrado en el multiplicador a la entrada Antena In del televisor. 4. Asegurarse que el cable coaxial se encuentre en una posición segura. Conexión Mediante Decodificador Digital Terrestre [Figura 2]: 1. Verificar que el decodificador esté apagado. 2. Conectar el cable coaxial integrado en la antena, a la entrada correspondiente del multiplicador de señal (contramarcada con el símbolo de la antena). 3. Conectar el cable coaxial integrado en el multiplicador a la entrada Antena In del decodificador. 4. Conectar el decodificador al televisor utilizando los cables A/V (opción A) o el cable coaxial (opción B). 5. Asegurarse que el cable coaxial se encuentre en una posición segura. Opción A: Cables A/V Conectar el cable video (amarillo) y audio estéreo (rojo y blanco) a las salidas correspondientes del decodificador DTV y a las entradas video in y audio in del televisor. Asegurarse que los colores de los cables y de las entradas correspondan: clavija amarilla en la toma amarilla, clavija roja en la toma roja y clavija blanca en la toma blanca. Opción B: Cable coaxial Conectar el cable coaxial a la salida destinada a la antena del decodificador, luego conectar el otro extremo del cable coaxial a la entrada antena in del televisor. Nota: Al terminar la instalación es posible consultar las informaciones del decodificador para verificar la fuerza y la calidad de la señal televisiva recibida. A falta de una señal limpia, colocar la antena en una posición mejor, hasta encontrar la mejor recepción. En las dos imágenes siguientes se muestran las diferentes modalidades de montaje y/o posicionamiento de la antena. [Figura 3] Utilizar los orificios especiales para fijar con los tornillos la antena a la pared. [Figura 4] N. 4 patas engomadas para apoyar la antena sobre una superficie plana.

7 POR Introdução: Este modelo de antena foi concebido especialmente para a recepção do sinal televisivo digital terrestre. Trata-se da melhor solução para a recepção digital em âmbito doméstico e portátil, uma antena ativa que pode ser utilizada diretamente no seu televisor, instalada em combinação com um decodificador dotado de ingressos para a alimentação via cabo coaxial, ou então utilizando um alimentador exterior. A antena Digital-Omni garante uma recepção de nível profissional a 360 graus. Dados Técnicos: Gama Frequências: VHF MHz / UHF MHz Banda de Recepção: VHF / UHF Ganho: 26 db Nível de Saída Máximo: 105 dbμν Alimentação: via transformador AC/DC separado (DC12V/50mA) ou via receptor DTV (DC5V/40mA) Impedância de Saída: 75 Ω Figura de Ruído: 3 db A Embalagem inclui: Antes de instalar o produto verificar a presença, na embalagem, dos seguintes elementos: 1. Unidade principal antena 2. Transformador AC/DC 3. Injetor de alimentação (DC12V/50mA) 4. Cabo coaxial Características do Produto: Desenho compacto e elegante Tecnologia de circuitos SMD Amplificador integrado de baixo ruído e alto ganho Aparelho portátil, inclusive para uso exterior (acampamento, barco, etc.) Suporte para todos os sinais digitais e analógicos em canais VHF / UHF A peculiaridade da antena Digital-Omni garante uma recepção ótima de todas as direções Compatível com o formato HDTV de diversas fontes de digital terrestre (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) e sinal radiofónico DAB. Conselhos para a instalação: Para garantir a melhor recepção, respeitar as seguintes indicações. 1. Manter a antena afastada de possíveis fontes de interferência e de aparelhos elétricos de alto consumo (condicionadores, elevadores, secadores de cabelo, fornos de microondas, etc.) 2. Quando utilizada no interior, a antena deveria estar sempre próxima a uma janela. 3. Instalar a antena numa posição o mais elevada possível. Na recepção do sinal digital terrestre, as eventuais interrupções entre a antena e a central de transmissão poderiam implicar em perdas temporárias do sinal: colocando a antena numa posição elevada, este problema será reduzido. Recepção Sinal TV a 360 Conexão: A antena pode ser conectada diretamente ao televisor ou então a um decodificador digital terrestre. Conexão Direta ao Televisor [Figura 1]: 1. Verificar que o televisor esteja apagado. 2. Conectar o cabo coaxial integrado na antena ao correspondente ingresso no multiplicador de sinal (marcado com o símbolo da antena). 3. Conectar o cabo coaxial integrado no multiplicador ao ingresso Antena In do televisor. 4. Certificar-se que o cabo coaxial esteja numa posição segura. Conexão via Decodificador Digital Terrestre [Figura 2]: 1. Verificar que o decodificador esteja apagado. 2. Conectar o cabo coaxial integrado na antena ao correspondente ingresso no multiplicador de sinal (marcado com o símbolo da antena). 3. Conectar o cabo coaxial integrado no multiplicador ao ingresso Antena In do decodificador. 4. Conectar o decodificador no televisor utilizando os cabos A/V (opção A) ou o cabo coaxial (opção B). 5. Certificar-se que o cabo coaxial esteja numa posição segura. Opção A: Cabos A/V Conectar o cabo vídeo (amarelo) e áudio estéreo (vermelho e branco) às saídas correspondentes do decodificador DTV e aos ingressos vídeo in e áudio in do televisor. Certificar-se que cabos e ingressos da mesma cor coincidam: jack amarelo com tomada amarela, jack vermelho com tomada vermelha e jack branco com tomada branca. Opção B: Cabo coaxial Conectar o cabo coaxial à saída dedicada à antena do decodificador, em seguida conectar o outro cabo coaxial com o ingresso antena in do televisor. Nota: Ao terminar a instalação, é possível consultar as informações sobre o decodificador para verificar a força e a qualidade do sinal televisivo recebido. Na falta de sinal nítido, deslocar a antena numa posição melhor, até encontrar a melhor recepção. As duas imagens seguintes ilustram as diferentes modalidades de montagem e/ou posicionamento da antena. [Figura 3] Utilizar os furos próprios para fixar com os parafusos a antena na parede. [Figura 4] N 4 pezinhos de borracha para apoiar a antena numa superfície plana.

8 GRE Εισαγωγή: Το παρόν μοντέλο κεραίας σχεδιάστηκε με ειδικό τρόπο για τη λήψη εδαφικού ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος. Πρόκειται για την καλύτερη λύση ψηφιακής λήψης σε οικιακό και φορητό πλαίσια, μία ενεργή κεραία η οποία χρησιμοποιείται κατευθεία με την τηλεόραση σας, εγκατεστημένη σε συνδυασμό με έναν αποκωδικοποιτή το οποίο διαθέτει υποδοχές τροφοδοσίας ομοαξονικού καλωδίου, ή χρησιμοποιώντας εξωτερικό τροφοδότη. Η κεραία Digital-Omni εγγυάται λήψη επαγγελματικού επιπέδου 360 μοιρών. Τεχνικά Στοιχεία: Ποικιλία Συχνοτήτων: VHF MHz / UHF MHz Ζώνη Λήψης: VHF / UHF Κέρδος: 25 db Ανώτερο Επίπεδο Εξόδου: 105 dbμν Τροφοδοσία: δια τροφοδότη AC/DC ξεχωριστό (DC12V/50mA) ή δια δέκτη DTV (DC5V/40mA) Σύνθετη Αντίσταση Εξόδου: 75 Ω Εικόνα Θορύβου: 3 db Συμπεριλαμβάνεται στη Συσκευασία: Προτού εγκαταστήσετε το προϊόν, εξακριβώστε τη παρουσία των ακόλουθων στοιχείων στη συσκευασία: 1. Κύρια μονάδα κεραίας 2. Μετασχηματιστής AC/DC 3. Εκχυτήρας τροφοδοσίας (DC12V/50mA) 4. Ομοαξονικό καλώδιο Χαρακτηριστικά Προϊόντος: Σχεδιασμός συμπαγή και κομψό Τεχνολογία κυκλωμάτων SMD Ενισχυτής ενσωματωμένος χαμηλού θορύβου και υψηλού κέρδους Φορητή συσκευή, και για εξωτερική χρήση (κάμπιγκ, σκάφος, κλπ ) Στήριγμα όλων των ψηφιακών και αναλογικών σημάτων σε κανάλια VHF / UHF Η ιδιαιτερότητα της κεραίας Digital-Omni εγγυάται μία βέλτιστη λήψη από όλες τις κατευθύνσεις Συμβατό με το μορφότυπο HDTV από διάφορες πηγές εδαφικού ψηφιακού (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) και ραδιοφωνικού σήματος DAB. Συμβουλές για την εγκατάσταση: Για να εγγυηθεί η καλύτερη λήψη, τηρήσατε τις ακόλουθες ενδείξεις. 1. Κρατήστε τη κεραία μακριά από πιθανές πηγές παρεμβολής και από ηλεκτρικές συσκευές υψηλής κατανάλωσης (κλιματιστικά, ανελκυστήρες, στεγνωτήρες μαλλιών, φούρνοι μικροκυμάτων, κλπ ) 2. Εφόσον χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους, η κεραία θα πρέπει να βρίσκεται πάντα κοντά σε παράθυρο. 3. Εγκαταστήσατε τη κεραία σε θέση όσο το δυνατόν υψηλότερη. Στη λήψη του εδαφικού ψηφιακού σήματος, οι ενδεχόμενες διακοπές μεταξύ κεραίας και κέντρο μετάδοσης ενδεχομένως να προκαλέσουν προσωρινές απώλειες του σήματος: τοποθετώντας τη κεραία σε υψηλή θέση, θα περιοριστεί η συγκεκριμένη δυσκολία Λήψη Σήματος TV σε 360 Σύνδεση: Η κεραία μπορεί να συνδεθεί απευθείας στη τηλεόραση ή σε ψηφιακό εδαφικό αποκωδικοποιητή. Απευθείας Σύνδεση στη Τηλεόραση [Εικόνα 1]: 1. Ελέγξτε ότι η τηλεόραση είναι σβησμένη. 2. Συνδέσατε το ενσωματωμένο ομοαξονικό καλώδιο στη κεραία στην αντίστοιχη με το πολλαπλασιαστή του σήματος υποδοχή (υποδεικνύεται από το σήμα της κεραίας). 3. Συνδέσατε το ομοαξονικό καλώδιο ολοκληρωμένο στον πολλαπλασιαστή της υποδοχής Antenna In ( Κεραία In ) της τηλεόρασης. 4. Βεβαιωθείτε ότι το ομοαξονικό καλώδιο είναι σε ασφαλή θέση. Σύνδεση μέσω Ψηφιακού Εδαφικού Αποκωδικοποιητή [Εικόνα 2]: 1. Ελέγξτε ότι ο αποκωδικοποιητής είναι σβησμένος. 2. Συνδέσατε το ενσωματωμένο ομοαξονικό καλώδιο στη κεραία στην αντίστοιχη με το πολλαπλασιαστή του σήματος υποδοχή (υποδεικνύεται από το σήμα της κεραίας). 3. Συνδέσατε το ομοαξονικό καλώδιο ολοκληρωμένο στον πολλαπλασιαστή της υποδοχής Antenna In ( Κεραία In ) του αποκωδικοποιητή. 4. Συνδέσατε τον αποκωδικοποιητή στη τηλεόραση χρησιμοποιώντας τα καλώδια A/V (επιλογή A) ή το ομοαξονικό καλώδιο (επιλογή B). 5. Βεβαιωθείτε ότι το ομοαξονικό καλώδιο είναι σε ασφαλή θέση. Επιλογή A: Καλώδια A/V Συνδέσατε το καλώδιο βίντεο (κίτρινο) και ήχου στερεοφωνικού (κόκκινο και λευκό) στις αντίστοιχες εξόδους του αποκωδικοποιητή DTV και στις υποδοχές video in και audio in της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχούν καλώδια και υποδοχές παρομοίου χρώματος: jack κίτρινο με πρίζα κίτρινη, jack κόκκινο με πρίζα κόκκινη, και jack λευκό με πρίζα λευκή. Επιλογή B: Ομοαξονικό καλώδιο Συνδέσατε το ομοαξονικό καλώδιο στην αφιερωμένη έξοδο κεραίας του αποκωδικοποιητή, στη συνέχεια συνδέσατε την άλλη άκρη του ομοαξονικού καλωδίου με την υποδοχή antenna in ( κεραία in ) της τηλεόρασης. Σημείωση: Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, είναι εφικτή η ανάγνωση των πληροφοριών του αποκωδικοποιητή για να εξακριβωθούν δύναμη και ποιότητα του ληφθέντα τηλεοπτικού σήματος. Απουσία ενός καθαρού σήματος, μετακινήστε τη κεραία σε καλύτερη θέση, μέχρι να βρεθεί η καλύτερη λήψη. Οι δύο εικόνες που ακολουθούν δείχνουν τους διάφορους τρόπους εγκατάστασης και/ή τοποθέτησης της κεραίας. [Εικόνα 3] Χρησιμοποιήσατε τις ειδικές οπές για να στερεώσετε με τις βίδες τη κεραία στον τοίχο. [Εικόνα 4] Αρ.4 ποδαράκια ελαστικοποιημένα για να στηρίζεται η κεραία σε επίπεδη επιφάνεια.

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματη αναμετάδοση εικόνας και ήχου 2,4GHz AWV-322

Ασύρματη αναμετάδοση εικόνας και ήχου 2,4GHz AWV-322 Ασύρματη αναμετάδοση εικόνας και ήχου 2,4GHz AWV-322 Στη συσκευασία περιλαμβάνονται : (1) Ασύρματος πομπός 2,4GHz (2) Ασύρματος δέκτης 2,4GHz (3) 2 Καλωδιώσεις A/V (εικόνας-ήχου) (4) 2 Τροφοδοτικά για

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Perlado Colores & Efectos by Osaka 2 EFECTO PERLADO Τεχνοτροπία με βάση την άμμο με χρυσή και ασημή πέρλα. Πολύ γρήγορη εφαρμογή, με μια στρώση χρώματος. Έτοιμο να χρησιμοποιηθεί η χρωματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

Signalmodul SIG M. Γενικά

Signalmodul SIG M. Γενικά Signalmodul SIG M Γενικά Μπορείτε να λειτουργήσετε το Signalmodul είτε μέσω μιας κοινής μπουτονιέρας (π.χ. της Märklin 72720), ενός αποκωδικοποιητή για μαγνητικά εξαρτήματα (solenoid accessories) όπως

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή

Διαβάστε περισσότερα

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B 22 17 76 6,5 1,5 45 1053 957 363 1/2 138 1/2 1 1 514 502 400 536x274x390 54 106 F-503; KIT-1, KIT-2, KIT 2-B 722 502 722 24 19 76 7,1 1,5 70 1157 539 1 1085 585 1/2 414 1/2 142 1 1 64 436 636x314x459 152

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Ref./Cod./ ΚΩΔ. 475368 Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz audio / video zender 5,8 GHz Trasmettitore audio / video 5,8 GHz Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Transmisor audio/video 5,8GHz Transmissor áudio/video

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ ΔΙΑΙΡΥΜΕΝΥ ΤΥΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ ΜΝΤΕΛ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA Instruction manual Page 1~12 To obtain the best performance

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G)

ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G) ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G) Κεραίες UHF LTE Οι κεραίες UHF LTE είναι ειδικές κεραίες που ενσωματώνουν στο δίπολο ένα φίλτρο SAW (επαγγελματικών προδιαγραφών), ειδικές για την αποφυγή των παρεμβολών που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Eμείς κάνουμε την μεταφορά του Video ευκολότερη Εισαγωγή Η εταιρεία I-View έχει μια μεγάλη ποικιλία από κατάλληλες λύσεις για την μετάδοση τροφοδοσίας, σήμα video και δεδομένων μέσω μη θωρακισμένου καλωδίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido. Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System. Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N9200WL BDV-N7200WL BDV-N7200WL

Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido. Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System. Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N9200WL BDV-N7200WL BDV-N7200WL Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-N9200WL BDV-N7200WL PT Comece aqui Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N7200WL BDV-N9200WL 1 PT Conteúdo da embalagem/configurar os

Διαβάστε περισσότερα

Art. 6680 20565 / 14565 20575 / 14575 20565 / 14565

Art. 6680 20565 / 14565 20575 / 14575 20565 / 14565 SCHEMA COLLEGAMEO IMPIAO IDEOCIFONICO CON IMEARE DUE POSTI ESTERNI IDEO CON COMMUTARE Art. 659 E MONIR/CIFONO IMAR - CONNECTION DIAGRAM FOR IDEO DOOR ERY SYSTEM WITH POWER SUPPLY, TWO OUTDOOR IDEO STATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Νιπτήρας επιδαπέδιος XS ποδοκίνητος ένας διακόπτης

Νιπτήρας επιδαπέδιος XS ποδοκίνητος ένας διακόπτης Απαγορεύεται η πλήρης ή μερική ανατύπωση του παρόντος εγγράφου δίχως προηγούμενη γραπτή ή προφορική άδεια της εταιρίας FRICOSMOS, S.A. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο μπορούν να τροποποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 21 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - 7 ΟΡΟΦΩΝ - 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ/ΟΡΟΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 21 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - 7 ΟΡΟΦΩΝ - 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ/ΟΡΟΦΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 21 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - 7 ΟΡΟΦΩΝ - 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ/ΟΡΟΦΟ Για την μελέτη της κεντρικής εγκατάστασης κεραίας σε πολυκατοικία πρέπει να γνωρίζουμε τα παρακάτω.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Microcemento. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Microcemento. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Microcemento Colores & Efectos by Osaka 8Kg Efecto Microcemento neutro EFECTO MICROCEMENTO ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ Κατάλληλη επίστρωση για μπάνια και κουζίνες όταν εφαρμόζεται το κερί αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ. Εισαγωγή Σταδιακά σταματούν οι αναλογικές μεταδόσεις των ιδιωτικών και κρατικών καναλιών της χώρας και οι

Διαβάστε περισσότερα

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus , 542, id.a69 X 3 Σg Nouvelles surfaces d'énergie potentielle

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGEL AV-PLUS MV7298 ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Περιεχόμενα Συσκευασίας...4 Εγκατάσταση...4 Εκκίνηση...4 Επίλυση Προβλημάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIDEO 580 TM Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Περιεχόμενα Τι αλλάζει στην Τηλεόραση; Πλεονεκτήματα ΨΤ Τι παραμένει το ίδιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν.

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. Station Luft Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στ σειρά. Σχματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. der Sturm die Windkraftanlage θύελλα οι ανεμογε

Διαβάστε περισσότερα

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 1 Παρουσίαση του Tornado 251 Με το Tornado 251 µπορείτε να αποκτήσετε ένα µη διεισδυτικό, ευρυζωνικό, ασύρµατο, οικιακό δίκτυο και να ξεχάσετε τα καλώδια. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad pro ima pro ima Innovación y simplicidad PROXIMA es la última innovación de Serrature Meroni, un producto diseñado tanto para aquellos que ya disponen de un pomo PremiApri Meroni en su puerta, como para

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ. Παιδείας μέσω του επίγειου ψηφιακού σήματος της ΕΡΤ θα πρέπει, εάν δεν διαθέτετε ήδη, να προμηθευτείτε, να

Διαβάστε περισσότερα

226HS75S 226HS99S. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 35 42-71 ΠΡΟΗΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

226HS75S 226HS99S. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 35 42-71 ΠΡΟΗΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προτού χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, ώστε να κατανοήσετε την ορθή χρήση της μονάδας. Εγχειρίδιο χειριστή 226HS75S 226HS99S Ελληνικά 115 35 42-71 H1153542-71,226HS75-99,GR.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM Should be fitted by a professional. Nous vous recommandons de faire installer ce kit par un professionnel. Προτείνουμε αυτό το κιτ να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN. NORMAS DE INSTALACIÓN. NORMKONFORMITÄT. CONFORMIDAD NORMATIVA.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN. NORMAS DE INSTALACIÓN. NORMKONFORMITÄT. CONFORMIDAD NORMATIVA. 01992 Softwaresuite bestehend aus EasyTool Professional für das System By-me, komplett mit Schnittstelle für den -Anschluss und RJ11 Spezialbuchse an den USB-Port eines PCs, Software EasyDraw und EasyCap

Διαβάστε περισσότερα

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual Οδηγίες Χρήσης 1 ΛΕΠΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Αγαπητέ μας πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε την Ασύρματη Πρίζα Τηλεφώνου Wireless Phone Jack και/ή

Διαβάστε περισσότερα

SB 8350TV Guida d uso User guide

SB 8350TV Guida d uso User guide Guida d uso User guide SISTEMA SOUND BAR STEREO 2.1 ALL IN ONE Manuale d'uso e collegamento STEREO SOUND BAR SYSTEM 2.1 ALL IN ONE Connection and Operation Manual SYSTEME SOUND BAR STEREO 2.1 ALL IN ONE

Διαβάστε περισσότερα

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου Στάνταρ σύστημα για πιστόλια ψεκασμού Sure Coatr, Versa-Sprayr και Tribomaticr Εγχειρίδιο υλικού Greek Έκδοση 04/05 Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008 Fierz Identität Handout Datum: 27. 5. 2008 von Christoph Saulder 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 2 Herleitung der Matrixelemente 7 2. Ansatz...............................

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 90ΚΥΡΙΟΣΟΔΗΓΟΣ ΤοRazerNagaείναιτοαπόλυτοποντίκιγιαMassivelyMultiplayerOnlineGamingτοοποίομετατοπίζει τηνισορροπίαμεταξύτουπληκτρολογίουκαιτουποντικιούτοποθετώνταςένανπρωτόγνωροαριθμό εσωτερικώνεντολώντουπαιχνιδιούσεμιαθέση.έναπλέγμααντίχειραπολλαπλώνκουμπιώνμε

Διαβάστε περισσότερα

GB PT ES IT GR. La linea Lifestyle sono pavimenti in legno che presentano la giusta bilancia del pavimento e dell arredamento moderno.

GB PT ES IT GR. La linea Lifestyle sono pavimenti in legno che presentano la giusta bilancia del pavimento e dell arredamento moderno. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Lifestyle is

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

OWNER S MANUAL CA-101 Power Amplifier

OWNER S MANUAL CA-101 Power Amplifier OWNER S MANUAL CA-101 Power Amplifier ENGLISH...1 FRANÇAIS...3 DEUTSCH...5 ESPAÑOL...7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...9 SPECIFICATIONS...12 V1.0 Figure 1 Rear view Figure 2 Top view THANK YOU FROM EVERYONE AT CLASSÉ Thank

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Ασύρματα ακουστικά UHF ημιανοιχτού τύπου 1. Εισαγωγή Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρίας KG. Το K 912 είναι ένα ασύρματο σύστημα ακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ES INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN SUJECTO A MODIFICACIÓN Lea las INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN antes de ponerla en marcha. Guarde estas INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN como referencia para el

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Triax TRE 270 T/R Ενσύρματη Επέκταση Τηλεχειρισμού IR (IR Receiver & IR Re-emitter Set) Οδηγίες Χρήσης

Triax TRE 270 T/R Ενσύρματη Επέκταση Τηλεχειρισμού IR (IR Receiver & IR Re-emitter Set) Οδηγίες Χρήσης Triax TE 270 T/ Ενσύρματη Επέκταση Τηλεχειρισμού I (I eceiver & I e-emitter Set) Οδηγίες Χρήσης P/N: 300675 Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

Cavo Cat6. Spazio interno per il montaggio della telecamera L 100 x H 90 x l 275 mm

Cavo Cat6. Spazio interno per il montaggio della telecamera L 100 x H 90 x l 275 mm 391 835 LE04813AB-01CB-13W28 it Questa custodia per telecamera è prodotta in lega di alluminio stampata e verniciata. È dotata di un supporto di montaggio regolabile. Viene fornita in dotazione una scatola

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΤΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ

ΜΙΚΤΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ SMATV Τιμοκατάλογος ΜΙΚΤΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΤΟΥ ΜΙΚΤΕΣ ΙΣΤΟΥ TV για ψηφιακή & αναλογική τηλεόραση Μεταλλικοί, με πλήρη θωράκιση, σύνδεση με F connectors, DC σε 1 ή 2 εισόδους 1 ή 2 έξοδοι, Ειδικό πλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB: SAFETY WARNINGS F: AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ E: ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB: SAFETY WARNINGS F: AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ E: ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD MOD90S ISTRUZIONI PER L USO OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D EMPLOI INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO BETRIEBSANLEITUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB:

Διαβάστε περισσότερα